Załącznik do sprawozdania z działalności Rektora-Komendanta w okresie od roku do roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do sprawozdania z działalności Rektora-Komendanta w okresie od 16.02.2006 roku do 30.09.2009 roku."

Transkrypt

1 Załącznik do sprawozdania z działalności Rektora-Komendanta w okresie od roku do roku. I. W zakresie gospodarki finansowej : 1. Reorganizacja, przepisy, zarządzenia, wytyczne w zakresie gospodarki finansowej. 1) Wprowadzenie Centralnego rejestru umów. Centralny rejestr Umów został wprowadzony Zarządzeniem nr 8/06 Rektora- Komendanta z dnia r. w sprawie utworzenia centralnego rejestru umów zawieranych przez Uczelnię oraz zasad postępowania w procesie ich opracowywania. CRU obejmuje umowy zawierane od dnia 1 stycznia 2006 r. do chwili obecnej. Zmienione Zarządzeniem NR 19/09 Rektora-Komendanta z dnia 4 września 2009 r.. Prowadzenie Centralnego rejestru umów z kontrahentami ma na celu: - weryfikację prawidłowości realizacji umów z warunkami zapisanymi w ich treści. - bieżące monitorowanie stanu zobowiązań Uczelni, - ujęcie w Planie Rzeczowo- Finansowym środków zabezpieczających finansowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów. 2) Opracowanie Polityki rachunkowości. Opracowano szczegółową dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Rektora-Komendanta Nr 2/07 z dnia r., które zostało zaktualizowane Zarządzeniem Nr 27/08 z dnia r., a obecnie zastąpione Zarządzeniem Nr 17/09 z dnia r. Obowiązek posiadania ww dokumentacji wynika z art. 10 ustawy o rachunkowości. Polityka rachunkowości ma na celu zapewnienie poprawnej ewidencji księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skutkiem pozytywnym ich stosowania są pozytywne opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata (w tym: Morison Finansista Audit Sp. z o.o., Biuro Usług Rachunkowych i Audytorskich Janina Wasilewska-Seklecka, w porównaniu do opinii za poprzednie okresy sprawozdawcze, które zawierały obszerne zalecenia do wykonania. 3) Stworzenie jednoznacznych, przejrzystych zasad kontroli finansowej W celu usprawnienia zarządzania Uczelnią oraz uporządkowania obiegu dokumentacji finansowej opracowano i wprowadzono do stosowania instrukcję obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych w SGSP - Zarządzeniem Nr 9/07 z dnia 28 lutego 2007r. Instrukcja ta ma umożliwiać terminowy przebieg operacji, bieżącą ewidencję księgową, terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań oraz innych informacji niezbędnych do analiz, planów i decyzji.

2 4) Opracowanie procedury kontroli finansowej. Zarządzeniem Nr 33 Rektora-Komendanta z dnia r. wprowadzono po raz pierwszy w SGSP Procedurę Kontroli Finansowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Procedury kontroli finansowej zostały opracowane na podstawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrola finansowa obejmuje swoim zakresem procesy gromadzenia i rozdysponowywania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem i ma ona na celu dokonywanie wydatków w sposób celowy i oszczędny oraz uzyskiwania najlepszych efektów. 5) Opracowanie procedury windykacyjnej. W celu usprawnienia procesu windykacji przeterminowanych należności oraz niedopuszczenia do ich przedawnienia opracowano i wdrożono Zarządzeniem Nr 11 Rektora-Komendanta z dnia r. Instrukcję windykacji w SGSP. Energicznie podjęte zostały działania windykacyjne, dzięki którym na dzień obecny nie występują należności przedawnione. W wyniku skutecznych działań windykacyjnych w ostatnim okresie wzrosła o ok. 60% ściągalność należności przeterminowanych w stosunku do okresu sprzed 2006 r. W okresie od czerwca 2007 r.- czerwca 2009 r. Kwestura podjęła następujące kroki w zakresie windykacji niespłaconych należności: wystawiono monitów na wartość należności około tys zł, przekazano do firmy windykacyjnej 51 spraw o wartości należności ok. 76 tys. zł, przekazano do Kancelarii prawnej 22 sprawy celem skierowania na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę około 97 tys. zł, zawarto 29 porozumień na ratalną spłatę zaległości o wartości ogółem około 71 tys. zł. 6) Uporządkowanie ksiąg rachunkowych. Uporządkowano przy współpracy z konsultantami firmy SIMPLE istniejące od 2002 r. niezgodności kont rozrachunkowych w systemie komputerowym FK SIMPLE. Aktualnie są one zgodne ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych. Istniejące uprzednio niezgodności utrudniały prowadzenie analizy rozrachunków ze studentami. Uporządkowanie rozrachunków obecnie umożliwia uzyskanie bieżącej informacji o zadłużeniu studenta, jak też prowadzenie skutecznej windykacji zaległych wpłat za czesne i innych opłat oraz pozwala na bieżąco zamykać księgi rachunkowe za poszczególne okresy sprawozdawcze. 7) Opracowano zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego SGSP. Zarządzeniem Nr 15 Rektora-Komendanta z dnia r. wprowadzono Instrukcję w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku trwałego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej normującą zasady dotyczące sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w SGSP. Instrukcja ta ma na celu zobowiązać osoby odpowiedzialne (użytkowników składników majątku) do 2

3 gospodarowania nimi w sposób racjonalny i oszczędny i poprzez to zabezpieczyć mienie Uczelni przed zniszczeniem oraz ponoszeniem nieuzasadnionych strat wynikających z niewłaściwego gospodarowania składnikami majątku. 8) Opracowano Instrukcję kasową. W celu unormowania zasad obrotu pieniężnego w formie gotówkowej lub bezgotówkowej opracowana została Instrukcja Kasowa, którą wprowadzono Zarządzeniem Nr 22/08 Rektora-Komendanta z dnia 12 maja 2008 r. W instrukcji tej zostały określone zasady i warunki prowadzenia gospodarki kasowej w SGSP oraz wymogi dotyczące zabezpieczenia i przechowywania wartości pieniężnych. 9) Wprowadzono wzmożoną kontrolę ewidencji składników majątku. W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej i reorganizacji zadań dotychczasowa ewidencja składników majątku prowadzona przez pracownika administracji została przekazana do Kwestury. Umożliwia to skuteczniejszą weryfikację zgodności stanu majątku wynikającego z modułu Majątek trwały, ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych prowadzonych w systemie FK SIMPLE; 10) Wprowadzono księgowy rejestr Raportów o uruchomienie środków finansowych. Ewidencja Raportów umożliwia stały monitoring środków finansowych pod względem zabezpieczenia finansowego w Planie Rzeczowo-Finansowym Jednostki oraz aktualnego ich stanu w poszczególnych działach i paragrafach. 11) Zmodernizowano program finansowo-księgowego SIMPLE, dostosowując do bieżących potrzeb ewidencji księgowej. 12) Wprowadzono ewidencję dokumentów zakupu w systemie SIMPLE System umożliwia prowadzenie skuteczniejszej kontroli finansowej dokumentów zakupu oraz prawidłowe zakwalifikowanie dokonanych wydatków po uprzednim przeprowadzeniu weryfikacji formalno-rachunkowej oraz zgodności z planem rzeczowo-finansowym. 13) Opracowano jednolite zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych (delegacji) krajowych i zagranicznych dla strażaków, pracowników cywilnych i studentów. Opracowano Zarządzenie Nr 20/09 Rektora Komendanta w sprawie zasad delegowania i rozliczania podróży służbowych strażaków, pracowników oraz wyjazdów studentów SGSP. Zarządzenie to normuje zasady delegowania i rozliczania podróży służbowych strażaków, pracowników oraz wyjazdów studentów do wykonywania zadań poza miejscowością, w której znajduje się siedziba SGSP. 14) Tworzenie rezerw Wprowadzono obowiązek tworzenia zabezpieczeń finansowych w postaci rezerw na pewne lub prawdopodobne straty wynikające z prowadzonej działalności. 3

4 Tworzone są dwie grupy rezerw: - rezerwy wynikające z bieżącej podstawowej działalności operacyjnej (w szczególności: rezerwy na skutki toczących się postępowań sądowych, rezerwy na inne straty, z tytułu transakcji gospodarczych będących w toku); - rezerwy wynikające z przepisów w zakresie świadczeń na rzecz pracowników (w szczególności: rezerwy na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia dla nauczycieli dotyczące semestru zimowego). Na dzień r. w bilansie wykazano rezerwy na zobowiązania w kwocie ,34 zł. Stanowiły one 7,4% sumy bilansowej Pasywów. Na wartość rezerw wykazaną w bilansie składają się rezerwy utworzone na: - świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości ,34 zł - pozostałe rezerwy stanowiące koszty wynagrodzeń dla nauczycieli dotyczących semestru zimowego w roku akademickim 2008/2009 w wysokości ,00 zł, 15) Stały monitoring wynagrodzeń Wprowadzono stały monitoring wynagrodzeń w celu niedopuszczenia do przekroczenia przyznanych limitów wynagrodzeń na dany rok finansowy ze środków pochodzących z dotacji budżetowej. Podjęto skuteczne starania w celu spełnienia wymogów art. 151 ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie wynagradzania nauczycieli akademickich. Aktualnie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli akademickich w poszczególnych grupach stanowisk jest zbliżona do poziomu wymaganego ustawą. 2. Sytuacja finansowa Uczelni. 1) Bilanse Uczelni w latach wykazują wzrost sumy aktywów i pasywów z kwoty tys. zł w roku 2006 do kwoty tys. zł w 2008 r. Wzrost sumy bilansowej w porównaniu do 2006 r. wyniósł tys. zł. tj. o 11,93 %. W strukturze majątku dominują aktywa trwale i stanowią one około 84 % aktywów Uczelni. 2) W strukturze finansowania majątku dominuje fundusz własny. Jego udział w strukturze pasywów w 2008 r. wyniósł 68,7% Wskaźnik trwałości struktury finansowania wykazuje, że kapitał stały stanowi 92,70% sumy pasywów i informuje, iż struktura finansowania majątku jest stabilna i bezpieczna. 3) Zobowiązania kredytowe. Uczelnia zaciągnęła na budowę budynku dydaktycznego F przy ul. Potockiej kredyt inwestycyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Banku Spółdzielczym w Sochaczewie. Zadłużenie z tyt. kredytu inwestycyjnego na dzień r. wyniosło: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie ,00 zł Bank Gospodarstwa Krajowego ,44 zł Ogółem zadłużenie z tyt zaciągniętych kredytów wynosi ,44 zł 4

5 Uczelnia rocznie spłaca raty kapitałowe w wysokości: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie ,00 zł (12*33.827) Bank Gospodarstwa Krajowego ,00 zł (12*31.552) Ogółem raty kapitałowe przypadające na jeden rok: ,00 zł. Wg symulacji sporządzonej przez Banki odsetki finansowe w 2009 r. z tyt. ww kredytu wyniosą za cały rok około ,54 zł. Na dzień r. Uczelnia poniosła z tyt. kredytu inwestycyjnego koszty finansowe w wysokości ,58 zł Zabezpieczenie kredytu Majątek trwały Uczelni obciążony jest hipoteką umowną na nieruchomości obiekt 02 SGSP w Warszawie ul. Siemiradzkiego 2 w kwocie ,44 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego nr 05/1279 na podstawie umowy kredytowej z dnia r. oraz hipoteką kaucyjną na pokrycie odsetek. Zabezpieczeniem spłaty kredytu wobec Banku Spółdzielczego w Sochaczewie jest weksel In blanco Wrz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z weksla, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego z umowy kredytu zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Sochaczewie. 4) Fundusz leasingowy. Samochód specjalny autobus Mercedes Benz Sprinter 416 CDI. Uczelnia na dzień r. spłaciła ostatnią ratę wynikającą z Umowy finansowania operacyjnego nr zawarta z firmą Daimler Chrysler Services Leasing Sp. z o.o. Przedmiotem leasingu był samochód specjalny autobus Mercedes Benz Sprinter 416 CDI. Spłacane były miesięczne raty leasingowe w wysokości 8.029,71 zł brutto każda (rocznie ,52 zł = 12*8.029,71 zł). Wartość przedmiotu leasingu wynosiła ,76 zł netto. Autobus marki IRISBUS, typ EVADYS H12. Obecnie SGSP spłaca raty leasingowe wynikające z umowy nr O/WA/2008/09/0482 zawartej z Bankowym Funduszem Leasingowym Spółka Akcyjna. Przedmiotem leasingu jest autobus marki IRISBUS, typ EVADYS H12. Wartość przedmiotu leasingu wynosi ,00 zł brutto. Spłacane są miesięczne raty leasingowe w wysokości ,57 zł brutto każda (rocznie ,84 zł = 12*13.956,57 zł). Zobowiązanie ogółem z tyt. leasingu na dzień r. wyniosły ,54 zł. Termin spłaty opłaty końcowej przypada na dzień r. W wyniku starań Uczelnia otrzymała dofinansowanie - dotację ze środków z firm ubezpieczeniowych w wysokości ,00 zł na zakup samochodu specjalnegoautobus. Pozostałe zadłużenie spłacane jest ze środków własnych Uczelni pochodzących z działalności dydaktycznej odpłatnej. 5

6 II. W zakresie gospodarki rzeczowej. 1. W okresie sprawozdawczym zapewniono: 1) utrzymywanie obiektów kubaturowych w sposób gwarantujący prawidłową działalność statutową Uczelni poprzez: opracowanie perspektywicznych i bieżących planów oraz ich realizację w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych i bieżących, planowanie i realizację potrzeb materiałowych do wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych, planowanie i zakup wyposażenia obiektów w niezbędny sprzęt kwaterunkowy, zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania pododdziałów szkolnych, dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów Uczelni. utrzymanie prawidłowego stanu sanitarnego i czystości w obiektach, właściwy dozór nad obiektami Uczelni 2) prawidłowe prowadzenie i funkcjonowanie : gospodarki materiałowej Uczelni, w tym przygotowywanie dokumentacji do zbycia lub kasacji materiałów będących na stanie użytkowników, gospodarki magazynowej, gospodarki mundurowej (w tym coroczne umundurowanie kompanii kandydackiej i kompanii do promocji oficerskiej), gospodarki żywnościowej, gospodarki mieszkaniowej. 3) bieżące prowadzenie i rozliczanie : stałych opłat, w szczególności za prąd, gaz, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłat czynszowych z tyt. najmu lokali, 4) coroczne przygotowanie bazy szkoleniowej do nowego roku akademickiego, w tym również w ośrodku szkoleniowym w Starej Miłosnej 5) zabezpieczenie zaplecza logistycznego (organizacyjno-technicznego) : uroczystości: m.in. obchodów 25-lecia strajków WOSP w 2006 r., 45-lecia WOPR w 2008 r.; konferencji: m.in. firmy Crack szkolenie projektantów w zakresie systemów sygnalizacji pożarowej w 2008 i 2009 r., międzynarodowej konferencji nr 112 w 2008r., konferencji firmy Kingspan w 2009r., walnego zebrania ZW OSP w 2006, 2007 i 2008r., zjazdów harcerskich ( współpraca z ZHP) w 2006, 2007 i 2008r., zjazdów roczników WOSP w 2006, 2007 i 2008 r., wykładów Uniwersytetu III Wieku w ramach współpracy z Samorządem Warszawskim w 2008 i 2009 r., punktu wyborczego Wyborów Samorządowych i Prezydenckich , wszystkich uroczystości uczelnianych. 6) zabezpieczenie zaplecza logistycznego poligonów: 6

7 w Pionkach międzynarodowych praktyk studenckich, w Zamczysku zgrupowania kandydackiego. 2. Inwestycje. 1) Budynek dydaktyczny F przy ul. Potockiej. W listopadzie 2006 r oddano do użytkowania nowy budynek dydaktyczny w obiekcie 01 przy ul. Potockiej zw. F. Łączna wartość inwestycji tj. budynek wraz z infrastrukturą otaczającą i wyposażeniem wynosi ,48 zł. Na kwotę tą składają się następujące źródła finansowania: - dotacja budżetowa ,54 zł z której sfinansowano m.in. roboty budowlane I etap (materiały), przebudowę kładki ogrodzenie wraz z bramami, plac manewrowy, część nadzoru inwestorskiego - środki własne (wypracowane ) ,14 zł z których sfinansowano m.in. trasę WZL, rolety, verticale, tabliczki, dokumentację projektową, uzgodnienia dokumentacji, opinie, wszelkie opłaty, odsetki od kredytu, prowizje bankowe - kredyt ,80 zł Budynek wyposażony m.in. w pierwszą z prawdziwego zdarzenia aulę na 260 miejsc, trzy duże sale wykładowe po ok. 90 miejsc każda, profesjonalne pracownie: Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego, Zakładu języków obcych, projektowa dla Zakładu Mechaniki pomieszczenia magazynowe, garaż i myjkę dla samochodów pożarniczych szkolnego Zakładu Ratowniczo-Gaśniczego. Pomieszczenia wyposażone w meble, sprzęt, urządzenia i fabrycznie nową elektroniczną aparaturę audiowizualną. Efekt ostateczny uzyskano w wyniku zmian projektowych wprowadzonych w 2006 r. przez obecne Kierownictwo Szkoły w pierwotnym projekcie architektonicznym i które wykonano zgodnie z aneksem do umowy z firmą projektową. Niestety, po przejęciu nadzoru nad realizacją robót budowlanych omawianej inwestycji wykonywanej przez firmę budowlaną Budbaum S.A. z Białegostoku, stwierdzono wiele nieprawidłowości i zastój w postępie robót. Z ocen fachowców w zakresie budownictwa wynikało, że na tym etapie niemożliwe było ustalenie faktycznych ilości wykonanych robót podlegających zakryciu (zanikowych). Faktem bezspornym było, że do dnia 1 maja 2006 r. nie była prowadzona księga obmiarów do czego zobowiązywała przyjęta w umowie forma wynagrodzenia (kosztorysowego). Bezspornym było również, że spółka Budbaum S.A. kupiła materiały potrzebne do budowy I etapu robót (mieszanka betonowa i stal zbrojeniowa) z pieniędzy uzyskanych ze Szkoły. W wyniku zwłoki w zakończeniu robót Szkoła poniosła określone szkody w tym m.in. 1) utraty przychodów z naboru studentów na studia płatne, 7

8 2) dodatkowego wynagrodzenia dla firmy, która pełniła na budowie nadzór inwestorski. Ponadto z ocen dokonanych przez nowy nadzór inwestorski i niezależnych ekspertów wynikało, że dach nad aulą wykonany został wadliwie. Po długotrwałych zmaganiach z firmą budowlaną - wykonawcą budynku dydaktycznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Potockiej tj. firmą Budbaum S.A., umowę na roboty budowlane, której realizacja przypadała na 30 czerwca 2006 r. udało się zakończyć i rozliczyć dopiero w wyniku postępowania sądowego we wrześniu 2008 r. W dniu 21 sierpnia 2008 r. na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy została zawarta ugoda na bezwzględnych warunkach określonych przez SGSP, a przyjętych po długotrwałych negocjacjach przez kierownictwo Budbaum W wyniku ugody Szkoła Główna Służby Pożarniczej uzyskała wymierne korzyści: 1) ,- zł z tytułu nie zapłacenia Wykonawcy za roboty dodatkowe jakie poprzednie kierownictwo zleciło firmie bez podstawy prawnej; 2) , 32 zł odzyskała z rozliczenia zaliczki, jakie poprzednie kierownictwo udzieliło wykonawcy na zakup materiałów (mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej) niegodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz umową z wykonawcą ; 3) ,84 - z tytułu różnicy pomiędzy kwotą żądaną przez Budbaum tj ,72 (na podstawie faktur z r. i nie zakceptowanych przez SGSP), a faktycznie zapłaconą zgodnie z postanowieniami ugody tj ,88 zł; 4) ca zł - nie zapłaciła Wykonawcy za prawie dwuletnie opóźnienie w zapłacie ca 3,3 mln zł za roboty III i IV etapu budowy, odebrane w listopadzie 2006 r. i użytkowane przez Szkołę; 5) ,22 zł zaoszczędziła na zmianie w sierpniu 2008 r. banku kredytującego inwestycję wybranego w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego. Warunki ugody zostały przez SGSP dotrzymane. W dniu 23 września 2008 r. Szkoła ostatecznie zakończyła proces rozliczeniowy z firmą Budbaum S.A. poprzez wpłacenie na konto firmy ,88 zł zgodnie z zawartą ugodą sądową. Ta operacja bankowa zlikwidowała i wyczerpała wszelkie wzajemne roszczenia stron. 2) Wykonanie schodów do budynku F W związku z wyłączeniem robót generalnemu wykonawcy tj. firmie Budbaum S.A. wykonanie schodów powierzono innej firmie Wartość robót ,- 3) Wykonanie trasy WZL do nowego budynku F Wartość robót ,- 4) Wykonanie węzła co i przyłącza w nowym budynku dydaktycznym F. Wartość robót ,- 5) i montaż platformy dla niepełnosprawnych przy budynku F. W związku z wyłączeniem robót generalnemu wykonawcy tj. firmie Budbaum S.A. wykonanie dźwigu dla niepełnosprawnych powierzono innej firmie. Wartość robót ,- 6) Wykonanie ogrodzenia terenu budynku F 8

9 Nowa inwestycja wymagała wykonanie ogrodzenia według nowego projektu oraz naprawę i modernizację istniejącego starego ogrodzenia. Niezbędne było również wykonanie dodatkowych lub wymiana istniejących bram wjazdowych na teren obiektu 01. Łączna wartość robót wyniosła ,- 7) Plac manewrowy w obiekcie 01. Na przestrzeni 2006/2007 r. wykonano bardzo poważną inwestycję polegając na utwardzeniu terenu placu manewrowego pomiędzy nowym budynkiem dydaktycznym F, a garażami Zakładu Ratowniczo-Gaśniczego. Inwestycja poprzedzona wykonaniem projektu budowlanego utwardzenia terenu. Łączna wartość inwestycji wraz z projektem ,- 8) Oświetlenie terenu placu manewrowego w obiekcie Wartość prac wykonanych ,- 9) Modernizacja kładki dla pieszych nad ulicą Urzędniczą, łączącą teren obiektów 01 i 02. Łączna wartość robót ,- Dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Ważnym osiągnięciem podsumowującym realizację ww, inwestycji jest fakt, że w wyniku wytrwałego działania istnieje możliwość jej dofinansowania, w związku z wnioskiem nr Z/2.14/I/1.3.1/310/04 z 2004 r w ramach Zintegrowalnego Programu Rozwoju Regionalnego , Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie Regionalna Infrastruktura społeczna,(nie zakwalifikowanym w tamtym okresie do realizacji). 17 lutego 2009 r. przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 356/214/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego na kwotę ,- zł.. Od tego momentu rozpoczął się proces rozliczeniowy z Instytucją Pośredniczącą ZPORR. Wniosek zaktualizowano do rzeczywistych danych, skompletowano dokumenty i przekazano do weryfikacji. Wartość kwalifikowalna została zmniejszona do kwoty ,38 zł. Zaktualizowany wniosek został przekazany przez Instytucję Pośredniczącą do kolejnej weryfikacji i zatwierdzenia przez Zarząd Województwa. Ostatecznie Uchwałą nr 997/237/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 5 maja 2009 r. zatwierdzono wniosek, a następnie 22 czerwca 2009 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu - z Wojewodą Mazowieckim. Od 9 września 2009 r. zgodnie z procedurą realizowany projekt został poddany kolejnej weryfikacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przez kilkuosobowy zespół kontrolujący, tym razem w siedzibie SGSP. Wynik tej kontroli przesądzi o ostatecznej wysokości dofinansowania. 9

10 3. Remonty i modernizacje. W okresie sprawozdawczym zmodernizowano lub wyremontowano następujące obiekty: 2006 r zł Remont łaźni w PBL Zamczysko Nowe układanie glazury i terakoty oraz malowanie. Wybranych pomieszczeń Aktualizacja dokumentacji węzła co w ob. 01 Remont kontenera rozgorzeniowego w Starej Miłosnej i montaż klimatyzatorów Wykonanie i montaż zadaszeń do ob. 01- bud F 2007r Projekt remontu kompanii Remont kompanii Opracowanie dokumentacji SSK Naprawa przeciekającego dachu Remont schodów i naprawa elewacji w ob. 02 Projekt aranżacji wnętrz Renowacja balustrady - pochwyty mosiężne Ekspertyza oraz wykonanie podciągów masztów Wykonanie ekspertyzy dachu nad aulą Roboty wyburzeniowe w rejonie zakwaterowania kompanii. Naprawa kominów i instalacji odgromowej Wykonanie wyłazu i wpustu bud A w ob. 02 Cyklinowanie i lakierowanie sal dydaktycznych Cyklinowanie pomieszczeń biurowych zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Ponadto wykonano drobne prace remontowe: Remont i adaptacja sześciu pomieszczeń magazynowych kuchennych (piwnica), korytarzy i schodów bloku Żywienia, Modernizacja ośmiu sal wykładowych (C, D, E, świetlica, W, T, P, S), montaż listew zabezpieczających ścianę na wysokości ławek szkolnych, Układanie terakoty w stacji uzdatniania wody hydroforni w Starej Miłosnej, Remont części kuchennej, układanie glazury i terakoty, oświetlenie w Starej Miłosnej, Modernizacja pomieszczeń i urządzeń przygotowanie do zgrupowania szkoleniowego w PBL Zamczysko Nowe zł Montaż hydrantu wew. i wym. uszkodzonych rur zł Wykonanie włazu na dach zł Remont rozdzielni elektr zł Modernizacja auli,oraz pomieszczeń SSK i, Oficera Dyżurnego zł Remont rejonu zakwaterowania kompanii zł Cyklinowanie i lakierowanie pomieszczeń zł Projekt wentylacji mech auli w ob. 01 bud. B zł Montaż i dostawa rolet i vertikali zł 10

11 Naprawa rynien i rur spustowych Wymiana pokrycia dachowego - PBL Zamczysko(eternit) Zakup i montaż komór chłodniczych w bloku Żywienia zł zł zł Ponadto zostały wykonane: Rozbiórka chłodni w trzech pomieszczeniach piwnicy bloku Żywienia, przygotowanie pomieszczeń zgodnie z wymogami HCCP i przepisów sanitarnych do instalacji przez firmę zewnętrzną 2 chłodni plusowych oraz 1 mroźni 3 - komorowej. Adaptacja remont Sali wykładowej po językach obcych ob.01. Montaż ścianki działowej w pomieszczeniu Zakładu Ratownictwa chemicznego. Malowanie sal dydaktycznych przed rokiem akademickim, w tym malowanie ścian na korytarzu komp. IV i po akademiku łącznie z pokojami. Remont pomieszczeń w dwóch pomieszczeniach organizacji studiów ob.02. Adaptacja pomieszczeń na szatnię ob.02 I p. Remont stołówki i kuchni (malowanie, wym. instalacji elektrycznej oświetlenia) w tym wymiana terakoty na stołówce w PBL Zamczysku Nowym. Remont domków nr 10, 11, 12 i 13 (w tym malowanie, naprawy elektryczne i hydrauliczne) w PBL Zamczysko. Modernizacja sali senackiej oraz pomieszczeń Prorektora i Kanclerza w ob.02. Modernizacja pomieszczeń parter ob. 01 bud. C dla Zakładu Elektromechaniki zł Przeprowadzenie audytu energetycznego I etap Przeprowadzenie audytu energetycznego - pomiar inwentaryzacyjny Przeprowadzenie audytu energetycznego II etap Modernizacja auli c.d. robót (ob. 01 bud. B) Naprawa poduszki pod wspinalnią Wymiana linii wodociągowej Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej w pom. kompanii Projekt instalacji elektrycznych w PBL Zamczysko Wykonanie remontu inst. Elektrycznych w PBL Zamczysko Wymiana pionów i grzejników w bud B/01 Naprawa obróbek blacharskich w bud B/ zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Ponadto zostały wykonane: Modernizacja dwóch sal wykładowych oraz korytarza I p., jak również ułożenie terakoty w I części pomieszczenia łazienki w Starej Miłosnej. Modernizacja laboratorium Zakładu Elektroenergetyki c.d. w tym usunięcie ścianek działowych, demontaż i montaż szaf przesuwnych oraz malowanie adaptowanych dwóch pomieszczeń. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń mieszkalnych ok.56 m² powierzchni (dwa pokoje, zaplecze sanitarne i korytarz)w St. Miłosnej oraz ok. 22 m² (pokój, kuchenka, korytarz, zaplecze łazienkowo-sanitarne - lokal na ul. Skalbmierskiej. Instalacja domofonów w bloku mieszkalnym i portierni w Starej Miłosnej. Instalacja monitoringu w St. Miłosnej i rozbudowanie układu zabezpieczającego funkcjonowanie pod względem bezpieczeństwa bramy wjazdowej. 11

12 Likwidacja Szkolnego Stanowiska Kierowania (przy auli), wyburzenie ścianki działowej, dostosowanie do połączonych sal na salę wykładowo 90 osobową tymczasowo bez remontu. Remont pomieszczeń dla służby dyżurnej i kierowców ob.02 i adaptacja na dwa pokoje i zaplecze kuchenne oraz łazienka wraz z wyposażeniem. Ułożenie terrakoty na schodach wejściowych głównych do ob.02, wejściowych na komp. II. Wymiana drzwi w bunkrze 2 szt. Modernizacja pomieszczeń w domkach w PBL Zamczysko przygotowanie do zgrupowania szkoleniowego w tym ułożenie terrakoty w korytarzach domku nr 10 i 12, Modernizacja łazienki w domku nr 12. Poza tym w realizacji są trzy umowy : dwie dot. robót budowlanych: na wykonanie remontu pomieszczeń do zakwaterowania I kompanii ob.02, wartość robót z podatkiem VAT wynosi ,- zł, oraz budowa komina w pracowni Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń. Wartość robót z podatkiem VAT ,- zł jedna umowa dot. dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji siłowni w ob. 02. Wartość usługi ,- zł Obiekty SGSP wymagają stałego nadzoru stanu technicznego, w tym urządzeń i instalacji oraz okresowego przeglądu technicznego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego Powyższe dotyczy całej infrastruktury technicznej, corocznego przygotowywania dokumentacji kart obiektów. Inwestycje, modernizacje i remonty wymagają prowadzenia stałego nadzoru budowlanego. Roboty budowlane wymagają ponadto przygotowywania pełnej dokumentacji technicznej: projektów zgód np. konserwatora zabytków, zieleni, pozwoleń lub zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia robót, a także ich skosztorysowania zgodnie z przepisami Konieczne jest merytoryczne przygotowywanie treści umów oraz nadzór nad uch realizacją. 4. Realizacja zadań bloku Żywienia. przygotowywanie posiłków prowadzenie żywienia zbiorowego dla podchorążych poszczególnych roczników, corocznie ok. 300 stanu żywienia w układzie śniadania, obiadu i kolacji (bez okresu sierpnia i września), prowadzenie żywienia w okresie dwu miesięcznej kandydatki tj. coroczne okres sierpnia i września ok. 120 osób żywionych. dodatkowe żywienie w tym organizowanie i przygotowanie wyżywienia z okazji uroczystego ślubowania i inauguracji roku akademickiego, Dnia Strażaka, promocji oficerskiej, poczęstunek z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, z okazji Mszy Polowej w PBL Zamczysko Nowe, bieżąca obsługa delegacji, posiedzeń Konwentu i Senatu, Rady Naukowej i Rad Wydziału, uczestników szkoleń i narad. 12

13 przygotowywanie umów handlowych na dostawy artykułów spożywczych i usług cateringowych związanych z obsługą poligonów, współudział przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na profesjonalne środki czystości, profesjonalne sprzątanie, dezynsekcję i deratyzację. przygotowywanie dokumentacji w celu uruchomienia zamówień do przetargu na artykuły spożywcze obejmujące 329 pozycji łącznie, podzielone w XV blokach Uruchomienie corocznie ok. 23 raportów i umów na artykuły spożywcze, profesjonalne środki czystości, artykuły jednorazowego użytku, drobny sprzęt gastronomiczny, zastawy. W roku 2009 koszty żywienia w poszczególnych pozycjach kształtowały się w sposób następujący: cz. I mleko i przetwory mleczne, 31 pozycji kwota ,22 PLN cz. II woda mineralna i napoje gaz. 10 pozycji kwota ,81 PLN cz. III art. sypkie, słodycze i inne 65 pozycji kwota ,93 PLN cz. IV owoce krajowe i importowane 17 pozycji kwota ,67 PLN cz. V ciasta i wyroby ciastkarskie 22 pozycji kwota ,28 PLN cz. VI jaja świeże 1 pozycja kwota ,10 PLN cz. VII olej roślinny 1pozycja kwota 6.441,40 PLN cz. VIII pieczywo 18 pozycji kwota ,65 PLN cz. IX przetwory owocowo-warzywne 27 pozycji kwota ,86 PLN cz. X warzywa 28 pozycji kwota ,46 PLN cz. XI ziemniaki oczyszczone 1 pozycja kwota ,00 PLN cz. XII ryby i przetwory rybne 11 pozycji kwota ,71 PLN cz. XIII mrożonki owocowe, warzywne i garmażeryjne 25 pozycji kwota ,15 PLN cz. XIV mięso i przetwory mięsne 48 pozycji kwota ,60 PLN cz. XVdrób i przetwory drobiowe 24 pozycji kwota ,71 PLN Całość XV pozycji dotyczy kwoty ok ,00 PLN prowadzenie właściwej sprawozdawczości rozliczeń żywienia w układzie miesięcznym z bilansem rozliczeń rocznym, jak również rozliczenia stawki żywienia, prowadzenie gospodarki magazynowej włącznie z rozliczeniem inwentaryzacji magazynowej. Każdego roku do magazynu żywieniowego zamawianych jest: ok kg mięsa i przetworów mięsnych ok kg drobiu i przetworów drobiowych ok kg mrożonek owoców, warzyw i garmażerki ok kg ryb i przetworów rybnych ok kg ziemniaków oczyszczonych ok kg nabiału ok kg warzyw ok kg owoców 13

14 ok kg przetworów owocowo-warzywnych ok kg artykułów spożywczych ok kg oleju (ok. 800 l.) ok kg wody ( but. x 1,5 l.; 3130 but. x 0,5 l.) ok kg pieczywa ok kg ciasta ok kg jaj Asortymenty są przyjmowane w paletach i skrzyniach po kg ciężaru. Przyjęto średnio, że w ciągu tygodnia przyjmowany jest towar posiadający ciężar ok kg. dokonano modyfikacji zarządzenia Rektora-Komendanta w zakresie prowadzenia gospodarki żywieniowej zgodnie z zasadami HACCAP zapewnienie właściwego stanu technicznego i sanitarnego urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach bloku żywienia niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania Sprzęt zakupiony w 2007 roku: 1. Podgrzewacz 2 x 169,58 = 339,16 PLN 2. Krajalnica 6.258,60 PLN 3. Regał skręcany 5 x 414,80 = 2.074,00 PLN 4. Młynek koloidalny 3.167,06 PLN 5. Otwieracz 217,16 PLN RAZEM : ~12.000,00 PLN Sprzęt zakupiony w 2008 roku: 1. Szafki metalowe dla pracowników 18 x 552,16 PLN = 9.398,88 PLN 2. Regał magazynowy 2 x 750,54 PLN = 558,76 PLN 3. Szafka metalowa na środki czystości 2.304,58 PLN 4. Stoły pomocnicze do kuchni 2 x 750,54 PLN = 1.501,08 PLN 5. Wózki kelnerskie 1 x 812,74 PLN = 812,74 PLN 2 x 379,68 PLN = 759,36 PLN 6. Zmywarko - wyprzarka 1 x 6.115,96 PLN = 6.115,96 PLN 7. Komora mroźna ,00 PLN 8. Komora chłodnicza ,00 PLN 9. Komora chłodnicza ,00 PLN 10. Patelnia elektryczna 6.558,00 PLN 11. Szafa chłodnicza ze stali 700 l ,82 PLN 12. Urządzenie chłodnicze do przechowywania ziemniaków ,00 PLN 13. Zmywarka tunelowa elektryczna ,05 PLN 14. Tunel suszarniczy TS ,95 PLN 15. Wanna przecedzakowa 320,00 PLN 16. Kocioł warzelny ,40 PLN RAZEM: ~ ,0 PLN 14

15 Sprzęt zakupiony w 2008 roku: 1. Szafa chłodnicza 700l. 3 x 4.880,24 PLN = ,72 PLN 2. Garnek wysoki 700l. 864,13 PLN 3. Zespół toczący 350,26 PLN 4. Kratka do kostki 401,87 PLN 5. Obieraczka 4.381,02 PLN 6. Przystawka do mielenia mięsa 1.636,02 PLN 7. Szafka chłodnicza 1400 l ,97 PLN RAZEM: ~30.000,00 PLN Ogółem wydatki na sprzęt gastronomiczny bloku Żywienia to kwota ,00 PLN 5.Bufet W 2008 r w obiekcie 02 rozpoczął działalność punkt gastronomiczny - bufet pod nazwą KWADRANS. Firma prowadząca działalność na terenie SGSP została wyłoniona w drodze przetargu publicznego (licytacja). III. Zamówienia publiczne W omawianym okresie podejmowane decyzje o wydatkowaniu środków publicznych podporządkowane zostały wymogom dyscypliny finansów publicznych. W tym celu przy udzielaniu różnego rodzaju zamówień na potrzeby Uczelni funkcjonowała, sformalizowana do wymaganego zakresu, na potrzeby przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych, procedura przygotowawcza podejmowanych decyzji. Istotnym elementem tej procedury był m. in. obieg informacji związany z wystawieniem i zatwierdzeniem Raportu o uruchomienie środków finansowych oraz zadania realizowane przez dział zamówień publicznych. Wg rejestru w RZ w omawianym okresie zatwierdzonych zostało łącznie 3891 raportów w tym w ; ; i w , Zadania Działu zamówień publicznych koncentrowały się na: - kwalifikowaniu zamówień, w oparciu o dane wynikające z raportów, do udzielenia z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Pzp. o wartości szacunkowej poniżej progu ustawowego określonego w art. 4 ustawy ( a następnie euro). oraz wskazywania właściwego trybu postępowania przetargowego dla pozostałych zamówień, - przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych w ramach ustawy pzp, we współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni. Rodzaj i ilość zamówień objętych tymi postępowaniami obrazuje tabela: 15

16 Zestawienie zamówień publicznych zrealizowanych w okresie Realizacja zamówień w 2006 roku Rodzaj Zamówienia Przedmiot zamówienia Ubrania koszarowe - oszacowanie 28000,00 Mundury strażaka PSP - oszacowanie 67000,00 Sprzęt komputerowy, oprogramowanie i kserokopiarki (2 części) - oszacowanie 50800,00 Trzewiki żołnierskie i kozaki damskie - oszacowanie 8500,00 Artykuły biurowe - oszacowanie 43500,00 Ubrania dla Kadry dowódczo sztabowej - oszacowanie 6200,00 Ryby i przetwory rybne - oszacowanie ,00 Mundury i czapki strażaka PSP (2 części) - oszacowanie 67000,00 Artykuły spożywcze sypkie, słodycze i inne - oszacowanie ,00 Tryb zamówienia publicznego Wynik postępowania Warto ść umowy PN 1/06 - Postępowanie unieważnione najkorzystniejsza oferta przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia PN 19/06 Postępowanie unieważnione - najkorzystniejsza oferta przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia PN 26/06 - Postępowanie unieważnione nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu PN 32/06 P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej 25787,00 PN 2/06 - Postępowanie unieważnione postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy PN 8/06 Postępowanie unieważnione prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym 24901,04 PN 11/06 ZOSP R.P. Wytwórnia Umundurowania Strażackiego Brzeziny PN 4/06 1) ANN COMPI Sp. z o.o ,50 2) ABM System Sp. z o.o ,80 PN 6/06 Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. 8099,90 PN 7/06 PARTNER XXI Sp. z o.o ,13 PN 9/06 SCANTEX P.P.H. Krzysztof Koćmiel 4697,30 PN 10/06 P. H. IMEX Sp. jawna , 50 PN 11/06 1) ZOSP R.P. Wytwórnia Umundurowania Strażackiego Brzeziny , 04 2) C.Z.M. INTERMAG , 67 PN 12/06 Express Podlaski Sp. z o.o ,25 Protest PPH GO WEST protest oddalony 16

17 Artykuły spożywcze (4 części) - oszacowanie: , , , ,00 Krzesła na wyposażenie stołówki - oszacowanie 20000,00 Woda mineralna i napoje gazowane - oszacowanie 64000,00 Obuwie strażaka PSP: 1) buty dla KDS ,00 2) buty specjalne - 800,00 3) półbuty damskie 1000,00 4) półbuty wyjściowe męskie 4050,00 5) buty koszarowe 1600,00 Ubrania koszarowe strażaka PSP i ubranie dla kadry dowódczo sztabowej (2 części) - oszacowanie: , ,00 Olej opałowy do spalania w kotłowniach olejowych - oszacowanie ,00 Ubrania koszarowe i KDS - oszacowanie: , ,00 Wolna ręka Zapytanie o cenę Wolna ręka PN 13/06 1 i 2) BUKAT Hurtownia Owoców i Warzyw 4)IMEX P.H. 3) Przetwory owocowo-warzywne PN 13/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu PN 28/06 Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu WR 34/06 - Express Podlaski Sp. z o.o , , ,62 PN 15/06 P.P.H.U. TOBO s. c. B i T Datczuk 16738,40 ZOC 16/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegającej odrzuceniu ZOC 17/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegającej odrzuceniu PN 21/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu WR 24/06 Express Podlaski Sp. z o.o ,00 PN 18/06 1) SUPRON 3 1) 1599,65 2, 3 i 5) PROTEKTOR S.A. 2, 3 i 5) 2293,01 4) S.P.W.S. 4) 3220,70 PN 19/06 1) Postępowanie unieważnione - najkorzystniejsza oferta przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia 2) SUBOR Z.P.Ch. 2348,65 PN 23/06 - Postępowanie unieważniono Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy, a następnego Wykonawcy oferta przewyższa środki jakie Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia ,00 PN 31/06 PETROLIS Sp. z o.o. PN 26/06 1) Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 2) SUBOR 1968,80 17

18 Ubrania specjalne strażaka PSP - oszacowanie ,00 Sprzęt komputerowy, urządzenie multimedialne i wielofunkcyjne (4 części) oszacowanie: , , , ,00 Środki czystości (2 części) - oszacowanie 70000,00 PN 27/06 Postępowanie unieważnione - postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy PN 33/06 Postępowanie unieważnione - postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy PN 43/06 CMD POLSKA Sp. z o.o. PN 29/06 1 i 2) Przedsiębiorstwo FORMAT 3) AVNET Sieci Audiowizulane Sp. z o.o. 4) Postępowanie unieważnione nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ,25 1 i 2) ,39 3) 45902,50 PN 30/06 1) Zerwana umowa z Wykonawcą 2) Postępowanie unieważnione - postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy PN 46/06 zadanie I i II: T.C.H. SERVICE Marcin Chojnowski 68280,78 Milena Plus, PPH GO WEST protesty uznano PPH GO WEST protest oddalono Wykonawca złożył odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych, zespół Arbitrów oddalił odwołanie PPH GO WEST protest oddalono Wykonawca złożył odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych, zespół Arbitrów oddalił odwołanie Skarga do Sądu na wyrok arbitrów złożona przez PPH oddalił skargę PPHU WOLPRES protest oddalono 18

19 Buty strażackie specjalne - oszacowanie 9400,00 energii elektrycznej - oszacowanie 95000,00 Materiały eksploatacyjne do faksów, drukarek i kserokopiarek - oszacowanie 90000,00 Ubrania specjalne 69 kompletów - oszacowanie 86898,00 Buty specjalne 70 par - oszacowanie 21272,00 Mundury służbowe, spodnie do munduru wyjściowego, czapka wyjściowa zimowa - oszacowanie 2830,00 Obuwie zimowe dla kobiet i półbuty damskie - oszacowanie 1800,00 Prenumerata czasopism obcojęzycznych na rok oszacowanie 70000,00 Sprzęt komputerowy, drukarki, skaner, nagrywarki, dysk, oprogramowanie, urządzenia multimedialne i wielofunkcyjne (4 części) - oszacowanie ,00 Ubranie i buty dla kadry dowódczo-sztabowej - oszacowanie 4260,46 Meble budynek dydaktyczny (3 części) - oszacowanie ,59 PN 35/06 CMD POLSKA Sp. z o.o. 6869,40 Wolna ręka WR 36/06 STOEN Budowa sieci 95000,00 PN 39/06 Postępowanie unieważniono - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu PN 49/06 Automatyka Biurowa Sp.z o.o ,62 Wolna ręka WR 40/06 CMD POLSKA Sp. z o.o , 00 Wolna ręka WR 41/06 Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A , 60 PN 42/06 Centrala Zaopatrzenia Mundurowego INTERMAG E. Roszyk, R. Czykun, Sp. jawna 2274,82 PN 44/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu PN 47/06 Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu WR 50/06 - Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórzanych im. Jana Kilińskiego 1428,45 Wolna ręka Zapytanie o cenę ZOC 45/06 "EuroPress" Sp. z o.o ,37 PN 51/06 Część 1, 2 Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Część 3 Postępowanie unieważnione - najkorzystniejsza oferta przewyższa środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia Część 4: Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka 5 448,52 PN 52/06 P.P.H.U. SUBOR Zakład Pracy Chronionej 2979,95 PN 53/06 Część 1: JARD Sp. z o. o. Część 2: PRO-MEBEL Część 3: Biuro Consult Sp. J , , ,78 19

20 Spodnie do munduru wyjściowego - oszacowanie 700,00 Sprzęt komputerowy (23 części) - oszacowanie ,00 Owoce krajowe i importowane - oszacowanie 66000,00 Mięso i przetwory mięsne - oszacowanie ,00 Drób i przetwory drobiowe - oszacowanie ,00 Pieczywo - oszacowanie ,00 Wyposażenie meblowe auli, trzech sal wykładowych oraz szatni - oszacowanie ,00 i montaż fabrycznie nowej elektrycznej aparatury audiowizualnej w auli i trzech salach wykładowych - oszacowanie ,00 Obsługa w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych i promowych - oszacowanie ,00 PN 59/06 - Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu PN 60/06 Część 4, 5, 9, 10 i 12 - MCSI Sp. z o. o. Część 13 i 14 - Prinkom.pl część 1, 2, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - SLASH Sp. z o. o. Część 21 - Image Recording Solutions Sp. z o. o. część 3 i 23 - Postępowanie unieważnione - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Część 22- Postępowanie unieważnione - postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy , , , ,00 PN 64/06 Hurtownia owoców i Warzyw BUKAT ,88 PN 65/06 JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. j ,55 PN 66/06 JANEX Sławomir i Elżbieta Wiesiak Sp. j ,07 PN 67/06 Zakład Cukierniczy-Piekarniczy Grzegorz i Daniel Dąbrowscy ,19 Wolna ręka WR 68/06 - Off-Art. Sp. z o. o ,98 Wolna ręka WR 69/06 - Fast Group Sp. z o. o ,96 PN 3/06 S.A.Z.S.A. Biuro Podróży First Class Shadok protest oddalono , 44 PBP ORBIS protest oddalono 20

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W POLICJI W 2011 ROKU I. ORGANIZACJA ORAZ DZIAŁANOŚĆ KONTROLNA BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PPRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Przedmiot działalności... 3 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Cel zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Operatora) do zarządzania segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2014 roku Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo