Komercjalizacja wyników prac B+R projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1, i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komercjalizacja wyników prac B+R projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 2007-2013"

Transkrypt

1 Komercjalizacja wyników prac B+R projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1, i Programu Innowacyjna Gospodarka Witold Załęski D.G. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

2 Kilka słów o prowadzącym W 1991 roku zacząłem wykonywać nie znany wówczas zawód konsultanta biznesowego W latach jako ekspert międzynarodowego konsorcjum uruchamiałem pierwszy w Polsce program wspierający przedsiębiorczość Program Inicjatyw Lokalnych Phare Od tamtego czasu brałem czynny udział w programowaniu, realizacji i ewaluacji wszystkich ważniejszych programów pomocy dla MSP W 1997 roku wraz z kilkunastoma koleżankami i kolegami założyłem Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych a w dwa lata później Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych. Od przeszło 10 lat specjalizuję się w dziedzinie finansowania projektów innowacyjnych. Przeprowadziłem na ten temat przeszło 200 szkoleń Jestem członkiem władz funduszu seed capital Silesia Fund oraz Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji. Obie te instytucje, ściśle ze sobą współpracujące dysponują kapitałem rzędu 50 mln zł. 2

3 Plan szkolenia 1. Najpierw pomysł... i co dalej. 2. Komercjalizacja pomysłu. 3. Zarządzanie procesem komercjalizacji. 4. Prezentacja oferty dla inwestora. 5. Komercjalizacja wyników badań w Polsce 3

4 Część 1 Najpierw pomysł... i co dalej a) Źródła innowacji b) Ochrona prawna pomysłu c) Wycena pomysłu

5 Czym jest innowacja? Innovatio (łac. odnowienie) Innowacja nierozłącznie wiąŝe się ze zmianą, nowością, reformą, działalnością nowatorską Za innowacje uwaŝa się nowe fakty, procesy, zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym Innowacja ma dwa wymiary: kreowanie nowości kreowanie wartości 5

6 Co nie jest innowacją? Walizkowa toaleta jest nowość, ale czy jest wartość? 6

7 Schumpeter, czyli cesarzowi co cesarskie! Ambicją Schumpetera było zostanie największym ekonomistą na świecie, najlepszym jeźdźcem w Austrii i najlepszym kochankiem w Wiedniu. Później powiedział, Ŝe spełnił dwa warunki z trzech, naleŝy przy tym dodać Ŝe na koniu jeździł słabo. Do historii jednak przeszedł jako pierwszy ekonomista badający istotę innowacji 7

8 Pojęcie innowacji (J.A. Schumpeter) Innowacja wg J.A. Schumpeter a (pocz. XX w.) Tworzenie zmian fundamentalnych lub radykalnych zmian niepowtarzalnych (jednorazowych, nieciągłych) Transformację nowej idei lub wynalazku technologicznego w rynkowy produkt lub proces Innowacje traktowane szeroko jako: Wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub udoskonalenie dotychczas istniejących, Wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, Otwarcie nowego rynku, Zastosowanie nowego sposobu sprzedaŝy lub zakupów, Zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, Wprowadzenie nowej organizacji produkcji. 8

9 Schumpeter i korporacje Był zwolennikiem tezy o dominującej roli elit i wybitnych jednostek w rozwoju społecznogospodarczym. Stawił tezę, Ŝe demokracja to moŝliwość wyboru przez obywateli rządzącej elity. Dostrzegał pozytywny wpływ monopoli, a właściwie konkurencji monopolistycznej na gospodarkę, gdyŝ uwaŝał, Ŝe to głównie wielkie korporacje stać na prowadzenie badań, które są jednym ze źródeł innowacji, będących motorem wzrostu gospodarczego. 9

10 Innowacje w technice (technologiczne) Fale innowacji - Schumpeter (1942) 10

11 Zastanówmy się wspólnie! Zespół polskich profesorów pracował przez 10 lat nad opracowaniem niebieskiego lasera. W między czasie trzej studenci z Bangkoku wymyślili nowy napój, którego istotą było to, Ŝe kupujący nie wiedział jaki smak mu się przytrafi. Z jakiego rodzaju innowacjami mamy do czynienia? Która z nich jest waŝniejsza? Która bardziej efektywna dla gospodarki? 11

12 Pojęcie innowacji podejście biznesowe (P. Drucker) Zmienność ->szanse ->innowacje Idea >>>>>pomysł >>>>> szansa marzenie, wyobraŝenie przekonanie, by zrobić jak moŝna zrobić Ŝe warto zrobić coś nowegocoś konkretnego coś konkretnego Przedsiębiorczość polega na aktywnym podejściu do szans - ich wykorzystywaniu i unikaniu zagroŝeń: celem wprowadzania zmian jest określona korzyść ekonomiczna kluczowe znaczenie mają innowacje słuŝące zwiększeniu konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarcze Innowacje definiowane są jako pomyślna ekonomicznie eksploatacja nowych pomysłów 12

13 Mit o innowacyjnym Hajtechu i jego koledze przestarzałym Lołtechu Warto w tym miejscu podkreślić, iŝ pojęcie innowacji nie ma nic wspólnego z pojęciem wysokich technologii. Innowacje są waŝne w kaŝdym przemyśle, WaŜne jest jak firma walczy na rynku, a nie jakie produkty wytwarza. To, Ŝe innowacje częściej występują w przemyśle wysokich technologii wynika z faktu, iŝ produkty tam powstające są duŝo bardziej złoŝone. Im więcej funkcji produktu, tym więcej moŝliwości innowacji. W komputerze mamy setki róŝnych podzespołów, z których kaŝdy moŝe podlegać innowacji. Dla odmiany np. w papierze toaletowym mamy tylko kilka elementów, które moŝna usprawnić, odnosić, poprawić. Jednak zarówno zmiana w komputerze, jak i w papierze toaletowym jest równoprawną innowacją, jeśli przynosi nową wartość. 13

14 High-tech, low-tech przykład Nie innowacyjny high-tech Innowacyjny low-tech 14

15 Źródła innowacji według Druckera 1. WEWNĘTRZNE: nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne niezgodność między rzeczywistością z wyobraŝeniami o niej zmiany w strukturze innowacja wynikająca z potrzeb procesu 2. ZEWNĘTRZNE: demografia zmiany w postrzeganiu, normach, wartościach nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych i innych. 15

16 Nieoczekiwane zdarzenia Nieoczekiwane zdarzenie powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne. Nieoczekiwane powodzenie stwarza najwięcej okazji do innowacji i nie jest bardziej ryzykowne od innych źródeł. Nie mniej jednak jest bardzo często ignorowane i odrzucane przez kierownictwo, które nie dostrzega w nim szansy na nowe pomysły. Nieoczekiwane czy to powodzenie, czy niepowodzenie wymaga powaŝnego potraktowania, zaangaŝowania najzdolniejszych ludzi i poparcia ze strony kierownictwa. Co szczególnie waŝne, jest to tak naprawdę tylko impuls do powstania innowacji. Szybka reakcja wymaga szybkiego rozwiązania. A jak powszechnie wiadomo, potrzeba jest matką wynalazków. Czasami, paradoksalnie, zjawiska negatywne, takie jak kryzys, bankructwo głównego odbiorcy, zamknięcie granicy, czy nawet klęska Ŝywiołowa, bywają źródłem powaŝnej innowacji. Nie bez powodu ogromna liczba innowacji powstaje w trakcie wojen w sytuacjach odbiegających od normy. To źródło innowacji jest szczególnie charakterystyczne dla gospodarek wschodzących. TakŜe w Polsce obserwujemy wyjątkową elastyczność i szybkość w reagowaniu na niespodziewane zmiany rynkowe. 16

17 Nieoczekiwane zdarzenia Przykładem takiego źródła innowacji jest sukces krótkich informacji tekstowych, które otworzyły cały innowacyjny rynek dla kolejnych produktów, takich jak MMS, w telefonie itd. 17

18 Niezgodność między rzeczywistością a wyobraŝeniami o niej. Często zdarzają się sytuacje, Ŝe produkt wytwarzany przez przedsiębiorstwo się nie sprzedaje, chociaŝ na rynku panuje duŝy popyt na tego rodzaju produkty. Niezgodność taka moŝe mieć roŝne podłoŝe, moŝe nią być źle dobrany kanał dystrybucji, źle kojarząca się nazwa własna produktu, ograniczona funkcjonalność produktu, w końcu panujące w wśród klientów, do których skierowany został produkt, stereotypy i uprzedzenia. Niezgodność jest symptomem zmiany, która się wydarzyła, bądź którą moŝna spowodować. Najszybciej mogą ja dostrzec ludzie działający w danym przemyśle, rynku czy procesie. Istnieje kilka zasadniczych procesów niezgodności: między poszczególnymi realiami ekonomicznymi w danej dziedzinie między rzeczywistością a dotyczącymi jej załoŝeniami; między postrzeganymi a rzeczywistymi wartościami i oczekiwaniami klientów; wewnętrzna niezgodność rytmu lub logiki danego procesu Jest to kolejny czynnik, który stymuluje przedsiębiorstwo do działania innowacyjnego. Wyzwala potencjał intelektualny w celu szybkiego zaradzenia zaistniałej sytuacji. Podstawą do skutecznego korzystania z tego źródła jest znajomość rynku a więc jego ciągłe badanie, obserwowanie. 18

19 Niezgodność między rzeczywistością a wyobraŝeniami o niej. Przykładem takiej innowacji jest sprzedaŝ w latach 50- tych telewizorów firmy Panasonic grupom najbiedniejszych klientów. Konkurenci Ŝyli w przekonaniu, Ŝe telewizor to urządzenie elitarne i biedni rolnicy nie będą go kupować. Tym czasem, nawet kosztem wielkich wyrzeczeń kaŝdy na wsi chciał go mieć. 19

20 Innowacja wynikająca z potrzeb procesu. Potrzeba jest źródłem innowacji, a nawet waŝną okazją do jej wykreowania. Potrzeba tkwi wewnątrz procesu stosowanego w danej organizacji, przemyśle, czy dziedzinie usług. Stąd teŝ moŝna ja nazwać potrzeba procesu. Potrzebę tę trzeba sprawdzić pod katem takich kryteriów, jak: stopień zawartości procesu występowanie jednego słabego lub brakującego ogniwa, wyraźne zdefiniowanie celu, moŝliwość jasnego zdefiniowania istoty rozwiązania powszechna świadomość tego, Ŝe musi być jakiś lepszy sposób Potrzeba procesu dotyczy zarówno wytwarzania produktu o odpowiedniej jakości, jak i obsługi produktu po sprzedaŝy. Dla przykładu: długotrwały proces reklamacji/serwisu powoduje, Ŝe klienci w przyszłości zrezygnują z kolejnych zakupów produktu. Niekoniecznie dlatego, Ŝe stwierdzili w nim wadę, ale dlatego, Ŝe zbyt długo musieli czekać na jej usunięcie. Tymczasem przyspieszenie procesu reklamacji i wprowadzenie na jego etapie ankiety dla klientów, wywoła ich zadowolenie oraz da przedsiębiorstwu wskazówki, jak zmienić proces produkcji, aby uniknąć wad. Bardzo wiele innowacji wprowadzanych jest właśnie w ten sposób poprzez ulepszanie procesów. Dlatego teŝ, często bardzo trudno jest powiedzieć, kiedy powstało dane rozwiązanie innowacyjne. Zamiast konkretnej daty, moŝna spodziewać się odpowiedzi, iŝ rozwiązanie to powstawało całymi latami. 20

21 Innowacja wynikająca z potrzeb procesu. Przykładem tego typu źródła innowacji są komputery. W szczególności program podboju kosmosu wiązał się z tak ogromną ilością obliczeń i koniecznością ich szybkiego wykonania, Ŝe odpowiednie komputery po prostu musiały powstać. 21

22 Zmiany w strukturze przemysłu, lub strukturze rynku, które wszystkich zaskakują. Zmiana w strukturze przemysłu czy rynku jest nie tylko zagroŝeniem, ale i powaŝną okazją do innowacji. Wymaga ona przedsiębiorczości od kaŝdego uczestnika tego przemysłu. KaŜdy od nowa musi zadać pytanie: Na czym polega nasza działalność? Kryzys naftowy w 1976 roku, czy atak na WTC w 2001 roku to przykłady wydarzeń, na które przedsiębiorcy nie byli przygotowani, a które wywołały rewolucję w ich działalności. Przedsiębiorcy muszą być czujni na wydarzenia, które mają miejsce na rynku. Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania muszą dostosowywać się do zmieniających trendów, brać pod uwagę zachowania klientów oraz konkurentów. AŜ do czasu gdy branŝa podwoi swoją wielkość nie ma zwykle większych zmian w sposobach obsługi rynku. BranŜa dojrzewa do zmiany strukturalnej jeśli zmienia się w niej sposób w jaki prowadzi się biznes. 22

23 Zmiany w strukturze przemysłu, lub strukturze rynku, które wszystkich zaskakują. Bardzo dobrym przykładem na innowacyjność wynikającą ze zmian w branŝy jest sukces japońskich samochodów na amerykańskim rynku od czasów kryzysu naftowego. 23

24 Demografia (zmiany w populacji) Ze wszystkich zmian zewnętrznych zmiany demograficzne są najwyraźniej widoczne i moŝna z wyprzedzeniem określić ich skutki. Demografia ma duŝy wpływ na to, co będzie kupowane, przez kogo i w jakich ilościach. Ma ona teŝ wpływ na wiele podejmowanych decyzji, biorą ja pod uwagę zarówno przemysłowcy jak i ekonomiści. WyŜ demograficzny to okazja dla przedsiębiorstw produkujących kosmetyki i zabawki dla dzieci, migracja ze wsi do miast to z kolei okazja dla firm budowlanych i biur nieruchomości. Demografia jest silnym bodźcem wpływającym na działalność przedsiębiorstw, mającym wpływ zarówno na strukturę klientów, jak i na kwalifikacje i dostęp do pracowników. Zmiany demograficzne to zmiany w populacji, jej wielkości, strukturze wieku, zatrudnieniu, statusie wykształcenia, dochodach. Demografia- wpływa na to co będzie kupowane, przez kogo, w jakich ilościach. 24

25 Demografia (zmiany w populacji) Firma GAP jako pierwsza na świecie odkryła nastolatków, jako waŝną grupę klientów samodzielnie decydujących o zakupach. Sprzyjała temu duŝa liczba nastolatków w owym okresie. 25

26 Zmiany w sposobach postrzegania, nastrojach i wartościach. Nieoczekiwane powodzenie lub niepowodzenie często jest objawem znaczenia i sposobu postrzegania. Przy zmianie sposobów postrzegania fakty nie zmieniają się, ale zmienia się ich znaczenie. Rynek podzielony dawniej według grup zamoŝności, dzisiaj moŝe być podzielony według stylów Ŝycia. Zmiany te, a raczej ich przewidywanie powinno stanowić okazję do innowacji. To, co kiedyś było modne, dziś jest symbolem kiczu. Wartości, o które młodzi ludzie walczyli w 1968 roku, dziś nie obchodzą przeciętnego nastolatka. Zmienność w postrzeganiu, nastrojach, wartościach ma waŝny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Fakty nie ulegają zmianie, ale zmienia się ich interpretacja (szklanka do połowy pełna - szklanka do połowy pusta) 26

27 Zmiany w sposobach postrzegania, nastrojach i wartościach. Jeszcze niedawno większości ludzi nie mieściło się w głowie płacenia za zwykłą wodę, skoro jest ona za darmo w kranie. Moda na picie wody niegazowanej stworzyła szansę dla zupełnie nowych koncepcji biznesowych. 27

28 Nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych i innych Innowacja oparta na nowej wiedzy wymaga dokładnej analizy czynników naukowych, społecznych, ekonomicznych lub związanych z postrzeganiem, a takŝe skoncentrowania uwagi na sytuacji strategicznej i stosowania zarządzania nakierowanego na stworzenie wartości dla uŝytkownika. Ta nowa wiedza określana jest przez Druckera supergwiazdą innowacji. Jej podstawowe cechy to: duŝa selekcja, duŝy okres dojrzewania, wysokie ryzyko wdraŝania, duŝe koszty i moŝliwość kradzieŝy. KaŜdej innowacji moŝna przypisać moment pierwszego zastosowania, który rozpoczyna następną fazę - upowszechnienia (dyfuzji) innowacji. W literaturze są przedstawiane róŝne teoretyczne modele dyfuzji innowacji, na które składają się absorpcja innowacji, a następnie ich eliminacja, w wyniku zastąpienia przez kolej-ne, bardziej doskonałe innowacje. Znaczące dla rozwoju technicznego innowacje są upowszechniane w skali globalnej, a proces ich upowszechniania moŝna porów-nać z rozchodzeniem się fali na powierzchni wody. Charakterystyka innowacji opartej na wiedzy: Ma najdłuŝszy czas realizacji (np.. Silnik Diesla zaprojektowany w 1897 r., zastosowany w latach 30. XX w.) Nie bazuje na jednym czynniku, ale na zbieŝności kilku róŝnych rodzajów wiedzy (np. samolot braci Wright = silnik benzynowy + aerodynamika) Ryzyko jest większe (ze względu na czas i koszty) 28

29 Nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych i innych Mało kto wie, Ŝe Viagra powstała jako efekt programu badawczego leku na podwyŝszone ciśnienie. W trakcie badań ad nowym lekiem na nadciśnienie odkryto jego szczególne efekty uboczne 29

30 Ochrona prawa pomysłu Mianem własności intelektualnej określa się szereg dóbr o charakterze niematerialnym wykreowanych dzięki wysiłkowi umysłowemu człowieka które łączą w sobie następujące cechy: wyjątkowość i unikalność wytworu; oderwanie od materialnego nośnika; powstają w efekcie wysiłku umysłowego twórcy; ich stworzenie wymaga od twórcy szczególnych predyspozycji, zdolności lub umiejętności. 30

31 Prawo Podstawowym źródłem prawa dotyczącym utworów jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami). Ochrona utworu wynika z mocy samego prawa. Momentem powstania ochrony jest chwila ustalenia utworu, której nie należy utożsamiać z jego utrwaleniem. Można wyróżnić dwa rodzaje praw autorskich: jedne o charakterze osobistym, a drugie o charakterze majątkowym. Prawa autorskie osobiste zawsze przysługują twórcy lub współtwórcom utworu.

32 Prawo (2) Autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie i co do zasady trwają 70 lat od śmierci twórcy. Podmiotem autorskich praw majątkowych jest twórca lub współtwórcy łącznie. Autorskie prawa majątkowe dają uprawnionemu wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Podstawowym źródłem prawa dotyczącym wynalazków jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U Nr 49 poz. 508 z późniejszymi zmianami).

33 Ochrona wynalazku Widać zatem, że ochrona wynalazku nie wynika, z mocy samego prawa. Konieczne jest odbycie żmudnego postępowania przed właściwym urzędem. po pierwsze rozwiązanie musi być nowe, po drugie wynalazek musi posiadać określony poziom wynalazczy po trzecie wynalazek musi odznaczać się przemysłową stosowalnością. Ustawa wskazuje otwarty katalog rozwiązań. Katalog ten zawarty jest w art. 28 i wymienia on: odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, wytwory o charakterze jedynie estetycznym, plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier, wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, programy do maszyn cyfrowych, przedstawienie informacji.

34 Nie są chronione Ustawa wskazuje również rozwiązania, które mimo uznania ich za wynalazek nie mogą być chronione patentem. Są to wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Prawo do uzyskania patentu przysługuje twórcy. Jemu przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach. W razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.

35 Ograniczenia patentu Prawo do uzyskania patentu na wynalazek jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Dzień złożenia dokumentacji zgłoszeniowej do odpowiedniego urzędu przyznającego prawa wyłączne stanowi, co do zasady, tzw. datę pierwszeństwa. Patent przyznawany jest decyzją odpowiedniego urzędu i uprawnia do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa, którego urząd go udzielił. Prawo z patentu jest prawem ograniczonym terytorialnie. Patent jest prawem ograniczonym czasowo. Ochronę można utrzymywać maksymalnie przez 20 lat.

36 UniewaŜnienie wynalazku Zakres przedmiotowy patentu wytyczają wyłącznie tzw. zastrzeżenia patentowe, gdzie zgłaszający określa te elementy rozwiązania, które chciałby poddać ochronie. Słabością prawa z patentu jest możliwość podważenia jego ważności. Możliwe jest to przez cały okres jego trwania, a skutki owego unieważnienia rozciągają się od momentu jego przyznania. Unieważniony patent traktowany jest jak w ogóle nieudzielony. Prawo własności przemysłowej stanowi, że jeżeli strony nie postanowiły inaczej, razie unieważnienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna osoba, na rzecz której uprawniony dokonał odpłatnego rozporządzenia, może żądać zwrotu wniesionej zapłaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

37 UniewaŜnienie wynalazku Podstawą sprzeciwu jak i wniosku o unieważnienie jest stwierdzenie niespełnienia przez rozwiązanie przesłanek wymaganych do uzyskania patentu. Zależnie od charakteru sporu co do prawa z patentu jest on rozpatrywany w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym lub też przed sądem powszechnym. Przed sądem powszechnym prowadzone są sprawy dotyczące ustalenie autorstwa projektu wynalazczego, ustalenie prawa do patentu, wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego, wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, naruszenie patentu czy przeniesienie patentu uzyskanego przez osobę nieuprawnioną.

38 Naruszenie praw patentowych Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patentu zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia. Roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent. W każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu.

39 Ocena własności intelektualnej Patenty dają właścicielowi ograniczony rodzaj monopolu w zamian za publikację opatentowanego wynalazku. W zamian za przeniesienie praw wyłączności na osoby trzecie, zamiast wdrożenia wynalazku własnymi siłami właściciel patentu może oczekiwać zysków finansowych od przyszłego posiadacza licencji. W sektorze prywatnym patenty w przeszłości pełniły rolę narzędzi powstrzymujących inne firmy od produkcji, sprzedaży, importu, przechowywania i marketingu produktów, których patent dotyczył.

40 Istota licencji Pomimo tego, ostatnie badania wskazują wyraźnie, iż firmy wykorzystują patenty w coraz większym stopniu, jako narzędzia służące poprawie własnej pozycji na rynku poprzez uzupełnianie własnych osiągnięć licencjonowaniem produktów innych firm lub uczelni, w prosty sposób zwiększając jednocześnie wartość firmy, która licencji użycza. W Stanach Zjednoczonych, na przykład ustawa Bayh-Dohle'a z 1980 roku zezwala uczelniom na zachowanie tytułu własności do wynalazku pochodzącego z badań naukowych fundowanych przez rząd federalny. Także Japonia i wiele krajów europejskich wdrożyło podobne prawa służące stymulowaniu komercjalizacji wynalazków, poprawie procesów innowacyjnych i fundowaniu, co najmniej części przyszłych badań poprzez dochody uzyskane z projektów licencyjnych uczelnianych centrów transferu technologii. Licencjonowanie daje dostęp do wynalazku tym, którzy są najlepiej przygotowani do jego komercjalizacji. W związku z tym istnieje potrzeba wiarygodnego zarządzania własnością intelektualną i opracowania narzędzi jej oceny przez nowy i stale rosnący rynek transferu technologii.

41 Tło wyceny Podczas oceny zarówno patentu jak i firm, stajemy w obliczu szeregu wyzwań typu: 1. ocena obecnego jak i przyszłego stanu rynku, 2. usytuowanie wynalazku/innowacji (ogólnie rzecz biorąc czegoś nowego) w stosunku do konkurencyjnych produktów, 3. wpływ opatentowanego wynalazku na produkt końcowy (lub rynek), 4. ograniczony dostęp do informacji, etc. Ocena własności intelektualnej pod kątem potrzeb wewnętrznych firmy dotyczy przeważnie aspektów jakościowych i strategicznych. Dla potrzeb zewnętrznych (np. decyzji inwestycyjnych) wymaga w znacznym stopniu metod jakościowych.

42 Aspekty jakościowe Sposób oceny własności intelektualnej jest zbliżony do metod zaszeregowywania przedsiębiorstw. Tylko połączenie tych dwóch elementów może doprowadzić do wiarygodnej oceny patentu. Jakościowe aspekty klasyfikacji własności intelektualnej dotyczą głównie takich czynników, jak: 1. legalność patentu, 2. zakres i siła zastrzeżeń patentowych, 3. przewaga technologiczna, 4. zalety opatentowanego wynalazku, 5. oraz pojawienie się technologii zastępczych.

43 Ocena ilościowa Celem metod oceny ilościowej jest wycena finansowej wartości patentu przez zastosowanie jednej z trzech następujących metod: 1. metody rynkowej, 2. metody kosztów, 3. metody oceny wartości bieżącej w połączeniu z oceną opcji rzeczowych jak na Rys. 1

44 Ocena ilościowa

45 Trzy grupy metod wyceny Odtworzeniowe Bazują na danych historycznych, lub prognostycznych Szacują koszt stworzenia wartości intelektualnej Preferowane przez twórców wartości intelektualnych, stosowane jednak równieŝ przez nabywców Często stosowane do wyceny wartości intelektualnych Dochodowe Bazują na prognozach finansowych Szacują dochody, jakie moŝe przynieść wartość intelektualna Są preferowane przez nabywców wartości intelektualnych Są najczęściej stosowane do wyceny wartości intelektualnych Rynkowe Bazują na transakcjach rynkowych porównywalnych wartości intelektualnych Szacują wartość nabycia na rynku wycenianej wartości Są preferowane przez nabywców wartości intelektualnych Rzadko uŝywane do wyceny wartości intelektualnych z powodu ich unikalności oraz braku dostępu do danych

46 Metody odtworzeniowe Wariant ex post. Suma zaktualizowanych na dzień wykonywania wyceny, historycznych kosztów stworzenia wartości intelektualnej. FV = m n i = 1 j = 1 k (1 + r ij ) i Gdzie: j rodzaj kosztu, np.: 1 koszty zakupu lub korzystania z aparatury badawczej, 2 koszty wynagrodzenia personelu badawczego, 3 koszty usług obcych. Gdzie i lata liczone wstecz od chwili wyceny. k koszt. r stopa dyskonta.

47 Wariant ex post przykład Wynalazca negocjuje z przedsiębiorcą sprzedaż patentu. Pracował nad nim przez ostatnie trzy lata, ponosząc na ten cel wyszczególnione w poniższej tabeli koszty. Wynalazca chce oszacować najniższą cenę sprzedaży patentu, jaka zapewni mu zwrot kosztów poniesionych na stworzenie wynalazku. Wyszczegolnienie Lata liczone wstecz Koszty korzystania z aparatury badawczej Koszty personelu Koszty usług obcych Koszty ochrony wartości intelektualnej 30 Razem koszty Stopa dyskonta 5% Współczynnik aktualizacji kosztów 1,158 1,103 1,050 Koszty zaktualizowane Suma kosztów zaktualizowanych 790

48 Metody odtworzeniowe Wariant ex ante. Suma zdyskontowanych na dzień wykonywania wyceny, kosztów stworzenia wartości intelektualnej. PV = m n k ij (1 + r ) i i = 1 j = 1 Gdzie: j rodzaj kosztu, np.: 1 koszty zakupu lub korzystania z aparatury badawczej, 2 koszty wynagrodzenia personelu badawczego, 3 koszty usług obcych. Gdzie i lata liczone w przyszłość od chwili wyceny. k koszt. r stopa dyskonta.

49 Wariant ex ante przykład Przedsiębiorca zastanawia się, czy nie byłoby bardziej korzystne zatrudnienie innego wynalazcy, który na jego zlecenie dokona wynalazku bardzo podobnego do tego, który zamierza kupić. Wynalazca ten zapewnia, że dokona takiego wynalazku w krótszym czasie, po kosztach wyszczególnionych w poniższej tabeli. Wyszczegolnienie Lata 1 2 Koszty korzystania z aparatury badawczej Koszty personelu Koszty usług obcych Koszty ochrony wartości intelektualnej 50 Razem koszty Stopa dyskonta 5% Współczynnik dyskonta kosztów 0,952 0,907 Koszty zdyskontowane Suma kosztów zdyskontowanych 693

50 Metody dochodowe Suma zdyskontowanych na dzień wykonywania wyceny, przepływów pieniężnych netto przedsiębiorstwa wykorzystującego w działalności gospodarczej wartość intelektualną, pomniejszona o dochody z alternatywnej inwestycji kapitałów w inne aktywa niż wyceniana wartość intelektualna. PV = m n C n D i + + r ) i i= 1 j= 1 j= 1 ij (1 + r ) i (1 + Gdzie: j rodzaj przepływu pieniężnego, np.: 1 zysk netto przedsiębiorstwa 2 zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto. 3 wydatek na zakup wartości intelektualnej, 4 wydatki inwestycyjne na aktywa inne niż wyceniana wartość intelektualna Gdzie i lata liczone w przyszłość od chwili wyceny. C przepływ pieniężny. r stopa dyskonta D dochód kapitałowy

51 Metody dochodowe przykład 1 Załóżmy, że przedsiębiorca nie chciał czekać tylko zakupił patent od wynalazcy i uruchomił niezwłocznie jego gospodarczą eksploatację. Poniżej przedstawiono uzyskane przez niego przepływy pieniężne. Wyszczegolnienie Lata Zysk netto Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto Wydatek na zakup wartosci intelektualnej -790 Wydatki inwestycyjne Przepływy pienięzne netto Stopa dyskonta 5% Współczynnik dyskonta 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 Zdyskontowane przepływy netto Suma zdyskontowanych przepływów netto 2197 Wydatki inwestycyjne zainwestowane 5000 Efektywna stopa rentowności zainwestowanych wydatkwo inwestycyjnych 7% Dochody netto z zainwestowanych wydatków inwestycyjnych Zdyskontowane dochody netto z zainwestowanych wydatków iwnestycyjnych Suma zdyskontowanych dochodów netto z zainwestowanych wydatków inwestycyjnych 1058 Wartość dochodowa wartości intelektualnej 1139

52 Metody dochodowe przykład 2 Załóżmy, że przedsiębiorca zdecydował się jednak poczekać, aż inny wynalazca stworzy na jego zlecenie wartość intelektualną. Do tego czasu zainwestował kapitały w inne przedsięwzięcie. Poniżej przedstawiono uzyskane przez niego przepływy pieniężne. Wyszczegolnienie Lata Zysk netto Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto Wydatki na stworzenie wartości intelektualnej Wydatki inwestycyjne Przepływy pienięzne netto Stopa dyskonta 5% Współczynnik dyskonta 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 Zdyskontowane przepływy netto Suma zdyskontowanych przepływów netto Wydatki inwestycyjne zainwestowane 5000 Efektywna stopa rentowności zainwestowanych wydatkwo inwestycyjnych 7% Dochody netto z zainwestowanych wydatków inwestycyjnych Zdyskontowane dochody netto z zainwestowanych wydatków iwnestycyjnych Suma zdyskontowanych dochodów netto z zainwestowanych wydatków inwestycyjnych Wartość dochodowa wartości intelektualnej

53 Metody rynkowe Ceny porównywalnych do wycenianej wartości intelektualnych będących przedmiotem transakcji rynkowych. Etapy wyceny: Znalezienie transakcji porównawczych i ich selekcja Wybór mnożników wyceny Obliczanie wartości rynkowej P = P p P = P p * w w w p w p Gdzie: P cena wycenianej wartości intelektualnej, Pp cena porównywalnej wartości intelektualnej według transakcji rynkowych, w mnożniki wyceny

54 Metody rynkowe - przykład Ponieważ metoda rynkowa porównawcza rzadko jest stosowana do szacowania wartości intelektualnych, przedstawiono przykład wyceny tytułu prasowego Cecha Tygodnik xxx Tygodnik yyy Tygodnik zzz Tygodnik wyceniany Zasięg Regionalny Regionalny Regionalny Regionalny Nakład N Charakter Społeczno informacyjny Społeczno informacyjny Społeczno kulturalny Społeczno informacyjny Procent zwrotów 15% 23% 10% 13% Cena [zł] 2,0 1,8 1,5 1,8 Przychody sprzedaży S Rentowność netto [%] Cena transakcyjna P P/N = / = 8,89, P/S = / = 5,23. ze ,3% -1,5% 0,2% 1,6% Pp P = * N = 8,89*55000 = N p Pp P = * S = 5,23*78300 = N p

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr inŝ. Ewa Kubińska-Kaleta Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali Promotor pracy: dr hab. inŝ. Wiesław Waszkielewicz,

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo