Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006"

Transkrypt

1 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1

2 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja i współpraca w zakresie realizacji zada Programu dla Odry Współpraca w ramach Midzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizacj Programu dla Odry w 2009 r Efekty rzeczowe uzyskane w ramach realizacji Programu dla Odry-2006 w 2009 r Monitoring inwestycji realizowanych w ramach Programu dla Odry System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry (SIPDO) Aktualizacja Programu dla Odry Podsumowanie 21 2

3 1. Informacje wprowadzajce Program dla Odry-2006, zwany dalej Programem, obejmujcy swym zakresem modernizacj Odrzaskiego Systemu Wodnego jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry-2006 (Dz. U. Nr 98, poz i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827, z 2008 r. Nr 220, poz oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277). W ustawie zostały okrelone cele oraz nakłady na finansowanie zada Programu. Jej integraln cz stanowi załczniki, które okrelaj: - planowany model finansowania Programu - nakłady roczne , poziom cen 2001 r. (załcznik nr 1), - planowane rodki finansowe na realizacj zada Programu (załcznik nr 2), - planowane nakłady na realizacj Programu w zakresie zada inwestycyjnych, poziom cen 2001 r. (załcznik nr 3), - planowane nakłady na realizacj Programu w zakresie zada modernizacyjnych (załcznik nr 4). Podstawowe cele Programu zostały wymienione w art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry S to: - zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, - ochrona rodowiska przyrodniczego i czystoci wód, - usuwanie szkód powodziowych, - prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów, - zwikszenie lesistoci, - utrzymanie i rozwój eglugi ródldowej, - energetyczne wykorzystanie rzek. Zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry 2006 (Dz. U. Nr 31, poz. 278) Pełnomocnikiem jest Wojewoda Dolnolski. Nadzór nad działalnoci Pełnomocnika Rzdu sprawuje Prezes Rady Ministrów. Zgodnie z 2 rozporzdzenia Pełnomocnik upowaniony jest do podejmowania działa w zakresie: 1) koordynowania realizacji zada Programu, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry-2006; 2) współpracy w zakresie działa w dorzeczu Odry, podejmowanych w ramach Inicjatywy Szczeciskiej, Midzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem oraz innych inicjatyw midzynarodowych; 3) współpracy z midzynarodowymi organizacjami i instytucjami, a take midzyrzdowej współpracy w zakresie problematyki zrównowaonego rozwoju dorzecza Odry; 4) współpracy w zakresie rodków pochodzcych z funduszy wspólnotowych; 5) współpracy z instytucjami rzdowymi, samorzdowymi oraz innymi podmiotami finansujcymi Program; 6) opracowywania projektów dokumentów niezbdnych do okrelenia w ustawie budetowej rodków na realizacj Programu oraz opracowywanie preliminarza wydatków zgodnie z kierunkami zada, ustalonymi przez Komitet Sterujcy Programu dla Odry-2006; 3

4 7) przygotowywania planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działa podejmowanych w ramach Programu; 8) podejmowania działa zmierzajcych do pozyskiwania pozabudetowych rodków finansowych na realizacj Programu ze ródeł krajowych i zagranicznych; 9) analizowania i oceniania rozwiza prawnych i ekonomicznych z dziedzin zwizanych z realizacj Programu; 10) inicjowania kontroli przebiegu realizacji inwestycji i projektów Programu; 11) realizacji innych zada powierzonych przez Rad Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, zwizanych z Programem oraz ze zrównowaonym rozwojem dorzecza Odry. Zgodnie z art. 5 ustawy organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów jest Komitet Sterujcy Programu dla Odry W skład Komitetu wchodz: - przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodniczcy, - przedstawiciele ministrów właciwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu, gospodarki morskiej i rodowiska, - przedstawiciele wojewodów: lskiego, opolskiego, dolnolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, - przedstawiciele zarzdów województw: lskiego, opolskiego, dolnolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, - przedstawiciele nauki reprezentujcy dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód, - przedstawiciele organizacji ekologicznych. Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczcy oraz dwóch członków Komitetu powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. skład Prezydium Komitetu Sterujcego kształtował si nastpujco: 1. Rafał Jurkowlaniec Przewodniczcy, 2. Leszek Karwowski (od dnia 4 maja 2009 r., wczeniej Andrzej Sadurski) Wiceprzewodniczcy przedstawiciel Ministra rodowiska, 3. Jarosław Orliski Wiceprzewodniczcy przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego. Na podstawie 11 ust. 1 Regulaminu Komitetu Sterujcego Programu dla Odry-2006 Sprawozdanie z działalnoci Komitetu Sterujcego w 2009 r. przesłane zostało Prezesowi Rady Ministrów w dniu 29 stycznia 2010 r. W 2009 r. obsług Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 zapewniało do dnia 30 czerwca 2009 r. Biuro Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry, a od 1 lipca 2009 r. (w zwizku ze zmian Statutu i Regulaminu Dolnolskiego Urzdu Wojewódzkiego we Wrocławiu) Wydział Programu dla Odry-2006 Dolnolskiego Urzdu Wojewódzkiego, którego dyrektorem jest Stanisław Ziba. 4

5 2. Koordynacja i współpraca w zakresie realizacji zada Programu dla Odry-2006 a) umowa poyczki z Bankiem wiatowym i Bankiem Rozwoju Rady Europy W dniu 11 maja 2007 r. z inicjatywy Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji została podpisana umowa pomidzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej i Bankiem wiatowym na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Jego głównym elementem s dwa najwaniejsze zadania ujte w Programie: Zbiornik Racibórz Dolny oraz Modernizacja Wrocławskiego Wzła Wodnego. Warto poyczki z Banku wiatowego wynosi 140,1 mln euro. Ponadto zawarta została umowa kredytu z Bankiem Rozwoju Rady Europy na kwot 204,9 mln euro. Całkowita warto projektu wynosi 505 mln euro, w tym planowane jest pozyskanie co najmniej 130 mln euro z Funduszu Spójnoci. Nadzór nad realizacj Projektu sprawuj Minister Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Minister rodowiska. b) Komitet Sterujcy Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu rzeki Odry Na podstawie powyszej umowy, w oparciu o uchwał Nr 21/2007 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2007 r., utworzony został Komitet Sterujcy Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu rzeki Odry. W skład Komitetu, którego Przewodniczcym jest Minister Spraw Wewntrznych i Administracji lub jego uprawniony przedstawiciel, wchodzi take Wojewoda Dolnolski - Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry Pełnomocnik uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Sterujcego Projektu, które odbyły si w 2009 r. w dniach: - 2 czerwca w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji w Warszawie W trakcie spotkania omówiono przede wszystkim ustalenia misji Banku wiatowego, która odbyła si w dniach maja 2009 r. Przedstawiciele Banku zwrócili midzy innymi uwag na niezadawalajce tempo pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomociami pod realizacj Zbiornika Racibórz (grunty 43,1%, obiekty handlowo usługowe 21,4%, obiekty uytecznoci publicznej i sakralnej 4,6%), słabo działania i niezadawalajc organizacj Jednostek Realizujcych Projekt, utworzonych przez Jednostki Wdraajce Regionalne Zarzdy Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Wrocławiu (m.in. niepełna obsada, powierzenie dodatkowych zada zwizanych z Projektem dotychczasowych etatowym pracownikom Regionalnych Zarzdów Gospodarki Wodnej) oraz brak skutecznych działa ze strony Jednostek Wdraajcych dla przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójnoci lipca w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji w Warszawie Przedmiotem dyskusji były przede wszystkim problemy zwizane z wykupem gruntów pod budow Zbiornika. Udostpnione starostom przez Agencj Nieruchomoci Rolnych grunty zamienne nie s bowiem satysfakcjonujce dla rolników (głównie ze wzgldu na du odległo tych gruntów od siedlisk). Natomiast grunty, którymi rolnicy wykazuj zainteresowanie s aktualnie przedmiotem umowy dzierawy podpisanej przez Agencj z inn osob fizyczn. Umowa ta obowizuje do roku 2013 i w ocenie Agencji nie ma podstaw prawnych do jej rozwizania i wypłaty zainteresowanej osobie odszkodowania. W zwizku z tym, e sytuacja ta powoduje napicia i wydłua procedury wywłaszczeniowe, Przewodniczcy Komitetu Sterujcego Projektu Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji powierzył Panu Stanisławowi Dbrowie I Wicewojewodzie lskiemu funkcj koordynatora 5

6 odpowiedzialnego za wypracowanie rozwizania problemu zwizanego z pozyskaniem przedmiotowych gruntów, zobowizujc jednoczenie Prezesa Agencji Nieruchomoci Rolnych do współpracy w tej sprawie. - 7 wrzenia w Dolnolskim Urzdzie Wojewódzkim we Wrocławiu Na posiedzeniu poinformowano o rozpocztym przez Najwysz Izb Kontroli audycie Projektu oraz o kocowym etapie aktualizacji raportu oddziaływania na rodowisko budowy zbiornika Racibórz. Pan Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda lski przekazał informacj, e około 80 włacicieli ze wsi Nieboczowy deklaruje ch przeniesienia do nowej wsi. Grunty pod budownictwo zastpcze dla tych osób zostan nabyte jednak dopiero po uchwaleniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Ponadto Pan Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie rodowiska zwrócił uwag na konieczno wikszego zaangaowania Agencji Nieruchomoci Rolnych w proces pozyskiwania gruntów pod budow zbiornika. c) budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze województwo lskie (polder) W 2009 r. Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 kontynuował odbywanie cyklicznych narad roboczych powiconych monitorowaniu i koordynacji przygotowa do rozpoczcia realizacji zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Odbyły si cztery spotkania: - 13stycznia 2009 r. w Urzdzie Gminy Krzyanowice, - 5 maja 2009 r. w Urzdzie Miasta Racibórz, - 18 sierpnia 2009 r. w Urzdzie Gminy Lubomia, - 17 listopada 2009 r. w Regionalnym Zarzdzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Wojewodów: Opolskiego i lskiego, Starostowie Powiatów: Raciborskiego i Wodzisławskiego, Prezydent Raciborza, przedstawiciel inwestora bezporedniego czyli Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz przedstawiciel Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. W naradach tych uczestnicz równie Wójtowie Gmin, na terenie których ma by zlokalizowana inwestycja, to jest: Lubomii, Kornowac i Krzyanowic oraz przedstawiciele miejscowej społecznoci skupieni w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Odtworzenia i Rozwoju Wsi Nieboczowy. Całkowita powierzchnia zbiornika Racibórz Dolny (2626 ha) w podziale na gminy kształtuje si nastpujco: Lubomia ha ( 40,6 %) Racibórz 612 ha (23,3 %) Kornowac 37 ha (1,4 %) Krzyanowice 912 ha (34,7 %) W zwizku z tym, e tereny, na których prowadzona bdzie inwestycja le na obszarze dwóch powiatów: raciborskiego i wodzisławskiego, istniej dwa organy administracji publicznej, właciwie miejscowo do prowadzenia postpowa wywłaszczeniowych i zamiennych (grunty zamienne wskazywane s przez Agencj Nieruchomoci Rolnych). 6

7 W 2009 r. w ramach przedmiotowej inwestycji nie zostały podjte prace budowlane. Wskazany pierwotnie przez inwestora bezporedniego, czyli Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach termin 30 czerwca 2009 r. jako data pozyskania nieruchomoci pod zapor lewo - i prawostronn nie został dotrzymany, co spowodowało konieczno wprowadzenia zmian w harmonogramie pozyskiwania pozwole na budow. Zaistniał ponadto problem pozyskania prawa do dysponowania nieruchomociami na cele budowlane (niekoniecznie prawo własnoci) dla gruntów objtych decyzj lokalizacyjn zbiornika (tj. w czaszy). Do koca 2009 r. ten temat nie został wyjaniony. Pozyskanie czci nieruchomoci wie si z koniecznoci zmiany miejsca zamieszkania mieszkaców wsi Nieboczowy i Ligota Tworkowska, gdy nieruchomoci te bezwzgldnie musz przej na własno Skarbu Pastwa. Zdecydowana wikszo wysiedlanych mieszkaców okreliła si ju pozytywnie co do zamiaru zamieszkania w nowo projektowanej wsi Nieboczowy II. Jednak data zatwierdzenia projektów budowlanych dla zabudowa nowej wsi przewidywana pierwotnie na 30 listopada 2010 r. stała si nieaktualna i wymaga korekty, o co najmniej kilka miesicy. Projekty te wynika bd z załoe zawartych w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony przez Rad Gminy Lubomia w dniu 30 padziernika 2009 r., (Uchwała Nr XLV/266/2009) i został opublikowany w Dzienniku Urzdowym Nr 229 Województwa lskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. Od momentu wejcia w ycie planu Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach bdzie mógł rozpocz nabywanie gruntów pod budow nowej wsi. Zakoczenie procesu nabywania gruntów planowane jest na czwarty kwartał 2011 r. Aktualnie grunty pod zapory (wały) czołow, lewostronn i prawostronn s ju w znacznej czci w dyspozycji inwestora (Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach). Szacunkowo ocenia si, ze jest to około 88% powierzchni niezbdnej do nabycia w celu uzyskania pozwolenia na budow obwałowa i innych obiektów zbiornika. Pozostałe grunty (12%) pod obwałowania zbiornika przygotowywane s do wykupu w pierwszej kolejnoci. Te, do których nie ma zgody włacicieli na dobrowolny wykup, objte s 36 wnioskami wywłaszczeniowymi, złoonymi u starostów. Kształtuje si to nastpujco: - Starosta Raciborski 18 wniosków (stanowi to 18,75% z 96 złoonych dotychczas u tego starosty wniosków, w pozostałych przypadkach postpowanie zostało zakoczone poprzez wydanie decyzji wywłaszczeniowych), - Starosta Wodzisławski złoono 18 wniosków (nie została wydana adna decyzja). Wydanie wskazanych powyej 36 decyzji nie zakoczy jednak procesu nabycia gruntów pod obwałowania prowadzonej w trybie przymusowym. Po dokładnej analizie zidentyfikowano ponadto 43 działki o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowice własno 30 osób (w tym 20 działek pod obwałowania). Moe to spowodowa znaczce opónienie uzyskania wszystkich tytułów prawnych umoliwiajcych wystpienie o pozwolenie na budow obiektów hydrotechnicznych. Ponadto, poza prawem do dysponowania nieruchomociami na cele inwestycji, przed wystpieniem z wnioskiem o decyzje pozwolenia na budow, niezbdne jest uzyskanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. W celu przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na rodowisko i uzyskania dla inwestycji decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach, Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zlecił w dniu 6 sierpnia 2008 r. 7

8 wykonanie aktualizacji raportu oddziaływania na rodowisko przedsiwzicia pn. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze województwo lskie (polder). Opracowany przez Hydroprojekt Warszawa raport oceny oddziaływania na rodowisko został odebrany i na jego podstawie Dyrektor Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach złoył w dniu 25 listopada 2009 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Katowicach wniosek o wydanie decyzji. d) Lokalny Komitet Wykonawczy dotyczcy Modernizacji Wrocławskiego Wzła Wodnego Na spotkaniu dotyczcym zaawansowania realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, które odbyło si w dniu 3 wrzenia 2008 r. w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji wojewodowie z terenu dorzecza Odry zobowizani zostali do powołania lokalnych komitetów do realizacji poszczególnych projektów. Wojewoda lski zobowizany został do powołania Komitetu do spraw Zbiornika Racibórz, Wojewoda Opolski do spraw projektu: Skorogoszcz-Lewin Brzeski-Nysa, natomiast Wojewodowie Lubuski i Zachodniopomorski do spraw inwestycji na dolnej Odrze. Na terenie Dolnego lska Pełnomocnik Rzdu do spraw Programu dla Odry-2006 powołał Lokalny Komitet Wykonawczy do spraw, realizowanej w ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza rzeki Odry, Modernizacji Wrocławskiego Wzła Wodnego. Celem działania Zespołu jest stały monitoring realizacji przedmiotowych inwestycji. W skład powołanego Komitetu weszli Marszałek Województwa Dolnolskiego, Prezydent Wrocławia wraz z Dyrektorami Departamentów Architektury i Rozwoju, Infrastruktury i Gospodarki oraz Nieruchomoci i Eksploatacji Urzdu Miejskiego Wrocławia, Starostowie powiatów: wrocławskiego, oławskiego, trzebnickiego, burmistrzowie oraz wójtowie gmin na terenie których ma by realizowana inwestycja. W skład Komitetu weszli take przedstawiciele organów i instytucji, które uczestnicz lub mog uczestniczy w procesie inwestycyjnym: Dolnolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pastwowych, Dyrektor Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej, Dyrektor Dolnolskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych, Dyrektor Dolnolskiej Słuby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W 2009 r. odbyły si dwa spotkania członków Komitetu: w dniach 3 lutego i 4 listopada. W ramach modernizacji Wrocławskiego Wzła Wodnego, na któr składa si 67 zada realizowanych przez Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocławiu, nie zostały podjte zasadnicze prace budowlane. Najwaniejsze jest uzyskanie prawa dysponowania nieruchomociami pod planowane inwestycje oraz uzyskanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzje administracyjne o rodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskane na ich podstawie pozwolenia na budow nie odpowiadaj zmienionym w 2008 r. przepisom. W zwizku z tym, procedury te s powtarzane zgodnie z ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko, natomiast stare decyzje sukcesywnie uchylane. Ustalono, e dla zada realizowanych przez Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocławiu uzyskane zostan trzy decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach: - dla zada zlokalizowanych powyej Wrocławia, - dla zada zlokalizowanych poniej Wrocławia, 8

9 - dla zada zlokalizowanych w dolinie Widawy. Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu złoył natomiast wniosek o wydanie jednej decyzji rodowiskowej dla wszystkich realizowanych w ramach modernizacji Wrocławskiego Wzła Wodnego zada. Ponadto w dniu 4 grudnia 2009 r. w Dolnolskim Urzdzie Wojewódzkim zorganizowane zostało spotkanie w sprawie aktualizacji stanu prawnego gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płyncymi, połoonych w granicach Wrocławia i niektórych gmin graniczcych z miastem. Celem przedmiotowego spotkania było wypracowanie jednolitego sposobu postpowania przy prowadzeniu działa porzdkujcych i aktualizujcych przebieg linii brzegu, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 231, poz. 1704, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664), a w konsekwencji ujawnienie nowego stanu w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Prezydenta Wrocławia i Starost Wrocławskiego. Uporzdkowanie przebiegu linii brzegu dla odcinków cieków objtych zadaniem pn. Modernizacja Wrocławskiego Wzła Wodnego jest niezbdne w celu umoliwienia właciwego, zgodnego z art. 14 a ustawy Prawo wodne zakwalifikowania gruntów do odpowiednich zasobów nieruchomoci Skarbu Pastwa. Ponadto pozwoli na jednoznaczne okrelenie stanów prawnych nieruchomoci i w konsekwencji poprawne przygotowanie dokumentacji projektowej zada realizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji. e) inne spotkania W 2009 r. w ramach koordynacji zada oraz współpracy Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 lub wyznaczeni przez niego przedstawiciele uczestniczyli w nastpujcych spotkaniach i konferencjach: - w dniu 2 marca 2009 r. przedstawiciel Pełnomocnika wził udział w Naradzie Przednawigacyjnej zorganizowanej w Szczecinie przez Zwizek Polskich Armatorów ródldowych. Spotkanie to miało na celu wymian opinii i pogldów na temat eglugi ródldowej w Polsce pomidzy przedstawicielami rónych władz, organizacji i innych grup, które s zwizane z t form transportu; - w dniu 5 marca 2009 r. w siedzibie Opolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Opolu odbyła si, zorganizowana przez Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry 2006, narada dotyczca stanu zaawansowania budowy lewostronnego obwałowania rzeki Odry w km na terenie województw opolskiego i lskiego. W naradzie uczestniczyli m.in.: Ryszard Wilczyski Wojewoda Opolski, Zygmunt Łukaszczyk Wojewoda lski, przedstawiciele Marszałków Województwa Opolskiego i lskiego: w tym Dyrektor Wojewódzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Opolu, Zastpca Dyrektora lskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach oraz Dyrektorzy Regionalnych Zarzdów Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Wrocławiu; - w dniach maja 2009 r. Dyrektor Biura Programu dla Odry-2006 uczestniczył w ogólnokrajowym sympozjum Hydrotechnika XI 2009, które odbyło si w Ustroniu i zostało zorganizowane przez lsk Rad Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, przy udziale Instytutu Inynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Biura do Spraw Usuwania Skutków Klsk ywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji. 9

10 Przedmiotem konferencji była szeroko pojta gospodarka wodna i ochrona przed powodzi z nawietleniem nowych trendów, istotnych zagadnie strategicznych, planistycznych, technicznych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych, a take system zarzdzania kryzysowego oraz zabezpieczenie przed zjawiskami ekstremalnymi. Jeden z przedstawianych referatów dotyczył aktualizacji Programu; - w dniu 2 wrzenia 2009 r. Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry spotkał si w siedzibie Urzdu Miasta Słubice z Marszałkiem Województwa Lubuskiego, przedstawicielem Wojewody Lubuskiego, Dyrekcj Lubuskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych, władzami i powiatu i miasta Słubice w celu omówienia dalszej strategii realizacji priorytetowego zadania Programu tj. Ochrona od powodzi Słubic; - w dniu 10 wrzenia o problemach zwizanych z zapobieganiem powodziom w południowych regionach Polski rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Wojewod witokrzysk Boentyn Pałk- Korub. Obok wicepremiera Grzegorza Schetyny i Tomasza Siemoniaka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji wził w niej udział Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry Spotkanie było powicone programowi ochrony przed powodzi w dorzeczu górnej Wisły do ujcia Sanu, na obszarze województw lskiego, małopolskiego, podkarpackiego i witokrzyskiego. Na odbudow zniszcze przekazywane s corocznie olbrzymie kwoty z budetu pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego. Tylko w 2009 r. dla tych czterech województw na odbudow infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi przekazano z rezerwy celowej kwot 261 mln zł. Cały program przeciwpowodziowy bdzie si opierał przede wszystkim na budowie polderów, zbiorników retencyjnych, umocnieniu wałów przeciwpowodziowych i ograniczeniu zagospodarowania terenów zalewowych. Ma take powsta system wczesnego ostrzegania przed powodzi, mapy zagroenia powodziowego i plany działa operacyjnych w sytuacji zagroenia. Specjalici szacuj, e realizacja projektu pochłonie 12,5 mld zł; - w dniach 16 i 17 wrzenia 2009 r. Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry dokonał przegldu zrealizowanych w latach przez Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Szczecinie, zada współfinansowanych z Programu. Wspólnie z Wojewod Zachodniopomorskim oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska ze Szczecina zapoznał si z planami realizacji przedsiwzi na najblisze lata, a take dokonał w terenie przegldu wybranych inwestycji; - w dniu 15 padziernika 2009 r. przedstawiciel Pełnomocnika uczestniczył w Krakowie w spotkaniu dotyczcym realizacji Programu Ochrony przed Powodzi w Dorzeczu Górnej Wisły. Przedmiotem spotkania było zaprezentowanie stanu zaawansowania prac nad Prognoz oddziaływania na rodowisko tego Programu; - w dniu 26 padziernika 2009 r. w Wambierzycach w gminie Radków odbyło si posiedzenie Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, na którym przedstawiciele Pełnomocnika przedstawili stan realizacji Programu na rzekach Ziemi Kłodzkiej, w zwizku z ostatnimi powodziami na tym terenie; - w dniu 26 listopada 2009 r. odbyła si w Ministerstwie Infrastruktury polsko-czeska narada dotyczca współpracy midzyrzdowej w dziedzinie eglugi ródldowej, a w szczególnoci utworzenia europejskiej drogi wodnej Dunaj Odra Łaba. W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko, Wiceminister Transportu Republiki Czeskiej Pavel Skvara, a take Prezes Krajowego Zarzdu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski oraz Dyrektor Wydziału Programu 10

11 dla Odry 2006 Dolnolskiego Urzdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Stanisław Ziba, który odniósł si do tej inicjatywy z punktu widzenia Programu. 3. Współpraca w ramach Midzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ) W dniu 12 lutego 2008 r. decyzj Ministra rodowiska Dyrektor Wydziału rodowiska i Programu Odra Dolnolskiego Urzdu Wojewódzkiego Pan Stanisław Ziba włczony został do składu Grupy Roboczej Powód (G2) Midzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. W dniach 11 i 12 lutego 2009 r. w Ministerstwie Rozwoju Wiejskiego, rodowiska i Ochrony Konsumenta Kraju Zwizkowego Brandenburgii w Poczdamie odbyła si 11 Narada Grupy Powód (G2) Midzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. W jej trakcie Pan Stanisław Ziba Dyrektor Wydziału Programu dla Odry 2006 Dolnolskiego Urzdu Wojewódzkiego we Wrocławiu poinformował o inwestycjach z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zrealizowanych w ramach Programu. Ponadto w trakcie posiedzenia dyskutowano o dalszym postpowaniu przy implementacji Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 padziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzdzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z , str 27). Uzgodniono, e w najbliszym czasie (w przecigu miesica) powinna zosta okrelona lista rzek które maj by poddane wstpnej ocenie ryzyka powodziowego. W celu usprawnienia procesu wdraania dokonana zostanie ocena ryzyka powodziowego dla wybranych w ramach GIS-Prototypu HWSGIS-Oder / Flood Mapping odcinków pilotowych. Natomiast w dniach 15 i 16 wrzenia 2009 r. w Regionalnym Zarzdzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyła si 13 Narada Grupy Powód. W trakcie posiedzenia delegacja polska poinformowała o koniecznoci aktualizacji Programu. Decyzj w tej sprawie, podjł Komitet Sterujcy Programu dla Odry Jej nastpstwem jest trwajca procedura strategicznej oceny oddziaływania skutków realizacji zaktualizowanego Programu na rodowisko. Projektami kluczowymi dokumentu s nadal realizacja zbiornika Racibórz, Modernizacja Wrocławskiego Wzła Wodnego, ochrona od powodzi Kotliny Kłodzkiej, ochrona Słubic i zwikszenie retencji w dorzeczu Warty. Przekazane zostały take informacje na temat skutków powodzi, która wystpiła na terenie administracyjnym Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Szkody powodziowe objły głównie zlewnie Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy i Bobru, wyniosły blisko ,00 zł. Ponadto w trakcie narady, w zwizku z wdraaniem Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 padziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzdzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z , str 27), delegacja polska zaproponowała, aby dokona analizy map/ danych Oder - Regio pod ktem ich przydatnoci dla potrzeb przedmiotowej transpozycji. Ocena ryzyka powodziowego wykonana zostanie na podstawie wspólnie uzgodnionych kryteriów. 11

12 4. Wykorzystanie rezerwy celowej przeznaczonej na realizacj Programu dla Odry-2006 w 2009 r. Z przyznanej rezerwy celowej budetu pastwa przeznaczonej na Program wykorzystana została kwota ,63 zł, co stanowiło wykonanie planu w 98%. Szczegółowe informacje dotyczce wydatkowania rezerwy przez poszczególnych dysponentów przedstawione zostały w tabeli. Lp. Dysponent 1 Minister rodowiska, w tym: RZGW Gliwice RZGW Wrocław RZGW Szczecin RZGW Pozna Cz budetu 22 Kwota decyzji Ministra Finansów w złotych , , , , ,00 Plan po zmianach w złotych , , , , ,00 Wykonanie budetu w złotych , , , , ,14 2 Minister rodowiska-lasy , , ,14 3 Wojewoda Dolnolski , , ,16 w tym: 85/02 DZMiUW , , ,00 Pełnomocnik , , ,16 4 Wojewoda Kujawsko - 85/04 Pomorski , , ,00 5 Wojewoda Lubuski 85/ , , ,00 6 Wojewoda Łódzki 85/ , , ,00 7 Wojewoda Opolski 85/ , , ,06 8 Wojewoda lski 85/ , , ,18 9 Wojewoda Wielkopolski 85/ , , ,00 10 Wojewoda Zachodniopomorski Cz 83 Rezerwa celowa na realizacj Programu w 2009 r. 85/ , , , , , ,63 *) rodki niewygasajce w 2008 r. 0,00 rodki niewykorzystane w 2009 r ,37 RAZEM ,00 *) - Zobowizania z 2008 r. - Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ,00 zł - Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ,00 zł - razem: ,00 zł II. rodki finansowe rezerwy celowej niewykorzystane w 2009 r.: Minister rodowiska cz ,91 zł Minister rodowiska cz ,86 zł Wojewoda Dolnolski cz 85/ ,84 zł Wojewoda Opolski cz 85/16-49,94 zł Wojewoda lski cz 85/ ,82 zł Wojewoda Wielkopolski cz 85/ ,00 zł RAZEM ,37 zł Z informacji uzyskanych od jednostek realizujcych zadania wynika, i przyczyn niewykorzystania rodków finansowych w pełnej wysokoci były rónice, jakie powstały pomidzy planowanym, a faktycznym kosztem realizacji inwestycji. 12

13 W zadaniach z zakresu komponentu Lasy realizowanego przez Regionaln Dyrekcj Lasów Pastwowych w Szczecinie i Regionaln Dyrekcj Lasów Pastwowych we Wrocławiu rodki pienine nie zostały wykorzystane, gdy po przeprowadzeniu postpowa przetargowych osignito nisze ni planowano wartoci umów za realizowane roboty, a ponadto nastpił zwrot nienalenie pobranej dotacji. W zadaniach realizowanych przez Regionalne Zarzdy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Szczecinie oraz Poznaniu niewykorzystane zostały rodki z powodu niszych cen osiganych w przetargach na roboty i dokumentacj. Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry nie wykorzystał rodków przeznaczonych na rozbudow Systemu Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry z powodu niszych cen uzyskanych w wyniku przetargu. Wojewoda lski nie wykorzystał rodków finansowych w pełnej wysokoci. Przyczyn niewykorzystania rodków były rónice wynikajce z rozlicze z wykonawcami. Przyczyn nie wydatkowania rodków w wysokoci ,00 zł przez Wojewod Wielkopolskiego na zadaniu pn. Wielowie Klasztorna na rzece Prosna były czynniki takie jak: długotrwałe przygotowywanie spraw formalno-prawnych zwizanych ze skompletowaniem dokumentacji do wykupu gruntów (migracja ksig wieczystych, regulowanie obcie hipotecznych, regulowanie słuebnoci gruntowych i mieszkaniowych, regulowanie spraw spadkowych i zasiedze, trudnoci w kontaktach z włacicielami nieruchomoci, którzy czasowo przebywaj poza granicami kraju), trudnoci negocjacyjne (danie gruntów zamiennych, danie zabudowanych gospodarstw zamiennych, danie 2-4 krotnie wyszych cen za nieruchomo od ustalonych przez rzeczoznawc). 5. Efekty rzeczowe uzyskane w ramach realizacji Programu dla Odry-2006 w 2009 r. W 2009 r. w ramach realizacji Programu uzyskano nastpujce efekty rzeczowe: w ramach komponentu Budowle regulacyjne wykonano remonty budowli hydrotechnicznych, w tym m.in.: - 2 luz, - 4 stopni wodnych, - 4 jazów, - 26,5 km regulacji rzek i potoków. w ramach komponentu Budowle przeciwpowodziowe wybudowano: - 12,9 km wałów, - 3 budowle w wałach (przepusty i luzy), - 1 zbiornik małej retencji oraz wyremontowano 1 zbiornik wodny. Do waniejszych zada (lub ich etapów) zakoczonych w 2009 r. naley zaliczy m.in.: Bielinek Osinów Dolny Odbudowa wału przeciwpowodziowego nad rzek Odr - zadania 2, 3, 4 województwo zachodniopomorskie, 13

14 Kształtowanie przekroju podłunego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku Gsawka w km do wraz z modernizacj istniejcych budowli regulacyjnych, etap I od km do km województwo kujawsko pomorskie,. Budowa lewostronnego wału rzeki Odry w km gmina Cisek zadania 4 i 5 województwo opolskie, wykonano Studium Wykonalnoci dla zbiornika retencyjnego Turawa na rzece Mała Panew. 6. Monitoring inwestycji realizowanych w ramach Programu dla Odry-2006 W 2009 r. na podstawie 2 ust. 10 rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 zainicjowana została kontrola w Wielkopolskim Zarzdzie Melioracji i Urzdze Wodnych w Poznaniu (Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim). Przedmiotem kontroli, przeprowadzonej przez Wojewod Wielkopolskiego w okresie od dnia 29 padziernika do dnia 5 listopada 2009 r. był przebieg realizacji inwestycji pod nazw Zbiornik Wielowie Klasztorna na rzece Prosna-etap I finansowanej ze rodków Programu. W trakcie kontroli ustalono, e istnieje zagroenie realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z harmonogramem, a co za tym idzie niewykorzystanie przyznanej dotacji ze rodków Programu w wysokoci ,00 zł. W zwizku z tym, kontrolujcy w wystpieniu pokontrolnym wskazał, aby kierownictwo jednostki realizujcej zadanie systematycznie analizowało i oceniało przebieg realizacji prac zwizanych z wykupem nieruchomoci pod zbiornik oraz zaangaowało do wykonywania pracy w ramach realizacji tego zadania niezbdnej iloci pracowników. Pracownicy Wydziału Programu dla Odry Dolnolskiego Urzdu Wojewódzkiego przeprowadzali w 2009 r. wizytacje wybranych zada realizowanych w ramach Programu. Kontrol objto zadania w rónej fazie ich realizacji. W ich trakcie dokonywano przegldu dokumentacji danej inwestycji oraz przeprowadzano wizje terenowe na całym obszarze jej realizacji. Ustalenia i wyniki wizytacji dokumentowano kadorazowo notatkami słubowymi. Lp. Data wizytacji r. Miejsce Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocławiu Rejonowy Oddział w Legnicy Nazwa zadania realizowanego w ramach Programu Omówienie stanu przygotowania do realizacji zada inwestycyjnych z załcznika nr 3 ustawy (zbiorniki Rzymówka, Grobla, Pielgrzymka) r r r r r. Wielkopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Poznaniu Lubuski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Zielonej Górze Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocławiu Zachodniopomorski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Szczecinie Zbiornik Wielowie Klasztorna na rzece Pronie etap I dokumentacja, wykupy, przygotowanie terenu. Zapoznanie si koncepcj systemu ochrony od powodzi miasta Słubice. Dokoczenie budowy stopnia wodnego Malczyce. Lwówek lski - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta. Bielinek Osinów Dolny odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego nad rzek Odr w km Zadania 2,3,4 km

15 r r r r r r r r r r. Wojewódzki Zarzd Melioracji Urzdze Wodnych w Łodzi Kujawsko Pomorski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Włocławku Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocławiu Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocławiu Lubuski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Zielonej Górze Regionalna Dyrekcja Lasów Pastwowych we Wrocławiu Regionalna Dyrekcja Lasów Pastwowych we Wrocławiu Wojewódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Opolu Zbiornik Smardzew zbiornik wodny, gminy Sieradz, Wróblew. Kształtowanie przekroju podłunego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku Gsawka w km wraz z modernizacj jazów w km i Etap I od km do km Regulacja potoku Wilczka w miejscowoci Wilkanów w km Koncepcja programowo przestrzenna w zakresie ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej etap I wały przeciwpowodziowe i regulacja rzeki Białej Ldeckiej w km Remont modernizacyjny stopnia Wiele. Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km do , gmina ukowice. Gorzów Borek Ciecierzyce modernizacja lewostronnego wału rzeki Warty. Odbudowa pokrywy lenej w zniszczonych lasach na obszarach górskich w nadlenictwie Jugów. Przebudowa drzewostanów odtworzenie powierzchni lenej wylesionej w wyniku czynników biotycznych i abiotycznych w nadlenictwie Wałbrzych. Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek Dzielniczka zadania nr 4, 5 wraz z wykupami i rezerw ziemn. 7. System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry (SIPDO) SIPDO jest narzdziem informatycznym wspomagajcym zarzdzanie realizacj zada oraz inwestycjami Programu, których realizacja wie si porednio lub bezporednio z działalnoci Pełnomocnika. Spełnia ono równie funkcj informacyjn dla jednostek realizujcych zadania Programu. W 2009 r. kontynuowane były prace zwizane z funkcjonowaniem i rozwojem Systemu. W dniu 20 stycznia 2009 r. zwrócono si do Generalnego Dyrektora Lasów Pastwowych z prob, o przekazanie w wersji elektronicznej granic administracyjnych poszczególnych Nadlenictw oraz Regionalnych Dyrekcji Lasów Pastwowych wraz z ich danymi opisowymi. Otrzymane w odpowiedzi dane zostały zaimplementowane do SIPDO. Na ich podstawie oraz na podstawie danych pochodzcych ze Wstpnego Studium Wykonalnoci Programu dla Odry 2006 zostały opracowane warstwy tematyczne: okrgi lene uczestniczce w działaniach w dziedzinie zalesiania, okrgi lene uczestniczce w odtwarzaniu pokrywy lenej, okrgi lene uczestniczce w budowaniu małych zbiorników retencyjnych. Wszystkie warstwy zostały dodane do mapy System zabezpieczenia przeciwpowodziowego w module Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i udostpnione w portalu internetowym sipdo_public. 15

16 Jednoczenie zwrócono si do Generalnej Dyrekcji Lasów Pastwowych z prob o sukcesywne przekazywanie danych cyfrowych o realizowanych w ramach Programu inwestycjach, w celu upublicznienia ich w SIPDO. Na przełomie marca i lipca 2008 r. Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazało Pełnomocnikowi do wdroenia i wykorzystania: Studium ochrony przed powodzi zlewni rzeki Kwisy; Studium ochrony przed powodzi zlewni rzeki Bystrzycy; Studium ochrony przed powodzi zlewni rzeki Górny Bóbr; Studium ochrony przed powodzi zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniej wodowskazu Bardo; Studium ochrony przed powodzi zlewni rzeki Kaczawy. Mapa Studia_Ochrony (utworzona w 2008 r.) została przeniesiona z autoryzowanej do publicznej czci systemu do modułu Zabezpieczenie przeciwpowodziowe (sipdo_public). Do mapy dodano strefy zalewu wod powodziow o prawdopodobiestwie wystpie raz na 10 lat (Q10) oraz raz na 100 lat (Q1): Scinawa_Niemodlinska_Q1 Scinawa_Niemodlinska_Q10 Nysa_Klodzka_Q1 Nysa_Klodzka_Q10 Budzowka_Q1 Budzowka_Q10 Biala_Glucholazka_Q1 Biala_Glucholazka_Q10 Wierzbiak_Q1 Skora_Q1 Nysa_Szalona_Q1 Kaczawa_Q1 Kaczawa_Q10 Wskazane wczeniej warstwy nadlenictw Ponadto w dniu 4 wrzenia 2009 r. Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry 2006 zwrócił si do Ministra rodowiska z prob, o przekazanie aktualnych obszarów NATURA W odpowiedzi na powysze, w dniu 20 padziernika 2009 r. Dyrektor Departamentu Obszarów Natura 2000 w Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska przekazał informacj, i trwaj prace majce na celu ostateczne zatwierdzenie przez Rad Ministrów granic nowych obszarów proponowanych do włczenia do sieci NATURA Proba Pełnomocnika zostanie rozpatrzona po podjciu przez Rad Ministrów decyzji w przedmiotowej sprawie. 16

17 Na przełomie czerwca i lipca 2009 r. zwrócono si do jednostek realizujcych zadania Programu o przesyłanie map pogldowych (w postaci cyfrowej ArcGIS - PUWG-92 lub w skali 1: lub 1:25 000) z lokalizacj realizowanych inwestycji/zada wymienionych w kolumnie 19 Planu rzeczowo finansowego przyjtego do realizacji przez Pełnomocnika. Pisma wysłano do Krajowego Zarzdu Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarzdów Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Gliwicach, Generalnej Dyrekcji Lasów Pastwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Pastwowych we Wrocławiu i szczecinie oraz wszystkich Wojewódzkich Zarzdów Melioracji i Urzdze Wodnych w dorzeczu Odry. Wykaz otrzymanych danych oraz sposób ich wykorzystania przedstawia ponisza tabela: LP JEDNOSTKA RODZAJ DANYCH 1 Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej Regionalny Zarzd 2 Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Regionalny Zarzd 3 Gospodarki Wodnej w Szczecinie Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Generalna Dyrekcja Lasów Pastwowych w Warszawie Regionalna Dyrekcja Lasów Pastwowych we Wrocławiu Regionalna Dyrekcja Lasów Pastwowych w Szczecinie Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych we Wrocławiu Kujawsko-Pomorski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Bydgoszczy Lubuski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Zielonej Górze Łódzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Łodzi Opolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Opolu lski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Katowicach dane punktowe (plik SHP) z pogldow lokalizacj zada realizowanych przez wszystkie Regionalne Zarzdy Gospodarki Wodnej w I półroczu inwestycji na 49 zatwierdzonych w planie Generalna Dyrekcja Lasów Pastwowych zwróciła si z prob do Regionalnych Dyrekcji Lasów Pastwowych we Wrocławiu i Szczecinie o pilne przesłanie cyfrowych map w skali 1: lub 1: Pełnomocnikowi pogldowa lokalizacja zada realizowanych przez jednostk (15 plików pdf) brak 6 map pogldowych realizowanych inwestycji (w wersji papierowej) brak 3 mapy pogldowe realizowanych inwestycji (w wersji papierowej) przekazano 1 raster mapa pogldowa inwestycji pn. Smardzew zbiornik wodny 10 rastrów map pogldowych realizowanych inwestycji 3 rastry mapy pogldowe realizowanych inwestycji SPOSÓB WYKORZYSTANIA Wykorzystano brak dane mało czytelne, brak punktów odniesienia, brak legendy - niewykorzystano brak brak brak wykorzystano wykorzystano wykorzystano wykorzystano 17

18 15 16 Wielkopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Poznaniu Zachodniopomorski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Szczecinie mapka orientacyjna inwestycji pn. Przebudowa wału lewostronnego rzeki Prosny poinformowano o moliwoci stworzenia map z obiektami zrealizowanymi do 2009 r. w ramach Programu. wykorzystano poproszono Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych w Szczecinie o wykonanie i przekazanie przedmiotowych danych z moliwoci upublicznienia w Systemie Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry sprawa w toku (bez odpowiedzi) Pismem nr PO.I.P.0717/118/09 z dnia 3 listopada 2009 r. 8. Aktualizacja Programu dla Odry W trakcie dotychczasowej realizacji Programu dokonano szeregu usprawnie systemu gospodarki wodnej w dorzeczu Odry, w tym zwłaszcza powyej Wrocławia. Konsekwentna realizacja zada w lasach i na terenach lenych przyczyniła si do poprawy ich stanu i zwikszenia retencji wody na terenach lenych. Ponadto zrealizowano szereg inwestycji, które poprawiły bezpieczestwo przeciwpowodziowe w najbardziej zagroonych miejscach, a take zapewniły integrowanie rónego rodzaju działa podejmowanych w ramach całego dorzecza Odry. Powstało wiele inicjatyw dotyczcych prowadzenia właciwej gospodarki przestrzennej, z uwzgldnieniem ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody. Jednak pomimo tych widocznych ju efektów, cel Programu, jakim jest modernizacja Odrzaskiego Systemu Wodnego nie został jeszcze osignity. Poniesione do koca 2008 r. nakłady stanowi zaledwie 36% rodków zaplanowanych w ustawie o ustanowieniu Programu. Na tak sytuacj wpływ miało wiele czynników, miedzy innymi to, e Program opracowywany był od 1998 r., a koszty jego realizacji ostatecznie zdefiniowano według poziomu cen z roku Ponadto zapisane w ustawie nakłady stanowiły kompromis pomidzy faktycznymi potrzebami, a ograniczonymi moliwociami budetu pastwa. W ostatnich latach natomiast obserwujemy znaczny wzrost kosztów realizacji inwestycji. Nastpiły take zmiany w systemie prawa krajowego zwizane z wstpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Ze wzgldu na coraz wysze standardy, zwikszaj si podczas realizacji inwestycji infrastrukturalnych koszty dotyczce bezporedniej ochrony rodowiska. Zwikszony popyt spowodował dynamiczny wzrost kosztów robót budowlanych i materiałów. Ze wzgldu na niewystarczajce moliwoci budetu pastwa, finansowanie zada Programu nie mogło by w pełni skuteczne. Istniejca od 2004 r. moliwo korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci tylko w ograniczonym zakresie została spoytkowana na realizacj Programu. W okresie omiu lat realizacji Programu nastpiły równie zmiany o charakterze politycznym i ustrojowym, zarówno spowodowane wejciem Polski do Unii Europejskiej, jak i powstaniem w midzyczasie nowych regulacji prawnych, planów i strategii, nie tylko polskich ale i europejskich, majcych istotny wpływ na Odrzaski System Wodny. Biorc pod uwag, wskazane wyej aspekty, Komitet Sterujcy Programu dla Odry 2006 podjł na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2008 r. decyzj o koniecznoci dokonania aktualizacji Programu. Jej celem jest dostosowanie kierunków realizacji Programu do obecnych uwarunkowa i nadanie takiego tempa wykonania, by moliwe były do osignicia zarówno cele krótkookresowe, jak i strategiczne. 18

19 Stanowi ma ona te podstaw dla dokonania nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry Opracowana aktualizacja przewiduje midzy innymi, e: - w zakresie bezpieczestwa powodziowego, Program w szczególny sposób zajmuje si ochron przed powodzi duych skupisk ludnoci i cennych przyrodniczo terenów połoonych w dolinie Odry. Przede wszystkim ochron objte s miasta: Racibórz, Kdzierzyn-Kole, Opole, Wrocław i Słubice. Uwzgldnia ona te zapewnienie bezpieczestwa terenom, gdzie powodzie s czste i charakteryzuj si gwałtownym przebiegiem (Kotlina Kłodzka oraz pozostałe lewobrzene dopływy Odry). Istotnym elementem Programu jest równie dorzecze Warty. W tym całym kontekcie obecnie najwaniejszymi zadaniami do realizacji s budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny (polder) oraz Modernizacja Wrocławskiego Wzła Wodnego; - w zakresie działa proekologicznych Program, realizowany w skali całej zlewni Odry, bdzie wspierał osignicie dwóch najistotniejszych obecnie celów stawianych przed gospodark wodn i ochron rodowiska przyrodniczego, tj. osignicie dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zalenych (zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej) oraz zachowanie korzystnego stanu ochronnego siedlisk i gatunków stanowicych przedmiot ochrony według dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej; - w odniesieniu do funkcji transportowej rzeki, zakłada si osignicie dla Odrzaskiej Drogi Wodnej parametrów klasy III, z moliwoci, w póniejszym okresie jej rozbudowy i modernizacji, uzyskania klasy IV. Stworzy to szans dla ograniczenia oddziaływania na rodowisko transportu drogowego i wzrostu przewozu ładunków drog wodn w komunikacji wewntrz krajowej oraz umoliwi efektywne wykorzystanie połczenia Odry z zachodnioeuropejskim systemem dróg wodnych przez kanał Odra Szprewa i kanał Odra Hawela, a by moe w póniejszej perspektywie Odra Dunaj. Niezbdna w tym zakresie jest kontynuacja modernizacji Kanału Gliwickiego, jazów i luz oraz zabudowy regulacyjnej na Odrze swobodnie płyncej, a przede wszystkim szybkie zakoczenie budowy stopnia wodnego Malczyce; - utrzymanie planowania przestrzennego i właciwego poprzez to zagospodarowania terenu jako skutecznego instrumentu zarzdzania ryzykiem powodziowym w ujciu długofalowym. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie obszarów zalewowych w oparciu o zrównowaone modele rozwoju gospodarczego, społecznego i rodowiskowego; - dalsz aktywizacj współpracy na rzecz popularyzacji Odry jako turystycznej drogi wodnej. Działania te maj istotny wymiar gospodarczy, historyczny i edukacyjny; - wykorzystanie niezagospodarowanego jeszcze energetycznego potencjału rzek w dorzeczu oraz modernizacj istniejcych ju elektrowni, traktujc te działania jako wkład Programu w rozwój wykorzystania odnawialnych ródeł energii. Aktualizacja Programu uwzgldnia take prowadzone obecnie przez Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej prace nad przygotowaniem Planu Gospodarowania Wodami dla dorzecza Odry. Plan ten ma stanowi podstawowe narzdzie polityki wodnej prowadzonej w całym dorzeczu i j skutecznie integrowa. Realizacja pełnego zakresu Programu pozwoli zabezpieczy dorzecze Odry przed katastrofalnymi skutkami powodzi oraz uzyska odbudowan i zmodernizowan drog wodn o zrónicowanej wprawdzie zabudowie poszczególnych odcinków, ale umoliwiajc transport ładunków tym szlakiem. Ponadto, w jego efekcie zostan stworzone warunki do dalszej rozbudowy Odrzaskiej Drogi Wodnej po 2015 r. Planowane działania 19

20 zapewni zarówno bezpieczestwo jak i zrównowaony rozwój całego dorzecza, gwarantujcy wzrost gospodarczy, zachowanie walorów rodowiska i racjonaln gospodark wodn. Objte aktualizacj zamierzenia które zostały zaplanowane do realizacji do koca 2015 r. oszacowano na kwot 9,168 mld zł (wraz z list zada rezerwowych). Ich realizacj rozłoono na lata zgodnie z załoeniami i horyzontem czasowym Strategii Rozwoju Kraju. Wskazano jednak równie zadania, których data realizacji jest duo póniejsza (do 2025 r.). Ze wzgldu na koszt wszystkich zaplanowanych inwestycji i harmonogram prac nie jest moliwe ich zakoczenie do koca 2015 r. Ponadto wymagaj one długiego okresu przygotowa, licznych uzgodnie, a przede wszystkim starannego przeprowadzenia procedur rodowiskowych i wyboru optymalnego wariantu technicznego. Przewidywany model finansowania przedsiwzi wpisanych do Programu zakłada zaangaowanie budetu pastwa na poziomie około 72% (dotychczas 61,5%), wskazujc przy tym take inne potencjalne ródła pozyskiwania rodków. Zaktualizowany Program obejmuje pełny zakres rozwiza ochrony przed powodzi, bazujc na ustawie Prawo wodne oraz Dyrektywie w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzdzania nim. Obok zagadnienia podstawowego, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa, uwzgldnia on równie skorelowane z nim aspekty ochrony rodowiska, turystyki i gospodarki, realizujc tym samym zasady zawarte w Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawie Prawo Wodne. Przedmiotowy dokument w dniu 5 maja 2009 r. został przesłany do wszystkich członków Komitetu Sterujcego, z prob o przekazanie opinii i zgłoszenie ewentualnych uwag. Nastpnie sugestie członków Komitetu były przedmiotem prac Prezydium Komitetu Sterujcego, które odbyło si w dniu 26 maja 2009 r. Aktualizacj Programu członkowie Komitetu przyjli Uchwał Nr II/2009 na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2009 r. (26 głosów za, 2 osoby wstrzymały si od głosu), zobowizujc jednoczenie Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 do podjcia czynnoci skutkujcych przyjciem przedmiotowego dokumentu przez Rad Ministrów. Biorc powysze pod uwag, w dniu 12 sierpnia 2009 r. Pełnomocnik na podstawie art. 53 w zwizku z art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z 2009 Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz oraz z 2010 Nr 28, poz. 145), skierował do Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska oraz Generalnego Inspektora Sanitarnego pisma zawierajce prob o ustalenie zakresu prognozy oddziaływania aktualizacji Programu na rodowisko. Jednoczenie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwizku z art. 46 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 przywołanej wyej ustawy w dniu 25 sierpnia 2009 r. w prasie o zasigu ogólnokrajowym (Gazeta Wyborcza) opublikowane zostało obwieszczenie Pełnomocnika podajce do publicznej wiadomoci informacj o przyjciu aktualizacji Programu. W obwieszczeniu poinformowano o tym, gdzie mona zapozna si z przedmiotowym dokumentem oraz o moliwoci zgłaszaniu uwag. W dniu 11 grudnia 2009 r. na stronie internetowej Urzdu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ukazało si ogłoszenie Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry Wojewody Dolnolskiego o przetargu nieograniczonym na sporzdzenie prognozy oddziaływania na rodowisko projektu dokumentu pod nazw Program dla Odry-2006-aktualizacja. Ogłoszenie zostało zamieszczone take na stronach internetowych Dolnolskiego Urzdu Wojewódzkiego (www.duw.pl), Programu 20

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006. Sprawozdanie Pełnomocnika Rzdu

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006. Sprawozdanie Pełnomocnika Rzdu Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Sprawozdanie Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 za rok 2006 1. KOORDYNACJA I WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADA PROGRAMU DLA ODRY 2006...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zada Programu dla Odry - 2006 w roku 2006. Pełnomocnik Rzdu Programu dla Odry - 2006

Informacja o realizacji zada Programu dla Odry - 2006 w roku 2006. Pełnomocnik Rzdu Programu dla Odry - 2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 Informacja o realizacji zada Programu dla Odry - 2006 w roku 2006 1 WSTP... 4 1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE PROGRAMU DLA ODRY-2006... 4 2. ORGANY USTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 roku. w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 roku. w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Projekt z dnia 01.06.2011 r. UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW z dnia.2011 roku w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSR-4101-05-02/2011 P/11/109 Warszawa, 13 stycznia 2012 r. Pan Witold Sumisławski Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty)

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Mgr in. Marian Maka MINISTERSTWO TRANSPORTU Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Arystoteles stwierdził pastwo jest wspólnot równych, majc

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE. Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry za rok 2010

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE. Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry za rok 2010 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2010 Wrocław, 2 czerwca 2011 r. SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 4 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu... 2006 roku w Warszawie pomidzy :

POROZUMIENIE. zawarte w dniu... 2006 roku w Warszawie pomidzy : Załcznik do uchwały Nr 1388/289/06 Zarzdu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2006 r. POROZUMIENIE w sprawie przedsiwzicia inwestycyjnego Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów

Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Zbiornik przeciwpowodziowy Boboszów Spotkanie informacyjno - konsultacyjne 29 październik 2012 Obszar działania RZGW Wrocław Obszar działania RZGW we Wrocławiu wynosi 40 tys. km² (ok. 12,6 % powierzchni

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wydział Programu dla Odry-2006

Wydział Programu dla Odry-2006 Wydział Programu dla Odry-2006 Wrocław, grudzień 2012 Opis ogólny SIPDO System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry Narzędzie informatyczne do wspomagania i koordynacji zadań inwestycyjnych w dorzeczu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY Ryszard Kosierb Ochrona przeciwpowodziowa oraz zapobieganie skutkom suszy sąs obowiązkami publicznymi, realizowanymi zarówno przez jednostki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku w sprawie skargi RED Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. na Rozporzdzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r.

Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r. Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r. Załcznik do uchwały Nr 32/05 Rady Nadzorczej WFOIGW w Kielcach z dnia 26 padziernika 2005r. zm. uchwał

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH Warszawa, kwiecie 2005 Wstp W celu wspierania osób i rodzin, które znalazły si w trudnej sytuacji wynikajcej

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla kursu specjalistycznego w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Ogłasza si minimalne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) Symbol 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry

Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry Plan Zarządzania Ryzkiem Powodziowym dla obszaru Dorzecza Odry Piotr Szymczak Koordynator Zespołu Dorzecza Odry Grontmij Polska Warszawa 13.01.2015 2 Zakres prezentacji Cel i zakres PZRP Informacje o obszarze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO REFORMA GOSPODARKI WODNEJ ZAŁOŻENIA NOWEGO PRAWA WODNEGO WARSZAWA 18.03.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Cele I. Pełna realizacji polityki zlewniowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa opolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WARSZAWA, 2006 ROK Spis treci Spis załczników i tabel 2 I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo