KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z pón. zm. 2 ) ustala si minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami, stanowice załcznik do niniejszego komunikatu. Minister Budownictwa Andrzej Kordian Aumiller 1) Minister Budownictwa kieruje działem administracji rzdowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa na podstawie 1 ust. 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906 i z 2007 r. Nr 38, poz. 241). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz i 1601 i Nr 249, poz

2 Załcznik do Komunikatu Ministra Budownictwa z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. MB Nr 3, poz. 15) Minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Program ogólny: L.p. L.p. grupy Tematyka wykładów grupy tematyczne Liczba godzin bloku tematycznej I Podstawy wiedzy z zakresu prawa 60 1 Pojcia i definicje dotyczce nieruchomoci Stosunki cywilno-prawne Własno i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomoci Gospodarka nieruchomociami 10 5 Gospodarka mieszkaniowa 4 6 Prawo spółdzielcze 4 7 Podstawy prawa i postpowania administracyjnego 4 8 Postpowanie upadłociowe i postpowanie egzekucyjne 4 9 Podstawy prawa spółek 4 10 Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych Zamówienia publiczne Zasady nabywania nieruchomoci przez cudzoziemców 2 4 II Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów 1 Podstawy finansów publicznych Rynek nieruchomoci 16 3 Ocena ekonomicznej efektywnoci inwestycji 6 4 Podstawy marketingu i psychologii 8 III Podstawy wiedzy technicznej. Podstawy budownictwa 10 IV Obrót nieruchomociami 68 1 Porednictwo w obrocie nieruchomociami jako działalno 8 zawodowa 2 3 Działalno zawodowa porednika w obrocie nieruchomociami Umowa porednictwa w obrocie nieruchomociami ródła informacji o nieruchomociach 10 5 Podatki i opłaty w obrocie nieruchomociami 6 6 Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie 4 nieruchomociami 7 Współpraca porednika w obrocie nieruchomociami z 6 instytucjami finansowymi i bankami 8 Notariusz w obrocie nieruchomociami 6 9 Zarzdzanie biurem porednika w obrocie nieruchomociami 6 V Zagadnienia uzupełniajce 12 1 Funkcjonowanie rynków nieruchomoci w wybranych pastwach 8 członkowskich Unii Europejskiej 2 Doradztwo na rynku nieruchomoci 4 VI Umiejtnoci interdyscyplinarne 1 Wycena nieruchomoci wybrane zagadnienia Zarzdzanie nieruchomociami wybrane zagadnienia 4 3 Sztuka argumentacji 4 R a z e m 198 VII Seminaria dyplomowe i egzamin 15

3 OGÓŁEM 213 Program szczegółowy: I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa 1. Pojcia i definicje dotyczce nieruchomoci (6 godz.) 1.1. Mienie jako kategoria prawa cywilnego 1.2. Nieruchomo jako składnik mienia Definicje nieruchomoci Rodzaje nieruchomoci podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego 2. Stosunki cywilno-prawne (10 godz.) 2.1. Osoby fizyczne zdolno prawna i zdolno do czynnoci prawnych 2.2. Osoby prawne Pojcie osoby prawnej Rodzaje osób prawnych Rejestry osób prawnych 2.3. Jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej Rodzaje jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej Sposoby tworzenia jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej Uprawnienia jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej w zakresie gospodarki nieruchomociami 2.4. Czynnoci prawne Zasada swobody zawierania umów Rodzaje umów Owiadczenia woli Wady owiadczenia woli, skutki niewanoci owiadcze 2.5. Reprezentacja uczestników obrotu cywilno-prawnego Przedstawicielstwo Pełnomocnictwo Prokura Obrót nieruchomociami przez osoby nieposiadajce pełnej zdolnoci do czynnoci prawnych 2.6. Sposoby rozporzdzania prawami do nieruchomoci forma i tre Sprzeda Zamiana Najem i dzierawa Uyczenie Darowizna Leasing nieruchomoci Dziedziczenie oraz wybrane zagadnienia prawa spadkowego 2.7. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuczego 2.8. Zasady reprezentowania Skarbu Pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego w postpowaniu cywilnym 3. Własno i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomoci (6 godz.) 3.1. Konstytucyjne gwarancje ochrony własnoci 3.2. Własno 3.3. Współwłasno 3.4. Uytkowanie wieczyste 3.5. Ograniczone prawa rzeczowe: uytkowanie, słuebno, zastaw, spółdzielcze własnociowe prawa do lokalu, hipoteka 3.6. Posiadanie 3.7. Najem, dzierawa

4 4. Gospodarka nieruchomociami (10 godz.) 4.1. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomociami Zasoby nieruchomoci Cele publiczne Wywłaszczanie nieruchomoci Prawo pierwokupu nieruchomoci Pierwszestwo nabycia nieruchomoci Opłaty adiacenckie Opłata planistyczna Scalenia i podziały nieruchomoci 4.2. Zasady obrotu nieruchomoci stanowicych własno Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego 4.3. Gospodarka nieruchomociami rolnymi i lenymi 4.4. Nabywanie nieruchomoci przez cudzoziemców 4.5. Uwłaszczenie osób prawnych 5. Gospodarka mieszkaniowa (4 godz.) 5.1. Polityka mieszkaniowa Pastwa 5.2. Gospodarowanie nieruchomociami mieszkalnymi Skarbu Pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego 5.3. Nieruchomoci lokalowe Odrbna własno lokali w wietle przepisów ustawy o własnoci lokali Wspólnoty mieszkaniowe Ustanawianie odrbnej własnoci lokali 5.4. Towarzystwa budownictwa społecznego 5.5. Ochrona praw lokatorów 6. Prawo spółdzielcze (4 godz.) 6.1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich właciwo 6.2. Statuty i regulaminy spółdzielni, postpowanie wewntrzspółdzielcze 6.3. Spółdzielcze prawa do nieruchomoci 6.4. Przekształcanie spółdzielczych praw do nieruchomoci 7. Podstawy prawa i postpowania administracyjnego (4 godz.) 7.1. Zasady ogólne prawa administracyjnego 7.2. Struktura i kompetencje organów administracji publicznej 7.3. Postpowanie administracyjne organy i ich właciwo miejscowa i rzeczowa 7.4. Strony postpowania administracyjnego i ich pełnomocnicy 7.5. Decyzje i postanowienia 7.6. Odwołania 7.7. Wznowienie postpowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie niewanoci decyzji 7.8. Wydawanie zawiadcze 7.9. Postpowanie sdowo-administracyjne 8. Postpowanie upadłociowe i postpowanie egzekucyjne (4 godz.) 8.1. Postpowanie upadłociowe Warunki ogłoszenia upadłoci Tryb postpowania upadłociowego Organy w postpowaniu upadłociowym Zgłaszanie wierzytelnoci Sprzeda nieruchomoci w postpowaniu upadłociowym 8.2. Postpowanie egzekucyjne Egzekucja z nieruchomoci według przepisów kpc Postpowanie egzekucyjne w administracji 9. Podstawy prawa spółek (4 godz.) 9.1. Spółki kapitałowe 9.2. Spółki osobowe

5 9.3. Nabywanie i zbywanie praw do nieruchomoci przez spółki 9.4. Reprezentacja spółek osobowych i kapitałowych 10. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych (2 godz.) Podstawowe pojcia zwizane z ochron danych osobowych Organ ochrony danych osobowych Tryb powoływania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zadania GIODO Zasady przetwarzania danych osobowych Przypadki, w których przetwarzanie danych jest dopuszczalne Obowizki administratora danych osobowych Prawa osoby, której dane dotycz Rejestracja zbiorów danych osobowych 11. Zamówienia publiczne (2 godz.) Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówie publicznych Zasady udzielania zamówie Tryby udzielania zamówie Wybór najkorzystniejszej oferty 12. Zasady nabywania nieruchomoci przez cudzoziemców (4 godz.) Pojcie cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców Zezwolenia na nabycie nieruchomoci przez cudzoziemców Podmiot wydajcy zezwolenie Warunki wydania zezwolenia Przypadki nabycia nieruchomoci przez cudzoziemca nie wymagajce uzyskania zezwolenia II. Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów 1. Podstawy finansów publicznych (4 godz.) 1.1. Pojcie i zakres finansów publicznych 1.2. Jednostki sektora finansów publicznych, administracja finansów publicznych 1.3. Procedura budetowa, zasady uchwalania budetu pastwa i budetów jednostek samorzdu terytorialnego 1.4. rodki finansowe na cele publiczne 1.5. Fundusze i agencje zwizane z gospodark nieruchomociami 2. Rynek nieruchomoci (16 godz.) 2.1. Kategorie ekonomiczne nieruchomoci Cechy charakterystyczne i funkcje nieruchomoci Nieruchomo jako przedmiot obrotu w wymiarze ekonomicznym Uwarunkowania ekonomiczne obrotu nieruchomociami Otoczenie nieruchomoci 2.2. Inwestycje w nieruchomoci, rachunek opłacalnoci ekonomicznej 2.3. Rynek nieruchomoci Pojcie rynku nieruchomoci i jego uwarunkowania Czynniki wpływajce na funkcjonowanie rynku nieruchomoci Segmentacja rynku nieruchomoci Uczestnicy rynku nieruchomoci Cechy charakterystyczne rynku nieruchomoci Kształtowanie si poday i popytu Badanie i analiza trendów rynkowych Krajowe i lokalne rynki nieruchomoci 2.4. Finansowanie przedsiwzi inwestycyjnych ródła pochodzenia kapitału Zasady i ródła finansowania przedsiwzi inwestycyjnych 2.5. Podstawy matematyki finansowej

6 3. Ocena ekonomicznej efektywnoci inwestycji (6 godz.) 3.1. Pojcie i klasyfikacja inwestycji 3.2. Oczekiwania inwestora 3.3. Kryteria oceny ekonomicznej efektywnoci inwestycji Kryteria tradycyjne (statyczne) Kryteria dynamiczne Kryteria oparte na wartoci nieruchomoci 3.4. Wybór kryteriów oceny 3.5. Przykłady 4. Podstawy marketingu i psychologii (8 godz.) 4.1. Techniki sprzeday 4.2. Wykorzystanie wiedzy o zachowaniach ludzkich w kontaktach z klientami 4.3. Techniki prowadzenia negocjacji III. Podstawy wiedzy technicznej. Podstawy budownictwa (10 godz.) 1. Podstawy prawne: prawo budowlane oraz przepisy prawne dot. budownictwa. Podstawowe pojcia budowlane 2. Proces inwestycyjny w budownictwie 2.1. Projekt budowlany 2.2. Pozwolenie na budow, zgłoszenie budowy obiektu 2.3. Pozwolenie na uytkowanie, zawiadomienie o zakoczeniu budowy obiektu budowlanego 2.4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada obiekty budowlane i ich usytuowanie 3. Ksika obiektu budowlanego 4. Ocena stanu technicznego budynków, budowli i urzdze infrastruktury technicznej, okrelanie rodzajów konstrukcji i wykoczenia budynku 5. Zasady obliczania powierzchni i kubatury 6. Zuycie techniczne, funkcjonalne i rodowiskowe budynków i budowli 7. Polska klasyfikacja obiektów budowlanych 8. Certyfikacja energetyczna budynku IV. Obrót nieruchomociami 1. Porednictwo w obrocie nieruchomociami jako działalno zawodowa (8 godz.) 1.1. Status prawny porednika w obrocie nieruchomociami Zakres czynnoci porednika Wymogi kwalifikacyjne Kształcenie teoretyczne i praktyczne System nadawania licencji zawodowych Doskonalenie kwalifikacji zawodowych Prawa i obowizki porednika w obrocie nieruchomociami Odpowiedzialno zawodowa i pojcie szczególnej starannoci 1.2. Organizacje zawodowe poredników w obrocie nieruchomociami Organizowanie si rodowiska poredników w obrocie nieruchomociami Cele i zadania organizacji zawodowych i ich federacji 1.3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa poredników w obrocie nieruchomociami 2. Działalno zawodowa porednika w obrocie nieruchomociami (16 godz.) 2.1. Pozyskiwanie nieruchomoci do transakcji Ogldziny i inspekcje Identyfikacja stanu prawnego i uytkowego wg ustawy Weryfikacja ceny ofertowej Reklama i prezentacja nieruchomoci

7 Przygotowanie nieruchomoci do sprzeday 2.2. Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcj Analizowanie potrzeb klientów Kontakty z klientami Kojarzenie stron transakcji Negocjowanie warunków transakcji Mediacje pomidzy stronami transakcji 2.3. Czynnoci zwizane z zawarciem transakcji Kompletowanie dokumentów Sporzdzenie umowy przedwstpnej Ustalenie terminów zwizanych z zawarciem transakcji Dokumentowanie przebiegu transakcji 2.4. Tworzenie baz danych o nieruchomociach 2.5. Komputerowy system wielokrotnego oferowania (np. system MLS) 3. Umowa porednictwa w obrocie nieruchomociami (6 godz.) 3.1. Forma i tre umowy 3.2. Prawa i obowizki stron umowy 4. ródła informacji o nieruchomociach (10 godz.) 4.1. ródła prawa miejscowego Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 4.2. Sdy wieczystoksigowe, ksigi wieczyste Postpowanie wieczystoksigowe Tre ksig wieczystych Zasady wieczystoksigowe Wpisy deklaratoryjne i konstytutywne Wypisy z ksig wieczystych 4.3. Kataster nieruchomoci (ewidencja gruntów i budynków) 4.4. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu i mapa zasadnicza 4.5. Inne ródła informacji o nieruchomociach 5. Podatki i opłaty w obrocie nieruchomociami (6 godz.) 5.1. Nieruchomo jako przedmiot opodatkowania 5.2. Rodzaje podatków i opłat 6. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomociami (4 godz.) 6.1. Zabezpieczanie nalenoci od klientów 6.2. Zabezpieczanie transakcji Zabezpieczenia umowne Depozyty Rachunki powiernicze Weksle Hipoteka Egzekucja komornicza 7. Współpraca porednika w obrocie nieruchomociami z instytucjami finansowymi i bankami (6 godz.) 7.1. Finansowanie transakcji w obrocie nieruchomociami 7.2. Produkty bankowe kredyty i poyczki 7.3. Fundusz powierniczy 7.4. Rachunek powierniczy rachunek bezpieczestwa w obrocie nieruchomociami 8. Notariusz w obrocie nieruchomociami (6 godz.) 8.1. Czynnoci notarialne 8.2. Współpraca porednika w obrocie nieruchomociami z notariuszem 8.3. Akt notarialny 9. Zarzdzanie biurem porednictwa w obrocie nieruchomociami (6 godz.)

8 9.1. Formy organizacyjno-prawne działalnoci w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami 9.2. Czynnoci zwizane z uruchomieniem działalnoci biura Ustalenie celów działalnoci i zada biura a take rodków niezbdnych do uruchomienia działalnoci biura Analiza otoczenia rynkowego Rejestracja działalnoci gospodarczej oraz uruchomienie działalnoci biura 9.3. Organizacja biura struktura wewntrzna i podział zada 9.4. Zasady i techniki pracy biurowej 9.5. Zarzdzanie biurem 9.6. Zatrudnianie pracowników, polityka personalna, prawna i obowizki pracowników 9.7. Wykorzystywanie technik komputerowych 9.8. Zasady współpracy midzy biurami system wymiany ofert 9.9. Monitorowanie otoczenia prawnego Ubezpieczenie działalnoci zawodowej Ochrona danych osobowych Zasady przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartoci majtkowych pochodzcych z nielegalnych lub nieujawnionych ródeł V. Zagadnienia uzupełniajce (12 godz.) 1. Funkcjonowanie rynków nieruchomoci w wybranych pastwach członkowskich Unii Europejskiej (8 godz.) 1.1. Uwarunkowania rozwoju rynków nieruchomoci 1.2. Przegld rynków nieruchomoci 2. Doradztwo na rynku nieruchomoci (4 godz.) 2.1. Obszar i zakres działalnoci porednika w obrocie nieruchomociami jako doradcy na rynku nieruchomoci 2.2. Metody i narzdzia pracy porednika jako doradcy 2.3. Rynek nieruchomoci jako przedmiot doradztwa 2.4. Przykłady ekspertyz i doradztwa VI. Umiejtnoci interdyscyplinarne (14 godz.) 1. Wycena nieruchomoci - wybrane zagadnienia (6 godz.) 1.1. Rodzaje wartoci nieruchomoci 1.2. Warto a cena nieruchomoci 1.3. Podejcia, metody i techniki wyceny nieruchomoci 1.4. Operat szacunkowy, wycig z operatu szacunkowego 1.5. Czynniki decydujce o wartoci nieruchomoci 1.6. Weryfikacja cen nieruchomoci zgłaszanych przez klientów (przykłady obliczeniowe weryfikacji) 2. Zarzdzanie nieruchomociami wybrane zagadnienia (4 godz.) 2.1. Zarzdzanie nieruchomociami jako działalno zawodowa 2.2. Prawa i obowizki zarzdcy nieruchomoci 2.3. Przejmowanie nieruchomoci do zarzdzania, umowa o zarzdzanie 2.4. Organizacja zarzdzania nieruchomociami 3. Sztuka argumentacji (4 godz.) 3.1. Skuteczne porozumiewanie si Aspekt werbalny i niewerbalny Umiejtno słuchania i mówienia 3.2. Zachowania asertywne 3.3. Umiejtno przekonywania

9 VII. Seminaria dyplomowe i egzamin (15 godz.)

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV V edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.

START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r. START w nieruchomościach praktyczny kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami PROGRAM ROZSZERZONY Z LICENCJĄ PFRN (29 maja 20 czerwca 2015r.) TERMIN GODZINY TEMAT 29.V (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo