VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości"

Transkrypt

1 r. SZKOLENIE WYJAZDOWE VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości zmiany w prawie podatkowym od 1 ipca 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. Dowiedz się więcej: te. (22)

2 CEL, PROWADZĄCY I PROGRAM SZKOLENIA Niniejsze szkoenie stanowi kompendium zmian w prawie podatkowym, które nastąpią od 1 stycznia 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. Noweizacja przepisów dotyczyć będzie przede wszystkim reguacji w zakresie podatku od towarów i usług, a w szczegóności samonaiczenia VAT, jak również odiczania podatku naiczonego. W wyniku noweizacji każdy podatnik, dokonując nabycia towarów ub usług, do okreśenia stopnia wykorzystania danej transakcji do działaności gospodarczej. Koejna zmiana w przepisach będzie dotyczyła konieczności wiczania do proporcji sprzedaży czynności, które są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wskazane zmiany mają na ceu obniżenie przez podatnika kwot odiczanego podatku VAT. Ponadto w trakcie szkoenia zostaną przedstawione zmiany w przedmiocie podatków dochodowych, Ordynacji podatkowej, jak również Kodeksu karnego skarbowego. Niniejsze szkoenie umożiwi również uczestnikom zapoznanie się z bieżącymi orzeczeniami sądowymi oraz praktyką organów podatkowych w przedmiocie roziczania podatków. Liczne przykłady zaprezentowane podczas szkoenia pozwoą uczestnikom na uzyskanie wiedzy niezbędnej w procesie roziczania podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Radosław Żuk - doradca podatkowy, prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczeny portau prawno-księgowego TaxFin.p. Doświadczony oraz uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Autor icznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywinoprawnych. DZIEŃ I Podatek od towarów i usług w 2015 r. 1. Samonaiczenie VAT przed i po 1 ipca 2015 r.: a) towary oraz usługi objęte samonaiczeniem VAT, b) rozszerzenie kataogu towarów opodatkowanych przez nabywcę, c) status nabywcy a dokonanie samonaiczenia VAT, d) weryfikacja statusu nabywcy na potrzeby samonaiczenia VAT, e) imity kwotowe związane z samonaiczeniem VAT, f) informacje podsumowujące dotyczące samonaiczenia VAT, g) powstawania obowiązku podatkowego w przypadku samonaiczenia VAT, h) wystawiania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia, i) najczęściej popełniane błędy w przypadku samonaiczenia VAT. 2. Pozostałe zmiany w podatku VAT od ipca 2015 r.: a) rozszerzenie kataogu tzw. towarów wrażiwych, b) zmiany związane z kaucją gwarancyjną, c) zmiany w zakresie ugi na złe długi, d) odiczanie VAT od paiwa do pojazdów samochodowych. 3. Zasady ogóne dotyczące odiczania podatku naiczonego po noweizacji w 2016 r.: a) związek nabycia towaru i usługi z czynnościami opodatkowanymi czy zawsze musi posiadać charakter bezpośredni?, b) towary i usługi nabyte w ceu wykonania czynności pozostających poza zakresem VAT, ecz stanowiący działaność gospodarczą, c) nabycie dokonane w związku z działanością gospodarczą oraz na cee osobiste przedsiębiorcy ub jego pracowników, d) towary oraz usługi zakupione w ceu dokonania nieodpłatnego przekazania, e) nabycie wewnątrzwspónotowe na cee działaności gospodarczej oraz cee osobiste pracowników ub przedsiębiorcy, f) zasady przyporządkowania nabycia do działaności gospodarczej oraz ceów osobistych, g) odiczenie VAT w przypadku nieruchomości wykorzystywanych do działaności gospodarczej i na cee osobiste, h) pojazdy samochodowe wykorzystywane do działaności gospodarczej oraz na cee prywatne czy w wyniku noweizacji dojdzie do zmian?, i) odiczenie VAT od wydatków na restrukturyzację kapitałową oraz emisję akcji, j) zaniechane inwestycje a możiwość odiczenia VAT, k) dotacje, subwencje a możiwość odiczenia VAT. 4. Rewoucyjne zmiany w okreśaniu współczynnika proporcji sprzedaży począwszy od 1 stycznia 2016 r: a) podmioty, które po noweizacji przepisów powinny odiczać VAT w oparciu o proporcję sprzedaży, b) przepisy przejściowe dotyczące stosowania znoweizowanych przepisów, c) rodzaje o obrotów uwzgędnianych przy obiczaniu współczynnika sprzedaży, d) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika, e) czy w proporcji sprzedaży naeży ująć odszkodowania, kary umowne itp.?, f) pojęcie czynności pomocniczych, których nie uwzgędnia się przy wyiczaniu proporcji sprzedaży, g) otrzymane dotacje oraz subwencje a okreśanie proporcji sprzedaży, h) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży, i) ustaanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów, j) zasady ustaania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego, k) pojęcie okresu roziczeniowego, da którego okreśana jest proporcja sprzedaży, ) zaokrągenia współczynnika sprzedaży, m) okreśanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczenikiem urzędu skarbowego, n) możiwość zmiany wysokości proporcji wstępnej w trakcie roku optymaizacja odiczania VAT. 5. Korekta podatku naiczonego po noweizacji przepisów w 2016 r.: a) korekta roczna podmioty zobigowane do jej dokonania w wyniku noweizacji przepisów, Dowiedz się więcej: te. (22)

3 PROGRAM ZAJĘĆ b) przepisy przejściowe dotyczące korekty podatku naiczonego, c) sposób dokonywania korekt w dekaracji VAT (tzw. korekty bieżące i korekty roczne), d) wpływ korekty podatku VAT na korektę przychodów oraz kosztów w podatku dochodowym, e) obowiązek korekty podatku naiczonego w przypadku zmiany prawa do odiczenia podatku naiczonego, f) korekta VAT w świete orzecznictwa Trybunału Sprawiediwości Unii Europejskiej oraz krajowych sądów administracyjnych, g) podmioty zobigowane po noweizacji przepisów do korekty podatku naiczonego z tytułu nabycia środków trwałych oraz wartości niematerianych i prawnych, h) środki trwałe oraz nieruchomości podegające obowiązkowi korekty 5- i 10-etniej, i) moment rozpoczęcia korekty, j) zasady obiczania korekty 5- i 10-etniej, k) wykazywanie korekty 5- i 10-etniej w dekaracji VAT, ) sprzedaż ub zmiana przeznaczenia środka trwałego ub nieruchomości w okresie korekty, m) korekta podatku naiczonego przy zbyciu przedsiębiorstwa ub zakładu (oddziału), n) korekta podatku w przypadku połączenia oraz podziału przedsiębiorstw. o) ikwidacja ub kradzież środka trwałego w okresie korekty. 6. Powstawanie obowiązku podatkowego po ostatnich zmianach w przepisach: a) zmiana zasady ogónej ustaania momentu powstania obowiązku podatkowego, b) moment dokonania dostawy towarów jako moment powstania obowiązku podatkowego, c) pojęcie dostawy ciągłej, d) wystawienie faktury przed dostawą a obowiązek podatkowy, e) ustaenie powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług, f) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy, g) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego, h) opodatkowanie zaiczek, zadatków oraz innych przedpłat, i) data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego, j) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego. 7. Zasady dokumentowania obrotu podegającego opodatkowaniu VAT: a) ogóne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT, b) poprawna treść faktury, c) faktura proforma a faktura VAT, d) możiwość wystawienia faktury przed sprzedażą, e) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczeń zwonionych z podatku VAT, f) terminy na wystawianie faktur VAT, g) korekty faktur po noweizacji, h) wystawianie zbiorczych faktur korygujących, i) faktury uproszczone oraz faktury eektroniczne, j) znaczenie faktur otrzymywanych od podmiotów zagranicznych. 8. Roziczenie refakturowania usług w 2015 r.: a) pojęcie refakturowania usług wynikające z prawa poskiego oraz prawa unijnego, b) zastosowanie prawidłowej stawki podatkowej w refakturowaniu usług, c) właściwa stawka VAT w przypadku refakturowania związanego z usługą kompeksową, d) zastosowanie odpowiedniej stawki VAT w przypadku usług zwonionych z VAT w sposób podmiotowy, e) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług, f) refakturowanie usług a doiczenie marży, g) refakturowanie usług gastronomicznych oraz nocegowych, h) refakturowanie mediów w przypadku usług najmu, i) prawidłowe dokumentowanie refakturowania, j) możiwość odiczenia VAT w związku z refakturowanymi usługami. 9. Odiczenie VAT od pojazdów samochodowych oraz paiwa: a) zasady ograniczeń w odiczaniu VAT od samochodów, paiwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014 r., b) możiwość pełnego odiczenia VAT ze wzgędu na konstrukcję pojazdu, c) pełne odiczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działaności gospodarczej, d) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odiczenia VAT, e) nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu a możiwość odiczenia VAT, f) korzystanie z samochodu przez pracownika na cee prywatne a możiwość pełnego odiczenia VAT, g) zmiana prawa do odiczenia VAT w przypadku pojazdów samochodowych, h) sprzedaż pojazdu samochodowego a korekta VAT, i) odiczanie VAT w przypadku paiwa. 10. Zasady ogóne dotyczące opodatkowania VAT transakcji zagranicznych oraz zmiany w przepisach: a) okreśenie miejsca dokonania dostawy towarów kuczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów, b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem, c) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych, d) znaczenie reguł INCOTERMS da handu zagranicznego, e) zmiany w przedmiocie opodatkowania eksportu towarów, f) noweizacja przepisów odnośnie WDT i WNT, g) zmiany w przepisach dotyczące transakcji łańcuchowych. Dzień II Podatek CIT oraz PIT 2014/2015 r. 1. Zakres noweizacji przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r.: a) moment wejścia znoweizowanych przepisów w życie, b) stosowanie przepisów przejściowych, c) rok podatkowy inny niż rok kaendarzowy a odpowiednie stosowanie znoweizowanych przepisów. 2. Zasady okreśania przychodów na gruncie CIT po noweizacji przepisów: a) dotychczasowe reguacje dotyczące zasad okreśania przychodów, b) okreśanie przychodu z tytułu świadczeń w naturze, c) przychód z tytułu wykonania świadczenia rzeczowego zamiast ureguowania zobowiązania pieniężnego (np. dywidendy rzeczowe), Dowiedz się więcej: te. (22)

4 PROGRAM ZAJĘĆ d) moment powstania przychodu w przypadku instrumentów finansowych, e) okreśanie przychodów w przypadku nabycia oraz zbycia akcji. 3. Powstawanie przychodów na gruncie PIT po zmianach w przepisach: a) zwonienie z opodatkowania niektórych rodzajów odszkodowań, b) okreśanie przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego na cee prywatne, c) pojęcie nieodpłatnego świadczenia w świete orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 ipca 2014 r., d) składanie informacji PIT-8C, PIT-8AR oraz PIT-11 przez płatnika. 4. Pozostałe zmiany dotyczące CIT w 2015 r.: a) certyfikaty rezydencji po zmianach w przepisach, b) nowe pojęcie powiązań pomiędzy podmiotami krajowymi i podmiotami zagranicznymi, c) rozszerzenie pojęcia podmiotów powiązanych konsorcjum, wspóne przedsięwzięcie, spółka niemająca osobowości prawnej, d) zakład jako podmiot powiązany, e) nowe eementy dokumentacji podatkowych, f) ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów z tytułu spłaty pożyczek oraz kredytów. 5. Zmiany w podatkach dochodowych (CIT oraz PIT) w 2016 r.: a) uchyenie przepisów dotyczących korekty kosztów, b) przepisy przejściowe w zakresie korekty kosztów, c) opodatkowanie nieujawnionych źródeł przychodów, d) postępowanie dowodowe w przypadku nieujawnionych źródeł przychodu. 6. Przychody podatkowe: a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług, b) przychody z tytułu usług teekomunikacyjnych, teewizyjnych oraz eektronicznych, c) usługi roziczane w okresach roziczeniowych oraz z tytułu mediów, w tym probematyka refakturowania, d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej, e) zaiczki oraz kaucje, czy zawsze zaiczka i kaucja nie stanowią przychodu, f) korekta przychodów, kiedy korygujemy na bieżąco a kiedy wstecz, g) probematyka bonów zakupowych oraz premii pieniężnych na gruncie ustawy o CIT, h) refakturowanie a data powstania przychodu, i) przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia omówienie najczęściej występujących przypadków powstania przychodów oraz zasad okreśenia ich wysokości. 7. Koszty uzyskania przychodów: a) definicja kosztów uzyskania przychodów a ceowość wydatków, b) związek pomiędzy przychodem a wydatkiem, c) dokumentowanie wydatków a prawo do zaiczenia ich do kosztów, d) koszty bezpośrednie, e) koszty pośrednie, f) koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy, g) moment poniesienia kosztów praktyka organów podatkowych, h) zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich, i) zapłata jako eement niezbędny da rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne), j) zasady dotyczące zmniejszania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kaendarzowy, zakupy na raty, ograniczenia niekorzystnych skutków reguacji). 8. Wybrane przypadki wydatków a roziczenie kosztów uzyskania przychodów: a) wynagrodzenia pracowników i współpracowników, w tym samozatrudnionych, b) świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody, teefony, wydatki na zakwaterowanie, ubezpieczenie OC da członków zarządu, kształcenie i podnoszenie kwaifikacji), c) diety i inne naeżności za czas podróży służbowej, wraz ze zmianami, d) wydatki związane z dojazdem do pracy i miejsca wykonywania pracy, e) w jakich sytuacjach wierzyteność może być kosztem uzyskania przychodu, f) wymagane dokumenty do spisania wierzyteności w koszty, w tym probematyka odpisu aktuaizującego, g) moment spisania wierzyteności nieściąganych w koszty uzyskania przychodu, h) roziczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzyteności, probematyka nabytych wierzyteności, i) kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadiwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów), j) wydatki na rekamę i reprezentację, k) ujęcie wydatków na reprezentację i rekamę w kosztach podatkowych. 9. Samochód w działaności gospodarczej: a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego, b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, c) samochody służbowe wykorzystywane do ceów prywatnych, d) samochód niebędący środkiem trwałym podatnika. 10. Środki trwałe: a) środki trwałe w ustawach podatkowych, a jego samodzieność i konieczność jego wykorzystywania, b) probematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompetność i zdatność do użytkowania), c) obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym. 11. Wycena wartości początkowej, w tym nowe zasady ustaania wartości początkowej w 2015 r.: a) zakup majątku trwałego, w tym icencji, know-how, praw autorskich, b) wytworzenie majątku trwałego, c) optymaizacja przy zakupie icencji, d) dotacje, subwencje, dopłaty do majątku trwałego a wartość początkowa, e) nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania, f) korekta podstawy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, g) różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość początkową, h) ewidencja środków trwałych. 12. Pytania i odpowiedzi. Dowiedz się więcej: te. (22)

5 PROGRAM ZAJĘĆ Dzień III Podatek od nieruchomości oraz ordynacja podatkowa 1. Zmiany w Prawie budowanym a roziczenie podatku od nieruchomości: a) noweizacja przepisów od 28 czerwca 2015 r., b) zakres noweizacji od 1 stycznia 2016 r., c) przełomowe zmiany w definicji obiektu budowanego, d) czy po noweizacji przepisów opodatkowaniu będą podegało wyposażenie techniczne budowi?, e) możiwość stosowania znoweizowanych przepisów w stanie prawnym przed noweizacją, f) brak zmian w definicji urządzenia budowanego a możiwość powoływania się na zmianę przepisów w przedmiocie obiektu budowanego, g) panowane zmiany w przedmiocie opodatkowania budowi. 2. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości: a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działaności gospodarczej, b) tymczasowe obiekty budowane m. in. sezonowe namioty, kontenery, baraki, przenośne transformatory itp., c) pojęcie budowi i urządzenia budowanego, d) transformatory jako obiekty budowane opodatkowane podatkiem od nieruchomości, e) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach, f) wonostojące urządzenia oraz instaacje przemysłowe jako budowa, g) fundamenty, pace, pace pod śmietnik, sieci energetyczne, przyłącza, drogi wewnętrzne i drogi eśne, uzbrojenie terenu, zbiorniki. 3. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości: a) wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości, b) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości, c) możiwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi, d) kasyfikacja środków trwałych a podatek od nieruchomości, e) organy podatkowe właściwe da podatku od nieruchomości, f) zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi, g) prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroi podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, h) przedawnienie podatku od nieruchomości. 4. Prawidłowe okreśenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości: a) zasady okreśania powierzchni gruntów, b) powierzchnia użytkowa budynku, c) powierzchnia kondygnacji, katek schodowych, d) ustaenie podstawy opodatkowania przy budowach, e) budowe zamortyzowane a podatek od nieruchomości, f) modernizacja budowi a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania. 5. Podatnik podatku od nieruchomości: a) właścicie jako podatnik podatku od nieruchomości, b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości, c) użytkownik wieczysty podatnikiem, d) posiadacz zaeżny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa ub jednostki samorządu terytorianego. 6. Stawki podatku od nieruchomości w 2015 r.: a) zmiana stawek podatku od nieruchomości w 2015 r., b) zasady ustaania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy, c) możiwość zwonienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy, d) stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów, e) stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków, f) stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowi. 7. Panowana noweizacja przepisów Ordynacji podatkowej w 2015 i 2016 r.: a) przepisy przejściowe da znoweizowanych reguacji Ordynacji podatkowej, b) zasady kauzui obejścia prawa podatkowego, c) ustanawianie pełnomocników, d) wydawanie interpretacji indywiduanych, e) doręczenia pism, f) właściwość miejscowa organów podatkowych, g) przedawnienie zobowiązań podatkowych, h) inne zmiany. 8. Interpretacje prawa podatkowego teoria a praktyka: a) organy powołane do wydawania interpretacji, b) interpretacja indywiduana a interpretacja ogóna, c) znaczenie interpretacji da podatnika oraz organu podatkowego, d) wydanie interpretacji po terminie, e) tryb odwoławczy w przypadku interpretacji podatkowych, f) interpretacje podatkowe sporządzane bez ryzyka podatkowego, g) najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków o wydanie interpretacji, h) postępowania kontrone oraz podatkowe związane ze złożonym wnioskiem o wydanie interpretacji. 9. Przedawnienie zobowiązania podatkowego: a) termin przedawnienia, b) przesłanki zawieszające bieg przedawnienia, c) przesłanki przerywające bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego, d) przedawnienie a prowadzenie postępowania egzekucyjnego, e) najczęstsze przypadki korzystania z przedawnienia przez podatników. 10. Składanie i korygowanie dekaracji: a) pojęcie dekaracji w Ordynacji podatkowej, b) podpisywanie dekaracji, c) zasady ogóne korygowania dekaracji, d) korekty dekaracji po zakończeniu kontroi podatkowej, e) korekta dekaracji w trakcie postępowania podatkowego, f) korekta dekaracji po zakończeniu postępowania podatkowego, g) brak możiwości korekty dekaracji a wznowienie postępowania. 11. Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroi podatkowych: a) reprezentacja i uczestnictwo kontroowanego, b) obowiązek współdziałania: udostępnienie dokumentów, rzeczy itp., c) dokumentacja kontrona: kopie, tłumaczenia itp., d) prawo do złożenia zastrzeżeń i wyjaśnień po kontroi, e) sporządzenie zastrzeżeń dotyczących protokołu pokontronego, f) prawo do korekty po zakończeniu kontroi podatkowej oraz skarbowej. Dowiedz się więcej: te. (22)

6 r. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Koszt uczestnictwa w szkoeniu: - jednej osoby 4590 zł + 23% VAT - dwóch ub więcej osób z jednej firmy 4490 zł + 23% VAT Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytue przeewu kod szkoenia SOP Uwaga: Rezygnacja z uczestnictwa w szkoeniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkoenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów. Miejsce zajęć: BARCELO PUNTA UMBRIA ****, Położenie hoteu: ok. 1,5 km od centrum PUNTA UMBRIA, w otoczeniu asów Parku Naturanego Las Enebraes, przy hoteu centrum handowe; ok. 120 km od portu otniczego w Faro; przystanki autobusowe przy hoteu (do centrum Huevy: ok. 1,5 EUR/os., do centrum Punta Umbria: ok. 1 EUR/os.). Paża: E Cae, pubiczna, piaszczysta, szeroka, łagodne zejście do morza, wyróżniona certyfikatem Błękitna Faga, ok. 250 m od hoteu, przejście przez uicę i wydmę, parasoe i eżaki płatne (ok. 13 EUR/dzień). Cena obejmuje: - przeot na trasie Warszawa Faro Warszawa, - obowiązkowe opłaty otniskowe (250 zł), dopłatę transportową (210 zł), - transfery otnisko hote otnisko komfortowym, kimatyzowanym autokarem, - zakwaterowanie: 7 nocegów w pokojach 2-osobowych typu standard, - wyżywienie: formuła a incusive utra (uai), - uczestnictwo w 3 dniach zajęć, - autorskie materiały szkoeniowe, - certyfikat ukończenia szkoenia, - opieka poskiego rezydenta, - ubezpieczenie KL i NW Itaka Simpe do /osoba. Ceny nie zawierają: - wycieczek okanych, - dopłaty do widoku na basen: 250 zł, - dopłaty do pokoju 1-osobowego (990 zł), - wydatków własnych i eementów niewyszczegónionych w programie. Informacje: Norbert Saks Joanna Domaszewska te. (22) /26 fax (22) Dowiedz się więcej: te. (22)

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo