Zleceniodawca: Miasto i Gmina Gniew Plac Grunwaldzki Gniew tel./fax (0 58) do 58

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zleceniodawca: Miasto i Gmina Gniew Plac Grunwaldzki 1 83-140 Gniew tel./fax (0 58) 535-22-55 do 58 e-mail: sekretariat@gniew.pl http://www.gniew."

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY GNIEW DO ROKU 2013 GNIEW, lipiec 2006 r.

2 - w y d a n i e l i p i e c Zleceniodawca: Miasto i Gmina Plac Grunwaldzki tel./fax (0 58) do Autor: Business Mobility International Spółka z o.o. al. 3-go Maja Słupsk tel. (0 59) fax.(0 59) http: Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel/fax (061) Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Zacisze 6/ Kraków tel: (018) fax (018) e mail: Siedziba w Brukseli: Business Mobility International NV-SA Rue Wiertz 50/ Brussels, Belgium tel. [32-2] fax [32-2]

3 - w y d a n i e l i p i e c SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP ZAŁĄCZNIKI OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MISJA GMINY GNIEW AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU RAPORT O STANIE GMINY POŁOśENIE, DANE OGÓLNE, POWIĄZANIE Z OTOCZENIEM GMINA W STATYSTYCE DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO-USŁUGOWA I BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TRANSPORT I KOMUNIKACJA TELEKOMUNIKACJA ZAOPATRZENIE W CIEPŁO ZAOPATRZENIE GMINY W GAZ ZAOPATRZENIE W WODĘ KANALIZACJA GOSPODARKA ODPADAMI OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, OBSZARY CHRONIONE OBSZARY ZASOBOWE OBIEKTY ZABYTKOWE TURYSTYKA I BAZA TURYSTYCZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE KULTURA W GMINIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA RYNEK PRACY I BEZROBOCIE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ANALIZA SWOT ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE OBSZARY ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY GNIEW ZIDENTYFIKOWANE CELE W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO SPOŁECZEŃSTWO GOSPODARKA ŚRODOWISKO WARIANT ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO - PO KOREKTACH EKSPERCKICH KOMENTARZ DO WARIANTU ROZWOJU CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY I CELE NIEZBĘDNE ORAZ KIERUNKI DZIAŁANIA57 7. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW PROGRAMY OPERACYJNE I ICH OZNACZENIE PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA W OKRESIE (KARTY PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) WSTĘP KARTA PROGRAMOWA WYPEŁNIANIE KARTY PROGRAMOWEJ PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE SPOSOBU DYSPONOWANIA ZAMIESZCZONYMI ZADANIAMI W TWORZENIU ZINTEGROWANEJ TABELI WPI WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA

4 - w y d a n i e l i p i e c WSTĘP PRZYJĘTE MOśLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MONITOROWANIE TABELI WPI PLAN FINANSOWY NA LATA WSTĘP CEL I METODA PROCEDURY OSTROśNOŚCIOWE ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY GNIEW W LATACH , Z UWZGLĘDNIENIEM PLANU BUDśETU SAMORZĄDU NA 2006 ROK DANE ŹRÓDŁOWE ANALIZA PODSTAWOWYCH KATEGORII FINANSOWYCH ANALIZA STRUKTURY DOCHODÓW ANALIZA STRUKTURY WYDATKÓW PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY GNIEW NA LATA PROJEKCJA NADWYśKI OPERACYJNEJ PROJEKCJA WOLNYCH ŚRODKÓW NA INWESTYCJE PROJEKCJA MOśLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO SYSTEM WDRAśANIA SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ANEKS 1 DOTYCZY ZMIAN PRZEPROWADZONYCH W PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO ZAŁĄCZNIK NR SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW

5 - w y d a n i e l i p i e c WSTĘP Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy na lata Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jak i potrzeb przyszłych Sektorowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie moŝe być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków zewnętrznych. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, Strategią Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Pomorskiego oraz Strategią Rozwoju Gminy na lata Priorytetowe inwestycje gminy przeznaczone do realizacji na najbliŝsze lata zostały zaproponowane przez członków zespołu zadaniowego powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy i przeszły formułę konsultacji określoną Zarządzeniem nr 376/06 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 lipca 2006 roku. Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdraŝania ZPORR struktury (załącznik nr 8 Uzupełnienia ZPORR). 5

6 - w y d a n i e l i p i e c ZAŁĄCZNIKI Zarządzenie nr 376/06 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie: procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy do roku 2013 Podejmując działania mające na celu opracowanie pierwszej edycji Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i moŝliwości finansowych Gminy, na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: 1. 1 Powołać Komisję Koordynacyjną ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego (zwaną dalej Komisją ), w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2 Na Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego powołać ElŜbietę Ziętek 3 Na Wiceprzewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego powołać Wiesławę Tomaszewską 4 Celem opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest: stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie Gminy, komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających takŝe wnioski składane przez mieszkańców, przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prywatnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych, utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych Gminy, zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.), konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z moŝliwościami inwestycyjnymi, uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania Gminy, określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budŝetu Gminy przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne Gminy. 2. 6

7 - w y d a n i e l i p i e c Prace nad Aktualizacją Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2 Plan Rozwoju Lokalnego posiadać będzie formułę planu kroczącego, tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in. : 1) zmiany w źródłach finansowania PRL. 2) dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL Przedmiotem planowania w Planie Rozwoju Lokalnego będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące: 1) wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dotyczących tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do uŝytku. 2) modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne. 3) przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyŝej ,-zł (z VAT). 2 Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do ,-zł objęte zostaną prognozą wydatków budŝetowych na lata sporządzoną przez Skarbnika Gminy. 3 Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budŝetowych na lata sporządzoną przez Skarbnika Gminy Skarbnik Gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego Gminy na lata wraz z dopuszczalnym poziomem zadłuŝenia Gminy (przy załoŝeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoŝy jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków Gminy. 2. Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt 6 i 7 załączonego harmonogramu, na wiarygodnym i stabilnym poziomie. 3. W trakcie prac nad PRL Skarbnik Gminy przedłoŝy Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dotyczące form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Gminy. 4. Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Gminy dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 1 generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez Burmistrza Miasta i Gminy w ostatecznej wersji pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego (zwany dalej wnioskiem ) składany moŝe być wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 2 Do Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę. 3 Wszelkie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmują pracownicy merytoryczni referatów określonych w załączniku numer 4 do niniejszego Zarządzenia. 1 Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powstaje na wskutek przeniesienia tej części przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w Programach Operacyjnych, które uzyskały pozytywną (powyŝej 6 pkt) ocenę dokonaną według kryteriów oceny zadań w projekcie (załącznik numer 5 do uchwały). Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela WPI) jest nieodłącznym elementem Planu Rozwoju Lokalnego i zawiera szczególnie te przedsięwzięcia, dla których planuje się ich finansowanie z udziałem Funduszy Strukturalnych UE. Wieloletni Plan Inwestycyjny w stosunku do Wieloletnich Nakładów na Programy Inwestycyjne zawiera w sobie wszystkie planowane inwestycje, równieŝ te dla których na dzień ich planowania nie ma do końca zapewnienia o ich finansowaniu ze źródeł zewnętrznych. 7

8 - w y d a n i e l i p i e c Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, a takŝe jednostki organizacyjne powiązane z budŝetem Gminy, w tym równieŝ spółki prawa handlowego. 5 Wnioski do PRL składać mogą takŝe radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne - z uwzględnieniem zapisów w ust Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sekretarz Gminy celem przekazania ich na ręce Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. PRL. 7 O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych w ust. 4 i 5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Osoba wnioskująca będzie miała na uwadze kierunki rozwoju Gminy ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Gminy. 8. Komisja Koordynacyjna do spraw Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego po otrzymaniu wszystkich złoŝonych wniosków od Sekretarza Gminy dokonuje ich oceny pod kątem ich zgodności z priorytetami i kierunkami rozwoju zawartymi w strategii oraz dokona ich oceny na podstawie Kryteriów Oceny Zadań. Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad PRL obejmował będzie takŝe konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd. 2. Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu PRL najpóźniej do 15 lipca 2006 r. (dotyczy pisemnego projektu) oraz do dnia 30 września kaŝdego roku (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzania PRL). 7. Przy opracowywaniu Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju Gminy przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszą uchwałą systemu prac nad PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL. 8. Zarządzenie realizowane będzie przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników merytorycznych oraz Komisję Koordynacyjną ds. Planu Rozwoju Lokalnego. 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy Skarbnik Gminy 8

9 - w y d a n i e l i p i e c Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 376/06 z dnia SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Przewodniczący Komisji ElŜbieta Ziętek Wiceprzewodniczący Wiesława Tomaszewska Członkowie: 1. Jakub Jaskólski 2. Barbara Duchnicz 3. Adam Klimczak 4. Danuta Zgubieńska 9

10 - w y d a n i e l i p i e c Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 376 z dnia 11 lipca 2006 HARMONOGRAM PRAC NAD AKTUALIZACJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO L.p. Rodzaj działań Termin Wykonawca 1. Przyjęcie Zarządzenia w sprawie procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego wraz z wyznaczeniem koordynatorów w jednostkach powiązanych z budŝetem gminy r. Burmistrz Miasta i Gminy 2. Opracowanie wstępnego projektu Procedury opracowania Aktualizacji PRL (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w PRL, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, czy kroczący charakter programu, inne) i przedstawienie ich Komisji ds. PRL do zaopiniowania. 4. Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, organizacji i stowarzyszeń, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek powiązanych z budŝetem gminy, zadań inwestycyjnych do PRL na ujednoliconych kartach informacyjnych. 5. Ustalenie moŝliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych i przekazanie informacji (zakładany poziom współfinansowania, termin). 6. Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego i projekcji zadłuŝenia gminy na lata Ustalenie propozycji hierarchii zadań według ustalonych kryteriów. 8. Zakończenie prac nad Aktualizacją PRL i przekazanie do konsultacji społecznych. 9. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej o zatwierdzeniu Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy r. BMI Sp. z o.o., Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL r. radni, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy r. Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL, BMI Sp. z o.o., do Skarbnik Gminy, BMI Sp. z o.o. do BMI Sp. z o.o., lub Burmistrz Miasta i Gminy do Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej 10

11 - w y d a n i e l i p i e c Zał. Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 376 z dnia 11 lipca 2006 WNIOSEK PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL NAZWA ZADANIA: Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA: Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana. BENEFICJENT: Beneficjentem jest grupa mieszkańców gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np młodzieŝ gminy, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy gminy, czytelnicy biblioteki, itp.). KRÓTKI OPIS PROJEKTU: W tym punkcie naleŝy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów. W tym punkcie m.in. naleŝy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. JeŜeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane naleŝy równieŝ to zapisać. NaleŜy równieŝ opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacją zadania inwestycyjnego. LOKALIZACJA: Określając lokalizację naleŝy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres/numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym takŝe formę władania gruntem - czyja własność, (jeśli grunt objęty jest umową dzierŝawy- określić jej okres obowiązywania). NaleŜy równieŝ określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. JeŜeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane naleŝy równieŝ to zapisać. CZAS REALIZACJI PROJEKTU: W tej pozycji naleŝy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu. EFEKT: Ekonomiczny (mierzalny) - określić czy będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki. Społeczny - zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do oŝywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp. Inne efekty. 11

12 - w y d a n i e l i p i e c KOSZTY: W niniejszej pozycji naleŝy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a takŝe roczne koszty eksploatacji, które będą miały wpływ na budŝet gminy. ZAANGAśOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH: W pozycji tej naleŝy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. NaleŜy równieŝ wskazać, czy realizowany projekt naleŝy do zadań własnych gminy. WPŁYW NA ŚRODOWISKO: W niniejszej pozycji naleŝy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić. PARTNERZY PROJEKTU: W niniejszej pozycji naleŝy wymienić partnerów zaangaŝowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać, czy jest planowane i moŝliwe pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP, i innych. UZASADNIENIE: Uzasadniając proponowane zadanie naleŝy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny efekt oddziaływania na otoczenie. Data : podpis osoby składającej podpis Burmistrza Wniosek 12

13 - w y d a n i e l i p i e c Zał. Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 376 z dnia 11 lipca 2006 WYKAZ REFERATÓW URZĘDU MIASTA I GMINY, W KTÓRYCH MOśNA SKŁADAĆ WNIOSKI Lp. Nazwa Wydziału 1. Referat Inwestycji i Infrastruktury 2. Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska 3. Referat Promocji i Informacji 4. Referat Społeczny 13

14 - w y d a n i e l i p i e c Zał. Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 376 z dnia 11 lipca 2006 KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PUNKTACJA 1. Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 2 punkty Zagospodarowania Przestrzennego 2. Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys 1 punkt inwestorski) 3. MoŜliwość finansowania zadania przy udziale środków 1 punkt zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne) 4. Pozwolenie na budowę 2 punkty 5. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych gminy 3 punkty 6. Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami 1 punkt Razem: 10 punktów 14

15 - w y d a n i e l i p i e c OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W przyjętych w rozdz niniejszego dokumentu obszarach rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy i zidentyfikowanych tam celach (rozdz.6.2.) zostały określone w sposób naturalny wyodrębnione obszary strategiczne dla realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy. Plan ten określa szczególnie następujące obszary strategiczne, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni gminy : - turystyczne, - Stare Miasto, - Zespół Zamkowy, - rekreacyjno wypoczynkowe, - infrastruktury sportowo rekreacyjnej, - gospodarki wodno ściekowej, - obszary bazy turystycznej, - komunikacji wewnętrznej, - walorów przyrodniczych. PowyŜsze obszary strategiczne znajdujące swoje potwierdzenie w celach strategicznych i priorytetach wybranego wariantu rozwoju Gminy oraz w przypisanych im kierunkach działania (rozdz ) i traktuje się je jako priorytetowe na lata Natomiast obszary strategiczne zapisane w celach niezbędnych wybranego wariantu rozwoju i przypisanych im kierunkach działania są bliŝsze realizacji w latach i obejmują: - obszar wokół zjazdu z mostu Kwidzyn - Stare Miasto, - obszary zalewowe - wokół rzek Wisły i Wierzycy, - przestrzennej oferty inwestycyjnej, - wokół ciągów komunikacyjnych, - infrastruktury kulturalnej, - Zespół Zamkowy, Zidentyfikowane obszary strategiczne stanowią o podziale przestrzeni społeczno gospodarczej gminy. W tych obszarach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w zintegrowanej tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dotyczy to inwestycji finansowych zarówno w oparciu o montaŝ finansowy środków z budŝetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne. 15

16 - w y d a n i e l i p i e c MISJA GMINY GNIEW Misja jest wyraŝeniem, które określa główny cel gminy, jej sens Ŝycia, jest wyrazem dąŝeń i oczekiwań w stosunku do gminy, dla którego została sformułowana. Wypracowana misja rozwoju gminy poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz gminy w perspektywie lat. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych strategią. Misja dla gminy jest opisem wizji gminy oraz głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne. Misja wyraźnie określa charakter gminy i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają min. obszary,które powinny być rozwijane. Obszary rozwoju społeczno- gospodarczego gminy wzajemnie się uzupełniają. W dalszej części Planu Rozwoju Lokalnego przedstawiono cele i kierunki działania dla kaŝdego z obszarów rozwoju społeczno gospodarczego (społeczeństwo, gospodarka, środowisko). 16

17 - w y d a n i e l i p i e c GMINA GNIEW MIEJSCEM PRZYJAZNYM DO ZAMIESZKANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, UMIEJĘTNIE ŁĄCZĄCYM WALORY SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I HISTORYCZNYM ORAZ ATRAKCYJNOŚCIĄ WIEJSKIEGO ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 17

18 - w y d a n i e l i p i e c AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU 4.1. RAPORT O STANIE GMINY Gmina połoŝone są w południowej części woj. pomorskiego, na lewym brzegu Wisły, przy granicy z woj. kujawsko- pomorskim, zajmują wschodnią część Pojezierza Starogardzkiego i zachodnią część Doliny Kwidzyńskiej. Gmina połoŝona jest w powiecie tczewskim, graniczy z gminami: Pelplin, Morzeszczyn, Smętowo Graniczne oraz Nowe. Wschodnią granicę gminy stanowi Wisła. Obszar gminy naleŝy administracyjnie do obszarów zarządzania gospodarką wodną RZGW Gdańsk, lasy administrowane są przez RDLP Gdańsk. Powierzchnia gminy stanowi 193,98 km 2 (w tym miasto 6 km 2 ) i zajmuje ok. 11% obszaru woj. pomorskiego, a ok. 28% powiatu tczewskiego. WaŜnym atutem gminy jest ich dogodne połoŝenie przy drodze krajowej nr 1, łączącej porty nadbałtyckie z południem Europy, w niedalekiej odległości od Trójmiasta, a co za tym idzie równieŝ gdańskiego lotniska Rębiechowo. Historia i przyroda zarówno samego miasta, jak i pozostałych obszarów naleŝących do gminy, zadecydowały o ich charakterze i wyznaczyły kierunek rozwoju tego terenu w taki sposób, by nadmiernie nie ingerować w ich naturalne piękno. Teraźniejszość postawiła jednak władze samorządowe przed nowym wyzwaniem nie zapominając o tradycji, stworzyć warunki dla rozwoju gospodarki. Gmina składa się z miasta, które prawa miejskie otrzymało w 1297 r. i 19 sołectw: 1. Sołectwo Brody Pomorskie 2. Sołectwo Ciepłe 3. Sołectwo Gogolewo 4. Sołectwo Jaźwiska 5. Sołectwo Jeleń 6. Sołectwo Kolonia Ostrowicka 7. Sołectwo Kuchnia 8. Sołectwo Kursztyn 9. Sołectwo Nicponia 10. Sołectwo Opalenie 11. Sołectwo Piaseczno 12. Sołectwo PieniąŜkowo 13. Sołectwo Polskie Gronowo 14. Sołectwo Półwieś 15. Sołectwo Rakowiec 18

19 - w y d a n i e l i p i e c Sołectwo Szpudrowo 17. Sołectwo Tymawa 18. Sołectwo Widlice 19. Sołectwo Wielkie Walichnowy 4.2. POŁOśENIE, DANE OGÓLNE, POWIĄZANIE Z OTOCZENIEM Gmina obejmuje obszar ha w tym: Tabela 1 Struktura gruntów gminy NAZWA GRUNTU POWIERZCHNIA (ha) lasy i grunty leśne uŝytki rolne pozostałe grunty Źródło: dane uzyskane w UMiG w ie 4.3. GMINA W STATYSTYCE Tabela 2 Przekrój statystyczny gminy wg danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy (wg stanu na koniec 2005r.) WYSZCZEGÓLNIENIE Stan ludności ogółem w tym kobiet Urodzenia Ŝywe w tym dziewczynek Zgony ogółem w tym kobiet WARTOŚCI Ludność w wieku przedprodukcyjnym Ludność w wieku produkcyjnym Ludność w wieku poprodukcyjnym Drogi lokalne gminne 36,85 km Dochód budŝetu gminy ogółem 2004 rok (w zł) Dochód budŝetu gminy ogółem 2005 rok (w zł) Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem 2004 rok (w zł) Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem 2005 rok (w zł) Źródło: dane uzyskane w UMiG w ie

20 - w y d a n i e l i p i e c DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO-USŁUGOWA I BUDOWNICTWO Na terenie gminy prowadziło działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 427 podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2005 roku). Tabela 3 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 r. Placówki handlowe i gastronomiczne 125 Produkcja wyrobów przemysłowych 10 Produkcja wyrobów spoŝywczych 4 Budownictwo 51 Usługi transportowe 13 Zakłady produkcyjno-usługowe 38 Pozostałe 186 Źródło: dane uzyskane w UMiG w ie 4.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Transport i komunikacja OGÓŁEM: 427 Sieć komunikacyjna na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta. Składają się na nią: droga krajowa, drogi wojewódzkie oraz sieć lokalnych dróg utwardzonych, łączących miasto z poszczególnymi sołectwami. Przebiegająca przez teren gminy droga krajowa to trasa nr 1 (E-75) relacji Gdańsk Nowe Toruń Łódź Katowice Cieszyn granica państwa. Tabela 4 Wykaz dróg gminnych Lp. rodzaj drogi ( kategoria) długość ogółem w km w tym utwardzone w km 1. drogi gminne 152,9 42,6 Źródło: dane uzyskane w UMiG w ie Tabela 5 Wykaz innych dróg publicznych (stan na koniec 2005 r.) Lp. rodzaj drogi długość ogółem w tym utwardzone w km w km 1. drogi krajowe 29,1 29,1 2. drogi wojewódzkie 19,3 19,3 3. drogi powiatowe 44,4 32,6 Źródło: dane uzyskane w UMiG w ie 20

21 - w y d a n i e l i p i e c Przez teren gminy przebiegają następujące drogi wojewódzkie: Tabela 6 Wykaz dróg wojewódzkich przebiegających przez teren gminy Lp. miejscowość Numer drogi 1. Cierpice Bursztyn - Pelplin Kolonia Ostrowicka - Smętowo Graniczne - Skórcz 3. Morzeszczyn - Skórcz 4. - droga krajowa nr 1 przeprawa promowa w ie 5. Rakowiec Bielsk - Majewo 6. PieniąŜkowo - Lalkowy Źródło: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Stan techniczny dróg nie jest zadawalający. Szczególnie pilnych napraw wymagają drogi gminne. Prowadzone do tej pory remonty mają wyłącznie charakter doraźny. Istnieje potrzeba gruntownych remontów niektórych odcinków dróg gminnych, jak równieŝ powiatowych i wojewódzkich. W najlepszym stanie technicznym jest droga krajowa numer 1. Priorytetem w zakresie komunikacji na obszarze gminy jest teŝ połączenie komunikacyjne z połoŝonym zaledwie o 10 km od a powiatowym miastem Kwidzynem. Plan budowy mostu przez Wisłę w tym rejonie umieszczony jest w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Komunikacja autobusowa główne kierunki 1. Tczew przez Rudno, Nowa Cerkiew i Wielkie Walichnowy 2. Pelplin przez Kursztyn i przez Rudno 3. Opalenie przez Jaźwiska 4. Nowe 5. Gdańskieg 6. Gdynia 7. Grudziąz, 8. Toruń 9. Świecie 10. Warszawa 21

22 - w y d a n i e l i p i e c Komunikacja kolejowa główne kierunki Przez gminę biegną linie kolejowe: nr 218 Opalenie Smętowo będąca na odcinku Prabuty- Kwidzyń-Smętowo linią państwowego znaczenia i linia kolejowa nr 244 Morzeszczyn- znaczenia państwowego. Na obu liniach zawieszono ruch regularnych pociągów. Oba tereny wg informacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są terenami zamkniętymi w rozumieniu art. 2 pkt. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie Decyzji nr 42 Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z r. - Dz. Urz. MTiGM nr 7 z 2000 r. poz. 49. i wg PKP nie są planowane na obszarze gminy inwestycje związane z rozbudową bądź modernizacją infrastruktury kolejowej, wymagające rezerwacji terenów. W stosunku do terenów połoŝonych w sąsiedztwie terenów kolejowych obowiązują przepisy wynikające z obowiązujących ustaw o transporcie kolejowym, prawa budowlanego oraz stosownych rozporządzeń dot. linii kolejowych Telekomunikacja Działalność telekomunikacyjna na terenie miasta prowadzona jest przez operatora telefonicznego TP S.A. Zapotrzebowanie na łączność stacjonarną telefoniczną mieszkańców miasta i firm jest obecnie zaspokojona. W dziedzinie telefonii komórkowej dostępne są usługi wszystkich 3 polskich sieci. Stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane są w miejscowościach: Ostrowite dz. Nr 162/3, Ostrowite dz. Nr 163/3, Rakowiec dz. Nr 245/1,, ul. Krasickiego 8, ALMA COLOR ul. Krasickiego 8, Maxit na silosie, Maxit na kominie, Kolonia Ostrowicka Zaopatrzenie w ciepło Na terenie miasta funkcjonowała kotłownia miejska i w trybie prywatyzacji została sprzedana w roku 2006 firmie PRATERM. Energia cieplna w postaci gorącej wody przesyłana jest systemem sieci ciepłowniczych do osiedli mieszkaniowych i do budynków uŝyteczności publicznej. Stan techniczny sieci cieplnych jest zdecydowanie zły. Ocenia się, Ŝe konieczna jest sukcesywna wymiana około 90% długości sieci. Wszystkie węzły cieplne wymagają gruntownej modernizacji. Pozostałe budynki, nie objęte zasięgiem systemu, zaopatrywane są w ciepło z urządzeń indywidualnych. Na terenie Starego Miasta są to w 90% przypadków piece kaflowe. Miejscowości wiejskie, poza Kursztynem, zaopatrywane są w ciepło ze źródeł indywidualnych. W Kursztynie funkcjonuje kotłownia lokalna zaopatrująca w ciepło osiedle mieszkaniowe byłego PGR-u. Jej stan techniczny jest 22

Mosina, luty 2005 rok

Mosina, luty 2005 rok PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2005 2008 - Mosina, luty 2005 rok SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki 4 1.0. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2007 2013 - Mosina, 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki wraz z uchwałą w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E 61-606 Poznań tel./fax (061) 825 78 60 e-mail: office@bm-intl.2com.

Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E 61-606 Poznań tel./fax (061) 825 78 60 e-mail: office@bm-intl.2com. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU PILSKIEGO WRAZ Z PLANEM PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH NA LATA 2007 2015 Piła, listopad - 2007 r. Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pile al. Niepodległości 33/35 64-920

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK Załącznik do uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 marca 2008r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK DALEKIE-TARTAK CZERWIEC 2006 r. MIEJSCOWOŚĆ: DALEKIE-TARTAK GMINA: BRAŃSZCZYK POWIAT:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW Załącznik do uchwały Nr XVII/185/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 kwietnia 2008r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA na lata 2007-2013 URZĄD MIEJSKI 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29 Urząd Miejski, 49-200

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ]

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Gryfów Śląski STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI [ tekst ujednolicony ] Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XLIII/294/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2008-2015 MIEJSKI PLAN OPERACYJNY SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 1.1 ZałoŜenia organizacyjne 1.2 Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego II. AKTUALNA

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNKÓW NA LATA 2011-2020 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO 2.1 Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy 2.2 Analiza uwarunkowań wewnętrznych rozwoju gminy

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BARTOSZYCE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BARTOSZYCE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/271/2009 z dnia 7 sierpnia 2009r zmieniającej Uchwałę Nr XIV/91/2007 z dnia 30.10.2007r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów Strategia Rozwoju Gminy Czernichów 1 WSTĘP... 3 1. Aktualna sytuacja Gminy Czernichów... 6 1.1. Przestrzeń i środowisko... 6 1.1.1. Umiejscowienie gminy w województwie i w kraju... 6 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015 Załącznik do Uchwały Rady Miasta i Gminy Alwernia z dnia STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY ALWERNIA NA LATA 2008 2015 ALWERNIA, KWIECIEŃ 2008 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP - CELE, ŹRÓDŁA I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 ZAMOŚĆ 2007 2 3 SPIS TREŚCI Spis treści...3 Wstęp...5 1. Diagnoza stanu wyjściowego...6 1.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy...7 1.2. Analiza

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA SIERPC

BURMISTRZ MIASTA SIERPC BURMISTRZ MIASTA SIERPC PROGRAM OCHRONY ŚRODOWIISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKII ODPADAMII MIIASTA SIIERPC TOM I Program Ochrony Środowiska październik 2004 r. ul. Zeylanda 6, 60 808 Poznań tel. (+48 61)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Świnoujście Operat uzdrowiskowy Uzdrowisko Świnoujście CZĘŚĆ OGÓLNA

Urząd Miasta Świnoujście Operat uzdrowiskowy Uzdrowisko Świnoujście CZĘŚĆ OGÓLNA Urząd Miasta Świnoujście Operat uzdrowiskowy Uzdrowisko Świnoujście CZĘŚĆ OGÓLNA O P E R A T UZDROWISKO - ŚWINOUJŚCIE Adres : Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 Obszar Uzdrowiska: Dzielnica

Bardziej szczegółowo