Zleceniodawca: Miasto i Gmina Gniew Plac Grunwaldzki Gniew tel./fax (0 58) do 58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zleceniodawca: Miasto i Gmina Gniew Plac Grunwaldzki 1 83-140 Gniew tel./fax (0 58) 535-22-55 do 58 e-mail: sekretariat@gniew.pl http://www.gniew."

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY GNIEW DO ROKU 2013 GNIEW, lipiec 2006 r.

2 - w y d a n i e l i p i e c Zleceniodawca: Miasto i Gmina Plac Grunwaldzki tel./fax (0 58) do Autor: Business Mobility International Spółka z o.o. al. 3-go Maja Słupsk tel. (0 59) fax.(0 59) http: Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Drewsa 4E Poznań tel/fax (061) Biuro regionalne: Business Mobility International Spółka z o.o. ul. Zacisze 6/ Kraków tel: (018) fax (018) e mail: Siedziba w Brukseli: Business Mobility International NV-SA Rue Wiertz 50/ Brussels, Belgium tel. [32-2] fax [32-2]

3 - w y d a n i e l i p i e c SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP ZAŁĄCZNIKI OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MISJA GMINY GNIEW AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU RAPORT O STANIE GMINY POŁOśENIE, DANE OGÓLNE, POWIĄZANIE Z OTOCZENIEM GMINA W STATYSTYCE DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO-USŁUGOWA I BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TRANSPORT I KOMUNIKACJA TELEKOMUNIKACJA ZAOPATRZENIE W CIEPŁO ZAOPATRZENIE GMINY W GAZ ZAOPATRZENIE W WODĘ KANALIZACJA GOSPODARKA ODPADAMI OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, OBSZARY CHRONIONE OBSZARY ZASOBOWE OBIEKTY ZABYTKOWE TURYSTYKA I BAZA TURYSTYCZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE KULTURA W GMINIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA RYNEK PRACY I BEZROBOCIE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ANALIZA SWOT ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE OBSZARY ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY GNIEW ZIDENTYFIKOWANE CELE W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO SPOŁECZEŃSTWO GOSPODARKA ŚRODOWISKO WARIANT ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO - PO KOREKTACH EKSPERCKICH KOMENTARZ DO WARIANTU ROZWOJU CELE STRATEGICZNE, PRIORYTETY I CELE NIEZBĘDNE ORAZ KIERUNKI DZIAŁANIA57 7. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW PROGRAMY OPERACYJNE I ICH OZNACZENIE PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA W OKRESIE (KARTY PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) WSTĘP KARTA PROGRAMOWA WYPEŁNIANIE KARTY PROGRAMOWEJ PODSUMOWANIE DOTYCZĄCE SPOSOBU DYSPONOWANIA ZAMIESZCZONYMI ZADANIAMI W TWORZENIU ZINTEGROWANEJ TABELI WPI WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA

4 - w y d a n i e l i p i e c WSTĘP PRZYJĘTE MOśLIWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MONITOROWANIE TABELI WPI PLAN FINANSOWY NA LATA WSTĘP CEL I METODA PROCEDURY OSTROśNOŚCIOWE ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY GNIEW W LATACH , Z UWZGLĘDNIENIEM PLANU BUDśETU SAMORZĄDU NA 2006 ROK DANE ŹRÓDŁOWE ANALIZA PODSTAWOWYCH KATEGORII FINANSOWYCH ANALIZA STRUKTURY DOCHODÓW ANALIZA STRUKTURY WYDATKÓW PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY GNIEW NA LATA PROJEKCJA NADWYśKI OPERACYJNEJ PROJEKCJA WOLNYCH ŚRODKÓW NA INWESTYCJE PROJEKCJA MOśLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH PROJEKCJA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO SYSTEM WDRAśANIA SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ANEKS 1 DOTYCZY ZMIAN PRZEPROWADZONYCH W PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO ZAŁĄCZNIK NR SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW

5 - w y d a n i e l i p i e c WSTĘP Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Gminy na lata Obowiązek opracowania planu wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jak i potrzeb przyszłych Sektorowych Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie moŝe być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków zewnętrznych. Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Narodowym Planem Rozwoju, Strategią Rozwoju Społeczno Gospodarczego Województwa Pomorskiego oraz Strategią Rozwoju Gminy na lata Priorytetowe inwestycje gminy przeznaczone do realizacji na najbliŝsze lata zostały zaproponowane przez członków zespołu zadaniowego powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy i przeszły formułę konsultacji określoną Zarządzeniem nr 376/06 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 lipca 2006 roku. Plan Rozwoju Lokalnego opracowano według zaproponowanej w podręczniku wdraŝania ZPORR struktury (załącznik nr 8 Uzupełnienia ZPORR). 5

6 - w y d a n i e l i p i e c ZAŁĄCZNIKI Zarządzenie nr 376/06 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie: procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy do roku 2013 Podejmując działania mające na celu opracowanie pierwszej edycji Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i moŝliwości finansowych Gminy, na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: 1. 1 Powołać Komisję Koordynacyjną ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego (zwaną dalej Komisją ), w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2 Na Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego powołać ElŜbietę Ziętek 3 Na Wiceprzewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego powołać Wiesławę Tomaszewską 4 Celem opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest: stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie Gminy, komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających takŝe wnioski składane przez mieszkańców, przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prywatnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych, utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych Gminy, zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.), konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z moŝliwościami inwestycyjnymi, uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania Gminy, określenie w okresie wieloletnim poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budŝetu Gminy przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne Gminy. 2. 6

7 - w y d a n i e l i p i e c Prace nad Aktualizacją Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2 Plan Rozwoju Lokalnego posiadać będzie formułę planu kroczącego, tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in. : 1) zmiany w źródłach finansowania PRL. 2) dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL Przedmiotem planowania w Planie Rozwoju Lokalnego będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące: 1) wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dotyczących tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do uŝytku. 2) modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne. 3) przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyŝej ,-zł (z VAT). 2 Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do ,-zł objęte zostaną prognozą wydatków budŝetowych na lata sporządzoną przez Skarbnika Gminy. 3 Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budŝetowych na lata sporządzoną przez Skarbnika Gminy Skarbnik Gminy przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego Gminy na lata wraz z dopuszczalnym poziomem zadłuŝenia Gminy (przy załoŝeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoŝy jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków Gminy. 2. Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt 6 i 7 załączonego harmonogramu, na wiarygodnym i stabilnym poziomie. 3. W trakcie prac nad PRL Skarbnik Gminy przedłoŝy Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dotyczące form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu Gminy. 4. Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Gminy dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 1 generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez Burmistrza Miasta i Gminy w ostatecznej wersji pierwszej edycji Planu Rozwoju Lokalnego Wniosek przedsięwzięć inwestycyjnych do Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego (zwany dalej wnioskiem ) składany moŝe być wyłącznie na ujednoliconym wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 2 Do Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych kompletnie wypełnione i podpisane przez wnioskodawcę. 3 Wszelkie wnioski przedsięwzięć inwestycyjnych do PRL przyjmują pracownicy merytoryczni referatów określonych w załączniku numer 4 do niniejszego Zarządzenia. 1 Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powstaje na wskutek przeniesienia tej części przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w Programach Operacyjnych, które uzyskały pozytywną (powyŝej 6 pkt) ocenę dokonaną według kryteriów oceny zadań w projekcie (załącznik numer 5 do uchwały). Tabela Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (tabela WPI) jest nieodłącznym elementem Planu Rozwoju Lokalnego i zawiera szczególnie te przedsięwzięcia, dla których planuje się ich finansowanie z udziałem Funduszy Strukturalnych UE. Wieloletni Plan Inwestycyjny w stosunku do Wieloletnich Nakładów na Programy Inwestycyjne zawiera w sobie wszystkie planowane inwestycje, równieŝ te dla których na dzień ich planowania nie ma do końca zapewnienia o ich finansowaniu ze źródeł zewnętrznych. 7

8 - w y d a n i e l i p i e c Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych mogą być samodzielni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, a takŝe jednostki organizacyjne powiązane z budŝetem Gminy, w tym równieŝ spółki prawa handlowego. 5 Wnioski do PRL składać mogą takŝe radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne - z uwzględnieniem zapisów w ust Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski przyjmuje od merytorycznych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sekretarz Gminy celem przekazania ich na ręce Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej ds. PRL. 7 O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych w ust. 4 i 5 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, podaje do wiadomości publicznej Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Osoba wnioskująca będzie miała na uwadze kierunki rozwoju Gminy ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Gminy. 8. Komisja Koordynacyjna do spraw Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego po otrzymaniu wszystkich złoŝonych wniosków od Sekretarza Gminy dokonuje ich oceny pod kątem ich zgodności z priorytetami i kierunkami rozwoju zawartymi w strategii oraz dokona ich oceny na podstawie Kryteriów Oceny Zadań. Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad PRL obejmował będzie takŝe konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd. 2. Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu PRL najpóźniej do 15 lipca 2006 r. (dotyczy pisemnego projektu) oraz do dnia 30 września kaŝdego roku (dotyczy kolejnych lat aktualizacji i sporządzania PRL). 7. Przy opracowywaniu Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego zsynchronizowanego ze Strategią Rozwoju Gminy przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszą uchwałą systemu prac nad PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL. 8. Zarządzenie realizowane będzie przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników merytorycznych oraz Komisję Koordynacyjną ds. Planu Rozwoju Lokalnego. 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy Skarbnik Gminy 8

9 - w y d a n i e l i p i e c Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 376/06 z dnia SKŁAD OSOBOWY KOMISJI KOORDYNACYJNEJ ds. Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Przewodniczący Komisji ElŜbieta Ziętek Wiceprzewodniczący Wiesława Tomaszewska Członkowie: 1. Jakub Jaskólski 2. Barbara Duchnicz 3. Adam Klimczak 4. Danuta Zgubieńska 9

10 - w y d a n i e l i p i e c Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 376 z dnia 11 lipca 2006 HARMONOGRAM PRAC NAD AKTUALIZACJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO L.p. Rodzaj działań Termin Wykonawca 1. Przyjęcie Zarządzenia w sprawie procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego wraz z wyznaczeniem koordynatorów w jednostkach powiązanych z budŝetem gminy r. Burmistrz Miasta i Gminy 2. Opracowanie wstępnego projektu Procedury opracowania Aktualizacji PRL (rodzaj i wartość zadań ujmowanych w PRL, wnioskodawcy, zakres przedmiotowy, czy kroczący charakter programu, inne) i przedstawienie ich Komisji ds. PRL do zaopiniowania. 4. Wnioskowanie przez radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, organizacji i stowarzyszeń, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek powiązanych z budŝetem gminy, zadań inwestycyjnych do PRL na ujednoliconych kartach informacyjnych. 5. Ustalenie moŝliwości współfinansowania zadań ze środków zewnętrznych i przekazanie informacji (zakładany poziom współfinansowania, termin). 6. Przedstawienie prognozowanego potencjału inwestycyjnego i projekcji zadłuŝenia gminy na lata Ustalenie propozycji hierarchii zadań według ustalonych kryteriów. 8. Zakończenie prac nad Aktualizacją PRL i przekazanie do konsultacji społecznych. 9. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej o zatwierdzeniu Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy r. BMI Sp. z o.o., Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL r. radni, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, organizacje i stowarzyszenia, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy r. Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL, BMI Sp. z o.o., do Skarbnik Gminy, BMI Sp. z o.o. do BMI Sp. z o.o., lub Burmistrz Miasta i Gminy do Przewodniczący Komisji ds. Aktualizacji PRL na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej 10

11 - w y d a n i e l i p i e c Zał. Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 376 z dnia 11 lipca 2006 WNIOSEK PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO DO PRL NAZWA ZADANIA: Propozycja nazwy zadania inwestycyjnego. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZADANIA: Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest szef jednostki zgłaszającej zadanie lub osoba przez niego wskazana. BENEFICJENT: Beneficjentem jest grupa mieszkańców gminy, która będzie korzystać z efektów zadania po jego realizacji (np młodzieŝ gminy, mieszkańcy osiedla, wszyscy mieszkańcy gminy, czytelnicy biblioteki, itp.). KRÓTKI OPIS PROJEKTU: W tym punkcie naleŝy wykazać m.in.: związek funkcjonalny lub techniczny z innymi realizowanymi zadaniami; obowiązek realizacji wynikający z przepisów. W tym punkcie m.in. naleŝy określić czy planowane przedsięwzięcie posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz czy posiada pozwolenie na budowę. JeŜeli spełnienie tych warunków nie jest wymagane naleŝy równieŝ to zapisać. NaleŜy równieŝ opisać aktualne zaawansowanie prac nad realizacją zadania inwestycyjnego. LOKALIZACJA: Określając lokalizację naleŝy umiejscowić planowane przedsięwzięcie, podając adres/numer działki, podać inne dane charakteryzujące nieruchomość, w tym takŝe formę władania gruntem - czyja własność, (jeśli grunt objęty jest umową dzierŝawy- określić jej okres obowiązywania). NaleŜy równieŝ określić czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. JeŜeli spełnienie tego warunku nie jest wymagane naleŝy równieŝ to zapisać. CZAS REALIZACJI PROJEKTU: W tej pozycji naleŝy określić proponowane ramy czasowe realizacji projektu. EFEKT: Ekonomiczny (mierzalny) - określić czy będzie generować dodatkowe dochody, czy dodatkowe wydatki. Społeczny - zaspokaja potrzeby mieszkańców (dostępność do placówek oświaty, poprawia komunikację, itp.), poprawia aktywność zawodową mieszkańców, stwarza warunki do oŝywienia inwestycyjnego wśród podmiotów gospodarczych, itp. Inne efekty. 11

12 - w y d a n i e l i p i e c KOSZTY: W niniejszej pozycji naleŝy podać jednorazowe nakłady inwestycyjne na zadanie a takŝe roczne koszty eksploatacji, które będą miały wpływ na budŝet gminy. ZAANGAśOWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH: W pozycji tej naleŝy określić udział środków własnych w całkowitych nakładach inwestycyjnych; procentowo i kwotowo. NaleŜy równieŝ wskazać, czy realizowany projekt naleŝy do zadań własnych gminy. WPŁYW NA ŚRODOWISKO: W niniejszej pozycji naleŝy określić wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko: pozytywny / neutralny / negatywny, oraz uzasadnić. PARTNERZY PROJEKTU: W niniejszej pozycji naleŝy wymienić partnerów zaangaŝowanych w jakikolwiek sposób (pośrednio lub bezpośrednio) w realizację projektu oraz ewentualnie wykazać, czy jest planowane i moŝliwe pozyskanie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia z: funduszy pomocowych Unii Europejskiej, PPP, i innych. UZASADNIENIE: Uzasadniając proponowane zadanie naleŝy wykazać jego związek z innymi zadaniami zrealizowanymi lub realizowanymi, w stosunku do których posiada ono charakter komplementarny, pozwalający wzmocnić pozytywny efekt oddziaływania na otoczenie. Data : podpis osoby składającej podpis Burmistrza Wniosek 12

13 - w y d a n i e l i p i e c Zał. Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 376 z dnia 11 lipca 2006 WYKAZ REFERATÓW URZĘDU MIASTA I GMINY, W KTÓRYCH MOśNA SKŁADAĆ WNIOSKI Lp. Nazwa Wydziału 1. Referat Inwestycji i Infrastruktury 2. Referat Gospodarki Przestrzennej i Środowiska 3. Referat Promocji i Informacji 4. Referat Społeczny 13

14 - w y d a n i e l i p i e c Zał. Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 376 z dnia 11 lipca 2006 KRYTERIA OCENY ZADAŃ W PROJEKCIE: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE PUNKTACJA 1. Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 2 punkty Zagospodarowania Przestrzennego 2. Dokumentacja (dokumentacja techniczna, kosztorys 1 punkt inwestorski) 3. MoŜliwość finansowania zadania przy udziale środków 1 punkt zewnętrznych (fundusze strukturalne; PPP; inne) 4. Pozwolenie na budowę 2 punkty 5. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań własnych gminy 3 punkty 6. Komplementarność - powiązanie z innymi zadaniami 1 punkt Razem: 10 punktów 14

15 - w y d a n i e l i p i e c OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W przyjętych w rozdz niniejszego dokumentu obszarach rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy i zidentyfikowanych tam celach (rozdz.6.2.) zostały określone w sposób naturalny wyodrębnione obszary strategiczne dla realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy. Plan ten określa szczególnie następujące obszary strategiczne, które stanowią wyodrębnione elementy przestrzeni gminy : - turystyczne, - Stare Miasto, - Zespół Zamkowy, - rekreacyjno wypoczynkowe, - infrastruktury sportowo rekreacyjnej, - gospodarki wodno ściekowej, - obszary bazy turystycznej, - komunikacji wewnętrznej, - walorów przyrodniczych. PowyŜsze obszary strategiczne znajdujące swoje potwierdzenie w celach strategicznych i priorytetach wybranego wariantu rozwoju Gminy oraz w przypisanych im kierunkach działania (rozdz ) i traktuje się je jako priorytetowe na lata Natomiast obszary strategiczne zapisane w celach niezbędnych wybranego wariantu rozwoju i przypisanych im kierunkach działania są bliŝsze realizacji w latach i obejmują: - obszar wokół zjazdu z mostu Kwidzyn - Stare Miasto, - obszary zalewowe - wokół rzek Wisły i Wierzycy, - przestrzennej oferty inwestycyjnej, - wokół ciągów komunikacyjnych, - infrastruktury kulturalnej, - Zespół Zamkowy, Zidentyfikowane obszary strategiczne stanowią o podziale przestrzeni społeczno gospodarczej gminy. W tych obszarach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia zamieszczone w zintegrowanej tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Dotyczy to inwestycji finansowych zarówno w oparciu o montaŝ finansowy środków z budŝetu gminy i funduszy strukturalnych, jak i realizowanych tylko w oparciu o środki własne. 15

16 - w y d a n i e l i p i e c MISJA GMINY GNIEW Misja jest wyraŝeniem, które określa główny cel gminy, jej sens Ŝycia, jest wyrazem dąŝeń i oczekiwań w stosunku do gminy, dla którego została sformułowana. Wypracowana misja rozwoju gminy poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz gminy w perspektywie lat. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych strategią. Misja dla gminy jest opisem wizji gminy oraz głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne. Misja wyraźnie określa charakter gminy i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio wynikają min. obszary,które powinny być rozwijane. Obszary rozwoju społeczno- gospodarczego gminy wzajemnie się uzupełniają. W dalszej części Planu Rozwoju Lokalnego przedstawiono cele i kierunki działania dla kaŝdego z obszarów rozwoju społeczno gospodarczego (społeczeństwo, gospodarka, środowisko). 16

17 - w y d a n i e l i p i e c GMINA GNIEW MIEJSCEM PRZYJAZNYM DO ZAMIESZKANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, UMIEJĘTNIE ŁĄCZĄCYM WALORY SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM I HISTORYCZNYM ORAZ ATRAKCYJNOŚCIĄ WIEJSKIEGO ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 17

18 - w y d a n i e l i p i e c AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU 4.1. RAPORT O STANIE GMINY Gmina połoŝone są w południowej części woj. pomorskiego, na lewym brzegu Wisły, przy granicy z woj. kujawsko- pomorskim, zajmują wschodnią część Pojezierza Starogardzkiego i zachodnią część Doliny Kwidzyńskiej. Gmina połoŝona jest w powiecie tczewskim, graniczy z gminami: Pelplin, Morzeszczyn, Smętowo Graniczne oraz Nowe. Wschodnią granicę gminy stanowi Wisła. Obszar gminy naleŝy administracyjnie do obszarów zarządzania gospodarką wodną RZGW Gdańsk, lasy administrowane są przez RDLP Gdańsk. Powierzchnia gminy stanowi 193,98 km 2 (w tym miasto 6 km 2 ) i zajmuje ok. 11% obszaru woj. pomorskiego, a ok. 28% powiatu tczewskiego. WaŜnym atutem gminy jest ich dogodne połoŝenie przy drodze krajowej nr 1, łączącej porty nadbałtyckie z południem Europy, w niedalekiej odległości od Trójmiasta, a co za tym idzie równieŝ gdańskiego lotniska Rębiechowo. Historia i przyroda zarówno samego miasta, jak i pozostałych obszarów naleŝących do gminy, zadecydowały o ich charakterze i wyznaczyły kierunek rozwoju tego terenu w taki sposób, by nadmiernie nie ingerować w ich naturalne piękno. Teraźniejszość postawiła jednak władze samorządowe przed nowym wyzwaniem nie zapominając o tradycji, stworzyć warunki dla rozwoju gospodarki. Gmina składa się z miasta, które prawa miejskie otrzymało w 1297 r. i 19 sołectw: 1. Sołectwo Brody Pomorskie 2. Sołectwo Ciepłe 3. Sołectwo Gogolewo 4. Sołectwo Jaźwiska 5. Sołectwo Jeleń 6. Sołectwo Kolonia Ostrowicka 7. Sołectwo Kuchnia 8. Sołectwo Kursztyn 9. Sołectwo Nicponia 10. Sołectwo Opalenie 11. Sołectwo Piaseczno 12. Sołectwo PieniąŜkowo 13. Sołectwo Polskie Gronowo 14. Sołectwo Półwieś 15. Sołectwo Rakowiec 18

19 - w y d a n i e l i p i e c Sołectwo Szpudrowo 17. Sołectwo Tymawa 18. Sołectwo Widlice 19. Sołectwo Wielkie Walichnowy 4.2. POŁOśENIE, DANE OGÓLNE, POWIĄZANIE Z OTOCZENIEM Gmina obejmuje obszar ha w tym: Tabela 1 Struktura gruntów gminy NAZWA GRUNTU POWIERZCHNIA (ha) lasy i grunty leśne uŝytki rolne pozostałe grunty Źródło: dane uzyskane w UMiG w ie 4.3. GMINA W STATYSTYCE Tabela 2 Przekrój statystyczny gminy wg danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy (wg stanu na koniec 2005r.) WYSZCZEGÓLNIENIE Stan ludności ogółem w tym kobiet Urodzenia Ŝywe w tym dziewczynek Zgony ogółem w tym kobiet WARTOŚCI Ludność w wieku przedprodukcyjnym Ludność w wieku produkcyjnym Ludność w wieku poprodukcyjnym Drogi lokalne gminne 36,85 km Dochód budŝetu gminy ogółem 2004 rok (w zł) Dochód budŝetu gminy ogółem 2005 rok (w zł) Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem 2004 rok (w zł) Wydatki gminy na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych ogółem 2005 rok (w zł) Źródło: dane uzyskane w UMiG w ie

20 - w y d a n i e l i p i e c DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO-USŁUGOWA I BUDOWNICTWO Na terenie gminy prowadziło działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 427 podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2005 roku). Tabela 3 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 r. Placówki handlowe i gastronomiczne 125 Produkcja wyrobów przemysłowych 10 Produkcja wyrobów spoŝywczych 4 Budownictwo 51 Usługi transportowe 13 Zakłady produkcyjno-usługowe 38 Pozostałe 186 Źródło: dane uzyskane w UMiG w ie 4.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Transport i komunikacja OGÓŁEM: 427 Sieć komunikacyjna na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta. Składają się na nią: droga krajowa, drogi wojewódzkie oraz sieć lokalnych dróg utwardzonych, łączących miasto z poszczególnymi sołectwami. Przebiegająca przez teren gminy droga krajowa to trasa nr 1 (E-75) relacji Gdańsk Nowe Toruń Łódź Katowice Cieszyn granica państwa. Tabela 4 Wykaz dróg gminnych Lp. rodzaj drogi ( kategoria) długość ogółem w km w tym utwardzone w km 1. drogi gminne 152,9 42,6 Źródło: dane uzyskane w UMiG w ie Tabela 5 Wykaz innych dróg publicznych (stan na koniec 2005 r.) Lp. rodzaj drogi długość ogółem w tym utwardzone w km w km 1. drogi krajowe 29,1 29,1 2. drogi wojewódzkie 19,3 19,3 3. drogi powiatowe 44,4 32,6 Źródło: dane uzyskane w UMiG w ie 20

21 - w y d a n i e l i p i e c Przez teren gminy przebiegają następujące drogi wojewódzkie: Tabela 6 Wykaz dróg wojewódzkich przebiegających przez teren gminy Lp. miejscowość Numer drogi 1. Cierpice Bursztyn - Pelplin Kolonia Ostrowicka - Smętowo Graniczne - Skórcz 3. Morzeszczyn - Skórcz 4. - droga krajowa nr 1 przeprawa promowa w ie 5. Rakowiec Bielsk - Majewo 6. PieniąŜkowo - Lalkowy Źródło: Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Stan techniczny dróg nie jest zadawalający. Szczególnie pilnych napraw wymagają drogi gminne. Prowadzone do tej pory remonty mają wyłącznie charakter doraźny. Istnieje potrzeba gruntownych remontów niektórych odcinków dróg gminnych, jak równieŝ powiatowych i wojewódzkich. W najlepszym stanie technicznym jest droga krajowa numer 1. Priorytetem w zakresie komunikacji na obszarze gminy jest teŝ połączenie komunikacyjne z połoŝonym zaledwie o 10 km od a powiatowym miastem Kwidzynem. Plan budowy mostu przez Wisłę w tym rejonie umieszczony jest w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Komunikacja autobusowa główne kierunki 1. Tczew przez Rudno, Nowa Cerkiew i Wielkie Walichnowy 2. Pelplin przez Kursztyn i przez Rudno 3. Opalenie przez Jaźwiska 4. Nowe 5. Gdańskieg 6. Gdynia 7. Grudziąz, 8. Toruń 9. Świecie 10. Warszawa 21

22 - w y d a n i e l i p i e c Komunikacja kolejowa główne kierunki Przez gminę biegną linie kolejowe: nr 218 Opalenie Smętowo będąca na odcinku Prabuty- Kwidzyń-Smętowo linią państwowego znaczenia i linia kolejowa nr 244 Morzeszczyn- znaczenia państwowego. Na obu liniach zawieszono ruch regularnych pociągów. Oba tereny wg informacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są terenami zamkniętymi w rozumieniu art. 2 pkt. 11 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie Decyzji nr 42 Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z r. - Dz. Urz. MTiGM nr 7 z 2000 r. poz. 49. i wg PKP nie są planowane na obszarze gminy inwestycje związane z rozbudową bądź modernizacją infrastruktury kolejowej, wymagające rezerwacji terenów. W stosunku do terenów połoŝonych w sąsiedztwie terenów kolejowych obowiązują przepisy wynikające z obowiązujących ustaw o transporcie kolejowym, prawa budowlanego oraz stosownych rozporządzeń dot. linii kolejowych Telekomunikacja Działalność telekomunikacyjna na terenie miasta prowadzona jest przez operatora telefonicznego TP S.A. Zapotrzebowanie na łączność stacjonarną telefoniczną mieszkańców miasta i firm jest obecnie zaspokojona. W dziedzinie telefonii komórkowej dostępne są usługi wszystkich 3 polskich sieci. Stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane są w miejscowościach: Ostrowite dz. Nr 162/3, Ostrowite dz. Nr 163/3, Rakowiec dz. Nr 245/1,, ul. Krasickiego 8, ALMA COLOR ul. Krasickiego 8, Maxit na silosie, Maxit na kominie, Kolonia Ostrowicka Zaopatrzenie w ciepło Na terenie miasta funkcjonowała kotłownia miejska i w trybie prywatyzacji została sprzedana w roku 2006 firmie PRATERM. Energia cieplna w postaci gorącej wody przesyłana jest systemem sieci ciepłowniczych do osiedli mieszkaniowych i do budynków uŝyteczności publicznej. Stan techniczny sieci cieplnych jest zdecydowanie zły. Ocenia się, Ŝe konieczna jest sukcesywna wymiana około 90% długości sieci. Wszystkie węzły cieplne wymagają gruntownej modernizacji. Pozostałe budynki, nie objęte zasięgiem systemu, zaopatrywane są w ciepło z urządzeń indywidualnych. Na terenie Starego Miasta są to w 90% przypadków piece kaflowe. Miejscowości wiejskie, poza Kursztynem, zaopatrywane są w ciepło ze źródeł indywidualnych. W Kursztynie funkcjonuje kotłownia lokalna zaopatrująca w ciepło osiedle mieszkaniowe byłego PGR-u. Jej stan techniczny jest 22

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 września 2012 r. Poz. 2888 UCHWAŁA NR XXIII/160/12 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 13 września 2012 r. Poz. 2888 UCHWAŁA NR XXIII/160/12 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 29 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 września 2012 r. Poz. 2888 UCHWAŁA NR XXIII/160/12 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA NA LATA 2005-2009 Prezentacja - wybrane zagadnienia Cel opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Podstawowe narzędzia zarządzania strategicznego Założenia

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Gniew, zaktualizowano w grudniu 2007 r.

Gniew, zaktualizowano w grudniu 2007 r. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI STAREGO MIASTA, WZGÓRZA ZAMKOWEGO, PODZAMCZA W MIEJSCOWOŚCI GNIEW jako obszaru przestrzeni publicznej Gniew, zaktualizowano w grudniu 2007 r. Zleceniodawca: Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu na sieci szlaków w Gminie Gniew

Raport z monitoringu na sieci szlaków w Gminie Gniew Raport z monitoringu na sieci szlaków w Gminie Gniew Materiał powstał na zlecenie Gminy Gniew w oparciu o dokumenty własne LOT KOCIEWIE oraz dane uzyskane od Oddziału Regionalnego w Gdańsku Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM

TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM TERENY POD INWESTYCJE W POWIECIE KOZIENICKIM Gmina Garbatka-Letnisko I. Garbatka-Zbyczyn sortownia i kompostownia odpadów Obręb geodezyjny Garbatka - Zbyczyn. Łączna powierzchnia ca 14 ha (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń

UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń UCHWAŁA NR XIV/298/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1 05. PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Stan istniejący... 1 5.2. Przewidywane zmiany... 1 5.1. Stan istniejący Gmina Chrząstowice nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego, dostarczanego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO WÓJT GMINY KOŁCZYGŁOWY ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy tel. 59 821 32 31, fax. 59 821 35 97, e-mail: ug@kolczyglowy.pl RRG.6733.1.2013 Kołczygłowy, dnia.. luty 2013 roku P R O J E K T DECYZJI O USTALENIU

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/157/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/157/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/157/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chełmno Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ Czyli od SAPARDU do Funduszy Norweskich Zbigniew Przychodzeń Wójt Gminy Męcinka GMINA MĘCINKA Gmina Męcinka połoŝona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 9 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iwkowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 19 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie Planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ

USTALENIA KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE OBJĘTYM AKTUALIZACJĄ BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAMIEŃSK STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KAMIEŃSK KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO AKTUALIZACJA OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośno Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA. z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku

UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA. z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku UCHWAŁA Nr 385 RADY MIASTA KONINA z dnia_17 g r u d n i a 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Harcerskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r.

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. ŁÓDŹ, 03.04.2009 NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. DOTYCZY: wykonanie koncepcji programowej dla budowy obwodnicy m. Biała Rawska w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha

PołoŜenie: Niedzieliska, gmina Szczurowa. Powierzchnia nieruchomości: dostępna powierzchnia [ha] Ok. 1,5 ha Nazwa oferty: Działki inwestycyjne w miejscowości Przedmiot oferty: Część działek niezabudowanych nr 1364, 1367, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214 zlokalizowanych w miejscowości Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pelplin załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2004 Z dnia 30 grudnia 2004 roku GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI 1. Cel strategiczny: Opracowanie i aktualizacja bazy danych 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane ze środków Unii Europejskiej. Okres 2007-2013, woj. pomorskie. Gdańsk, 16.10.2012 r.

Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane ze środków Unii Europejskiej. Okres 2007-2013, woj. pomorskie. Gdańsk, 16.10.2012 r. Projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane ze środków Unii Europejskiej. Okres 2007-2013, woj. pomorskie Gdańsk, 16.10.2012 r. Źródła finansowania inwestycji Lp. Program Kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo