Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013 roku wrzesień 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013 roku wrzesień 2014 r."

Transkrypt

1 Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013r. wrzesień 2014r. zaprezentowane podczas posiedzenia Rady Powiatu w Bydgoszczy 8 października 2014 roku. Informacja o działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okresie wrzesień 2013 roku wrzesień 2014 r. W ostatnim kwartale 2013 roku dominowała w naszej Izbie działalność szkoleniowo informacyjna. - Zrealizowano cykl szkoleń, prowadzonych wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Rozpoczęte w październiku ubiegłego roku szkolenia na temat Dostosowania gospodarstw rolnych Pomorza i Kujaw do wymogów wzajemnej zgodności, zakończone zostały w połowie listopada 2013 roku. Łącznie wzięło w nich udział ponad 1000 osób. Ponadto na szkoleniach tych zapoznawaliśmy rolników z niektórymi zmianami przewidywanymi we Wspólnej Polityce Rolnej po 2014 roku. Zadania te realizowaliśmy we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w wytypowanych gospodarstwach rolnych. Z uwagi na duże zainteresowanie rolników szkoleniami na temat Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych, jako ważnego elementu innowacyjności w procesie zarządzania nowoczesnym gospodarstwem rolnym, we wszystkich powiatach powtórzyliśmy cykl tych szkoleń, w których wzięło udział około 500 rolników. Osoby uczestniczące w szkoleniach mogły zapoznać się między innymi ze sposobami korzystania z internetu, zastosowaniem technik komputerowych w gospodarstwie rolnym do prowadzenia produkcji roślinnej, zwierzęcej i finansów. Uczestnicy nabywali praktyczne umiejętności posługiwania się wybranymi programami: NawSald, ZeaSoft, Agroasystent, Zootechnik, Anapig, Fakturka, Symfonia Mała Księgowość. W okresie wrzesień-listopad 2013 w każdym powiecie zrealizowaliśmy cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych na temat ubezpieczeń wzajemnych oraz przedsięwzięć profilaktycznych i zasad postępowania zapewniających bezpieczną pracę w gospodarstwie rolnym. Wzięło w nich udział około 500 osób. Szkolenia te dofinansowane były z nadwyżki finansowej uzyskanej przez Związek Wzajemności Członkowskiej Partner TUW, którego założycielem jest nasza Izba. W okresie październik-grudzień 2013 zorganizowaliśmy 63 spotkania szkoleniowe, zatytułowane: W harmonii z naturą kampania promująca przyjazne środowisku metody produkcji rolnej wśród rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenia te dofinansowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a uczestniczyło w nich około 1200 osób. W 2014 roku zajmowaliśmy się poniżej opisanymi zagadnieniami: Styczeń Na początku grudnia 2013 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych utworzyła obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej, mający na celu zmianę ustawy o ochronie zwierząt, przywracającą w Polsce możliwość uboju rytualnego. W związku z tym przystąpiliśmy do zbierania podpisów obywateli popierających ten projekt. Nasza Izba w ciągu trzech miesięcy powinna zebrać około 10 tysięcy podpisów. Dzięki dużej aktywności pracowników biura Izby i wielu rolników, pozyskaliśmy prawie 13 tysięcy podpisów, czyli około 10% w skali kraju. W kwietniu 2014 roku KRIR wniósł do Marszałka Sejmu RP obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt wraz z wykazem około 130 tysięcy podpisów, domagających się

2 przywrócenia uboju rytualnego. Pierwsze czytanie sejmowe odbyło się 28. maja 2014 roku Na spotkaniu zespołu doradczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, prezes Ryszard Kierzek przedstawił wnioski zmierzające do poprawy działań niektórych służb państwowych na rzecz rolników. Zwrócił uwagę między innymi na niepokojące przypadki nadgorliwej aktywności kontrolnej niektórych lekarzy weterynarii, wychodzących ponad przepisy dotyczące wymogów sanitarnych, porządkowych i dobrostanu zwierząt, a w konsekwencji stosujących wobec rolników nieadekwatne sankcje karne za stwierdzone w tych zakresach błędy, uchybienia czy zaniedbania. Uwagi te prezes przedstawił również bezpośrednio zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii i powiatowym lekarzom weterynarii naszego województwa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy. Ponowił również prośbę do Rządu RP o przyśpieszenie prac nad kompleksowym programem wsparcia przedsięwzięć mających dostarczać energię z odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza z surowców pochodzenia rolniczego. Państwo powinno wspierać finansowo tę działalność, patrzeć perspektywicznie, a nie szukać w niej okazji do uzyskania doraźnych, szybkich zysków budżetu w postaci wysokiej akcyzy. W sytuacji dużego wzrostu zainteresowania nabywaniem nieruchomości rolnych, ujawniają się niedoskonałości prawa o obrocie gruntami z zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa. Izba rolnicza dostrzegając potrzebę zmiany obecnego prawa pierwokupu w taki sposób aby zaspokajało ono sprawiedliwiej potrzeby rolników indywidualnych i jednocześnie nie pozbawiało byłych właścicieli i ich spadkobierców stosownego zadośćuczynienia, zaproponowała aby grunty Skarbu Państwa obciążone roszczeniami, były przeznaczone do sprzedaży w przetargu ograniczonym, po którym Agencja Nieruchomości Rolnych przekazuje byłym właścicielom lub ich spadkobiercom 10% wylicytowanej kwoty. Niezależnie od tego istnieje pilna potrzeba przyśpieszenia prac nad nowym prawem dzierżawy, które powinno być podstawą trwałego zagospodarowania nieruchomości rolnych. Przedstawicielka dyrekcji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Warszawie poinformowała Zarząd, że istniejący przy naszej Izbie Związek Wzajemności Członkowskiej Partner TUW uzyskał w okresie rozliczeniowym 2012/2013 nadwyżkę finansową w kwocie 274 tysięcy złotych, z której 50% pozostanie do dyspozycji naszego Związku. Zarząd KPIR postanowił kontynuować współpracę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcją Pracy, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie przy organizacji i dofinansowaniu różnych konkursów dla rolników i ich rodzin. Luty Od początku lutego 2014 roku dokonano zmian w przepływie informacji o działalności Izby rolniczej. Nieco zmieniono wizerunek naszej strony internetowej, wzbogacając go o szczegółowe relacje z wydarzeń, które organizuje lub w nich uczestniczy Izba rolnicza oraz o inne informacje związane z problematyką wsi i rolnictwa. W dniu 3. lutego prezes KPIR przesłał do KRIR szczegółowe uwagi do drugiej wersji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , szczególnie krytycznie oceniając brak w nim regionalnych zróżnicowań potrzeb rolników, co ogranicza dostęp i wysokość proponowanej pomocy, zwłaszcza dla gospodarstw o powierzchni dominującej w naszym województwie. Izba nie zgadza się również na drastyczne zwiększenie progów degresywności i innych ograniczeń stawianych w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym. Rozpoczął się okres szkoleń dla rolników, prowadzonych samodzielnie przez KPIR lub w konsorcjum z innymi podmiotami szkolącymi. Pierwszym jest cykl 13 dwudniowych szkoleń zatytułowanych Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt, realizowanych we współpracy z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. W drugim etapie odbędzie się 27 takich szkoleń.

3 W Karnówku, gmina Nakło odbyło się także szkolenie dla producentów bydła, w Grudziądzu na temat dopłat bezpośrednich i nowego PROW, a w Gniewkowie spotkanie informacyjne dla zainteresowanych zagadnieniami szkód łowieckich. W tym temacie Izba rolnicza za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych systematycznie wnioskuje o zmiany w ustawie Prawo łowieckie. W utworzonym w Warszawie zespole ds. szkód łowieckich, składającym się z przedstawicieli wszystkich izb wojewódzkich, ministerstwa środowiska, ministerstwa rolnictwa i związków łowieckich, naszą Izbę reprezentuje specjalista pan Antoni Szyszka. Zespół opracowuje jednolitą instrukcję postępowania w sprawach odszkodowań łowieckich oraz projekty zmian prawa łowieckiego. Z inicjatywy KPIR, 17. lutego 2014 r. w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy odbyło się spotkanie poświęcone problemom związanym z obrotem ziemi będącej w zasobach Skarbu Państwa. W spotkaniu obok Zarządu KPIR i kierownictwa Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele związków i organizacji rolniczych oraz posłowie RP: Iwona Kozłowska, Janusz Dzięcioł, Eugeniusz Kłopotek i Łukasz Zbonikowski. Prezes KPIR powiedział, że trudności i ograniczenia jakie pojawiają się przy nabywaniu ziemi przez rolników z tzw. 30% wyłączeń wymagają wprowadzenia niezwłocznych zmian legislacyjnych, ułatwiających rolnikom zakup państwowej ziemi jak również zadośćuczyniających byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Ze zrozumieniem przyjęto postulat o zobowiązaniu spadkobierców do osobistego prowadzenia co najmniej 10-letniej działalności rolniczej na zakupionych gruntach, a także drugi wniosek o wydzielenie odpowiedniego funduszu rekompensaty, wzorowanego na funduszu rekompensacyjnym dla zabużan, pochodzącego z odpisu od wartości sprzedanej ziemi państwowej, wypłacanego spadkobiercom w zamian za odstąpienie przez nich od wykonania prawa pierwszeństwa. Parlamentarzyści złożyli obietnicę, że podejmą pracę nad prawnym rozwiązaniem zgłoszonych problemów. Od połowy lutego działania Zarządu skupiły się na wspieraniu producentów trzody chlewnej, którzy najbardziej odczują skutki informacji o wykryciu wirusa afrykańskiego pomoru świń u padłego dzika, znalezionego w powiecie sokólskim, przy granicy z Białorusią. W związku z wyznaczeniem przez Głównego Lekarza Weterynarii obszaru zagrożenia, zakłady przetwórcze wykorzystały tę sytuację do ograniczenia skupu a zwłaszcza zmniejszenia ceny wieprzowiny. Straty finansowe odczuwają wszyscy producenci trzody chlewnej. Do tego dochodzi jeszcze embargo Rosji na naszą wieprzowinę. KPIR wyraziło swoje poparcie i przyłączyło się do protestów rolników, których dotknęła gwałtowna zapaść sprzedaży wieprzowiny. Pomoc prawna naszego radcy prawnego dla rolników protestujących w Lipnicy w gminie Dębowa Łąka okazała się bardzo skuteczna. Udowodnił, że protest odbył się zgodnie z prawem, a sąd odstąpił od ukarania rolników. Już 21 lutego Zarząd KPIR opublikował swoje stanowisko w sprawie kryzysowej sytuacji na rynku trzody chlewnej, domagając się wprowadzenia skupu interwencyjnego i rekompensat dla szczególnie poszkodowanych producentów trzody, szeroko ten wniosek uzasadniając. W liście otwartym Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych, podpisanym 23 lutego również przez prezesa KPIR, a skierowanym do ministra rolnictwa, domagano się zapewnienia środków na odszkodowania dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z komunikatem o pomorze świń, wydłużenia okresu kredytowania i i obniżenia oprocentowania kredytów dla producentów trzody chlewnej, wprowadzenia do nowego PROW wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni. Szybka reakcja naszej Izby na zaistniałą sytuację spowodowała przybycie ministra Tadeusza Nalewajka do Przysieka w dniu 24 lutego na spotkanie z rolnikami i wysłuchanie ich wniosków i propozycji przełamania trudności. Minister wskazał niewiele możliwości zaradzenia tym problemom.

4 Marzec Ciąg dalszy działań interwencyjnych związanych z kryzysem na rynku wieprzowiny. KPIR czynnie wspiera protest rolników, którzy 4. marca licznie demonstrowali w Bydgoszczy i na ręce wicewojewody złożyli wnioski, których realizacja mogłaby pomóc w uzdrowieniu obecnego stanu. Problem zaistnienia afrykańskiego pomoru świń i zapaści na rynku wieprzowiny trwa już trzeci tydzień, a żadna formalna decyzja pomagająca rolnikom nie została podjęta przez rząd. W odpowiedzi na nasze pismo z 20. lutego, minister rolnictwa opisuje tylko jak doszło do obecnej sytuacji a nie daje propozycji jej poprawy. Zarząd KPIR w dniu 13 marca opublikował swoje kolejne stanowisko w sprawie kryzysu na rynku mięsa, w którym między innymi domaga się: natychmiastowego uruchomienia programu rekompensat dla wszystkich rolników, którzy ponieśli straty wywołane komunikatem o chorobie ASF na obszarze całej Polski, zawieszenia bądź prolongowania spłaty rat kredytów zaciągniętych przez producentów trzody chlewnej, obniżenia czynszów dzierżawnych i przesunięcia terminów spłat rat za zakupione grunty rolne, wprowadzenia do nowego PROW wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni i ubojni przez grupy producentów rolnych, przyśpieszenia dopłat bezpośrednich rolnikom, którzy ponieśli straty z powodu ASF, udzielenia rekompensat budżetowych gminom umarzającym podatki rolne. Stanowisko to zostało ponownie wręczone ministrowi rolnictwa na jego spotkaniu z komitetem protestacyjnym 14 marca 2014 roku. W dniach marca 2014 r. w Chomiąży Szlacheckiej, gmina Gąsawa, odbyło się Walne Zgromadzenie KPIR, podsumowujące działalność w 2013 roku. Jednym z głównych tematów pierwszego dnia obrad był projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, zaprezentowany przez pana Marcina Ścigana, eksperta ministerstwa gospodarki. Proponowany system wsparcia producentów energii ze źródeł odnawialnych, głównie pochodzenia rolniczego, zdaniem rolników jest niezadowalający, w niewielkim stopniu może poprawić opłacalność tej produkcji w istniejących już wytwórniach i nie spowoduje powstawania nowych siłowni energetycznych opartych na źródłach odnawialnych. Kontynuowane były szkolenia dotyczące chowu i hodowli prosiąt, integrowanej ochrony roślin, wsparcia działań określonych w PROW, dopłat bezpośrednich. Rozpoczął się również cykl tzw. szkoleń leśnych, organizowanych przez KRIR w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy współudziale naszych biur powiatowych Izby rolniczej. Pierwsze takie szkolenie odbyło się w Strzelcach Dolnych, gmina Dobrcz, powiat bydgoski. Uczestniczyli w nim rolnicy planujący założyć las, jak również beneficjenci działania 5 Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne. Szczegółowo zostali zapoznani z zasadami i sposobami postępowania przy pielęgnowaniu i ochronie upraw leśnych. Zarząd KPIR, działając jako Zarząd Związku Wzajemności Członkowskiej TUW Partner, postanowił wypracowaną przez ten Związek w okresie do roku nadwyżkę finansową w kwocie ,0 złotych przeznaczyć w 70% na szkolenia dla rolników i w 30% na wsparcie działań prewencyjnych oraz promocję ubezpieczeń wzajemnych. Podobnie jak w roku ubiegłym wsparcie uzyskają jednostki ochotniczych straży pożarnych ubezpieczonych w TUW, które jeszcze nie korzystały z niego. Kwiecień

5 Opracowano i umieszczono na stronie internetowej KPIR stosowne ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, środkami pochodzącymi z części nadwyżki finansowej, wypracowanej przez Związek Wzajemności Członkowskiej Partner TUW w okresie 2012/2013. Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 maja do wyczerpania środków. Jednostki OSP otrzymane pieniądze mogą przeznaczyć na zakup sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do sprawnej realizacji zadań statutowych mających na celu ochronę środowiska na obszarach wiejskich, poprawę bezpieczeństwa pożarowego lub ochronę przeciwpowodziową. W związku z ograniczeniem przez dyrekcję Telewizji Polskiej Bydgoszcz emisji programu rolnego Agroregion, którego audycje były częściowo dofinansowane przez naszą Izbę, nowa redaktorka prowadząca przedstawiła Zarządowi KPIR propozycje tematyki i sposoby jej prezentowania w przyszłych audycjach telewizji regionalnej. Po odpowiednim czasie Zarząd oceni i wniesie swoje uwagi i propozycje do nowych form audycji telewizyjnych oraz określi warunki ewentualnego podpisania porozumienia o dalszej współpracy z TVP Bydgoszcz.. Nasi prawnicy i rzeczoznawcy nadal udzielają pomocy rolnikom z powiatów lipnowskiego i włocławskiego, na polach których prowadzony jest gazociąg na prawie tzw. specustawy, gdzie nie zakończono prac inwestycyjnych i nie wypłaca się odszkodowań. Izba rolnicza zainteresowała tym problemem media lokalne. Kontynuowane są szkolenia zapoczątkowane w lutym i marcu 2014 roku i spotkania informacyjno-szkoleniowe oraz zebrania rad powiatowych i komisji problemowych KPIR, na których rozpatrywane są bieżące problemy rolników. Maj W dniu 9.maja Zarząd KPIR spotkał się w zespole pałacowo-parkowym szkół rolniczych w Sypniewie, gmina Więcbork, z wszystkimi pracownikami biura Izby, którzy w pierwszej części spotkania uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez specjalistę z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na temat znaczenia i potrzeby prowadzenia integrowanej ochrony roślin oraz wynikających z nich zadań i obowiązków rolników. Prezes dokonał analizy dotychczasowej pracy zespołu naszych fachowców na rzecz rolników, oceniając ją jako dobrą i potrzebną. Dzięki kompetentnej i sprawnej działalności grona ludzi zatrudnionych w powiatowych biurach naszej Izby, staliśmy się autentycznym i skutecznym reprezentantem i obrońcą interesów rolników. Nasz bliski i dobry kontakt ze środowiskiem wiejskim, ułatwia i przyspiesza wymianę wiedzy i bieżących informacji, co pozwala na szybką reakcję i interwencje Zarządu KPIR w odpowiednich ośrodkach decyzyjnych i często przyczynia się do łagodzenia lub rozwiązania trudnych problemów. Zespół pracowników, zwłaszcza w biurze w Przysieku, stworzył silny, drugi po Ośrodku Doradztwa Rolniczego Minikowo, ośrodek szkoleniowo-doradczo-informacyjny dla środowiska wiejskiego, świadczący głównie nieodpłatnie doradztwo prawne oraz usługi w zakresie wiedzy o pozyskiwaniu i wykorzystaniu pomocy finansowej ze środków unijnych i krajowych. Istotnym elementem tej pracy jest nawiązanie i stałe rozwijanie współpracy ze wszystkimi instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo, a szczególnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego. Ilustracją tego stwierdzenia mogą być obrady Rady Powiatowej KPIR Bydgoszcz, które odbyły się 5. maja 2014 roku we Włókach, gmina Dobrcz, podczas których dyrektorzy tych trzech agencji informowali o swoich działaniach a rolnicy zgłaszali im swoje uwagi i wnioski, które w większości zostały na miejscu wyjaśnione.

6 Członkowie Zarządu uczestniczyli w różnych konferencjach i uroczystościach jubileuszowych, m. inn.: zorganizowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Urząd Marszałkowski w Toruniu z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej i 20-lecia działalności Agencji. Była to dekada przyśpieszenia i zmian w rolnictwie, dobrego, prawie w pełni wykorzystanego wsparcia finansowego środkami unijnymi i krajowymi; w obradach Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z okazji 15-lecia jego działalności w naszym województwie. Izba rolnicza od samego początku dofinansowuje doświadczenia polowe nowych odmian zbóż i publikuje ich wyniki; w konferencji poświęconej problemom rolnictwa, zorganizowanej przez starostwo powiatowe w Grudziądzu, itp. Zagadnieniem bardzo często poruszanym przez rolników są szkody wyrządzane przez bobry i poszukiwanie sposobów ich ograniczenia. Temat ten był obszernie dyskutowany 28 maja w Trzeciewnicy, podczas obrad rolniczego samorządu powiatu nakielskiego. Dotychczasowe działania, między innymi zwiększanie limitu odstrzału nie przynoszą spodziewanych efektów. Przeciwnie, populacja bobrów szybko rośnie a z nią negatywne dla środowiska i gospodarki skutki żerowania bobrów. Zaproponowano wykreślenie bobra europejskiego z listy gatunków chronionych. Wnioskowano również o uproszczenie procedury ubiegania się o odszkodowanie i ustanowienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa instytucją wypłacającą odszkodowania bobrowe. W wyniku majowych przymrozków ucierpiały niektóre uprawy rolne, ale szczególnie duże straty wystąpiły w sadach. W niektórych doszło do wymarznięcia 90% kwiatostanów. Izba zwróciła się do wojewody o wszczęcie stosownych procedur oceniających zaistniałe straty i umożliwiających sadownikom uzyskanie odszkodowania. Realizowano dalsze szkolenia z pielęgnacji i ochrony upraw leśnych. W powiecie mogileńskim rozpoczęliśmy cykl 28 spotkań informacyjno-szkoleniowych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Pożyteczne mikroorganizmy w integrowanej ochronie roślin kampania promująca stosowanie niechemicznych metod w produkcji rolnej. Odbędą się one we wszystkich powiatach naszego województwa. Czerwiec Pierwszy z zaplanowanych trzech pikników promujących rodzime mięso i jego przetwory odbył się 8. czerwca w Janowcu Wielkopolskim. Tutaj w ramach Dni Janowca spotkało się na Pikniku Wieprzowym ponad 3 tysiące gości, których poczęstowaliśmy najlepszej jakości wyrobami z polskiej wieprzowiny. Zorganizowaliśmy go pod hasłem: Karkówki, schaby i szynki to przysmaki z wieprzowinki. Kilkanaście firm serwowało smakowite wędliny i inne potrawy z mięsem wieprzowym. Degustacje urozmaicały konkursy z nagrodami i występy lokalnych zespołów artystycznych. Miejsce spotkania nie jest przypadkowe, bowiem powiat żniński dostarcza ponad 25% trzody chlewnej województwa. Przedsięwzięcie sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Zarząd dokonał weryfikacji wniosków OSP o dofinansowanie ich działalności prewencyjnej środkami TUW. W związku z tym, że wpłynęło ponad dwukrotnie więcej od spodziewanej liczby wniosków, postanowiono przyznać dofinansowanie większej ilości jednostek OSP lecz w niższej kwocie, wynoszącej około 900 złotych. Zarząd zaakceptował program wyjazdu studyjnego rolników do Szwajcarii i jednocześnie postanowił częściowo dofinansować koszt wyjazdu członkom rad powiatowych KPIR. Izba nasza na bieżąco opiniuje przedkładane jej wszelkie projekty prawa. Między innymi w czerwcu, na spotkaniu w Warszawie z ministrem Markiem Sawickim, przekazano nasze uwagi do propozycji zmian zasad przyznawania płatności bezpośrednich. Zarząd poparł zmiany polegające na zróżnicowaniu płatności w grupach obszarowych gospodarstw i

7 przywróceniu zmodyfikowanych płatności zwierzęcych oraz dodatkowych gatunków roślin uprawnych. Odbyło się kilkanaście kolejnych spotkań szkoleniowo-informacyjnych. Lipiec Na spotkaniu radnych powiatowych bydgoskiej Izby rolniczej, które odbyło się 9 lipca 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy w Sicienku, Wojewódzki Lekarz Weterynarii odpowiadał na wiele krytycznych uwag skierowanych do działalności inspekcji weterynaryjnej. Rolnicy zarzucali kierownictwu służb weterynaryjnych nadmierną uległość w przyjmowaniu restrykcyjnych przepisów prawa unijnego i nadgorliwość w jego wykonywaniu. Wskazywano na potrzebę partnerskiego traktowania rolników przez lekarzy weterynarii, a nie nękania ich przesadnymi przepisami. Rolnicy chcą współpracować i oczekują od lekarzy weterynarii pomocy lub porady w rozwiązywaniu występujących problemów. Ogłoszenie przez Głównego Lekarza Weterynarii przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzików zagranicznych było zbyt pochopne a producentom trzody chlewnej przyniosło dotkliwe straty finansowe. Wskazywano na potrzebę przywrócenia ubojni z konieczności, prowadzenia statystyki ubojów z konieczności, czy rejestru podmiotów skupujących trzodę chlewną, firm utylizacyjnych i tzw. ubojowców. W dniu 17. lipca 2014 r. na spotkaniu Zarządu KPIR z kierownictwem Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy uzgodniono, że będą utrzymane w mocy wspólne ustalenia zawarte w sierpniu 2013 roku, dotyczące krótkotrwałych, na jeden okres wegetacyjny, umów dzierżawy gruntów pochodzących z tzw. 30% wyłączeń. Agencja nie będzie wyrażać zgody na przedłużanie tych dzierżaw na kolejny okres wegetacyjny, lecz przekazane do Zasobu protokolarnie grunty przeznaczy do dzierżawy w drodze nowego przetargu nieograniczonego. Do komisji przetargowych zapraszani będą przedstawiciele Izby rolniczej. W powyższej kwestii Zarząd KPIR podjął stosowną uchwałę. Kilka tysięcy osób odwiedziło 27. lipca nasze stoisko na Pikniku Wołowym w Brodnicy, zorganizowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Strogonow, zawijasy wołowe, zrazy wołowe z kaszą gryczaną, cepeliny-kartacze, gulasz wołowy, flaki wołowe, uszka, szaszłyki, steki i hamburgery takimi potrawami częstowani byli piknikowi goście z Brodnicy i okolicznych wsi, a także turyści z całej Polski i zagraniczni, odpoczywający na pojezierzu brodnickim. Większość dań przygotowana została przez panie z kół gospodyń wiejskich powiatu brodnickiego. Podobny charakter miał piknik drobiowy, zorganizowany przez nas w Dobrzyniu nad Wisłą. Sierpień To miesiąc intensywnych prac żniwnych. Tegoroczne plony i zbiory są dobre, ale niskie ceny i trudności w sprzedaży produktów rolnych spowodują spadek dochodów wielu rolników. Szczególnie trudna sytuacja jest na rynku owoców i warzyw oraz wieprzowiny i mleka. Zauważamy, że niskie ceny surowców rolniczych to efekt przewagi dobrze zorganizowanego sektora przetwórstwa nad brakiem organizacji gospodarczej rolników. Wskazujemy potrzebę tworzenia dobrze funkcjonujących grup producentów rolnych i ich związków. Dochodzą jeszcze kłopoty spowodowane rosyjskim embargiem większości produktów żywnościowych. Izba nasza wystąpiła do rządu RP za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wprowadzenie rekompensat dla producentów, którzy ponieśli straty z tytułu embarga rosyjskiego, zaniechanie pobierania kar za przekroczone kwoty mlecznej w roku 2013/14,

8 przesunięcie spłaty rat kredytów zaciągniętych przez producentów mleka surowego. Członkowie Zarządu KPIR uczestniczyli w wielu uroczystościach dożynkowych na terenie naszego województwa. Szczegóły działalności Zarządu KPIR w omawianym okresie, zwłaszcza udziału w różnych wydarzeniach i dofinansowaniu niektórych z nich, znaleźć można w protokołach i relacjach zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku 1 Załącznik do Uchwały Nr V/28/2008 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 30.06. 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Czerwiec 2011. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych Czerwiec 2011 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Projekt

Bardziej szczegółowo

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str.

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str. czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP codziennie świeże informacje Ê Nr 12/2008 (52) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski ISSN: 1733-4446 Å Branża mleczna przeżywa głęboki kryzys, który może

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 3 I. Rys historyczny powstania publicznych służb zatrudnienia 4 II. Historia służb zatrudnienia w regionie 7 III. Służby zatrudnienia w okresie PRL (1945-1989) 13 IV. Publiczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH KRR-4101-002-00/2014 Nr ewid. 169/2014/P/14/051/KRR Informacja o wynikach kontroli WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA UPRAWY SADOWNICZE I JAGODOWE W RAMACH PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH DEPARTAMENT ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-937363-7-9

ISBN: 978-83-937363-7-9 2014 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-7-9 2015 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Komitetu Doradczego do Spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Warszawa, wrzesień 2009 r. Podsumowanie wyników badań AKAPIT 2 - W uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo