Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląskim"

Transkrypt

1 RAPORT z BADANIA: Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląski Warszawa, styczeń 2012

2 AUTORZY RAPORTU: Joanna Abramowicz Andrzej Engelmayer Mariusz Gryc 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 CZEŚĆ I. BRANŻA BUDOWLANA w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM CHARAKTERYSTYKA o OPARCIU o DANE ZASTANE 1.1. Branża budowlana na tle innych podmiotów gospodarczych Ogólna charakterystyka branży budowlanej Kondycja branży budowlanej w województwie śląskim Pozwolenia na budowę Budynki oddane do użytkowania Prognoza dla budownictwa Zatrudnienie sektorze budowlanym Sytuacja kobiet w branży budowlanej Wnioski CZĘŚĆ II. CELE i METODOLOGIA BADAŃ EMPIRYCZNYCH 2.1. Grupa 1 nabywcy indywidualni usług i produktów budowlanych: badanie popytowe Grupa 2 nabywcy indywidualni usług i produktów budowlanych: badanie preferencji Grupa 3 przedsiębiorstwa województwa śląskiego: badanie potencjału Grupa 4 eksperci rynku budowlanego (badania jakościowe) CZĘŚĆ III - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH WŚRÓD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 3.1. Sytuacja mieszkaniowa mieszkańców województwa śląskiego Typ zabudowy Wielkość lokalu i liczba pokoi Status własnościowy lokali Nastroje wobec perspektyw rozwoju rynku budowlanego Źródła informacji o rynku budowlanym Zakupy produktów i usług budowlanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy Zakupy nieruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcy Powierzchnia zakupionych nieruchomości Źródła finansowania nieruchomości Cena zakupu nieruchomości Przeznaczenie kupionej nieruchomości Remonty dokonane w ciągu ostatnich 12 miesięcy Planowane inwestycje w nieruchomość Planowany zakup nieruchomości w ciągu najbliższych 3 lat Typ i wielkość nieruchomości do zakupu Charakterystyka planowanych nieruchomości

4 Powody zakupu planowanej nieruchomości Ważność kryteriów przy wyborze oferty nieruchomości Planowane remonty w ciągu najbliższych 12 miesięcy WNIOSKI CZĘŚĆ IV - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI FIRM 4.1. Aktualnie zajmowane powierzchnie Ostatnia zmiana powierzchni w firmach Posiadane powierzchnie Plany dotyczące zmiany powierzchni w firmach Chęć zmiany powierzchni biurowej w ciągu najbliższych 2 lat Powody zmiany powierzchni przez firmy Planowana lokalizacja nowych powierzchni Planowany metraż Najem nieruchomości Czynniki wpływające na wybór nieruchomości/ powierzchni Plany dotyczące remontu Źródła informacji o rynku budowlanym WNIOSKI CZĘŚĆ V RYNEK BUDOWLANY w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM w PERCEPCJI EKSPERTÓW RYNKU BUDOWLANEGO 5.1. Ogólna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w województwie śląskim Potencjał poszczególnych branż i pozycja branży budowlanej Percepcja rynku budowlanego w województwie śląskim Szanse rozwoju dla sektora budowlanego Zagrożenia rozwoju dla sektora budowlanego Rynek budownictwa mieszkaniowego/ indywidualnego Rynek firm / inwestycji Analiza SWOT rynku budowlanego w województwie śląskim Trendy na rynku budownictwa w województwie śląskim WNIOSKI Źródła Spis wykresów, map, tabel

5 5

6 WSTĘP Zmiany w koniunkturze gospodarczej w znacznym stopniu wpływają na sektor budowlany. Zmieniające się warunki rynkowe wpływają na rentowność sektora budowlanego i w efekcie powodują wahania zatrudnienia w tej branży. Ma to istotne konsekwencje dla ogólnej sytuacji społecznej regionu. Niniejszy raport obejmuje wyniki kompleksowego badania na temat śląskiego rynku budowlanego. Badanie zostało zrealizowane w 2011 roku i obejmowało sektor budownictwa zarówno z punktu widzenia klienta indywidualnego, jak również z punktu widzenia przedstawicieli firm. Raport uwzględnia również opinie ekspertów w branży budowlanej. Celem projektu było stworzenie mapy śląskiego rynku budowlanego w kontekście trendów, które na nim występują. Na tej podstawie zostały opracowane prognozy zmian gospodarczych zachodzących na tym rynku. Istotnym elementem projektu było analiza warunków tworzenia i likwidacji miejsc pracy w budownictwie. Na podstawie wyników badań sformułowane również zostały propozycje właściwych mechanizmów zaradczych. Pomimo, że branża budowlana jest sektorem silnie reagującym na zmiany koniunktury gospodarczej, przeprowadzone analizy pozwolą odbiorcom raportu i zainteresowanym podmiotom rynku na wyciągniecie wniosków na przyszłość. Raport końcowy obejmuje dane z raportów cząstkowych oraz dane o lokalnych uwarunkowaniach branży budowlanej zebrane w wyniku badania desk research obejmującego analizę danych zastanych: publikacji GUS, publikacji prasowych, informacji zawartych na portal branżowych oraz portal ogólnie poświęconych gospodarce (pierwszy rozdział raportu). Istotnym elementem niniejszego raportu są analizy dotyczące sektora budowlanego w następujących grupach społecznych: Grupa 1 mieszkańcy województwa śląskiego (jeden z rozdziałów raportu jest poświęcony ocenie obecnej sytuacji mieszkaniowej osób zamieszkujących województwo śląskie oraz oszacowaniu popytu na produkty i usługi budowlane). Grupa 2 mieszkańcy województwa śląskiego zainteresowani nabyciem produktów i usług budowlanych (raport prezentuje wyniki pozwalające na przyjrzenie się ważności kryteriów przy zakupie produktów i usług budowlanych; dodatkowo dzięki analizie danych z tego raportu możliwe jest oszacowanie, które konkretnie specjalności/ usługi będą cieszyć się największym zainteresowaniem mieszkańców województwa śląskiego). 6

7 Grupa 3 przedsiębiorcy w województwie śląskim (dane z tego badania pokazują aktualną sytuację przedsiębiorców pod względem zajmowanych powierzchni biurowych, produkcyjnych, magazynowych i innych, pokazują popyt na różnego rodzaju powierzchnie i usługi oraz czynniki wpływające na wybór). Grupa 4 eksperci rynku budowlanego (dzięki badaniom w tej grupie możliwe było przedstawienie szans i zagrożeń w tym sektorze oraz pokazanie trendów, które daje się zauważyć na tym rynku). Raport kończy się podsumowaniem i rekomendacjami dotyczącymi rynku budowlanego w województwie śląskim. Wyniki badania są zilustrowane wykresami, tabelami oraz mapami. Badanie miało charakter ilościowy i jakościowy. Przed rozdziałami omawiającymi wyniki badania znajduje się część szczegółowo omawiająca zastosowaną metodologię. 7

8 CZEŚĆ I. BRANŻA BUDOWLANA w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM CHARAKTERYSTYKA o OPARCIU o DANE ZASTANE 1.1. Branża budowlana na tle innych podmiotów gospodarczych Ze względu na fakt, że Śląsk jest bogaty w złoża surowców mineralnych, historycznie największe znaczenie dla gospodarki województwa mają przemysł wydobywczy (górnictwo węgla kamiennego), hutniczy (żelaza i stali) oraz paliwowo-energetyczny. Struktura gospodarcza regionu zmienia się na skutek prowadzonej restrukturyzacji. Zmniejsza się rola górnictwa oraz hutnictwa a zwiększa przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetycznego. W sumie w rejestrze REGON zarejestrowanych było w 2010 roku 451,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,9% więcej niż przed rokiem. Sektor prywatny skupiał 435,1 tys. podmiotów (96,3% ogólnej ich liczby), a sektor publiczny 16,6 tys. (3,7%). w skali roku liczba podmiotów sektora prywatnego wzrosła o 5,0%, a podmiotów sektora publicznego o 1,7%. Ogółem w województwie śląskim największy jest odsetek firm w sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych (30,5% wszystkich podmiotów), budownictwo (11,6%) oraz przemysł (9,9%) (Wykres 1). Podmioty sektora prywatnego prowadziły działalność głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (31,8% podmiotów tego sektora), budownictwo (12,0%), przetwórstwo przemysłowe (9,7%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,2%). w 2010 r. zarejestrowano 46,4 tys. nowych podmiotów, w tym 40,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 2,3 tys. spółek handlowych. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych 14,0 tys. (30,1% ogółu nowo powstałych), budownictwo 6,0 tys. (12,8%) oraz przetwórstwo przemysłowe 4,2 tys. (9,0%). 8

9 Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według rejestru REGON w województwie śląskim w 2010 roku Źródło: GUS, Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie śląskim 1.2. Ogólna charakterystyka branży budowlanej Branża budowlana w regionie śląskim nie jest branżą kluczową dla ekonomicznej kondycji regionu, ale jej znaczenie wyraźnie rośnie. Pod względem liczby podmiotów zarejestrowanych w sekcji Budownictwo województwo śląskie plasuje się na 2 miejscu (Wykres 2) po województwie mazowieckim a przed wielkopolskim. w 2010 roku zarejestrowanych było tu podmiotów budowlanych. Po nieznacznym spadku liczby przedsiębiorstw budowlanych w województwie śląskim w roku 2003, w latach ich liczba stale rosła mimo kryzysu. w 2010 roku zarejestrowało się o podmiotów więcej niż w

10 Wykres 2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w sekcji budownictwo Mazowieckie Śląskie Wielkopolskie Małopolskie Dolnośląskie Pomorskie Zachodniopomorskie Łódzkie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Podkarpackie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Opolskie Lubuskie Podlaskie Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Jednak biorąc pod uwagę udział podmiotów w sekcji budownictwo wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON można stwierdzić, że znaczenie branży budowlanej w województwie śląskim plasuje się wyraźnie poniżej średniej krajowej (Wykres 3) i wynosi 11,05%. Mniejszy odsetek firm budowlanych notowany był w roku 2010 tylko w województwach: łódzkim i mazowieckim. Podobnie jednak jak całkowita liczba również udział firm budowlanych wśród wszystkich przedsiębiorstw w województwie śląskim rósł w ciągu ostatnich lat, choć nie tak dynamicznie jak w innych województwach. w roku 2006 ten odsetek był równy średniej krajowej, podczas gdy w roku 2010 jest niższy. w województwie śląskim odnotowano wzrost odsetka firm budowlanych z 10,11% w 2006 do 11,56% w 2010 w porównaniu do wzrostu z 10,11% do 11,95% w skali całego kraju. 10

11 Wykres 3. Udział firm w sekcji budownictwo wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON Polska Opolskie Małopolskie Świętokrzyskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Pomorskie Podkarpackie Podlaskie Lubuskie Dolnośląskie Warmińsko-mazurskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Śląskie Mazowieckie Łódzkie Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty ,54% 10,68% 10,50% 10,47% 11,95% 11,87% 12,45% 11,91% 12,00% 11,76% 11,89% 11,83% 11,82% 11,87% 11,72% 11,31% 12,41% 12,10% 11,67% 11,55% 11,56% 11,40% 13,32% 12,97% 13,01% 13,07% 12,65% 12,50% 12,53% 12,59% 13,40% 13,34% 13,35% 13,20% Rozproszenie terytorialne przedsiębiorstw budowlanych na terenie województwa śląskiego jest nierównomierne (Wykres 4). Najwięcej przedsiębiorstw budowlanych znajduje się w podregionach: bielskim (9 978), katowickim (8 087) i sosnowieckim (7 935). Najmniej przedsiębiorstw budowlanych znajduje się w podregionach: bytomskim (4 815), gliwickim (4 896) i tyskim (4 917). Dynamika wzrostu liczby firm budowlanych również jest silnie zróżnicowana terytorialnie. Największy wzrost liczby przedsiębiorstw odnotowano podregionie bielskim a najmniejszy w sosnowieckim i tyskim. Powiatami o najwyższej liczbie przedsiębiorstw budowlanych są: miasto Katowice (3 701 podmiotów), miasto Bielsko-Biała (2 771), powiat cieszyński (2 647), miasto Sosnowiec (2 508), miasto Częstochowa (2 464). 11

12 liczba podmiotów Najmniej podmiotów gospodarczych jest w powiatach: miasto Piekary Śląskie (375 podmiotów), bieruńsko-lędzińskim (480), miasto Świętochłowice (463), miasto Jastrzębie-Zdrój (608), rybnicki (677) Wykres 4. Podmioty gospodarki narodowej w województwie śląskim zarejestrowane w rejestrze REGON w sekcji budownictwo Podregion bielski Podregion bytomski Podregion częstochowski Podregion gliwicki Podregion katowicki Podregion rybnicki Podregion sosnowiecki Podregion tyski lata Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Odsetek firm budowlanych w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sekcji budownictwa wacha się znacznie w zależności od lokalizacji (Wykres 5) W podregionie bielskim jest nie tylko najwyższa liczba firm budowlanych, ale również najwyższy odsetek (13,70%) przedsiębiorstw budowlanych wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i udział ten stale rośnie od 2005 roku. Wysoki udział firm budowlanych odnotowano również w podregionach: tyskim (13,33%) i rybnickim (12,75%) a najniższy w podregionie katowickim (9,81%) i gliwickim (10,17%). 12

13 odsetek firm budowlanych Wykres 5. Udział firm w sekcji budownictwo wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w województwie śląskim 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% Sląsk ogółem Podregion bielski Podregion bytomski Podregion częstochowski Podregion gliwicki Podregion katowicki Podregion rybnicki Podregion sosnowiecki Podregion tyski 8% 7% 6% lata Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Województwo śląskie jest specyficzne ze względu na udziały firm budowlanych wykonujących różne rodzaje robót budowlanych (Wykres 6) W województwie śląskim, podobnie jak w dolnośląskim jest najwyższy odsetek (10%) firm budowlanych wykonujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Odsetek firm wykonujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków jest na poziome średniej krajowej (31%) podczas gdy udział przedsiębiorstw wykonujących roboty budowlane specjalistyczne jest niższy (59%) niż średnia dla całej Polski 13

14 Wykres 6. Działy podmiotów przedsiębiorstw budowlanych zarejestrowanych w rejestrze REGON w sekcji budownictwo w 2010 roku 100% 90% 80% 70% 56% 61% 59% 61% 63% 63% 58% 63% 60% 59% 61% 66% 64% 67% 67% 69% 62% 60% roboty budowlane specjalistyczne 50% 40% 8% 4% 7% 5% 4% 5% 10% 6% 9% 10% 9% 5% 7% 7% roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 30% 6% 7% 7% 20% 10% 36% 35% 34% 34% 33% 32% 32% 31% 31% 31% 29% 29% 29% 27% 25% 24% 31% 0% Małopolskie Mazowieckie Zachodniopomorskie Podlaskie Opolskie Lubelskie Dolnośląskie Lubuskie Kujawsko-pomorskie Śląskie Pomorskie Podkarpackie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Świętokrzyskie Łódzkie Polska ogółem Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Ze względu na swoją specyfikę podregiony województwa śląskiego różnią się udziałami firm budowlanych wykonującymi różne roboty budowlane (Wykres 7) Najwyższy odsetek firm budowlanych wykonujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków działają w podregionach: katowickim (33%) i tyskim (32%). Firmy wykonujące roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej mają największy udział w podregionach: katowickim (13%) i sosnowieckim (12%) Najwyższy udział firm wykonujących roboty budowlane specjalistyczne działają w podregionie tyskim (64%) i częstochowskim (63%). 14

15 Wykres 7. Działy podmiotów przedsiębiorstw budowlanych zarejestrowanych w rejestrze REGON w sekcji budownictwo w woj. Śląskim w 2010 roku 100% 90% 80% 70% 60% 57% 63% 60% 54% 64% 58% 57% 59% 60% roboty budowlane specjalistyczne 50% 40% 30% 8% 12% 7% 9% 13% 10% 12% 10% 10% roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 20% 10% 31% 31% 30% 31% 33% 27% 30% 32% 31% 0% Podregion bielski Podregion bytomski Podregion częstochowski Podregion gliwicki Podregion katowicki Podregion rybnicki Podregion sosnowiecki Podregion tyski Śląsk ogółem Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Praktycznie wszystkie (99,87%) podmioty budowlane w województwie śląskim działają w sektorze prywatnym, co jest odsetkiem wyższym (96,22%) w porównaniu do ogółu działających w województwie śląskim przedsiębiorstw. Podregionem, w którym branża budowlana ma największe znaczenie dla gospodarki jest podregion bielski o najwyższej bezwzględnej liczbie i najwyższym odsetku podmiotów z branży budowlanej na drugim biegunie znajduje się podregion gliwicki o niskiej liczbie i odsetku takich firm. Ze względu na wysokość nakładów inwestycyjnych w budownictwie województwo śląskie plasuje się na trzeciej pozycji z województwami: mazowieckim i małopolskim (Wykres 8). Wartość inwestycji w budownictwie w 2009 roku w województwie śląskim wyniosła pln. 15

16 Wykres 8. Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w sekcji budownictwo w 2009 roku (tys. PLN) Mazowieckie Wielkopolskie Śląskie Pomorskie Małopolskie Dolnośląskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Podkarpackie Łódzkie Zachodniopomorskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Opolskie Lubuskie Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Większość prac budowlanych w województwie śląskim, podobnie, jak w pozostałych województwach, ma charakter robot inwestycyjnych (58% w 2009 roku) (Wykres 9). Roboty remontowe to 42%. Jednak w porównaniu z innymi regionami województwo śląskie pod względem prac inwestycyjnych śląskie plasowało się w 2009 roku na ostatnim miejscu znacznie poniżej średniej krajowej. Ogółem w 2009 roku produkcja budowlano-montażowa w województwie śląskim wyniosła tys. pln, z czego tys. pln stanowiły roboty inwestycyjne. w sumie pod względem wartości produkcji budowlano-montażowej województwo śląskie znajduje się na drugim miejscu za Mazowszem. 16

17 Wykres 9. Produkcja budowlano-montażowa według rodzajów robót i województw w % 25% 25% 26% 27% 28% 29% 29% 31% 32% 32% 34% 34% 36% 39% 42% 31% roboty remontowe roboty inwestycyjne 76% 75% 75% 74% 73% 72% 71% 71% 69% 68% 68% 66% 66% 64% 61% 58% 69% Pomorskie Podlaskie Łódzkie Warmińsko-mazurskie Mazowieckie Podkarpackie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Zachodniopomorskie Wielkopolskie Małopolskie Lubuskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Polska ogółem Źródło: GUS, Budownictwo wyniki działalności w 2009 r. 17

18 1.3 Kondycja branży budowlanej w województwie śląskim Pozwolenia na budowę W roku 2009 nastąpił 10% spadek liczby pozwoleń na budowę wydanych w województwie śląskim w porównaniu do roku 2008 co było zgodne z trendem ogólnopolskim (spadek 9%) związanym z kryzysem. w roku 2010 nastąpiło odwrócenie tej tendencji nastąpił 4% wzrost liczby pozwoleń na budowę wydanych w województwie śląskim (wzrost 3% w skali całego kraju) (Wykres 10) Wykres 10. Liczba pozwoleń na budowę w latach w podziale na województwa Mazowieckie Wielkopols kie Małopols kie Ś ląs kie Ł ódzkie L ubels kie K ujaws ko-p omors kie Dolnoś ląs kie P omors kie P odkarpackie Z achodniopomors kie Warmińs ko-mazurs kie P odlas kie Ś więtokrzyskie L ubus kie O pols kie Źródło: GUNB, Ruch budowlany w 2010 roku 18

19 Ogólna liczba pozwoleń na budowę wydanych na Śląsku w 2010 wyniosła Stanowi to 8,9% wszystkich pozwoleń wydanych w Polsce w 2010 roku i plasuje województwo śląskie na 4 miejscu za województwami: małopolskim ( pozwoleń), wielkopolskim (25 555) i mazowieckim (34 631) (Wykres 11 ) Wykres 11. Decyzje o pozwoleniu na budowę wydane w poszczególnych województwach w roku 2010 Źródło: GUNB, Ruch budowlany w 2010 roku Najwięcej pozwoleń na budowę w województwie śląskim odnotowano dla budownictwa jednorodzinnego (Wykres 12). Wydano 9266 pozwoleń na domy jednorodzinne co stanowi 48% wszystkich wydanych pozwoleń, odsetek ten jest większy od średniej krajowej (46%). Wzrost liczby pozwoleń w dla budownictwa jednorodzinnego wyniósł 4% w stosunku do roku Drugim pod względem liczby pozwoleń na budowę typem obiektów są: rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne wydano ogółem 2542 pozwolenia na obiekty tego typu, co stanowi 13% wszystkich pozwoleń na budowę na Śląsku. Wzrost dla tego typu obiektów w porównaniu do roku poprzedzającego wyniósł 5%. Największy wzrost liczby pozwoleń na budowę odnotowano dla budynków wielorodzinnych (33% w stosunku do roku 2009). 19

20 W przypadku dwóch typów obiektów: budynki przemysłowe i magazynowe oraz obiekty infrastruktury transportu odnotowano 12% spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę w porównaniu do roku w skali całego kraju w przypadku infrastruktury transportowej nastąpił 19% wzrost liczby pozwoleń na budowę. Wykres 12. Decyzje o pozwoleniu na budowę wydane w roku 2010 w woj. Śląskim i ogółem w Polsce w podziale na typ obiektu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 17% 18% 16% 13% 3% 3% 2% 2% 8% 10% 5% 4% 1% 1% Obiekty pozostałe R urociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne Budowle wodne Obiekty infrastruktury transportu Budynki przemysłowe i magazynowe Budynki gospodarczo - inwentars kie Budynki użyteczności publicznej 30% 20% 45% 48% Budynki zamieszkania zbiorowego Budynki wielorodzinne 10% Budynki jednorodzinne 0% Polska - ogółem Ś ląskie Źródło: GUNB, Ruch budowlany w 2010 roku Liczba zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w województwie śląskim wyniosła w 2010 roku 158 w sumie dla 186 obiektów. 20

21 Wykres 13. Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w roku 2010 Źródło: GUNB, Ruch budowlany w 2010 roku Budynki oddane do użytkowania W roku 2009 w województwie śląskim oddano do użytkowania budynków co było trzecim wynikiem w kraju po województwach: mazowieckim i wielkopolskim (Mapa 1). 77% tych budynków stanowiły budynki mieszkalne co jest bardzo zbliżone do średniej krajowej (78%). Największy odsetek budynków mieszkalnych oddano w 2009 roku w województwie pomorskim (86%) a najmniejszy w województwie śląskim (71%). Najwięcej budynków (1 989) w tym budynków mieszkalnych (87%) oddano w podregionie bielskim i częstochowskim (1437, 80%). Najmniejszą liczbę budynków oddanych do użytkowania zarejestrowano w podregionach: gliwickim (559 budynków oddanych, w tym 75% mieszkalnych), bytomskim (730, 69%) i katowickim (773, 68%). 21

22 Mapa 1. Budynki oddane do użytkowania w 2009 roku Źródło: GUS, Budownictwo wyniki działalności w 2009 r. W roku 2009 w województwie śląskim oddano do użytkowania budynków niemieszkalnych co było trzecim wynikiem w kraju po województwach: wielkopolskim i mazowieckim (Mapa 2). 43% tych budynków stanowiły budynki transportu i łączności, 21% budynki handlowo-usługowe a 18% budynki przemysłowe i magazynowe. Najwięcej budynków niemieszkalnych oddano do użytkowania w podregionach: 22

23 sosnowieckim (361 budynków) i rybnickim (328) a najmniej w podregionach: gliwickim (140) i bytomskim (226). Mapa 2. Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania w 2009 roku Źródło: GUS, Budownictwo wyniki działalności w 2009 r. 23

24 W roku 2009 w województwie śląskim oddano do użytkowania mieszkań (Mapa 3). Pod względem oddanych mieszkań oddanych w roku 2009 województwo śląskie plasuje się na 6 miejscu po województwach: mazowieckim, małopolskim, pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Największy udział (64%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych na Śląsku mieli inwestorzy indywidualni, którzy w 2009 wybudowali mieszkania. Mieszkań oddanych na wynajem oddano do użytkowania w województwie śląskim Mapa 3. Mieszkania oddane do użytkowania w 2009 roku 24

25 1.4. Prognoza dla budownictwa Jak podaje GUS (Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, Luty 2011) w lutym 2011 r. w większości obszarów gospodarki utrwaliły się tendencje obserwowane w poprzednich okresach. Produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie dużo wyższym od bardzo niskiego przed rokiem Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w lutym 2011r. na terenie kraju była o 23,0% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 24,7% w lutym 2010 roku i wzrostu o 11,1% w styczniu 2011). Zwiększenie sprzedaży notowano we wszystkich działach budownictwa. Sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym była większa niż przed rokiem o 26,1%, a remontowych o 16,4%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w ujęciu rocznym o 14,4%, a w skali miesiąca o 2,1%. Wykres 14. Produkcja budowlano-montażowa w latach Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w marcu 2011 w budownictwie pozostaje ujemny, ale jest mniej pesymistyczny niż w poprzednich czterech miesiącach (Wykres 19). Pozytywne i znacznie lepsze wobec negatywnych formułowanych przed miesiącem, są przewidywania dotyczące sytuacji finansowej i produkcji. 25

26 wyraźnie korzystniejsze są prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Przedsiębiorcy przewidują niewielki wzrost zatrudnienia oraz cen realizacji robót budowlano-montażowych. Oceny bieżącej produkcji i portfela zamówień są mniej pesymistyczne niż w lutym W marcu 2011 jako główne bariery w prowadzeniu działalności budowlanej przedsiębiorcy postrzegają warunki atmosferyczne, konkurencję na rynku i koszty zatrudnienia. w porównaniu z 2010 rokiem w największym stopniu zmniejszyło się znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem, a wzrosło związanych z kosztami materiałów. Wykres 15. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w Polsce w latach Źródło: GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, Luty W lutym 2011 r. utrzymał się obserwowany od kwietnia 2010 roku spadek w skali roku liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Mniejsza niż przed rokiem była liczba wydanych pozwoleń na budowę. wzrosła w ujęciu rocznym liczba mieszkań rozpoczętych. Według wstępnych danych, w lutym 2011 w skali całego kraju oddano do użytkowania 8,5 tys. mieszkań, tj. o 13,8% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,3%). 26

27 Wykres 16. Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce w latach Źródło: GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, Luty W okresie styczeń-luty 2011 r. w województwie śląskim odnotowano spadek liczby oddanych mieszkań (o 21,7%) w porównaniu z rokiem 2010 (Wykres 20). wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w czterech województwach (podkarpackim o 45,2%, lubelskim o 41,1%, warmińskomazurskim o 30,1% i lubuskim o 2,7%). 27

28 Wykres 17. Mieszkania oddane do użytkowania i-ii Źródło: GUS, Budownictwo mieszkaniowe w okresie i-ii 2011 r. Pomimo obecnego spadku inwestycji w budownictwie mieszkaniowym większość analityków przewiduje poprawę na tym rynku w perspektywie najbliższych miesięcy jak i wieloletniej. Powodem do optymistycznych prognoz jest fakt, że kryzys w polskim budownictwie mieszkaniowym był mniej dotkliwy od przewidywanego na podstawie danych z innych rynków europejskich. Również informacje o zwiększonej aktywności inwestycyjnej deweloperów w roku 2010 pozwalają sądzić, że w roku 2011 i budownictwa deweloperskie może znacznie wpłynąć na wzrost rynku mieszkaniowego. Według prognoz dla rozwoju polskiego sektora budowlanego w następnych latach większą wagę od budownictwa mieszkaniowego będzie miało budownictwo inżynieryjne (w tym przede wszystkim budownictwo drogowe i energetyczne). Również struktura przetargów publicznych wskazuje na bardzo istotne znaczenie zamówień publicznych dla branży budowlanej. w 2010 roku ogłoszeń przetargowych dotyczyło branży budowlanej, co stanowi 43% wszystkich postępowań przetargowych. Przetargi z branży budowlanej w 2010 roku podobnie jak w poprzednich latach dotyczyły głównie drogownictwa (26% ogłoszeń) oraz prac energoelektrycznych (22% postępowań przetargowych). 28

29 Wykres 18. Atrakcyjność różnych segmentów rynku dla polskich firm budowlanych Źródło: 10% wzrost produkcji budowlanej w 2011 r. W przypadku budownictwa inżynieryjnego większość inwestycji to projekty publiczne wspierane dofinansowaniem z Unii Europejskiej. inwestycje takie obarczone są ryzykiem opóźnień, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku inwestycji drogowych. Niemniej jednak inwestycje drogowe mogą być motorem dla branży budowlanej województwa śląskiego. istotność sektora publicznego dla budownictwa na Śląsku potwierdza fakt, że w 2010 roku województwie śląskim ogłoszono najwięcej w skali kraju przetargów dotyczących branży budowlanej. w sumie było to postępowań, co stanowi 15% wszystkich postępowań w tym zakresie. w województwie śląskim prowadzone są liczne inwestycje drogowe i dodatkowo duże znaczenie dla gospodarki regionu ma sektor energetyczny. Biorąc pod uwagę specyfikę regionu oraz dane pochodzące od przedsiębiorców i z analizy przetargów publicznych można przewidywać, że w najbliższych latach znaczenie sektora budownictwa dla gospodarki województwa śląskiego będzie rosło. 29

30 1.5. Zatrudnienie sektorze budowlanym Liczba pracujących w województwie śląskim wynosi , co stanowi 12% wszystkich pracujących osób w Polsce. Śląskie znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby pracujących. Na pierwszym miejscu znajduje się Mazowieckie z pracujących osób, co stanowi 17% ogółu pracujących w Polsce. Wykres 19. Pracujący według województw. Stan w dniu Pod względem sektorów województwo śląskie charakteryzuje się największym odsetkiem pracujących w sektorze publicznym pracuje tam 30% zatrudnionych. 30

31 Wykres 20. Pracujący wg sektorów udział pracujących w sektorach w ogólnej liczbie pracujących w województwie. Stan w dniu Pod względem form własności województwo śląskie charakteryzuje się najniższym odsetkiem pracujących w podmiotach o własności prywatnej krajowej 57% zatrudnionych, podczas gdy dla całej Polski odsetek ten wynosi 64%, a dla Podlaskiego województwa o najwyższym odsetku zatrudnionych w podmiotach o własności prywatnej krajowej 75%. z drugiej strony Śląskie to województwo o najwyższym odsetku pracujących w pomiotach o własności Skarbu Państwa 11% zatrudnionych, podczas gdy dla całej Polski odsetek ten wynosi 6%, a dla poszczególnych województw oscyluje pomiędzy 4% a 7%. Śląskie to województwo o najwyższym odsetku osób pracujących w przemyśle (31%) i najniższym odsetku osób pracujących w rolnictwie (4%). Odsetek osób pracujących w budownictwie jest podobny jak w pozostałych województwach i wynosi 7%. 31

32 Wykres 21. Pracujący wg województw i wybranych sekcji (rolnictwo, przemysł, budownictwo). Stan w dniu Spośród śląskich podregionów największym odsetkiem pracujących w przemyśle i budownictwie charakteryzuje się region tyski (51% wszystkich pracujących zatrudnionych jest w przemyśle lub budownictwie), a najniższym katowicki (32%). Region częstochowski odznacza się najwyższym odsetkiem pracujących w rolnictwie (13%). 32

33 Wykres 22. Pracujący wg połączonych sekcji i podregionów. Stan na Pracujący w budownictwie stanowią 7% wszystkich pracujących w Śląskim ( osoby), z czego zdecydowana większość zatrudnia sektor prywatny. Budownictwo to czwarta pod względem wielkości zatrudnienia gałąź gospodarki w województwie. w śląskich firmach budowlanych pracuje kobiet, co stanowi 1% wszystkich pracujących osób w województwie. 33

34 Wykres 23. Pracujący w gospodarce narodowej w województwie śląskim w podziale na sektory gospodarki. Stan na Sytuacja kobiet w branży budowlanej Dla kobiet budownictwo stanowi jedno z najmniej popularnych miejsc zatrudnienia. w tej gałęzi gospodarki zatrudnionych jest 2% pracujących kobiet województwa śląskiego. Najpopularniejszym miejscem pracy kobiet śląskich jest handel 1 (w tym sektorze pracuje 21% ślązaczek) oraz przemysł (18% pracujących). 1 Kobiety w województwie śląskim zatrudnione są najczęściej w sektorze Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Jednak wszelkie naprawy, zwłaszcza samochodów, są silnie zmaskulinizowanym zawodem, więc można przypuszczać, że większość kobiet zatrudnionych jest w handlu. 34

35 Wykres 24. Kobiety pracujące w gospodarce narodowej w województwie śląskim w podziale na sektory gospodarki. Stan w dniu Największym odsetkiem osób pracujących w przemyśle i budownictwie wśród wszystkich pracujących charakteryzują się powiaty: bieruńsko - lędziński (75% wszystkich pracujących), Jastrzębie-Zdrój (63%), Mikołowski (56%), Ruda Śląska (55%), Tychy (53%). Największą liczbą osób pracujących w przemyśle i budownictwie charakteryzują się powiaty: Katowice ( osób), Częstochowa (31 055), Gliwice (28 564), Bielsko-Biała (27 881), Tychy (26 285). 35

36 Wykres 25. Pracujący według powiatów i sektorów. Stan Najwyższa liczbą kobiet pracujących w sektorze przemysł i budownictwo charakteryzują się powiaty Częstochowa (10 438), Bielsko-Biała (9 444), Katowice (8 300), Tychy (7 826), Gliwice (6 167). 36

37 Wykres 26. Kobiety pracujące w sektorze przemysł i budownictwo według powiatów. Stan Najwyższym udziałem kobiet pracujących w sektorze "przemysł i budownictwo" wśród wszystkich pracujących osób w danym powiecie charakteryzują się powiaty: Żywiecki (18% pracujących to kobiety pracujące w przemyśle i budownictwie ), Bielski (17%), Tychy (16%), Mikołowski (14%), Bielsko-Biała (14%). Najwyższym udziałem kobiet wśród osób pracujących w sektorze "przemysł i budownictwo" charakteryzują się powiaty: Żywiecki (40% osób zatrudnionych w przemyśle i budownictwie stanowią kobiety), Bielski (35%), Myszkowski (34%), Bielsko-Biała (34%), Częstochowa (34%). Najniższym odsetkiem kobiet wśród osób pracujących w sektorze "przemysł i budownictwo" charakteryzują się powiaty: Mysłowice (15%), Ruda Śląska (15%), Gliwicki (15%), Bieruńsko-lędziński (14%), Jastrzębie-Zdrój (12%). 37

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r. Warszawa, 213 7 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 213 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim

Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim Instytut Badawczy IPC / EU-Consult Raport końcowy Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości w województwie śląskim 2012 1 Streszczenie raportu Głównym celem badania Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2011 POLSKA Przygotowujemy się do pracy na Zachodzie Na początku stycznia dotarły do nas informacje o dużym wzroście bezrobocia w Polsce. Z drugiej jednak strony coraz więcej

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl Perspektywy dla budownictwa w świetle wydanych pozwoleo na budowę Maciej Żelechowski Ośrodek Statystyki Budownictwa tys. mieszkao Mieszkania,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza.

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Materiały konferencyjne Katowice 2010 Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul.

Bardziej szczegółowo

Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu

Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu Produkcja, Sprzedaż i Budownictwo z najwyższymi standardami dyscypliny płatniczej Marketing/ Grzegorz Zemła / Warszawa / 21 września 2015 Agenda 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH Lp. TYTUŁ OPRACOWANIA 1. Prognozy dotyczące sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich - województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Powiat pruszkowski Trendy konsumenckie w okresie I.2013

Powiat pruszkowski Trendy konsumenckie w okresie I.2013 Nastroje konsumenckie w powiatach województwa mazowieckiego Trendy konsumenckie w okresie I.213 Metodologia Niniejsze opracowanie powstało na podstawie analizy źródeł danych zastanych (głównie danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo