SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW Pojęcie koszty uzyskania przychodów Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r Koszt wymagana indywidualna ocena ,,Wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu Poprawność kwalifikacji kosztów przedmiotem kontroli organów podatkowych Koszty a ministerialne piśmiennictwo Zasada przyporządkowywania kosztów do danego źródła przychodów Koszty związane z określonym źródłem przychodów Podział kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną Dochody zwolnione od podatku a koszty uzyskania przychodów Koszty związane z przychodami zwolnionymi Koszty ze wspólnego przedsięwzięcia Warunki, od których uzależnione jest zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów Związek przyczynowo-skutkowy Abonament za miejsce handlowe a brak działalności Reguły kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów w opinii organów podatkowych O racjonalności wydatku decyduje podatnik Wydatek powinien być faktycznie poniesiony Koszty uzyskania przychodów jako kategoria ekonomiczna i bilansowa Koszty uzyskania przychodów w szczególnych przypadkach Koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów zwolnionych Poniesienie wydatku przez podatnika Strony nie mogą w umowie cywilnoprawnej rozstrzygać, kto może odliczyć dany wydatek jako koszt Działania nieuczciwego pełnomocnika Oszustwo a koszty Kosztem może być jedynie wydatek poniesiony w związku z rzeczywistą transakcją Udokumentowanie wydatku Faktycznie poniesione wydatki na opłacenie faktur wystawionych przez podmioty formalnie nieistniejące Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformułowano zarzuty oszustw podatkowych Puste faktury dotyczące złomu powinności nabywcy Fikcyjne transakcje a wina podatnika Nierzetelne rachunki = nierzetelne księgi Sam fakt zapłaty jako dowód poniesienia wydatku nie wystarczy Wadliwość dokumentowania wydatku Dowodem wszystko co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy... 58

2 6 36. Brak dowodu wypłaty wynagrodzenia Luki w dokumentacji delegacyjnej Noty obciążeniowe karty na wydatki służbowe Podróże służbowe udokumentowane paragonami Milczenie podatnika świadczy o braku dowodów Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów Brak wymienienia wydatku w katalogu wyłączeń nie oznacza, iż jest on kosztem Wydatki niezapłacone kosztem uzyskania przychodów Kosztami są tylko koszty o charakterze definitywnym Istotny jest cel a nie rezultat Racjonalność wydatku Organy podatkowe mogą dokonywać oceny celowości wydatków Wydatek na powszechnie dostępne opracowania Dowody na wykonanie opłaconych wydatków powinny być wiarygodne Zapisy w zeszycie Towar nabywany na aukcjach internetowych Wydatki na likwidację spółki Związek kosztów z przychodami w wyrokach NSA Związek przyczynowo-skutkowy, czy związek pośredni Konieczność przestrzegania norm prawa procesowego przez fiskusa Ocena ekonomiki działań podatnika przez organ podatkowy Podatnik może swobodnie kształtować stosunki zobowiązaniowe Decyzja jak prowadzić działalność należy do podatnika a nie do organu Ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z osiągniętymi przychodami Legalność podstawą wydatku Nie ma znaczenia wysokość przychodów Decydujący faktyczny zamiar podatnika przy ponoszeniu wydatku Wydatki poniesione na przygotowania do podjęcia nierozpoczętej działalności gospodarczej Brak powiązań a kwestionowanie ceny transakcji Wydatki na niesprzedany system informatyczny Dokumentowanie usług doradczych Przesłanki podważania wydatków na usługi doradcze Zasada dokumentowania kosztów uzyskania przychodów Rola ustawy o rachunkowości Luki w dokumentacji Brak faktury i rachunku Oświadczenie pracownika jako dowód poniesienia wydatku Zakup towarów od rolników dowody wewnętrzne Nabycie opon a dowody wewnętrzne Zbiorcze zestawienia wewnętrznych dowodów Zawiadomienie od zarządcy wspólnoty mieszkaniowej Faktury drukowane z serwera Umowy kupna-sprzedaży w formie wydruku z komputera Wadliwość dowodu księgowego Firmanctwo a koszty podatkowe Gdy organy skarbowe podważają fakt wykonania usług i dostarczenia towarów Rzetelność faktur podwykonawcy Faktury elektroniczne Faktura elektroniczna otrzymana od zagranicznego kontrahenta... 91

3 85. Faktura elektroniczna przechowywana w wersji elektronicznej Darowizna korekta kosztów Otrzymane odszkodowanie korekta kosztów Prywatne wyjazdy Wydatki na zabezpieczenie interesów kontrahentów Spółki Wydatki na drogi publiczne Dowód poniesienia wydatku z tytułu ubezpieczenia Wydatki udokumentowane paragonem i pokwitowaniem zapłaty Dokumentacja spłonęła w pożarze Utrata dokumentacji w wyniku kradzieży Dokumenty obcojęzyczne Oryginały dokumentów zagranicą Fiskus ma prawo zwiększyć koszty firmy w decyzji ROZDZIAŁ II. ZRYCZAŁTOWANE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW A. KOSZTY UZYSKANIA Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów twórców i artystów Utwór w rozumieniu prawa autorskiego Określenie twórcy Zarządzanie nieruchomością a koszty autorskie Zarządzanie kiedy koszty autorskie? % koszty uzyskania przychodów gdy kwota należności nie przekracza 200 zł Utwór stworzony w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy Nieukończony utwór Premia uznaniowa a koszty autorskie Ryczałtowe określenie zakresu pracy twórczej Z dokumentów musi wynikać jaka część wynagrodzenia przypada na pracę twórczą Forma ewidencji czasu pracy twórczej Stałe wynagrodzenie proporcja czasu pracy Działalność wydawnicza Ustawa Prawo własności przemysłowej a koszty uzyskania przychodu Zasądzona wyrokiem sądu kwota dla twórcy patentu a koszty autorskie Projekty wynalazcze Koszty z tytułu praw własności przemysłowej zmiana od 1 stycznia 2007 r Wynalazek dokonany w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy Radca prawny na etacie a koszty autorskie Przeniesienie własności projektu racjonalizatorskiego przesłanką naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu Przeniesienie własności znaku towarowego Wynagrodzenie z tytułu opłat licencyjnych Koszty uzyskania przychodów od wypłaconych honorariów Prawa autorskie twórców Funkcje organizacyjno-administracyjne a koszty Dodatek funkcyjny dla pracownika twórczego Koszty uzyskania tłumaczy Tłumacze kiedy koszty autorskie? Korekty tłumaczeń Opinie biegłych Koszty uzyskania przychodów biegłych rewidentów Konsultant techniczny

4 8 34. Projekt urbanistyczno-architektoniczny Projekt techniczno-budowlany Korzystanie z wizerunku Praca modelek Ustalenie kosztów uzyskania kierownika produkcji telewizyjnej Pianista-akompaniator Badania kliniczne i ulotki informacyjne o lekach Publikacje prasowe Prace redakcyjne Projekty prac konserwatorskich Prace konstruktorsko-technologiczne Wytwarzanie mebli stylowych Prace projektowe Program komputerowy System internetowy Strony internetowe należy traktować jako utwory Tworzenie grafiki komputerowej Opinia prawna Praca w charakterze eksperta Raporty i ekspertyzy Protokół lustracyjny Plan funkcjonowania przedsiębiorstwa Zakładowy system jakości Zajęcia dydaktyczne Zajęcie artystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury Zajęcia z aktywizacji zawodowej Prace badawczo-rozwojowe Projekty techniczne Działalność trenerów sportowych Nauczanie języków obcych Prawa pokrewne wykonawców Świadczenia nieodpłatne a 50% koszty uzyskania przychodów Autorskie prawa majątkowe nabyte w drodze spadku % koszty uzyskania przychodów a opodatkowanie VAT Autor-wydawca Pracownik-autor ( jest w orkiestrach dętych jakaś siła ) Promotor a 50% koszty % koszty uzyskania przychodu od wynagrodzenia za czas urlopu naukowego Licencja programu komputerowego Koszty przy sprzedaży know-how Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu rocznym Zaświadczenie dołączone do PIT Nierezydenci a koszty autorskie B. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI WYKO- NYWANEJ OSOBIŚCIE Działalność gospodarcza i wolny zawód Wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście 154

5 80. Zryczałtowane koszty w niektórych rodzajach działalności osobistej kilka umów z tym samym podmiotem Koszty związane z przeniesieniem praw własności intelektualnej w ramach umowy o dzieło lub zlecenia Faktycznie poniesione koszty zleceniobiorcy Przeprowadzanie badań klinicznych Zagraniczny artysta Koszty działalności syndyka Biegły sądowy C. PRACOWNICZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Koszty pracownicze w 2011 r Zaprzestanie naliczania kosztów dla pracownika zatrudnionego na wielu etatach Wynagrodzenia płatne łącznie za kilka miesięcy Wynagrodzenia grudniowe płatne w styczniu koszty uzyskania u pracowników Wynagrodzenie styczniowe płatne w grudniu poprzedniego roku Podwyższone koszty uzyskania przychodu Koszty pracującego członka zarządu Kontrakt menedżerski a podwyższone koszty Powołanie do składu zarządu wspólnoty Faktyczne miejsce zamieszkania pracownika a koszty uzyskania Miejsce zamieszkania a adres zameldowania Koszty pracowników dojeżdżających w wyjaśnieniach MF Zakład pracy wielooddziałowy decyduje miejsce wykonywanej pracy Przychody pracownika zatrudnionego na wielu etatach a roczny limit kosztów stan prawny do 31 grudnia 2006 r Nowa definicja kosztów z wielu stosunków pracy Koszty dojazdu do pracy w wysokości faktycznie poniesionej Faktyczne koszty dojazdu także w rocznym obliczeniu podatku Dokumentowanie wydatków na dojazdy Chorobowe a koszty uzyskania przychodu Zasiłek macierzyński a koszty uzyskania Wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy Koszt uzyskania przychodu u sędziego w stanie spoczynku Urlop zdrowotny Wypłata odprawy emerytalnej Nagroda jubileuszowa Wypłata 13-tki byłym pracownikom Świadczenie socjalne a koszty Koszty uzyskania zwolnionych od podatku przychodów z pracy i działalności osobistej Koszty uzyskania przychodu zwrócone przez Urząd Pracy Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego Pracownik świadczący pracę w domu ROZDZIAŁ III. MOMENT ZALICZENIA WYDATKÓW DO KOSZTÓW UZYSKA- NIA PRZYCHODÓW Metoda memoriałowa i kasowa zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu Wymóg stosowania tylko jednej metody Zasady potrącania kosztów w czasie od r Określenie momentu poniesienia kosztu

6 10 5. Data poniesienia kosztów Rozpoznawanie kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych Transakcje forward Niemożność określenia terminu powstania przychodu Potrącenie kosztów w poszczególnych miesiącach Koszty z tytułu prowizji, na które uprzednio utworzono bierne rozliczenie międzyokresowe Rabaty wynikające z faktur korygujących Rabat na przelomie roku Faktura korygująca otrzymana przez Spółkę po dacie upływu terminu do złożenia zeznania Koszt udokumentowany duplikatem faktury Koszty pośrednio związane z przychodem Rozliczenie kosztów ubezpieczenia przez podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów Moment poniesienia kosztu pośredniego Koszty udokumentowane fakturą otrzymaną przed dniem zapłaty zaliczki na podatek dochodowy Ujęcie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury Koszty związane z uzyskaniem koncesji Opłata z tytułu zwrotu nakładów Ustanowienie służebności przesyłu Urządzenie i wynajem pokoju a moment poniesienia kosztu Wydatki na prace wykonywane w związku z wynajmem Refakturowanie mediów Koszty rozwiązania umowy najmu Wypłata odstępnego Koszty pośrednie i bezpośrednie na przełomie roku Koszty ubezpieczenia pracowników Wydatki związane z pozyskaniem dofinansowania Potrącalność kosztów nie jest związana ze sposobem zapłaty Uregulowanie zobowiązań w drodze potrącenia Rezygnacja z prowadzenia ksiąg rachunkowych a rozliczenie kosztów Potrącalność kosztów w czasie u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów Przejście na księgi rachunkowe Moment uznania wydatku za koszt jest uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym Koszty utrzymania nieruchomości w okresie realizacji inwestycji Koszty pcc od pożyczek przeznaczonych na cele finansowania inwestycji Odsetki od kredytu kosztem po zakończeniu inwestycji Odsetki od kredytów na budowę budynku następnie sprzedanego Zaprzestanie użytkowania nie w pełni umorzonych środków trwałych Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku niedoboru Wydatki poniesione na infrastrukturę drogową Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków w przypadku nieosiągnięcia zamierzonego przychodu Straty w środkach obrotowych Odszkodowania z tytułu szkód górniczych Odsetki płatne z góry Zapłacone odsetki bezpośrednio związane z przychodami Prawa do emisji gazów

7 50. Koszty bezpośrednio związane z realizacją kontraktów Wydatki refakturowane na klienta Wydatki na przejęcie bazy danych Potrącanie kosztów związanych z nabytymi towarami Wniesione w ramach aportu przedsiębiorstwa towary Koszty wytworzenia wyrobów gotowych Wydatki mające ścisły związek z produkcją Moment zaliczenia do kosztów wydatkow na zaniechane inwestycje Rachunek za energię zużytą w ubiegłym roku Wydatki na usługi telekomunikacyjne Udział w targach Zakupione materiały i części zamienne niewykorzystane w danym roku Wynagrodzenie wypłacane na przełomie roku a koszty uzyskania przychodu Składki na ubezpieczenie odprowadzane do niemieckiego zakładu ubezpieczeń Wynagrodzenie pracownika moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wypłacenie wynagrodzenia za usługę świadczoną w roku poprzednim Wypłacane pracownikom dodatkowe odprawy Wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia Moment powstania kosztów wysyłki towaru Wydatki na reklamę moment zaliczenia do kosztów Koszty kampanii promocyjnej Ogłoszenia w czasopismach Wydatki na działalność marketingową Wydatki związane ze sprzedażą premiową Koszty uzyskania przychodów roku ubiegłego dokumentowane fakturami roku bieżącego Import moment poniesienia wydatku Działalność deweloperska zasady potrącania kosztów Deweloper koszty związane z opłacaniem odpisów z ksiąg wieczystych Koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży nieruchomości Wydatek na nabycie wierzytelności Skapitalizowane odsetki od pożyczek moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Opłaty z tytułu uruchomienia kredytu bankowego Koszty likwidacji obiektów Szkolenia pracowników Wydatki związane z obsługą kredytu zaciągniętego na zakup akcji Koszty gwarancji zabezpieczających wykonanie umowy Wydatek na nabycie świadectw pochodzenia Koszty poniesione na odzyskanie zakupionych wierzytelności Koszty związane z realizacją długoterminowej umowy o świadczenie usług Prenumerata czasopism moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów Wstępna opłata leasingowa moment zaliczenia do kosztów Opłata wstępna kosztem w dacie poniesienia Wstępna opłata leasingowa przy stosowaniu metody uproszczonej Jednorazowa opłata za udostępnienie sieci punktów gier Opłata związana z dopuszczeniem do obrotu produktu Opłata za pośrednictwo Prowizja bankowa z tytułu udzielonej gwarancji Prowizje agencyjne za zawarcie umów najmu Umowa o pomocy technicznej Zrzeczenie się prawa dzierżawy nieruchomości

8 Faktura za czynsz wystawiona po paru latach Opłata produktowa zapłacona za lata ubiegłe Zapłacona zaległa opłata paliwowa Moment zaliczenia do kosztów podatek od nieruchomości Zasądzona opłata za użytkowanie wieczyste Moment ujęcia w kosztach premii pieniężnej Wynajem sal szkoleniowych ROZDZIAŁ IV. ZAKUPY I UŻYWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA Środki trwałe i wartości niematerialne a koszty uzyskania przychodu Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów Jednorazowa amortyzacja u małych podatników Jednorazowa amortyzacja a równocześnie prowadzona działalność jednoosobowa i działalność w formie spółki Jednorazowa amortyzacja po wpisaniu środka trwałego do ewidencji Jednorazowa amortyzacja autobusu podatnik wykonujący działalność w zakresie transportu Zakup koni Działalność wcześniej faktycznie nie podjęta a rozpoczęcie działalności Jednorazowa amortyzacja a zwrot środka trwałego Quad amortyzacja jednorazowa Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku Wydatki na ulepszenie a jednorazowa amortyzacja Fakt rejestracji pojazdów samochodowych za granicą nie ma znaczenia dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych Zakazy zaliczania rat amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów Odpisy amortyzacyjne od wartości ustalonej proporcjonalnie do udziału we własności Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie Poniesione wydatki a brak zakupu środka trwałego Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Formalne wymogi ewidencji środków trwałych Wycena ewidencji składników majątku prywatnego Środek trwały nabyty w drodze licytacji Przewłaszczenie a amortyzacja Zaniechanie wprowadzenia środków trwałych do ewidencji Późniejsze wprowadzenie środków trwałych do ewidencji Nieprawidłowo prowadzona ewidencja środków trwałych Środki trwałe, których zakup został częściowo sfinansowany otrzymanymi środkami pomocowymi Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych Sukcesja a środki trwałe nabyte z dotacji Otrzymanie dotacji a korekta amortyzacji Dokonany zwrot części urządzeń linii korekta wartości początkowej Amortyzacja środków trwałych nabytych ze środków Funduszu Pracy Koszty przygotowania wniosku o dotację a wartość początkowa środków trwałych Aport a wartość początkowa Wartość początkowa wynalazku wniesionego aportem Przekształcenia a wartość początkowa Środek trwały definicja

9 37. Elementy rusztowania nie stanowią środka trwałego Środki trwałe niepodlegające amortyzacji Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu a opłaty z tego tytułu Aktualizacja wartości a koszt sprzedaży Wydatki związane z zakupem gruntu Korekta podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gruntów a wartość początkowa gruntu Korekta VAT a zmiana podstawy amortyzacji Zasady i metody amortyzacji środków trwałych Kontynuacja przyjętej przez poprzednika prawnego metody amortyzacji Kontynuacja metody amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym Inwestycje w obcych środkach trwałych Zmiana metody amortyzacji Warunkiem amortyzacji jest faktyczne użytkowanie środka trwałego Odpisy amortyzacyjne od części budynku nieużytkowanej Czasowe nieużywanie środków trwałych Wyłączone czasowo z używania inwestycje w obcym środku trwałym Kiedy rozpocząć amortyzację zapasowego środka trwałego? Amortyzacja środków będących przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia ich własności Cena nabycia samochodu a wartość początkowa Wartość początkowa składnika majątku nabytego jako współwłasność Gapiostwo organu a wartość początkowa Wartość początkowa a wartość wykupu przedmiotu leasingu Środki trwałe zainstalowane w pomieszczeniach użytkowanych przez klientów Udostępnianie kontrahentom na mocy umów o współpracę urządzeń Amortyzacja lokali nabytych w drodze spadku Amortyzacja popsutego samochodu Brak przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu a możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków Wniesienie przez wspólników spółki prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Zniesienie współwłasności środków trwałych a amortyzacja Wartość początkowa środków trwałych Fakt ujawnienia składników majątku trwałego w ewidencji a wartość początkowa Cena nabycia Koszty ogólne zarządu Koszty transportu Dzień realizacji różnic kursowych Różnice kursowe a koszt wytworzenia Wartość środka trwałego ustalona na podstawie wyceny biegłego Opłata z tytułu administrowania gruntami a wartość początkowa Koszty poniesione w trakcie rozruchu technologicznego a wartość początkowa Promocja projektu a wartość początkowa Wartość początkowa po remoncie i modernizacji Wydatki na odbudowę maszyny zniszczonej podczas pożaru Wartość rynkowa lokalu Ustalenie wartości początkowej budynku wielokondygnacyjnego w sytuacji, kiedy budynek został w części wybudowany Koszty zawarcia i wykonania umowy zaliczamy do wartości początkowej nieruchomości Wydatki związane z ustanowieniem służebności a wartość początkowa

10 Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wkład niepieniężny (aport) do spółki niebędącej osobą prawną Wniesienie aportem do spółki składników majątku wykorzystywanych w dotychczasowej indywidualnej działalności Co jest kosztem wytworzenia? Wartość początkowa dla środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej Amortyzacja nagrody w konkursie Ponowna amortyzacja samochodu Przeniesienie własności ponowna amortyzacja samochodu Samochód wpisany do rejestru pojazdów zabytkowych Odpisy amortyzacyjne od budynku w części wykorzystywanego na potrzeby działaności gospodarczej Amortyzacja samochodu osobowego używanego w części na potrzeby prywatne Amortyzacja środka trwałego uprzednio dzierżawionego i ulepszonego Maszyny zakupione za granicą obliczenie wartości początkowej Przejęta przez nabywcę środka trwałego kwota zaległości podatkowej powiększa wartość początkową środka trwałego Odtworzenie budynku Budynek przeznaczony do remontu a amortyzacja Remont a ulepszenie Remont a adaptacja obcego środka trwałego Wydatki na wymianę okien mają charakter odtworzeniowy Przełożenie instalacji kanalizacyjnej remontem Wymiana pieca Remont kapitalny kotłów centralnego ogrzewania Wydatki na remont należy brać pod uwagę postęp techniczny Nie każda wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe z zastosowaniem nowocześniejszych materiałów jest ulepszeniem Wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji poniesionych wydatków opinia biegłego Naprawa samochodu przed rejestracją Koszty doposażenia samochodu poniesione do dnia oddania do użytkowania Wartość początkowa środka trwałego wniesionego do spółki przed 1 stycznia 2011 r Wartość początkowa nieruchomości wniesionej jako wkład do spółki przed 1 stycznia 2011 r Wartość początkowa środka trwałego nabytego na przetargu Koszty energii elektrycznej w nieprzekazanym do używania obiekcie zwiększają koszty inwestycji Koszty przyłącza energetycznego i gazowego a wartość początkowa środka trwałego Wykorzystane elementy likwidowanego środka trwałego Wartość początkowa inwestycji w obcych środkach trwałych Wydatki na przystosowanie infrastruktury Wartość początkowa budynków wniesionych do spółki przed 1 stycznia 2011 r Wartość początkowa nieruchomości nabytej częściowo w drodze spadku, częściowo w drodze kupna Koszty poniesione na działania przygotowawcze w celu nabycia nieruchomości Pozwolenie na użytkowanie części budynku a prawo do amortyzacji Stan surowy zamknięty, wykończenie przez najemcę, a amortyzacja u wynajmującego Kradzież części peryferyjnych

11 123. Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego Koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych Odsetki od kredytów i pożyczek Odsetki od pożyczki, w części przeznaczonej na zakup nieruchomości Odsetki od pożyczki między podmiotami powiązanymi, za którą nabyty został środek trwały Koszty opłaty przygotowawczej i prowizji Ustalenie wartości początkowej wytworzonego przez podatnika środka trwałego a odsetki bankowe Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu Rabat a wartość początkowa środka trwałego Odłączenie i przyłączenie części składowych a wartość początkowa środka trwałego Połączenie dotychczas odrębnych środków trwałych Winda domontowana do budynku Odłączenie i likwidacja części peryferyjnej środka trwałego Odłączenie fragmentu linii elektroenergetycznej Przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja jako ulepszenie środka trwałego Wykończenie budynku to nie remont Remont a polityka rachunkowa Ulepszenie czy remont środka trwałego Wydatki na odbudowę spalonej hali Skucie fundamentów, rozbiórka ścianek to nie remont Wydatki na ulepszenie Jak ustalić, czy poniesiono wydatek na ulepszenie Ponoszone wydatki w związku ze zmianą lokalizacji kiosku Kwalifikacja wydatków postępowanie dowodowe Modernizacja środka trwałego a wartość początkowa Modernizacja środka trwałego nieprzyjętego do używania Dowód z zeznań poprzednich użytkowników obiektu jako sposób na wyjaśnienie wątpliwości co do stanu technicznego budynku przed pracami remontowymi Oświadczenie świadka jako dowód poświadczający wiek nieruchomości Wymiana rodzaju ogrzewania ulepszenie czy remont? Wydatki na wyposażenie pomieszczeń Wymiana drzwi; zmiana pokrycia dachu Ocieplenie budynku Adaptacja jako zmiana funkcji Ogrodzenie budynku Urządzenia samodzielne Zakup klimatyzacji do samochodu Plandeka część składowa Drukarka komputerowa w świetle przepisów o środkach trwałych Drukarka współpracująca z różnymi komputerami Wymiana monitora w komputerze Dokupienie urządzeń peryferyjnych do środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo Koszty wdrożenia systemu komputerowego Wydatki na aktualizację programu komputerowego Modyfikacja programu komputerowego Komputery pracujące w sieci Sieć komputerowa ulepszenie czy odrębny środek trwały?

12 Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego Koszty związane z przeniesieniem środka trwałego Inwestycja w leasingowanym samochodzie Inwestycja w wyposażenie dzierżawionego środka trwałego Adaptacja środka trwałego niebędącego własnością podatnika Zwrot nakładów na rzecz samoistnego posiadacza Wydatki na odkupienie prac adaptacyjnych dokonanych w obcym środku trwałym Wydatki na modernizację obcego środka trwałego nieprzyjętego do używania przez właściciela Wartości niematerialne i prawne Istota know-how Baza danych to know-how Wartość początkowa programu komputerowego Rozbudowa używanego oprogramowania Opłaty franchisingowe jako know-how Zakupione licencje powinny utworzyć jedną wartość niematerialną i prawną Wysokość opłaty licencyjnej uzależniona od obrotów Sieć handlową można uznać za wartość niematerialną i prawną Prawo do korzystania z technologii wartością niematerialną i prawną Certyfikat jakości (ISO) nie jest wartością niematerialną i prawną Nazwa firmy oraz jej logo Koszty prac badawczo-rozwojowych Koszty prac badawczo-rozwojowych współfinansowanych z dotacji Koszty prac badawczo-rozwojowych poniesione przez przejęte spółki Zakup prawa wyłączności sprzedaży Programy komputerowe wytworzone w firmie Wytwarzanie programów komputerowych autorskie koszty pracy pracowników Wytwarzanie programów komputerowych a polityka rachunkowa Modernizacja i wykonanie strony internetowej Zakup systemu informacji prawnej Prawo do amortyzacji znaku towarowego, na który nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne Odpisy amortyzacyjne od prawa rejestracji znaku towarowego Wartość początkowa znaku towarowego Moment rozpoczęcia dokonywania odpisów od znaków towarowych Wartość początkowa firmy Wartość początkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Rezygnacja z inwestycji Likwidacja środka trwałego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego Niezamortyzowana wartość wyburzonego budynku Koszty rozbiórki związanej z prowadzoną inwestycją Podatek należny od importu usług będący jednocześnie podatkiem naliczonym Ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych Możliwość zmniejszenia stawek amortyzacyjnych Obniżanie stawek amortyzacyjnych Podwyższenia uprzednio obniżonych stawek Zmiana indywidualnych stawek amortyzacyjnych Zmiana stawki amortyzacyjnej Wiek budynku a stawka amortyzacji Indywidualna stawka amortyzacyjna

13 217. Indywidualna stawka amortyzacyjna od nieruchomości zakupionych pod wynajem Indywidualne stawki amortyzacyjne używanych środków trwałych Używane środki trwałe a indywidualna stawka amortyzacyjna Wytworzony środek trwały a indywidualna stawka amortyzacyjna Indywidualna stawka amortyzacji przy środkach trwałych otrzymanych w darowiźnie Samochody demonstracyjne indywidualna stawka Stawka indywidualna samochodu wcześniej zamortyzowanego przez współmałżonka Samochody bez homologacji a stawka degresywna Modernizacja środka trwałego amortyzowanego według stawki indywidualnej Indywidualna stawka amortyzacji dla spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego Pawilon na obcym gruncie brak stawki indywidualnej Stawka amortyzacyjna dla tablic reklamowych Likwidacja środków trwałych z powodów ekonomicznych Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym Wartość początkowa nabytej licencji Zakup licencji na okres krótszy niż 24 miesiące Licencja moment rozpoczęcia amortyzacji Korekta wydatków remontowych Błędna ocena konieczność korekty kosztów Sprzęt firmowy wykorzystywany sezonowo Odliczenia z tytułu nabycia nowych technologii ROZDZIAŁ V. STRATY I SANKCJE JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 437 A. STRATY Definicja straty Straty jako koszty podatkowe w podatku dochodowym Strata ze sprzedaży wierzytelności Strata ze sprzedaży wierzytelności leasingowej Straty związane z wyposażeniem Straty dotyczące środków trwałych o przewidywanym okresie używania krótszym niż 1 rok Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych Strata powstała w związku ze sprzedażą nieprzydatnych środków trwałych Strata ze sprzedaży samochodu sfinansowanego ze środków uzyskanych z urzędu pracy Straty w środkach obrotowych dokumentacja Strata w środkach obrotowych następstwo niewłaściwego działania podatnika Strata na transakcjach walutowych Strata z powodu zdarzeń losowych Konieczność udokumentowania straty Uchybienia w dokumentowaniu strat Kradzież gotówki z szuflady Kradzież gotówki przez pracownika Kradzież zdarzenie losowe Kradzież środka trwałego przed przyjęciem do używania Wiarygodność udokumentowania straty Dokumentowanie straty towarów Strata a zawinienie podatnika Ubytki naturalne obowiązki dowodowe organu Straty w środkach trwałych a wielkość odpisów amortyzacyjnych Straty z likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności

14 Strata inwestycja w obcym środku trwałym Strata z tytułu likwidacji wartości niematerialnych i prawnych Likwidacja środków trwałych polegająca na ich wyksięgowaniu z ewidencji, w związku ze zniesieniem współwłasności Wartość rozebranych budynków kosztem uzyskania przychodów Koszty rozbiórki nieruchomości Likwidacja środków trwałych związana z rozszerzeniem zakresu działalności Zmiana technologii a likwidacja Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Strata w związku z zakupem kradzionego środka trwałego Likwidacja towarów handlowych a podatek dochodowy Likwidacja budynków ze względów ekonomicznych Ubytki naturalne a straty u podatników stosujących metodę kasową Niedobory ujawnione podczas inwentaryzacji u podatnika stosującego metodę memoriałową Przecena towarów handlowych a podatnik stosujący metodę memoriałową Odsprzedaż zbędnych zapasów przez podatnika stosującego metodę memoriałową Likwidacja zapasów Brak faktycznej likwidacji towaru Ustalenie wysokości straty wycena rzeczoznawcy Niedobór kasowy sprzedany jako wierzytelność Straty przy przejęciu zobowiązań a powiązania podmiotów Brak zapłaty za wierzytelność a strata na jej sprzedaży Straty powstałe w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Wartość zniszczonego towaru kosztem uzyskania przychodu B. OPŁATY SANKCYJNE Opłaty sankcyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Koszty egzekucyjne Koszty procesu poniesione w postępowaniu rozpoznawczym Koszty postępowania sądowego poniesione przez stronę przegraną Koszty sądowe ponoszone przez wierzyciela i dłużnika Sankcje za bezumowne korzystanie z nieruchomości Wydatek na sporządzenie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji Sankcje karne Grzywna za niestawiennictwo w postępowaniu podatkowym Opłata produktowa Odsetki za zwłokę od opłaty produktowej Zapłata kary umownej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia Opłaty środowiskowe Opłata za nieprzestrzeganie przepisów BHP Koszty kontroli przeprowadzonej przez SANEPID Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych Opłata prolongacyjna a koszty uzyskania przychodu Opłata dodatkowa za odprowadzanie ścieków Kwota dodatkowa z ustawy o cenach Opłata dodatkowa za niezagospodarowanie gruntów Opłaty sankcyjne podlegające wpłacie do budżetu państwa lub jednostek samorządowych 485

15 70. Odsetki od pożyczki zaciągniętej na zapłatę kary administracyjnej Środki trwałe karne odsetki Sankcje cywilnoprawne Odsetki za zwłokę powstałe na skutek nieuregulowania w terminie zobowiązań cywilnoprawnych Dobrowolne uszczuplenie majątku to nie odszkodowanie Odszkodowanie z tytułu wad dostarczonych produktów Koszty wycofania produktu z rynku Odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania usługi Odszkodowanie za awarię Odszkodowanie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej także powinno mieć związek z uzyskaniem przychodu Odszkodowanie za uszkodzony towar wypłacone przez firmę przewozową Odszkodowanie z tytułu utraty wartości przedmiotu leasingu Odszkodowanie z tytułu ugody sądowej Zasądzony zwrot kosztów sądowych w sprawie o wypłatę z gwarancji bankowej Odszkodowanie wypłacone pracownikowi Kary umowne kosztem podatkowym Celowe działania podatnika a kara umowna Kara umowna, wynikała wyłącznie z okoliczności niezależnych od Spółki Kara umowna za nieodebranie całej partii towaru Kosztami uzyskania przychodów kary umowne tylko przewidziane w umowie Kara umowna za odstąpienie od umowy Kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy Kary umowne z tytułu nieterminowego zakończenia robót moment zarachowania Opóźnienie w dostawie przedmiotu kontraktu niezależne od Spółki Opłata za nieterminowy załadunek Kara umowna w związku ze złamaniem umowy o wyłączność Kara umowna z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu Dodatkowa opłata parkingowa Kara nałożona wskutek przekupstwa sportowego Odszkodowanie wypłacone w związku z odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem w pracy Odszkodowanie wypłacone rodzinie pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi Odszkodowanie z tytułu wypadku jakiego doznała klientka sklepu Kara za przetrzymywanie cystern Odszkodowanie za błąd biura rachunkowego Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich Odszkodowanie za uszkodzenie maszyny Odstępne z tytułu zerwania umowy najmu Koszty utylizacji Kara za niewywiązanie się z umowy dostawy ROZDZIAŁ VI. WIERZYTELNOŚCI I REZERWY JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Definicja i podział wierzytelności Wierzytelności odpisane jako przedawnione Gdy wierzytelności nie były przychodami należnymi Kiedy korekta zeznania rocznego?

16 20 5. Umorzenie zobowiązań a koszty Umorzenie wierzytelności pracowników Obniżenie ceny nie stanowi umorzenia wierzytelności Odpisy aktualizujące wartość należności a nieściągalna wierzytelność kosztem uzyskania przychodów Częściowa spłata zadłużenia a nieściągalność wierzytelności Ubezpieczenie a wierzytelności Podatek należny zawarty w wierzytelności nieściągalnej a koszty uzyskania przychodów Wierzytelności nieściągalne Wierzytelność spółki przejmowanej Postanowienie o nieściągalności wydane w stosunku do poręczyciela Wierzytelności od zmarłego dłużnika Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności Nieściągalne wierzytelności moment zaliczenia do kosztów Uprawdopodobnienie nieściągalności powinno być w momencie utworzenia rezerwy (odpisów) Pismo syndyka masy upadłości Ocena kosztów dochodzenia wierzytelności wykonana przez firmę windykacyjną Tytułem egzekucyjnym może być akt notarialny Bezskuteczność jednej z egzekucji Postanowienie o nieściągalności dotyczące części wierzytelności Skierowanie do egzekucji części należności Wierzytelność, z której zwolniono dłużnika a koszty Jak wyliczyć przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne Warunki uznania wierzytelności za nieściągalną Korekty przychodu a nieściągalna wierzytelność Wyrok uznający roszczenie firmy za niezasadne Postanowienie o nieściągalności dokumentem uprawdopodabniającym nieściągalność wierzytelności Postanowienie o nieściągalności wydane na rzecz innego wierzyciela Postanowienie potwierdzające bezskuteczność egzekucji do kiedy w koszty? Odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy ubezpieczenia ryzyka kupieckiego Pismo komornika informujące o bezskuteczności egzekucji Umorzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Ukończenie postępowania upadłościowego jako przesłanka uznania wierzytelności za nieściągalną Protokół zamiast postanowienia o nieściągalności i postanowienia sądu Protokół jako sposób udokumentowania nieściągalności wierzytelności Podważanie oceny nieściągalności wyrażonej w protokołach Wierzytelność zagraniczna Postanowienie zagranicznego sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego Odzyskanie części lub całości wierzytelności Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności w przypadku zaliczania do kosztów odpisów aktualizujących Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nieskierowanej do egzekucji Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania Zawieszenie postepowania przez sąd Odpisy aktualizujące wartość należności u podatników prowadzących księgę podatkową 546

17 49. Odpisy aktualizujące wartość należności u podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów Rezerwy w prawie podatkowym Rezerwy a sądowe dochodzenie roszczeń Spłata obcych wierzytelności Zaprzestanie regulowania zobowiązań przez kontrahenta Zbycie wierzytelności z tytułu umów najmu Odsetki i prowizja od kredytu zaciągniętego na nabycie wierzytelności Rezerwy utworzone z tytułu straty w środkach obrotowych Tytuł wykonawczy wystawiony na firmę windykacyjną Zaliczka, której zwrot został zasądzony przez sąd ROZDZIAŁ VII. SKŁADKI I ODPISY NA FUNDUSZE JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Fundusze w działalności gospodarczej Odpisy na fundusze jako koszty uzyskania przychodu Wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika a wpłaty na fundusze powołane w drodze ustawy Odpisy i wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika nieprzewidziane przepisami prawa Wpłaty i odpisy podstawowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Odpisy na ZFŚS jako koszt konieczna wpłata, czy wystarczy odpis? Definitywne poniesienie wydatku na ZFŚS Zaległe wpłaty na rachunek ZFŚS Koszty administrowania ZFŚS Zwiększenia środków ZFŚS Zwiększenie odpisu na ZFŚS w przypadku braku zapisu o możliwości zwiększenia odpisu w zakładowym układzie zbiorowym Opóźniona wpłata na rachunek ZFŚS Stworzenie ZFŚS w trakcie roku podatkowego Wartość świadczeń w naturze przekazanych na cele funduszu świadczeń socjalnych Świadczenia urlopowe Odpisy na ZFŚS utworzony w związku z zatrudnianiem osób na umowę agencyjną Ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie wydatków szkolnych dzieci pracowników Odpisy (składki) na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy od nagród i premii Odsetki za zwłokę i opłata dodatkowa w przypadku składek na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy zapłacone, a następnie zwrócone Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Składki na FP i FGŚP wyliczone od wynagrodzenia żony jednego ze wspólników spółki jawnej Odpis na fundusz szkoleniowy Odpis na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych Odpisy na fundusz innowacyjności Odpisy na fundusz rekultywacji oraz wydatki na rekultywację terenów poeksploatacyjnych Odpis na fundusz likwidacji zakładu górniczego Odpis na fundusz remontowy od lokali niemieszkalnych jako koszt uzyskania przychodów

18 Odpis na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej jako koszt uzyskania przychodów Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Składki i inne wpłaty z tytułu przynależności do organizacji Przekazanie towarów to nie składka Opłacanie składek a zawieszenie wykonywania jednego z zawodów Składki na rzecz towarzystwa rzeczoznawców majątkowych Nieobowiązkowa przynależność do organizacji a opłacanie składek Składki na Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej Składki na Izbę Gospodarczą Dodatkowa składka na KRUS Opłacanie składek z tytułu przynależności do stowarzyszenia Składka na fundusz marketingowy Składki członkowskie opłacane przez pracodawcę ROZDZIAŁ VIII. PODATKI KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU Podatki opłacane w działalności gospodarczej jako koszt Podatek od spadków i darowizn Podatek dochodowy a koszt uzyskania przychodów Zryczałtowany podatek dochodowy zawarty w wynagrodzeniu nierezydenta Wpłaty z zysku a koszty uzyskania przychodu Podatek u źródła w przypadku banku Podatek od środków transportowych zapłacony za lata ubiegłe a koszty uzyskania przychodów Skradziony samochód a podatek drogowy Podatek od towarów i usług jako koszt podatkowy Podatek od towarów i usług z tytułu eksportu towarów Podatek należny od importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jako koszt Korekty VAT skutki dla podatników posiadających środki trwałe Podatnicy zwolnieni od VAT i świadczący czynności zwolnione podatek naliczony jako koszt Naliczony podatek VAT niepodlegający odliczeniu jako koszt Korekta w podatku VAT moment korekty kosztów Podatek VAT od usług gastronomicznych Podatek VAT w przypadku odpisu na ZFŚS Utrata prawa do odliczenia VAT a koszty Podatek naliczony z faktur VAT RR Podatek VAT z faktur wystawionych przez niezarejestrowanego podatnika Podatek VAT związany z transakcją aportu Podatek VAT od wydatków na reprezentację Różnice kursowe związane z podatkiem VAT Zagraniczny podatek VAT VAT zapłacony w innym państwie członkowskim Unijny podatek od wartości dodanej zmiana stanowiska MF VAT zapłacony w innym państwie członkowskim stanowisko sądu administracyjnego Podatek VAT zawarty w wierzytelności nieściągalnej Podatek akcyzowy powstały w wyniku korekty Podatek akcyzowy od zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Podatek akcyzowy kosztem uzyskania przychodów w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży Podatek akcyzowy zapłacony przy zakupie

19 33. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z otrzymaniem aportu i rozszerzeniem działalności Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako koszt uzyskania przychodów Dopłata do PCC Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości uregulowany po likwidacji źródła przychodów Podatek od nieruchomości przed oddaniem nieruchomości do użytkowania Podatek od nieruchomości nieruchomość przeznaczona do sprzedaży Podatek od nieruchomości kosztem w momencie osiągnięcia przychodu Podatek od nieruchomości moment zarachowania Podatek od nieruchomości odprowadzany na rzecz PFRON Podatek rolny jako koszt podatkowy Podatki dotyczące części nieobjętej umową dzierżawy Podatek od nieruchomości użytkowanej na podstawie umowy użyczenia Nieprawidłowo określona stawka cła ROZDZIAŁ IX. PRACOWNICZE KOSZTY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Wynagrodzenie wypłacane w euro Wypłata wynagrodzeń z dotacji Przekształcenia spółek czyj koszt? Brak ewidencji pracowniczej Postawienie środków do dyspozycji Zatrudnianie członków rodziny przedsiębiorcy Rozdzielność majątkowa a wartość pracy małżonka Zatrudnienie członka zarządu z naruszeniem przepisów o spółkach Umowa o pracę zawarta przez jedynego udziałowca spółki z ustanowionym przez niego pełnomocnikiem Pozorna premia a koszty Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi zatrudnionemu z naruszeniem przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Wynagrodzenie związane z wytworzeniem środka trwałego Moment poniesienia kosztów wypłata wynagrodzeń Wypłata premii za poprzedni rok te pensje oraz premie kwartalne Wypłata odprawy a koszty uzyskania przychodu Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody Dodatkowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Składki ZUS zapłacone po dacie likwidacji działalności gospodarczej Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu wypłaty nagród Koszty odprowadzanych składek od nagród pracowniczych Składki opłacane przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS zapłacone przez Spółkę przejmującą część przedsiębiorstw Należności przysługujące pracownikowi oddelegowanemu w krajową podróż służbową Diety

20 Tylko diety wypłacone są kosztem Dokumentowanie wydatków związanych z odbywaniem przez pracowników podróży służbowych Zbiorcze zestawienie wydatków z tytułu podróży służbowych uniemożliwia weryfikację poniesionych wydatków Paragon dokumentujący wydatki ponoszone przez pracowników Wydatki przekraczające wysokość diet Koszty wyżywienia podczas podróży służbowych Dublowane koszty delegacji Dieta i posiłek regeneracyjny kosztem uzyskania przychodów Koszty noclegu przekraczające limit hotelowy Koszty przejazdu Koszty dojazdów Brak biletu a zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów Koszty noclegu Koszty noclegu w przypadku najmu mieszkania służbowego Najem lokali mieszkalnych dla pracowników obcokrajowców Koszt noclegu w przypadku gdy delegowanemu pracownikowi towarzyszy druga osoba Koszty dodatkowego ubezpieczenia pracowników podczas zagranicznej podróży służbowej Inne wydatki oddelegowanego w podróż służbową Krajowe podróże służbowe pracowników a koszt uzyskania przychodu pracodawcy Diety a koszty uzyskania przychodów Diety kierowców po wyroku SN Podróż służbowa przedsiębiorcy także u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie transportu Wydatek związany z procesem rekrutacji pracowników Opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą Zwrot kosztów zleceniobiorców Używanie przez pracownika samochodu niebędącego jego własnością Dojazdy do pracy pracowników własnymi samochodami Wydatek na wynagrodzenie firmy dowożącej pracowników Ryczałty samochodowe wypłacone zleceniobiorcom Telefony prywatne i służbowe Zwrot kosztów niewykorzystanych urlopów Wydatki socjalne Zakup bonów towarowych dla pracowników Dofinansowanie uczestnictwa pracowników w zajęciach sportowych Organizacja majówki dla pracowników Zorganizowanie imprez integracyjnych dla pracowników Imprezy integracyjne muszą zawierać elementy motywujące pracowników Wydatki na odwołany wyjazd integracyjny Koszty programu motywacyjnego Wartość brutto paczek świątecznych wydanych pracownikom oraz naliczona z tego tytułu składka ZUS Wydatki związane z bezpieczeństwem pracowników i higieną pracy Strój służbowy a kwestie podatkowe Ekwiwalent za używanie odzieży moment zaliczenia do kosztów Ekwiwalent za odzież, która nie spełnia wymogów określonych dla odzieży roboczej Wydatek na pranie odzieży roboczej osób wykonujących zlecenie

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2014 r. Poz. 1215 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady

dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-18-14 Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo