Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Tomasz Soroka Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji na przyk adzie przedsi biorstwa z bran y wysokich technologii Influence of the electronic tasks system on the improvement of the quality of action in the organization on the example of the enterprise from the industry of high technologies Streszczenie: W artykule autor opisuje korzy ci i problemy, jakie pojawiaj si w trakcie wdro enia elektronicznego systemu zada w ma ym przedsi biorstwie dzia- aj cym w obszarze wysokich technologii. Zadaniem systemu jest wsparcie pracowników firmy w codziennych kontaktach z klientami i podniesienie jako ci obs ugi zg osze i zapyta, a tak e bie ce informowanie klientów o post pach w ich rozwi zywaniu. Autor stara si tak e wykaza, e system poprawia przep yw informacji wewn trz przedsi biorstwa oraz poprawia jego wizerunek na zewn trz. Abstract: in the article the author is describing benefits and problems which are turning up in the process of implementing the electronic system of tasks at the smallsized enterprise operating in the area of high technologies. Supporting employees of the company in day-to-day interactions with customers and raising the quality of the service are setting the system of applications and inquiries, as well as current informing customers of progress in untying them. The author is trying also to show that the system is correcting the flow of information inside the enterprise as well as an image is correcting him outside. Wst p W czasach, gdy sie Internet oraz komputery s standardem w dzia- aniu przedsi biorstw, coraz wi cej firm zauwa a potrzeb wdra ania oprogramowania komputerowego w szerszym zakresie ni tylko podstawowe wykorzystanie, takie jak wystawianie faktur czy obs uga magazynów. Tak e same programy maj coraz wi cej funkcji i coraz lepiej pracuj w sieciach rozproszonych, takich jak Internet. Wykorzystanie nowoczesnych progra-

2 166 T. Soroka mów w systemach zarz dzania jako ci ma niebagatelny wp yw na organizacj w takich aspektach, jak: 1 podnoszenie jako ci zarz dzania, szybko reagowania na pytania i potrzeby klientów, zapobieganie gubienia informacji, budowanie wiedzy na podstawie indukcji dotychczasowych zdarze. Aby mówi o podnoszeniu jako ci dzia a, nale y zdefiniowa poj cie Systemu Zarz dzania Jako ci. System Zarz dzania Jako ci to podsystem systemu zarz dzania organizacj, do którego g ównych zada nale y identyfikacja przyczyn niezgodno ci w procesach (w tym niezgodno ci jako ciowych) oraz zapobieganie zak óceniom i b dom w funkcjonowaniu poszczególnych dziedzin dzia- alno ci. Elektroniczny system zada s u y ma eliminowaniu problemów zwi zanych z pr dko ci reagowania i zapewnieniem odpowiedniej jako ci wykonywanej pracy. System elektronicznych zada mo emy zdefiniowa jako metod obs ugi procesów wykonywania i zlecania zada wed ug ustalonych cie ek w okre lonych przedzia ach czasowych. Pocz tkowo systemy zada elektronicznych by y wdra ane jako systemy helpdesk, definiowane jako cz organizacji (dzia, sekcja, zespó lub wyznaczona grupa osób) odpowiedzialna za przyjmowanie zg osze od u ytkowników oraz kontrol ich rozwi zania. S tzw. pojedynczym punktem kontaktu (ang. Single Point Of Contact SPOC). Z biegiem czasu systemy te zacz y obejmowa coraz wi cej aspektów dzia ania przedsi biorstw, a ich rola przesta a by kojarzona tylko i wy- cznie z pomoc z zakresu informatyki. Typowy system elektronicznych zada (rys. 1) sk ada si z kilku elementów, do których zaliczamy formularze zg oszeniowe, system obs ugi zg osze oraz modu statystyk. Formularze zg oszeniowe s u u ytkownikom do zg aszania: problemów, incydentów, pyta. W zale no ci od typu zg oszenia formularze mog mie ró ny wygl d, dzi ki temu s proste i intuicyjne w obs udze. Mog one by tak e rozpraszane pomi dzy ró nymi aplikacjami, z których korzysta u ytkownik, co powoduje, e nie odwracamy uwagi u ytkownika od aktualnie wykonywanej pracy. Dzi ki temu system zada nie jest traktowany jako kolejna aplikacja u ywana w przedsi biorstwie, a jako cz systemu zarz dzania jako ci, która jest naturalnie w system wpasowana. 1 Grudzewski W.M i Hejduk I., Zarz dzanie wiedz w przedsi biorstwach, praca zbiorowa. Warszawa, 2004, s. 17. Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

3 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 167 Po zg oszeniu nast puje praca zespo u obs uguj cego. W zale no- ci od typu zg oszenia jest ono kierowane do odpowiedniego dzia u/komórki, dzi ki czemu przy pieszamy proces obs ugi - nale y w tym miejscu zauwa- y, e dla u ytkownika du o naturalniejsze jest zg aszanie poprzez wybór obszaru czy te z dedykowanej aplikacji, dzi ki czemu nie musi on si zastanawia nad tym, gdzie powinien zg oszenie wys a i kto personalnie zajmuje si danym obszarem w przedsi biorstwie. Ma to kolosalne znaczenie w du ych firmach, szczególnie gdy pracownik pracuje od nied ugiego czasu i nie zd y pozna struktury firmy. Formularz w internecie Statystyki System obs ugi zg osze Formularz w systemie HR Formularz w systemie fakturowym Informacja zwrotna dla u ytkowników Rys. 1. Schemat systemu zada elektronicznych ród o: Opracowanie w asne Fig. 1. Scheme of the electronic tasks system Source: Own study ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

4 168 T. Soroka Z ka dym zg oszeniem wykonywane s okre lone operacje i z tego powodu obs uga jest roz o ona w czasie. Schemat obs ugi zg oszenia wygl da nast puj co: Nowe zg oszenie (Drukarka nie drukuje) Serwisant 1 (Sprawdzenie czy jest tusz w naboju drukuj cym) 1 godzina Dzia zakupów (przyj cie zapotrzebowania na zakup naboju) 1 dzie Serwisant 1 (instalacja nowego naboju, zako czenie obs ugi zg oszenia) 10 minut Rys. 2. Przyk ad czasu obs ugi zg oszenia ród o: Opracowanie w asne Fig. 2. Example of the attended time of the application Source: Own study Na powy szym przyk adzie czas obs ugi zg oszenia zaj 2 dni 1 dzie na zakup naboju oraz w sumie 1 godzin i 10 minut pracy serwisanta. Gdyby tusz by dost pny od r ki, czas obs ugi zaj by tylko 1 godzin i 10 minut. W procesie obs ugi wzi y udzia 2 osoby serwisant oraz osoba z dzia u zakupów. W przypadku z o onych zg osze, proces obs ugi mo e Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

5 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 169 by d u szy i trwa nawet kilkana cie dni i mo e bra w nim udzia nawet kilkana cie osób. Wa nym elementem systemu obs ugi zg osze jest fakt, e system pami ta czas po wi cony na ich obs ug, co jest podstaw do wykonywania raportów. Do analizowania pracy systemu zada elektronicznych s u y modu statystyk, dzi ki któremu management mo e analizowa dzia anie systemu w wielu wymiarach, takich na przyk ad jak: Ile czasu up ywa do pierwszej akcji od momentu zg oszenia? Jaki jest redni czas potrzebny na obs ug zg oszenia klasy X? Jaka jest wydajno pracownika A w stosunku do pracownika B (np. ilo obs u onych zg osze w danej jednostce czasu)? Czego dotycz najcz ciej zg aszane problemy? (by mo e rozwi zaniem nie jest obs uga zg osze, a na przyk ad wymiana oprogramowania, infrastruktury?) Czy do obs ugi pewnego rodzaju zg osze nie powinni my zatrudni zewn trznej firmy? (aby obni y koszty i czas obs ugi ze wzgl du na ma o wykwalifikowan kadr?) Analizy mog mie ró n form, ale s u jednemu celowi poprawie obs ugi jako ci zarz dzania w przedsi biorstwie. Dodatkowo dzi ki analizom firma mo e budowa baz wiedzy na temat rozwi zywania najcz ciej zg aszanych problemów, dzi ki czemu maleje liczba zg osze, a pracownicy s bardziej samodzielni. Bardzo wa ne jest cykliczne analizowanie systemu, aby móc wyci ga wnioski co do obszarów, które powinny zosta usprawnione. System elektronicznych zada automatycznie zostaje cz ci systemu zarz dzania wiedzy przedsi biorstwa, wpasowuje si znakomicie w podzia wiedzy: 2 wykorzystywan, zespo ow, ca ej organizacji, strategiczn, operacyjn, jawnie chronion. Dzi ki temu w firmie mo e by realizowany paradygmat budowania wiedzy w przedsi biorstwie Dzi ki przeniesieniu wiedzy zgromadzonej przez pracowników w kapita przedsi biorstwa, z którego b d mogli korzysta wszyscy pracownicy. W procesie przenoszenia wiedzy wa ne jest, aby zrozumie, e wiedza rozdzielona pomi dzy wielu pracowników przedsi biorstwa ma wi ksze znaczenie. 3 2 Grudzewski W.M., Hejduk I., Systemy zarz dzania wiedz - nowy paradygmat czy wyzwanie? - Przedsi biorstwo Przysz o ci - Fikcja i Rzeczywisto, praca zbiorowa pod redakcj Hejduk I. Warszawa: ORGMASZ, 2001, s Cytat za: Wieczorkowski R., Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsi biorstw z wykorzystaniem systemów zarz dzania wiedz, Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa, Warszawa 2004, s. 46. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

6 170 T. Soroka W niniejszej pracy postaram si wykaza, e elektroniczny system zada wspiera ten paradygmat i wnosi wiele korzy ci w procesie podnoszenia jako ci dzia ania przedsi biorstwa. Charakterystyka firmy X Firma X jest to przedsi biorstwo dzia aj ce w obszarze nowych technologii i jest firm produkuj c oprogramowanie oraz sprzedaj c je w modelu standardowej sprzeda y oraz SAAS. Firma istnieje na rynku dwa lata, co jest bardzo krótkim okresem dzia ania w bran y informatycznej. Dodatkowo firma korzysta z dotacji unijnych, co wi e si z prowadzeniem skomplikowanych projektów rozliczania dotacji i wykonywania produktów, których dotacje unijne dotycz. Firma ma w ofercie nast puj ce produkty i us ugi: aplikacje i rozwi zania przeznaczone dla bran y biur nieruchomo ci, tworzenie stron WWW dla rynku nieruchomo ci na w asnej, unikatowej platformie, system CRM przeznaczony dla firm ró nych bran, stworzenie systemów dedykowanych, takich jak portale korporacyjne, aplikacje desktopowe dla ró nych bran. Rozwi zania tworzone przez firm s bardzo nowoczesne i ciesz si du- ym powodzeniem na rynku. G ównym produktem firmy jest system wspieraj cy zarz dzanie biurem nieruchomo ci, z którego korzysta kilkadziesi t biur nieruchomo ci w Polsce. Jest to bardzo nowoczesna aplikacja, pracuj ca przez przegl dark internetow, która w znacz cy sposób u atwia prac agentom nieruchomo ci. Drugim wa nym produktem jest platforma wspieraj ca zarz dzanie przedsi biorstwem, która integruje w sobie takie elementy, jak: system CRM, obieg dokumentów, zarz dzanie projektami, wwsparcie przep ywu informacji w firmie. Oprócz tego firma prowadzi konsultacje eksperckie z zakresu tworzenia systemów informatycznych. Firma zatrudnia 24 osoby, w podziale na: management 3 osoby, handlowcy 5 osób, programi ci 10 osób, analitycy / projektanci 3 osoby, obs uga klienta 2 osoby, pracownicy biurowi 1 osoba. Firma zlokalizowana jest w dwóch miastach Toru i Warszawa. Dwie lokalizacje maj nast puj ce zalety: Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

7 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 171 wi kszy zasi g dzia alno ci firmy, mniejsze koszty osobowe w Toruniu ni w Warszawie, dost p do wysokiej klasy specjalistów z dwóch wydzia ów informatycznych Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu. Firma spotka a si z wieloma problemami od samego pocz tku dzia- ania. Uniemo liwia y one skuteczne konkurowanie na wybranych przez firm rynkach. Do najwa niejszych z nich nale y zaliczy : problemy w komunikacji mi dzy osobami pracuj cymi w obu lokalizacjach, brak narz dzi do prowadzenia projektów dedykowanych tworzonych dla i przy wspó udziale klientów, wiadczenie us ug i serwisu dla klientów korzystaj cych z produktów firmy w modelu SAAS problemy zwi zane z jako ci obs ugi, wysokie koszty obs ugi zg osze klientów, wolna komunikacja mi dzy pracownikami firmy a klientami, d ugi czas obs ugi zg aszanych problemów. Aby rozwi za te problemy i móc zapobiega im w przysz o ci, firma zdecydowa a si wdro y rozwi zanie informatyczne, które b dzie wspiera o proces obs ugi klientów oraz proces obs ugi firmy samej w sobie. Jako, e firma sama dzia a na rynku nowoczesnych technologii, wdro enie takie by o dla zarz du i pracowników naturalnym kierunkiem rozwoju. Opis rozwi zania W firmie zosta wdro ony system zada, którego celem by o usprawnienie dzia ania firmy i rozwi zanie problemów komunikacji oraz podniesienie jako ci wiadczonych us ug i produkowanego oprogramowania. Wdro enie systemu dotyczy o wielu aspektów dzia ania firmy. Jednym z nich jest komunikacj zewn trzn : system helpdesk dla oprogramowania dla biur nieruchomo ci w modelu SAAS, system zada dla projektów dedykowanych tworzonych przez firm, system zada dla stron WWW dla rynku nieruchomo ci, system helpdesk dla klientów korzystaj cych z oprogramowania CRM. Drugim aspektem by o usprawnienie procesów odbywaj cych si w organizacji: usprawnienie pracy dzia u sprzeda y, usprawnienie pracy dzia u marketingu, usprawnienie pracy dzia u finansowego, usprawnienie komunikacji mi dzy pracownikami. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

8 172 T. Soroka Rys. 3. Wdro ony system zada elektronicznych ród o: Opracowanie w asne Fig. 3. Introduced of the electronic tasks system Source: Own study Wdro enie systemu odby o si wed ug schematu: zdefiniowanie tak zwanych projektów zadaniowych, zdefiniowanie obszarów, których dotyczy dany projekt, przypisanie u ytkowników do projektu, okre lenie ról u ytkowników w projekcie, zdefiniowanie s owników projektu. Wdro enie zosta o wykonane w ci gu trzech miesi cy i wdro one narz dzie od razu sta o si jednym z g ównych systemów u ywanych przez pracowników firmy. Wnioski po wdro eniu Dzi ki wdro eniu systemu elektronicznych zada zosta a podniesiona jako pracy w wielu obszarach firmy, które po kolei zostan omówione. Na podstawie do wiadcze firmy sprzed wdro enia mo liwe by o oszacowanie bezpo rednich korzy ci dla firmy. Przy pieszono redni czas obs ugi zg oszenia klientów z rynku nieruchomo ci. Tabela 1 pokazuje ró nice w czasie obs ugi zg osze. Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

9 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 173 Tabela 1. Ró nice w jako ci obs ugi klientów z rynku nieruchomo ci Table. 1. Differences in quality of the customer service from the marketplace of the real estate Obszar Przed wdro eniem Po wdro eniu Ró nica Obs uga zg osze klientów 4 dni 2 dni 2 dni Cykl wydawania aktualizacji programu 60 dni 45 dni 15 dni Czas uruchomienia programu dla nowego 3 dni 1 dzie 2 dni klienta Ilo zg osze, które gin y 15% 0% 15% ród o: Opracowanie w asne Source: Own study W obs udze zg osze klientów bardzo du e znaczenie mia fakt, e ponad 90% zg osze, które do tej pory by o zg aszane za pomoc telefonu lub em, po wdro eniu systemu zacz o by zg aszane przez specjalny formularz w programie klienta. Tak samo klienci przestali zg asza problemy za pomoc zwyk ych i. Rys. 4. Formularz zg oszenia b du ród o: Opracowanie w asne Fig. 4. Application form of the mistake Source: Own study Dzi ki temu, e zosta y bardzo mocno zredukowane zg oszenia telefoniczne i emaliowe zosta praktycznie wyeliminowany problem gubienia zg osze : 4 4 Oczywi cie problemów by o du o wi cej, wiele z nich by o problemami ukrytymi pracownicy nie mieli wiadomo ci, e problemy istniej. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

10 174 T. Soroka pracownik nie zapisa telefonicznego zg oszenia klienta, nie dotar od klienta do dzia u obs ugi, dotar, ale utkn w nat oku innych zg osze i spraw, zg oszenie wymaga o uszczegó owienia i sprawa utyka a po- ród wielu innych. Najwi kszym problemem, którego obawia o si kierownictwo firmy, by o to, czy klienci b d sk onni zg asza problemy przez formularz zamiast zadzwoni, czy wys a . Okaza o si, e czynnikiem który zadecydowa o tym, e formularz jest dla klientów wygodniejszy, by fakt, e klient otrzymywa na bie co potwierdzenia o statusie swojego zg oszenia. Dzi ki temu by na bie co informowany o pracach nad jego zg oszeniem i faktem jego rozwi zania. Element ten okaza si kluczowy dla powodzenia ca ego procesu. W tym obszarze kolejnym krytycznym procesem jest cykl wydawania nowej wersji programu. Cykl ten sk ada si z kilku etapów, które musz zosta wykonane jeden po drugim i one warunkuj powodzenie oraz to, jak szybko nowa wersja zostanie wydana. Dzi ki wdro eniu elektronicznego systemu zada cykl ten zosta skrócony o 15 dni, co ma niebagatelne znaczenie w walce z firmami konkurencyjnymi, które podobnego systemu nie posiadaj. Cykl wydawania nowej wersji w omawianej firmie wygl da nast puj co: 5 Tabela 2. Proces tworzenia nowej wersji programu Table 2. Process of creating the latest version of the program Dzia anie Mistato, w którym pracuje soba odpowiedzialna za dzia anie Liczba dni 01 Zbieranie zmian Warszawa 2 Na bie co gromadzenie informacji sp ywaj cych od klientów i pracowników o sugerowanych zmianach i modyfikacjach do programu w taskach helpdesk 02 Dokumentacja Warszawa 4 Stworzenie kompletnej dokumentacji u ytkownika/ administratora do nowej wersji programu 03 Akceptacja Warszawa, 2 Akceptacja dokumentacji Toru 04 Lista zmian Warszawa 2 Przygotowanie szczegó owej listy zmian w obecnej wersji dla programisty, aby osi gn cele zdefiniowane dla nowej wersji programu 05 Akceptacja Toru 2 Akceptacja listy zmian, porównanie jej z dokumentacj 06 Harmonogram Toru 1 U o enie harmonogramu implementacji zmian za pomoc MS Project, razem z testami i uzupe nieniem dokumentacji, wdro enie w system tasków Cd. tabeli na s. 175 Opis 5 Jest to kopia oryginalnej procedury u ywanej przez przedsi biorstwo, z tym wyj tkiem, e zamiast osób odpowiedzialnych zosta y umieszczone nazwy miast, w których te osoby pracuj. Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

11 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 175 Cd. tabeli ze s. 174 Dzia anie Wdro enie harmonogramu 07 programowanie 08 Wdro enie harmonogramu - testowanie 09 Akceptacja nowej wersji 10 Uzupe nienie instrukcji i dokumentacji 11 Wdro enie nowej wersji u klientów Mistato, w którym pracuje soba odpowiedzialna za dzia anie Liczba dni Opis Toru 10 Zaprogramowanie zmian do programu zdefiniowanych w harmonogramie Toru 2 Przetestowanie zmian w programie, zg oszenie ewentualnych b dów do programisty, usuniecie b dów, ponownie testowanie Warszawa, Toru 2 Akceptacja nowej wersji zatwierdzenie wykonania wszystkich zada i testów zgodno ci. Warszawa, Toru 2 Wprowadzenie zmian do instrukcji u ytkowania i dokumentacji technicznej Toru 2 Wdro enie etapowe nowej wersji u klientów programu ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Jak wida, przy procesie pracuje wiele osób z dwóch lokalizacji, dlatego te krytyczn rzecz by o zapewnienie komunikacji na takim poziomie, aby prace przy wydawaniu nowej wersji post powa y sprawnie. Przed wdro eniem systemu elektronicznych zada, w procesie wydawania nowej wersji, wyst powa y takie problemy, jak: gini cie i, problemy z komunikacj wielu osób za pomoc a, brak mo liwo ci nadzorowania procesu zlecania prac mi dzy pracownikami, odleg o mi dzy Warszaw i Toruniem, problemy czasowe, je eli osoba z Torunia chcia a przedyskutowa co z osob z Warszawy, której akurat nie by o w pracy musia a wysy a , o którym po dwóch dniach zapomina a i je eli nie otrzyma a odpowiedzi, to nie by o mechanizmu weryfikacji statusu zlecenia. System zada elektronicznych rozwi za wi kszo z tych problemów. Nale y zaznaczy to, e oszcz dno ci przy jednym zadaniu nie s du- e, lecz sumarycznie daj znakomit popraw jako ci pracy tak jak zosta o opisane wcze niej jest to 15 dni przy wydaniu nowej wersji programu. Kolejnym procesem by o skrócenie czasu uruchomienia programu dla nowego klienta. Proces ten rozpoczyna si, kiedy handlowiec zleca dzia owi IT uruchomienie kopii programu dla nowego klienta. Proces ten sk ada si z kilku etapów: wpisanie klienta do systemu CRM, przes anie do dzia u IT informacji o kliencie potrzebnych do uruchomienia programu, ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

12 176 T. Soroka uruchomienie programu dla klienta i testy poprawno ci dzia ania, przekazanie informacji handlowcowi o uruchomieniu programu, odnotowanie faktu uruchomienia programu w CRM, poinformowanie klienta o fakcie uruchomienia, szkolenie klienta. Jest to proces, który wymaga udzia u w nim, co najmniej dwóch osób. W zale no ci od tego, w jakiej wersji uruchamiany jest program oraz jakie dodatkowe funkcje za yczy sobie klient mo e by on jeszcze bardziej rozbudowany. Najwi kszym problemem by o to, aby proces ten by wykonywany szybko i sprawnie. Podobnie jak w przypadku wcze niej omawianych procesów, g ównym problemem by o gini cie informacji i brak mo liwo ci weryfikacji przez management tego, na jakim etapie jest np. zak adanie programu dla klienta. Dzi ki wdro eniu systemu zada elektronicznych, proces ten zosta usprawniony w bardzo du ym stopniu dzi ki takim czynnikom jak: stworzone zadanie nigdy nie ginie, 6 do zadania przez ca y czas przypisana jest osoba, czyli jest kto, kto jest za zadanie odpowiedzialny, klient informowany jest o zmianach statusu zadania nie ma problemu braku komunikacji z klientem, zadanie jest widoczne równocze nie dla wszystkich zainteresowanych stron, dzi ki czemu pracownik ma poczucie tego, e inne osoby zaanga owane w proces w ka dej chwili mog sprawdzi status wykonania zadania, monitorowanie zada umo liwia sprawdzanie czasu realizacji dzi ki temu mo liwe jest porównywanie wydajno ci pracy poszczególnych pracowników. Tabela 3 dodatkowo pokazuje zyski czasowe w realizacji procesu. 7 Tak e inne dzia y w firmie zosta y usprawnione dzi ki systemowi zada elektronicznych, pokazuje to tendencj, w której zalety systemów zada, charakterystycznych dla helpdesków s równie u ywane w innych aspektach dzia ania firm. Przyk adem takiego dzia u jest marketing. Dzia ten odpowiada w firmie za nast puj ce procesy: tworzenie materia ów marketingowych, reklam, dbanie o PR, aktualizacj stron produktowych, aktualizacj strony g ównej firmy, 6 Wynika to z charakterystyki systemu zarz dzania zadaniami elektronicznymi raz wpisany rekord do bazy danych jest w niej ju przez ca y czas. 7 Tabela odnotowuje tylko czas potrzebny na wykonanie operacji cz stkowych. Nie uwzgl dnia ona potrzeby u ycia wielu narz dzi komunikacji, które by y u ywane przed wdro eniem. Sumarycznie czas potrzebny na uruchomienie programu dla nowego klienta zmniejszy si o ca e 2 dni. Metodyka pomiaru oparta zosta a o sprawdzanie czasu wykonania operacji poprzez zbieranie informacji z i i bilingów telefonicznych. Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

13 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 177 nadzór nad procesem informowania klientów o nowo ciach w firmie (nowe projekty, nowe produkty). Tabela 3. Optymalizacja procesu zak adania nowego programu Table 3. Optimization of the process of establishing the new program Operacja Czas przed wdro eniem w minutach Czas po wdro eniu w minutach Ró nica w minutach Wpisanie klienta do systemu CRM Przes anie do dzia u IT informacji 20 0,5 19,5 o kliencie potrzebnych do uruchomienia programu Uruchomienie programu dla klienta i testy poprawno ci dzia ania Przekazanie informacji handlowcowi 20 0,5 19,5 o uruchomieniu programu Odnotowanie faktu uruchomienia programu w CRM Poinformowanie klienta 60 0,5 59,5 o fakcie uruchomienia Szkolenie klienta ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Elektroniczny system zada w marketingu zosta wprowadzony w celu optymalizacji pracy i komunikacji mi dzy osobami, które s zaanga- owane w procesy marketingowe pracuj cymi na takich stanowiskach jak: specjalista od marketingu, grafik, zarz d akceptuj cy materia y marketingowe, copywriterzy tworz cy teksty na potrzeby firmy, kontrahenci firmy - drukarnie, studia DTP. W tym dziale nie mierzono metodami jako ciowymi efektów wprowadzonych zmian, ale wszystkie osoby zaanga owane w procesy zwraca y uwag na takie korzy ci jak: brak gini cia materia ów marketingowych, usprawnienie komunikacji mi dzy osobami zaanga owanymi w dany proces, centralne repozytorium projektów, tworzenie wiedzy w przedsi biorstwie na temat tworzenia materia ów marketingowych prze wiczone cie ki tworzenia materia ów itp., brak konieczno ci przesy ania poczt elektroniczn materia ów graficznych by y one sk adowane w systemie zada a dzi ki temu dost pne dla wszystkich osób zaanga owanych w proces, mo liwo nadzorowania procesu i sprawdzania statusu wykonywanych dzia a przez management firmy. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

14 178 T. Soroka Kolejnym dzia em, w którym wdro ono system zada elektronicznych by dzia tworzenia aplikacji dedykowanych. Do najwi kszych problemów tworzenia aplikacji dedykowanych nale y zaliczy problemy komunikacji mi dzy producentem a sponsorem (klientem). 8 Dzi ki wprowadzeniu systemu zarz dzania zadaniami elektroniczni zosta y zoptymalizowane takie elementy jak: mo liwo nadzorowania procesu tworzenia oprogramowania przez klienta, lepsza komunikacja mi dzy osobami pracuj cymi w zespole projektowym, usprawnienie komunikacji z firmami zewn trznymi podwykonawcami, zmniejszenie czasu potrzebnego na wykonanie projektu, dok adniejsze szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie projektu. Dodatkowo informacje gromadzone w projekcie zada zacz to wykorzystywa do predykcji czasu i nak adów potrzebnych do tworzenia tego typu projektów w przysz o ci, co ma niebagatelne znaczenie do tego, aby firma potrafi a lepiej i dok adniej szacowa czasoch onno projektów od konkurencji 9. Zosta o to niejako udowodnione podczas analizy czasu potrzebnego na tworzenie aplikacji dedykowanych stron WWW Ilo roboczogodzin Ilo roboczogodzin Ilo dni Rys. 5. Oszcz dno ci w realizacji stron www po wdro eniu systemu ród o: opracowanie w asne Fig. 5. Savings in the realization of web pages after the implementation of the system Source: Own study 8 Ewusi-Mensah K., Software Development Failures: Anatomy of Abandoned Projects, 2003, s Iian K., Britany B., Improving software maintenance by learning from the past: A case study. Proceeding of the IEEE 7, nb 4. Boston: MIT Press, 2003, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

15 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 179 Tabela 4. Optymalizacja procesu tworzenia stron WWW Table 4. Optimization of the process of creating web pages Czas realizacji w roboczogodzinach Ilo dni potrzebnych na wydanie nowej wersji Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Tabela przedstawia, w jaki sposób zosta o zoptymalizowane tworzenie stron WWW. Na skrócenie czasu realizacji mia y wp yw dwa czynniki: wyeliminowanie w skich garde podczas procesu tworzenia, analiza tworzonych stron w przesz o ci dzi ki dost powi do zada elektronicznych i wyci ganie wniosków na przysz o. W firmie w ten sposób zoptymalizowano wiele innych procesów, gdzie w ka dym widoczny by zysk czasowy, wi ksze zadowolenie pracowników i klientów, oraz ch ci do rozbudowy samego narz dzia w przysz o ci. Podsumowanie Pewne jest, e wdro enie systemu elektronicznych zada przynios o firmie wiele korzy ci. Bardzo wa nym czynnikiem, który ma bardzo du y wp yw na powodzenie operacji i przez to podniesienie jako ci zarz dzania w firmie jest fakt, e wszyscy pracownicy byli przekonani co do celowo ci wdro onego rozwi zania. Trudnym elementem jest monitoring podniesienia wydajno ci pracy, tym bardziej, je eli przed wdro eniem tego typu rozwi zania wydajno nie by a mierzona w aden sposób. Naj atwiej jest zmierzy odczucia pracowników, którzy mówi o tym z przekonaniem, e system da wiele korzy ci w optymalizacji pracy firmy. Jak zosta o przytoczone w poprzednim rozdziale, mo na tak e wzrost wydajno ci mierzy metodami jako ciowymi. Jest to w zale no ci od obszaru dzia ania firmy mniej lub bardziej skomplikowane. Bardzo du e znaczenie ma tak e fakt, e pracownicy sami wskazuj kolejne obszary dzia ania firmy, w których system zada elektronicznych powinien zosta wdro ony. Jedyn wad rozwi zania jest to, e w firmie zacz y pojawia si potrzeby przewy szaj ce mo liwo ci systemu na zasadzie Skoro mo na podzieli projekt na zadania, to dobrze by by o dzieli ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

16 180 T. Soroka na etapy i grupowa w nich zadania oraz wskazywa kolejno ich wykonania. 10 Wniosek jest taki, e firma gotowa jest na kolejne aplikacje takie jak np. zarz dzanie projektem czy obieg dokumentów. Zalet wdra ania tego typu systemów jest tak e fakt, e informacja zostaje usystematyzowana i mo e pos u y do budowania wiedzy organizacji, dzi ki czemu jako zarz dzania podnosi si jeszcze bardziej, a organizacja nabywa unikatowe umiej tno ci i know-how. 11 Literatura 1. Ewusi-Mensah K., Software Development Failures: Anatomy of Abandoned Projects, Iian K., Britany B., Improving software maintenance by learning from the past: A case study. Proceeding of the IEEE 7, nb 4. Boston: MIT Press, Grudzewski W.M., Hejduk I., Systemy zarz dzania wiedz - nowy paradygmat czy wyzwanie? - Przedsi biorstwo Przysz o ci - Fikcja i Rzeczywisto, praca zbiorowa pod redakcj Hejduk I. Warszawa: ORGMASZ, Grudzewski W.M i Hejduk I., Zarz dzanie wiedz w przedsi biorstwach, praca zbiorowa, Warszawa Kotarba W., Zarz dzanie wiedz chronion w przedsi biorstwie. Warszawa: ORGMASZ, Warszawa Wieczorkowski R., Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsi biorstw z wykorzystaniem systemów zarz dzania wiedz. Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa, Warszawa Grudzewski W.M i Hejduk I., Zarz dzanie wiedz w przedsi biorstwach, praca zbiorowa. Warszawa Wieczorkowski R., Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsi biorstw z wykorzystaniem systemów zarz dzania wiedz. Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wybrane

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo