Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013 roku wrzesień 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013 roku wrzesień 2014 r."

Transkrypt

1 Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013r. wrzesień 2014r. zaprezentowane podczas posiedzenia Rady Powiatu w Bydgoszczy 8 października 2014 roku. Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013 roku wrzesień 2014 r. W ostatnim kwartale 2013 roku dominowała w naszej Izbie działalność szkoleniowo informacyjna. - Zrealizowano cykl szkoleń, prowadzonych wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Rozpoczęte w październiku ubiegłego roku szkolenia na temat Dostosowania gospodarstw rolnych Pomorza i Kujaw do wymogów wzajemnej zgodności, zakończone zostały w połowie listopada 2013 roku. Łącznie wzięło w nich udział ponad 1000 osób. Ponadto na szkoleniach tych zapoznawaliśmy rolników z niektórymi zmianami przewidywanymi we Wspólnej Polityce Rolnej po 2014 roku. Zadania te realizowaliśmy we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w wytypowanych gospodarstwach rolnych. Z uwagi na duże zainteresowanie rolników szkoleniami na temat Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych, jako ważnego elementu innowacyjności w procesie zarządzania nowoczesnym gospodarstwem rolnym, we wszystkich powiatach powtórzyliśmy cykl tych szkoleń, w których wzięło udział około 500 rolników. Osoby uczestniczące w szkoleniach mogły zapoznać się między innymi ze sposobami korzystania z internetu, zastosowaniem technik komputerowych w gospodarstwie rolnym do prowadzenia produkcji roślinnej, zwierzęcej i finansów. Uczestnicy nabywali praktyczne umiejętności posługiwania się wybranymi programami: NawSald, ZeaSoft, Agroasystent, Zootechnik, Anapig, Fakturka, Symfonia Mała Księgowość. W okresie wrzesień-listopad 2013 w każdym powiecie zrealizowaliśmy cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych na temat ubezpieczeń wzajemnych oraz przedsięwzięć profilaktycznych i zasad postępowania zapewniających bezpieczną pracę w gospodarstwie rolnym. Wzięło w nich udział około 500 osób. Szkolenia te dofinansowane były z nadwyżki finansowej uzyskanej przez Związek Wzajemności Członkowskiej Partner TUW, którego założycielem jest nasza Izba. W okresie październik-grudzień 2013 zorganizowaliśmy 63 spotkania szkoleniowe, zatytułowane: W harmonii z naturą kampania promująca przyjazne środowisku metody produkcji rolnej wśród rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenia te dofinansowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a uczestniczyło w nich około 1200 osób. W 2014 roku zajmowaliśmy się poniżej opisanymi zagadnieniami: Styczeń Na początku grudnia 2013 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych utworzyła obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej, mający na celu zmianę ustawy o ochronie zwierząt, przywracającą w Polsce możliwość uboju rytualnego. W związku z tym przystąpiliśmy do zbierania podpisów obywateli popierających ten projekt. Nasza Izba w ciągu trzech miesięcy powinna zebrać około 10 tysięcy podpisów. Dzięki dużej aktywności pracowników biura Izby i wielu rolników, pozyskaliśmy prawie 13 tysięcy podpisów, czyli około 10% w skali kraju. W kwietniu 2014 roku KRIR wniósł do Marszałka Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt wraz z wykazem około 130 tysięcy podpisów, domagających się

2 przywrócenia uboju rytualnego. Pierwsze czytanie sejmowe odbyło się 28. maja 2014 roku Na spotkaniu zespołu doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, prezes Ryszard Kierzek przedstawił wnioski zmierzające do poprawy działań niektórych służb państwowych na rzecz rolników. Zwrócił uwagę między innymi na niepokojące przypadki nadgorliwej aktywności kontrolnej niektórych lekarzy weterynarii, wychodzących ponad przepisy dotyczące wymogów sanitarnych, porządkowych i dobrostanu zwierząt, a w konsekwencji stosujących wobec rolników nieadekwatne sankcje karne za stwierdzone w tych zakresach błędy, uchybienia czy zaniedbania. Uwagi te prezes przedstawił również bezpośrednio zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii i powiatowym lekarzom weterynarii naszego województwa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy. Ponowił również prośbę do Rządu RP o przyśpieszenie prac nad kompleksowym programem wsparcia przedsięwzięć mających dostarczać energię z odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza z surowców pochodzenia rolniczego. Państwo powinno wspierać finansowo tę działalność, patrzeć perspektywicznie, a nie szukać w niej okazji do uzyskania doraźnych, szybkich zysków budżetu w postaci wysokiej akcyzy. W sytuacji dużego wzrostu zainteresowania nabywaniem nieruchomości rolnych, ujawniają się niedoskonałości prawa o obrocie gruntami z zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa. Izba rolnicza dostrzegając potrzebę zmiany obecnego prawa pierwokupu w taki sposób aby zaspokajało ono sprawiedliwiej potrzeby rolników indywidualnych i jednocześnie nie pozbawiało byłych właścicieli i ich spadkobierców stosownego zadośćuczynienia, zaproponowała aby grunty Skarbu Państwa obciążone roszczeniami, były przeznaczone do sprzedaży w przetargu ograniczonym, po którym Agencja Nieruchomości Rolnych przekazuje byłym właścicielom lub ich spadkobiercom 10% wylicytowanej kwoty. Niezależnie od tego istnieje pilna potrzeba przyśpieszenia prac nad nowym prawem dzierżawy, które powinno być podstawą trwałego zagospodarowania nieruchomości rolnych. Przedstawicielka dyrekcji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Warszawie poinformowała Zarząd, że istniejący przy naszej Izbie Związek Wzajemności Członkowskiej Partner TUW uzyskał w okresie rozliczeniowym 2012/2013 nadwyżkę finansową w kwocie 274 tysięcy złotych, z której 50% pozostanie do dyspozycji naszego Związku. Zarząd KPIR postanowił kontynuować współpracę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcją Pracy, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy organizacji i dofinansowaniu różnych konkursów dla rolników i ich rodzin. Luty Od początku lutego 2014 roku dokonano zmian w przepływie informacji o działalności Izby rolniczej. Nieco zmieniono wizerunek naszej strony internetowej, wzbogacając go o szczegółowe relacje z wydarzeń, które organizuje lub w nich uczestniczy Izba rolnicza oraz o inne informacje związane z problematyką wsi i rolnictwa. W dniu 3. lutego prezes KPIR przesłał do KRIR szczegółowe uwagi do drugiej wersji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , szczególnie krytycznie oceniając brak w nim regionalnych zróżnicowań potrzeb rolników, co ogranicza dostęp i wysokość proponowanej pomocy, zwłaszcza dla gospodarstw o powierzchni dominującej w naszym województwie. Izba nie zgadza się również na drastyczne zwiększenie progów degresywności i innych ograniczeń stawianych w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym. Rozpoczął się okres szkoleń dla rolników, prowadzonych samodzielnie przez KPIR lub w konsorcjum z innymi podmiotami szkolącymi. Pierwszym jest cykl 13 dwudniowych szkoleń zatytułowanych Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt, realizowanych we współpracy z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. W drugim etapie odbędzie się 27 takich szkoleń.

3 W Karnówku, gmina Nakło odbyło się także szkolenie dla producentów bydła, w Grudziądzu na temat dopłat bezpośrednich i nowego PROW, a w Gniewkowie spotkanie informacyjne dla zainteresowanych zagadnieniami szkód łowieckich. W tym temacie Izba rolnicza za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych systematycznie wnioskuje o zmiany w ustawie Prawo łowieckie. W utworzonym w Warszawie zespole ds. szkód łowieckich, składającym się z przedstawicieli wszystkich izb wojewódzkich, ministerstwa środowiska, ministerstwa rolnictwa i związków łowieckich, naszą Izbę reprezentuje specjalista pan Antoni Szyszka. Zespół opracowuje jednolitą instrukcję postępowania w sprawach odszkodowań łowieckich oraz projekty zmian prawa łowieckiego. Z inicjatywy KPIR, 17. lutego 2014 r. w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy odbyło się spotkanie poświęcone problemom związanym z obrotem ziemi będącej w zasobach Skarbu Państwa. W spotkaniu obok Zarządu KPIR i kierownictwa Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele związków i organizacji rolniczych oraz posłowie RP: Iwona Kozłowska, Janusz Dzięcioł, Eugeniusz Kłopotek i Łukasz Zbonikowski. Prezes KPIR powiedział, że trudności i ograniczenia jakie pojawiają się przy nabywaniu ziemi przez rolników z tzw. 30% wyłączeń wymagają wprowadzenia niezwłocznych zmian legislacyjnych, ułatwiających rolnikom zakup państwowej ziemi jak również zadośćuczyniających byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Ze zrozumieniem przyjęto postulat o zobowiązaniu spadkobierców do osobistego prowadzenia co najmniej 10-letniej działalności rolniczej na zakupionych gruntach, a także drugi wniosek o wydzielenie odpowiedniego funduszu rekompensaty, wzorowanego na funduszu rekompensacyjnym dla zabużan, pochodzącego z odpisu od wartości sprzedanej ziemi państwowej, wypłacanego spadkobiercom w zamian za odstąpienie przez nich od wykonania prawa pierwszeństwa. Parlamentarzyści złożyli obietnicę, że podejmą pracę nad prawnym rozwiązaniem zgłoszonych problemów. Od połowy lutego działania Zarządu skupiły się na wspieraniu producentów trzody chlewnej, którzy najbardziej odczują skutki informacji o wykryciu wirusa afrykańskiego pomoru świń u padłego dzika, znalezionego w powiecie sokólskim, przy granicy z Białorusią. W związku z wyznaczeniem przez Głównego Lekarza Weterynarii obszaru zagrożenia, zakłady przetwórcze wykorzystały tę sytuację do ograniczenia skupu a zwłaszcza zmniejszenia ceny wieprzowiny. Straty finansowe odczuwają wszyscy producenci trzody chlewnej. Do tego dochodzi jeszcze embargo Rosji na naszą wieprzowinę. KPIR wyraziło swoje poparcie i przyłączyło się do protestów rolników, których dotknęła gwałtowna zapaść sprzedaży wieprzowiny. Pomoc prawna naszego radcy prawnego dla rolników protestujących w Lipnicy w gminie Dębowa Łąka okazała się bardzo skuteczna. Udowodnił, że protest odbył się zgodnie z prawem, a sąd odstąpił od ukarania rolników. Już 21 lutego Zarząd KPIR opublikował swoje stanowisko w sprawie kryzysowej sytuacji na rynku trzody chlewnej, domagając się wprowadzenia skupu interwencyjnego i rekompensat dla szczególnie poszkodowanych producentów trzody, szeroko ten wniosek uzasadniając. W liście otwartym Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych, podpisanym 23 lutego również przez prezesa KPIR, a skierowanym do ministra rolnictwa, domagano się zapewnienia środków na odszkodowania dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z komunikatem o pomorze świń, wydłużenia okresu kredytowania i i obniżenia oprocentowania kredytów dla producentów trzody chlewnej, wprowadzenia do nowego PROW wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni. Szybka reakcja naszej Izby na zaistniałą sytuację spowodowała przybycie ministra Tadeusza Nalewajka do Przysieka w dniu 24 lutego na spotkanie z rolnikami i wysłuchanie ich wniosków i propozycji przełamania trudności. Minister wskazał niewiele możliwości zaradzenia tym problemom.

4 Marzec Ciąg dalszy działań interwencyjnych związanych z kryzysem na rynku wieprzowiny. KPIR czynnie wspiera protest rolników, którzy 4. marca licznie demonstrowali w Bydgoszczy i na ręce wicewojewody złożyli wnioski, których realizacja mogłaby pomóc w uzdrowieniu obecnego stanu. Problem zaistnienia afrykańskiego pomoru świń i zapaści na rynku wieprzowiny trwa już trzeci tydzień, a żadna formalna decyzja pomagająca rolnikom nie została podjęta przez rząd. W odpowiedzi na nasze pismo z 20. lutego, minister rolnictwa opisuje tylko jak doszło do obecnej sytuacji a nie daje propozycji jej poprawy. Zarząd KPIR w dniu 13 marca opublikował swoje kolejne stanowisko w sprawie kryzysu na rynku mięsa, w którym między innymi domaga się: natychmiastowego uruchomienia programu rekompensat dla wszystkich rolników, którzy ponieśli straty wywołane komunikatem o chorobie ASF na obszarze całej Polski, zawieszenia bądź prolongowania spłaty rat kredytów zaciągniętych przez producentów trzody chlewnej, obniżenia czynszów dzierżawnych i przesunięcia terminów spłat rat za zakupione grunty rolne, wprowadzenia do nowego PROW wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni i ubojni przez grupy producentów rolnych, przyśpieszenia dopłat bezpośrednich rolnikom, którzy ponieśli straty z powodu ASF, udzielenia rekompensat budżetowych gminom umarzającym podatki rolne. Stanowisko to zostało ponownie wręczone ministrowi rolnictwa na jego spotkaniu z komitetem protestacyjnym 14 marca 2014 roku. W dniach marca 2014 r. w Chomiąży Szlacheckiej, gmina Gąsawa, odbyło się Walne Zgromadzenie KPIR, podsumowujące działalność w 2013 roku. Jednym z głównych tematów pierwszego dnia obrad był projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, zaprezentowany przez pana Marcina Ścigana, eksperta ministerstwa gospodarki. Proponowany system wsparcia producentów energii ze źródeł odnawialnych, głównie pochodzenia rolniczego, zdaniem rolników jest niezadowalający, w niewielkim stopniu może poprawić opłacalność tej produkcji w istniejących już wytwórniach i nie spowoduje powstawania nowych siłowni energetycznych opartych na źródłach odnawialnych. Kontynuowane były szkolenia dotyczące chowu i hodowli prosiąt, integrowanej ochrony roślin, wsparcia działań określonych w PROW, dopłat bezpośrednich. Rozpoczął się również cykl tzw. szkoleń leśnych, organizowanych przez KRIR w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy współudziale naszych biur powiatowych Izby rolniczej. Pierwsze takie szkolenie odbyło się w Strzelcach Dolnych, gmina Dobrcz, powiat bydgoski. Uczestniczyli w nim rolnicy planujący założyć las, jak również beneficjenci działania 5 Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne. Szczegółowo zostali zapoznani z zasadami i sposobami postępowania przy pielęgnowaniu i ochronie upraw leśnych. Zarząd KPIR, działając jako Zarząd Związku Wzajemności Członkowskiej TUW Partner, postanowił wypracowaną przez ten Związek w okresie do roku nadwyżkę finansową w kwocie ,0 złotych przeznaczyć w 70% na szkolenia dla rolników i w 30% na wsparcie działań prewencyjnych oraz promocję ubezpieczeń wzajemnych. Podobnie jak w roku ubiegłym wsparcie uzyskają jednostki ochotniczych straży pożarnych ubezpieczonych w TUW, które jeszcze nie korzystały z niego. Kwiecień

5 Opracowano i umieszczono na stronie internetowej KPIR stosowne ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, środkami pochodzącymi z części nadwyżki finansowej, wypracowanej przez Związek Wzajemności Członkowskiej Partner TUW w okresie 2012/2013. Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 maja do wyczerpania środków. Jednostki OSP otrzymane pieniądze mogą przeznaczyć na zakup sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do sprawnej realizacji zadań statutowych mających na celu ochronę środowiska na obszarach wiejskich, poprawę bezpieczeństwa pożarowego lub ochronę przeciwpowodziową. W związku z ograniczeniem przez dyrekcję Telewizji Polskiej Bydgoszcz emisji programu rolnego Agroregion, którego audycje były częściowo dofinansowane przez naszą Izbę, nowa redaktorka prowadząca przedstawiła Zarządowi KPIR propozycje tematyki i sposoby jej prezentowania w przyszłych audycjach telewizji regionalnej. Po odpowiednim czasie Zarząd oceni i wniesie swoje uwagi i propozycje do nowych form audycji telewizyjnych oraz określi warunki ewentualnego podpisania porozumienia o dalszej współpracy z TVP Bydgoszcz.. Nasi prawnicy i rzeczoznawcy nadal udzielają pomocy rolnikom z powiatów lipnowskiego i włocławskiego, na polach których prowadzony jest gazociąg na prawie tzw. specustawy, gdzie nie zakończono prac inwestycyjnych i nie wypłaca się odszkodowań. Izba rolnicza zainteresowała tym problemem media lokalne. Kontynuowane są szkolenia zapoczątkowane w lutym i marcu 2014 roku i spotkania informacyjno-szkoleniowe oraz zebrania rad powiatowych i komisji problemowych KPIR, na których rozpatrywane są bieżące problemy rolników. Maj W dniu 9.maja Zarząd KPIR spotkał się w zespole pałacowo-parkowym szkół rolniczych w Sypniewie, gmina Więcbork, z wszystkimi pracownikami biura Izby, którzy w pierwszej części spotkania uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez specjalistę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na temat znaczenia i potrzeby prowadzenia integrowanej ochrony roślin oraz wynikających z nich zadań i obowiązków rolników. Prezes dokonał analizy dotychczasowej pracy zespołu naszych fachowców na rzecz rolników, oceniając ją jako dobrą i potrzebną. Dzięki kompetentnej i sprawnej działalności grona ludzi zatrudnionych w powiatowych biurach naszej Izby, staliśmy się autentycznym i skutecznym reprezentantem i obrońcą interesów rolników. Nasz bliski i dobry kontakt ze środowiskiem wiejskim, ułatwia i przyspiesza wymianę wiedzy i bieżących informacji, co pozwala na szybką reakcję i interwencje Zarządu KPIR w odpowiednich ośrodkach decyzyjnych i często przyczynia się do łagodzenia lub rozwiązania trudnych problemów. Zespół pracowników, zwłaszcza w biurze w Przysieku, stworzył silny, drugi po Ośrodku Doradztwa Rolniczego Minikowo, ośrodek szkoleniowo-doradczo-informacyjny dla środowiska wiejskiego, świadczący głównie nieodpłatnie doradztwo prawne oraz usługi w zakresie wiedzy o pozyskiwaniu i wykorzystaniu pomocy finansowej ze środków unijnych i krajowych. Istotnym elementem tej pracy jest nawiązanie i stałe rozwijanie współpracy ze wszystkimi instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo, a szczególnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego. Ilustracją tego stwierdzenia mogą być obrady Rady Powiatowej KPIR Bydgoszcz, które odbyły się 5. maja 2014 roku we Włókach, gmina Dobrcz, podczas których dyrektorzy tych trzech agencji informowali o swoich działaniach a rolnicy zgłaszali im swoje uwagi i wnioski, które w większości zostały na miejscu wyjaśnione.

6 Członkowie Zarządu uczestniczyli w różnych konferencjach i uroczystościach jubileuszowych, m. inn.: zorganizowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Urząd Marszałkowski w Toruniu z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej i 20-lecia działalności Agencji. Była to dekada przyśpieszenia i zmian w rolnictwie, dobrego, prawie w pełni wykorzystanego wsparcia finansowego środkami unijnymi i krajowymi; w obradach Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z okazji 15-lecia jego działalności w naszym województwie. Izba rolnicza od samego początku dofinansowuje doświadczenia polowe nowych odmian zbóż i publikuje ich wyniki; w konferencji poświęconej problemom rolnictwa, zorganizowanej przez starostwo powiatowe w Grudziądzu, itp. Zagadnieniem bardzo często poruszanym przez rolników są szkody wyrządzane przez bobry i poszukiwanie sposobów ich ograniczenia. Temat ten był obszernie dyskutowany 28 maja w Trzeciewnicy, podczas obrad rolniczego samorządu powiatu nakielskiego. Dotychczasowe działania, między innymi zwiększanie limitu odstrzału nie przynoszą spodziewanych efektów. Przeciwnie, populacja bobrów szybko rośnie a z nią negatywne dla środowiska i gospodarki skutki żerowania bobrów. Zaproponowano wykreślenie bobra europejskiego z listy gatunków chronionych. Wnioskowano również o uproszczenie procedury ubiegania się o odszkodowanie i ustanowienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa instytucją wypłacającą odszkodowania bobrowe. W wyniku majowych przymrozków ucierpiały niektóre uprawy rolne, ale szczególnie duże straty wystąpiły w sadach. W niektórych doszło do wymarznięcia 90% kwiatostanów. Izba zwróciła się do wojewody o wszczęcie stosownych procedur oceniających zaistniałe straty i umożliwiających sadownikom uzyskanie odszkodowania. Realizowano dalsze szkolenia z pielęgnacji i ochrony upraw leśnych. W powiecie mogileńskim rozpoczęliśmy cykl 28 spotkań informacyjno-szkoleniowych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Pożyteczne mikroorganizmy w integrowanej ochronie roślin kampania promująca stosowanie niechemicznych metod w produkcji rolnej. Odbędą się one we wszystkich powiatach naszego województwa. Czerwiec Pierwszy z zaplanowanych trzech pikników promujących rodzime mięso i jego przetwory odbył się 8. czerwca w Janowcu Wielkopolskim. Tutaj w ramach Dni Janowca spotkało się na Pikniku Wieprzowym ponad 3 tysiące gości, których poczęstowaliśmy najlepszej jakości wyrobami z polskiej wieprzowiny. Zorganizowaliśmy go pod hasłem: Karkówki, schaby i szynki to przysmaki z wieprzowinki. Kilkanaście firm serwowało smakowite wędliny i inne potrawy z mięsem wieprzowym. Degustacje urozmaicały konkursy z nagrodami i występy lokalnych zespołów artystycznych. Miejsce spotkania nie jest przypadkowe, bowiem powiat żniński dostarcza ponad 25% trzody chlewnej województwa. Przedsięwzięcie sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Zarząd dokonał weryfikacji wniosków OSP o dofinansowanie ich działalności prewencyjnej środkami TUW. W związku z tym, że wpłynęło ponad dwukrotnie więcej od spodziewanej liczby wniosków, postanowiono przyznać dofinansowanie większej ilości jednostek OSP lecz w niższej kwocie, wynoszącej około 900 złotych. Zarząd zaakceptował program wyjazdu studyjnego rolników do Szwajcarii i jednocześnie postanowił częściowo dofinansować koszt wyjazdu członkom rad powiatowych KPIR. Izba nasza na bieżąco opiniuje przedkładane jej wszelkie projekty prawa. Między innymi w czerwcu, na spotkaniu w Warszawie z ministrem Markiem Sawickim, przekazano nasze uwagi do propozycji zmian zasad przyznawania płatności bezpośrednich. Zarząd poparł zmiany polegające na zróżnicowaniu płatności w grupach obszarowych gospodarstw i

7 przywróceniu zmodyfikowanych płatności zwierzęcych oraz dodatkowych gatunków roślin uprawnych. Odbyło się kilkanaście kolejnych spotkań szkoleniowo-informacyjnych. Lipiec Na spotkaniu radnych powiatowych bydgoskiej Izby rolniczej, które odbyło się 9 lipca 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy w Sicienku, Wojewódzki Lekarz Weterynarii odpowiadał na wiele krytycznych uwag skierowanych do działalności inspekcji weterynaryjnej. Rolnicy zarzucali kierownictwu służb weterynaryjnych nadmierną uległość w przyjmowaniu restrykcyjnych przepisów prawa unijnego i nadgorliwość w jego wykonywaniu. Wskazywano na potrzebę partnerskiego traktowania rolników przez lekarzy weterynarii, a nie nękania ich przesadnymi przepisami. Rolnicy chcą współpracować i oczekują od lekarzy weterynarii pomocy lub porady w rozwiązywaniu występujących problemów. Ogłoszenie przez Głównego Lekarza Weterynarii przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzików zagranicznych było zbyt pochopne a producentom trzody chlewnej przyniosło dotkliwe straty finansowe. Wskazywano na potrzebę przywrócenia ubojni z konieczności, prowadzenia statystyki ubojów z konieczności, czy rejestru podmiotów skupujących trzodę chlewną, firm utylizacyjnych i tzw. ubojowców. W dniu 17. lipca 2014 r. na spotkaniu Zarządu KPIR z kierownictwem Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy uzgodniono, że będą utrzymane w mocy wspólne ustalenia zawarte w sierpniu 2013 roku, dotyczące krótkotrwałych, na jeden okres wegetacyjny, umów dzierżawy gruntów pochodzących z tzw. 30% wyłączeń. Agencja nie będzie wyrażać zgody na przedłużanie tych dzierżaw na kolejny okres wegetacyjny, lecz przekazane do Zasobu protokolarnie grunty przeznaczy do dzierżawy w drodze nowego przetargu nieograniczonego. Do komisji przetargowych zapraszani będą przedstawiciele Izby rolniczej. W powyższej kwestii Zarząd KPIR podjął stosowną uchwałę. Kilka tysięcy osób odwiedziło 27. lipca nasze stoisko na Pikniku Wołowym w Brodnicy, zorganizowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Strogonow, zawijasy wołowe, zrazy wołowe z kaszą gryczaną, cepeliny-kartacze, gulasz wołowy, flaki wołowe, uszka, szaszłyki, steki i hamburgery takimi potrawami częstowani byli piknikowi goście z Brodnicy i okolicznych wsi, a także turyści z całej Polski i zagraniczni, odpoczywający na pojezierzu brodnickim. Większość dań przygotowana została przez panie z kół gospodyń wiejskich powiatu brodnickiego. Podobny charakter miał piknik drobiowy, zorganizowany przez nas w Dobrzyniu nad Wisłą. Sierpień To miesiąc intensywnych prac żniwnych. Tegoroczne plony i zbiory są dobre, ale niskie ceny i trudności w sprzedaży produktów rolnych spowodują spadek dochodów wielu rolników. Szczególnie trudna sytuacja jest na rynku owoców i warzyw oraz wieprzowiny i mleka. Zauważamy, że niskie ceny surowców rolniczych to efekt przewagi dobrze zorganizowanego sektora przetwórstwa nad brakiem organizacji gospodarczej rolników. Wskazujemy potrzebę tworzenia dobrze funkcjonujących grup producentów rolnych i ich związków. Dochodzą jeszcze kłopoty spowodowane rosyjskim embargiem większości produktów żywnościowych. Izba nasza wystąpiła do rządu RP za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wprowadzenie rekompensat dla producentów, którzy ponieśli straty z tytułu embarga rosyjskiego, zaniechanie pobierania kar za przekroczone kwoty mlecznej w roku 2013/14,

8 przesunięcie spłaty rat kredytów zaciągniętych przez producentów mleka surowego. Członkowie Zarządu KPIR uczestniczyli w wielu uroczystościach dożynkowych na terenie naszego województwa. Szczegóły działalności Zarządu KPIR w omawianym okresie, zwłaszcza udziału w różnych wydarzeniach i dofinansowaniu niektórych z nich, znaleźć można w protokołach i relacjach zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa potencjalnie rozwojowe (około 16 tys.)

Gospodarstwa potencjalnie rozwojowe (około 16 tys.) Sytuacja gospodarstw rolnych w województwie kujawsko pomorskim na koniec 2009 roku Gospodarstwa ROZWOJOWE (około 10 tys. ) wsparcie modernizacji gospodarstw poprzez: pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w pierwszym półroczu 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w pierwszym półroczu 2014 roku. Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w pierwszym półroczu 2014 roku. Styczeń Na początku grudnia 2013 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych utworzyła obywatelski komitet inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A /2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia.2016 roku

U C H W A Ł A /2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia.2016 roku U C H W A Ł A /2016 Rady Powiatu w Płocku z dnia.2016 roku Projekt w sprawie: wsparcia stanowiska Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie odnośnie wprowadzenia rozporządzeniem nr 22/2015 Dyrektora Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenie Zarządu i Rady w dniu 16 stycznia 2013 r.

Protokół z posiedzenie Zarządu i Rady w dniu 16 stycznia 2013 r. Protokół z posiedzenie Zarządu i Rady w dniu 16 stycznia 2013 r. Posiedzenie odbyło się wg następującego porządku; Część I Spotkanie z Krzysztofem Grabowskim, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r.

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r. Bieżący stan realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim 20.05.2016 r. Bieżący stan realizacji zadań Stan wypłaty środków za 2015 rok Z kampanii 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13,9 tys. km 2, co stanowi 4,5% powierzchni Kraju. Zamieszkuje w nim niewiele ponad milion mieszkańców, z tego około 368 tys. osób na wsi. Użytki rolne stanowią

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO we Włocławku dotycząca zwalczania epizootii afrykańskiego pomoru świń (ASF) (na posiedzenie PZZK w dn. 19 lipca 2013 roku ) Opracował; Janusz Piasecki Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podsumowanie zakończonych naborów wniosków Plany na III i IV kwartał 2017 Stare Pole, 26-05-2017 r. 1 Sylwia Skupień Modernizacja Gospodarstw Rolnych 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności KPIR w okresie od 3.04-31.12.2011 roku

Sprawozdanie z działalności KPIR w okresie od 3.04-31.12.2011 roku Sprawozdanie z działalności KPIR w okresie od 3.04-31.12.2011 roku Ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku reaktywowano działalność izb rolniczych w Polsce. Czwartą ich kadencję rozpoczęliśmy 3 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 50 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa edukacyjne we Francji

Gospodarstwa edukacyjne we Francji Gospodarstwa edukacyjne we Francji Są przykładem profesjonalnego produktu turystycznego o określonej specjalizacji, który związany jest ściśle z wsią, rolnictwem i turystyką wiejską. Specjalizują się w

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Opracował: Sebastian Ludwiczak Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Spis treści 1. Koniunktura w rolnictwie...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

Konsultacja, weryfikacja, akceptacja /osoba

Konsultacja, weryfikacja, akceptacja /osoba Lp. Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi dla urzędów gmin

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 31/14 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 22 września 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 31/14 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 22 września 2014 r. PROTOKÓŁ NR 31/14 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 22 września 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zapowiedział, że w 2011 r. zwiększone zostaną limity środków w ramach najbardziej popularnych działań w PROW 2007-2013. Mikroprzedsiębiorcy i właściciele

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Szkody łowieckie, obecna sytuacja, perspektywa przyszłości. Michał Wójcik

Szkody łowieckie, obecna sytuacja, perspektywa przyszłości. Michał Wójcik Szkody łowieckie, obecna sytuacja, perspektywa przyszłości Michał Wójcik Dane dotyczące szkód łowieckich Rok gospodarczy Kwota wypłaconych odszkodowań w pln Powierzchnia zredukowana w ha Liczba zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pełnomocnik Rządu ds. łagodzenia skutków występowania ASF w Polsce

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pełnomocnik Rządu ds. łagodzenia skutków występowania ASF w Polsce MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pełnomocnik Rządu ds. łagodzenia skutków występowania ASF w Polsce Działania Ministerstwa podejmowane na rzecz rolników, których gospodarstwa zlokalizowane są na terenie

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna / osoba odpowiedzialna

Jednostka odpowiedzialna / osoba odpowiedzialna Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi dla urzędów gmin i komisji

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r.

Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. Strefa została wprowadzona DECYZJĄ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2017/1196 z dnia 3 lipca 2017 r. Żółta strefę ochronną wprowadzono na skutek ASF - afrykańskiego pomoru świń. 1. Czym jest afrykański pomór świń?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie. 2016-04-11 13:20 MRiRW: Posiedzenie Rady Ministrów UE w Luksemburgu (komunikat) - MRiRW informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa Rybołówstwa minister Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna /osoba odpowiedzialna 1 2 3 4 5 6. Konsultacja, weryfikacja, akceptacja /osoba. Proces / czynność

Jednostka odpowiedzialna /osoba odpowiedzialna 1 2 3 4 5 6. Konsultacja, weryfikacja, akceptacja /osoba. Proces / czynność Lp. Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, dla urzędów gmin

Bardziej szczegółowo

PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK Spis treści

PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK Spis treści PLANY PRACY RADY POWIATU oraz KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BYDGOSKIEGO NA ROK 2013 Spis treści 1. Plan pracy Rady Powiatu Bydgoskiego Str. 1 2. Plan pracy Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Str.

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach na rok 2014 :

Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach na rok 2014 : Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach na rok 2014 : 1. 1 lekarz urzędowy Kontrola akcji BC Pz Styczeń 2. 9 urzędowych lekarzy 3. 1 urzędowy lekarz Sporządzenie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje ze środków krajowych pomoc na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Program działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku

Program działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku Program działania Wojewódzkiej Komisji ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku Lp Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Współorganizatorzy 1 Kampania informacyjno-promocyjna Szanuj

Bardziej szczegółowo

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska Polska wieś ZAMOŻNA I EUROPEJSKA POLSKA WIEŚ Stan obecny Charakterystyka ogólna Na terenach wiejskich w Polsce mieszka 14,9 mln Polaków stanowi to 38% mieszkańców Polski. W Polsce mamy 1,583 mln gospodarstw

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Lp. Tematyka posiedzeń Termin Zaproszeni goście Sprawozdanie z pracy komisji za 2013 rok. Przyjęcie planu pracy komisji na 2014 rok. styczeń Informacja dot. funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi ŻWzz/ab-8700-4-4/16 ( ) AKCEPTUJĘ: Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest Programu

Bardziej szczegółowo

XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe. Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011. www.agro-tech-minikowo.pl

XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe. Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011. www.agro-tech-minikowo.pl XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011 www.agro-tech-minikowo.pl AGRO-TECH MINIKOWO Marka godna zaufania Targi AGRO-TECH to jedna z najważniejszych wystaw

Bardziej szczegółowo

kompleksowa Rzeźnia (1) Całokształt spełniania przez nadzorowany podmiot wymagań

kompleksowa Rzeźnia (1) Całokształt spełniania przez nadzorowany podmiot wymagań L.p. Rodzaj Kontroli 1. Podmiot kontrolowany Zakład przetwórstwa mleka (1) Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głubczycach na 2012 r. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa. w Olsztynie

Zarząd Województwa. w Olsztynie Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu ego nr 33/624/10/III z dnia 6 lipca 2010 r. Zarząd ego w Olsztynie Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ASF coraz groźniejszy spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

ASF coraz groźniejszy spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ASF coraz groźniejszy spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Rolnicy i hodowcy trzody chlewnej, leśnicy, łowczy, weterynarze, samorządowcy, przedstawiciele lasów państwowych i parków

Bardziej szczegółowo

MRiRW nt. działań związanych z ASF podjętych od 16 listopada 2015 roku (komunikat)

MRiRW nt. działań związanych z ASF podjętych od 16 listopada 2015 roku (komunikat) 2016-09-30 19:40 MRiRW nt. działań związanych z ASF podjętych od 16 listopada 2015 roku (komunikat) - MRiRW informuje: Działania związane z ASF podjęte od 16 listopada 2015 roku: Sytuacja epizootyczna

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 28 września 2010 r. LKA-4101-18-03/2010/P/10/124 Pan Szczepan Błachut Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r. Warszawa, grudzień 2015 r. WSTĘP Sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego - 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. LWR-41018-1/2007 Pan Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego na rok 2015 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE Rolnicy ubiegający się o płatności obszarowe w gospodarstwach, w których wystąpiła siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności: zachowują

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2014 roku.

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2014 roku. SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA w 2014 roku. Skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Siedleckiego został ustalony Uchwałą Nr II/9/10

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Czy producenci trzody doczekają się pomocy?

Czy producenci trzody doczekają się pomocy? .pl https://www..pl Czy producenci trzody doczekają się pomocy? Autor: Maria Czarniakowska Data: 4 grudnia 2015 Samorząd rolniczy podpowiada posłom i rządowi,co zrobić, by poprawić sytuację na rynku trzody

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020 w latach 2014-2020 Wrzesień 2015 r. Budżet na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW (w mld euro) 2,46 2,50 PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Maksymalna kwota pomocy (w tys. zł) PROW 2007-2013 300

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Warszawa,.

Zatwierdzam. Warszawa,. Zatwierdzam Warszawa,. Protokół Nr 1/04 z posiedzenia Komitetu Sterującego Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w dniu 25

Bardziej szczegółowo