JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd! Relacja z WOŚP TERMINARZ MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA I ZAOLZIA TOP AMATOR CUP 2013 Sobota Petrovice u Karviné Niedziela Czerwionka (PL) Niedziela Czerwionka (PL) Sobota Petrovice u Karviné Sobota Petrovice u Karviné Niedziela Czerwionka (PL) Kontakt: tel , Terminy akcji honorowego oddawania krwi luty 2013 r Leszczyny, Targowisko, ul. Morcinka ( ) Rybnik, Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42 ( ) Czerwionka-Leszczyny, Zespół Szkół, ul. 3-go Maja 42 ( ) Inf. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Aktorka z naszego powiatu grywa w popularnych telenowelach Aktorstwo to podróż JEJKOWICE! Katarzyna Knura jest aktorką. Występowanie na scenie było jej dziecięcym marzeniem. Teraz, dzięki pokonywaniu kolejnych stopni wtajemniczenia do tego niezwykłego zawodu ma szansę je urzeczywistnić. 1+%&23",)2 "! +4+-".,#)%56,&#"7(8%5 9.:; -'< +-.+7(8%56 -'< +-.+7(846?'!(+# ;.&89"!+ & &+%&23+,)2!7+ 0CCD."#:6 #)'!8 ;.&',-E;)3+ ;."9),&#"38 +#-".,#)'? FG.-<H7+8I J"."-8 H"48< #+38 ) H"?'? :#"$< N"!&)6 + O&84)'6 ;"! "#)'4 -.'('.+ P Q'.(+.!+ R)77'.+ &' 1?'!("%&"(8%5/ M 0CTT."#: 4)'7)U48 "#+&?2 FL7+(I ) FH7'A+()+I/ M -84 & "72 ;.&8?+%)=3#) 18-8 &',&#"7(8%5 7+-/ M A)'BE%84."#: +#-".#+,-+()',)2 -+#B'.'B8,'.'4 -'+-.:!7+!&)'%) ) 43"!&)'B8 P -84 #)'.:(#:/ ;.+%2 & 43"<!&)'BE ".+& (+!+7 ;.&'! #+4'.E ) ;:< A7)%&("U%)E/!"#"$%&'()' (+,-./ a JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI ZADZWOŃ!!!! CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA 12 OKAZJA! M4 LESZCZYNY ZŁ OKAZJA! M3 LESZCZYNY ZŁ OKAZJA! KAWALERKA ZŁ DZIAŁKI BUDOWLANE ZŁ ZAPRASZAMY POMOŻEMY CI ZAŁATWIĆ KORZYSTNY KREDYT!!!!! ! ! ! !"#"$%&'()' (+,-./ 0 Krew cenny dar CZERWIONKA! Klub Honorowych Dawców Krwi im. lek. med. Antoniego Bery w Czerwionce- Leszczynach będący jednym z Organizatorów 21. Leszczyńskiego Finału WOŚP pragnie podziękować Wszystkim Seniorom i Seniorkom za ten cenny dar, jakim jest krew. W+7'B8 ;+4)2-+V " -846 (+,&'? 94)()' -+#)' ","A86 #-=.' A2!E% 7+-+%5 43"!"U%) -+#B' ()' -87#" " %+%56 +7' -'B " -8%5 ;.&',&3"U%)/ L"<.&8,-+?E% & "#+&?)6 "#.',)' -'9"."%&('9" X)(+< 3: MKYH?'!'( & "!!+?E%8%5 ()'9!8U P H+( Z',&%&8$,#) [0/ :."!&)(8 ;.+9()'48 B8%&8V \:!:B" ".+& T]C %5 ]C P [C_ + A83 A'&;"< #-=.'?!&)2#) -.+(,`:&?) B8%)'/^ KONKURS Drodzy Czytelnicy dla pierwszych 2 osób, które odpowiedzą na pytanie: jaki jubileusz niedawno obchodziła firma OSK Grzegorz Płonka, czekają nagrody 2 książki o Jerzym Dudku z jego autografem! Nagrody zostały ufundowane przez właściciela firmy Grzegorza Płonkę. Listownych odpowiedzi oczekujemy w biurze redakcji Nasze Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 1A. ZAPRASZAMY NA STRONĘ

2 2 nr 7! luty 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat CZERWIONKA! 12 Stycznia w Czerwionce, w ramach 21 edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się koncert, na którym swoje flagowe numery zaprezentowali muzycy zespołów,jinx Ferajna, Underground, oraz Skampararas. A.&4)'$ ()' 4)'7) &+-'4 (+<.&'#+()+/ c+#" (+,%'()' &',;=3 c)(l/ b'9",+4'9"!()+ &',;= S;"!#:6 \KL< :,#:-'%&()' F."&#.2%)3I &9."4+<!&"(' ;.&'!,%'(E ","A8/ M.';'.< -:+.&' #+;'7) (+ #"(%'.- &(+7+&38,)2 -+#)' Fj"(`:,)"(I6 FH,8%5"I6 %&8 FS" 7)`'I/ W+,-2;< ()' (+,%'()' FX'.+?< (+I m&',;=3 H";)=3 ()' & 4:&8#+n/ & -'< 9" 4)'7) "#+&?2 &+9.+V #)7#+ (+ \2,#)4 S;"!#:6 &A)'.+?E% ;.&8-84 #"7'?('6?+#B' %'((' ) ;."%'(-:?E%' (+ m;'< 3'( ;.&',3+()+ FQ:<!&)#In6 +7' ()' -+#B' -8%5 B8%)'I %&8 -'B!+?E%8!" 48U7'()+ "?+#B' FJ.+9)In/ W+,+4 #"()'% &+9.+3 Fo(!'.9.":(!I ) FS#+4;+.+.+,I6 + #"$%+/ j+3+ +#%?+ ()' &+#"$%&83+A8,)2 9!8A8 ()' "%5"-()%86 #-=.&8 ;"4"% ) A.+7) &A)=.%' ;)'()2!&8/ H"(+!-" Z',&%&8(+%5 & #"< 7'?(E &A)=.#2 e(`".4+%?) (+ -'4+-,-+-8,-8# :!&)'7)3 (+4 H&= -9* I,,"9g P _` )+*6%/-0 72'6%0) a_ T$,-&)+$* c(-b+&6%/&= #2.26* '%-J,- <2=/28 ;6-.-&)%,0K6H( 3.-/* -.-0)+0 M%&$(-2/,08Z&)%6%*/* 1'0A2 )-J %&4$0> ad aef9`d %A 2$0% _g :-+$H(,$(-9,+H$B 2''0A2 hi <2/2$2(*6< XIX Finał '0(6H( %,: V? [&$* ( 0,6=J %00/3052(0/*6< 4*A2 fi (2:2/+0$-1)%*/ 03&,#7%1$9 5)% LESZCZYNY! Główny organizator Akcji Krwiodawstwa towarzyszącej 21. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którym był Klub HDK im. lek. med. A. Bery z Czerwionki. ","< A+%5g H.'&', k:9'():,& S-"7+.&6 S-'`+( c+.",&6 d.&'9".& Z',&%&8$,#)6 S-87,#)6 ;.+9(E,'.!'%&()' 4: S&-+A: 0T/ X)(+3: Z',&%&8(+%5 P J5 R4/ \+.< Z""&'6 ('? ;.&'& '#);2 & 7'#+.& \+.'# O'&('.6 1"`)+ c+()(+ G!+4< %&8#6 \+.'# S#.&8;%&8#6 J+< 4)+( L"&)#6 G((+ M+9('.6 Z:< %8(+ H)"(-'#6 d.+b8(+ M)!'.+6 LESZCZYNY! 7 lutego w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Leszczynach odbył się Bal Bąbelkowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Jestem. Konwój Muszkieterów b'(!&)'$ ;"!< ";)'%&(8%5 Fc'<,-'4I d"u%)'4,;'< %?+7(84 A83+ e&+a'7+ %)'7#+,#7';: Z',&< %&8(+%56 #-=.+ ;.&'#+&+3+ %&'# U%) a/]cc &3/ (+ Fc',-'4I/ MKYH ".+& 7:<!&)"4 Ta,-8%&()+ %&+,)'?'9" "!!+7) -'( %'((8 JGO6?+#)4?',- c',-'u48!:4()6 (+,&'? d4)()' (+%5 &93",)3",)2-87: %52-(8%5 ;.+9(E%8%5 ()'UV ;"4"%/ j&2uv & +7' (+, ","A86 #-=.' ;.&8,&38 ;".+& ) 4+48 (+!&)'?26 B' ()' ",-+-()/ B' >.=!3",)3 A83+6?',- ) A2!&)' ;"-.&'A(+/.)+ L+7+ ()' & "-.&84+(8%5 ;)'()2!&8/ M)'7#)' -+.):,&#"4 & 7',&%&8$,#)'9" 1S6 #-=.',E %52-('!" ;"4"%8 ;.&8 -'9" -8;: )4;.'&+%5/ H"(+!-"!&)2#) Z"#+7('4: FO+4B+I 4"B(+ "!!+V (+ Tf ;"!+-#:/."/)-$ 0,1-$ M 1A)=.%'!7+ MKYH 7',&%&8$,#)4 J"4: :!&)+3 hc ",=A/ K!!+(" "#"3" T[ 7)< ".+& &'A.+(" Tia &3"-8%5/ M)'.&8486 B' :.+-:?' -" %5"%)+B #)7#+ ),-()'$ 7:!&#)%5/ KA'%() 1+.&E!: RJL )4/ G(-"()'9" 7)%&E (+ -"6 B'!+.%&8$%8 ()',;"%&(E (+ -84?'!(84!(): ) %&2UV & ()%5?',&%&' ()'(+7'BE%8%5!" B+!('9" L7:A: &'%5%'!" (+,!"3E%&8V/ Aktorstwo to podróż!"#"$%&'()' &',-./ T!"#$ "&'() &*+,-& -(./0 102,) 0//#345! #$%&'& ()%*)+,-. /-& /2$.2(0/&32 +$*41 5* $08 6*9 +2 /-& ':0,232;9, ;.-1 32'%-/06< 7$03/-& (*=;> '2 +&0+$%& +$%&40 4*> /0 %0(2A0/-&9 ( %0:&5/2;6-2' 728 +$%&49 2' +$*41 7$06* /0' )%+1,B? C-&A0+(2 +&5 2''%-&:-> 32 2' 5*6-0 7$*(0+/&32! 0,+2$)+(2 (6<2'%- ( 5*6-& D% E? F2 /-&)0.28 (-+* (*)-A&, 7)*6<-6%/*9 72+(-&$8 '%0=B +2 (*4-+/- #)%2/-0,.H(-9 5& /-& (*,2/1=& %0(2' $2)+1! =&)+ 0,+28 $&.? I30'%0. )-J % +*. )+(-&$'%&8 /-&.G 4J'B6 0,+2$&.9 6-B3:& 7$%*8 3:B'0)% )-J :1'%-2. - )*+106=2.9 )%1,0)% - 7$061=&)% /0' )24B?!"#$ )6& 7&/ &*+,-1+',5! F2 2' 726%B+,1 '2,2K60 '$230 (&(/B+$% )-&4-&? F2 2',$*(0/-& )-&4-&9 6-B3A0 72'$H59 '26-&,0/-& (A0)/&= +25)0.2;6-? C0:&5* 2'/08 :&L> )-&4-&? M-&,0(0 =&)+ )7$0(0 % )%1,0/-&. 72%*+*(/*6< 6&6< /08 (&+ ( 6-&./*6< 6<0$0,+&$06<! 728 )+0>9,+H$B )-J 3$0 /0:&5* 72:14->9 +$%&40 72)%1,0> 72%*+*(/*6< 6&6< /0(&+ ( /0=32$)%*6< 42<0+&$06<? N27-&$2 (+&'*.25/0 +0,B 72)+0> '24$%& 2'%(-&$6-&':->? O0 =&)%6%& /-&.-0A0. 2,0%=- %03$0> /07$0(8 'J D6%0$/&32E 6<0$0,+&$19 =&'/0, %07&(/&./-& +2 )72+,0? :;93/09 <-,'&)"0 7&/0 "&82= 30& +9&+-&6/9 " )"09>$0 0 $?,= N:0 '%-&6- ( (-&,1 7$%&')%,2:8 /*. - /-&62 )+0$)%*6< +2 7$%&'& ()%*)+,-. P2$.0 '2),2/0A&= %0408 (*? C0=40$'%-&= '%-0A0 /0 (*8 24$0L/-J? Q'%-0A ( %0=J6-06< 728 (2'1=&9 5& '%-&6-J60 (*24$0L/-09,+H$0 =&)+ 7$%&6-&5 /-&%.-&$%2/09 =&)+ 7-&:J3/2(0/0? R'*4*.A28 K-" ","A86 M)'7#E K.#)',-.2 G#%?) L".(+, Q"9:< '%-&5 - '2$2;:- $&31:0$/-& 16%&)+8 /-6%*:- ( %0=J6-06< 1+$%*.0:-4* =&= '%-&6-J6* 72%-2.? C07$0('JS I08 =J6-0 2+(-&$0=B :1'% =B 7$%* '*):&,)=-! )0.0.-0A0. +&32 7$%*,A0' (.2=&= 3$17-&? C0=+$1'8 /-&= =&'/0, 2+(2$%*> /0 %0=J6-06<.A2'%-&59 )%6%&3H:/-& ( (-&,1 3-./0%=0:/*.! /0=7-&$( +$%&40 7$%&A0.0> ()+*' - '2+$%&> '2-6< 2)242(2;6-?!"# $?,)"09. $& 1"3"9B(6/9 <,= )98C309 ), "&82>5! F0,! /0=6%J;6-&=.A2'%- :1'%-& (-'%B ;(-0+ ( 6-&./*6< 40$8 (06<9 =&)+ 2/ ':0 /-6< /-&7$%*=08 %/*9 +0, 32 72=.1=B? I0=J ':0 /-6< 1=;6-& &.26=-! 2,0%1=& )-J9 5& 2+06%0=B6* -6< ;(-0+ =&)+ 40$'%-&=,2:2$2(*? I0=J6-0 16%B 2'72(-&'%-0:/2;6-! 2,0%1=& )-J9 5& $2)+1-6< 7-&$()%0 7$060 /0 )6&/-&? C01,0 $2:-9 ()7HA7$060 % -//*.- 0,+2$0.-? F2 '2),2/0:& 1($05:-(-0 / %&/-&? O&;:-.A2'%-& :-(2;> (*42$1 )6&/&,9,+H$&.23B $&0:-%2(0>9 %(*,:& (*4-&8 $0=B +&9,+H$& '2+*,0=B -6< 628 '%-&//*6< 7$24:&.H(?!"# D$0982+/,C30 "),;#'&/9 <-"9" &*+,-(' 102 /& 3, )"09E5! I 7&(/2;6-B? #$%2'1=& ( +*. (*70',1 7$060 % 3A2)&.? RA2) +2 (-&:,-& /0$%J'%-& 0,+2$0!,-&'* )-J 32 >(-6%*9 (*.2(J9 '*,6=J! 3A2) )+0=& )-J :&7)%*9 72%(0:0 :&7-&= )-J,2.1/-,2(0>? C016%*6-&:&9 )7-,&8 $%*9 '%-&//-,0$%& (-&'%B =0, )-:/* - (*>(-6%2/* 3A2)? T7$H6% +& /0 =&)+ 7$060 % 6-0A&.? U2(0 6-0A0 7$%*'0+/0 =&)+ /-&%(*8,:& (,2/+0,+06< % -//*.-9 )7$0(8 /2;> P-%*6%/0 7$%*'0=& )-J ':0 '28 4$&32 )0.2726%16-0? F&* '1<,$0/& 7&/0 <-&32 /& <6&= /09 /&8<,<D6&-/0981"#34 <,61*034 Z);+ L+&)4)'.&6 Z',&%&8$<,#) d.&'9".&6 Q'.(+.!6 H)"-.6 Q:97+ \+.)+6 S"A)# G((+6 H"!:`+7,#+ e&+a'7+6 H+$<! N%-J,1=J9 40$'%2 D#:&40/--E 3$0A0..-&)%,0/8,J,0.-&/-6* (*$%160/B % '%-&>8.- /0 4$1,? C-& 24*A2 )-J 4&% (-&8 :1 '14:-9 42,$J6-:-;.* )6&/J /0 72'(H$% '0A $%J)-)+* '&)%6%? U &,-70 4*A0.-A0 - ()%*8 )6* )-J %& )24B '230'*(0:-? #08.-J+0.9 5& )%6%&3H:/-& %0),26%*A./-& (H%&,!.H= $&,(-%*+ % D)&$-0:2(*.E '%-&6,-&.! :0:,B? #A06% '%-&6,0 72'A252/2 =15 ( )+1'-1? V+.2)P&$0 /0:&50A0 '2 7$%*=0%/*6< - /-&%(*,:& 7$%*=&.8 /*6<? I,2:&- % 7:0/1 DW:0/1E % J+0. '24$* /0)+$H= X%04&:- F$2=0/2(),-&=!,+H$0 ( /-6%*. /-& 7$%*72.-/0,$&2(0/&= 7$%&% )-&4-& 72)+06- % )&$-0:1? F2 1;.-&6</-J+0-2+(0$+0 2) $'%2 :14- ;7-&(0>? F&*034 -&) $,.9 7&/0 D)"0960> +#$G *+(-"# ",1+&> &*= +,-&$05! N:0 +*6<9,+H$%* /0 72(05/-& 7:0/1=B %0=B> )-J 0,+2$)+(&. 7-&$()%*. 6&:&. 72 ),2K6%&/-1 )%,2A* ;$&'/-&= 72(-//* 4*> &38 %0.-/* '2 )%,2A* +&0+$0:/&=? C-&8 )+&+*9 /-&.0 62 )-J 6%0$2(0>! 4&% )2:-'/&32 7$%*32+2(0/-0 /-&.0 %&8# L.&8,&-"`6 S-.8%&'# \)%5+36 d+a". J+4)+(6 R+)4 L+-+.&8(+6 O+`+36 J';-:3+ c+%'#6 1+;)=. c'.&86 \)-:.+ M+7!'4+.6 Q)'7'% Q"B'(+6 M8%),3" Q'('<!8#-6 \:.+ \+.-8(+6 J+$%&8$,#) L.&8,&-"`6 c"7+(-+6 S3:;)# G9()',&#+6 H)"-.6 d.&8a'# 3'# L+-+.&8(+6 W':!'# d.+b8(+6 W':!'# Q"9!+(6 d.&'< 9".&6 S&+7+ \+.'#6 \+.,&+3'# \+.%)(6 S-"7+.& k:9'():,&6 S&8< 4:.+ L.&8,&-"`6 S&84)%&'# \+.< -8(+6 S&84)%&'# X.+(%),&'#6 d+< ()'# K7+`6 M+9('. G7)(+6 M+.&'< %5+ G9()',&#+6 Q:3+- \+.7'(+ ".+& Z+%5 J+4)+(/ 23&,4"3& 5,%&6&78%-) 62 :-6%*> /0.-&=)6& ( Y0. +0:&/+ /-& (*)+0$6%*? C0:&5* )2:-'/-& 7$%*32+2(*(0> )-J 72' 2,-&.,232; % '2;(-0'6%&/-&.? WHA,0 +&0+$0:/& )B '24$& %B 72')+0(? O&;:- )-J /-& 1'0! /0:&8 5* 7$H42(0> -//*6< '$H3-72,28 /*(0>,2:&=/& )%6%&4:& 7$%*32+28 (0/-0 '2 (*.0$%2/&32 %0(2'1? F&*09 <-"9) '#= "'&/0&5! F&$0% 7$%*32+2(1=J )7&,+0,: '*8 7:2.2(* %.A2'%-&5B /0 72')+0(-& )%+1,- V/'$%&=0 Z&/0$+2(),-&32 DC0 /-4*E? [J'%-& )-J /0%*(0A DO0, +2 ( P-:.-&E - 1,0%*(0A.A2'%-&5 ( )72+,0/-1 % 7$24:&.0.- ()7HA8 6%&)/&= $%&6%*(-)+2;6-? #:0/1=J %08 0/3052(0> )-J ( 7$2=&,+ 0,+*(/28 ;6- +(H$6%*6< ':0 '%-&6- -.A2'%-&8 5*9 =&'/0, /0 $0%-& /-& 6<6J %'$08 '%0> ()%*)+,-6<.2-6< 7:0/H(?!, 3430&?&;# 7&/0 ' <-&3# +'(-3"985! M<6-0A04*. '2),2/0:-> )(H= (0$)%+0+ ( 7$06* % 6-&,0(*.- $&5*8 )&$ %/0> -6<.&+2'* 7$06*? C0=6-&,0()%&.&+2'* )+2)1=B (&8 'A13./-& (A2),- $&5*)&$ \13&/-2 [0$40 - #&'$2 V:.2'2]0$? ^2%.0(-0A!"#$%& ()*+,- Na odbywającym się w tym roku Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie zespół wokalny SINGERS z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce działający przy Gimnazjum w Piecach zdobył I miejsce w kategorii młodzieżowych zespołów wokalnych. Międzynarodowy sukces Singersów K.+(!&' 4"B' `+#-6 B'!" 9.:!():,-+?' A7),#" 0CCC ;"!< W+-"< @ -87#" (+?7';,)/ 1(+7'< &)'()',)2 9."()' 7+:.'< -" G7' (+ -84 ()' M p".+%5?:b "! Tq 7+- FQ=9,)2."!&)I S)(9'.,) e 4)'?,%'/

3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 7! luty LYSKI! 13 stycznia po raz siódmy do kwestowania w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabrała się młodzież z gimnazjum w Lyskach. Tym razem młodzi wolontariusze naprawdę mają się czym pochwalić tegoroczny finał okazał się wyjątkowy. 4)4",)+.%&8,-'9" 4."&: ()'!&)'72 Ti^DTi &3"-8%5 ) ]T 9.",&8 P -" " ;)2V :A)'93846 #)'!8!" ;:<,&'# Th^]CC &3"-8%5/ O'< A83+ -+#B' #)'? P & %+3'?,&#"386 #-=.+ 7)%&8 A'& DC %52V!" (+,&%&8-(8 +B D] 43"!8%5 7:!&)/ 1 -'9" %)',&8,)2 \+39".&+-+ b:< 7'%6 #-=.+ (+ %"!&)'$ :%&8 +(9)'7,#)'9"6?'!< (+#?:B "! #)7#: ,'%#)'?,&#"7'/! T4)&$(1=J 01+&/8 +*6%/& %00/3052(0/-& 16%/-H( 4&% (%3:J'1 /0 +2 '2,+H$&=,:0)* 16%J)%6%0=B9 6<J+/-& 0/308 51=B )-J ( +J P2$.J (2:2/+0$-0+1!.A2'%-&5 6<6& 7$062(0> /0 $%&6% -//*6<? #2%0 )0.*.,(&8 )+2(0/-&. )0.-.1)%B 7$%*32+2(0> 71)%,-9 (*8 WOŚP ORZESZE! 13 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 21. finał. Orzesze w tej akcji brało udział już po raz 12. Główny sztab mieścił się w Gimnazjum Nr 2 im. Stanisława Ligonia w Zawadzie. 7"(-+.):,&8 & %+3'9" K.&',&+/ ()%+%5 4)+,-+/ K.< 9+()&+-".&8,&'`,&-+A: e7"(+ j&+.!8a"( ".+&!8.'#-". d0 d"7:,6?+# %"."#:,-+(27) &+!+()+/ b'9"!()+!:b",)2!&)+3" (+ -'.'()',&#"< 38/ ;.&'& S'#%?2 b'+-.+7(e ;.&8 (8%5 7&A/-> 0/,-&+*9 1%*),0> %32'* $2'%-6H(9 6<28 '%-> /0 %0.-0/9 6- %00/3052(0/-.0=B.25:-(2;> 1%*),0/-0 '2'0+,2(*6< 71/,8 +H( 7$%* $&,$1+06=- '2 :-6&1.9 =&'/0, 2'/2)%J ($05&/-&9 5& /-& +2 =&)+ '&6*'1=B6& P -3:4+%&8,&#"7(+ #"".!8(+-"./ H+() \+39".&+-+?:B "! ;)2%): 7+-?',- & 43"!&)'BEg! M2 6-&,0(&9 '2 0,6=- (AB6%0=B )-J +0,5& /0)- 04)2:(&/6-9.0=B,-:,1:&+/-& '2;(-0'6%&/-&! =B 7$%* :-6%&/-1 %&4$0/*6< 7-&/-J'%*? KA"# & 9)4(+&?:4 4"B(+ "U%)'((8%5 4/ j&'.()%8 M -' 4)'?,%+ 4)+3 ;"! "#)'4 9)4(+&?+7(8,&-+A/ j" ),-"-('6 43"<!&)'B #"(-+#%)' & #"4),+.)+-'4 ;"7)%?) P ) :#3+<!&)' ;-/ FJ."9+ U()'9)'4 &+,8< ;+(+/ + 4)3"< " 9"!&)()' 0C 4)+3 4)'?,%' ;"#+& `+?'.< %&8((8 A:`'- & %)+<,-'46 ) 5'.A+-E/ O&)+&;.* 40$'%2 ('%-J6%/- 16%/-2. - $2'% % ? C-,+ /-&.H(- /-&9 ()%*)6* )B %0()%& 40$'%2 %00/8 3052(0/- ( e7"(+ j&+.!8a"(/ ;)'()2!&8!"?'!('? ;:,&#) &'A.+< 3+ :%&'(()%+ & 1',;"3: S&#=3 W. K.&',&:6 W+-+7)+ Q"$%&8# P TCDD/CD &3/ M +#%?) MKYH %&8(< (8 :!&)+3 A.+38,3:BA8 ;".&E!#: ;:A7)%&('9"6 H"7)%?+6 S-.+B \)'?<,#+ ) S-.+B H"B+.(+/ c'!(",-#+ & KSH %"."#: (+!&"<.:?' ()'A+I/! M2 $2,1 ()7HA7$061=&.* #$2(0'%-.* %04&%7-&6%&/-& 7$%* 72,0%-& )%+16%/*6< 23/-9 7$%*8!+3+,)2 `+#-6 & 9)4(+&?:4 4)(:-8 "9=7(";"7,#)'?6 P A83" -" &.+%?) (+ & `)< O8A()#:/ -.+`)7) #"$< 9."!&'()'4 A83r "9."4(8 -".-6 #-=.'9",4+# ;" F&A)".&'I A83 mb1n =&5'50.* (2%&. 42=2(*. 60AB d 2)242(B 24)0'B? TY# O0;,2(-8 6& $H(/-&5 2+$%*.0A ' O1$,0 ai_i $2,1 /08 )%0 =&'/2)+,0 4$0A0 6%*//* 1'%-0A 7$%* 72(2'%-9 % $%*.0A0 72.7J )%:0.2(B ($0% % 2)7$%J8 +&. 2 (0$+2;6- h?jii %A? P ;.'&', KSH c"< +((+ L"%):A)$,#+/ RYBNIK! ŚWIERKLANY! Śląski Wojewódzki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Udało się zebrać ,05 zł. W samym Rybniku kwota zebrana przez wolontariuszy wynosiła około 130 tys. zł. W+.8A()%#)'?,%'()',-+(27) -+%8 j+..+(-:< %5)776 O'(+-+ H.&'48#6 W)' -.+!8< %8?('9" ()'A+ ".+& ;)."-'%5()%&< (8%5/ A83+ c:<,-8(+ + (+! %+3"< U%)E P L+A+<.'- \3"!8%5 H"!%&+, MKYH 5'?(+3 O8A()#+ & \)'?,#+ K.#)',-.+ J2-+6 "!'9.+< (",;'#-+#7' -'+-.+7('6 + -+#B' "!< ".+& (+?43"!,&8%5/ MU.=! 7)%&(8%5 +-.+#%?)6,3:BA8 4'!8%&< (' A'&;3+-(' A+!+()+6 &+,+! :!&)'7+()+ ;"4"%8/ H"(+!-" ;.&'< +#%?2 P "!!+3" ati ",=A6 adq ",=A/ NE%&()' &+A.+("aCi MKYH & (+ %&-'.'%5,-.'`+%5 P S-.'`+ \:&8%&(+6 S-.'`+ J"A.8%5 S-.'`+ W+:#) ".+& S-.'< `+!7+ +#%?) "!A8< 3+,)2 -+#B' 7)%8-+%?+/ MU.=! &+< ;.",&"(8%5 9"U%) \)+,-+ K.&',&'6 A:.4),-.& G(!.&'? S&+`.+()'% ) O+!8 \)+,-+ c+( \+%5/ ;.&'!< 4)"-8 A838 A+.!&" +-.+#%8?(' (;/,.'A(8 &",-+3" -87< #" 0C,&-:#n6 ",)E9(E3 %'(2 icc &3/6 #",&:7#+ & +:-"9.+`'4,)+-< #+.#) G((8 Q+.+$,#)'? P 0CC &3/6 \)U P 0a] &3/6.8,:('# M MKYH 7)%&()' 4)',&#+$%8 d4)(8 1'A.+(" "#"3" T] -8,/ &3/ G#%?2 d)4(+&?:4 )4/ L+."7+ \)+.#)/ W+ -'.'()' 9)4(+&?:4!&)+3+3" 7"(-+.):,&8P ) o."%&8,-'9" ses `)< (+3:!"#"(+3+ \+.)+ O!:%5!8.'#< -". & (+:%&8%)'< 7+4) S;+(!'7 ".+& d.&'9"<.&'4 M8%),&%&"#/ b'9"!()+ "!A838,)2 +.-8,-8%&< (' ".+& O"&'9.+< (" ) ;)3< #) ("B('?/ W+9."!E!7+ A83 H:%5+. M=?-+ d4)(8 (8 ".+& d4)(('9" KU."!#+ L:7-:<.8 ) J"!8,;"&8%?) 9"U%) 9!&)' 4"B(+ A83" &+#:< ;)V ;8,&("U%)/ M)'7#E K.< #)',-.2 -" -+#B' ;";.&'& #:;(" ;.+%.2#"<!&)'7()%&8%5 ".+& +.-8,-8%&(8%56 :&!"7()'() 9)4(+&?:4/ \+.%'7)(8 S-8%& P Tq] &3/6 #"<,&:7#+ MKYH P Ta] &3/6 ;+(".+< 4+ K.&',&+ e7"(8 P TCC &3/ 0hDC &3/ &+,)7)3 #"(-" `:(!+%?) c:.#+ j&+, ;.&'! 7)%8< -+%?E :4)7)7) &'A.+(84 9"U%)"4 9)4(+< &?:4 c+,'3#+4) ;" Y7E,#:/ M'.<,?+ -+ 9:,-:/ Q83" U4)'%5: )!"A.'? W+,-2;(8 00/ `)(+3?:B &+."#/."/)-$ 0,1-$

4 4 nr 7! luty 2013 Nagrodzono sportowców CZERWIONKA! 18 stycznia odbyło się spotkanie ludzi sportu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zorganizowane w ramach jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce- Leszczynom. F4'!+< 7' ]C<7'%)+I6 #-=.' "-.&84+3" TTq ",=A/ Z),-2 (+9."!&"(8%5 ".+& `"-".'7+%?2 4"B< (+ &(+7'>V (+,-."()' (((?&/0)%&.-0)+2?7: o."%&8,-"uv @8,-2;+4) &',;=3 j7+:!)+ ) L+,)+ Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Przyznano Statuetki Leszczyna 2012 LESZCZYNY! Dnia 8 lutego w Domu Kultury w Leszczynach odbyła się uroczystość przekazania Przedsiębiorcom statuetki Leszczyna J+4)+( c+( J8-#" ".+& O"4:+7! S-'(%'7 (+ Tq,-8%&()+ A./ ;"."&;+-.&'(): :,-+7)3+6 B' S-+< -:'-#) FZ',&%&8(+ 0CT0I &",-+(E ;.&8< &(+(' (+,-2;:?E%84 ;.&'!,)2A)".%"4 ) `).4"4g S;=3!&)'7()+ FL+.7)#I6 S+A)(+ ) H)"-. Z';)"%5+6 H/H/R/o/ H7:,t\)(:, H)"-. S&+.'#6 GG H."?'#- S;=3#+ & "/"/ G!+4 S;8.+ ".+& O',-+:.+%?+ FL,)EB2%+I d.+b8(+ L:A+<,+/ F4'!+7' ]C<7'< %)+I6 #-=.' "-.&84+7) G!+4 O+-#+6 H)"-. j54)'7 ) O"4+( W"9+/ W+ :."%&8,-"UV ;.&8A87) ) 94)((8% #B' ;",'3!" H+.7+4'(-: k:.";'?,#)'9" Q"9!+( 1',;=3 F189&+#I/ XII Powiatowa Parada Jasełek CZERWIONKA! 9 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce odbyła się już XII Powiatowa Parada Jasełek, która po raz kolejny była doskonałą okazją do zaprezentowania licznych talentów artystycznych przedszkolaków jak również uczniów szkół podstawowych. S&#"3+ ;+.+`)+ J'#+(+- J2A)'$,#" ".+& O8A()%#)/! O&)+ +2 =15 '(1/0)+* b&)+-(0: O0)&A&,? I06%*8 /0:-;.* ( (0$1/,06< %/06%/-& $H5/-B6*6< )-J 2' 24&6/*6<9 72/-&(05 (+&'* (*)+J7* '%-&6-2'4*(08 A* )-J ( ^&)+01$06=- ^232(0 ( Y+0/2(-606<? C0)+J78 /-& 2$30/-%2(0:-;.* O0)&A,0 ( U-&=),-. T;$2',1 W1:+1$* 7$%* 70$,1 -.? b1$32a0? F0. 4*A* 40$'%2 '24$& (0$1/,-9.?-/? 7$2P&)=2/0:/0 )6&/0 P J8.'#-". F&= 39* J,'-&/ P T',-:,1 :0+ (*'0$%&/-& +2 2'4*(0 )-J ( U-&=),-. T;$2',1 W1:+1$* 7$%* Niedzielne muzykowanie LYSKI! 13 stycznia w kościele parafialnym w Lyskach swoje umiejętności przed publicznością miały okazję zaprezentować muzykalne dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. ;."9.+46 #-=.8,#3+!+3,)2 & ;)'U()6 + -+#B' 4'7"!)) )(,-.:< 4'(-+7(8%5/ b' ",-+-()' ;.&'& 1',;=3 H+()' W+:%&8%)'7#)6 #-=.' ";)'< #:?E,)2 &',;"3'4 49. L+.)(+ S#"%&'# ) 49. Q'.< (+!'-+ R+.+&)4 A838 #,)E!& ;."A",&%&?+# ) (+9."!&)7)!&)'%) 9."4#)4) e%5 :&(+()' ) A838!7+!'A):-:?E%8%5 4:< (+9."!E ( 70$0'%-& 16%&)+/-6%*A2 72/0' +$%*'%-&8 ;6- )%,HA9 =&'/0, ( +*. $2,1 =&) $&%0,0.&8 $0:/09 72/-&(05 % $H5/*6< 72(2'H( '2+0$A2 '2 /0)./-&= %&)72AH(? o."%&8,-'9" J8.'#-". F&39* J,'= -& ".+& #,)E!& ;+.+`)) OD= B9/0D1" PD-3",*/ b.+!8%8?()'?+,'3#+."&;"%&238,)2 + (+,-2;()' (+,%'()' 43"!&) +.-8U%)/ "!&(+< %&+3,)2 ".89)(+7("U%)E Q"B'9" W+."!&'()+/ W)' &+A.+#3" -.+!8< %8?('9" ;"!'?U%)+!" -'4+-:?+# ) ;"3E%&"('9" & P U/-&=)%0 -:2;> 16%&)+/-,H( #0$0'* O0)&A&, =&)+ )72(2'2(0/0 2,$&)&. %-.2(*.9 0 '2,A0'/-&= 6<28 $240.- '%-&6-? M%J;> %&)72AH(9,+H$& %3A2)-A* 1'%-0A ( 2)+0+/-&= 6<(-:- (A0;/-& % +&32 72(2'1 %$&%*3/28 (0A2 % 7$%*=0%'1 '2 /0) P Q-1"D6& R,'&6= 1*&6 ".9+()&+-". see H+.+!8 +0,-&= #0$0'%-& O0)&A&, 1=0(/-0=B )-J /0)%&.A28 '& +0:&/+*9 0 +&/ 72+&/6=0A9,+H$* =&)+ ( '%-&6-06< (0$+2 72,0%0> (-J,)%&= 714:-6%/2;6-? 1',;"3: S&#=3 (. Q'3#: m";)'#:( Q"B'(+ M87'B"36 M87'B"3<\"3!.&8#n6 F\"?+!."9+!" Q'-7'?'4I/ ;-/ ) -+$%& &)'4)"!7+ c'&:,+i 7) 1',;"3: S&#=3 (. Z',&%&8(+%5 m";/ S#".:;+n/ ;.&89"< m";/ O'< (+-+ H)'%5+%&'#6 c"7+(-+ S4".&)#n/ H.&'!,&#"7' (./ TC )4/ m";/ G7'#<,+(!.+ j)'u7)#6 d+a.)'7+ L:7',+6 \"()#+ j&'.('.n Fc+,'3#+ ;.&8,-+?'(%'I/ K!!&)+3 H.&'!<,&#"7(8 ;.&8 H.&'92!&8 m";/ Q+.A+.+ j)%5"$n ;-/ FM)'7#) 9"UVI/ H.&'!,&#"< 7' (. T & K!!&)+3'4 e(-'9.+%8?(84 Z',&%&8(+%5 m";/ G7'#,+(!.+ o,+.'#6 c+()(+ M8<."A'#6 G9+-+ j5:!8#+n FM Q'-7'?'4I/ M8,-2; #.=7I m";/ L+-+.&8(+ R+?!:#6 d+4&+6 Q'+-+ Q+A)7+,n/ -+7'(-+4) 7)38,)2!&)'%) & m";/ c:,-8(+ S&84+< ('#6 Q'+-+ S-.&'7%&8#n6 ;-/ F\+9)+ S&#"3+ (. Z',&< %&8(+%5 FW+,&' Q"B' W+<."!&'()'I m";/ \+.)+ L+;:U%)$,#+n/ ()' -+,+4+I 1',;"3: S&#=3 (. m";/ L7+:!)+ H2#+3+6 G7)(+ H"9".&'7,#+6 G!+4%&8#n/ W+,%'()' 3E%&()' 0T]!&)'%)6 #-=.' -+7'( ,-8%&('/ R+7)(+ G((+ c2!.&'?+#6 L7:%&()"#6 c"7+(-+ 4)+3" -.:!(' &+!+< M #+-'9".)) ;.&'!,&#"< 7) 4)'?,%' "-.&84+3 K!!&)+3 H.&'92!&86!.:9)' 4)'?,%' ;.&8&(+(" H.&'!,&#"7: (. TC )4/ + -.&'%)' "-.&84+3 1',;=3 S&#=3 (. M #+< -'9".)) S&#=3 4)'?,%' &+<?23+ 4)'?,%' P 1',;=3 S&#=3 (. Z',&%&8(+% &'< %)' P 1',;=3 S&#=3 (. Q'3#:/ K-.&84+7)?' W+!)+ X:#,6 H+:7)(+ S+7"4"( mk!!&)+3 H.&'92<!&8n6 b"4+,& S&84"( m1s (. Tn6 L+."7 Q"%)'# ".+& @ "-.&84+7) 9.+-:7+%?' &.E# Q:.4),-.&+ d4)(8 ) \)+,-+ J091?&'& F&/01"9'1*09B,6 O+!8 \)'?,#)'? K9-/&-)& L+-",)# ".+& M)%',-+.",-8 M69*1&/)-#!4D)"0*/ Bajkowe Skarbki Śląska ZWONOWICE! Bajkowe Skarbki Śląska zyskały dzięki pracy wielu ludzi, spektaklom oraz wielkiemu zaangażowaniu aktorów liczną grupę fanów, szczególnie tych najmłodszych. Sztuki, które przedstawiane są m.in. w szkołach i przedszkolach cieszą się wielkim zainteresowaniem publiczności. Na temat działalności grupy teatralnej opowiedziała Monika Ziętek założycielka teatru. P Y+(2$%*:-;.* [0=,2(& Y,0$4,- c:b),0 %.*;:B 2 '%-&6-06<? #2'24/-& =0, (-J,)%2;> % /0) =&)+&;.* %0-/+&$&)2(0/-9 4* ( =0, /0=:&7)%* )72)H4 (*6<28 (*(0> - &'1,2(0> $&0:-%1=&8.* 7$%&')+0(-&/-0 +&0+$0:/& ':0 /0=.A2')%*6<? ^28 4-.* +2 ( +$0'*6=- ;:B),-&= 7$06*! )1.-&//-& - )28 :-'/-&9 =&'/0, % '0(,B 72:2+1 2$0% <1.2$1? F&* -,"<,3"2?& 102 '&1"& )"0&?&6/,C>5 PI06%J:-;.* '%-0A0:/2;> (& ($%&;/-1 ai $2,1? O&)+&;.* 7-&$()%B +&32 +*71 P-$.B /0 c:b),1? C0)% /2(0+2$),-& 72'&=;6-& '2 &'1,06=- +&0+$0:8 /&=? Y-J30.* 72 0'07+06=& 72'0K - :&3&/' % $H5/*6< )+$2/ ;(-0+0? Y+0(-0.*.? -/? /0 $&3-2/0:-%.! =0,2 =&'*/- 7$&%&/+1=&.* 7$%&')+0(-&/-0 % &:&.&/+0.- 3(0$* =&)+ ':0 /0) +$0'*6=09 ':0+&32 ( 2,$&)-& ;(-B+&6%/*. 7$272/1=&.* )72+,0/-& %& ;(? U-,2A0=&. ( )+$2=1 4-),170? M<6&.*9 4* '%-&6- )+*8,0A* )-J % /0=:&7)%*.-9 )7$0('%2/*.- (%2$60.-? F&*& $&+#*& 1<9*+&*605 PC0)%& 7$272%*6=& (7-)1=B )-J ( 7$23$0.* (*6<28 (0(6%& 7$%&%/06%2/& ':0 /0=.A2')%*6<? #$%&')+08 (-&/-0 ( +$0P/* )72)H4 1,0%1=B /0=(05/-&=)%& ( 5*8 6-1 )B -/+&$0,+*(/&! '%-&6-0,8 +*(/-& ( /-6< 16%&)+/-6%B? #$2(0'%2/& 7$%&% /0) (0$)%+0+* 1($05:-(-0=B /0 )%+1,J - 72%(0:0=B 72%/0>.03-6%/* ;(-0+ +&0+$1? ^&7&$+10$ ),A0'0 )-J % 40=&, ;:B),-6<G DT72(-&;> 2 '(H6< )-2)+$06<E9 DR2)728 '0$% - O1$2)%&,E9 DT Y,0$4/-,1 % 3AJ42,-&=,270:8 /-E? #$&%&/+1=&.* +0,5& 272(-&;6- %-.2(&G DC0=8 6&//-&=)%* Y,0$4 I-.*E9 DT72(-&;> % I-.2(&= N28 :-/*E 2$0% D\:-%0 ( W$0-/-& I-.*E? Q%17&A/-&/-&. +&32 %&)+0(1 =&)+ 0'07+06=0 0/3-&:),-&= 272(-&;6- DN-, - =&32,2+E? N)"09 $,./& '&1 ",;&3"#>5 PC0)%& )7&,+0,:& 7$&%&/+1=&.* ( 7$%&')%,2:06< - )%,2A06< (,:0)06< /0 )6&/06< T;$2',H( W1:+1$* 2$0% -//*6< 7:06H(&, 7$2.1=B8 +0,5& /0 7$*(0+/*6< 7$%*8 =J6-06< 1$2'%-/2(*6< '%-&6- - -//*6< $2'%-//*6< )72+,0/-06<? F&0+$ 72)-0'0 )(2=B )-&'%-4J ( I(28 7$%&')+0(-&/-06< %0()%& (*)+J71=& '(H6< 0:42 +$%&6< 0,+2$H( 7:1),1,-&A,- /0 +:& $J6%8 /-&.0:2(0/&= )6&/23$0P--? R$0:-;.*.?-/ ( W0+28 (-606<9 [-&:),19 [* M<2$%2(-&9 ^*4/-,1 '%-)A0(-1 c:b),-.? U25/0 /0) %/0:&L> /0 72$+0:1 )72A&6%/2;6-2(*. b[?

5 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 7! luty Ekologia w Powiecie Rybnickim W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ta ustawa ma zmniejszyć zjawisko pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu oraz ma zwiększyć ilości odzyskiwanych surowców wtórnych oraz ograniczyć składowanie odpadów na wysypiskach. Informacja o stawkach opłat za wywóz odpadów komunalnych w gminach Powiatu Rybnickiego ;.&'#+&:?' 94)< ("4 "!;+!86 -" 94)(+ 4:,) 94)(+ :,-+7+ 4'-"!2 ";3+-8 &+ "!A)=. (+?'!'( & #-=.8?',- &+;),+(8 (+7)%&+()+ & -"g T/ ;.";".%?"(+7()'!" )7"U%) ",=A &+< 4)',&#:?E%8%5!+(E ()'.:%5"4"UV m"! ","A8n6 )7"U%) &!+('? ()'.:%5"4"U%) m"! 4 a n6 7"#+7: 4)',&< #+7('9" m"! 4 0 n6 h/ "! M O8A()%#)4.+!() 94)(< (+,',?).+!8 #+B<!'? & 94)( ;"!?27) ",;","A)' (+7)%&'()+ ";3+-8/ M &+ (+ )7"U%) ",=A &+4)',&#:?E%8%5 ()'.:%5"4"UV/ -+ A2!&)' "! -'9"6 %&8 "!;+!8 %&8 -'B ()'/ e d4)()' ()'.:%5"4"U%) &+4)',&#+38%5 -" Ti &3 ;.&8 "!;+!+%5 + ;.&8 &A)'.+(8%5 &+7'B("U%) "! )7"U%) "! q<tc &3 4)',)2%&()' "! ","A8/ M 94)()' ";3+-+ A2!&)' TC &3 ;.&8 "!;+<!+%5 + 0C &3?'U7) A2!E &4)',&+('/ O+!+ %&8(+%5 :,-+7)3+ ";3+-2 (+ ;"&)"4)' T0 &3?'U7) "!;+!8 A2!E Debata o klimacie w Starostwie Powiatowym w Rybniku 27 lutego 2013r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbędzie się debata projektu Dobry Klimat dla Powiatów. Główne cele projektu to aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptację do jego zmian. & -84 A2!&)' 4)+3 u "%5."(8 #7)< 4+-: -'.8-".):4 4)'< U%)' A2!E%84,)'!&)AE u :&8,#+V (+.&2!&)+!" 9" U7+!: #"(< ;"7)-8#) &+#.'<,)' "%5."(8 #7)4+-:6 u,#".&8,-+()+ & A'&;3+-(8%5!&)+3+$ '!:#+%8?(8%5 (+ -'4+- ;."A7'4+-8#) &4)+( 4)',&< m!'a+-8 ;:A7)%&('6 A.",&:.8 ) :7"-#) )(`".4+%8?('n6 S)'V (+.&'%& #7)4+-:6 + ()' H"."&:4)'()' (+.&'%& "%5."< (8 #7)4+-: ok6 7"#+7(84) ok 4"B' ;.&8()'UV #".&8U%)!7+ ;",&%&'9=7(8%5 + 0C &3 "!?'!('? ","A8?'U7) ()' A2!E M 94)()' Z8,#) 4)',&#+$%8 &+;3+%E T[ &3 &+ "!;+!8 &4)',&+('6 (+-"4)+,- i6]c &3 "! 4)',&#+$%+!7+ O+!() d4)(8 #7+(8 (+ ;"&)"4)' Tq6T0 &3 &+ "!;+!8 ()' @ i6[h &3 &+ ","< A2!"-8%&8 &A)'.+(8%5 K;3+-8 &+ "!A)'.+()' #"< 4:(+7(8%5 ()'.:%5"4"< U%)6 (+ #-=.8%5 ()' &+4)',&#:?E 4)',&< #+$%8,E :&+7'B()"(' "! ;"?'4("U%) ),;","A: &A)'.+()+ )(`".4+%?' 4"B(+ ";3+- &+ "!;+!+4)/ -',E!",-2;(' (+,-."(+%5 QeH<: #+B!'? & 94)(/ :; u & 94)(+< 4) ".+& ) ".9+()&+%?+< 9"<,;"!+.%&8%5 A+&:?E%' 7"< #+7(8%5 ) u #".&8,-+()+ &' ok ( CTh<0C0C6 9!8B "%5."(+ #7)4+-: ) +!+;-+%?+!"?'9" &4)'< ()+?E%8%5 A2!E &+!+()'4 M,;=7("-8/ H."?'#- i]f & )(,-.:4'(-: ZeXkv L"< 4),?) k:.";'?,#)'? ) X:(!:<,&: K%5."(8 ) d",;"!+.#) M"!('?/ M)2%'? )(`".4+%?) " ;."?'#%)' (+,-."< ()' (((?6<$2/.*,:-.0+?7:t/ :; Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221, 222 Tel wew. 20,25,53,56 Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31, Rybnik Zadania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa czyli jak złożyć wniosek, uzyskać pozwolenie, załatwić sprawę J" &+!+$ O'`'.+-: &9"!()' & ) &+#.',)'g.'< +7)&+%?) "%5."(8 " 5+(!7: '4),?)!" %)';7+.()+< (8%5 ) )((8%5,:A,-+(%?)6 " "!< ;+!+%56 & " "%5."()' ;.&8."!86 " 7+,+% '"7"9)%&(' ) 9=.()%&'6 " -.+(,;".%)' " "!;+!+%5 c'!(84 & & " "%5."()' ;.&8."!8?',- 1+,+!8.'?'<,-.+%?) '9&"-8%&(8%5 ".+& )%5.'?',-.: "#.'U7+ +.-/ Dh " "%5."()' ;.&8."!8 &!()+ TD ()+ 0CCh./ mj&/ o/ W. T]T6 ;"&/ T00C & ;=>(/ &4/ P!+7'? :/"/;/n/ 19"!()' & / Dh :/"/;/ ;",)+!+%& &(+?!:<?E%8%5,)2 (+ 7)U%)' ()2%)'46 &+7)%&"(8%5!" #B' )%5 ;),'4< ('9" &93",&'()+ )%5!".'?',-.:/ O'?',-. (+7'BE%8%5!" 9+-:(< ;"!7'9+?E%8%5 "9.+()%&'()"4 (+ o()) k:.";'?,#)'?6 (+ 4)'?,%' 7:A )%5 M ;.&8;+!#: 94)( O8A()%#)'9" S-+.",-+ O8A()%#)/ 193",&'()+!".'?',-.: 4"B< "!"#"< #-=.8 T/ )4)26 ) +!.', +7A" ),)'!&)A2 ;",)+!+%&+ 7:A 0/ +!.', 4)'?,%+ 7:A a/ 7)%&A2 ;",)+!+(8%5 7:A h/ 3+%)$,#)4 ) ;"7,#)46?'B'7) ;"7,#+ ),-()'?'6 ]/!+-26 4)'?,%' :."!&'()+ ;",)+!+()' ".+& >.=!3"?'9" ;"%5"!&'()+6 q/ ;3'V :,-+7'()+6 [/ ";), i/ %'7 7:A TC/ (:4'. (+ )4;".- #.+?: +7A" &'< @ ;.&'& +7A" 7'9+7("UV ;"%5"!&'()+ " ) 4"B(+ &(+7'>V (+,-."()' &+#3+!%' O'`'.+- K%5."(8 ) ;'3()V O8A()#: ;"#/ 9"!&)(+%5 O'?',-.+%?) ;"!7'9+?E 4)2!&8 )((84)g < ;+;:9) &"(#)6."&'77'6 B+#"6 #+#+!: ;+< ;:B'# `+7),-8%56 ()4` ) +7'#,+(!.'--8 "A<."B('?6n ;"&",-+3' 9+-:(#) ;+;:9,E %5."< ()"(' < < 4/)(/ )A'.8?,#)6 9.'%#)6 A"+ ) ;8-"(86 < #+4'7'"(8/ 7),-+ ;"!7'< 9+?E%8%5.'?',-.+%?) O"&< ;".&E!&'(): O+!8 mmkn WO aa[tiq &!()+ i 9.:!()+ TiiD./ "%5."< (8 `+:(8 ) 5+(!7: ()4) mj&/ o/ ok Z &!()+ a 4+.%+ Tiiq./n/ O'?',-.+%?) %)E9: ;",)+!+()' @ %)E9: Th!() (+< 7'B8 " U4)'.%) 7:A &4)+( m(;/ &4)+(+ 4)'?<,%+ :),&< 0D &3/ "-.&84:?' :; W następnym numerze między innymi: informacja dla przedsiębiorców o nowej ustawie o odpadach oraz o wypożyczalni rowerów Starostwa Powiatowego w Rybniku

6 6 nr 7! luty 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Módl się i baw 27 stycznia po raz kolejny w wielkodębieńskim kościele p.w. św. Jerzego odprawiona została msza święta w intencji Ofiar Tragedii Śląskiej. Dziesięć lat temu miejscowe koło Ruchu Autonomii Śląska przy pomocy społeczności Dębieńska ufundowało w tej pięknej świątyni tablicę upamiętniającą te tragiczne, a przez lata przemilczane wydarzenia. b'9"."%&(+ 4,&+ ;+4)2%) A83+ "! M,;=7("-8 Y7E,#)'? Fj)"< %+V!" -+# A"7',('? ;.&',&3"U%)w,'#I O:%5: G:-"("4)) Y7E,#+ ()'%5 #"3" 1+<?'!('9" & ':.";'?,#)%5 ;8-+()'g FL-" ()',&+(:?' ) ()' ;.&',&3"U%)6 -'( ()'?',9"!&)'(,&+%:(#:6 -'.+>()'?,&"U%) +() ;.&8,&3"U%)I/ M+B< (' ;"!%&+, 5"4)7)) -'4:?+# -84 P FU7E,#"UV -" ()' -87#" +7' -",-87 ) (+!.&2!(E )!'2/ J7+-'9" -'B 7:!&)"46 #-=.&8 #+.-8 (+,&'? (+,&E ;+4)2V ) MU.=! &+;.",&"(8%5 9"U%) A87)g %&3"('# 1+.&E!: O:%5: G:-"("< 4)) Y7E,#+ DĘBIEŃSKO! CZERWIONKA! Dnia 1 lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej. Po sprawozdaniu Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego senatora Antoniego Motyczki. CZERWIONKA-LESZCZYNY! Sesja Rady Miejskiej O+!() -'9"!()+/ L"4),?) J&)+3+7("U%) d",;"!+.%&'?6 H."< 4"%?) ) c"7+(-+ S&'?#+ & ",-+-()'? #-=.'? :%&',-()%&83+ b'.',+ Q)'.&+ O8A< ()#:/ O8A()#: ) FM'!3:9,-+(: (+!&)'$ at o.&2!&)' O8A()#: 3E%&()' D[]C -84 & "A,&+.: #)'9" 0TD[6 & "A,&+.: d4)(8 TaC0 ","A8/ M ",-+-()%5 ",=A.'?',-.:?',)26?'!(+# -" &' 9.:< +7'?',- & +:.E6 ;.+%8 K9=7()'."# 94)()' &+-.:!()'()+ (+7'B8 &+7)%&8V!" 7';,&8%5/ 4)'?,%+ ;.+%86 (+,-+B )!" ;.+%,;"< 3'%&()' :B8-'%&(8%5/I H.+%2 ;"!<?238 0i0 ","A86 TiD,-+B6 ][ ;.+< %',;"3'%&("<:B8-'%&('6 TTT ",=A ;.&8?2%)+ ;.";"&8%?) ;.+%8t,-+B:/ M 94)()' "!A83",)2 D 9)'3! ;.+%8/ ()%5 TT] ",=A6 + ad &",-+3" &+< -.:!()"(8%5/ L7:A: d4)(8 ) \)+,-+ M,;=7("-8 Y7E,#)'? Fj)",'#I O:%5 G:-"("< 4)) Y7E,#+ Q'.(+.! S-.&"!+ B' ;"!%&+, #"4),?) @()"<,'#!"-8%&E%8 9)4< d4)(8 ) \)+,-+ #-=.+ ()' ;",)+!+,+7) 9)4(+,-8%&< ('?/ ()'B ()' ;",)+!+ -+#)'9" ;"< 4)',&%&'()+/ & "!!&)+3+4) ;.&'!,&#"7(84) :%&2,&%&+ ;"< (+! ThC H"(+!-" &9"!()' &!+(84) o.&2!: S-+(: 7)%&A8 :."!&'$ ( B' :."!&)3",)2 ;"(+! 0C!&)'< %)/ FM & -84?',- ;"-.&'< A+6 S-.&"!+/ #"4),?) ) H".&E!#: H:A7)%&('9" G.-:. &!+?E%.+;".- & #"4),?)6 FL"4'(!+(- S-.+B8 \)'?<,#)'? (+, & KU."!#)'4 H"4"%8 S;"3'%&('? "A?+&!+%5 4)'?,% A'&!"4< (8%5/ \)4" ;.&'&!3:B,&8 %&+, (),#)%5 -'4< ;'.+-:.6 ()#- ()',#".&8,-+3 & ;"< 4"%8 ) %52%) &)'()+!",%5."(),#+I/ O+!(+ S-'`+()+ )4)'< (): #-=.&8 &3"B87) ;"!< ;),8 3+ &+ A:<!B'%)' (+."# 0CTa ()' ;."?'#-: -'%5()%&('9" %5"!< ()#+ ;.&8 J."!&' i0h "! ;",',?) (. #)'.:(#: ;.&8,-+(#: Fj&:< d.+()%+i/ ;+>!&)'.()#: :A)'< 93'9"."#: " ;."9("&)' `)< (+ M A:!B'%)' (+."# 0CTa ;.&8&(+< (" T0C -8,/ &3 (+ 4"!'.()&+%?2 B'?',- -" '-+;!".'+7)&+%?) -'9" &+!+()+?+#)4?',- -'.4"4"!'.< ()&+%?+,&#"38I P S&8;/ %',-+.",-+ G7'#,+(!.+ j5:!&)#6.+!() O8A()%#)'9"6 Q:.< 4),-.& d4)(8 ) \)+,-+ &+,-2;%+ Q:.4),-.&+ d4)(8 ) \)+,-+ G(!.&'? O+:!< ('.6 O+!() O+!8 \)'?,#)'? d4)< (8 ) \)+,-+ %&8(6 &+.&E<!: M,;=7("-8 Y7E,#)'? Fj)",'#I O:%5: G:-"("4)) Y7E,#+ X.+(%)<,&'# M:(!'.,''6 M,;=7("-8 Y7E,#)'? Fj)",'#I O:%5: G:-"("4)) Y7E,#+/ MU.=! 4"B(+ A83"?'!('9" & &+3"B8%)'7) O:%5: G:-"("4)) Y7E,#+ ;/ O:!"7`+ L"< 3"!&)'?%&8#+/ M -84 4)'?,%: ".< 9+()&+-".&8 9"U%)"4 +7' :%&',-()#"4 4,&8 ;+.+`)+7('4: & ;/ (+ %&'7' + #" #,)2!&: 0 \)'?,#)4 KU."!< #: "!A8< 3+,)2 O:< %5: G:-"("4)) Y7E,#+/ Q83+ -" ".89)(+7(+ &' U7E,#)4 &!+$ 4)2!&8.+!(84)6!"-8%&E%+ `:(!:,&:,"3'%#)'9"/ M!8,#:,?2 4)2!&8 O+!(84 \+.#)'4 H+7:< %5'46 + Q'.(+.!'4 %&83,)2 c+( b"#+.& %&E%8 O+!8 FX:(!:,&,"3'%#) `:(#%?"(:<?'?:B "! h 7+- ).+!() ()'B,"3-8,+4)!",#"(+7' &+!+()+ ) &+3"B'()+ -'9" `:(!:,&:/ mrn W+,&+ 94)< U%)E ) ()' 4"B'48 ;.'%'!'(,:6 ;"7'9+?E%'9" ( B' )((' %&8 ;.&8&(+(' &",-+(E!&)'7()< %"4 + J7+-'9" %5%'48 -" :?'!("7)%)V6 @.+< 4+%5!&)'7()% 3",)2 (+ -8%5,+48%5 &+,+!+%5I Q'.(+.! (+ H+7:%5+ ) ()%&E%'9" b"#+.&+/ Q:.< 4),-.& FH.",&2 ;+< 4)2-+V "?'!('?.&'%&8 P ()' ()' 4)'?,#)%5/ A83+?+,(+ ()' H."A7'4!"-8%&8 #-=<.' ;.&8?23+ O+!+ \)'?,#+?+#" ).+!,"3'%#)%5/ O+!8,"3'%#)' ".9+('4 ;"< 4"%()%&84!7+ S"3-8,+6 %&8 1+<.&E!: J&)'7()%8/ SE #-=.' & &+!+$ %5%)'7)A86 B' Q:.4),-.& c+(+ b"#+.&+g FH+( 4+ "#.'U7"(E."72!",;'3()'()+?+#" #)4 O+!8 H+( ;+4)2-+V "?'!('?.&'%&8 P ;+(+."7+ A8V #"(,"7)!+%8?(+ P ;+( 4+,&:#+V ;"."&:4)'< ()+6 + ()' K,-+-'%&()' `:(!:,&8!7+ O+! J&)'7()% ) ;.&'()',)"("!" (+ #"4),?'

7 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 7! luty

8 8 nr 7! luty 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Na początku kadencji mówiłem, że drzwi gabinetu wójta będą zawsze otwarte dla mieszkańców rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic F91+ <&/ ST=69+/0$G 3"#60 /&8$?,)1"#$ '(8+9$ ' -9B0,/09G & /&'9+ ' 7,6139U 7-,1"2,<,'09)"09> 3"#+96/0*,$ *06*& 1?(', 1,;09/ P UA2'* /*9 7&A&/ %070A19 % 3A2(B 7&A/B 728.*)AH(9 7$0,+*6%/-& 2' %0()%& )72A&6%/-,? #$%&'.2=B 7$%*32'B % )0.2$%B'&. '%-0A0A&. )72A&6%/-& ( $H58 /*6< ai_i $2,1 (*4$0/2./-& '2 ^0'* R.-/*9 0 ( $2,1 ai_a %2)+0A&. (H=+&.? #0$0. )-J +*.- 242(-B%,0.- - %0'0/-0.-9,+H$& )0. (*4$0A&.9 0:& +&5 /0A25*:- /0./-&.-&)%,0K6*? F&*,39/0& <&/,*-91 )"0&?&E 8&*, J(8+ F98*,'035 P O&)+ 40$'%2 '152 7$06*9 23$2. 242(-B%,H(9 )728 +,0K9 0:& =&) ;9 62./-& %0()%& 726-B30A2? #$08 60 /0 $%&6% '$13-&32 2' %0()%& 7$%*;(-&60A0.2=&= 5& 72(2:- 270/2(1=J 60A* +&/ %0.J+9 =0,- 70/1=& ( 1$%J'%-& - (2,HA )+0/2(-8 ),0 5& ()%*)6* 6<6B % (H=+&. $2%8.0(-0> - ()%*)6* 6<6B 62; %0A0+(-> ':0 )-&4-&9 /-&8 )+&+* 6%0)0.- /-&.0 +0,-&=.25:-(2;6-?!, D)&?, 102 ),*,/&> /& <-"91+-"9/0 +#34 *06*D $091023# )"0&?&6/,C30 /& 1+&/,'01*D J(8+&5 P aa )+*6%/-0 17A*/JA* +$%*.-&)-B6& 2'.2=&32 %08 7$%*)-J5&/-0? Q'0A2 )-J (-&:&9.?-/? 1%*),0:-;.* '28 +06=J /0 41'2(J,0/0:-%06=-! =15 (-2)/B $1)%B 7-&$()%& 7$06&? #$%&' /0.- 7$%&+0$39 0:& (05/& =&) & 7-&/-B'%&.0.* =15 %03(0$0/+2(0/&? Q'0A2 /0. )-J 7$%&7$2(0'%-> $&.2/+ 6<2'/-,0 7$%* 1:? RAH(/&=9,+H$* 4*A %06%J+* 7$%&%.2=&32 727$%&'8 /-,0? F&$0% 70$0.* )-J 16<(0A0.- ;.-&6-2(*.-9 04* ('$25*> /2(* )*)+&. _ :-760 4$? O&)+&;.* ( +$0,6-& 41'2(* )0:- 3-./0)+*6%/&=? O&;:- ()%*)+,2 7H='%-& (&'A13 7:0/19 +2 (& ($%&;/-1 3-./0%=0:-;6-4J'B,2$%*)+0> % /2(&= )0:-? W2:&=/0 )7$0( '2(0 #$%&')%,2:09 24&6/-& =&)+&;.* /0 &+07-& $2%7-)0/-0 7$%&+0$31 /0 41'2(J? O&;:- +2 ()%*)+,2 )-J 1' J'%-&.*.23:- 72(-&'%-&>9 5& =&)+ +2 /0)% )1,6&)9,+H$* 4J'%-& (-'26%/* ( /0=4:-5)%*6< :0+06<? NB5J '2 +&329 5&4* ( +*. $2,1 41'*/&, #$%&')%,2:0 7$%*8,$*> '06<&.9 0 7HL/-&= 72%2)+0/-& /0=40$'%-&=,2)%8 +2(/0 $%&6%9 6%*:- (*,2K6%&/-& (/J+$% - (*72)0$%&8 /-& % ()%*)+,-.- 0+&) /-&(05 (-0'2.29 5& =&) '*/&, 7$%&%/06%2/* ':0 '%-&6- - ()%*)+,2.1)- 4*> /0=:&7)%&= =0,2;6-? F&*& ",1+&?& <,)82+& D34'&?& D1+&'# C$0934,'985 P O&5&:- 6<2'%- 2 1)+0(J '2+*6%B6B 2'4-2$1 7$%&% 3.-/J ;.-&6-9 %2)+0A2 7$%*=J+*6<,-:,0 16<(0A.H8 (-B6*6< 2 )72)24-& /0:-6%0/-0 27A0+ 6%* )+0(6&? Y+0(,0 ( /0)%&= 3.-/-&9 =0,B 7$%*=J:- $0'/- +2 _i %A %0 )&:&,+*(/& 3$2.0'%&/-& 2'70'H(9 0 ai %A 7$%* /-&)&3$&32(0/-1? #$%* 6%*. 72()+0=& 7*+0/-&9,-&8 '*,+2; 2''0=& )&:&,+*(/& /0)%&= 16<(0A*9 (+&'* 3'* 7$%*/0=./-&= $0% /0,(0$+0A 2''0 =&'&/ (2$&, )&:&,+*(/*6< 2'70'H(!.&+0:9 )%,2A29 )-J9 5& =&)+ +2.0A29 0:&.1)-.* 708 +$%&> /0 60:& )7&,+$1..-&)%,0K6H(! =&5&:- =&)+ 2)28 409,+H$0.-&)%,0 ) %06-J6-& &,2:23-6%/& - /-&,171=& 7$2'1,+H( ( 270,2(0/-1 7:0)+-,2(*.9 0 )%,:0/& 2''0=& &.-&> /0(&+ 7$24:&. % 2'8 '0/-&. =&'/&32 (2$,0 /0,(0$+0A? O&'/0,.*;:J9 5& +0,-6< )*+106=- 4J'%-& 40$'%2.0A29 0 =&5&:- )-J %'0$%B +2 /0 7&(/2 4J'%-&.* =& -/'*(-'10:/-& $2%70+$*8 (0>? U-&)%,0K6* /-& 72(-//- )-J 240(-0> /2(&= 1)+0(*? Y+0(,0 =&)+ (.-0$J $06=2/0:/09 =&;: $%&> /0,2)%+* =0,-& 3&/&$1=& /2(* )*)+&.? F$%&40 72',$&;:0> - 72(+0$%0>9 5& /2(0 1)+0(0 /-& =&)+ )7$08 Wybrano kandydata strażaków JEJKOWICE! Adam Śmieja (34 l.) został wybrany na nowego radnego gminy. :&:;'3()+?E%8%56 #-=.' ()'!&)'72 Ta,-8%&()+6 #+(!8!+- K%5"-()%&'? S-.+< B8 H"B+.('? :&8,#+3 [h 93",8/ "#+&+3+,)2 (),#+ P 00 ;."%/ @&)EV H.&8;"4()?486 B' & 9".+!('9" \+.#+ mb1n MIESZKANIE GODNE POLECENIA!!! Sprzedam mieszkanie 34 m 2 w centrum Czerwionki. Cena tys. zł. tel (-&':-(09 0.* %2)+0:-;.* =0,4* %.1)%&/-9 %24:-328 (0/- 7$%&% +J 1)+0(J (7$2(0'%-> =B ( 5*6-&? M0A* 6%0) ($0% % 7$062(/-,0.- %0)+0/0(-0.* )-J9 =0, 1A0+(-> P1/,6=2/2(0/-& $2'%-/B (-&:2'%-&+/*.? O&8 5&:- =&)+ /7? 7-J6-2$2 '%-&6- - '(2=& $2'%-6H( +2.-&8 )-J6%/0 27A0+0 (*/-&)-& 7$0(-& ei %A? [J'%-& +2 /0 7&(/2 ( %/06%/* )72)H4 246-B50A2-6< 41'5&+? T4&6/-& ( )&=.-& )B 727$0(,- )&/06,-&9 =&;:- 2/& (&='B '&/ )0.2$%B' /-& 4J'%-& ( )+0/-& 7$%*8 =B> /2(*6< 16<(0A? #$%*=J6-& -6< (*.030 7&(/*6< 7$26&'1$!.1)%B 4*> (,2/)1:+06=06<9 /0)+J7/-&,05'0,2.-)=0 27-/-1=& +J 16<(0AJ9 7HL/-&= $0'0 3.-/*.1)- =B 16<(0:-> - +0,0 16<(0A0 +$0P-0 '2 /0'%2$19 3'%-& =&)+ +&$.-/ `i '/-2(*9 5&4* 7$%*=B> :14 =B %($H6->? C0)+J7/-&.1)- %2)+0> 2714:-,2(08 /0 '2 (-0'2.2;6-714:-6%/&=? R'* +0, )-J )+0/-& '27-&$2 (+&'*.25&.* ('$050> =B ( 5*6-&? N2 _j,(-&+/-0.-&)%,0k6*.1)%0 %A25*> '&,:0$06=&9 3'%-& 2,$&;:0=B )+0(,J - -:2;>.-&)%,0K6H(? O&)+ +2 /-&$&8 0:/&? U23J 24-&60>.-&)%,0K62.9 5& 3'* +&/ )*)8 +&. %06%/-& P1/,6=2/2(0>9 +2 (.-0$J 17A*(1 6%08 )1 4J'%-&.* 727$0(-0> - '2)+2)2(*(0> ()%*)+,-& 16<(0A* /0,2$%*;>.-&)%,0K6H(9 42 /0=(05/-&=)%& =&) &4*.-&)%,0K6* 4*:- %0'2(2:&/- % P1/,6=28 /2(0/-0 /2(&= 1)+0(*? F&* ;D).9+ /& -,* SVWX5 P [1'5&+ =&'/23A2;/-& %2)+0A 16<(0:2/* /0 2)+0+8 /-&= )&)=- ( )+*6%/-1? O&)+ 2/ $06=2/0:/*9 (*'0+,-9 -/(&)+*6=& - '26<2'* 3.-/* )B ( +0,- )72)H4 (*8 (052/&9 5& /-& 72(-//2 4*> 7$24:&.1 % $&0:-%06=B +&32 2/ 2,2A2 _a.:/ %A9 0 (*'0+8,- _`.:/ %A? #2()+0=& 72/0'.-:-2/2(* '&P-6*+9 0:&.0.* ;$2',-9 5&4* 32 72,$*>9 (-J6.*;:J9 5& ()%*)+,2 1A25* )-J 72 /0)%&=.*;:-? U0. /0'%-&=J9 5& 4J'%-&.25/0 =0, /0=7&A/-&= - =0, /0='2,A0'/-&= (*7&A/-> +& %0'0/-09,+H$& )B ( 41'5&6-& 7$%&(-8 '%-0/&? F&*09 <6&/# 0/'91+#3#8/9 /& +9/ -,*5 P N2,2K6%&/-& 41'2(* 6<2'/-,0? O&)+ +2 -/(&)+*8 6=0 $&0:-%2(0/0 ($0% % #2(-0+&. ^*4/-6,-.? #28 /0'+2 72()+0/B /2(& 71/,+* +*. $2,1 /0)%0 3.-/0 4J'%-& 246<2'%-A0 ai8:&6-& )(2=&32 -)+/-&/-09 (-J6 +0,5& 6%&,0=B /0) :-6%/&9 <16%/& -.8 7$&%* % +&= 2,0%=-? #1/,+&.,1:.-/06*=/*. +*6< 248 6<2'H( 4J'%-& P&)+*/ 3.-//*9 /0=7$0('272'24/-&= ( 6%&$(61? C0 7&(/2 '152 )-J 4J'%-& '%-0A2? [J8 '%-& $H(/-&5 2+(0$6-& /2(&= )0:- 3-./0)+*6%/&=! =&)+ +2 (-&:,0 -/(&)+*6=0 /0 +0,.0AB 3.-/J? O&=,28 (-6& +2 /0=./-&=)%0 3.-/0 ( #2:)6& - (*6<2'%J % %08 A25&/-09 5& (0$+2 72,0%*(0>9 =0, +0,0.0A0 3.-/0 $0'%- )24-& % /0=.A2')%*. (H=+&. /0 6%&:&? O&'/0, 26&/J.2=&32 (H=+2(0/-0 72%2)+0(-J.-&)%,0K62. %0 '(0 :0+0 72'6%0) )-J 2,05& =0,B 6&/%1$,J.- (*)+0(-B? C0 726%B+,1.2=&=,0'&/6=- 2'&4$0A&. (-&:& +&:&P2/H( 2' (H=+H( +$26<J )+0$8 )%*6< 2'&./-&9.25& 2 $2, :14 '(0 :0+09,+H$%* +&5 )B /0 6%&:& 3.-/ -.-0)+ - /-&L:& )24-& $0'%B? N2'08 (0: <* - (6-B5 =&)+&;.* (,2/+0,6-&? Y 8&*0$0 <-,;69$&$0 $091"*&E3# /&83"2C ), <&/&5 P Y7&,+$1. +*6< 7$24:&.H( =&)+ 40$'%2 )%&$2,-&? YB +2 %0%(*6%0= /0=%(*,:&=)%& )7$0(*! 01$0 %0 2,/&. (),0%1=& 2';/-&50/-&9 72)*7*(0/-& '$H3? N2,058 '&32 7$24:&.1 +$%&40 72'&=;> -/'*(-'10:/-&? Y+08 $0. )-J %$24-> ()%*)+,29 5&4* +*..-&)%,0K H6 :14 1'%-&:-> 72$0'9 3'%-&.23B )-J 1'0> 72 P08 6<2(B 72.26? C0 726%B+,1,0'&/6=-.H(-A&.9 5& '$%(- 304-/&+1 (H=+0 4J'B %0()%& 2+(0$+& ':0.-&)%8,0K6H( - +0, P0,+*6%/-& =&)+? #$06* =&)+ 40$'%2 '1529 0:& '0=& 2/0./H)+(2 )0+*)P0,6=-9 0 ;(-0'2.2;>9 5& 1'0A2 )-J,2.1; 72.H69 $2%(-B%0> =0,-; 7$24:&. =&)+ /-&)0.2(-+0? O&) ; &)%*? P"02*D82 "& -,"$,'2U



10 10 nr 7! luty 2013 RYBNIK! Wraz z końcem stycznia minęła 68. rocznica Marszu Śmierci. Pierwszych więźniów KL Auschwitz-Birkenau ewakuowano nocą z 17 na 18 stycznia. Parę dni później jeden z transportów zatrzymał się na stacji kolejowej w rybnickiej dzielnicy. Marsz w historię! S-E! P!" Y7E,#)'9"/ -.+,E +%?) LZ A83+,&"<,+ W"%E & Tq/ (+ ;)',&8%5 #"7:4(+%5 "#/ 0] -8,)2%8 #-=.8%5 (+,-2;()' -.+(,;".-+4) & 93EA eee ;:(#-: & 4)+ ;.&'& %" (+?4()'? Th -8,)2%8 m4"b' Tq6 & #-=.8%5 (+ -84 "!%)(#: &9)(23"?:B %" (+?4()'? T]C ",=An/ M)2#,&"UV 4+<,&'.:?E%8%5 -E ;" #.=-#)4 ;"< "A"&+%5 93EA O&',&8/ K#"3" 06] -8,)E%+ ",=A ;";2!&"(" &+U H"!,-.+BE q] ) -.+(,< ;".- ;.&'& ) P M :;+< 4)2-()"(" \+.,&: Y4)'.< 94)(+%5 (+,&'9".'9)"(:/ b.+!8< ()'!&)'726 0q,-8%&()+6 :7)%+< 4) O8A()#+ ;.&',&3+ ;."%',?+ :;+4)2-< ()+?E%+ -' 4)'?,%+%5 ;+4)2%) &3"B"(' &",-+38 @3+!&' 94)(8 #7+(8 :%&%)38 ;+4)2V "`)+./ K!A83",)2 ;.&'& ;."< A",&%&+ ;+.+`)) G((86 #,/ c+(+ L78%&#2/ 9) 4+.,& FL: #-=.'9" :%&',-()%8 ;"#"(+7) qc #)7"4'< m,;"! A.+4 Y7E,#)'9"n6 +A8 ;+4)2V " "`)+<.+%5 ()' &+9)(23+/ L"7'?(E & %5"V ()'A'&;"U.'!()" &."%&< ()%E \+.,&: Y4)'.%)6 A83,;+%'. U7+!+< 4) &+;"4()+(8%5.8A()%#)%5 ('#.";"< #-=.84 :!&)+3 A7),#" qc ",=A/."/)-$ 2?"%"9)+& Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Klub Bezpieczeństwa Pancernik RYBNIK! Uczniowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa Pancernik ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku zorganizowali happening Zatrzymaj się i żyj! j'7'4 A83"g ;"!(",&'()' U%) " & ()'< ",-."B("U%) (+ ;.&'?+&!+%5 :!&)'%)6 4)',&< ) ;"&8< ;"BE!+(8%56 &+;"&(+()'!&)'%) & &+,+!+4) A'&;)'< (+ ;.&'?+&!+%5 &4)+(+ ()' ) A'&;)'%&(8%5 (+ ;.&'?+&!+%56 &4()'?,&'()' 7)%&A8 W+ 7'#%?+%5 ;".:,&+(" ;."A7'4 A'&< ;)'%&('9" ;.&'%5"!&'()+ ;.&'& ;.&'?+&! (+ -".+%5 & :!&)+3'4!&)'%)/ 1+;"&(+("!&)'%) & &+,+!+4) (+ ;.&'?+&!+%5 M%&'U()'? & ;"4"%E H+() G((8 d.+< ) Q+.A+.8 M8;)%5 5+;;'()(9:g -.+(,;+.'(- F1+-.&84+?,)2 ) B8?yI ".+& 5+,3+ FW)' ;.&'& -".86 ;.&'?U%)+4)I6 F1'." -"< 7'.+(%?)!7+ ;.&'%5"!&'()+ ;.&'& 4)'?,%+%5 A838 ;"!%&+, ;.&'4+.,&:/ ;"4;"(8 & 4+.,&%&"('? A)A:386 B'A8 )!"-.&'V!"?+# 7)%&A8 H" 7'#%?+%5 #7:A: ;"! ";)'#E ";)'#:(+ #7:A: b'.',8 1)'< 7"(#) H+() L+.)(8 L".A'7 ) H+389) & ;7+%:,&#"7('9" (+ ;.&'?+&! c'?< e!e% :7)%+4) Q:57+ ) 4)<?+7),+4"%5"!8 ".+& ()%8/ o%&',-()%8 5+;;'()(9: &9."4+!&)< 7),)2 ;.&'! ;.&'?+&!'4 ) :;.&'!()" 5+,3+/ H.&'%5"!()' A87) &+,#"%&'() 5+;;'()(9'4/ W+ 9+&'-#2 U%)'((E6 ;";.&'& #-=.E #"7'B+(#) ) %+3'?,&#"38/ W+ 9+&'-%' U%)'(('? &(+7+&38,)2 5+,3+!"-8< %&E%' A'&;)'%&('9" ;.&'?+&!: ) #"< #7:A: " (+ ;.&'?+&!+%5 -+#B' +#%?2 ;"!%&+, &+ :7"-#) ",-."B("U%) & :U4)'%5'4 ) &."&:4)'< ()'4 :7"-#)/ J&)+3+()+ -' ;";.&'& & -'4+-8#E (+ ;.&'?+&!+%5 ) ;.&8< " -846 B' 4"B' )4 B8%)'/!,3,%$ (),?"/-$ :<09*D/ LRK Małe ojczyzny: Rybnik Z czego jesteś dumny jako mieszkaniec swojej gminy? Co cię cieszy, raduje, zachwyca? Napisz do nas, a odpowiedź umieścimy w ramach naszej sondy. J, R068&E3"#* [-#;/03*0 -&)/#\]! M-&)%J )-J9 5& /0 $*4/-6,-. $*/8,1 - '%-0A0=B <2+8 )72+* r2+(0$+* 71/,+ '2)+J :-(-0=B6* 72AB6%&/-& % -/8 +&$/&+&.9 /0=6%J;6-&= % B #08.-J+0.9 =0, ( ai $2,1 ),A0'0A&. ( +&= )7$0(-& -/+&$7&:06=J -.H(-A&. 2 +*. /0 )&)=06<9 P0=/-& =0, +0,-& )7$0(* )-J.0+&$-0:-%1=B? F0 )7$0(0 4*A0 $H(8 /-&5,2/)1:+2(0/0 % UA2'%-&52(B ^0'B U-0)+0 -.A2'%- $0'/- +&5 (),0%*(0:- /0 +0,B 72+$%&4J? N28 4$%& =&;:- 4J'%-&.* 7$2.2(0>.A2'*6<? R&+&-"#/& ^091<,-9* [;#?& L+D)9/3*09B, Q_ `#;/0*\]!U*;:J9 5& (05/*. 0)7&,+&. $*4/-6,-&= 0+.2)P&$* =&)+ ()7HA8 7$060.-J'%* $H5/*.- 72' /)+*+16=0.-? O0,2 4*A0 7$%&8 (2'/-6%B60.23J 72(-&'%-&>9 5& 7$060 ()7H:/2+2(0 (*'0(0A0 %0()%& /0=(-J,)%& 2(26& - '%-J,- /-&= +(2$%*:-;.* (-&:,-& '%-&A09.*8 ;:J )%6%&3H:/-& 2 +(2$%&/-1 0,6=- 2 (*.-0$%& )728 A&6%/28,1:+1$0:/*.9 (,+H$& 0/3052(0:- )-J /-& +*:8,2 )0.- 2$30/-%0+2$%*9 )+1'&/6-9 7$062(/-6* /7?,0.71)2(*6< 16%&:/-9 0:&.-&)%,0K6* 60A&32 ^*48 /-,0 6%* 2,2:-6%/*6<.-&=)62(2;6- r- +1+0=.25/0 (*.-&/-> N%-&K N0(6* Y%7-,19 N26) 6%* I +& )&$(1=J! +&$0% =15 40$'%-&= % 42,1 - )A16<0=B6 $&:06=- -//*6<! /-6 ( +&=,(&)+-- )-J /-& %.-&/-A29 0 /0(&+ =&)+ :&8 7-&=G ()7HA7$060 /0'0: =&)+,2/+*/12(0/09 (AB6%0=B )-J ( /-B 2$30/-%06=& 72%0$%B'2(&9 6%0)&. /0(&+ (A0'%&.-0)+0? #2%0 +*..-0)+2 6<*40 $2%(-=0 )-J ( '24$*.,-&$1/,19 (-&:1 D% 7$2(-/6=-E 7$%*4*(0 '2 ^*4/-,09 )%1,0 7$06*9 4-&$%& 1'%-0A ( (*'0$%&8 /-06<,1:+1$0:/*6<9 0 /0(&+ 0/3051=& )-J ( -6< 2$8 30/-%06=J? Y;0B/09' R&)?D;9* [;#?# )#= -9*+,- :C-,)*& P#)&*+#3"/9= B, ' `#;/0*D\] O&)+&. '1./*9 5& ( ^*4/-,1.0.* +0,B 7-J,/B %-&:&K9 +*:& $08 40+&, % (-&: /,0.- $28 ;:-/ 2%'24/*6<9,+H$*6< /0 7$H58 /2 )%1,0:-4*;.* ( -//*6<.-08 )+06<9 +*:& %0'40/*6< ),(&$H( % (-&:,B +$2),B 7-&8 :J3/2(0/*6<? I +&32 =&)+&. /07$0('J '1./*? F2 +&5 72'%-(-0=B 32;6-& 2'(-&'%0=B6* ^*4/-,! - %08 6<(*60=B )-J %0()%&? I&4$0A0."/)-$ 2?"%"9)+& PIECE! 22 stycznia w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbyły się warsztaty w ramach programu EtnoLog zaloguj się na ludowo! Projekt został zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Warsztaty etnologiczne w Gimnazjum w Piecach JEJKOWICE! ŚWIERKLANY! Mit śląskiego matriarchatu (dominacja pozycji śląskich kobiet) wcale nie pomaga kobietom w ich samorozwoju. Na szczęście organizacje pozarządowe działające na terenie naszych gmin realizują projekty skierowane zwłaszcza do kobiet. H.)".8-'-'4,-+?E,)2 ) :."!+/ M ;."9.+4: Z"#+7()' q6 ('9" ;.&'& H"7,#"<G4'.8#+$,#E X:(!+%?2 M"7("< U%)6!"-+%?2 "-.&84+3" L:7-:.+7(" ZKdKS (+ ;."?'#- F1+4)+,- #+7".8?' 7)%&8V6^7';) (".!)% "( & -'? 94)(86 c"+((8 M29.&8# ) d.+b8(8 H"!7'U(8/ &"<,-+38 -'".'-8%&(' & )(,-.:#< -".'46!)'-'-8#)'4 ).'5+A)7)-+(-'4/ W+,-2;()' "&(+< -.+,8 P P ".+& -.:!()'?,&E6 7)%&E%E q #4n ) %5"!&)+.&'."&;"< MxJGMWejbMK HOGSKMk FkMkZI Q+.+#"4,#+ G!.',g :7/ a \+?+ T+6 hh<0ac O'!+#%?+g -'7/t`+lg a0 q0 at^tt] G!.',g :7/ a \+?+ T+6 hh<0ac O'!+#-". (+%&'7(+g \"()#+ Q"A.&8# '<4+)7g -9)&*38&Z9/&1"9$0&1+,U<6G /&1"9$0&1+,U-9)&*38&Z0/+9-0&U<6 S-."(+ 9/&1"9$0&1+,U<6 9.+`)%&('.'#7+4g,-:!)"-"4%"4/;7 b"4+,& L+?-"%5 J.:#g G9".+<H"7)9.+`)+ S;/ & "/"/6 b8%58 P #$061=&.* ( 7$23$0.-& \+/2Z23! %0:231= )-J /0 :1'2(2S P K9&+& H&?9*6 (+:%&8%)'7 H)'%+%5/! W2A2 '%-&//-,0$),-&9,+H8 $&32 =&)+&. 27-&,1/&.9 7$2(0'%- 4:23 \+/2#-&6&? I0=.1=&.* )-J +&.0+*,B $&3-2/0:/B? UA2'%-&5 7-8 )%& 0$+*,1A*.?-/? /0 +&.0+ '25*/&,9 )%,140/-0 7-&8 $%09 24$%J'H( (&)&:/*6< /0 c:b),1? N%-&(6%*/* (*,2/0A* P-:. 2 +*. =0, %$24-> 72+$0(* ;(-B+&6%8 /&!.26%,J -.0,H(,-? I07$0)%0. '2 2'(-&'%&8 /-0 /0)%&32 4:230 /0 )+$2/-& -/+&$/&+2(&=G (((?4:23-6&2?/t?7:o&+/27-&6&? #2'6%0) '%-)-&=8 )%*6< (0$)%+0+H( 16%/-2(-& '2(-&'%-&:- )-J 2 7$08 6* &+/2:230-72)%&$%*:- (-&'%J /0 +&.0+,16</- ;:B),-&=? T,0%0A2 )-J9 5& (-&:& +$0'*6*=/*6< 72+$0( =15 /-& 32;6- /0 /0)%*6< )+2:06<? Dobre inicjatywy %&27) 4+.,&/ %)',&838,)2,;".84 ;+$/ P j" 4+.,&+%5 :%&',-()%&83" ;"(+! ac ",=A P & ".9+()&+-".'#/ at,-8%&()+ "!A8< ;"! 5+,3'4 4'-+4".< `"&+ 4+4I6 ;.&'& #",4'-8%&#26 + L7:A: J"A.'9" O"!&)%+/ e%5 ".9+()&+-".'4?',- H.&8?+%)=3 S&#"< 38 (. T )4/ #7+(+%5 P ).'+7)&+-". ;."?'#-: & L7:A'4 J"A.'9" O"!&)%+/ 1+!+()' &",-+3" ;.&'& o.&e! d4)(8 H."?'#-8 #"A)'-8,E (+4 ;"-.&'A('/ j)',&e,)2 ),+-8,`+#%?2/."/)-$ 2?"%"9)+& O'!+#%?+ ()' ;"(",) &+ -.'UV "93",&'$ ).'#7+46 &+,-.&'9+,"< A)' ) (+!,83+(8%5 4+-'.)+< ()' (8%5/ 9.+`)%&(' &+4)',&< %&"(8%5 "93",&'$ ) ()' )((8%5 ;:A7)#+%?+%5 A'&?'9" &9"!8/ W+#3+!g TCCCC A'&;3+-(8%5 '9&'4;7+.&8 W:4'. &+4#()2-"g T0/C0/0CTa./ M.+4+%5 ;."9.+4: \+/2Z238%0:231= )-J /0 :18 #-=.' L+-+.&8(+ S+4".+?6 j'(-.:4 k!:#+%?) & P T$30/-%18 =&.* (0$)%+0+*9 5&4* ()7-&$0> '%-0A0:/2;> 16%/-H( %0-/+&$&)2(0/*6< &+/2:23-B9 72/-&(05 3AH(/*. 6&:&. )72+,0K =&)+ (A0;/-& ()70$6-& 7$2=&,+1 16%/-2(),-&32 P R&+&-"#/& L&$,-&8 P Q6%/-2(-& 7$2(0'%B 4:239 /0,+H$*. 7-)%B 2 )(2-. $&3-2/-&9 2 =&32,1:+1$%&9 %0.-&)%6%0=B 6-&,0(2)+,- 2$0% %'=J6-0? 4"97) ;.+%8 '-("7"9+/ H".:,&+(' #:7-:.86 ;"!&)+3: @ U7E,#)'?."!&)()'6 + " #:%5().'9)"(+7('?/ K#+&:?',)26 B' 9)4(+&?:4 3E%&E -.+<!8%?' ) #:7-:.2 & 9+&'-2 Fd3", &&+ H)'%+I (+ ;7+-`".4)' )(< b.&'%)."# ;."9.+4)' c:< ()". \'!)+/ d+&'-#) A)".E #"(#:.,+%5/ M 7),-";+!&)' ;".+& Fd3", &&+ H)'%+I &"<,-+3 7+:.'+-'4 #"(#:.,: <"=3&7- KONKURS Z NASZYM MIASTEM Konkurs nadal trwa. Wystarczy wysłać zdjęcie z gazetą na adres by otrzymać nagrodę Koszulkę z logo gazety. foto Sabina Murańska foto Łukasz Krzystała

11 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 7! luty Wielokrotnie uważamy, że o zdrowie nie musimy dbać, że należy to do kogo innego, do lekarza służby zdrowia. Ale to nie jest prawda, bo prawda jest inna. Tylko my decydujemy czy będziemy chorować czy nie. Wynika to z czystej zależności: JESTEŚMY TYM CO JEMY G %"?'48w^ `+A.8#+%5/ m%&8 %&+,+%5 @ `+< A.8#+%5wn6 P ) & %+< 3'9" "(' -8<,)E%' ) +A8 A838 F!"?.&+3' ) ()'!"?.&+3' ) P ) ;)2#('!"."!(' 7'%& & %5'4)%&('9" ()+,E P?'48.=B(' ;:,&#+%5 %" &(+?!:?'48 (+ &",-+3" ) ;"7';,&+%&+4),4+#:/ P?'48 A+.!&"!:B",3"!8%&8 ) ;)?'48!:B" P ()'#-=.&8 ;)?E &+!:B" 7+?E "9."4(' )7"U%) -8-"():/ e -+# -' ()';.+< A'& #"$%+/ b+# -" ()' A.+#:?' (+4 A8,)2 4"93" -+#)6 B' ;"4)4" "A`)-'9"?'!&'()+6 A.+#: 93"!:6?',-'U48 %+38 4)#."< ) '('.9))!7+ (+,&'< 9" %+3'9" ".9+()&4:/ Q.+# %&8 ) %5"."AE/ 9+()',:;7'4'(-+%?E6-" (+?9".,&+ & 4'< &+7'%+(8%5 ;.&'& U."!#) ;.&'#+&:/ K# [Cf ;."%'(- & P %:#.&8%+6 %5"."A+ %5"."A8,'.%+6 "-83"UV6 4)+B!B8%+6 +7'.9)+6 %5"."A8 %5"."A8 #.29"<,3:;+ ;"&",-+3'6 & #-=.84) A".8#+48,)2 (+ %"!&)'$/ M B8%): 4:,)48 A.+V ","A),-E ) ;.&'& ;."< `)7+#-8#2/ H),+(" ) " B8-(8%5 %&+,+%5 ) &+,+!8 ;."`)7+#-8#) &!."< R);"#.+-', mhdc P aqq ;/(/'/n6 "?%'4 4'!8%8(86 ) :?E3?' (+,-2;:?E%"g^UB'$* 6%A2(-&, 72(-/-&/ (-&'%-&>9 5& %'$2(-& =&)+ =&32 /0=6&//-&=)%B (A0)/2;6-B - 72(-/-&/ 16%*> )-J9 =0, )0..25& :&6%*> )(2=& 6<2$24*?q Nasze zdrowie jest w naszych rękach!"# +, $,.60'9G.9;#C$# $#e1&$0 693"#60 1',89 34,-,;#5 P P,#"(,:7-:?,)2 & 7'< #+.&'4 7:A `+.4+%':-E/ Q" (+?7';)'??+# 7'%&8V )?+#)' e ;"!!+7)U48,)2 -'4: P,-+7)U48,)2 A'&48U7(84) ) B8%)' ) #)'!8 (+! ;.&8%&8(E %5"."A8/ G ;.&'%)'B -+# A8V ()' ) ()'?,&+ %5".=A ) & ()E ;.&'.=B(8%5 (+,&'9" %"!&)'(('9" #)'4 B8%)+/ Q'& ;"#+.4: :4)'.+ 9)()' :,8%5+."U7)(+/ J7+< -'9"?'!&'()'?',- B8?'6 + )(,-8(#- &+,;+#+<?+()+ 93"!:?',- (+?,)7()'?,&84 #)%5 A"?',- &+< B8%)+/ Z'%& -+#?+#,)2 -+# -'B ) `:(#%?"(:?' (+,& ".9+()&4/ `:(#%?E (+,&'9" ".9+()&4: ) -" "! ()'? &+7'B8 %+3' +,;'#-+%5/ c'!&e% &+,)7+48 (+,& ".< A:!:7'% '('.9)2/ e "! -'9"?+#)' -"?',- &+,)7+()' )?+#) A:!:7'% &+7'< B8 ()',-'-8?+# A2!&)'48 48U7'V ) %&:V,)2 ;.&'& %+3' (+,&' B8%)'/ Fc',-'U -84 %"?',&6 A" )."&:4 K9=7()' &+7'%+(' 4'-"!8 &+7'%+(' ;.&'& 4'!8%8(2 "`)%?+7(E -" (+,8%"(8%5 ".+& )7"U%)+%5 ) "!-3:,&%&"(8%5 47'%&(8%5 ".+& ()'(+,8%"< (8%56 %&87) "7'?: ) (86 ".+& 4)2,(8%5 -8%5 & 4+3E )7"U%)E -3:,&%&:/ M'!3:9 &+7'%'$ 4'!8%8(8 "`)%?+7< ('?6-3:,&%&' )7"U%)+%56 ;"< ;"!(",&E "(' ;"&)"4 %5"7',-'<."7: ) K7'?'."U7)((' -+#)'< 9"!&)+3+()+/ M ;.&8;+!#: %5".=A -+#)%5?+# %:#.&8%+64)+B!B8%+6 "-83"UV6 %&8 %5"<.=A &+7'%+(',E ;.&'.=B('!)'-86 (+?%&2U%)'? ) b87#"6%&8 -' &+7'%'()+ ;.&8(",&E H.",&2,)2 (+! -84 A+.!&" "!;"< c'u7) A8 -+# A83" -"!7+%&'9" &."#: (+."# 7:!&) :4)'.+ (+ (+, +7'.9))6 7:!&) "-838%56 j".+& %&2U%)'?."!&),)2!&)'%) & %5"."A+4),'.%+/ CZY LUDZIE ZNAJĄ PRZYCZYNĘ TEJ STRASZNEJ RZECZYWISTOŚCI? 9!8Bg T/ K9=7(' &+7'%'()+ 4'!8%&(' ()' :,:< %5"."A86+ 7'%&E -87#" 0/ S3:BA+ ;"!"< 3+V (+!4)'.(84 A" B+!('.'`".48 ) &4)+(8 '`'#%)' ()'!+?E/ a/ Q.+#:?' ;)'()2!&8 (+ ()' ";'.+%?)6!)+7)& ) A+.!&" (8%5 h/ Z:!&)' %&'#+?E #"7'?%' (+,;'%?+7),-8%&(' A+!+()+/ ]/ H."!:#:?',)2 #-=.' ()' ),-"%)' ;"9+.,&+?E,-+( %5"."A8 D/ Q.+#:?' %'? ;.&8%&8(8-8%5 H"7,%'?:B hc 7+- -'4:/ c',- ;.",-+ 7'%& ()'!";:,&< %&+,)2?'?!" "`)%?+7('9" 1+7'B8 (+ #".;".+< %?"4 ;."!:#:?E%84 ) ()'< &9"!(E & &+,+!+4) A)"%5'4)) ;.&'&(+%&"(E!7+ 4:,) A8V ";+.-' (+ U%),3'? + ()' (+ ;.&8;+!< ;"97E!+%5/ -"."&:4)'()',#3+!: %5'4)%&('9" 7:!&#)'9" %)+3+6".+&,#3+<!: %5'4)%&('9" &?+!+(8%5 b" (+4 `)&8#) ) %5'4))/ W+7'B+3"A8 ;."9.+4:,&#=3 :%&'7()6 9!8B -" ;.&8<,&3"UV (+,&8%5 ) %+3'9" &+7'B8 "! + &+7'BE "!,;","A: 4=&9: ) %+3'? \E!."UV ) 7"9)%&(' 48U7'()' -",&+(,+ (+ B8%)+ (+ &)'4) A'& ;.&'4"%8 ;7+9 7:!&#"UV/ (+?7';,&' A)"%5'4)%&()' -" "!;".("UV %&8%56 &+-.:%)+ %5'4)%&(' ".+& (+!&)+< 3+()' `+7 '7'#-."4+9('-8%&(8%5 )-!/ #-=.+,-+3+,)2 (+?7';<,&84,;","A'4 &+;"A)'9+()+ %5".=A?',- pxmekwek MxSKLKbNoS1jKMk e WeSLKMzdZKMKJGWKMk ;"7'< "! ;"(+! hc<-: (+<,&'? "?%&8>()' ;.&'&!. c/ 9" & j)'%5"%)(#+/ &(+< 5),-".8%&(8%5/ '9);,#) :%&"(8< +(9)'7,#) 7+.8(9"7"9 P M)7)+4 Q+(-)(9<mT[D0.n6!'(-8,-+ M',-"( H.)%'m(+;),+3 (+ -'( -'< 4+- #,)EB#2gI + `)&8%&(+!'9'('.+%?+I6 7'#+.& ) +(-.";"7"9 S-'`+(,<,"(/ c'9" #,)EB#) -"g FW)',+484 %57'< A'4I6 ".+& Fb3:,&%& #-=<.'? ";),:?' ) k,#)< Q+..8 d." ',6 A.8-8?,#) )(B8()'. mc'!& -3:,&%&' ) %5:!()?I6!. O"A'.- G-#)(, ) ;."`/ M"7`9+(9 Z:-&< Fp8%)' A'& J7+ (+, (+?A+.!&)'? ;.&'#"(:<?E%E 4'-"!E ;"7,#)'9" 7'#+.&+!. c+(+ #)7#:?2&8#+%5 M)'!&+ -+?:B "! #)7#:!&)',)2%): 7+- &(+?!:?' ;.&'& #)7#+ ",=A6 ;.+#-8%' )!&)2#) -'4: %5".=A ;.&'& 4'!8< %8(2 &+ ()':7'%&+7('/ S-E! &",-+3" abjco^coh :7dbHMI^bH6 %&87)?+#!"-8%5%&+, (+?A+.!&)'? ;.&8(",&E%84 ) %)'.;)'(): %5".84 7:!&)"4/ c',- -" F)(,-.:#%?+ "A,3:< 9)I (+,&'9" ".9+()&4:6 -+#?+# #+B!' ";+.%): " "#.'U7"(E )(<,-.:#%?2 #-=.'? "#.'U7'()',;","A: &+,)7+()+ '('.9)2 ) F%&2U%) ";-84+7< ;"-.&'A8 ) '('.9'-8%&('/ ^1GZkbx pxmekweg OPTYMALNEGO: T/ 7'%&'< %5".=A A'& :%)'#+()+,)2!" 4'!8%&(8%56 + 9'('.+7()' 0/ @+92 %)+3+6 "!%5:!&+ 7:!&) & + ;"< ;.&8-8V a/ %52V!" B8%)+6 ";-84)&4/ m\=&9 (+,&?',- &+,)7+(86 ) 7"9)%&< ()'? & #".&8U%)E!7+ (+,&'9" h/ c',- -+()46 4()'? ()B (+ -.+!8%8?(84 W)' %5".:?' ;)'()2!&8 7'#+.,#)'6 &+< A)'9) ) 7'#)/ ]/ ";-84+7('?',- A+.!&" ;."<,-'6,4+%&(' ) M+.-",)2 & ()4 &+;"&(+V6 (+<,&84 (+."!&)' ) (+ %+384 &4)'< ()V 7:!&) %5".8%5 (+ ".+& )4.+!"UV B8%)+/ b+# #.=-#" (+ -84 B8?'48/ j&8 B8V 9"!()' ) H"7'%+4 & %+3'9",'.%+6 9!8B,+4+,-",:?E%?:B TD 7+- -'(,;",=A -'? 4'-"!&)'!:B'? 7:!&)6 #-=.&8 -2 4'-"!2 &+;"A)'9+()+ 7'< (+ #+B!84 #."#:?'? (+ )%5 `)&8%&(' ) ;,8%5)%&('/ e (+ ;"%&E-#: O"#: & %+3'9",'.%+ B8%&2 )+0$)%* '2$0'60 5*(-&/-0 27+*.0:/&32 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych jest organizacją pożytku publicznego (KRS ) w związku z tym istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji. Spotkanie Czesławem Fojcikiem CZERWIONKA! 18 stycznia w Przedszkolu nr.10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom odbyło się spotkanie z malarzem Czesławem Fojcikiem. J&)' ,-8 -'< 4+-8#+%56 +7' %&2UV & ()%5?',- %)'!7'()'4,;'%8`)#) ) %5+.+#-'.: Y7E<,#+6 (+ #-=.84 Jak co roku, tradycyjnie na terenie naszego powiatu organizowane są koncerty kolęd. Fotorelację z poszczególnych koncertów można znaleźć na naszej stronie internetowej J&)'%) 4"938 ()'#-=.' "A<.+&8 & #"7'#%?) +.-8,-8 ) ;.&8 ;.+%86 " "#"7)%&("U%)+%5 "(' -'%5()#E &",-+38 Kolędowanie 0C,-8%&()+ "!A83,)2 #"(%'.- H+.+`)) L.&8B+ H.&'92!&8/ M8,-E;)3 &',;=3 ) )(,;).+%?2 P?'!'( & @(:%&# &+6 + (+ (+,-2;(84 :A.:!&"(8 %53";)'% (+ -7' 5+3! ),&8A: #";+7()+('9"/ G.-8,-+ &!.+<!&)36 B' & W+ ;"&",-+38%5 `)9:.:?' ;",-+V #"4)#+ G-#)(,"( #< ".+&,-+.,&8%5 ",=A/ W+,;"-#+(): ()' 4"93" &+A.+#(EV &+-'4!&)'%) A+?#)6 #-=.E 9"UV,;'%?+7()' (+ -",;"< -#+()'/ S+4' &+ ;."9) H.&'!,&#"7+ "-.&84+3!8;7"4 FH.&8?+%)'7+ H.&'!,&#"7+I6 -.+!8%?) & %8-.8(8/ -+#B'!" #,)29) 9"U%)/ "A)'%+3 "A.+& H.&'!,&#"7+/ 03&,#7%1$9 5)% H+.+`)) "!A83,)2 K.#)',-.8 \)'?,#)'? FJ2< A)'$,#"I ;"!!8.'#%?E M"?%)'%5+ H:< &',;"< 3: Fb."?"#)I P S+A)(+ L)'.;)'%6 Q7+%5+ ) L)'.;)'%/ LESZCZYNY! PRZEGĘDZA! Jak to fajnie mieć dzieci, a potem, gdy dzieci mają swoje dzieci, czyli dla nas wnuki. Kolejny już rok mija, gdy ja jako dziadek, jestem zapraszany na imprezkę (jak mówi moja wnuczka) z okazji dnia babci i dziadka. Imprezka z okazji dnia babci i dziadka w Przedszkolu nr 1 w Leszczynach i Przegędzy (+ F)4;.'&#2I &",-+?' -'B &+;.",&"(+ A+A%)+/ X+?()'6 9!8 #) 4+?E A+A%)' Q" 4"9E ;)3#26 "!.+A)+(): 1+ %&+,6 &+.+!"UV ) :U4)'%5 (+ A+A%) )!&)+!< #+/ j5"v ()' ()' -"6 A" ("9) @ ;7'< %+%5,-.&8#+6 + "!!'%5?',-?:B #.=-#)r J"A.&'6 4"9E :%&',-< B' ;."%'<,)' Q"6?'U7) ;.&'&."!&)< -" (+,) 4)7:,)$,%86 #-=<.8%5 -+# A'&9.+()%&()' (+!"A.8%5 ) 7:!&)/ c'<,-'4 -'9" G 48 & B"(E )!.:9)4)!&)+!#+4)6 ;.&8?'4("UV :%&',-()< F!(): A+A%) H.&'92!&8 H.&'!<,&#"7: Z',&%&8(+%5/ W+ F)4;.'&#+%5I -'+-.+7(8 mfo."!&)(8 L:A:,)+ H:%5+-#+In6 + (+,) 4)7:,)$,%8 ;)2#< ()' 9.+?E (+ )(,-.:4'(-+%5 4:&8%&(8%56 ()' &+;"4()+38 -'B6 B' A+A%)'6 -" ;","A)'n 7:A)E,3"!#"U%)/ J7+< -'9" -'B (+ -8%5 ),4+%&(E m+7a" 5'.A+-En/^ (+:%&8%)'7"4,&#=3 ) ;.&'!,&#"7)6 B' j)',&2,)26 B' :%&E -'B m+7a" (+:%&8%)'7"4 ) %"4 9".E%' &+ )%5 (+?43"!,&'9" ;"#"7'< ()+/ j5872 %&"3+y^!$B,C%& D$)%,3



13 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 7! luty Gmina dzieli się na Świerklany Dolne i Świerklany Górne oraz Jankowice, najbardziej mi znane w Świerklanach miejsce to węzeł na autostradzie (2 o.&2!: d4)(86 -: B' 94)(+ 7'B8 (+ -'.'()' -:.8A()%#)'9" ) &+?4:?' "A,&+. 0hTq 5+6 & %&'9" &+?4:?E TT0] 5+6 #7+(8 J"7(' qa06 + d=.(' ]DC 5+/ R),-".)+ d4)(8 ;"!"A(+?',-!" 5),-".)) -'? %&2U%) 5),-".)) &(+(84 (+ %+< 384 Y7E,#:?',- -.+9)%&(+ U4)'.V #,)2!&+ M+< 7'(-'9"/ FQ83 4+? Thaa./ #"< O8A()#: 9(+3 #"((" ;.&'& 7+, (+ &3+< 4+()' #+.#:6?+#A8 U4)'.V &"A+%&83/ @)!&)+36 #)'!8-87#" &'.#+3 ;.&'&.+4)2g #)7#+,'- &+ ()4 B"3()'.&'/ R:,8%)/ R:,8-8&4 -" 5'.'&?+6 #-=.+ (+ j&'%5+%5/ & #+< -"7)#+4)/ W+?'%5+7) -+#B' Świerklany,&"U%) ;"&",-+3 #+-"7)%#)/ "#.:-('/ ) 4)+,-+/ M 4+?: #,)2%)+ 5:,8-8 Q"7#+ { K;"7,#)'9"/L+-"7)%#) #,)E!& ()' 4=93.+%&'? 7)%&8V B8%)+/ M+7'(-8?'%5+3 & S+#.+4'(-'4!" :4)'.+?E< %'?/ M 4"4'(%)' ",+!&)3.:4+#+ A:.,2 & R",-)+4)!"!&):;7)!2A:/ -2 J";+!7) ) 7) ;"A7),#)4 7',)'I/ b+# ";),:?' -" Fd"U%): W)'!&)'7(84I6 + `.+94'(- -'( &(+< 0 %&/ FS&7+#+4) 1)'7"('9" Y7E,#+I/ G 4()' ;.&8;"4)(+,)2,&%&'9=7(8 ;.&8< ;+!'#6 5"3!:!7+ Q"B'9" j)+3+/m #"$%: 7+- DC<-8%5 A83'4 (+ -3:4('? :7)%8 %'(-.:4 4"4'(%)' 7:!&)' &+%&27)?+# (+ #"4'(!2 #72< #+V (+ ;7+%: ) %5"!()#+%56 "#+&+3",)26 B' %5"!()#)'4,&'!3 #,)E!& & A:.,E (+ ;" &(+7'&)'< (): A:.,8 &:;'3()',;"(-+()%&()' &+%&E3,)2 #:7- Q"B'9" j)+3+/ M 4)'?,%: U4)'.%) M+< >.=!3"6 + 4"B'?:B -+4 "A'%()' 4)'?,%' S-:!&)"(#+ )?',- 4)'?,%'4 %&2,-8%5 ;)'79.&8< 4'#6 ;.&8 >.=!'3#: #+;7)%2 #: %&%) \+-#) Q",#)'?/ L"U%)=3 Q"B'9" j)+3+ &",-+3 ;.&'& 5.+A)'9" X'.!8(+(!+ Z'";"7<!+ "( K;;'.,!".``+ "#/TDqC."#:/ " %&84 )(`".4:?' :4)',&%&"(+ (+ U%)+()' #"U%)"3+ -+A7)%+/ M ",-+-()%5 7+-+%5 #"U%)=3 &",-+3 %" 4"B(+ &"A+%&8V (+ 4")%5 d+7'.)2 S&-:#) J"7(8%5 ";),:?' Y7E,#)' ) K;"7<,#)'I/ d+7'.)2 &+3"B83 R"7',&6 9=.()# #-=.8 ;.+%:?E% (+ (+ M "! ;.+%8 ) "!%),#)."U7)(6?'B'7) ()' A.83 &(+?<!:?E%',)2 (+ & A)'9)'4 %&+,: &+%&E3 -'B -'%5()#E "7'?(E/ ()'4 &+?23+,)2 -'B %=.#+ + B"(+!7+ "!4)+(8 5+`-:?' "A.+&86 %+3E 4()+('? 9+7'.))/ D3&7%&+"F 2)?,6-) Kolędowanie w Jaśkowicach JAŚKOWICE! 13 stycznia w sali widowiskowej w Jaśkowicach odbyło się wielkie kolędowanie. Hej w Dzień Narodzenia taki tytuł organizatorzy nadali temu wydarzeniu. Koncert kolęd oraz Jasełka pod kierunkiem Marii Gawlik zobaczyli mieszkańcy gminy Orzesze oraz zaproszeni goście m.in. Burmistrz Andrzej Szafraniec oraz radni Teresa Potysz i Eugeniusz Szala. L"(%'.- #"72! ;"3E%&"(8 #"(+(): O'9)"(+7('9" 1',;"3: \3"!8%5 ".+&!&)'%) & ;.&'!,&#"< 7+ \+.)) ;.&8%)E9(E3!",+7) \KL A+.!&"!:B" j5"%)+b (+ ;.=A8 ()' A83" %&+,:6 -" 43"<!&)'B A+.!&" %52-()' ;.&8?23+."7'6 +!&)'%) :&:;'3< ()38 7' &+9.+38/ H)2#(8.';'.-:+. #"< 72! ) ;+,-".+3'# 9.+3 & 5),-".)E (+<."!&)( c'&:,+/! UA2'%-&5 40$8 '%2 6<J+/-& 7$%*=JA0 $2:& - %03$08 A0 ( 40$'%2 )-J %00/3052(0:- ( /0)%B '%-08 A0:/2;>? N24$26%*K62.9 '%-J,-,+H$*. +2 )72+,0/-&.23A2 )-J 2'4*>9 40$'%2 '%-J,1=&.*? I0 &(&/+10:/& 16<*4-&/-0 7$%&7$08 )%0.*9 0:&.*;:J9 5& 4*A2 /-&L:& \+.)+ U0.* 62$0% (-J6&=.A2'*6< +0:&/+H( ( T$%&)% $'%2.-A29 5& )-J 72,0%1=B! Q:.4),-.& G(!.&'? S&+`.+()'%?'!("%&'U()' B8%&E% &'A.+(84 ) O"#:/."/)-$ 0,1-$ Środek zimy dla osób uczących się to okres chwilowego odpoczynku od nauki, czas ferii, wypadów na lodowisko, wyjazdów na narty Ale ten okres można spędzić także w nieco inny sposób, podejmując (nierzadko pierwszą w swoim życiu) pracę. Pomocna w tym może być wizyta w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Czerwionce-Leszczynach. STANOWICE! Mieszkańcy Stanowic 19 stycznia już po raz czternasty bawili się na corocznym Balu Charytatywnym. Bal Charytatywny c+# %"."#: -+# ) -'( ()' 4=93,)2 "!A8V A'& Q+7:6 &".< 1',;=3 ;"! ;.&'< ;+() ^&/0+* [0'&8 $0/ M )4;.'&)' :%&',-()%&83" D] ;+./ #-=.'? &',;=3 QOkLs & Q".8())6 C0 40:1 %&4$0A2 )-J (-&:1 328 ;6-9,+H$%* 40(-B )-J % / $26%/-& 2' 6%+&$/0)+1 :0+ ;+() Q+!'.+/ -.+!8< %8?()' &",-+3+ #"72!E j)< %5+ W"% ) L,/ ;."A",&%&+ ODB9/0D= 1"& PD-3",*&6 #-=.8,'.!'%&()' &'A.+(8%5 9"U%) ) &+%52< %+3!"!"A.'? 1',;=3 -+#)4 )4;.'&"4 4"B' ;"4+9+V ;"-.&'A:?E%84 4)',&#+$%"4,"< Zima za pasem. Czas na pracę. %&8(+%5?:B "! 7+-,3:B8 ;.+%8/ M.+4+%5 ;."9.+4: F1)4+ KRHI (+.&'%&,;"3'%&("U%) 7"< #+7('? ) 43"!&)'B8 KRH6 #+,-+.+,)2,#:;)V (+ 43"!&)'B8 :%&E%'?,)2!&)'(()' ) ;"&8,#+V?+# "`'.- ;.+% #.=-#"< %5%E%8%5 ;"!<?EV %&+,)' `'.))/ MU.=! (+?%&2U%)'? (8%5 -84 "#.',)' -+#)'?+#g #"7;".-+B :7"-'#6 ;.+%' (+ -'<.'()' ;.+%' #+,?'.+ %&8 5",-',,8t;."4"< -".+/ M & %5+.+#-'.'4 &+-.:!()'()+ ()' 4+?E @"A'% ;",&:#:?E%8%5 ;.+%8/ MU.=! (+?%&2,-,&8%5 :#"$%&"(8 T[."# B8%)+6 +#-:+7< (+ ;"&8%8?("UV ".+& ("UV/ H"4"% H:(#-: H"U.'!()%< H.+%8 ()' "9.+()%&+,)2-87#"!" +#-:+7(8%5 "`'.- ;.+%86 4"9E :&8,#+V @+.,&-+-+%5 (+ -'4+- +:-";.'&'(-+%?) ;"!%&+,."&< @8;'3()V -',-8 ;.'!8,;"&8%?) %&8 &+;"&(+V,)2 & 4'-"!+4) 4+<?E%84) (+ %'7: &(+7'&)'< ():6 ;"&8,#+(): ) :-.&84+(): &+< -.:!()'()+/ L"3"9B(6/09 "&3423&= $# ), 1*,-"#1+&/0& " P/0& :+'&-+9B,6 ;"!%&+, #-=.'9" ;.&8!+-(8%5 )(`".4+%?) (+ -'4+< -8 &.8(#)'4 ;.+%8 +7' -+#B' ;.'!8,;"< N%-J,- +*. 7-&/-B'%2. %28 )+0/-& %2$30/-%2(0/0 (*6-&6%,0 ':0 '%-& %,- ':0 72+$%&41=B8 6*6< $2'%-/9 () * =& $H(8 /-&5 P-/0/)2(29 62 $2,1,171=&8.* +0,5& 62; '2,2;6-2A0? #2'8 6%0)9,-&'* 4*A 41'2(0/*,2;6-HA9 60A* '26<H' % [0:1 4*A 7$%&,0%*8 (0/* /0 +&/ (A0;/-& 6&:! 1',;"3:/ K.9+()&+%?+ Tiiq."#:/ A83+ o.,&:7+ Y4)'-+(+/ K! 0CC]."#:?',- ()E O'(+-+ Q+!'.+6 -" & %&3"(#)()+4) &+?4:?',)2 ".9+< ()&+%?E Q+7: ) X',-8(: X+.,#)'9" ():/ J&)2#) ;"4"%8 ) ()' -87< #"6 ".9+()&+%?+ -+#)%5 )4;.'&?',- L+B!'9"."#: 7)< &8%?+4) #+(!8!+-+/ J() "!A2!E,)2 TT/C0/0CTa./ c'u7) #-"U,)2?',&%&' `'.)' -"!"A.84 ;"48<,3'4 4"B' A8V ;"!?2%)' ;.+%86 ;"!%&+, #-=.'? 4"B(+ ;"3E%&8V ;.&8?'4(' & ;"B8-'%&(84 P "&= -,;0> '?&1/9 <,"/&> 309*&'#34 6D)"0,-&" "),;#> 39//9 ),C'0&)3"9/09 /& <-"#= ;.&8;+!#: 43"!8%5 7:!&)U H:(#%)' H"< H.+%8?',- A+.!&" ;.&8?UV +(#)'-2/ Q):." Z',&< %&8(+%5 ;.&8 :7/ L,)2!&+ H"?!8 a] me A:!8(#: H+3+%:n6 -'7/ ma0n h0]<qd<at6 %&8((' "! ;"()'!&)+3#:!" 9"!&)< (+%5 qgh]<t]gh]/ 000 )4;"(:?E%+/ M)'7#)' (+7'BE,)2 o/h/ M/1/ S/d/ M)'(%'#6 L/d/ S&84:.+6 b/h/ Z+,"%#)6 e/c/ j57:a'#6 c/\/ Q'< (),&6 Q/c/ L/c/ O8A#+6 X/O/ b/x/ S&",-+#6 \/W/ Q.8%56 e/x/ Q7)(!+6 R/J/ G/R/ H)'%5+6 G/G/ S3:;)# & ".+& L/ Q"< A'.6 c/ Q+(+,)# & O8A()#+6 \)%5+7,#)4 & H.&'92!&86 M/ & O8A()#+/ J&)2#),;"(,"."4 A83+ ".9+()< JAŚKOWICE! 14 stycznia miał miejsce pożar dachu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Jaśkowicach. Ta tragedia wstrząsnęła całą miejscową społecznością. Pożar kościoła w Jaśkowicach M8A:%5 ;"B+.: (+,-E;)3 "#"< 3" 9"!&)(8 0TgaC/ M +#%?) 9+U()< :!&)+3 -.&8!&)'U%)?'!< (",-'# S-.+B8 H"B+.('? & -: ".+& "#"7)%/ :,-+7'$ #"4)()'/ 1+%&23",)2 ;+7)V "! 4+3'? ()+(8!+%5 ;"#.8-8 A7+%5E,&8A< #",;3"(E3/ H+.+`)+()'6 9!8-87#" %",)2!&)'?'6 &A)'97),)2 (+ 4)'?,%'6 +A8 (+?%'(()'?,&' ;.&'!4)"-86 &+< ()4 :7'9(E &(),&%&'():/ c+u< ;.&8A83 #,/ +A;/ M)#-". W+,-2;('9"!()+ " 9"<!&)()' ;.&8#"U%)'7('? #+;7)< %8 "( )(< -'(%?) #"U%)"3+/ 4/)(/ Q:.4),-.& G(!.&'? S&+`.+()'%6!&)'#+(+- ".&',#) ".+& ;"A7),#)' ;+.+`)'/ M ()'!&)'72 #"< &+%?+ 4/)(/ #-=<.'? #+B!8 7", + (+9."<!8 A838 A+.!&" +-.+#%8?(' 4/)(/,.'A(+ A)B:-'.)+6 ;"!:,&#)6 @'6 :,3:9) `.8&?'.,#)'6 48%)',+< 4"%5"!:6 "A.:, #:38 "9."!()%&'/ K!A83+,)2 -+#B' 7)< %8-+%?+ &3"-'9" 3+$%:,&#+6 ;+( c'.&8 j57:a'#/ c+# %"."#: -+# ) -84.+&'4 "!< A83+,)2 O"< #-=.E :!",-2;()+?E Q/O/ 0,1-$ U%)"3+%5 +.%5)!)'%'&?) &A)=.#2 ;)'()2<!&8 (+ #"U%)"3+/ \'< -.";"7)-+ @ 7)U%)',;'%?+7(E ;."UA2 " ;"< ) 4+-'.)+7(E6 #-=.8 A83 (+ ()'!&)'7(8%5 4,&+%5/ H" ;.&8<,&'!3 %&+, (+ &+A'&;)'%&'()'!+< %5: ),-.";:/ j&2uv &97),&%&8.:< (23+!" U."!#+ ) &(),&%&83+ "3-+.&/ ;.+%'6 #-=.' 4+?E :%5."()V6 -" %" &",-+3" ;.&'! +-+#+4) &)48/ B'?:B ()'<!3:9" :!+,)2 )%5 -8()2/ H."A",&%& ;+.+`)) #,/ G4< A."B8 %+38 ;.&'& \,&' #+;7)%86 (+ ()'!&)'7(' 4)',&#+$%8 S+7) \)'?,#)'9" J"4: 0,1-$ foto Roman Huzior

14 14 nr 7! luty 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat LESZCZYNY! Dnia 27 stycznia w Domu Kultury w Leszczynach zakończyły się rozgrywki III ligi juniorów w szachach. Przystąpiło do nich dwanaście drużyn z terenu całego Śląska. Turniej został zorganizowany przez Śląski Związek Szachowy. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie: Łukasz Mrożek i Ewa Mrożek, a organizatorem był Michał Cichoń. P YB +2 c:b8 ),-&32 $2%3$*(,- 7$&)+-52(&? N$18 5*/* =1/-2$H( (0:6%*A* 2 0(0/) '2 XX :-3-9 6%*:- +1$/-&=1 16%&)+/-6%*A2 '(0/08 ;6-& '$15*/9 %,+H$*6< +$%* /0=:&78 )%& 4J'B.23A* 3$0> :0+&. ( XX :-'%& P ;.'&', Y7E,#)'9" 7&'9? J0239*/ P N$15*/0 =1/-2$H( ),A0'0A0 )-J % )%&;6-1 2)H4! h 6<A270,H( - a '%-&(6%B+? ^2%&8 3$0/*6< %2)+0A2.&6%*? 4)'?,%' &+?E3 ols FH)"()'.I c+,-.&2a)'<1!.=?6!.:9)' 4)'?,%' &!"A83+!.:B8(+ \LS & O8A()# &'%)' GLS \)#"< W+ ()%+%5 P \+.'# mols SHT c'!8(#+ b8%58n6 P G(-"() X.)-& m\ls& O8()#n6 P p83#+ msbo1xqwej1gwlg d=.8n P H)"-. \"!7)%5 mg#+!'4)+ P M)#< -".)+ j)'u7+# m\ls& O8A()#n6 {e Szachiści walczyli o awans do II ligi 20-lecie Chóru Jutrzenka :&(+()+ ) 9.+-:7+%?) ()',&%&2!&)7) %5=.: G!'< 7)(!&)' 1+A3"%#)'? ".+& %&3"(< #"4 %5=.: &+;.",&'() 9"U%)' P Q:.4),-.& d4)(8 ) \)+,-+ J091?&' F&= /01"9'1*06 J8.'#-". \KL<: H&-0,6&!"&8*,'1*&6 S"3-8, `#1"&-) K6D1"3" ".+& M//& F&*10*/ b'( @.+& & ()'B ;."A",&%& ;+.+`)) #,/ R&"0= $09-" h,6*9-+ ".+& &',;"3: FX+4)7)?"I/ & 9"< UV4),;2!&)7) 4)3" %&+, ;"!%&+, -+('%&('?/ ;."?'#%?+ `)74:6 #-=.8 %5=.: (+ ;.&',-.&'() #)7#:(+,-: 7+-/ P #$2=&,6=0 P-:.1 7$%*72./-08 A0 32;6-2. 2,$&) 72()+0/-0 6<H8 $1? I2)+0A 2/ %0A252/* ( _ff` $2,19 3'* 7$242)%6%&. 70$0P-- 4*A,)? R&$0$' Y*31'0? P `#= 1"&-) K6D1"3" S"3-8, P S+(!.+ K.7)# mols F\+-I O:!+ Y7E,#+n/ P U-.2 +0, -/'*(-'10:/&32 )72$+1 =0,-. )B )%06<*9 '$15*/0 - '16< '$15*/* 2'3$*(0 (05/B $2:J? M%0)0.- $&8.-) =&'/&= 2)24* 2%/06%0 %(*6-J8 )+(2 ':0 60A&= '$15*/*? Y%06<* +2 7$%&'& ()%*)+,-. '24$0 %040(09 &.26=&9 3$09 )72+,0/-0 % :1'L.-? T6%*(-;6-&.-A2 =&)+ (*3$*(0> - %'24*(0>.&'0:& P 7&'9? J0239*/ )%06<* %06%BA&. 3$0> ( )%,2:& 72')+0(2(&=9 0:& +0, /0 72(05/-& %06%BA&. )-J /-.- %0=.28 (0> '27-&$2 72 )%06<* )+0A* )-J 6%J;6-B.2=&32 5*6-0? M+7#+ A83+ &+%)2-+/ L+B!'4: & W+ -'4+- 43"!&) SZCZEJKOWICE! Dnia 27 stycznia chór Jutrzenka szczejkowickiej parafii świętował 20-lecie swojego istnienia. Jubileusz rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach, a następnie tę szczególną rocznicę świętowano w Wiejskim Domu 5*6-& 6<H$1 %00/3052(08 /& )B +$%* 72,2:&/-0? #0/- V'&8 :-/'0 c7-&(2, +(2$%* 6<H$ ($0% 60AB $2'%-/B! =&=.J5&.9 )*/&. - )*/2(B9,+H$%* )B +0,5& 6%A2/,08.- %&)72A1 b0.-:-=29 2$0% 6H$,B9,+H$0 =&)+ 2$30/-)+,B ( '%-0A0/-0 6<H$1 %00/3052(08 /- )B +0,5& =&= (/1,2(-&? O&)+ +2 $2'%-/0 40$'%2 1%'2:/-2/0.18 %*6%/-&? M-&)%J )-J9 5& 6<H$ (*)+J8 71=& /0,05'*6< '25*/,06< )2A&68,-6<9 7$%&3:B'06< 2$0% ()%*)+,-6< -//*6< -.7$&%06< 2$30/-%2(0/*6< 7$%&% R.-/J M%&$(-2/,08Z&)%6%*8 /*? M<H$ DO1+$%&/,0E =&)+ /0)%B (-%*+H(,B? O0,2 )2A+*) =&)+&. 40$8 '%2 %0'2(2:2/* %& ()7HA7$06* - '1./* % =&32 6%A2/,H(? W+ -'4+-!&)+3+7("U%) %5=.: )?'9" 5),-".)) ;.'< &', j5=.: Fc:-.&'(#+I M)960/)& _<09',*U P I0A25*6-&:&. 6<H$1 '(0'%-&8 ;6-0 :0+ +&.1 4*A,)? R&$0$' Y*318 '09,+H$* 4*A.-A2;/-,-&. 6<H$H(,2;6-&:/*6<? #2()+0/-& 6<H$1 ( /0)%&= 70$0P-- 4*A2 =&32.0$%&8 /-&.? #-&$()%*.- '*$*3&/+0.- P R$0. ( )%06<* 2' h :0+? O&8 )+&. ( +$%&6-&=,0+&32$-- )%06<28 (&=? M%J)+2 16%&)+/-6%J ( +1$/-&8 3$0> ( )%06<*9 42 P0=8 /-& )-J ( /-& 3$0 - (*3$*(0? C08 1,0 3$* ( )%06<* =&)+ +$1'/09 /0=8 +$1'/-&=)%& =&)+ 16%&/-& )-J '&4-1+H( P K&-+9* 7&/9* i<7'-(),&+%5),-+ L7:A: FS#"%&'#I P Z14-J 3$0> ( )%06<*? R$0. 2' +*. +1$/-&=1 (*3$0A0. j 70$+-- - ( =&'/&= )%06<06< /0=+$1'8 /-&=)%& =&)+ '0(0/-&.0+H(? b0=8 /& ( )%06<06< =&) & '2)+0=& )-J '*7:2.*9.&'0:& - 716<0$* P 7&+-#38& 709+-#B& i<7'-()+ L7:A: FS#"%&'#I H.'&', Y7E,#)'9" ;"!%&+, -:.()'?: :!&)'7)3 43"!84,&+%5),-"4 #)7< #: ;".+!6?+# ",)E9(EV,:#%',/ P U2=0 $0'0 ':0.A2'*6< )%08 6<-)+H(9 +2 )*)+&.0+*6%/0 -,2/8 )&,(&/+/0 7$060? N%-J,- +&.1.25/0 '2=;> '2)*> '0:&,2 /-& +*:8,2 ( )%06<06<9 0:& (,05'*. &:&8.&/6-& 5*6-0 P 7&'9? J02= 39* P O&;:- /-&.0 7$06* - )*)+&8.0+*6%/2; $2./* +0:&/+ ( /-6%*. /-& 72.25&? Y%06<* 7$%&,A0'0=B )-J /0 -//& )P&$* 5* %B =0, $0'%-> )24-& % )+$&)&. :14 7$06B 72' 7$&)=B 6%0)1? 4*:- 70K)+(2 V/-&:0 - I'%-)A0( U0$+*/-0,? C0)+J7/-&,)-J'%&. /0)%&= 70$0P-- %2)+0A $H(/-&5 4*A (-&:,-..-A2;/-8,-&. 6<H$H(? C-& 271;6-A 2/ 50'8 /&= 7$H4*? T4&6/-& 6<H$ 70+$2/18 =&,)? W0%-.-&$% ;/-&= /0)%& '%-0A0/-0 ()7-&$0A 4*A* )2A+*) V:4-/ Y%(&'0 N2. W1:+1$*9 3'%-& 24&68 /-& %/0='1=& )-J /0)%0 )-&'%-40? N0(/-&= 7$H4* 2'4*(0A* )-J /0 70$0P--9 0:& 2' =0,-&32; 6%0)19 %& (%3:J'1 /0 /-&(-&:,B -:2;>.-&=8 )60 7$%&/-&;:-;.* =& 32 N2.1 W1:+1$*? T4&6/-& '*$*8 3&/+,B =&)+ 7? \(&:-/0 I04A26,09 %,+H$B 40$'%2 '24$%& /0. )-J ()7HA7$061=&? C0:&5* $H(/-&5 %08 %/06%*>9 5& /0 ()%*)+,-6< (*'0$%&8 /-06<9 (,+H$*6< 16%&)+/-6%*.* %0()%& +2(0$%*)%* /0. )2A+*) ^*8 )%0$' [:1)%6% $'%2 '26&/-08.*? M<H$ :-6%* 2,2A2 aj 6%A2/,H(? Y&$'&6%/-& %07$0)%0.*.-&)%,0K8 6H(9 )%6%&3H:/-&.J56%*%/ '2 7$%*8 AB6%&/-0 )-J '2 /0)%&32 6<H$1? Zwycięstwo Koła Gospodyń z Pstrążnej RYBNIK! W dniu 19 stycznia z inicjatywy Śląskiego Ośródka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku, Rybnickiego Centrum Kultury przy współpracy z WZRKiOR w Katowicach oraz ŚIR w Katowicach, został zorganizowany VIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gwara śląska na wesoło. Turniej obył się w Rybnickim Centrum Kultury.! M&:&. +1$/-&=1 =&)+ %06<2(08 /-& '%-&'%-6+(0,1:+1$2(&32 -,18 :-/0$/&329,1:+*(2(0/-& +$0'*6=-9 24$%J'H( - %(*6%0=H( :1'2(*6<9 -/+&3$06=0 ;$2'2(-), 2$0% 7$2.28 6=0.-0)+9 3.-/ - 72(-0+1 P F&)'0B& N&89'1*&6 ".9+()< &+-". -:.()'?:/ H+-."(+- "A?23+ J8.'#-". Y7E,#)'9" KU."!#+ ".+& H.'&8!'(- \)+,-+ O8A()#+ G!+4 X:!+7) ) S-+.",-+ O8A()%#)'9" J+4)+( b:.()'? ;";.&'!&+38 '7)4)(+< %?' 94)((' ()#: #-=.8%5 ",-+-'%&()' d",;"!8$ Y7E,#)4 md4)(+ L"3" d"<,;"!8$ md4)(+ ) \)+,-" Z',&%&8(8n6 L"3" d",;"!8$ md4)< (+ L"3" d",;"!8$ H,-.EB('? md4)(+ Z8,#)n6 L"3" d",;"!8$ d=.(8%5 md4)(+ L"3" d"<,;"!8$ O8A()#:< m\)+,-" O8A()#n ".+& L"3" d",;"!8$ p".+%5<k,)(8 m\)+,-" p".8n/ -:.()'?: &!"< A83" L"3" d",;"!8$ M)'?,#)%5 & H,-.EB('?6 + (+9."!2 ;:A7)%&("< U%) "-.&84+3" LdM & M,&8,-#)' %&-'.'%5 #"(#:.'(< %?+%5/ L=3 ;.&89"-"< FQE!> ;)2#(+I ".+& Fc+#!"B8?+!" ;'(!&8?'I/ L"7'?(E #"(#:.'(%?E A83.'9)"(+7(8 -+()'% ;"7,#) 7:A &+9.+()%&( #B' %57'A+/ H"!%&+, -:.()'?: %)'7#) ;",&%&'9=7(8%5 L=3 d"<,;"!8$ M)'?,#)%5 P o.,&:7+ S2<!&)# e.'(+ G!+4%&8# L.8,-8(+ H:,-'7()# Z)!)+ \+38,+ ".+& W)',;".'# mp".8 K,)< (8n6 &3"B838 (+.2%' \+39".&+-8 R+(!&7)# H",'3!" H+.7+4'(-: k:.";'?,#)'9" ;"4"% ()'!&)+3+$/ H.&8&(+(" -8-:3 R"< d",;"!8() M)'?,#)'? O8A()%#)'9"6 \)+,-+ O8A()#+ ) \)+, ,-8%&(' c:.+?<,#)'? L+;'7) Q)',)+!('? & H".+?+6 &',;=3 @.+& &' &',;"3'4 K7! S-+.,6 G((+ Q'!)+` ".+& L.&8,&-"` d."4"-#+/ Major pilot Antoni Tomiczek gościem Zespołu Szkół w Czerwionce CZERWIONKA! Z inicjatywy Ośrodka Szkolenia Lotniczego BB AERO oraz Koła Lotniczego Zespołu Szkół w Czerwionce zostało zorganizowane kolejne spotkanie z cyklu Ludzie Lotnictwa. S;"-#+()' "!A83",)2 T[,-8%&< 1S b84.+< &'4 4)'7) ()'&+;"< 4()+(E 5),-"<.)) iq<7'-()'9" 4+?".+ ;)7"-+ G(< -"()'9" b"4)%&#+6 #-=.8 " %&+,+%5 ;.&89"!+%5 & 7"-()%< &!?2V ".+& #:4'(-8 & Tihh."#:6 4/)(/ #,)EB< #2 P W-&'*.-0A&. /-&)7&A/0 _j :0+ %3A2)-A&. )-J '2 Y%,2A* #2'8 2P-6&$H( ':0 U0A2:&+/-6< ( W2/-8 /-&? ^2%726%BA&. /01,J ( +&= )%,28 :& ( _f`i $2,1? F0. %06%JA0 )-J.2=0 7$%*32'0 %(-B%0/0 % :2+/-68 +(&. P M/+,/0 d,$03"9*u G(-"() b"4)%&'# :."!&)3,)2 Ta 7),-";+!+ H,-.EB(+ ()'!+7'#" O8A()#+/ M TiaD."#:."&;"%&E3 (+ Q)',&%&+!&#)%5 d=.+%5 S3"(8%5 (+! U%)E ee M"?(+ A83 )(,-.:#< S&#"38 H"!< \+3"7'-< L."U()'/ & TihT."#:6!&)2#) ;"!;),+(): ;+#-: S)< #".,#)'9" & O&E!'4 O",8?,#)4/ 7"-< G(97))6 9!&)' & M3",&'%5!" "#:< H"7,#)/ M "#.',)' ) H"7,#) G(-"() b"4)< %&'# ;" +%?) ;"7)-8%&('? &+%&E3 7+-+V G'."#7:A)' OKM O8A()#/ P V/+2/- F2.-6%&, 72 /0.28 (06< 52/*9 %3A2)-A )-J '2 724:-),-6< 0&$2,:14H(9 3'%-& :0+0A /0 )0.28 :2+06< )72$+2(*6< - (2%-A 70)05&8 $H(? P %&8(#: 70,+- J&66&U H"!%&+,,;"< -#+()+ B' &+()4 G'."#7:A O8A()%< TiDh."#:6 ;"#+&8 M)'7"< ;"7:/ =0,2 )-&'.-2:&+/- 6<A27-&6 16%&)+/-6%B6* ( 72,08 %06< ($0% % $2'% =&)%6%& /-& (-&'%-0A&.9 5& +0. (2%-A 70)05&8 $H( 70/ V/+2/-? N27-&$2 72 :0+06< '2(-&'%-0A&. )-J 2 +*.? #HL/-&= )72+,0:-;.* )-J /0 $*4/-6,-. :2+8 /-),1 P!"!+?' 70,+- J&66&U M,;=7()' & G(-"()4 b"4)%&< #)'4 ;+( H)"-. A)'.&' %&8((8 B8%): (+.=B('9"."!&+?: :."< %&8,-"U%) ),;"-#+()+/."/)-$ <"=3&7-

15 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Trzeba mieć swój honor, określony sposób działania i dążyć do celu rozmowa z radnym Markiem Paluchem Podczas ostatniej sesji czerwieńskiego magistratu w roku 2012 nastąpiły zmiany na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. O tym wydarzeniu postanowił opowiedzieć czytelnikom naszego miesięcznika radny Marek Paluch. P T'72(-&'L /0 7*+0/-&9 ':06%&32 %2)+0A&. 2'(2A0/* =&'/26%&;/-&.23A04* 4*> 40$'%2 7$2)+09 0:& =&'/26%&;/-& 40$'%2 ),2.7:-,2(08 /0? O&;:- 6<2'%- 2 7$2)+B 2'72(-&'L /0 (*$0%-> =B (,-:,1 )A2(06<! %2)+0A&. 2'(2A08 /*9 72/-&(05 4*A&. /-&(*32'/*? O&;:- 6<2'%- 2 )%&$)%B 2'72(-&'L9 =0, ()72./-0A&. =&) $'%-&= ),2.7:-,2(0/&! 7$%&'& ()%*)+,-. ':0+&329 5&.H(-J /-& 72'240 )-J 72)%6%&8 3H:/*. $0'/*.? UH(-J *;:J - 2,$&;:0. +&5 =0)/2 7$06J 72)%6%&3H:/*6< $0'/*6<? T)+0+8 /-& %0=;6-&9,+H$&.-0A2.-&=)6& /0 3$1'/-2(&= )&)=-9 (%-JA2 )-J 2' +&329 5& /0 W2.-)=- [1'5&+1 ^0'* U-&=),-&= 7$%&')+0(-A&. (/-2)&, 6%+&$&6< ^0' N%-&:/-6! M%&$(-2/,- M&/+$1.9 M%&$(-2/,- W0$2:-/,-9 NJ4-&K),0 - 2'4*A2 )-J ()7H:/& 72)-&'%&/-& %0$%B'H( +*6< 6%+&$&6< ^0' N%-&:/-69 72'6%0),+H$&32 1)+0:-8 :-;.* ()7H:/B (&$)=J 7-).09,+H$B %$&P&$1=J - 7$%&')+0(-J [1$.-)+$%2(- 2$0% #$%&(2'/-6%B8 6&.1 W2.-)=- [1'5&+1? F2 7-).2.H(-A2 2 +*.9 5& /-& %30'%0.* )-J % '2+*6<6%0)2(*. 72'%-08 A&. ;$2',H( 72%2)+0=B6*6< '2 '*)72%*6=- ^0' N%-&:/-6 - ^0' Y2A&6,-6<? C0)%*. %'0/-&. /-&8 )7$0(-&':-(*. =&)+ 72'%-0A +*6< ;$2',H( 728.-J'%* /7? #0:2(-6&9 (,+H$*6< =&)+ _hii.-&)%8,0k6h(9 0 '%-&:/-6& M%&$(-2/,09 M%16<H( 6%* +&5 NJ4-&K),19 3'%-& ;$2',- +& & ( +*6< '%-&:/-606<.-&)%,0 2 (-&:& (-J6&=.-&)%,0K8 6H( )B +0,-& )0.&9 6%*:- 2,? ai +*)? %A? R'*,(2+J +J 72'%-&:-.* 7$%&% -:2;>.-&)%,0K6H( /0=./-&=8 )%&= =&'/2)+, /-6%&=9 6%*:- 7$%&% )2A&68 +(2 #0:2(-6&9 2+$%*.0.*,(2+J ( (*)2,2;6- _j %A? /0.-&)%,0K609,+H$0 4J'%-&./25/-,-&. 7-&/-J'%*9,+H$& 72(-//* +$0P-0> '2 -//*6< ^0' N%-&:/-6 6%* ^0' Y2A&6,-6<? IA25*:-;.* +0,- (/-2)&, /0(-B%1=B6 26%*(-;6-& '2 +&329 5& ;$2'8,- +& 72(-//* 4*> $2%'*)72/2(0/& 7$272$6=28 /0:/-& '2 -:2;6-7-&/-J'%* +$0P-0=B6*6< '2 418 '5&+1 3.-/* ( %(-B%,1 %& %($2+&. 6%J;6-728 '0+,1 #XF9,+H$* +2 %0:&5/* =&)+.?-/? 2' -:2;6-.-&)%,0K6H( %0.-&)%,1=B6*6< '0/B =&5&:-.0.* (-J6&=.-&)%,0K6H( '0/&32 )2A&6+(0 6%* '%-&:/-6*9 +2 ( %(-B%,1 % +*. 728 (-//0 +$0P-> '2 /-6< (-J,)%0 71:0 7-&/-J'%*? O&)+ +2 =0, /0=40$'%-&= :23-6%/& $2%(-B%0/-&9 =&'/0, /-& %30'%0 )-J % +*.9.?-/? )2A+*) #0:2(-6 [&$8 /0$' Y+$%2'09,+H$* %0$%16-A.- =0,2 )%&P2(- %08 $%B'1 '%-&:/-6* M%&$(-2/,0 M&/+$ :-%. - (*,2$%*)+*(0/-& +*6< 7-&/-J'%* '2 $2%'0(/-68 +(09 '2 $24-&/-0 )24-&,0.70/ =&)+,2.8 7:&+/*. 04)1$'&.? O0,2 ^0'0 N%-&:/-6* $&0:-8 %1=&.* %0'0/-09,+H$& )B $H(/-&5 %07-)0/& ( /08 )%*. )+0+16-&9 6%*:-.?-/? '%-0A0/-& /0 $%&6% $2%8 (2=1 )72A&6%/2;6- :2,0:/*6< 0 $24-.* +2 $H(8 /-&5 727$%&% ()72.030/-& 2$30/-%06=- 72%0$%B'2(*6< % +&$&/1 % 6%+&8 $&.0 ^0'0.- N%-&:/-6 /0(-B%0:-;.* ()7HA7$08 6J9 0:& +2 /-& 72'240 )-J /-& +*:,2 )2A+*)2. 0:& $H(/-&5 $0'/*. 4J'B6*. 6%A2/,0.- +*6< (A08 ;/-& ^0' N%-&:/-6? ^0'/* W/27-, )+(-&$'%-A ($J6%9 5& 6%A2/,2(-& ^0'* N%-&:/-6* NJ4-&K8 ),2 /-& (-&'%-&: '7-)1=BS O0, +2 /0%(0> -/06%&= =&;:- /-& 0$230/6=B - 24$050/-&. -/+&:-8 3&/6=- $0'/*6< '%-&:/-62(*6<k C0)1(0 )-J 7*8 +0/-&9 ':06%&32 )-J /-& 72'240k C0 +2 7*+0/-& /-& 1%*),0A&. 2'72(-&'%-? C-&.0 50'/*6< 0$8 31.&/+H(.&$*+2$*6%/*6<? C-,+ /-& )+$06-A4* ( %(-B%,1 % /2(*. 72'%-0A&. ;$2',H(? V:& =0, =15 ()72./-0A&. /-& %30'%0=B )-J % +*. 728 )%6%&3H:/- $0'/-? W05'*.0 )(2=& $06=& -,05'* +& $06=& 72(-/-&/ /0 P2$1. ^0'* U-&=),-&= 7$%&')+0(-0>? C-&.25& 4*> +0,9 5& =0,2 $0'/* ),A0'0. (/-2)&, P2$.0:/* /0 W2.-)=- [1'5&+1 ( -.-&/-1 ^0' N%-&:/-6 - +&/ (/-2)&, /-& %28 )+0=& ( 23H:& '271)%6%2/* '2 '*),1)=- - /-& %28 )+0=& (%-J+* 72' 1(03J 7$%*,2/)+$12(0/-1 41'5&+1 /0 $2, ai_`? Y,2$2 (-J6 /-& %2)+0A 2/ $2%70+$%2/* /0 W2.-)=- [1'5&+19 %3A2)-A&. /0 )&)=- ^0'* U-&=),-&= (/-2)&, 2 7$%&)1/-J6-& +&$8.-/1 16<(0:&/-0 41'5&+1? F2 /-& )72'240A2 )-J 72/2(/-&? N2'0+,2(2 =0)/2 72(-&'%-0A&.9 62 )B'%J 2 7$06* /-&,+H$*6< $0'/*6<9,+H$%* )B 6%A2/,0.- W2.-)=- [1'5&+1? YB'%J9 5& =&)+ +2 /-&72(05/&9 5& 2)24*9,+H$& )B 6%A2/,0.- /0=8 (05/-&=)%&=,2.-)=- ^0'* U-&=),-&= - 72'6%0) /0=(05/-&=)%&32 )72+,0/-09 6%*:- 7$%*=J '5&+1 /0 $2, /0)+J7/*! 7$%* 72/0' _ii.:/ 41'5&6-&! )B.2-. %'0/-&. /-&7$%*32+2(0/- '2 +&= W2.-)=-? #2 17A*(-& 32'%-/* /-& 4*A2,(2$1.9 (-&6 /-&.25/0 4*A2.&$*+2$*6%/-& - 7$0,+*6%/-& 7$%*=.2(0> 50'/*6< (/-2),H(? C-&)+&+*.-&)%,0K6* 2 +*. /-& (-&'%B9 72/-&8 (05 /-& -/+&$&)1=B )-J +*.- )7$0(0.-? W05'* %.-&)%,0K6H(.25& 7$%*=;> /0,2.-)=J 6%* )&8 )=J - %04$0> 3A2) ( (2:/*6< (/-2),06< - +&/ 3A2).1)- 4*> 1'%-&:2/*? F*. 40$'%-&= 72(-/-&/ '2 3A2)1 4*> '271)%6%2/* $0'/* $&7$&%&/+1=B6*.-&)%,0K6H(? C0 )&)=- (&%(0A&. #$%&(2'/-8 6%B6&32 W2.-)=- [1'5&+1 - b-/0/)h(9 5&4* %'*8 )6*7:-/2(0A $0'/*6<9,+H$%* )B 6%A2/,0.- +&=,2.-)=-? Y72+,0A2 )-J +2 % 40$'%2 '15*. /-&%08 '2(2:&/-&. - %,2/+$B %& )+$2/* 70/0 Y+$%2'*9,+H$* (*72(-&'%-0A,20:-6=J 72.-J'%* ^16<&. ^2%(2=1 R.-/* - ^16<&. V1+2/2.-- c:b),09 0 #$%*=0%/B R.-/B9 #$%*=0%/*. #2(-0+&.? F*:,2 =0 7*+0.G =0,0 +2 4*A0,20:-6=0k I,20:-8 6=0/+&. )-J $2%.0(-09 7&(/& $%&6%* +(2$%* ()7H:/-&9,2/)1:+1=& - 1)+0:0 ()7H:/& %0)0'* '%-0A0/ , /-& 4*A2? #2/0'+2 %A252/2 (/-28 ), &4* ;$2',- ':0 ^0' N%-&:/-6 4*A* $2%8 '*)72/2(0/& ( +0,- )0. )72)H4 =0, ;$2',- % P1/'1)%1 )2A&6,-&329,+H$& +2 ^0'0 U-&=),0 +&5 62 $2,1 16<(0:0? Q)+0(0 2 P1/'1)%1 )2A&68,-. 04)2:1+/-& )(2-. %0,$&)&. /-& 24&=.1=& '%-&:/-6.-&=),-6< (-J6 ),B' +&/ 72.*)Ak C-&.25&.*.H(-> 2 +0,-6< )0.*6< ;$2',06< ':0 )2A&6+( - '%-&:/-69 6<26-054* %& (%3:J'1 /0-6< 6<0$0,+&$? F0, =0, 72(-&'%-0A&.9 7$%*6%*/*.28 =&32 2'(2A0/-0 )B (-&:2$0,-&? #$%&'& ()%*)+8,-. /-&%0'2(2:&/-& % +& (-&'%-0A&. 2 W2.-)=- [1'5&+19 '$130 )7$0(0 +2 %A25&/-& (/-2),19 5&4* =&'/0, )7$0(* %(-B%0/& % 16<(0AB 41'5&+2(B 7$%&/-&;> /0 )&)=J W0$28 :-/,2(B? #2/0'+2 72(2'&.9,+H$* (.2-../-&.0/-1 =&)+ /-&0'&,(0+/* '2 60A&= )*+106=- =&)+ 1%0)0'/-&/-& 2'(2A0/-09 72/-&(05 )A2(2 D)7$%&/-&(-&$%&/-&E9,+H$& %2)+0A2 15*+&9,2=08 $%* )-J % %17&A/-& 6%*.; -//*. /-5,:14 $0'/*6< +2 2,$&;:-A? M<6-0A4*.9 5&4* 70/ Y+$%2'09 )%&P,:141 $0'/*6<9,+H$* %A25*A (/-2)&, 2.2=& 2'8 (2A0/-&9 1%0)0'/-A +J '&6*%=J? F*. 40$'%-&=9 5& 7*+0=B6,-:,1 $0'/*6<9,+H$%* 72'7-)0:- )-J 72' +*. (/-2),-&. 2 72(2'*.2=&32 2'(2A0/-09 /-& 72+$0P-A2.- 2'72(-&'%-&> 6%* 4*A* =0,-&8,2:(-&,? # '(2A0/-1 72(-&'%-0A&.9 5& $%&6%*(-;6-& =&)+ '&.2,$06=09 5& +2 (-J,)%2;> %0()%&.0 $06=J 0:& +$%&40 +&5 70.-J+0> 2 +*.9 5&,05'*.0 7$0(2 '2 2'.-&//&32 %'0/-0 - '2 0$+*,1A2(0/-0 +&32 %'0/-0 /0 P2$1. ^0'* U-&=8 72,0%0:- =&'/0,9 5&.0=B (-J,)%2;>9 5& %$24-B 62 6<6B9 7$%&3A2)1=B *:,2 7$%*='%-& '2 3A2(* 0:& % '$13-&= )+$2/* +$%&8 40 )-J %0)+0/2(-> '2 =0,-6< 04)1$'0:/*6< '&8 6*%=-.25& '2=;> 3'* $0'/- /-& 4J'B )A16<0:- )(2=&32 (A0)/&32 $2% J'B +*:,2 70+$%&> /0 +2 =0, 3A2)1=& -6< )%&P - 4&%.*;:/-& 72'/2)-> 5& (;$H' (/-2),2'0(6H( 4*A* $H(8 /-&5 2)24*9,+H$& /-& 6<6-0A* +&32 (/-2),1 72'8 7-)0>9 0:& =0,.H(- )+0$&9 72:),-& 7$%*)A2(-& %08 '%-0A0A0 %0)0'0G )-A0 %A&32 /0 =&'/&32? U*;:J9 5& )0. 72.*)A.2=&32 2'(2A0/-0 %$2'%-A )-J (6%&;/-&=9 0:& %& (%3:J'1 /0 P0,+9 5& /-& 4*A2 4&%(%3:J'/&= (-J,)%2;6- $0'/*6< 72+$%&4/*6< '2 3A2)2(0/-09 7$%&(2'/-6%B6* $0'* 23A2)-A 7$%&$(J 72'6%0) )&)=-9 5&4* '2+0$A /0 /-B $0'/* V'0.6%*,? F2 +&5 ;(-0'6%* 2 6<0$0,+&$%& +&32 7$%&')-J(%-J6-0? [0$'%2 %0(-2'A&. )-J /0 '(H6< $0'/*6<9 %,+H$*.- ()7HA7$062(0A&. 7$%&% '(0 :0+09 0,+H$%* $&%*3/06=J % 6%A2/,28 )+(0 (,:14-& #$%*=0%/0 R.-/09 #$%*=0%/* #28 (-0+ %A25*:-.-,-:,0.-/1+ 7$%&' )&)=B? O&'/0,.-.2 +&329.H= 6&: - 3$17* %,+H$B ()7HA7$0618 =J =&)+ =0)/*! '0:&= '%-0A0> /0 $%&6% /0)%&= 3.-/*9 0:& $H(/-&5.-&> )(2=& %'0/-& - 72+$08 P-> +2 %'0/-& )+0/2(6%2 (*$050>? F$%&40.-&> )(H= <2/2$9 2,$&;:2/* )72)H4 '%-0A0/-0 - 'B5*> '2 6&:1? O ,- 6&: - $&0:-%1=J 32 % $0'0.- '%-&:/-6 - =&)+ +2 ':0./-& /0=(05/-&=)%&? O&)+&. $0'/*. /-&%$%&)%2/*. - 4J'J +(0$'2 )+0(-0A /0 )(2-.9 =&;:- 4J'J 1(050A9 5& '0/0 )7$0(0 =&)+ )A1)%/0 %& (%3:J'1.&$*+2$*6%/&32 0 /-& 72:-8 +*6%/&32? C0 7&(/2 4J'J 72/0(-0A (/-2)&, &4* 41'5&+ ':0 )2A&6+( - '%-&:/-6 4*A %$H58 /-62(0/* 0 /0=(05/-&=)%*. 6%*//-,-&. 72(-8 /-&/ 4*> +1+0= (A0;/-&.-&)%,0/-&6? I07$0)%0. $H(/-&5 ()%*)+,-6<9 5&4* 6%J;6-&=,2$%*)+0:- %.25:-(2;6-,2/+0,+1 %&./B =0,2 $0'/*.? C1.&$ +&:&P2/1-0'$&) &8.0-: =&)+ '2)+J7/* /0 )+$2/-& -/+&$/&+2(&= Q$%J'1 R.-/* - U-0)+0? nr 7! luty Koncert kolęd 27 stycznia w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach odbył się koncert kolęd dekanatu Dębieńsko. W koncercie uczestniczył ks. Antoni Reginek. Chór Angelus parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach pod kierunkiem Anieli Ciołek Chór Cecylia parafii p.w. św. Jana Sarkandra w Bełku pod kierunkiem Celiny Cebuli Chór Hiacynt parafii p.w. św. Jacka w Stanowicach pod kierunkiem Anny Jędrzejak Chór Rodzina parafii p.w. św. Jerzego w Dębieńsku pod kierunkiem Jadwigi Kowalskiej Chór Męski parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce pod kierunkiem Katarzyny Goik Chór Magnificat parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie pod kierunkiem Stefani Szyp

16 16 nr 7! luty 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

" '* ? +> & "6 , +%-6

 '* ? +> & 6 , +%-6 ! "# $%&'( )* +,&- #.' /01" &20'&'1"" 31 $ " $ " 0&(,10( 4 1#%( ""* 1#% 5! 5 1"&6 1"& ""5( 5 5 5 55 7 5(,&")181#%( +".91'.6 )"'65 ( 7# 6( ( ( ).9'':'&.966 2"':'&.92"2* 0' '1"' 4 '1%'";!8&"&'"""') ;5 "6

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Czerwionka-Leszczyny 8.08.2011 r. ZP. 271.6.11 Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 roku Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3

!#$%&'%()*+(,-($'.%* /0%(-($(,*12'$%33*4*(%,$3 5,4*%,('$%33*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('.%* -(% *,/ %,% 1,+'$%3 3*4*(%, $3 !"#$%&'"%()*+"(,-($'".%* /0%(-($(,*"12'$%33"*4*(%,$3 5,4*%,('$%33"*4*(%,$3*,%% #,+3#(%#, 6,4*%,('".%* -(% *,/ %,% 1",+'$%3 3"*4*(%, $3 *,%% #,'".%*#,7*,8.3$(1%,- 9( *%('"* '"*4*(%,3'".%* : (, -*8$,12 #%,",%.3

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe)

POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) POWIATOWY KALENDARZ IMPREZ NA 2017 ROK (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) L.p. Nazwa imprezy Termin Organizator 1 Orszak Trzech Króli 6 stycznia Urząd Miejski w Dębicy Parafia

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

" *HOJO I EA HC= E =? AA CE? A 9 =J=?D IEA @ EAIE JO?D::M FH > A O ME = A?DH H @ MEI = =JKH= AC IJ= OIE A@ O E = M= EA I O?DJA =J MF HKI = O?DFH A IF A? A IJM >HOJO I EA 9H= H I? JH I =?D M= EAFH OH @O

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 1 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY. z dnia 1 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 34.BOK.FB.2016 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rydułtowy w dziedzinie: kultury

Bardziej szczegółowo

Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS:

Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS: Modele laptopów kompatybilne z zasilaczem ROYAL MC-1D70AS: 19V 3.42A For Asus A2 19V 3.42A For Asus A2000L 19V 3.42A For Asus A2L 19V 3.42A For Asus A3 19V 3.42A For Asus A3000 19V 3.42A For Asus A3000A

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Staropolskie kolędowanie w Resursie

Staropolskie kolędowanie w Resursie W ostatnią sobotę roku radomska Resursa zabrzmiała kolędami i pastorałkami. A to za sprawą Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie, który po raz dwunasty odbył się w Radomiu. Wśród wydarzeń

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne. styczeń TDK

PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne. styczeń TDK PROPOZYCJE IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2017 organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury- zadania własne L 1. 2. 3. 4. Noworoczny Turniej Par Brydżowych o puchar Dyrektora Koncert w ramach Wielkiej Orkiestry

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016 PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2016 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, MOKiS - partner)

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo