Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia niniejszego sprawozdania zastosowano przepisy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz.529). 1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, cele statutowe Fundacji Fundacja im. Stefana Batorego siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa adres: ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa Fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dniu 21 marca 2002 r. pod nr W 2004 r. Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność nieodpłatną. Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON: , w którym działalność została sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (9133Z). Skład Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego: Prezes: Aleksander Smolar Członkowie: Klaus Bachmann Nathalie Bolgert Mirosława Grabowska Prof. Jacek Kochanowicz Jarosław Kurski Prof. Andrzej Rychard Prof. Andrzej Ziabicki. Celem działalności statutowej Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej.

2 2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej: Zasady działania! Niezależność - w swoich działaniach Fundacja jest niezależna od instytucji państwowych, biznesu i partii politycznych. Naszą działalność opieramy na zróżnicowanych źródłach finansowania. Gromadzimy także fundusz wieczysty, który jest gwarantem stabilności finansowej Fundacji i rękojmią niezależności w prowadzeniu działalności statutowej.! Współpraca Fundacja otwarta jest na współpracę z różnymi środowiskami. Tworzymy koalicje z organizacjami społecznymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi i ze światem biznesu. Współpracujemy z darczyńcami korporacyjnymi, oferując im możliwość wspierania inicjatyw społecznych i prowadzenia wspólnych projektów.! Partnerstwo Fundacja opiera współpracę ze swoimi partnerami na zasadach współodpowiedzialności, uczciwości i rzetelności. Prowadzimy dialog z organizacjami społecznymi. Nie wyręczamy ich w działaniu, nie narzucamy rozwiązań, lecz pomagamy im realizować własne inicjatywy społeczne.! Przejrzystość Fundacja stosuje jasne i przejrzyste procedury podejmowania decyzji i przyznawania dotacji. W swoich decyzjach opieramy się na rekomendacjach komisji ekspertów. Co roku publikujemy raport z naszej działalności. Każda otrzymana od darczyńców złotówka zostaje rozliczona, a sprawozdanie finansowe poddane jest audytowi zewnętrznemu. Metody działania! Podstawową metodą pracy Fundacji jest przekazywanie dotacji organizacjom działającym na rzecz dobra publicznego. W roku 2004 przekazaliśmy 363 dotacje dla instytucji i organizacji, 49 dotacji indywidualnych i grupowych na koszty podróży 213 osób, które brały udział w zagranicznych przedsięwzięciach, oraz 11 nagród.! Inicjujemy też i realizujemy samodzielnie lub w partnerstwie z innymi organizacjami rozmaite przedsięwzięcia: jesteśmy gospodarzami publicznych debat na tematy związane z polityką, problematyką społeczną i stosunkami międzynarodowymi; wydajemy publikacje, prowadzimy badania i kampanie społeczne, organizujemy konferencje, seminaria i szkolenia. Zakres działania W 2004 roku Fundacja prowadziła 11 programów:! Program Społeczeństwa Obywatelskiego - wspierający przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie roli i skuteczności organizacji obywatelskich oraz zwiększanie udziału obywateli w życiu publicznym! Program Trzeci Sektor - wspierający działania zmierzające do tworzenia przyjaznych warunków rozwoju sektora pozarządowego i współpracy z sektorem publicznym i prywatnym! Program Edukacji Prawnej - wspierający inicjatywy edukacyjne i działania zapewniające dostęp obywateli do pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości! Program Przeciw Korupcji - podejmujący działania na rzecz przejrzystości w życiu publicznym i uwrażliwiania opinii publicznej na różne formy i aspekty korupcji! Program Równych Szans - wspierający organizacje działające na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji młodzieży z małych miejscowości oraz integracji społecznej dzieci i

3 młodzieży niepełnosprawnej! Program Współpracy Międzynarodowej - podejmujący działania na rzecz integracji europejskiej, wymiany doświadczeń z krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacniania roli polskich organizacji na forum międzynarodowym! Program Partnerstwo Miast i Obywateli - wspierający projekty współpracy podejmowane przez organizacje z polskich i niemieckich miast partnerskich! Program Partnerstwo Inicjatyw Społecznych wspierający trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec, Obwodu Kaliningradzkiego i Polski! Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej - wspierający rozwój społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi na Białorusi i Ukrainie! Program Wschód-Wschód - wspierający międzynarodowe projekty realizowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej! Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom - prowadzący w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej szkolenia specjalistów w dziedzinie profilaktyki i leczenia alkoholizmu i narkomanii Opis działalności wszystkich programów zamieszczony jest w sprawozdaniu rocznym Fundacji publikowanym na stronie 3. Fundacja im. Stefana Batorego nie prowadzi działalności gospodarczej. 4. Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego podejmuje decyzje na posiedzeniach. Decyzje Zarządu zapisywane są w protokołach; decyzje dotyczące przyznanych dotacji zamieszczone są w sprawozdaniu rocznym Fundacji. 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: - wpłaty od polskich i zagranicznych źródeł (granty, darowizny, ,02 świadczenia pieniężne z wyroków Sądów)) - przychody własne (odsetki, dodatnie różnice kursowe, wpływy z najmu) ,28 - pozostałe przychody ,38 łącznie ,68 6. Informacja o poniesionych kosztach: - koszty realizacji programów ,06 - administracja ,02 - koszty finansowe ,57 - pozostałe koszty 2 433,66 łącznie ,31 7. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska (średnio rocznie) - dyrekcja 1,00 - obsługa księgowa łącznie z głównym księgowym 3,50 - pracownicy gospodarczo-administracyjni 5,62 - pracownicy merytoryczni 13,33 ogółem 23,45

4 b) łącznej kwocie wynagrodzeń: - wynagrodzenia ,51 - nagrody 0,00 łącznie ,51 c) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu: - wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu ,00 d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: - wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ,48 e) pożyczkach pieniężnych nie dotyczy f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2004 roku) Bank Handlowy S.A. I Oddział Warszawa - rachunek bieżący i terminowy PLN ,98 - rachunek bieżący i terminowy dewizowy (równowartość w PLN) ,03 - rachunek funduszu socjalnego ,41 Bank PEKAO S.A. V Odział Warszawa - rachunek bieżący PLN ,62 - rachunek funduszu gwarancyjnego dewizowy (równowartość w PLN) ,75 Bank Zachodni WBK - rachunek bieżący PLN ,59 Raiffeisen Bank - rachunek bieżący w PLN 187,62 - lokaty w USD (równowartość w PLN) 2 309,12 Credit Suisse Asset Management - rachunek bieżący PLN 1 616,44 - lokaty w PLN ,00 ING Asset Management: - rachunek bieżący PLN 940,50 - lokaty w PLN ,00 - bony skarbowe ,56 g) wartości posiadanych na dzień obligacji oraz wielkości nabytych akcji w spółkach prawa handlowego: - obligacje skarbu państwa ,35 - akcje spółek prawa handlowego Nazwy spółek prawa handlowego i liczby akcji (wszystkie akcje zakupione zostały za pośrednictwem Credit Suisse Asset Management): Agora SA (5873), Al.-Pras S.A. (8861), ATM S.A. (4653), BACA (446), BH W-wa (309), BPH (2233), BZ WBK S.A. (3401), BETACOM S.A. (585), Borsodchem (5511), Broker FM S.A. (2209), Budimex (5602), PEKAO (13142), Bank Millenium (71704), BRE (2006), CCC S.A. (32029), Ceramika Nowa Gala S.A. (18520), Comarch S.A. (400), Comp. Rzeszów S.A. (2192), ING Bank Śląski S.A. (238000), DGA S.A. (2925), Echo Investment S.A. (7599), Emax S.A. (3590), Rafako S.A. (9200), Firma Chemiczna Dwory S.A. (1872), Globe trade Centre S.A. (400), Impel S.A. (6203), Ivax Corp. (7797), KGHM (42683), Koelner S.A. (30042), Kęty (5281(, Kredyt Bank S.A. (31098), Mostostal Warszawa (48642), Netia

5 Holdings S.A. (89672), Orfe S.A. (2888), Orbos (10990), Paged S.A. (6142), MBG S.A. (1000), PKO BP S.A. (79788), PKN (63933), Polimex Mostostal Siedlce (14033), Prokom Software S.A. (2223), Relpol S.A. (5916), Sanockie Zakłady Przem. (3777), Stalprofil S.A. (1409), Świecie (2868), TPSA (129494), Telmax S.A. (1588), TVN S.A. (1285), Unimil S.A. (6777), W. Kruk S.A. (4995), Wandalex S.A. (71300), Wólczanka S.A. (4596), Boryszew (15603), Grajewo (2488), Z-dy Tłuszczowe Kruszwica (1174). h) nabytych nieruchomościach nie dotyczy i) nabytych pozostałych środkach trwałych - komputery ,68 j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych sprawozdaniach finansowych AKTYWA Aktywa trwałe: ,01 - środki trwałe ,26 - wartości niematerialne i prawne 590,75 - należności długoterminowe 0,00 - Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe: ,49 - należności i roszczenia ,00 - środki pieniężne ,12 - krótkoterminowe aktywa finansowe (obligacje, bony skarbowe, ,66 lokaty) - akcje ,27 - inne aktywa pieniężne (należne odsetki od papierów ,15 wartościowych) - rozliczenia międzyokresowe czynne ,29 PASYWA ,50 Fundusze własne ,64 - fundusz statutowy ,03 - wynik finansowy z rozliczenia lat ubiegłych ,24 - wynik finansowy za 2004 r ,37 - fundusz z aktualizacji wyceny ,00 Zobowiązania ,17 Rozliczenia bierne i przychody przyszłych okresów ,28 Zakładowy Fundusz Socjalny ,41 Pełny zakres informacji finansowych zamieszczony jest w sprawozdaniu finansowym Fundacji, sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121, poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539). 8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe nie dotyczy

6 9. Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i składa deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT, PIT, VAT). Informacja dodatkowa: W bieżącym roku, tak jak w latach poprzednich, przeprowadzone zostało przez KPMG badanie sprawozdania finansowego za 2004 stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Warszawa, 31 marca 2005

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI IPA/RP-15-2014 Servo Per Amikeco Służyć poprzez przyjaźń R E G I O N P R Z E M Y Ś L INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEMYSKIEGO REGIONU MIĘDZYNARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 1. DANE REJESTROWE FUNDACJI Nazwa fundacji, siedziba, adres AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM (dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI ) ul. Michała Kajki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU KRAJOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ZA 2010r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III. Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo