EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII"

Transkrypt

1 Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MHI-W2B1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII CZASY NOWO YTNE DO ROKU 1815 Arkusz II Czas pracy 90 minut ARKUSZ II MAJ ROK 2002 Instrukcja dla zdaj¹cego 1. Proszê sprawdziæ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak nale y zg³osiæ przewodnicz¹cemu zespo³u nadzoruj¹cego egzamin. 2. Proszê uwa nie czytaæ wszystkie polecenia. 3. Odpowiedzi trzeba zapisaæ czytelnie w miejscu na to przeznaczonym przy ka dym zadaniu. 4. Proszê pisaæ tylko w kolorze niebieskim lub czarnym; nie pisaæ o³ówkiem 5. Nie wolno u ywaæ korektora. 6. B³êdne zapisy trzeba wyraÿnie przekreœliæ. 7. Wszelkie notatki nale y sporz¹dzaæ tylko w brudnopisie, który nie bêdzie oceniany. 8. Obok ka dego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, któr¹ mo na uzyskaæ za jego poprawne rozwi¹zanie. 9. Do ostatniej kartki arkusza do³¹czona jest karta odpowiedzi, któr¹ wype³nia egzaminator. yczymy powodzenia! Za rozwi¹zanie wszystkich zadañ mo na otrzymaæ 40 punktów (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) PESEL ZDAJ CEGO

2 2 Egzamin maturalny z historii Arkusz II czasy nowo ytne do roku 1815 Idea imperium Napoleona Bonapartego ród³o A Uchwa³a Senatu z 18 maja 1804 r. [w:] Micha³ Sczaniecki, Wybór Ÿróde³ do historii pañstwa i prawa w dobie nowo ytnej, Warszawa 1987, s. 131 art.1 Rz¹d Republiki oddaje siê w rêce Cesarza, który otrzymuje tytu³ Cesarza Francuzów. Urzêdnicy, których on wyznaczy, wymierzaæ bêd¹ sprawiedliwoœæ w imieniu Cesarza. art. 2 Napoleon Bonaparte, obecny Pierwszy Konsul Republiki jest Cesarzem Francuzów. art. 3 Godnoœæ cesarska jest dziedziczna w linii prostej, naturalnej i prawej Napoleona Bonapartego,[...]. art. 5 Gdyby zaœ nie by³o naturalnego i prawego sukcesora lub potomka przysposobionego przez Napoleona Bonapartego, godnoœæ cesarska spada na Józefa Bonapartego, [...]. art. 9 Cz³onkowie rodziny cesarskiej mieæ bêd¹ tytu³y ksi¹ ¹t francuskich, a najstarszy syn cesarza bêdzie nosi³ tytu³ ksiêcia, nastêpcy tronu. art. 142 Propozycja niniejsza zostanie przedstawiona do przyjêcia ludowi. ród³o B Laura ksiê na d`abrantes, Pamiêtniki, [w:] T. Cegielski, K. Zieliñska, Dzieje nowo ytne, æwiczenia Ÿród³owe..., , Warszawa 1999, s. 54 Laura z domu Permon, ksiê na d`abrantes ( ) - ona Andoche Junota przyjaciela i adiutanta Napoleona, nastêpnie gubernatora Pary a Pierwszego grudnia [1804 roku] senat przed³o y³ cesarzowi dekret ludu gdy mo na to tak nazwaæ który zawiera³ tego ludu g³osy. Ów nowy plebiscyt stanowi³ rezultat szeœædziesiêciu tysiêcy list wy³o onych tak samo, jak wówczas, kiedy g³osowano na do ywotni konsulat. Zas³uguje na uwagê, e przeciw Cesarstwu by³o tylko 2579 g³osów, a za, kiedy na konsulat do ywotni zdaje mi siê, oko³o 9000 g³osów przeciw. [...] ród³o C Laura ksiê na d`abrantes, Pamiêtniki, [w:] T. Cegielski, K. Zieliñska, Dzieje nowo ytne, æwiczenia Ÿród³owe..., op. cit., s [...] Papie przyby³ pierwszy. W chwili, kiedy wchodzili do bazyliki, duchowieñstwo zaintonowa³o Tu es Petrus [Ty jesteœ Piotr] i œpiew ten, powa ny i nabo ny wywar³ na obecnych g³êbokie wra enie. Pius VII szed³ przez koœció³ z majestatycznym, a zarazem pokornym wyrazem twarzy. Widaæ by³o, e jest naszym w³adc¹, ale w g³êbi serca czuje siê pokornym s³ug¹ Tego, którego tronem jest krzy. Galeria, na której siedzia³am znajdowa³a siê na wprost papie a, tak e podczas d³ugiej ceremonii mog³am mu siê przygl¹daæ bez przeszkód. [...] Tron cesarza sta³ na wprost g³ównego o³tarza. Napoleon zasiad³ tam pierwszy, a Józefina zajê³a miejsce obok niego. Otaczali ich w³adcy Europy. Nie mogê wyraziæ, co czu³am, kiedy cesarz zszed³ z tronu i zbli y³ siê do o³tarza, gdzie czeka³ papie, by go koronowaæ. [...] Kiedy papie namaœci³ mu g³owê i rêce, z kierunku, w którym spogl¹da³y oczy Napoleona, odgad³am, e myœli raczej o tym, by siê wytrzeæ, ni o czymkolwiek innym [...].

3 Egzamin maturalny z historii Arkuszy II czasy nowo ytne do roku Cesarz s³ucha³ [...] modlitwy, podobnie jak i ca³ej reszty, w skupieniu i z godnoœci¹. W momencie jednak, gdy papie wzi¹³ z o³tarza koronê, rzekomo Karola Wielkiego [tzw. elazna korona Longobardów, któr¹ Karol Wielki koronowa³ siê w 774 r. w Italii], Napoleon chwyci³ j¹ i w³o y³ sobie na g³owê. [...] [wczeœniej] Zdj¹³ wieniec ze z³otych liœci laurowych, który mia³ na g³owie wchodz¹c do koœcio³a [...]. W koronie byæ mo e mniej by³o mu do twarzy, ale wyraz wywo³any zetkniêciem z koron¹ przydawa³ jego twarzy prawdziwego piêkna. ród³o D Portret koronacyjny Napoleona I Miniatura portretowa na porcelanie wg portretu Gerarda [zbiory Galerii Pitti we Florencji] ród³o E W. Kopaliñski, S³ownik symboli, Warszawa 1990, s. 444 Wawrzyn (laur) [...] Wieniec triumfalny (³ac. corona triumphalis) z liœci wawrzynu, dawany wodzowi rzymskiemu odbywaj¹cemu triumf, [...] sta³ siê emblematem zwyciêstwa i triumfu oraz uzyskanej przez niego chwa³y nieœmiertelnej. Z wieñca jako oznaki honorowej, a nastêpnie urzêdowej, powsta³y z czasem korony królewskie i ksi¹ êce. [...]

4 4 Egzamin maturalny z historii Arkusz II czasy nowo ytne do roku 1815 ród³o F A. Zahorski, Napoleon, Warszawa 1985, s. 145 Andrzej Zahorski ( ) historyk dziejów nowo ytnych [...] Legia honorowa wprowadzona z tak¹ trudnoœci¹ w ycie 18 maja 1802 sta³a siê wa nym narzêdziem w rêku Napoleona. W ci¹gu dwóch lat od jej ustanowienia by³o ni¹ udekorowanych 9 tysiêcy osób, a w 1808 r. ju 22 tysi¹ce osób. Armia odnios³a siê entuzjastycznie do tego odznaczenia, natomiast intelektualiœci byli niechêtni, krytyczni, wci¹ obawiaj¹c siê, e oddzia³ywanie na ludzk¹ pró noœæ to chwyt z arsena³u dawnej broni królewskiej, wypróbowanej skutecznie przez w³adców z bo ej ³aski. ród³o G Rysunek pochodz¹cy z koñca panowania Napoleona I [ze zbiorów Bibliothèque Nationale w Pary u] ród³o H Drzewo genealogiczne rodziny Napoleona Bonapartego (opr. w³asne na podstawie La Grande Encyclopédie, Larrousse)

5 Egzamin maturalny z historii Arkuszy II czasy nowo ytne do roku Rodzice Napoleona I Karol Bonaparte ( ) Letycja Ramolino ( ) siostry 1 Józef ( ) Julia Clary Dezyderia Clary Jan Bernadotte król Neapolu król Hiszpanii po 1815 na emigracji w USA marsza³ek Francji od 1810 nastêpca tronu Szwecji od król Szwecji i Norwegii Karol XIV Bernadotte R o d z e ñ s t w o N a p o l e o n a I 2 Napoleon I ( ) jeden z trzech konsulów I konsul Francji cesarz Francuzów abdykacja pobyt na Elbie cesarstwo 100 dni Wyspa Œw. Heleny 3 Lucjan ( ) 4 Maria Eliza ( ) ksiê na Lukki i Piombino wielka ksiê na Toskanii 5 Ludwik ( ) król Holandii 6 Paulina ( ) Józefina de la Pagerie ( ) 1 voto - de Beauharnais 2 voto - Bonaparte ( ) cesarzowa Maria Luiza Habsburg ( ) córka cesarza Austrii Franciszka I cesarzowa po ksiê na Parmy Kamil Borghese ( ) Eugeniusz de Beauharnais ( ) pasierb Napoleona wicekról W³och Hortensja de Beauharnais ( ) pasierbica Napoleona Napoleon II ( ) "Orl¹tko" król Rzymu po ksi¹ ê Reichstadt Napoleon III ( ) Augusta Amalia Wittelsbach córka króla Bawarii arystokrata w³oski kolekcjoner dzie³ sztuki 7 Karolina ( ) królowa Neapolu po hrabina de Lipona (anagram nazwy w³oskiej Napoli - Neapolu Lipona) Joachim Murat ( ) marsza³ek Francji wielki ksi¹ ê Bergu król Neapolu 8 Hieronim ( ) król Westfalii Katarzyna Wirtemberska córka króla Wirtembergii

6 6 Egzamin maturalny z historii Arkusz II czasy nowo ytne do roku 1815 ród³o I F. R. de Chateaubriand, Pamiêtniki zza grobu, Warszawa 1991, s François René de Chateaubriand ( ), francuski polityk, myœliciel i pisarz, po 1804 w opozycji do Napoleona. Porównanie Washingtona z Bonapartem Washington nie nale y, jak Bonaparte, do tej rasy, która wyrasta ponad wymiar ludzki. Nic zdumiewaj¹cego nie ³¹czy siê z jego osob¹; nie pojawia siê na ogromnej scenie; nie walczy z najwiêkszymi wodzami i najpotê niejszymi monarchami swoich czasów; nie pêdzi z Memfis do Wiednia, z Kadyksu do Moskwy: z garstk¹ obywateli broni siê na ziemi bez s³awy, w w¹skim zasiêgu ognisk domowych. [...] Bonaparte nie ma adnego rysu powa nego Amerykanina, walczy wœród zgie³ku na starej ziemi; pragnie tylko w³asnej s³awy; dba jedynie o swój los [...], rzuca korony rodzinie i o³nierzom; z równym poœpiechem wznosi pomniki, ustanawia prawa, og³asza zwyciêstwa. Pochylony nad œwiatem, jedn¹ rêka obala królów, drug¹ rewolucyjnego olbrzyma; ale mia d ¹c anarchiê d³awi wolnoœæ i na koniec traci w³asn¹ na ostatnim polu bitwy. [...] Washington daje narodowi niepodleg³oœæ [...]. Bonaparte wydar³ narodowi niezawis³oœæ: utracony cesarz zostaje skazany na wygnanie; [...] Republika Washingtona trwa; cesarstwo Bonapartego runê³o. Washington i Bonaparte wyszli z ³ona demokracji; obaj zrodzili siê z wolnoœci: pierwszy pozosta³ jej wierny [...]. Ale ten gigant [Bonaparte] nie zwi¹za³ w³asnych losów z losami wspó³czesnych; geniusz jego przynale a³ do nowych czasów, ambicja do czasów minionych; nie spostrzeg³, e cuda jego ycia przewy szaj¹ wartoœæ korony i e z t¹ ozdob¹ gotyck¹ nie jest mu do twarzy. [...] ród³o J P. Zió³ek, Idea imperium, Warszawa 1997, s Pawe³ Zió³ek wspó³czesny historyk idei System napoleoñski by³ federacj¹ dynastyczn¹ skupiaj¹c¹ w³adzê nad po³ow¹ Europy w rêkach rodziny Bonapartych i francuskich marsza³ków. [...] Miêdzynarodowy system napoleoñski [...] nie wykracza³ poza ramy klasycznej dla pañstwa narodowego zasady polityki si³y. Stworzony zosta³ dla interesów jednego pañstwa Francji. [...] [...] interpretacja tradycji napoleoñskiej podkreœla³a nawi¹zanie przez Napoleona do tradycji rzymskiej i œwiêtego cesarstwa. Bonaparte obali³ republikê, og³aszaj¹c siê cesarzem w imiê rzymskiej tradycji: per salus rei publicam [dla dobra pañstwa]. Zmusi³ Habsburgów do rezygnacji z korony rzymskiej i odebra³ na wzór Karola Wielkiego sakrê cesarsk¹ od papie a. Celem tych posuniêæ by³a jednak raczej legitymizacja przywrócenia monarchii we Francji co w porewolucyjnym pañstwie by³o dzie³em wymagaj¹cym specjalnych zabiegów symbolicznych ni nawi¹zanie do tradycji pañstwa œwiatowego czyli tradycji cesarstwa[...]. Instytucja cesarstwa by³a raczej sposobem sprawowania i legitymizowania w³adzy jednostki we Francji, [...] o ile przed Napoleonem Cezar ¹da³ dla siebie tytu³u królewskiego, aby legitymizowaæ planowany podbój Persji, a królowa Wiktoria tytu³em cesarzowej legitymizowa³a wobec licznych monarchów hinduskich przejêcie przez Angliê kontroli nad Indiami, o tyle dla Napoleona [...] kontrola nad podbit¹ Europ¹, nie mia³a kluczowego znaczenia dla symboliki Empire [cesarstwa]. Cesarstwo Francuzów, choæ bezpoœrednio lub poœrednio kontrolowa³o po³owê kontynentalnej Europy, pozostawa³o francuskim w³aœnie, istniej¹cym obok austriackiego i rosyjskiego, a nie cesarstwem uniwersalnym rzymskim. [...]

7 Egzamin maturalny z historii Arkuszy II czasy nowo ytne do roku Pytania do Ÿróde³: na podstawie Ÿród³a A Zadanie 26. (3 pkt) Cesarstwo Napoleona Bonapartego mia³o cechy tradycyjnej monarchii. Podaj numery trzech artyku³ów tej uchwa³y, w których zawarte treœci s¹ jednoznacznie monarchistyczne.... na podstawie Ÿróde³ A i B Zadanie 27. (1 pkt) Podaj, w jaki sposób uchwa³a senatu z 18 maja 1804 r. zosta³a przedstawiona do przyjêcia ludowi.... na podstawie Ÿród³a C Zadanie 28. (2 pkt) Opisz i wyjaœnij, jak¹ rolê w ceremoniale koronacyjnym Napoleona odegra³ papie na podstawie Ÿród³a C Zadanie 29. (2 pkt) Opisz i wyjaœnij, jak¹ rolê Napoleon odegra³ we w³asnym ceremoniale koronacyjnym.

8 8 Egzamin maturalny z historii Arkusz II czasy nowo ytne do roku 1815 na podstawie Ÿróde³ D, E i F Zadanie 30. (6 pkt) Nazwij dwa elementy stroju koronacyjnego Napoleona i wyjaœnij ich treœæ ideow¹: a) nakrycie g³owy (3 pkt)... b) order zawieszony na jego piersi (3 pkt)... na podstawie Ÿród³a G Zadanie 31. (7 pkt) Odpowiedz, czy ten rysunek przedstawiaj¹cy Napoleona I jest jego pochwa³¹, czy krytyk¹. Swoj¹ odpowiedÿ uzasadnij, podaj¹c trzy argumenty, które odnosz¹ siê do poszczególnych elementów tego rysunku.

9 Egzamin maturalny z historii Arkuszy II czasy nowo ytne do roku na podstawie Ÿród³a H (drzewo genealogiczne rodziny Bonapartych) Zadanie 32. (4 pkt) Poni sza mapa przedstawia Europê u szczytu potêgi Napoleona przed wypraw¹ na Moskwê. Umieœæ w zaznaczonych obok mapy polach, imiona tych sióstr i braci Napoleona, którzy w 1812 r. byli panuj¹cymi europejskimi. Nastêpnie po³¹cz strza³kami odpowiednie pola z nazwami w³aœciwych pañstw. na podstawie Ÿród³a H (drzewo genealogiczne rodziny Bonapartych) Zadanie 33. (3 pkt.) Podaj nazwy trzech historycznych dynastii europejskich, które zwi¹za³y siê poprzez ma³ eñstwa z rodzin¹ Bonapartych. Pomocna w tym bêdzie Ci mapa towarzysz¹ca zadaniu nr

10 10 Egzamin maturalny z historii Arkusz II czasy nowo ytne do roku 1815 na podstawie Ÿród³a I Zadanie 34. (2 pkt) Porównaj, jak autor tekstu ocenia dzie³o ycia Waszyngtona (Washingtona), a jak Bonapartego. Przedstaw krótko pogl¹d autora na temat dzie³a ycia Waszyngtona i Bonapartego. Opinia autora o dziele ycia Waszyngtona Opinia autora o dziele ycia Bonapartego na podstawie Ÿród³a I oraz wiedzy pozaÿród³owej Zadanie 35. (4 pkt) Wyjaœnij, odwo³uj¹c siê te do swej wiedzy pozaÿród³owej, jak nale y rozumieæ, e obaj (tj.: Waszyngton i Bonaparte) wyszli z ³ona demokracji, obaj zrodzili siê z wolnoœci. W swoim wyjaœnieniu podaj po dwa argumenty dla ka dej postaci.

11 Egzamin maturalny z historii Arkuszy II czasy nowo ytne do roku na podstawie Ÿród³a J Zadanie 36. (3 pkt) Wyjaœnij, czy zdaniem autora napoleoñska Francja d¹ y³a do hegemonii w Europie. Podaj dwa argumenty. Zdaniem autora napoleoñska Francja... Argumentacja: Zadanie 37. (3 pkt) Wyjaœnij, czy zdaniem autora Napoleon realizowa³ rzymsk¹ ideê imperium. Podaj dwa argumenty. Zdaniem autora Napoleon... Argumentacja:

12 12 Egzamin maturalny z historii Arkusz II czasy nowo ytne do roku 1815 Brudnopis

MEMORIA ZE ŒW. HELENY

MEMORIA ZE ŒW. HELENY MEMORIA ZE ŒW. HELENY EMMANUEL DE LAS CASES MARIA JÓZEF EMMANUEL AUGUST DIEUDONNE, HRABIA DE LAS CASES MEMORIA ZE ŒW. HELENY T UMACZY : JAN KORTAS ZE WSTÊPEM: MARIUSZA OLCZAKA FINNA Gdañsk 2008 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566 KWARTALNIK NR ISSN 1232-4566 NR 150 SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna WYDANIE SPECJALNE Kadisz Jatom (Sierocy) Niech bêdzie wywy szone i poœwiêcone Imiê Jego, wielkie w œwiecie, który sam stworzy³

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Inne historie

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

ludu. Spopularyzowane zosta³o w czasie w czasie rz¹dów jakobinów, którzy sami je nazwali

ludu. Spopularyzowane zosta³o w czasie w czasie rz¹dów jakobinów, którzy sami je nazwali 1. Ewolucja terroryzmu: propaganda strachu Terroryzm w starym stylu jest ju czymœ znanym i oswojonym. To terroryzm IRA, separatystów baskijskich, zamachów na Sri Lance, w Kaszmirze i wielu innych krajach.

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Naród, historia i... dużo kłopotów

Naród, historia i... dużo kłopotów Marcin Kula Naród, historia i... dużo kłopotów universitas Naród, historia i... dużo kłopotów Marcin Kula Naród, historia i... dużo kłopotów Kraków Publikacja dofinansowana przez Akademię Leona Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. F. A. OSSENDOWSKI

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo