NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA"

Transkrypt

1 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Nidzica, pl. Wolności 1 tel , fax

2 HISTORIA I CELE DZIAŁALNOŚCI NIDZICKIEJ FUNDACJI ROZWOJU NIDA Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki uzyskiwane na realizację opracowywanych przez nas projektów oraz dochody z własnej działalności gospodarczej. ZAŁOŻYCIELAMI FUNDACJI SĄ: Budimex Sp. z o.o. w Olsztynie Bank Spółdzielczy w Nidzicy Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Warszawie Gmina Nidzica Konsmetal 2 S.A. w Nidzicy Konsmetal S.A. w Warszawie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z oo w Nidzicy Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Nidzicy Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami TOPOS Sp. z o.o. w Olsztytnie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej Izolacja w Nidzicy Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy Spółdzielnia Mieszkaniowa ODBUDOWA w Nidzicy Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Wojewoda Olsztyński NASZE CELE: wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszania bezrobocia i rozwoju gospodarczego, wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego.

3 JAK DZIAŁAMY: udzielamy poręczeń kredytów bankowych i pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom, udzielamy mikropożyczek małym firmom, udzielamy porad ekonomicznych i prawnych dla firm i osób bezrobotnych, organizujemy szkolenia, konferencje, spotkania i wizyty studialne dla firm, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, wydajemy materiały promocyjne i reklamowe oraz publikacje związane z działalnością Fundacji, obsługujemy programy pomocowe Unii Europejskiej oraz inne programy funduszy i fundacji krajowych i zagranicznych, pomagamy gminom i organizacjom pozarządowym w przygotowaniu wniosków do programów pomocowych, upowszechniamy informacje o Unii Europejskiej, rozdzielamy fundusze na cele edukacyjne, kulturalne, ochrony środowiska, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego. W 2001 r. Fundacja NIDA otrzymała wyróżnienie Fundacji Pro Publico Bono Fundacja NIDA jest Ośrodkiem Krajowego Systemu Usług Nr 1404 Fundacja Nida jest Członkiem Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych

4 REALIZOWANE PROGRAMY I. PROGRAMY FINANSOWE FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA" obsługuje dwa fundusze poręczeń kredytowych: Nidzicki Fundusz Przedsiębiorczości oraz Fundusz Inwestycyjno Pożyczkowy. Kapitał funduszy utworzony został ze środków Unii Europejskiej, Agencji Nieruchomości Rolnych (dawniej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz samorządów lokalnych z Nidzicy, Kozłowa, Janowca Kościelnego i Janowa. Celem funduszy jest wspieranie rozwoju małych i średnich firm poprzez ułatwienie im dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów i pożyczek. Poręczenia udzielane są podmiotom gospodarczym z terenu powiatu nidzickiego oraz w dwóch sąsiadujących gminach: Jedwabno i Olsztynek. Maksymalna kwota poręczenia stanowi równowartość w walucie polskiej Euro, przy czym nie może przekroczyć 60% wartości poręczanego kredytu / pożyczki. Zabezpieczenie pozostałej części kredytu spoczywa na podmiocie gospodarczym lub banku. Fundusze poręczeniowe Fundacji NIDA współpracują z Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy, Kredyt Bankiem, PKO BP S.A. w Nidzicy, Bankiem Handlowym i Bankiem Przemysłowo Handlowym w Olsztynie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Nidzicy. Ocena i decyzja o przyznaniu poręczenia dokonywana jest przez Komisje Kwalifikacyjne. Dotychczas poręczono 218 kredytów i pożyczek na łączną kwotę zł, kwota poręczonych kredytów i pożyczek wyniosła zł. W roku 2004 udzieliliśmy 17 poręczeń na kwotę zł, w tym w ramach funduszu ANR i samorządów gminnych 7 poręczeń na kwotę zł (wartość poręczonych kredytów wyniosła zł) oraz 10 poręczeń na kwotę zł (wartość poręczonych kredytów wyniosła zł) z funduszu utworzonego ze środków własnych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W związku ze zmianą ustawy o Agencji Nieruchomości Rolnych zaszła potrzeba stopniowej likwidacji funduszu. Środki będą stopniowo wycofywane do 2010 r. I zostaną zastąpione przez nowy fundusz, utworzony ze środków własnych oraz dotacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szacujemy, że nowy fundusz będzie dysponował kapitałem rzędu 6,5 mln zł. Termin składania ofert na konkurs mija z dniem r.

5 MIKROPOŻYCZKI Od 2000 r. Fundacja NIDA obsługuje fundusze mikropożyczkowe: Mikropożyczki z Fundacji Wspomagania Wsi O pożyczkę starać się mogą mieszkańcy powiatu nidzłckiego, którzy zamieszkują na wsi lub prowadza tam działalność. Pożyczka może zostać przeznaczona na produkcję ( z wyłączeniem rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa), usługi, handel oraz turystykę. Maksymalna kwota pożyczki dla osoby rozpoczynającej działalność to PLN i PLN dla istniejącej firmy pod warunkiem zwiększenia dotychczasowego stanu zatrudnienia o co najmniej jedna osobę. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% dla pracowników byłych pgr lub członków ich rodzin i 8% dla pozostałych pożyczkobiorców. Okres spłaty wynosi 24 miesiące. Zabezpieczeniem jest weksel oraz poręczenie jednej lub dwóch osób w zależności od kwoty pożyczki. - Pożyczki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości O pożyczkę w maksymalnej wysokości EURO starać się mogą wyłącznie mali i średni przedsiębiorcy (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) z terenu powiatu nidzickiego. Przeznaczeniem pożyczki mogą być inwestycje, zwiększenie zatrudnienia oraz restrukturyzacja firmy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0.5 redyskonta weksli. Zabezpieczeniem jest weksel własny, poręczony przez osoby trzecie. Pożyczkę należy spłacić w okresie 3o miesięcy. - Pożyczki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Pożyczki w kwocie do PLN udzielane są małym i średnim firmom na cele inwestycyjne i obrotowe. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, stopa lombardowa %, pożyczka jest udzielana na okres 36 miesięcy. Karencja w spłacie kapitału do 3 miesięcy jest wliczana w okres trwania pożyczki. Dotychczas udzieliliśmy 93 pożyczek na łączną kwotę zł. W roku 2004 udzielonych zostało: 6 pożyczek na kwotę zł z funduszu Fundacji Wspomagania Wsi (w tym 5 dla rozpoczynających działalność), 6 pożyczek z funduszu PARP na kwotę zł oraz 14 pożyczek ze środków Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości na kwotę zł. Łącznie w 2004 r. Udzielono 26 pożyczek na kwotę zł. II. PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY Od 1998 roku obsługujemy Punkt Konsultacyjno -Doradczy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 2004 r. Punkt był dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Ministerstwa Gospodarki w okresie od stycznie do czerwca. W tym okresie udzielonych zostało 313 godzin bezpłatnych porad dla 44 klientów.

6 W okresie lipiec sierpień Punkt nie był dofinansowany. Od miesiąca września, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie projektów dofinansowanych przez PARP Punkt został przemianowany na Punkt Konsultacyjny. Zmieniły się zasady rozliczania, dofinansowania oraz sprawozdawczość a osoby nie prowadzące działalności gospodarczej zostały usunięte z listy beneficjentów Punktu. W okresie wrzesień październik Punkt obsłużył 13 klientów (liczba klientów była jedynym przedmiotem sprawozdawczości) a w okresie listopad grudzień klientami Punktu było 8 klientów, którym udzielono, na mocy nowego Rozporządzenie pomocy publicznej de minimis na kwotę zł (odpowiednio 2000 i 3040 zł). W okresie styczeń-marzec 2005 r. Punkt obsłużył 7 klientów, którym udzielono pomocy publicznej de minimis na kwotę zł. III. CENTRUM DORADCZE PROGRAMÓW POMOCOWYCH Już od 1998 roku Fundacja NIDA realizuje program Centrum Doradcze Programów Pomocowych. Pomagamy samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym w przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu środków z programów pomocowych. Program dofinansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego. Pomoc Fundacji NIDA polega na: upowszechnianiu informacji na temat programów pomocowych i konkursów grantowych dla gmin i organizacji pozarządowych, organizowaniu szkoleń dla samorządów lokalnych, organizacji, ośrodków kultury i szkół, konsultacjach indywidualnych w zakresie opracowywanych wniosków. W ramach projektu wydawany jest co miesiąc Biuletyn Centrum Doradczego Programów Pomocowych, w którym zamieszczane są aktualne informacje o programach i działaniach Fundacji. Stałymi odbiorcami Biuletynu są organizacji pozarządowe i samorządy.

7 IV. NIDZICKIE FORUM PARTNERÓW KLUCZ DO SUKCESU Od września 2004 r. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizują projekt NIDZICKIE FORUM PARTNERÓW KLUCZ DO SUKCESU. Projekt finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej Phare i realizowany jest pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt zakłada powołanie FORUM PARTNERÓW i przygotowanie do współdziałania przedstawicieli samorządów lokalnych, ośrodków szkoleniowych, biznesu i organizacji społecznych w zakresie wzrostu zatrudnienia. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 6 spotkań liderów instytucji i organizacji zaangażowanych w przygotowanie lokalnej polityki na rzecz zatrudnienia i rozwoju. Podczas spotkań prezentowane są poszczególne fazy projektu i uzyskiwane rezultaty, oraz wypracowany jest model współdziałania w ramach utworzonego w ramach projektu Forum Partnerów. W ramach projektu odbyło się spotkanie z duńskim ekspertem do spraw budowania partnerstwa na rzecz rozwoju i zmniejszania bezrobocia Panem Niels Ole Frederiksenem. Ekspert opowiedział o sposobach aktywizacji jakie stosują Duńczycy, by zwalczyć bezrobocie. W drugiej części wykładu Niels Ole Frederiksen opowiadał na pytania uczestników, udzielając cennych wskazówek. W ramach projektu realizowane są następujące działania: szkolenia dla przedstawicieli instytucji rynku pracy, - Planowanie lokalnego rozwoju gospodarczego, - Budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju i zmniejszania, - Analiza potrzeb lokalnych, - Planowanie, opracowywanie i zarządzanie projektami, - Zarządzanie zasobami, - Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego na poziomie, - Przygotowanie koncepcji projektów w zakresie rozwoju gospodarczego i polityki wzrostu zatrudnienia w powiecie nidzickim. Tworzenie systemu przepływu informacji w zakresie ofert pracy, kierunków szkoleń, możliwości korzystania z funduszy strukturalnych, Analiza rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zawody w powiecie. Analiza posłuży określeniu kierunków szkolenia bezrobotnych w zawodach najbardziej pożądanych na rynku pracy oraz wskaże kierunki dalszego kształcenia młodzieży szkół średnich. W Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA funkcjonuje Centrum Przedsiębiorczości jako ośrodek konsultacyjno doradczy i informacyjny dla osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność na własny rachunek. W Centrum gromadzone są informacje o rynku pracy oraz możliwościach podejmowania pracy za granicą. W Powiatowym Urzędzie Pracy funkcjonuje Centrum Planowania Kariery. Centrum Planowania Kariery pozwala bezrobotnym na wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego. Ponadto opracowana analiza rynku pracy pozwoli młodzieży kończącej szkoły na

8 podejmowanie trafnych decyzji związanych z wyborem zawodu a bezrobotnym na uczestnictwo w szkoleniach, których efektem będzie uzyskanie zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu pracownicy wszystkich instytucji rynku pracy zostaną przygotowani do składania wniosków w zakresie przeciwdziałania bezrobociu finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskają wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy i korzystania z możliwości udziału w różnych projektach realizowanych z partnerami Unii Europejskiej. Nastąpi wzajemne przekazywanie wszelkich informacji dotyczących ofert pracy, szkoleń i innych działań skierowanych do bezrobotnych. Wszystko to przyczyni się do podwyższenia jakości świadczonych usług a tym samym wpłynie na zwiększenie liczby powstających miejsc pracy. V. REGIONALNY OŚRODEK SZKOLENIOWY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA jest jednym w z dwóch ośrodków ROSzEFS województwie warmińsko mazurskim. Celem projektu jest pomoc w przygotowaniu instytucji i organizacji w regionie do opracowywania i realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane są następujące działania: - dwudniowe szkolenia grupowe dla przedstawicieli potencjalnych projektodawców na temat różnych aspektów opracowywania i realizacji - usługi doradcze i konsultacje dla zainteresowanych przygotowaniem projektów instytucji - usługi informacyjne w zakresie możliwości i zasad korzystania z finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego - promocja Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczegółowe informacje można uzyskać lub na stronie internetowej: Program Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS) jest finansowany ze środków programu Phare 2002 Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

9 VI. ENGLISH TEACHING ENGLISH TEACHING jest Programem, którego celem jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego oraz jego promocję wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Priorytetem Programu jest wyrównywanie, w powyższym zakresie, szans edukacyjnych dzieci i młodzieży spoza dużych aglomeracji miejskich. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA w Nidzicy jest krajowym operatorem Programu od sierpnia 2002 r. Dotychczas w ramach II i III edycji Programu udzielono 145 dotacji na łączną kwotę zł. Dzięki tym środkom w wielu małych szkołach powstały Kluby Miłośników Kultury Anglosaskiej i Języka Angielskiego, w których dzieci i młodzież oglądały anglojęzyczne filmy, dyskutowały z native speakers. W innych szkołach utworzono biblioteczki z literaturą i prasą anglojęzyczną, założono koła teatralne, zorganizowano konkursy wiedzy o angielskich pisarzach, kulturze i historii, festiwale piosenki angielskiej. W zajęciach w ramach dotowanych projektów uczestniczyło bezpośrednio uczniów i 1524 nauczycieli, a pośrednio 46 tys. uczniów. Zorganizowane zostały 2 ogólnopolskie spotkania edukacyjne - English Teaching Market - dla nauczycieli języka angielskiego oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, szkół i wydawnictw, w których uczestniczyło łącznie 959 osób, w tym 798 nauczycieli Odbyły się 23 weekendowe szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego z całej Polski, w których uczestniczyły 524 osoby, z których niektórzy kilkakrotnie, ponieważ kontynuowali szkolenia w kolejnych modułach. Razem na szkoleniach było 775 uczestników. W ramach współpracy z Fundacją Kościuszkowską 40 nauczycieli ukończyło szkolenie prowadzone przez metodyków z USA, a 68 uczniów (dzięki dofinansowaniu ze środków Programu) wzięło udział w trzytygodniowych obozach językowych MENiS i UNESCO. 227 uczniów wzięło udział w zimowym dwutygodniowym obozie językowym w Warszawie. 4 uczniów (zwycięzców Olimpiady English Teaching) uczestniczyło w nagrodę w 6- tygodniowych zajęciach w Instytucie Języka Angielskiego na Uniwersytecie Pace w USA. VII. GINĄCE ZAWODY Celem programu jest promocja dawnego rzemiosła na Warmii i Mazurach, tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o firmy działające w zakresie prac związanych z remontem starych, zabytkowych obiektów oraz zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego. W ramach Programu wydany został katalog. Ginące Zawody, który promuje wyroby rzemieślników uczestniczących w Projekcie. Stare rzemiosło prezentowane było również podczas licznych krajowych i zagranicznych imprez wystawienniczych, m.in. na największych

10 skandynawskich targach Formland w Herning (Dania). Ginące Zawody zaprezentowaliśmy również w Grunwaldzie oraz podczas III Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. Poza tym kilka wystaw miało miejsce w nidzickim zamku. Zarówno rzemieślnikom, jak i osobom bezrobotnym (łącznie ok. 40 osobom) umożliwiliśmy udział w szkoleniach z zakresu: prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskiwania tytułu mistrza w zawodzie, nabywania uprawnień pedagogicznych, przepisów BHP. 22 osoby bezrobotne odbyły u rzemieślników staże uprawniające ich do zdawaniu egzaminu czeladniczego. Zorganizowaliśmy również szkolenie rzemieślników w Danii, w którym uczestniczyły łącznie 34 osoby, w tym 21 rzemieślników i 13 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenie obejmowało głównie zagadnienia z zakresu funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasad korzystania z pomocy finansowej Unii Europejskiej. SPONSORZY PROGRAMU: - Polsko Amerykańska Fundacja Wolności, - Środki Unii Europejskiej Program ACCESS, - Fundacja Wspomagania Wsi, - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, - Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. VIII. MŁODZIEŻOWA AKADEMIA BIZNESU Projekt Młodzieżowej Akademii Biznesu realizowany był przez Nidzicką Fundację Rozwoju "NIDA" w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. Celem projektu było promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół średnich i studentów. Z projektu skorzystało 51 osób.

11 Celami szczegółowymi projektu były: Zapoznanie młodzieży i studentów z dostępnymi źródłami informacji i pomocy w uruchamianiu i rozwijaniu działalności gospodarczej firm prywatnych z powiatu nidzickiego Przekazanie młodzieży wiedzy nt. zasad uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek Przekazanie informacji nt. prawnych warunków współpracy polskich firm z przedstawicielami z terenu Obwodu Kaliningradziego Uczestnicy projektu opracowali prezentację multimedialną Programy pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, rządowe i lokalne programy wspierania przedsiębiorczości. W ramach projektu młodzież spotykała się z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami banków. Była to druga edycja projektu. IX. SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH OSCAR NIDA Szkoła Języków Obcych OSCAR-NIDA prowadzona jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA" od 1998r. Szkoła organizuje kursy języka angielskiego w grupach osobowych w systemie semestralnym, zarówno dla dzieci jaki i dorosłych. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w różnych grupach zaawansowania. Niezależnie od stopnia zaawansowania ogólna liczba zajęć w semestrze wynosi 60 godzin lekcyjnych. W swojej ofercie Szkoła Języków Obcych OSCAR-NIDA posiada: > Kursy języka angielskiego > Wszystkie stopnie zaawansowania i intensywności > Przygotowanie do egzaminów Cambridge > Kursy specjalistyczne dla firm > Zagraniczni lektorzy Zajęcia prowadzone są na zasadzie grup z wolnego naboru: dwa razy w roku we wrześniu i w lutym oraz dla grup pracowników firm i instytucji. W roku szkolnym 2003/2004 do szkoły uczęszczało 120 osób w 12 grupach. Przy szkole działa również biuro tłumaczeń. Szkoła Języków Obcych OSCAR-NIDA posiada bogato wyposażoną bibliotekę angielskojęzyczną zawierającą ok. 280 książek.

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA

RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA RAPORT 2001 NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Przedstawiam Państwu raport z działalności Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA za 2001 rok. W 2001 roku podobnie jak w latach poprzednich

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN

21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN Strategia rozwoju miasta i gminy Sianów 21 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROCESÓW ROZWOJOWYCH GMIN 167 Załącznik 4 21.1 Tło i uwarunkowania Transformacja ustrojowa oraz dalsze zmiany w zakresie finansowego usytuowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo