Komercjalizacja wyników prac B+R projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1, i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komercjalizacja wyników prac B+R projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 2007-2013"

Transkrypt

1 Komercjalizacja wyników prac B+R projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1, i Programu Innowacyjna Gospodarka Witold Załęski D.G. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

2 Kilka słów o prowadzącym W 1991 roku zacząłem wykonywać nie znany wówczas zawód konsultanta biznesowego W latach jako ekspert międzynarodowego konsorcjum uruchamiałem pierwszy w Polsce program wspierający przedsiębiorczość Program Inicjatyw Lokalnych Phare Od tamtego czasu brałem czynny udział w programowaniu, realizacji i ewaluacji wszystkich ważniejszych programów pomocy dla MSP W 1997 roku wraz z kilkunastoma koleżankami i kolegami założyłem Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych a w dwa lata później Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych. Od przeszło 10 lat specjalizuję się w dziedzinie finansowania projektów innowacyjnych. Przeprowadziłem na ten temat przeszło 200 szkoleń Jestem członkiem władz funduszu seed capital Silesia Fund oraz Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji. Obie te instytucje, ściśle ze sobą współpracujące dysponują kapitałem rzędu 50 mln zł. 2

3 Plan szkolenia 1. Najpierw pomysł... i co dalej. 2. Komercjalizacja pomysłu. 3. Zarządzanie procesem komercjalizacji. 4. Prezentacja oferty dla inwestora. 5. Komercjalizacja wyników badań w Polsce 3

4 Część 1 Najpierw pomysł... i co dalej a) Źródła innowacji b) Ochrona prawna pomysłu c) Wycena pomysłu

5 Czym jest innowacja? Innovatio (łac. odnowienie) Innowacja nierozłącznie wiąŝe się ze zmianą, nowością, reformą, działalnością nowatorską Za innowacje uwaŝa się nowe fakty, procesy, zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym Innowacja ma dwa wymiary: kreowanie nowości kreowanie wartości 5

6 Co nie jest innowacją? Walizkowa toaleta jest nowość, ale czy jest wartość? 6

7 Schumpeter, czyli cesarzowi co cesarskie! Ambicją Schumpetera było zostanie największym ekonomistą na świecie, najlepszym jeźdźcem w Austrii i najlepszym kochankiem w Wiedniu. Później powiedział, Ŝe spełnił dwa warunki z trzech, naleŝy przy tym dodać Ŝe na koniu jeździł słabo. Do historii jednak przeszedł jako pierwszy ekonomista badający istotę innowacji 7

8 Pojęcie innowacji (J.A. Schumpeter) Innowacja wg J.A. Schumpeter a (pocz. XX w.) Tworzenie zmian fundamentalnych lub radykalnych zmian niepowtarzalnych (jednorazowych, nieciągłych) Transformację nowej idei lub wynalazku technologicznego w rynkowy produkt lub proces Innowacje traktowane szeroko jako: Wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub udoskonalenie dotychczas istniejących, Wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, Otwarcie nowego rynku, Zastosowanie nowego sposobu sprzedaŝy lub zakupów, Zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, Wprowadzenie nowej organizacji produkcji. 8

9 Schumpeter i korporacje Był zwolennikiem tezy o dominującej roli elit i wybitnych jednostek w rozwoju społecznogospodarczym. Stawił tezę, Ŝe demokracja to moŝliwość wyboru przez obywateli rządzącej elity. Dostrzegał pozytywny wpływ monopoli, a właściwie konkurencji monopolistycznej na gospodarkę, gdyŝ uwaŝał, Ŝe to głównie wielkie korporacje stać na prowadzenie badań, które są jednym ze źródeł innowacji, będących motorem wzrostu gospodarczego. 9

10 Innowacje w technice (technologiczne) Fale innowacji - Schumpeter (1942) 10

11 Zastanówmy się wspólnie! Zespół polskich profesorów pracował przez 10 lat nad opracowaniem niebieskiego lasera. W między czasie trzej studenci z Bangkoku wymyślili nowy napój, którego istotą było to, Ŝe kupujący nie wiedział jaki smak mu się przytrafi. Z jakiego rodzaju innowacjami mamy do czynienia? Która z nich jest waŝniejsza? Która bardziej efektywna dla gospodarki? 11

12 Pojęcie innowacji podejście biznesowe (P. Drucker) Zmienność ->szanse ->innowacje Idea >>>>>pomysł >>>>> szansa marzenie, wyobraŝenie przekonanie, by zrobić jak moŝna zrobić Ŝe warto zrobić coś nowegocoś konkretnego coś konkretnego Przedsiębiorczość polega na aktywnym podejściu do szans - ich wykorzystywaniu i unikaniu zagroŝeń: celem wprowadzania zmian jest określona korzyść ekonomiczna kluczowe znaczenie mają innowacje słuŝące zwiększeniu konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarcze Innowacje definiowane są jako pomyślna ekonomicznie eksploatacja nowych pomysłów 12

13 Mit o innowacyjnym Hajtechu i jego koledze przestarzałym Lołtechu Warto w tym miejscu podkreślić, iŝ pojęcie innowacji nie ma nic wspólnego z pojęciem wysokich technologii. Innowacje są waŝne w kaŝdym przemyśle, WaŜne jest jak firma walczy na rynku, a nie jakie produkty wytwarza. To, Ŝe innowacje częściej występują w przemyśle wysokich technologii wynika z faktu, iŝ produkty tam powstające są duŝo bardziej złoŝone. Im więcej funkcji produktu, tym więcej moŝliwości innowacji. W komputerze mamy setki róŝnych podzespołów, z których kaŝdy moŝe podlegać innowacji. Dla odmiany np. w papierze toaletowym mamy tylko kilka elementów, które moŝna usprawnić, odnosić, poprawić. Jednak zarówno zmiana w komputerze, jak i w papierze toaletowym jest równoprawną innowacją, jeśli przynosi nową wartość. 13

14 High-tech, low-tech przykład Nie innowacyjny high-tech Innowacyjny low-tech 14

15 Źródła innowacji według Druckera 1. WEWNĘTRZNE: nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne niezgodność między rzeczywistością z wyobraŝeniami o niej zmiany w strukturze innowacja wynikająca z potrzeb procesu 2. ZEWNĘTRZNE: demografia zmiany w postrzeganiu, normach, wartościach nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych i innych. 15

16 Nieoczekiwane zdarzenia Nieoczekiwane zdarzenie powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne. Nieoczekiwane powodzenie stwarza najwięcej okazji do innowacji i nie jest bardziej ryzykowne od innych źródeł. Nie mniej jednak jest bardzo często ignorowane i odrzucane przez kierownictwo, które nie dostrzega w nim szansy na nowe pomysły. Nieoczekiwane czy to powodzenie, czy niepowodzenie wymaga powaŝnego potraktowania, zaangaŝowania najzdolniejszych ludzi i poparcia ze strony kierownictwa. Co szczególnie waŝne, jest to tak naprawdę tylko impuls do powstania innowacji. Szybka reakcja wymaga szybkiego rozwiązania. A jak powszechnie wiadomo, potrzeba jest matką wynalazków. Czasami, paradoksalnie, zjawiska negatywne, takie jak kryzys, bankructwo głównego odbiorcy, zamknięcie granicy, czy nawet klęska Ŝywiołowa, bywają źródłem powaŝnej innowacji. Nie bez powodu ogromna liczba innowacji powstaje w trakcie wojen w sytuacjach odbiegających od normy. To źródło innowacji jest szczególnie charakterystyczne dla gospodarek wschodzących. TakŜe w Polsce obserwujemy wyjątkową elastyczność i szybkość w reagowaniu na niespodziewane zmiany rynkowe. 16

17 Nieoczekiwane zdarzenia Przykładem takiego źródła innowacji jest sukces krótkich informacji tekstowych, które otworzyły cały innowacyjny rynek dla kolejnych produktów, takich jak MMS, w telefonie itd. 17

18 Niezgodność między rzeczywistością a wyobraŝeniami o niej. Często zdarzają się sytuacje, Ŝe produkt wytwarzany przez przedsiębiorstwo się nie sprzedaje, chociaŝ na rynku panuje duŝy popyt na tego rodzaju produkty. Niezgodność taka moŝe mieć roŝne podłoŝe, moŝe nią być źle dobrany kanał dystrybucji, źle kojarząca się nazwa własna produktu, ograniczona funkcjonalność produktu, w końcu panujące w wśród klientów, do których skierowany został produkt, stereotypy i uprzedzenia. Niezgodność jest symptomem zmiany, która się wydarzyła, bądź którą moŝna spowodować. Najszybciej mogą ja dostrzec ludzie działający w danym przemyśle, rynku czy procesie. Istnieje kilka zasadniczych procesów niezgodności: między poszczególnymi realiami ekonomicznymi w danej dziedzinie między rzeczywistością a dotyczącymi jej załoŝeniami; między postrzeganymi a rzeczywistymi wartościami i oczekiwaniami klientów; wewnętrzna niezgodność rytmu lub logiki danego procesu Jest to kolejny czynnik, który stymuluje przedsiębiorstwo do działania innowacyjnego. Wyzwala potencjał intelektualny w celu szybkiego zaradzenia zaistniałej sytuacji. Podstawą do skutecznego korzystania z tego źródła jest znajomość rynku a więc jego ciągłe badanie, obserwowanie. 18

19 Niezgodność między rzeczywistością a wyobraŝeniami o niej. Przykładem takiej innowacji jest sprzedaŝ w latach 50- tych telewizorów firmy Panasonic grupom najbiedniejszych klientów. Konkurenci Ŝyli w przekonaniu, Ŝe telewizor to urządzenie elitarne i biedni rolnicy nie będą go kupować. Tym czasem, nawet kosztem wielkich wyrzeczeń kaŝdy na wsi chciał go mieć. 19

20 Innowacja wynikająca z potrzeb procesu. Potrzeba jest źródłem innowacji, a nawet waŝną okazją do jej wykreowania. Potrzeba tkwi wewnątrz procesu stosowanego w danej organizacji, przemyśle, czy dziedzinie usług. Stąd teŝ moŝna ja nazwać potrzeba procesu. Potrzebę tę trzeba sprawdzić pod katem takich kryteriów, jak: stopień zawartości procesu występowanie jednego słabego lub brakującego ogniwa, wyraźne zdefiniowanie celu, moŝliwość jasnego zdefiniowania istoty rozwiązania powszechna świadomość tego, Ŝe musi być jakiś lepszy sposób Potrzeba procesu dotyczy zarówno wytwarzania produktu o odpowiedniej jakości, jak i obsługi produktu po sprzedaŝy. Dla przykładu: długotrwały proces reklamacji/serwisu powoduje, Ŝe klienci w przyszłości zrezygnują z kolejnych zakupów produktu. Niekoniecznie dlatego, Ŝe stwierdzili w nim wadę, ale dlatego, Ŝe zbyt długo musieli czekać na jej usunięcie. Tymczasem przyspieszenie procesu reklamacji i wprowadzenie na jego etapie ankiety dla klientów, wywoła ich zadowolenie oraz da przedsiębiorstwu wskazówki, jak zmienić proces produkcji, aby uniknąć wad. Bardzo wiele innowacji wprowadzanych jest właśnie w ten sposób poprzez ulepszanie procesów. Dlatego teŝ, często bardzo trudno jest powiedzieć, kiedy powstało dane rozwiązanie innowacyjne. Zamiast konkretnej daty, moŝna spodziewać się odpowiedzi, iŝ rozwiązanie to powstawało całymi latami. 20

21 Innowacja wynikająca z potrzeb procesu. Przykładem tego typu źródła innowacji są komputery. W szczególności program podboju kosmosu wiązał się z tak ogromną ilością obliczeń i koniecznością ich szybkiego wykonania, Ŝe odpowiednie komputery po prostu musiały powstać. 21

22 Zmiany w strukturze przemysłu, lub strukturze rynku, które wszystkich zaskakują. Zmiana w strukturze przemysłu czy rynku jest nie tylko zagroŝeniem, ale i powaŝną okazją do innowacji. Wymaga ona przedsiębiorczości od kaŝdego uczestnika tego przemysłu. KaŜdy od nowa musi zadać pytanie: Na czym polega nasza działalność? Kryzys naftowy w 1976 roku, czy atak na WTC w 2001 roku to przykłady wydarzeń, na które przedsiębiorcy nie byli przygotowani, a które wywołały rewolucję w ich działalności. Przedsiębiorcy muszą być czujni na wydarzenia, które mają miejsce na rynku. Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania muszą dostosowywać się do zmieniających trendów, brać pod uwagę zachowania klientów oraz konkurentów. AŜ do czasu gdy branŝa podwoi swoją wielkość nie ma zwykle większych zmian w sposobach obsługi rynku. BranŜa dojrzewa do zmiany strukturalnej jeśli zmienia się w niej sposób w jaki prowadzi się biznes. 22

23 Zmiany w strukturze przemysłu, lub strukturze rynku, które wszystkich zaskakują. Bardzo dobrym przykładem na innowacyjność wynikającą ze zmian w branŝy jest sukces japońskich samochodów na amerykańskim rynku od czasów kryzysu naftowego. 23

24 Demografia (zmiany w populacji) Ze wszystkich zmian zewnętrznych zmiany demograficzne są najwyraźniej widoczne i moŝna z wyprzedzeniem określić ich skutki. Demografia ma duŝy wpływ na to, co będzie kupowane, przez kogo i w jakich ilościach. Ma ona teŝ wpływ na wiele podejmowanych decyzji, biorą ja pod uwagę zarówno przemysłowcy jak i ekonomiści. WyŜ demograficzny to okazja dla przedsiębiorstw produkujących kosmetyki i zabawki dla dzieci, migracja ze wsi do miast to z kolei okazja dla firm budowlanych i biur nieruchomości. Demografia jest silnym bodźcem wpływającym na działalność przedsiębiorstw, mającym wpływ zarówno na strukturę klientów, jak i na kwalifikacje i dostęp do pracowników. Zmiany demograficzne to zmiany w populacji, jej wielkości, strukturze wieku, zatrudnieniu, statusie wykształcenia, dochodach. Demografia- wpływa na to co będzie kupowane, przez kogo, w jakich ilościach. 24

25 Demografia (zmiany w populacji) Firma GAP jako pierwsza na świecie odkryła nastolatków, jako waŝną grupę klientów samodzielnie decydujących o zakupach. Sprzyjała temu duŝa liczba nastolatków w owym okresie. 25

26 Zmiany w sposobach postrzegania, nastrojach i wartościach. Nieoczekiwane powodzenie lub niepowodzenie często jest objawem znaczenia i sposobu postrzegania. Przy zmianie sposobów postrzegania fakty nie zmieniają się, ale zmienia się ich znaczenie. Rynek podzielony dawniej według grup zamoŝności, dzisiaj moŝe być podzielony według stylów Ŝycia. Zmiany te, a raczej ich przewidywanie powinno stanowić okazję do innowacji. To, co kiedyś było modne, dziś jest symbolem kiczu. Wartości, o które młodzi ludzie walczyli w 1968 roku, dziś nie obchodzą przeciętnego nastolatka. Zmienność w postrzeganiu, nastrojach, wartościach ma waŝny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Fakty nie ulegają zmianie, ale zmienia się ich interpretacja (szklanka do połowy pełna - szklanka do połowy pusta) 26

27 Zmiany w sposobach postrzegania, nastrojach i wartościach. Jeszcze niedawno większości ludzi nie mieściło się w głowie płacenia za zwykłą wodę, skoro jest ona za darmo w kranie. Moda na picie wody niegazowanej stworzyła szansę dla zupełnie nowych koncepcji biznesowych. 27

28 Nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych i innych Innowacja oparta na nowej wiedzy wymaga dokładnej analizy czynników naukowych, społecznych, ekonomicznych lub związanych z postrzeganiem, a takŝe skoncentrowania uwagi na sytuacji strategicznej i stosowania zarządzania nakierowanego na stworzenie wartości dla uŝytkownika. Ta nowa wiedza określana jest przez Druckera supergwiazdą innowacji. Jej podstawowe cechy to: duŝa selekcja, duŝy okres dojrzewania, wysokie ryzyko wdraŝania, duŝe koszty i moŝliwość kradzieŝy. KaŜdej innowacji moŝna przypisać moment pierwszego zastosowania, który rozpoczyna następną fazę - upowszechnienia (dyfuzji) innowacji. W literaturze są przedstawiane róŝne teoretyczne modele dyfuzji innowacji, na które składają się absorpcja innowacji, a następnie ich eliminacja, w wyniku zastąpienia przez kolej-ne, bardziej doskonałe innowacje. Znaczące dla rozwoju technicznego innowacje są upowszechniane w skali globalnej, a proces ich upowszechniania moŝna porów-nać z rozchodzeniem się fali na powierzchni wody. Charakterystyka innowacji opartej na wiedzy: Ma najdłuŝszy czas realizacji (np.. Silnik Diesla zaprojektowany w 1897 r., zastosowany w latach 30. XX w.) Nie bazuje na jednym czynniku, ale na zbieŝności kilku róŝnych rodzajów wiedzy (np. samolot braci Wright = silnik benzynowy + aerodynamika) Ryzyko jest większe (ze względu na czas i koszty) 28

29 Nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych i innych Mało kto wie, Ŝe Viagra powstała jako efekt programu badawczego leku na podwyŝszone ciśnienie. W trakcie badań ad nowym lekiem na nadciśnienie odkryto jego szczególne efekty uboczne 29

30 Ochrona prawa pomysłu Mianem własności intelektualnej określa się szereg dóbr o charakterze niematerialnym wykreowanych dzięki wysiłkowi umysłowemu człowieka które łączą w sobie następujące cechy: wyjątkowość i unikalność wytworu; oderwanie od materialnego nośnika; powstają w efekcie wysiłku umysłowego twórcy; ich stworzenie wymaga od twórcy szczególnych predyspozycji, zdolności lub umiejętności. 30

31 Prawo Podstawowym źródłem prawa dotyczącym utworów jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ochrona utworu wynika z mocy samego prawa. Momentem powstania ochrony jest chwila ustalenia utworu, której nie należy utożsamiać z jego utrwaleniem. Można wyróżnić dwa rodzaje praw autorskich: jedne o charakterze osobistym, a drugie o charakterze majątkowym. Prawa autorskie osobiste zawsze przysługują twórcy lub współtwórcom utworu.

32 Prawo (2) Autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie i co do zasady trwają 70 lat od śmierci twórcy. Podmiotem autorskich praw majątkowych jest twórca lub współtwórcy łącznie. Autorskie prawa majątkowe dają uprawnionemu wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Podstawowym źródłem prawa dotyczącym wynalazków jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami).

33 Ochrona wynalazku Widać zatem, że ochrona wynalazku nie wynika, z mocy samego prawa. Konieczne jest odbycie żmudnego postępowania przed właściwym urzędem. po pierwsze rozwiązanie musi być nowe, po drugie wynalazek musi posiadać określony poziom wynalazczy po trzecie wynalazek musi odznaczać się przemysłową stosowalnością. Ustawa wskazuje otwarty katalog rozwiązań. Katalog ten zawarty jest w art. 28 i wymienia on: odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, programy do maszyn cyfrowych, przedstawienie informacji.

34 Nie są chronione Ustawa wskazuje również rozwiązania, które mimo uznania ich za wynalazek nie mogą być chronione patentem. Są to wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Prawo do uzyskania patentu przysługuje twórcy. Jemu przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach. W razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

35 Ograniczenia patentu Prawo do uzyskania patentu na wynalazek jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Dzień złożenia dokumentacji zgłoszeniowej do odpowiedniego urzędu przyznającego prawa wyłączne stanowi, co do zasady, tzw. datę pierwszeństwa. Patent przyznawany jest decyzją odpowiedniego urzędu i uprawnia do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa, którego urząd go udzielił. Prawo z patentu jest prawem ograniczonym terytorialnie. Patent jest prawem ograniczonym czasowo. Ochronę można utrzymywać maksymalnie przez 20 lat.

36 UniewaŜnienie wynalazku Zakres przedmiotowy patentu wytyczają wyłącznie tzw. zastrzeżenia patentowe, gdzie zgłaszający określa te elementy rozwiązania, które chciałby poddać ochronie. Słabością prawa z patentu jest możliwość podważenia jego ważności. Możliwe jest to przez cały okres jego trwania, a skutki owego unieważnienia rozciągają się od momentu jego przyznania. Unieważniony patent traktowany jest jak w ogóle nieudzielony. Prawo własności przemysłowej stanowi, że jeżeli strony nie postanowiły inaczej, razie unieważnienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

37 UniewaŜnienie wynalazku Podstawą sprzeciwu jak i wniosku o unieważnienie jest stwierdzenie niespełnienia przez rozwiązanie przesłanek wymaganych do uzyskania patentu. Zależnie od charakteru sporu co do prawa z patentu jest on rozpatrywany w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym lub też przed sądem powszechnym. Przed sądem powszechnym prowadzone są sprawy dotyczące ustalenie autorstwa projektu wynalazczego, ustalenie prawa do patentu, wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego, wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, naruszenie patentu czy przeniesienie patentu uzyskanego przez osobę nieuprawnioną.

38 Naruszenie praw patentowych Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patentu zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent. W każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.

39 Ocena własności intelektualnej Patenty dają właścicielowi ograniczony rodzaj monopolu w zamian za publikację opatentowanego wynalazku. W zamian za przeniesienie praw wyłączności na osoby trzecie, zamiast wdrożenia wynalazku własnymi siłami właściciel patentu może oczekiwać zysków finansowych od przyszłego posiadacza licencji. W sektorze prywatnym patenty w przeszłości pełniły rolę narzędzi powstrzymujących inne firmy od produkcji, sprzedaży, importu, przechowywania i marketingu produktów, których patent dotyczył.

40 Istota licencji Pomimo tego, ostatnie badania wskazują wyraźnie, iż firmy wykorzystują patenty w coraz większym stopniu, jako narzędzia służące poprawie własnej pozycji na rynku poprzez uzupełnianie własnych osiągnięć licencjonowaniem produktów innych firm lub uczelni, w prosty sposób zwiększając jednocześnie wartość firmy, która licencji użycza. W Stanach Zjednoczonych, na przykład ustawa Bayh-Dohle'a z 1980 roku zezwala uczelniom na zachowanie tytułu własności do wynalazku pochodzącego z badań naukowych fundowanych przez rząd federalny. Także Japonia i wiele krajów europejskich wdrożyło podobne prawa służące stymulowaniu komercjalizacji wynalazków, poprawie procesów innowacyjnych i fundowaniu, co najmniej części przyszłych badań poprzez dochody uzyskane z projektów licencyjnych uczelnianych centrów transferu technologii. Licencjonowanie daje dostęp do wynalazku tym, którzy są najlepiej przygotowani do jego komercjalizacji. W związku z tym istnieje potrzeba wiarygodnego zarządzania własnością intelektualną i opracowania narzędzi jej oceny przez nowy i stale rosnący rynek transferu technologii.

41 Tło wyceny Podczas oceny zarówno patentu jak i firm, stajemy w obliczu szeregu wyzwań typu: 1. ocena obecnego jak i przyszłego stanu rynku, 2. usytuowanie wynalazku/innowacji (ogólnie rzecz biorąc czegoś nowego) w stosunku do konkurencyjnych produktów, 3. wpływ opatentowanego wynalazku na produkt końcowy (lub rynek), 4. ograniczony dostęp do informacji, etc. Ocena własności intelektualnej pod kątem potrzeb wewnętrznych firmy dotyczy przeważnie aspektów jakościowych i strategicznych. Dla potrzeb zewnętrznych (np. decyzji inwestycyjnych) wymaga w znacznym stopniu metod jakościowych.

42 Aspekty jakościowe Sposób oceny własności intelektualnej jest zbliżony do metod zaszeregowywania przedsiębiorstw. Tylko połączenie tych dwóch elementów może doprowadzić do wiarygodnej oceny patentu. Jakościowe aspekty klasyfikacji własności intelektualnej dotyczą głównie takich czynników, jak: 1. legalność patentu, 2. zakres i siła zastrzeżeń patentowych, 3. przewaga technologiczna, 4. zalety opatentowanego wynalazku, 5. oraz pojawienie się technologii zastępczych.

43 Ocena ilościowa Celem metod oceny ilościowej jest wycena finansowej wartości patentu przez zastosowanie jednej z trzech następujących metod: 1. metody rynkowej, 2. metody kosztów, 3. metody oceny wartości bieżącej w połączeniu z oceną opcji rzeczowych jak na Rys. 1

44 Ocena ilościowa

45 Trzy grupy metod wyceny Odtworzeniowe Bazują na danych historycznych, lub prognostycznych Szacują koszt stworzenia wartości intelektualnej Preferowane przez twórców wartości intelektualnych, stosowane jednak równieŝ przez nabywców Często stosowane do wyceny wartości intelektualnych Dochodowe Bazują na prognozach finansowych Szacują dochody, jakie moŝe przynieść wartość intelektualna Są preferowane przez nabywców wartości intelektualnych Są najczęściej stosowane do wyceny wartości intelektualnych Rynkowe Bazują na transakcjach rynkowych porównywalnych wartości intelektualnych Szacują wartość nabycia na rynku wycenianej wartości Są preferowane przez nabywców wartości intelektualnych Rzadko uŝywane do wyceny wartości intelektualnych z powodu ich unikalności oraz braku dostępu do danych

46 Metody odtworzeniowe Wariant ex post. Suma zaktualizowanych na dzień wykonywania wyceny, historycznych kosztów stworzenia wartości intelektualnej. FV = m n i = 1 j = 1 k (1 + r ij ) i Gdzie: j rodzaj kosztu, np.: 1 koszty zakupu lub korzystania z aparatury badawczej, 2 koszty wynagrodzenia personelu badawczego, 3 koszty usług obcych. Gdzie i lata liczone wstecz od chwili wyceny. k koszt. r stopa dyskonta.

47 Wariant ex post przykład Wynalazca negocjuje z przedsiębiorcą sprzedaż patentu. Pracował nad nim przez ostatnie trzy lata, ponosząc na ten cel wyszczególnione w poniższej tabeli koszty. Wynalazca chce oszacować najniższą cenę sprzedaży patentu, jaka zapewni mu zwrot kosztów poniesionych na stworzenie wynalazku. Wyszczegolnienie Lata liczone wstecz Koszty korzystania z aparatury badawczej Koszty personelu Koszty usług obcych Koszty ochrony wartości intelektualnej 30 Razem koszty Stopa dyskonta 5% Współczynnik aktualizacji kosztów 1,158 1,103 1,050 Koszty zaktualizowane Suma kosztów zaktualizowanych 790

48 Metody odtworzeniowe Wariant ex ante. Suma zdyskontowanych na dzień wykonywania wyceny, kosztów stworzenia wartości intelektualnej. PV = m n k ij (1 + r ) i i = 1 j = 1 Gdzie: j rodzaj kosztu, np.: 1 koszty zakupu lub korzystania z aparatury badawczej, 2 koszty wynagrodzenia personelu badawczego, 3 koszty usług obcych. Gdzie i lata liczone w przyszłość od chwili wyceny. k koszt. r stopa dyskonta.

49 Wariant ex ante przykład Przedsiębiorca zastanawia się, czy nie byłoby bardziej korzystne zatrudnienie innego wynalazcy, który na jego zlecenie dokona wynalazku bardzo podobnego do tego, który zamierza kupić. Wynalazca ten zapewnia, że dokona takiego wynalazku w krótszym czasie, po kosztach wyszczególnionych w poniższej tabeli. Wyszczegolnienie Lata 1 2 Koszty korzystania z aparatury badawczej Koszty personelu Koszty usług obcych Koszty ochrony wartości intelektualnej 50 Razem koszty Stopa dyskonta 5% Współczynnik dyskonta kosztów 0,952 0,907 Koszty zdyskontowane Suma kosztów zdyskontowanych 693

50 Metody dochodowe Suma zdyskontowanych na dzień wykonywania wyceny, przepływów pieniężnych netto przedsiębiorstwa wykorzystującego w działalności gospodarczej wartość intelektualną, pomniejszona o dochody z alternatywnej inwestycji kapitałów w inne aktywa niż wyceniana wartość intelektualna. PV = m n C n D i + + r ) i i= 1 j= 1 j= 1 ij (1 + r ) i (1 + Gdzie: j rodzaj przepływu pieniężnego, np.: 1 zysk netto przedsiębiorstwa 2 zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto. 3 wydatek na zakup wartości intelektualnej, 4 wydatki inwestycyjne na aktywa inne niż wyceniana wartość intelektualna Gdzie i lata liczone w przyszłość od chwili wyceny. C przepływ pieniężny. r stopa dyskonta D dochód kapitałowy

51 Metody dochodowe przykład 1 Załóżmy, że przedsiębiorca nie chciał czekać tylko zakupił patent od wynalazcy i uruchomił niezwłocznie jego gospodarczą eksploatację. Poniżej przedstawiono uzyskane przez niego przepływy pieniężne. Wyszczegolnienie Lata Zysk netto Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto Wydatek na zakup wartosci intelektualnej -790 Wydatki inwestycyjne Przepływy pienięzne netto Stopa dyskonta 5% Współczynnik dyskonta 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 Zdyskontowane przepływy netto Suma zdyskontowanych przepływów netto 2197 Wydatki inwestycyjne zainwestowane 5000 Efektywna stopa rentowności zainwestowanych wydatkwo inwestycyjnych 7% Dochody netto z zainwestowanych wydatków inwestycyjnych Zdyskontowane dochody netto z zainwestowanych wydatków iwnestycyjnych Suma zdyskontowanych dochodów netto z zainwestowanych wydatków inwestycyjnych 1058 Wartość dochodowa wartości intelektualnej 1139

52 Metody dochodowe przykład 2 Załóżmy, że przedsiębiorca zdecydował się jednak poczekać, aż inny wynalazca stworzy na jego zlecenie wartość intelektualną. Do tego czasu zainwestował kapitały w inne przedsięwzięcie. Poniżej przedstawiono uzyskane przez niego przepływy pieniężne. Wyszczegolnienie Lata Zysk netto Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto Wydatki na stworzenie wartości intelektualnej Wydatki inwestycyjne Przepływy pienięzne netto Stopa dyskonta 5% Współczynnik dyskonta 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 Zdyskontowane przepływy netto Suma zdyskontowanych przepływów netto Wydatki inwestycyjne zainwestowane 5000 Efektywna stopa rentowności zainwestowanych wydatkwo inwestycyjnych 7% Dochody netto z zainwestowanych wydatków inwestycyjnych Zdyskontowane dochody netto z zainwestowanych wydatków iwnestycyjnych Suma zdyskontowanych dochodów netto z zainwestowanych wydatków inwestycyjnych Wartość dochodowa wartości intelektualnej

53 Metody rynkowe Ceny porównywalnych do wycenianej wartości intelektualnych będących przedmiotem transakcji rynkowych. Etapy wyceny: Znalezienie transakcji porównawczych i ich selekcja Wybór mnożników wyceny Obliczanie wartości rynkowej P = P p P = P p * w w w p w p Gdzie: P cena wycenianej wartości intelektualnej, Pp cena porównywalnej wartości intelektualnej według transakcji rynkowych, w mnożniki wyceny

54 Metody rynkowe - przykład Ponieważ metoda rynkowa porównawcza rzadko jest stosowana do szacowania wartości intelektualnych, przedstawiono przykład wyceny tytułu prasowego Cecha Tygodnik xxx Tygodnik yyy Tygodnik zzz Tygodnik wyceniany Zasięg Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Nakład N Charakter Społeczno informacyjny Społeczno informacyjny Społeczno kulturalny Społeczno informacyjny Procent zwrotów 15% 23% 10% 13% Cena [zł] 2,0 1,8 1,5 1,8 Przychody sprzedaży S Rentowność netto [%] Cena transakcyjna P P/N = / = 8,89, P/S = / = 5,23. ze ,3% -1,5% 0,2% 1,6% Pp P = * N = 8,89*55000 = N p Pp P = * S = 5,23*78300 = N p

Źródła innowacji w praktyce, czyli dlaczego rzadko współpracujemy z jednostkami naukowymi

Źródła innowacji w praktyce, czyli dlaczego rzadko współpracujemy z jednostkami naukowymi Źródła innowacji w praktyce, czyli dlaczego rzadko współpracujemy z jednostkami naukowymi Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. Witold Załęski Niepokojące wyniki

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja jako proces

Komercjalizacja jako proces Komercjalizacja jako proces Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja jako proces typu stage-gate Etapy procesu komercjalizacji - podprocesy warunki wejściowe (wejście)

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

z punktu widzenia inwestora

z punktu widzenia inwestora Wycena własności intelektualnej z punktu widzenia inwestora Mieszko Bisewski Z-ca Dyrektora Finansowego ds. Inwestycji Kapitałowych Agencja Rozwoju Pomorza SA Gdynia, 26 październik 2010 r. Fundusz Kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM

OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Zasady patentowania OCHRONA ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE TECHNICZNYM Wynalazek w polskim prawie nie istnieje definicja wynalazku jako takiego utożsamiany jest z technicznym rozwiązaniem dowolnego problemu w

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej

4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO Przedmioty własności przemysłowej 4. ETYCZNE ASPEKTY PRAWA PATENTOWEGO 4.1. Przedmioty własności przemysłowej Projekty wynalazcze: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, projekty racjonalizatorskie).

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium

Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium LOGO Katedra i Zakład ad Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Synteza i technologia środków leczniczych - seminarium mgr farm. Anna Gomółka Ochrona własnow asności przemysłowej obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku?

Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej. Jaka jest definicja wynalazku? Ochrona Własności Intelektualnej cz. IV dr inż.tomasz Ruść Co to jest patent? Spis treści Co można uzyskać dzięki opracowaniu wynalazku i zapewnieniu ochrony patentowej Jakie cechy decydują o zdolności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Metody oceny projektów We współczesnej gospodarce rynkowej istnieje bardzo duża presja na właścicieli kapitałów. Są oni zmuszeni do ciągłego poszukiwania najefektywniejszych

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I

Prawo własności przemysłowej. Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Prawo własności przemysłowej Prawa patentowe i prawa z tym związane - I Historia 1474 ustanowiono ustawę wenecką, twórca uzyskiwał 10-cio letnią ochronę na nowy i twórczy pomysł, dotyczący urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii

European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii Katarzyna Bergier Wydział Biologii Uniwersytet Łódzki Karolina H. Czarnecka Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź, 08.06.2015

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

W krainie innowacji. kluczowe czynniki sukcesu oczami Przedsiębiorców. Dr GraŜyna Majcher-Magdziak RADA ORANIZATORÓW BCC

W krainie innowacji. kluczowe czynniki sukcesu oczami Przedsiębiorców. Dr GraŜyna Majcher-Magdziak RADA ORANIZATORÓW BCC W krainie innowacji kluczowe czynniki sukcesu oczami Przedsiębiorców Dr GraŜyna Majcher-Magdziak RADA ORANIZATORÓW BCC 1 Sposób pojmowania innowacyjności przez przedsiębiorców Innowacyjność miernik poziomu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia DELab UW Enterprise Europe Network ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa tel. +48 (22) 55 27 606 delab.uw.edu.pl een@uw.edu.pl 1 Model biznesowy i innowacje BADANIA

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem.

Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Wycena wartości wynalazku i innych przedmiotów własności przemysłowej. IP-score jako narzędzie wyceny rozwiązania technicznego chronionego patentem. Beata Lenarczyk Naczelnik Wydziału Promocji Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Ocena technologii w praktyce biznesowej przedsiębiorstwa usługowego. Dr inż. Aleksander Buczacki

Ocena technologii w praktyce biznesowej przedsiębiorstwa usługowego. Dr inż. Aleksander Buczacki Ocena technologii w praktyce biznesowej przedsiębiorstwa usługowego Dr inż. Aleksander Buczacki Znaczenie oceny technologii Metody oceny technologii wspomagają procesy: - Podejmowania decyzji o kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park ZGŁOSZENIE INNOWACYJNEGO POMYSŁU NA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Kod Pomysłodawcy Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie technologii

Pozyskanie technologii Pozyskanie technologii Przeszukiwanie otoczenia w poszukiwaniu sygnałów o potencjalnych zagrożeniach i szansach Analiza strategiczna, wybór I planowanie Nabycie technologii Dokonanie przeglądu i uczenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa

Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa Inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa - brak jednoznacznej interpretacji terminu inwestycja - termin ten podlegał ewolucji. Obecnie rozróżnia się inwestycje jako kategorię ekonomiczną i jako

Bardziej szczegółowo