Liderzy Programu Samorządowa Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liderzy Programu Samorządowa Polska"

Transkrypt

1 Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013

2

3 liderzy Programu Samorządowa Polska

4 Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad 2013 ISBN: Nakład: 2000 egzemplarzy 2

5 Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne. Ignacy Jan Paderewski Założenia i cele Programu Samorządowa Polska Wszyscy wiemy, że sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest filarem rozwoju gospodarczego Polski. Jest to temat nieustannie poruszany przez środowiska zainteresowane poprawą kondycji przedsiębiorstw. Jednak dyskusja nie do końca znajduje odzwierciedlenie w działaniu. Tymczasem przedsiębiorstwa nie potrzebują kolejnych deklaracji, tylko realnej pomocy w postaci wsparcia finansowego. Kluczowe znaczenie ma to zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność i będących we wczesnej fazie rozwoju, a także wykluczonych z sektora bankowego. Prawie co drugi polski przedsiębiorca nie otrzymuje kredytu z powodu zbyt niskiej oceny zdolności do jego spłaty lub braku historii kredytowej. Dla nich trzeba stworzyć odrębną ścieżkę wsparcia. Program Samorządowa Polska jest odpowiedzią na pytanie czy gmina, jako podstawowa i najważniejsza jednostka samorządu terytorialnego, powinna mieć własną instytucje finansową wspierającą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na jej terenie. Wspomaganie przez gminę przedsiębiorczości staje się podstawowym wyzwaniem i celem Programu Samorządowa Polska. Nie wolno zapominać, że zasadniczym źródłem dochodów budżetu gminy są podatki i opłaty pochodzące od przedsiębiorców i powinny one być tak wykorzystywane, aby w sposób bezpośredni lub pośredni kreowały zachowania przedsiębiorcze. Celem tych wydatków jest bowiem dbałość o rozwój gospodarczo-społeczny gminy. Najczęściej są to wydatki inwestycyjne ale mogą i powinny one być również ukierunkowane na zasilanie funduszy celowych przeznaczonych na potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Organizacje samorządu gospodarczego, reprezentujące interes przedsiębiorców, mają obowiązek wspierać działania gmin na rzecz budowy instytucji finansowych w tym funduszy pożyczkowych i poręczeniowych wpływających bezpośrednio na rozwój sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 3

6 Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z nas jest dopomagać tym, którym możemy się stać najbardziej użyteczni. Maria Skłodowska-Curie Kim jesteśmy? Pierwszą organizacją o zasięgu krajowym, opartą na sieci instytucji finansowych, których współwłaścicielem jest samorząd terytorialny szczebla gminnego, działających w oparciu o zasadę not for profit. Innowacyjną organizacją, powołaną do realizacji celów społecznogospodarczych, stawiającą sobie za zadanie dostarczenie długookresowego kapitału w kwocie do euro dla przedsiębiorców, szczególnie mikro i małych. Organizacją opartą na samorządzie gminnym, który najlepiej zna potrzeby i problemy miejscowych przedsiębiorców. Dzięki utworzeniu Lokalnego Funduszu Pożyczkowego, gmina otrzymuje szansę na pozyskanie znacznych dodatkowych środków finansowych, przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości na własnym terenie. Organizacją działającą ponad podziałami łączymy innowacyjne rozwiązania z ogromnym potencjałem drzemiącym w organizacjach skupiających przedsiębiorców i pracodawców. Scalamy wiedzę, kompetencje, doświadczenie i dorobek intelektualny elitarnych przedstawicieli różnych środowisk, ukierunkowując je na osiągnięcie wspólnego celu. Program Samorządowa Polska to mechanizm finansowania oparty na funduszach europejskich, który dzięki aktywności instytucji samorządowych, pozwoli na wsparcie ok. 490 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców w latach

7 W dzieciństwie moim ciągle szeptano mi w uszy tzw. mądre przysłowia: Nie dmuchaj pod wiatr! Głową muru nie przebijesz! Nie porywaj się z motyką na słońce!. Doszedłem potem do wniosku, że silna wola, energia i zapał mogą te właśnie zasady załamać. I obecnie kiedy stoimy wobec wielkich zadań dalszej budowy państwa polskiego, właśnie potrzeba nam ludzi, którzy potrafią tej starej mądrości tych przysłów się przeciwstawić. Józef Piłsudski Co oferujemy? Kapitał finansowy dla przedsiębiorców, szczególnie mikro i małych, na założenie, prowadzenie lub rozwój firmy, w postaci długoterminowych (nawet na cały okres prowadzenia działalności gospodarczej), niskooprocentowanych pożyczek. Uproszczone procedury nie wymagamy bogatej historii kredytowej i licznych zabezpieczeń. Partnerstwo w biznesie oparte na trwałych, wieloletnich relacjach oraz ścisłej współpracy samorządu gminnego, wspieranego przez samorząd gospodarczy i organizacje pracodawców, z lokalnymi przedsiębiorcami. Dostęp do towarów, usług i technologii, po niższej cenie i z atrakcyjnym systemem finansowania, w ramach zakupów grupowych. Pomoc w ocenie potrzeb i możliwości przedsiębiorcy. Wspólne przygotowanie planu rozwoju na najbliższe lata wraz z propozycją jego sfinansowania połączoną z ubezpieczeniem. Gwarancję stabilności i bezpieczeństwa Wójt, Burmistrz lub Prezydent, jako gospodarz najlepiej znający potrzeby miejscowych przedsiębiorców, może szybko reagować na zmiany lokalnych warunków rynkowych. Program Samorządowa Polska oferuje pomoc w pokonywaniu doraźnych problemów finansowych, ułatwia zabezpieczanie zobowiązań firmy, pomaga inwestować w przyszłość oraz stawia na rozwój. 5

8 Wysiłków większych niż te, które dziś dajemy potrzebujemy nie tylko w pracy gospodarczej, ale i intelektualnej, artystycznej i wszelkiej innej. Nie tworzy się nic bardziej wartościowego bez większego wysiłku. Unikanie wysiłków to spadanie w dół w życiu cywilizacyjnym. Władysław Grabski Nasze mocne strony POWSZECHNOŚĆ obecność na terenie wszystkich gmin, które biorą udział w Programie Samorządowa Polska. Każdego roku do Programu będą przystępować co najmniej 64 nowe gminy, co spowoduje, że do końca 2020 roku powstaną przynajmniej 544 Lokalne Fundusze Pożyczkowe. W związku z dużym zainteresowaniem gmin udziałem w Programie oraz presją ze strony organizacji przedsiębiorców, liczymy się z sytuacją, że wszystkie aktywne gminy z obszaru całej Polski, którym nie jest obojętne wspieranie przedsiębiorczości, podejmą decyzję o utworzeniu Lokalnego Funduszu Pożyczkowego na swoim terenie. To nie przedsiębiorca będzie szukał finansowania, tylko oferta trafi do przedsiębiorcy. SAMORZĄDOWY KAPITAŁ gmina może realnie wspomagać aktywność gospodarczą, poprzez objęcie udziałów w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym, dzięki czemu powstanie stały mechanizm finansowania miejscowych firm. Udział gminy i jej znajomość problemów oraz wymagań lokalnych przedsiębiorców, umożliwi dostosowanie oferty finansowej do ich realnych potrzeb i szybką reakcję na zachodzące zmiany rynkowe. KONKURENCYJNOŚĆ korzystne warunki finansowania dostosowane do możliwości MSP, zapewnienie długoterminowego kapitału na działalność firmy oraz dodatkowe oszczędności dzięki dostępowi do systemu zakupów grupowych i atrakcyjnych ofert ubezpieczeniowych. TRANSPARENTNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ klarowne, zrozumiałe i przejrzyste zasady finansowania działalności oraz przyjazna dla przedsiębiorcy procedura weryfikacyjna, ułatwiająca dostęp do środków finansowych, przy braku konieczności posiadania licznych zabezpieczeń.. ZAPLECZE INSTYTUCJONALNE tworzone przez wiele podmiotów partnerów Programu, odpowiedzialnych za społeczno-gospodarczy rozwój kraju. Szerokie wsparcie i pomoc ze strony samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców, mających wpływ na działalność sektora MSP. 6

9 Wyznaję zasadę, że nigdy i nigdzie, w żadnym państwie nie wystarczy i dla obrony, i w każdej innej sytuacji państwa, ani klika, ani poszczególny, choćby najwięcej genialny człowiek. Ciężar ten musi wziąć na siebie całe społeczeństwo. Nie chcemy więc, żeby Polska budowana była na jednym człowieku, chcemy, ażeby budowało ją całe społeczeństwo. Wincenty Witos Korzyści dla samorządu Gmina, dzięki przystąpieniu do Programu Samorządowa Polska, otrzymuje możliwość wsparcia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Współtworząc Lokalny Fundusz Pożyczkowy, nastawiony na jeden cel dokapitalizowanie miejscowych przedsiębiorców, szczególnie mikro i małych, kwotą do euro, zapewni im stały dostęp do środków przeznaczonych na rozpoczęcie, prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej. Finansowanie Programu ze środków unijnych, przy udziale własnym każdej gminy, tworzy nowe możliwości wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Funkcjonowanie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach sieci krajowej, opartej na jednakowych standardach oraz scentralizowanym zarządzaniu i kontroli, pozwoli znacznie zredukować koszty jednostkowe jego działania, co przełoży się na korzystniejszą ofertę finansową dla ostatecznych beneficjentów mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przystąpienie do Programu Samorządowa Polska zapewni gminie szereg dodatkowych korzyści, bezpośrednio związanych z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości: wzrost aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, utrzymanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost dochodów z podatków, obniżenie kosztów socjalnych, zmniejszenie odpływu ludności, zwiększenie potencjału gospodarczego i wzrost atrakcyjności gminy.. 7

10 W tym bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, rozwijające bujnie indywidualne wartości każdego człowieka, a więc demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz, przeniknięte walorami kultury i cywilizacji, państwo nowoczesne, zachodnie mnożące w wyścigu pracy własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść? Eugeniusz Kwiatkowski Partnerzy i właściciele Filar systemu stanowi samorząd terytorialny szczebla gminnego, który jest współwłaścicielem Lokalnych Funduszy Pożyczkowych spółek powoływanych do realizacji Programu Samorządowa Polska. Zabezpieczenie całego systemu Lokalnych Funduszy Pożyczkowych, a także nadzór nad realizacją Programu, zapewnia Krajowy Fundusz Poręczeniowy Samorządowa Polska sp. z o.o. Jego współwłaścicielami, oprócz samorządu terytorialnego szczebla gminnego, będzie także samorząd wojewódzki, krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe oraz agencje rządowe. Docelowo zakłada się, że w Programie uczestniczyć będzie wszystkie 16 województw oraz co najmniej 544 gminy przed końcem 2020 roku. W związku z dużym zainteresowaniem gmin oraz presją ze strony organizacji przedsiębiorców, liczymy się z sytuacją, że do Programu przystąpią wszystkie aktywne gminy z obszaru całej Polski, którym nie jest obojętne wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Podpisanie Porozumienia o Współpracy w ramach Programu Samorządowa Polska pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Związkiem Rzemiosła Polskiego (od lewej: dr Jacek Janiszewski - Prezes Zarządu Unii Gospodarczej, Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Prezydent Aleksander Kwaśniewski - Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej Samorządowa Polska )

11 Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy. Jan Paweł II Koordynacja i wsparcie Programu Powodzenie przedsięwzięcia nie jest możliwe bez odpowiedniego zaplecza organizacyjnego. Inicjatorem i motorem napędowym Programu jest Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Unia Gospodarcza została powołana przez Związek Rzemiosła Polskiego, który skupia w swoich strukturach około 300 tys. przedsiębiorców. To Unia Gospodarcza wyznacza standardy i kierunki działania, nawiązuje dialog i buduje relacje pomiędzy partnerami i uczestnikami Programu. Wypracowuje i wdraża formuły współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem Programu. W Programie Samorządowa Polska uczestniczą wszystkie najbardziej liczące się w kraju organizacje pracodawców i samorządu gospodarczego, tj.: Business Centre Club, Konfederacja LEWIATAN, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Wymienione organizacje swój udział w Programie realizują poprzez obecność rekomendowanych przez siebie przedstawicieli w Krajowej oraz Regionalnych Radach Programowych, a także w Radach Nadzorczych Lokalnych Funduszy Pożyczkowych. W specjalnej uchwale poparcie dla Programu Samorządowa Polska wyraziła także Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, instytucja dialogu społecznego, tworzona przez przedstawicieli rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych. Związek Rzemiosła Polski Związek Rzemiosła Polskiego

12 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II Gwarancja bezpieczeństwa Każda inicjatywa związana z zarządzaniem środkami finansowymi obarczona jest ryzykiem. Dlatego tak niezmiernie ważne jest zapewnienie gwarancji i stabilności systemu, zarówno dla tych, którzy dystrybuują środki finansowe, jak i dla tych, którzy są ich adresatami. Chcąc zapewnić ciągłość działania i bezpieczeństwo wszystkich uczestników Programu, wdrożono na każdym szczeblu działania mechanizmy asekuracyjne, w tym powołano centralną instytucję Krajowy Fundusz Poręczeniowy Samorządowa Polska sp. z o.o. Zadaniem Funduszu będzie kontrolowanie i nadzorowanie bieżącej działalności uczestników Programu Lokalnych Funduszy Pożyczkowych, udzielających mikro, małym i średnim przedsiębiorcom atrakcyjnych, długookresowych pożyczek do kwoty euro. Jednocześnie Krajowy Fundusz Poręczeniowy zapewni stabilność finansową każdemu Lokalnemu Funduszowi Pożyczkowemu, zabezpieczając udzielane przedsiębiorcom pożyczki. System zabezpieczenia mechanizmu wspierania MSP polega na: stworzeniu jednolitych rozwiązań dla poszczególnych gmin, które mogą być powielane w skali całego kraju, zapewnieniu koordynacji działań na poziomie samorządów województw, uczestnictwie samorządu terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego w systemie nadzoru (jako współwłaścicieli KFP), asekuracji przez KFP udzielanych w ramach Programu pożyczek, dzięki czemu tworzony system jest bardziej stabilny finansowo, pomocy w uzyskaniu przez MSP finansowania uzupełniającego, także asekurowanego przez KFP, wprowadzeniu oferty ubezpieczeń majątkowych, finansowych oraz na życie. 10

13 Hołdowałem od dzieciństwa dumnej zasadzie: móc-to chcieć, lecz chcieć tak, by wszystkie części ciała były skupione w tej woli chcenia, by we wszystkich komórkach mózgu tkwił ten cel, by we wszystkich cząsteczkach krwi ta siła chcenia żyła i trwała. Józef Piłsudski Wsparcie merytoryczne Merytoryczne wsparcie Programu realizowane jest na dwóch płaszczyznach. Na szczeblu ogólnopolskim przez Krajową Radę Programową Samorządowa Polska oraz na szczeblu wojewódzkim przez Regionalne Rady Programowe Samorządowa Polska. Krajową Radę Programową Samorządowa Polska tworzą osobistości reprezentujące różne środowiska, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach o dużym doświadczeniu społecznym, zawodowym oraz wiedzy eksperckiej w zakresie samorządu terytorialnego, instytucji finansowych, administracji publicznej, a także znajomości funkcjonowania organów Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych. Regionalne Rady Programowe Samorządowa Polska wspierają przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego, którzy jako gospodarze danego obszaru najlepiej znają potrzeby i problemy lokalnych przedsiębiorców. Zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, Rady Programowe są współtworzone z udziałem przedstawicieli najbardziej liczących się w kraju organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego, tj.: Business Centre Club, Konfederacji LEWIATAN, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP oraz Związku Rzemiosła Polskiego. Rady Nadzorcze Lokalnych Funduszy Pożyczkowych spełniają szczególną rolę. Z jednej strony zajmują się klasycznym nadzorem nad działalnością spółki, a z drugiej są organami doradczymi, wykorzystującymi potencjał, wiedzę i doświadczenie zasiadających w nich przedstawicieli samorządu gminnego oraz krajowych i lokalnych organizacji przedsiębiorców i pracodawców. 11

14 Skład Krajowej Rady Programowej Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej: prof. Jerzy Buzek Aleksander Kwaśniewski Członkowie Krajowej Rady Programowej: 1 prof. Agnieszka Alińska 26 Ignacy Ksawery Krasicki 2 dr Andrzej Arendarski 27 Witold Krochmal 3 Jan Bajno 28 Teresa Kubas-Hul 4 Monika Bareła 29 Norbert Kusiak 5 Jerzy Bartnik 30 dr Radosław L. Kwaśnicki 6 Zdzisław Bąk 31 dr Jerzy Kwieciński 7 dr Ireneusz Bil 32 Mirosław Marek 8 Zbigniew Bodzioch 33 Zygmunt Mierzejewski 9 Robert Choma 34 Zbigniew Niemczycki 10 Tomasz Czajkowski 35 Paweł Orłowski 11 Wojciech Długoborski 36 dr Irena Ożóg 12 Tadeusz Donocik 37 Kazimierz Pałasz 13 Bartosz Graś 38 Ryszard Pazura 14 dr Mirosław Gronicki 39 Jacek Piechota 15 prof. Irena Hejduk 40 Krzysztof Pietraszkiewicz 16 Tomasz J. Hoffman 41 Andrzej Piłat 17 Krzysztof Iwaniuk 42 prof. Włodzimierz Rembisz 18 prof. Alfred Janc 43 Zdzisław Siewierski 19 dr Krzysztof Janik 44 Ireneusz Sitarski 20 dr Jacek Janiszewski 45 dr Janusz Steinhoff 21 Teresa Kamińska 46 Elżbieta Suchocka-Roguska 22 Michał Kijewski 47 Adam Tański 23 prof. Jan Klimek 48 Lesław Wojtas 24 Andrzej Kołatkowski 49 dr Jerzy Zdrzałka 25 prof. Oskar Kowalewski 50 Zbigniew Żurek 12

15 Jerzy Buzek Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej Kawaler Orderu Orła Białego Urodzony 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Mechaniczno - Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1963 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika-energetyka. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, gdzie w 1969 roku zdobył stopień doktora nauk technicznych. W 1971 roku wyjechał na staż naukowy na Uniwersytet w Cambridge. Równocześnie z pracą w Instytucie prowadził zajęcia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a później na Politechnice Opolskiej. Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczął prace z dziedziny ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza. Wyniki prac naukowych wdrożył bezpośrednio w przemyśle, między innymi w postaci kilku instalacji odsiarczania spalin. W 1992 roku kierował ogólnopolskim zespołem specjalistów przy opracowywaniu ekspertyzy PAN w tej dziedzinie oraz współorganizował Konsorcjum Ochrony Powietrza. Był członkiem i Sekretarzem Naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz Rady Redakcyjnej głównego polskiego czasopisma naukowego z tej dziedziny - Inżynieria Chemiczna i Procesowa. W międzyczasie zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora nauk technicznych. We wrześniu 1980 roku rozpoczął działalność w Solidarności, gdzie został przewodniczącym Komisji Zakładowej. Latem 1981 roku został delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności. Przewodniczył również obradom jego drugiej tury, a później jeszcze IV, V i VI Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ Solidarność. Przez szereg lat działał w podziemnych regionalnych i krajowych władzach Solidarność. Po przełomie w 1989 roku powrócił do pracy naukowej w pełnym wymiarze. 13

16 Jerzy Buzek Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej W lutym 1997 roku został koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych Akcji Wyborczej Solidarność. Opracowany wtedy program AWS stał się jednym z głównych elementów zwycięskiej kampanii wyborczej do parlamentu Jerzy Buzek został posłem na Sejm RP. 17 października tego samego roku został desygnowany na szefa Rady Ministrów. Zaprzysiężenie Rady Ministrów, odbyło się 31 października. 10 listopada 1997 roku wygłosił w Sejmie Exposé, zaś w nocy z 10/11 listopada uzyskał poparcie Sejmu dla przedstawionego składu Rady Ministrów i treści wystąpienia. Prof. Jerzy Buzek, jako premier Polski ( ), był promotorem wprowadzonej w 1999 roku reformy administracyjno-samorządowej. Powołała ona do życia polskie regiony samorządowe (w ramach 16 nowoutworzonych województw). Przygotowała je jednocześnie do członkostwa w Unii Europejskiej i efektywnego pozyskiwania funduszy unijnych. Jako poseł do PE - od roku Jerzy Buzek także konsekwentnie zabiega o rozwiązania korzystne dla polskich regionów, m.in. zwiększające ich bezpieczeństwo energetyczne oraz udział w europejskich funduszach strukturalnych i projektach naukowo-badawczych. W 1998 roku wraz z żoną założył Fundację na Rzecz Rodziny, której zadaniem jest pomoc ludziom słabszym, mniej zaradnym, znajdującym się na granicy ubóstwa. Zainicjował doroczny konkursu Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską w Polsce. W latach piastował funkcję prorektora ds. Nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie i założył Polonijną Szkołę Dyplomacji. Od 2004 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego, do którego dostał się z najlepszym wynikiem w Polsce. W tym samym roku został Wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energetycznego oraz reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. Był sprawozdawcą w ramach Siódmego Programu Strukturalnego na rzecz Badań i Innowacji, a także sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w zakresie Energii i Technologii. Uzyskał tytuł Eurodeputowany 2006 w kategorii badania naukowe i technologie, przyznawany przez Magazyn Parlamentarny, 14

17 Jerzy Buzek Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej a także nagrodę Biały Węgiel 2006, przyznawaną przez Polskich Inżynierów. W 2007 roku otrzymał z rąk ówczesnego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa-Gerta Pötteringa statuetką gołębia, ufundowaną z okazji 60-tej rocznicy przyjęcia Deklaracji Praw Człowieka. W roku 2008 rankingi Wprost i Rzeczypospolitej uznały Jerzego Buzka najlepszym polskim eurodeputowanym. W latach był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do następujących delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisja Współpracy Parlamentarnej UE- Ukraina oraz Delegacja stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN. Osiągając w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego głosów, okazał się być najpopularniejszym polskim eurodeputowanym. W dniu 14 lipca 2009 roku Jerzy Buzek, został wybrany na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, zdobywając 555 spośród 644 ważnych głosów i stając się pierwszym Przewodniczącym z państw byłego Bloku Wschodniego. W dniu 17 maja 2012 roku został uhonorowany nagrodą Golden Euro Prize, przyznawaną przez International Group of Commerce in Poland (IGCC) osobie najbardziej aktywnej w promowaniu ekonomicznego i społecznego rozwoju w Unii Europejskiej i Polsce. W trakcie uroczystej gali przewodniczący jury, Cristiano Pinzauti, powiedział: Zostało nominowanych kilku znakomitych kandydatów. Ostatecznie większość głosów została oddana na osobowość, która ma prawdziwą wizję przyszłej Unii Europejskiej. A przewodniczący założonej przez Włoską Izbę Handlowo-Przemysłową w Polsce IGCC, Kenneth Morgan, dodał: Prof. Buzek zademonstrował w ciągu swojej kariery pełnej sukcesów, że działa zarówno w najlepszym interesie Polaków, jak i Europy. W opinii wspólnoty zagranicznych inwestorów w Polsce, jest najbardziej zasłużonym zwycięzcą nagrody. 15

18 Jerzy Buzek Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej 24 września 2012 roku, Jerzy Buzek wziął udział w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Zwracając się do uczestników Kongresu w trakcie sesji otwierającej - z udziałem m.in. Lecha Wałęsy, Waldemara Pawlaka i Elżbiety Bieńkowskiej - Jerzy Buzek powiedział: Przed nami 4 dni obrad, 70 paneli tematycznych z 250 ekspertami i ponad gości z kraju i zza granicy. Bo małe i średnie przedsiębiorstwa to - w Polsce i całej Unii Europejskiej - wielka sprawa! Wasz wkład w gospodarkę i poziom życia milionów Europejczyków jest kluczowy. Tym większy w czasach kryzysu. Ten kryzys miał kilka źródeł. Nie byłoby go jednak, gdyby niektóre państwa i instytucje finansowe zachowywały się tak, jak małe i średnie przedsiębiorstwa: odpowiedzialnie i rzetelnie, bez nadmiaru ryzyka, bez życia ponad stan i braku reakcji na rzeczywistą sytuację. I dodał: Dla mnie jesteście jak lekarze, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za chorobę, ale mogą ją uleczyć. To właśnie odpowiednio wspierane małe i średnie firmy są szansą dla unijnej gospodarki na jej wyjście z kryzysu. Podczas Kongresu, 25 września 2012 roku, prof. dr hab. Jerzy Buzek wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Krajowej Rady Programowej Samorządowa Polska, której współprzewodniczy wraz z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Podsumowując obrady prof. dr hab. Jerzy Buzek podkreślił stanowczo jak ważna dla rozwoju gospodarczego kraju jest dbałość o rozwój sektora MSP. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że dzięki podejmowaniu inicjatyw, takich jak Program Samorządowa Polska, Polska może być przykładem dla Europy. W dniu 9 października 2012 roku, Jerzy Buzek otrzymał tytuł Zasłużonego dla Polskich Regionów, przyznany mu przez Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Ta nagroda daje mi szczególną 16

19 Jerzy Buzek Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej satysfakcję, bo polskie regiony są źródłem szybkiego i skutecznego rozwoju Polski już od 14 lat - powiedział prof. Buzek, odbierając statuetkę. Jednocześnie odnosząc się do przyszłych wyzwań, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego dodał: Zadaniem najważniejszym na najbliższe lata będzie to, jak efektywnie zainwestować - a nie po prostu wydać - pieniądze z kolejnego wieloletniego budżetu unijnego ( ). To będą zapewne ostatnie - tak wielkie - środki pomocowe dla Polski. Powinny więc one zapewnić trwały, harmonijny rozwój całego kraju, jednocześnie nie zapominając o różnicach w priorytetach poszczególnych regionów. 11 listopada 2012 roku prof. dr hab. Jerzy Buzek odebrał z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej Order Orła Białego, przyznany mu w uznaniu za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność naukową i państwową oraz za wybitne osiągnięcia w działalności politycznej na arenie międzynarodowej. 17

20 18

21 Aleksander Kwaśniewski Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej Kawaler Orderu Orła Białego Urodzony 15 listopada 1954 roku w Białogardzie (woj. koszalińskie, obecnie zachodniopomorskie). W latach studiował handel zagraniczny na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywnie działał na rzecz ruchu studenckiego, pełniąc m.in. funkcje: Przewodniczącego Rady Uczelnianej SZSP, Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku, a także członka władz naczelnych SZSP. Ponadto, w latach , był redaktorem naczelnym tygodnika studenckiego ITD i dziennika Sztandar Młodych. W 1985 roku współtworzył pierwsze czasopismo poświęcone komputeryzacji Bajtek. W latach był Ministrem - członkiem Rady Ministrów ds. młodzieży. W okresie przewodniczył Komitetowi Młodzieży i Kultury Fizycznej. W latach był członkiem Prezydium Rządu i Przewodniczącym Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. W roku 1989 uczestniczył w obradach plenarnych Okrągłego Stołu. Rok później współtworzył Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie był jej przewodniczącym, aż do 1995 roku. W roku 1991 współorganizował Sojusz Lewicy Demokratycznej. W latach przewodniczył Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. W roku 1998 uhonorowany został Złotym Orderem Olimpijskim Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, rok później Złotym Orderem Zasługi IAAF (Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki), a w roku 2000 Orderem Zasługi EOC (Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich). W 1991 roku został posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu warszawskiego. W okresie pełnił funkcję Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej. W latach był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. 19

22 Aleksander Kwaśniewski Współprzewodniczący Krajowej Rady Programowej W dniu 23 grudnia 1995 roku został Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości zaprzysiężenia zobowiązał się wspierać polską przedsiębiorczość i wątek ten podtrzymywał przez cały okres pełnienia urzędu. Chcę zapewnić utrzymanie wzrostu gospodarczego, który jest największą naszą szansą. Chodzi o wykorzystanie tego, co jest okupione wielkimi społecznymi kosztami, ale co stanowi dzisiaj naszą przepustkę do nowej Europy. Jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, co służy gospodarce, stabilizuje pieniądz, co umacnia pozytywne tendencje rozwojowe. I w tej mierze wszyscy, którzy chcą iść tą drogą, będą uzyskiwali należyte wsparcie. Refleksje dotyczące przedsiębiorczości znalazły również swoje miejsce w książce Aleksandra Kwaśniewskiego Dom wszystkich, Polska, wydanej w 2000 roku, jako publikacja urzędującego Prezydenta RP. W rozdziale Polska reform ekonomicznych znajduje się fragment zatytułowany Przedsiębiorczość obywateli, w którym czytamy: Nie ma w Polsce instytucji, które wspierałyby drobny kapitał. Nie ma instytucji specjalizujących się w kapitale wysokiego ryzyka, które inwestują w różne ryzykowne przedsięwzięcia, mając pełną świadomość, że nie wszystkie wypalą, ale jeżeli już to ich zyski będą bardzo znaczące. ( ). Inicjatywy takie powinny być wspomagane aktywnie przez państwo, w tym przez tak zwane ośrodki pomocy publicznej dla tej grupy przedsiębiorstw. Dzisiaj bowiem najpotężniejszą barierą na drodze ich rozwoju i wzrostu jest brak kapitałów, nawet wtedy, kiedy są dobre pomysły i projekt ( ). 20

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny nr 5/2013 Program Samorządowa Polska Etapy wdrażania

biuletyn informacyjny nr 5/2013 Program Samorządowa Polska Etapy wdrażania biuletyn informacyjny nr 5/2013 Program Samorządowa Polska Etapy wdrażania Warszawa 2013 Program Samorządowa Polska Etapy wdrażania biuletyn nr 5/2013 Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. MAREK ROCKI MAREK ROCKI Pan Marek Rocki, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa, dalej SGH ) gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii w zakresie ekonometrii, w 98 r. uzyskał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych

W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych W Poznaniu odbędzie się konferencja władz lokalnych 04.03.2011 Poznań zorganizuje 8 września inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Komitetu Regionów na rzecz Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 7.06.2011r. Stanisław Więcek Stanisław Więcek sprawował

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska 2014 2020 - Unia Innowacji Jak poprawić współpracę nauki i biznesu? Nowe perspektywy.

Unia Europejska 2014 2020 - Unia Innowacji Jak poprawić współpracę nauki i biznesu? Nowe perspektywy. Gdańsk, 4 grudnia 2012 r. VI edycja konferencji z cyklu INNOspotkanie wnioski i podsumowanie Unia Europejska 2014 2020 - Unia Innowacji Jak poprawić współpracę nauki i biznesu? Nowe perspektywy. Kolejna

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

Wybitny dorobek naukowy Profesora Jerzego Buzka, jego szczególne zasługi dla nauki polskiej, postawa etyczna będąca wzorem

Wybitny dorobek naukowy Profesora Jerzego Buzka, jego szczególne zasługi dla nauki polskiej, postawa etyczna będąca wzorem Laudacja Wybitny dorobek naukowy Profesora Jerzego Buzka, jego szczególne zasługi dla nauki polskiej, postawa etyczna będąca wzorem godnym naśladowania, niekwestionowany autorytet w kraju i na świecie,

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań

Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska opis zrealizowanych działań Projekt Modele finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska składał się z dwóch zasadniczych elementów.

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI pod nazwą REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI pod nazwą REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI pod nazwą REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą,, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

ZIELONE PŁUCA POLSKI

ZIELONE PŁUCA POLSKI ZIELONE PŁUCA POLSKI U podstaw idei Zielonych Płuc Polski leży zasada zrównoważonego, rozwoju, który nie zagraża środowisku naturalnemu, pozwala przyszłym pokoleniom czerpać z zasobów Ziemi tyle samo ile

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie RAMOWY PROGRAM I KONGRESU SAMORZĄDOWEGO W LUBLINIE 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Oficjalne otwarcie I kongresu Samorządowego Prelegent: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie

Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Delegaci Izby Adwokackiej w Krakowie Adwokat Marian Anczyk W 1953 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Krakowie. W tym samym roku powołany w skład tej Rady; rzecznik dyscyplinarny (1955), członek (1970-1992),

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Ludwik Florek

Prof. dr hab. Ludwik Florek Prawo pracy Prof. dr hab. Ludwik Florek kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2002 2007 wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf

PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf PROGRAM V BALTIC BUSINESS FORUM 2013 Gość Honorowy: Federacja Rosyjska 16-18 października 2013 Świnoujście Heringsdorf Dzień pierwszy (16 października 2013) 09:00-13:00 Rejestracja uczestników. 13:00-15:45

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy Relacje

Kształtujemy Relacje Kształtujemy Relacje Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie, od 17 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju samorządności, budowy społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa. SIS realizuje

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 18 marca 2014 r. U C H W A Ł A N R / 2 0 1 4 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO

STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO STATUT Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi, w Polsce pod auspicjami UNESCO Artykuł 1 Status prawny i siedziba Centrum 1. Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii z siedziba w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH Prowadzenie działalności gospodarczej jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Wiąże się ono z koniecznością podejmowania szeregu decyzji oraz ryzyk, które mogą przełożyć

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Connecting Business since 1992!

Connecting Business since 1992! Connecting Business since 1992! Z protokołu Polsko Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej Warszawa, 29-30.IX.2010 r. Komisja wysoko oceniła rolę organizacji samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

DORADCY INFORMATOR. Tomasz Kusio. Imię i nazwisko: OPIEKUN BIZNESPLANU

DORADCY INFORMATOR. Tomasz Kusio. Imię i nazwisko: OPIEKUN BIZNESPLANU DORADCY INFORMATOR Projekt: System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej EDYCJA II i III Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

www.akademiaefc.pl Organizator

www.akademiaefc.pl Organizator 2015 www.akademiaefc.pl Organizator Opis Akademii EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań oraz aktywnego

Bardziej szczegółowo

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój.

Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój. Aleksandra Rzepecka Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet Zrównoważony rozwój Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony,

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne. Wyrażamy nadzieję, że prezentowana inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Szanowni Państwo, Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne. Wyrażamy nadzieję, że prezentowana inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Szanowni Państwo, Niniejszym mamy zaszczyt oraz przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w I Konferencji pt.: Rozbieżności w ustalaniu zadośćuczynienia, na rzecz poszkodowanych oraz najbliższych członków

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Jacek Czabajski Okręg Pomorski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Wstęp. Rok 1980 zapoczątkował w Polsce przemiany we wszystkich sferach, w tym w sferze społecznej. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA W POZNANIU

DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA W POZNANIU DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA W POZNANIU O G Ó L N E I N F O R M A C J E O K A N C E L A R I I Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. działa na rynku od 1992 r. Świadczymy

Bardziej szczegółowo

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm.

Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. Nowe Prawo Restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm. 20.10.2015 r., Warszawa Cel szkolenia: Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Janusz Rybka Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Partnerstwo Dla Wsi. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji. Partnerstwo Dla Wsi. Rozdział I Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Partnerstwo Dla Wsi Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą Partnerstwo Dla Wsi z siedzibą w Warszawie zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Genowefę Wiśniowską zwanego

Bardziej szczegółowo

ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN WSPIERA LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZAMEK CIESZYN Promuje dobre wzornictwo jako klucz do rozwoju

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014 KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Katowice, 19.11.2014 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014 KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Katowice, 19.11.2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014 KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Katowice, 19.11.2014 r. Rada do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Rada do spraw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU

UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU UCHWAŁA NR... RADY FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB Z DNIA. 2012 ROKU w sprawie: Regulaminu funkcjonowania jednostek organizacyjnych Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo