SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii"

Transkrypt

1 Rzeszów, 1 październik 01 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Historia instytucji politycznych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_ Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia studia II stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu kierunkowy Rok i semestr studiów rok I, semestr I Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Anna Pięta-Szawara Imię i nazwisko osoby prowadzącej ( osób dr Anna Pięta-Szawara prowadzących) zajęcia z przedmiotu Cele zajęć z przedmiotu Celem jest prezentacja instytucji politycznych czasów nowożytnych (XVI XX wiek) ukształtowanych w sferze cywilizacji euroamerykańskiej i ich oddziaływania na innych kontynentach (w Ameryce Południowej, Azji i w Afryce); historii polskich instytucji ustrojowych oraz instytucji ustanowionych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; krytyka ujęcia instytucji politycznych jako zbioru ich narodowych historii. Przyjęcie perspektywy porównawczej i operowanie wielkimi modelami ustrojowymi; socjokulturowe i socjoekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji politycznych, praktyka ich działania. Wymagania wstępne Bardzo dobra znajomość podstawowych zagadnień z historii najnowszej. Efekty kształcenia Numer Efekty kształcenia po zaliczeniu przedmiotu student: Odniesienie do efektów kształcenia dla programu wiedza W01 definiuje podstawowe pojęcia KA_W0 związane z instytucjami politycznymi (np. głowa państwa, parlament, władza wykonawcza, władza ustawodawcza, referendum, wybory, impeachment) W0 wymienia najważniejsze instytucje KA_W09 polityczne czasów nowożyt- nych W03 opisuje uwarunkowania po- KA_W09

2 wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz. wstania i funkcjonowania instytucji politycznych na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Anglii, Francji, Rosji i Polski umiejętności U01 poddaje krytyce ujęcia instytucji politycznych jako zbioru ich narodowych historii U0 porównuje wielkie modele ustrojowe: absolutyzm, postabsolutyzm, liberalizm, autorytaryzm, demokrację, totalitaryzm U03 konstruuje model zależności między najważniejszymi instytucjami politycznymi w systemie prezydenckim, semiprezydenckim, parlamentarnogabinetowym, parlamentarnokomitetowym kompetencje społeczne K01 realizowane przez siebie zadania traktuje odpowiedzialnie, jest świadomy ich konsekwencji K0 jest zorientowany na samodzielne uzupełnianie wiedzy o wymiar interdyscyplinarny w oparciu o literaturę przedmiotu Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin Treści programowe KA_U0 KA_U09 KA_U09 KA_K03 KA_K06 A. PROBLEMATYKA WYKŁADU LICZBA TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU GODZIN Despotie Bliskiego Wschodu Instytucje polityczne w państwach greckich (Sparta i Ateny) oraz w państwie rzymskim Podstawowe instytucje polityczne w państwie feudalnym 1) Monarchia frankońska ) Francja w okresie przesilenia (83-130) 3) Francja w okresie państwa stanowego (130-18) Powstanie i funkcjonowanie państwa absolutnego we Francji ( ) 1) Pozycja monarchy. ) Rola armii i administracji. 3) Legitymizacja rządów absolutnych. Instytucje polityczne w I Rzeszy Niemieckiej (96-168) 1) Okres lat : charakter władzy cesarskiej, zarząd centralny i lokalny

3 ) Okres lat Organizmy państwowe na terytoriach niemieckich (od 168 r. do końca XVIII w.) 1) Monarchia brandenbursko-pruska ) Monarchia habsburska 3) Istota absolutyzmu oświeconego. Józefinizm Instytucje i ustroje państwowe na ziemiach rosyjskich 1) Od Rusi Kijowskiej do monarchii Iwana Groźnego (X-XVI w.) ) Rosja w okresie reform Iwana IV Groźnego i wczesnego absolutyzmu 3) Absolutyzm oświecony w Rosji Piotra Wielkiego i jego następców Anglia od średniowiecza po Chwalebną Rewolucję z 1679 r. 6 1) Przed podbojem normańskim ) Okres lat ) Monarchia stanowa ) Specyfika angielskiego absolutyzmu ( ) 5) Rewolucja angielska Ewolucja ustroju państwowego Anglii od 1688 r. do XX w. monarchia parlamentarna oraz system parlamentarno-gabinetowy Rzeczpospolita Obojga Narodów w dobie demokracji szlacheckiej 1) Uprawnienia polityczne stanu szlacheckiego. ) Konstytucje (nihil novi, artykuły henrykowskie). 3) Elekcje, konfederacje, rokosze, sądy kapturowe. Suma godzin 30 B. PROBLEMATYKA ĆWICZEŃ LICZBA TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU GODZIN Zajęcia organizacyjne 1 Powstanie i funkcjonowanie państwa liberalnego USA 1) Geneza państwa liberalnego. ) Znaczenie ustawy zasadniczej (konstytucji, 1787 r.). 3) Rozwój katalogu praw człowieka i obywatela. ) Zasada podziału i równowagi władz. 5) Administracja i samorząd. 6) Praktyka ustrojowa USA w XIX-XX stuleciu Rozwój instytucji politycznych w okresie rewolucji francuskiej 3 ( ) 1) Prawa człowieka i obywatela. ) Konstytuanta. 3) Komitety rewolucyjne. Francja w okresie rządów Napoleona Bonapartego ( ) 1 1) Główne cechy bonapartyzmu. ) Pozory demokracji w państwie Napoleona Bonaparte. 3) Rozwiązania konstytucyjne doby Napoleona Bonaparte. ) Znaczenie doświadczeń z lat dla rozwoju nowoczesnej państwowości europejskiej Instytucje polityczne Francji od upadku Napoleona po III Republikę

4 1) Restauracja monarchii Burbonów ( ) ) II Republika ( ) 3) II Cesarstwo ( ) III Republika Francuska ( 1870/ ) jako model dla demokracji parlamentarnej na kontynencie europejskim 1) Ustawy konstytucyjne III Republiki z 1875 r. ) Praktyka ustrojowa III Republiki 3) Znaczenie III Republiki dla rozwoju demokracji parlamentarnej Ziemie niemieckie od upadku I Rzeszy (1806 r.) do końca II Rzeszy (1918 r.) 1) Związek Reński ( ) ) Związek Niemiecki ( ) 3) Związek Północno-Niemiecki ( ) ) II Rzesza ( ) Państwo pruskie i cesarstwo austriackie (XIX w r.) Ustrój Rosji od początku XIX w. po Rząd Tymczasowy (1917 r.) 1) Instytucje polityczne w XIX w. ) Początki monarchii konstytucyjnej (1905/6-1917) 3) Rząd Tymczasowy Republika Weimarska ( ): konstytucja z 1919 r. i praktyka 1 ustrojowa Reżimy autorytarne w XX w. 1) Geopolityczne uwarunkowania powstania reżimów autorytarnych w Europie w okresie międzywojennym. ) Tendencje nacjonalistyczne w państwie autorytarnym. 3) Podstawowe cechy państwa autorytarnego. Państwo totalitarne w XX w. 1) Geneza i znaczenie terminu totalitaryzm. ) Państwo stanu wyjątkowego. Niemiecka odmiana totalitaryzmu. 3) Faszyzm włoski Hiszpania w dobie Francisco Franco Wielki eksperyment ustrojowy państwo socjalistyczne 1) Przejęcie władzy przez bolszewików ) Instytucje polityczne w ZSRR Zaliczenie Suma godzin 30 Metody dydaktyczne Sposób(y) i forma(y) zaliczenia wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca w grupach, analiza i interpretacja tekstów źródłowych Sposoby zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: egzamin ustny zaliczenie ustne

5 Metody i kryteria oceny Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Numer efektu kształcenia W01 W0 W03 U01 U0 U03 K01 K0 Sposób weryfikacji i oceniania efektu kształcenia wiedza poprawne udzielenie odpowiedzi na 60% pytań w trakcie egzaminu i zaliczenia poprawne udzielenie odpowiedzi na 60% pytań w trakcie egzaminu i zaliczenia poprawne udzielenie odpowiedzi na 60% pytań w trakcie egzaminu i zaliczenia umiejętności ocena indywidualnej pracy studenta podczas ćwiczeń ocena indywidualnej prac studenta podczas ćwiczeń, jego zaangażowania w dyskusji i debacie ocena przygotowanych prezentacji multimedialnych, wystąpień, udziału w debatach i dyskusjach studenckich w czasie zajęć kompetencje społeczne obserwacja studenta podczas ćwiczeń z przedmiotu obserwacja studenta podczas ćwiczeń z przedmiotu Aktywność Liczba godzin/ nakład pracy studenta Wykład 30 godz. 30 Ćwiczenia 30 Przygotowanie do ćwiczeń 30 Przygotowanie do egzaminu 30 Udział w egzaminie Udział w konsultacjach 8 Przygotowanie do zaliczenia 0 Suma godzin 150 Liczba punktów ECTS 6 Liczba punktów ECTS w ramach 3 zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów Liczbę punktów ECTS w ramach 0

6 Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Literatura zajęć o charakterze praktycznym polski brak Literatura podstawowa: Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 00. Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 009. Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków Wąsowicz M., Historia ustroju państw zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 007. Literatura uzupełniająca: Bäcker R., Totalitaryzm, Toruń 199. Besier G., Stokłosa K., Europa dyktatur. Nowa historia XX wieku, Warszawa 009. Bidwell A. S., Blaski i cienie parlamentaryzmu brytyjskiego, Warszawa 00. Brewiarz demokracji jak funkcjonuje państwo demokratyczne (na przykładzie Szwajcarii), Warszawa 199. Ciepaj M., Demokracja w społeczeństwie obywatelskim, Opole Eatwell R., Faszyzm. Historia, Poznań Gola B., Ryszka F., Hiszpania, Warszawa Górski G., Historia administracji, Warszawa 00. Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, B. Lesiński (red.), Poznań Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław-Warszawa-Gdańsk Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 007. Izdebski H., Historia administracji, Warszawa Jurek P., Historia państwa i prawa polskiego, Wrocław Krasowski K., Krzymkowski M., Sikora-Dzięgielewska K., Walachowicz J., Historia ustroju państwa, Poznań 199. Lesiński B., Walachowicz J., Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, Warszawa-Poznań 199. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 000. Materiały do ćwiczeń z powszechnej historii państwa i prawa, J. Wąsicki (red.), Poznań Morabito M., Bourmaud D., Historia konstytucyjna i polityczna Francji, Białystok Rostworowski E., Historia powszechna. XVIII wiek, Warszawa 1995.

7 Rusinowa I., Demokracje w krajach anglosaskich, Warszawa Rusinowa I., Z dziejów amerykańskich partii politycznych, Warszawa 199. Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław 197. Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 198. Szczaniecki M., Wybór źródeł do historii państwa i prawa w dobie nowożytnej, Warszawa Walachowicz J., Historia ustroju państwa, Poznań 199. Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 STOSUNKI Informacje o wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka prawna mandatu radnego

Charakterystyka prawna mandatu radnego Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa mgr Jarosław Galicki Charakterystyka prawna mandatu radnego Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Prawa Konstytucyjnego pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Kryszenia,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo