Liderzy Programu Samorządowa Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liderzy Programu Samorządowa Polska"

Transkrypt

1 Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013

2

3 liderzy Programu Samorządowa Polska

4 Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad 2013 ISBN: Nakład: 2000 egzemplarzy 2

5 Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne. Ignacy Jan Paderewski Założenia i cele Programu Samorządowa Polska Wszyscy wiemy, że sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest filarem rozwoju gospodarczego Polski. Jest to temat nieustannie poruszany przez środowiska zainteresowane poprawą kondycji przedsiębiorstw. Jednak dyskusja nie do końca znajduje odzwierciedlenie w działaniu. Tymczasem przedsiębiorstwa nie potrzebują kolejnych deklaracji, tylko realnej pomocy w postaci wsparcia finansowego. Kluczowe znaczenie ma to zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność i będących we wczesnej fazie rozwoju, a także wykluczonych z sektora bankowego. Prawie co drugi polski przedsiębiorca nie otrzymuje kredytu z powodu zbyt niskiej oceny zdolności do jego spłaty lub braku historii kredytowej. Dla nich trzeba stworzyć odrębną ścieżkę wsparcia. Program Samorządowa Polska jest odpowiedzią na pytanie czy gmina, jako podstawowa i najważniejsza jednostka samorządu terytorialnego, powinna mieć własną instytucje finansową wspierającą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na jej terenie. Wspomaganie przez gminę przedsiębiorczości staje się podstawowym wyzwaniem i celem Programu Samorządowa Polska. Nie wolno zapominać, że zasadniczym źródłem dochodów budżetu gminy są podatki i opłaty pochodzące od przedsiębiorców i powinny one być tak wykorzystywane, aby w sposób bezpośredni lub pośredni kreowały zachowania przedsiębiorcze. Celem tych wydatków jest bowiem dbałość o rozwój gospodarczo-społeczny gminy. Najczęściej są to wydatki inwestycyjne ale mogą i powinny one być również ukierunkowane na zasilanie funduszy celowych przeznaczonych na potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Organizacje samorządu gospodarczego, reprezentujące interes przedsiębiorców, mają obowiązek wspierać działania gmin na rzecz budowy instytucji finansowych w tym funduszy pożyczkowych i poręczeniowych wpływających bezpośrednio na rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 3

6 Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z nas jest dopomagać tym, którym możemy się stać najbardziej użyteczni. Maria Skłodowska-Curie Kim jesteśmy? Pierwszą organizacją o zasięgu krajowym, opartą na sieci instytucji finansowych, których współwłaścicielem jest samorząd terytorialny szczebla gminnego, działających w oparciu o zasadę not for profit. Innowacyjną organizacją, powołaną do realizacji celów społecznogospodarczych, stawiającą sobie za zadanie dostarczenie długookresowego kapitału w kwocie do euro dla przedsiębiorców, szczególnie mikro i małych. Organizacją opartą na samorządzie gminnym, który najlepiej zna potrzeby i problemy miejscowych przedsiębiorców. Dzięki utworzeniu Lokalnego Funduszu Pożyczkowego, gmina otrzymuje szansę na pozyskanie znacznych dodatkowych środków finansowych, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości na własnym terenie. Organizacją działającą ponad podziałami łączymy innowacyjne rozwiązania z ogromnym potencjałem drzemiącym w organizacjach skupiających przedsiębiorców i pracodawców. Scalamy wiedzę, kompetencje, doświadczenie i dorobek intelektualny elitarnych przedstawicieli różnych środowisk, ukierunkowując je na osiągnięcie wspólnego celu. Program Samorządowa Polska to mechanizm finansowania oparty na funduszach europejskich, który dzięki aktywności instytucji samorządowych, pozwoli na wsparcie ok. 490 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców w latach

7 W dzieciństwie moim ciągle szeptano mi w uszy tzw. mądre przysłowia: Nie dmuchaj pod wiatr! Głową muru nie przebijesz! Nie porywaj się z motyką na słońce!. Doszedłem potem do wniosku, że silna wola, energia i zapał mogą te właśnie zasady załamać. I obecnie kiedy stoimy wobec wielkich zadań dalszej budowy państwa polskiego, właśnie potrzeba nam ludzi, którzy potrafią tej starej mądrości tych przysłów się przeciwstawić. Józef Piłsudski Co oferujemy? Kapitał finansowy dla przedsiębiorców, szczególnie mikro i małych, na założenie, prowadzenie lub rozwój firmy, w postaci długoterminowych (nawet na cały okres prowadzenia działalności gospodarczej), niskooprocentowanych pożyczek. Uproszczone procedury nie wymagamy bogatej historii kredytowej i licznych zabezpieczeń. Partnerstwo w biznesie oparte na trwałych, wieloletnich relacjach oraz ścisłej współpracy samorządu gminnego, wspieranego przez samorząd gospodarczy i organizacje pracodawców, z lokalnymi przedsiębiorcami. Dostęp do towarów, usług i technologii, po niższej cenie i z atrakcyjnym systemem finansowania, w ramach zakupów grupowych. Pomoc w ocenie potrzeb i możliwości przedsiębiorcy. Wspólne przygotowanie planu rozwoju na najbliższe lata wraz z propozycją jego sfinansowania połączoną z ubezpieczeniem. Gwarancję stabilności i bezpieczeństwa Wójt, Burmistrz lub Prezydent, jako gospodarz najlepiej znający potrzeby miejscowych przedsiębiorców, może szybko reagować na zmiany lokalnych warunków rynkowych. Program Samorządowa Polska oferuje pomoc w pokonywaniu doraźnych problemów finansowych, ułatwia zabezpieczanie zobowiązań firmy, pomaga inwestować w przyszłość oraz stawia na rozwój. 5

8 Wysiłków większych niż te, które dziś dajemy potrzebujemy nie tylko w pracy gospodarczej, ale i intelektualnej, artystycznej i wszelkiej innej. Nie tworzy się nic bardziej wartościowego bez większego wysiłku. Unikanie wysiłków to spadanie w dół w życiu cywilizacyjnym. Władysław Grabski Nasze mocne strony POWSZECHNOŚĆ obecność na terenie wszystkich gmin, które biorą udział w Programie Samorządowa Polska. Każdego roku do Programu będą przystępować co najmniej 64 nowe gminy, co spowoduje, że do końca 2020 roku powstaną przynajmniej 544 Lokalne Fundusze Pożyczkowe. W związku z dużym zainteresowaniem gmin udziałem w Programie oraz presją ze strony organizacji przedsiębiorców, liczymy się z sytuacją, że wszystkie aktywne gminy z obszaru całej Polski, którym nie jest obojętne wspieranie przedsiębiorczości, podejmą decyzję o utworzeniu Lokalnego Funduszu Pożyczkowego na swoim terenie. To nie przedsiębiorca będzie szukał finansowania, tylko oferta trafi do przedsiębiorcy. SAMORZĄDOWY KAPITAŁ gmina może realnie wspomagać aktywność gospodarczą, poprzez objęcie udziałów w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym, dzięki czemu powstanie stały mechanizm finansowania miejscowych firm. Udział gminy i jej znajomość problemów oraz wymagań lokalnych przedsiębiorców, umożliwi dostosowanie oferty finansowej do ich realnych potrzeb i szybką reakcję na zachodzące zmiany rynkowe. KONKURENCYJNOŚĆ korzystne warunki finansowania dostosowane do możliwości MSP, zapewnienie długoterminowego kapitału na działalność firmy oraz dodatkowe oszczędności dzięki dostępowi do systemu zakupów grupowych i atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych. TRANSPARENTNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ klarowne, zrozumiałe i przejrzyste zasady finansowania działalności oraz przyjazna dla przedsiębiorcy procedura weryfikacyjna, ułatwiająca dostęp do środków finansowych, przy braku konieczności posiadania licznych zabezpieczeń.. ZAPLECZE INSTYTUCJONALNE tworzone przez wiele podmiotów partnerów Programu, odpowiedzialnych za społeczno-gospodarczy rozwój kraju. Szerokie wsparcie i pomoc ze strony samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców, mających wpływ na działalność sektora MSP. 6

9 Wyznaję zasadę, że nigdy i nigdzie, w żadnym państwie nie wystarczy i dla obrony, i w każdej innej sytuacji państwa, ani klika, ani poszczególny, choćby najwięcej genialny człowiek. Ciężar ten musi wziąć na siebie całe społeczeństwo. Nie chcemy więc, żeby Polska budowana była na jednym człowieku, chcemy, ażeby budowało ją całe społeczeństwo. Wincenty Witos Korzyści dla samorządu Gmina, dzięki przystąpieniu do Programu Samorządowa Polska, otrzymuje możliwość wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Współtworząc Lokalny Fundusz Pożyczkowy, nastawiony na jeden cel dokapitalizowanie miejscowych przedsiębiorców, szczególnie mikro i małych, kwotą do euro, zapewni im stały dostęp do środków przeznaczonych na rozpoczęcie, prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej. Finansowanie Programu ze środków unijnych, przy udziale własnym każdej gminy, tworzy nowe możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Funkcjonowanie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach sieci krajowej, opartej na jednakowych standardach oraz scentralizowanym zarządzaniu i kontroli, pozwoli znacznie zredukować koszty jednostkowe jego działania, co przełoży się na korzystniejszą ofertę finansową dla ostatecznych beneficjentów mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przystąpienie do Programu Samorządowa Polska zapewni gminie szereg dodatkowych korzyści, bezpośrednio związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości: wzrost aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, utrzymanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost dochodów z podatków, obniżenie kosztów socjalnych, zmniejszenie odpływu ludności, zwiększenie potencjału gospodarczego i wzrost atrakcyjności gminy.. 7

10 W tym bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, rozwijające bujnie indywidualne wartości każdego człowieka, a więc demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz, przeniknięte walorami kultury i cywilizacji, państwo nowoczesne, zachodnie mnożące w wyścigu pracy własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść? Eugeniusz Kwiatkowski Partnerzy i właściciele Filar systemu stanowi samorząd terytorialny szczebla gminnego, który jest współwłaścicielem Lokalnych Funduszy Pożyczkowych spółek powoływanych do realizacji Programu Samorządowa Polska. Zabezpieczenie całego systemu Lokalnych Funduszy Pożyczkowych, a także nadzór nad realizacją Programu, zapewnia Krajowy Fundusz Poręczeniowy Samorządowa Polska sp. z o.o. Jego współwłaścicielami, oprócz samorządu terytorialnego szczebla gminnego, będzie także samorząd wojewódzki, krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe oraz agencje rządowe. Docelowo zakłada się, że w Programie uczestniczyć będzie wszystkie 16 województw oraz co najmniej 544 gminy przed końcem 2020 roku. W związku z dużym zainteresowaniem gmin oraz presją ze strony organizacji przedsiębiorców, liczymy się z sytuacją, że do Programu przystąpią wszystkie aktywne gminy z obszaru całej Polski, którym nie jest obojętne wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Podpisanie Porozumienia o Współpracy w ramach Programu Samorządowa Polska pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Związkiem Rzemiosła Polskiego (od lewej: dr Jacek Janiszewski - Prezes Zarządu Unii Gospodarczej, Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Prezydent Aleksander Kwaśniewski - Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej Samorządowa Polska )

11 Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy. Jan Paweł II Koordynacja i wsparcie Programu Powodzenie przedsięwzięcia nie jest możliwe bez odpowiedniego zaplecza organizacyjnego. Inicjatorem i motorem napędowym Programu jest Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Unia Gospodarcza została powołana przez Związek Rzemiosła Polskiego, który skupia w swoich strukturach około 300 tys. przedsiębiorców. To Unia Gospodarcza wyznacza standardy i kierunki działania, nawiązuje dialog i buduje relacje pomiędzy partnerami i uczestnikami Programu. Wypracowuje i wdraża formuły współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Programu. W Programie Samorządowa Polska uczestniczą wszystkie najbardziej liczące się w kraju organizacje pracodawców i samorządu gospodarczego, tj.: Business Centre Club, Konfederacja LEWIATAN, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Wymienione organizacje swój udział w Programie realizują poprzez obecność rekomendowanych przez siebie przedstawicieli w Krajowej oraz Regionalnych Radach Programowych, a także w Radach Nadzorczych Lokalnych Funduszy Pożyczkowych. W specjalnej uchwale poparcie dla Programu Samorządowa Polska wyraziła także Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, instytucja dialogu społecznego, tworzona przez przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych. Związek Rzemiosła Polski Związek Rzemiosła Polskiego

12 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II Gwarancja bezpieczeństwa Każda inicjatywa związana z zarządzaniem środkami finansowymi obarczona jest ryzykiem. Dlatego tak niezmiernie ważne jest zapewnienie gwarancji i stabilności systemu, zarówno dla tych, którzy dystrybuują środki finansowe, jak i dla tych, którzy są ich adresatami. Chcąc zapewnić ciągłość działania i bezpieczeństwo wszystkich uczestników Programu, wdrożono na każdym szczeblu działania mechanizmy asekuracyjne, w tym powołano centralną instytucję Krajowy Fundusz Poręczeniowy Samorządowa Polska sp. z o.o. Zadaniem Funduszu będzie kontrolowanie i nadzorowanie bieżącej działalności uczestników Programu Lokalnych Funduszy Pożyczkowych, udzielających mikro, małym i średnim przedsiębiorcom atrakcyjnych, długookresowych pożyczek do kwoty euro. Jednocześnie Krajowy Fundusz Poręczeniowy zapewni stabilność finansową każdemu Lokalnemu Funduszowi Pożyczkowemu, zabezpieczając udzielane przedsiębiorcom pożyczki. System zabezpieczenia mechanizmu wspierania MSP polega na: stworzeniu jednolitych rozwiązań dla poszczególnych gmin, które mogą być powielane w skali całego kraju, zapewnieniu koordynacji działań na poziomie samorządów województw, uczestnictwie samorządu terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego w systemie nadzoru (jako współwłaścicieli KFP), asekuracji przez KFP udzielanych w ramach Programu pożyczek, dzięki czemu tworzony system jest bardziej stabilny finansowo, pomocy w uzyskaniu przez MSP finansowania uzupełniającego, także asekurowanego przez KFP, wprowadzeniu oferty ubezpieczeń majątkowych, finansowych oraz na życie. 10

13 Hołdowałem od dzieciństwa dumnej zasadzie: móc-to chcieć, lecz chcieć tak, by wszystkie części ciała były skupione w tej woli chcenia, by we wszystkich komórkach mózgu tkwił ten cel, by we wszystkich cząsteczkach krwi ta siła chcenia żyła i trwała. Józef Piłsudski Wsparcie merytoryczne Merytoryczne wsparcie Programu realizowane jest na dwóch płaszczyznach. Na szczeblu ogólnopolskim przez Krajową Radę Programową Samorządowa Polska oraz na szczeblu wojewódzkim przez Regionalne Rady Programowe Samorządowa Polska. Krajową Radę Programową Samorządowa Polska tworzą osobistości reprezentujące różne środowiska, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach o dużym doświadczeniu społecznym, zawodowym oraz wiedzy eksperckiej w zakresie samorządu terytorialnego, instytucji finansowych, administracji publicznej, a także znajomości funkcjonowania organów Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych. Regionalne Rady Programowe Samorządowa Polska wspierają przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego, którzy jako gospodarze danego obszaru najlepiej znają potrzeby i problemy lokalnych przedsiębiorców. Zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, Rady Programowe są współtworzone z udziałem przedstawicieli najbardziej liczących się w kraju organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego, tj.: Business Centre Club, Konfederacji LEWIATAN, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Rady Nadzorcze Lokalnych Funduszy Pożyczkowych spełniają szczególną rolę. Z jednej strony zajmują się klasycznym nadzorem nad działalnością spółki, a z drugiej są organami doradczymi, wykorzystującymi potencjał, wiedzę i doświadczenie zasiadających w nich przedstawicieli samorządu gminnego oraz krajowych i lokalnych organizacji przedsiębiorców i pracodawców. 11

14 Skład Krajowej Rady Programowej Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej: prof. Jerzy Buzek Aleksander Kwaśniewski Członkowie Krajowej Rady Programowej: 1 prof. Agnieszka Alińska 26 Ignacy Ksawery Krasicki 2 dr Andrzej Arendarski 27 Witold Krochmal 3 Jan Bajno 28 Teresa Kubas-Hul 4 Monika Bareła 29 Norbert Kusiak 5 Jerzy Bartnik 30 dr Radosław L. Kwaśnicki 6 Zdzisław Bąk 31 dr Jerzy Kwieciński 7 dr Ireneusz Bil 32 Mirosław Marek 8 Zbigniew Bodzioch 33 Zygmunt Mierzejewski 9 Robert Choma 34 Zbigniew Niemczycki 10 Tomasz Czajkowski 35 Paweł Orłowski 11 Wojciech Długoborski 36 dr Irena Ożóg 12 Tadeusz Donocik 37 Kazimierz Pałasz 13 Bartosz Graś 38 Ryszard Pazura 14 dr Mirosław Gronicki 39 Jacek Piechota 15 prof. Irena Hejduk 40 Krzysztof Pietraszkiewicz 16 Tomasz J. Hoffman 41 Andrzej Piłat 17 Krzysztof Iwaniuk 42 prof. Włodzimierz Rembisz 18 prof. Alfred Janc 43 Zdzisław Siewierski 19 dr Krzysztof Janik 44 Ireneusz Sitarski 20 dr Jacek Janiszewski 45 dr Janusz Steinhoff 21 Teresa Kamińska 46 Elżbieta Suchocka-Roguska 22 Michał Kijewski 47 Adam Tański 23 prof. Jan Klimek 48 Lesław Wojtas 24 Andrzej Kołatkowski 49 dr Jerzy Zdrzałka 25 prof. Oskar Kowalewski 50 Zbigniew Żurek 12

15 Jerzy Buzek Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej Kawaler Orderu Orła Białego Urodzony 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Mechaniczno - Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1963 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika-energetyka. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, gdzie w 1969 roku zdobył stopień doktora nauk technicznych. W 1971 roku wyjechał na staż naukowy na Uniwersytet w Cambridge. Równocześnie z pracą w Instytucie prowadził zajęcia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a później na Politechnice Opolskiej. Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczął prace z dziedziny ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza. Wyniki prac naukowych wdrożył bezpośrednio w przemyśle, między innymi w postaci kilku instalacji odsiarczania spalin. W 1992 roku kierował ogólnopolskim zespołem specjalistów przy opracowywaniu ekspertyzy PAN w tej dziedzinie oraz współorganizował Konsorcjum Ochrony Powietrza. Był członkiem i Sekretarzem Naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Rady Redakcyjnej głównego polskiego czasopisma naukowego z tej dziedziny - Inżynieria Chemiczna i Procesowa. W międzyczasie zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora nauk technicznych. We wrześniu 1980 roku rozpoczął działalność w Solidarności, gdzie został przewodniczącym Komisji Zakładowej. Latem 1981 roku został delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności. Przewodniczył również obradom jego drugiej tury, a później jeszcze IV, V i VI Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ Solidarność. Przez szereg lat działał w podziemnych regionalnych i krajowych władzach Solidarność. Po przełomie w 1989 roku powrócił do pracy naukowej w pełnym wymiarze. 13

16 Jerzy Buzek Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej W lutym 1997 roku został koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych Akcji Wyborczej Solidarność. Opracowany wtedy program AWS stał się jednym z głównych elementów zwycięskiej kampanii wyborczej do parlamentu Jerzy Buzek został posłem na Sejm RP. 17 października tego samego roku został desygnowany na szefa Rady Ministrów. Zaprzysiężenie Rady Ministrów, odbyło się 31 października. 10 listopada 1997 roku wygłosił w Sejmie Exposé, zaś w nocy z 10/11 listopada uzyskał poparcie Sejmu dla przedstawionego składu Rady Ministrów i treści wystąpienia. Prof. Jerzy Buzek, jako premier Polski ( ), był promotorem wprowadzonej w 1999 roku reformy administracyjno-samorządowej. Powołała ona do życia polskie regiony samorządowe (w ramach 16 nowoutworzonych województw). Przygotowała je jednocześnie do członkostwa w Unii Europejskiej i efektywnego pozyskiwania funduszy unijnych. Jako poseł do PE - od roku Jerzy Buzek także konsekwentnie zabiega o rozwiązania korzystne dla polskich regionów, m.in. zwiększające ich bezpieczeństwo energetyczne oraz udział w europejskich funduszach strukturalnych i projektach naukowo-badawczych. W 1998 roku wraz z żoną założył Fundację na Rzecz Rodziny, której zadaniem jest pomoc ludziom słabszym, mniej zaradnym, znajdującym się na granicy ubóstwa. Zainicjował doroczny konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską w Polsce. W latach piastował funkcję prorektora ds. Nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie i założył Polonijną Szkołę Dyplomacji. Od 2004 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego, do którego dostał się z najlepszym wynikiem w Polsce. W tym samym roku został Wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energetycznego oraz reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. Był sprawozdawcą w ramach Siódmego Programu Strukturalnego na rzecz Badań i Innowacji, a także sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w zakresie Energii i Technologii. Uzyskał tytuł Eurodeputowany 2006 w kategorii badania naukowe i technologie, przyznawany przez Magazyn Parlamentarny, 14

17 Jerzy Buzek Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej a także nagrodę Biały Węgiel 2006, przyznawaną przez Polskich Inżynierów. W 2007 roku otrzymał z rąk ówczesnego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa statuetką gołębia, ufundowaną z okazji 60-tej rocznicy przyjęcia Deklaracji Praw Człowieka. W roku 2008 rankingi Wprost i Rzeczypospolitej uznały Jerzego Buzka najlepszym polskim eurodeputowanym. W latach był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do następujących delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisja Współpracy Parlamentarnej UE- Ukraina oraz Delegacja stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN. Osiągając w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego głosów, okazał się być najpopularniejszym polskim eurodeputowanym. W dniu 14 lipca 2009 roku Jerzy Buzek, został wybrany na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, zdobywając 555 spośród 644 ważnych głosów i stając się pierwszym Przewodniczącym z państw byłego Bloku Wschodniego. W dniu 17 maja 2012 roku został uhonorowany nagrodą Golden Euro Prize, przyznawaną przez International Group of Commerce in Poland (IGCC) osobie najbardziej aktywnej w promowaniu ekonomicznego i społecznego rozwoju w Unii Europejskiej i Polsce. W trakcie uroczystej gali przewodniczący jury, Cristiano Pinzauti, powiedział: Zostało nominowanych kilku znakomitych kandydatów. Ostatecznie większość głosów została oddana na osobowość, która ma prawdziwą wizję przyszłej Unii Europejskiej. A przewodniczący założonej przez Włoską Izbę Handlowo-Przemysłową w Polsce IGCC, Kenneth Morgan, dodał: Prof. Buzek zademonstrował w ciągu swojej kariery pełnej sukcesów, że działa zarówno w najlepszym interesie Polaków, jak i Europy. W opinii wspólnoty zagranicznych inwestorów w Polsce, jest najbardziej zasłużonym zwycięzcą nagrody. 15

18 Jerzy Buzek Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej 24 września 2012 roku, Jerzy Buzek wziął udział w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Zwracając się do uczestników Kongresu w trakcie sesji otwierającej - z udziałem m.in. Lecha Wałęsy, Waldemara Pawlaka i Elżbiety Bieńkowskiej - Jerzy Buzek powiedział: Przed nami 4 dni obrad, 70 paneli tematycznych z 250 ekspertami i ponad gości z kraju i zza granicy. Bo małe i średnie przedsiębiorstwa to - w Polsce i całej Unii Europejskiej - wielka sprawa! Wasz wkład w gospodarkę i poziom życia milionów Europejczyków jest kluczowy. Tym większy w czasach kryzysu. Ten kryzys miał kilka źródeł. Nie byłoby go jednak, gdyby niektóre państwa i instytucje finansowe zachowywały się tak, jak małe i średnie przedsiębiorstwa: odpowiedzialnie i rzetelnie, bez nadmiaru ryzyka, bez życia ponad stan i braku reakcji na rzeczywistą sytuację. I dodał: Dla mnie jesteście jak lekarze, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za chorobę, ale mogą ją uleczyć. To właśnie odpowiednio wspierane małe i średnie firmy są szansą dla unijnej gospodarki na jej wyjście z kryzysu. Podczas Kongresu, 25 września 2012 roku, prof. dr hab. Jerzy Buzek wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Krajowej Rady Programowej Samorządowa Polska, której współprzewodniczy wraz z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Podsumowując obrady prof. dr hab. Jerzy Buzek podkreślił stanowczo jak ważna dla rozwoju gospodarczego kraju jest dbałość o rozwój sektora MSP. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że dzięki podejmowaniu inicjatyw, takich jak Program Samorządowa Polska, Polska może być przykładem dla Europy. W dniu 9 października 2012 roku, Jerzy Buzek otrzymał tytuł Zasłużonego dla Polskich Regionów, przyznany mu przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Ta nagroda daje mi szczególną 16

19 Jerzy Buzek Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej satysfakcję, bo polskie regiony są źródłem szybkiego i skutecznego rozwoju Polski już od 14 lat - powiedział prof. Buzek, odbierając statuetkę. Jednocześnie odnosząc się do przyszłych wyzwań, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego dodał: Zadaniem najważniejszym na najbliższe lata będzie to, jak efektywnie zainwestować - a nie po prostu wydać - pieniądze z kolejnego wieloletniego budżetu unijnego ( ). To będą zapewne ostatnie - tak wielkie - środki pomocowe dla Polski. Powinny więc one zapewnić trwały, harmonijny rozwój całego kraju, jednocześnie nie zapominając o różnicach w priorytetach poszczególnych regionów. 11 listopada 2012 roku prof. dr hab. Jerzy Buzek odebrał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej Order Orła Białego, przyznany mu w uznaniu za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność naukową i państwową oraz za wybitne osiągnięcia w działalności politycznej na arenie międzynarodowej. 17

20 18

21 Aleksander Kwaśniewski Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej Kawaler Orderu Orła Białego Urodzony 15 listopada 1954 roku w Białogardzie (woj. koszalińskie, obecnie zachodniopomorskie). W latach studiował handel zagraniczny na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywnie działał na rzecz ruchu studenckiego, pełniąc m.in. funkcje: Przewodniczącego Rady Uczelnianej SZSP, Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku, a także członka władz naczelnych SZSP. Ponadto, w latach , był redaktorem naczelnym tygodnika studenckiego ITD i dziennika Sztandar Młodych. W 1985 roku współtworzył pierwsze czasopismo poświęcone komputeryzacji Bajtek. W latach był Ministrem - członkiem Rady Ministrów ds. młodzieży. W okresie przewodniczył Komitetowi Młodzieży i Kultury Fizycznej. W latach był członkiem Prezydium Rządu i Przewodniczącym Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. W roku 1989 uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. Rok później współtworzył Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie był jej przewodniczącym, aż do 1995 roku. W roku 1991 współorganizował Sojusz Lewicy Demokratycznej. W latach przewodniczył Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. W roku 1998 uhonorowany został Złotym Orderem Olimpijskim Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, rok później Złotym Orderem Zasługi IAAF (Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki), a w roku 2000 Orderem Zasługi EOC (Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich). W 1991 roku został posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu warszawskiego. W okresie pełnił funkcję Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej. W latach był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. 19

22 Aleksander Kwaśniewski Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej W dniu 23 grudnia 1995 roku został Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości zaprzysiężenia zobowiązał się wspierać polską przedsiębiorczość i wątek ten podtrzymywał przez cały okres pełnienia urzędu. Chcę zapewnić utrzymanie wzrostu gospodarczego, który jest największą naszą szansą. Chodzi o wykorzystanie tego, co jest okupione wielkimi społecznymi kosztami, ale co stanowi dzisiaj naszą przepustkę do nowej Europy. Jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, co służy gospodarce, stabilizuje pieniądz, co umacnia pozytywne tendencje rozwojowe. I w tej mierze wszyscy, którzy chcą iść tą drogą, będą uzyskiwali należyte wsparcie. Refleksje dotyczące przedsiębiorczości znalazły również swoje miejsce w książce Aleksandra Kwaśniewskiego Dom wszystkich, Polska, wydanej w 2000 roku, jako publikacja urzędującego Prezydenta RP. W rozdziale Polska reform ekonomicznych znajduje się fragment zatytułowany Przedsiębiorczość obywateli, w którym czytamy: Nie ma w Polsce instytucji, które wspierałyby drobny kapitał. Nie ma instytucji specjalizujących się w kapitale wysokiego ryzyka, które inwestują w różne ryzykowne przedsięwzięcia, mając pełną świadomość, że nie wszystkie wypalą, ale jeżeli już to ich zyski będą bardzo znaczące. ( ). Inicjatywy takie powinny być wspomagane aktywnie przez państwo, w tym przez tak zwane ośrodki pomocy publicznej dla tej grupy przedsiębiorstw. Dzisiaj bowiem najpotężniejszą barierą na drodze ich rozwoju i wzrostu jest brak kapitałów, nawet wtedy, kiedy są dobre pomysły i projekt ( ). 20

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Śląscy Menedżerowie

Szanowni Śląscy Menedżerowie Katowice 2012 ŚLĄSCY MENEDŻEROWIE ZAPRASZAJĄ Szanowni Śląscy Menedżerowie Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów kontynuuje działalność Stowarzyszenia Absolwentów Katowickiej Szkoły Menedżerów powstałego 20-lat

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW NOTKI BIOGRAFICZNE Trudno ocenić jednoznacznie mijający 2013 rok. Dane statystyczne w zakresie pkb wskazują systematyczny wzrost gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

OKNA&DRZWI. Członkowie Honorowi POiD. Razem otwieramy świat. Walne Zgromadzenie. Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014. www.poid.

OKNA&DRZWI. Członkowie Honorowi POiD. Razem otwieramy świat. Walne Zgromadzenie. Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014. www.poid. N a s z e OKNA&DRZWI Związkowy biuletyn informacyjny Numer 8 Wiosna 2014 Członkowie Honorowi POiD CZŁONKOSTWO HONOROWE W ZWIĄZKU POLSKIE OKNA I DRZWI TO DOWÓD UZNANIA ZA WIELOLET- NIE ZAANGAŻOWANIE I SZCZEGÓLNE

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29

W numerze. KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2. My się zimy nie boimy... 5 6-7 8-9 10 28-29 Tu jest miejsce na tytuł Miesięcznik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, styczeń 2006 KONKURS Z NAGRODAMI - szczegóły str. 2 5 6-7 8-9 10 28-29 W numerze 32 Złota Księga 80-lecia Szwajcarski partner Pod

Bardziej szczegółowo

Banków spółdzielczych nic nie zastąpi

Banków spółdzielczych nic nie zastąpi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS str. 8 Obchody Święta Bankowości Spółdzielczej w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS str. 11 Sukces z Bankiem Przyjazny szpital z rodzinną atmosferą str. 30 Magazyn

Bardziej szczegółowo