ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2006-2013"

Transkrypt

1 ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Gmina Miastko i Trzebielino PARTNERSTWO PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO kwiecień 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji

2 Zleceniodawca: Urząd Gminy w Miastku ul. Grunwaldzka Miastko tel: (059) do 86 fax: (059) http: Opracował zespół: Tomasz Sikora Agnieszka Nowakowska Barbara Podruczna Katarzyna Juchniewicz Zleceniobiorca: Business Mobility International Spółka z o.o. al. 3-go Maja Słupsk tel. (0 59) fax.(0 59) http: Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel/fax (061) Siedziba w Brukseli: Business Mobility International NV-SA Rue Wiertz 50/ Brussels, Belgium tel. [32-2] fax [32-2] http: Osobiste prawa autorskie przysługują spółce Business Mobility International So. z o.o., która wykonała opracowanie, zaś majątkowe prawa autorskie przysługują Fundacji Lokalna Grupa Działania Wrzeciono Projekt wdrażany przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w ramach Działania 2.7 Pilotażowy Program LEADER + Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , realizowany przez Fundację Lokalna Grupa Działania Wrzeciono z siedzibą w Miastku na terenie gmin: Miastko i Trzebielino FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO 2

3 SPIS TREŚCI: WSTĘP CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ STRATEGII OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZECIONO STATUS PRAWNY LGD Akty prawne Fundacji Sposoby rozszerzenia składu Fundacji Lokalna Grupa Działania Wrzeciono o kolejnych partnerów Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem Doświadczenia LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ANALIZA SWOT OBSZARU DIAGNOZA STANU WRAZ Z WNIOSKAMI OBSZARU OBJĘTEGO ZSROW WSTĘP DIAGNOZA I WNIOSKI UZASADNIENIE SPÓJNOŚCI OBSZARU ZSROW AKTUALNIE WDROŻONE INICJATYWY PROJEKTU NA OBSZARZE ZSROW PROJEKTY TWORZĄCE DODATKOWE ŹRÓDŁA DOCHODU ORAZ TWORZĄCE NOWE MIEJSCA PRACY, PROJEKTY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA TRADYCYJNYCH FORM ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO ORAZ LOKALNEGO ŚRODOWISKA ZSROW CELE I PLANOWANY BUDŻET TEMAT WIODĄCY UZASADNIENIE WYBORU TEMATU WIODĄCEGO Wstęp WYBRANE CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI DZIAŁANIA PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PARTNERSTWO Wstęp Wpływ na budżet ZSROW w wyniku prowadzonych konsultacji w ramach partnerstwa WYBRANY WARIANT ROZWOJU ZSROW PRIORYTETY, CELE STRATEGICZNE Wybrany Wariant 1 - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich (W 1) Wybrany Wariant 2 Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000 (W 2) SPOSÓB FINANSOWANIA ZSROW WSTĘP PROGRAMY OPERACYJNE TABELE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ZSROW Tabela wieloletnich planów inwestycyjnych realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych w ramach ZSROW na lata WPŁYW REALIZACJI ZSROW NA ROZWÓJ REGIONU WSTĘP MONITOROWANIE ZSROW POWIĄZANIA ZE STRATEGIĄ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WARUNKI REALIZACJI STRATEGII POWIĄZANIE ZSROW ZE STRATEGIĄ NPR POWIĄZANIA POMIĘDZY CELAMI ZSROW, A CELAMI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU

4 11. PROMOCJA I INFORMOWANIE O PROJEKCIE ZSROW WSTĘP SPOSOBY PROMOCJI I INFORMACJI Wydawnictwa Strona Internetowa Promocja i informacja bezpośrednia INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

5 WSTĘP Strategia Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Wiejskich objęta dwiema gminami powiatu bytowskiego, oparta została na Diagnozie Stanu tego obszaru oraz wynikach konsultacji przeprowadzonych w trakcie dwóch debat strategicznych z udziałem lokalnych decydentów, liderów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk twórczych i artystycznych, kulturalnych. Formułowane cele strategiczne z podziałem na priorytety, cele pierwszorzędne i cele drugorzędne oparte zostały na analizie SWOT i pracy zespołu eksperckiego powołanego przez zleceniobiorcę. Strategia realizowana będzie przez Fundację Lokalna Grupa Działania Wrzeciono, która opiera się o Miastko oraz organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne stanie się głównym instrumentem wspólnej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Podstawowym przesłaniem tego dokumentu poza określeniem zhierarchizowanych celów dla tego obszaru jest określenie kierunków działania, które w większości staną się podstawą do tworzenia Programów Operacyjnych, przez które będzie realizowana strategia. Programy Operacyjne zawarte w tym dokumencie zawierają w sobie narzędzia wykonawcze w postaci przypisanych tym programom projektów i zadań. Zidentyfikowane zadania wraz z przypisanymi wykonawcami i określonymi kwotami na ich realizację będą poprzez ich zsumowanie w poszczególnych projektach stanowić o koszcie realizacji tej strategii. Strategia winna mieć charakter otwarty i w okresie jej monitorowania i wdrażania ulegać mogą zmianom poszczególne jej elementy za zgodą wszystkich podmiotów tworzących partnerstwo oraz w obrębie ustalonych form podejmowania decyzji o zmianach w instytucji sterującej zarządzaniem tą strategią. 5

6 1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ STRATEGII 1.1. Ogólne informacje na temat Lokalnej Grupy Działania Fundacja Lokalna Grupa Działania Wrzeciono Dnia roku przed notariuszem Krystyną Klimkiewicz w Kancelarii Notarialnej w Bytowie przy ul. Wojska Polskiego 46 A, stawili się fundatorzy ustanawiając fundację pod nazwą Lokalna Grupa Działania Wrzeciono, która będzie działać zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Siedzibą fundacji jest Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie. Terenem działania fundacji jest obszar gmin Miastko i Trzebielino. Celem Fundacji, jako Lokalnej Grupy Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, zwanych dalej przepisami SPO, jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności: a) wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO dla obszaru gmin, b) promocja obszarów wiejskich położonych w gminach Miastko i Trzebielino, c) mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminie Miastko i Trzebielino, d) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminie Miastko i Trzebielino, 2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 6

7 1.2. Status prawny LGD Z I N T E G R O W A N A S T R A T E G I A R O Z W O J U Fundacja pn. Lokalna Grupa Działania Wrzeciono z siedziba w Miastku działa w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 roku Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu Fundacji. Fundacja posiada osobowość prawną Akty prawne Fundacji Fundacja została ustanowiona Aktem Notarialny Repertorium A numer 524/2006 w dniu 26 stycznia 2006 roku w Kancelarii Notarialnej Krystyny Klimkiewicz w Bytowie. Ponadto 15 marca 2006 roku został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek rejestracyjny Sposoby rozszerzenia składu Fundacji Lokalna Grupa Działania Wrzeciono o kolejnych partnerów Członkiem Fundacji może zostać osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoba przystępująca do Fundacji zobowiązana jest wypełnić deklarację członkowską oraz wpłacić tytułem wpisowego kwotę 100,00 zł. O przyjęciu w poczet członków Fundacji decyduje zwykłą większością ważnie oddanych głosów Rada Fundacji nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem Lp. Tabela 1 Wykaz osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem Imię i nazwisko osoby wskazanej Podmiot delegujący 1. Ewa Kuligowska Stowarzyszeni e na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Starkowie Adres zamieszkania, telefon, Starkowo Trzebielino Zakres odpowiedzia lności w LGD Przewodnicz ąca Zarządu Doświadczenie Współtworzenie Fundacji na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Starkowie w 2002 roku, - Organizacja i realizacja projektów na rzecz młodzieży i środowiska wiejskiego, - Pisanie wniosków i Kwalifikacje Wykształcenie wyższe. Absolwentka PAP w Słupsku- Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza, Pedagogika Ogólna, -Absolwentka studiów podyplomowych- Psychologia Pomagania i Interwencji 7

8 pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację projektów, m.in. także z UE, - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim Kryzysowej, -Tworzenie Narzędzi Mierzenia Jakości Pracy Placówki Oświatowej- Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Kaliszu, -Uczestnik kursów pracy woluntarystycznej - Obsługa komputera i Internetu kurs, Uczestnik szkoleń: 2. Jan Kaczmarek Urząd Miejski w Miastku Dretynek 3, Miastko Wiceprezes Zarządu -wieloletnia współpraca i koordynacja tłumaczeń na język angielski wg potrzeb Urzędu Miejskiego (od 2003 roku) -tłumaczenie projektu Phare 2001 Program - drugie ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich Jachranka 03 pozyskiwanie środków na działalność organizacji pozarządowych;korzy stanie ze środków Unii Europejskiej, planowanie i realizacja lokalnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju, promocja gminy i partnerstwa lokalnego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, zarządzanie organizacją pozarządową, - Europejskie doświadczenia z zarządzania obszarami Natura 2000 i program Leader + - Szczecin 06 konferencja o charakterze regionalnym, organizator: Stowarzyszenie EKO- UNIA Wykształcenie wyższe absolwent Uniwersytetu w Manchester 8

9 3. Marzena Klim Urząd Miejski w Miastku 4. Andrzej Grzybowski Stowarzyszeni e Inicjatyw Lokalnych Dłoń w Suchorzu Znakowo 8a Piaszczyna Gumieniec 5, Trzebielino dolinaslupi.pl Członek Zarządu Członek Zarządu Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Zadry-Dolsko- Wałdowo ( r.) -praca w Urzędzie Miejskim w ramach dotacji z UE dla rolnictwa z ramienia ARiMR ( r.) -praca w Urzędzie Miejskim w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Promocji. W zakresie obowiązków, m.in. pisanie wniosków o dotację z UE (od r.) -realizacja dwóch projektów w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie2.3: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego pn.: 1/ Małe centrum sportowe wsi Piaszczyna 2/ Ośrodek kultury wiejskiej wsi Chlebowo - od 2002 r. członek Fundacji Inicjatyw Lokalnych Dłoń w Suchorzu (gmina Trzebielino), - od 2002 rok, Członek Stowarzyszenia Proekologicznego Słupia - współtwórca i Wykształcenie wyższe ekonomiczne specjalizacja: administracja państwa i samorządu; średnie ekonomicznorolnicze. Ukończenie szkoleń w zakresie dotacji z Sektorowego Programu Operacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla rolnictwa Wykształcenie wyższe - mgr geografii; - technik leśnik - Uczestnik cyklu szkoleń związanych z realizacja projektu pn. Lokalna Grupa Działania Wrzeciono źródłem aktywizacji 1 Park Krajobrazowy Dolina Słupi 9

10 realizator projektów na rzecz środowiska wiejskiego w gminie Trzebielino (Stowarzyszenie Dłoń ) - współtwórca wniosku pt. Serce Miszewamodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miszewo (gmina Trzebielino) złożonego przez Gminę Trzebielino w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na rok 2006, społeczności lokalnej Gmin Miastko i Trzebielino; szkolenia pt. Wspieranie samodzielnych inicjatyw lokalnych, źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Miastko i Trzebielino, Pozyskiwanie funduszy pomocowych na rozwój terenów wiejskich - Współpraca przy pisaniu i realizacji projektów na rzecz ochrony przyrody tj.: Czynna ochrona terenów bagiennych PK DS 1, Ochrona bioróżnorodności płazów na terenie PK DS. - Realizacja projektów zagospodarowania turystycznego Parku; ścieżka rowerowa, szlak kajakowy, ścieżki przyrodnicze, 5. Izabela Grabowska Urząd Gminy w Trzebielinie Trzebielino poczta.onet.pl Członek Zarządu Realizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej w regionie słupskim, - realizacja projektów oznakowania wiejskich tras turystycznych na obszarze Krainy w Kratę i Szlaku Najstarszych Elektrowni Wodnych staż w Urzędzie Gminy Trzebielino, - od 9 maja 2005 r. zatrudniona na czas Wykształcenie wyższe Absolwent politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalizacja: integracja europejska 10

11 określony na stanowisku ref. Rozwoju lokalnego i promocji gminy, - pozyskiwanie środków krajowych i unijnych: współtwórca dwóch projektów które zostały dofinansowane ze środków unijnych w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata , łączna kwota dofinansowania wyniosła: ,00 zł. Pomoc w przygotowaniach projektów do: - ZPORR-u, - Fundacji Wspomagania Wsi, - Urzędu Marszałkowskie go, - Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na rok Uczestnik i współorganizator różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. - Współpraca z sołectwami i szkołami z terenu gminy. - czerwiec 2005, Starostwo Powiatowe Bytów: szkolenie pt. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG nowe dotacje na rozwój regionów, - październik 2005 Starostwo Powiatowe Bytów: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, - kwiecień 2005 UG Trzebielino: szkolenie dot. działania 2.3 Odnowa Wsi przeprowadzone przez pracowników Biura ds. Sektorowego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, - Uczestnik cyklu szkoleń związanych z realizacja projektu pn. Lokalna Grupa Działania Wrzeciono źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gmin Miastko i Trzebielino; szkolenia pt. Wspieranie samodzielnych inicjatyw lokalnych, źródłem aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Miastko i Trzebielino, Pozyskiwanie funduszy pomocowych na rozwój terenów wiejskich - marzec 2006 Dwór Artura w Gdańsku, Konferencja pt. Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich

12 Doświadczenia LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Tabela 2 Doświadczenia LGD w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Lp. Nazwa podmiotu delegującego 2 1. Urząd Miejski w Miastku 2. Urząd Gminy w Trzebielinie Siedziba, telefon, ul. Grunwaldzka 1, Miastko, tel do 86 astko.pl Trzebielino 7 A Trzebielino fm Doświadczenie Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i innych środków pomocowych: - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na trasie Miastko Węgorzynko Dretynek - Lubkowo II etap" realizowanej w miejscowościach Węgorzynko, Lubkowo - "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dretyniu. Hydrobotaniczne zagospodarowanie osadu - II etap" - Rozbudowa wodociągu przesyłowo-rozdzielczego wraz z przyłączami dla zabudowań Świerzno-kolonia" - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łodzierz - Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla "Zatorze" w Miastku i w m. Pasieka - Inwestycja pn. Ośrodek Kultury Wiejskiej Wsi Chlebowo - Małe Centrum Sportowe Wsi Piaszczyna - Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza "Zielony Ruczaj" w Miastku przy ul. Kujawskiej-Zielonej - Wiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Miłocicach W ramach Schematu II działania 2.7 Pilotażowego Programu Leader+ projektu pn. Lokalna Grupa Działania źródłem aktywizacji Gminy Miastko i Trzebielino organizacja szkolenia pn. Pozyskiwanie funduszy pomocowych na rozwój terenów wiejskich dla lokalnej społeczności Gminy Miastko i Trzebielino W ramach działań służących promocji regionu: sprawowanie patronatu nad cyklicznie odbywającą się imprezą, tj. MAGAM TROPHY 4x4 Puchar Polski w Ekstremalnej Jeździe Samochodami Terenowymi czerwiec; organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, tj. Dni Miastka lipiec; Kaszubska Sobota sierpień (współorganizator); Dożynki Gminne - wrzesień Urząd Gminy w Trzebielinie aktywnie zabiega o fundusze na rozwój gminy Trzebielino. Są to fundusze zarówno ze środków krajowych jak i fundusze pochodzące z budżetu UE. W 2003 roku pozyskano środki na: - Budowę sieci wodociągowej Cetyń Poborowo-Owczary z przyłączami wodociągowymi; źródło finansowania SAPARD, - Budowę sieci wodociągowej Starkowo- Starkówko z przyłączami wodociągowymi; źródło finansowania SAPARD, -Budowę kanalizacji sanitarnej w Starkowie; źródło finansowania SAPARD, - Budowa kanalizacji sanitarnej w Suchorzu; źródło finansowania SAPARD, W 2004 roku pozyskano środki na: - Remont Gimnazjum w Starkowie w ramach Programu 2 Podmiotem delegującym są partnerzy publiczni i społeczno-gospodarczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206). 12

13 Aktywizacji Obszarów Wiejskich; źródło finansowania Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, - Budowę boiska sportowego do piłki nożnej w Trzebielinie w ramach kontraktu dla województwa pomorskiego na 2004 rok, - Remont Sali wiejskiej w Zieliniu w ramach kontraktu dla województwa pomorskiego na 2004 rok, W 2005 roku pozyskano środki na: - Budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebielinie Etap I w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , - Modernizację i remont Instytucji Kultury w Trzebielinie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich oraz w ramach programu operacyjnego Promesa Ministra Kultury Ponadto Urząd Gminy w Trzebielinie w 2005 roku - ubiegał się o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na realizację 4 projektów, - składał wnioski do Fundacji Wspomagania Wsi na realizację 2 projektów Urząd Gminy W 2006 roku Urząd Gminy uczestniczy w Pomorskim Programie Odnowy Wsi na rok 2006 (złożono 2 projekty) ORGANIZACJA SZKOLEŃ, SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH r.- szkolenie dot. działania 2.3 Odnowa Wsi, r. spotkanie informacyjne nt. Konkursu ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi Nasza Wieśnaszą szansą, r. spotkanie informacyjne z pracownikami Pomorskiej Agencja Rozwoju Regionalnego nt. pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój lokalnych działalności gospodarczych, r.- spotkanie informacyjne dot. Leader+, r. spotkanie z sołtysami i radnymi dot. opracowania ZSROW SPONSOROWANIE, ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH - Organizacja rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Trzebielino (I edycja r. i II edycja ), - maj 2004 organizacja festynu Z Unią Europejska na Ty, - wrzesień 2005 organizacja konkursu szkolnego W herbie zaklęta historia ; ufundowanie nagród, marzec 2006 dofinansowanie do zakupu nagród dla uczestników Hufcowego Festiwalu Form Artystycznych w Trzebielinie organizowanego przez Komendę Hufce ZHP w Miastku, - kwiecień 2006 dofinansowanie do zakupu nagród dla uczestników VII Wiosennego Rajdu Międzyszkolnego PSIKUS dla uczniów szkół podstawowych powiatu bytowskiego, - kwiecień 2006 dofinansowanie do zakupu nagród w konkursie na wypiek ciasta wielkanocnego, organizowanym przez Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzieży (gmina Miastko) 13

14 3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dłoń w Suchorzu 4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Starkowie Suchorze 14, Trzebielino Starkowo Trzebielino inicjator powstania świetlicy środowiskowej w Suchorzu - ściśle współpracuje z partnerami lokalnymi tzn. Radą Sołecką i mieszkańcami sołectwa Suchorze - stowarzyszenie aktywnie pozyskuje środki na rozwój obszarów wiejskich: np. grant w wysokości zł w ramach konkursu Godzina Tysiąclecia prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie, dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na Budowę i modernizację chodnika w alejce spacerowej w miejscowości Suchorze, dotacja w wysokości zł z Fundacji PZU w Warszawie na realizację projektu pt. Wiedza- Paszport do przyszłości - Stowarzyszenie w czasie okresu swojej działalności zorganizowało liczne imprezy tj. np. Święto latawca, Przegląd Zespołów Tanecznych, Witaj lato- żegnaj szkoło, Żegnaj lato-witaj szkoło -organizator kolonii dla dzieci. Organizacja i realizacja projektów na rzecz młodzieży i środowiska: Szkolny Klub Wolontariusza, Świetlica Środowiskowa przy Gimnazjum w Starkowie, Nie czekaj-europa czeka, Ekspres reporterów ; źródło finansowania: Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie- program Równać Szanse Małe Granty Regionalne, Czym skorupka nasiąknie pomysł na życie ; źródło finansowania: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Paszport do przyszłości - nauka języka angielskiego; źródło finansowania: Pomorski Urząd Wojewódzki i Wydział Polityki Społecznej, Śpiewamy i tańczymy - warsztaty artystyczne ;źródło finansowania: GKRPA w Trzebielinie Spotkanie świąteczne dla dzieci (5-13) byłych pracowników PGR ;źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Talenty muzyczne- grupy artystyczne ;źródło finansowania: Samorząd Województwa Pomorskiego, W krainie talentów ;źródło finansowania: Fundacja Wspomagania Wsi III edycja konkursu Pożyteczne Ferie 2006, Mamo!!!Tato!!! To już lato!!! ;źródło finansowania: GKRPA w Trzebielinie, Otwieramy Golden Gate dla naszej gminy ;źródło finansowania: Nidzica Fundacja Rozwoju NIDA 14

15 2. ANALIZA SWOT OBSZARU Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron obszaru objętego ZSROW oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed obszarem ZSROW. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników: mocnych stron uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony obszaru objętego ZSROW i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jego rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na których należy oprzeć jego przyszły rozwój); słabych stron uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony obszaru objętego ZSROW i które nie wyeliminowane utrudniać będą jego rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować); szans - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości; zagrożeń - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jego rozwoju (należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój obszaru objętego ZSROW). Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego obszaru objętego ZSROW. Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach partnerstwa i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach partnerstwa ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale zespół redakcyjny z pełną świadomością dokonał takich właśnie rozstrzygnięć. Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem Diagnozy Stanu ZSROW i w niej znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć. 15

16 MOCNE STRONY - możliwości rozwoju agroturystyki - powiązania etniczne - czyste środowisko - duże obszary leśne - rozwijające się usługi turystyczne - atrakcyjne położenie geograficzne w obszarze krajobrazu chronionego - walory krajobrazowe - duża ilość jezior - czyste jeziora - atrakcyjne tereny turystyczne - zasoby torfu - bogate zasoby runa leśnego - dobre położenie w otoczeniu drogi krajowej - atrakcyjne tereny inwestycyjne - obszary stanowiące zasoby Natury

17 SŁABE STRONY - bezrobocie - słaba gospodarka wewnętrzna - infrastruktura techniczna - infrastruktura komunikacyjna - ochrona środowiska - słaby rynek pracy - zły stan dróg - brak inwestorów - słaba sieć utwardzonych dróg do miejsc rekreacyjnych - brak perspektyw dla ludzi młodych - infrastruktura na terenach rekreacyjnych - brak koncepcji rozwoju różnych form edukacji na obszarach wiejskich - estetyka wsi - drogi wiejskie - mała aktywność mieszkańców - wewnętrzny kapitał inwestycyjny - patologie społeczne - ubożenie społeczeństwa - apatia - bezradność 17

18 SZANSE - rozwój turystyki w skali makro - rozwój komunikacji zbiorowej - spadek bezrobocia w skali makro - poprawa koniunktury w rolnictwie - kapitał zewnętrzny - poprawa sytuacji ekonomicznej Polaków - promocja terenów rekreacyjnych nie tylko w kraju - duże zainteresowanie wypoczynkiem na terenach czystych ekologicznie - wzrost aktywności społecznej - fundusze zewnętrzne - silne województwo - edukacja ekologiczna - wzrost poziomu wykształcenia ludności - wzrost świadomości społecznej na temat zagrożeń - dostęp do Internetu - poszukiwanie przez mieszkańców Słupska możliwości zamieszkania na wsi - wyrównanie szans rozwoju przez prawidłowe dzielenie środków pomocowych - rozwój agroturystyki 18

19 ZAGROŻENIA - wzrost bezrobocia w skali makro - klęski żywiołowe - narkomania i alkoholizm - niestabilność prawa - zorganizowana przestępczość - słaby rozwój gospodarczy w skali makro - korupcja - niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna kraju - ubożenie społeczeństwa - nieuczciwa konkurencja - duża konkurencyjność gmin ościennych - rozwój przemysłu szczególnie szkodliwego dla środowiska - zepchnięcie gmin partnerstwa na margines województwa - brak środków zewnętrznych na poprawę ochrony środowiska 19

20 3. DIAGNOZA STANU WRAZ Z WNIOSKAMI OBSZARU OBJĘTEGO ZSROW 3.1. Wstęp Diagnoza stanu wskazuje na wiele wniosków, które są w tym dokumencie z sformułowane w pięciu obszarach: ekologia, gospodarka, infrastruktura, przestrzeń i społeczność. Obszary te w prawdzie nie pokrywają się w pełni z obszarami, w których z zhierarchizowano priorytety i cele strategiczne, ale ich wybór był zdeterminowany przebiegiem prac poszczególnych debat strategicznych na, których formułowane były zarówno elementy analizy SWOT jak i cele w obszarach wyżej wymienionych. W dalszej części tego dokumentu (części strategicznej) elementy diagnozy i wynikające z niej wnioski z obszaru pn. Ekologia miały zasadniczy wpływ na zapisy zhierarchizowanych celów w obszarze pn. Zasoby i Walory Przyrodnicze. Diagnoza i wnioski z obszaru Gospodarka były podstawą formułowania celów w obszarze Gospodarczym części strategicznej. Natomiast wnioski sformułowane w obszarze Społeczność w znacznym stopniu determinowały formułowanie celów w obszarze Zasoby Społeczne i obszarze Zasoby Kulturowe i Historyczne. Sformułowane diagnozy i wnioski w Infrastrukturze i Przestrzeni były podstawą formułowania celów we wszystkich obszarach części strategicznej dokumentu. 20

21 3.2. Diagnoza i wnioski I N F R A S T R U K T U R A DIAGNOZA I Stwierdza się, że sieć komunikacji drogowej jest dobrze rozwinięta. Natomiast stan techniczny dróg nie jest dostosowany do jego natężenia i w wielu wypadkach nie spełnia wymogów technicznych. Cały obszar ma dobre położenie komunikacyjne w stosunku do Słupska największego ośrodka gospodarczego i kulturalnego. Natomiast obszar ten jest źle skomunikowany z centrum administracyjnym powiatu mieszczącym się w Bytowie. Dobrze jest rozwinięta sieć ścieżek rowerowych. Niepokojąca jest natomiast likwidacja kolejnych połączeń kolejowych na linii północ południe. WNIOSEK I Należy przewidzieć w następnych latach zwiększone nakłady na poprawę stanu technicznego istniejącej sieci dróg. W działaniach promocyjnych winno się podkreślać dobre położenie tego obszaru w stosunku do Słupska i Morza Bałtyckiego oraz podjąć działania w kierunku stworzenia zintegrowanej sieci komunikacji wewnętrznej. Koniecznym wydaje się podjęcie działań w kierunku wykorzystania sieci komunikacji kolejowej dla przewozów regionalnych i lokalnych celów turystycznych. DIAGNOZA II Infrastruktura społeczna charakteryzuje się brakiem budownictwa socjalnego, ale przede wszystkim brakiem planów zagospodarowania przestrzennego hamujących rozwój budownictwa. WNIOSEK II Należy przystąpić do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego nie tylko jako podstawy lokalizacji budownictwa, ale również jako czynnika warunkującego rozwój gospodarczy poszczególnych obszarów objętych ZSROW. 21

22 G O S P O D A R K A DIAGNOZA III Obszar objęty projektowanym partnerstwem ma duży potencjał gospodarczy z uwagi na dobre położenie komunikacyjne oraz walory przyrodnicze i kulturowe. Duża liczba przedsiębiorstw to głównie firmy mikro zatrudniające do 9 osób. Obecność inwestycji zagranicznych potwierdza dobry klimat inwestycyjny. Kapitał wewnętrzny od wielu lat słabo się rozwija. Jest niewielki i z utrudnionym dostępem do środków zewnętrznych wynikającym z braku umiejętności ubiegania się o te środki. WNIOSEK III Należy stworzyć sprawny system wspierania lokalnej przedsiębiorczości. W obszarach wiejskich dobrym instrumentem wspierającym mogłaby być nowo powołana fundacja. System ten powinien uwzględniać również doradztwo w pozyskiwaniu środków UE na rozwój działalności gospodarczej i tworzenie nowych inicjatyw gospodarczych. Zaleca się w ramach tworzonego partnerstwa szerokie działania promocyjne samego położenia i potencjału gospodarczego. DIAGNOZA IV Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) są w większości w słabej kondycji finansowej. Brak jest rzetelnej reprezentacji interesów tych firm, a przez to m.in. dostępności do wielu ofert wspomagających ich rozwój. WNIOSEK IV Winno się inspirować na poziomie gmin i partnerstwa integrację lokalnej przedsiębiorczości z jednoczesnym przygotowaniem formy promocji dostępnych instrumentów wspomagania przedsiębiorczości. DIAGNOZA V Obszar objęty diagnozą ma wysoki potencjał i atrakcyjność turystyczną. Liczne rzeki i jeziora, w części objętej różnymi formami ochrony przyrody należą do najatrakcyjniejszych rejonów turystycznych Pomorza. Daje to podstawę do oparcia rozwoju gospodarczego tego obszaru o turystykę kulturową, wiejską, agroturystykę i turystykę zdrowotną. Obecna tu kultura Kaszubska i Ukraińska jest doskonałym motywem dla rozwoju różnych form rekreacji 22

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU

WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY W OPARCIU O WYKORZYSTANIE TRADYCJI I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH REGIONU Projekt Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Zał. Nr 1 Do Uchwały Nr / /2006 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia marca 2006 r. WOJEWÓDZKI PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ GOSPODARCZY I TWORZENIE MIEJSC PRACY

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo