!!"#$% W TYM NUMERZE: POROZUMIENIE MIDZY SBP I POLSK IZB KSIKI PODPISANE... SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI Z OBSZARU BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!!"#$% W TYM NUMERZE: POROZUMIENIE MIDZY SBP I POLSK IZB KSIKI PODPISANE... SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI Z OBSZARU BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ"

Transkrypt

1 POROZUMIENIE MIDZY SBP I POLSK IZB KSIKI PODPISANE... W dniu 2 kwietnia 2003 r. zostało podpisane porozumienie pomidzy Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich a Polsk Izb Ksiki. W ramach porozumienia SBP zadeklarowało popularyzacj Kanonu Ksiek dla Dzieci i Młodziey poprzez: lokalne ogniwa SBP, na łamach czasopism bibliotekarskich, na stronie internetowej oraz wspóln organizacj w bibliotekach promocji wybranych tytułów serii. PIK zadeklarował informowanie o partnerstwie pomidzy SBP a Kanonem, druk logo na materiałach reklamowych i w ksikach wydawanych w serii, informowanie SBP o działaniach zwizanych z Kanonem oraz dostarczanie materiałów reklamowych, na których znajduje si logo SBP. Porozumienie obowizuje do koca 2004 roku. Biorc pod uwag korzyci płynce z podpisanej umowy, zwracamy si do wszystkich Koleanek i Kolegów z prob o wsparcie naszej wspólnej inicjatywy i lokalowo-organizacyjn pomoc wówczas, gdy promocja kanonu łczy bdzie si ze spotkaniem autorskim bd publikacj w bibliotece, zaproponowan przez Polsk Izb Ksiki. Bliszych informacji w sprawach dotyczcych upowszechniania Kanonu Ksiek dla Dzieci i Młodziey udziela Biuro ZG SBP.!!"#$% Zasadniczym wtkiem zbliajcego si V Forum SBP (Nałczów, wrzenia br.) bdzie sprawno funkcjonowania i rola Stowarzyszenia w rodowisku bibliotekarskim. Aby podj w tej sprawie rzeczow dyskusj i zaproponowa konkretne rozstrzygnicia, ZG SBP przele w najbliszym czasie do zarzdów okrgów specjaln ankiet (autorstwa kol. P. Bierczyskiego) z prob o dostarczanie danych, które stanowi bd podstaw analiz i uogólnie bd rekomendacji. Tak zakrojone prace s kolejn prób usprawnienia naszej działalnoci, o co niejednokrotnie apelowano w wypowiedziach na stronach internetowych SBP, a take na łamach stowarzyszeniowych czasopism. Niezalenie od ankiety i jej danych, ZG SBP liczy na wypowiedzi i dyskusje poprzedzajce Forum. Stworzy to dobry klimat wymiany opinii, ujawnienia krytycznych ocen, zarazem moe wskaza na właciwe formy naszej pracy bd sposoby aktywizacji. Szczegółowy program FORUM SBP i Konferencji zamieszczamy na stronie 2 niniejszego Expresu. SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI Z OBSZARU BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W TYM NUMERZE: 1. POROZUMIENIE SBP I PIK (s. 1) 2. SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI Z OBSZARU BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ (s. 1) 3. PROGRAM KONFERENCJI I FORUM (s. 2-3) 4. PLAN POSIEDZE STATUTOWYCH PREZYDIUM i ZG SBP (s. 4) 5. PLAN KONFERENCJI ZG SBP NA 2003 r. (s. 4) Odbyte w dniu 11 kwietnia br. kolejne posiedzenie przedstawicieli organizacji z obszaru bibliotekarstwa i informacji naukowej powicono wzajemnemu poinformowaniu si o działalnoci poszczególnych organizacji. Postanowiono wspólnie zorganizowa podczas Midzynarodowych Targów Ksiki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 16 maja br. wspóln dla uczestników targów prezentacj pod tytułem: Co nowego w bibliotekach polskich?. Uzgodniono równie wystpienie ze wspólnym protestem do władz w sprawie pominicia ekspertów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w składzie delegacji polskiej na wiatowym szczycie w Genewie, powiconym problemom społeczestwa informacyjnego oraz w sprawie bulwersujcej wymiany osób na stanowisku dyrektora w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

2 PROGRAM FORUM SBP ORAZ KONFERENCJI NT. DZI I JUTRO ZAWODU BIBLIOTEKARZA NAŁCZÓW, WRZENIA 2003 R. 18 wrzenia 2003 r. FORUM SBP godz Rejestracja uczestników godz Obiad godz Otwarcie FORUM SBP, powitanie uczestników - Jan Wołosz, przewodniczcy SBP. Zatwierdzenie porzdku obrad Forum. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków Działalno SBP w latach : E. Stefaczyk, sekretarz generalny SBP. J. Pasztaleniec-Jarzyska, członek Prezydium ZG SBP: Zagraniczne towarzyszenia bibliotekarskie. Rola SBP i jego przyszło: P. Bierczyski, wiceprzewodniczcy SBP. Przyjcie Manifestu Internetu IFLA. Przyjcie Deklaracji z Glasgow o bibliotekach, usługach bibliotecznych i wolnoci intelektualnej. Sprawa kodeksu etycznego bibliotekarzy dyskusja. Przyjcie uchwał i wniosków, godz Kolacja 19 wrzenia 2003 r. - Konferencja Pierwszy dzie godz godz godz godz godz godz godz godz godz Rejestracja uczestników Otwarcie konferencji, powitanie uczestników. prof. Henryk Domaski (Warszawa): Zmiany struktury zawodowej kierunki i tendencje. Bolesław Howorka (Pozna): Zawód bibliotekarza w wietle przepisów prawnych. prof. Jacek Wojciechowski (WBP, Kraków): Bibliotekarstwo; zawód czy zatrudnienie? prof. Elbieta Barbara Zybert (IBiN, Warszawa): Wykonywany zawód a oczekiwania bibliotekarzy. Dyskusja Przerwa na kaw dr Stanisław Czajka (BN, Warszawa): Podane kwalifikacje bibliotekarza w Bibliotece Narodowej. godz godz godz godz godz godz wrzenia 2003 r. Konferencja Drugi dzie godz godz godz godz godz godz godz godz godz Ryszard Bania (Biblioteka Politechniki Lubelskiej): Bibliotekarz nauczajcy w szkole wyszej. Robert Miszczuk (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Warszawa): Nauczyciel bibliotekarz - Nauczyciel czy bibliotekarz? Dyskusja Obiad Wyjazd /wycieczka do Kozłówki/ Kolacja Ewa Stachowska-Musiał (BUW, Warszawa): Bibliotekarz zawód o wielu obliczach dr Henryk Hollender (BUW, Warszawa): Przyszło zawodu bibliotekarskiego prof. Barbara Sosiska- Kalata (IBiN, Warszawa): Koncepcje uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy Przerwa na kaw dr Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka, Pozna): O nowych stanowiskach, specjalnociach i zawodach. prof. Maria Kocójowa (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ, Kraków): Zasady akredytacji kierunków studiów Mirosława Majewska (CEBiD, Warszawa): Edukacja ustawiczna bibliotekarzy realia, problemy, prognozy. Dyskusja i podsumowanie konferencji. Obiad

3 cig dalszy ze strony 2 (Program Forum i Konferencji) Warunki uczestnictwa w Forum oraz Konferencji: Informujemy, e miejscem obrad Forum SBP i Konferencji bdzie Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe Energetyk w Nałczowie, ul. Paderewskiego 10. Organizatorzy proponuj osobom, które przybd na Konferencj w dniu 18 wrzenia popołudniow wycieczk po Nałczowie oraz kolacj. W dniu 28 marca br. Powiadamiamy, e przewidziano rezerwacj noclegów w Orodku Energetyk w cenie 85 zł za dob. Uczestnicy Konferencji pokrywaj koszty podróy i hotelu we własnym zakresie, natomiast koszt udziału w Forum delegatów zarzdów okrgów i oddziałów SBP pokrywa Zarzd Główny Stowarzyszenia (bez noclegu z 18/19 wrzenia). *** W sprawie organizacji Forum SBP informacji udziela: Dział Prezydialny Biura ZG SBP, Al. Niepodległoci 213, Warszawa, tel.: (0-22) , (0-22) ; W sprawie organizacji Konferencji: Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej, dyr. Ryszard Bania, tel.: (0-81) ; KURS INTERNETOWY DLA BIBLIOTEKARZY Dnia 8 maja br. rozpoczyna si kurs internetowy dla bibliotekarzy pod nazw BIBWEB. Organizatorami kursu s: Fundacja Bertelsmanna, serwis informacyjny EBiB i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Uczestnictwo w kursie pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat Internetu, jego funkcji i praktycznej uytecznoci. Zapisy na kurs odbywaj si w BUW: ul. Dobra 56/66, Warszawa; tel.: (0-22) , fax: (0-22) ; 28 kwietnia w gmachu Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego miało miejsce uroczyste poegnanie przechodzcej na emerytur długoletniej, zasłuonej dyrektor tej Biblioteki, kol. Janiny Jagielskiej. Uroczysto zaszczyciły obecnoci władze województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Kultury. Szczególnie gorce słowa sympatii i podzikowania złoył kol. Jagielskiej przewodniczcy SBP, J. Wołosz, podkrelajc Jej wielki wkład w prac na rzecz SBP, w którym pełniła odpowiedzialn funkcj Sekretarza Generalnego, a obecnie take przewodniczcej Komisji Odznacze i Wyrónie ZG SBP.!" # W dniach kwietnia br. Główna Komisja Rewizyjna dokonała przegldu pracy Zarzdu Głównego SBP w 2002 roku. Pod kierownictwem przewodniczcej Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Marii Bochan przeprowadzono kontrol wykonania uchwał oraz oceniono główne kierunki działalnoci SBP i jego struktur. KONFERENCJA nt. BIBLIOTEKI PUBLICZNE W NOWEJ EUROPIE W nawizaniu do informacji z Expresu nr 3/2003 o midzynarodowej konferencji nt. Biblioteki publiczne w nowej Europie (Warszawa, XI br.), której organizatorami s Instytut Goethego oraz Instytut Francuski wspólnie z SBP powiadamiamy, e 50 przedstawicieli polskich bibliotek uczestniczy bdzie w obradach bezpłatnie. Organizatorzy przeznacz na ten cel 5000 euro. WKRÓTCE... DZIE BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK PROGRAM PREZYDIUM ZG SBP POSIEDZENIE KOMISJI AUTOMATYZACJI ZG SBP opracowanie i redakcja: Anna Majcher, kierownik Działu Prezydialnego Biura Zarzdu Głównego SBP tel.: (0-prefiks-22) fax: (0-prefiks-22) adres: Al. Niepodległoci 213, Warszawa serwis informacyjny SBP: Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz wprowadzania zmian bez porozumiewania si z autorem. Biuletyn wydaje si do uytku wewntrznego.

4 T E R M I N A R Z P O S I E D Z E S T A T U T O W Y C H Z G S B P L.p. Posiedzenie Termin Temat 1 Prezydium 28 stycznia 2 Prezydium i ZG 27 marca 3 Prezydium 7 maja 4 Prezydium i ZG 9 czerwca 5 Prezydium 15 padziernika 6 Prezydium i ZG 12 grudnia - Omówienie i zatwierdzenie programu Forum SBP. - Dyskusja nad planem działania ZG SBP w 2003r. - Akceptacja materiałów na posiedzenie ZG SBP. - Omówienie i zatwierdzenie sprawozda z pracy ZG, ZO oraz działalnoci Sekcji, Komisji i Zespołu Problemowego ZG SBP w 2002r. - Zatwierdzenie planu pracy ZG SBP na 2003r. - Omówienie stanu przygotowa do Forum SBP i Konferencji nt. Dzi i jutro zawodu bibliotekarza. - Informacja o przygotowaniach do uroczystoci Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. - Spotkanie przewodniczcych komisji, sekcji i zespołu działajcych przy ZG SBP (odp. Kol. Ewa Stachowska-Musiał). - Akceptacja materiałów na posiedzenie ZG SBP. - Ocena przygotowa do seminariów i konferencji w II półroczu 2003r. - Ocena działalnoci wydawniczej w I półroczu 2003r. - Ocena I półrocza pracy ZG SBP - Spotkanie z przewodniczcymi Zarzdów Okrgów i Zarzdów Oddziałów SBP (odp. Kol. S. Błaszczyk) - Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP. - Sprawy biece. - Podsumowanie pracy Zarzdu Głównego SBP w 2003r. - Propozycje do planu pracy ZG SBP na 2004r. PLAN KONFERENCJI w 2003 r. Korzystajc z ewentualnego wsparcia Ministerstwa Kultury, Komitetu Bada Naukowych, Biblioteki Narodowej oraz innych instytucji sponsorujcych, winny by zrealizowane nastpujce zadania: - Samorzdy i biblioteki Konferencja ogólnokrajowa, Warszawa BN, Zarzd Główny SBP, BUW, Duski Instytut Kultury 28 marca 2003r. - Jzyk haseł przedmiotowych BN najnowsze słownictwo i ustalenia metodyczne, stosowanie w katalogach bibliotek Ogólnopolskie warsztaty, Warszawa - Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP, BN, IIN i SBUW maja 2003r. - Budownictwo biblioteczne Ogólnopolskie warsztaty, Warszawa ZG SBP, BUW 5-6 czerwca 2003r. - V ogólnokrajowa narada bibliografów Warszawa BN, ZG SBP czerwca 2003 r. - Forum SBP 2003 r. i ogólnopolska konferencja nt. Dzi i jutro zawodu bibliotekarza Nałczów ZG SBP, BG Politechniki Lubelskiej, Zarzd Okrgu SBP w Lublinie wrzenia 2003 r. - Internet w bibliotekach. Łczno, współpraca i digitalizacja Konferencja ogólnokrajowa, Wrocław Komisja Wydawnictw Elektronicznych SBP, ZG SBP, BGiOINT Politechniki Wrocławskiej wrzenia 2003r. - Stan i potrzeby bibliotek publicznych Konferencja ogólnokrajowa ZG SBP, padziernik 2003 r. - Uytkownik jzyki informacyjno-wyszukiwawcze Konferencja ogólnokrajowa, Warszawa Biblioteka Narodowa, Komisja Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP, BN, IIN i SB UW. 7-9 padziernika 2003 r. - Standardy biblioteczne wzorce i dowiadczenia Unii Europejskiej Konferencja ogólnokrajowa, Warszawa ZG SBP, padziernik listopad 2003 r. - Informacja gospodarcza Konferencja ogólnokrajowa, Szczecin Ksinica Pomorska, ZG SBP, Ministerstwo Gospodarki listopad 2003 r. - Polityka biblioteczna Konferencja midzynarodowa, Warszawa - BN, BUW, Bibl. Publ. M.st.. W-wy, ZG SBP, Inst. Goethego, Inst. Francuski listopada 2003 r. - IFLA Konferencja midzynarodowa, Berlin wyjazd polskich bibliotekarzy. 1-9 sierpnia 2003 r. Ponadto Sekcje, Komisje i Zespoły problemowe ZG SBP planuj zorganizowanie szeregu konferencji, warsztatów i spotka.

5

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 obejmuje zadania statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w: - Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku

Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Sprawozdanie z działalnoci Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w 2003 roku Debaty pn.: Polskie Szanse i Obawy Debaty europejskie Programy w radiu TOKFM Polskie Spotkania Europejskie Szkolne Kluby Europejskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 W roku 2010 działał Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w składzie: 1. Andrzej Szałach - przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 I. Informacje organizacyjne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Agnieszka Majewska Politechnika Czstochowska w Czstochowie Biblioteka Wydziału Zarzdzania czytel@zim.pcz.czest.pl Mariola Szyda

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Nr 5-6 (311-312)

SERWIS INFORMACYJNY. Nr 5-6 (311-312) SERWIS INFORMACYJNY FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW KULTURY I SZTUKI Nr 5-6 (311-312) FZZPKiS maj-czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. Motto............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej

Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z dzia³alnoœci Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2012 31.08.2013 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 25 września 2013 r. Opracowanie prof. nzw.

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Załącznik do sprawozdania Prezes PTI Marian Noga Wiceprezes ds. naukowych Barbara Królikowska Kierowanie Zarządem Głównym, realizacja kompetencji

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2001 Warszawa, kwiecień 2002 Zasady działania krajowego systemu normalizacji reguluje ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 26 (229): 15 lipca 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 5 2011 NR 05 (84) MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA FARBY Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 SPIS TREŚCI Spis treści 5 2011 Ważne sprawy izbowe Urszula Kieller-Zawisza

Bardziej szczegółowo

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze Działalność POWIATOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W GÓRZE

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. TYTUŁY KLAS I i II RZDU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. TYTUŁY KLAS I i II RZDU JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Jednolity rzeczowy wykaz akt Akademii Rolniczej we Wrocławiu opracowany został zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Kultury, z dn. 16.09.2002r, w sprawie postpowania z dokumentacj,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo