DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata PORADNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ. lata 2014 2020 PORADNIK"

Transkrypt

1 DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ Strona 1 lata PORADNIK opracowanie: Agencja Informatyzacji i Rozwoju

2 Strona 2 BEZZWROTNE DOTACJE z UNII EUROPEJSKIEJ! Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia lub rozwoju firmy to temat niezwykle ważny. Według opinii ekspertów, obecnie trwający proces przyznawania środków na lata stanowi ogromną szansę na skok cywilizacyjny dla naszego kraju. Jednak pozyskiwanie unijnych pieniędzy wiąże się z pewnymi obostrzeniami i koniecznością przestrzegania zasad w ogłaszanych konkursach. W naszym poradniku: uzyskacie informacje na temat ilości pieniędzy z Unii Europejskiej w poszczególnych programach i województwach, dowiecie się jak należy przygotować się do pisania wniosku, znajdziecie informacje o możliwości pomocy czy też współpracy. Informacje o większości aktualnych konkursów dotacyjnych dla firm znajdziecie na stronie: Zapraszamy do lektury. Agencja Informatyzacji i Rozwoju

3 PROGRAMY DOTACYJNE INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO: ,9 MLN EURO Strona 3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (tak brzmi jego robocza nazwa, w skrócie POIiŚ), podobnie jak jego poprzednik POIiŚ , ma przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju, co w efekcie przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności. Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa). W porównaniu do obecnie realizowanego na poziomie krajowym POIiŚ , w ramach POIiŚ zostanie położony większy nacisk na wsparcie gospodarki skutecznie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. INTELIGENTNY ROZWÓJ: 8 614,1 MLN EURO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Przewidziane w Programie obszary wsparcia to: budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

4 Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań. Wsparcie adresowane będzie do: Strona 4 przedsiębiorstw (w szczególności mikro, małe i średnie firmy), jednostek naukowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu, takich jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe. WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: 4 419,3 MLN EURO Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie wspierać następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa. POLSKA CYFROWA: 2 255,6 MLN EURO Program Polska Cyfrowa jest nowym programem krajowym. W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje: poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,

5 zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Strona 5 Beneficjenci Programu: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa. POLSKA WSCHODNIA: 2 117,2 MLN EURO POPW to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińskomazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten będzie realizowany poprzez koncentrację działań programu na: wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R, wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji, wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

6 POMOC TECHNICZNA 700,1 MLN EURO Program Pomoc Techniczna (POPT) będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach w Polsce. Strona 6 Obszary wsparcia: Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach Głównym celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach Działania POPT skierowane będą w szczególności do: podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych. Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele instytucji, do których skierowane są działania programu. EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA I EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA Z budżetu polityki spójności na lata Polska otrzyma 82,5 mld euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w: badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

7 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowało dokumenty, które będą stanowić podstawę wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Są to: Umowa Partnerstwa, czyli rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazuje w jaki sposób, dzięki funduszom unijnym, chce zrealizować swoje cele rozwojowe. Założenia tego dokumentu zostały przyjęte przez Rząd 15 stycznia 2013 r. Określają one kierunek polskich przygotowań do perspektywy finansowej W dokumencie wskazano m.in. rodzaje inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie, zaproponowano układ programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności za zarządzanie Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne. Programy Operacyjne, czyli szczegółowe dokumenty pokazujące, jak wdrażane będą Fundusze Europejskie w poszczególnych obszarach. Strona 7 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego Lata EUR Priorytety i środki UE: 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw EUR 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku EUR 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku EUR 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska EUR 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku EUR 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska EUR 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku EUR 8. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku EUR 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska EUR 10. Pomoc techniczna EUR

8 W latach na Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego przeznaczono EUR. Będzie on realizowany w ramach następujących osi priorytetowych: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 3. Gospodarka niskoemisyjna 4. Środowisko i zasoby 5. Transport 6. Infrastruktura spójności społecznej 7. Infrastruktura edukacyjna 8. Rynek pracy 9. Włączenie społeczne 10. Edukacja 11. Pomoc techniczna Strona 8 Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego Celem głównym programu w latach była poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Program ten realizowano poprzez następujące cele szczegółowe: 1. Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego 2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu 3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach to EUR 1. Rozwój infrastruktury technicznej EUR 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska EUR 3. Rozwój infrastruktury społecznej EUR 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego EUR 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw EUR 6. Wsparcie rozwoju turystyki EUR 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy EUR 8. Pomoc techniczna EUR

9 Środki unijne przeznaczone na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata wynoszą EUR. Będą one wydatkowane w ramach następujących osi priorytetowych: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 2. Cyfrowy region 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 4. Region przyjazny środowisku 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 8. Aktywni na rynku pracy 9. Solidarne społeczeństwo 10. Innowacyjna edukacja 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 12. Pomoc techniczna Strona 9 Regionalny Program Województwa Lubelskiego Lata Priorytety i środki UE EUR 1. Przedsiębiorczość i innowacje EUR 2. Infrastruktura ekonomiczna EUR 3. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne EUR 4. Społeczeństwo informacyjne EUR 5. Transport EUR 6. Środowisko i czysta energia EUR 7. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna EUR 8. Infrastruktura społeczna EUR 9. Pomoc techniczna EUR Na lata przeznaczono EUR. Osie priorytetowe: 1. Badania i innowacje 2. Cyfrowe lubelskie 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw 4. Energia przyjazna środowisku 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

10 8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport 9. Rynek pracy 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 11. Wyłączenie społeczne 12. Edukacja, umiejętności i kompetencje 13. Infrastruktura społeczna 14. Pomoc techniczna Strona 10 Regionalny Program Województwa Lubuskiego Lata EUR 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu EUR 2. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego EUR 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego EUR 4. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej EUR 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej EUR 6. Pomoc techniczna EUR Lata Osie priorytetowe EUR 1. Gospodarka oparta na wiedzy 2. TIK upowszechnienie oraz wzrost dostępności w regionie 3. Wsparcie konkurencyjności MŚP w regionie 4. Budowa gospodarki niskoemisyjnej w regionie 5. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa zarządzania ryzykiem 6. Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych 7. Transport 8. Rynek pracy i mobilność pracowników 9. Włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa 10. Edukacja i uczenie się przez całe życie 11. Infrastruktura społeczno-edukacyjna 12. Pomoc techniczna

11 Regionalny Program Województwa Łódzkiego Lata EUR 1. Infrastruktura transportowa EUR 2. Ochrona środowiska EUR 3. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość EUR 4. Społeczeństwo informacyjne EUR 5. Infrastruktura społeczna EUR 6. Odnowa obszarów miejskich EUR 7. Pomoc Techniczna EUR Strona 11 Lata Osie priorytetowe EUR 1. Innowacyjność i konkurencyjność 2. Transport 3. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska 4. Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa 5. Zatrudnienie i włączenie społeczne 6. Kompetencje i adaptacyjność 7. Pomoc techniczna Małopolski Program Regionalny Lata EUR 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy EUR 2. Gospodarka regionalnej szansy EUR 3. Turystyka i przemysł kulturowy EUR 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego EUR 5. Krakowski Obszar Metropolitalny EUR 6. Spójność wewnątrzregionalna EUR 7. Infrastruktura ochrony środowiska EUR 8. Współpraca międzyregionalna EUR 9. Pomoc Techniczna EUR

12 Lata EUR 1. Gospodarka wiedzy 2. Cyfrowa Małopolska 3. Gospodarcza Małopolska 4. Regionalna polityka energetyczna 5. Ochrona środowiska 6. Dziedzictwo regionalne 7. Infrastruktura transportowa 8. Rynek pracy 9. Region spójny społecznie 10. Wiedza i kompetencje 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 12. Infrastruktura ochrony zdrowia 13. Pomoc techniczna Strona 12 Regionalny Program Województwa Mazowieckiego Głównym celem RPO WM w latach była poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Realizacja celu głównego odbywa się poprzez: rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego, podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie. Lata EUR 1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu EUR 2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza EUR 3. Regionalny system transportowy EUR 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka EUR 5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu EUR 6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji EUR 7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego EUR 8. Pomoc techniczna EUR

13 Lata EUR 1. Innowacyjność i przedsiębiorczość 2. Wzrost e-potencjału Mazowsza 3. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 4. Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeństwu 5. Rozwój regionalnego systemu transportowego 6. Rozwój rynku pracy 7. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 8. Edukacja dla rozwoju regionu 9. Pomoc Techniczna Strona 13 Regionalny Program Województwa Opolskiego Lata EUR 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu EUR 2. Społeczeństwo informacyjne EUR 3. Transport EUR 4. Ochrona środowiska EUR 5. Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe EUR 6. Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych EUR 7. Pomoc techniczna EUR Lata EUR 1. Innowacje w gospodarce 2. E-opolskie 3. Konkurencyjna gospodarka 4. Gospodarka niskoemisyjna 5. Zapobieganie zagrożeniom 6. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 7. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców 8. Konkurencyjny rynek pracy 9. Integracja społeczna 10. Wysoka jakość edukacji 11. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 12. Pomoc techniczna

14 Regionalny Program Województwa Podkarpackiego Lata EUR 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EUR 2. Infrastruktura techniczna EUR 3. Społeczeństwo informacyjne EUR 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom EUR 5. Infrastruktura publiczna EUR 6. Turystyka i kultura EUR 7. Spójność wewnątrzregionalna EUR 8. Pomoc techniczna EUR Strona 14 Lata EUR 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 2. Cyfrowe Podkarpackie 3. Czysta energia 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 5. Infrastruktura komunikacyjna 6. Spójność przestrzenna i społeczna 7. Regionalny rynek pracy 8. Integracja społeczna 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie 10. Pomoc Techniczna Regionalny Program Województwa Podlaskiego Lata EUR 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie EUR 2. Rozwój infrastruktury transportowej EUR 3. Rozwój turystyki i kultury EUR 4. Społeczeństwo informacyjne EUR 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska EUR 6. Rozwój infrastruktury społecznej EUR 7. Pomoc techniczna EUR

15 Lata EUR 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 3. Kompetencje i kwalifikacje 4. Poprawa dostępności transportowej 5. Gospodarka niskoemisyjna 6. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 7. Poprawa spójności społecznej 8. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 9. Rozwój lokalny 10. Pomoc techniczna Strona 15 Regionalny Program dla Województwa Pomorskiego Celem strategicznym RPO WP była poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa, przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Lata EUR 1. Rozwój i innowacje w MŚP EUR 2. Społeczeństwo wiedzy EUR 3. Funkcje miejskie i metropolitalne EUR 4. Regionalny system transportowy EUR 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku EUR 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe EUR 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa EUR 8. Lokalna infrastruktura podstawowa EUR 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie EUR 10. Pomoc techniczna EUR Lata Komercjalizacja wiedzy 2. Przedsiębiorstwa 3. Edukacja 4. Kształcenie zawodowe EUR

16 5. Zatrudnienie 6. Integracja 7. Zdrowie 8. Konwersja 9. Mobilność 10. Energia 11. Środowisko 12. Pomoc techniczna Strona 16 Regionalny Program Województwa Śląskiego Lata EUR 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość EUR 2. Społeczeństwo informacyjne EUR 3. Turystyka EUR 4. Kultura EUR 5. Środowisko EUR 6. Zrównoważony rozwój miast EUR 7. Transport EUR 8. Infrastruktura edukacyjna EUR 9. Zdrowie i rekreacja EUR 10. Pomoc techniczna EUR Lata EUR 1. Nowoczesna Gospodarka 2. Cyfrowe Śląskie 3. Konkurencyjność MŚP 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 6. Transport 7. Regionalny rynek pracy 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 9. Włączenie społeczne 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 12. Infrastruktura edukacyjna

17 13. Pomoc techniczna Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego Lata EUR 1. Rozwój przedsiębiorczości EUR 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu EUR 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu EUR 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej EUR 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport EUR 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast EUR 7. Pomoc techniczna EUR Strona 17 Lata EUR 1. Innowacje i nauka 2. Konkurencyjna gospodarka 3. Efektywna i zielona energia 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 5. Nowoczesna komunikacja 6. Rozwój miast 7. Sprawne usługi publiczne 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 9. Włączenia społeczne i walka z ubóstwem 10. Otwarty rynek pracy 11. Pomoc techniczna Regionalny Program Warmia i Mazury Głównym celem Programu Warmia i Mazury w latach był wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Cele szczegółowe Programu realizowano w ramach siedmiu priorytetów przy wsparciu środkami pomocy technicznej: Lata EUR 1. Przedsiębiorczość EUR

18 2. Turystyka EUR 3. Infrastruktura społeczna EUR 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast EUR 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna EUR 6. Środowisko przyrodnicze EUR 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego EUR 8. Pomoc techniczna EUR Strona 18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata realizował będzie cele unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także osiągał będzie rezultaty wskazane w Umowie Partnerstwa poprzez koncentrację tematyczną i terytorialną wsparcia na przedsięwzięciach odnoszących się do następujących osi priorytetowych: 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 2. Kadry dla gospodarki 3. Cyfrowy region 4. Efektywność energetyczna 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 6. Kultura i dziedzictwo 7. Infrastruktura transportowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 10. Regionalny rynek pracy 11. Włączenie społeczne 12. Pomoc techniczna Łączne środki przeznaczone na RPO WiM w latach to EUR Wielkopolski Program Regionalny Celem głównym programu w latach było wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Realizowano go poprzez następujące cele szczegółowe: 1. Poprawa warunków inwestowania 2. Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców 3. Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu

19 Na latach przeznaczono EUR, które można było wydatkować w ramach następujących osi priorytetowych: 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw EUR 2. Infrastruktura komunikacyjna EUR 3. Środowisko przyrodnicze EUR 4. Rewitalizacja obszarów problemowych EUR 5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego EUR 6. Turystyka i środowisko kulturowe EUR 7. Pomoc techniczna EUR Strona 19 Lata EUR 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Energia 4. Środowisko 5. Transport 6. Rynek Pracy 7. Włączenie społeczne 8. Edukacja 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 10. Pomoc techniczna Regionalny Program Województwa Zachodniopomorskiego Celem głównym programu w latach był rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Cel główny osiągnięto poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania; 2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa; 3. Poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa. Lata EUR 1. Gospodarka Innowacje Technologie EUR 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej EUR 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego EUR

20 4. Infrastruktura ochrony środowiska EUR 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja EUR 6. Rozwój funkcji metropolitalnych EUR 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia EUR 8. Pomoc techniczna EUR Strona 20 Lata EUR 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki Niskoemisyjnej 4. Dostosowania do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego środowiska człowieka 6. Transport 7. Rynek pracy 8. Rozwój społeczny 9. Infrastruktura Publiczna 10. Edukacja 11. Infrastruktura Edukacyjna 12. Pomoc Techniczna Stracone pieniądze i ostatnia szansa... Według raportu przygotowanego przez hiszpańską firmę konsultingową Blomeyer&Sanz na zamówienie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego z kwoty 5 mld euro przeznaczonej na lata , do czerwca 2007 roku Polska przysłała do Komisji Europejskiej faktury na 52,6 proc. tych funduszy (źródło: money.pl). Nasze media donoszą o 57 % wykorzystanych środków. Innymi słowy, nie wykorzystaliśmy w latach około 10 miliardów złotych dotacji. Perspektywa to już znaczna poprawa wykorzystywania środków z UE. Mimo braku ostatecznych danych można założyć wynik w okolicach 95%. Lata to ostatni tak duży zastrzyk pieniędzy z Unii Europejskiej. Należy zrobić wszystko, by te środki wykorzystać w jak najlepszy sposób.

21 PRZYKŁADY POPULARNYCH KONKURSÓW I KOSZTÓW: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Strona 21 Do wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursów dotyczących przedsiębiorczości zalicza się wyłącznie koszty niezbędne do realizacji celów projektu. Są to: 1. Prace przygotowawcze, np: przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp., raport oddziaływania na środowisko, zakup nieruchomości niezabudowanej nierozerwalnie związanej z realizacją projektu zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu nierozerwalnie związanego z realizacją projektu 2. Prace inwestycyjne np.: prace budowlano-montażowe prace wykończeniowe dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, zakup nowych środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, zakup używanych środków trwałych pod warunkiem, że w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, cena środka trwałego nie przewyższa wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej pod warunkiem, że: będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem, będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

22 zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie jakości, innowacji i nowych technologii, spłata rat kapitałowych należnych finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych PROMOCJA GOSPODARCZA-UDZIAŁ W TARGACH Strona 22 analizy i ekspertyzy związane z realizacją projektu zakup baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją, wydatki na stworzenie lub wdrożenie serwisów internetowych, zakup niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu prace związane z wdrożeniem e-informacji w obszarze promocji gospodarczej, kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty organizacji wydarzeń promocji regionu, organizacji i udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej w tym: koszty wynajmu pomieszczeń / powierzchni wystawienniczej i sprzętu, koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji, koszty organizacji i obsługi potwierdzone fakturami odpowiedniego organizatora imprezy (np.oprawa multimedialna, montaż, demontaż transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii), koszty zaprojektowania, przygotowania / produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, koszty wynajęcia nośników informacyjno - reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związane z kampanią promocyjną, koszt przygotowania, uruchomienia i obsługi (w okresie trwania projektu) strony internetowej bezpośrednio związanej z kampanią promocyjną, koszty transportu eksponatów oraz koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE I INFORMACYJNE DLA MŚP (mikro, małych i średnich firm) przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp., budowa, rozbudowa lub modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery), prace instalacyjne, w tym prace związane z zapewnieniem dostępu do Internetu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo