SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW Pojęcie koszty uzyskania przychodów Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r Koszt wymagana indywidualna ocena ,,Wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu Poprawność kwalifikacji kosztów przedmiotem kontroli organów podatkowych Koszty a ministerialne piśmiennictwo Zasada przyporządkowywania kosztów do danego źródła przychodów Koszty związane z określonym źródłem przychodów Podział kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną Dochody zwolnione od podatku a koszty uzyskania przychodów Koszty związane z przychodami zwolnionymi Koszty ze wspólnego przedsięwzięcia Warunki, od których uzależnione jest zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów Związek przyczynowo-skutkowy Abonament za miejsce handlowe a brak działalności Reguły kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów w opinii organów podatkowych O racjonalności wydatku decyduje podatnik Wydatek powinien być faktycznie poniesiony Koszty uzyskania przychodów jako kategoria ekonomiczna i bilansowa Koszty uzyskania przychodów w szczególnych przypadkach Koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów zwolnionych Poniesienie wydatku przez podatnika Strony nie mogą w umowie cywilnoprawnej rozstrzygać, kto może odliczyć dany wydatek jako koszt Działania nieuczciwego pełnomocnika Oszustwo a koszty Kosztem może być jedynie wydatek poniesiony w związku z rzeczywistą transakcją Udokumentowanie wydatku Faktycznie poniesione wydatki na opłacenie faktur wystawionych przez podmioty formalnie nieistniejące Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformułowano zarzuty oszustw podatkowych Puste faktury dotyczące złomu powinności nabywcy Fikcyjne transakcje a wina podatnika Nierzetelne rachunki = nierzetelne księgi Sam fakt zapłaty jako dowód poniesienia wydatku nie wystarczy Wadliwość dokumentowania wydatku Dowodem wszystko co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy... 58

2 6 36. Brak dowodu wypłaty wynagrodzenia Luki w dokumentacji delegacyjnej Noty obciążeniowe karty na wydatki służbowe Podróże służbowe udokumentowane paragonami Milczenie podatnika świadczy o braku dowodów Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów Brak wymienienia wydatku w katalogu wyłączeń nie oznacza, iż jest on kosztem Wydatki niezapłacone kosztem uzyskania przychodów Kosztami są tylko koszty o charakterze definitywnym Istotny jest cel a nie rezultat Racjonalność wydatku Organy podatkowe mogą dokonywać oceny celowości wydatków Wydatek na powszechnie dostępne opracowania Dowody na wykonanie opłaconych wydatków powinny być wiarygodne Zapisy w zeszycie Towar nabywany na aukcjach internetowych Wydatki na likwidację spółki Związek kosztów z przychodami w wyrokach NSA Związek przyczynowo-skutkowy, czy związek pośredni Konieczność przestrzegania norm prawa procesowego przez fiskusa Ocena ekonomiki działań podatnika przez organ podatkowy Podatnik może swobodnie kształtować stosunki zobowiązaniowe Decyzja jak prowadzić działalność należy do podatnika a nie do organu Ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z osiągniętymi przychodami Legalność podstawą wydatku Nie ma znaczenia wysokość przychodów Decydujący faktyczny zamiar podatnika przy ponoszeniu wydatku Wydatki poniesione na przygotowania do podjęcia nierozpoczętej działalności gospodarczej Brak powiązań a kwestionowanie ceny transakcji Wydatki na niesprzedany system informatyczny Dokumentowanie usług doradczych Przesłanki podważania wydatków na usługi doradcze Zasada dokumentowania kosztów uzyskania przychodów Rola ustawy o rachunkowości Luki w dokumentacji Brak faktury i rachunku Oświadczenie pracownika jako dowód poniesienia wydatku Zakup towarów od rolników dowody wewnętrzne Nabycie opon a dowody wewnętrzne Zbiorcze zestawienia wewnętrznych dowodów Zawiadomienie od zarządcy wspólnoty mieszkaniowej Faktury drukowane z serwera Umowy kupna-sprzedaży w formie wydruku z komputera Wadliwość dowodu księgowego Firmanctwo a koszty podatkowe Gdy organy skarbowe podważają fakt wykonania usług i dostarczenia towarów Rzetelność faktur podwykonawcy Faktury elektroniczne Faktura elektroniczna otrzymana od zagranicznego kontrahenta... 91

3 85. Faktura elektroniczna przechowywana w wersji elektronicznej Darowizna korekta kosztów Otrzymane odszkodowanie korekta kosztów Prywatne wyjazdy Wydatki na zabezpieczenie interesów kontrahentów Spółki Wydatki na drogi publiczne Dowód poniesienia wydatku z tytułu ubezpieczenia Wydatki udokumentowane paragonem i pokwitowaniem zapłaty Dokumentacja spłonęła w pożarze Utrata dokumentacji w wyniku kradzieży Dokumenty obcojęzyczne Oryginały dokumentów zagranicą Fiskus ma prawo zwiększyć koszty firmy w decyzji ROZDZIAŁ II. ZRYCZAŁTOWANE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW A. KOSZTY UZYSKANIA Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów twórców i artystów Utwór w rozumieniu prawa autorskiego Określenie twórcy Zarządzanie nieruchomością a koszty autorskie Zarządzanie kiedy koszty autorskie? % koszty uzyskania przychodów gdy kwota należności nie przekracza 200 zł Utwór stworzony w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy Nieukończony utwór Premia uznaniowa a koszty autorskie Ryczałtowe określenie zakresu pracy twórczej Z dokumentów musi wynikać jaka część wynagrodzenia przypada na pracę twórczą Forma ewidencji czasu pracy twórczej Stałe wynagrodzenie proporcja czasu pracy Działalność wydawnicza Ustawa Prawo własności przemysłowej a koszty uzyskania przychodu Zasądzona wyrokiem sądu kwota dla twórcy patentu a koszty autorskie Projekty wynalazcze Koszty z tytułu praw własności przemysłowej zmiana od 1 stycznia 2007 r Wynalazek dokonany w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy Radca prawny na etacie a koszty autorskie Przeniesienie własności projektu racjonalizatorskiego przesłanką naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu Przeniesienie własności znaku towarowego Wynagrodzenie z tytułu opłat licencyjnych Koszty uzyskania przychodów od wypłaconych honorariów Prawa autorskie twórców Funkcje organizacyjno-administracyjne a koszty Dodatek funkcyjny dla pracownika twórczego Koszty uzyskania tłumaczy Tłumacze kiedy koszty autorskie? Korekty tłumaczeń Opinie biegłych Koszty uzyskania przychodów biegłych rewidentów Konsultant techniczny

4 8 34. Projekt urbanistyczno-architektoniczny Projekt techniczno-budowlany Korzystanie z wizerunku Praca modelek Ustalenie kosztów uzyskania kierownika produkcji telewizyjnej Pianista-akompaniator Badania kliniczne i ulotki informacyjne o lekach Publikacje prasowe Prace redakcyjne Projekty prac konserwatorskich Prace konstruktorsko-technologiczne Wytwarzanie mebli stylowych Prace projektowe Program komputerowy System internetowy Strony internetowe należy traktować jako utwory Tworzenie grafiki komputerowej Opinia prawna Praca w charakterze eksperta Raporty i ekspertyzy Protokół lustracyjny Plan funkcjonowania przedsiębiorstwa Zakładowy system jakości Zajęcia dydaktyczne Zajęcie artystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury Zajęcia z aktywizacji zawodowej Prace badawczo-rozwojowe Projekty techniczne Działalność trenerów sportowych Nauczanie języków obcych Prawa pokrewne wykonawców Świadczenia nieodpłatne a 50% koszty uzyskania przychodów Autorskie prawa majątkowe nabyte w drodze spadku % koszty uzyskania przychodów a opodatkowanie VAT Autor-wydawca Pracownik-autor ( jest w orkiestrach dętych jakaś siła ) Promotor a 50% koszty % koszty uzyskania przychodu od wynagrodzenia za czas urlopu naukowego Licencja programu komputerowego Koszty przy sprzedaży know-how Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu rocznym Zaświadczenie dołączone do PIT Nierezydenci a koszty autorskie B. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI WYKO- NYWANEJ OSOBIŚCIE Działalność gospodarcza i wolny zawód Wysokość kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście 154

5 80. Zryczałtowane koszty w niektórych rodzajach działalności osobistej kilka umów z tym samym podmiotem Koszty związane z przeniesieniem praw własności intelektualnej w ramach umowy o dzieło lub zlecenia Faktycznie poniesione koszty zleceniobiorcy Przeprowadzanie badań klinicznych Zagraniczny artysta Koszty działalności syndyka Biegły sądowy C. PRACOWNICZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Koszty pracownicze w 2011 r Zaprzestanie naliczania kosztów dla pracownika zatrudnionego na wielu etatach Wynagrodzenia płatne łącznie za kilka miesięcy Wynagrodzenia grudniowe płatne w styczniu koszty uzyskania u pracowników Wynagrodzenie styczniowe płatne w grudniu poprzedniego roku Podwyższone koszty uzyskania przychodu Koszty pracującego członka zarządu Kontrakt menedżerski a podwyższone koszty Powołanie do składu zarządu wspólnoty Faktyczne miejsce zamieszkania pracownika a koszty uzyskania Miejsce zamieszkania a adres zameldowania Koszty pracowników dojeżdżających w wyjaśnieniach MF Zakład pracy wielooddziałowy decyduje miejsce wykonywanej pracy Przychody pracownika zatrudnionego na wielu etatach a roczny limit kosztów stan prawny do 31 grudnia 2006 r Nowa definicja kosztów z wielu stosunków pracy Koszty dojazdu do pracy w wysokości faktycznie poniesionej Faktyczne koszty dojazdu także w rocznym obliczeniu podatku Dokumentowanie wydatków na dojazdy Chorobowe a koszty uzyskania przychodu Zasiłek macierzyński a koszty uzyskania Wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy Koszt uzyskania przychodu u sędziego w stanie spoczynku Urlop zdrowotny Wypłata odprawy emerytalnej Nagroda jubileuszowa Wypłata 13-tki byłym pracownikom Świadczenie socjalne a koszty Koszty uzyskania zwolnionych od podatku przychodów z pracy i działalności osobistej Koszty uzyskania przychodu zwrócone przez Urząd Pracy Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego Pracownik świadczący pracę w domu ROZDZIAŁ III. MOMENT ZALICZENIA WYDATKÓW DO KOSZTÓW UZYSKA- NIA PRZYCHODÓW Metoda memoriałowa i kasowa zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu Wymóg stosowania tylko jednej metody Zasady potrącania kosztów w czasie od r Określenie momentu poniesienia kosztu

6 10 5. Data poniesienia kosztów Rozpoznawanie kosztów w podatku dochodowym od osób fizycznych Transakcje forward Niemożność określenia terminu powstania przychodu Potrącenie kosztów w poszczególnych miesiącach Koszty z tytułu prowizji, na które uprzednio utworzono bierne rozliczenie międzyokresowe Rabaty wynikające z faktur korygujących Rabat na przelomie roku Faktura korygująca otrzymana przez Spółkę po dacie upływu terminu do złożenia zeznania Koszt udokumentowany duplikatem faktury Koszty pośrednio związane z przychodem Rozliczenie kosztów ubezpieczenia przez podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów Moment poniesienia kosztu pośredniego Koszty udokumentowane fakturą otrzymaną przed dniem zapłaty zaliczki na podatek dochodowy Ujęcie kosztu na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury Koszty związane z uzyskaniem koncesji Opłata z tytułu zwrotu nakładów Ustanowienie służebności przesyłu Urządzenie i wynajem pokoju a moment poniesienia kosztu Wydatki na prace wykonywane w związku z wynajmem Refakturowanie mediów Koszty rozwiązania umowy najmu Wypłata odstępnego Koszty pośrednie i bezpośrednie na przełomie roku Koszty ubezpieczenia pracowników Wydatki związane z pozyskaniem dofinansowania Potrącalność kosztów nie jest związana ze sposobem zapłaty Uregulowanie zobowiązań w drodze potrącenia Rezygnacja z prowadzenia ksiąg rachunkowych a rozliczenie kosztów Potrącalność kosztów w czasie u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów Przejście na księgi rachunkowe Moment uznania wydatku za koszt jest uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym Koszty utrzymania nieruchomości w okresie realizacji inwestycji Koszty pcc od pożyczek przeznaczonych na cele finansowania inwestycji Odsetki od kredytu kosztem po zakończeniu inwestycji Odsetki od kredytów na budowę budynku następnie sprzedanego Zaprzestanie użytkowania nie w pełni umorzonych środków trwałych Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku niedoboru Wydatki poniesione na infrastrukturę drogową Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków w przypadku nieosiągnięcia zamierzonego przychodu Straty w środkach obrotowych Odszkodowania z tytułu szkód górniczych Odsetki płatne z góry Zapłacone odsetki bezpośrednio związane z przychodami Prawa do emisji gazów

7 50. Koszty bezpośrednio związane z realizacją kontraktów Wydatki refakturowane na klienta Wydatki na przejęcie bazy danych Potrącanie kosztów związanych z nabytymi towarami Wniesione w ramach aportu przedsiębiorstwa towary Koszty wytworzenia wyrobów gotowych Wydatki mające ścisły związek z produkcją Moment zaliczenia do kosztów wydatkow na zaniechane inwestycje Rachunek za energię zużytą w ubiegłym roku Wydatki na usługi telekomunikacyjne Udział w targach Zakupione materiały i części zamienne niewykorzystane w danym roku Wynagrodzenie wypłacane na przełomie roku a koszty uzyskania przychodu Składki na ubezpieczenie odprowadzane do niemieckiego zakładu ubezpieczeń Wynagrodzenie pracownika moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wypłacenie wynagrodzenia za usługę świadczoną w roku poprzednim Wypłacane pracownikom dodatkowe odprawy Wydatki poniesione przez Spółkę na stypendia Moment powstania kosztów wysyłki towaru Wydatki na reklamę moment zaliczenia do kosztów Koszty kampanii promocyjnej Ogłoszenia w czasopismach Wydatki na działalność marketingową Wydatki związane ze sprzedażą premiową Koszty uzyskania przychodów roku ubiegłego dokumentowane fakturami roku bieżącego Import moment poniesienia wydatku Działalność deweloperska zasady potrącania kosztów Deweloper koszty związane z opłacaniem odpisów z ksiąg wieczystych Koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży nieruchomości Wydatek na nabycie wierzytelności Skapitalizowane odsetki od pożyczek moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Opłaty z tytułu uruchomienia kredytu bankowego Koszty likwidacji obiektów Szkolenia pracowników Wydatki związane z obsługą kredytu zaciągniętego na zakup akcji Koszty gwarancji zabezpieczających wykonanie umowy Wydatek na nabycie świadectw pochodzenia Koszty poniesione na odzyskanie zakupionych wierzytelności Koszty związane z realizacją długoterminowej umowy o świadczenie usług Prenumerata czasopism moment zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów Wstępna opłata leasingowa moment zaliczenia do kosztów Opłata wstępna kosztem w dacie poniesienia Wstępna opłata leasingowa przy stosowaniu metody uproszczonej Jednorazowa opłata za udostępnienie sieci punktów gier Opłata związana z dopuszczeniem do obrotu produktu Opłata za pośrednictwo Prowizja bankowa z tytułu udzielonej gwarancji Prowizje agencyjne za zawarcie umów najmu Umowa o pomocy technicznej Zrzeczenie się prawa dzierżawy nieruchomości

8 Faktura za czynsz wystawiona po paru latach Opłata produktowa zapłacona za lata ubiegłe Zapłacona zaległa opłata paliwowa Moment zaliczenia do kosztów podatek od nieruchomości Zasądzona opłata za użytkowanie wieczyste Moment ujęcia w kosztach premii pieniężnej Wynajem sal szkoleniowych ROZDZIAŁ IV. ZAKUPY I UŻYWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA Środki trwałe i wartości niematerialne a koszty uzyskania przychodu Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów Jednorazowa amortyzacja u małych podatników Jednorazowa amortyzacja a równocześnie prowadzona działalność jednoosobowa i działalność w formie spółki Jednorazowa amortyzacja po wpisaniu środka trwałego do ewidencji Jednorazowa amortyzacja autobusu podatnik wykonujący działalność w zakresie transportu Zakup koni Działalność wcześniej faktycznie nie podjęta a rozpoczęcie działalności Jednorazowa amortyzacja a zwrot środka trwałego Quad amortyzacja jednorazowa Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku Wydatki na ulepszenie a jednorazowa amortyzacja Fakt rejestracji pojazdów samochodowych za granicą nie ma znaczenia dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych Zakazy zaliczania rat amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów Odpisy amortyzacyjne od wartości ustalonej proporcjonalnie do udziału we własności Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie Poniesione wydatki a brak zakupu środka trwałego Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Formalne wymogi ewidencji środków trwałych Wycena ewidencji składników majątku prywatnego Środek trwały nabyty w drodze licytacji Przewłaszczenie a amortyzacja Zaniechanie wprowadzenia środków trwałych do ewidencji Późniejsze wprowadzenie środków trwałych do ewidencji Nieprawidłowo prowadzona ewidencja środków trwałych Środki trwałe, których zakup został częściowo sfinansowany otrzymanymi środkami pomocowymi Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych Sukcesja a środki trwałe nabyte z dotacji Otrzymanie dotacji a korekta amortyzacji Dokonany zwrot części urządzeń linii korekta wartości początkowej Amortyzacja środków trwałych nabytych ze środków Funduszu Pracy Koszty przygotowania wniosku o dotację a wartość początkowa środków trwałych Aport a wartość początkowa Wartość początkowa wynalazku wniesionego aportem Przekształcenia a wartość początkowa Środek trwały definicja

9 37. Elementy rusztowania nie stanowią środka trwałego Środki trwałe niepodlegające amortyzacji Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu a opłaty z tego tytułu Aktualizacja wartości a koszt sprzedaży Wydatki związane z zakupem gruntu Korekta podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży gruntów a wartość początkowa gruntu Korekta VAT a zmiana podstawy amortyzacji Zasady i metody amortyzacji środków trwałych Kontynuacja przyjętej przez poprzednika prawnego metody amortyzacji Kontynuacja metody amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym Inwestycje w obcych środkach trwałych Zmiana metody amortyzacji Warunkiem amortyzacji jest faktyczne użytkowanie środka trwałego Odpisy amortyzacyjne od części budynku nieużytkowanej Czasowe nieużywanie środków trwałych Wyłączone czasowo z używania inwestycje w obcym środku trwałym Kiedy rozpocząć amortyzację zapasowego środka trwałego? Amortyzacja środków będących przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia ich własności Cena nabycia samochodu a wartość początkowa Wartość początkowa składnika majątku nabytego jako współwłasność Gapiostwo organu a wartość początkowa Wartość początkowa a wartość wykupu przedmiotu leasingu Środki trwałe zainstalowane w pomieszczeniach użytkowanych przez klientów Udostępnianie kontrahentom na mocy umów o współpracę urządzeń Amortyzacja lokali nabytych w drodze spadku Amortyzacja popsutego samochodu Brak przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu a możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków Wniesienie przez wspólników spółki prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Zniesienie współwłasności środków trwałych a amortyzacja Wartość początkowa środków trwałych Fakt ujawnienia składników majątku trwałego w ewidencji a wartość początkowa Cena nabycia Koszty ogólne zarządu Koszty transportu Dzień realizacji różnic kursowych Różnice kursowe a koszt wytworzenia Wartość środka trwałego ustalona na podstawie wyceny biegłego Opłata z tytułu administrowania gruntami a wartość początkowa Koszty poniesione w trakcie rozruchu technologicznego a wartość początkowa Promocja projektu a wartość początkowa Wartość początkowa po remoncie i modernizacji Wydatki na odbudowę maszyny zniszczonej podczas pożaru Wartość rynkowa lokalu Ustalenie wartości początkowej budynku wielokondygnacyjnego w sytuacji, kiedy budynek został w części wybudowany Koszty zawarcia i wykonania umowy zaliczamy do wartości początkowej nieruchomości Wydatki związane z ustanowieniem służebności a wartość początkowa

10 Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wkład niepieniężny (aport) do spółki niebędącej osobą prawną Wniesienie aportem do spółki składników majątku wykorzystywanych w dotychczasowej indywidualnej działalności Co jest kosztem wytworzenia? Wartość początkowa dla środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej Amortyzacja nagrody w konkursie Ponowna amortyzacja samochodu Przeniesienie własności ponowna amortyzacja samochodu Samochód wpisany do rejestru pojazdów zabytkowych Odpisy amortyzacyjne od budynku w części wykorzystywanego na potrzeby działaności gospodarczej Amortyzacja samochodu osobowego używanego w części na potrzeby prywatne Amortyzacja środka trwałego uprzednio dzierżawionego i ulepszonego Maszyny zakupione za granicą obliczenie wartości początkowej Przejęta przez nabywcę środka trwałego kwota zaległości podatkowej powiększa wartość początkową środka trwałego Odtworzenie budynku Budynek przeznaczony do remontu a amortyzacja Remont a ulepszenie Remont a adaptacja obcego środka trwałego Wydatki na wymianę okien mają charakter odtworzeniowy Przełożenie instalacji kanalizacyjnej remontem Wymiana pieca Remont kapitalny kotłów centralnego ogrzewania Wydatki na remont należy brać pod uwagę postęp techniczny Nie każda wymiana zużytych elementów środka trwałego na nowe z zastosowaniem nowocześniejszych materiałów jest ulepszeniem Wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji poniesionych wydatków opinia biegłego Naprawa samochodu przed rejestracją Koszty doposażenia samochodu poniesione do dnia oddania do użytkowania Wartość początkowa środka trwałego wniesionego do spółki przed 1 stycznia 2011 r Wartość początkowa nieruchomości wniesionej jako wkład do spółki przed 1 stycznia 2011 r Wartość początkowa środka trwałego nabytego na przetargu Koszty energii elektrycznej w nieprzekazanym do używania obiekcie zwiększają koszty inwestycji Koszty przyłącza energetycznego i gazowego a wartość początkowa środka trwałego Wykorzystane elementy likwidowanego środka trwałego Wartość początkowa inwestycji w obcych środkach trwałych Wydatki na przystosowanie infrastruktury Wartość początkowa budynków wniesionych do spółki przed 1 stycznia 2011 r Wartość początkowa nieruchomości nabytej częściowo w drodze spadku, częściowo w drodze kupna Koszty poniesione na działania przygotowawcze w celu nabycia nieruchomości Pozwolenie na użytkowanie części budynku a prawo do amortyzacji Stan surowy zamknięty, wykończenie przez najemcę, a amortyzacja u wynajmującego Kradzież części peryferyjnych

11 123. Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego Koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych Odsetki od kredytów i pożyczek Odsetki od pożyczki, w części przeznaczonej na zakup nieruchomości Odsetki od pożyczki między podmiotami powiązanymi, za którą nabyty został środek trwały Koszty opłaty przygotowawczej i prowizji Ustalenie wartości początkowej wytworzonego przez podatnika środka trwałego a odsetki bankowe Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu Rabat a wartość początkowa środka trwałego Odłączenie i przyłączenie części składowych a wartość początkowa środka trwałego Połączenie dotychczas odrębnych środków trwałych Winda domontowana do budynku Odłączenie i likwidacja części peryferyjnej środka trwałego Odłączenie fragmentu linii elektroenergetycznej Przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja jako ulepszenie środka trwałego Wykończenie budynku to nie remont Remont a polityka rachunkowa Ulepszenie czy remont środka trwałego Wydatki na odbudowę spalonej hali Skucie fundamentów, rozbiórka ścianek to nie remont Wydatki na ulepszenie Jak ustalić, czy poniesiono wydatek na ulepszenie Ponoszone wydatki w związku ze zmianą lokalizacji kiosku Kwalifikacja wydatków postępowanie dowodowe Modernizacja środka trwałego a wartość początkowa Modernizacja środka trwałego nieprzyjętego do używania Dowód z zeznań poprzednich użytkowników obiektu jako sposób na wyjaśnienie wątpliwości co do stanu technicznego budynku przed pracami remontowymi Oświadczenie świadka jako dowód poświadczający wiek nieruchomości Wymiana rodzaju ogrzewania ulepszenie czy remont? Wydatki na wyposażenie pomieszczeń Wymiana drzwi; zmiana pokrycia dachu Ocieplenie budynku Adaptacja jako zmiana funkcji Ogrodzenie budynku Urządzenia samodzielne Zakup klimatyzacji do samochodu Plandeka część składowa Drukarka komputerowa w świetle przepisów o środkach trwałych Drukarka współpracująca z różnymi komputerami Wymiana monitora w komputerze Dokupienie urządzeń peryferyjnych do środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo Koszty wdrożenia systemu komputerowego Wydatki na aktualizację programu komputerowego Modyfikacja programu komputerowego Komputery pracujące w sieci Sieć komputerowa ulepszenie czy odrębny środek trwały?

12 Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego Koszty związane z przeniesieniem środka trwałego Inwestycja w leasingowanym samochodzie Inwestycja w wyposażenie dzierżawionego środka trwałego Adaptacja środka trwałego niebędącego własnością podatnika Zwrot nakładów na rzecz samoistnego posiadacza Wydatki na odkupienie prac adaptacyjnych dokonanych w obcym środku trwałym Wydatki na modernizację obcego środka trwałego nieprzyjętego do używania przez właściciela Wartości niematerialne i prawne Istota know-how Baza danych to know-how Wartość początkowa programu komputerowego Rozbudowa używanego oprogramowania Opłaty franchisingowe jako know-how Zakupione licencje powinny utworzyć jedną wartość niematerialną i prawną Wysokość opłaty licencyjnej uzależniona od obrotów Sieć handlową można uznać za wartość niematerialną i prawną Prawo do korzystania z technologii wartością niematerialną i prawną Certyfikat jakości (ISO) nie jest wartością niematerialną i prawną Nazwa firmy oraz jej logo Koszty prac badawczo-rozwojowych Koszty prac badawczo-rozwojowych współfinansowanych z dotacji Koszty prac badawczo-rozwojowych poniesione przez przejęte spółki Zakup prawa wyłączności sprzedaży Programy komputerowe wytworzone w firmie Wytwarzanie programów komputerowych autorskie koszty pracy pracowników Wytwarzanie programów komputerowych a polityka rachunkowa Modernizacja i wykonanie strony internetowej Zakup systemu informacji prawnej Prawo do amortyzacji znaku towarowego, na który nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne Odpisy amortyzacyjne od prawa rejestracji znaku towarowego Wartość początkowa znaku towarowego Moment rozpoczęcia dokonywania odpisów od znaków towarowych Wartość początkowa firmy Wartość początkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Rezygnacja z inwestycji Likwidacja środka trwałego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego Niezamortyzowana wartość wyburzonego budynku Koszty rozbiórki związanej z prowadzoną inwestycją Podatek należny od importu usług będący jednocześnie podatkiem naliczonym Ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych Możliwość zmniejszenia stawek amortyzacyjnych Obniżanie stawek amortyzacyjnych Podwyższenia uprzednio obniżonych stawek Zmiana indywidualnych stawek amortyzacyjnych Zmiana stawki amortyzacyjnej Wiek budynku a stawka amortyzacji Indywidualna stawka amortyzacyjna

13 217. Indywidualna stawka amortyzacyjna od nieruchomości zakupionych pod wynajem Indywidualne stawki amortyzacyjne używanych środków trwałych Używane środki trwałe a indywidualna stawka amortyzacyjna Wytworzony środek trwały a indywidualna stawka amortyzacyjna Indywidualna stawka amortyzacji przy środkach trwałych otrzymanych w darowiźnie Samochody demonstracyjne indywidualna stawka Stawka indywidualna samochodu wcześniej zamortyzowanego przez współmałżonka Samochody bez homologacji a stawka degresywna Modernizacja środka trwałego amortyzowanego według stawki indywidualnej Indywidualna stawka amortyzacji dla spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego Pawilon na obcym gruncie brak stawki indywidualnej Stawka amortyzacyjna dla tablic reklamowych Likwidacja środków trwałych z powodów ekonomicznych Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym Wartość początkowa nabytej licencji Zakup licencji na okres krótszy niż 24 miesiące Licencja moment rozpoczęcia amortyzacji Korekta wydatków remontowych Błędna ocena konieczność korekty kosztów Sprzęt firmowy wykorzystywany sezonowo Odliczenia z tytułu nabycia nowych technologii ROZDZIAŁ V. STRATY I SANKCJE JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 437 A. STRATY Definicja straty Straty jako koszty podatkowe w podatku dochodowym Strata ze sprzedaży wierzytelności Strata ze sprzedaży wierzytelności leasingowej Straty związane z wyposażeniem Straty dotyczące środków trwałych o przewidywanym okresie używania krótszym niż 1 rok Straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych Strata powstała w związku ze sprzedażą nieprzydatnych środków trwałych Strata ze sprzedaży samochodu sfinansowanego ze środków uzyskanych z urzędu pracy Straty w środkach obrotowych dokumentacja Strata w środkach obrotowych następstwo niewłaściwego działania podatnika Strata na transakcjach walutowych Strata z powodu zdarzeń losowych Konieczność udokumentowania straty Uchybienia w dokumentowaniu strat Kradzież gotówki z szuflady Kradzież gotówki przez pracownika Kradzież zdarzenie losowe Kradzież środka trwałego przed przyjęciem do używania Wiarygodność udokumentowania straty Dokumentowanie straty towarów Strata a zawinienie podatnika Ubytki naturalne obowiązki dowodowe organu Straty w środkach trwałych a wielkość odpisów amortyzacyjnych Straty z likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, które utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności

14 Strata inwestycja w obcym środku trwałym Strata z tytułu likwidacji wartości niematerialnych i prawnych Likwidacja środków trwałych polegająca na ich wyksięgowaniu z ewidencji, w związku ze zniesieniem współwłasności Wartość rozebranych budynków kosztem uzyskania przychodów Koszty rozbiórki nieruchomości Likwidacja środków trwałych związana z rozszerzeniem zakresu działalności Zmiana technologii a likwidacja Straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Strata w związku z zakupem kradzionego środka trwałego Likwidacja towarów handlowych a podatek dochodowy Likwidacja budynków ze względów ekonomicznych Ubytki naturalne a straty u podatników stosujących metodę kasową Niedobory ujawnione podczas inwentaryzacji u podatnika stosującego metodę memoriałową Przecena towarów handlowych a podatnik stosujący metodę memoriałową Odsprzedaż zbędnych zapasów przez podatnika stosującego metodę memoriałową Likwidacja zapasów Brak faktycznej likwidacji towaru Ustalenie wysokości straty wycena rzeczoznawcy Niedobór kasowy sprzedany jako wierzytelność Straty przy przejęciu zobowiązań a powiązania podmiotów Brak zapłaty za wierzytelność a strata na jej sprzedaży Straty powstałe w wyniku nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Wartość zniszczonego towaru kosztem uzyskania przychodu B. OPŁATY SANKCYJNE Opłaty sankcyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Koszty egzekucyjne Koszty procesu poniesione w postępowaniu rozpoznawczym Koszty postępowania sądowego poniesione przez stronę przegraną Koszty sądowe ponoszone przez wierzyciela i dłużnika Sankcje za bezumowne korzystanie z nieruchomości Wydatek na sporządzenie aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji Sankcje karne Grzywna za niestawiennictwo w postępowaniu podatkowym Opłata produktowa Odsetki za zwłokę od opłaty produktowej Zapłata kary umownej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia Opłaty środowiskowe Opłata za nieprzestrzeganie przepisów BHP Koszty kontroli przeprowadzonej przez SANEPID Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych Opłata prolongacyjna a koszty uzyskania przychodu Opłata dodatkowa za odprowadzanie ścieków Kwota dodatkowa z ustawy o cenach Opłata dodatkowa za niezagospodarowanie gruntów Opłaty sankcyjne podlegające wpłacie do budżetu państwa lub jednostek samorządowych 485

15 70. Odsetki od pożyczki zaciągniętej na zapłatę kary administracyjnej Środki trwałe karne odsetki Sankcje cywilnoprawne Odsetki za zwłokę powstałe na skutek nieuregulowania w terminie zobowiązań cywilnoprawnych Dobrowolne uszczuplenie majątku to nie odszkodowanie Odszkodowanie z tytułu wad dostarczonych produktów Koszty wycofania produktu z rynku Odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania usługi Odszkodowanie za awarię Odszkodowanie z tytułu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej także powinno mieć związek z uzyskaniem przychodu Odszkodowanie za uszkodzony towar wypłacone przez firmę przewozową Odszkodowanie z tytułu utraty wartości przedmiotu leasingu Odszkodowanie z tytułu ugody sądowej Zasądzony zwrot kosztów sądowych w sprawie o wypłatę z gwarancji bankowej Odszkodowanie wypłacone pracownikowi Kary umowne kosztem podatkowym Celowe działania podatnika a kara umowna Kara umowna, wynikała wyłącznie z okoliczności niezależnych od Spółki Kara umowna za nieodebranie całej partii towaru Kosztami uzyskania przychodów kary umowne tylko przewidziane w umowie Kara umowna za odstąpienie od umowy Kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy Kary umowne z tytułu nieterminowego zakończenia robót moment zarachowania Opóźnienie w dostawie przedmiotu kontraktu niezależne od Spółki Opłata za nieterminowy załadunek Kara umowna w związku ze złamaniem umowy o wyłączność Kara umowna z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu Dodatkowa opłata parkingowa Kara nałożona wskutek przekupstwa sportowego Odszkodowanie wypłacone w związku z odmową wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem w pracy Odszkodowanie wypłacone rodzinie pracownika, który uległ śmiertelnemu wypadkowi Odszkodowanie z tytułu wypadku jakiego doznała klientka sklepu Kara za przetrzymywanie cystern Odszkodowanie za błąd biura rachunkowego Odszkodowanie za naruszenie praw autorskich Odszkodowanie za uszkodzenie maszyny Odstępne z tytułu zerwania umowy najmu Koszty utylizacji Kara za niewywiązanie się z umowy dostawy ROZDZIAŁ VI. WIERZYTELNOŚCI I REZERWY JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Definicja i podział wierzytelności Wierzytelności odpisane jako przedawnione Gdy wierzytelności nie były przychodami należnymi Kiedy korekta zeznania rocznego?

16 20 5. Umorzenie zobowiązań a koszty Umorzenie wierzytelności pracowników Obniżenie ceny nie stanowi umorzenia wierzytelności Odpisy aktualizujące wartość należności a nieściągalna wierzytelność kosztem uzyskania przychodów Częściowa spłata zadłużenia a nieściągalność wierzytelności Ubezpieczenie a wierzytelności Podatek należny zawarty w wierzytelności nieściągalnej a koszty uzyskania przychodów Wierzytelności nieściągalne Wierzytelność spółki przejmowanej Postanowienie o nieściągalności wydane w stosunku do poręczyciela Wierzytelności od zmarłego dłużnika Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności Nieściągalne wierzytelności moment zaliczenia do kosztów Uprawdopodobnienie nieściągalności powinno być w momencie utworzenia rezerwy (odpisów) Pismo syndyka masy upadłości Ocena kosztów dochodzenia wierzytelności wykonana przez firmę windykacyjną Tytułem egzekucyjnym może być akt notarialny Bezskuteczność jednej z egzekucji Postanowienie o nieściągalności dotyczące części wierzytelności Skierowanie do egzekucji części należności Wierzytelność, z której zwolniono dłużnika a koszty Jak wyliczyć przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne Warunki uznania wierzytelności za nieściągalną Korekty przychodu a nieściągalna wierzytelność Wyrok uznający roszczenie firmy za niezasadne Postanowienie o nieściągalności dokumentem uprawdopodabniającym nieściągalność wierzytelności Postanowienie o nieściągalności wydane na rzecz innego wierzyciela Postanowienie potwierdzające bezskuteczność egzekucji do kiedy w koszty? Odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy ubezpieczenia ryzyka kupieckiego Pismo komornika informujące o bezskuteczności egzekucji Umorzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Ukończenie postępowania upadłościowego jako przesłanka uznania wierzytelności za nieściągalną Protokół zamiast postanowienia o nieściągalności i postanowienia sądu Protokół jako sposób udokumentowania nieściągalności wierzytelności Podważanie oceny nieściągalności wyrażonej w protokołach Wierzytelność zagraniczna Postanowienie zagranicznego sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego Odzyskanie części lub całości wierzytelności Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności w przypadku zaliczania do kosztów odpisów aktualizujących Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nieskierowanej do egzekucji Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania Zawieszenie postepowania przez sąd Odpisy aktualizujące wartość należności u podatników prowadzących księgę podatkową 546

17 49. Odpisy aktualizujące wartość należności u podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów Rezerwy w prawie podatkowym Rezerwy a sądowe dochodzenie roszczeń Spłata obcych wierzytelności Zaprzestanie regulowania zobowiązań przez kontrahenta Zbycie wierzytelności z tytułu umów najmu Odsetki i prowizja od kredytu zaciągniętego na nabycie wierzytelności Rezerwy utworzone z tytułu straty w środkach obrotowych Tytuł wykonawczy wystawiony na firmę windykacyjną Zaliczka, której zwrot został zasądzony przez sąd ROZDZIAŁ VII. SKŁADKI I ODPISY NA FUNDUSZE JAKO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Fundusze w działalności gospodarczej Odpisy na fundusze jako koszty uzyskania przychodu Wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika a wpłaty na fundusze powołane w drodze ustawy Odpisy i wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika nieprzewidziane przepisami prawa Wpłaty i odpisy podstawowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Odpisy na ZFŚS jako koszt konieczna wpłata, czy wystarczy odpis? Definitywne poniesienie wydatku na ZFŚS Zaległe wpłaty na rachunek ZFŚS Koszty administrowania ZFŚS Zwiększenia środków ZFŚS Zwiększenie odpisu na ZFŚS w przypadku braku zapisu o możliwości zwiększenia odpisu w zakładowym układzie zbiorowym Opóźniona wpłata na rachunek ZFŚS Stworzenie ZFŚS w trakcie roku podatkowego Wartość świadczeń w naturze przekazanych na cele funduszu świadczeń socjalnych Świadczenia urlopowe Odpisy na ZFŚS utworzony w związku z zatrudnianiem osób na umowę agencyjną Ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie wydatków szkolnych dzieci pracowników Odpisy (składki) na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy od nagród i premii Odsetki za zwłokę i opłata dodatkowa w przypadku składek na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy zapłacone, a następnie zwrócone Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Składki na FP i FGŚP wyliczone od wynagrodzenia żony jednego ze wspólników spółki jawnej Odpis na fundusz szkoleniowy Odpis na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych Odpisy na fundusz innowacyjności Odpisy na fundusz rekultywacji oraz wydatki na rekultywację terenów poeksploatacyjnych Odpis na fundusz likwidacji zakładu górniczego Odpis na fundusz remontowy od lokali niemieszkalnych jako koszt uzyskania przychodów

18 Odpis na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej jako koszt uzyskania przychodów Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Składki i inne wpłaty z tytułu przynależności do organizacji Przekazanie towarów to nie składka Opłacanie składek a zawieszenie wykonywania jednego z zawodów Składki na rzecz towarzystwa rzeczoznawców majątkowych Nieobowiązkowa przynależność do organizacji a opłacanie składek Składki na Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej Składki na Izbę Gospodarczą Dodatkowa składka na KRUS Opłacanie składek z tytułu przynależności do stowarzyszenia Składka na fundusz marketingowy Składki członkowskie opłacane przez pracodawcę ROZDZIAŁ VIII. PODATKI KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU Podatki opłacane w działalności gospodarczej jako koszt Podatek od spadków i darowizn Podatek dochodowy a koszt uzyskania przychodów Zryczałtowany podatek dochodowy zawarty w wynagrodzeniu nierezydenta Wpłaty z zysku a koszty uzyskania przychodu Podatek u źródła w przypadku banku Podatek od środków transportowych zapłacony za lata ubiegłe a koszty uzyskania przychodów Skradziony samochód a podatek drogowy Podatek od towarów i usług jako koszt podatkowy Podatek od towarów i usług z tytułu eksportu towarów Podatek należny od importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jako koszt Korekty VAT skutki dla podatników posiadających środki trwałe Podatnicy zwolnieni od VAT i świadczący czynności zwolnione podatek naliczony jako koszt Naliczony podatek VAT niepodlegający odliczeniu jako koszt Korekta w podatku VAT moment korekty kosztów Podatek VAT od usług gastronomicznych Podatek VAT w przypadku odpisu na ZFŚS Utrata prawa do odliczenia VAT a koszty Podatek naliczony z faktur VAT RR Podatek VAT z faktur wystawionych przez niezarejestrowanego podatnika Podatek VAT związany z transakcją aportu Podatek VAT od wydatków na reprezentację Różnice kursowe związane z podatkiem VAT Zagraniczny podatek VAT VAT zapłacony w innym państwie członkowskim Unijny podatek od wartości dodanej zmiana stanowiska MF VAT zapłacony w innym państwie członkowskim stanowisko sądu administracyjnego Podatek VAT zawarty w wierzytelności nieściągalnej Podatek akcyzowy powstały w wyniku korekty Podatek akcyzowy od zawinionych niedoborów wyrobów akcyzowych Podatek akcyzowy kosztem uzyskania przychodów w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży Podatek akcyzowy zapłacony przy zakupie

19 33. Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych w związku z otrzymaniem aportu i rozszerzeniem działalności Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako koszt uzyskania przychodów Dopłata do PCC Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości uregulowany po likwidacji źródła przychodów Podatek od nieruchomości przed oddaniem nieruchomości do użytkowania Podatek od nieruchomości nieruchomość przeznaczona do sprzedaży Podatek od nieruchomości kosztem w momencie osiągnięcia przychodu Podatek od nieruchomości moment zarachowania Podatek od nieruchomości odprowadzany na rzecz PFRON Podatek rolny jako koszt podatkowy Podatki dotyczące części nieobjętej umową dzierżawy Podatek od nieruchomości użytkowanej na podstawie umowy użyczenia Nieprawidłowo określona stawka cła ROZDZIAŁ IX. PRACOWNICZE KOSZTY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Wynagrodzenie wypłacane w euro Wypłata wynagrodzeń z dotacji Przekształcenia spółek czyj koszt? Brak ewidencji pracowniczej Postawienie środków do dyspozycji Zatrudnianie członków rodziny przedsiębiorcy Rozdzielność majątkowa a wartość pracy małżonka Zatrudnienie członka zarządu z naruszeniem przepisów o spółkach Umowa o pracę zawarta przez jedynego udziałowca spółki z ustanowionym przez niego pełnomocnikiem Pozorna premia a koszty Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi zatrudnionemu z naruszeniem przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Wynagrodzenie związane z wytworzeniem środka trwałego Moment poniesienia kosztów wypłata wynagrodzeń Wypłata premii za poprzedni rok te pensje oraz premie kwartalne Wypłata odprawy a koszty uzyskania przychodu Odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody Dodatkowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy Składki ZUS zapłacone po dacie likwidacji działalności gospodarczej Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu wypłaty nagród Koszty odprowadzanych składek od nagród pracowniczych Składki opłacane przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS zapłacone przez Spółkę przejmującą część przedsiębiorstw Należności przysługujące pracownikowi oddelegowanemu w krajową podróż służbową Diety

20 Tylko diety wypłacone są kosztem Dokumentowanie wydatków związanych z odbywaniem przez pracowników podróży służbowych Zbiorcze zestawienie wydatków z tytułu podróży służbowych uniemożliwia weryfikację poniesionych wydatków Paragon dokumentujący wydatki ponoszone przez pracowników Wydatki przekraczające wysokość diet Koszty wyżywienia podczas podróży służbowych Dublowane koszty delegacji Dieta i posiłek regeneracyjny kosztem uzyskania przychodów Koszty noclegu przekraczające limit hotelowy Koszty przejazdu Koszty dojazdów Brak biletu a zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów Koszty noclegu Koszty noclegu w przypadku najmu mieszkania służbowego Najem lokali mieszkalnych dla pracowników obcokrajowców Koszt noclegu w przypadku gdy delegowanemu pracownikowi towarzyszy druga osoba Koszty dodatkowego ubezpieczenia pracowników podczas zagranicznej podróży służbowej Inne wydatki oddelegowanego w podróż służbową Krajowe podróże służbowe pracowników a koszt uzyskania przychodu pracodawcy Diety a koszty uzyskania przychodów Diety kierowców po wyroku SN Podróż służbowa przedsiębiorcy także u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie transportu Wydatek związany z procesem rekrutacji pracowników Opłaty parkingowe i opłaty za przejazd autostradą Zwrot kosztów zleceniobiorców Używanie przez pracownika samochodu niebędącego jego własnością Dojazdy do pracy pracowników własnymi samochodami Wydatek na wynagrodzenie firmy dowożącej pracowników Ryczałty samochodowe wypłacone zleceniobiorcom Telefony prywatne i służbowe Zwrot kosztów niewykorzystanych urlopów Wydatki socjalne Zakup bonów towarowych dla pracowników Dofinansowanie uczestnictwa pracowników w zajęciach sportowych Organizacja majówki dla pracowników Zorganizowanie imprez integracyjnych dla pracowników Imprezy integracyjne muszą zawierać elementy motywujące pracowników Wydatki na odwołany wyjazd integracyjny Koszty programu motywacyjnego Wartość brutto paczek świątecznych wydanych pracownikom oraz naliczona z tego tytułu składka ZUS Wydatki związane z bezpieczeństwem pracowników i higieną pracy Strój służbowy a kwestie podatkowe Ekwiwalent za używanie odzieży moment zaliczenia do kosztów Ekwiwalent za odzież, która nie spełnia wymogów określonych dla odzieży roboczej Wydatek na pranie odzieży roboczej osób wykonujących zlecenie

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Definicja kosztów uzyskania przychodów sprzed 1 stycznia 2007 r. i obecnie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami

Rachunkowość finansowa rozrachunki i roszczenia. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 1. Zaksięgowanie wystawionych faktur: a. wartość netto faktury (bez podatku VAT) b. zaksięgowanie należnego podatku VAT c. razem faktura 2. Odpisanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2010 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 175914 Temat: Podatki 2014 - VAT, CIT - aktualności oraz najnowsze zmiany 25-28 Sierpień Zakopane, Hotel Belvedere Resort and Spa ****, Kod szkolenia: 175914

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 361214 Temat: CIT od podstaw w 2014 roku. Certyfikowany kurs dla początkujących 7-22 Październik Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 361214

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencja zatrudnienia Rejestr agencji zatrudnienia artykuł Monitor Księgowego 17/2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r.

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Akcyza Kwartalne rozliczanie podatku akcyzowego i AKC-WW Biuletyn

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Najem lokali użytkowych aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

Najem lokali użytkowych aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe Tomasz Balcerak, Anna Główka, Marcin Jamroży, Katarzyna Judkowiak, Renata Kabas-Komorniczak, Grzegorz Stachyra Najem lokali użytkowych aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe Stan prawny na dzień 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2006 r. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2006 r. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO PODATKI NR 12 INDEKS 36990X ISBN 9788374403603 MAJ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO Od jakich wydatków dla pracowników nie odliczymy VAT

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów Informacja dodatkowa za spis treści Zbiorcza 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach a. rzeczowe aktywa trwałe środki

Bardziej szczegółowo