Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y siê konsultacje spo³eczne dotycz¹ce Programu rewitalizacji Miasta i Gminy Wieliczka. Program zak³ada miêdzy innymi kompleksow¹ przebudowê centrum miasta, placu targowego Bednarka, rewitalizacjê terenów kolejowych, Parku Mickiewicza i wiele innych dzia³añ. Dni œw. Kingi Nocne zwiedzanie Kopalni, Koncert Golec uorkiestry, Majki Je owskiej i zespo³u Brathanki, pokaz ogni sztucznych, lunapark i wiele innych atrakcji Dni œw. Kingi 2008 str. 3» gazeta bezp³atna Œledziejowice 244, Wieliczka tel , tel./fax: tel. kom Wywóz nieczystoœci p³ynnych Przetykanie (udra nianie) kanalizacji metod¹ ciœnieniow¹ Opró nianie oczyszczalni przydomowych Terminy i harmonogram uzgadniamy z klientem... najtañsze kredyty na rynku! PATRZ str. 7 Wieliczka ul. Legionów 16 tel naprzeciw poczty Firma FENIKS Jerzy Otwin J ak wa na jest marka w turystyce pokazuje czêsto cytowany przez specjalistów od marketingu przyk³ad Bilbao i znajduj¹cego siê tam Muzeum Guggenheima. Zanim w 1997 r. otwarto tê placówkê, jedynymi odwiedzaj¹cymi to baskijskie miasto byli marynarze z przybijaj¹cych tam statków. Od swego otwarcia muzeum przyci¹gnê³o 5 milionów goœci. Muzeum zosta³o otwarte jako czêœæ programu rewitalizacji miasta Bilbao i prowincji Vizcaya, zrealizowane ze œrodków publicznych Kraju Basków przy znacznym wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. Od momentu otwarcia szybko sta³o siê wa n¹ atrakcj¹ turystyczn¹ przyci¹gaj¹c zwiedzaj¹cych z wielu krajów i tworz¹c najwa niejszy symbol Bilbao. Przez trzy pierwsze lata funkcjonowania sama placówka i skupiony wokó³ biznes zarobi³y 500 mln dolarów i odprowadzi³y podatki w wysokoœci 100 mln dolarów. W Wieliczce sprawa wydaje siê prostsza - marka ju jest, trzeba tylko sprawiæ, aby pracowa³a dla miasta. Obserwuj¹c dzia³ania w³adz miast i miasteczek widzimy jak staraj¹ siê wykorzystywaæ ka dy atut i atrakcjê miejscowoœci, aby j¹ pozytywnie zaprezentowaæ na zewn¹trz: jako dobre miejsce dla dalszy ci¹g na str. 2» MAGMED S.C. Sprzêt ortopedyczny i rehabilitacyjny realizacja wniosków lekarskich NFZ Niepo³omice ul. Myœliwska 37 tel. 12/ fax 12/ Wieliczka ul. Asnyka 15 tel. fax 12/ / bramy gara owe ogrodzenia kraty rolowane rolety markizy okna PCV - drewniane przydomowe oczyszczalnie œcieków SKLEP MEDYCZNY Wieliczka ul. Szpunara 20 tel Biuro Handlowe Salon Sprzeda y Kraków, ul. Olszañska 7a tel./fax: AUTO Z OMOWANIE Skup samochodów powypadkowych i skorodowanych SK AD KOSTKI BRUKOWEJ I GRANITOWEJ US UGI BRUKARSKIE SPRZEDA KRUSZYWA Rok za³o enia 1977 Gabinet okulistyczny Komputerowe badanie wzroku Badanie pola widzenia Soczewki kontaktowe Realizacja recept PRACOWNIA OPTYCZNA Roman Bro ek Dyplomowany Optyk Badanie wzroku dla kierowców Us³ugi na recepty ubezpieczalni Naprawy okularów Du y wybór opraw i szkie³ firm krajowych i zagranicznych Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 3 tel./fax: (012) , tel. (012) Kraków, ul. Teligi 24, Dom Handlowy CORA czynne: pn-pt 9-17, sob Wieliczka, ul. S³owackiego 21 tel gg: H BAZA Serwis Samochodowy Klimatyzacja Geometria zawieszenia STACJA KONTROLI POJAZDÓW A,B,T,c,d,e Bogdan Zarzyczny Tankuj gaz do swojego samochodu STACJA PALIW STACJA PALIW Siercza 1 k. Wieliczki serwis: stacja diagnostyczna: w. 12

2 2 Lipiec 2008 Nr 7 Centrum Kultury i Turystyki Rynek Górny 6 zaprasza: Wystawa poplenerowa Od 12 lipca do 31 sierpnia trwaæ bêdzie wystawa poplenerowa Czas siê zatrzyma³... w Lanckoronie przygotowana przez grupê twórcz¹ W wolnej chwili. Miejsce: kawiarnia-galeria Da Vinci Koncert organowy 20 lipca w niedzielê w koœciele parafialnym œw. Klemensa o godzinie Koncert organowy I Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wyst¹pi Miros³awa Semeniuk-Podraza Marka Wieliczka dalszy ci¹g ze str. 1» inwestycji, odpoczynku czy turystyki. Te dzia³ania przynosz¹ bezpoœrednie korzyœci mieszkañcom daj¹c nowe miejsca pracy, wy sze dochody gminie, a przez to œrodki na rozbudowê infrastruktury miasta. Efekty nie przychodz¹ od razu, ale warto na nie poczekaæ. Z przygotowanego na zlecenie Urzêdu Miasta i Gminy Wieliczki Programu Rewitalizacji mo emy wnioskowaæ, e wiele zmieni siê w Wieliczce przez najbli sze lata. Miasto do tej pory y³o skromnie obok œwietnie prosperuj¹cej trasy turystycznej prowadz¹cej do Kopalni Soli. Wydaje siê, e nareszcie skorzysta ze swojego podstawowego atutu jakim jest zabytek wpisany na listê UNESCO i zaprezentuje swoje pozosta³e walory. Ale zanim to nast¹pi do zrobienia jest naprawdê du o. Zakres zadañ, jaki wyznaczy³y sobie w³adze miasta jest ogromny i mo e rzeczywiœcie zmieniæ charakter Wieliczki. Program rewitalizacji Miasta i Gminy Wieliczka zosta³ opracowany przez zespó³ specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Instytutu Rozwoju Miast oraz zespo³u specjalistów z Urzêdu Miasta i Gminy. Wieliczkawieliczanie W œrodê 23 lipca w sali Magistrat, o godzinie spotkanie z cyklu Wieliczka-wieliczanie - w programie artystycznym wyst¹pi Zespó³ Pieœni i tañca Raciborsko. DNI ŒWIÊTEJ KINGI W sobotê i niedzielê lipca na parkingu przy warzelni obchody œwiêta Wieliczki - DNI ŒWIÊTEJ KINGI. Zapraszamy do Wieliczki 3 sierpnia w niedzielê w Hotelu Turówka o godzinie Chopin inspiracje. Wyst¹pi Joanna Kukuczka Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 17 sierpnia w niedzielê w koœciele parafialnym œw. Klemensa o godzinie koncert fina³owy I Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Wyst¹pi Serge Schoonbroodt - Belgia Jest gotowym do z³o enia projektem do konkursu na dofinansowanie dzia³añ rewitalizacyjnych z Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ukasz Sadkiewicz, kierownik Wydzia³u ds. Funduszy Europejskich w UMiG Wieliczka liczy, e miasto mo e otrzymaæ dofinansowanie rzêdu 15 mln z³ z tego funduszu. 15 mln z³ to maksymalna kwota, jak¹ mo emy otrzymaæ na realizacjê przygotowanego projektu. Ze wzglêdu na to, e œrodki s¹ ograniczone, na ca³¹ Ma³opolskê przypada ok. 240 mln z³, tylko co dziesi¹te miasto mo e liczyæ na wsparcie funduszy. Otrzymanie dotacji, która pokry³aby maksymalnie 70% nak³adów potrzebnych na realizacjê inwestycji by³oby dla miasta wielkim wsparciem. W ramach jednego opracowania zg³aszamy 2 projekty: pierwszy dotyczy œcis³ego centrum miasta przebudowy Rynku Górnego i traktów komunikacyjnych, zmiany funkcji placów w centrum i powstania szlaku spacerowego, który po³¹czy³by szyb Dani³owicza i szyb Regis; drugi projekt dotyczy obiektów sakralnych adaptacji kaplicy Morsztynów przy koœciele œw. Strauss na dziedziñcu Zamku upnego Koncerty z cyklu Popo³udnie ze Straussem organizowane s¹ w okresie od czerwca do wrzeœnia 2008 w ka d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca, zawsze o godz W szystkie koncerty odbywaj¹ siê na terenie obiektów Muzeum up Krakowskich: w Zamku upnym oraz w podziemnej ekspozycji Muzeum w komorze Alfonsa D³ugosza na III poziomie kopalni soli w Wieliczce. Tegoroczne jubileuszowe Popo- ³udnia s¹ kontynuacjê cyklicznych koncertów organizowanych od 1994 roku przez Muzeum up Krakowskich w Wieliczce wspólnie z Polskim Towarzystwem Straussowskim. W 2000 roku cykl koncertów Popo³udnie ze Straussem zosta³ uhonorowany przez Ministra Kultury nagrod¹ Sibilla, jako najciekawsze wydarzenie roku. Koncerty gromadz¹ œwiadomych odbiorców muzyki ze wszystkich grup wiekowych. Od 15 lat prezentowana jest kultura muzyczna koñca XVIII, XIX oraz XX wieku poprzez utwory tego okresu w wykonaniu najlepszych artystów polskich i zagranicznych. Kolejne koncerty: 27 lipca (niedziela). Estrada na dziedziñcu Zamku upnego w Wieliczce lub Sala Gotycka w Zamku upnym (w przypadku deszczu). Wykonawcy: Orkiestra Straussowska OBLIGATO, Jerzy Sypek - bas Klemensa, uporz¹dkowania otoczenia synagogi i Klasztoru OO Franciszkanów. Konkurs zostanie og³oszony na prze³omie wrzeœnia i paÿdziernika, potem komisja ma 90 dni na zapoznanie siê z wnioskami. Œrodki zostan¹ uruchomione najwczeœniej w po³owie 2009 roku. Ale inwestycje zaplanowane wczeœniej rozpoczn¹ siê ju w tym roku, czekamy tylko na decyzjê konserwatora zabytków i prace na Rynku Górnym ruszaj¹. Realizacja tych za³o eñ w du ym stopniu zmieni charakter centrum miasta mówi ukasz Sadkiewicz szacujemy, e codziennie 7 tysiêcy turystów bêdzie wyje d aæ szybem Regis z kopalni. Dla takiej iloœci turystów musi byæ przygotowana odpowiednia oferta zwi¹zana z zagospodarowaniem czasu. I tutaj liczymy na ch przedsiêbiorców i kupców, e dostosuj¹ swoj¹ 31 sierpnia (niedziela) Estrada na dziedziñcu Zamku upnego w Wieliczce lub Sala Gotycka w Zamku upnym (w przypadku deszczu). Wykonawcy: Orkiestra Straussowska OBLIGATO, Krystyna Tyburowska sopran, Jan Zakrzewski tenor ofertê do wymagañ chwili. Na pewno czêœæ z nich powinna pomyœleæ o zmianie profilu, tak, aby dopasowaæ swoj¹ ofertê do potrzeb turystów. To na pewno przyniesie korzyœæ i przedsiêbiorcom i miastu. Mamy nadziejê, e w Rynku powstan¹ kawiarnie, ogródki, restauracje wiem, e w jednej z kamienic w Rynku ju trwa adaptacja lokalu pod kawiarniê. Na pewno potrzebujemy alternatywy dla drogich restauracji miejsc, gdzie mo na smacznie i tanio zjeœæ posi³ek. Bior¹c pod uwagê, e realizowana jest budowa Centrum Rekreacyjno Sportowego, basen zostanie oddany w trzecim kwartale 2009 roku, a hala sportowa rok póÿniej, w przysz³ym roku ruszy budowa nowej biblioteki, której budowa ma potrwaæ 2 lata w mieœcie zmieni siê wiele. To prawda, mówi ukasz Sadkiewicz myœlê e pierwsze zmiany bêd¹ widoczne ju za dwa lata. Du e znaczenie dla projektu miasta mo e mieæ sukces projektu Kopalni Soli zwi¹zany z rewitalizacj¹ szybu Regis, Wiêkszoœæ konkursów na przedsiêwziêcia turystyczne ruszy jesieni¹ tego roku lub w przysz³ym roku, lecz ju teraz istnieje lista przedsiêwziêæ rekomendowanych do dofinansowania w ramach dzia³ania 6.4 PO IG. Do tych w³aœnie nale y projekt pt. Szlaki nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka o wartoœci 33 mln z³otych. Projekt bêdzie realizowany na terenie Kopalni Soli Wieliczka, tj. w wyrobiskach Kopalni, na poziomach I-III, na g³êbokoœci m, w szybie oraz w zespole budynków nadszybia szybu Regis. Efektem jego realizacji bêdzie produkt turystyczny, pod nazw¹ Szlaki nowej przygody - Trasa geoturystyczna, który pozwoli przybli yæ turystom historiê kopalni w pierwszych wiekach jej istnienia oraz metody eksploatacji z³o a solnego, a tak e sposoby zabezpieczania komór, odwadniania wyrobisk, wentylacji i oœwietlenia podziemi. Produkt równie umo liwi przedstawienie zwiedzaj¹cym unikatowej budowy geologicznej ego z³o a. 28 wrzeœnia (niedziela). Koncert fina³owy Komora Alfonsa D³ugosza w podziemnej ekspozycji Muzeum up Krakowskich na III poziomie kopalni soli. Wykonawcy: Orkiestra Straussowska OBLIGATO, Wies³aw Ochman tenor. Badania mamograficzne W zwi¹zku ze wzrostem zachorowañ na raka piersi wystêpuj¹cym u kobiet pomiêdzy 50 a 69 rokiem ycia, Wojewódzki Oœrodek Koordynuj¹cy Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wystosowa³ apel zachêcaj¹cy kobiety do poddania siê profilaktycznym badaniom mamograficznym. NFZ od kilku lat finansuje takie badania. Z bezp³atnych badañ mamograficznych, co 24 miesi¹ce mog¹ skorzystaæ kobiety zg³aszaj¹c siê do jednej z 27 pracowni zlokalizowanych na terenie Ma³opolski. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego, nale y jedynie okazaæ dowód osobisty. Program edukacyjno-profilaktyczny wczesnego wykrywania raka piersi dla kobiet z roczników zameldowanych na terenie gminy w ca³oœci jest finansowany z bud etu gminy Wieliczka. Na ten cel Burmistrz Wieliczki przeznaczy³ 30 tys. z³. BadaniaUSG piersi odbywa siê w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego (Przychodnia Miejska) przy ul. Szpunara 20 w Wieliczce. Najbli sze terminy badañ: 16 lipca - godz lipca - godz lipca - godz lipca - godz lipca - godz lipca - godz Badanie nale y poprzedziæ obowi¹zkow¹ rejestracj¹ pod numerem telefonu tel , od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Obowi¹zkowo przed badaniem ka da pacjentka proszona jest o okazanie dowodu osobistego. Badanie potrwa do koñca paÿdziernika 2008 r. lub do wyczerpania limitu badañ (limit wynosi 1000).

3 Nr 7 Lipiec GDÓW, ul. M³yñska 1 tel KRAKÓW ul. Wys³ouchów 30a tel. (012) ul. Rynek Górny 7 tel czynne: pn. - pt sobota czynne: pn. - pt sobota czynne: pn. - pt sobota Tedy królewna posz³a ku kopalniom, a zdj¹wszy pierœcieñ zrêkowinowy, rzuci³a go w g³êbok¹ otch³añ, gdzie sól dobywano. Panowie polscy przywiedli swemu ksiêciu oblubienicê, a gdy siê odby³o wesele na krakowskim zamku, Kinga rzecze do swego mê a: Kochany mê u, jedziemy szukaæ pierœcienia, któryœ mi przys³a³ do Wêgier. Jechali oboje do miasteczka Wieliczki i tam poœród rynku Kinga kaza³a biæ g³êbok¹ studniê. D³ugo kopali górnicy, a nareszcie natrafili na opokê i rzekn¹ królowej: Oto ju dalej kopaæ nie mo na, bo szczery kamieñ a Kinga na to: Odbijcie kawa³ tego kamienia, niechaj go ogl¹dam! Wiêc odbili i wyci¹gnêli, a jeden z nich, przyjrzawszy siê po dniu, zawo³a³: O królowo! Toæ nie kamieñ, ale szczera sól! W³adys³aw Ludwik Anczyc Wiano œwiêtej Kingi Solny handel MIESZALNIA FARB I TYNKÓW Wieliczka, ul. Klaœnieñska 25 tel./fax: , WSZYSTKO DO DOCIEPLEÑ I ELEWACJI - tynki, farby, kleje, siatki, narzêdzia, akcesoria Dla wykonawców du e upusty! Dni œw. Kingi BIURO RACHUNKOWE DORADCY PODATKOWEGO Ma³gorzaty Mucha Œwiadczy us³ugi : rozliczenia firm roczne zeznania podatkowe pomoc i doradztwo przy zak³adaniu firm wniosek o zwrot VATu w budownictwie Mo liwoœæ dojazdu do klienta ŒLEDZIEJOWICE 340 tel , w godzinach: Wieliczka bêdzie ostatnim miastem, gdzie potoczy siê w tym roku pierœcieñ œwiêtej Kingi. W niedzielê 3 sierpnia odbêdzie siê po raz czwarty zabawa w œredniowiecze. Od 24 do 27 lipca zaplanowano szereg imprez i atrakcji w Wieliczce w ramach obchodów Dni œw. Kingi. Organizatorami imprezy s¹ w tym roku Urz¹d Miasta i Gminy Wieliczka, Kopalnia Soli Wieliczka oraz Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce J ak co roku do tropienia spuœcizny XIII wieku namawia Ma³opolski Instytut Kultury, zapraszaj¹c do letniej wêdrówki œladami œw. Kingi. W ramach czwartej edycji programu w miejscowoœciach zwi¹zanych z legend¹ œw. Kingi, tj. Bochni, Starym S¹czu, Dêbnie, Kroœcienku n. Dunajcem i Wieliczce, przewidziano program prezentuj¹cy ich historiê i walory turystyczne. Prawdziw¹ atrakcj¹ piêciu wakacyjnych niedziel stan¹ siê interaktywne gry terenowe. W tym roku ich motywem przewodnim s¹ œredniowieczne profesje: rzemieœlnika Rzemieœlniczy warsztat, Bochnia, zasadÿcy Obowi¹zki i przywileje zasadÿcy, 13 lipca, Stary S¹cz, rycerza Od giermka do rycerza, 20 lipca, Dêbno, zbójnika Zbójnicy na trakcie, 27 lipca, Kroœcienko n. Dunajcem. W Wieliczce uczestnicy zapoznaj¹ siê z zawodem kupca solnego w zabawie zatytu³owanej Solny handel, 3 sierpnia w niedzielê rozpocznie siê zabawa. Podczas imprezy bêdzie mo na zobaczyæ jatkê soln¹ i nauczyæ siê œredniowiecznych miar i wag. Odbêdzie siê równie œredniowieczna gra terenowa, która rozpocznie siê o godzinie 12 na dziedziñcu Zamku upnego i tam te siê zakoñczy. Na dziedziñcu odbêdzie siê równie turniej gry planszowej Pierœcieñ œwiêtej Kingi. Bêdzie te mo na zwiedziæ XIVwieczn¹ basztê i ekspozycjê XIIIwiecznego szybu górniczego. Bêdzie te mo liwoœæ zwiedzenia zamku lub pójœcia na spacer po górniczej Wieliczce z przewodnikiem. Na te ostatnie atrakcje miejsce trzeba zarezerwowaæ wczeœniej, gdy liczba miejsc bêdzie ograniczona. Co nas czeka: 24 lipca (czwartek) Kopalnia Soli Wieliczka Ods³oniêcie pomnika œw. Kingi autorstwa Enrico Muscetry - Park œw. Kingi Down Under Ground - wernisa wystawy prac artystów z Australii - komora Drozdowice /zaproszenia/ Msza œwiêta - kaplica œw. Kingi Piano Classic Show show muzyczno-kabaretowe Waldemara Malickiego - komora Warszawa /bilety, zaproszenia/ 25 lipca (pi¹tek) Kopalnia Soli Wieliczka NOCNE ZWIEDZANIE KOPALNI dla mieszkañców Miasta i Gminy Wieliczka /wstêp 1 z³/ 26 lipca 2008 (sobota) Parking przy skrzy owaniu ul. Dembowskiego z ul. Matejki Wystêpy zespo³ów regionalnych Koncert Orkiestry Dêtej z Byszyc Koncert zespo³u Bramy percepcji 18: Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dêtej kopalni 18:30 Powitanie Kabaret Grzegorza Halamy Koncert GOLEC UORKIESTRA Pokaz ogni sztucznych Wystêp zespo³u Safer Fix (Niemcy) 27 lipca (niedziela) Parking przy skrzy owaniu ul. Dembowskiego z ul. Matejki Bieg o puchar œw. Kingi, pokazy stra ackopolicyjne Koncert Big Band Cracovia Wystêp zespo³u Têcza Koncert Majki Je owskiej Koncert zespo³u rockowego Jacka Tokarczyka A Koncert zespo³u BRATHANKI Imprezy towarzysz¹ce: lipca Lunapark /parking/ 24 lipca VI Spotkanie King i instytucji o imieniu Kinga /godz , magistrat/ lipca Happening z udzia³em artystów De Profundis i publicznoœci Skarbnik - przestrzenna konstrukcja rzeÿbiarska /parking/ lipca Bezp³atny Kurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem organizowany przez Sport Driving School /godz , ul. Narutowicza - teren dawnej cegielni/ lipca Degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich z gminy Wieliczka /od godz.16:00, parking/ 27 lipca Pielgrzymka Wieliczan na mszê do Starego S¹cza

4 4 Lipiec 2008 Nr 7 Kierunek: Zarz¹dzanie (12 specjalnoœci) Wy sza Szko³a Handlowa w Krakowie ul. Smoleñsk 14 tel./fax: , PROPONUJEMY Kierunek: Stosunki miêdzynarodowe (5 specjalnoœci) (studia doskona³e dla humanistów) Dysponujemy pe³nym pakietem stypendialnym. W samym sercu Krakowa w Wy szej Szkole Handlowej odnajdziecie swoje miejsce. TU ODNIESIESZ SUKCES ROBERT MIKULEC EKSPERT ING Nationale - Nederlanden II FILAR Wybierz lub zmieñ na najlepszy III FILAR Pomyœl o swojej przysz³oœci Indywidualne Konto Emerytalne Fundusze Inwestycyjne Polisy Inwestycyjne Ubezpieczenia; koszty leczenia szpitalnego KREDYTY UZYSKASZ FACHOW POMOC I RZETELN INFORMACJÊ Zadzwoñ lub wyœlij SMS Wakacje w mieœcie Nie wszyscy wyje d aj¹ i nie wszyscy na ca³e wakacje. Warto poszukaæ ciekawego zajêcia w mieœcie, bo nie warto siê nudziæ w wakacje. Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki Spo³ecznej Arche zaprasza na Warsztaty sportowo - rekreacyjne. Warsztaty przeznaczone s¹ dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z Gminy Wieliczka. Zajêcia odbywaj¹ siê od pon - pt. 9:30-15:30 w Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia, ul. Pocztowa 1 w Wieliczce; tel , Schemat warsztatów: 9:30-11:00 - przyjmowanie dzieci, zabawy integracyjne 11:00-11:30 - poczêstunek herbata, dro d ówka 11:30-14:00 - zajêcia warsztatowe przebiegaj¹ce pod has³em przewodnim danego dnia 14:00-14:30 - ciep³y poczêstunek (np.: pizza, zapiekanka, zupa) 14:30-15:30 - punktacja i podsumowanie dnia, sprz¹tanie. Plan warsztatów: 7-18 lipca - Warsztaty zabaw, gier i rozrywek z mocowaniem. 7 lipca - 25 lipca - Warsztaty zabaw, gier i rozrywek skocznych. 7 lipca - 01 sierpnia - Warsztaty zabaw, gier i rozrywek z wykorzystaniem rzutów. 4 sierpnia - 8 sierpnia - Warsztaty zabaw, gier i rozrywek bie nych 8-14 sierpnia - Warsztaty w organizowaniu wyœcigów indywidualnych, dru ynowych oraz turniejów 18 sierpnia - 22 sierpnia - Warsztaty w organizowaniu mini - olimpiady podwórkowej. 25 sierpnia - 29 sierpnia - Warsztaty zabaw, gier i rozrywek na weso³o z wykorzystaniem ró nych rekwizytów. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Krakowska Hufiec Wieliczka zaprasza m³odzie na III Rowerowe Lato. WYCIECZKA 1 (2 grupy po 25 osób) - POD Ê E - STANI TKI - NIEPO OMICE - MARSZOWICE dostarczenie podstawowych wiadomoœci o alkoholu i innych substancjach odurzaj¹cych, ujawnienie nieprawdziwych przekonañ na temat alkoholu. zajêcia rekreacyjne w Puszczy Niepo³omickiej poznanie obiektów sakralnych w najbli szej okolicy: Koœció³ w Pod³ê u, Klasztor w Stani¹tkach, zabytkowe obiekty sztuki sakralnej w Niepo³omicach. WYCIECZKA 2 (2 grupy po 25 osób) MARSZOWICE - NIEGOWIÆ - GROD- KOWICE - GDÓW - rozpoznawanie powodów, dla których ludzie pij¹, pal¹ i za ywaj¹ narkotyki, dostarczenie wiadomoœci o tworzeniu siê uzale nienia, poznawanie zjawisk w rodzinie alkoholowej, poznawanie obiektów przyrodniczych, zabawy zrêcznoœciowe i sprawnoœciowe w trakcie jazdy po Puszczy Niepo³omickiej. Wakacje w bibliotece Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce zaprasza dzieci. 1 lipca w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce rozpocz¹³ dzia³alnoœæ wakacyjny klub LITEROTRAMPA. Zajêcia dla dzieci odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Wielicka biblioteka zaprasza te dzieci i m³odzie do udzia³u w konkursie na Wakacyjn¹ Pami¹tkê oraz do zg³aszania niecodziennych fotografii w konkursie Wakacyjne pejza e marzeñ. Program Wakacyjnego Klubu LITEROTRAMPA : uk³adanie puzzli, wykonanie mozaiki, bi uterii, malowanie, rysowanie, udzia³ w akcji CZAS NA CZYTANIE. KSI KA WZBOGACA., podró do Œwiata Dysku Terriego Pratchetta, zapoznanie z twórczoœci¹ Cornelii Funke, wykonywanie ilustracji do ksi¹ ek. Regulamin konkursu WAKACYJNA PAMI TKA 1. ZnajdŸ: ciekawy okaz geologiczny (kamyk, muszla, bursztyn), liœæ drzewa lub krzewu, ciekawy okaz roœliny, wyrób ceramiczny b¹dÿ rêkodzie³a ludowego charakterystyczny dla odwiedzanego regionu Polski lub œwiata. 2. Technika prezentacji: pami¹tki mog¹ byæ przedstawione w sposób dowolny, eksponaty roœlinne musz¹ byæ zasuszone i umieszczone na kartce formatu A4, w przypadku roœlin chronionych wykonaæ fotografiê, ka da pami¹tka powinna byæ opisana imieniem, nazwiskiem, wiekiem dziecka a tak e nale y zaznaczyæ miejsce znalezienia eksponatu, eksponaty nale y sk³adaæ w Bibliotekach i Filiach Powiatu Wielickiego do Stowarzyszenie Klub Abstynencji SOLNY GWAREK" zaprasza na Rowerem przez wakacje Miejsce wyjazdu: Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia; ul. Pocztowa 1 w Wieliczce Harmonogram wycieczek rowerowych: o godz. 8:300 - Wieliczka - bulwary wiœlane - B³onia - czasówka" - bulwary wiœlane - Wieliczka o godz. 8:30 - Wieliczka - Siercza - Brzeziny - Pawlikowice - KoŸmice Ma³e - Raciborsko - Biskupice - Tomaszkowice - Wieliczka o godz. 8:30 - Wieliczka - Siercza - KoŸmice Wielkie - Gorzków - Byszyce - Œwi¹tniki Górne - Rzeszotary - Ochojno - Golkowice - Wieliczka o godz. 8:30 Wieliczka - Brzegi - Bagry - Zakrzówek - Wieliczka I o godz. 8:30 - Wieliczka - Ro nowa - Pawlikowice - Dobczyce Zalew - Wieliczka o godz. 8:30 - Wieliczka - Niepo³omice - K³aj - Niepo³omice - Wieliczka o godz. 8:30 - Wieliczka - Gdów - Niegowiæ - Wieliczka o godz. 8:30 - Wieliczka - forty II (Skotniki - Bodzów - fort Krakusa) - Bie anów - Wieliczka o godz. 8:30 - Wieliczka - Gdów - Dobczyce - Gorzków - Wieliczka o godz. 8: niespodzianka o godz. 8:30 - Wieliczka - dnia , natomiast w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce do dnia , wszystkie eksponaty zostan¹ zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, wyniki konkursu zostan¹ og³oszone w Bibliotekach i Filiach oraz na stronie internetowej Biblioteki Powiatowej w Wieliczce. Regulamin konkursu fotograficznego Wakacyjne pejza e marzeñ : wiek uczestników dowolny, warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: dostarczenie do Biblioteki 3-5 zdjêæ formatu 15 x 21oraz ich formê elektroniczn¹ /p³yta CD/, zamieszczenie obok zdjêcia informacji gdzie zosta³o zrobione i co przedstawia, podpisanie zdjêæ: imiê i nazwisko autora, wiek, zawód, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i , zdjêcia nale y dostarczyæ osobiœcie lub wys³aæ poczt¹ na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, ul. wirki i Wigury 2, Wieliczka, termin sk³adania prac: do roku. W przypadku wys³ania zdjêæ drog¹ pocztow¹ decyduje data stempla pocztowego, najlepsze i najciekawsze prace zostan¹ nagrodzone. bulwary wiœlane - Królowej Jadwigi - Che³m - Olszanica - Kryspinów - - Ks. Józefa - bulwary wiœlane - Wieliczka o godz. 8:30 - Wieliczka - K³aj - Targowisko - Ksi¹ nice - Nieznanowice - Gdów - Wieliczka o godz. 8:30 - Wieliczka - Pr¹dnik Bia³y - Tonie - Modlnica - Tomaszowice - Ujazd - Dolina Kluczwody - Bia³y Koœció³ - Kraków - Wieliczka o godz. 8:30 - Wieliczka - Przebieczany - Bodzanów - S³omiróg - Zagórze - Brzezie - D¹browa - Niepo³omice - Zabawa - Wieliczka o godz. 8:30 - Wieliczka - Bia³y Pr¹dnik - Witkowice - Bibice - Micha³owice - Wiêc³awice Stare - Pielgrzymowice - Wiktorowice - Zastów - Raciborowice - Katowice - Pr¹dnik Czerwony - Wieliczka Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce zaprasza na: Têczowe zajêcia od 2-25 lipca dla 4 i 5-latków. 304 zatrzyma siê przy Koœciuszki Wieliczanie od pocz¹tku istnienia linii 304 domagali siê dodatkowego przystanku przy ul. Koœciuszki. Zmiana ta by³a istotna szczególnie dla mieszkañców Osiedla Szymanowskiego, Koœciuszki i Przysz³oœæ. W tej sprawie zosta³o z³o one pismo do burmistrza miasta, pod którym podpisa³o siê trzystu gdzie spotkasz W poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godzinach organizowane s¹ dla maluchów ciekawe zajêcia przedszkolne, ogólnorozwojowe prowadzone przez doœwiadczonego pedagoga dzieciêcego. Koszt 70 z³. Wakacyjne spotkanie z jêzykami: angielskim, niemieckim, w³oskim, francuskim, hiszpañski. Weso³e wakacje z angielskim - program dla dzieci od lat 6 oraz dla uczniów szkó³ podstawowych z grami i zabawami z jêzykiem angielskim. Zajêcia rozwijaj¹ jêzykowe kompetencje najm³odszych, ucz¹ s³ownictwa i prostej komunikacji. M³odzie owe wakacje z angielskim - Zajêcia s¹ adresowane do starszych klas podstawówki i uczniów gimnazjum. Intensywne kursy jêzykowe dla m³odzie y i doros³ych - zajêcia adresowane do osób pragn¹cych pog³êbiæ znajomoœæ jêzyka w krótkim czasie. Kursy bêd¹ trwaæ od 1 do 4 tygodni zale nie od potrzeb uczestników. Od wrzeœnia autobusy MPK kursowaæ bêd¹ wedle yczeñ mieszkañców. mieszkañców Wieliczki. Burmistrz zgodzi³ siê na zmiany od wrzeœnia, wtedy to zmienia swoj¹ trasê autobus 204. Za kilka tygodni autobus nr 304 bêdzie zatrzymywa³ siê na przystanku przy ul. Krakowskiej - ko³o stacji CPN - w Wieliczce. Liniê obs³uguje firma Mobilis. g³os Wieliczka: - DH Kinga, ul. Powst. Warsz., ul. S³owackiego - targowisko miejskie, ul. Limanowskiego - skrzy owanie ul. Krakowskiej z drog¹ nr 4 Niepo³omice: - Rynek i okolice, plac targowy Gdów: - Rynek i okolice, plac targowy, - mini markety g³os

5 Nr 7 Lipiec NIEPO OMICE POWIAT Ballady, ballady Nie ma piêkniejszego miejsca ni niepo³omicki Zamek, eby zaœpiewaæ balladê i nie ma piêkniejszego miejsca, eby jej wys³uchaæ - rozmowa z pomys³odawc¹ i dyrektorem artystycznym Europejskiego Festiwalu Ballady Paw³em Orkiszem. DOBCZYCE, ul. Zarabie 29 tel kom MONTA SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH ju od 990 z³ Dlaczego wybra³ Pan Niepo³omice na miejsce dla tego festiwalu? Z kilku powodów, pierwszy i najwa niejszy to ten, e chyba nie ma lepszego miejsca na balladê ni dziedziniec niepo³omickiego zamku. To miejsce unikatowe w skali œwiatowej. Ballada to muzyka z krainy ³agodnoœci, gdy po³¹czy siê j¹ ze sceneri¹ zamkowego dziedziñca i ksiê ycem nad dachami zamku, trudno znaleÿæ coœ piêkniejszego. Kolejny powód to osoba burmistrza Kracika, z którym doskonale siê wspó³pracuje i który chêtnie uczestniczy w projektach promuj¹cych Niepo³omice. Czy festiwal na sta³e zagoœci na zamkowym dziedziñcu? Mam nadziejê e tak, poniewa jest to wspania³a okazja na spotkanie z dobr¹ muzyk¹. Staramy siê zapewniæ s³uchaczom wygodê i swobodê przy s³uchaniu ballad. Publicznoœæ siedzi na wygodnych krzes³ach, a podczas koncertu czynna jest kawiarenka. To trzecia edycja festiwalu, czy macie ju sta³¹ publicznoœæ? Na pewno tak, choæ informacja o wydarzeniu nie dotar³a jeszcze na pewno do wszystkich. Mamy nadziejê, e mi³oœnicy ballady przybêd¹ na festiwal nawet z odleg³ych stron, bo warto odwiedziæ Niepo³omice i pos³uchaæ wspania³ej muzyki. Bilety na koncerty nie s¹ drogie, a dla m³odzie y i studentów przewidzieliœmy zni ki. Po biletowanych koncertach bêdzie siê odbywaæ Nocne Balladowanie, gdzie wstêp jest wolny, a muzyka brzmi do póÿnej nocy. Nie bêd¹ to zupe³nie przypadkowi wykonawcy, lecz w odró nieniu od innych festiwali, u nas bêdzie móg³ zagraæ prawie ka dy zespó³, który odpowiednio wczeœnie zg³osi siê do organizatorów i udowodni, ze potrafi piêknie opowiadaæ ballady Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Na dobry pocz¹tek, w pi¹tek 18 lipca zapraszamy na Wieczór Irlandzki oraz Nocne Balladowanie. Nastêpnego dnia przez niemal dwie godziny rozbrzmiewaæ bêd¹ utwory chyba najznakomitszego polskiego przedstawiciela gatunku, Jacka Kaczmarskiego. Od do trwaæ bêdzie Honda moja mi³oœæ recital znakomitego czeskiego artysty Jaromira Nohavicy, którego kompozycje mo na by³o us³yszeæ podczas pierwszego Festiwalu. Wœród muzyków zaproszonych na scenê znalaz³ siê Krzysztof Daukszewicz, doskonale znany niepo³omickiej publicznoœci z tegorocznego koncertu. Niedziela up³ynie pod znakiem muzyki retro oraz Galowego Koncertu Festiwalowego. Czy bêdzie mo na kupiæ bilety bezpoœrednio przed koncertem? Na pewno tak, choæ dla pewnoœci najlepiej wczeœniej zadzwoniæ. Program Europejskiego Festiwalu Ballady 18 lipca g otwarcie festiwalu g Wieczór irlandzki - zespo³y: Sushee oraz Carrantuohill g nocne balladowanie: Tamara Kalinowska, Sylwek Szweda, Micha³ anuszka 19 lipca g , Wygnanie z raju - koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego; udzia³: Eliza Banasik, Apolinary Polek, Piotr Zadro ny i inni g , Jaromir Nohavica i jego goœcie g , nocne balladowanie: Grupa SETA z Wroc³awia, Browar ywiec, Pawe³ Orkisz 20 lipca g ,projekcja filmów o W³odzimierzu Wysockim g , Piosenki Retro - œpiewa: Nina Olszewska z zespo³em g , Koncert Galowy udzia³: Krzysztof Daukszewicz, Agnieszka Fatyga, Agata Rymarowicz & Tadeusz Krok, Tolek Muracki z zespo³em W sobotê 12 lipca pojawili siê na Niepo³omickim rynku Nomadowie przemierzaj¹cy œwiat na swoich wielkich maszynach. KLIMATYZACJA serwis, nape³nianie MECHANIKA POJAZDOWA KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SILNIKA BRUK-BUD Zak³ad Remontowo - Budowlany AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA WYROBÓW FIRMY W HARMONII Z OTOCZENIEM SOLARIUM ul. Rynek Górny 5 tel czynne: pon-pt: sob.: kabiny opalaj¹ce, 2 le ¹ce i 1 stoj¹ca Zapraszamy-Mi³a obs³uga! Historia Hondy Gold Wing zaczê³a siê od zaprezentowanej w 1976 roku Hondy GL 1000 napêdzanej czterocylindrowym bokserem, która dysponowa³a znaczn¹ jak na owe czasy moc¹ 100 KM, mia³a zachwycaæ osi¹gami. Jednak po kilku latach dla tego doœæ ciê kiego motocykla znaleziono lepsze zastosowanie i w 1980 roku wraz ze wzrostem pojemnoœci do 1100 ccm wyposa ono go w kufry baga owe i obszern¹ owiewkê - od tej pory nazywa siê Gold Wing. Z czasem zacz¹³ rosn¹æ. W 1984 r. pojawi³ siê model z silnikiem 1200 ccm, a w 1987 roku najs³ynniejszy o pojemnoœci 1500 ccm. Honda GL 1800 Gold Wing pojawi³a siê na rynku w 2001 roku po trzynastu latach panowania poprzedniego modelu, który w tym okresie urós³ do miana legendy. Doœæ znacznym zmianom uleg³ wygl¹d zewnêtrzny, co pocz¹tkowo spotka³o siê ze sceptycznym przyjêciem ze strony konserwatywnego œrodowiska goldwingowców. Sylwetka motocykla z³agodnia³a i zosta³a pozbawiona ostrych krawêdzi typowych dla GL 1500, jest teraz bardziej dynamiczna, choæ nieco mniej dostojna. Liczba wyposa enia seryjnego jest wrêcz niezwyk³a jak na jednoœlad. Do najistotniejszych nale ¹ tempomat, radio wraz z nag³oœnieniem, które bardzo dobrze jest s³yszalne nawet do prêdkoœci 140 km/h, elektryczna regulacja ustawienia œwiate³, interkom umo liwiaj¹cy rozmowê z pasa erem. Za dop³at¹ mo na otrzymaæ dodatkowo CD wraz z 8-p³ytow¹ zmieniark¹ W sobotnie przedpo³udnie zjechali na niepo³omicki rynek w³aœciciele i mi³oœnicy tych piêknych maszyn. Du o by³o goœci z zagranicy, widaæ by³o tablice rejestracyjne z Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Belgii a tak e ze Szwecji. Po imponuj¹cej paradzie i wjeÿdzie na rynek motocykliœci poszli zwiedziæ miasto i zamek a zainteresowani mogli przyjrzeæ siê piêknym maszynom. Pod zamkiem dla uczestników zlotu przygotowano kie³baski, mogli te zwiedziæ z przewodnikiem niepo³omicki zamek. Agneta i Stefan przyjechali na zlot ze Szwecji. Tak jak, kilku innych uczestników zlotu nosz¹ ó³te koszulki z krajk¹, z pierwszego zlotu zorganizowanego na Ukrainie. W Polsce s¹ pierwszy raz i bardzo im siê tutaj podoba. Stefan ma tylko jedn¹ uwagê Strasznie proste drogi macie w Polsce, a najlepsza zabawa jest na zakrêtach i serpentynach. Ogl¹damy razem motocykle ustawione na niepo³omickim rynku. Tylko niewielka czêœæ maszyn wygl¹da tak jak je wyprodukowano. Ozdobione œwiat³ami, chromowanymi dodatkami, malunkami prezentuj¹ siê wspaniale. Patrz mówi Stefan - jak piêknie ozdobione s¹ te motocykle pokazuje mi rurê wydechow¹ w kszta³cie tr¹bki. - Mój kupi³em niedawno i nie mia³em czasu na przeróbki, ale na pewno dodam mu trochê œwiate³.. A gdzie potem? My wracamy do domu, a inni jad¹ na nastêpny zlot, w innym kraju.

6 6 Lipiec 2008 Nr 7 POWIAT PRYWATNE SZKO Y ZAOCZNE Mgra Stefana Kwietniowskiego z uprawnieniami szkó³ publicznych w Wieliczce prowadz¹ zapisy na semestr pierwszy i semestry wy sze nast. szkó³: - LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE ZAOCZNE 3-letnie na podb. gimnazjum (lub 8-let. SP) - LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE UZUPE NIAJ CE ZAOCZNE 2-letnie na podb. zas. szko³y zaw. - POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZAOCZNE - technik informatyk - technik rachunkowoœci - technik administracji INFORMACJE: (012) , Podczas wakacji dyrektor przyjmuje w Wieliczce ul. Kopernika 4 w czwartki w godz Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Od czerwca og³oszenia bêd¹ ukazywaæ siê na terenie czterech powiatów: myœlenickiego, ego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza (zak³adka og³oszenia) na stronie lub wys³aæ na adres: SPRZEDAM Sprzedam mieszkanie w Myœlenicach, kuchnia, ³azienka. Powierzchnia 47m2. Kontakt: Tel Sprzedam atrakcyjne mieszkanie w Bochni, po³o one na os. Niepodleg³oœci. Mieszkanie sk³ada siê z 4 pokoi, kuchni, ³azienki i WC o ³¹cznej powierzchni 69m2 + balkon, piwnica, parking. Cena do negocjacji. Kontakt Sprzedam dom po³o ony w spokojnej okolicy wœród drzew w s¹siedztwie trzech domów mieszkalnych, po³o ony na wzgórzu z ³adnym widokiem na miasto. Dobry dojazd do centrum ok 2km, 20 minut do Wieliczki 45 do Krakowa. W œrodku 6 pokoi i hall (pod³ogi marmurowe, kominek, dwa pokoje obite boazeri¹) kuchnia z widokiem na taras, poni ej domu sad owocowy i dzia³ka budowlana. Kontakt: Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel Sprzedam dzia³kê roln¹, 7 arów, Ruda Kameralna. Kontakt: tel Sprzedam dzia³kê rolna (³aka). Pod lasem na równinie. W Osieczanach k/myslenic. W pobli u woda, prad, gaz. 33 ary 6tys/ar do uzgodnienia. Kontakt: tel po 18 godz. Lipnik Sprzedam nowy dom jednorodzinny z 2007 roku, 190m2, wykoñczony, zamieszka³y, dzia³ka 14a, widokowa lokalizacja, przy drodze gminnej.cena zl, Kontakt: Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 20 arów, w Osieczanach. Kontakt: Trzememeœnia - sprzedam piêkne dzia³ki - do wyboru: budowlane i rolne z mo liwoœci¹ przeklasyfikowania. Od 8 do 45 arów. Ceny do uzgodnienia. Kontakt: Tel Sprzedam dzia³kê 17arów w Pawlikowicach, budowlana. tel Sprzedam dzia³kê 37ar.cena12000 za ar.do negocjacji. tel Sprzedam dzia³kê rolno-budowlan¹, widok na zalew dobczycki, dzia³ka 37ar.cena za ar,do negocjacji.tel Sprzedam dzia³kê roln¹-budowlan¹. Miejscowoœæ Brz¹czowice.dzia³ka37ar.widok na Zalew Dobczycki. Cena za ar,do negocjacji.tel , e- Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie 67 m2, na parterze, osiedle Piastów - Nowa Huta. Blok ocieplony, mieszkanie po generalnym remoncie: parkiety, terakota, podwieszane sufity, g³adzie, szafy wnêkowe, zabudowa kuchni na wymiar, drzwi antyw³amaniowe i alarm. W pobli u przedszkole, szko³a, dobra komunikacja do centrum miasta. Bli sze informacje pod nr telefonu kom Ma³ eñstwo z dzieckiem poszukuje mieszkania do wynajêcia. Kontakt: Wynajmê lokal z Zembrzycach ko³o Suchej Beskidzkiej (nad stacj¹ PKP) o powierzchni u ytkowej do 50 m2, by mo na by³o zacz¹æ dzia³alnoœæ (sklep spo ywczy). Kontakt: tel , Kupiê tanio dwa rowerki dzieciêce 20 cali dla ch³opców. Kontakt: , Wynajmê mieszkanie 2 pokojowe, taras, Media. tel Do wynajêcia pokój w bloku z u ywalnoœci¹ kuchni i ³azienki dla uczennicy lub pracuj¹cej (Myœlenice). tel Poszukujê domu do wynajêcia, okolice Bochni, apczycy, na d³u szy okres czasu. Mo e byæ do remontu. Tel Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w Myœlenicach 36m2 (dwa pokoje, ³azienka, kuchnia) na wiêksze lub dom w Myœlenicach lub Dobczycach. Kontakt: , Oferty biura nieruchomoœci Ferfecki, Dobczyce, Rynek 10, tel/fax. (012) , tel. (012) , tel. kom , Sprzedam dom: Myœlenice, na dzia³ce 7 ar Cena z³ Pcim, na dzia³ce 4 ar Cena z³ Myœlenice 39m2 Cena z³ Stro a, na dzia³ce 7 ar Cena z³ Jawornik, na dzia³ce 26 ar Cena z³ Siepraw, na dzia³ce 10 ar Cena z³ Myœlenice, na dzia³ce 8 ar Cena z³ Dobczyce 64m2 Cena z³ Dobczyce, na dzia³ce 18 ar Cena z³ Lipnik k/wiœniowej, na dzia³ce 15 ar Cena z³ Zakliczyn, na dzia³ce 10 ar Cena z³ Myœlenice Rynek. Mieszkanie o pow. 84m2. Cena: z³ Dobczyce. Mieszkanie o pow. 71m2. Cena: z³ Myœlenice. Mieszkanie o pow. 25m2. Cena: z³ Okolice Myœlenic. Dom o pow. 300m2 + 5,5ar. Cena: z³ Okolice Wieliczki. Dom o pow. 130m2 + 8ar. Cena: z³ Okolice Myœlenic. Dom o pow. Okolice 100m2 + 2Ha. Cena: z³ Okolice Wiœniowej. Dom o pow. 100m2 +6ar. Cena: z³ Okolice Myœlenic. Dom o pow. 160m2 + 10ar. Cena: z³ Okolice G³ogoczowa. Dom o pow. 200m2 + 32ar. Cena: z³ Okolice Œwi¹tnik Górnych. Dom o pow. 250m2 + 16ar. Cena: z³ Okolice Myœlenic. Dom o pow. 80m2 + 11ar. Cena: z³ Okolice Myœlenic. Dom o pow. 252m2 + WYNAJMÊ ZAMIENIÊ 6ar. Cena: z³ Okolice apanowa. Dom o pow. 130m2 + 10ar. Cena: z³ Okolice Myœlenic. Dom o pow. 145m2 + 12ar. Cena: z³ Okolice Myœlenic. Dom o pow. 130m2 + 6ar. Cena: z³ Sprzedam dzia³kê: Lipnik k/ Wiœniowej 29 ar Cena 7000 z³/ar Byszyce k/sieprawia 46ar Cena 8000 z³/ar Brz¹czowice 13 ar Cena z³ Brzaczowice 27 ar Cena z³ Kornatka 42 ar Cena z³ Jawornik 26 ar Cena z³ Su³kowice 10 ar Cena z³ Su³kowice 15 ar Cena z³ Winiary 16 ar Cena z³ Siepraw 16 ar Cena z³ apanów 56 ar Cena 6500 z³ /ar Siepraw 20 ar Cena z³ Krzyszkowice 17 ar 13000z³ /ar Gaj 10 ar z³ Krzyszkowice 12ar. Cena: z³ Mogilany 10,5ar. Cena: z³ Raciechowice 4 dzia³ki 4x10ar. Cena: 11000z³/ar G³ogoczów 8ar. Cena: z³ Lipnik 36ar. Cena: 97000z³ Kunice 14ar. Cena: z³ Krzyszkowice 23,15ar. Cena: z³ G³ogoczów 25ar. Cena: 12000z³/ar G³ogoczów 45ar. Cena: z³ Biskupice w internecie Gmina Biskupice laureatem konkursu na najlepsz¹ stronê internetow¹. 4 lipca w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma³opolski w Krakowie podsumowano Konkurs Najlepsza Ma³opolska Strona Internetowa. Kapitu³a Konkursu przyzna³a nagrody w kilku kategoriach. Wœród laureatów znalaz³a siê Gmina Biskupice ze stron¹ Nagrodê za najlepsz¹, wœród gmin wiejskich, stronê internetow¹ odebrali Przewodnicz¹ca Rady Gminy Maria Ciastoñ oraz wójt Zbigniew Fic. W uzasadnieniu wyboru naszej strony www podkreœlano jej wymiar u yteczny, a tak e rolê sprawnego narzêdzia w komunikacji z mieszkañcami. Strona to wynik pracy grupy osób: Aleksandry K³apa, Doroty Kupiec, Macieja Laskowicza oraz Marcina Kalinowskiego. Koordynatorem prac zwi¹zanych z funkcjonowaniem strony jest pe³nomocnik wójta - Anna Rachwalik, z inicjatywy której dopracowano siê obecnej struktury Tomaszkowice gór¹ Projekt Odnowa Centrum Wsi Tomaszkowice przeszed³ do nastêpnego etapu selekcji do Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W konkursie startuje 120 projektów z terenu Ma³opolski, konkurencja jest, wiêc ogromna. Projekt Odnowa Centrum Wsi Tomaszkowice zaj¹³ siedemnaste miejsce i tym samym szansa na ostateczne przyznanie gminie œrodków na realizacjê tego projektu bardzo wzros³a. Do dalszego etapu zakwalifikowano 25 prac. Pomys³em projektodawców jest stworzenie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni spo³ecznej, która pozwoli na integracjê mieszkañców nie tylko wsi Tomaszkowice ale i ca³ej gminy. Lokalizacja Parku Kultury i Wypoczynku, bo tak ma byæ nazwany obiekt to zaplecze Domu Ludowego o powierzchni ok. 0,5 ha. Prace mia³yby zostaæ zakoñczone do 2010 roku a nowo posta³y park przyczyni³by siê do o ywienia ycia spo³ecznego i kulturalnego wsi. Móg³by te byæ impulsem do rozwoju nowych form spêdzania czasu wolnego miejscem spaceru i odpoczynku rodzin. Powstanie Parku wymagaæ bêdzie rekultywacji i uporz¹dkowania ca³ego terenu objêtego odnow¹. W jego pó³nocno wschodniej czêœci planuje siê lokalizacjê sceny widowiskowej, przed któr¹ umieszczone by³yby wkomponowane w zieleñ ³awki, z których dobra widocznoœæ pozwala³aby obserwowaæ wydarzenia w innych czêœciach Parku, zw³aszcza w czêœci po³udniowo wschodniej, gdzie odbywaæ mia³yby siê imprezy masowe. Pojawi siê równie szeœæ ma³ych altanek. W otoczonym przez kwiaty i krzewy Park bêdzie miejscem kiermaszów, koncertów, do ynek, pikników, ekspozycji. Swoje miejsce znajd¹ tam równie najm³odsi, dla których powstanie plac zabaw GDÓW Mikrobus szkolny 8 lipca Wójt Gminy Gdów, Zbigniew Wojas podpisa³ w siedzibie PRFON w Krakowie umowê o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach programu pn. Uczeñ na wsi pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie. Kwota dofinansowania z PFRONu wynosi z³, co stanowi 90% wartoœci pojazdu. Gmina Gdów pokryje 10% wartoœci autobusu. W ramach przyznanych œrodków, zakupiony zostanie 23 osobowy mikrobus marki Mercedes Vario 616. Pojazd przeznaczony zostanie do przewozu dzieci na terenie Gminy Gdów. DO SPRZEDANIA Dom jednorodzinny w Limanowej przy ul. Romera (Osiedle nad Torem), po gruntownym remoncie stan bardzo dobry. Tel. /0-602/ strony. Wyró nienie w kategorii so³eckiej strony internetowej otrzyma³o so³ectwo Dobranowice. Inne nagrodzone strony internetowe: Powiat Tatrzañski I miejsce w kategorii Powiat, dla witryn: oraz za rozbudowany serwis informacyjno - promocyjny realizowany przez Starostwo Tatrzañskie oraz Tatrzañsk¹ Agencjê, z ambicj¹ ukazania powiatu tatrzañskiego jako najpiêkniejszego polskiego regionu. Trzebinia I miejsce w kategorii Gmina miejska, dla witryny oficjalnej strony miasta i gminy Trzebinia za pe³n¹ i czytelnie przygotowan¹ prezentacjê miasta. Stró e I miejsce w kategorii So³ectwo, dla witryny oficjalnej strony so³ectwa Stró e za wysok¹ jakoœæ walorów funkcjonalnych i estetycznych serwisu. Dobranowice wyró nienie w kategorii So³ectwo, dla witryny oficjalnej strony so³ectwa Dobranowice za entuzjazm i próbê ukazywania swojej ma³ej ojczyzny jako swojego wyj¹tkowego miejsca na ziemi. OSP Kuków I miejsce w kategorii Ochotnicze Stra e Po arne, dla witryny oficjalnej strony Ochotniczej Stra y Po arnej Kuków za du y wk³ad pracy dokumentuj¹cy historiê i bie ¹c¹ dzia³alnoœæ OSP w Kukowie Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich w Andrychowie I miejsce w kategorii Organizacje pozarz¹dowe, dla witryny oficjalnej strony Stowarzyszenia Gospodyñ Wiejskich w Andrychowie za propagowanie kultury wiejskiej, sztuki ludowej, rêkodzie³a oraz pielêgnowanie tradycji regionalnej. Firma Gemini Design Za stworzenie bardzo profesjonalnej witryny internetowe dla So³ectwa Stró e. G³os Wielicki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione

7 Nr 7 Lipiec INFORMACJE Ale jazda! Dekalog oszczêdnego kierowcy 1. Jak najszybciej wrzuæ dwójkê Nadu ywanie jedynki wyraÿnie podwy sza zu ycie paliwa. Warto wrzuciæ dwójkê zaraz po tym, jak samochód zacznie siê toczyæ. 2. Optymalnie zmieniaj biegi Zmieniaj bieg na wy szy, nim silnik osi¹gnie maksymalny moment, najpóÿniej przy 3500 obrotach. Pozwoli to utrzymywaæ obroty w strefie niskiego zu ycia paliwa. 3. Ruszaj od razu Ruszaj zaraz po uruchomieniu silnika. Ka da sekunda bezruchu to strata paliwa. Czêsto powtarzanym b³êdem jest grzanie silnika na postoju, bo jego temperatura szybciej dojdzie do optymalnej w trakcie jazdy. 4. Zapalaj bez gazu W starych modelach samochodów konieczne by³o dodawanie gazu, w nowych modelach nie jest to konieczne, gdy Iloœæ paliwa potrzebna do rozruchu jest regulowana automatycznie. 5. Zmniejszaj opory powietrza Wszystkie wystaj¹ce elementy, takie jak baga niki dachowe, uchwyty na rowery czy nawet spojlery zwiêkszaj¹ opory powietrza, a to powoduje zwiêkszenie spalania. 6. Minimalizuj wagê Ciê ar przewo onego w samochodzie baga u ma wp³yw na zu ycie Ekspresowy Orlik paliwa. Warto, wiêc je d ¹c tylko po mieœcie odci¹ yæ samochód, rezygnuj¹c z wo enia ko³a zapasowego, to odchudzi pojazd o oko³o 10 kg, a taka waga w d³u szej perspektywie czasowej prze³o y siê na zawartoœæ baku. 7. Nie przekraczaj ekonomicznej prêdkoœci Maksymalna, ale ekonomiczna prêdkoœæ powinna uwzglêdniaæ opór powietrza i toczenie auta. Z wyliczeñ wynika, e wynosi ona oko³o 90 km/h, nawet gdy na najwy szym biegu (a przy wysokim nadbiegu na przedostatnim - zazwyczaj pi¹tym) silnik nie osi¹gn¹³ maksymalnego momentu obrotowego. 8. Hamuj silnikiem Poprawê rachunku ekonomicznego zu ycia paliwa gwarantuje hamowanie silnikiem. Gdy dop³yw paliwa jest wtedy automatycznie odcinany, a wiêc z baku nie ubywa nawet kropla. Nale y przy tym pamiêtaæ, by redukowaæ biegi najpóÿniej przy ok obrotach/minutê. W przeciwnym razie auto zacznie ponownie zasysaæ paliwo. Górna wartoœæ obrotów nie ma znaczenia. 9. Zachowuj odstêpy i przewiduj Zachowywanie wiêkszych odstêpów pomiêdzy autami pozwala czêœciej hamowaæ silnikiem. Warto te z daleka wypatrywaæ œwiate³, aby mo na by³o ³agodnie dojechaæ, zwalniaj¹c silnikiem. 10. B¹dŸ konsekwentny Przestrzeganie wszystkich powy - szych zaleceñ przek³ada siê na rachunek ekonomiczny, zatem przykazanie dziesi¹te brzmi chcesz byæ oszczêdny, b¹dÿ konsekwentny. W ramach rz¹dowego programu Orlik 2012 powstaj¹ boiska w ca³ej Polsce. 10 czerwca Wieliczka otrzyma³a decyzjê o dofinansowaniu tej inwestycji z bud etu pañstwa. W mieœcie powstan¹ dwa nowe boiska ju w tym roku. WMyœlenicach na boisku Klubu Sportowego Dalin odby³o siê uroczyste przekazanie decyzji o dofinansowaniu budowy Orlików dla Ma³opolski. Decyzjê dla Wieliczki odebra³ wiceburmistrz Henryk Gawor. Do koñca tego roku w naszym regionie powstanie 49 tego typu boisk. Program "Orlik 2012" zak³ada budowê wielofunkcyjnych boisk dla m³odzie y, które bêd¹ bezp³atne i ogólnodostêpne. Boiska zostan¹ odpowiednio ogrodzone i oœwietlone, bêd¹ równie posiada³y zaplecze z szatniami, toaletami oraz pomieszczeniami na sprzêt. Jak czytamy w za³o eniach programu, jednym z podstawowych zadañ pañstwa jest zapewnienie dostêpnoœci do uprawiania sportu wszystkim, niezale nie od statutu maj¹tkowego czy pozycji spo³ecznej. Nale y stworzyæ na tyle atrakcyjne formy, by zachêciæ jak najwiêksz¹ liczbê osób do uprawiania sportu i zdrowego trybu ycia czytamy w za³o eniach programu. W programie znajduj¹ siê te wytyczne, co do projektu i funkcjonalnoœci obiektu sportowego, który ma powstaæ. Warunkiem dofinansowania jest termin zakoñczenia budowy do koñca 2008 roku. W ramach projektu powstanie ko- mpleks dwóch boisk boisko pi³karskie oraz boisko wielofunkcyjne. Przewidywana jest budowa budynku sanitarnoszatniowego oraz ewentualnie placu zabaw. Wymagana warunkami zabudowy powierzchnia dzia³ki wynosi ok m2. Wieliczka mo e liczyæ na dofinansowanie w wysokoœci oko³o 1/3 kosztów budowy. Warunkami otrzymania dofinansowania do realizacji projektów jest spe³nienie szeregu wymagañ przy budowie i organizacji funkcjonowania kompleksu. Wed³ug wymagañ projektodawców lokalizacja powinna zapewniaæ bezpieczny i ³atwy dojazd do obiektu zw³aszcza dla dzieci i m³odzie y. Wymogiem koniecznym jest te zatrudnienie trenera œrodowiskowego, które ma na celu profesjonalne prowadzenie zajêæ sportowo-rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeñstwa osobom przebywaj¹cym na obiekcie, w szczególnoœci dzieciom i m³odzie y. Wstêpny koszt budowy kompleksu wynosi oko³o 1 mln z³. Rzeczywisty koszt budowy znany bêdzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po zakoñczeniu procedury przetargowej i wy³onieniu wykonawcy kompleksu. W Wieliczce kompleks powstanie w Parku Mickiewicza, obok kortów tenisowych. Wieliczka ul. Legionów 16 tel naprzeciw poczty Kraków os. Teatralne 3 tel wejœcie obok Ci emki przy Rondzie Kocmyrzowskim Kraków ul. Grzegórzecka 12 tel naprzeciw Hali Targowej, za wjazdem do lombardu Kraków al. S³owackiego 60/9 tel naprzeciw N. Kleparza, domofon, wejœcie przez bramê Kraków ul. D³uga 42 tel w po³owie ulicy przy przystanku tramwajowym Zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie. Do wygrania s¹ dwa podwójne zaproszenia* na film Morskie stwory 3D. Prehistoryczna przygoda Oto pytanie: Delfiny i wieloryby to: a. ryby b. gady c. ssaki Odpowiedzi mailem prosimy przesy³aæ do 24 lipca na adres: * nagrody ufundowane przez do wykorzystania od poniedzia³ku do czwartku do 31 lipca. Delfiny i Wieloryby 3D. Plemiona Oceanów Film Delfiny i Wieloryby 3D. Plemiona Oceanów daje niepowtarzaln¹ mo liwoœæ poznania podwodnego œwiata najwiêkszych yj¹cych obecnie istot. W trakcie oceanicznej wêdrówki widz ma unikaln¹ okazjê zanurzyæ siê w g³êbiê z waleniami i poznaæ ich ycie bêd¹c tak blisko jak to tylko mo liwe. Film ukazuje fascynuj¹cy podwodny œwiat jako Ÿród³o ycia dla ca³ej planety, odkrywaj¹c jednoczeœnie przed widzem prawdê, e je eli równowaga biologiczna oceanów zostanie zachwiana, dalsze ycie na l¹dach równie nie bêdzie mo liwe. Walenie p³ywaj¹ w oceanach od milionów lat. Ostatnie 100 lat niszczycielskiej dzia³alnoœci cz³owieka wystarczy³o, by tym spokojnym zwierzêtom grozi³o ca³kowite wyginiêcie. Pomimo podejmowanych prób ochrony waleni, ta gin¹ca populacja musi siê zmierzyæ z najwiêkszym niebezpieczeñstwem - niszczeniem ich œrodowiska naturalnego i ³owisk. Dziêki magii kin Orange IMAX 3D po³¹czenie najwiêkszego formatu kina i ekranu, najpotê niejszego dÿwiêku surround publicznoœæ mo e ujrzeæ œwiat waleni takim jakim jest on w rzeczywistoœci: pe³en skomplikowanych zachowañ spo³ecznych, dÿwiêków s³u ¹cych do komunikowania siê, zabaw, migracji i odwiecznej walki o przetrwanie. Orange IMAX Kraków Kraków Plaza Al. Pokoju 44 Tel.: (12)

8 8 Lipiec 2008 Nr 7 SK AD MATERIA ÓW BUDOWLANYCH DORMAT WÊGRZCE WIELKIE 169 tel , PUSTAK MAX STAL CEG A KLINKIEROWA WE NA PROFILE P YTY KLEJE DO GLAZURY TYNKI MINERALNE I AKRYLOWE FARBY LAKIERY kredyty nawet do 150 tys. raty do 96 m-cy oferta ponad 20 banków na oœwiadczenia do 20 tys. dodatkowo chwilówki do 700 z³ od rêki!!! Bochnia, ul. Rynek 18/3 (na przeciw postoju TAXI) tel , kom Myœlenice, ul. Rynek 17/18 tel , kom Kraków ul Kalwaryjska 58/5 (I piêtro) tel , kom Kraków ul. Królewska (wyjœcie od ul. Urzêdniczej 47) tel , kom NZOZ LEKARKA ul.grottgera 22, Wieliczka Kontakt: tel , kom , Szukaj nas na: www. rehabilitacja1.xorg.pl REHABILITACJA OD ZARAZ, NIE MUSISZ CZEKAÆ PO URAZIE POTEM BÊDZIE ZA PÓ NO!!!!!!!! PE NY ZAKRES ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH: KRIOTERAPIA ( CIEK Y AZOT) DIADYNAMIK, TENS, JONOFOREZA, INNE (WSZYSTKO Z ZAKRESU ELEKTROTERAPII ) LECZENIE POLEM MAGNETYCZNYM ULTRADXWIÊKI LASER SOLUX SALA GIMNASTYCZNA UGUL, PUR, - ÆWICZENIA DOBRANE PRZEZ MAGISTRA FIZJOTERAPII UWZGLÊDNIAJ CE ZALECENIA LEKARZA MASA LECZNICZY OD 10 Z OTYCH PORADY LEKARZY SPECJALISTÓW: CHIRURG ORTOPEDA, NEUROLOG, INNI TRANSPORT HDS GRATIS! RATY! REKLAMA UBEZPIECZENIA Generali NOWE KORZYSTNE WARUNKI Komunikacyjne: OC, AC, ASS, NNW, OP Maj¹tkowe: domy, mieszkania, domy w budowie, firmy, rolne itp. Odpowiedzialnoœæ cywilna z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci dla: - firm budowlanych - warsztatów samochodowych - hoteli, gastronomii itp Ubezpieczenia na ycie, posagowe 44 funduszy: w³asne i zewnêtrzne, dostêp przez internet Prywatna opieka lekarska (Ubezpieczenia zdrowotne) OFE Generali OC, AC - zawsze w czo³ówce Adam Kaszowski Wieliczka, ul. Dêbowa 6 tel , doje d am do klienta STACJA KASACJI I DEMONTA U POJAZDÓW W CZERNICHOWIE OFERUJEMY RÓWNIE SPRZEDA WÊGLA wraz z dostaw¹ na miejsce. Czynne: pn.-pt. 7-17, sob Czernichów 190 Tel. (012) Tel. kom Zabierzów, ul. Kolejowa 38 Tel. (012) T urniej zostanie rozegrany w formacie strokeplay (licz¹ siê tylko wykonane uderzenia w polu) z dodatkow¹ regu³¹ e na danym do³ku maksymalny wynik to par + 4. Zwyciêzcy dwudniowego turnieju bêd¹ w kategorii brutto oraz netto przy czym liczone to bêdzie z 3/4 handicapu. CERAMIKA BUDOWLANA KOSTKA BRUKOWA CEMENT, WAPNO, KLEJE, GIPSY FOLIE BUDOWLANE SYSTEMY RYNNOWE WYROBY HUTNICZE NARZÊDZIA Producent krzese³ i sto³ów. Sprzeda hurtowa i detaliczna. Krzes³a do jadalni, kuchni, salonu. Krzes³a do restauracji egocina 5 tel.kom : tel./fax : Firma z Krakowa zatrudni osoby do sta³ych prac zwi¹zanych z doczyszczaniem powierzchni. Mile widziane osoby z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci. Tel Dnia 26 oraz 27 lipca zapraszamy wszystkich golfistów na Pierwszy 2-dniowy Turniej o Pierœcieñ Œw. Kingi. Sponsor Turnieju, Farmona Hotel Business & SPA, ufundowa³ nagrody dla zwyciêzców w poszczególnych kategoriach. Nagrody dla 2 pierwszych miejsc: firmowy zabieg Farmona lub dowolny masa tajski lub balijski. Nagroda dla 3 i 4 miejsca: kosz z kosmetykami Farmona. SK AD MATERIA ÓW BUDOWLANYCH Wêgrzce Wielkie 293, Gmina Wieliczka tel , SYSTEMY DOCIEPLEÑ tynki kleje styropian siatki we³ny p³yty profile folie Transport materia³ów sypkich: ziemia piasek wir spó³a Transport HDS gratis! reklama w G OSIE WIELICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: Turniej o Pierœcieñ Œw. Kingi

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Andrychów: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych na potrzeby Gminy Andrychów oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Prawo Restrukturyzacyjne

Prawo Restrukturyzacyjne Prawo Restrukturyzacyjne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/06/5674/9075 Cena netto 690,00 zł Cena brutto 848,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Gorlice, dn. 10.12.2014 r. Szanowni Państwo, informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Kursy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim Charakterystyka przestrzenna teren o wysokich walorach przestrzenno przyrodniczych do uporz¹dkowania, rehabilitacji istniej¹ce obiekty na terenie gminnym wyznaczonym pod projektowan¹ przystañ do wyburzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pływalnia, ul. Jagiellońska 7

Cennik Usług Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pływalnia, ul. Jagiellońska 7 Bilety z Warszawską Kartą Rodziny ulgowy ulgowy z Warszawską Kartą Rodziny dla niepełnosprawnych 70 min (40 min + 30 min na przebranie) poranny (ostatnie wejście godz. 9.20) Cennik Usług Dzielnicowego

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.:

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: Fundusze europejskie dla kultury Kraków, 22 maja 2009 r. Finansowanie kultury Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: - Funduszy strukturalnych - Programów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów :

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : zespołu ds. historii i tradycji zespołu ds. regulaminów i odznak zespołu ds. szlaków zespołu ds. szkoleń i osób niepełnosprawnych a po kolacji

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu Regulamin konkursu plastycznego Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę 1 Cele konkursu Cele konkursu: Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania tematyką Poznańskiego Czerwca 1956

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z usługami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo