JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd! Relacja z WOŚP TERMINARZ MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA I ZAOLZIA TOP AMATOR CUP 2013 Sobota Petrovice u Karviné Niedziela Czerwionka (PL) Niedziela Czerwionka (PL) Sobota Petrovice u Karviné Sobota Petrovice u Karviné Niedziela Czerwionka (PL) Kontakt: tel , Terminy akcji honorowego oddawania krwi luty 2013 r Leszczyny, Targowisko, ul. Morcinka ( ) Rybnik, Zespół Szkół Budowlanych, ul. Świerklańska 42 ( ) Czerwionka-Leszczyny, Zespół Szkół, ul. 3-go Maja 42 ( ) Inf. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Aktorka z naszego powiatu grywa w popularnych telenowelach Aktorstwo to podróż JEJKOWICE! Katarzyna Knura jest aktorką. Występowanie na scenie było jej dziecięcym marzeniem. Teraz, dzięki pokonywaniu kolejnych stopni wtajemniczenia do tego niezwykłego zawodu ma szansę je urzeczywistnić. 1+%&23",)2 "! +4+-".,#)%56,&#"7(8%5 9.:; -'< +-.+7(8%56 -'< +-.+7(846?'!(+# ;.&89"!+ & &+%&23+,)2!7+ 0CCD."#:6 #)'!8 ;.&',-E;)3+ ;."9),&#"38 +#-".,#)'? FG.-<H7+8I J"."-8 H"48< #+38 ) H"?'? :#"$< N"!&)6 + O&84)'6 ;"! "#)'4 -.'('.+ P Q'.(+.!+ R)77'.+ &' 1?'!("%&"(8%5/ M 0CTT."#: 4)'7)U48 "#+&?2 FL7+(I ) FH7'A+()+I/ M -84 & "72 ;.&8?+%)=3#) 18-8 &',&#"7(8%5 7+-/ M A)'BE%84."#: +#-".#+,-+()',)2 -+#B'.'B8,'.'4 -'+-.:!7+!&)'%) ) 43"!&)'B8 P -84 #)'.:(#:/ ;.+%2 & 43"<!&)'BE ".+& (+!+7 ;.&'! #+4'.E ) ;:< A7)%&("U%)E/!"#"$%&'()' (+,-./ a JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI ZADZWOŃ!!!! CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA 12 OKAZJA! M4 LESZCZYNY ZŁ OKAZJA! M3 LESZCZYNY ZŁ OKAZJA! KAWALERKA ZŁ DZIAŁKI BUDOWLANE ZŁ ZAPRASZAMY POMOŻEMY CI ZAŁATWIĆ KORZYSTNY KREDYT!!!!! ! ! ! !"#"$%&'()' (+,-./ 0 Krew cenny dar CZERWIONKA! Klub Honorowych Dawców Krwi im. lek. med. Antoniego Bery w Czerwionce- Leszczynach będący jednym z Organizatorów 21. Leszczyńskiego Finału WOŚP pragnie podziękować Wszystkim Seniorom i Seniorkom za ten cenny dar, jakim jest krew. W+7'B8 ;+4)2-+V " -846 (+,&'? 94)()' -+#)' ","A86 #-=.' A2!E% 7+-+%5 43"!"U%) -+#B' ()' -87#" " %+%56 +7' -'B " -8%5 ;.&',&3"U%)/ L"<.&8,-+?E% & "#+&?)6 "#.',)' -'9"."%&('9" X)(+< 3: MKYH?'!'( & "!!+?E%8%5 ()'9!8U P H+( Z',&%&8$,#) [0/ :."!&)(8 ;.+9()'48 B8%&8V \:!:B" ".+& T]C %5 ]C P [C_ + A83 A'&;"< #-=.'?!&)2#) -.+(,`:&?) B8%)'/^ KONKURS Drodzy Czytelnicy dla pierwszych 2 osób, które odpowiedzą na pytanie: jaki jubileusz niedawno obchodziła firma OSK Grzegorz Płonka, czekają nagrody 2 książki o Jerzym Dudku z jego autografem! Nagrody zostały ufundowane przez właściciela firmy Grzegorza Płonkę. Listownych odpowiedzi oczekujemy w biurze redakcji Nasze Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. 3-go Maja 1A. ZAPRASZAMY NA STRONĘ

2 2 nr 7! luty 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat CZERWIONKA! 12 Stycznia w Czerwionce, w ramach 21 edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się koncert, na którym swoje flagowe numery zaprezentowali muzycy zespołów,jinx Ferajna, Underground, oraz Skampararas. A.&4)'$ ()' 4)'7) &+-'4 (+<.&'#+()+/ c+#" (+,%'()' &',;=3 c)(l/ b'9",+4'9"!()+ &',;= S;"!#:6 \KL< :,#:-'%&()' F."&#.2%)3I &9."4+<!&"(' ;.&'!,%'(E ","A8/ M.';'.< -:+.&' #+;'7) (+ #"(%'.- &(+7+&38,)2 -+#)' Fj"(`:,)"(I6 FH,8%5"I6 %&8 FS" 7)`'I/ W+,-2;< ()' (+,%'()' FX'.+?< (+I m&',;=3 H";)=3 ()' & 4:&8#+n/ & -'< 9" 4)'7) "#+&?2 &+9.+V #)7#+ (+ \2,#)4 S;"!#:6 &A)'.+?E% ;.&8-84 #"7'?('6?+#B' %'((' ) ;."%'(-:?E%' (+ m;'< 3'( ;.&',3+()+ FQ:<!&)#In6 +7' ()' -+#B' -8%5 B8%)'I %&8 -'B!+?E%8!" 48U7'()+ "?+#B' FJ.+9)In/ W+,+4 #"()'% &+9.+3 Fo(!'.9.":(!I ) FS#+4;+.+.+,I6 + #"$%+/ j+3+ +#%?+ ()' &+#"$%&83+A8,)2 9!8A8 ()' "%5"-()%86 #-=.&8 ;"4"% ) A.+7) &A)=.%' ;)'()2!&8/ H"(+!-" Z',&%&8(+%5 & #"< 7'?(E &A)=.#2 e(`".4+%?) (+ -'4+-,-+-8,-8# :!&)'7)3 (+4 H&= -9* I,,"9g P _` )+*6%/-0 72'6%0) a_ T$,-&)+$* c(-b+&6%/&= #2.26* '%-J,- <2=/28 ;6-.-&)%,0K6H( 3.-/* -.-0)+0 M%&$(-2/,08Z&)%6%*/* 1'0A2 )-J %&4$0> ad aef9`d %A 2$0% _g :-+$H(,$(-9,+H$B 2''0A2 hi <2/2$2(*6< XIX Finał '0(6H( %,: V? [&$* ( 0,6=J %00/3052(0/*6< 4*A2 fi (2:2/+0$-1)%*/ 03&,#7%1$9 5)% LESZCZYNY! Główny organizator Akcji Krwiodawstwa towarzyszącej 21. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którym był Klub HDK im. lek. med. A. Bery z Czerwionki. ","< A+%5g H.'&', k:9'():,& S-"7+.&6 S-'`+( c+.",&6 d.&'9".& Z',&%&8$,#)6 S-87,#)6 ;.+9(E,'.!'%&()' 4: S&-+A: 0T/ X)(+3: Z',&%&8(+%5 P J5 R4/ \+.< Z""&'6 ('? ;.&'& '#);2 & 7'#+.& \+.'# O'&('.6 1"`)+ c+()(+ G!+4< %&8#6 \+.'# S#.&8;%&8#6 J+< 4)+( L"&)#6 G((+ M+9('.6 Z:< %8(+ H)"(-'#6 d.+b8(+ M)!'.+6 LESZCZYNY! 7 lutego w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Leszczynach odbył się Bal Bąbelkowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Jestem. Konwój Muszkieterów b'(!&)'$ ;"!< ";)'%&(8%5 Fc'<,-'4I d"u%)'4,;'< %?+7(84 A83+ e&+a'7+ %)'7#+,#7';: Z',&< %&8(+%56 #-=.+ ;.&'#+&+3+ %&'# U%) a/]cc &3/ (+ Fc',-'4I/ MKYH ".+& 7:<!&)"4 Ta,-8%&()+ %&+,)'?'9" "!!+7) -'( %'((8 JGO6?+#)4?',- c',-'u48!:4()6 (+,&'? d4)()' (+%5 &93",)3",)2-87: %52-(8%5 ;.+9(E%8%5 ()'UV ;"4"%/ j&2uv & +7' (+, ","A86 #-=.' ;.&8,&38 ;".+& ) 4+48 (+!&)'?26 B' ()' ",-+-()/ B' >.=!3",)3 A83+6?',- ) A2!&)' ;"-.&'A(+/.)+ L+7+ ()' & "-.&84+(8%5 ;)'()2!&8/ M)'7#)' -+.):,&#"4 & 7',&%&8$,#)'9" 1S6 #-=.',E %52-('!" ;"4"%8 ;.&8 -'9" -8;: )4;.'&+%5/ H"(+!-"!&)2#) Z"#+7('4: FO+4B+I 4"B(+ "!!+V (+ Tf ;"!+-#:/."/)-$ 0,1-$ M 1A)=.%'!7+ MKYH 7',&%&8$,#)4 J"4: :!&)+3 hc ",=A/ K!!+(" "#"3" T[ 7)< ".+& &'A.+(" Tia &3"-8%5/ M)'.&8486 B' :.+-:?' -" %5"%)+B #)7#+ ),-()'$ 7:!&#)%5/ KA'%() 1+.&E!: RJL )4/ G(-"()'9" 7)%&E (+ -"6 B'!+.%&8$%8 ()',;"%&(E (+ -84?'!(84!(): ) %&2UV & ()%5?',&%&' ()'(+7'BE%8%5!" B+!('9" L7:A: &'%5%'!" (+,!"3E%&8V/ Aktorstwo to podróż!"#"$%&'()' &',-./ T!"#$ "&'() &*+,-& -(./0 102,) 0//#345! #$%&'& ()%*)+,-. /-& /2$.2(0/&32 +$*41 5* $08 6*9 +2 /-& ':0,232;9, ;.-1 32'%-/06< 7$03/-& (*=;> '2 +&0+$%& +$%&40 4*> /0 %0(2A0/-&9 ( %0:&5/2;6-2' 728 +$%&49 2' +$*41 7$06* /0' )%+1,B? C-&A0+(2 +&5 2''%-&:-> 32 2' 5*6-0 7$*(0+/&32! 0,+2$)+(2 (6<2'%- ( 5*6-& D% E? F2 /-&)0.28 (-+* (*)-A&, 7)*6<-6%/*9 72+(-&$8 '%0=B +2 (*4-+/- #)%2/-0,.H(-9 5& /-& (*,2/1=& %0(2' $2)+1! =&)+ 0,+28 $&.? I30'%0. )-J % +*. )+(-&$'%&8 /-&.G 4J'B6 0,+2$&.9 6-B3:& 7$%*8 3:B'0)% )-J :1'%-2. - )*+106=2.9 )%1,0)% - 7$061=&)% /0' )24B?!"#$ )6& 7&/ &*+,-1+',5! F2 2' 726%B+,1 '2,2K60 '$230 (&(/B+$% )-&4-&? F2 2',$*(0/-& )-&4-&9 6-B3A0 72'$H59 '26-&,0/-& (A0)/&= +25)0.2;6-? C0:&5* 2'/08 :&L> )-&4-&? M-&,0(0 =&)+ )7$0(0 % )%1,0/-&. 72%*+*(/*6< 6&6< /08 (&+ ( 6-&./*6< 6<0$0,+&$06<! 728 )+0>9,+H$B )-J 3$0 /0:&5* 72:14->9 +$%&40 72)%1,0> 72%*+*(/*6< 6&6< /0(&+ ( /0=32$)%*6< 42<0+&$06<? N27-&$2 (+&'*.25/0 +0,B 72)+0> '24$%& 2'%(-&$6-&':->? O0 =&)%6%& /-&.-0A0. 2,0%=- %03$0> /07$0(8 'J D6%0$/&32E 6<0$0,+&$19 =&'/0, %07&(/&./-& +2 )72+,0? :;93/09 <-,'&)"0 7&/0 "&82= 30& +9&+-&6/9 " )"09>$0 0 $?,= N:0 '%-&6- ( (-&,1 7$%&')%,2:8 /*. - /-&62 )+0$)%*6< +2 7$%&'& ()%*)+,-. P2$.0 '2),2/0A&= %0408 (*? C0=40$'%-&= '%-0A0 /0 (*8 24$0L/-J? Q'%-0A ( %0=J6-06< 728 (2'1=&9 5& '%-&6-J60 (*24$0L/-09,+H$0 =&)+ 7$%&6-&5 /-&%.-&$%2/09 =&)+ 7-&:J3/2(0/0? R'*4*.A28 K-" ","A86 M)'7#E K.#)',-.2 G#%?) L".(+, Q"9:< '%-&5 - '2$2;:- $&31:0$/-& 16%&)+8 /-6%*:- ( %0=J6-06< 1+$%*.0:-4* =&= '%-&6-J6* 72%-2.? C07$0('JS I08 =J6-0 2+(-&$0=B :1'% =B 7$%* '*):&,)=-! )0.0.-0A0. +&32 7$%*,A0' (.2=&= 3$17-&? C0=+$1'8 /-&= =&'/0, 2+(2$%*> /0 %0=J6-06<.A2'%-&59 )%6%&3H:/-& ( (-&,1 3-./0%=0:/*.! /0=7-&$( +$%&40 7$%&A0.0> ()+*' - '2+$%&> '2-6< 2)242(2;6-?!"# $?,)"09. $& 1"3"9B(6/9 <,= )98C309 ), "&82>5! F0,! /0=6%J;6-&=.A2'%- :1'%-& (-'%B ;(-0+ ( 6-&./*6< 40$8 (06<9 =&)+ 2/ ':0 /-6< /-&7$%*=08 %/*9 +0, 32 72=.1=B? I0=J ':0 /-6< 1=;6-& &.26=-! 2,0%1=& )-J9 5& 2+06%0=B6* -6< ;(-0+ =&)+ 40$'%-&=,2:2$2(*? I0=J6-0 16%B 2'72(-&'%-0:/2;6-! 2,0%1=& )-J9 5& $2)+1-6< 7-&$()%0 7$060 /0 )6&/-&? C01,0 $2:-9 ()7HA7$060 % -//*.- 0,+2$0.-? F2 '2),2/0:& 1($05:-(-0 / %&/-&? O&;:-.A2'%-& :-(2;> (*42$1 )6&/&,9,+H$&.23B $&0:-%2(0>9 %(*,:& (*4-&8 $0=B +&9,+H$& '2+*,0=B -6< 628 '%-&//*6< 7$24:&.H(?!"# D$0982+/,C30 "),;#'&/9 <-"9" &*+,-(' 102 /& 3, )"09E5! I 7&(/2;6-B? #$%2'1=& ( +*. (*70',1 7$060 % 3A2)&.? RA2) +2 (-&:,-& /0$%J'%-& 0,+2$0!,-&'* )-J 32 >(-6%*9 (*.2(J9 '*,6=J! 3A2) )+0=& )-J :&7)%*9 72%(0:0 :&7-&= )-J,2.1/-,2(0>? C016%*6-&:&9 )7-,&8 $%*9 '%-&//-,0$%& (-&'%B =0, )-:/* - (*>(-6%2/* 3A2)? T7$H6% +& /0 =&)+ 7$060 % 6-0A&.? U2(0 6-0A0 7$%*'0+/0 =&)+ /-&%(*8,:& (,2/+0,+06< % -//*.-9 )7$0(8 /2;> P-%*6%/0 7$%*'0=& )-J ':0 '28 4$&32 )0.2726%16-0? F&* '1<,$0/& 7&/0 <-&32 /& <6&= /09 /&8<,<D6&-/0981"#34 <,61*034 Z);+ L+&)4)'.&6 Z',&%&8$<,#) d.&'9".&6 Q'.(+.!6 H)"-.6 Q:97+ \+.)+6 S"A)# G((+6 H"!:`+7,#+ e&+a'7+6 H+$<! N%-J,1=J9 40$'%2 D#:&40/--E 3$0A0..-&)%,0/8,J,0.-&/-6* (*$%160/B % '%-&>8.- /0 4$1,? C-& 24*A2 )-J 4&% (-&8 :1 '14:-9 42,$J6-:-;.* )6&/J /0 72'(H$% '0A $%J)-)+* '&)%6%? U &,-70 4*A0.-A0 - ()%*8 )6* )-J %& )24B '230'*(0:-? #08.-J+0.9 5& )%6%&3H:/-& %0),26%*A./-& (H%&,!.H= $&,(-%*+ % D)&$-0:2(*.E '%-&6,-&.! :0:,B? #A06% '%-&6,0 72'A252/2 =15 ( )+1'-1? V+.2)P&$0 /0:&50A0 '2 7$%*=0%/*6< - /-&%(*,:& 7$%*=&.8 /*6<? I,2:&- % 7:0/1 DW:0/1E % J+0. '24$* /0)+$H= X%04&:- F$2=0/2(),-&=!,+H$0 ( /-6%*. /-& 7$%*72.-/0,$&2(0/&= 7$%&% )-&4-& 72)+06- % )&$-0:1? F2 1;.-&6</-J+0-2+(0$+0 2) $'%2 :14- ;7-&(0>? F&*034 -&) $,.9 7&/0 D)"0960> +#$G *+(-"# ",1+&> &*= +,-&$05! N:0 +*6<9,+H$%* /0 72(05/-& 7:0/1=B %0=B> )-J 0,+2$)+(&. 7-&$()%*. 6&:&. 72 ),2K6%&/-1 )%,2A* ;$&'/-&= 72(-//* 4*> &38 %0.-/* '2 )%,2A* +&0+$0:/&=? C-&8 )+&+*9 /-&.0 62 )-J 6%0$2(0>! 4&% )2:-'/&32 7$%*32+2(0/-0 /-&.0 %&8# L.&8,&-"`6 S-.8%&'# \)%5+36 d+a". J+4)+(6 R+)4 L+-+.&8(+6 O+`+36 J';-:3+ c+%'#6 1+;)=. c'.&86 \)-:.+ M+7!'4+.6 Q)'7'% Q"B'(+6 M8%),3" Q'('<!8#-6 \:.+ \+.-8(+6 J+$%&8$,#) L.&8,&-"`6 c"7+(-+6 S3:;)# G9()',&#+6 H)"-.6 d.&8a'# 3'# L+-+.&8(+6 W':!'# d.+b8(+6 W':!'# Q"9!+(6 d.&'< 9".&6 S&+7+ \+.'#6 \+.,&+3'# \+.%)(6 S-"7+.& k:9'():,&6 S&8< 4:.+ L.&8,&-"`6 S&84)%&'# \+.< -8(+6 S&84)%&'# X.+(%),&'#6 d+< ()'# K7+`6 M+9('. G7)(+6 M+.&'< %5+ G9()',&#+6 Q:3+- \+.7'(+ ".+& Z+%5 J+4)+(/ 23&,4"3& 5,%&6&78%-) 62 :-6%*> /0.-&=)6& ( Y0. +0:&/+ /-& (*)+0$6%*? C0:&5* )2:-'/-& 7$%*32+2(*(0> )-J 72' 2,-&.,232; % '2;(-0'6%&/-&.? WHA,0 +&0+$0:/& )B '24$& %B 72')+0(? O&;:- )-J /-& 1'0! /0:&8 5* 7$H42(0> -//*6< '$H3-72,28 /*(0>,2:&=/& )%6%&4:& 7$%*32+28 (0/-0 '2 (*.0$%2/&32 %0(2'1? F&*09 <-"9) '#= "'&/0&5! F&$0% 7$%*32+2(1=J )7&,+0,: '*8 7:2.2(* %.A2'%-&5B /0 72')+0(-& )%+1,- V/'$%&=0 Z&/0$+2(),-&32 DC0 /-4*E? [J'%-& )-J /0%*(0A DO0, +2 ( P-:.-&E - 1,0%*(0A.A2'%-&5 ( )72+,0/-1 % 7$24:&.0.- ()7HA8 6%&)/&= $%&6%*(-)+2;6-? #:0/1=J %08 0/3052(0> )-J ( 7$2=&,+ 0,+*(/28 ;6- +(H$6%*6< ':0 '%-&6- -.A2'%-&8 5*9 =&'/0, /0 $0%-& /-& 6<6J %'$08 '%0> ()%*)+,-6<.2-6< 7:0/H(?!, 3430&?&;# 7&/0 ' <-&3# +'(-3"985! M<6-0A04*. '2),2/0:-> )(H= (0$)%+0+ ( 7$06* % 6-&,0(*.- $&5*8 )&$ %/0> -6<.&+2'* 7$06*? C0=6-&,0()%&.&+2'* )+2)1=B (&8 'A13./-& (A2),- $&5*)&$ \13&/-2 [0$40 - #&'$2 V:.2'2]0$? ^2%.0(-0A!"#$%& ()*+,- Na odbywającym się w tym roku Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie zespół wokalny SINGERS z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce działający przy Gimnazjum w Piecach zdobył I miejsce w kategorii młodzieżowych zespołów wokalnych. Międzynarodowy sukces Singersów K.+(!&' 4"B' `+#-6 B'!" 9.:!():,-+?' A7),#" 0CCC ;"!< W+-"< @ -87#" (+?7';,)/ 1(+7'< &)'()',)2 9."()' 7+:.'< -" G7' (+ -84 ()' M p".+%5?:b "! Tq 7+- FQ=9,)2."!&)I S)(9'.,) e 4)'?,%'/

3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 7! luty LYSKI! 13 stycznia po raz siódmy do kwestowania w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabrała się młodzież z gimnazjum w Lyskach. Tym razem młodzi wolontariusze naprawdę mają się czym pochwalić tegoroczny finał okazał się wyjątkowy. 4)4",)+.%&8,-'9" 4."&: ()'!&)'72 Ti^DTi &3"-8%5 ) ]T 9.",&8 P -" " ;)2V :A)'93846 #)'!8!" ;:<,&'# Th^]CC &3"-8%5/ O'< A83+ -+#B' #)'? P & %+3'?,&#"386 #-=.+ 7)%&8 A'& DC %52V!" (+,&%&8-(8 +B D] 43"!8%5 7:!&)/ 1 -'9" %)',&8,)2 \+39".&+-+ b:< 7'%6 #-=.+ (+ %"!&)'$ :%&8 +(9)'7,#)'9"6?'!< (+#?:B "! #)7#: ,'%#)'?,&#"7'/! T4)&$(1=J 01+&/8 +*6%/& %00/3052(0/-& 16%/-H( 4&% (%3:J'1 /0 +2 '2,+H$&=,:0)* 16%J)%6%0=B9 6<J+/-& 0/308 51=B )-J ( +J P2$.J (2:2/+0$-0+1!.A2'%-&5 6<6& 7$062(0> /0 $%&6% -//*6<? #2%0 )0.*.,(&8 )+2(0/-&. )0.-.1)%B 7$%*32+2(0> 71)%,-9 (*8 WOŚP ORZESZE! 13 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 21. finał. Orzesze w tej akcji brało udział już po raz 12. Główny sztab mieścił się w Gimnazjum Nr 2 im. Stanisława Ligonia w Zawadzie. 7"(-+.):,&8 & %+3'9" K.&',&+/ ()%+%5 4)+,-+/ K.< 9+()&+-".&8,&'`,&-+A: e7"(+ j&+.!8a"( ".+&!8.'#-". d0 d"7:,6?+# %"."#:,-+(27) &+!+()+/ b'9"!()+!:b",)2!&)+3" (+ -'.'()',&#"< 38/ ;.&'& S'#%?2 b'+-.+7(e ;.&8 (8%5 7&A/-> 0/,-&+*9 1%*),0> %32'* $2'%-6H(9 6<28 '%-> /0 %0.-0/9 6- %00/3052(0/-.0=B.25:-(2;> 1%*),0/-0 '2'0+,2(*6< 71/,8 +H( 7$%* $&,$1+06=- '2 :-6&1.9 =&'/0, 2'/2)%J ($05&/-&9 5& /-& +2 =&)+ '&6*'1=B6& P -3:4+%&8,&#"7(+ #"".!8(+-"./ H+() \+39".&+-+?:B "! ;)2%): 7+-?',- & 43"!&)'BEg! M2 6-&,0(&9 '2 0,6=- (AB6%0=B )-J +0,5& /0)- 04)2:(&/6-9.0=B,-:,1:&+/-& '2;(-0'6%&/-&! =B 7$%* :-6%&/-1 %&4$0/*6< 7-&/-J'%*? KA"# & 9)4(+&?:4 4"B(+ "U%)'((8%5 4/ j&'.()%8 M -' 4)'?,%+ 4)+3 ;"! "#)'4 9)4(+&?+7(8,&-+A/ j" ),-"-('6 43"<!&)'B #"(-+#%)' & #"4),+.)+-'4 ;"7)%?) P ) :#3+<!&)' ;-/ FJ."9+ U()'9)'4 &+,8< ;+(+/ + 4)3"< " 9"!&)()' 0C 4)+3 4)'?,%' ;"#+& `+?'.< %&8((8 A:`'- & %)+<,-'46 ) 5'.A+-E/ O&)+&;.* 40$'%2 ('%-J6%/- 16%/-2. - $2'% % ? C-,+ /-&.H(- /-&9 ()%*)6* )B %0()%& 40$'%2 %00/8 3052(0/- ( e7"(+ j&+.!8a"(/ ;)'()2!&8!"?'!('? ;:,&#) &'A.+< 3+ :%&'(()%+ & 1',;"3: S&#=3 W. K.&',&:6 W+-+7)+ Q"$%&8# P TCDD/CD &3/ M +#%?) MKYH %&8(< (8 :!&)+3 A.+38,3:BA8 ;".&E!#: ;:A7)%&('9"6 H"7)%?+6 S-.+B \)'?<,#+ ) S-.+B H"B+.(+/ c'!(",-#+ & KSH %"."#: (+!&"<.:?' ()'A+I/! M2 $2,1 ()7HA7$061=&.* #$2(0'%-.* %04&%7-&6%&/-& 7$%* 72,0%-& )%+16%/*6< 23/-9 7$%*8!+3+,)2 `+#-6 & 9)4(+&?:4 4)(:-8 "9=7(";"7,#)'?6 P A83" -" &.+%?) (+ & `)< O8A()#:/ -.+`)7) #"$< 9."!&'()'4 A83r "9."4(8 -".-6 #-=.'9",4+# ;" F&A)".&'I A83 mb1n =&5'50.* (2%&. 42=2(*. 60AB d 2)242(B 24)0'B? TY# O0;,2(-8 6& $H(/-&5 2+$%*.0A ' O1$,0 ai_i $2,1 /08 )%0 =&'/2)+,0 4$0A0 6%*//* 1'%-0A 7$%* 72(2'%-9 % $%*.0A0 72.7J )%:0.2(B ($0% % 2)7$%J8 +&. 2 (0$+2;6- h?jii %A? P ;.'&', KSH c"< +((+ L"%):A)$,#+/ RYBNIK! ŚWIERKLANY! Śląski Wojewódzki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Udało się zebrać ,05 zł. W samym Rybniku kwota zebrana przez wolontariuszy wynosiła około 130 tys. zł. W+.8A()%#)'?,%'()',-+(27) -+%8 j+..+(-:< %5)776 O'(+-+ H.&'48#6 W)' -.+!8< %8?('9" ()'A+ ".+& ;)."-'%5()%&< (8%5/ A83+ c:<,-8(+ + (+! %+3"< U%)E P L+A+<.'- \3"!8%5 H"!%&+, MKYH 5'?(+3 O8A()#+ & \)'?,#+ K.#)',-.+ J2-+6 "!'9.+< (",;'#-+#7' -'+-.+7('6 + -+#B' "!< ".+& (+?43"!,&8%5/ MU.=! 7)%&(8%5 +-.+#%?)6,3:BA8 4'!8%&< (' A'&;3+-(' A+!+()+6 &+,+! :!&)'7+()+ ;"4"%8/ H"(+!-" ;.&'< +#%?2 P "!!+3" ati ",=A6 adq ",=A/ NE%&()' &+A.+("aCi MKYH & (+ %&-'.'%5,-.'`+%5 P S-.'`+ \:&8%&(+6 S-.'`+ J"A.8%5 S-.'`+ W+:#) ".+& S-.'< `+!7+ +#%?) "!A8< 3+,)2 -+#B' 7)%8-+%?+/ MU.=! &+< ;.",&"(8%5 9"U%) \)+,-+ K.&',&'6 A:.4),-.& G(!.&'? S&+`.+()'% ) O+!8 \)+,-+ c+( \+%5/ ;.&'!< 4)"-8 A838 A+.!&" +-.+#%8?(' (;/,.'A(8 &",-+3" -87< #" 0C,&-:#n6 ",)E9(E3 %'(2 icc &3/6 #",&:7#+ & +:-"9.+`'4,)+-< #+.#) G((8 Q+.+$,#)'? P 0CC &3/6 \)U P 0a] &3/6.8,:('# M MKYH 7)%&()' 4)',&#+$%8 d4)(8 1'A.+(" "#"3" T] -8,/ &3/ G#%?2 d)4(+&?:4 )4/ L+."7+ \)+.#)/ W+ -'.'()' 9)4(+&?:4!&)+3+3" 7"(-+.):,&8P ) o."%&8,-'9" ses `)< (+3:!"#"(+3+ \+.)+ O!:%5!8.'#< -". & (+:%&8%)'< 7+4) S;+(!'7 ".+& d.&'9"<.&'4 M8%),&%&"#/ b'9"!()+ "!A838,)2 +.-8,-8%&< (' ".+& O"&'9.+< (" ) ;)3< #) ("B('?/ W+9."!E!7+ A83 H:%5+. M=?-+ d4)(8 (8 ".+& d4)(('9" KU."!#+ L:7-:<.8 ) J"!8,;"&8%?) 9"U%) 9!&)' 4"B(+ A83" &+#:< ;)V ;8,&("U%)/ M)'7#E K.< #)',-.2 -" -+#B' ;";.&'& #:;(" ;.+%.2#"<!&)'7()%&8%5 ".+& +.-8,-8%&(8%56 :&!"7()'() 9)4(+&?:4/ \+.%'7)(8 S-8%& P Tq] &3/6 #"<,&:7#+ MKYH P Ta] &3/6 ;+(".+< 4+ K.&',&+ e7"(8 P TCC &3/ 0hDC &3/ &+,)7)3 #"(-" `:(!+%?) c:.#+ j&+, ;.&'! 7)%8< -+%?E :4)7)7) &'A.+(84 9"U%)"4 9)4(+< &?:4 c+,'3#+4) ;" Y7E,#:/ M'.<,?+ -+ 9:,-:/ Q83" U4)'%5: )!"A.'? W+,-2;(8 00/ `)(+3?:B &+."#/."/)-$ 0,1-$

4 4 nr 7! luty 2013 Nagrodzono sportowców CZERWIONKA! 18 stycznia odbyło się spotkanie ludzi sportu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zorganizowane w ramach jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce- Leszczynom. F4'!+< 7' ]C<7'%)+I6 #-=.' "-.&84+3" TTq ",=A/ Z),-2 (+9."!&"(8%5 ".+& `"-".'7+%?2 4"B< (+ &(+7'>V (+,-."()' (((?&/0)%&.-0)+2?7: o."%&8,-"uv @8,-2;+4) &',;=3 j7+:!)+ ) L+,)+ Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Przyznano Statuetki Leszczyna 2012 LESZCZYNY! Dnia 8 lutego w Domu Kultury w Leszczynach odbyła się uroczystość przekazania Przedsiębiorcom statuetki Leszczyna J+4)+( c+( J8-#" ".+& O"4:+7! S-'(%'7 (+ Tq,-8%&()+ A./ ;"."&;+-.&'(): :,-+7)3+6 B' S-+< -:'-#) FZ',&%&8(+ 0CT0I &",-+(E ;.&8< &(+(' (+,-2;:?E%84 ;.&'!,)2A)".%"4 ) `).4"4g S;=3!&)'7()+ FL+.7)#I6 S+A)(+ ) H)"-. Z';)"%5+6 H/H/R/o/ H7:,t\)(:, H)"-. S&+.'#6 GG H."?'#- S;=3#+ & "/"/ G!+4 S;8.+ ".+& O',-+:.+%?+ FL,)EB2%+I d.+b8(+ L:A+<,+/ F4'!+7' ]C<7'< %)+I6 #-=.' "-.&84+7) G!+4 O+-#+6 H)"-. j54)'7 ) O"4+( W"9+/ W+ :."%&8,-"UV ;.&8A87) ) 94)((8% #B' ;",'3!" H+.7+4'(-: k:.";'?,#)'9" Q"9!+( 1',;=3 F189&+#I/ XII Powiatowa Parada Jasełek CZERWIONKA! 9 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce odbyła się już XII Powiatowa Parada Jasełek, która po raz kolejny była doskonałą okazją do zaprezentowania licznych talentów artystycznych przedszkolaków jak również uczniów szkół podstawowych. S&#"3+ ;+.+`)+ J'#+(+- J2A)'$,#" ".+& O8A()%#)/! O&)+ +2 =15 '(1/0)+* b&)+-(0: O0)&A&,? I06%*8 /0:-;.* ( (0$1/,06< %/06%/-& $H5/-B6*6< )-J 2' 24&6/*6<9 72/-&(05 (+&'* (*)+J7* '%-&6-2'4*(08 A* )-J ( ^&)+01$06=- ^232(0 ( Y+0/2(-606<? C0)+J78 /-& 2$30/-%2(0:-;.* O0)&A,0 ( U-&=),-. T;$2',1 W1:+1$* 7$%* 70$,1 -.? b1$32a0? F0. 4*A* 40$'%2 '24$& (0$1/,-9.?-/? 7$2P&)=2/0:/0 )6&/0 P J8.'#-". F&= 39* J,'-&/ P T',-:,1 :0+ (*'0$%&/-& +2 2'4*(0 )-J ( U-&=),-. T;$2',1 W1:+1$* 7$%* Niedzielne muzykowanie LYSKI! 13 stycznia w kościele parafialnym w Lyskach swoje umiejętności przed publicznością miały okazję zaprezentować muzykalne dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. ;."9.+46 #-=.8,#3+!+3,)2 & ;)'U()6 + -+#B' 4'7"!)) )(,-.:< 4'(-+7(8%5/ b' ",-+-()' ;.&'& 1',;=3 H+()' W+:%&8%)'7#)6 #-=.' ";)'< #:?E,)2 &',;"3'4 49. L+.)(+ S#"%&'# ) 49. Q'.< (+!'-+ R+.+&)4 A838 #,)E!& ;."A",&%&?+# ) (+9."!&)7)!&)'%) 9."4#)4) e%5 :&(+()' ) A838!7+!'A):-:?E%8%5 4:< (+9."!E ( 70$0'%-& 16%&)+/-6%*A2 72/0' +$%*'%-&8 ;6- )%,HA9 =&'/0, ( +*. $2,1 =&) $&%0,0.&8 $0:/09 72/-&(05 % $H5/*6< 72(2'H( '2+0$A2 '2 /0)./-&= %&)72AH(? o."%&8,-'9" J8.'#-". F&39* J,'= -& ".+& #,)E!& ;+.+`)) OD= B9/0D1" PD-3",*/ b.+!8%8?()'?+,'3#+."&;"%&238,)2 + (+,-2;()' (+,%'()' 43"!&) +.-8U%)/ "!&(+< %&+3,)2 ".89)(+7("U%)E Q"B'9" W+."!&'()+/ W)' &+A.+#3" -.+!8< %8?('9" ;"!'?U%)+!" -'4+-:?+# ) ;"3E%&"('9" & P U/-&=)%0 -:2;> 16%&)+/-,H( #0$0'* O0)&A&, =&)+ )72(2'2(0/0 2,$&)&. %-.2(*.9 0 '2,A0'/-&= 6<28 $240.- '%-&6-? M%J;> %&)72AH(9,+H$& %3A2)-A* 1'%-0A ( 2)+0+/-&= 6<(-:- (A0;/-& % +&32 72(2'1 %$&%*3/28 (0A2 % 7$%*=0%'1 '2 /0) P Q-1"D6& R,'&6= 1*&6 ".9+()&+-". see H+.+!8 +0,-&= #0$0'%-& O0)&A&, 1=0(/-0=B )-J /0)%&.A28 '& +0:&/+*9 0 +&/ 72+&/6=0A9,+H$* =&)+ ( '%-&6-06< (0$+2 72,0%0> (-J,)%&= 714:-6%/2;6-? 1',;"3: S&#=3 (. Q'3#: m";)'#:( Q"B'(+ M87'B"36 M87'B"3<\"3!.&8#n6 F\"?+!."9+!" Q'-7'?'4I/ ;-/ ) -+$%& &)'4)"!7+ c'&:,+i 7) 1',;"3: S&#=3 (. Z',&%&8(+%5 m";/ S#".:;+n/ ;.&89"< m";/ O'< (+-+ H)'%5+%&'#6 c"7+(-+ S4".&)#n/ H.&'!,&#"7' (./ TC )4/ m";/ G7'#<,+(!.+ j)'u7)#6 d+a.)'7+ L:7',+6 \"()#+ j&'.('.n Fc+,'3#+ ;.&8,-+?'(%'I/ K!!&)+3 H.&'!<,&#"7(8 ;.&8 H.&'92!&8 m";/ Q+.A+.+ j)%5"$n ;-/ FM)'7#) 9"UVI/ H.&'!,&#"< 7' (. T & K!!&)+3'4 e(-'9.+%8?(84 Z',&%&8(+%5 m";/ G7'#,+(!.+ o,+.'#6 c+()(+ M8<."A'#6 G9+-+ j5:!8#+n FM Q'-7'?'4I/ M8,-2; #.=7I m";/ L+-+.&8(+ R+?!:#6 d+4&+6 Q'+-+ Q+A)7+,n/ -+7'(-+4) 7)38,)2!&)'%) & m";/ c:,-8(+ S&84+< ('#6 Q'+-+ S-.&'7%&8#n6 ;-/ F\+9)+ S&#"3+ (. Z',&< %&8(+%5 FW+,&' Q"B' W+<."!&'()'I m";/ \+.)+ L+;:U%)$,#+n/ ()' -+,+4+I 1',;"3: S&#=3 (. m";/ L7+:!)+ H2#+3+6 G7)(+ H"9".&'7,#+6 G!+4%&8#n/ W+,%'()' 3E%&()' 0T]!&)'%)6 #-=.' -+7'( ,-8%&('/ R+7)(+ G((+ c2!.&'?+#6 L7:%&()"#6 c"7+(-+ 4)+3" -.:!(' &+!+< M #+-'9".)) ;.&'!,&#"< 7) 4)'?,%' "-.&84+3 K!!&)+3 H.&'92!&86!.:9)' 4)'?,%' ;.&8&(+(" H.&'!,&#"7: (. TC )4/ + -.&'%)' "-.&84+3 1',;=3 S&#=3 (. M #+< -'9".)) S&#=3 4)'?,%' &+<?23+ 4)'?,%' P 1',;=3 S&#=3 (. Z',&%&8(+% &'< %)' P 1',;=3 S&#=3 (. Q'3#:/ K-.&84+7)?' W+!)+ X:#,6 H+:7)(+ S+7"4"( mk!!&)+3 H.&'92<!&8n6 b"4+,& S&84"( m1s (. Tn6 L+."7 Q"%)'# ".+& @ "-.&84+7) 9.+-:7+%?' &.E# Q:.4),-.&+ d4)(8 ) \)+,-+ J091?&'& F&/01"9'1*09B,6 O+!8 \)'?,#)'? K9-/&-)& L+-",)# ".+& M)%',-+.",-8 M69*1&/)-#!4D)"0*/ Bajkowe Skarbki Śląska ZWONOWICE! Bajkowe Skarbki Śląska zyskały dzięki pracy wielu ludzi, spektaklom oraz wielkiemu zaangażowaniu aktorów liczną grupę fanów, szczególnie tych najmłodszych. Sztuki, które przedstawiane są m.in. w szkołach i przedszkolach cieszą się wielkim zainteresowaniem publiczności. Na temat działalności grupy teatralnej opowiedziała Monika Ziętek założycielka teatru. P Y+(2$%*:-;.* [0=,2(& Y,0$4,- c:b),0 %.*;:B 2 '%-&6-06<? #2'24/-& =0, (-J,)%2;> % /0) =&)+&;.* %0-/+&$&)2(0/-9 4* ( =0, /0=:&7)%* )72)H4 (*6<28 (*(0> - &'1,2(0> $&0:-%1=&8.* 7$%&')+0(-&/-0 +&0+$0:/& ':0 /0=.A2')%*6<? ^28 4-.* +2 ( +$0'*6=- ;:B),-&= 7$06*! )1.-&//-& - )28 :-'/-&9 =&'/0, % '0(,B 72:2+1 2$0% <1.2$1? F&* -,"<,3"2?& 102 '&1"& )"0&?&6/,C>5 PI06%J:-;.* '%-0A0:/2;> (& ($%&;/-1 ai $2,1? O&)+&;.* 7-&$()%B +&32 +*71 P-$.B /0 c:b),1? C0)% /2(0+2$),-& 72'&=;6-& '2 &'1,06=- +&0+$0:8 /&=? Y-J30.* 72 0'07+06=& 72'0K - :&3&/' % $H5/*6< )+$2/ ;(-0+0? Y+0(-0.*.? -/? /0 $&3-2/0:-%.! =0,2 =&'*/- 7$&%&/+1=&.* 7$%&')+0(-&/-0 % &:&.&/+0.- 3(0$* =&)+ ':0 /0) +$0'*6=09 ':0+&32 ( 2,$&)-& ;(-B+&6%/*. 7$272/1=&.* )72+,0/-& %& ;(? U-,2A0=&. ( )+$2=1 4-),170? M<6&.*9 4* '%-&6- )+*8,0A* )-J % /0=:&7)%*.-9 )7$0('%2/*.- (%2$60.-? F&*& $&+#*& 1<9*+&*605 PC0)%& 7$272%*6=& (7-)1=B )-J ( 7$23$0.* (*6<28 (0(6%& 7$%&%/06%2/& ':0 /0=.A2')%*6<? #$%&')+08 (-&/-0 ( +$0P/* )72)H4 1,0%1=B /0=(05/-&=)%& ( 5*8 6-1 )B -/+&$0,+*(/&! '%-&6-0,8 +*(/-& ( /-6< 16%&)+/-6%B? #$2(0'%2/& 7$%&% /0) (0$)%+0+* 1($05:-(-0=B /0 )%+1,J - 72%(0:0=B 72%/0>.03-6%/* ;(-0+ +&0+$1? ^&7&$+10$ ),A0'0 )-J % 40=&, ;:B),-6<G DT72(-&;> 2 '(H6< )-2)+$06<E9 DR2)728 '0$% - O1$2)%&,E9 DT Y,0$4/-,1 % 3AJ42,-&=,270:8 /-E? #$&%&/+1=&.* +0,5& 272(-&;6- %-.2(&G DC0=8 6&//-&=)%* Y,0$4 I-.*E9 DT72(-&;> % I-.2(&= N28 :-/*E 2$0% D\:-%0 ( W$0-/-& I-.*E? Q%17&A/-&/-&. +&32 %&)+0(1 =&)+ 0'07+06=0 0/3-&:),-&= 272(-&;6- DN-, - =&32,2+E? N)"09 $,./& '&1 ",;&3"#>5 PC0)%& )7&,+0,:& 7$&%&/+1=&.* ( 7$%&')%,2:06< - )%,2A06< (,:0)06< /0 )6&/06< T;$2',H( W1:+1$* 2$0% -//*6< 7:06H(&, 7$2.1=B8 +0,5& /0 7$*(0+/*6< 7$%*8 =J6-06< 1$2'%-/2(*6< '%-&6- - -//*6< $2'%-//*6< )72+,0/-06<? F&0+$ 72)-0'0 )(2=B )-&'%-4J ( I(28 7$%&')+0(-&/-06< %0()%& (*)+J71=& '(H6< 0:42 +$%&6< 0,+2$H( 7:1),1,-&A,- /0 +:& $J6%8 /-&.0:2(0/&= )6&/23$0P--? R$0:-;.*.?-/ ( W0+28 (-606<9 [-&:),19 [* M<2$%2(-&9 ^*4/-,1 '%-)A0(-1 c:b),-.? U25/0 /0) %/0:&L> /0 72$+0:1 )72A&6%/2;6-2(*. b[?

5 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 7! luty Ekologia w Powiecie Rybnickim W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ta ustawa ma zmniejszyć zjawisko pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu oraz ma zwiększyć ilości odzyskiwanych surowców wtórnych oraz ograniczyć składowanie odpadów na wysypiskach. Informacja o stawkach opłat za wywóz odpadów komunalnych w gminach Powiatu Rybnickiego ;.&'#+&:?' 94)< ("4 "!;+!86 -" 94)(+ 4:,) 94)(+ :,-+7+ 4'-"!2 ";3+-8 &+ "!A)=. (+?'!'( & #-=.8?',- &+;),+(8 (+7)%&+()+ & -"g T/ ;.";".%?"(+7()'!" )7"U%) ",=A &+< 4)',&#:?E%8%5!+(E ()'.:%5"4"UV m"! ","A8n6 )7"U%) &!+('? ()'.:%5"4"U%) m"! 4 a n6 7"#+7: 4)',&< #+7('9" m"! 4 0 n6 h/ "! M O8A()%#)4.+!() 94)(< (+,',?).+!8 #+B<!'? & 94)( ;"!?27) ",;","A)' (+7)%&'()+ ";3+-8/ M &+ (+ )7"U%) ",=A &+4)',&#:?E%8%5 ()'.:%5"4"UV/ -+ A2!&)' "! -'9"6 %&8 "!;+!8 %&8 -'B ()'/ e d4)()' ()'.:%5"4"U%) &+4)',&#+38%5 -" Ti &3 ;.&8 "!;+!+%5 + ;.&8 &A)'.+(8%5 &+7'B("U%) "! )7"U%) "! q<tc &3 4)',)2%&()' "! ","A8/ M 94)()' ";3+-+ A2!&)' TC &3 ;.&8 "!;+<!+%5 + 0C &3?'U7) A2!E &4)',&+('/ O+!+ %&8(+%5 :,-+7)3+ ";3+-2 (+ ;"&)"4)' T0 &3?'U7) "!;+!8 A2!E Debata o klimacie w Starostwie Powiatowym w Rybniku 27 lutego 2013r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbędzie się debata projektu Dobry Klimat dla Powiatów. Główne cele projektu to aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptację do jego zmian. & -84 A2!&)' 4)+3 u "%5."(8 #7)< 4+-: -'.8-".):4 4)'< U%)' A2!E%84,)'!&)AE u :&8,#+V (+.&2!&)+!" 9" U7+!: #"(< ;"7)-8#) &+#.'<,)' "%5."(8 #7)4+-:6 u,#".&8,-+()+ & A'&;3+-(8%5!&)+3+$ '!:#+%8?(8%5 (+ -'4+- ;."A7'4+-8#) &4)+( 4)',&< m!'a+-8 ;:A7)%&('6 A.",&:.8 ) :7"-#) )(`".4+%8?('n6 S)'V (+.&'%& #7)4+-:6 + ()' H"."&:4)'()' (+.&'%& "%5."< (8 #7)4+-: ok6 7"#+7(84) ok 4"B' ;.&8()'UV #".&8U%)!7+ ;",&%&'9=7(8%5 + 0C &3 "!?'!('? ","A8?'U7) ()' A2!E M 94)()' Z8,#) 4)',&#+$%8 &+;3+%E T[ &3 &+ "!;+!8 &4)',&+('6 (+-"4)+,- i6]c &3 "! 4)',&#+$%+!7+ O+!() d4)(8 #7+(8 (+ ;"&)"4)' Tq6T0 &3 &+ "!;+!8 ()' @ i6[h &3 &+ ","< A2!"-8%&8 &A)'.+(8%5 K;3+-8 &+ "!A)'.+()' #"< 4:(+7(8%5 ()'.:%5"4"< U%)6 (+ #-=.8%5 ()' &+4)',&#:?E 4)',&< #+$%8,E :&+7'B()"(' "! ;"?'4("U%) ),;","A: &A)'.+()+ )(`".4+%?' 4"B(+ ";3+- &+ "!;+!+4)/ -',E!",-2;(' (+,-."(+%5 QeH<: #+B!'? & 94)(/ :; u & 94)(+< 4) ".+& ) ".9+()&+%?+< 9"<,;"!+.%&8%5 A+&:?E%' 7"< #+7(8%5 ) u #".&8,-+()+ &' ok ( CTh<0C0C6 9!8B "%5."(+ #7)4+-: ) +!+;-+%?+!"?'9" &4)'< ()+?E%8%5 A2!E &+!+()'4 M,;=7("-8/ H."?'#- i]f & )(,-.:4'(-: ZeXkv L"< 4),?) k:.";'?,#)'? ) X:(!:<,&: K%5."(8 ) d",;"!+.#) M"!('?/ M)2%'? )(`".4+%?) " ;."?'#%)' (+,-."< ()' (((?6<$2/.*,:-.0+?7:t/ :; Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221, 222 Tel wew. 20,25,53,56 Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31, Rybnik Zadania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa czyli jak złożyć wniosek, uzyskać pozwolenie, załatwić sprawę J" &+!+$ O'`'.+-: &9"!()' & ) &+#.',)'g.'< +7)&+%?) "%5."(8 " 5+(!7: '4),?)!" %)';7+.()+< (8%5 ) )((8%5,:A,-+(%?)6 " "!< ;+!+%56 & " "%5."()' ;.&8."!86 " 7+,+% '"7"9)%&(' ) 9=.()%&'6 " -.+(,;".%)' " "!;+!+%5 c'!(84 & & " "%5."()' ;.&8."!8?',- 1+,+!8.'?'<,-.+%?) '9&"-8%&(8%5 ".+& )%5.'?',-.: "#.'U7+ +.-/ Dh " "%5."()' ;.&8."!8 &!()+ TD ()+ 0CCh./ mj&/ o/ W. T]T6 ;"&/ T00C & ;=>(/ &4/ P!+7'? :/"/;/n/ 19"!()' & / Dh :/"/;/ ;",)+!+%& &(+?!:<?E%8%5,)2 (+ 7)U%)' ()2%)'46 &+7)%&"(8%5!" #B' )%5 ;),'4< ('9" &93",&'()+ )%5!".'?',-.:/ O'?',-. (+7'BE%8%5!" 9+-:(< ;"!7'9+?E%8%5 "9.+()%&'()"4 (+ o()) k:.";'?,#)'?6 (+ 4)'?,%' 7:A )%5 M ;.&8;+!#: 94)( O8A()%#)'9" S-+.",-+ O8A()%#)/ 193",&'()+!".'?',-.: 4"B< "!"#"< #-=.8 T/ )4)26 ) +!.', +7A" ),)'!&)A2 ;",)+!+%&+ 7:A 0/ +!.', 4)'?,%+ 7:A a/ 7)%&A2 ;",)+!+(8%5 7:A h/ 3+%)$,#)4 ) ;"7,#)46?'B'7) ;"7,#+ ),-()'?'6 ]/!+-26 4)'?,%' :."!&'()+ ;",)+!+()' ".+& >.=!3"?'9" ;"%5"!&'()+6 q/ ;3'V :,-+7'()+6 [/ ";), i/ %'7 7:A TC/ (:4'. (+ )4;".- #.+?: +7A" &'< @ ;.&'& +7A" 7'9+7("UV ;"%5"!&'()+ " ) 4"B(+ &(+7'>V (+,-."()' &+#3+!%' O'`'.+- K%5."(8 ) ;'3()V O8A()#: ;"#/ 9"!&)(+%5 O'?',-.+%?) ;"!7'9+?E 4)2!&8 )((84)g < ;+;:9) &"(#)6."&'77'6 B+#"6 #+#+!: ;+< ;:B'# `+7),-8%56 ()4` ) +7'#,+(!.'--8 "A<."B('?6n ;"&",-+3' 9+-:(#) ;+;:9,E %5."< ()"(' < < 4/)(/ )A'.8?,#)6 9.'%#)6 A"+ ) ;8-"(86 < #+4'7'"(8/ 7),-+ ;"!7'< 9+?E%8%5.'?',-.+%?) O"&< ;".&E!&'(): O+!8 mmkn WO aa[tiq &!()+ i 9.:!()+ TiiD./ "%5."< (8 `+:(8 ) 5+(!7: ()4) mj&/ o/ ok Z &!()+ a 4+.%+ Tiiq./n/ O'?',-.+%?) %)E9: ;",)+!+()' @ %)E9: Th!() (+< 7'B8 " U4)'.%) 7:A &4)+( m(;/ &4)+(+ 4)'?<,%+ :),&< 0D &3/ "-.&84:?' :; W następnym numerze między innymi: informacja dla przedsiębiorców o nowej ustawie o odpadach oraz o wypożyczalni rowerów Starostwa Powiatowego w Rybniku

6 6 nr 7! luty 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Módl się i baw 27 stycznia po raz kolejny w wielkodębieńskim kościele p.w. św. Jerzego odprawiona została msza święta w intencji Ofiar Tragedii Śląskiej. Dziesięć lat temu miejscowe koło Ruchu Autonomii Śląska przy pomocy społeczności Dębieńska ufundowało w tej pięknej świątyni tablicę upamiętniającą te tragiczne, a przez lata przemilczane wydarzenia. b'9"."%&(+ 4,&+ ;+4)2%) A83+ "! M,;=7("-8 Y7E,#)'? Fj)"< %+V!" -+# A"7',('? ;.&',&3"U%)w,'#I O:%5: G:-"("4)) Y7E,#+ ()'%5 #"3" 1+<?'!('9" & ':.";'?,#)%5 ;8-+()'g FL-" ()',&+(:?' ) ()' ;.&',&3"U%)6 -'( ()'?',9"!&)'(,&+%:(#:6 -'.+>()'?,&"U%) +() ;.&8,&3"U%)I/ M+B< (' ;"!%&+, 5"4)7)) -'4:?+# -84 P FU7E,#"UV -" ()' -87#" +7' -",-87 ) (+!.&2!(E )!'2/ J7+-'9" -'B 7:!&)"46 #-=.&8 #+.-8 (+,&'? (+,&E ;+4)2V ) MU.=! &+;.",&"(8%5 9"U%) A87)g %&3"('# 1+.&E!: O:%5: G:-"("< 4)) Y7E,#+ DĘBIEŃSKO! CZERWIONKA! Dnia 1 lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej. Po sprawozdaniu Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego uczczono minutą ciszy pamięć zmarłego senatora Antoniego Motyczki. CZERWIONKA-LESZCZYNY! Sesja Rady Miejskiej O+!() -'9"!()+/ L"4),?) J&)+3+7("U%) d",;"!+.%&'?6 H."< 4"%?) ) c"7+(-+ S&'?#+ & ",-+-()'? #-=.'? :%&',-()%&83+ b'.',+ Q)'.&+ O8A< ()#:/ O8A()#: ) FM'!3:9,-+(: (+!&)'$ at o.&2!&)' O8A()#: 3E%&()' D[]C -84 & "A,&+.: #)'9" 0TD[6 & "A,&+.: d4)(8 TaC0 ","A8/ M ",-+-()%5 ",=A.'?',-.:?',)26?'!(+# -" &' 9.:< +7'?',- & +:.E6 ;.+%8 K9=7()'."# 94)()' &+-.:!()'()+ (+7'B8 &+7)%&8V!" 7';,&8%5/ 4)'?,%+ ;.+%86 (+,-+B )!" ;.+%,;"< 3'%&()' :B8-'%&(8%5/I H.+%2 ;"!<?238 0i0 ","A86 TiD,-+B6 ][ ;.+< %',;"3'%&("<:B8-'%&('6 TTT ",=A ;.&8?2%)+ ;.";"&8%?) ;.+%8t,-+B:/ M 94)()' "!A83",)2 D 9)'3! ;.+%8/ ()%5 TT] ",=A6 + ad &",-+3" &+< -.:!()"(8%5/ L7:A: d4)(8 ) \)+,-+ M,;=7("-8 Y7E,#)'? Fj)",'#I O:%5 G:-"("< 4)) Y7E,#+ Q'.(+.! S-.&"!+ B' ;"!%&+, #"4),?) @()"<,'#!"-8%&E%8 9)4< d4)(8 ) \)+,-+ #-=.+ ()' ;",)+!+,+7) 9)4(+,-8%&< ('?/ ()'B ()' ;",)+!+ -+#)'9" ;"< 4)',&%&'()+/ & "!!&)+3+4) ;.&'!,&#"7(84) :%&2,&%&+ ;"< (+! ThC H"(+!-" &9"!()' &!+(84) o.&2!: S-+(: 7)%&A8 :."!&'$ ( B' :."!&)3",)2 ;"(+! 0C!&)'< %)/ FM & -84?',- ;"-.&'< A+6 S-.&"!+/ #"4),?) ) H".&E!#: H:A7)%&('9" G.-:. &!+?E%.+;".- & #"4),?)6 FL"4'(!+(- S-.+B8 \)'?<,#)'? (+, & KU."!#)'4 H"4"%8 S;"3'%&('? "A?+&!+%5 4)'?,% A'&!"4< (8%5/ \)4" ;.&'&!3:B,&8 %&+, (),#)%5 -'4< ;'.+-:.6 ()#- ()',#".&8,-+3 & ;"< 4"%8 ) %52%) &)'()+!",%5."(),#+I/ O+!(+ S-'`+()+ )4)'< (): #-=.&8 &3"B87) ;"!< ;),8 3+ &+ A:<!B'%)' (+."# 0CTa ()' ;."?'#-: -'%5()%&('9" %5"!< ()#+ ;.&8 J."!&' i0h "! ;",',?) (. #)'.:(#: ;.&8,-+(#: Fj&:< d.+()%+i/ ;+>!&)'.()#: :A)'< 93'9"."#: " ;."9("&)' `)< (+ M A:!B'%)' (+."# 0CTa ;.&8&(+< (" T0C -8,/ &3 (+ 4"!'.()&+%?2 B'?',- -" '-+;!".'+7)&+%?) -'9" &+!+()+?+#)4?',- -'.4"4"!'.< ()&+%?+,&#"38I P S&8;/ %',-+.",-+ G7'#,+(!.+ j5:!&)#6.+!() O8A()%#)'9"6 Q:.< 4),-.& d4)(8 ) \)+,-+ &+,-2;%+ Q:.4),-.&+ d4)(8 ) \)+,-+ G(!.&'? O+:!< ('.6 O+!() O+!8 \)'?,#)'? d4)< (8 ) \)+,-+ %&8(6 &+.&E<!: M,;=7("-8 Y7E,#)'? Fj)",'#I O:%5: G:-"("4)) Y7E,#+ X.+(%)<,&'# M:(!'.,''6 M,;=7("-8 Y7E,#)'? Fj)",'#I O:%5: G:-"("4)) Y7E,#+/ MU.=! 4"B(+ A83"?'!('9" & &+3"B8%)'7) O:%5: G:-"("4)) Y7E,#+ ;/ O:!"7`+ L"< 3"!&)'?%&8#+/ M -84 4)'?,%: ".< 9+()&+-".&8 9"U%)"4 +7' :%&',-()#"4 4,&8 ;+.+`)+7('4: & ;/ (+ %&'7' + #" #,)2!&: 0 \)'?,#)4 KU."!< #: "!A8< 3+,)2 O:< %5: G:-"("4)) Y7E,#+/ Q83+ -" ".89)(+7(+ &' U7E,#)4 &!+$ 4)2!&8.+!(84)6!"-8%&E%+ `:(!:,&:,"3'%#)'9"/ M!8,#:,?2 4)2!&8 O+!(84 \+.#)'4 H+7:< %5'46 + Q'.(+.!'4 %&83,)2 c+( b"#+.& %&E%8 O+!8 FX:(!:,&,"3'%#) `:(#%?"(:<?'?:B "! h 7+- ).+!() ()'B,"3-8,+4)!",#"(+7' &+!+()+ ) &+3"B'()+ -'9" `:(!:,&:/ mrn W+,&+ 94)< U%)E ) ()' 4"B'48 ;.'%'!'(,:6 ;"7'9+?E%'9" ( B' )((' %&8 ;.&8&(+(' &",-+(E!&)'7()< %"4 + J7+-'9" %5%'48 -" :?'!("7)%)V6 @.+< 4+%5!&)'7()% 3",)2 (+ -8%5,+48%5 &+,+!+%5I Q'.(+.! (+ H+7:%5+ ) ()%&E%'9" b"#+.&+/ Q:.< 4),-.& FH.",&2 ;+< 4)2-+V "?'!('?.&'%&8 P ()' ()' 4)'?,#)%5/ A83+?+,(+ ()' H."A7'4!"-8%&8 #-=<.' ;.&8?23+ O+!+ \)'?,#+?+#" ).+!,"3'%#)%5/ O+!8,"3'%#)' ".9+('4 ;"< 4"%()%&84!7+ S"3-8,+6 %&8 1+<.&E!: J&)'7()%8/ SE #-=.' & &+!+$ %5%)'7)A86 B' Q:.4),-.& c+(+ b"#+.&+g FH+( 4+ "#.'U7"(E."72!",;'3()'()+?+#" #)4 O+!8 H+( ;+4)2-+V "?'!('?.&'%&8 P ;+(+."7+ A8V #"(,"7)!+%8?(+ P ;+( 4+,&:#+V ;"."&:4)'< ()+6 + ()' K,-+-'%&()' `:(!:,&8!7+ O+! J&)'7()% ) ;.&'()',)"("!" (+ #"4),?'

7 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 7! luty

8 8 nr 7! luty 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Na początku kadencji mówiłem, że drzwi gabinetu wójta będą zawsze otwarte dla mieszkańców rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic F91+ <&/ ST=69+/0$G 3"#60 /&8$?,)1"#$ '(8+9$ ' -9B0,/09G & /&'9+ ' 7,6139U 7-,1"2,<,'09)"09> 3"#+96/0*,$ *06*& 1?(', 1,;09/ P UA2'* /*9 7&A&/ %070A19 % 3A2(B 7&A/B 728.*)AH(9 7$0,+*6%/-& 2' %0()%& )72A&6%/-,? #$%&'.2=B 7$%*32'B % )0.2$%B'&. '%-0A0A&. )72A&6%/-& ( $H58 /*6< ai_i $2,1 (*4$0/2./-& '2 ^0'* R.-/*9 0 ( $2,1 ai_a %2)+0A&. (H=+&.? #0$0. )-J +*.- 242(-B%,0.- - %0'0/-0.-9,+H$& )0. (*4$0A&.9 0:& +&5 /0A25*:- /0./-&.-&)%,0K6*? F&*,39/0& <&/,*-91 )"0&?&E 8&*, J(8+ F98*,'035 P O&)+ 40$'%2 '152 7$06*9 23$2. 242(-B%,H(9 )728 +,0K9 0:& =&) ;9 62./-& %0()%& 726-B30A2? #$08 60 /0 $%&6% '$13-&32 2' %0()%& 7$%*;(-&60A0.2=&= 5& 72(2:- 270/2(1=J 60A* +&/ %0.J+9 =0,- 70/1=& ( 1$%J'%-& - (2,HA )+0/2(-8 ),0 5& ()%*)6* 6<6B % (H=+&. $2%8.0(-0> - ()%*)6* 6<6B 62; %0A0+(-> ':0 )-&4-&9 /-&8 )+&+* 6%0)0.- /-&.0 +0,-&=.25:-(2;6-?!, D)&?, 102 ),*,/&> /& <-"91+-"9/0 +#34 *06*D $091023# )"0&?&6/,C30 /& 1+&/,'01*D J(8+&5 P aa )+*6%/-0 17A*/JA* +$%*.-&)-B6& 2'.2=&32 %08 7$%*)-J5&/-0? Q'0A2 )-J (-&:&9.?-/? 1%*),0:-;.* '28 +06=J /0 41'2(J,0/0:-%06=-! =15 (-2)/B $1)%B 7-&$()%& 7$06&? #$%&' /0.- 7$%&+0$39 0:& (05/& =&) & 7-&/-B'%&.0.* =15 %03(0$0/+2(0/&? Q'0A2 /0. )-J 7$%&7$2(0'%-> $&.2/+ 6<2'/-,0 7$%* 1:? RAH(/&=9,+H$* 4*A %06%J+* 7$%&%.2=&32 727$%&'8 /-,0? F&$0% 70$0.* )-J 16<(0A0.- ;.-&6-2(*.-9 04* ('$25*> /2(* )*)+&. _ :-760 4$? O&)+&;.* ( +$0,6-& 41'2(* )0:- 3-./0)+*6%/&=? O&;:- ()%*)+,2 7H='%-& (&'A13 7:0/19 +2 (& ($%&;/-1 3-./0%=0:-;6-4J'B,2$%*)+0> % /2(&= )0:-? W2:&=/0 )7$0( '2(0 #$%&')%,2:09 24&6/-& =&)+&;.* /0 &+07-& $2%7-)0/-0 7$%&+0$31 /0 41'2(J? O&;:- +2 ()%*)+,2 )-J 1' J'%-&.*.23:- 72(-&'%-&>9 5& =&)+ +2 /0)% )1,6&)9,+H$* 4J'%-& (-'26%/* ( /0=4:-5)%*6< :0+06<? NB5J '2 +&329 5&4* ( +*. $2,1 41'*/&, #$%&')%,2:0 7$%*8,$*> '06<&.9 0 7HL/-&= 72%2)+0/-& /0=40$'%-&=,2)%8 +2(/0 $%&6%9 6%*:- (*,2K6%&/-& (/J+$% - (*72)0$%&8 /-& % ()%*)+,-.- 0+&) /-&(05 (-0'2.29 5& =&) '*/&, 7$%&%/06%2/* ':0 '%-&6- - ()%*)+,2.1)- 4*> /0=:&7)%&= =0,2;6-? F&*& ",1+&?& <,)82+& D34'&?& D1+&'# C$0934,'985 P O&5&:- 6<2'%- 2 1)+0(J '2+*6%B6B 2'4-2$1 7$%&% 3.-/J ;.-&6-9 %2)+0A2 7$%*=J+*6<,-:,0 16<(0A.H8 (-B6*6< 2 )72)24-& /0:-6%0/-0 27A0+ 6%* )+0(6&? Y+0(,0 ( /0)%&= 3.-/-&9 =0,B 7$%*=J:- $0'/- +2 _i %A %0 )&:&,+*(/& 3$2.0'%&/-& 2'70'H(9 0 ai %A 7$%* /-&)&3$&32(0/-1? #$%* 6%*. 72()+0=& 7*+0/-&9,-&8 '*,+2; 2''0=& )&:&,+*(/& /0)%&= 16<(0A*9 (+&'* 3'* 7$%*/0=./-&= $0% /0,(0$+0A 2''0 =&'&/ (2$&, )&:&,+*(/*6< 2'70'H(!.&+0:9 )%,2A29 )-J9 5& =&)+ +2.0A29 0:&.1)-.* 708 +$%&> /0 60:& )7&,+$1..-&)%,0K6H(! =&5&:- =&)+ 2)28 409,+H$0.-&)%,0 ) %06-J6-& &,2:23-6%/& - /-&,171=& 7$2'1,+H( ( 270,2(0/-1 7:0)+-,2(*.9 0 )%,:0/& 2''0=& &.-&> /0(&+ 7$24:&. % 2'8 '0/-&. =&'/&32 (2$,0 /0,(0$+0A? O&'/0,.*;:J9 5& +0,-6< )*+106=- 4J'%-& 40$'%2.0A29 0 =&5&:- )-J %'0$%B +2 /0 7&(/2 4J'%-&.* =& -/'*(-'10:/-& $2%70+$*8 (0>? U-&)%,0K6* /-& 72(-//- )-J 240(-0> /2(&= 1)+0(*? Y+0(,0 =&)+ (.-0$J $06=2/0:/09 =&;: $%&> /0,2)%+* =0,-& 3&/&$1=& /2(* )*)+&.? F$%&40 72',$&;:0> - 72(+0$%0>9 5& /2(0 1)+0(0 /-& =&)+ )7$08 Wybrano kandydata strażaków JEJKOWICE! Adam Śmieja (34 l.) został wybrany na nowego radnego gminy. :&:;'3()+?E%8%56 #-=.' ()'!&)'72 Ta,-8%&()+6 #+(!8!+- K%5"-()%&'? S-.+< B8 H"B+.('? :&8,#+3 [h 93",8/ "#+&+3+,)2 (),#+ P 00 ;."%/ @&)EV H.&8;"4()?486 B' & 9".+!('9" \+.#+ mb1n MIESZKANIE GODNE POLECENIA!!! Sprzedam mieszkanie 34 m 2 w centrum Czerwionki. Cena tys. zł. tel (-&':-(09 0.* %2)+0:-;.* =0,4* %.1)%&/-9 %24:-328 (0/- 7$%&% +J 1)+0(J (7$2(0'%-> =B ( 5*6-&? M0A* 6%0) ($0% % 7$062(/-,0.- %0)+0/0(-0.* )-J9 =0, 1A0+(-> P1/,6=2/2(0/-& $2'%-/B (-&:2'%-&+/*.? O&8 5&:- =&)+ /7? 7-J6-2$2 '%-&6- - '(2=& $2'%-6H( +2.-&8 )-J6%/0 27A0+0 (*/-&)-& 7$0(-& ei %A? [J'%-& +2 /0 7&(/2 ( %/06%/* )72)H4 246-B50A2-6< 41'5&+? T4&6/-& ( )&=.-& )B 727$0(,- )&/06,-&9 =&;:- 2/& (&='B '&/ )0.2$%B' /-& 4J'%-& ( )+0/-& 7$%*8 =B> /2(*6< 16<(0A? #$%*=J6-& -6< (*.030 7&(/*6< 7$26&'1$!.1)%B 4*> (,2/)1:+06=06<9 /0)+J7/-&,05'0,2.-)=0 27-/-1=& +J 16<(0AJ9 7HL/-&= $0'0 3.-/*.1)- =B 16<(0:-> - +0,0 16<(0A0 +$0P-0 '2 /0'%2$19 3'%-& =&)+ +&$.-/ `i '/-2(*9 5&4* 7$%*=B> :14 =B %($H6->? C0)+J7/-&.1)- %2)+0> 2714:-,2(08 /0 '2 (-0'2.2;6-714:-6%/&=? R'* +0, )-J )+0/-& '27-&$2 (+&'*.25&.* ('$050> =B ( 5*6-&? N2 _j,(-&+/-0.-&)%,0k6*.1)%0 %A25*> '&,:0$06=&9 3'%-& 2,$&;:0=B )+0(,J - -:2;>.-&)%,0K6H(? O&)+ +2 /-&$&8 0:/&? U23J 24-&60>.-&)%,0K62.9 5& 3'* +&/ )*)8 +&. %06%/-& P1/,6=2/2(0>9 +2 (.-0$J 17A*(1 6%08 )1 4J'%-&.* 727$0(-0> - '2)+2)2(*(0> ()%*)+,-& 16<(0A* /0,2$%*;>.-&)%,0K6H(9 42 /0=(05/-&=)%& =&) &4*.-&)%,0K6* 4*:- %0'2(2:&/- % P1/,6=28 /2(0/-0 /2(&= 1)+0(*? F&* ;D).9+ /& -,* SVWX5 P [1'5&+ =&'/23A2;/-& %2)+0A 16<(0:2/* /0 2)+0+8 /-&= )&)=- ( )+*6%/-1? O&)+ 2/ $06=2/0:/*9 (*'0+,-9 -/(&)+*6=& - '26<2'* 3.-/* )B ( +0,- )72)H4 (*8 (052/&9 5& /-& 72(-//2 4*> 7$24:&.1 % $&0:-%06=B +&32 2/ 2,2A2 _a.:/ %A9 0 (*'0+8,- _`.:/ %A? #2()+0=& 72/0'.-:-2/2(* '&P-6*+9 0:&.0.* ;$2',-9 5&4* 32 72,$*>9 (-J6.*;:J9 5& ()%*)+,2 1A25* )-J 72 /0)%&=.*;:-? U0. /0'%-&=J9 5& 4J'%-&.25/0 =0, /0=7&A/-&= - =0, /0='2,A0'/-&= (*7&A/-> +& %0'0/-09,+H$& )B ( 41'5&6-& 7$%&(-8 '%-0/&? F&*09 <6&/# 0/'91+#3#8/9 /& +9/ -,*5 P N2,2K6%&/-& 41'2(* 6<2'/-,0? O&)+ +2 -/(&)+*8 6=0 $&0:-%2(0/0 ($0% % #2(-0+&. ^*4/-6,-.? #28 /0'+2 72()+0/B /2(& 71/,+* +*. $2,1 /0)%0 3.-/0 4J'%-& 246<2'%-A0 ai8:&6-& )(2=&32 -)+/-&/-09 (-J6 +0,5& 6%&,0=B /0) :-6%/&9 <16%/& -.8 7$&%* % +&= 2,0%=-? #1/,+&.,1:.-/06*=/*. +*6< 248 6<2'H( 4J'%-& P&)+*/ 3.-//*9 /0=7$0('272'24/-&= ( 6%&$(61? C0 7&(/2 '152 )-J 4J'%-& '%-0A2? [J8 '%-& $H(/-&5 2+(0$6-& /2(&= )0:- 3-./0)+*6%/&=! =&)+ +2 (-&:,0 -/(&)+*6=0 /0 +0,.0AB 3.-/J? O&=,28 (-6& +2 /0=./-&=)%0 3.-/0 ( #2:)6& - (*6<2'%J % %08 A25&/-09 5& (0$+2 72,0%*(0>9 =0, +0,0.0A0 3.-/0 $0'%- )24-& % /0=.A2')%*. (H=+&. /0 6%&:&? O&'/0, 26&/J.2=&32 (H=+2(0/-0 72%2)+0(-J.-&)%,0K62. %0 '(0 :0+0 72'6%0) )-J 2,05& =0,B 6&/%1$,J.- (*)+0(-B? C0 726%B+,1.2=&=,0'&/6=- 2'&4$0A&. (-&:& +&:&P2/H( 2' (H=+H( +$26<J )+0$8 )%*6< 2'&./-&9.25& 2 $2, :14 '(0 :0+09,+H$%* +&5 )B /0 6%&:& 3.-/ -.-0)+ - /-&L:& )24-& $0'%B? N2'08 (0: <* - (6-B5 =&)+&;.* (,2/+0,6-&? Y 8&*0$0 <-,;69$&$0 $091"*&E3# /&83"2C ), <&/&5 P Y7&,+$1. +*6< 7$24:&.H( =&)+ 40$'%2 )%&$2,-&? YB +2 %0%(*6%0= /0=%(*,:&=)%& )7$0(*! 01$0 %0 2,/&. (),0%1=& 2';/-&50/-&9 72)*7*(0/-& '$H3? N2,058 '&32 7$24:&.1 +$%&40 72'&=;> -/'*(-'10:/-&? Y+08 $0. )-J %$24-> ()%*)+,29 5&4* +*..-&)%,0K H6 :14 1'%-&:-> 72$0'9 3'%-&.23B )-J 1'0> 72 P08 6<2(B 72.26? C0 726%B+,1,0'&/6=-.H(-A&.9 5& '$%(- 304-/&+1 (H=+0 4J'B %0()%& 2+(0$+& ':0.-&)%8,0K6H( - +0, P0,+*6%/-& =&)+? #$06* =&)+ 40$'%2 '1529 0:& '0=& 2/0./H)+(2 )0+*)P0,6=-9 0 ;(-0'2.2;>9 5& 1'0A2 )-J,2.1; 72.H69 $2%(-B%0> =0,-; 7$24:&. =&)+ /-&)0.2(-+0? O&) ; &)%*? P"02*D82 "& -,"$,'2U



10 10 nr 7! luty 2013 RYBNIK! Wraz z końcem stycznia minęła 68. rocznica Marszu Śmierci. Pierwszych więźniów KL Auschwitz-Birkenau ewakuowano nocą z 17 na 18 stycznia. Parę dni później jeden z transportów zatrzymał się na stacji kolejowej w rybnickiej dzielnicy. Marsz w historię! S-E! P!" Y7E,#)'9"/ -.+,E +%?) LZ A83+,&"<,+ W"%E & Tq/ (+ ;)',&8%5 #"7:4(+%5 "#/ 0] -8,)2%8 #-=.8%5 (+,-2;()' -.+(,;".-+4) & 93EA eee ;:(#-: & 4)+ ;.&'& %" (+?4()'? Th -8,)2%8 m4"b' Tq6 & #-=.8%5 (+ -84 "!%)(#: &9)(23"?:B %" (+?4()'? T]C ",=An/ M)2#,&"UV 4+<,&'.:?E%8%5 -E ;" #.=-#)4 ;"< "A"&+%5 93EA O&',&8/ K#"3" 06] -8,)E%+ ",=A ;";2!&"(" &+U H"!,-.+BE q] ) -.+(,< ;".- ;.&'& ) P M :;+< 4)2-()"(" \+.,&: Y4)'.< 94)(+%5 (+,&'9".'9)"(:/ b.+!8< ()'!&)'726 0q,-8%&()+6 :7)%+< 4) O8A()#+ ;.&',&3+ ;."%',?+ :;+4)2-< ()+?E%+ -' 4)'?,%+%5 ;+4)2%) &3"B"(' &",-+38 @3+!&' 94)(8 #7+(8 :%&%)38 ;+4)2V "`)+./ K!A83",)2 ;.&'& ;."< A",&%&+ ;+.+`)) G((86 #,/ c+(+ L78%&#2/ 9) 4+.,& FL: #-=.'9" :%&',-()%8 ;"#"(+7) qc #)7"4'< m,;"! A.+4 Y7E,#)'9"n6 +A8 ;+4)2V " "`)+<.+%5 ()' &+9)(23+/ L"7'?(E & %5"V ()'A'&;"U.'!()" &."%&< ()%E \+.,&: Y4)'.%)6 A83,;+%'. U7+!+< 4) &+;"4()+(8%5.8A()%#)%5 ('#.";"< #-=.84 :!&)+3 A7),#" qc ",=A/."/)-$ 2?"%"9)+& Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Klub Bezpieczeństwa Pancernik RYBNIK! Uczniowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa Pancernik ze Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku zorganizowali happening Zatrzymaj się i żyj! j'7'4 A83"g ;"!(",&'()' U%) " & ()'< ",-."B("U%) (+ ;.&'?+&!+%5 :!&)'%)6 4)',&< ) ;"&8< ;"BE!+(8%56 &+;"&(+()'!&)'%) & &+,+!+4) A'&;)'< (+ ;.&'?+&!+%5 &4)+(+ ()' ) A'&;)'%&(8%5 (+ ;.&'?+&!+%56 &4()'?,&'()' 7)%&A8 W+ 7'#%?+%5 ;".:,&+(" ;."A7'4 A'&< ;)'%&('9" ;.&'%5"!&'()+ ;.&'& ;.&'?+&! (+ -".+%5 & :!&)+3'4!&)'%)/ 1+;"&(+("!&)'%) & &+,+!+4) (+ ;.&'?+&!+%5 M%&'U()'? & ;"4"%E H+() G((8 d.+< ) Q+.A+.8 M8;)%5 5+;;'()(9:g -.+(,;+.'(- F1+-.&84+?,)2 ) B8?yI ".+& 5+,3+ FW)' ;.&'& -".86 ;.&'?U%)+4)I6 F1'." -"< 7'.+(%?)!7+ ;.&'%5"!&'()+ ;.&'& 4)'?,%+%5 A838 ;"!%&+, ;.&'4+.,&:/ ;"4;"(8 & 4+.,&%&"('? A)A:386 B'A8 )!"-.&'V!"?+# 7)%&A8 H" 7'#%?+%5 #7:A: ;"! ";)'#E ";)'#:(+ #7:A: b'.',8 1)'< 7"(#) H+() L+.)(8 L".A'7 ) H+389) & ;7+%:,&#"7('9" (+ ;.&'?+&! c'?< e!e% :7)%+4) Q:57+ ) 4)<?+7),+4"%5"!8 ".+& ()%8/ o%&',-()%8 5+;;'()(9: &9."4+!&)< 7),)2 ;.&'! ;.&'?+&!'4 ) :;.&'!()" 5+,3+/ H.&'%5"!()' A87) &+,#"%&'() 5+;;'()(9'4/ W+ 9+&'-#2 U%)'((E6 ;";.&'& #-=.E #"7'B+(#) ) %+3'?,&#"38/ W+ 9+&'-%' U%)'(('? &(+7+&38,)2 5+,3+!"-8< %&E%' A'&;)'%&('9" ;.&'?+&!: ) #"< #7:A: " (+ ;.&'?+&!+%5 -+#B' +#%?2 ;"!%&+, &+ :7"-#) ",-."B("U%) & :U4)'%5'4 ) &."&:4)'< ()'4 :7"-#)/ J&)+3+()+ -' ;";.&'& & -'4+-8#E (+ ;.&'?+&!+%5 ) ;.&8< " -846 B' 4"B' )4 B8%)'/!,3,%$ (),?"/-$ :<09*D/ LRK Małe ojczyzny: Rybnik Z czego jesteś dumny jako mieszkaniec swojej gminy? Co cię cieszy, raduje, zachwyca? Napisz do nas, a odpowiedź umieścimy w ramach naszej sondy. J, R068&E3"#* [-#;/03*0 -&)/#\]! M-&)%J )-J9 5& /0 $*4/-6,-. $*/8,1 - '%-0A0=B <2+8 )72+* r2+(0$+* 71/,+ '2)+J :-(-0=B6* 72AB6%&/-& % -/8 +&$/&+&.9 /0=6%J;6-&= % B #08.-J+0.9 =0, ( ai $2,1 ),A0'0A&. ( +&= )7$0(-& -/+&$7&:06=J -.H(-A&. 2 +*. /0 )&)=06<9 P0=/-& =0, +0,-& )7$0(* )-J.0+&$-0:-%1=B? F0 )7$0(0 4*A0 $H(8 /-&5,2/)1:+2(0/0 % UA2'%-&52(B ^0'B U-0)+0 -.A2'%- $0'/- +&5 (),0%*(0:- /0 +0,B 72+$%&4J? N28 4$%& =&;:- 4J'%-&.* 7$2.2(0>.A2'*6<? R&+&-"#/& ^091<,-9* [;#?& L+D)9/3*09B, Q_ `#;/0*\]!U*;:J9 5& (05/*. 0)7&,+&. $*4/-6,-&= 0+.2)P&$* =&)+ ()7HA8 7$060.-J'%* $H5/*.- 72' /)+*+16=0.-? O0,2 4*A0 7$%&8 (2'/-6%B60.23J 72(-&'%-&>9 5& 7$060 ()7H:/2+2(0 (*'0(0A0 %0()%& /0=(-J,)%& 2(26& - '%-J,- /-&= +(2$%*:-;.* (-&:,-& '%-&A09.*8 ;:J )%6%&3H:/-& 2 +(2$%&/-1 0,6=- 2 (*.-0$%& )728 A&6%/28,1:+1$0:/*.9 (,+H$& 0/3052(0:- )-J /-& +*:8,2 )0.- 2$30/-%0+2$%*9 )+1'&/6-9 7$062(/-6* /7?,0.71)2(*6< 16%&:/-9 0:&.-&)%,0K6* 60A&32 ^*48 /-,0 6%* 2,2:-6%/*6<.-&=)62(2;6- r- +1+0=.25/0 (*.-&/-> N%-&K N0(6* Y%7-,19 N26) 6%* I +& )&$(1=J! +&$0% =15 40$'%-&= % 42,1 - )A16<0=B6 $&:06=- -//*6<! /-6 ( +&=,(&)+-- )-J /-& %.-&/-A29 0 /0(&+ =&)+ :&8 7-&=G ()7HA7$060 /0'0: =&)+,2/+*/12(0/09 (AB6%0=B )-J ( /-B 2$30/-%06=& 72%0$%B'2(&9 6%0)&. /0(&+ (A0'%&.-0)+0? #2%0 +*..-0)+2 6<*40 $2%(-=0 )-J ( '24$*.,-&$1/,19 (-&:1 D% 7$2(-/6=-E 7$%*4*(0 '2 ^*4/-,09 )%1,0 7$06*9 4-&$%& 1'%-0A ( (*'0$%&8 /-06<,1:+1$0:/*6<9 0 /0(&+ 0/3051=& )-J ( -6< 2$8 30/-%06=J? Y;0B/09' R&)?D;9* [;#?# )#= -9*+,- :C-,)*& P#)&*+#3"/9= B, ' `#;/0*D\] O&)+&. '1./*9 5& ( ^*4/-,1.0.* +0,B 7-J,/B %-&:&K9 +*:& $08 40+&, % (-&: /,0.- $28 ;:-/ 2%'24/*6<9,+H$*6< /0 7$H58 /2 )%1,0:-4*;.* ( -//*6<.-08 )+06<9 +*:& %0'40/*6< ),(&$H( % (-&:,B +$2),B 7-&8 :J3/2(0/*6<? I +&32 =&)+&. /07$0('J '1./*? F2 +&5 72'%-(-0=B 32;6-& 2'(-&'%0=B6* ^*4/-,! - %08 6<(*60=B )-J %0()%&? I&4$0A0."/)-$ 2?"%"9)+& PIECE! 22 stycznia w Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w Piecach odbyły się warsztaty w ramach programu EtnoLog zaloguj się na ludowo! Projekt został zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Warsztaty etnologiczne w Gimnazjum w Piecach JEJKOWICE! ŚWIERKLANY! Mit śląskiego matriarchatu (dominacja pozycji śląskich kobiet) wcale nie pomaga kobietom w ich samorozwoju. Na szczęście organizacje pozarządowe działające na terenie naszych gmin realizują projekty skierowane zwłaszcza do kobiet. H.)".8-'-'4,-+?E,)2 ) :."!+/ M ;."9.+4: Z"#+7()' q6 ('9" ;.&'& H"7,#"<G4'.8#+$,#E X:(!+%?2 M"7("< U%)6!"-+%?2 "-.&84+3" L:7-:.+7(" ZKdKS (+ ;."?'#- F1+4)+,- #+7".8?' 7)%&8V6^7';) (".!)% "( & -'? 94)(86 c"+((8 M29.&8# ) d.+b8(8 H"!7'U(8/ &"<,-+38 -'".'-8%&(' & )(,-.:#< -".'46!)'-'-8#)'4 ).'5+A)7)-+(-'4/ W+,-2;()' "&(+< -.+,8 P P ".+& -.:!()'?,&E6 7)%&E%E q #4n ) %5"!&)+.&'."&;"< MxJGMWejbMK HOGSKMk FkMkZI Q+.+#"4,#+ G!.',g :7/ a \+?+ T+6 hh<0ac O'!+#%?+g -'7/t`+lg a0 q0 at^tt] G!.',g :7/ a \+?+ T+6 hh<0ac O'!+#-". (+%&'7(+g \"()#+ Q"A.&8# '<4+)7g -9)&*38&Z9/&1"9$0&1+,U<6G /&1"9$0&1+,U-9)&*38&Z0/+9-0&U<6 S-."(+ 9/&1"9$0&1+,U<6 9.+`)%&('.'#7+4g,-:!)"-"4%"4/;7 b"4+,& L+?-"%5 J.:#g G9".+<H"7)9.+`)+ S;/ & "/"/6 b8%58 P #$061=&.* ( 7$23$0.-& \+/2Z23! %0:231= )-J /0 :1'2(2S P K9&+& H&?9*6 (+:%&8%)'7 H)'%+%5/! W2A2 '%-&//-,0$),-&9,+H8 $&32 =&)+&. 27-&,1/&.9 7$2(0'%- 4:23 \+/2#-&6&? I0=.1=&.* )-J +&.0+*,B $&3-2/0:/B? UA2'%-&5 7-8 )%& 0$+*,1A*.?-/? /0 +&.0+ '25*/&,9 )%,140/-0 7-&8 $%09 24$%J'H( (&)&:/*6< /0 c:b),1? N%-&(6%*/* (*,2/0A* P-:. 2 +*. =0, %$24-> 72+$0(* ;(-B+&6%8 /&!.26%,J -.0,H(,-? I07$0)%0. '2 2'(-&'%&8 /-0 /0)%&32 4:230 /0 )+$2/-& -/+&$/&+2(&=G (((?4:23-6&2?/t?7:o&+/27-&6&? #2'6%0) '%-)-&=8 )%*6< (0$)%+0+H( 16%/-2(-& '2(-&'%-&:- )-J 2 7$08 6* &+/2:230-72)%&$%*:- (-&'%J /0 +&.0+,16</- ;:B),-&=? T,0%0A2 )-J9 5& (-&:& +$0'*6*=/*6< 72+$0( =15 /-& 32;6- /0 /0)%*6< )+2:06<? Dobre inicjatywy %&27) 4+.,&/ %)',&838,)2,;".84 ;+$/ P j" 4+.,&+%5 :%&',-()%&83" ;"(+! ac ",=A P & ".9+()&+-".'#/ at,-8%&()+ "!A8< ;"! 5+,3'4 4'-+4".< `"&+ 4+4I6 ;.&'& #",4'-8%&#26 + L7:A: J"A.'9" O"!&)%+/ e%5 ".9+()&+-".'4?',- H.&8?+%)=3 S&#"< 38 (. T )4/ #7+(+%5 P ).'+7)&+-". ;."?'#-: & L7:A'4 J"A.'9" O"!&)%+/ 1+!+()' &",-+3" ;.&'& o.&e! d4)(8 H."?'#-8 #"A)'-8,E (+4 ;"-.&'A('/ j)',&e,)2 ),+-8,`+#%?2/."/)-$ 2?"%"9)+& O'!+#%?+ ()' ;"(",) &+ -.'UV "93",&'$ ).'#7+46 &+,-.&'9+,"< A)' ) (+!,83+(8%5 4+-'.)+< ()' (8%5/ 9.+`)%&(' &+4)',&< %&"(8%5 "93",&'$ ) ()' )((8%5 ;:A7)#+%?+%5 A'&?'9" &9"!8/ W+#3+!g TCCCC A'&;3+-(8%5 '9&'4;7+.&8 W:4'. &+4#()2-"g T0/C0/0CTa./ M.+4+%5 ;."9.+4: \+/2Z238%0:231= )-J /0 :18 #-=.' L+-+.&8(+ S+4".+?6 j'(-.:4 k!:#+%?) & P T$30/-%18 =&.* (0$)%+0+*9 5&4* ()7-&$0> '%-0A0:/2;> 16%/-H( %0-/+&$&)2(0/*6< &+/2:23-B9 72/-&(05 3AH(/*. 6&:&. )72+,0K =&)+ (A0;/-& ()70$6-& 7$2=&,+1 16%/-2(),-&32 P R&+&-"#/& L&$,-&8 P Q6%/-2(-& 7$2(0'%B 4:239 /0,+H$*. 7-)%B 2 )(2-. $&3-2/-&9 2 =&32,1:+1$%&9 %0.-&)%6%0=B 6-&,0(2)+,- 2$0% %'=J6-0? 4"97) ;.+%8 '-("7"9+/ H".:,&+(' #:7-:.86 ;"!&)+3: @ U7E,#)'?."!&)()'6 + " #:%5().'9)"(+7('?/ K#+&:?',)26 B' 9)4(+&?:4 3E%&E -.+<!8%?' ) #:7-:.2 & 9+&'-2 Fd3", &&+ H)'%+I (+ ;7+-`".4)' )(< b.&'%)."# ;."9.+4)' c:< ()". \'!)+/ d+&'-#) A)".E #"(#:.,+%5/ M 7),-";+!&)' ;".+& Fd3", &&+ H)'%+I &"<,-+3 7+:.'+-'4 #"(#:.,: <"=3&7- KONKURS Z NASZYM MIASTEM Konkurs nadal trwa. Wystarczy wysłać zdjęcie z gazetą na adres by otrzymać nagrodę Koszulkę z logo gazety. foto Sabina Murańska foto Łukasz Krzystała

11 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 7! luty Wielokrotnie uważamy, że o zdrowie nie musimy dbać, że należy to do kogo innego, do lekarza służby zdrowia. Ale to nie jest prawda, bo prawda jest inna. Tylko my decydujemy czy będziemy chorować czy nie. Wynika to z czystej zależności: JESTEŚMY TYM CO JEMY G %"?'48w^ `+A.8#+%5/ m%&8 %&+,+%5 @ `+< A.8#+%5wn6 P ) & %+< 3'9" "(' -8<,)E%' ) +A8 A838 F!"?.&+3' ) ()'!"?.&+3' ) P ) ;)2#('!"."!(' 7'%& & %5'4)%&('9" ()+,E P?'48.=B(' ;:,&#+%5 %" &(+?!:?'48 (+ &",-+3" ) ;"7';,&+%&+4),4+#:/ P?'48 A+.!&"!:B",3"!8%&8 ) ;)?'48!:B" P ()'#-=.&8 ;)?E &+!:B" 7+?E "9."4(' )7"U%) -8-"():/ e -+# -' ()';.+< A'& #"$%+/ b+# -" ()' A.+#:?' (+4 A8,)2 4"93" -+#)6 B' ;"4)4" "A`)-'9"?'!&'()+6 A.+#: 93"!:6?',-'U48 %+38 4)#."< ) '('.9))!7+ (+,&'< 9" %+3'9" ".9+()&4:/ Q.+# %&8 ) %5"."AE/ 9+()',:;7'4'(-+%?E6-" (+?9".,&+ & 4'< &+7'%+(8%5 ;.&'& U."!#) ;.&'#+&:/ K# [Cf ;."%'(- & P %:#.&8%+6 %5"."A+ %5"."A8,'.%+6 "-83"UV6 4)+B!B8%+6 +7'.9)+6 %5"."A8 %5"."A8 #.29"<,3:;+ ;"&",-+3'6 & #-=.84) A".8#+48,)2 (+ %"!&)'$/ M B8%): 4:,)48 A.+V ","A),-E ) ;.&'& ;."< `)7+#-8#2/ H),+(" ) " B8-(8%5 %&+,+%5 ) &+,+!8 ;."`)7+#-8#) &!."< R);"#.+-', mhdc P aqq ;/(/'/n6 "?%'4 4'!8%8(86 ) :?E3?' (+,-2;:?E%"g^UB'$* 6%A2(-&, 72(-/-&/ (-&'%-&>9 5& %'$2(-& =&)+ =&32 /0=6&//-&=)%B (A0)/2;6-B - 72(-/-&/ 16%*> )-J9 =0, )0..25& :&6%*> )(2=& 6<2$24*?q Nasze zdrowie jest w naszych rękach!"# +, $,.60'9G.9;#C$# $#e1&$0 693"#60 1',89 34,-,;#5 P P,#"(,:7-:?,)2 & 7'< #+.&'4 7:A `+.4+%':-E/ Q" (+?7';)'??+# 7'%&8V )?+#)' e ;"!!+7)U48,)2 -'4: P,-+7)U48,)2 A'&48U7(84) ) B8%)' ) #)'!8 (+! ;.&8%&8(E %5"."A8/ G ;.&'%)'B -+# A8V ()' ) ()'?,&+ %5".=A ) & ()E ;.&'.=B(8%5 (+,&'9" %"!&)'(('9" #)'4 B8%)+/ Q'& ;"#+.4: :4)'.+ 9)()' :,8%5+."U7)(+/ J7+< -'9"?'!&'()'?',- B8?'6 + )(,-8(#- &+,;+#+<?+()+ 93"!:?',- (+?,)7()'?,&84 #)%5 A"?',- &+< B8%)+/ Z'%& -+#?+#,)2 -+# -'B ) `:(#%?"(:?' (+,& ".9+()&4/ `:(#%?E (+,&'9" ".9+()&4: ) -" "! ()'? &+7'B8 %+3' +,;'#-+%5/ c'!&e% &+,)7+48 (+,& ".< A:!:7'% '('.9)2/ e "! -'9"?+#)' -"?',- &+,)7+()' )?+#) A:!:7'% &+7'< B8 ()',-'-8?+# A2!&)'48 48U7'V ) %&:V,)2 ;.&'& %+3' (+,&' B8%)'/ Fc',-'U -84 %"?',&6 A" )."&:4 K9=7()' &+7'%+(' 4'-"!8 &+7'%+(' ;.&'& 4'!8%8(2 "`)%?+7(E -" (+,8%"(8%5 ".+& )7"U%)+%5 ) "!-3:,&%&"(8%5 47'%&(8%5 ".+& ()'(+,8%"< (8%56 %&87) "7'?: ) (86 ".+& 4)2,(8%5 -8%5 & 4+3E )7"U%)E -3:,&%&:/ M'!3:9 &+7'%'$ 4'!8%8(8 "`)%?+7< ('?6-3:,&%&' )7"U%)+%56 ;"< ;"!(",&E "(' ;"&)"4 %5"7',-'<."7: ) K7'?'."U7)((' -+#)'< 9"!&)+3+()+/ M ;.&8;+!#: %5".=A -+#)%5?+# %:#.&8%+64)+B!B8%+6 "-83"UV6 %&8 %5"<.=A &+7'%+(',E ;.&'.=B('!)'-86 (+?%&2U%)'? ) b87#"6%&8 -' &+7'%'()+ ;.&8(",&E H.",&2,)2 (+! -84 A+.!&" "!;"< c'u7) A8 -+# A83" -"!7+%&'9" &."#: (+."# 7:!&) :4)'.+ (+ (+, +7'.9))6 7:!&) "-838%56 j".+& %&2U%)'?."!&),)2!&)'%) & %5"."A+4),'.%+/ CZY LUDZIE ZNAJĄ PRZYCZYNĘ TEJ STRASZNEJ RZECZYWISTOŚCI? 9!8Bg T/ K9=7(' &+7'%'()+ 4'!8%&(' ()' :,:< %5"."A86+ 7'%&E -87#" 0/ S3:BA+ ;"!"< 3+V (+!4)'.(84 A" B+!('.'`".48 ) &4)+(8 '`'#%)' ()'!+?E/ a/ Q.+#:?' ;)'()2!&8 (+ ()' ";'.+%?)6!)+7)& ) A+.!&" (8%5 h/ Z:!&)' %&'#+?E #"7'?%' (+,;'%?+7),-8%&(' A+!+()+/ ]/ H."!:#:?',)2 #-=.' ()' ),-"%)' ;"9+.,&+?E,-+( %5"."A8 D/ Q.+#:?' %'? ;.&8%&8(8-8%5 H"7,%'?:B hc 7+- -'4:/ c',- ;.",-+ 7'%& ()'!";:,&< %&+,)2?'?!" "`)%?+7('9" 1+7'B8 (+ #".;".+< %?"4 ;."!:#:?E%84 ) ()'< &9"!(E & &+,+!+4) A)"%5'4)) ;.&'&(+%&"(E!7+ 4:,) A8V ";+.-' (+ U%),3'? + ()' (+ ;.&8;+!< ;"97E!+%5/ -"."&:4)'()',#3+!: %5'4)%&('9" 7:!&#)'9" %)+3+6".+&,#3+<!: %5'4)%&('9" &?+!+(8%5 b" (+4 `)&8#) ) %5'4))/ W+7'B+3"A8 ;."9.+4:,&#=3 :%&'7()6 9!8B -" ;.&8<,&3"UV (+,&8%5 ) %+3'9" &+7'B8 "! + &+7'BE "!,;","A: 4=&9: ) %+3'? \E!."UV ) 7"9)%&(' 48U7'()' -",&+(,+ (+ B8%)+ (+ &)'4) A'& ;.&'4"%8 ;7+9 7:!&#"UV/ (+?7';,&' A)"%5'4)%&()' -" "!;".("UV %&8%56 &+-.:%)+ %5'4)%&(' ".+& (+!&)+< 3+()' `+7 '7'#-."4+9('-8%&(8%5 )-!/ #-=.+,-+3+,)2 (+?7';<,&84,;","A'4 &+;"A)'9+()+ %5".=A?',- pxmekwek MxSKLKbNoS1jKMk e WeSLKMzdZKMKJGWKMk ;"7'< "! ;"(+! hc<-: (+<,&'? "?%&8>()' ;.&'&!. c/ 9" & j)'%5"%)(#+/ &(+< 5),-".8%&(8%5/ '9);,#) :%&"(8< +(9)'7,#) 7+.8(9"7"9 P M)7)+4 Q+(-)(9<mT[D0.n6!'(-8,-+ M',-"( H.)%'m(+;),+3 (+ -'( -'< 4+- #,)EB#2gI + `)&8%&(+!'9'('.+%?+I6 7'#+.& ) +(-.";"7"9 S-'`+(,<,"(/ c'9" #,)EB#) -"g FW)',+484 %57'< A'4I6 ".+& Fb3:,&%& #-=<.'? ";),:?' ) k,#)< Q+..8 d." ',6 A.8-8?,#) )(B8()'. mc'!& -3:,&%&' ) %5:!()?I6!. O"A'.- G-#)(, ) ;."`/ M"7`9+(9 Z:-&< Fp8%)' A'& J7+ (+, (+?A+.!&)'? ;.&'#"(:<?E%E 4'-"!E ;"7,#)'9" 7'#+.&+!. c+(+ #)7#:?2&8#+%5 M)'!&+ -+?:B "! #)7#:!&)',)2%): 7+- &(+?!:?' ;.&'& #)7#+ ",=A6 ;.+#-8%' )!&)2#) -'4: %5".=A ;.&'& 4'!8< %8(2 &+ ()':7'%&+7('/ S-E! &",-+3" abjco^coh :7dbHMI^bH6 %&87)?+#!"-8%5%&+, (+?A+.!&)'? ;.&8(",&E%84 ) %)'.;)'(): %5".84 7:!&)"4/ c',- -" F)(,-.:#%?+ "A,3:< 9)I (+,&'9" ".9+()&4:6 -+#?+# #+B!' ";+.%): " "#.'U7"(E )(<,-.:#%?2 #-=.'? "#.'U7'()',;","A: &+,)7+()+ '('.9)2 ) F%&2U%) ";-84+7< ;"-.&'A8 ) '('.9'-8%&('/ ^1GZkbx pxmekweg OPTYMALNEGO: T/ 7'%&'< %5".=A A'& :%)'#+()+,)2!" 4'!8%&(8%56 + 9'('.+7()' 0/ @+92 %)+3+6 "!%5:!&+ 7:!&) & + ;"< ;.&8-8V a/ %52V!" B8%)+6 ";-84)&4/ m\=&9 (+,&?',- &+,)7+(86 ) 7"9)%&< ()'? & #".&8U%)E!7+ (+,&'9" h/ c',- -+()46 4()'? ()B (+ -.+!8%8?(84 W)' %5".:?' ;)'()2!&8 7'#+.,#)'6 &+< A)'9) ) 7'#)/ ]/ ";-84+7('?',- A+.!&" ;."<,-'6,4+%&(' ) M+.-",)2 & ()4 &+;"&(+V6 (+<,&84 (+."!&)' ) (+ %+384 &4)'< ()V 7:!&) %5".8%5 (+ ".+& )4.+!"UV B8%)+/ b+# #.=-#" (+ -84 B8?'48/ j&8 B8V 9"!()' ) H"7'%+4 & %+3'9",'.%+6 9!8B,+4+,-",:?E%?:B TD 7+- -'(,;",=A -'? 4'-"!&)'!:B'? 7:!&)6 #-=.&8 -2 4'-"!2 &+;"A)'9+()+ 7'< (+ #+B!84 #."#:?'? (+ )%5 `)&8%&(' ) ;,8%5)%&('/ e (+ ;"%&E-#: O"#: & %+3'9",'.%+ B8%&2 )+0$)%* '2$0'60 5*(-&/-0 27+*.0:/&32 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych jest organizacją pożytku publicznego (KRS ) w związku z tym istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji. Spotkanie Czesławem Fojcikiem CZERWIONKA! 18 stycznia w Przedszkolu nr.10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom odbyło się spotkanie z malarzem Czesławem Fojcikiem. J&)' ,-8 -'< 4+-8#+%56 +7' %&2UV & ()%5?',- %)'!7'()'4,;'%8`)#) ) %5+.+#-'.: Y7E<,#+6 (+ #-=.84 Jak co roku, tradycyjnie na terenie naszego powiatu organizowane są koncerty kolęd. Fotorelację z poszczególnych koncertów można znaleźć na naszej stronie internetowej J&)'%) 4"938 ()'#-=.' "A<.+&8 & #"7'#%?) +.-8,-8 ) ;.&8 ;.+%86 " "#"7)%&("U%)+%5 "(' -'%5()#E &",-+38 Kolędowanie 0C,-8%&()+ "!A83,)2 #"(%'.- H+.+`)) L.&8B+ H.&'92!&8/ M8,-E;)3 &',;=3 ) )(,;).+%?2 P?'!'( & @(:%&# &+6 + (+ (+,-2;(84 :A.:!&"(8 %53";)'% (+ -7' 5+3! ),&8A: #";+7()+('9"/ G.-8,-+ &!.+<!&)36 B' & W+ ;"&",-+38%5 `)9:.:?' ;",-+V #"4)#+ G-#)(,"( #< ".+&,-+.,&8%5 ",=A/ W+,;"-#+(): ()' 4"93" &+A.+#(EV &+-'4!&)'%) A+?#)6 #-=.E 9"UV,;'%?+7()' (+ -",;"< -#+()'/ S+4' &+ ;."9) H.&'!,&#"7+ "-.&84+3!8;7"4 FH.&8?+%)'7+ H.&'!,&#"7+I6 -.+!8%?) & %8-.8(8/ -+#B'!" #,)29) 9"U%)/ "A)'%+3 "A.+& H.&'!,&#"7+/ 03&,#7%1$9 5)% H+.+`)) "!A83,)2 K.#)',-.8 \)'?,#)'? FJ2< A)'$,#"I ;"!!8.'#%?E M"?%)'%5+ H:< &',;"< 3: Fb."?"#)I P S+A)(+ L)'.;)'%6 Q7+%5+ ) L)'.;)'%/ LESZCZYNY! PRZEGĘDZA! Jak to fajnie mieć dzieci, a potem, gdy dzieci mają swoje dzieci, czyli dla nas wnuki. Kolejny już rok mija, gdy ja jako dziadek, jestem zapraszany na imprezkę (jak mówi moja wnuczka) z okazji dnia babci i dziadka. Imprezka z okazji dnia babci i dziadka w Przedszkolu nr 1 w Leszczynach i Przegędzy (+ F)4;.'&#2I &",-+?' -'B &+;.",&"(+ A+A%)+/ X+?()'6 9!8 #) 4+?E A+A%)' Q" 4"9E ;)3#26 "!.+A)+(): 1+ %&+,6 &+.+!"UV ) :U4)'%5 (+ A+A%) )!&)+!< #+/ j5"v ()' ()' -"6 A" ("9) @ ;7'< %+%5,-.&8#+6 + "!!'%5?',-?:B #.=-#)r J"A.&'6 4"9E :%&',-< B' ;."%'<,)' Q"6?'U7) ;.&'&."!&)< -" (+,) 4)7:,)$,%86 #-=<.8%5 -+# A'&9.+()%&()' (+!"A.8%5 ) 7:!&)/ c'<,-'4 -'9" G 48 & B"(E )!.:9)4)!&)+!#+4)6 ;.&8?'4("UV :%&',-()< F!(): A+A%) H.&'92!&8 H.&'!<,&#"7: Z',&%&8(+%5/ W+ F)4;.'&#+%5I -'+-.+7(8 mfo."!&)(8 L:A:,)+ H:%5+-#+In6 + (+,) 4)7:,)$,%8 ;)2#< ()' 9.+?E (+ )(,-.:4'(-+%5 4:&8%&(8%56 ()' &+;"4()+38 -'B6 B' A+A%)'6 -" ;","A)'n 7:A)E,3"!#"U%)/ J7+< -'9" -'B (+ -8%5 ),4+%&(E m+7a" 5'.A+-En/^ (+:%&8%)'7"4,&#=3 ) ;.&'!,&#"7)6 B' j)',&2,)26 B' :%&E -'B m+7a" (+:%&8%)'7"4 ) %"4 9".E%' &+ )%5 (+?43"!,&'9" ;"#"7'< ()+/ j5872 %&"3+y^!$B,C%& D$)%,3



13 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 7! luty Gmina dzieli się na Świerklany Dolne i Świerklany Górne oraz Jankowice, najbardziej mi znane w Świerklanach miejsce to węzeł na autostradzie (2 o.&2!: d4)(86 -: B' 94)(+ 7'B8 (+ -'.'()' -:.8A()%#)'9" ) &+?4:?' "A,&+. 0hTq 5+6 & %&'9" &+?4:?E TT0] 5+6 #7+(8 J"7(' qa06 + d=.(' ]DC 5+/ R),-".)+ d4)(8 ;"!"A(+?',-!" 5),-".)) -'? %&2U%) 5),-".)) &(+(84 (+ %+< 384 Y7E,#:?',- -.+9)%&(+ U4)'.V #,)2!&+ M+< 7'(-'9"/ FQ83 4+? Thaa./ #"< O8A()#: 9(+3 #"((" ;.&'& 7+, (+ &3+< 4+()' #+.#:6?+#A8 U4)'.V &"A+%&83/ @)!&)+36 #)'!8-87#" &'.#+3 ;.&'&.+4)2g #)7#+,'- &+ ()4 B"3()'.&'/ R:,8%)/ R:,8-8&4 -" 5'.'&?+6 #-=.+ (+ j&'%5+%5/ & #+< -"7)#+4)/ W+?'%5+7) -+#B' Świerklany,&"U%) ;"&",-+3 #+-"7)%#)/ "#.:-('/ ) 4)+,-+/ M 4+?: #,)2%)+ 5:,8-8 Q"7#+ { K;"7,#)'9"/L+-"7)%#) #,)E!& ()' 4=93.+%&'? 7)%&8V B8%)+/ M+7'(-8?'%5+3 & S+#.+4'(-'4!" :4)'.+?E< %'?/ M 4"4'(%)' ",+!&)3.:4+#+ A:.,2 & R",-)+4)!"!&):;7)!2A:/ -2 J";+!7) ) 7) ;"A7),#)4 7',)'I/ b+# ";),:?' -" Fd"U%): W)'!&)'7(84I6 + `.+94'(- -'( &(+< 0 %&/ FS&7+#+4) 1)'7"('9" Y7E,#+I/ G 4()' ;.&8;"4)(+,)2,&%&'9=7(8 ;.&8< ;+!'#6 5"3!:!7+ Q"B'9" j)+3+/m #"$%: 7+- DC<-8%5 A83'4 (+ -3:4('? :7)%8 %'(-.:4 4"4'(%)' 7:!&)' &+%&27)?+# (+ #"4'(!2 #72< #+V (+ ;7+%: ) %5"!()#+%56 "#+&+3",)26 B' %5"!()#)'4,&'!3 #,)E!& & A:.,E (+ ;" &(+7'&)'< (): A:.,8 &:;'3()',;"(-+()%&()' &+%&E3,)2 #:7- Q"B'9" j)+3+/ M 4)'?,%: U4)'.%) M+< >.=!3"6 + 4"B'?:B -+4 "A'%()' 4)'?,%' S-:!&)"(#+ )?',- 4)'?,%'4 %&2,-8%5 ;)'79.&8< 4'#6 ;.&8 >.=!'3#: #+;7)%2 #: %&%) \+-#) Q",#)'?/ L"U%)=3 Q"B'9" j)+3+ &",-+3 ;.&'& 5.+A)'9" X'.!8(+(!+ Z'";"7<!+ "( K;;'.,!".``+ "#/TDqC."#:/ " %&84 )(`".4:?' :4)',&%&"(+ (+ U%)+()' #"U%)"3+ -+A7)%+/ M ",-+-()%5 7+-+%5 #"U%)=3 &",-+3 %" 4"B(+ &"A+%&8V (+ 4")%5 d+7'.)2 S&-:#) J"7(8%5 ";),:?' Y7E,#)' ) K;"7<,#)'I/ d+7'.)2 &+3"B83 R"7',&6 9=.()# #-=.8 ;.+%:?E% (+ (+ M "! ;.+%8 ) "!%),#)."U7)(6?'B'7) ()' A.83 &(+?<!:?E%',)2 (+ & A)'9)'4 %&+,: &+%&E3 -'B -'%5()#E "7'?(E/ ()'4 &+?23+,)2 -'B %=.#+ + B"(+!7+ "!4)+(8 5+`-:?' "A.+&86 %+3E 4()+('? 9+7'.))/ D3&7%&+"F 2)?,6-) Kolędowanie w Jaśkowicach JAŚKOWICE! 13 stycznia w sali widowiskowej w Jaśkowicach odbyło się wielkie kolędowanie. Hej w Dzień Narodzenia taki tytuł organizatorzy nadali temu wydarzeniu. Koncert kolęd oraz Jasełka pod kierunkiem Marii Gawlik zobaczyli mieszkańcy gminy Orzesze oraz zaproszeni goście m.in. Burmistrz Andrzej Szafraniec oraz radni Teresa Potysz i Eugeniusz Szala. L"(%'.- #"72! ;"3E%&"(8 #"(+(): O'9)"(+7('9" 1',;"3: \3"!8%5 ".+&!&)'%) & ;.&'!,&#"< 7+ \+.)) ;.&8%)E9(E3!",+7) \KL A+.!&"!:B" j5"%)+b (+ ;.=A8 ()' A83" %&+,:6 -" 43"<!&)'B A+.!&" %52-()' ;.&8?23+."7'6 +!&)'%) :&:;'3< ()38 7' &+9.+38/ H)2#(8.';'.-:+. #"< 72! ) ;+,-".+3'# 9.+3 & 5),-".)E (+<."!&)( c'&:,+/! UA2'%-&5 40$8 '%2 6<J+/-& 7$%*=JA0 $2:& - %03$08 A0 ( 40$'%2 )-J %00/3052(0:- ( /0)%B '%-08 A0:/2;>? N24$26%*K62.9 '%-J,-,+H$*. +2 )72+,0/-&.23A2 )-J 2'4*>9 40$'%2 '%-J,1=&.*? I0 &(&/+10:/& 16<*4-&/-0 7$%&7$08 )%0.*9 0:&.*;:J9 5& 4*A2 /-&L:& \+.)+ U0.* 62$0% (-J6&=.A2'*6< +0:&/+H( ( T$%&)% $'%2.-A29 5& )-J 72,0%1=B! Q:.4),-.& G(!.&'? S&+`.+()'%?'!("%&'U()' B8%&E% &'A.+(84 ) O"#:/."/)-$ 0,1-$ Środek zimy dla osób uczących się to okres chwilowego odpoczynku od nauki, czas ferii, wypadów na lodowisko, wyjazdów na narty Ale ten okres można spędzić także w nieco inny sposób, podejmując (nierzadko pierwszą w swoim życiu) pracę. Pomocna w tym może być wizyta w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Czerwionce-Leszczynach. STANOWICE! Mieszkańcy Stanowic 19 stycznia już po raz czternasty bawili się na corocznym Balu Charytatywnym. Bal Charytatywny c+# %"."#: -+# ) -'( ()' 4=93,)2 "!A8V A'& Q+7:6 &".< 1',;=3 ;"! ;.&'< ;+() ^&/0+* [0'&8 $0/ M )4;.'&)' :%&',-()%&83" D] ;+./ #-=.'? &',;=3 QOkLs & Q".8())6 C0 40:1 %&4$0A2 )-J (-&:1 328 ;6-9,+H$%* 40(-B )-J % / $26%/-& 2' 6%+&$/0)+1 :0+ ;+() Q+!'.+/ -.+!8< %8?()' &",-+3+ #"72!E j)< %5+ W"% ) L,/ ;."A",&%&+ ODB9/0D= 1"& PD-3",*&6 #-=.8,'.!'%&()' &'A.+(8%5 9"U%) ) &+%52< %+3!"!"A.'? 1',;=3 -+#)4 )4;.'&"4 4"B' ;"4+9+V ;"-.&'A:?E%84 4)',&#+$%"4,"< Zima za pasem. Czas na pracę. %&8(+%5?:B "! 7+-,3:B8 ;.+%8/ M.+4+%5 ;."9.+4: F1)4+ KRHI (+.&'%&,;"3'%&("U%) 7"< #+7('? ) 43"!&)'B8 KRH6 #+,-+.+,)2,#:;)V (+ 43"!&)'B8 :%&E%'?,)2!&)'(()' ) ;"&8,#+V?+# "`'.- ;.+% #.=-#"< %5%E%8%5 ;"!<?EV %&+,)' `'.))/ MU.=! (+?%&2U%)'? (8%5 -84 "#.',)' -+#)'?+#g #"7;".-+B :7"-'#6 ;.+%' (+ -'<.'()' ;.+%' #+,?'.+ %&8 5",-',,8t;."4"< -".+/ M & %5+.+#-'.'4 &+-.:!()'()+ ()' 4+?E @"A'% ;",&:#:?E%8%5 ;.+%8/ MU.=! (+?%&2,-,&8%5 :#"$%&"(8 T[."# B8%)+6 +#-:+7< (+ ;"&8%8?("UV ".+& ("UV/ H"4"% H:(#-: H"U.'!()%< H.+%8 ()' "9.+()%&+,)2-87#"!" +#-:+7(8%5 "`'.- ;.+%86 4"9E :&8,#+V @+.,&-+-+%5 (+ -'4+- +:-";.'&'(-+%?) ;"!%&+,."&< @8;'3()V -',-8 ;.'!8,;"&8%?) %&8 &+;"&(+V,)2 & 4'-"!+4) 4+<?E%84) (+ %'7: &(+7'&)'< ():6 ;"&8,#+(): ) :-.&84+(): &+< -.:!()'()+/ L"3"9B(6/09 "&3423&= $# ), 1*,-"#1+&/0& " P/0& :+'&-+9B,6 ;"!%&+, #-=.'9" ;.&8!+-(8%5 )(`".4+%?) (+ -'4+< -8 &.8(#)'4 ;.+%8 +7' -+#B' ;.'!8,;"< N%-J,- +*. 7-&/-B'%2. %28 )+0/-& %2$30/-%2(0/0 (*6-&6%,0 ':0 '%-& %,- ':0 72+$%&41=B8 6*6< $2'%-/9 () * =& $H(8 /-&5 P-/0/)2(29 62 $2,1,171=&8.* +0,5& 62; '2,2;6-2A0? #2'8 6%0)9,-&'* 4*A 41'2(0/*,2;6-HA9 60A* '26<H' % [0:1 4*A 7$%&,0%*8 (0/* /0 +&/ (A0;/-& 6&:! 1',;"3:/ K.9+()&+%?+ Tiiq."#:/ A83+ o.,&:7+ Y4)'-+(+/ K! 0CC]."#:?',- ()E O'(+-+ Q+!'.+6 -" & %&3"(#)()+4) &+?4:?',)2 ".9+< ()&+%?E Q+7: ) X',-8(: X+.,#)'9" ():/ J&)2#) ;"4"%8 ) ()' -87< #"6 ".9+()&+%?+ -+#)%5 )4;.'&?',- L+B!'9"."#: 7)< &8%?+4) #+(!8!+-+/ J() "!A2!E,)2 TT/C0/0CTa./ c'u7) #-"U,)2?',&%&' `'.)' -"!"A.84 ;"48<,3'4 4"B' A8V ;"!?2%)' ;.+%86 ;"!%&+, #-=.'? 4"B(+ ;"3E%&8V ;.&8?'4(' & ;"B8-'%&(84 P "&= -,;0> '?&1/9 <,"/&> 309*&'#34 6D)"0,-&" "),;#> 39//9 ),C'0&)3"9/09 /& <-"#= ;.&8;+!#: 43"!8%5 7:!&)U H:(#%)' H"< H.+%8?',- A+.!&" ;.&8?UV +(#)'-2/ Q):." Z',&< %&8(+%5 ;.&8 :7/ L,)2!&+ H"?!8 a] me A:!8(#: H+3+%:n6 -'7/ ma0n h0]<qd<at6 %&8((' "! ;"()'!&)+3#:!" 9"!&)< (+%5 qgh]<t]gh]/ 000 )4;"(:?E%+/ M)'7#)' (+7'BE,)2 o/h/ M/1/ S/d/ M)'(%'#6 L/d/ S&84:.+6 b/h/ Z+,"%#)6 e/c/ j57:a'#6 c/\/ Q'< (),&6 Q/c/ L/c/ O8A#+6 X/O/ b/x/ S&",-+#6 \/W/ Q.8%56 e/x/ Q7)(!+6 R/J/ G/R/ H)'%5+6 G/G/ S3:;)# & ".+& L/ Q"< A'.6 c/ Q+(+,)# & O8A()#+6 \)%5+7,#)4 & H.&'92!&86 M/ & O8A()#+/ J&)2#),;"(,"."4 A83+ ".9+()< JAŚKOWICE! 14 stycznia miał miejsce pożar dachu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Jaśkowicach. Ta tragedia wstrząsnęła całą miejscową społecznością. Pożar kościoła w Jaśkowicach M8A:%5 ;"B+.: (+,-E;)3 "#"< 3" 9"!&)(8 0TgaC/ M +#%?) 9+U()< :!&)+3 -.&8!&)'U%)?'!< (",-'# S-.+B8 H"B+.('? & -: ".+& "#"7)%/ :,-+7'$ #"4)()'/ 1+%&23",)2 ;+7)V "! 4+3'? ()+(8!+%5 ;"#.8-8 A7+%5E,&8A< #",;3"(E3/ H+.+`)+()'6 9!8-87#" %",)2!&)'?'6 &A)'97),)2 (+ 4)'?,%'6 +A8 (+?%'(()'?,&' ;.&'!4)"-86 &+< ()4 :7'9(E &(),&%&'():/ c+u< ;.&8A83 #,/ +A;/ M)#-". W+,-2;('9"!()+ " 9"<!&)()' ;.&8#"U%)'7('? #+;7)< %8 "( )(< -'(%?) #"U%)"3+/ 4/)(/ Q:.4),-.& G(!.&'? S&+`.+()'%6!&)'#+(+- ".&',#) ".+& ;"A7),#)' ;+.+`)'/ M ()'!&)'72 #"< &+%?+ 4/)(/ #-=<.'? #+B!8 7", + (+9."<!8 A838 A+.!&" +-.+#%8?(' 4/)(/,.'A(+ A)B:-'.)+6 ;"!:,&#)6 @'6 :,3:9) `.8&?'.,#)'6 48%)',+< 4"%5"!:6 "A.:, #:38 "9."!()%&'/ K!A83+,)2 -+#B' 7)< %8-+%?+ &3"-'9" 3+$%:,&#+6 ;+( c'.&8 j57:a'#/ c+# %"."#: -+# ) -84.+&'4 "!< A83+,)2 O"< #-=.E :!",-2;()+?E Q/O/ 0,1-$ U%)"3+%5 +.%5)!)'%'&?) &A)=.#2 ;)'()2<!&8 (+ #"U%)"3+/ \'< -.";"7)-+ @ 7)U%)',;'%?+7(E ;."UA2 " ;"< ) 4+-'.)+7(E6 #-=.8 A83 (+ ()'!&)'7(8%5 4,&+%5/ H" ;.&8<,&'!3 %&+, (+ &+A'&;)'%&'()'!+< %5: ),-.";:/ j&2uv &97),&%&8.:< (23+!" U."!#+ ) &(),&%&83+ "3-+.&/ ;.+%'6 #-=.' 4+?E :%5."()V6 -" %" &",-+3" ;.&'! +-+#+4) &)48/ B'?:B ()'<!3:9" :!+,)2 )%5 -8()2/ H."A",&%& ;+.+`)) #,/ G4< A."B8 %+38 ;.&'& \,&' #+;7)%86 (+ ()'!&)'7(' 4)',&#+$%8 S+7) \)'?,#)'9" J"4: 0,1-$ foto Roman Huzior

14 14 nr 7! luty 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat LESZCZYNY! Dnia 27 stycznia w Domu Kultury w Leszczynach zakończyły się rozgrywki III ligi juniorów w szachach. Przystąpiło do nich dwanaście drużyn z terenu całego Śląska. Turniej został zorganizowany przez Śląski Związek Szachowy. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie: Łukasz Mrożek i Ewa Mrożek, a organizatorem był Michał Cichoń. P YB +2 c:b8 ),-&32 $2%3$*(,- 7$&)+-52(&? N$18 5*/* =1/-2$H( (0:6%*A* 2 0(0/) '2 XX :-3-9 6%*:- +1$/-&=1 16%&)+/-6%*A2 '(0/08 ;6-& '$15*/9 %,+H$*6< +$%* /0=:&78 )%& 4J'B.23A* 3$0> :0+&. ( XX :-'%& P ;.'&', Y7E,#)'9" 7&'9? J0239*/ P N$15*/0 =1/-2$H( ),A0'0A0 )-J % )%&;6-1 2)H4! h 6<A270,H( - a '%-&(6%B+? ^2%&8 3$0/*6< %2)+0A2.&6%*? 4)'?,%' &+?E3 ols FH)"()'.I c+,-.&2a)'<1!.=?6!.:9)' 4)'?,%' &!"A83+!.:B8(+ \LS & O8A()# &'%)' GLS \)#"< W+ ()%+%5 P \+.'# mols SHT c'!8(#+ b8%58n6 P G(-"() X.)-& m\ls& O8()#n6 P p83#+ msbo1xqwej1gwlg d=.8n P H)"-. \"!7)%5 mg#+!'4)+ P M)#< -".)+ j)'u7+# m\ls& O8A()#n6 {e Szachiści walczyli o awans do II ligi 20-lecie Chóru Jutrzenka :&(+()+ ) 9.+-:7+%?) ()',&%&2!&)7) %5=.: G!'< 7)(!&)' 1+A3"%#)'? ".+& %&3"(< #"4 %5=.: &+;.",&'() 9"U%)' P Q:.4),-.& d4)(8 ) \)+,-+ J091?&' F&= /01"9'1*06 J8.'#-". \KL<: H&-0,6&!"&8*,'1*&6 S"3-8, `#1"&-) K6D1"3" ".+& M//& F&*10*/ b'( @.+& & ()'B ;."A",&%& ;+.+`)) #,/ R&"0= $09-" h,6*9-+ ".+& &',;"3: FX+4)7)?"I/ & 9"< UV4),;2!&)7) 4)3" %&+, ;"!%&+, -+('%&('?/ ;."?'#%?+ `)74:6 #-=.8 %5=.: (+ ;.&',-.&'() #)7#:(+,-: 7+-/ P #$2=&,6=0 P-:.1 7$%*72./-08 A0 32;6-2. 2,$&) 72()+0/-0 6<H8 $1? I2)+0A 2/ %0A252/* ( _ff` $2,19 3'* 7$242)%6%&. 70$0P-- 4*A,)? R&$0$' Y*31'0? P `#= 1"&-) K6D1"3" S"3-8, P S+(!.+ K.7)# mols F\+-I O:!+ Y7E,#+n/ P U-.2 +0, -/'*(-'10:/&32 )72$+1 =0,-. )B )%06<*9 '$15*/0 - '16< '$15*/* 2'3$*(0 (05/B $2:J? M%0)0.- $&8.-) =&'/&= 2)24* 2%/06%0 %(*6-J8 )+(2 ':0 60A&= '$15*/*? Y%06<* +2 7$%&'& ()%*)+,-. '24$0 %040(09 &.26=&9 3$09 )72+,0/-0 % :1'L.-? T6%*(-;6-&.-A2 =&)+ (*3$*(0> - %'24*(0>.&'0:& P 7&'9? J0239*/ )%06<* %06%BA&. 3$0> ( )%,2:& 72')+0(2(&=9 0:& +0, /0 72(05/-& %06%BA&. )-J /-.- %0=.28 (0> '27-&$2 72 )%06<* )+0A* )-J 6%J;6-B.2=&32 5*6-0? M+7#+ A83+ &+%)2-+/ L+B!'4: & W+ -'4+- 43"!&) SZCZEJKOWICE! Dnia 27 stycznia chór Jutrzenka szczejkowickiej parafii świętował 20-lecie swojego istnienia. Jubileusz rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach, a następnie tę szczególną rocznicę świętowano w Wiejskim Domu 5*6-& 6<H$1 %00/3052(08 /& )B +$%* 72,2:&/-0? #0/- V'&8 :-/'0 c7-&(2, +(2$%* 6<H$ ($0% 60AB $2'%-/B! =&=.J5&.9 )*/&. - )*/2(B9,+H$%* )B +0,5& 6%A2/,08.- %&)72A1 b0.-:-=29 2$0% 6H$,B9,+H$0 =&)+ 2$30/-)+,B ( '%-0A0/-0 6<H$1 %00/3052(08 /- )B +0,5& =&= (/1,2(-&? O&)+ +2 $2'%-/0 40$'%2 1%'2:/-2/0.18 %*6%/-&? M-&)%J )-J9 5& 6<H$ (*)+J8 71=& /0,05'*6< '25*/,06< )2A&68,-6<9 7$%&3:B'06< 2$0% ()%*)+,-6< -//*6< -.7$&%06< 2$30/-%2(0/*6< 7$%&% R.-/J M%&$(-2/,08Z&)%6%*8 /*? M<H$ DO1+$%&/,0E =&)+ /0)%B (-%*+H(,B? O0,2 )2A+*) =&)+&. 40$8 '%2 %0'2(2:2/* %& ()7HA7$06* - '1./* % =&32 6%A2/,H(? W+ -'4+-!&)+3+7("U%) %5=.: )?'9" 5),-".)) ;.'< &', j5=.: Fc:-.&'(#+I M)960/)& _<09',*U P I0A25*6-&:&. 6<H$1 '(0'%-&8 ;6-0 :0+ +&.1 4*A,)? R&$0$' Y*318 '09,+H$* 4*A.-A2;/-,-&. 6<H$H(,2;6-&:/*6<? #2()+0/-& 6<H$1 ( /0)%&= 70$0P-- 4*A2 =&32.0$%&8 /-&.? #-&$()%*.- '*$*3&/+0.- P R$0. ( )%06<* 2' h :0+? O&8 )+&. ( +$%&6-&=,0+&32$-- )%06<28 (&=? M%J)+2 16%&)+/-6%J ( +1$/-&8 3$0> ( )%06<*9 42 P0=8 /-& )-J ( /-& 3$0 - (*3$*(0? C08 1,0 3$* ( )%06<* =&)+ +$1'/09 /0=8 +$1'/-&=)%& =&)+ 16%&/-& )-J '&4-1+H( P K&-+9* 7&/9* i<7'-(),&+%5),-+ L7:A: FS#"%&'#I P Z14-J 3$0> ( )%06<*? R$0. 2' +*. +1$/-&=1 (*3$0A0. j 70$+-- - ( =&'/&= )%06<06< /0=+$1'8 /-&=)%& =&)+ '0(0/-&.0+H(? b0=8 /& ( )%06<06< =&) & '2)+0=& )-J '*7:2.*9.&'0:& - 716<0$* P 7&+-#38& 709+-#B& i<7'-()+ L7:A: FS#"%&'#I H.'&', Y7E,#)'9" ;"!%&+, -:.()'?: :!&)'7)3 43"!84,&+%5),-"4 #)7< #: ;".+!6?+# ",)E9(EV,:#%',/ P U2=0 $0'0 ':0.A2'*6< )%08 6<-)+H(9 +2 )*)+&.0+*6%/0 -,2/8 )&,(&/+/0 7$060? N%-J,- +&.1.25/0 '2=;> '2)*> '0:&,2 /-& +*:8,2 ( )%06<06<9 0:& (,05'*. &:&8.&/6-& 5*6-0 P 7&'9? J02= 39* P O&;:- /-&.0 7$06* - )*)+&8.0+*6%/2; $2./* +0:&/+ ( /-6%*. /-& 72.25&? Y%06<* 7$%&,A0'0=B )-J /0 -//& )P&$* 5* %B =0, $0'%-> )24-& % )+$&)&. :14 7$06B 72' 7$&)=B 6%0)1? 4*:- 70K)+(2 V/-&:0 - I'%-)A0( U0$+*/-0,? C0)+J7/-&,)-J'%&. /0)%&= 70$0P-- %2)+0A $H(/-&5 4*A (-&:,-..-A2;/-8,-&. 6<H$H(? C-& 271;6-A 2/ 50'8 /&= 7$H4*? T4&6/-& 6<H$ 70+$2/18 =&,)? W0%-.-&$% ;/-&= /0)%& '%-0A0/-0 ()7-&$0A 4*A* )2A+*) V:4-/ Y%(&'0 N2. W1:+1$*9 3'%-& 24&68 /-& %/0='1=& )-J /0)%0 )-&'%-40? N0(/-&= 7$H4* 2'4*(0A* )-J /0 70$0P--9 0:& 2' =0,-&32; 6%0)19 %& (%3:J'1 /0 /-&(-&:,B -:2;>.-&=8 )60 7$%&/-&;:-;.* =& 32 N2.1 W1:+1$*? T4&6/-& '*$*8 3&/+,B =&)+ 7? \(&:-/0 I04A26,09 %,+H$B 40$'%2 '24$%& /0. )-J ()7HA7$061=&? C0:&5* $H(/-&5 %08 %/06%*>9 5& /0 ()%*)+,-6< (*'0$%&8 /-06<9 (,+H$*6< 16%&)+/-6%*.* %0()%& +2(0$%*)%* /0. )2A+*) ^*8 )%0$' [:1)%6% $'%2 '26&/-08.*? M<H$ :-6%* 2,2A2 aj 6%A2/,H(? Y&$'&6%/-& %07$0)%0.*.-&)%,0K8 6H(9 )%6%&3H:/-&.J56%*%/ '2 7$%*8 AB6%&/-0 )-J '2 /0)%&32 6<H$1? Zwycięstwo Koła Gospodyń z Pstrążnej RYBNIK! W dniu 19 stycznia z inicjatywy Śląskiego Ośródka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku, Rybnickiego Centrum Kultury przy współpracy z WZRKiOR w Katowicach oraz ŚIR w Katowicach, został zorganizowany VIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gwara śląska na wesoło. Turniej obył się w Rybnickim Centrum Kultury.! M&:&. +1$/-&=1 =&)+ %06<2(08 /-& '%-&'%-6+(0,1:+1$2(&32 -,18 :-/0$/&329,1:+*(2(0/-& +$0'*6=-9 24$%J'H( - %(*6%0=H( :1'2(*6<9 -/+&3$06=0 ;$2'2(-), 2$0% 7$2.28 6=0.-0)+9 3.-/ - 72(-0+1 P F&)'0B& N&89'1*&6 ".9+()< &+-". -:.()'?:/ H+-."(+- "A?23+ J8.'#-". Y7E,#)'9" KU."!#+ ".+& H.'&8!'(- \)+,-+ O8A()#+ G!+4 X:!+7) ) S-+.",-+ O8A()%#)'9" J+4)+( b:.()'? ;";.&'!&+38 '7)4)(+< %?' 94)((' ()#: #-=.8%5 ",-+-'%&()' d",;"!8$ Y7E,#)4 md4)(+ L"3" d"<,;"!8$ md4)(+ ) \)+,-" Z',&%&8(8n6 L"3" d",;"!8$ md4)< (+ L"3" d",;"!8$ H,-.EB('? md4)(+ Z8,#)n6 L"3" d",;"!8$ d=.(8%5 md4)(+ L"3" d"<,;"!8$ O8A()#:< m\)+,-" O8A()#n ".+& L"3" d",;"!8$ p".+%5<k,)(8 m\)+,-" p".8n/ -:.()'?: &!"< A83" L"3" d",;"!8$ M)'?,#)%5 & H,-.EB('?6 + (+9."!2 ;:A7)%&("< U%) "-.&84+3" LdM & M,&8,-#)' %&-'.'%5 #"(#:.'(< %?+%5/ L=3 ;.&89"-"< FQE!> ;)2#(+I ".+& Fc+#!"B8?+!" ;'(!&8?'I/ L"7'?(E #"(#:.'(%?E A83.'9)"(+7(8 -+()'% ;"7,#) 7:A &+9.+()%&( #B' %57'A+/ H"!%&+, -:.()'?: %)'7#) ;",&%&'9=7(8%5 L=3 d"<,;"!8$ M)'?,#)%5 P o.,&:7+ S2<!&)# e.'(+ G!+4%&8# L.8,-8(+ H:,-'7()# Z)!)+ \+38,+ ".+& W)',;".'# mp".8 K,)< (8n6 &3"B838 (+.2%' \+39".&+-8 R+(!&7)# H",'3!" H+.7+4'(-: k:.";'?,#)'9" ;"4"% ()'!&)+3+$/ H.&8&(+(" -8-:3 R"< d",;"!8() M)'?,#)'? O8A()%#)'9"6 \)+,-+ O8A()#+ ) \)+, ,-8%&(' c:.+?<,#)'? L+;'7) Q)',)+!('? & H".+?+6 &',;=3 @.+& &' &',;"3'4 K7! S-+.,6 G((+ Q'!)+` ".+& L.&8,&-"` d."4"-#+/ Major pilot Antoni Tomiczek gościem Zespołu Szkół w Czerwionce CZERWIONKA! Z inicjatywy Ośrodka Szkolenia Lotniczego BB AERO oraz Koła Lotniczego Zespołu Szkół w Czerwionce zostało zorganizowane kolejne spotkanie z cyklu Ludzie Lotnictwa. S;"-#+()' "!A83",)2 T[,-8%&< 1S b84.+< &'4 4)'7) ()'&+;"< 4()+(E 5),-"<.)) iq<7'-()'9" 4+?".+ ;)7"-+ G(< -"()'9" b"4)%&#+6 #-=.8 " %&+,+%5 ;.&89"!+%5 & 7"-()%< &!?2V ".+& #:4'(-8 & Tihh."#:6 4/)(/ #,)EB< #2 P W-&'*.-0A&. /-&)7&A/0 _j :0+ %3A2)-A&. )-J '2 Y%,2A* #2'8 2P-6&$H( ':0 U0A2:&+/-6< ( W2/-8 /-&? ^2%726%BA&. /01,J ( +&= )%,28 :& ( _f`i $2,1? F0. %06%JA0 )-J.2=0 7$%*32'0 %(-B%0/0 % :2+/-68 +(&. P M/+,/0 d,$03"9*u G(-"() b"4)%&'# :."!&)3,)2 Ta 7),-";+!+ H,-.EB(+ ()'!+7'#" O8A()#+/ M TiaD."#:."&;"%&E3 (+ Q)',&%&+!&#)%5 d=.+%5 S3"(8%5 (+! U%)E ee M"?(+ A83 )(,-.:#< S&#"38 H"!< \+3"7'-< L."U()'/ & TihT."#:6!&)2#) ;"!;),+(): ;+#-: S)< #".,#)'9" & O&E!'4 O",8?,#)4/ 7"-< G(97))6 9!&)' & M3",&'%5!" "#:< H"7,#)/ M "#.',)' ) H"7,#) G(-"() b"4)< %&'# ;" +%?) ;"7)-8%&('? &+%&E3 7+-+V G'."#7:A)' OKM O8A()#/ P V/+2/- F2.-6%&, 72 /0.28 (06< 52/*9 %3A2)-A )-J '2 724:-),-6< 0&$2,:14H(9 3'%-& :0+0A /0 )0.28 :2+06< )72$+2(*6< - (2%-A 70)05&8 $H(? P %&8(#: 70,+- J&66&U H"!%&+,,;"< -#+()+ B' &+()4 G'."#7:A O8A()%< TiDh."#:6 ;"#+&8 M)'7"< ;"7:/ =0,2 )-&'.-2:&+/- 6<A27-&6 16%&)+/-6%B6* ( 72,08 %06< ($0% % $2'% =&)%6%& /-& (-&'%-0A&.9 5& +0. (2%-A 70)05&8 $H( 70/ V/+2/-? N27-&$2 72 :0+06< '2(-&'%-0A&. )-J 2 +*.? #HL/-&= )72+,0:-;.* )-J /0 $*4/-6,-. :2+8 /-),1 P!"!+?' 70,+- J&66&U M,;=7()' & G(-"()4 b"4)%&< #)'4 ;+( H)"-. A)'.&' %&8((8 B8%): (+.=B('9"."!&+?: :."< %&8,-"U%) ),;"-#+()+/."/)-$ <"=3&7-

15 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Trzeba mieć swój honor, określony sposób działania i dążyć do celu rozmowa z radnym Markiem Paluchem Podczas ostatniej sesji czerwieńskiego magistratu w roku 2012 nastąpiły zmiany na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. O tym wydarzeniu postanowił opowiedzieć czytelnikom naszego miesięcznika radny Marek Paluch. P T'72(-&'L /0 7*+0/-&9 ':06%&32 %2)+0A&. 2'(2A0/* =&'/26%&;/-&.23A04* 4*> 40$'%2 7$2)+09 0:& =&'/26%&;/-& 40$'%2 ),2.7:-,2(08 /0? O&;:- 6<2'%- 2 7$2)+B 2'72(-&'L /0 (*$0%-> =B (,-:,1 )A2(06<! %2)+0A&. 2'(2A08 /*9 72/-&(05 4*A&. /-&(*32'/*? O&;:- 6<2'%- 2 )%&$)%B 2'72(-&'L9 =0, ()72./-0A&. =&) $'%-&= ),2.7:-,2(0/&! 7$%&'& ()%*)+,-. ':0+&329 5&.H(-J /-& 72'240 )-J 72)%6%&8 3H:/*. $0'/*.? UH(-J *;:J - 2,$&;:0. +&5 =0)/2 7$06J 72)%6%&3H:/*6< $0'/*6<? T)+0+8 /-& %0=;6-&9,+H$&.-0A2.-&=)6& /0 3$1'/-2(&= )&)=-9 (%-JA2 )-J 2' +&329 5& /0 W2.-)=- [1'5&+1 ^0'* U-&=),-&= 7$%&')+0(-A&. (/-2)&, 6%+&$&6< ^0' N%-&:/-6! M%&$(-2/,- M&/+$1.9 M%&$(-2/,- W0$2:-/,-9 NJ4-&K),0 - 2'4*A2 )-J ()7H:/& 72)-&'%&/-& %0$%B'H( +*6< 6%+&$&6< ^0' N%-&:/-69 72'6%0),+H$&32 1)+0:-8 :-;.* ()7H:/B (&$)=J 7-).09,+H$B %$&P&$1=J - 7$%&')+0(-J [1$.-)+$%2(- 2$0% #$%&(2'/-6%B8 6&.1 W2.-)=- [1'5&+1? F2 7-).2.H(-A2 2 +*.9 5& /-& %30'%0.* )-J % '2+*6<6%0)2(*. 72'%-08 A&. ;$2',H( 72%2)+0=B6*6< '2 '*)72%*6=- ^0' N%-&:/-6 - ^0' Y2A&6,-6<? C0)%*. %'0/-&. /-&8 )7$0(-&':-(*. =&)+ 72'%-0A +*6< ;$2',H( 728.-J'%* /7? #0:2(-6&9 (,+H$*6< =&)+ _hii.-&)%8,0k6h(9 0 '%-&:/-6& M%&$(-2/,09 M%16<H( 6%* +&5 NJ4-&K),19 3'%-& ;$2',- +& & ( +*6< '%-&:/-606<.-&)%,0 2 (-&:& (-J6&=.-&)%,0K8 6H( )B +0,-& )0.&9 6%*:- 2,? ai +*)? %A? R'*,(2+J +J 72'%-&:-.* 7$%&% -:2;>.-&)%,0K6H( /0=./-&=8 )%&= =&'/2)+, /-6%&=9 6%*:- 7$%&% )2A&68 +(2 #0:2(-6&9 2+$%*.0.*,(2+J ( (*)2,2;6- _j %A? /0.-&)%,0K609,+H$0 4J'%-&./25/-,-&. 7-&/-J'%*9,+H$& 72(-//* +$0P-0> '2 -//*6< ^0' N%-&:/-6 6%* ^0' Y2A&6,-6<? IA25*:-;.* +0,- (/-2)&, /0(-B%1=B6 26%*(-;6-& '2 +&329 5& ;$2'8,- +& 72(-//* 4*> $2%'*)72/2(0/& 7$272$6=28 /0:/-& '2 -:2;6-7-&/-J'%* +$0P-0=B6*6< '2 418 '5&+1 3.-/* ( %(-B%,1 %& %($2+&. 6%J;6-728 '0+,1 #XF9,+H$* +2 %0:&5/* =&)+.?-/? 2' -:2;6-.-&)%,0K6H( %0.-&)%,1=B6*6< '0/B =&5&:-.0.* (-J6&=.-&)%,0K6H( '0/&32 )2A&6+(0 6%* '%-&:/-6*9 +2 ( %(-B%,1 % +*. 728 (-//0 +$0P-> '2 /-6< (-J,)%0 71:0 7-&/-J'%*? O&)+ +2 =0, /0=40$'%-&= :23-6%/& $2%(-B%0/-&9 =&'/0, /-& %30'%0 )-J % +*.9.?-/? )2A+*) #0:2(-6 [&$8 /0$' Y+$%2'09,+H$* %0$%16-A.- =0,2 )%&P2(- %08 $%B'1 '%-&:/-6* M%&$(-2/,0 M&/+$ :-%. - (*,2$%*)+*(0/-& +*6< 7-&/-J'%* '2 $2%'0(/-68 +(09 '2 $24-&/-0 )24-&,0.70/ =&)+,2.8 7:&+/*. 04)1$'&.? O0,2 ^0'0 N%-&:/-6* $&0:-8 %1=&.* %0'0/-09,+H$& )B $H(/-&5 %07-)0/& ( /08 )%*. )+0+16-&9 6%*:-.?-/? '%-0A0/-& /0 $%&6% $2%8 (2=1 )72A&6%/2;6- :2,0:/*6< 0 $24-.* +2 $H(8 /-&5 727$%&% ()72.030/-& 2$30/-%06=- 72%0$%B'2(*6< % +&$&/1 % 6%+&8 $&.0 ^0'0.- N%-&:/-6 /0(-B%0:-;.* ()7HA7$08 6J9 0:& +2 /-& 72'240 )-J /-& +*:,2 )2A+*)2. 0:& $H(/-&5 $0'/*. 4J'B6*. 6%A2/,0.- +*6< (A08 ;/-& ^0' N%-&:/-6? ^0'/* W/27-, )+(-&$'%-A ($J6%9 5& 6%A2/,2(-& ^0'* N%-&:/-6* NJ4-&K8 ),2 /-& (-&'%-&: '7-)1=BS O0, +2 /0%(0> -/06%&= =&;:- /-& 0$230/6=B - 24$050/-&. -/+&:-8 3&/6=- $0'/*6< '%-&:/-62(*6<k C0)1(0 )-J 7*8 +0/-&9 ':06%&32 )-J /-& 72'240k C0 +2 7*+0/-& /-& 1%*),0A&. 2'72(-&'%-? C-&.0 50'/*6< 0$8 31.&/+H(.&$*+2$*6%/*6<? C-,+ /-& )+$06-A4* ( %(-B%,1 % /2(*. 72'%-0A&. ;$2',H(? V:& =0, =15 ()72./-0A&. /-& %30'%0=B )-J % +*. 728 )%6%&3H:/- $0'/-? W05'*.0 )(2=& $06=& -,05'* +& $06=& 72(-/-&/ /0 P2$1. ^0'* U-&=),-&= 7$%&')+0(-0>? C-&.25& 4*> +0,9 5& =0,2 $0'/* ),A0'0. (/-2)&, P2$.0:/* /0 W2.-)=- [1'5&+1 ( -.-&/-1 ^0' N%-&:/-6 - +&/ (/-2)&, /-& %28 )+0=& ( 23H:& '271)%6%2/* '2 '*),1)=- - /-& %28 )+0=& (%-J+* 72' 1(03J 7$%*,2/)+$12(0/-1 41'5&+1 /0 $2, ai_`? Y,2$2 (-J6 /-& %2)+0A 2/ $2%70+$%2/* /0 W2.-)=- [1'5&+19 %3A2)-A&. /0 )&)=- ^0'* U-&=),-&= (/-2)&, 2 7$%&)1/-J6-& +&$8.-/1 16<(0:&/-0 41'5&+1? F2 /-& )72'240A2 )-J 72/2(/-&? N2'0+,2(2 =0)/2 72(-&'%-0A&.9 62 )B'%J 2 7$06* /-&,+H$*6< $0'/*6<9,+H$%* )B 6%A2/,0.- W2.-)=- [1'5&+1? YB'%J9 5& =&)+ +2 /-&72(05/&9 5& 2)24*9,+H$& )B 6%A2/,0.- /0=8 (05/-&=)%&=,2.-)=- ^0'* U-&=),-&= - 72'6%0) /0=(05/-&=)%&32 )72+,0/-09 6%*:- 7$%*=J '5&+1 /0 $2, /0)+J7/*! 7$%* 72/0' _ii.:/ 41'5&6-&! )B.2-. %'0/-&. /-&7$%*32+2(0/- '2 +&= W2.-)=-? #2 17A*(-& 32'%-/* /-& 4*A2,(2$1.9 (-&6 /-&.25/0 4*A2.&$*+2$*6%/-& - 7$0,+*6%/-& 7$%*=.2(0> 50'/*6< (/-2),H(? C-&)+&+*.-&)%,0K6* 2 +*. /-& (-&'%B9 72/-&8 (05 /-& -/+&$&)1=B )-J +*.- )7$0(0.-? W05'* %.-&)%,0K6H(.25& 7$%*=;> /0,2.-)=J 6%* )&8 )=J - %04$0> 3A2) ( (2:/*6< (/-2),06< - +&/ 3A2).1)- 4*> 1'%-&:2/*? F*. 40$'%-&= 72(-/-&/ '2 3A2)1 4*> '271)%6%2/* $0'/* $&7$&%&/+1=B6*.-&)%,0K6H(? C0 )&)=- (&%(0A&. #$%&(2'/-8 6%B6&32 W2.-)=- [1'5&+1 - b-/0/)h(9 5&4* %'*8 )6*7:-/2(0A $0'/*6<9,+H$%* )B 6%A2/,0.- +&=,2.-)=-? Y72+,0A2 )-J +2 % 40$'%2 '15*. /-&%08 '2(2:&/-&. - %,2/+$B %& )+$2/* 70/0 Y+$%2'*9,+H$* (*72(-&'%-0A,20:-6=J 72.-J'%* ^16<&. ^2%(2=1 R.-/* - ^16<&. V1+2/2.-- c:b),09 0 #$%*=0%/B R.-/B9 #$%*=0%/*. #2(-0+&.? F*:,2 =0 7*+0.G =0,0 +2 4*A0,20:-6=0k I,20:-8 6=0/+&. )-J $2%.0(-09 7&(/& $%&6%* +(2$%* ()7H:/-&9,2/)1:+1=& - 1)+0:0 ()7H:/& %0)0'* '%-0A0/ , /-& 4*A2? #2/0'+2 %A252/2 (/-28 ), &4* ;$2',- ':0 ^0' N%-&:/-6 4*A* $2%8 '*)72/2(0/& ( +0,- )0. )72)H4 =0, ;$2',- % P1/'1)%1 )2A&6,-&329,+H$& +2 ^0'0 U-&=),0 +&5 62 $2,1 16<(0:0? Q)+0(0 2 P1/'1)%1 )2A&68,-. 04)2:1+/-& )(2-. %0,$&)&. /-& 24&=.1=& '%-&:/-6.-&=),-6< (-J6 ),B' +&/ 72.*)Ak C-&.25&.*.H(-> 2 +0,-6< )0.*6< ;$2',06< ':0 )2A&6+( - '%-&:/-69 6<26-054* %& (%3:J'1 /0-6< 6<0$0,+&$? F0, =0, 72(-&'%-0A&.9 7$%*6%*/*.28 =&32 2'(2A0/-0 )B (-&:2$0,-&? #$%&'& ()%*)+8,-. /-&%0'2(2:&/-& % +& (-&'%-0A&. 2 W2.-)=- [1'5&+19 '$130 )7$0(0 +2 %A25&/-& (/-2),19 5&4* =&'/0, )7$0(* %(-B%0/& % 16<(0AB 41'5&+2(B 7$%&/-&;> /0 )&)=J W0$28 :-/,2(B? #2/0'+2 72(2'&.9,+H$* (.2-../-&.0/-1 =&)+ /-&0'&,(0+/* '2 60A&= )*+106=- =&)+ 1%0)0'/-&/-& 2'(2A0/-09 72/-&(05 )A2(2 D)7$%&/-&(-&$%&/-&E9,+H$& %2)+0A2 15*+&9,2=08 $%* )-J % %17&A/-& 6%*.; -//*. /-5,:14 $0'/*6< +2 2,$&;:-A? M<6-0A4*.9 5&4* 70/ Y+$%2'09 )%&P,:141 $0'/*6<9,+H$* %A25*A (/-2)&, 2.2=& 2'8 (2A0/-&9 1%0)0'/-A +J '&6*%=J? F*. 40$'%-&=9 5& 7*+0=B6,-:,1 $0'/*6<9,+H$%* 72'7-)0:- )-J 72' +*. (/-2),-&. 2 72(2'*.2=&32 2'(2A0/-09 /-& 72+$0P-A2.- 2'72(-&'%-&> 6%* 4*A* =0,-&8,2:(-&,? # '(2A0/-1 72(-&'%-0A&.9 5& $%&6%*(-;6-& =&)+ '&.2,$06=09 5& +2 (-J,)%2;> %0()%&.0 $06=J 0:& +$%&40 +&5 70.-J+0> 2 +*.9 5&,05'*.0 7$0(2 '2 2'.-&//&32 %'0/-0 - '2 0$+*,1A2(0/-0 +&32 %'0/-0 /0 P2$1. ^0'* U-&=8 72,0%0:- =&'/0,9 5&.0=B (-J,)%2;>9 5& %$24-B 62 6<6B9 7$%&3A2)1=B *:,2 7$%*='%-& '2 3A2(* 0:& % '$13-&= )+$2/* +$%&8 40 )-J %0)+0/2(-> '2 =0,-6< 04)1$'0:/*6< '&8 6*%=-.25& '2=;> 3'* $0'/- /-& 4J'B )A16<0:- )(2=&32 (A0)/&32 $2% J'B +*:,2 70+$%&> /0 +2 =0, 3A2)1=& -6< )%&P - 4&%.*;:/-& 72'/2)-> 5& (;$H' (/-2),2'0(6H( 4*A* $H(8 /-&5 2)24*9,+H$& /-& 6<6-0A* +&32 (/-2),1 72'8 7-)0>9 0:& =0,.H(- )+0$&9 72:),-& 7$%*)A2(-& %08 '%-0A0A0 %0)0'0G )-A0 %A&32 /0 =&'/&32? U*;:J9 5& )0. 72.*)A.2=&32 2'(2A0/-0 %$2'%-A )-J (6%&;/-&=9 0:& %& (%3:J'1 /0 P0,+9 5& /-& 4*A2 4&%(%3:J'/&= (-J,)%2;6- $0'/*6< 72+$%&4/*6< '2 3A2)2(0/-09 7$%&(2'/-6%B6* $0'* 23A2)-A 7$%&$(J 72'6%0) )&)=-9 5&4* '2+0$A /0 /-B $0'/* V'0.6%*,? F2 +&5 ;(-0'6%* 2 6<0$0,+&$%& +&32 7$%&')-J(%-J6-0? [0$'%2 %0(-2'A&. )-J /0 '(H6< $0'/*6<9 %,+H$*.- ()7HA7$062(0A&. 7$%&% '(0 :0+09 0,+H$%* $&%*3/06=J % 6%A2/,28 )+(0 (,:14-& #$%*=0%/0 R.-/09 #$%*=0%/* #28 (-0+ %A25*:-.-,-:,0.-/1+ 7$%&' )&)=B? O&'/0,.-.2 +&329.H= 6&: - 3$17* %,+H$B ()7HA7$0618 =J =&)+ =0)/*! '0:&= '%-0A0> /0 $%&6% /0)%&= 3.-/*9 0:& $H(/-&5.-&> )(2=& %'0/-& - 72+$08 P-> +2 %'0/-& )+0/2(6%2 (*$050>? F$%&40.-&> )(H= <2/2$9 2,$&;:2/* )72)H4 '%-0A0/-0 - 'B5*> '2 6&:1? O ,- 6&: - $&0:-%1=J 32 % $0'0.- '%-&:/-6 - =&)+ +2 ':0./-& /0=(05/-&=)%&? O&)+&. $0'/*. /-&%$%&)%2/*. - 4J'J +(0$'2 )+0(-0A /0 )(2-.9 =&;:- 4J'J 1(050A9 5& '0/0 )7$0(0 =&)+ )A1)%/0 %& (%3:J'1.&$*+2$*6%/&32 0 /-& 72:-8 +*6%/&32? C0 7&(/2 4J'J 72/0(-0A (/-2)&, &4* 41'5&+ ':0 )2A&6+( - '%-&:/-6 4*A %$H58 /-62(0/* 0 /0=(05/-&=)%*. 6%*//-,-&. 72(-8 /-&/ 4*> +1+0= (A0;/-&.-&)%,0/-&6? I07$0)%0. $H(/-&5 ()%*)+,-6<9 5&4* 6%J;6-&=,2$%*)+0:- %.25:-(2;6-,2/+0,+1 %&./B =0,2 $0'/*.? C1.&$ +&:&P2/1-0'$&) &8.0-: =&)+ '2)+J7/* /0 )+$2/-& -/+&$/&+2(&= Q$%J'1 R.-/* - U-0)+0? nr 7! luty Koncert kolęd 27 stycznia w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach odbył się koncert kolęd dekanatu Dębieńsko. W koncercie uczestniczył ks. Antoni Reginek. Chór Angelus parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach pod kierunkiem Anieli Ciołek Chór Cecylia parafii p.w. św. Jana Sarkandra w Bełku pod kierunkiem Celiny Cebuli Chór Hiacynt parafii p.w. św. Jacka w Stanowicach pod kierunkiem Anny Jędrzejak Chór Rodzina parafii p.w. św. Jerzego w Dębieńsku pod kierunkiem Jadwigi Kowalskiej Chór Męski parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce pod kierunkiem Katarzyny Goik Chór Magnificat parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czuchowie pod kierunkiem Stefani Szyp

16 16 nr 7! luty 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE. Fot.Tomek Chwalisz. Fot. Archiwum SPR. fot. mateusz miszon

W SKRÓCIE. Fot.Tomek Chwalisz. Fot. Archiwum SPR. fot. mateusz miszon W SKRÓCIE Fot. Archiwum SPR fot. mateusz miszon Nie biorę! 21 grudnia w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy ul. Brackiej wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce

TAPETA. Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce. Fot. ze zbiorów ZPiT Dobczyce TAPETA MIESIĘCZNIK DOBCZYCKI Adres redakcji: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43 Tel. 012-27-16-758 Fax. 012-27-16-757 Noworoczny Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce efekt półrocznych przygotowań wokalnych

Bardziej szczegółowo

NUMER 9 - STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2013 R.

NUMER 9 - STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2013 R. Przegląd Suski w w w. su s z. p l BE ZPŁ ATNY BIULET YN MIES ZK AŃCÓW NUMER 9 - STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2013 R. ISSN 2083-1471 Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA Szanowni Mieszkańcy 14 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach WIEŚCI GMINNE www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk Nr 23 (4)/2012 W tym wydaniu między innymi: Dożynki 2012 Piknik integracyjny w Bielsku W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Gmina Bielsk dziękowała rolnikom

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Śpiew po naszymu, czyli po śląsku, niósł się nad Dunajem. Za sprawą zespołu Kamraty z Paniówek, który gościł w Budapeszcie na II Festiwalu Polskim

Śpiew po naszymu, czyli po śląsku, niósł się nad Dunajem. Za sprawą zespołu Kamraty z Paniówek, który gościł w Budapeszcie na II Festiwalu Polskim rozmaitości Lądujący w centrum miasta śmigłowiec wywołał spore poruszenie Knurów Pobita ciężarna W niedzielę, tuż przed godz. 17 na targowisku miejskim w Knurowie lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński

gazeta bezpłatna W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński nr 77 RADOM 22. I. 2015 W GMINACH I POWIATACH Radom i powiaty: białobrzeski grójecki kozienicki lipski przysuski radomski szydłowiecki zwoleński gazeta bezpłatna 100 mln zł na Stację Radom Ponad 100 milionów

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW 22 kwietnia 2015 / Żarów / Gazeta bezpłatna Gazeta ISSN 1231-4552 07/76/2015 Żarowska Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie Aktualności 4 Japońska

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe

Ale tego dnia, najważniejsi. Nasi wśród poszkodowanych i niosących pomoc. W Urzędzie Miejskim. Konsultacje. Nobel w Bieruniu? Stypendia sportowe Nobel w Bieruniu? str. 2 Konsultacje str. 3 Stypendia sportowe str. 12 5 LUTY 2006 Nr 03/2006 cena 1,00 zł (201) ELEKTRONICZNY URZĄD W Urzędzie Miejskim od roku trwały prace przygotowawcze do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Sławski 3/2013. Przemija życie, upływa czas,

Biuletyn Sławski 3/2013. Przemija życie, upływa czas, 3/2013 Biuletyn Sławski Sławski 1 Nr 3 12 lipca 2013 www.slawa.pl ISNN: 1642-9435 Sława, słoneczko, sery i marzenia 15 czerwca br. Gmina Sława wraz z Pensjonatem Słoneczko miała możliwość zaprezentowania

Bardziej szczegółowo

OSIEK. W numerze m.in.: numer 6 (14) czerwiec 2011

OSIEK. W numerze m.in.: numer 6 (14) czerwiec 2011 gazeta ISNN: 2080-4385 lokalna numer 6 (14) czerwiec 2011 OSIEK W numerze m.in.: Leśniczy XXI wieku Rozpoczęcie sezonu motocyklowego Strażacka majówka w Pliskowoli Sukcesy szkoły w Ossali Żywe pomniki

Bardziej szczegółowo

Radio Niepokalanów 102,7 FM

Radio Niepokalanów 102,7 FM 102,7 FM Radio Niepokalanów sk³adaj¹ Rada Miejska i Burmistrz cotygodniowy "Kwadrans Samorz¹dowy" Miasta i Gminy O arów Mazowiecki w ka dy czwartek o godz. 13:30 w ka dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca o godz.

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa!

Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa! Informator Samorządowy, nr 3 (144) 2015, maj 2015, ISSN 1730-8585 Zapraszamy na 48. Dni Skoczowa! Podczas tegorocznego święta miasta na skoczowskim rynku nie zabraknie dobrej muzyki, atrakcyjnych widowisk

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo