Załącznik do sprawozdania z działalności Rektora-Komendanta w okresie od roku do roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do sprawozdania z działalności Rektora-Komendanta w okresie od 16.02.2006 roku do 30.09.2009 roku."

Transkrypt

1 Załącznik do sprawozdania z działalności Rektora-Komendanta w okresie od roku do roku. I. W zakresie gospodarki finansowej : 1. Reorganizacja, przepisy, zarządzenia, wytyczne w zakresie gospodarki finansowej. 1) Wprowadzenie Centralnego rejestru umów. Centralny rejestr Umów został wprowadzony Zarządzeniem nr 8/06 Rektora- Komendanta z dnia r. w sprawie utworzenia centralnego rejestru umów zawieranych przez Uczelnię oraz zasad postępowania w procesie ich opracowywania. CRU obejmuje umowy zawierane od dnia 1 stycznia 2006 r. do chwili obecnej. Zmienione Zarządzeniem NR 19/09 Rektora-Komendanta z dnia 4 września 2009 r.. Prowadzenie Centralnego rejestru umów z kontrahentami ma na celu: - weryfikację prawidłowości realizacji umów z warunkami zapisanymi w ich treści. - bieżące monitorowanie stanu zobowiązań Uczelni, - ujęcie w Planie Rzeczowo- Finansowym środków zabezpieczających finansowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów. 2) Opracowanie Polityki rachunkowości. Opracowano szczegółową dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Rektora-Komendanta Nr 2/07 z dnia r., które zostało zaktualizowane Zarządzeniem Nr 27/08 z dnia r., a obecnie zastąpione Zarządzeniem Nr 17/09 z dnia r. Obowiązek posiadania ww dokumentacji wynika z art. 10 ustawy o rachunkowości. Polityka rachunkowości ma na celu zapewnienie poprawnej ewidencji księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutkiem pozytywnym ich stosowania są pozytywne opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata (w tym: Morison Finansista Audit Sp. z o.o., Biuro Usług Rachunkowych i Audytorskich Janina Wasilewska-Seklecka, w porównaniu do opinii za poprzednie okresy sprawozdawcze, które zawierały obszerne zalecenia do wykonania. 3) Stworzenie jednoznacznych, przejrzystych zasad kontroli finansowej W celu usprawnienia zarządzania Uczelnią oraz uporządkowania obiegu dokumentacji finansowej opracowano i wprowadzono do stosowania instrukcję obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych w SGSP - Zarządzeniem Nr 9/07 z dnia 28 lutego 2007r. Instrukcja ta ma umożliwiać terminowy przebieg operacji, bieżącą ewidencję księgową, terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań oraz innych informacji niezbędnych do analiz, planów i decyzji.

2 4) Opracowanie procedury kontroli finansowej. Zarządzeniem Nr 33 Rektora-Komendanta z dnia r. wprowadzono po raz pierwszy w SGSP Procedurę Kontroli Finansowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Procedury kontroli finansowej zostały opracowane na podstawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrola finansowa obejmuje swoim zakresem procesy gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem i ma ona na celu dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny oraz uzyskiwania najlepszych efektów. 5) Opracowanie procedury windykacyjnej. W celu usprawnienia procesu windykacji przeterminowanych należności oraz niedopuszczenia do ich przedawnienia opracowano i wdrożono Zarządzeniem Nr 11 Rektora-Komendanta z dnia r. Instrukcję windykacji w SGSP. Energicznie podjęte zostały działania windykacyjne, dzięki którym na dzień obecny nie występują należności przedawnione. W wyniku skutecznych działań windykacyjnych w ostatnim okresie wzrosła o ok. 60% ściągalność należności przeterminowanych w stosunku do okresu sprzed 2006 r. W okresie od czerwca 2007 r.- czerwca 2009 r. Kwestura podjęła następujące kroki w zakresie windykacji niespłaconych należności: wystawiono monitów na wartość należności około tys zł, przekazano do firmy windykacyjnej 51 spraw o wartości należności ok. 76 tys. zł, przekazano do Kancelarii prawnej 22 sprawy celem skierowania na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę około 97 tys. zł, zawarto 29 porozumień na ratalną spłatę zaległości o wartości ogółem około 71 tys. zł. 6) Uporządkowanie ksiąg rachunkowych. Uporządkowano przy współpracy z konsultantami firmy SIMPLE istniejące od 2002 r. niezgodności kont rozrachunkowych w systemie komputerowym FK SIMPLE. Aktualnie są one zgodne ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych. Istniejące uprzednio niezgodności utrudniały prowadzenie analizy rozrachunków ze studentami. Uporządkowanie rozrachunków obecnie umożliwia uzyskanie bieżącej informacji o zadłużeniu studenta, jak też prowadzenie skutecznej windykacji zaległych wpłat za czesne i innych opłat oraz pozwala na bieżąco zamykać księgi rachunkowe za poszczególne okresy sprawozdawcze. 7) Opracowano zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego SGSP. Zarządzeniem Nr 15 Rektora-Komendanta z dnia r. wprowadzono Instrukcję w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku trwałego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej normującą zasady dotyczące sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w SGSP. Instrukcja ta ma na celu zobowiązać osoby odpowiedzialne (użytkowników składników majątku) do 2

3 gospodarowania nimi w sposób racjonalny i oszczędny i poprzez to zabezpieczyć mienie Uczelni przed zniszczeniem oraz ponoszeniem nieuzasadnionych strat wynikających z niewłaściwego gospodarowania składnikami majątku. 8) Opracowano Instrukcję kasową. W celu unormowania zasad obrotu pieniężnego w formie gotówkowej lub bezgotówkowej opracowana została Instrukcja Kasowa, którą wprowadzono Zarządzeniem Nr 22/08 Rektora-Komendanta z dnia 12 maja 2008 r. W instrukcji tej zostały określone zasady i warunki prowadzenia gospodarki kasowej w SGSP oraz wymogi dotyczące zabezpieczenia i przechowywania wartości pieniężnych. 9) Wprowadzono wzmożoną kontrolę ewidencji składników majątku. W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej i reorganizacji zadań dotychczasowa ewidencja składników majątku prowadzona przez pracownika administracji została przekazana do Kwestury. Umożliwia to skuteczniejszą weryfikację zgodności stanu majątku wynikającego z modułu Majątek trwały, ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych prowadzonych w systemie FK SIMPLE; 10) Wprowadzono księgowy rejestr Raportów o uruchomienie środków finansowych. Ewidencja Raportów umożliwia stały monitoring środków finansowych pod względem zabezpieczenia finansowego w Planie Rzeczowo-Finansowym Jednostki oraz aktualnego ich stanu w poszczególnych działach i paragrafach. 11) Zmodernizowano program finansowo-księgowego SIMPLE, dostosowując do bieżących potrzeb ewidencji księgowej. 12) Wprowadzono ewidencję dokumentów zakupu w systemie SIMPLE System umożliwia prowadzenie skuteczniejszej kontroli finansowej dokumentów zakupu oraz prawidłowe zakwalifikowanie dokonanych wydatków po uprzednim przeprowadzeniu weryfikacji formalno-rachunkowej oraz zgodności z planem rzeczowo-finansowym. 13) Opracowano jednolite zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych (delegacji) krajowych i zagranicznych dla strażaków, pracowników cywilnych i studentów. Opracowano Zarządzenie Nr 20/09 Rektora Komendanta w sprawie zasad delegowania i rozliczania podróży służbowych strażaków, pracowników oraz wyjazdów studentów SGSP. Zarządzenie to normuje zasady delegowania i rozliczania podróży służbowych strażaków, pracowników oraz wyjazdów studentów do wykonywania zadań poza miejscowością, w której znajduje się siedziba SGSP. 14) Tworzenie rezerw Wprowadzono obowiązek tworzenia zabezpieczeń finansowych w postaci rezerw na pewne lub prawdopodobne straty wynikające z prowadzonej działalności. 3

4 Tworzone są dwie grupy rezerw: - rezerwy wynikające z bieżącej podstawowej działalności operacyjnej (w szczególności: rezerwy na skutki toczących się postępowań sądowych, rezerwy na inne straty, z tytułu transakcji gospodarczych będących w toku); - rezerwy wynikające z przepisów w zakresie świadczeń na rzecz pracowników (w szczególności: rezerwy na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia dla nauczycieli dotyczące semestru zimowego). Na dzień r. w bilansie wykazano rezerwy na zobowiązania w kwocie ,34 zł. Stanowiły one 7,4% sumy bilansowej Pasywów. Na wartość rezerw wykazaną w bilansie składają się rezerwy utworzone na: - świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości ,34 zł - pozostałe rezerwy stanowiące koszty wynagrodzeń dla nauczycieli dotyczących semestru zimowego w roku akademickim 2008/2009 w wysokości ,00 zł, 15) Stały monitoring wynagrodzeń Wprowadzono stały monitoring wynagrodzeń w celu niedopuszczenia do przekroczenia przyznanych limitów wynagrodzeń na dany rok finansowy ze środków pochodzących z dotacji budżetowej. Podjęto skuteczne starania w celu spełnienia wymogów art. 151 ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie wynagradzania nauczycieli akademickich. Aktualnie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli akademickich w poszczególnych grupach stanowisk jest zbliżona do poziomu wymaganego ustawą. 2. Sytuacja finansowa Uczelni. 1) Bilanse Uczelni w latach wykazują wzrost sumy aktywów i pasywów z kwoty tys. zł w roku 2006 do kwoty tys. zł w 2008 r. Wzrost sumy bilansowej w porównaniu do 2006 r. wyniósł tys. zł. tj. o 11,93 %. W strukturze majątku dominują aktywa trwale i stanowią one około 84 % aktywów Uczelni. 2) W strukturze finansowania majątku dominuje fundusz własny. Jego udział w strukturze pasywów w 2008 r. wyniósł 68,7% Wskaźnik trwałości struktury finansowania wykazuje, że kapitał stały stanowi 92,70% sumy pasywów i informuje, iż struktura finansowania majątku jest stabilna i bezpieczna. 3) Zobowiązania kredytowe. Uczelnia zaciągnęła na budowę budynku dydaktycznego F przy ul. Potockiej kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Banku Spółdzielczym w Sochaczewie. Zadłużenie z tyt. kredytu inwestycyjnego na dzień r. wyniosło: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie ,00 zł Bank Gospodarstwa Krajowego ,44 zł Ogółem zadłużenie z tyt zaciągniętych kredytów wynosi ,44 zł 4

5 Uczelnia rocznie spłaca raty kapitałowe w wysokości: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie ,00 zł (12*33.827) Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 zł (12*31.552) Ogółem raty kapitałowe przypadające na jeden rok: ,00 zł. Wg symulacji sporządzonej przez Banki odsetki finansowe w 2009 r. z tyt. ww kredytu wyniosą za cały rok około ,54 zł. Na dzień r. Uczelnia poniosła z tyt. kredytu inwestycyjnego koszty finansowe w wysokości ,58 zł Zabezpieczenie kredytu Majątek trwały Uczelni obciążony jest hipoteką umowną na nieruchomości obiekt 02 SGSP w Warszawie ul. Siemiradzkiego 2 w kwocie ,44 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego nr 05/1279 na podstawie umowy kredytowej z dnia r. oraz hipoteką kaucyjną na pokrycie odsetek. Zabezpieczeniem spłaty kredytu wobec Banku Spółdzielczego w Sochaczewie jest weksel In blanco Wrz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z weksla, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego z umowy kredytu zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie. 4) Fundusz leasingowy. Samochód specjalny autobus Mercedes Benz Sprinter 416 CDI. Uczelnia na dzień r. spłaciła ostatnią ratę wynikającą z Umowy finansowania operacyjnego nr zawarta z firmą Daimler Chrysler Services Leasing Sp. z o.o. Przedmiotem leasingu był samochód specjalny autobus Mercedes Benz Sprinter 416 CDI. Spłacane były miesięczne raty leasingowe w wysokości 8.029,71 zł brutto każda (rocznie ,52 zł = 12*8.029,71 zł). Wartość przedmiotu leasingu wynosiła ,76 zł netto. Autobus marki IRISBUS, typ EVADYS H12. Obecnie SGSP spłaca raty leasingowe wynikające z umowy nr O/WA/2008/09/0482 zawartej z Bankowym Funduszem Leasingowym Spółka Akcyjna. Przedmiotem leasingu jest autobus marki IRISBUS, typ EVADYS H12. Wartość przedmiotu leasingu wynosi ,00 zł brutto. Spłacane są miesięczne raty leasingowe w wysokości ,57 zł brutto każda (rocznie ,84 zł = 12*13.956,57 zł). Zobowiązanie ogółem z tyt. leasingu na dzień r. wyniosły ,54 zł. Termin spłaty opłaty końcowej przypada na dzień r. W wyniku starań Uczelnia otrzymała dofinansowanie - dotację ze środków z firm ubezpieczeniowych w wysokości ,00 zł na zakup samochodu specjalnegoautobus. Pozostałe zadłużenie spłacane jest ze środków własnych Uczelni pochodzących z działalności dydaktycznej odpłatnej. 5

6 II. W zakresie gospodarki rzeczowej. 1. W okresie sprawozdawczym zapewniono: 1) utrzymywanie obiektów kubaturowych w sposób gwarantujący prawidłową działalność statutową Uczelni poprzez: opracowanie perspektywicznych i bieżących planów oraz ich realizację w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących, planowanie i realizację potrzeb materiałowych do wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych, planowanie i zakup wyposażenia obiektów w niezbędny sprzęt kwaterunkowy, zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania pododdziałów szkolnych, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów Uczelni. utrzymanie prawidłowego stanu sanitarnego i czystości w obiektach, właściwy dozór nad obiektami Uczelni 2) prawidłowe prowadzenie i funkcjonowanie : gospodarki materiałowej Uczelni, w tym przygotowywanie dokumentacji do zbycia lub kasacji materiałów będących na stanie użytkowników, gospodarki magazynowej, gospodarki mundurowej (w tym coroczne umundurowanie kompanii kandydackiej i kompanii do promocji oficerskiej), gospodarki żywnościowej, gospodarki mieszkaniowej. 3) bieżące prowadzenie i rozliczanie : stałych opłat, w szczególności za prąd, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłat czynszowych z tyt. najmu lokali, 4) coroczne przygotowanie bazy szkoleniowej do nowego roku akademickiego, w tym również w ośrodku szkoleniowym w Starej Miłosnej 5) zabezpieczenie zaplecza logistycznego (organizacyjno-technicznego) : uroczystości: m.in. obchodów 25-lecia strajków WOSP w 2006 r., 45-lecia WOPR w 2008 r.; konferencji: m.in. firmy Crack szkolenie projektantów w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej w 2008 i 2009 r., międzynarodowej konferencji nr 112 w 2008r., konferencji firmy Kingspan w 2009r., walnego zebrania ZW OSP w 2006, 2007 i 2008r., zjazdów harcerskich ( współpraca z ZHP) w 2006, 2007 i 2008r., zjazdów roczników WOSP w 2006, 2007 i 2008 r., wykładów Uniwersytetu III Wieku w ramach współpracy z Samorządem Warszawskim w 2008 i 2009 r., punktu wyborczego Wyborów Samorządowych i Prezydenckich , wszystkich uroczystości uczelnianych. 6) zabezpieczenie zaplecza logistycznego poligonów: 6

7 w Pionkach międzynarodowych praktyk studenckich, w Zamczysku zgrupowania kandydackiego. 2. Inwestycje. 1) Budynek dydaktyczny F przy ul. Potockiej. W listopadzie 2006 r oddano do użytkowania nowy budynek dydaktyczny w obiekcie 01 przy ul. Potockiej zw. F. Łączna wartość inwestycji tj. budynek wraz z infrastrukturą otaczającą i wyposażeniem wynosi ,48 zł. Na kwotę tą składają się następujące źródła finansowania: - dotacja budżetowa ,54 zł z której sfinansowano m.in. roboty budowlane I etap (materiały), przebudowę kładki ogrodzenie wraz z bramami, plac manewrowy, część nadzoru inwestorskiego - środki własne (wypracowane ) ,14 zł z których sfinansowano m.in. trasę WZL, rolety, verticale, tabliczki, dokumentację projektową, uzgodnienia dokumentacji, opinie, wszelkie opłaty, odsetki od kredytu, prowizje bankowe - kredyt ,80 zł Budynek wyposażony m.in. w pierwszą z prawdziwego zdarzenia aulę na 260 miejsc, trzy duże sale wykładowe po ok. 90 miejsc każda, profesjonalne pracownie: Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego, Zakładu języków obcych, projektowa dla Zakładu Mechaniki pomieszczenia magazynowe, garaż i myjkę dla samochodów pożarniczych szkolnego Zakładu Ratowniczo-Gaśniczego. Pomieszczenia wyposażone w meble, sprzęt, urządzenia i fabrycznie nową elektroniczną aparaturę audiowizualną. Efekt ostateczny uzyskano w wyniku zmian projektowych wprowadzonych w 2006 r. przez obecne Kierownictwo Szkoły w pierwotnym projekcie architektonicznym i które wykonano zgodnie z aneksem do umowy z firmą projektową. Niestety, po przejęciu nadzoru nad realizacją robót budowlanych omawianej inwestycji wykonywanej przez firmę budowlaną Budbaum S.A. z Białegostoku, stwierdzono wiele nieprawidłowości i zastój w postępie robót. Z ocen fachowców w zakresie budownictwa wynikało, że na tym etapie niemożliwe było ustalenie faktycznych ilości wykonanych robót podlegających zakryciu (zanikowych). Faktem bezspornym było, że do dnia 1 maja 2006 r. nie była prowadzona księga obmiarów do czego zobowiązywała przyjęta w umowie forma wynagrodzenia (kosztorysowego). Bezspornym było również, że spółka Budbaum S.A. kupiła materiały potrzebne do budowy I etapu robót (mieszanka betonowa i stal zbrojeniowa) z pieniędzy uzyskanych ze Szkoły. W wyniku zwłoki w zakończeniu robót Szkoła poniosła określone szkody w tym m.in. 1) utraty przychodów z naboru studentów na studia płatne, 7

8 2) dodatkowego wynagrodzenia dla firmy, która pełniła na budowie nadzór inwestorski. Ponadto z ocen dokonanych przez nowy nadzór inwestorski i niezależnych ekspertów wynikało, że dach nad aulą wykonany został wadliwie. Po długotrwałych zmaganiach z firmą budowlaną - wykonawcą budynku dydaktycznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Potockiej tj. firmą Budbaum S.A., umowę na roboty budowlane, której realizacja przypadała na 30 czerwca 2006 r. udało się zakończyć i rozliczyć dopiero w wyniku postępowania sądowego we wrześniu 2008 r. W dniu 21 sierpnia 2008 r. na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy została zawarta ugoda na bezwzględnych warunkach określonych przez SGSP, a przyjętych po długotrwałych negocjacjach przez kierownictwo Budbaum W wyniku ugody Szkoła Główna Służby Pożarniczej uzyskała wymierne korzyści: 1) ,- zł z tytułu nie zapłacenia Wykonawcy za roboty dodatkowe jakie poprzednie kierownictwo zleciło firmie bez podstawy prawnej; 2) , 32 zł odzyskała z rozliczenia zaliczki, jakie poprzednie kierownictwo udzieliło wykonawcy na zakup materiałów (mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej) niegodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz umową z wykonawcą ; 3) ,84 - z tytułu różnicy pomiędzy kwotą żądaną przez Budbaum tj ,72 (na podstawie faktur z r. i nie zakceptowanych przez SGSP), a faktycznie zapłaconą zgodnie z postanowieniami ugody tj ,88 zł; 4) ca zł - nie zapłaciła Wykonawcy za prawie dwuletnie opóźnienie w zapłacie ca 3,3 mln zł za roboty III i IV etapu budowy, odebrane w listopadzie 2006 r. i użytkowane przez Szkołę; 5) ,22 zł zaoszczędziła na zmianie w sierpniu 2008 r. banku kredytującego inwestycję wybranego w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Warunki ugody zostały przez SGSP dotrzymane. W dniu 23 września 2008 r. Szkoła ostatecznie zakończyła proces rozliczeniowy z firmą Budbaum S.A. poprzez wpłacenie na konto firmy ,88 zł zgodnie z zawartą ugodą sądową. Ta operacja bankowa zlikwidowała i wyczerpała wszelkie wzajemne roszczenia stron. 2) Wykonanie schodów do budynku F W związku z wyłączeniem robót generalnemu wykonawcy tj. firmie Budbaum S.A. wykonanie schodów powierzono innej firmie Wartość robót ,- 3) Wykonanie trasy WZL do nowego budynku F Wartość robót ,- 4) Wykonanie węzła co i przyłącza w nowym budynku dydaktycznym F. Wartość robót ,- 5) i montaż platformy dla niepełnosprawnych przy budynku F. W związku z wyłączeniem robót generalnemu wykonawcy tj. firmie Budbaum S.A. wykonanie dźwigu dla niepełnosprawnych powierzono innej firmie. Wartość robót ,- 6) Wykonanie ogrodzenia terenu budynku F 8

9 Nowa inwestycja wymagała wykonanie ogrodzenia według nowego projektu oraz naprawę i modernizację istniejącego starego ogrodzenia. Niezbędne było również wykonanie dodatkowych lub wymiana istniejących bram wjazdowych na teren obiektu 01. Łączna wartość robót wyniosła ,- 7) Plac manewrowy w obiekcie 01. Na przestrzeni 2006/2007 r. wykonano bardzo poważną inwestycję polegając na utwardzeniu terenu placu manewrowego pomiędzy nowym budynkiem dydaktycznym F, a garażami Zakładu Ratowniczo-Gaśniczego. Inwestycja poprzedzona wykonaniem projektu budowlanego utwardzenia terenu. Łączna wartość inwestycji wraz z projektem ,- 8) Oświetlenie terenu placu manewrowego w obiekcie Wartość prac wykonanych ,- 9) Modernizacja kładki dla pieszych nad ulicą Urzędniczą, łączącą teren obiektów 01 i 02. Łączna wartość robót ,- Dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Ważnym osiągnięciem podsumowującym realizację ww, inwestycji jest fakt, że w wyniku wytrwałego działania istnieje możliwość jej dofinansowania, w związku z wnioskiem nr Z/2.14/I/1.3.1/310/04 z 2004 r w ramach Zintegrowalnego Programu Rozwoju Regionalnego , Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie Regionalna Infrastruktura społeczna,(nie zakwalifikowanym w tamtym okresie do realizacji). 17 lutego 2009 r. przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 356/214/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego na kwotę ,- zł.. Od tego momentu rozpoczął się proces rozliczeniowy z Instytucją Pośredniczącą ZPORR. Wniosek zaktualizowano do rzeczywistych danych, skompletowano dokumenty i przekazano do weryfikacji. Wartość kwalifikowalna została zmniejszona do kwoty ,38 zł. Zaktualizowany wniosek został przekazany przez Instytucję Pośredniczącą do kolejnej weryfikacji i zatwierdzenia przez Zarząd Województwa. Ostatecznie Uchwałą nr 997/237/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 5 maja 2009 r. zatwierdzono wniosek, a następnie 22 czerwca 2009 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu - z Wojewodą Mazowieckim. Od 9 września 2009 r. zgodnie z procedurą realizowany projekt został poddany kolejnej weryfikacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przez kilkuosobowy zespół kontrolujący, tym razem w siedzibie SGSP. Wynik tej kontroli przesądzi o ostatecznej wysokości dofinansowania. 9

10 3. Remonty i modernizacje. W okresie sprawozdawczym zmodernizowano lub wyremontowano następujące obiekty: 2006 r zł Remont łaźni w PBL Zamczysko Nowe układanie glazury i terakoty oraz malowanie. Wybranych pomieszczeń Aktualizacja dokumentacji węzła co w ob. 01 Remont kontenera rozgorzeniowego w Starej Miłosnej i montaż klimatyzatorów Wykonanie i montaż zadaszeń do ob. 01- bud F 2007r Projekt remontu kompanii Remont kompanii Opracowanie dokumentacji SSK Naprawa przeciekającego dachu Remont schodów i naprawa elewacji w ob. 02 Projekt aranżacji wnętrz Renowacja balustrady - pochwyty mosiężne Ekspertyza oraz wykonanie podciągów masztów Wykonanie ekspertyzy dachu nad aulą Roboty wyburzeniowe w rejonie zakwaterowania kompanii. Naprawa kominów i instalacji odgromowej Wykonanie wyłazu i wpustu bud A w ob. 02 Cyklinowanie i lakierowanie sal dydaktycznych Cyklinowanie pomieszczeń biurowych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Ponadto wykonano drobne prace remontowe: Remont i adaptacja sześciu pomieszczeń magazynowych kuchennych (piwnica), korytarzy i schodów bloku Żywienia, Modernizacja ośmiu sal wykładowych (C, D, E, świetlica, W, T, P, S), montaż listew zabezpieczających ścianę na wysokości ławek szkolnych, Układanie terakoty w stacji uzdatniania wody hydroforni w Starej Miłosnej, Remont części kuchennej, układanie glazury i terakoty, oświetlenie w Starej Miłosnej, Modernizacja pomieszczeń i urządzeń przygotowanie do zgrupowania szkoleniowego w PBL Zamczysko Nowe zł Montaż hydrantu wew. i wym. uszkodzonych rur zł Wykonanie włazu na dach zł Remont rozdzielni elektr zł Modernizacja auli,oraz pomieszczeń SSK i, Oficera Dyżurnego zł Remont rejonu zakwaterowania kompanii zł Cyklinowanie i lakierowanie pomieszczeń zł Projekt wentylacji mech auli w ob. 01 bud. B zł Montaż i dostawa rolet i vertikali zł 10

11 Naprawa rynien i rur spustowych Wymiana pokrycia dachowego - PBL Zamczysko(eternit) Zakup i montaż komór chłodniczych w bloku Żywienia zł zł zł Ponadto zostały wykonane: Rozbiórka chłodni w trzech pomieszczeniach piwnicy bloku Żywienia, przygotowanie pomieszczeń zgodnie z wymogami HCCP i przepisów sanitarnych do instalacji przez firmę zewnętrzną 2 chłodni plusowych oraz 1 mroźni 3 - komorowej. Adaptacja remont Sali wykładowej po językach obcych ob.01. Montaż ścianki działowej w pomieszczeniu Zakładu Ratownictwa chemicznego. Malowanie sal dydaktycznych przed rokiem akademickim, w tym malowanie ścian na korytarzu komp. IV i po akademiku łącznie z pokojami. Remont pomieszczeń w dwóch pomieszczeniach organizacji studiów ob.02. Adaptacja pomieszczeń na szatnię ob.02 I p. Remont stołówki i kuchni (malowanie, wym. instalacji elektrycznej oświetlenia) w tym wymiana terakoty na stołówce w PBL Zamczysku Nowym. Remont domków nr 10, 11, 12 i 13 (w tym malowanie, naprawy elektryczne i hydrauliczne) w PBL Zamczysko. Modernizacja sali senackiej oraz pomieszczeń Prorektora i Kanclerza w ob.02. Modernizacja pomieszczeń parter ob. 01 bud. C dla Zakładu Elektromechaniki zł Przeprowadzenie audytu energetycznego I etap Przeprowadzenie audytu energetycznego - pomiar inwentaryzacyjny Przeprowadzenie audytu energetycznego II etap Modernizacja auli c.d. robót (ob. 01 bud. B) Naprawa poduszki pod wspinalnią Wymiana linii wodociągowej Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej w pom. kompanii Projekt instalacji elektrycznych w PBL Zamczysko Wykonanie remontu inst. Elektrycznych w PBL Zamczysko Wymiana pionów i grzejników w bud B/01 Naprawa obróbek blacharskich w bud B/ zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Ponadto zostały wykonane: Modernizacja dwóch sal wykładowych oraz korytarza I p., jak również ułożenie terakoty w I części pomieszczenia łazienki w Starej Miłosnej. Modernizacja laboratorium Zakładu Elektroenergetyki c.d. w tym usunięcie ścianek działowych, demontaż i montaż szaf przesuwnych oraz malowanie adaptowanych dwóch pomieszczeń. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń mieszkalnych ok.56 m² powierzchni (dwa pokoje, zaplecze sanitarne i korytarz)w St. Miłosnej oraz ok. 22 m² (pokój, kuchenka, korytarz, zaplecze łazienkowo-sanitarne - lokal na ul. Skalbmierskiej. Instalacja domofonów w bloku mieszkalnym i portierni w Starej Miłosnej. Instalacja monitoringu w St. Miłosnej i rozbudowanie układu zabezpieczającego funkcjonowanie pod względem bezpieczeństwa bramy wjazdowej. 11

12 Likwidacja Szkolnego Stanowiska Kierowania (przy auli), wyburzenie ścianki działowej, dostosowanie do połączonych sal na salę wykładowo 90 osobową tymczasowo bez remontu. Remont pomieszczeń dla służby dyżurnej i kierowców ob.02 i adaptacja na dwa pokoje i zaplecze kuchenne oraz łazienka wraz z wyposażeniem. Ułożenie terrakoty na schodach wejściowych głównych do ob.02, wejściowych na komp. II. Wymiana drzwi w bunkrze 2 szt. Modernizacja pomieszczeń w domkach w PBL Zamczysko przygotowanie do zgrupowania szkoleniowego w tym ułożenie terrakoty w korytarzach domku nr 10 i 12, Modernizacja łazienki w domku nr 12. Poza tym w realizacji są trzy umowy : dwie dot. robót budowlanych: na wykonanie remontu pomieszczeń do zakwaterowania I kompanii ob.02, wartość robót z podatkiem VAT wynosi ,- zł, oraz budowa komina w pracowni Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń. Wartość robót z podatkiem VAT ,- zł jedna umowa dot. dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji siłowni w ob. 02. Wartość usługi ,- zł Obiekty SGSP wymagają stałego nadzoru stanu technicznego, w tym urządzeń i instalacji oraz okresowego przeglądu technicznego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego Powyższe dotyczy całej infrastruktury technicznej, corocznego przygotowywania dokumentacji kart obiektów. Inwestycje, modernizacje i remonty wymagają prowadzenia stałego nadzoru budowlanego. Roboty budowlane wymagają ponadto przygotowywania pełnej dokumentacji technicznej: projektów zgód np. konserwatora zabytków, zieleni, pozwoleń lub zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia robót, a także ich skosztorysowania zgodnie z przepisami Konieczne jest merytoryczne przygotowywanie treści umów oraz nadzór nad uch realizacją. 4. Realizacja zadań bloku Żywienia. przygotowywanie posiłków prowadzenie żywienia zbiorowego dla podchorążych poszczególnych roczników, corocznie ok. 300 stanu żywienia w układzie śniadania, obiadu i kolacji (bez okresu sierpnia i września), prowadzenie żywienia w okresie dwu miesięcznej kandydatki tj. coroczne okres sierpnia i września ok. 120 osób żywionych. dodatkowe żywienie w tym organizowanie i przygotowanie wyżywienia z okazji uroczystego ślubowania i inauguracji roku akademickiego, Dnia Strażaka, promocji oficerskiej, poczęstunek z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, z okazji Mszy Polowej w PBL Zamczysko Nowe, bieżąca obsługa delegacji, posiedzeń Konwentu i Senatu, Rady Naukowej i Rad Wydziału, uczestników szkoleń i narad. 12

13 przygotowywanie umów handlowych na dostawy artykułów spożywczych i usług cateringowych związanych z obsługą poligonów, współudział przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na profesjonalne środki czystości, profesjonalne sprzątanie, dezynsekcję i deratyzację. przygotowywanie dokumentacji w celu uruchomienia zamówień do przetargu na artykuły spożywcze obejmujące 329 pozycji łącznie, podzielone w XV blokach Uruchomienie corocznie ok. 23 raportów i umów na artykuły spożywcze, profesjonalne środki czystości, artykuły jednorazowego użytku, drobny sprzęt gastronomiczny, zastawy. W roku 2009 koszty żywienia w poszczególnych pozycjach kształtowały się w sposób następujący: cz. I mleko i przetwory mleczne, 31 pozycji kwota ,22 PLN cz. II woda mineralna i napoje gaz. 10 pozycji kwota ,81 PLN cz. III art. sypkie, słodycze i inne 65 pozycji kwota ,93 PLN cz. IV owoce krajowe i importowane 17 pozycji kwota ,67 PLN cz. V ciasta i wyroby ciastkarskie 22 pozycji kwota ,28 PLN cz. VI jaja świeże 1 pozycja kwota ,10 PLN cz. VII olej roślinny 1pozycja kwota 6.441,40 PLN cz. VIII pieczywo 18 pozycji kwota ,65 PLN cz. IX przetwory owocowo-warzywne 27 pozycji kwota ,86 PLN cz. X warzywa 28 pozycji kwota ,46 PLN cz. XI ziemniaki oczyszczone 1 pozycja kwota ,00 PLN cz. XII ryby i przetwory rybne 11 pozycji kwota ,71 PLN cz. XIII mrożonki owocowe, warzywne i garmażeryjne 25 pozycji kwota ,15 PLN cz. XIV mięso i przetwory mięsne 48 pozycji kwota ,60 PLN cz. XVdrób i przetwory drobiowe 24 pozycji kwota ,71 PLN Całość XV pozycji dotyczy kwoty ok ,00 PLN prowadzenie właściwej sprawozdawczości rozliczeń żywienia w układzie miesięcznym z bilansem rozliczeń rocznym, jak również rozliczenia stawki żywienia, prowadzenie gospodarki magazynowej włącznie z rozliczeniem inwentaryzacji magazynowej. Każdego roku do magazynu żywieniowego zamawianych jest: ok kg mięsa i przetworów mięsnych ok kg drobiu i przetworów drobiowych ok kg mrożonek owoców, warzyw i garmażerki ok kg ryb i przetworów rybnych ok kg ziemniaków oczyszczonych ok kg nabiału ok kg warzyw ok kg owoców 13

14 ok kg przetworów owocowo-warzywnych ok kg artykułów spożywczych ok kg oleju (ok. 800 l.) ok kg wody ( but. x 1,5 l.; 3130 but. x 0,5 l.) ok kg pieczywa ok kg ciasta ok kg jaj Asortymenty są przyjmowane w paletach i skrzyniach po kg ciężaru. Przyjęto średnio, że w ciągu tygodnia przyjmowany jest towar posiadający ciężar ok kg. dokonano modyfikacji zarządzenia Rektora-Komendanta w zakresie prowadzenia gospodarki żywieniowej zgodnie z zasadami HACCAP zapewnienie właściwego stanu technicznego i sanitarnego urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach bloku żywienia niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania Sprzęt zakupiony w 2007 roku: 1. Podgrzewacz 2 x 169,58 = 339,16 PLN 2. Krajalnica 6.258,60 PLN 3. Regał skręcany 5 x 414,80 = 2.074,00 PLN 4. Młynek koloidalny 3.167,06 PLN 5. Otwieracz 217,16 PLN RAZEM : ~12.000,00 PLN Sprzęt zakupiony w 2008 roku: 1. Szafki metalowe dla pracowników 18 x 552,16 PLN = 9.398,88 PLN 2. Regał magazynowy 2 x 750,54 PLN = 558,76 PLN 3. Szafka metalowa na środki czystości 2.304,58 PLN 4. Stoły pomocnicze do kuchni 2 x 750,54 PLN = 1.501,08 PLN 5. Wózki kelnerskie 1 x 812,74 PLN = 812,74 PLN 2 x 379,68 PLN = 759,36 PLN 6. Zmywarko - wyprzarka 1 x 6.115,96 PLN = 6.115,96 PLN 7. Komora mroźna ,00 PLN 8. Komora chłodnicza ,00 PLN 9. Komora chłodnicza ,00 PLN 10. Patelnia elektryczna 6.558,00 PLN 11. Szafa chłodnicza ze stali 700 l ,82 PLN 12. Urządzenie chłodnicze do przechowywania ziemniaków ,00 PLN 13. Zmywarka tunelowa elektryczna ,05 PLN 14. Tunel suszarniczy TS ,95 PLN 15. Wanna przecedzakowa 320,00 PLN 16. Kocioł warzelny ,40 PLN RAZEM: ~ ,0 PLN 14

15 Sprzęt zakupiony w 2008 roku: 1. Szafa chłodnicza 700l. 3 x 4.880,24 PLN = ,72 PLN 2. Garnek wysoki 700l. 864,13 PLN 3. Zespół toczący 350,26 PLN 4. Kratka do kostki 401,87 PLN 5. Obieraczka 4.381,02 PLN 6. Przystawka do mielenia mięsa 1.636,02 PLN 7. Szafka chłodnicza 1400 l ,97 PLN RAZEM: ~30.000,00 PLN Ogółem wydatki na sprzęt gastronomiczny bloku Żywienia to kwota ,00 PLN 5.Bufet W 2008 r w obiekcie 02 rozpoczął działalność punkt gastronomiczny - bufet pod nazwą KWADRANS. Firma prowadząca działalność na terenie SGSP została wyłoniona w drodze przetargu publicznego (licytacja). III. Zamówienia publiczne W omawianym okresie podejmowane decyzje o wydatkowaniu środków publicznych podporządkowane zostały wymogom dyscypliny finansów publicznych. W tym celu przy udzielaniu różnego rodzaju zamówień na potrzeby Uczelni funkcjonowała, sformalizowana do wymaganego zakresu, na potrzeby przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych, procedura przygotowawcza podejmowanych decyzji. Istotnym elementem tej procedury był m. in. obieg informacji związany z wystawieniem i zatwierdzeniem Raportu o uruchomienie środków finansowych oraz zadania realizowane przez dział zamówień publicznych. Wg rejestru w RZ w omawianym okresie zatwierdzonych zostało łącznie 3891 raportów w tym w ; ; i w , Zadania Działu zamówień publicznych koncentrowały się na: - kwalifikowaniu zamówień, w oparciu o dane wynikające z raportów, do udzielenia z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Pzp. o wartości szacunkowej poniżej progu ustawowego określonego w art. 4 ustawy ( a następnie euro). oraz wskazywania właściwego trybu postępowania przetargowego dla pozostałych zamówień, - przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych w ramach ustawy pzp, we współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni. Rodzaj i ilość zamówień objętych tymi postępowaniami obrazuje tabela: 15

16 Zestawienie zamówień publicznych zrealizowanych w okresie Realizacja zamówień w 2006 roku Rodzaj Zamówienia Przedmiot zamówienia Ubrania koszarowe - oszacowanie 28000,00 Mundury strażaka PSP - oszacowanie 67000,00 Sprzęt komputerowy, oprogramowanie i kserokopiarki (2 części) - oszacowanie 50800,00 Trzewiki żołnierskie i kozaki damskie - oszacowanie 8500,00 Artykuły biurowe - oszacowanie 43500,00 Ubrania dla Kadry dowódczo sztabowej - oszacowanie 6200,00 Ryby i przetwory rybne - oszacowanie ,00 Mundury i czapki strażaka PSP (2 części) - oszacowanie 67000,00 Artykuły spożywcze sypkie, słodycze i inne - oszacowanie ,00 Tryb zamówienia publicznego Wynik postępowania Warto ść umowy PN 1/06 - Postępowanie unieważnione najkorzystniejsza oferta przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia PN 19/06 Postępowanie unieważnione - najkorzystniejsza oferta przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia PN 26/06 - Postępowanie unieważnione nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu PN 32/06 P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej 25787,00 PN 2/06 - Postępowanie unieważnione postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy PN 8/06 Postępowanie unieważnione prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym 24901,04 PN 11/06 ZOSP R.P. Wytwórnia Umundurowania Strażackiego Brzeziny PN 4/06 1) ANN COMPI Sp. z o.o ,50 2) ABM System Sp. z o.o ,80 PN 6/06 Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. 8099,90 PN 7/06 PARTNER XXI Sp. z o.o ,13 PN 9/06 SCANTEX P.P.H. Krzysztof Koćmiel 4697,30 PN 10/06 P. H. IMEX Sp. jawna , 50 PN 11/06 1) ZOSP R.P. Wytwórnia Umundurowania Strażackiego Brzeziny , 04 2) C.Z.M. INTERMAG , 67 PN 12/06 Express Podlaski Sp. z o.o ,25 Protest PPH GO WEST protest oddalony 16

17 Artykuły spożywcze (4 części) - oszacowanie: , , , ,00 Krzesła na wyposażenie stołówki - oszacowanie 20000,00 Woda mineralna i napoje gazowane - oszacowanie 64000,00 Obuwie strażaka PSP: 1) buty dla KDS ,00 2) buty specjalne - 800,00 3) półbuty damskie 1000,00 4) półbuty wyjściowe męskie 4050,00 5) buty koszarowe 1600,00 Ubrania koszarowe strażaka PSP i ubranie dla kadry dowódczo sztabowej (2 części) - oszacowanie: , ,00 Olej opałowy do spalania w kotłowniach olejowych - oszacowanie ,00 Ubrania koszarowe i KDS - oszacowanie: , ,00 Wolna ręka Zapytanie o cenę Wolna ręka PN 13/06 1 i 2) BUKAT Hurtownia Owoców i Warzyw 4)IMEX P.H. 3) Przetwory owocowo-warzywne PN 13/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu PN 28/06 Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu WR 34/06 - Express Podlaski Sp. z o.o , , ,62 PN 15/06 P.P.H.U. TOBO s. c. B i T Datczuk 16738,40 ZOC 16/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegającej odrzuceniu ZOC 17/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegającej odrzuceniu PN 21/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu WR 24/06 Express Podlaski Sp. z o.o ,00 PN 18/06 1) SUPRON 3 1) 1599,65 2, 3 i 5) PROTEKTOR S.A. 2, 3 i 5) 2293,01 4) S.P.W.S. 4) 3220,70 PN 19/06 1) Postępowanie unieważnione - najkorzystniejsza oferta przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia 2) SUBOR Z.P.Ch. 2348,65 PN 23/06 - Postępowanie unieważniono Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy, a następnego Wykonawcy oferta przewyższa środki jakie Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia ,00 PN 31/06 PETROLIS Sp. z o.o. PN 26/06 1) Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 2) SUBOR 1968,80 17

18 Ubrania specjalne strażaka PSP - oszacowanie ,00 Sprzęt komputerowy, urządzenie multimedialne i wielofunkcyjne (4 części) oszacowanie: , , , ,00 Środki czystości (2 części) - oszacowanie 70000,00 PN 27/06 Postępowanie unieważnione - postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy PN 33/06 Postępowanie unieważnione - postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy PN 43/06 CMD POLSKA Sp. z o.o. PN 29/06 1 i 2) Przedsiębiorstwo FORMAT 3) AVNET Sieci Audiowizulane Sp. z o.o. 4) Postępowanie unieważnione nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ,25 1 i 2) ,39 3) 45902,50 PN 30/06 1) Zerwana umowa z Wykonawcą 2) Postępowanie unieważnione - postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy PN 46/06 zadanie I i II: T.C.H. SERVICE Marcin Chojnowski 68280,78 Milena Plus, PPH GO WEST protesty uznano PPH GO WEST protest oddalono Wykonawca złożył odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych, zespół Arbitrów oddalił odwołanie PPH GO WEST protest oddalono Wykonawca złożył odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych, zespół Arbitrów oddalił odwołanie Skarga do Sądu na wyrok arbitrów złożona przez PPH oddalił skargę PPHU WOLPRES protest oddalono 18

19 Buty strażackie specjalne - oszacowanie 9400,00 energii elektrycznej - oszacowanie 95000,00 Materiały eksploatacyjne do faksów, drukarek i kserokopiarek - oszacowanie 90000,00 Ubrania specjalne 69 kompletów - oszacowanie 86898,00 Buty specjalne 70 par - oszacowanie 21272,00 Mundury służbowe, spodnie do munduru wyjściowego, czapka wyjściowa zimowa - oszacowanie 2830,00 Obuwie zimowe dla kobiet i półbuty damskie - oszacowanie 1800,00 Prenumerata czasopism obcojęzycznych na rok oszacowanie 70000,00 Sprzęt komputerowy, drukarki, skaner, nagrywarki, dysk, oprogramowanie, urządzenia multimedialne i wielofunkcyjne (4 części) - oszacowanie ,00 Ubranie i buty dla kadry dowódczo-sztabowej - oszacowanie 4260,46 Meble budynek dydaktyczny (3 części) - oszacowanie ,59 PN 35/06 CMD POLSKA Sp. z o.o. 6869,40 Wolna ręka WR 36/06 STOEN Budowa sieci 95000,00 PN 39/06 Postępowanie unieważniono - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu PN 49/06 Automatyka Biurowa Sp.z o.o ,62 Wolna ręka WR 40/06 CMD POLSKA Sp. z o.o , 00 Wolna ręka WR 41/06 Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A , 60 PN 42/06 Centrala Zaopatrzenia Mundurowego INTERMAG E. Roszyk, R. Czykun, Sp. jawna 2274,82 PN 44/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu PN 47/06 Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu WR 50/06 - Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego 1428,45 Wolna ręka Zapytanie o cenę ZOC 45/06 "EuroPress" Sp. z o.o ,37 PN 51/06 Część 1, 2 Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Część 3 Postępowanie unieważnione - najkorzystniejsza oferta przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia Część 4: Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka 5 448,52 PN 52/06 P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej 2979,95 PN 53/06 Część 1: JARD Sp. z o. o. Część 2: PRO-MEBEL Część 3: Biuro Consult Sp. J , , ,78 19

20 Spodnie do munduru wyjściowego - oszacowanie 700,00 Sprzęt komputerowy (23 części) - oszacowanie ,00 Owoce krajowe i importowane - oszacowanie 66000,00 Mięso i przetwory mięsne - oszacowanie ,00 Drób i przetwory drobiowe - oszacowanie ,00 Pieczywo - oszacowanie ,00 Wyposażenie meblowe auli, trzech sal wykładowych oraz szatni - oszacowanie ,00 i montaż fabrycznie nowej elektrycznej aparatury audiowizualnej w auli i trzech salach wykładowych - oszacowanie ,00 Obsługa w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych i promowych - oszacowanie ,00 PN 59/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu PN 60/06 Część 4, 5, 9, 10 i 12 - MCSI Sp. z o. o. Część 13 i 14 - Prinkom.pl część 1, 2, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - SLASH Sp. z o. o. Część 21 - Image Recording Solutions Sp. z o. o. część 3 i 23 - Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Część 22- Postępowanie unieważnione - postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy , , , ,00 PN 64/06 Hurtownia owoców i Warzyw BUKAT ,88 PN 65/06 JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. j ,55 PN 66/06 JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. j ,07 PN 67/06 Zakład Cukierniczy-Piekarniczy Grzegorz i Daniel Dąbrowscy ,19 Wolna ręka WR 68/06 - Off-Art. Sp. z o. o ,98 Wolna ręka WR 69/06 - Fast Group Sp. z o. o ,96 PN 3/06 S.A.Z.S.A. Biuro Podróży First Class Shadok protest oddalono , 44 PBP ORBIS protest oddalono 20

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE M I A S T O Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015

LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia 7/2015 Dyrektora Libiąskiego Centrum Kultury z 02.02.2015r. PLAN FINANSOWY LIBIĄSKIEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 MINISTER FINANSÓW ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 Szanowni Państwo W związku ze zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisów prawa, przedstawiam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3

Procedura: Współpraca z dostawcami i wykonawcami. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 4 Rozdział 4. Opis postępowania... 8 Rozdział 5. Zapisy... 12 Rozdział 6.

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Otwockiego Zakładów Wodociągów i Kanalizacji realizacji budżetu za rok 2004

S P R A W O Z D A N I E Otwockiego Zakładów Wodociągów i Kanalizacji realizacji budżetu za rok 2004 Załącznik Nr 8a S P R A W O Z D A N I E Otwockiego Zakładów Wodociągów i Kanalizacji realizacji budżetu za rok 2004 A. PRZYCHODY 83 SPRZEDAŻ USŁUG PODSTAWOWYCH 701 3.588.831 dział woda 702 7.006.578 dział

Bardziej szczegółowo

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany Objaśnienia do załącznika Nr 7 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r.

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r. BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2004r. AKTYWA Stan na PASYWA Stan na Początek roku Koniec roku Początek roku Koniec roku A. Aktywa trwałe 3.362,32 840,58 A. Fundusze własne 64.090,59 19.889,41 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10. Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10. Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 17 czerwca 2010 r. PS.I-5.0932-17/10 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z przyznaniem środków na realizację projektu pt. Kobiety lokomotywą gospodarki Śląska o numerze WND-POKL.06.02.00-24-042/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

.' niektórych procedur medycznych).

.' niektórych procedur medycznych). Załącznik do uchwały Nr 638/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. INFORMACJA o przebiegu wykonania planu finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 202/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

DOM DZIECKA w RÓWNEM 05-282 Strachówka

DOM DZIECKA w RÓWNEM 05-282 Strachówka DOM DZIECKA w RÓWNEM 05-282 Strachówka Dom Dziecka w Równem jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży od lat 3 do 24 pozbawionych trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej. Dom Dziecka

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... 1. Dokumenty w instytucjach kultury... 1 1.1. Statut instytucji kultury... 1 Wzór. Uchwała w sprawie nadania statutu instytucji kultury... 2 Wzór.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE

ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE ABC INWENTARYZACJI W FIRMIE W opracowaniu m.in.: Cel inwentaryzacji to weryfikacja rzetelności prowadzonej ewidencji Firmy prowadzące księgi powinny przeprowadzić inwentaryzację Instrukcja inwentaryzacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: riokrak@kr.onet.pl (0-12) 422-59-73 WK-6005-14/04 Kraków, 2004-03-22 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193

OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 REGON 015678615 NIP 525-23-00-193 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 I. Ogólnopolska Federacja

Bardziej szczegółowo