ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013"

Transkrypt

1 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji

2 Zleceniodawca: Urząd Gminy w Miastku ul. Grunwaldzka Miastko tel: (059) do 86 fax: (059) http: Opracował zespół: Tomasz Sikora Agnieszka Nowakowska Barbara Podruczna Katarzyna Juchniewicz Zleceniobiorca: Business Mobility International Spółka z o.o. al. 3-go Maja Słupsk tel. (0 59) fax.(0 59) http: Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel/fax (061) Siedziba w Brukseli: Business Mobility International NV-SA Rue Wiertz 50/ Brussels, Belgium tel. [32-2] fax [32-2] http: Osobiste prawa autorskie przysługują spółce Business Mobility International So. z o.o., która wykonała opracowanie, zaś majątkowe prawa autorskie przysługują Fundacji Lokalna Grupa Działania Wrzeciono Projekt wdrażany przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w ramach Działania 2.7 Pilotażowy Program LEADER + Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , realizowany przez Fundację Lokalna Grupa Działania Wrzeciono z siedzibą w Miastku na terenie gmin: Miastko i Trzebielino FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO 2

3 SPIS TREŚCI: WSTĘP CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ STRATEGII OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO STATUS PRAWNY LGD Akty prawne Fundacji Sposoby rozszerzenia składu Fundacji Lokalna Grupa Działania Wrzeciono o kolejnych partnerów Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem Doświadczenia LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ANALIZA SWOT OBSZARU DIAGNOZA STANU WRAZ Z WNIOSKAMI OBSZARU OBJĘTEGO ZSROW WSTĘP DIAGNOZA I WNIOSKI UZASADNIENIE SPÓJNOŚCI OBSZARU ZSROW AKTUALNIE WDROŻONE INICJATYWY PROJEKTU NA OBSZARZE ZSROW PROJEKTY TWORZĄCE DODATKOWE ŹRÓDŁA DOCHODU ORAZ TWORZĄCE NOWE MIEJSCA PRACY, PROJEKTY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA TRADYCYJNYCH FORM ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO ORAZ LOKALNEGO ŚRODOWISKA ZSROW CELE I PLANOWANY BUDŻET TEMAT WIODĄCY UZASADNIENIE WYBORU TEMATU WIODĄCEGO Wstęp WYBRANE CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI DZIAŁANIA PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PARTNERSTWO Wstęp Wpływ na budżet ZSROW w wyniku prowadzonych konsultacji w ramach partnerstwa WYBRANY WARIANT ROZWOJU ZSROW PRIORYTETY, CELE STRATEGICZNE Wybrany Wariant 1 - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich (W 1) Wybrany Wariant 2 Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000 (W 2) SPOSÓB FINANSOWANIA ZSROW WSTĘP PROGRAMY OPERACYJNE TABELE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ZSROW Tabela wieloletnich planów inwestycyjnych realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych w ramach ZSROW na lata WPŁYW REALIZACJI ZSROW NA ROZWÓJ REGIONU WSTĘP MONITOROWANIE ZSROW POWIĄZANIA ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WARUNKI REALIZACJI STRATEGII POWIĄZANIE ZSROW ZE STRATEGIĄ NPR POWIĄZANIA POMIĘDZY CELAMI ZSROW, A CELAMI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU

4 11. PROMOCJA I INFORMOWANIE O PROJEKCIE ZSROW WSTĘP SPOSOBY PROMOCJI I INFORMACJI Wydawnictwa Strona Internetowa Promocja i informacja bezpośrednia INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

5 WSTĘP Strategia Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich objęta dwiema gminami powiatu bytowskiego, oparta została na Diagnozie Stanu tego obszaru oraz wynikach konsultacji przeprowadzonych w trakcie dwóch debat strategicznych z udziałem lokalnych decydentów, liderów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk twórczych i artystycznych, kulturalnych. Formułowane cele strategiczne z podziałem na priorytety, cele pierwszorzędne i cele drugorzędne oparte zostały na analizie SWOT i pracy zespołu eksperckiego powołanego przez zleceniobiorcę. Strategia realizowana będzie przez Fundację Lokalna Grupa Działania Wrzeciono, która opiera się o Miastko oraz organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne stanie się głównym instrumentem wspólnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Podstawowym przesłaniem tego dokumentu poza określeniem zhierarchizowanych celów dla tego obszaru jest określenie kierunków działania, które w większości staną się podstawą do tworzenia Programów Operacyjnych, przez które będzie realizowana strategia. Programy Operacyjne zawarte w tym dokumencie zawierają w sobie narzędzia wykonawcze w postaci przypisanych tym programom projektów i zadań. Zidentyfikowane zadania wraz z przypisanymi wykonawcami i określonymi kwotami na ich realizację będą poprzez ich zsumowanie w poszczególnych projektach stanowić o koszcie realizacji tej strategii. Strategia winna mieć charakter otwarty i w okresie jej monitorowania i wdrażania ulegać mogą zmianom poszczególne jej elementy za zgodą wszystkich podmiotów tworzących partnerstwo oraz w obrębie ustalonych form podejmowania decyzji o zmianach w instytucji sterującej zarządzaniem tą strategią. 5

6 1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ STRATEGII 1.1. Ogólne informacje na temat Lokalnej Grupy Działania Fundacja Lokalna Grupa Działania Wrzeciono Dnia roku przed notariuszem Krystyną Klimkiewicz w Kancelarii Notarialnej w Bytowie przy ul. Wojska Polskiego 46 A, stawili się fundatorzy ustanawiając fundację pod nazwą Lokalna Grupa Działania Wrzeciono, która będzie działać zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Siedzibą fundacji jest Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie. Terenem działania fundacji jest obszar gmin Miastko i Trzebielino. Celem Fundacji, jako Lokalnej Grupy Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, zwanych dalej przepisami SPO, jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności: a) wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO dla obszaru gmin, b) promocja obszarów wiejskich położonych w gminach Miastko i Trzebielino, c) mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminie Miastko i Trzebielino, d) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminie Miastko i Trzebielino, 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 6

7 1.2. Status prawny LGD Z I N T E G R O W A N A S T R A T E G I A R O Z W O J U Fundacja pn. Lokalna Grupa Działania Wrzeciono z siedziba w Miastku działa w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Fundacji. Fundacja posiada osobowość prawną Akty prawne Fundacji Fundacja została ustanowiona Aktem Notarialny Repertorium A numer 524/2006 w dniu 26 stycznia 2006 roku w Kancelarii Notarialnej Krystyny Klimkiewicz w Bytowie. Ponadto 15 marca 2006 roku został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek rejestracyjny Sposoby rozszerzenia składu Fundacji Lokalna Grupa Działania Wrzeciono o kolejnych partnerów Członkiem Fundacji może zostać osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoba przystępująca do Fundacji zobowiązana jest wypełnić deklarację członkowską oraz wpłacić tytułem wpisowego kwotę 100,00 zł. O przyjęciu w poczet członków Fundacji decyduje zwykłą większością ważnie oddanych głosów Rada Fundacji nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem Lp. Tabela 1 Wykaz osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem Imię i nazwisko osoby wskazanej Podmiot delegujący 1. Ewa Kuligowska Stowarzyszeni e na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Starkowie Adres zamieszkania, telefon, Starkowo Trzebielino Zakres odpowiedzia lności w LGD Przewodnicz ąca Zarządu Doświadczenie Współtworzenie Fundacji na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Starkowie w 2002 roku, - Organizacja i realizacja projektów na rzecz młodzieży i środowiska wiejskiego, - Pisanie wniosków i Kwalifikacje Wykształcenie wyższe. Absolwentka PAP w Słupsku- Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza, Pedagogika Ogólna, -Absolwentka studiów podyplomowych- Psychologia Pomagania i Interwencji 7

8 pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację projektów, m.in. także z UE, - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim Kryzysowej, -Tworzenie Narzędzi Mierzenia Jakości Pracy Placówki Oświatowej- Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Kaliszu, -Uczestnik kursów pracy woluntarystycznej - Obsługa komputera i Internetu kurs, Uczestnik szkoleń: 2. Jan Kaczmarek Urząd Miejski w Miastku Dretynek 3, Miastko Wiceprezes Zarządu -wieloletnia współpraca i koordynacja tłumaczeń na język angielski wg potrzeb Urzędu Miejskiego (od 2003 roku) -tłumaczenie projektu Phare 2001 Program - drugie ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich Jachranka 03 pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych;korzy stanie ze środków Unii Europejskiej, planowanie i realizacja lokalnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju, promocja gminy i partnerstwa lokalnego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, zarządzanie organizacją pozarządową, - Europejskie doświadczenia z zarządzania obszarami Natura 2000 i program Leader + - Szczecin 06 konferencja o charakterze regionalnym, organizator: Stowarzyszenie EKO- UNIA Wykształcenie wyższe absolwent Uniwersytetu w Manchester 8

9 3. Marzena Klim Urząd Miejski w Miastku 4. Andrzej Grzybowski Stowarzyszeni e Inicjatyw Lokalnych Dłoń w Suchorzu Znakowo 8a Piaszczyna Gumieniec 5, Trzebielino dolinaslupi.pl Członek Zarządu Członek Zarządu Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Zadry-Dolsko- Wałdowo ( r.) -praca w Urzędzie Miejskim w ramach dotacji z UE dla rolnictwa z ramienia ARiMR ( r.) -praca w Urzędzie Miejskim w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Promocji. W zakresie obowiązków, m.in. pisanie wniosków o dotację z UE (od r.) -realizacja dwóch projektów w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie2.3: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego pn.: 1/ Małe centrum sportowe wsi Piaszczyna 2/ Ośrodek kultury wiejskiej wsi Chlebowo - od 2002 r. członek Fundacji Inicjatyw Lokalnych Dłoń w Suchorzu (gmina Trzebielino), - od 2002 rok, Członek Stowarzyszenia Proekologicznego Słupia - współtwórca i Wykształcenie wyższe ekonomiczne specjalizacja: administracja państwa i samorządu; średnie ekonomicznorolnicze. Ukończenie szkoleń w zakresie dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla rolnictwa Wykształcenie wyższe - mgr geografii; - technik leśnik - Uczestnik cyklu szkoleń związanych z realizacja projektu pn. Lokalna Grupa Działania Wrzeciono źródłem aktywizacji 1 Park Krajobrazowy Dolina Słupi 9

10 realizator projektów na rzecz środowiska wiejskiego w gminie Trzebielino (Stowarzyszenie Dłoń ) - współtwórca wniosku pt. Serce Miszewamodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miszewo (gmina Trzebielino) złożonego przez Gminę Trzebielino w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na rok 2006, społeczności lokalnej Gmin Miastko i Trzebielino; szkolenia pt. Wspieranie samodzielnych inicjatyw lokalnych, źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Miastko i Trzebielino, Pozyskiwanie funduszy pomocowych na rozwój terenów wiejskich - Współpraca przy pisaniu i realizacji projektów na rzecz ochrony przyrody tj.: Czynna ochrona terenów bagiennych PK DS 1, Ochrona bioróżnorodności płazów na terenie PK DS. - Realizacja projektów zagospodarowania turystycznego Parku; ścieżka rowerowa, szlak kajakowy, ścieżki przyrodnicze, 5. Izabela Grabowska Urząd Gminy w Trzebielinie Trzebielino poczta.onet.pl Członek Zarządu Realizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej w regionie słupskim, - realizacja projektów oznakowania wiejskich tras turystycznych na obszarze Krainy w Kratę i Szlaku Najstarszych Elektrowni Wodnych staż w Urzędzie Gminy Trzebielino, - od 9 maja 2005 r. zatrudniona na czas Wykształcenie wyższe Absolwent politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizacja: integracja europejska 10

11 określony na stanowisku ref. Rozwoju lokalnego i promocji gminy, - pozyskiwanie środków krajowych i unijnych: współtwórca dwóch projektów które zostały dofinansowane ze środków unijnych w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata , łączna kwota dofinansowania wyniosła: ,00 zł. Pomoc w przygotowaniach projektów do: - ZPORR-u, - Fundacji Wspomagania Wsi, - Urzędu Marszałkowskie go, - Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na rok Uczestnik i współorganizator różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. - Współpraca z sołectwami i szkołami z terenu gminy. - czerwiec 2005, Starostwo Powiatowe Bytów: szkolenie pt. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG nowe dotacje na rozwój regionów, - październik 2005 Starostwo Powiatowe Bytów: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, - kwiecień 2005 UG Trzebielino: szkolenie dot. działania 2.3 Odnowa Wsi przeprowadzone przez pracowników Biura ds. Sektorowego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, - Uczestnik cyklu szkoleń związanych z realizacja projektu pn. Lokalna Grupa Działania Wrzeciono źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gmin Miastko i Trzebielino; szkolenia pt. Wspieranie samodzielnych inicjatyw lokalnych, źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Miastko i Trzebielino, Pozyskiwanie funduszy pomocowych na rozwój terenów wiejskich - marzec 2006 Dwór Artura w Gdańsku, Konferencja pt. Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich

12 Doświadczenia LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Tabela 2 Doświadczenia LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Lp. Nazwa podmiotu delegującego 2 1. Urząd Miejski w Miastku 2. Urząd Gminy w Trzebielinie Siedziba, telefon, ul. Grunwaldzka 1, Miastko, tel do 86 astko.pl Trzebielino 7 A Trzebielino fm Doświadczenie Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i innych środków pomocowych: - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Miastko Węgorzynko Dretynek - Lubkowo II etap" realizowanej w miejscowościach Węgorzynko, Lubkowo - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dretyniu. Hydrobotaniczne zagospodarowanie osadu - II etap" - Rozbudowa wodociągu przesyłowo-rozdzielczego wraz z przyłączami dla zabudowań Świerzno-kolonia" - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łodzierz - Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla "Zatorze" w Miastku i w m. Pasieka - Inwestycja pn. Ośrodek Kultury Wiejskiej Wsi Chlebowo - Małe Centrum Sportowe Wsi Piaszczyna - Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza "Zielony Ruczaj" w Miastku przy ul. Kujawskiej-Zielonej - Wiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Miłocicach W ramach Schematu II działania 2.7 Pilotażowego Programu Leader+ projektu pn. Lokalna Grupa Działania źródłem aktywizacji Gminy Miastko i Trzebielino organizacja szkolenia pn. Pozyskiwanie funduszy pomocowych na rozwój terenów wiejskich dla lokalnej społeczności Gminy Miastko i Trzebielino W ramach działań służących promocji regionu: sprawowanie patronatu nad cyklicznie odbywającą się imprezą, tj. MAGAM TROPHY 4x4 Puchar Polski w Ekstremalnej Jeździe Samochodami Terenowymi czerwiec; organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, tj. Dni Miastka lipiec; Kaszubska Sobota sierpień (współorganizator); Dożynki Gminne - wrzesień Urząd Gminy w Trzebielinie aktywnie zabiega o fundusze na rozwój gminy Trzebielino. Są to fundusze zarówno ze środków krajowych jak i fundusze pochodzące z budżetu UE. W 2003 roku pozyskano środki na: - Budowę sieci wodociągowej Cetyń Poborowo-Owczary z przyłączami wodociągowymi; źródło finansowania SAPARD, - Budowę sieci wodociągowej Starkowo- Starkówko z przyłączami wodociągowymi; źródło finansowania SAPARD, -Budowę kanalizacji sanitarnej w Starkowie; źródło finansowania SAPARD, - Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchorzu; źródło finansowania SAPARD, W 2004 roku pozyskano środki na: - Remont Gimnazjum w Starkowie w ramach Programu 2 Podmiotem delegującym są partnerzy publiczni i społeczno-gospodarczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). 12

13 Aktywizacji Obszarów Wiejskich; źródło finansowania Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, - Budowę boiska sportowego do piłki nożnej w Trzebielinie w ramach kontraktu dla województwa pomorskiego na 2004 rok, - Remont Sali wiejskiej w Zieliniu w ramach kontraktu dla województwa pomorskiego na 2004 rok, W 2005 roku pozyskano środki na: - Budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebielinie Etap I w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , - Modernizację i remont Instytucji Kultury w Trzebielinie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz w ramach programu operacyjnego Promesa Ministra Kultury Ponadto Urząd Gminy w Trzebielinie w 2005 roku - ubiegał się o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na realizację 4 projektów, - składał wnioski do Fundacji Wspomagania Wsi na realizację 2 projektów Urząd Gminy W 2006 roku Urząd Gminy uczestniczy w Pomorskim Programie Odnowy Wsi na rok 2006 (złożono 2 projekty) ORGANIZACJA SZKOLEŃ, SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH r.- szkolenie dot. działania 2.3 Odnowa Wsi, r. spotkanie informacyjne nt. Konkursu ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi Nasza Wieśnaszą szansą, r. spotkanie informacyjne z pracownikami Pomorskiej Agencja Rozwoju Regionalnego nt. pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój lokalnych działalności gospodarczych, r.- spotkanie informacyjne dot. Leader+, r. spotkanie z sołtysami i radnymi dot. opracowania ZSROW SPONSOROWANIE, ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH - Organizacja rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Trzebielino (I edycja r. i II edycja ), - maj 2004 organizacja festynu Z Unią Europejska na Ty, - wrzesień 2005 organizacja konkursu szkolnego W herbie zaklęta historia ; ufundowanie nagród, marzec 2006 dofinansowanie do zakupu nagród dla uczestników Hufcowego Festiwalu Form Artystycznych w Trzebielinie organizowanego przez Komendę Hufce ZHP w Miastku, - kwiecień 2006 dofinansowanie do zakupu nagród dla uczestników VII Wiosennego Rajdu Międzyszkolnego PSIKUS dla uczniów szkół podstawowych powiatu bytowskiego, - kwiecień 2006 dofinansowanie do zakupu nagród w konkursie na wypiek ciasta wielkanocnego, organizowanym przez Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzieży (gmina Miastko) 13

14 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dłoń w Suchorzu 4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Starkowie Suchorze 14, Trzebielino Starkowo Trzebielino inicjator powstania świetlicy środowiskowej w Suchorzu - ściśle współpracuje z partnerami lokalnymi tzn. Radą Sołecką i mieszkańcami sołectwa Suchorze - stowarzyszenie aktywnie pozyskuje środki na rozwój obszarów wiejskich: np. grant w wysokości zł w ramach konkursu Godzina Tysiąclecia prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie, dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na Budowę i modernizację chodnika w alejce spacerowej w miejscowości Suchorze, dotacja w wysokości zł z Fundacji PZU w Warszawie na realizację projektu pt. Wiedza- Paszport do przyszłości - Stowarzyszenie w czasie okresu swojej działalności zorganizowało liczne imprezy tj. np. Święto latawca, Przegląd Zespołów Tanecznych, Witaj lato- żegnaj szkoło, Żegnaj lato-witaj szkoło -organizator kolonii dla dzieci. Organizacja i realizacja projektów na rzecz młodzieży i środowiska: Szkolny Klub Wolontariusza, Świetlica Środowiskowa przy Gimnazjum w Starkowie, Nie czekaj-europa czeka, Ekspres reporterów ; źródło finansowania: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie- program Równać Szanse Małe Granty Regionalne, Czym skorupka nasiąknie pomysł na życie ; źródło finansowania: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Paszport do przyszłości - nauka języka angielskiego; źródło finansowania: Pomorski Urząd Wojewódzki i Wydział Polityki Społecznej, Śpiewamy i tańczymy - warsztaty artystyczne ;źródło finansowania: GKRPA w Trzebielinie Spotkanie świąteczne dla dzieci (5-13) byłych pracowników PGR ;źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Talenty muzyczne- grupy artystyczne ;źródło finansowania: Samorząd Województwa Pomorskiego, W krainie talentów ;źródło finansowania: Fundacja Wspomagania Wsi III edycja konkursu Pożyteczne Ferie 2006, Mamo!!!Tato!!! To już lato!!! ;źródło finansowania: GKRPA w Trzebielinie, Otwieramy Golden Gate dla naszej gminy ;źródło finansowania: Nidzica Fundacja Rozwoju NIDA 14

15 2. ANALIZA SWOT OBSZARU Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron obszaru objętego ZSROW oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed obszarem ZSROW. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników: mocnych stron uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony obszaru objętego ZSROW i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jego rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jego przyszły rozwój); słabych stron uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony obszaru objętego ZSROW i które nie wyeliminowane utrudniać będą jego rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować); szans - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości; zagrożeń - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jego rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój obszaru objętego ZSROW). Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego obszaru objętego ZSROW. Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach partnerstwa i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach partnerstwa ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć. Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem Diagnozy Stanu ZSROW i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć. 15

16 MOCNE STRONY - możliwości rozwoju agroturystyki - powiązania etniczne - czyste środowisko - duże obszary leśne - rozwijające się usługi turystyczne - atrakcyjne położenie geograficzne w obszarze krajobrazu chronionego - walory krajobrazowe - duża ilość jezior - czyste jeziora - atrakcyjne tereny turystyczne - zasoby torfu - bogate zasoby runa leśnego - dobre położenie w otoczeniu drogi krajowej - atrakcyjne tereny inwestycyjne - obszary stanowiące zasoby Natury

17 SŁABE STRONY - bezrobocie - słaba gospodarka wewnętrzna - infrastruktura techniczna - infrastruktura komunikacyjna - ochrona środowiska - słaby rynek pracy - zły stan dróg - brak inwestorów - słaba sieć utwardzonych dróg do miejsc rekreacyjnych - brak perspektyw dla ludzi młodych - infrastruktura na terenach rekreacyjnych - brak koncepcji rozwoju różnych form edukacji na obszarach wiejskich - estetyka wsi - drogi wiejskie - mała aktywność mieszkańców - wewnętrzny kapitał inwestycyjny - patologie społeczne - ubożenie społeczeństwa - apatia - bezradność 17

18 SZANSE - rozwój turystyki w skali makro - rozwój komunikacji zbiorowej - spadek bezrobocia w skali makro - poprawa koniunktury w rolnictwie - kapitał zewnętrzny - poprawa sytuacji ekonomicznej Polaków - promocja terenów rekreacyjnych nie tylko w kraju - duże zainteresowanie wypoczynkiem na terenach czystych ekologicznie - wzrost aktywności społecznej - fundusze zewnętrzne - silne województwo - edukacja ekologiczna - wzrost poziomu wykształcenia ludności - wzrost świadomości społecznej na temat zagrożeń - dostęp do Internetu - poszukiwanie przez mieszkańców Słupska możliwości zamieszkania na wsi - wyrównanie szans rozwoju przez prawidłowe dzielenie środków pomocowych - rozwój agroturystyki 18

19 ZAGROŻENIA - wzrost bezrobocia w skali makro - klęski żywiołowe - narkomania i alkoholizm - niestabilność prawa - zorganizowana przestępczość - słaby rozwój gospodarczy w skali makro - korupcja - niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna kraju - ubożenie społeczeństwa - nieuczciwa konkurencja - duża konkurencyjność gmin ościennych - rozwój przemysłu szczególnie szkodliwego dla środowiska - zepchnięcie gmin partnerstwa na margines województwa - brak środków zewnętrznych na poprawę ochrony środowiska 19

20 3. DIAGNOZA STANU WRAZ Z WNIOSKAMI OBSZARU OBJĘTEGO ZSROW 3.1. Wstęp Diagnoza stanu wskazuje na wiele wniosków, które są w tym dokumencie z sformułowane w pięciu obszarach: ekologia, gospodarka, infrastruktura, przestrzeń i społeczność. Obszary te w prawdzie nie pokrywają się w pełni z obszarami, w których z zhierarchizowano priorytety i cele strategiczne, ale ich wybór był zdeterminowany przebiegiem prac poszczególnych debat strategicznych na, których formułowane były zarówno elementy analizy SWOT jak i cele w obszarach wyżej wymienionych. W dalszej części tego dokumentu (części strategicznej) elementy diagnozy i wynikające z niej wnioski z obszaru pn. Ekologia miały zasadniczy wpływ na zapisy zhierarchizowanych celów w obszarze pn. Zasoby i Walory Przyrodnicze. Diagnoza i wnioski z obszaru Gospodarka były podstawą formułowania celów w obszarze Gospodarczym części strategicznej. Natomiast wnioski sformułowane w obszarze Społeczność w znacznym stopniu determinowały formułowanie celów w obszarze Zasoby Społeczne i obszarze Zasoby Kulturowe i Historyczne. Sformułowane diagnozy i wnioski w Infrastrukturze i Przestrzeni były podstawą formułowania celów we wszystkich obszarach części strategicznej dokumentu. 20

21 3.2. Diagnoza i wnioski I N F R A S T R U K T U R A DIAGNOZA I Stwierdza się, że sieć komunikacji drogowej jest dobrze rozwinięta. Natomiast stan techniczny dróg nie jest dostosowany do jego natężenia i w wielu wypadkach nie spełnia wymogów technicznych. Cały obszar ma dobre położenie komunikacyjne w stosunku do Słupska największego ośrodka gospodarczego i kulturalnego. Natomiast obszar ten jest źle skomunikowany z centrum administracyjnym powiatu mieszczącym się w Bytowie. Dobrze jest rozwinięta sieć ścieżek rowerowych. Niepokojąca jest natomiast likwidacja kolejnych połączeń kolejowych na linii północ południe. WNIOSEK I Należy przewidzieć w następnych latach zwiększone nakłady na poprawę stanu technicznego istniejącej sieci dróg. W działaniach promocyjnych winno się podkreślać dobre położenie tego obszaru w stosunku do Słupska i Morza Bałtyckiego oraz podjąć działania w kierunku stworzenia zintegrowanej sieci komunikacji wewnętrznej. Koniecznym wydaje się podjęcie działań w kierunku wykorzystania sieci komunikacji kolejowej dla przewozów regionalnych i lokalnych celów turystycznych. DIAGNOZA II Infrastruktura społeczna charakteryzuje się brakiem budownictwa socjalnego, ale przede wszystkim brakiem planów zagospodarowania przestrzennego hamujących rozwój budownictwa. WNIOSEK II Należy przystąpić do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego nie tylko jako podstawy lokalizacji budownictwa, ale również jako czynnika warunkującego rozwój gospodarczy poszczególnych obszarów objętych ZSROW. 21

22 G O S P O D A R K A DIAGNOZA III Obszar objęty projektowanym partnerstwem ma duży potencjał gospodarczy z uwagi na dobre położenie komunikacyjne oraz walory przyrodnicze i kulturowe. Duża liczba przedsiębiorstw to głównie firmy mikro zatrudniające do 9 osób. Obecność inwestycji zagranicznych potwierdza dobry klimat inwestycyjny. Kapitał wewnętrzny od wielu lat słabo się rozwija. Jest niewielki i z utrudnionym dostępem do środków zewnętrznych wynikającym z braku umiejętności ubiegania się o te środki. WNIOSEK III Należy stworzyć sprawny system wspierania lokalnej przedsiębiorczości. W obszarach wiejskich dobrym instrumentem wspierającym mogłaby być nowo powołana fundacja. System ten powinien uwzględniać również doradztwo w pozyskiwaniu środków UE na rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych inicjatyw gospodarczych. Zaleca się w ramach tworzonego partnerstwa szerokie działania promocyjne samego położenia i potencjału gospodarczego. DIAGNOZA IV Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) są w większości w słabej kondycji finansowej. Brak jest rzetelnej reprezentacji interesów tych firm, a przez to m.in. dostępności do wielu ofert wspomagających ich rozwój. WNIOSEK IV Winno się inspirować na poziomie gmin i partnerstwa integrację lokalnej przedsiębiorczości z jednoczesnym przygotowaniem formy promocji dostępnych instrumentów wspomagania przedsiębiorczości. DIAGNOZA V Obszar objęty diagnozą ma wysoki potencjał i atrakcyjność turystyczną. Liczne rzeki i jeziora, w części objętej różnymi formami ochrony przyrody należą do najatrakcyjniejszych rejonów turystycznych Pomorza. Daje to podstawę do oparcia rozwoju gospodarczego tego obszaru o turystykę kulturową, wiejską, agroturystykę i turystykę zdrowotną. Obecna tu kultura Kaszubska i Ukraińska jest doskonałym motywem dla rozwoju różnych form rekreacji 22

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo