AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet."

Transkrypt

1 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana lipca 2014/14 (102) NAKŁAD: ISSN Nasza Sonda Czy dzieci w Jastrzębiu są bezpieczne? A. Tak, nic im nie zagraża B. Nie, jest wiele zagrożeń C. Nie jest źle, ale trzeba uważać D. Nie mam zdania Dwutygodnik Informacyjny Pańszczyzna wraca? 2 Gdzie jest moja córka?! 4 Drugi park? Dobrze się rozliczać 5 5 Tylko rozłożyć ręce? 6 Czy to jeszcze wróci? 6 Tradycyjnie dobry wybór 11 To był koszmar! 13 I po co ta histeria?! 13 Ogłoszenia 15 Jedna żona, jeden klub 16 21% 46% 19% 14% DODATEK SPECJALNY AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI STRONY 7-10

2 Pañszczyzna wraca? Tadeusz Motowid³o Ponad 20 tysiêcy osób zatrudnionych w tak zwanych firmach oko³ogórniczych mo e straciæ pracê. Spó³ki wêglowe p³ac¹ faktury po 120 dniach. Stosuj¹ ró ne sztuczki, aby ten absurdalny termin jeszcze bardziej przed³u yæ. Taka polityka spowoduje, e firmy œwiadcz¹ce us³ugi zaczn¹ padaæ, a po jakimœ czasie nie bêdziemy mieli tak zwanego zaplecza górniczego. Bez zaplecza i my zaczniemy padaæ. Polityka ciêcia kosztów sprawdza siê na krótk¹ metê tak samo jak dieta polegaj¹ca na g³odówce. Wszyscy, którzy walcz¹ z nadwag¹, wiedz¹, e po trzech, czterech dniach g³odówki zauwa aj¹ pozytywne objawy. Spada waga, l ej siê chodzi, ³atwiej zwlec siê rano z ³ó ka, mniej wydaje siê na jedzenie, bo symboliczne posi³ki s¹ tanie. Po miesi¹cu nie ma jednak si³y na nic. Po dwóch, trzech miesi¹cach mo na wpaœæ w anoreksjê, a po pó³ roku mo- na umrzeæ. Oczywiœcie, mo na spojrzeæ na to optymistycznie co prawda umieram, ale jestem chudszy i zaoszczêdzi³em na jedzeniu. Czy to jakaœ pociecha? Taka sama jak radykalne programy oszczêdnoœciowe spó³ek wêglowych. Premier Donald Tusk zaj¹³ siê Kompani¹ Wêglow¹. Kto jednak zajmie siê firmami oko³ogórniczymi? Dlaczego w³aœciciel pozwala, aby jego spó³ki górnicze stosowa³y ³upie - cze metody? Przecie wyd³u anie terminów p³atnoœci odbywa³o siê w sposób arbitralny. Podawano komunikat: P³acimy po 120 dniach. Jaka mo e byæ wkrótce reakcja? Na przyk³ad komunikat: Wykonamy us³ugê, jeœli zap³acicie z góry. Przyk³ad firm oko³ogórniczych najlepiej obrazuje sieæ zale noœci w gospodarce Œl¹ska. Najlepiej te pokazuje, jak bardzo w Warszawie nie wiedz¹, o co chodzi w bran y górniczej. Wyd³u enie terminów p³atnoœci do 120 dni i ponad 120 dni powoduje, e firmy us³ugowe trac¹ p³ynnoœæ finansow¹, przez co pracownicy tych firm nie dostaj¹ pensji w terminie. Firmy nie p³ac¹ w terminie podatków i sk³adek na ZUS. Je- eli nie p³ac¹ tych nale noœci w terminie, nie mog¹ startowaæ w nastêpnych przetargach. Same przetargi to kolejna pu³apka. O tym, kto wygra, decyduje cena. Spó³ki wêglowe wyliczaj¹ koszt us³ug na granicy op³acalnoœci. Potem firmy siê licytuj¹, ale na zasadzie kto zaproponuje mniej, ten wygrywa. Zawsze znajduje siê ktoœ, kto wygrywa, bo zaproponowa³ cenê np. o 40 proc. ni sz¹ od minimalnej. W nastêpnym przetargu spó³ka wêglowa tê zani on¹ cenê traktuje jako wyjœciow¹. Kto wygra nastêpny przetarg? Oczywiœcie ten, kto zaproponuje najni sz¹ cenê. Ostatecznie na takich operacjach Panowie, tak siê nie robi! Za miesi¹c dzieci pójd¹ do szko³y i taki prenajbardziej cierpi¹ pracownicy. Oni musz¹ czekaæ na wyp³atê, oni musz¹ sami kupiæ sobie ubrania robocze i sami musz¹ pracowaæ w tempie i warunkach wykluczaj¹cych przestrzeganie podstawowych zasad BHP. Co w tej sprawie robi Wy szy Urz¹d Górniczy? Dlaczego Panowie Inspektorzy, którzy potrafi¹ wykryæ najdrobniejsze niedoci¹gniêcia, nie przeœwietlili do tej pory mechanizmu, który grozi katastrof¹? Proszê, aby Wy szy Urz¹d Górniczy potraktowa³ tê informacjê zgodnie z prawem prasowym. To znaczy, eby jak najszybciej sprawdzi³, jaki wp³yw na BHP ma taka praktyka. Informujê Panów Inspektorów, e zgodnie z prawem od tego momentu s¹ zobowi¹zani podj¹æ dzia³ania wyjaœniaj¹ce i sprawdzaj¹ce. Informujê tak e wszystkich urzêdników pañstwowych z premierem na czele, e oni tak e maj¹ obowi¹zek zaj¹æ siê t¹ spraw¹. Pan premier ma obowi¹zek szczególny, poniewa od kilku miesiêcy osobiœcie zajmuje siê sprawami górnictwa. Chcia³bym tak e daæ zajêcie Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Otó umowy s¹ tak skonstruowane, e zamawiaj¹cy mo e nak³adaæ kary umowne, a wykonawca nie ma takich praw. Musi nawet ponosiæ niezawinione przez siebie koszty postoju, a to odbija siê bezpoœrednio na pracownikach. Ostatecznie mamy sytuacjê, w której firma musi pracowaæ, choæ nie dostaje pieniêdzy. Pracownicy tej firmy musz¹ pracowaæ, bo nie dostan¹ zaleg³ych wyp³at. Chocia pracuj¹, nie zarabiaj¹. Warto, aby pani Irena Lipowicz, Œl¹zaczka, od 1980 r. cz³onek zwi¹zku zawodowego Solidarnoœæ oraz cz³o- Nie muszê chyba t³umaczyæ, e dodatek, który chce siê wydrzeæ pracownikom by³ zapisany w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy. Zarz¹d JSW go wypowiedzia³, co jest odzwierciedleniem jego stosunku do praw pracowniczych. Przyk³ady tego mo na by dodawaæ: próba wyp³acenia za wêgiel dla pracowników na raty, przesuniêcie terminu wyp³aty deputatu dla emerytów. Rozwa- ana jest nawet likwidacja premii za poprawê stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy. A teraz jeszcze to o³ówkowe. Jest to chyba najbardziej oburzaj¹ce, poniewa dotyka dzieci, które z polityk¹ Panów maj¹ przecie niewiele wspólnego. Dlaczego teraz one maj¹ paœæ ofiar¹ tak radykalnych i bezdusznych posuniêæ zarz¹du? Dlaczego chce siê zaoszczêdziæ na tych najbardziej niewinnych i bezbronnych? Uderzenie w nich nie jest godne najwiêkszej spó³ki produkuj¹cej wêgiel koksuj¹cy w Europie. A strach pomyœleæ jakie jeszcze rozwi¹zania mog¹ przyjœæ do g³owy osobom odpowianek-za³o yciel Zwi¹zku Górnoœl¹skigo, zainteresowa³a siê, jak na Œl¹sku odradza siê system folwarczno-pañszczyÿniany i jak¹ rolê odgrywa w tym w³aœciciel spó³ek wêglowych, którym jest Skarb Pañstwa. yczê krótkiego i owocnego œledztwa. Okazuje siê, e nie tylko firmy oko³ogórnicze i ich pracownicy nara- eni s¹ na negatywne skutki ostrej polityki oszczêdnoœciowej Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej. Tak e ludzie bezpoœrednio zatrudnieni w JSW odczuwaj¹ jej konsekwencje. W tej firmie nie jest tak ró owo jakby siê mog³o innym wydawaæ. Ca³kiem niedawno zarz¹d wyst¹pi³ z kolejn¹ radykaln¹ propozycj¹ ciêcia kosztów, któr¹ nie waham siê nazwaæ antypracownicz¹ i antyrodzinn¹. Wyci¹gniêto rêkê po dodatek, który przys³ugiwa³ pracownikom posiadaj¹cym dzieci w wieku szkolnym tzw. o³ówkowe lub piórnikowe. By³y to pieni¹dze, które wyp³acano na pocz¹tku roku szkolnego i które przeznaczano na przybory szkolne oraz podrêczniki dla dzieci. Nie trzeba chyba nikomu t³umaczyæ, e wyposa enie ucznia do szko³y kosztuje niema³o i czêsto jest du ym nadwyrê eniem finansów wielu rodzin. Wiêc pomoc t¹ niejedna z nich wkalkulowa³a do swojego bud etu domowego i by³ to dla niej bardzo istotny czynnik. A jeœli ktoœ ma wiêcej ni jedno dziecko, to te wydatki potêguj¹ siê. I nagle, w po³owie wakacji, zarz¹d wpad³ na pomys³ zabrania tych pieniêdzy. Zrobi³ to w swoim stylu zaskakuj¹c zainteresowanych, wczeœniej nie uprzedzaj¹c ich o tych zamiarach. zent im Panowie szykujecie? Co maj¹ zrobiæ rodzice, pracownicy naszej Spó³ki, którzy nagle dowiaduj¹ siê o takiej decyzji? Zlikwidowanie o³ówkowego uderza w najs³absze grupy pracowników, bo tych którzy maj¹ na utrzymaniu rodziny, czêsto s¹ to rodziny wielodzietne. Bywa, e pracownicy naszej firmy s¹ jedynymi ich ywicielami. Zawsze mogli liczyæ na pieni¹dze, które dopomog¹ im wyekwipowaæ dzieci do szko³y. A teraz mówi siê im, e dobre czasy siê skoñczy³y, e takie dodatki to prze- ytek, który nie przystaje do rzeczywistoœci wolnorynkowej, e to niczym nieuzasadnione przywileje. daj¹cym za jej finanse. Na czym jeszcze bêd¹ oszczêdzaæ, bo chyba nie na bezpieczeñstwie pracowników. Tym bardziej niezrozumia³e jest to, e zarz¹d zastanawia siê nad wycofaniem premii za bezpieczeñstwo, któr¹ przecie sam wprowadzi³. Argumentacja, e nie realizuje ona celów, dla których zosta³a wprowadzona jest zadziwiaj¹ca. Panowie, mówicie, e kieruj¹ wami wzglêdy oszczêdnoœciowe. A co tym zaoszczêdzicie prawie... 3 mln z³. I taka kwota ma uratowaæ potê n¹ spó³kê wêglow¹? Czy ten nieszczêsny dodatek na podrêczniki ma zapewniæ Spó³ce œwietlan¹ przysz³oœæ i rozwój? Czy jest a tak Ÿle, e siêga siê do takich w³aœnie funduszy? Dobrze by³oby, gdyby w Jastrzêbskiej przeanalizowano inne mo liwoœci zmniejszaj¹ce wydatki. Czy zaciskanie pasa ma dotyczyæ najbardziej pracowników i ich rodzin, a ostatnio nawet dzieci? Dlaczego wy³¹cznie oni maj¹ ponosiæ skutki takiego stanu rzeczy? Panowie, usi¹dÿmy do rzeczowej rozmowy o kondycji finansowej Spó³ki. Jednostronne dzia³ania zmierzaj¹ce do pozbawienia pracowników kolejnych czêœci uposa enia do niczego nie doprowadz¹. Byæ mo e na chwilê przynios¹ jakiœ efekt, ale nie têdy droga. Trzeba wspólnie wraz ze stron¹ spo³eczn¹ opracowaæ zrêby polityki finansowej, w tym oszczêdnoœciowej. Pracownicy dobrze wiedz¹, gdzie mo na racjonalniej wydawaæ pieni¹dze. I mo na siê tego od nich dowiedzieæ, pod warunkiem, e powa nie ws³ucha siê w ich g³os. Czy naprawdê o³ówki uratuj¹ Spó³kê? Tadueusz Motowid³o

3 informacje lipiec Bomba w prokuraturze i skarbówce? Za mało zarabiali! 22 lipca do Prokuratury Rejonowej w Jastrzêbiu- Zdroju dotar³y dwa e, zapowiadaj¹ce wybuch bomby z gazem i ró nego rodzaju bakteriami. Detonacja mia³a nast¹piæ ok. godz Zastêpca Prokuratora Rejonowego Izabela Dydowicz powiedzia³a, e natychmiast powiadomi³a Komendê Miejsk¹ Policji. Do siedziby Prokuratury przyby³ policjant ze specjalnie szkolonym psem. Podczas przeszukania nie stwierdzono ³adunków wybuchowych. Wczeœniej przeanalizowa³am zapisy z monitoringu, który znajduje siê zarówno wewn¹trz budynku, jak i na zewn¹trz. Monitoring nie zarejestrowa³ Samobójca na piwie niczego podejrzanego, dlatego nie zarz¹dzi³am ewakuacji - mówi. Prokuratura z³o y³a do KMP w Jastrzêbiu-Zdroju zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa z art. 224a Kodeksu karnego, mówi¹cym o zagro eniu zdrowia lub ycia ludzkiego w znacznych rozmiarach lub wywo³aniu takiego przekonania. Jak poinformowa³a Izabela Dydowicz podobne e dotar³y równie do innych prokuratur w kraju oraz niektórych urzêdów skarbowych. Identyczne e z groÿbami dotar³y do jastrzêbskiego Urzêdu Skarbowego. Równie i tam policja nie stwierdzi³a ³adunków wybuchowych. Zostawi³ list po egnalny, w którym zapowiedzia³, e ma zamiar pope³niæ samobójstwo, po czym... poszed³ na piwo. W poniedzia³ek, 21 lipca, po po³udniu do jastrzêbskiej komendy przyszed³ mê czyzna chc¹cy zg³osiæ zaginiêcie swojego syna. Z jego relacji wynika³o, e 35-latek pozostawi³ list po egnalny i wyszed³ z domu informuje Magdalena Szust, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzêbiu-Zdroju. Ju w chwilê potem informacjê o desperacie otrzyma³y wszystkie policyjne patrole. Na efekty ich pracy nie trzeba by³o d³ugo czekaæ: 35-latek zosta³ zauwa ony w jednym z lokali, jak pi³ piwo. Niewykluczone, e konsumpcja by³a wstêpem do realizacji samobójczych planów. W ka dym razie funkcjonariusze znaleÿli przy nim kilkumetrowy sznurek. Jastrzêbianin zosta³ przewieziony do szpitala, sk¹d po konsultacji medycznej trafi³ do policyjnego aresztu, gdzie trzeÿwieje. Do tak desperackiego kroku 35-latka sk³oni³y problemy osobiste dodaje rzeczniczka. Mieszkañców Poznañskiej 11 spowi³y ciemnoœci. Wbrew pozorom przyczyn tej sytuacji nie nale y szukaæ na niebie, ale w trwaj¹cych od prawie 3 miesiêcy pracach termomodernizacyjnych. Robotnicy pojawili siê u nas na pocz¹tku maja. Zakleili nam okna specjaln¹ foli¹ i wziêli siê do pracy. Tyle tylko, e efektów ich pracowitoœci nie by³o widaæ. Spó³dzielnia zg³asza³a wci¹ nowe usterki, a po ich usuniêciu pojawia³y siê kolejne ubolewa Czytelniczka. Internautka wskazuje tak e na inny równie ciekawy aspekt tej sprawy. Takich ma siê pracowników, jak im siê p³aci. Bo oni za ma³o zarabiali! W efekcie ekipa, która ociepla³a nasze balkony, zmienia³a siê kilka razy. Gdzie le y prawda? W niewykwalifikowanej czy mo e Ÿle op³acanej kadrze? Śmierć rowerzysty Œmieræ na drodze poniós³ 25-letni jastrzêbski rowerzysta. Do tragicznego zdarzenia dosz³o w pobliskich Pielgrzymowicach (ul. Zebrzydowicka) w niedzielê (20 lipca), ok. godz. 18. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, ze wstêpnych ustaleñ wynika, e mê czyzna zjecha³ do osi jezdni, niemal e wprost pod nadje d aj¹ce z przeciwka auto. Kierowca samochodu marki Peugeot, widz¹c ca³¹ sytuacjê, stara³ siê unikn¹æ zderzenia z rowerzyst¹. Niestety, odleg³oœæ miêdzy pojazdami okaza³a siê niewystarczaj¹ca. W wyniku odniesionych w wypadku obra eñ, 25-letni rowerzysta poniós³ œmieræ na miejscu. Policja ustali³a, e 21-letni kierowca samochodu, równie jastrzêbianin, by³ trzeÿwy. JSW: Wojna o ołówki Zarz¹d Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej wyst¹pi³ z kolejn¹ propozycj¹ skierowan¹ przeciwko pracownikom. Tym razem chc¹ nas pozbawiæ tzw. dodatku o³ówkowego lub piórnikowego. Otrzymuj¹ go osoby, które posiadaj¹ dzieci w wieku szkolnym. Pieni¹dze z tego tytu³u przeznaczaj¹ na zakup podrêczników i przyborów szkolnych. Nie ma i nie bêdzie naszej zgody na taki dyktat. Prezes Zagórowski po raz kolejny prowokuje zwi¹zki zawodowe do rozpoczêcia akcji protestacyjno-strajkowej. Potem bêdzie wskazywa³ na koszty, które to za sob¹ poci¹gnie. Nie zgadamy siê na to, aby grupa pracowników maj¹cych dzieci ucierpia³a. Wczeœniej prezes uderzy³ w ludzi z powierzchni, administracjê, a teraz w nich. Na to naszego przyzwolenie nie ma - mówi Piotr Szereda, rzecznik JSW pożycza kasę Wyra a siê zgodê na ustanowienie przez Spó³kê programu emisji obligacji (imiennych lub na okaziciela), w ramach którego bêd¹ mog³y byæ dokonywane wielokrotne emisje obligacji w poszczególnych transzach przeznaczonych na cele ogólnokorporacyjne ten cytat pochodzi z uchwa³y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej. A poniewa brzmi cokolwiek tajemniczo, od razu spieszymy z wyjaœnieniem. Okazuje siê bowiem, e prawdopodobnie z koñcem lipca dojdzie do pierwszego ci¹gnienia, czyli wypuszczenia przez Spó³kê pierwszej transzy obligacji. ¹czna wartoœæ emisji nie bêdzie wy sza ni prasowy Reprezentatywnego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych JSW. Rzecznik JSW Katarzyna Jab³oñska-Bajer, potwierdza, e zarz¹d rzeczywiœcie ma zamiar pozbawiæ pracowników tego dodatku. Jest to jedna z propozycji wpisuj¹c¹ siê w plan oszczêdnoœciowy Spó³ki. Jeœli chodzi o tzw. dodatek o³ówkowy to by³ on wpisany do Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy, który jednak zosta³ przez zarz¹d wypowiedziany - mówi. W œrodê (23 lipca) w JSW dosz³o do spotkania pomiêdzy przedstawicielami zarz¹du JSW, a zwi¹zkami zawodowymi. Jednak adne decyzje w tej sprawie nie zosta³y podjête. 1,175 mld z³ i 390 mln USD. "Chcemy w ten sposób pozyskaæ œrodki na sfinansowanie przejêcia za 1,49 mld z³ od Kompanii Wêglowej kopalni Knurów- Szczyg³owice. W dalszej perspektywie zaœ - wspomaganie inwestycji w przejmowanej kopalni oraz kopalniach nale ¹cych do grupy JSW. W ka dym razie wspomniany zakup traktujemy w tym momencie priorytetowo" - mówi rzecznik JSW Katarzyna Jab³oñska-Bajer. Sprawa obligacji, które ma wyemitowaæ Spó³ka, wzbudzi³a du e kontrowersje wœród naszych czytelników. Zapraszamy do udzia³u w dyskusji na Ten bar nas zagłusza! Ten obrazek wpisa³ siê w jastrzêbski krajobraz. Sobotni wieczór, ogródek piwny i graj¹cy do kotleta a raczej piwa zespó³ muzyczny. Okazuje siê, e te decybele sta³y siê niedawno koœci¹ niezgody miêdzy mieszkañcami osiedla 1000-lecia a w³aœcicielk¹ osiedlowego baru. Nam nie chodzi o to, e ktoœ tam pije piwo. Czy chce spêdziæ wolny czas. Wszystko rozbija siê o zbyt g³oœn¹ muzykê. Przecie to jest osiedle, a nie pustynia. Ten bar nas zag³usza! denerwuje siê Stefan WoŸniak, przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla 1000-lecia. Osiedlowy dzia- ³acz przyznaje, e w³aœcicielka baru przestrzega ciszy nocnej, jednak radosna twórczoœæ grajków, nawet Pasaże przed sądem S¹d Rejonowy w Jastrzêbiu-Zdroju uchyli³, na czwartkowym (24 lipca) posiedzeniu za alenie radnych Romana Foksowicza, Franciszka Franka i Janusza Tarasiewicza na umorzenie przez Prokuraturê œledztwa w sprawie podziemnych pasa y handlowych. W moim odczuciu prokurator, podejmuj¹c decyzjê o umorzeniu œledztwa, nie wzi¹³ pod uwagê ca³ego okresu funkcjonowania pasa y i wynikaj¹cych z tego strat finansowych dla miasta, siêgaj¹cych ponad 2 mln z³. Skupi³ siê tylko na etapie przejêcia przez nie tego obiektu i rozwi¹zaniu umowy z poprzednim dzier awc¹ oburza³ siê przed rozpraw¹ radny Janusz Tarasiewicz. Kontrowersje zwi¹zane z podziemnymi pasa ami handlowymi dotyczy³y sposobu rozwi¹zania umowy ich dzier awy z prywatnym przedsiêbiorc¹ oraz koniecznoœci sfinansowania przez miasto kosztownej instalacji wentylacyjno-oddymiaj¹cej. przed 22.00, dla wielu mieszkañców jest nie do przyjêcia. Zwróciliœmy siê z tym problemem do Urzêdu Miasta, gdzie us³yszeliœmy, e jedynym narzêdziem, jakie posiadaj¹ urzêdnicy, jest odebranie w³aœcicielce koncesji na sprzeda alkoholu. Ale taki radykalny krok musz¹ poprzedziæ liczne interwencje policji. I tu ko³o siê zamyka, bo nasi stró e prawa maj¹ czêsto wa niejsze sprawy na g³owie koñczy Stefan WoŸniak. Czy z tej sytuacji jest wyjœcie? Bo opisany problem nie dotyczy tylko osiedla 1000-lecia. A mo e trzeba poczekaæ a siê och³odzi? I wtedy po osiedlowych grajkach zostanie tylko wspomnienie? Radni wyst¹pili o pisemne uzasadnienie wyroku S¹du. Od jego treœci i mo liwoœci prawnych uzale niaj¹ dalsze dzia³ania. Sprawa podziemnych pasa y handlowych poruszy³a internautów. Oto kilka ich opinii: Tak, jak przychodzi, co do czego, to s¹dy s¹ po ich stronie. Nic nie da siê udowodniæ, na nic nie ma paragrafu. Tak to ju jest w naszym kraju (napisa³ Micha³). No tak du o krzyku i wrzawy, a co z tego wysz³o zobaczcie sami. Kolejna sprawa pana radnego, z której nic nie wynika. Brak s³ów (Jan). Grube miliony posz³y w b³oto i to siê tak koñczy? To tylko w naszym kraju jest to mo liwe. To skandal! Gdzie praworz¹dnoœæ! Gdzie sprawiedliwoœæ (Joanna). Podziemia œwieca pustkami. Elewacja pomalowana na bia³o, jak w trupiarni. kto mia³ taki pomys³ i kto zatwierdzi³ taki kolor na podziemia. Pani dyrektor Olszok nie ma chyba wyczucia smaku... (x)

4 4 lipiec 2014 publicystyka informacje Gdzie jest moja córka?! Na policjê zg³asza siê zdesperowana kobieta, twierdz¹c, e jej nastoletnia córka zaginê³a. Gdzie jest moja córka?! powtarza jak mantrê. S¹ ³zy, teatralne gesty, proœba o pomoc. Zg³oszenie zostaje przyjête i potraktowane z powag¹, na jak¹ zas³uguje. Rusza policyjna machina. Teraz liczy siê ka da sekunda... Czy nasze dzieci s¹ bezpieczne w czasie wakacji? Kiedy zadaliœmy to pytanie mieszkañcom Jastrzêbia- Zdroju, us³yszeliœmy, e generalnie tak, ale... No w³aœnie, zawsze jest jakieœ ale. Bo jeœli plac zabaw, to koniecznie ogrodzony. Jeœli czas wolny, to tylko pod okiem doros³ych. Jeœli komfort beztroskiej zabawy, to jedynie w bezpiecznej dzielnicy. Jednym s³owem: wszystko zale y od okolicznoœci. Tak e bezpieczeñstwo najm³odszych jastrzêbian. Co ciekawe, nasi rozmówcy wskazywali g³ównie na rodziców jako tych, którzy powinni strzec swoich pociech i dbaæ o ich bezpieczeñstwo. S³owo rodzic, odmieniane w czasie ulicznej sondy przez wszystkie mo liwe przypadki, by³o idealn¹ ilustracj¹ pogl¹dów jastrzêbian w tej kwestii. Natomiast o tym, co dzieje siê, kiedy ta opieka nie jest sprawowana prawid³owo, mówili ju jastrzêbscy policjanci. W czasie œrodowej, 16 lipca, debaty spo- ³ecznej poœwiêconej w³aœnie temu tematowi raz jeszcze potwierdzi³a siê smutna prawda, e to my, doroœli tworzymy œwiat, w którym potem najm³odsi toruj¹ sobie drogê. Z trudem i nierzadko p³ac¹c za to wysok¹ cenê. Ot, chocia by przyk³ad, którym posi³kowa³ siê nadkom. Krzysztof Czaja, zastêpca Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzêbiu-Zdroju. A który zasygnalizowaliœmy ju na pocz¹tku artyku³u. Jaki by³ dalszy ci¹g tej historii? Patrole otrzymuj¹ rysopis zaginionej. Ukazuj¹ siê pierwsze komunikaty najpierw na stronie jastrzêbskiej policji, potem w lokalnych mediach. I kiedy wreszcie policjanci docieraj¹ do zaginionej, okazuje siê, e ta... nocowa³a poza domem, korzystaj¹c z go- œcinnoœci przyjació³ki. Myœla³am, e mama wie, gdzie jestem mia³a podobno powiedzieæ zdziwionym stró om prawa. Ale to nie jedyny przyk³ad.w ka dym razie nie najbardziej bulwersuj¹cy. Policjanci opowiadaj¹, e kiedy na komendê trafia pijany nastolatek, o czym wkrótce dowiaduje siê jeden z rodziców, g³ównym adresatem pretensji matki lub ojca staje siê o zgrozo! dzwoni¹cy funkcjonariusz. Zreszt¹, te uwagi maj¹ ro ny charakter. Od utyskiwañ, e dopiero co usnêli i policja narusza ich prawo do odpoczynku, przez proœby, eby stró e prawa zaopiekowali siê ich pociech¹, po narzekania na represyjne pañstwo. A czasem zdarza siê te tak, e g³os w s³uchawce nale y do osoby, która jest po prostu pijana. Jak wtedy wyt³umaczyæ jej, e syn lub córka trafili na policyjny do³ek? Ale mo e zostawmy na razie to pytanie bez odpowiedzi. I przenieœmy siê na jedno z jastrzêbskich osiedli. Takie, o którym mówi siê bezpieczne. To w³aœnie jego mieszkañcy stanêli przed prawdziwym dylematem. A mianowicie, czy ywop³ot wokó³ placu zabaw jest wystarczaj¹cym zabezpieczeniem dla bawi¹cych siê tam dzieci? Czy mo e raczej nale y zainwestowaæ w ogrodzenie z prawdziwego zdarzenia? Ta druga opcja szybko zyska³a sobie spore grono zwolenników. Niejeden rodzic przychodzi po pracy i idzie na spacer z dzieckiem na plac zabaw wiêc lepiej, jakby by³ p³ot, bo cz³owiek nie ma si³y ju biegaæ. A tym bardziej babcie, które przychodz¹ z wnukami na te place komentowa³a tê sprawê nasza Czytelniczka. Wtórowa³ jej inny internauta, niejaki Kamil : Popieram osobê, która mówi tu o babciach przychodz¹cych ze swoimi wnukami na plac zabaw. Œwiêta racja! Dzieci s¹ doœæ ruchliwe i takiej babci nie zawsze ³atwo jest dogoniæ malucha. No có, w kontekœcie poruszanego tematu te dwa cytaty brzmi¹ cokolwiek znamienne. A ju na pewno interesuj¹co... A mo e problemem jest nie tyle odpowiedÿ na pytanie o bezpieczeñstwo dzieci, ale to, czy rodzice w ogóle je sobie zadaj¹? Bo skala niebezpieczeñstw, jakie czyhaj¹ na nasze pociechy, jest imponuj¹ca. Z drugiej strony, policjanci czy stra- nicy miejscy nie mog¹ byæ wszêdzie. My zaœ nie bêdziemy prowadziæ córki lub syna na przys³owiowej smyczy. Co wtedy? OdpowiedŸ jest no w³aœnie dziecinnie prosta: nic nie zwalnia nas z odpowiedzialnoœci za nasze dziecko. No, chyba e wpoiliœmy mu ca³y ten swoisty dekalog, jak ma zachowywaæ siê w kontaktach z rówieœnikami, wobec obcych, na ruchliwej drodze... Na koniec wróæmy raz jeszcze do sondy. Tym razem tej, która zosta³a opublikowana na naszej internetowej stronie. Bo tutaj uliczny optymizm jastrzêbian prysn¹³ jak mydlana bañka. Ot tak, po prostu... Czy dzieci w Jastrzêbiu s¹ bezpieczne? Na tak postawione pytanie wiêkszoœæ osób (46% na moment publikacji tego artyku³u), które poprosiliœmy o wyra enie swojej opinii, odpowiedzia³o: Nie, jest wiele zagro eñ. Czyli co, uzbrojeni w wirtualn¹ anonimowoœæ jesteœmy bardziej szczerzy? Mo e i tak. W takim razie najwy sza pora, aby wyci¹gn¹æ z tej szczeroœci konkretne wnioski. Damian Maj Tysiące ludzi w wodzie! Tego jeszcze nie by³o w tym sezonie! Ponad 3 tys. ludzi ch³odzi³o siê wod¹ w niedzielê (20 lipca) na K¹pielisku Zdrój. Trudno siê temu dziwiæ, bo temperatura te by³a rekordowo wysoka. S³upek rtêci przekroczy³ 30 stopni C. Rzeczywiœcie w weekend nasz basen odwiedzi³y t³umy ludzi. Do Zdroju œci¹gnê³y ca³e rodziny z dzieæmi. Nie zabrak³o m³odzie y. Ka dy szuka³ och³ody, bo upa³ w tych dniach szczególnie doskwiera³ - mówi³a pani sprzedaj¹ca bilety. Na basenie organizowane s¹ równie zajêcia z aqua aerobicu, które ciesz¹ siê du ym powodzeniem. Pani Eliza Jasiñska, która zachêca do wspólnych æwiczeñ w wodzie, potrafi wyci¹gn¹æ z koca nawet najwiêkszego leniucha i sk³oniæ go do æwiczeñ. Tak wiêc korzystaj¹c z k¹pieli s³onecznych mamy równie okazjê zadbaæ o dobr¹ sylwetkê i zdrowie. Najbli szy aerobic ju w poniedzia³ek (28 lipca) o godz. 18. Wystarczy tylko wykupiæ bilet wstêpu na basen i ju I w radio, i na scenie... S³oneczne popo³udnie. Stadion Miejski. A na deser trasa koncertowa Lata z Radiem. Jak siê niebawem oka e, te trzy niepozorne s³owa stanowi¹ przepis idealny na dobr¹ zabawê. Ale mo e zacznijmy od pocz¹tku. Na pocz¹tku bowiem by³o s³owo. A w³aœciwie kilka s³ów od iluzjonisty Macieja Pola, który dziêki swoim tajemnym zaklêciom zaprosi³ jastrzêbian do cudownego œwiata magii... Tu po nim na scenie pojawi³ siê zespó³ Brathanki ze swoj¹ now¹ wokalistk¹. Znawcy tematu przekonywali potem, e warunki g³osowe m³odej piosenkarki w parze z jej idealn¹ figur¹ z³o y³y siê na niezapomniany spektakl. I wreszcie znajomi z dawnych lat, czyli Formacja Nie ywych Schabuff i jej frontman Olek Klepacz. Ranny motocyklista Wyprzedzanie na podwójnej ci¹g³ej nie wysz³o na dobre 34-letniemu kierowcy motocykla. Nie doœæ, e z³ama³ przepisy ruchu drogowego, to jeszcze zderzy³ siê z samochodem osobowym. Na dodatek nie mia³ uprawnieñ do kierowania motocyklem. Do wypadku dosz³o we wtorek (22 lipca) na ul. Powstañców Œl¹skich. Policjanci wstêpnie ustalili, e jad¹cy motocyklem 34-latek podczas wykonywania Ponad 3 tys. na głowę 3 371,99 z³, tyle wynosi dochód, jakie nasze miasto uzyska³o w 2013 roku, w przeliczeniu na jednego jastrzêbianina. Tak przynajmniej wynika z rankingu Zamo noœci Samorz¹dów w Polsce, przeprowadzonego przez miesiêcznik Wspólnota Samorz¹dowa, które zajmuje siê szeroko rozumian¹ tematyk¹ prawno-samorz¹dow¹. Wed³ug zestawienia wykonanego przez to czasopismo Jastrzêbie uplasowa³o siê na 30 miejscu (dane za 2013 r.). Rok temu byliœmy na mo na wskakiwaæ do wody. Warto spróbowaæ tej formy ruchowej, bo mo na j¹ póÿniej kontynuowaæ }w trakcie roku, ju na krytej p³ywalni Laguna. Dla mnie to idealne æwiczenia. Mogê siê zrelaksowaæ i polepszyæ swoj¹ kondycjê bez wiêkszego wysi³ku mówi³a jedna z uczestniczek æwiczeñ. A co sk³ania jastrzêbian do odwiedzenia tego kompleksu? Jest tu fajnie. Basen po³o ony jest w ³adnej okolicy parkowej. To nowy obiekt z atrakcjami dla dzieci. Jest nawet specjalny brodzik dla maluchów mówi³a pani Anna. A ja ceniê sobie to, e nie muszê jechaæ gdzieœ daleko nad wodê i mam fajny basen tu pod nosem to wypowiedÿ dwudziestokilkuletniego Leszka. A my nigdzie nie wyje d amy i to jest jedyna taka nasza wakacyjna rozrywka. Nie wiem, co bym zrobi³a z siostr¹ bez tego basenu mówi gimnazjalistka Ela. K¹pielisko Zdrój w wakacje czynne jest codziennie w godz Jednak artystk¹, na któr¹ czeka³a ca³a jastrzêbska publicznoœæ by³a Maryla Rodowicz prawdziwa diva polskiej sceny muzycznej. Niezmiennie od kilkudziesiêciu lat czaruj¹ca nas swoim g³osem. Ma³goœka, Dziœ prawdziwych Cyganów ju nie ma, Do ³ezki ³ezka... Czy znajdzie siê choæby jedna osoba, dla której te tytu³y brzmi¹ równie tajemniczo jak narzecze zagubionego indiañskiego plemienia? Chyba nie. Faktem pozostaje, e wystêp Jej Ekscelencji Maryli, bez wzglêdu na gusta muzyczne s³uchaczy, pozostanie na d³ugo w ich pamiêci. Podobnie jak pokaz sztucznych ogni, który tu po wystêpie wokalistki rozœwietla³ niebo nad rozentuzjazmowanym przez pi³karskie emocje Jastrzêbiem-Zdrojem. manewru wy-przedzania na podwójnej linii ci¹g³ej, nie upewni³ siê co do mo liwoœci jego wykonania i zderzy³ siê z jad¹c¹ w tym samym kierunku mazd¹, której kieruj¹ca skrêca³a w lewo. W wyniku zdarzenia do szpitala trafi³ 34-latek oraz 26-letnia kieruj¹ca osobówk¹. Kobieta po przebadaniu zosta³a zwolniona do domu, natomiast jastrzêbianin ze z³amanym obojczykiem i ogólnymi pot³uczeniami cia³a pozosta³ w szpitalu. Uczestnicy zdarzenia byli trzeÿwi. 34 miejscu (dane za 2012 r.). Ale zdarza³y siê i lepsze lokaty 17 (dane za 2011 r.) i 16 (2010 r.). A jak wypadli nasi s¹siedzi? Rybnik sklasyfikowano na 14 miejscu, a ory na 40. Podczas tworzenia rankingu kierowano siê dochodami w³asnymi miasta oraz uzyskanymi subwencjami. Pominiêto wp³ywy z dotacji celowych. Zw³aszcza w okresie tak intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje te maj¹ chwilowy, ale bardzo silny wp³yw na wielkoœæ dochodów.

5 informacje lipiec Drugi park? Dobrze się rozliczać Nowy Park w Jastrzêbiu? Dlaczego nie? Byæ mo e niewielu wie, e w dzielnicy Zdrój znajduje siê jeszcze jeden teren zielony. Wprawdzie przez ostatnie lata by³ zapuszczony i nie specjalnie zachêca³ do spacerów, ale to wkrótce mo e siê zmieniæ. Teraz to historyczne osiedle, jak i ca³e miasto otrzymaj¹ jeszcze jeden teren rekreacyjny. Nie ka dy mo e wie, e za Hotelem D¹brówka jest niewielki, zalesiony obszar. Dotychczas nie wygl¹da³ jakoœ specjalnie i nie by³ zadbany. Ostatnio jednak ruszy³y prace, aby przekszta³ciæ ten teren w czysty i uporz¹dkowany. Tak, aby okoliczni mieszkañcy, jak i goœcie z innych dzielnic miasta mieli, gdzie odpoczywaæ na œwie ym powietrzu. Dobrze czy tanio? Oczywiœcie lepiej po³¹czyæ te dwie zalety. Prowadz¹c w³asny interes, sprzedaj¹c mieszkanie, sprzedaj¹c akcje, czy po prostu p³ac¹c podatki nie uciekniemy od w³aœciwego rozliczenia siê z fiskusem. Zrobiæ to samemu czy lepiej powierzyæ sprawê specjalistom. I to w³aœnie oni przeprowadz¹ nas przez meandry przepisów podatkowych i bêd¹ naszymi przewodnikami w g¹szczu nieustannie zmieniaj¹cych siê zasad. Zwyk³y œmiertelnik nie jest w stanie znaleÿæ siê w tym wszystkim i szuka pomocy u specjalistów. Tylko u jakich specjalistów? Czym nale y kierowaæ siê, kiedy zdajemy swoje sprawy, w rêce firm zajmuj¹cych siê szeroko pojêt¹ ksiêgowoœci¹? Wybór, którego dokonamy mo e zawa yæ na skutecznym i bezpiecznym zakoñczeniu naszych zobowi¹zañ finansowych. Prace w rejonie Hotelu D¹brówka Na plac budowy ju wjecha³y koparki. Widaæ zaawansowane prace. Na razie puste do³y po dwóch stawach, w zasadzie stawikach, nie wygl¹daj¹ zachêcaj¹co, ale maj¹ przekszta³ciæ siê w prawdziw¹ ozdobê tego miejsca. Mimo skwaru robotnicy uwijaj¹ siê, jak w ukropie i staraj¹ siê uporz¹dkowaæ to miejsce. Jak na porz¹dny park przysta³o zieleñ ma byæ uporz¹dkowana, chore roœliny usuniête i zast¹pione nowymi. Bêd¹ te ³awki, zapewniaj¹ce miejsce odpoczynku. Ca³oœæ dope³ni oœwietlenie, dziêki któremu mo liwe bêd¹ spacery o zmroku. Dzia³ania te maj¹ daæ miastu jeszcze jedno miejsce do wypoczynku i rekreacji, których w Jastrzêbiu nie jest za du o. Od rzecznika jastrzêbskiego magistratu Katarzyny Wo³czañskiej dowiadujemy siê, e ma siê tam znajdowaæ wprawdzie niezbyt du a, ale przyzwoita œcie ka rowerowa oraz, tak ostatnio popularna w naszym mieœcie, si³ownia na wolnym powietrzu. Prace maj¹ zakoñczyæ siê ju nied³ugo, bo w po³owie sierpnia. Koszt przedsiêwziêcia to ok. 1,2 mln z³, z czego 85 proc. pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Plan parku. Fot. Wydzia³ Architektury UM A to nie wszystko. Plany zwi¹zane z powstaniem parku siêgaj¹ o wiele dalej. Jego obszar ma byæ znacznie poszerzony i liczyæ w sumie kilkanaœcie hektarów. Przewiduje siê, e bêdzie siê ci¹gn¹³ od ul. Tadeusza Koœciuszki (za budynkiem SP nr 4) do ul. Stefana eromskiego i Karola Miarki (za siedzib¹ Akademii Górniczo-Hutniczej) i od ul. 1 Maja do ul. Armii Krajowej. W sk³ad przysz³ego parku wejdzie równie obszar, na którym znajduj¹ siê ogrody dzia³kowe, których termin u ytkowania wkrótce up³ywa. W jaki sposób miasto zagospodaruje ten teren? Czego mo na siê spodziewaæ po realizacji tego projektu? Naczelnik Wydzia³u Architektury Urzêdu Miasta Barbara Mirecka mówi, e miasto zleci³o wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu. Dopiero na jej podstawie zostanie opracowany projekt budowlany. Rozwa amy zlokalizowanie w parku œcie ki dydaktyczno-historycznej. Oczywiœcie zostan¹ wytyczone chodniki dla spacerowiczów. Tak e istniej¹ca zieleñ zostanie wykorzystana do rewitalizacji tego miejsca. Naczelnik podkreœla, e w czasach uzdrowiskowych teren ten stanowi³ po³udniow¹ czêœæ Parku Zdrojowego. Tak wiêc naszym celem jest przywrócenie pierwotnej funkcji tego miejsca. Chodzi o to, aby pe³nio ono rolê rekreacyjn¹ dla mieszkañców Jastrzêbia oraz przyby³ych goœci wyjaœnia. Kiedy mo na spodziewaæ siê zakoñczenia prac nad ca³oœci¹ projektu? Na razie nikt w jastrzêbskim magistracie nie pokusi siê o podanie chocia by wstêpnej daty ukoñczenia tego przedsiêwziêcia. Wiadomo, e zale y ono od funduszy i woli decydentów. I to nie tylko tych obecnych, ale równie przysz³ych, wy³onionych w jesiennych wyborach samorz¹dowych. Miejmy nadziejê, e pomys³ stworzenia drugiego parku w Jastrzêbiu zakoñczy siê powodzeniem. I nie zabraknie na niego pieniêdzy i woli rz¹dz¹cych. Oby koncepcjê parku w Zdroju spotka³ lepszy los ni feralnego Oœrodka Wypoczynku Niedzielnego, gdzie na przeszkodzie w zagospodarowaniu go stanê³y problemy w³asnoœci gruntów. Na pewno terenów zielonych, na których mo na odpocz¹æ czy uprawiaæ rekreacjê w mieœcie nigdy za wiele. A jeœli na dodatek przywraca siê dawne funkcje zniszczonym rejonom naszego miasta, to mo na uznaæ to za dobry kierunek. Katarzyna Barczyñska Coraz czêœciej korzystamy z wyspecjalizowanych biur rachunkowych. Zwracamy siê do nich wtedy, kiedy trzeba wykonaæ rzecz tak podstawow¹ jak roczne zeznanie podatkowe, ale te rozliczyæ firmê, odprowadziæ przeró - nego rodzaju zobowi¹zania, jak chocia by te zwi¹zane ze sprzeda ¹ akcji lub dziedziczeniem mieszkania. Tego wszystkiego nie da siê za³atwiæ we w³asnym zakresie, gdy nasz system podatkowy nie nale y do najprostszych, a przepisy czêsto s¹ niejednoznaczne. Osoby, które zajmuj¹ siê us³ugami ksiêgowymi na bie ¹co monitoruj¹ zmieniaj¹ce siê, jak w kalejdoskopie, regulacje, które dla zwyk³ego zjadacza chleba s¹ czarn¹ magi¹. Biur rachunkowych jest sporo, co z jednej strony umo liwia du y wybór, z drugiej nie wiadomo, na które siê zdecydowaæ. Do tego wszystkiego dochodz¹ aspekty zwi¹zane z tzw. deregulacj¹ zawodów, czyli odst¹pieniem od szczególnych certyfikatów i uprawnieñ przy prowadzeniu dzia³alnoœci. Z jednej strony na pewno zwiêksza to powszechnoœæ ró - nych us³ug i konkurencyjnoœæ, ale czy za tym idzie równie dba³oœæ o ich odpowiedni¹ jakoœæ? Pani Katarzyna z Centrum Us³ug Biznesowych Verus wskazuje, e w takich biurach musz¹ byæ zatrudnione osoby spe³niaj¹ce odpowiednie wymagania, ale równie wa ne jest aby to sam w³aœciciel biura posiada³ doœwiadczenie i umiejêtnoœci nie tylko teoretyczne ale równie praktyczne, czyli krótko mówi¹c, by³ ca³y czas praktykiem. Gwarantuje to ci¹g³oœæ i solidnoœæ us³ug. Niestety, czêsto zatrudnie- ni pracownicy podlegaj¹ silnym rotacjom. A nikt nie chcia³by znaleÿæ siê w sytuacji, kiedy poziom czy jakoœæ œwiadczonych us³ug nagle diametralnie spada z powodu odejœcia pracownika. Lepiej wiêc decydowaæ siê na renomowane biura rachunkowe, które posiadaj¹ wykwalifikowan¹, doœwiadczon¹ kadrê zarz¹dzaj¹c¹ jak i pracowników z odpowiednimi certyfikatami, uprawnieniami i zdanymi egzaminami. Gwarantuje to sta³oœæ i ci¹g³oœæ us³ug na wysokim poziomie. Chcemy mieæ pewnoœæ, e zlecone zadanie zostanie prawid³owo oraz szybko wykonane i nie spowoduje dodatkowych kosztów, z tytu³u kar, grzywien itp. Wa na jest odpowie- dzialnoœæ za pope³nione b³êdy w rozliczaniu. Jeœli decydujemy siê na samodzieln¹ grê z fiskusem, to jej skutki mog¹ byæ ró ne. Zw³aszcza, e nasze przepisy podatkowe s¹ niejednoznaczne i ró nie interpretowane przez urzêdników. Trzeba siê zastanowiæ czy samemu radziæ sobie w tego typu sprawach, bo to co wydaje siê proste w rzeczywistoœci mo e okazaæ siê pu³apk¹, przeszkod¹, na której mo na siê potkn¹æ, a co gorsza s³ono za to zap³aciæ. adnym wyt³umaczeniem nie bêdzie wtedy nieznajomoœæ prawa. Pani Sylwia zachêca do korzystania z Centrum Us³ug Biznesowych Verus w Jastrzêbiu-Zdroju. Daje ono gwarancjê rzetelnego wykonania powierzonych mu zadañ. Dysponuje wykwalifikowan¹ i doœwiadczon¹ kadr¹, która legitymuje siê odpowiednimi certyfikatami i spe³nia dotychczasowe, wysokie wymogi, aby œwiadczyæ ró norakie us³ugi ksiêgowe i kadrowe oraz zwi¹zane z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Z jakimi sprawami mo na zwróciæ siê do tej instytucja? Paleta œwiadczonych us³ug jest szeroka. Od rozliczania zeznañ rocznych, prowadzenia ewidencji œrodków trwa³ych przedsiêbiorstwa, sporz¹dzanie sprawozdañ statystycznych, po pomoc w pozyskiwaniu œrodków finansowych z Unii Europejskiej. Do Centrum mog¹ zg³aszaæ siê równie osoby, które, na co dzieñ nie maj¹ do czynienia ze œwiatem podatków i rachunkowoœci. Kiedy sprzedaj¹ mieszkanie, otrzymuj¹ spadek lub sprzedaj¹ akcje, wówczas konieczne jest prawid³owe rozliczenie siê z fiskusem. Nie trzeba chyba t³umaczyæ jak wa na w takich przypadkach jest funkcja doradcza. W przypadku pytañ i w¹tpliwoœci pani Katarzyna zachêca do kontaktów z Centrum, jego pracownicy z pewnoœci¹ chêtnie odpowiedz¹ na wszelkie pytania. Centrum Us³ug Biznesowych Verus ma swoj¹ siedzibê przy ul. Rybnickiej 6 w Jastrzêbiu-Zdroju. Mo na równie kontaktowaæ siê telefonicznie: lub mailowo: Centrum gwarantuje dostosowanie siê do indywidualnych potrzeb klientów oraz atrakcyjne op³aty, przy mo liwoœci ich negocjacji.

6 6 lipiec 2014 publicystyka Tylko rozłożyć ręce? Te by³em m³ody i za moich czasów zdarza³y siê takie wybryki ma³oletnich pacho³ów, bo tylko w ten sposób mo na nazwaæ wykolejeñców, którzy niszcz¹ wspólne mienie. Jak wtedy tak i dzisiaj nie potrafiê jednak zrozumieæ, o co chodzi w tych napisach? To ich podpisy czy co? Bo graffiti bym tego nie nazwa³. Mo e rodzice tych pó³mózgów nie daj¹ im na zeszyty wiêc pisz¹ po klatkach? Turystyczna to jedna z kilku czarnych jastrzêbskich dziur. Dlatego mieszkania tam tanie i interwencje policji czêste... Ten komentarz naszego Czytelnika pojawia siê jako pierwszy. Nie bez przyczyny. Okazuje siê bowiem, e jest reprezentatywny dla wiêkszoœci wpisów, jakie ukaza³y siê pod zdjêciami jednej z klatek schodowych na ulicy Turystycznej (przys³anych na adres naszej redakcji przyp. aut). A ta idealnie pasuje do zaytowanego na wstêpie opisu. Mówi¹c wprost: nikt przy zdrowych zmys³ach nie bêdzie szczêœliwy mieszkaj¹c w uwiecznionym przez obiektyw aparatu bloku. A przecie mieszkamy w takich nierzadko jeszcze gorszych miejscach. W drodze do pracy mijamy tê szczególn¹ scenografiê zdominowan¹ przez kolejne hieroglify natchnionych artystów. Wdychamy zapach moczu czasem nawet gorzej. Omijamy bojaÿliwie zakapturzonych m³odzieñców. Jesteœmy zgodni, e to ur¹ga wszelkim standardom. Licytujemy siê w kolejnych przyk³adach wandalizmu. Podtrzymujemy na duchu. Kiedy jednak pada pytanie, kto powinien odpowiadaæ za porz¹dek na klatkach schodowych, poczucie wspólnoty odchodzi nagle na dalszy plan. A my zaczynamy szukaæ winnego. Œciœlej zaœ koz³a ofiarnego. Kiedy kilka miesiêcy temu próbowaliœmy stworzyæ tak¹ swoist¹ hierarchiê, nie przypuszczaliœmy, e kandydatów do zacnego tytu³u osoby odpowiedzialnej za porz¹dek na klatkach bêdzie co najmniej kilku. Pierwsze miejsce na tej nieformalnej liœcie zajêli wówczas jakkolwiek to zabrzmi sami mieszkañcy. W ka dym razie taki obraz wy³ania³ siê z komentarzy na naszym portalu. To znaczy, winni byli zawsze inni lokatorzy, nie autor danego wpisu, ten ostatni bowiem koncentrowa³ siê g³ównie na swoim klatkowym polowaniu na czarownice. Druga pozycja na liœcie podejrzanych przypad³a osobom, które jak przekonywali niektórzy z racji wykonywanego zawodu powinny szczególnie dbaæ o czystoœæ na naszych osiedlach. Mowa, rzecz jasna, o sprz¹taczkach. I wreszcie trzecie miejsce na podium spó³dzielnie mieszkaniowe, co z kolei spotka³o siê z krytyk¹ ze strony wielu internautów. Jednak zostawmy na chwilê tê klatkow¹ klasyfikacjê. Jest bowiem inny równie interesuj¹cy aspekt w tej sprawie. Jak sugeruje autor prezentowanych powy ej zdjêæ, uwieczniona na nich klatka uzbrojona jest w system monitoringu. Zrobili system kamer i monitoring, eby nie by³o brudnych œcian, ani w kabince w windzie pisze niejaki Piotr. Czy kamery zda³y w tym przypadku swoje zadanie? Co z piewcami Wielkiego Brata, przekonuj¹cymi, e monitoring to lek na ca³e z³o? Jak interpretowaæ zacytowane poni ej s³owa mieszkañca ulicy Wielkopolskiej? Monitoring w blokach???!!! Opowiem Wam coœ... Rano na klatce ka³u e moczu, w k¹cie sterta reklam, na których spoczywaj¹ zmêczeni goœcie klatki schodowej. W piwnicy sklepik z marych¹, przed klatk¹ dzieci i psy za³atwiaj¹ce swoje potrzeby fizjologiczne na schodach i na trawniku. Na ³awce nastolatki z butelkami piwa i naæpani. Wejœcie do klatki zablokowane przez zaparkowany samochód. Pod oknami setki petów i resztki jedzenia pisze zbulwersowany internauta. Niemal po chwili, w ramach riposty, odpowiada mu jego wirtualny adwersarz (tak e mieszkaniec ulicy Wielkopolskiej przyp. aut.): W bloku 106 kamery zmieni³y bardzo du o na plus. Ale to trzeba zg³aszaæ. Pewnie siedzisz na ty³ku i myœlisz, e zrobi to ktoœ za Ciebie. PrzejdŸ siê po klatce nr 7 jest znacznie lepiej ni przed monitoringiem. No có, kiedy patrzy siê na zdjêcia Piotra trudno o kamerowy optymizm. Ale mo e faktycznie, oprócz monitoringu, trzeba jeszcze zg³aszaæ akty wandalizmu? I egzekwowaæ ich œciganie w powo³anych do tego celu s³u bach? Bo mo e nie wszyscy wiedz¹, ale same kamery nie wystarcz¹. Na ten przyk³ad nijak nie mog¹ przy³o yæ po al siê Bo e klatkowemu artyœcie. Monitoring, owszem, dostarcza zapis obrazu, ale z tym ostatnim trzeba jeszcze coœ zrobiæ. A mo e spó³dzielnie zapomnia³y poinformowaæ o tym lokatorów? Czy jest wyjœcie z tej sytuacji? Bo jak na razie chêtnych do obsadzenia roli koz³a ofiarnego nie ma. Mieszkañcy wskazuj¹ na sprz¹taczki, sprz¹taczki na mieszkañców, ci ostatni, tym razem ju nieco zdezorientowani, na spó³dzielnie mieszkaniowe. A mo e klucza do rozwi¹zania korytarzowej zagadki powinniœmy szukaæ w najbli szym s¹siedztwie. U s¹siadów? Swoich najbli szych? Samych siebie? A ju przestañcie narzekaæ na wszystko i wszystkich!!! Jak nie na dzieciaki, to na sprz¹taczki. Ja u siebie w klatce mam przyk³ad, jak to w³aœnie doroœli robi¹ chlew wokó³ siebie i przez balkon wyrzucaj¹ wszystko, co tylko mo na. I to nie m³odzie, nie dzieci, tylko, wielce szanowni Pañstwo doroœli. Niech ka dy zacznie od siebie!!! podsumowuje te rozwa ania Kazik. Niestety, œwiat nie jest a tak idealny, eby ka dy pilnowa³ siebie i dba³ o najwy sze standardy zachowania. Dlatego dopóki porz¹dna wiêkszoœæ nie znajdzie sposobu na nieporz¹dn¹ mniejszoœæ, takie obrazki jak w za³¹czonej powy ej galerii bêd¹ siê powtarzaæ. Tym bardziej, e bezradne rozk³adanie r¹k raczej nie pomo e. A problemy same siê nie rozwi¹ ¹. Ale to ju jak mawia³ klasyk inna historia... PS. Ma³e sprostowanie. Jak dowiadujemy siê od Kazimierza Janoski, przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla "Gwarków" oraz cz³onka Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej "Nowa", system monitoringu, o ktorym pisa³ nasz Czytelnik, przejdzie odbiór techniczny i tym samym zacznie oficjalnie dzia³aæ pod koniec miesi¹ca, zaœ "napisy" na œcianach s¹ ju sukcesywnie usuwane przez spó³dzieniê. Miejmy nadziejê, e zaintalowane kamery przyczyni¹ siê w znacz¹cy sposób do zwiêkszenia bezpieczeñstwa oraz wp³yn¹ na estetykê w opisanej klatce. Damian Maj Czy to jeszcze wróci? Urodzi³em siê w Jastrzêbiu. Tutaj wychowa³em. Kiedy poprzedni system odchodzi³ powoli do lamusa, mia³em nie wiêcej ni 9 lat i moim najwiêkszym marzeniem by³o z³apaæ wielk¹ rybê. W ka dy weekend l¹dowaliœmy wiêc z kumplami w miejscu zwanym Dêbin¹ i moczyliœmy nasze kije, wêdki, znaczy siê. Sprzêt nie by³ zbyt wyrafinowany: grube jak sznur do snopowi¹za³ki y³ki ze Stilonu Gorzów, rachityczne haczyki i sp³awiki wielkoœci zaciœniêtej piêœci. Za przynêtê s³u y³y nam wykopane w pocie czo³a czerwone robaki, którymi nader chêtnie straszyliœmy kole anki przed blokiem. Pamiêtam, e odprowadza³y nas zdziwionym wzrokiem, stukaj¹c siê teatralnie w czo³o i œmiej¹c z naszego hobby. Nic nie rozumia³y: wielka yciowa pasja, której poœwiêcaliœmy wtedy ka d¹ woln¹ chwilê, dla nich by³a zaledwie dziecinn¹ igraszk¹. Jak bardzo siê myli³y! Myœmy przecie w noc poprzedzaj¹c¹ wêdkarski wypad na Dêbinê w ogóle nie spali! W œnie na jawie widzieliœmy, jak holujemy ogromnego szczupaka, który, jak to siê mówi³o, chodzi³ na boki i nijak nie chcia³ rozstaæ siê ze swoim naturalnym œrodowiskiem. Owszem, rzeczywistoœæ zazwyczaj p³ata³a nam figla i zamiast szczupaka wyci¹galiœmy nie wiêkszego od szproty okonka (okonia), ale i tak nie traciliœmy nadziei na wielki wêdkarski sukces. Potem opowiadaliœmy kole ankom mro ¹ce krew w y³ach opowieœci o potworze z g³êbin, który, niestety, urwa³ nam przepon i pozostawi³ nas z poczuciem niedosytu. One udawa³y, e nam wierz¹. Ale tak naprawdê mia³y nas za yciowych nieudaczników. Zreszt¹, tamten œwiat, z pogranicza dwóch systemów, zapad³ mi w pamiêci tak e z innego powodu. Kiedy pierwszy mróz skuwa³ rzekê, zdaje siê, e Jastrzêbiankê (chodzi mi o ten bystry potok p³yn¹cy wzd³u Lasu Kyndra), lodem, by³ to niechybny znak, e niebawem zacznie siê coroczny test na si³ê charakteru. Wraz ze szklonymi kolegami pod os³on¹ wczesnej zimowej nocy sprawdzaliœmy gruboœæ pokrywy lodowej na rzece. Ca³a sztuka polega³a na tym, eby z koci¹ zwinnoœci¹ przebiec po lodzie i ca³ym, i zdrowym znaleÿæ siê na drugim brzegu. To wiêkszoœci z nas siê udawa³o. Ale nie Grubemu. Wci¹ nie rozumiem, dlaczego ulega³ naszym namowom i za ka dym razem chodzi³ nami do Lasu Kyndra. Dopingowaliœmy go, jak potrafiliœmy, on bra³ potê ny rozbieg, odbija³ siê z obu nóg i... l¹dowa³ na samym œrodku rzeki. Oczywiœcie, po chwili s³ychaæ by³o, jak za³amuje siê pod nim lód, a on posy³a³ nam rozpaczliwe spojrzenia. Ch³opaki, ratujcie! wrzeszcza³. Na szczêœcie woda w tym miejscu siêga³a najwy ej do kolan, wiêc dramatu raczej nie by- ³o. A Gruby, jak to on, odgra a³ siê, e nastêpnym razem poka e nam, na co go staæ. Lata mija³y. Wspólne wypady na ryby i nad rzekê zaczê³y nas deczko nudziæ. W koñcu oba mêskie zajêcia umar³y œmierci¹ naturaln¹. Ja za to odkry³em coœ o wiele bardziej interesuj¹cego ni bezmyœlne gapienie siê na sp³awik. Salony gier!!! Na tak zwanym starym targu, w jednej z drewnianych budek czas zatrzymywa³ siê dla mnie (i nie tylko) w miejscu... na pó³ dnia. Prosto po szkole pêdzi³em na Fot. Józef ak z³amanie karku pod wskazany adres. Szefie! Dwadzieœcia etonów! krzycza³em ju od progu. Szef, w³aœciciel salonu, w okularach jak denka od s³oika k³ad³ przede mn¹ garœæ PRL-owskiego bilonu. I zaczyna³o siê. Do dziœ pamiêtam jedn¹ z gier Out Zone która na dobre zaw³adnê³a moj¹ wyobraÿni¹. Z dnia na dzieñ salon gier stawa³ siê moim drugim domem. Do lekcji przygotowywa- ³em siê w wolnych chwilach, czyli na przerwach. Cierpia³em na chroniczny brak pieniêdzy. Ale, ku w³asnemu zdziwieniu, po jakimœ czasie mój zapa³ w temacie gier video os³ab³. W koñcu przesta³em w ogóle tam chodziæ, a drewniane budki na starym targu pad³y ³upem (oczywiœcie, nie dos³ownie) handlarzy damsk¹ konfekcj¹ i zielenin¹. Wreszcie sta³o siê. W wieku 19 lat zdradzi³em Jastrzêbie dla Dolnego Œl¹ska. Wroc³aw, owszem, piêkne, pe³ne uroku miasto, ale chyba od samego pocz¹tku by³em tam tylko goœciem. Kiedy po wielu latach wróci³em z powrotem do Jastrzêbia, poczu³em ogromn¹ ulgê. Przed oczami przewija³y mi siê obrazki z przesz³oœci. Holowanie ogromnego szczupaka, Gruby po pas w wodzie, okulary szefa z salonu gier, sobotni wieczór w Koniczynce... Czy to jeszcze kiedyœ wróci? Adrian R.

7 więcej na ZNALAZŁEŚ CIEKAWĄ OFERTĘ? DZWONIĄC, POWOŁAJ SIĘ NA SERWIS JASNET.PL 7 M2, Jastrzębie, Turystyczna pow. 34,50 m2 cena: zł M3, Kaczyce, Morcinka pow. 31,40 m2 cena: zł tel kontakt: Edyta Głogowska M3, Zebrzydowice, pow. cieszyń. pow. 48,05 m2 cena: zł M4, Pawłowice, Polna pow. 61,00 m2 cena: zł tel kontakt: Karina Markiewicz Dom, Marklowice pow. 150,00 m2, wolnostojący cena: zł tel kontakt: Karina Markiewicz Działka, Bzie Zameckie pow. 1320,00 m2, budowlana cena: zł Działka, Krostoszowice pow. 4506,00 m2, budowlana cena: zł tel kontakt: Karina Markiewicz M2, Jastrzębie,Szarych Szeregów pow. 34,10 m2 cena: zł tel kontakt: Edyta Głogowska M3, Pszów, Jagiełły pow. 51,00 m2 cena: zł tel kontakt: Karina Markiewicz M4, Wodzisław, Os. Dąbrówki pow. 71,59 m2, dwupoziomowe cena: zł M6, Żory, Os. Powstańców Śl. pow. 70,28 m2 cena: zł Dom, okol. Skoczowa, Pierściec pow. 128,00 m2 cena: zł tel kontakt: Karina Markiewicz Działka, Zebrzydowice pow. 1339,00 m2, budowlana cena: zł Działka, Jastrzębie, Długa pow. 1409,00 m2, budowlana cena: zł tel kontakt: Edyta Głogowska M3, Jastrzębie, Kopernika pow. 36,00 m2 cena: zł tel kontakt: Edyta Głogowska M3, Jastrzębie, Konopnickiej pow. 47,98 m2 cena: zł M4, Jastrzębie, Marusarzówny pow. 72,00 m2. cena: zł Dom, Pawłowice, Stawowa pow. 126,00 m2 cena: zł tel kontakt: Damian Górniak Dom, okol. Suszca, Mizerów pow. 113,00 m2 cena: zł tel kontakt: Karina Markiewicz Działka, Bzie Zameckie pow. 1170,00 m2, budowlana cena: zł 3 działki, Bzie Zameckie pow. od 1190,00 m2, budowlane cena: od zł tel kontakt: Edyta Głogowska M3, Jastrzębie, Katowicka pow. 49,00 m2 cena: zł tel kontakt: Edyta Głogowska M3, Jastrzębie, Bogoczowiec pow. 49,34 m2 cena: zł M4, Pawłowice, ul. LWP pow. 60,00 m2 cena: zł tel kontakt: Karina Markiewicz Dom, Żywiec, Oczków pow. 259,00 m2 cena: zł tel kontakt: Damian Górniak Dom, Jastrzębie, okol. Os. VI pow. 205,00 m2 cena: zł tel kontakt: Edyta Głogowska Działka, Zebrzydowice pow. 3887,00 m2, bud.-rolna cena: zł Mieszkania bezczynszowe pow. 59,80 m2, cena: zł ul. Polna, z garażem i ogrodem tel kontakt: Damian Górniak M-2, Jastrzębie, Pomorska pow. 26 m2 cena: zł M-2, Jastrzębie, Turystyczna pow m2 cena: zł M-3, Jastrzębie, Kaszubska pow. 42 m2 cena: zł dobra lokalizacja M-3, Jastrzębie, os. Zdrój pow. 38 m2 cena: zł dobra cena M-4, Jastrzębie, Szkolna pow. 55,7 m2 cena: zł spokojna okolica M-4, Jastrzębie, Turystyczna pow. 56 m2 cena: zł dobra lokalizacja M-5, Jastrzębie, Poznańska pow m2 cena: zł M-2, Jastrzębie, Marusarzówny pow. 36 m2 cena: zł, M-3, Jastrzębie, Pomorska pow. 42 m2 cena: zł, M-3, Jastrzębie, Żeromskiego pow. 47 m2 cena: zł spokojna okolica M-4, Jastrzębie, Beskidzka pow m2 cena: zł M-4, Jastrzębie, Pomorska pow. 62 m2 cena: zł spokojna okolica M-4, Jastrzębie, Szkolna pow. 55,7 m2 cena: zł spokojna okolica M-6, Jastrzębie, Poznańska pow m2 cena: zł spokojna okolica M6, Jastrzębie, Wielkopolska pow. 70,00 m2 cena: zł tel układ 2x2 M-3, Jastrzębie, Ruchu Oporu pow. 47,71 m2 cena: zł M-3, Wodzisław, os. 1 Maja pow. 38 m2 cena: zł M-4, Jastrzębie, Krasickiego pow. 48 m2 cena: zł M-4, Pawłowice, LWP pow. 62 m2 cena: zł DZIAŁKA, Jastrzębie, Mszana pow. 924 m2 cena: zł dobra cena DOM, Jastrzębie-Zdrój pow. 134 m2 działka: 2293 m2 cena: zł blisko centrum M-2, Jastrzębie, Konopnickiej pow. 28 m2, parter cena: zł spokojna okolica M5, Jastrzębie, Małopolska pow. 64,00 m2 cena: zł tel M-3, Jastrzębie, Wrocławska pow m2 cena: zł spokojna okolica M-4, Jastrzębie, Szkolna pow. 55,7 m2 cena: zł M-4, Jastrzębie, Wielkopolska pow. 57 m2 cena: zł dobra cena M3, Jastrzębie, Ruchu Oporu pow. 50,00 m2 cena: zł tel DZIAŁKI do wydzielenia Jastrzębie-Zdrój cena: 50zł/m2 cena: zł

8 8 ZNALAZŁEŚ CIEKAWĄ OFERTĘ? DZWONIĄC, POWOŁAJ SIĘ NA SERWIS JASNET.PL więcej na M2, Jastrzębie, Osiedle Przyjaźń pow m2 cena zł do zamieszkania, 4 p. M3, Jastrzębie, Śląska pow m2 cena zł balkon, parter M3, Jastrzębie, Beskidzka pow m2 cena zł do zamieszkania, parter M3, Jastrzębie, Wiejska pow m2 cena zł super cena, 1 p. M4, Jastrzębie, Śląska pow m2 cena zł Dom, Bąków pow m2 cena zł do kosmet. wykończenia Dom, Jastrzębie, Zdrój pow m2 cena zł działka 1240 m2 M2, Jastrzębie, Pomorska pow m2 cena zł po generalnym remoncie, 3 p. M3, Jastrzębie, Ruchu Oporu pow m2 cena zł typ szwedzki M3, Jastrzębie, Katowicka pow m2 cena zł, 9 p. M3, Jastrzębie, Wiejska pow m2 cena zł komfortowe, 1p. M4, Jastrzębie, Turystyczna pow m2 cena zł wysoki standard, 7 p. Dom, Żory pow m2 cena zł tylko kosmet. wewnątrz Dom, Gołkowice pow m2 cena zł dwurodzinny, działka 2h M2, Jastrzębie, Zielona pow m2 cena zł parter M3, Jastrzębie, Wrocławska cena zł ścisłe centrum, parter M3, Jastrzębie, Kusocińskiego pow m2 cena zł typ szwedzki, balkon, 2 p. M4, Jastrzębie, Centrum pow m2 cena zł apartament bezczynszowy, 2 p. M4, Jastrzębie, Os. VI pow m2 cena zł cena do negocjacji Dom, Jastrzębie, Górne pow m2 cena zł mieszkalno-usługowy Działka, Jastrzębie, Górne pow m2 cena zł okolice centrum M3, Jastrzębie, Warmińska pow m2 cena zł do negocjacji, 3 p. M3, Jastrzębie, Kusocińskiego pow m2 cena zł ukł. nieprzejściowy M3, Jastrzębie, Armii Krajowej pow m2 cena zł, 2 p. M4, Jastrzębie, Małopolska pow m2 cena zł, 3 p. M4, Jastrzębie, Harcerska pow m2 cena zł wysokie piętro Dom, Brzeźce pow m2 cena zł dwurodzinny, 1996 r. Działka, Jastrzębie, Młyńska pow m2 cena zł pod lasem M2, Jastrzębie, Krakowska pow m2 cena zł tel atrakcyjna lokalizacja M2, Jastrzębie, Górnicza pow m2 cena zł tel I piętro, do zamieszkania M3, Jastrzębie, Boża Góra Prawa cena zł tel duże nieprzejściowe pokoje M4, Jastrzębie, Kaszubska pow m2 cena zł dobra lokalizacja M4, Jastrzębie, Wielkopolska pow m2 cena zł tel nowe drzwi i okna! Dom, Gołkowice, Centrum pow m2 cena zł 2 domy w cenie jednego Dom, Jastrzębie, Kochanowskiego pow m2 cena zł tel atrakcyjna lokalizacja i cena M2, Jastrzębie, Poznańska pow m2 cena zł dobra lokalizacja M3, Jastrzębie, Armii Krajowej pow m2 cena zł bez nakładów finansowych M3, Jastrzębie, Poznańska pow m2 cena zł tel do odświeżenia M4, Pawłowice, Górnicza pow m2 cena zł układ szwedzki M5, Jastrzębie, Małopolska pow m2 cena zł bardzo niska cena Dom, Pawłowice, Centrum pow m2 cena zł bez nakładów, niska cena Działka, Zaborze pow m2 cena zł tel budowlana, sad, altanka M2, Jastrzębie, Wrocławska pow m2 cena zł tel bez nakładów finansowych M3, Jastrzębie, Marusarzówny pow m2 cena zł niskie piętro M3, Jastrzębie, Śląska pow m2 cena zł tel do odświeżenia M4, Jastrzębie, Łowicka pow m2 cena zł super niska cena! M5, Jastrzębie, Katowicka pow m2 cena zł tel do własnej aranżacji Dom, Gołkowice, Centrum pow m2 cena zł bez nakładów finansowych Działka, Godów, Podlesie pow m2 cena zł z projektem domu M2, Jastrzębie, Zielona pow m2 cena zł komfortowe, M3, Jastrzębie, Kusocińskiego pow m2 cena zł, w kuchni wyspa M3, Jastrzębie, Turystyczna cena zł bardzo niska cena M4, Pawłowice, Polna pow m2 cena zł układ szwedzki M6, Jastrzębie, Wielkopolska pow m2 cena zł tel do wprowadzenia Dom, Zebrzydowice, Centrum pow m2 cena zł ścisłe centrum Działka, Jastrzębie, Sadowa pow m2 cena zł tel działka zagospodarowana

9 więcej na ZNALAZŁEŚ CIEKAWĄ OFERTĘ? DZWONIĄC, POWOŁAJ SIĘ NA SERWIS JASNET.PL 9 Lokal, Jastrzębie, Zdrój pow m2 cena zł tel M3, Jastrzębie, Broniewskiego pow m2 cena zł M4, Jastrzębie, Os. Złote Łany cena zł tel mieszkanie z balkonem, super cena Dom, Jastrzębie, Górne pow. 158,50 m2 cena: zł nowo wybudowany dom Dom, Chybie, Mnich pow m2 cena zł Działka, Jastrzębie, Ruptawa pow m2 cena zł możliwość zakupu działek sąsiadujących Lokal, Jastrzębie, Zdrój pow m2 cena zł tel M3, Jastrzębie, Os. Bogoczowiec cena zł tel mieszkanie do wprowadzenia M6, Jastrzębie,Harcerska pow m2 cena zł okazja Dom, Jastrzębie, Dolne pow m2 cena zł sprzedaż lub wynajem 2500 zł mieszkalno-usługowy, wyłączność Dom, Wodzisław, Jedłownik pow m2 cena zł okazja cenowa Działka, Jastrzębie, Cicha pow m2 cena zł przemysłowo-usługowa M2, Jastrzębie, Kaszubska pow m2 cena zł dwupokojowe, do wprowadzenia okazja, M4, Jastrzębie, Os. Pionierów pow m2 cena zł tel mieszkanie do wprowadzenia M6, Jastrzębie, Opolska pow m2 cena zł tel hit cenowy, do własnej aranżacji Dom, Jastrzębie, Górne pow m2 cena zł budynek mieszkalno-usługowy Działka, Skrzyszów, Dębowa pow m2 cena zł tel budowlana, super cena 34 zł/m2 Działka, Jastrzębie, Stodoły pow m2 cena zł Lokal, Jastrzębie, Opolska pow m2 cena zł dom z lokalem w centrum M3, Jastrzębie, Śląska pow m2 cena zł doskonała lokalizacja M4, Jastrzębie, Pomorska pow m2 cena zł 1 piętro, balkon M4, Jastrzębie, Turystyczna pow m2 cena zł niska cena M5, Jastrzębie, Katowicka pow m2 cena zł wysoki standard Dom, Mszana, Wiśniowa pow m2 cena zł nowy dom! Działka, Jastrzębie, Grzybowa pow m2 cena zł tel dobra lokalizacja M2, Jastrzębie, Górnicza pow m2 cena zł tel atrakcyjna cena M3, Jastrzębie, 1000-lecia pow m2 cena zł niska cena M4, Jastrzębie, Kurpiowska pow m2 cena zł centrum miasta M4, Jastrzębie, Katowicka pow m2 cena zł widok na góry M6, Jastrzębie, Wrocławska pow m2 cena zł 1 piętro w centrum Dom, Jastrzębie, Moszczenica pow m2 cena zł dom na 1h działce Działka, Zebrzydowice, Akacjowa pow m2 cena zł z pozwoleniem na budowę M2, Jastrzębie, Północna pow m2 cena zł duży balkon M3, Jastrzębie, Centrum cena zł po generalnym remoncie M4, Pawłowice, Polna pow m2 cena zł tel cena do negocjacji M5, Jastrzębie, Marusarzówny pow m2 cena zł wysoki standard M6, Jastrzębie, Wrocławska pow m2 cena zł atrakcyjna lokalizacja Dom, Pilszcz za Raciborzem pow m2 cena zł dom w cenie mieszkania Działka, Jastrzębie, blisko centrum pow m2 cena zł super miejsce, pod lasem M3, Jastrzębie, Wielkopolska cena zł blok 105, parter M4, Jastrzębie, Wrzosowa pow m2 cena zł tel M4, Jastrzębie, Szkolna pow m2 cena zł dobra lokalizacja M5, Jastrzębie, Zielona pow m2 cena zł zamiana na dom Dom, Jastrzębie, Bzie pow m2 cena zł cena do negocjacji Działka, Jastrzębie, Boża Góra Pr. pow m2 cena zł tel budowlano-usługowa Działka, Jastrzębie pow m2 cena zł okazja

10 10 ZNALAZŁEŚ CIEKAWĄ OFERTĘ? DZWONIĄC, POWOŁAJ SIĘ NA SERWIS JASNET.PL więcej na Lokal, Jastrzębie, Moszczenica pow m2 cena zł lokal z rampą M3, Jastrzębie, 1000-lecia pow m2 cena zł do remontu M3, Jastrzębie, Turystyczna pow m2 cena zł zadbane M3, Jastrzębie, Os. Chrobrego pow m2 cena zł, wyspa w kuchni M4, Jastrzębie, Wielkopolska pow m2 cena zł wyposażenie pozostaje M6, Jastrzębie, Katowicka pow m2 cena zł układ 2x2 M6, Jastrzębie, Wielkopolska pow m2 cena zł układ 2x2, klimatyzacja M2, Jastrzębie, Os. Staszica pow m2 cena zł M3, Jastrzębie, Os lecia pow m2 cena zł zadbane M3, Jastrzębie, Os. Przyjaźń pow m2 cena zł ciekawie wykończone, umeblow. M4, Jastrzębie, Krasickiego pow m2 cena zł spokojne osiedle M5, Jastrzębie, Małopolska pow m2 cena zł spokojna okolica M5, Bielsko-Biała, Wapienica pow m2 cena zł bezczynszowe, do aranżacji Dom, Gogołowa pow m2 cena zł stan surowy otwarty M3, Jastrzębie, Zdrój pow m2 cena zł M3, Jastrzębie, Wiejska pow m2 cena zł spokojne osiedle M3, Jastrzębie, Os. Pionierów pow m2 cena zł atrakcyjna cena M4, Jastrzębie, Os. Arki Bożka pow m2 cena zł duży balkon M4, Jastrzębie, Os. Staszica pow m2 cena zł bezczynszowe, z umeblowaniem M6, Jastrzębie, Os. Gwarków pow m2 cena zł układ 2x2 Dom, Roczyny, Gronie pow m2 cena zł dwurodzinny, piękna okolica M3, Jastrzębie, Poznańska pow m2 cena zł centrum, duża kuchnia M3, Jastrzębie, Os. Staszica cena zł M3, Jastrzębie, Os. Arki Bożka pow m2 cena zł umeblowanie pozostaje M4, Jastrzębie, Os. Arki Bożka pow m2 cena zł M6, Jastrzębie, Wielkopolska pow m2 cena zł układ 2x2 M6, Jastrzębie pow m2 cena zł układ 3x1 Dom, Jastrzębie, Ruptawa pow m2 cena zł do wprowadzenia M3, Jastrzębie, Marusarzówny pow m2 cena zł tel super oferta, M3, Jastrzębie, Zielona cena zł tel centrum, podjazd dla osób niepełnosprawnych M4, Jastrzębie, Katowicka pow m2 cena zł tel ścisłe centrum duży balkon M4, Jastrzębie, Osiedle Barbary pow m2 cena zł tel , sprzedaż lub zamiana na M3 (parter) M5, Jastrzębie, Krakowska pow m2 cena zł tel niski blok, super lokalizacja Dom, Zebrzydowice, Górnicza pow. 180,00 m2 cena: zł tel centrum Zebrzydowic blisko szkoła M3, Jastrzębie, Os. Chrobrego pow m2 cena zł tel super komfortowe M3, Jastrzębie, Pomorska pow m2 cena zł tel po generalnym remoncie M3, Jastrzębie, Kaszubska pow. 42,00 m2 cena: zł tel pokoje nieprzejściowe M4, Golasowice pow m2 cena zł tel tanie mieszkanie okolice Pawłowic Dom, Jastrzębie, Poznańska pow m2 cena zł tel zabudowa szeregowa zaciszny zakątek Dom, Zbytków pow m2 cena zł tel możliwość ujęcia mieszkania w rozliczeniu M3, Jastrzębie, Poprzeczna pow m2 cena zł tel dziel. Zdrój, M2, Jastrzębie, Słoneczna pow m2 cena zł tel prestiżowa dzielnica M4, Jastrzębie, Centrum pow m2 cena zł tel z dużym balkonem M5, Jastrzębie, Wielkopolska pow m2 cena zł tel super lokalizacja sprzedaż lub zamiana na M3 Dom, Jastrzębie, Matejki pow m2 cena zł tel blisko centrum do remontu Działka, Jastrzębie, Dolne pow m2 cena zł tel blisko centrum druga linia zabudowy

11 informacje lipiec Zmiana trenera w Jastrzębskim! Sensacyjna wiadomoœæ z Jastrzêbskiego Wêgla! Po czterech latach owocnej pracy z Pomarañczowymi klub opuszcza trener Lorenzo Bernardi, który zwróci³ siê z proœb¹ do zarz¹du i rady nadzorczej o rozwi¹zanie kontraktu. Tymczasem Jastrzêbski ma ju nastêpcê najlepszego siatkarza XX wieku. Bêdzie nim niezwykle utytu³owany rodak Bernardiego, Roberto Piazza. 46-letni Piazza ma za sob¹ pracê w takich klubach, jak Pallavolo Parma, Sisley Treviso, Dynamo Moskwa i Bre Banca Lanutti Cuneo. W roli drugiego szkoleniowca by³ osiem razy mistrzem W³och, raz mistrzem Rosji, cztery razy zdobywa³ Puchar W³och, a po trzy razy triumfowa³ w Lidze Mistrzów i Pucharze CEV. Ju jako pierwszy trener zdoby³ z Treviso Puchar CEV, a z Cuneo osi¹gn¹³ fina³ Ligi Mistrzów. Co ciekawe, ekipa z Italii przegra³a z³oto Final Four w Omsku z Lokomotiwem Nowosybirsk, który jest teraz grupowym rywalem Pomarañczowych. To czwarty w³oski szkoleniowiec w Jastrzêbskim Wêglu po Tomaso Totolo, Roberto Santillim i Lorenzo Bernardim. - Mamy tutaj wszystko, co potrzebne, by walczyæ o wysokie cele. Zamierzam pracowaæ tak, by jeszcze bardziej podnieœæ poziom sportowy dru yny. Chcia³bym równie mieæ sta³y kontakt z Akademi¹ Talentów, poniewa potrzebujemy m³odszych zawodników. Trzeba ich uczyæ. Mamy szansê wypracowaæ sobie dobry model funkcjonowania w siatkar-kim œwiecie. Jastrzêbski Wêgiel jest moim pierwszym klubem w Polsce i mam nadziejê, e tak e klubem ostatnim. Chcê zatrzymaæ siê tutaj jak najd³u ej - oceni³ nowy trener Jastrzêbskiego Wêgla. Wielki powrót Zbigniewa Bartmana Sensacyjnych wieœci z Jastrzêbskiego Wêgla ci¹g dalszy. Oficjalna strona klubu poinformowa³a, i pomarañczowe barwy w przysz³ym sezonie ponownie ubierze Zbigniew Bartman, który po dwóch latach wystêpów w Resovii oraz Modenie wraca do Jastrzêbia, gdzie gra³ w sezonie 2011/2012. Zbigniew Bartman urodzi³ siê w 1987 roku w Warszawie. Ma za sob¹ wystêpy w takich klubach, jak Halkbank Ankara, Gazprom Surgut, Marmi Lanza Werona, Prisma Volley Taranto, Pallavolo Modena, Resovia Rzeszów, AZS Politechnika Warszawska czy AZS Czêstochowa. Na swoim koncie ma mistrzostwo Europy z reprezentacj¹ Polski z 2009 roku. Zagra³ równie na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Z Jastrzêbskim Wêglem w sezonie 2011/2012 wywalczy³ Klubowe Wicemistrzostwo Œwiata. Tradycyjnie dobry wybór Tradycyjnie dobry wybór, motto, widoczne na szyldach sklepów Gama, mo na uznaæ za sztandarowe has³o Jastrzêbskiej Spó³dzielni Spo ywców Spo³em, do której one nale ¹. Te popularne sklepy osiedlowe o charakterze ogólnospo ywczym s¹ znane wielu mieszkañcom z ich codziennych zakupów. Wielu z nich w³aœnie tam zaspokaja swoje bie ¹ce potrzeby, tam znajduj¹ akurat to, czego potrzebuj¹. Ale flagowym obiektem JSS w naszym mieœcie jest Centrum Handlowe Gwarek - pierwszy wielkopowierzchniowy dom towarowy w Jastrzêbiu. Jastrzêbska Spó³dzielnia Spo ywców Spo³em to najstarsza, najbardziej zas³u ona sieæ handlowa w mieœcie. Powsta³a w 1976 roku i dzia³a nieprzerwanie ju od 38 lat. Obecnie prowadzi dzia³alnoœæ w 8 placówkach detalicznych. Posiada równie piekarniê. Zatrudnia 98 pracowników i zrzesza 130 cz³onków. W czasach minionego systemu g³ównie to sklepy Spo³em by³y tymi, w których mieszkañcy mogli nabyæ nie tylko artyku³y pierwszej potrzeby, ale równie te, uchodz¹ce wówczas za deficytowe. Zarówno spo ywcze jak i przemys³owe. Historia Spó³dzielni obejmuje równie lata, w których dosz³o do wa nych zmian ustrojowych i ekonomicznych, kiedy w efekcie wprowadzono gospodarkê rynkow¹. By³y to i dla Spó³dzielni nie³atwe lata. Musia³a dopasowaæ swoj¹ specyfikê do zupe³nie nowych warunków i okolicznoœci. Stan¹æ w szranki z ostr¹ konkurencj¹. W³aœnie wtedy wyrasta³y jak grzyby po deszczu nowe wielkopowierzchniowe markety oraz dyskonty sieciowe, wchodzi³y du e sieci zagraniczne o potê nym potencjale, z którymi ciê ko by³o konkurowaæ. Wiele firm handlowych nie wytrzyma³o tej ostrej rywalizacji i zakoñczy³o swoj¹ dzia³alnoœæ w ca- ³ym kraju. JSS Spo³em potrafi³o siê jednak przetrwaæ, przekszta³ciæ w taki sposób, aby sprostaæ konkurencji i podj¹æ skuteczn¹ walkê o tutejszego klienta. Zarz¹d i pracownicy Spó³dzielni szybko doszli do wniosku, e jedyn¹ form¹ ich przetrwania i rozwoju jest dobra ocena w³asnych mo liwoœci, dopasowanie i znalezienie swojego miejsca na jastrzêbskim rynku. Zmniejszono stan posiadanych placówek, stawiaj¹c na uatrakcyjnienie pozosta³ych, nawi¹zano wspó³pracê z innymi sieciami handlowymi, jak i lokalnymi kupcami. Swoj¹ szansê w walce o klienta Spó³dzielnia znalaz³a poprzez umiejêtn¹ ofertê towarów dobrej jakoœci z ich atrakcyjn¹ cen¹, po³¹czenie swego wieloletniego doœwiadczenia z stosowaniem nowoczesnych rozwi¹zañ Pierwsze w Jastrzêbiu Centrum Handlowe Gwarek to obecnie du y, nowoczesny obiekt handlowy. Sk³ada siê z dwóch kondygnacji. Na pierwszym piêtrze mieœci siê samoobs³ugowy sklep przemys³owy, prowadzony przez JSS. Mo na tam zaopatrzyæ siê w prawie wszystko, czego potrzeba dla domu. Od poœcieli, chemii gospodarczej, po oryginalne nakrycia sto³owe czy prezenty na ka d¹ okazjê. Jeœli klient nie jest zdecydowany, co kupiæ, to na pewno otrzyma fachow¹ poradê sprzedawcy, który odpowiednio zaprezentuje towar. Pierwsze piêtro Gwarka to tak e galeria, w sk³ad której wchodz¹ butiki oferuj¹ce odzie, buty i inne atrakcyjne artyku³y. Klienci ceni¹ sobie te sklepy i do nich wracaj¹. Parter, g³ównie przeznaczony jest na handel artyku³ami spo ywczymi, Spó³dzielnia zdecydowa³a siê udostêpniæ wiod¹cym w tej bran- y sieciom handlowym. Do niedawna mieœci³ siê tam market FRAC, za kilka tygodni w tym miejscu swoje podwoje otworzy inny, Czerwona Torebka. Jego asortyment sk³ada siê m.in. z artyku³ów spo ywczych, napojów, w tym alkoholi, artyku³ów przemys³owych, chemii gospodarczej, kosmetyków i produktów paramedycznych, a tak e œwie ego pieczywa, owoców, warzyw i mro onek. Takie dobranie asortymentu sprawia, e mo na dokonaæ du ych zakupów w jednym centrum handlowym. Na atrakcyjnoœæ Gwarka wp³ywa równie to, znajduje siê w centrum miasta, a wiêc na wyci¹gniêcie rêki dla wielu okolicznych mieszkañców. Klienci zmotoryzowani nie maj¹ problemów z zaparkowaniem samochodu i mog¹ podjechaæ nim niemal pod same drzwi. Inne sklepy JSS, pod marka Gama, równie gwarantuj¹ wysok¹ jakoœæ za dobr¹ cenê. Dopasowane s¹ lokalizacj¹ powierzchni¹ i asortymentem do klienta osiedlowego. Towary tam oferowane s¹ zamawiane u sprawdzonych producentów. Poza tym Spó³dzielnia oferuje w³asne wyroby piekarsko-ciastkarskie, które zyska³y sobie sta³ych nabywców. Cech¹ tych cenionych sklepów osiedlowych jest nie tylko ciekawy asortyment, ale doœwiadczona obs³uga, gotowa doradziæ potrzebuj¹cym klientom i ws³uchaæ siê w ich istotne yczenia. Mo na œmia³o powiedzieæ, e w chwili obecnej jest to prawdopodobnie najtañsza sieæ w mieœcie. Szczególn¹ uwagê Spó³dzielnia zwraca na to, by placówki Spo³em" JSS nad¹ a³y za wymogami nowoczesnego rynku i wymagaj¹cego klienta, dlatego s¹ prowadzone w nich sta³e modernizacje poprawiaj¹ce ich wygl¹d, funkcjonalnoœæ i efektywnoœæ. Bardzo du ¹ uwagê przywi¹zuje siê do wyposa enia placówek w nowoczesny sprzêt komputerowy i kasowy. Wprowadza siê szereg promocji i zachêt. Zosta³a wprowadzona tzw. Karta Klienta oraz Karta Rodzinna 3+. Ten program lojalnoœciowy nagradza sta- ³ych klientów, oferuj¹c im specjalne punkty, za które mo na kupiæ atrakcyjny towar. Zakupy w sklepach JSS mo na dokonaæ równie za specjalne bony towarowe. Spo³em wychodzi równie do swoich klientów poprzez organizowanie licznych promocji czy festynów dla mieszkañców. Ciesz¹ siê one zazwyczaj du ¹ popularnoœci¹ uczestników. Rezultatem tych dzia³añ jest zwiêkszaj¹ce siê zainteresowanie klientów tymi placówkami. Jak mówi prezes Jerzy Kuszek Spó³dzielnia w ostatnim czasie odnotowuje sta³y wzrost liczby klientów œrednio o 6 proc. w skali roku, a w niektórych placówkach nawet do 30 proc. Równie pod wzglêdem ekonomicznym stwierdzono dodatni¹ dynamikê przychodów. S¹ to wiêc dobre prognozy na przysz³oœæ, która rysuje siê dla JSS ca³kiem optymistycznie. Zarz¹d rozwa a jeszcze wiele pomys³ów, które maj¹ uatrakcyjniæ ofertê dla klientów. Tradycyjnym has³em spó³dzielczoœci jest Spo³em znaczy razem natomiast Jastrzêbska Spó³dzielnia Spo ywców od ubieg³ego roku rozwija, szczególnie wœród pracowników now¹ misjê : Po pierwsze klient. JSS jest przekonana, e w³aœnie takie wspólne, wraz z klientami, dzia³anie pozwoli znaleÿæ formu³ê, która najlepiej zaspokoi ich potrzeby. Bêdzie to najwiêksz¹ satysfakcj¹ dla Spó³dzielni i gwarancj¹ jej miejsca i rozwoju na coraz bardziej wymagaj¹cym rynku.

12 12 lipiec 2014 Materiał sponsorowany Rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata Rz¹dowy program Bezpieczna i przyjazna szko³a by³ realizo-wany w latach Rok 2013 by³ og³oszony Rokiem Bezpiecznej Szko³y, a ide¹ przewodni¹ by³a zasada, e bezpieczn¹ szko³ê tworzy nie tylko dyrektor, ale tak e œwiadomi swych praw i obowi¹zków uczniowie, uczestnicz¹cy w programach nauczyciele, zaanga owani rodzice oraz wspieraj¹ce szko³ê œrodowisko zewnêtrzne, w tym jednostki samorz¹du terytorialnego, instytucje i organizacje pozarz¹dowe. Rz¹dowy program Bezpieczna i przyjazna szko³a realizuje ponadto jeden z kierunków polityki oœwiatowej pañstwa pn. Wzmacnianie bezpieczeñstwa w szko³ach i placówkach oœwiatowych. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i M³odzie y 19 listopada 2013 r. stwierdzi³a, e dzia³ania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeñstwa w szko³ach i placówkach systemu oœwiaty powinny byæ kontynuowane, a rz¹d przychyli³ siê do tego dezyderatu, podejmuj¹c decyzjê o wyd³u eniu realizacji programu do 2016 r. Kontynuacja programu w latach pozwoli utrzymaæ osi¹gniêty ju poziom szeroko rozumianego bezpieczeñstwa w szko³ach i placówkach systemu oœwiaty. Jednym z podstawowych zadañ na kolejne lata jest zwiêkszenie skutecznoœci dzia³añ wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeñstwa i tworzenie przyjaznego œrodowiska w szko³ach i placówkach systemu oœwiaty. Przewiduje siê, e w kolejnych latach propagowane bêd¹ postawy zwi¹zane z kreowaniem zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego œrodowiska szko³y i placówki. Dzia³ania ujête w programie maj¹ s³u yæ tak e zapobieganiu i przeciwdzia³aniu powstawaniu problemów i zachowañ problemowych dzieci i m³odzie y oraz promowaniu zdrowego stylu ycia. Program zak³ada: 1. Zwiêkszenie liczby dzia³añ zwiêkszaj¹cych potencja³ i zasoby szkó³ i placówek na rzecz tworze-nia bezpiecznego i przyjaznego œrodowiska szko³y i placówki. 2. Ustabilizowanie trendów lub zmniejszanie zakresu i nasilenia problemów i zachowañ problemowych dzieci i m³odzie y, w tym: a) zmniejszenie poziomu agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy; b) ustabilizowanie trendów lub zmniejszenie rozmiarów takich zachowañ jak: u ywanie substancji psychoaktywnych, uzale nienie od gier komputerowych, Internetu i hazardu; c) podniesienie umiejêtnoœci uczniów i wychowanków w zakresie prawid³owego funkcjonowania w œrodowisku cyfrowym, w szczególnoœci w œrodowisku tzw. nowych mediów; 3. Zwiêkszenie efektywnoœci dzia³añ dotycz¹cych rozwi¹zywania kryzysów rozwojowych i yciowych dzieci i m³odzie y, zwi¹zanych m.in. z wyjazdem rodziców za granicê w celach zarobkowych czy doœwiadczeniem przemocy w rodzinie. 4. Zwiêkszenie zaanga owania szkó³ i placówek na rzecz upowszechniania zdrowego stylu ycia wœród dzieci i m³odzie y oraz ich rodziców. Wprowadzenie tak szerokiego spektrum dzia³añ przyczyni siê do zmniejszenia liczby zdarzeñ /czynów karalnych na terenie szko³y/placówki (bêdzie to monitorowane poprzez statystyki policyjne), zwiêkszy liczbê dzieci i m³odzie y prowadz¹cych zdrowy styl ycia, spowoduje ponadto wzrost aktywnoœci szkó³/placówek na rzecz bezpieczeñstwa we wspó³pracy ze œrodowiskiem lokalnym. Dzia³ania dotycz¹ce promocji zdrowia i profilaktyki zachowañ problemowych dzieci i m³odzie y, w tym dzia³ania interwencyjne, bêd¹ prowadzone w szko³ach i placówkach. Poprzedzi je diagnoza problemów i potrzeb œrodowiska szko³y i placówki, która pozwoli zaplanowaæ dzia³ania naprawcze s³u ¹ce wymiernej poprawie sytuacji w danym obszarze interwencji. W czasie realizacji Programu bêdzie prowadzona ewaluacja bie ¹ca, której wyniki (w dalszym procesie monitorowania) bêd¹ podstaw¹ do okreœlenia oceny stopnia osi¹gania zak³adanych rezultatów. Realizacjê programu bêdzie nadzorowa³ powo³any przez ministra edukacji narodowej zespó³ koordynuj¹cy, w sk³ad którego wejd¹ przedstawiciele: Oœrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, Komendy G³ównej Policji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia, G³ównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, wyznaczeni przez ww. podmioty. Zespó³ ten pe³niæ bêdzie tak e rolê opiniodawczo-doradcz¹ w zakresie zadañ realizowanych w ramach Programu na poziomie centralnym. Na poziomie wojewódzkim zadania wynikaj¹ce z Programu bêd¹ koordynowaæ wojewodowie przy pomocy zespo³ów koordynuj¹cych, sk³adaj¹cych siê z przedstawicieli: jednostek samorz¹du terytorialnego, szkó³ i placówek, kuratoriów oœwiaty, policji oraz instytucji wspó³pracuj¹cych ze szko¹ i placówk¹, w tym podmiotów leczniczych, osób sprawuj¹cych profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹ nad uczniem; s³u b sanitarno-epidemiologicznych, pracowników s³u b spo³ecznych, centrów pomocy rodzinie, oœrodków lub punktów interwencji kryzysowej, specjalistycznych oœrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kuratorzy s¹dowi, organizacji pozarz¹dowych. Program bêdzie finansowany ze œrodków bud etu pañstwa. Jego koszt to 6 mln z³. W kolejnych latach œrodki na ten cel bêd¹ planowane w rezerwie celowej w wysokoœci nie wy szej ni 6 mln z³ rocznie. Źród³o: ZUS czy OFE? Od pierwszego kwietnia br. roku do koñca lipca Polacy mog¹ wybieraæ miêdzy ZUS a OFE. Zapraszam na stronê internetow¹ do zapoznania siê z informacjami, które mog¹ u³atwiæ wybór. A oto kilka wa nych informacji: Od 1 kwietnia do 31 lipca cz³onkowie OFE maj¹ mo liwoœæ zdecydowaæ, czy chc¹, aby czêœæ ich sk³adki emerytalnej trafia³a do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy sk³adka do OFE przekazywana bêdzie do koñca czerwca br. Wszyscy cz³onkowie OFE maj¹ 4 miesi¹ce na decyzjê, czy chc¹, aby czêœæ przysz³ej sk³adki emerytalnej trafia³a do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Ubezpieczeni mog¹ dokonaæ takiego wyboru po raz pierwszy. Wczeœniej czêœæ sk³adki by³a obligatoryjnie przekazywana OFE, a wybór ubezpieczonego ogranicza³ siê jedynie do wyboru konkretnego OFE, choæ w praktyce zdecydowana wiêkszoœæ osób (w ostatnich latach nawet ok. 80%) trafia- ³a do funduszu w drodze losowania. Wa ne! Pamiêtaj, e niezale - nie od Twojego wyboru tak jak dotychczas wiêksza czêœæ sk³adki bêdzie trafiaæ na Twoje indywidualne konto oraz subkonto w ZUS. Wybór dotyczy czêœci przysz³ej sk³adki (2,92% podstawy jej wymiaru ok. 1/7 sk³adki emerytalnej). Niezale nie od decyzji dotycz¹cej przysz³ej sk³adki, pozosta³e (po umorzeniu 3 lutego 2014 r. 51,5% jednostek rozrachunkowych) œrodki na rachunku w OFE nadal bêd¹ inwestowane przez fundusz. Osoby, które chc¹, aby czêœæ ich sk³adki emerytalnej trafia³a do OFE, musz¹ w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. z³o- yæ w ZUS oœwiadczenie o dalszym przekazywaniu sk³adki do OFE. Oœwiadczenie mo na z³o yæ: - osobiœcie, bezpoœrednio w ka - dej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz adresów na zus.pl) - listownie, oœwiadczenie mo na przes³aæ do ka dej jednostki terenowej ZUS, - w formie elektronicznej na Platformie Us³ug Elektronicznych ZUS (PUE) pue.zus.pl, przy czym: po zalogowaniu mo na wype³niæ oœwiadczenie i wys³aæ je przez Internet, bez zalogowania mo na je wype³niæ i wydrukowaæ w urzêdomacie w wybranych placówkach ZUS (wykaz 157 placówek na zus.pl) Z prac Sejmu: 10 lipca br. na 71 posiedzeniu pose³ Krzysztof Gadowski, jako Pose³ sprawozdawca w imieniu Komisji Gospodarki przedstawi³ S e j m ow i R P s p ra wozd a n i e w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakoœci paliw oraz niektórych innych ustaw. Równie w tym samym dniu pose³ wyst¹pi³, jako przedstawiciel klubu parlamentarnego przedstawi³ stanowisko klubu wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa wêgla kamiennego w Jak w swojej wypowiedzi na sali Sejmowej zaznacza³ pose³ Gadowski przedstawiaj¹c stanowisko Klubu Parlamentarnego PO: Jedno trzeba zauwa yæ - e by³y lepsze i gorsze czasy. Te spó³ki generalnie sukcesywnie wywi¹zywa³y siê z tego obowi¹zku, w tym przypadku równie, dlatego e gdyby spó³ki te przez dwa miesi¹ce przesta³y siê zobowi¹zywaæ, musia³by równie zgodnie z prawem sp³aciæ te wszystkie zobowi¹zania - trzeba to powiedzieæ - natychmiast. Ale co siê sta- ³o? W tym czasie równie popsu³a siê koniunktura na wêgiel, mamy tego przyk³ad, co trwa do dzisiaj. Spad³y, obni one zosta³y ceny na wêgiel. Mamy nadpoda wêgla. W zwi¹zku z tym górnictwo prze- ywa kryzys, bo w roku 2013 Kompania Wêglowa zanotowa³a prawie 700 mln straty netto. Spó³ka Restrukturyzacji Kopalñ generalnie jest dofinansowywana przez pañstwo. Te koszty, czyli œrodki wp³ywaj¹ce do tej spó³ki z bud etu pañstwa, to kwota prawie 300 mln z³. W tej sytuacji, w tej trudnej sytuacji dla górnictwa Platforma Obywatelska wychodzi naprzeciw problemom i proponuje przyjêcie ustawy, która przesunê³aby termin sp³aty tych zobowi¹zañ, który mia³ up³yn¹æ do roku 2015, o dwa lata, a do koñca roku 2016, pod warunkiem e zostan¹ równie doliczone odsetki i sp³ata bêdzie siê odbywa³a na podstawie regulaminu, w sta³ych ratach, które zostan¹ wypracowane przez te spó³ki, o których mówi³em wczeœniej, w porozumieniu z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Pose³ Krzysztof Gadowski nale y do grupy najbardziej aktywnych pos³ów. W obecnej kadencji pracuje w dwóch Komisjach Sejmowych: Komisja Unii Europejskiej oraz Komisja Gospodarki, gdzie pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego, jest równie przewodnicz¹cym podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania, jakoœci paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach. Zespo³y Parlamentarne, w których pracuje pose³ to: Parlamentarny Zespó³ ds. Energetyki, Parlamentarny Zespó³ ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Parlamentarny Zespó³ "Pakiet - Stop" - cz³onek prezydium, Poselski Zespó³ Stra aków - wiceprzewodnicz¹cy zespo³u. W obecnej kadencji od 2011r: - 99 razy pose³ wystêpowa³ na posiedzeniach Sejmu, z czego 10 razy, jako pose³ sprawozdawca - z³o y³ 184 interpelacje, - 31 zapytañ, - 16 pytañ w sprawach bie ¹cych, - bra³ udzia³ w udzia³ 99.76% g³osowañ w Sejmie RP (3695 z 3704 g³osowañ). Informacja prasowa biura poselskiego

13 publicystyka lipiec 2014 To był koszmar! Pokój by³ ma³¹ klitk¹, ledwo mieszcz¹c¹ ³ó ka. O widoku z balkonu mogliœmy zapomnieæ, bo nie by³o balkonu. Zreszt¹, co to by³ za widok, mogliœmy podziwiaæ pchli targ. Jedzenie nawet zjadliwe, ale porcje tak wydzielone, co kot nap³aka³. Trzeba by³o sobie dokupywaæ, eby nie chodziæ g³odnym to wakacyjna relacja mieszkanki Jastrzêbia, która w ostatnim czasie skorzysta³a z us³ug jednego z biur podró y w mieœcie. Sezon urlopowy w pe³ni, a wiêc, zróbmy wszystko, aby wymarzony wyjazd, nie zamieni³ siê w koszmar. I po co ta histeria?! Chwili, w której coœ ciê obudzi³o, nie zapomnisz nigdy. By³a druga w nocy. Zlany potem trzyma³eœ siê kurczowo za g³owê. Myœla³eœ, e odlatujesz. Ostatkiem si³ dotar³eœ do ³azienki. Tam, odbijaj¹c siê od œcian, próbowa³eœ ugasiæ pragnienie. Bezskutecznie. I znowu droga do pokoju. Œwiat wiruje jak œnie ny p³atek. Chwytasz telefon. Wystukujesz na klawiaturze trzy niepozorne cyfry S³ucham? Pogotowie ratunkowe odzywa siê ciep³y kobiecy g³os. Czy mog³eœ przypuszczaæ, e w³aœnie zaczynaj¹ siê twoje prawdziwe k³opoty? 13

14 14 lipiec 2014 w regionie PAW OWICE Pożegnano Wójta Pawłowic 16 lipca po egnaliœmy Wójta Gminy Paw³owice Damiana Galuska. Rodzina, delegacje i ponad tysi¹c mieszkañców gminy Paw³owice uczestniczy³o w ostatnim po egnaniu wójta. Uroczystoœæ pogrzebowa odby³a siê w koœciele œw. Jana Chrzciciela w Paw³owicach. Mszy a³obnej przewodniczy³ ks. Eugeniusz Paruzel, proboszcz paw³owickiej parafii. W uroczystoœci pogrzebowej bra³o udzia³ tak e liczne grono kap³anów, w tym dwaj poprzedni proboszczowie, ks. Gerard Wochnik i ks. Florian Ludziarczyk. Obecni byli tak e proboszczowie wszystkich parafii katolickich i ewangelickich z terenu gminy. Homiliê wyg³osi³ ksi¹dz kanonik Florian Ludziarczyk. Ponadto, proboszcz parafii w Golasowicach wicedziekan Roman Grabowski odczyta³ list arcybiskupa seniora Damiana Zimonia skierowany do rodziny i najbli szych zmar³ego. W imieniu spo³ecznoœci ewangelickiej parafian z Golasowic i Warszowic g³os zabra³ ks. proboszcz Tadeusz Makula, który podkreœli³ dobr¹ wspó³pracê z wójtem i jego zas³ugi dla ekumenizmu. W oprawie uroczystoœci pogrzebowej uczestniczy³a orkiestra dêta KWK Pniówek, Chór "Animato", zespó³ Talizman z Paw³owic, dziesi¹tki pocztów sztandarowych, liczne zastêpy stra aków, górnicy i zespo³y folklorystyczne w strojach ludowych. Wœród delegacji uczestnicz¹cych w ceremoniach znaleÿli siê parlamentarzyœci, ministrowie, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, dyrektorzy instytucji pañstwowych, wojewódzkich, gminnych, samorz¹dowcy (wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci gmin powiatu pszczyñskiego, gmin nale ¹cych do lokalnej grupy rybackiej abi kraj, gmin i miast oœciennych oraz liczne grono samorz¹dowców, przyjació³ wójta z ró nych zak¹tków kraju), przedstawiciele organizacji spo³ecznych i przedsiêbiorcy z terenu gminy oraz koledzy ze studiów i technikum. Nie zabrak³o delegacji zagranicznych. Na uroczystoœci pogrzebowe przybyli potomkowie paw³owickich w³aœcicieli ziemskich rodziny Reitzenstein: Anke von Arnim z mê em Rudigerem oraz starosta Tepliczki nad Vahom Viliam Mrazik z ma³ onk¹. W imieniu najbli szych wspó³pracowników Wójta Damiana Galuska oraz jego przyjació³ z pracy w Urzêdzie Gminy i KWK Pniówek nad grobem g³os zabra³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy Paw³owice pan Franciszek Dziendziel. ZEBRZYDOWICE Przybędzie kamer Fot. UG Paw³owice 5 dodatkowych kamer pojawi siê w gminie Zebrzydowice. W ramach rozbudowy istniej¹cego ju monitoringu, Urz¹d Gminy og³osi³ w³aœnie przetarg na monta kolejnych urz¹dzeñ. W³adze gminy Zebrzydowice postanowi³y, e dodatkowe kamery pojawi¹ siê w Zebrzydowicach na zamku, w amfiteatrze oraz na budynku Urzêdu Gminy. Równie zamek w Koñczycach Ma³ych doczeka siê monitoringu, jak równie szko³a w Kaczycach. Wszystkie firmy zainteresowane rozbudow¹ monitoringu w Zebrzydowicach mog¹ przyst¹piæ do przetargu. Warunkiem jest jednak to, aby oferent wykaza³, e zrealizowa³ w ostatnim okresie 3 lat co najmniej dwie us³ugi w zakresie monta u sieci monitoringu wizyjnego. paÿdziernika. WODZIS AW-ŒL SKI Zainteresowanie "Giewontem" rośnie Roœnie zainteresowanie wodzis³awskim Giewontem, czy jak kto woli Wzgórzem Zakochanych. Dotychczas zg³osi³o siê ju czterech zainteresowanych inwestorów. W zwi¹zku z tym urzêdnicy przygotowuj¹ siê do og³oszenia przetargu, którego przedmiotem bêdzie zawarcie umowy najmu. Kilka tygodni temu do prezydenta zg³osi³o siê ma³ eñstwo, które przedstawi³o swój pomys³, a tak e odpowiednie œrodki na zagospodarowanie tego kultowego, szczególnie dla kolejnych pokoleñ m³odzie y, miejsca znajduj¹cego siê w Parku Miejskim. Zgodnie z ich planem na parkowym wzgórzu ma powstaæ lokal gastronomiczny. Dla zabezpieczenia poniesionych nak³adów potencjalni inwestorzy zwrócili siê z wnioskiem o podpisanie umowy najmu na lat 20. Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodê na podpisanie umowy najmu na tak d³ugi okres i odst¹pienie od procedury przetargowej. Podczas dyskusji prezydent zadeklarowa³, e odst¹pienie od przetargu bêdzie mia³o miejsce tylko wtedy, gdy na podpisanie umowy nie bêdzie innych chêtnych. Parkowe wzgórze okaza³o siê jednak atrakcyjnym miejscem bowiem w ci¹gu kilkunastu dni swoje zainteresowanie zg³osi³o trzech kolejnych inwestorów. Do dzisiaj cztery podmioty zadeklarowa³y chêæ najmu tego terenu i ewentualnego zainwestowania w³asnych œrodków. Dlatego te, zgodnie z deklaracj¹ prezydenta, miasto szykuje siê do przetargu. W pierwszej kolejnoœci musimy zleciæ wykonanie operatu szacunkowego. wyjaœnia Barbara Chrobok, rzecznik prasowy Urzêdu Miasta w Wodzis³awiu Œl¹skim. CIESZYN Miasto w szponach hazardu? UM Wodzis³aw Œl¹ski Cieszyn - urocze, zabytkowe miasteczko z piêknym rynkiem, charakterystycznym wzgórzem i... mo liwoœci¹ do wpadniêcia w szpony hazardu. Tak przynajmniej twierdzi jeden z mieszkañców tego miasta, który twierdzi, e lokale z automatami do gier wyrastaj¹ w Cieszynie jak grzyby po deszczu. "Czy naprawdê w³adze Cieszyna nie dostrzegaj¹ problemu? W przeci¹gu kilku miesiêcy otwarto kilka punktów i to w widocznych, turystycznych lokalizacjach. Cieszyn chce przyci¹gn¹æ turystów w taki sposób? Dodatkowo punkty te czêsto otwarte s¹ 24h na dobê, zatem po 22 w centrum miasta kawiarnie bêd¹ zamkniête ale pograæ na automatach bêdzie mo na na ka dej ulicy!" - pisze zbulwersowany mieszkaniec Cieszyna. Burmistrz Cieszyna Mieczys³aw Szczurek, na miejskiej stronie internetowej broni siê, e to nie w³adze miasta odpowiedzialne s¹ za wydawanie zezwoleñ na powstawanie tego typu punktów i magistrat ma zwi¹zane rêce. "Reasumuj¹c, w³adze naszego miasta jak najbardziej dostrzegaj¹ problem, ale ja jako Burmistrz nie wydajê wy ej wspomnianych zezwoleñ i dopóki prawo siê nie zmieni, nie mam niestety najmniejszego wp³ywu na iloœæ powstaj¹cych punktów hazardowych" - wyjaœnia Mieczys³aw Szczurek na stronie Jastrzębie-Zdrój 26 lipca Rajd rowerowy Mama, Tata i Ja, start godz z jaru przy ul. Turystycznej, op³ata 8 z³ (do lat 19) i 15 z³. 27 lipca Koncert w Parku Zdrojowym, ZBIGNIEW FORYŒ BAND, wstêp wolny. 28 lipca Letnie kino Parkowe, film pt. Powtórne narodziny, godz , wstêp wolny lipca Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Wielkopolska), warsztaty bi uterii artystycznej, godz. 17, wstêp wolny. 30 lipca Muzyczne œrody, koncert zespo³u PANCAKES, godz. 18, wstêp wolny. Żory 1 sierpnia Koœció³ pod wezwaniem mi³osierdzia Bo ego Inaguracyjny koncert VIII Festiwalu Twórczoœci Religijnej "Fide et Amore. Start: godz , wstêp wolny. 2 sierpnia ory Cup 2014/ Polish Rolling League Park Cegielnia, start: 11:00, szczegó³y Wodzisław-Śląski lipca Reggae Festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi, Park Miejski, wstêp wolny, szczegó³y Pawłowice 27 lipca Koncert zespo³u Happy Folk. Park im. ks. St. Pisarka w Paw³owicach. Start: godz , wstêp wolny. Cieszyn 26 lipca Cieszynfest. W programie: warsztaty ceramiczne, pokazy walk, konkursy ekologiczne, wystawy, spotkania z policjantami, koncert zespo³u Chigaga Gropu. Wzgórze Zamkowe, start: godz , wstêp wolny. Imprezy wyjazdowe 3 sierpnia Wycieczka PTTK na Pilsko, cena 35 z³, (info. PTTK, siedziba na Stadionie Miejskim). 24 sierpnia Do ynki w Ustroniu, 60 z³ z obiadem. 10 sierpnia Wycieczka PTTK grupa Leskowiec, Gorzeñ, Wadowice (info. PTTK, siedziba na Stadionie Miejskim). 16 sierpnia Wycieczka: G³ogówek, Prudnik, Nysa, Brzeg, 100 z³ (z obiadem). 23 sierpnia Wycieczka do Wroc³awia, 100 z³ (z obiadem) wrzeœnia Wycieczka do Krynicy, zwiedzanie cerkiew ³emkowskich, wy ywienie i autokar, 360 z³. 5 paÿdziernika Spektakl taneczny do muzyki zespo³u ABBA i Snu nocy letniej, I i II rz¹d 60 z³. Kontakt do powy szych imprez wyjazdowych: Aktywny Senior, tel

15 ogłoszenia lipiec Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 50 punktach na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in: McDonald s - ul. Pi³sudskiego 37 Galeria "Jastrzêbie" (Trafika) - ul. Warszawska 2 Galeria Zdrój (Matras) - ul. Podhalañska 26 CH GWAREK, ul. Harcerska 1 DH K³os - ul. Koœciuszki 2 Biedronka - ul. Pszczyñska Delikatesy Centrum - ul. Opolska 5 Ma³a Galeria, sklep HIT, al. Pi³sudskiego 25 TESCO - al. Pi³sudskiego 2a Avita - ul. S³owackiego 1 Delikatesy Centrum - ul. Ogrodowa 1 Sklep ogólnospo. - ul. Wiejska 29 Polo Market - 11 Listopada 2 Papirus -os lecia Market Œwistak - ul. Trugutta 61 UG Zebrzydowice - ul. Ks. Janusza 6 Sklep ABC - ul. Wiejska 13B ABC - ul. Ruchu Oporu 3 Lewiatan - ul. Komuny Paryskiej 1 JSS Spo³em - ul. Kusociñskiego 22 Mini Market - ul. Marusarzówny 21 JSS Spo³em - ul. Wyspiañskiego 25 Waldi - ul. Ligonia 6 WSS nr 2 - al. Jana Paw³a II 7 Netto - al. Jana Paw³a II 2 JasNet - al. Jana Paw³a II 1 Market Œwistak - ul. Ks. P³onki 1 Delikatesy Centrum - ul. Cieszyñska 116A Jakpol - ul. Ruchu Oporu 2 Piekarnia Jedynka - ul. Rolnicza 154 S³awik - ul. Beskidzka 11a Delikatesy Centrum - ul. Jasna 11 JSS Spo³em - ul. Katowicka 24 SPAR - ul. Mazowiecka 24 Le Clerc - al. Pi³sudskiego 35 Sklep Magda - ul. Turystyczna 63a Jedynka - ul. Wroc³awska 725 Auchan (Matras) - ory Galeria Karuzela - Wodzis³aw, ul.targowa 19 Carrefour - Paw³owice, ul. LWP 22 Intermarche Paw³owice, ul. Œwierczewskiego 59A Netto - Œwierklany, ul. Koœcielna 6 Biedronka Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego Market Œwistak Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A Market Jantar Zebrzydowice, ul. S³owackiego 2a Dom Handlowy Klockiewicz Wodzis³aw Œl¹ski, ul. S³owackiego 1 Salon Komputerowy ComalandBD Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kubsza 26A Sklep spo ywczy, Mszana, ul. 1 Maja 236 Lewiatan Go³kowice, ul. 1 Maja 143 Brago Godów, ul. 1 Maja 26 A Lewiatan Mszana, ul. 1 maja 73 A Najbliższe wydanie już 8 sierpnia 2014! OGŁOSZENIA Ustroñ-Promocyjne Turnusy Sanatoryjne od 699 z³/os,7 nocy, 5 zabiegów oraz Wczasy Rehabilitacyjno-Wypoczynkowe od 582z³/os, 6 nocy, 10 zabiegów. Tel: , Bar Mleczny "Nó Widelec" zatrudni kierowcê (w³asne auto z instalacj¹ gazow¹) praca od poniedzia³ku do pi¹tku 11:00-18:00, sobota 12:00-17:00. Podania tylko osobiœcie w lokalu. Jastrzêbie ul. Wieczorka 2a Zatrudniê 1 osobê do wykafelkowania pomieszczeñ. Praca na okres oko³o 4 miesiêcy, na terenie Jastrzêbia. Wiêcej informacji pod numerem tel: Pizzeria Malibu w Jastrzêbiu zatrudni osoby z doœwiadczeniem do pracy w kuchni. Umowa o pracê, dobre zarobki. Tel Praca dla ambitnych i przedsiêbiorczych w najwiêkszej firmie ubezpieczeniowej umowa agencyjna. Min. œrednie wykszta³cenie. Nie wymagamy doœwiadczenia. List motywacyjny i CV na adres: Zatrudnimy dekarza, kafelkarza i pracownika ogólnobudowlanego z doœwiadczeniem, najlepiej z samochodem. Telefon kontaktowy: Firma transportowa Uniwar w Warszowicach zatrudni kierowcê z kategori¹ C+E na trasy miêdzynarodowe. Cv proszê przesy³aæ na adres: Myślisz o zmianie samochodu? A może planujesz remont mieszkania? Sprawdź ofertę SZYBKIEJ POŻYCZKI do zł Na dowolny cel Szybka obsługa Minimum formalności Zatrudniê instalatorów Tv, Internet, Telefon. Wymagane prawo jazdy i chêæ do pracy. Nie wymagam doœwiadczenia. Cv proszê przes³aæ na adres mailowy. Podejmê pracê jako opiekunka - opieka przy osobach starszych, chorych, niepe³nosprawnych. Opiekun(ka) Med. Tel Zatrudniê kierowcê kuriera, praca od pon-pi¹tku, doœwiadczenie w prowadzeniu busa, niekaralnoœæ, Cv na maila lub po 18tej. Centrum Ogrodnicze zatrudni na stanowisku Sprzedawcy. Wymagane doœwiadczenie w bran y ogrodniczej i/lub wykszta³cenie ogrodnicze. Cv proszê przes³aæ mailem. Szukamy barmankê z doœwiadczeniem i dyspozycyjn¹, z aktualna ksi¹ eczk¹ na okres letni z mo liwoœci¹ przed³u enia. Proszê o oferty osób zdecydowanych. "Desperados" Do wynajêcia w centrum Jastrzêbia lokal gastronomiczny z czêœciowym wyposa eniem. Pow. 160m2. Mo e byæ wykorzystany na inn¹ dzia³alnoœæ. Kontakt: Sprzedam dzia³kê budowlan¹ (Ruptawa, ul. D³ugosza) pow. 11ar, cicha i spokojna okolica - las w odleg³oœci 300m, media: gaz i woda. Wiêcej informacji: proszê dzwoniæ po 18:00 Wydzier awiê lub kupiê pole w obrêbie Jastrzêbia-Zdroju (do 10 km) tel Sprzedam dom o przeznaczeniu handlowo-us³ugowym, bez poœredników ul. Pszczyñska (Jastrzêbie Górne) na dzia³ce 13 ar 1 kondygnacja 100m2 pow. Gosp., 2. i 3 kondyg m2 czêœæ mieszkalna. Stan niepe³ny deweloperski, cena 449 tys. z³. Tel AZBEST-dofinansowanie dodemontażuiutylizacji. DEKARSTWO-10latgwarancji!, rynny,kominy,ocieplenia, montażokienidrzwi. BUDOWADOMÓW-remonty, wylewki,wod-kan,co, zabudowapoddaszy, Wynajmê mieszkanie M-6, na ulicy Turystycznej (Blok 415). Op³aty 1500z³ (W tym czynsz + media - œwiat³o, gaz) Zainteresowanych proszê o kontakt Wynajmê m3 na osiedlu VI. Œwietna lokalizacja!!!! media oraz zwrotny depozyt w wysokoœci 600 pln. Tel Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ w Zebrzydowicach (ul. Topolowa). Na dzia³ce: drzewa owocowe i inne oraz krzewy. Jest pergola, WC, wêdzok, zbiornik na wodê. Mo liwoœæ pod³¹czenia pr¹du. Do kupienia równie traktorkosiarka. Kontakt: Kupiê dzia³kê budowlan¹ min. 8 ar w okolicy Jastrzêbia. Cena do 40 tys. z³. Wiêcej informacji pod nr tel Sprzedam piêkny dom z wyposa eniem i umeblowaniem, Pow. 137 m2 z gara em i 100 m2 piwnic do zagospodarowania, dzia³ka 1057 ha w atrakcyjnej okolicy - ul. Go³êbia (Jastrzêbie). Tel , M4 do wynajêcia od zaraz, ul. Wielkopolska. Odstêpne 550 z³, kaucja 1300 z³. Tel Oddam gruz. W³asny transport WIĘCEJ NA Masz ciekawy temat? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Masz informację z pierwszej ręki? ZADZWOŃ LUBNAPISZ JasNet Jastrzębski Portal Informacyjny Al. Jana Pawła II 1/15A (budynek PAWBUD, II piętro) Jastrzębie-Zdrój tel Redaktor naczelny: Zbigniew Wachowiec Skład i opracowanie graficzne: silesiapresse.com : tel Wszelkie prawa do opracowań graficznych zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

16 16 lipiec 2014 sport Jedna żona, jeden klub Jest 11 kwietnia 2001 roku. Hala w Szerokiej pêka w szwach, a jastrzêbscy siatkarze prowadz¹ z Czarnymi Radom w trzecim secie 21:14. W przypadku zwyciêstwa na ich szyjach po raz drugi w historii, dok³adnie w dziesi¹t¹ rocznicê pierwszego ligowego podium, zawisn¹ br¹zowe medale. Tymczasem goœcie zaczynaj¹ goniæ. Trener Jan Such wprowadza na parkiet 39-letniego Leszka Dejewskiego. Piêtrowa trybuna "Kurnik Areny" z radoœci¹ i uznaniem wita klubow¹ legendê. Weteran zdobywa punkt atakiem, a nastêpnie zabiera siê za serwis. Swoim firmowym, idealnie trafiaj¹cym w punkt zagraniem popularny "Bu³a" sprawia spory problem rywalom, którzy nie potrafi¹ wyprowadziæ skutecznej akcji. Koñczy siê na 25:19. Strzelaj¹ korki od szampana. Jastrzêbie znów z medalem. Ogromna radoœæ przeplata siê z nostalgi¹. W³aœnie w tej chwili Leszek Dejewski po egna³ siê z trykotem zawodnika... Naszego bohatera spotykamy w hali Jastrzêbskiego Wêgla przy ulicy Reja. Zbli a siê trening jednego z roczników Akademii Talentów, który Dejewski poprowadzi wraz z Jaros³awem Kubiakiem, ojcem Micha³a. Kubiak jest bardzo wymagaj¹cy wobec m³odych, a Dejewski ze spokojem t³umaczy im, co warto poprawiæ. Doskonale siê uzupe³niaj¹. - Akademia Talentów to takie "dziecko" prezesa Zdzis³awa Grodeckiego, który podkreœla³, e trzeba inwestowaæ w m³odzie. Mawia³, e gry w siatkówkê to mo na nauczyæ nawet krzes³o, ale wychowaæ m³odego cz³owieka, to ju zupe³nie inna sprawa. Bêdziemy mieli satysfakcjê, jeœli uda siê do pierwszej dru yny dostarczyæ tak¹ pere³kê, jak¹ obecnie jest Jakub Popiwczak. Wyniki i medale nie s¹ najwa niejsze. Ja mam w domu skrzynkê medali, na które mogê spojrzeæ z sentymentem, ale to wszystko. Wychowanie m³odych na porz¹dnych ludzi, nie tylko na siatkarzy, ale te dyrektorów szkó³ czy firm, to jest satysfakcja - mówi Dejewski. M³odzi udaj¹ siê na rozbieganie, a pan Leszek zaprasza do swojego biura. - Legenda to za du e s³owo - mówi z humorem, gdy pada pytanie, dlaczego jakiœ czas temu powiedzia³, e wci¹ pracuje na swoje nazwisko. On. Leszek Dejewski. Trzydzieœci lat w jastrzêbskiej siatkówce. Sta³oœæ w uczuciach godna Alexa Fergussona. Wracamy do lat siedemdziesi¹tych. Jesteœmy w Bielsku-Bia³ej. Mieœcie, które wówczas zyska³o rangê wojewódzkiego, czego m³odsi czytelnicy zapewne nie pamiêtaj¹. Zarówno do siatkówki, jak i do samego Jastrzêbia Leszek Dejewski trafi³... trochê przypadkowo. W ósmej klasie podstawówki wci¹ waha³ siê, jak¹ dyscyplinê wybraæ. Wysoki i sprawny goœæ by³ ³akomym k¹skiem dla wielu sekcji. - Z racji warunków fizycznych uczestniczy³em równie w meczach siatkówki. Poszed³em na kilka treningów, ale nie pokocha³em tej dyscypliny od razu. Tu trzeba by- ³o siê sporo napociæ, a ponadto kazali mi robiæ jakieœ dziwne rzuty, których wówczas nie umia³em - œmieje siê Dejewski. - Po dwóch treningach chcia³em daæ sobie spokój, ale nauczyciel mnie "zaszanta owa³", e jak nie wezmê siê za granie, to bêdê mia³ problemy z nauk¹ - wspomina. Postanowi³ zostaæ. Z³apa³ bakcyla i to do tego stopnia, e zosta³ zauwa ony przez ówczesnego trenera bielskiego W³ókniarza, Wiktora Kreboka. Kilka lat póÿniej szkoleniowiec skierowa³ do Dejewskiego s³owa, które zdecydowa³y o przysz³oœci 21- letniego zawodnika: - Widzê ciê w swoim zespole. To "w swoim zespole" nie okreœla³o jednak punktu docelowego przenosin, gdy Krebok by³ wówczas w po³owie drogi miêdzy andrychowskim Beskidem a Jastrzêbiem. Ostatecznie wybra³ ekipê drugoligowca z "Miasta M³odoœci, Pracy i Pokoju", zatem z nim przyszed³ i Leszek Dejewski. Pocz¹tki by³y... zreszt¹ sami pos³uchajcie. - Wraz z on¹ byliœmy za- ³amani, gdy przyjechaliœmy do Jastrzêbia w 1983 roku - wspomina Dejewski. Starsi kibice na pewno pamiêtaj¹ jeden wielki plac budowy, jakim w pierwszej po³owie lat osiemdziesi¹tych wci¹ by³o nasze miasto. A przecie pan Leszek trafi³ do Jastrzêbia z Bielska, nazywanego "ma- ³ym Wiedniem". - Wtedy Jastrzêbie wygl¹da³o inaczej ni dziœ. Przyjecha³em za chlebem. Nie podoba³o mi siê tu, nie bêdê tego ukrywa³. Ale powiedzieliœmy sobie z on¹, e wytrzymamy dwa lata i potem zobaczymy - mówi z humorem Dejewski widz¹c uœmiechy u swoich rozmówców. Nie tylko bowiem wytrzymali piêtnaœcie razy d³u ej, ale i zadomowili siê na Œl¹sku. - Z roku na rok by³o coraz lepiej. Pojawili siê nowi znajomi, przyjaciele. Klub siê rozwija³. Poza tym, by³o blisko do Bielska, wiêc w ka dej chwili mogliœmy odwiedziæ rodzinê. Nie czuliœmy roz³¹ki - wyjaœnia szkoleniowiec. Od tego 1983 roku w jastrzêbskiej siatkówce zaczê³o dziaæ siê lepiej. W sekcjê mocno zaanga owa³ siê s³ynny dyrektor KWK Borynia, zmar³y pó³ roku temu Bohdan Borowy. Dejewski stawia go w jednym rzêdzie z innymi zas³u onymi dla siatkówki osobami, wymieniaj¹c kolejnych prezesów: Romana Chwastyka, S³awomira Koz³owskiego i, wreszcie, obecnego sternika Jastrzêbskiego Wêgla, Zdzis³awa Grodeckiego. Za czasów Borowego powsta³a nowa hala, w której klub przyjmowa³ goœci do czasu przebudowy areny przy al. Jana Paw³a II. - Œmiej¹ siê teraz z tej naszej hali, ale to by³ obiekt, w którym naprawdê bardzo dobrze siê gra³o. Mieliœmy œwietny kontakt z kibicami - mówi nasz bohater. Szeœæ lat póÿniej, w 1989 roku dru yna wywalczy³a historyczny awans do I ligi, o który bi³a siê przez kilka ostatnich sezonów. - To by³o dla nas jak spe³nienie marzeñ. Nieskromnie powiem, e awansowaliœmy maj¹c naprawdê dobry zespó³. Mecze wygrywaliœmy dziêki grze kolektywnej. By³a œwietna atmosfera. Spotykaliœmy siê prywatnie, a nasze rodziny do dziœ siê odwiedzaj¹. Ta przyjaÿñ naprawdê pomaga³a w treningach. Znaliœmy siê jak te ³yse konie - promienieje Leszek Dejewski. Pierwszy sezon okaza³ siê niezwykle udany, choæ, co paradoksalne, przed dwoma ostatnimi spotkaniami jastrzêbianie... nie mieli zapewnionego utrzymania. - W tabeli by- ³o strasznie ciasno. Potrzebowaliœmy seta, aby zachowaæ ligowy byt, tymczasem wygraliœmy oba koñcz¹ce rozgrywki mecze i wdrapaliœmy siê na czwarte miejsce - wspomina. Lokata pozwoli³a jastrzêbskim siatkarzom na pierwszy, historyczny udzia³ w europejskich pucharach. Na pierwszy ogieñ poszed³ klub o nazwie Leixoes, maj¹cy siedzibê na przedmieœciach Porto. - To by³o dla nas ogromne prze ycie. Wczeœniej nasza siatkówka nie istnia³a za granic¹, oczywiœcie wy³¹czaj¹c naturalne kontakty z zespo³ami z Czechos³owacji. A tu egzotyka, œwietne hotele... Dziœ to normalnoœæ, ale wtedy mieliœmy naprawdê spor¹ frajdê - mówi Dejewski. Sezon 1990/1991 dowodzone przez trenera Bronis³awa Orlikowskiego Jastrzêbie zakoñczy³o na trzecim miejscu. Historyczny medal ma szczególne miejsce w sercu naszego bohatera. To pierwsze podium w karierze, na dodatek zdobyte z kolegami, z którymi od tylu lat walczy³o siê po jednej stronie siatki. - Cieszyliœmy siê tak, jakbyœmy wywalczyli z³oto - ocenia nasz bohater. Sukces przyniós³ spore zmiany w yciu Leszka Dejewskiego, który, dziêki trenerowi Orlikowskiemu, otrzyma³ szansê gry w Turcji. To by³a bardziej sportowa przygoda ni wyjazd z prawdziwego zdarzenia. - Turecka siatkówka by³a wówczas... zaœciankowa. My byliœmy takim trochê, przepraszam za wyra enie, miêsem armatnim. W Ankarze w trzech klubach by³o szeœciu Polaków, wiêc oczywiœcie spotykaliœmy siê poza boiskiem. Te kilka miesiêcy wspominam bardzo mi³o, ale trzeba by³o wracaæ do kraju. Zdobyliœmy wprawdzie srebro, jednak w³adze klubu nie by³y z niego zadowolone, choæ wczeœniej ten zespó³ nigdy nie by³ nawet w pierwszej pi¹tce - mówi Dejewski. Wróci³ do Jastrzêbia, choæ mia³ inne propozycje. Nie skorzysta³ z nich. - Mo e po prostu by³em zbyt leniwy - œmieje siê. - Nie ukrywam, e za bardzo nie lubiê zmian. Mia³em ju swoje lata, a i naprawdê zaczê³o mi siê tu podobaæ. Klub, mimo k³opotów zwi¹zanych z przemianami ustrojowymi, dysponowa³ grup¹ ludzi, która potrafi³a nie tylko przetrwaæ, ale i wci¹ siê rozwijaæ. Proszê zauwa yæ, e o Baildonie Katowice czy P³omieniu Sosnowiec dziœ zupe³nie nie s³ychaæ. A nasz klub tak niesamowicie poszed³ do przodu - podsumowuje nasz rozmówca. Wielu starszych kibiców pamiêtaj¹cych Leszka Dejewskiego z parkietu kojarzy nie tylko skuteczne ataki, ale te specyficzne zagrywki. Nazywane czasami, nieco z przymru eniem oka, "balonikami", bywa- ³y zabójcze dla przeciwników. Nie jest bowiem sztuk¹ hukn¹æ z ca³ej si³y, byle tylko odrzuciæ rywala od siatki, ale tak dok³adnie pocelowaæ, aby goœæ po drugiej stronie musia³ mieæ oczy dooko³a g³owy. - Powtarzam ch³opakom, e dobre oko i celne uderzenie to kwestia iloœci powtórzeñ i myœlenia o tym, co siê robi. Mo- na nauczyæ siê czegoœ, wykonuj¹c to na treningu dziesiêæ razy. Jednak, po powtórzeniu danego zagrania dziesiêæ tysiêcy razy, cz³owiek staje siê perfekcjonist¹ - mówi pan Leszek. Do dzisiaj zreszt¹ potrafi pogoniæ niejednego m³odego tym swoim "balonikiem". Niestety, czas szybko p³ynie. Nasz bohater musia³ w koñcu ust¹piæ miejsca na parkiecie m³odszym kolegom, a sam przyzwyczaja³ siê do roli szkoleniowca. Nadszed³ opisywany na pocz¹tku 11 kwietnia 2001 roku. Drugi br¹z w historii klubu. Koniec kariery sportowca... I pocz¹tek nowej, wspania³ej przygody trenerskiej. Najpierw asystentura u Jana Sucha, a nastêpnie u Igora Prielo nego. Mistrzostwo Polski w 2004 roku. Powrót z Olsztyna i przywitanie pod "Kurnikiem"? - Piêkne wspomnienia, by³o napra- Leszek Dejewski wdê weso³o, choæ ja wolê wracaæ myœlami do pó³fina³u z Czêstochow¹... - zamyœla siê Dejewski. Chodzi o ten niesamowity, kosmiczny tiebreak, w którym jastrzêbianie przegrywali ju 5:10, a mimo to wyci¹gnêli wynik i wygrali, eliminuj¹c Akademików, zmorê kilku poprzednich sezonów. - By³a taka atmosfera, e myœla³em, i ta nasza hala pêknie kibiców szala³o z radoœci. To by³ nasz fina³ - przekonuje. Lata pracy u boku kolejnych szkoleniowców pozostawi³y spory œlad w yciu Leszka Dejewskiego. Nie chce porównywaæ swoich kolegów z ³awki trenerskiej. Uwa a, e od ka dego czegoœ wa nego móg³ siê nauczyæ. - Moim pierwszym szkoleniowcem by³ Wiktor Krebok, który zaszczepi³ mi mi³oœæ do siatkówki. Jednak trzydzieœci lat temu trenowa³o siê zupe³nie inaczej. Zdecydowanie wiêkszy nacisk k³adziony by³ na kondycjê, bo mecze trwa³y po trzy godziny, a gra- ³o siê w systemie sobota-niedziela... Dziœ, jeœli dru yna nie wystêpuje w europejskich pucharach, to walczy raz w tygodniu, a spotkanie mo e skoñczyæ siê nawet w godzinê. Jan Such nauczy³ mnie takiego cwaniactwa boiskowego oraz podejœcia do zawodników, tak pozytywnego, jak i negatywnego. Igor Prielo ny wprowadzi³ do Jastrzêbia z kolei sporo œwie ej krwi. Choæ pochodzi ze S³owacji, to dla nas by³ cz³owiekiem z Zachodu. Tam wczeœniej pracowa³. Igor wpoi³ nam profesjonalizm. Przeprowadza³ analizy na video. Mia³ ogromn¹ wiedzê i doœwiadczenie. Potem nasta³a era w³oskich trenerów. Kiedyœ Polacy uczyli Italiê graæ w siatkówkê, a teraz Italia uczy resztê œwiata (œmiech). Od Roberto Santilliego nauczy³em siê, jak naprawdê nale y pracowaæ. On wci¹ myœla³ o zespole, o treningu, o najbli szym rywalu. Pokaza³ nam, e nie mo na czegoœ robiæ na pó³ gwizdka - mówi z przekonaniem Dejewski. Pan Leszek czêsto wspomina o dawnych rozmowach z prezesem Zdzis³awem Grodeckim, dotycz¹cych podró y samolotem. Dejewski uœmiecha³ siê s³ysz¹c, i w³aœnie tym œrodkiem lokomocji dru yna w przysz³oœci bêdzie udawa³a siê na mecze wyjazdowe. - Przekomarza³em siê z prezesem kilka lat na ten temat - wspomina z humorem. - Prezes Grodecki zna ten klub od podszewki. Trenowa³ przecie tak e juniorów i seniorów. Znamy siê kawa³ czasu, a on tymi samolotami "straszy³" mnie przez ca³¹ moj¹ karierê. No i... spe³ni³o siê. Tak jak to, e wszyscy bêdziemy tak samo ubrani. Jak dru- yna. Dziœ mamy ponad osiemdziesiêciu ch³opaków w Akademii Talentów i ka dy z nich ma taki sam strój jak seniorzy - przekonuje Dejewski. Nieca³e dwa lata temu pan Leszek obchodzi³ "Abrahama", ale wcale nie zawiesi³ sportowego stroju na ko³ku. Wci¹ gra w jastrzêbskiej lidze miejskiej w barwach Banku Spó³dzielczego, a tak e ma za sob¹ udzia³ w kolejnych edycjach Mistrzostw Polski Oldbojów, z których ostatnio przywióz³... tak, oczywiœcie z³oto. - Siatkówka to moja pasja, choæ wiadomo, e w tym wieku cz³owiek robi siê coraz szerszy - szczerze œmieje siê szkoleniowiec, ale, tak po prawdzie, to sportowej sylwetki mog³aby mu pozazdroœciæ co najmniej po³owa jastrzêbskiej m³odzie y. Czy jest legend¹? Tego nie mo - na zmierzyæ, oceniæ, stwierdziæ. To siê po prostu wie. Kibice, przede wszystkim starsi, do dziœ chêtnie zagaduj¹ go na ulicy. I oni wiedz¹, z kim maj¹ do czynienia. Mimo up³ywu lat pewnych wartoœci siê nie zapomina. Leszek Dejewski pozosta³ tym samym skromnym facetem, którym by³ kiedyœ. Gdy na rozmowê przyje d aj¹ jakieœ gryzipióry, z uwag¹ i cierpliwoœci¹ odpowiada na kolejne pytania, choæ zapewne s³ysza³ je ju tysi¹c razy. A mo e tego jednego akurat nie... - Czy a³uje Pan czegoœ? - Nie, nie a³ujê. Wydaje mi siê, e jak przyjechaliœmy tu z on¹ w 1983 roku, to by³ to dobry wybór. Widaæ to po naszym klubie. Jest w tym te zapewne i moja cz¹stka, e klub tak siê rozwija. Dziœ w Europie wszyscy wiedz¹, gdzie le y Jastrzêbie i znaj¹ Jastrzêbski Wêgiel. A ja? Ja jestem sta³y w uczuciach. Jedna ona, jeden klub, dwójka dzieci. Ostatnie zdanie Leszek Dejewski kwituje szerokim uœmiechem. Czas wracaæ do pracy. M³odzie czeka. Mariusz Go³¹bek

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo