Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląskim"

Transkrypt

1 RAPORT z BADANIA: Trendy rozwojowe w sektorze budowlanym analiza zjawiska w województwie śląski Warszawa, styczeń 2012

2 AUTORZY RAPORTU: Joanna Abramowicz Andrzej Engelmayer Mariusz Gryc 2

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 CZEŚĆ I. BRANŻA BUDOWLANA w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM CHARAKTERYSTYKA o OPARCIU o DANE ZASTANE 1.1. Branża budowlana na tle innych podmiotów gospodarczych Ogólna charakterystyka branży budowlanej Kondycja branży budowlanej w województwie śląskim Pozwolenia na budowę Budynki oddane do użytkowania Prognoza dla budownictwa Zatrudnienie sektorze budowlanym Sytuacja kobiet w branży budowlanej Wnioski CZĘŚĆ II. CELE i METODOLOGIA BADAŃ EMPIRYCZNYCH 2.1. Grupa 1 nabywcy indywidualni usług i produktów budowlanych: badanie popytowe Grupa 2 nabywcy indywidualni usług i produktów budowlanych: badanie preferencji Grupa 3 przedsiębiorstwa województwa śląskiego: badanie potencjału Grupa 4 eksperci rynku budowlanego (badania jakościowe) CZĘŚĆ III - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH WŚRÓD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 3.1. Sytuacja mieszkaniowa mieszkańców województwa śląskiego Typ zabudowy Wielkość lokalu i liczba pokoi Status własnościowy lokali Nastroje wobec perspektyw rozwoju rynku budowlanego Źródła informacji o rynku budowlanym Zakupy produktów i usług budowlanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy Zakupy nieruchomości w ciągu ostatnich 12 miesięcy Powierzchnia zakupionych nieruchomości Źródła finansowania nieruchomości Cena zakupu nieruchomości Przeznaczenie kupionej nieruchomości Remonty dokonane w ciągu ostatnich 12 miesięcy Planowane inwestycje w nieruchomość Planowany zakup nieruchomości w ciągu najbliższych 3 lat Typ i wielkość nieruchomości do zakupu Charakterystyka planowanych nieruchomości

4 Powody zakupu planowanej nieruchomości Ważność kryteriów przy wyborze oferty nieruchomości Planowane remonty w ciągu najbliższych 12 miesięcy WNIOSKI CZĘŚĆ IV - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI FIRM 4.1. Aktualnie zajmowane powierzchnie Ostatnia zmiana powierzchni w firmach Posiadane powierzchnie Plany dotyczące zmiany powierzchni w firmach Chęć zmiany powierzchni biurowej w ciągu najbliższych 2 lat Powody zmiany powierzchni przez firmy Planowana lokalizacja nowych powierzchni Planowany metraż Najem nieruchomości Czynniki wpływające na wybór nieruchomości/ powierzchni Plany dotyczące remontu Źródła informacji o rynku budowlanym WNIOSKI CZĘŚĆ V RYNEK BUDOWLANY w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM w PERCEPCJI EKSPERTÓW RYNKU BUDOWLANEGO 5.1. Ogólna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w województwie śląskim Potencjał poszczególnych branż i pozycja branży budowlanej Percepcja rynku budowlanego w województwie śląskim Szanse rozwoju dla sektora budowlanego Zagrożenia rozwoju dla sektora budowlanego Rynek budownictwa mieszkaniowego/ indywidualnego Rynek firm / inwestycji Analiza SWOT rynku budowlanego w województwie śląskim Trendy na rynku budownictwa w województwie śląskim WNIOSKI Źródła Spis wykresów, map, tabel

5 5

6 WSTĘP Zmiany w koniunkturze gospodarczej w znacznym stopniu wpływają na sektor budowlany. Zmieniające się warunki rynkowe wpływają na rentowność sektora budowlanego i w efekcie powodują wahania zatrudnienia w tej branży. Ma to istotne konsekwencje dla ogólnej sytuacji społecznej regionu. Niniejszy raport obejmuje wyniki kompleksowego badania na temat śląskiego rynku budowlanego. Badanie zostało zrealizowane w 2011 roku i obejmowało sektor budownictwa zarówno z punktu widzenia klienta indywidualnego, jak również z punktu widzenia przedstawicieli firm. Raport uwzględnia również opinie ekspertów w branży budowlanej. Celem projektu było stworzenie mapy śląskiego rynku budowlanego w kontekście trendów, które na nim występują. Na tej podstawie zostały opracowane prognozy zmian gospodarczych zachodzących na tym rynku. Istotnym elementem projektu było analiza warunków tworzenia i likwidacji miejsc pracy w budownictwie. Na podstawie wyników badań sformułowane również zostały propozycje właściwych mechanizmów zaradczych. Pomimo, że branża budowlana jest sektorem silnie reagującym na zmiany koniunktury gospodarczej, przeprowadzone analizy pozwolą odbiorcom raportu i zainteresowanym podmiotom rynku na wyciągniecie wniosków na przyszłość. Raport końcowy obejmuje dane z raportów cząstkowych oraz dane o lokalnych uwarunkowaniach branży budowlanej zebrane w wyniku badania desk research obejmującego analizę danych zastanych: publikacji GUS, publikacji prasowych, informacji zawartych na portal branżowych oraz portal ogólnie poświęconych gospodarce (pierwszy rozdział raportu). Istotnym elementem niniejszego raportu są analizy dotyczące sektora budowlanego w następujących grupach społecznych: Grupa 1 mieszkańcy województwa śląskiego (jeden z rozdziałów raportu jest poświęcony ocenie obecnej sytuacji mieszkaniowej osób zamieszkujących województwo śląskie oraz oszacowaniu popytu na produkty i usługi budowlane). Grupa 2 mieszkańcy województwa śląskiego zainteresowani nabyciem produktów i usług budowlanych (raport prezentuje wyniki pozwalające na przyjrzenie się ważności kryteriów przy zakupie produktów i usług budowlanych; dodatkowo dzięki analizie danych z tego raportu możliwe jest oszacowanie, które konkretnie specjalności/ usługi będą cieszyć się największym zainteresowaniem mieszkańców województwa śląskiego). 6

7 Grupa 3 przedsiębiorcy w województwie śląskim (dane z tego badania pokazują aktualną sytuację przedsiębiorców pod względem zajmowanych powierzchni biurowych, produkcyjnych, magazynowych i innych, pokazują popyt na różnego rodzaju powierzchnie i usługi oraz czynniki wpływające na wybór). Grupa 4 eksperci rynku budowlanego (dzięki badaniom w tej grupie możliwe było przedstawienie szans i zagrożeń w tym sektorze oraz pokazanie trendów, które daje się zauważyć na tym rynku). Raport kończy się podsumowaniem i rekomendacjami dotyczącymi rynku budowlanego w województwie śląskim. Wyniki badania są zilustrowane wykresami, tabelami oraz mapami. Badanie miało charakter ilościowy i jakościowy. Przed rozdziałami omawiającymi wyniki badania znajduje się część szczegółowo omawiająca zastosowaną metodologię. 7

8 CZEŚĆ I. BRANŻA BUDOWLANA w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM CHARAKTERYSTYKA o OPARCIU o DANE ZASTANE 1.1. Branża budowlana na tle innych podmiotów gospodarczych Ze względu na fakt, że Śląsk jest bogaty w złoża surowców mineralnych, historycznie największe znaczenie dla gospodarki województwa mają przemysł wydobywczy (górnictwo węgla kamiennego), hutniczy (żelaza i stali) oraz paliwowo-energetyczny. Struktura gospodarcza regionu zmienia się na skutek prowadzonej restrukturyzacji. Zmniejsza się rola górnictwa oraz hutnictwa a zwiększa przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetycznego. W sumie w rejestrze REGON zarejestrowanych było w 2010 roku 451,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,9% więcej niż przed rokiem. Sektor prywatny skupiał 435,1 tys. podmiotów (96,3% ogólnej ich liczby), a sektor publiczny 16,6 tys. (3,7%). w skali roku liczba podmiotów sektora prywatnego wzrosła o 5,0%, a podmiotów sektora publicznego o 1,7%. Ogółem w województwie śląskim największy jest odsetek firm w sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych (30,5% wszystkich podmiotów), budownictwo (11,6%) oraz przemysł (9,9%) (Wykres 1). Podmioty sektora prywatnego prowadziły działalność głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (31,8% podmiotów tego sektora), budownictwo (12,0%), przetwórstwo przemysłowe (9,7%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,2%). w 2010 r. zarejestrowano 46,4 tys. nowych podmiotów, w tym 40,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 2,3 tys. spółek handlowych. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych 14,0 tys. (30,1% ogółu nowo powstałych), budownictwo 6,0 tys. (12,8%) oraz przetwórstwo przemysłowe 4,2 tys. (9,0%). 8

9 Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według rejestru REGON w województwie śląskim w 2010 roku Źródło: GUS, Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w województwie śląskim 1.2. Ogólna charakterystyka branży budowlanej Branża budowlana w regionie śląskim nie jest branżą kluczową dla ekonomicznej kondycji regionu, ale jej znaczenie wyraźnie rośnie. Pod względem liczby podmiotów zarejestrowanych w sekcji Budownictwo województwo śląskie plasuje się na 2 miejscu (Wykres 2) po województwie mazowieckim a przed wielkopolskim. w 2010 roku zarejestrowanych było tu podmiotów budowlanych. Po nieznacznym spadku liczby przedsiębiorstw budowlanych w województwie śląskim w roku 2003, w latach ich liczba stale rosła mimo kryzysu. w 2010 roku zarejestrowało się o podmiotów więcej niż w

10 Wykres 2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w sekcji budownictwo Mazowieckie Śląskie Wielkopolskie Małopolskie Dolnośląskie Pomorskie Zachodniopomorskie Łódzkie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Podkarpackie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Opolskie Lubuskie Podlaskie Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Jednak biorąc pod uwagę udział podmiotów w sekcji budownictwo wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON można stwierdzić, że znaczenie branży budowlanej w województwie śląskim plasuje się wyraźnie poniżej średniej krajowej (Wykres 3) i wynosi 11,05%. Mniejszy odsetek firm budowlanych notowany był w roku 2010 tylko w województwach: łódzkim i mazowieckim. Podobnie jednak jak całkowita liczba również udział firm budowlanych wśród wszystkich przedsiębiorstw w województwie śląskim rósł w ciągu ostatnich lat, choć nie tak dynamicznie jak w innych województwach. w roku 2006 ten odsetek był równy średniej krajowej, podczas gdy w roku 2010 jest niższy. w województwie śląskim odnotowano wzrost odsetka firm budowlanych z 10,11% w 2006 do 11,56% w 2010 w porównaniu do wzrostu z 10,11% do 11,95% w skali całego kraju. 10

11 Wykres 3. Udział firm w sekcji budownictwo wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON Polska Opolskie Małopolskie Świętokrzyskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Pomorskie Podkarpackie Podlaskie Lubuskie Dolnośląskie Warmińsko-mazurskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Śląskie Mazowieckie Łódzkie Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty ,54% 10,68% 10,50% 10,47% 11,95% 11,87% 12,45% 11,91% 12,00% 11,76% 11,89% 11,83% 11,82% 11,87% 11,72% 11,31% 12,41% 12,10% 11,67% 11,55% 11,56% 11,40% 13,32% 12,97% 13,01% 13,07% 12,65% 12,50% 12,53% 12,59% 13,40% 13,34% 13,35% 13,20% Rozproszenie terytorialne przedsiębiorstw budowlanych na terenie województwa śląskiego jest nierównomierne (Wykres 4). Najwięcej przedsiębiorstw budowlanych znajduje się w podregionach: bielskim (9 978), katowickim (8 087) i sosnowieckim (7 935). Najmniej przedsiębiorstw budowlanych znajduje się w podregionach: bytomskim (4 815), gliwickim (4 896) i tyskim (4 917). Dynamika wzrostu liczby firm budowlanych również jest silnie zróżnicowana terytorialnie. Największy wzrost liczby przedsiębiorstw odnotowano podregionie bielskim a najmniejszy w sosnowieckim i tyskim. Powiatami o najwyższej liczbie przedsiębiorstw budowlanych są: miasto Katowice (3 701 podmiotów), miasto Bielsko-Biała (2 771), powiat cieszyński (2 647), miasto Sosnowiec (2 508), miasto Częstochowa (2 464). 11

12 liczba podmiotów Najmniej podmiotów gospodarczych jest w powiatach: miasto Piekary Śląskie (375 podmiotów), bieruńsko-lędzińskim (480), miasto Świętochłowice (463), miasto Jastrzębie-Zdrój (608), rybnicki (677) Wykres 4. Podmioty gospodarki narodowej w województwie śląskim zarejestrowane w rejestrze REGON w sekcji budownictwo Podregion bielski Podregion bytomski Podregion częstochowski Podregion gliwicki Podregion katowicki Podregion rybnicki Podregion sosnowiecki Podregion tyski lata Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Odsetek firm budowlanych w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w sekcji budownictwa wacha się znacznie w zależności od lokalizacji (Wykres 5) W podregionie bielskim jest nie tylko najwyższa liczba firm budowlanych, ale również najwyższy odsetek (13,70%) przedsiębiorstw budowlanych wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i udział ten stale rośnie od 2005 roku. Wysoki udział firm budowlanych odnotowano również w podregionach: tyskim (13,33%) i rybnickim (12,75%) a najniższy w podregionie katowickim (9,81%) i gliwickim (10,17%). 12

13 odsetek firm budowlanych Wykres 5. Udział firm w sekcji budownictwo wśród wszystkich podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w województwie śląskim 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% Sląsk ogółem Podregion bielski Podregion bytomski Podregion częstochowski Podregion gliwicki Podregion katowicki Podregion rybnicki Podregion sosnowiecki Podregion tyski 8% 7% 6% lata Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Województwo śląskie jest specyficzne ze względu na udziały firm budowlanych wykonujących różne rodzaje robót budowlanych (Wykres 6) W województwie śląskim, podobnie jak w dolnośląskim jest najwyższy odsetek (10%) firm budowlanych wykonujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Odsetek firm wykonujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków jest na poziome średniej krajowej (31%) podczas gdy udział przedsiębiorstw wykonujących roboty budowlane specjalistyczne jest niższy (59%) niż średnia dla całej Polski 13

14 Wykres 6. Działy podmiotów przedsiębiorstw budowlanych zarejestrowanych w rejestrze REGON w sekcji budownictwo w 2010 roku 100% 90% 80% 70% 56% 61% 59% 61% 63% 63% 58% 63% 60% 59% 61% 66% 64% 67% 67% 69% 62% 60% roboty budowlane specjalistyczne 50% 40% 8% 4% 7% 5% 4% 5% 10% 6% 9% 10% 9% 5% 7% 7% roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 30% 6% 7% 7% 20% 10% 36% 35% 34% 34% 33% 32% 32% 31% 31% 31% 29% 29% 29% 27% 25% 24% 31% 0% Małopolskie Mazowieckie Zachodniopomorskie Podlaskie Opolskie Lubelskie Dolnośląskie Lubuskie Kujawsko-pomorskie Śląskie Pomorskie Podkarpackie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Świętokrzyskie Łódzkie Polska ogółem Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Ze względu na swoją specyfikę podregiony województwa śląskiego różnią się udziałami firm budowlanych wykonującymi różne roboty budowlane (Wykres 7) Najwyższy odsetek firm budowlanych wykonujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków działają w podregionach: katowickim (33%) i tyskim (32%). Firmy wykonujące roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej mają największy udział w podregionach: katowickim (13%) i sosnowieckim (12%) Najwyższy udział firm wykonujących roboty budowlane specjalistyczne działają w podregionie tyskim (64%) i częstochowskim (63%). 14

15 Wykres 7. Działy podmiotów przedsiębiorstw budowlanych zarejestrowanych w rejestrze REGON w sekcji budownictwo w woj. Śląskim w 2010 roku 100% 90% 80% 70% 60% 57% 63% 60% 54% 64% 58% 57% 59% 60% roboty budowlane specjalistyczne 50% 40% 30% 8% 12% 7% 9% 13% 10% 12% 10% 10% roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 20% 10% 31% 31% 30% 31% 33% 27% 30% 32% 31% 0% Podregion bielski Podregion bytomski Podregion częstochowski Podregion gliwicki Podregion katowicki Podregion rybnicki Podregion sosnowiecki Podregion tyski Śląsk ogółem Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Praktycznie wszystkie (99,87%) podmioty budowlane w województwie śląskim działają w sektorze prywatnym, co jest odsetkiem wyższym (96,22%) w porównaniu do ogółu działających w województwie śląskim przedsiębiorstw. Podregionem, w którym branża budowlana ma największe znaczenie dla gospodarki jest podregion bielski o najwyższej bezwzględnej liczbie i najwyższym odsetku podmiotów z branży budowlanej na drugim biegunie znajduje się podregion gliwicki o niskiej liczbie i odsetku takich firm. Ze względu na wysokość nakładów inwestycyjnych w budownictwie województwo śląskie plasuje się na trzeciej pozycji z województwami: mazowieckim i małopolskim (Wykres 8). Wartość inwestycji w budownictwie w 2009 roku w województwie śląskim wyniosła pln. 15

16 Wykres 8. Wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej w sekcji budownictwo w 2009 roku (tys. PLN) Mazowieckie Wielkopolskie Śląskie Pomorskie Małopolskie Dolnośląskie Lubelskie Kujawsko-pomorskie Podkarpackie Łódzkie Zachodniopomorskie Podlaskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie Opolskie Lubuskie Źródło: Baza danych regionalnych GUS, luty 2011 Większość prac budowlanych w województwie śląskim, podobnie, jak w pozostałych województwach, ma charakter robot inwestycyjnych (58% w 2009 roku) (Wykres 9). Roboty remontowe to 42%. Jednak w porównaniu z innymi regionami województwo śląskie pod względem prac inwestycyjnych śląskie plasowało się w 2009 roku na ostatnim miejscu znacznie poniżej średniej krajowej. Ogółem w 2009 roku produkcja budowlano-montażowa w województwie śląskim wyniosła tys. pln, z czego tys. pln stanowiły roboty inwestycyjne. w sumie pod względem wartości produkcji budowlano-montażowej województwo śląskie znajduje się na drugim miejscu za Mazowszem. 16

17 Wykres 9. Produkcja budowlano-montażowa według rodzajów robót i województw w % 25% 25% 26% 27% 28% 29% 29% 31% 32% 32% 34% 34% 36% 39% 42% 31% roboty remontowe roboty inwestycyjne 76% 75% 75% 74% 73% 72% 71% 71% 69% 68% 68% 66% 66% 64% 61% 58% 69% Pomorskie Podlaskie Łódzkie Warmińsko-mazurskie Mazowieckie Podkarpackie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Zachodniopomorskie Wielkopolskie Małopolskie Lubuskie Dolnośląskie Opolskie Świętokrzyskie Śląskie Polska ogółem Źródło: GUS, Budownictwo wyniki działalności w 2009 r. 17

18 1.3 Kondycja branży budowlanej w województwie śląskim Pozwolenia na budowę W roku 2009 nastąpił 10% spadek liczby pozwoleń na budowę wydanych w województwie śląskim w porównaniu do roku 2008 co było zgodne z trendem ogólnopolskim (spadek 9%) związanym z kryzysem. w roku 2010 nastąpiło odwrócenie tej tendencji nastąpił 4% wzrost liczby pozwoleń na budowę wydanych w województwie śląskim (wzrost 3% w skali całego kraju) (Wykres 10) Wykres 10. Liczba pozwoleń na budowę w latach w podziale na województwa Mazowieckie Wielkopols kie Małopols kie Ś ląs kie Ł ódzkie L ubels kie K ujaws ko-p omors kie Dolnoś ląs kie P omors kie P odkarpackie Z achodniopomors kie Warmińs ko-mazurs kie P odlas kie Ś więtokrzyskie L ubus kie O pols kie Źródło: GUNB, Ruch budowlany w 2010 roku 18

19 Ogólna liczba pozwoleń na budowę wydanych na Śląsku w 2010 wyniosła Stanowi to 8,9% wszystkich pozwoleń wydanych w Polsce w 2010 roku i plasuje województwo śląskie na 4 miejscu za województwami: małopolskim ( pozwoleń), wielkopolskim (25 555) i mazowieckim (34 631) (Wykres 11 ) Wykres 11. Decyzje o pozwoleniu na budowę wydane w poszczególnych województwach w roku 2010 Źródło: GUNB, Ruch budowlany w 2010 roku Najwięcej pozwoleń na budowę w województwie śląskim odnotowano dla budownictwa jednorodzinnego (Wykres 12). Wydano 9266 pozwoleń na domy jednorodzinne co stanowi 48% wszystkich wydanych pozwoleń, odsetek ten jest większy od średniej krajowej (46%). Wzrost liczby pozwoleń w dla budownictwa jednorodzinnego wyniósł 4% w stosunku do roku Drugim pod względem liczby pozwoleń na budowę typem obiektów są: rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne wydano ogółem 2542 pozwolenia na obiekty tego typu, co stanowi 13% wszystkich pozwoleń na budowę na Śląsku. Wzrost dla tego typu obiektów w porównaniu do roku poprzedzającego wyniósł 5%. Największy wzrost liczby pozwoleń na budowę odnotowano dla budynków wielorodzinnych (33% w stosunku do roku 2009). 19

20 W przypadku dwóch typów obiektów: budynki przemysłowe i magazynowe oraz obiekty infrastruktury transportu odnotowano 12% spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę w porównaniu do roku w skali całego kraju w przypadku infrastruktury transportowej nastąpił 19% wzrost liczby pozwoleń na budowę. Wykres 12. Decyzje o pozwoleniu na budowę wydane w roku 2010 w woj. Śląskim i ogółem w Polsce w podziale na typ obiektu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 17% 18% 16% 13% 3% 3% 2% 2% 8% 10% 5% 4% 1% 1% Obiekty pozostałe R urociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne Budowle wodne Obiekty infrastruktury transportu Budynki przemysłowe i magazynowe Budynki gospodarczo - inwentars kie Budynki użyteczności publicznej 30% 20% 45% 48% Budynki zamieszkania zbiorowego Budynki wielorodzinne 10% Budynki jednorodzinne 0% Polska - ogółem Ś ląskie Źródło: GUNB, Ruch budowlany w 2010 roku Liczba zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w województwie śląskim wyniosła w 2010 roku 158 w sumie dla 186 obiektów. 20

21 Wykres 13. Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w roku 2010 Źródło: GUNB, Ruch budowlany w 2010 roku Budynki oddane do użytkowania W roku 2009 w województwie śląskim oddano do użytkowania budynków co było trzecim wynikiem w kraju po województwach: mazowieckim i wielkopolskim (Mapa 1). 77% tych budynków stanowiły budynki mieszkalne co jest bardzo zbliżone do średniej krajowej (78%). Największy odsetek budynków mieszkalnych oddano w 2009 roku w województwie pomorskim (86%) a najmniejszy w województwie śląskim (71%). Najwięcej budynków (1 989) w tym budynków mieszkalnych (87%) oddano w podregionie bielskim i częstochowskim (1437, 80%). Najmniejszą liczbę budynków oddanych do użytkowania zarejestrowano w podregionach: gliwickim (559 budynków oddanych, w tym 75% mieszkalnych), bytomskim (730, 69%) i katowickim (773, 68%). 21

22 Mapa 1. Budynki oddane do użytkowania w 2009 roku Źródło: GUS, Budownictwo wyniki działalności w 2009 r. W roku 2009 w województwie śląskim oddano do użytkowania budynków niemieszkalnych co było trzecim wynikiem w kraju po województwach: wielkopolskim i mazowieckim (Mapa 2). 43% tych budynków stanowiły budynki transportu i łączności, 21% budynki handlowo-usługowe a 18% budynki przemysłowe i magazynowe. Najwięcej budynków niemieszkalnych oddano do użytkowania w podregionach: 22

23 sosnowieckim (361 budynków) i rybnickim (328) a najmniej w podregionach: gliwickim (140) i bytomskim (226). Mapa 2. Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania w 2009 roku Źródło: GUS, Budownictwo wyniki działalności w 2009 r. 23

24 W roku 2009 w województwie śląskim oddano do użytkowania mieszkań (Mapa 3). Pod względem oddanych mieszkań oddanych w roku 2009 województwo śląskie plasuje się na 6 miejscu po województwach: mazowieckim, małopolskim, pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Największy udział (64%) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych na Śląsku mieli inwestorzy indywidualni, którzy w 2009 wybudowali mieszkania. Mieszkań oddanych na wynajem oddano do użytkowania w województwie śląskim Mapa 3. Mieszkania oddane do użytkowania w 2009 roku 24

25 1.4. Prognoza dla budownictwa Jak podaje GUS (Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, Luty 2011) w lutym 2011 r. w większości obszarów gospodarki utrwaliły się tendencje obserwowane w poprzednich okresach. Produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie dużo wyższym od bardzo niskiego przed rokiem Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w lutym 2011r. na terenie kraju była o 23,0% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 24,7% w lutym 2010 roku i wzrostu o 11,1% w styczniu 2011). Zwiększenie sprzedaży notowano we wszystkich działach budownictwa. Sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym była większa niż przed rokiem o 26,1%, a remontowych o 16,4%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w ujęciu rocznym o 14,4%, a w skali miesiąca o 2,1%. Wykres 14. Produkcja budowlano-montażowa w latach Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w marcu 2011 w budownictwie pozostaje ujemny, ale jest mniej pesymistyczny niż w poprzednich czterech miesiącach (Wykres 19). Pozytywne i znacznie lepsze wobec negatywnych formułowanych przed miesiącem, są przewidywania dotyczące sytuacji finansowej i produkcji. 25

26 wyraźnie korzystniejsze są prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. Przedsiębiorcy przewidują niewielki wzrost zatrudnienia oraz cen realizacji robót budowlano-montażowych. Oceny bieżącej produkcji i portfela zamówień są mniej pesymistyczne niż w lutym W marcu 2011 jako główne bariery w prowadzeniu działalności budowlanej przedsiębiorcy postrzegają warunki atmosferyczne, konkurencję na rynku i koszty zatrudnienia. w porównaniu z 2010 rokiem w największym stopniu zmniejszyło się znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem, a wzrosło związanych z kosztami materiałów. Wykres 15. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w Polsce w latach Źródło: GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, Luty W lutym 2011 r. utrzymał się obserwowany od kwietnia 2010 roku spadek w skali roku liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Mniejsza niż przed rokiem była liczba wydanych pozwoleń na budowę. wzrosła w ujęciu rocznym liczba mieszkań rozpoczętych. Według wstępnych danych, w lutym 2011 w skali całego kraju oddano do użytkowania 8,5 tys. mieszkań, tj. o 13,8% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,3%). 26

27 Wykres 16. Mieszkania oddane do użytkowania w Polsce w latach Źródło: GUS, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, Luty W okresie styczeń-luty 2011 r. w województwie śląskim odnotowano spadek liczby oddanych mieszkań (o 21,7%) w porównaniu z rokiem 2010 (Wykres 20). wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w czterech województwach (podkarpackim o 45,2%, lubelskim o 41,1%, warmińskomazurskim o 30,1% i lubuskim o 2,7%). 27

28 Wykres 17. Mieszkania oddane do użytkowania i-ii Źródło: GUS, Budownictwo mieszkaniowe w okresie i-ii 2011 r. Pomimo obecnego spadku inwestycji w budownictwie mieszkaniowym większość analityków przewiduje poprawę na tym rynku w perspektywie najbliższych miesięcy jak i wieloletniej. Powodem do optymistycznych prognoz jest fakt, że kryzys w polskim budownictwie mieszkaniowym był mniej dotkliwy od przewidywanego na podstawie danych z innych rynków europejskich. Również informacje o zwiększonej aktywności inwestycyjnej deweloperów w roku 2010 pozwalają sądzić, że w roku 2011 i budownictwa deweloperskie może znacznie wpłynąć na wzrost rynku mieszkaniowego. Według prognoz dla rozwoju polskiego sektora budowlanego w następnych latach większą wagę od budownictwa mieszkaniowego będzie miało budownictwo inżynieryjne (w tym przede wszystkim budownictwo drogowe i energetyczne). Również struktura przetargów publicznych wskazuje na bardzo istotne znaczenie zamówień publicznych dla branży budowlanej. w 2010 roku ogłoszeń przetargowych dotyczyło branży budowlanej, co stanowi 43% wszystkich postępowań przetargowych. Przetargi z branży budowlanej w 2010 roku podobnie jak w poprzednich latach dotyczyły głównie drogownictwa (26% ogłoszeń) oraz prac energoelektrycznych (22% postępowań przetargowych). 28

29 Wykres 18. Atrakcyjność różnych segmentów rynku dla polskich firm budowlanych Źródło: 10% wzrost produkcji budowlanej w 2011 r. W przypadku budownictwa inżynieryjnego większość inwestycji to projekty publiczne wspierane dofinansowaniem z Unii Europejskiej. inwestycje takie obarczone są ryzykiem opóźnień, co jest widoczne zwłaszcza w przypadku inwestycji drogowych. Niemniej jednak inwestycje drogowe mogą być motorem dla branży budowlanej województwa śląskiego. istotność sektora publicznego dla budownictwa na Śląsku potwierdza fakt, że w 2010 roku województwie śląskim ogłoszono najwięcej w skali kraju przetargów dotyczących branży budowlanej. w sumie było to postępowań, co stanowi 15% wszystkich postępowań w tym zakresie. w województwie śląskim prowadzone są liczne inwestycje drogowe i dodatkowo duże znaczenie dla gospodarki regionu ma sektor energetyczny. Biorąc pod uwagę specyfikę regionu oraz dane pochodzące od przedsiębiorców i z analizy przetargów publicznych można przewidywać, że w najbliższych latach znaczenie sektora budownictwa dla gospodarki województwa śląskiego będzie rosło. 29

30 1.5. Zatrudnienie sektorze budowlanym Liczba pracujących w województwie śląskim wynosi , co stanowi 12% wszystkich pracujących osób w Polsce. Śląskie znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby pracujących. Na pierwszym miejscu znajduje się Mazowieckie z pracujących osób, co stanowi 17% ogółu pracujących w Polsce. Wykres 19. Pracujący według województw. Stan w dniu Pod względem sektorów województwo śląskie charakteryzuje się największym odsetkiem pracujących w sektorze publicznym pracuje tam 30% zatrudnionych. 30

31 Wykres 20. Pracujący wg sektorów udział pracujących w sektorach w ogólnej liczbie pracujących w województwie. Stan w dniu Pod względem form własności województwo śląskie charakteryzuje się najniższym odsetkiem pracujących w podmiotach o własności prywatnej krajowej 57% zatrudnionych, podczas gdy dla całej Polski odsetek ten wynosi 64%, a dla Podlaskiego województwa o najwyższym odsetku zatrudnionych w podmiotach o własności prywatnej krajowej 75%. z drugiej strony Śląskie to województwo o najwyższym odsetku pracujących w pomiotach o własności Skarbu Państwa 11% zatrudnionych, podczas gdy dla całej Polski odsetek ten wynosi 6%, a dla poszczególnych województw oscyluje pomiędzy 4% a 7%. Śląskie to województwo o najwyższym odsetku osób pracujących w przemyśle (31%) i najniższym odsetku osób pracujących w rolnictwie (4%). Odsetek osób pracujących w budownictwie jest podobny jak w pozostałych województwach i wynosi 7%. 31

32 Wykres 21. Pracujący wg województw i wybranych sekcji (rolnictwo, przemysł, budownictwo). Stan w dniu Spośród śląskich podregionów największym odsetkiem pracujących w przemyśle i budownictwie charakteryzuje się region tyski (51% wszystkich pracujących zatrudnionych jest w przemyśle lub budownictwie), a najniższym katowicki (32%). Region częstochowski odznacza się najwyższym odsetkiem pracujących w rolnictwie (13%). 32

33 Wykres 22. Pracujący wg połączonych sekcji i podregionów. Stan na Pracujący w budownictwie stanowią 7% wszystkich pracujących w Śląskim ( osoby), z czego zdecydowana większość zatrudnia sektor prywatny. Budownictwo to czwarta pod względem wielkości zatrudnienia gałąź gospodarki w województwie. w śląskich firmach budowlanych pracuje kobiet, co stanowi 1% wszystkich pracujących osób w województwie. 33

34 Wykres 23. Pracujący w gospodarce narodowej w województwie śląskim w podziale na sektory gospodarki. Stan na Sytuacja kobiet w branży budowlanej Dla kobiet budownictwo stanowi jedno z najmniej popularnych miejsc zatrudnienia. w tej gałęzi gospodarki zatrudnionych jest 2% pracujących kobiet województwa śląskiego. Najpopularniejszym miejscem pracy kobiet śląskich jest handel 1 (w tym sektorze pracuje 21% ślązaczek) oraz przemysł (18% pracujących). 1 Kobiety w województwie śląskim zatrudnione są najczęściej w sektorze Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Jednak wszelkie naprawy, zwłaszcza samochodów, są silnie zmaskulinizowanym zawodem, więc można przypuszczać, że większość kobiet zatrudnionych jest w handlu. 34

35 Wykres 24. Kobiety pracujące w gospodarce narodowej w województwie śląskim w podziale na sektory gospodarki. Stan w dniu Największym odsetkiem osób pracujących w przemyśle i budownictwie wśród wszystkich pracujących charakteryzują się powiaty: bieruńsko - lędziński (75% wszystkich pracujących), Jastrzębie-Zdrój (63%), Mikołowski (56%), Ruda Śląska (55%), Tychy (53%). Największą liczbą osób pracujących w przemyśle i budownictwie charakteryzują się powiaty: Katowice ( osób), Częstochowa (31 055), Gliwice (28 564), Bielsko-Biała (27 881), Tychy (26 285). 35

36 Wykres 25. Pracujący według powiatów i sektorów. Stan Najwyższa liczbą kobiet pracujących w sektorze przemysł i budownictwo charakteryzują się powiaty Częstochowa (10 438), Bielsko-Biała (9 444), Katowice (8 300), Tychy (7 826), Gliwice (6 167). 36

37 Wykres 26. Kobiety pracujące w sektorze przemysł i budownictwo według powiatów. Stan Najwyższym udziałem kobiet pracujących w sektorze "przemysł i budownictwo" wśród wszystkich pracujących osób w danym powiecie charakteryzują się powiaty: Żywiecki (18% pracujących to kobiety pracujące w przemyśle i budownictwie ), Bielski (17%), Tychy (16%), Mikołowski (14%), Bielsko-Biała (14%). Najwyższym udziałem kobiet wśród osób pracujących w sektorze "przemysł i budownictwo" charakteryzują się powiaty: Żywiecki (40% osób zatrudnionych w przemyśle i budownictwie stanowią kobiety), Bielski (35%), Myszkowski (34%), Bielsko-Biała (34%), Częstochowa (34%). Najniższym odsetkiem kobiet wśród osób pracujących w sektorze "przemysł i budownictwo" charakteryzują się powiaty: Mysłowice (15%), Ruda Śląska (15%), Gliwicki (15%), Bieruńsko-lędziński (14%), Jastrzębie-Zdrój (12%). 37

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (I FALA 2013/2014) Opracowanie i realizacja badań ilościowych:

RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORSTW (I FALA 2013/2014) Opracowanie i realizacja badań ilościowych: Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw Raport z badań ilościowych i jakościowych wśród mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego (I fala badania 03/04) Strona0 Strona RAPORT Z BADAŃ POTRZEBY I OCZEKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty w ramach projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH

ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH ANALIZA MŚP SUBREGIONU ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY RAPORT Z BADAŃ METODĄ DESK-RESEARCH Magdalena Faracik-Nowak 1 SPIS TREŚCI BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. WSTĘP 3 1. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Funkcjonowanie osób bezrobotnych ISBN: 978-83-62508-01-3 Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin.

Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin. Raport częściowy nr 1. 30/06/2012 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO

DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU luty 2013 DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI,

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo