Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Tomasz Soroka Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji na przyk adzie przedsi biorstwa z bran y wysokich technologii Influence of the electronic tasks system on the improvement of the quality of action in the organization on the example of the enterprise from the industry of high technologies Streszczenie: W artykule autor opisuje korzy ci i problemy, jakie pojawiaj si w trakcie wdro enia elektronicznego systemu zada w ma ym przedsi biorstwie dzia- aj cym w obszarze wysokich technologii. Zadaniem systemu jest wsparcie pracowników firmy w codziennych kontaktach z klientami i podniesienie jako ci obs ugi zg osze i zapyta, a tak e bie ce informowanie klientów o post pach w ich rozwi zywaniu. Autor stara si tak e wykaza, e system poprawia przep yw informacji wewn trz przedsi biorstwa oraz poprawia jego wizerunek na zewn trz. Abstract: in the article the author is describing benefits and problems which are turning up in the process of implementing the electronic system of tasks at the smallsized enterprise operating in the area of high technologies. Supporting employees of the company in day-to-day interactions with customers and raising the quality of the service are setting the system of applications and inquiries, as well as current informing customers of progress in untying them. The author is trying also to show that the system is correcting the flow of information inside the enterprise as well as an image is correcting him outside. Wst p W czasach, gdy sie Internet oraz komputery s standardem w dzia- aniu przedsi biorstw, coraz wi cej firm zauwa a potrzeb wdra ania oprogramowania komputerowego w szerszym zakresie ni tylko podstawowe wykorzystanie, takie jak wystawianie faktur czy obs uga magazynów. Tak e same programy maj coraz wi cej funkcji i coraz lepiej pracuj w sieciach rozproszonych, takich jak Internet. Wykorzystanie nowoczesnych progra-

2 166 T. Soroka mów w systemach zarz dzania jako ci ma niebagatelny wp yw na organizacj w takich aspektach, jak: 1 podnoszenie jako ci zarz dzania, szybko reagowania na pytania i potrzeby klientów, zapobieganie gubienia informacji, budowanie wiedzy na podstawie indukcji dotychczasowych zdarze. Aby mówi o podnoszeniu jako ci dzia a, nale y zdefiniowa poj cie Systemu Zarz dzania Jako ci. System Zarz dzania Jako ci to podsystem systemu zarz dzania organizacj, do którego g ównych zada nale y identyfikacja przyczyn niezgodno ci w procesach (w tym niezgodno ci jako ciowych) oraz zapobieganie zak óceniom i b dom w funkcjonowaniu poszczególnych dziedzin dzia- alno ci. Elektroniczny system zada s u y ma eliminowaniu problemów zwi zanych z pr dko ci reagowania i zapewnieniem odpowiedniej jako ci wykonywanej pracy. System elektronicznych zada mo emy zdefiniowa jako metod obs ugi procesów wykonywania i zlecania zada wed ug ustalonych cie ek w okre lonych przedzia ach czasowych. Pocz tkowo systemy zada elektronicznych by y wdra ane jako systemy helpdesk, definiowane jako cz organizacji (dzia, sekcja, zespó lub wyznaczona grupa osób) odpowiedzialna za przyjmowanie zg osze od u ytkowników oraz kontrol ich rozwi zania. S tzw. pojedynczym punktem kontaktu (ang. Single Point Of Contact SPOC). Z biegiem czasu systemy te zacz y obejmowa coraz wi cej aspektów dzia ania przedsi biorstw, a ich rola przesta a by kojarzona tylko i wy- cznie z pomoc z zakresu informatyki. Typowy system elektronicznych zada (rys. 1) sk ada si z kilku elementów, do których zaliczamy formularze zg oszeniowe, system obs ugi zg osze oraz modu statystyk. Formularze zg oszeniowe s u u ytkownikom do zg aszania: problemów, incydentów, pyta. W zale no ci od typu zg oszenia formularze mog mie ró ny wygl d, dzi ki temu s proste i intuicyjne w obs udze. Mog one by tak e rozpraszane pomi dzy ró nymi aplikacjami, z których korzysta u ytkownik, co powoduje, e nie odwracamy uwagi u ytkownika od aktualnie wykonywanej pracy. Dzi ki temu system zada nie jest traktowany jako kolejna aplikacja u ywana w przedsi biorstwie, a jako cz systemu zarz dzania jako ci, która jest naturalnie w system wpasowana. 1 Grudzewski W.M i Hejduk I., Zarz dzanie wiedz w przedsi biorstwach, praca zbiorowa. Warszawa, 2004, s. 17. Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

3 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 167 Po zg oszeniu nast puje praca zespo u obs uguj cego. W zale no- ci od typu zg oszenia jest ono kierowane do odpowiedniego dzia u/komórki, dzi ki czemu przy pieszamy proces obs ugi - nale y w tym miejscu zauwa- y, e dla u ytkownika du o naturalniejsze jest zg aszanie poprzez wybór obszaru czy te z dedykowanej aplikacji, dzi ki czemu nie musi on si zastanawia nad tym, gdzie powinien zg oszenie wys a i kto personalnie zajmuje si danym obszarem w przedsi biorstwie. Ma to kolosalne znaczenie w du ych firmach, szczególnie gdy pracownik pracuje od nied ugiego czasu i nie zd y pozna struktury firmy. Formularz w internecie Statystyki System obs ugi zg osze Formularz w systemie HR Formularz w systemie fakturowym Informacja zwrotna dla u ytkowników Rys. 1. Schemat systemu zada elektronicznych ród o: Opracowanie w asne Fig. 1. Scheme of the electronic tasks system Source: Own study ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

4 168 T. Soroka Z ka dym zg oszeniem wykonywane s okre lone operacje i z tego powodu obs uga jest roz o ona w czasie. Schemat obs ugi zg oszenia wygl da nast puj co: Nowe zg oszenie (Drukarka nie drukuje) Serwisant 1 (Sprawdzenie czy jest tusz w naboju drukuj cym) 1 godzina Dzia zakupów (przyj cie zapotrzebowania na zakup naboju) 1 dzie Serwisant 1 (instalacja nowego naboju, zako czenie obs ugi zg oszenia) 10 minut Rys. 2. Przyk ad czasu obs ugi zg oszenia ród o: Opracowanie w asne Fig. 2. Example of the attended time of the application Source: Own study Na powy szym przyk adzie czas obs ugi zg oszenia zaj 2 dni 1 dzie na zakup naboju oraz w sumie 1 godzin i 10 minut pracy serwisanta. Gdyby tusz by dost pny od r ki, czas obs ugi zaj by tylko 1 godzin i 10 minut. W procesie obs ugi wzi y udzia 2 osoby serwisant oraz osoba z dzia u zakupów. W przypadku z o onych zg osze, proces obs ugi mo e Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

5 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 169 by d u szy i trwa nawet kilkana cie dni i mo e bra w nim udzia nawet kilkana cie osób. Wa nym elementem systemu obs ugi zg osze jest fakt, e system pami ta czas po wi cony na ich obs ug, co jest podstaw do wykonywania raportów. Do analizowania pracy systemu zada elektronicznych s u y modu statystyk, dzi ki któremu management mo e analizowa dzia anie systemu w wielu wymiarach, takich na przyk ad jak: Ile czasu up ywa do pierwszej akcji od momentu zg oszenia? Jaki jest redni czas potrzebny na obs ug zg oszenia klasy X? Jaka jest wydajno pracownika A w stosunku do pracownika B (np. ilo obs u onych zg osze w danej jednostce czasu)? Czego dotycz najcz ciej zg aszane problemy? (by mo e rozwi zaniem nie jest obs uga zg osze, a na przyk ad wymiana oprogramowania, infrastruktury?) Czy do obs ugi pewnego rodzaju zg osze nie powinni my zatrudni zewn trznej firmy? (aby obni y koszty i czas obs ugi ze wzgl du na ma o wykwalifikowan kadr?) Analizy mog mie ró n form, ale s u jednemu celowi poprawie obs ugi jako ci zarz dzania w przedsi biorstwie. Dodatkowo dzi ki analizom firma mo e budowa baz wiedzy na temat rozwi zywania najcz ciej zg aszanych problemów, dzi ki czemu maleje liczba zg osze, a pracownicy s bardziej samodzielni. Bardzo wa ne jest cykliczne analizowanie systemu, aby móc wyci ga wnioski co do obszarów, które powinny zosta usprawnione. System elektronicznych zada automatycznie zostaje cz ci systemu zarz dzania wiedzy przedsi biorstwa, wpasowuje si znakomicie w podzia wiedzy: 2 wykorzystywan, zespo ow, ca ej organizacji, strategiczn, operacyjn, jawnie chronion. Dzi ki temu w firmie mo e by realizowany paradygmat budowania wiedzy w przedsi biorstwie Dzi ki przeniesieniu wiedzy zgromadzonej przez pracowników w kapita przedsi biorstwa, z którego b d mogli korzysta wszyscy pracownicy. W procesie przenoszenia wiedzy wa ne jest, aby zrozumie, e wiedza rozdzielona pomi dzy wielu pracowników przedsi biorstwa ma wi ksze znaczenie. 3 2 Grudzewski W.M., Hejduk I., Systemy zarz dzania wiedz - nowy paradygmat czy wyzwanie? - Przedsi biorstwo Przysz o ci - Fikcja i Rzeczywisto, praca zbiorowa pod redakcj Hejduk I. Warszawa: ORGMASZ, 2001, s Cytat za: Wieczorkowski R., Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsi biorstw z wykorzystaniem systemów zarz dzania wiedz, Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa, Warszawa 2004, s. 46. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

6 170 T. Soroka W niniejszej pracy postaram si wykaza, e elektroniczny system zada wspiera ten paradygmat i wnosi wiele korzy ci w procesie podnoszenia jako ci dzia ania przedsi biorstwa. Charakterystyka firmy X Firma X jest to przedsi biorstwo dzia aj ce w obszarze nowych technologii i jest firm produkuj c oprogramowanie oraz sprzedaj c je w modelu standardowej sprzeda y oraz SAAS. Firma istnieje na rynku dwa lata, co jest bardzo krótkim okresem dzia ania w bran y informatycznej. Dodatkowo firma korzysta z dotacji unijnych, co wi e si z prowadzeniem skomplikowanych projektów rozliczania dotacji i wykonywania produktów, których dotacje unijne dotycz. Firma ma w ofercie nast puj ce produkty i us ugi: aplikacje i rozwi zania przeznaczone dla bran y biur nieruchomo ci, tworzenie stron WWW dla rynku nieruchomo ci na w asnej, unikatowej platformie, system CRM przeznaczony dla firm ró nych bran, stworzenie systemów dedykowanych, takich jak portale korporacyjne, aplikacje desktopowe dla ró nych bran. Rozwi zania tworzone przez firm s bardzo nowoczesne i ciesz si du- ym powodzeniem na rynku. G ównym produktem firmy jest system wspieraj cy zarz dzanie biurem nieruchomo ci, z którego korzysta kilkadziesi t biur nieruchomo ci w Polsce. Jest to bardzo nowoczesna aplikacja, pracuj ca przez przegl dark internetow, która w znacz cy sposób u atwia prac agentom nieruchomo ci. Drugim wa nym produktem jest platforma wspieraj ca zarz dzanie przedsi biorstwem, która integruje w sobie takie elementy, jak: system CRM, obieg dokumentów, zarz dzanie projektami, wwsparcie przep ywu informacji w firmie. Oprócz tego firma prowadzi konsultacje eksperckie z zakresu tworzenia systemów informatycznych. Firma zatrudnia 24 osoby, w podziale na: management 3 osoby, handlowcy 5 osób, programi ci 10 osób, analitycy / projektanci 3 osoby, obs uga klienta 2 osoby, pracownicy biurowi 1 osoba. Firma zlokalizowana jest w dwóch miastach Toru i Warszawa. Dwie lokalizacje maj nast puj ce zalety: Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

7 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 171 wi kszy zasi g dzia alno ci firmy, mniejsze koszty osobowe w Toruniu ni w Warszawie, dost p do wysokiej klasy specjalistów z dwóch wydzia ów informatycznych Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu. Firma spotka a si z wieloma problemami od samego pocz tku dzia- ania. Uniemo liwia y one skuteczne konkurowanie na wybranych przez firm rynkach. Do najwa niejszych z nich nale y zaliczy : problemy w komunikacji mi dzy osobami pracuj cymi w obu lokalizacjach, brak narz dzi do prowadzenia projektów dedykowanych tworzonych dla i przy wspó udziale klientów, wiadczenie us ug i serwisu dla klientów korzystaj cych z produktów firmy w modelu SAAS problemy zwi zane z jako ci obs ugi, wysokie koszty obs ugi zg osze klientów, wolna komunikacja mi dzy pracownikami firmy a klientami, d ugi czas obs ugi zg aszanych problemów. Aby rozwi za te problemy i móc zapobiega im w przysz o ci, firma zdecydowa a si wdro y rozwi zanie informatyczne, które b dzie wspiera o proces obs ugi klientów oraz proces obs ugi firmy samej w sobie. Jako, e firma sama dzia a na rynku nowoczesnych technologii, wdro enie takie by o dla zarz du i pracowników naturalnym kierunkiem rozwoju. Opis rozwi zania W firmie zosta wdro ony system zada, którego celem by o usprawnienie dzia ania firmy i rozwi zanie problemów komunikacji oraz podniesienie jako ci wiadczonych us ug i produkowanego oprogramowania. Wdro enie systemu dotyczy o wielu aspektów dzia ania firmy. Jednym z nich jest komunikacj zewn trzn : system helpdesk dla oprogramowania dla biur nieruchomo ci w modelu SAAS, system zada dla projektów dedykowanych tworzonych przez firm, system zada dla stron WWW dla rynku nieruchomo ci, system helpdesk dla klientów korzystaj cych z oprogramowania CRM. Drugim aspektem by o usprawnienie procesów odbywaj cych si w organizacji: usprawnienie pracy dzia u sprzeda y, usprawnienie pracy dzia u marketingu, usprawnienie pracy dzia u finansowego, usprawnienie komunikacji mi dzy pracownikami. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

8 172 T. Soroka Rys. 3. Wdro ony system zada elektronicznych ród o: Opracowanie w asne Fig. 3. Introduced of the electronic tasks system Source: Own study Wdro enie systemu odby o si wed ug schematu: zdefiniowanie tak zwanych projektów zadaniowych, zdefiniowanie obszarów, których dotyczy dany projekt, przypisanie u ytkowników do projektu, okre lenie ról u ytkowników w projekcie, zdefiniowanie s owników projektu. Wdro enie zosta o wykonane w ci gu trzech miesi cy i wdro one narz dzie od razu sta o si jednym z g ównych systemów u ywanych przez pracowników firmy. Wnioski po wdro eniu Dzi ki wdro eniu systemu elektronicznych zada zosta a podniesiona jako pracy w wielu obszarach firmy, które po kolei zostan omówione. Na podstawie do wiadcze firmy sprzed wdro enia mo liwe by o oszacowanie bezpo rednich korzy ci dla firmy. Przy pieszono redni czas obs ugi zg oszenia klientów z rynku nieruchomo ci. Tabela 1 pokazuje ró nice w czasie obs ugi zg osze. Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

9 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 173 Tabela 1. Ró nice w jako ci obs ugi klientów z rynku nieruchomo ci Table. 1. Differences in quality of the customer service from the marketplace of the real estate Obszar Przed wdro eniem Po wdro eniu Ró nica Obs uga zg osze klientów 4 dni 2 dni 2 dni Cykl wydawania aktualizacji programu 60 dni 45 dni 15 dni Czas uruchomienia programu dla nowego 3 dni 1 dzie 2 dni klienta Ilo zg osze, które gin y 15% 0% 15% ród o: Opracowanie w asne Source: Own study W obs udze zg osze klientów bardzo du e znaczenie mia fakt, e ponad 90% zg osze, które do tej pory by o zg aszane za pomoc telefonu lub em, po wdro eniu systemu zacz o by zg aszane przez specjalny formularz w programie klienta. Tak samo klienci przestali zg asza problemy za pomoc zwyk ych i. Rys. 4. Formularz zg oszenia b du ród o: Opracowanie w asne Fig. 4. Application form of the mistake Source: Own study Dzi ki temu, e zosta y bardzo mocno zredukowane zg oszenia telefoniczne i emaliowe zosta praktycznie wyeliminowany problem gubienia zg osze : 4 4 Oczywi cie problemów by o du o wi cej, wiele z nich by o problemami ukrytymi pracownicy nie mieli wiadomo ci, e problemy istniej. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

10 174 T. Soroka pracownik nie zapisa telefonicznego zg oszenia klienta, nie dotar od klienta do dzia u obs ugi, dotar, ale utkn w nat oku innych zg osze i spraw, zg oszenie wymaga o uszczegó owienia i sprawa utyka a po- ród wielu innych. Najwi kszym problemem, którego obawia o si kierownictwo firmy, by o to, czy klienci b d sk onni zg asza problemy przez formularz zamiast zadzwoni, czy wys a . Okaza o si, e czynnikiem który zadecydowa o tym, e formularz jest dla klientów wygodniejszy, by fakt, e klient otrzymywa na bie co potwierdzenia o statusie swojego zg oszenia. Dzi ki temu by na bie co informowany o pracach nad jego zg oszeniem i faktem jego rozwi zania. Element ten okaza si kluczowy dla powodzenia ca ego procesu. W tym obszarze kolejnym krytycznym procesem jest cykl wydawania nowej wersji programu. Cykl ten sk ada si z kilku etapów, które musz zosta wykonane jeden po drugim i one warunkuj powodzenie oraz to, jak szybko nowa wersja zostanie wydana. Dzi ki wdro eniu elektronicznego systemu zada cykl ten zosta skrócony o 15 dni, co ma niebagatelne znaczenie w walce z firmami konkurencyjnymi, które podobnego systemu nie posiadaj. Cykl wydawania nowej wersji w omawianej firmie wygl da nast puj co: 5 Tabela 2. Proces tworzenia nowej wersji programu Table 2. Process of creating the latest version of the program Dzia anie Mistato, w którym pracuje soba odpowiedzialna za dzia anie Liczba dni 01 Zbieranie zmian Warszawa 2 Na bie co gromadzenie informacji sp ywaj cych od klientów i pracowników o sugerowanych zmianach i modyfikacjach do programu w taskach helpdesk 02 Dokumentacja Warszawa 4 Stworzenie kompletnej dokumentacji u ytkownika/ administratora do nowej wersji programu 03 Akceptacja Warszawa, 2 Akceptacja dokumentacji Toru 04 Lista zmian Warszawa 2 Przygotowanie szczegó owej listy zmian w obecnej wersji dla programisty, aby osi gn cele zdefiniowane dla nowej wersji programu 05 Akceptacja Toru 2 Akceptacja listy zmian, porównanie jej z dokumentacj 06 Harmonogram Toru 1 U o enie harmonogramu implementacji zmian za pomoc MS Project, razem z testami i uzupe nieniem dokumentacji, wdro enie w system tasków Cd. tabeli na s. 175 Opis 5 Jest to kopia oryginalnej procedury u ywanej przez przedsi biorstwo, z tym wyj tkiem, e zamiast osób odpowiedzialnych zosta y umieszczone nazwy miast, w których te osoby pracuj. Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

11 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 175 Cd. tabeli ze s. 174 Dzia anie Wdro enie harmonogramu 07 programowanie 08 Wdro enie harmonogramu - testowanie 09 Akceptacja nowej wersji 10 Uzupe nienie instrukcji i dokumentacji 11 Wdro enie nowej wersji u klientów Mistato, w którym pracuje soba odpowiedzialna za dzia anie Liczba dni Opis Toru 10 Zaprogramowanie zmian do programu zdefiniowanych w harmonogramie Toru 2 Przetestowanie zmian w programie, zg oszenie ewentualnych b dów do programisty, usuniecie b dów, ponownie testowanie Warszawa, Toru 2 Akceptacja nowej wersji zatwierdzenie wykonania wszystkich zada i testów zgodno ci. Warszawa, Toru 2 Wprowadzenie zmian do instrukcji u ytkowania i dokumentacji technicznej Toru 2 Wdro enie etapowe nowej wersji u klientów programu ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Jak wida, przy procesie pracuje wiele osób z dwóch lokalizacji, dlatego te krytyczn rzecz by o zapewnienie komunikacji na takim poziomie, aby prace przy wydawaniu nowej wersji post powa y sprawnie. Przed wdro eniem systemu elektronicznych zada, w procesie wydawania nowej wersji, wyst powa y takie problemy, jak: gini cie i, problemy z komunikacj wielu osób za pomoc a, brak mo liwo ci nadzorowania procesu zlecania prac mi dzy pracownikami, odleg o mi dzy Warszaw i Toruniem, problemy czasowe, je eli osoba z Torunia chcia a przedyskutowa co z osob z Warszawy, której akurat nie by o w pracy musia a wysy a , o którym po dwóch dniach zapomina a i je eli nie otrzyma a odpowiedzi, to nie by o mechanizmu weryfikacji statusu zlecenia. System zada elektronicznych rozwi za wi kszo z tych problemów. Nale y zaznaczy to, e oszcz dno ci przy jednym zadaniu nie s du- e, lecz sumarycznie daj znakomit popraw jako ci pracy tak jak zosta o opisane wcze niej jest to 15 dni przy wydaniu nowej wersji programu. Kolejnym procesem by o skrócenie czasu uruchomienia programu dla nowego klienta. Proces ten rozpoczyna si, kiedy handlowiec zleca dzia owi IT uruchomienie kopii programu dla nowego klienta. Proces ten sk ada si z kilku etapów: wpisanie klienta do systemu CRM, przes anie do dzia u IT informacji o kliencie potrzebnych do uruchomienia programu, ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

12 176 T. Soroka uruchomienie programu dla klienta i testy poprawno ci dzia ania, przekazanie informacji handlowcowi o uruchomieniu programu, odnotowanie faktu uruchomienia programu w CRM, poinformowanie klienta o fakcie uruchomienia, szkolenie klienta. Jest to proces, który wymaga udzia u w nim, co najmniej dwóch osób. W zale no ci od tego, w jakiej wersji uruchamiany jest program oraz jakie dodatkowe funkcje za yczy sobie klient mo e by on jeszcze bardziej rozbudowany. Najwi kszym problemem by o to, aby proces ten by wykonywany szybko i sprawnie. Podobnie jak w przypadku wcze niej omawianych procesów, g ównym problemem by o gini cie informacji i brak mo liwo ci weryfikacji przez management tego, na jakim etapie jest np. zak adanie programu dla klienta. Dzi ki wdro eniu systemu zada elektronicznych, proces ten zosta usprawniony w bardzo du ym stopniu dzi ki takim czynnikom jak: stworzone zadanie nigdy nie ginie, 6 do zadania przez ca y czas przypisana jest osoba, czyli jest kto, kto jest za zadanie odpowiedzialny, klient informowany jest o zmianach statusu zadania nie ma problemu braku komunikacji z klientem, zadanie jest widoczne równocze nie dla wszystkich zainteresowanych stron, dzi ki czemu pracownik ma poczucie tego, e inne osoby zaanga owane w proces w ka dej chwili mog sprawdzi status wykonania zadania, monitorowanie zada umo liwia sprawdzanie czasu realizacji dzi ki temu mo liwe jest porównywanie wydajno ci pracy poszczególnych pracowników. Tabela 3 dodatkowo pokazuje zyski czasowe w realizacji procesu. 7 Tak e inne dzia y w firmie zosta y usprawnione dzi ki systemowi zada elektronicznych, pokazuje to tendencj, w której zalety systemów zada, charakterystycznych dla helpdesków s równie u ywane w innych aspektach dzia ania firm. Przyk adem takiego dzia u jest marketing. Dzia ten odpowiada w firmie za nast puj ce procesy: tworzenie materia ów marketingowych, reklam, dbanie o PR, aktualizacj stron produktowych, aktualizacj strony g ównej firmy, 6 Wynika to z charakterystyki systemu zarz dzania zadaniami elektronicznymi raz wpisany rekord do bazy danych jest w niej ju przez ca y czas. 7 Tabela odnotowuje tylko czas potrzebny na wykonanie operacji cz stkowych. Nie uwzgl dnia ona potrzeby u ycia wielu narz dzi komunikacji, które by y u ywane przed wdro eniem. Sumarycznie czas potrzebny na uruchomienie programu dla nowego klienta zmniejszy si o ca e 2 dni. Metodyka pomiaru oparta zosta a o sprawdzanie czasu wykonania operacji poprzez zbieranie informacji z i i bilingów telefonicznych. Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

13 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 177 nadzór nad procesem informowania klientów o nowo ciach w firmie (nowe projekty, nowe produkty). Tabela 3. Optymalizacja procesu zak adania nowego programu Table 3. Optimization of the process of establishing the new program Operacja Czas przed wdro eniem w minutach Czas po wdro eniu w minutach Ró nica w minutach Wpisanie klienta do systemu CRM Przes anie do dzia u IT informacji 20 0,5 19,5 o kliencie potrzebnych do uruchomienia programu Uruchomienie programu dla klienta i testy poprawno ci dzia ania Przekazanie informacji handlowcowi 20 0,5 19,5 o uruchomieniu programu Odnotowanie faktu uruchomienia programu w CRM Poinformowanie klienta 60 0,5 59,5 o fakcie uruchomienia Szkolenie klienta ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Elektroniczny system zada w marketingu zosta wprowadzony w celu optymalizacji pracy i komunikacji mi dzy osobami, które s zaanga- owane w procesy marketingowe pracuj cymi na takich stanowiskach jak: specjalista od marketingu, grafik, zarz d akceptuj cy materia y marketingowe, copywriterzy tworz cy teksty na potrzeby firmy, kontrahenci firmy - drukarnie, studia DTP. W tym dziale nie mierzono metodami jako ciowymi efektów wprowadzonych zmian, ale wszystkie osoby zaanga owane w procesy zwraca y uwag na takie korzy ci jak: brak gini cia materia ów marketingowych, usprawnienie komunikacji mi dzy osobami zaanga owanymi w dany proces, centralne repozytorium projektów, tworzenie wiedzy w przedsi biorstwie na temat tworzenia materia ów marketingowych prze wiczone cie ki tworzenia materia ów itp., brak konieczno ci przesy ania poczt elektroniczn materia ów graficznych by y one sk adowane w systemie zada a dzi ki temu dost pne dla wszystkich osób zaanga owanych w proces, mo liwo nadzorowania procesu i sprawdzania statusu wykonywanych dzia a przez management firmy. ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

14 178 T. Soroka Kolejnym dzia em, w którym wdro ono system zada elektronicznych by dzia tworzenia aplikacji dedykowanych. Do najwi kszych problemów tworzenia aplikacji dedykowanych nale y zaliczy problemy komunikacji mi dzy producentem a sponsorem (klientem). 8 Dzi ki wprowadzeniu systemu zarz dzania zadaniami elektroniczni zosta y zoptymalizowane takie elementy jak: mo liwo nadzorowania procesu tworzenia oprogramowania przez klienta, lepsza komunikacja mi dzy osobami pracuj cymi w zespole projektowym, usprawnienie komunikacji z firmami zewn trznymi podwykonawcami, zmniejszenie czasu potrzebnego na wykonanie projektu, dok adniejsze szacowanie czasu potrzebnego na wykonanie projektu. Dodatkowo informacje gromadzone w projekcie zada zacz to wykorzystywa do predykcji czasu i nak adów potrzebnych do tworzenia tego typu projektów w przysz o ci, co ma niebagatelne znaczenie do tego, aby firma potrafi a lepiej i dok adniej szacowa czasoch onno projektów od konkurencji 9. Zosta o to niejako udowodnione podczas analizy czasu potrzebnego na tworzenie aplikacji dedykowanych stron WWW Ilo roboczogodzin Ilo roboczogodzin Ilo dni Rys. 5. Oszcz dno ci w realizacji stron www po wdro eniu systemu ród o: opracowanie w asne Fig. 5. Savings in the realization of web pages after the implementation of the system Source: Own study 8 Ewusi-Mensah K., Software Development Failures: Anatomy of Abandoned Projects, 2003, s Iian K., Britany B., Improving software maintenance by learning from the past: A case study. Proceeding of the IEEE 7, nb 4. Boston: MIT Press, 2003, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

15 Wp yw systemu elektronicznych zada na popraw jako ci dzia a w organizacji 179 Tabela 4. Optymalizacja procesu tworzenia stron WWW Table 4. Optimization of the process of creating web pages Czas realizacji w roboczogodzinach Ilo dni potrzebnych na wydanie nowej wersji Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt ród o: Opracowanie w asne. Source: Own study. Tabela przedstawia, w jaki sposób zosta o zoptymalizowane tworzenie stron WWW. Na skrócenie czasu realizacji mia y wp yw dwa czynniki: wyeliminowanie w skich garde podczas procesu tworzenia, analiza tworzonych stron w przesz o ci dzi ki dost powi do zada elektronicznych i wyci ganie wniosków na przysz o. W firmie w ten sposób zoptymalizowano wiele innych procesów, gdzie w ka dym widoczny by zysk czasowy, wi ksze zadowolenie pracowników i klientów, oraz ch ci do rozbudowy samego narz dzia w przysz o ci. Podsumowanie Pewne jest, e wdro enie systemu elektronicznych zada przynios o firmie wiele korzy ci. Bardzo wa nym czynnikiem, który ma bardzo du y wp yw na powodzenie operacji i przez to podniesienie jako ci zarz dzania w firmie jest fakt, e wszyscy pracownicy byli przekonani co do celowo ci wdro onego rozwi zania. Trudnym elementem jest monitoring podniesienia wydajno ci pracy, tym bardziej, je eli przed wdro eniem tego typu rozwi zania wydajno nie by a mierzona w aden sposób. Naj atwiej jest zmierzy odczucia pracowników, którzy mówi o tym z przekonaniem, e system da wiele korzy ci w optymalizacji pracy firmy. Jak zosta o przytoczone w poprzednim rozdziale, mo na tak e wzrost wydajno ci mierzy metodami jako ciowymi. Jest to w zale no ci od obszaru dzia ania firmy mniej lub bardziej skomplikowane. Bardzo du e znaczenie ma tak e fakt, e pracownicy sami wskazuj kolejne obszary dzia ania firmy, w których system zada elektronicznych powinien zosta wdro ony. Jedyn wad rozwi zania jest to, e w firmie zacz y pojawia si potrzeby przewy szaj ce mo liwo ci systemu na zasadzie Skoro mo na podzieli projekt na zadania, to dobrze by by o dzieli ZN nr 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009

16 180 T. Soroka na etapy i grupowa w nich zadania oraz wskazywa kolejno ich wykonania. 10 Wniosek jest taki, e firma gotowa jest na kolejne aplikacje takie jak np. zarz dzanie projektem czy obieg dokumentów. Zalet wdra ania tego typu systemów jest tak e fakt, e informacja zostaje usystematyzowana i mo e pos u y do budowania wiedzy organizacji, dzi ki czemu jako zarz dzania podnosi si jeszcze bardziej, a organizacja nabywa unikatowe umiej tno ci i know-how. 11 Literatura 1. Ewusi-Mensah K., Software Development Failures: Anatomy of Abandoned Projects, Iian K., Britany B., Improving software maintenance by learning from the past: A case study. Proceeding of the IEEE 7, nb 4. Boston: MIT Press, Grudzewski W.M., Hejduk I., Systemy zarz dzania wiedz - nowy paradygmat czy wyzwanie? - Przedsi biorstwo Przysz o ci - Fikcja i Rzeczywisto, praca zbiorowa pod redakcj Hejduk I. Warszawa: ORGMASZ, Grudzewski W.M i Hejduk I., Zarz dzanie wiedz w przedsi biorstwach, praca zbiorowa, Warszawa Kotarba W., Zarz dzanie wiedz chronion w przedsi biorstwie. Warszawa: ORGMASZ, Warszawa Wieczorkowski R., Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsi biorstw z wykorzystaniem systemów zarz dzania wiedz. Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa, Warszawa Grudzewski W.M i Hejduk I., Zarz dzanie wiedz w przedsi biorstwach, praca zbiorowa. Warszawa Wieczorkowski R., Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsi biorstw z wykorzystaniem systemów zarz dzania wiedz. Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (9)2009 ZN nr 82

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://d:\rckik-przetargi\103\ogłoszenie o zamówieniu - etykiety.htm Page 1 of 5 Lublin: Zadanie I. Dostawa etykiet samoprzylepnych (w rolkach) na pojemniki z wytwarzanymi składnikami krwi oraz na próbki pilotujące wraz z taśmą barwiącą - do drukarek termotransferowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE Łódź, dnia 19.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE W związku z realizacją projektu Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o., współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wsparcia edukacyjnego w ramach projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia

Regulamin wsparcia edukacyjnego w ramach projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia Regulamin wsparcia edukacyjnego w ramach projektu Modelowo Zarządzana Uczelnia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa pracowników Uczelni zajmujących

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PSYCHOLOGII W KLASIE DRUGIEJ Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie podstawy psychologii ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74764-2016 z dnia 2016-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski i opieka serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym oraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

INFORMACJE DODATKOWE. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. AQUA Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, adres: Bielsko-Biała ul.1 Maja 23. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000030779. Data

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie język niemiecki ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo