Akceptowa³ do druku dnia r. Dyrektor Naczelny Pañstwowego Instytutu Geologicznego prof. dr hab. Leszek MARKS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akceptowa³ do druku dnia 7.06.2002 r. Dyrektor Naczelny Pañstwowego Instytutu Geologicznego prof. dr hab. Leszek MARKS"

Transkrypt

1

2

3 Praca sfinansowana przez Ministerstwo Œrodowiska Redaktor wydawnictwa: Teresa LIPNIACKA Pañstwowy Instytut Geologiczny ul. Rakowiecka 4, Warszawa Zespó³ autorski: Tatiana BOCHEÑSKA, Uniwersytet Wroc³awski, Instytut Nauk Geologicznych, ul. M. Borna 9, Wroc³aw; Jan DOWGIA O, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych, ul. Twarda 51/55, Warszawa; Antoni S. KLECZKOWSKI, Andrzej SZCZEPAÑSKI, Stanis³aw WITCZAK, Akademia Górniczo- -Hutnicza, Wydzia³ Geologii, Geofizyki i Ochrony Œrodowiska, al. Mickiewicza 30, Kraków; Stefan KRAJEWSKI, Aleksandra MACIOSZCZYK, Tadeusz MACIOSZCZYK, Danuta MA ECKA, Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Geologii, ul. wirki i Wigury 93, Warszawa; Marek ROGO, G³ówny Instytut Górnictwa, Pl. Gwarków 1, Katowice; Andrzej RÓ KOWSKI, Uniwersytet Œl¹ski, Katedra Hydrogeologii i Geologii In ynierskiej, ul. Bêdziñska 60, Sosnowiec; Andrzej SADURSKI, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Warszawa. Akceptowa³ do druku dnia r. Dyrektor Naczelny Pañstwowego Instytutu Geologicznego prof. dr hab. Leszek MARKS Copyright by Ministerstwo Œrodowiska, Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2002 ISBN Pañstwowy Instytut Geologiczny Warszawa, ul. Rakowiecka 4 Wydanie II. Nak³ad egz. Format B5. Ark. wyd. 51,5. Druk EBE Lidia Mazur i S-ka, Przedsiêbiorstwo Poligraficzne, Sp. jawna. Zlec. nr 47p/2002.

4 Spis treœci Od redakcji naukowej S³ownik hydrogeologiczny Wybrane pozycje literatury Spis rycin Wykaz oznaczeñ, wymiarów i jednostek Indeks hase³ w jêzyku polskim Indeks hase³ w jêzyku angielskim Indeks hase³ w jêzyku francuskim Indeks hase³ w jêzyku niemieckim Indeks hase³ w jêzyku rosyjskim

5

6 OD REDAKCJI NAUKOWEJ Dynamiczny rozwój hydrogeologii jako nauki i wa nego elementu gospodarki wodnej spowodowa³ potrzebê opracowania i wydania specjalistycznego s³ownika obejmuj¹cego ca³okszta³t wiedzy o wodach podziemnych. S³ownik hydrogeologiczny (wyd. I) zosta³ opracowany z inicjatywy Komisji Hydrogeologicznej przy Komitecie Nauk Geologicznych PAN, a sfinansowany ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Wobec wyczerpania nak³adu I wydania S³ownika z 1997 roku przygotowano wydanie II, poprawione i poszerzone. Dodano wiele nowych hase³, m.in. z zakresu przepisów prawa dotycz¹cych gospodarki wodnej oraz z zakresu ochrony œrodowiska naturalnego. S³ownik w obecnym wydaniu zosta³ równie znacznie wzbogacony w czêœci graficznej. Poza objaœnieniami hase³ w jêzyku polskim umieszczono odpowiednie okreœlenia w jêzykach: angielskim (ang.), francuskim (franc.), niemieckim (niem.) i rosyjskim (ros.); nie wszystkie jednak has³a maj¹ swoje odpowiedniki obcojêzyczne. Weryfikacjê t³umaczenia hase³ wykonali: Jan Dowgia³³o (angielski, francuski, niemiecki) i Tatiana Bocheñska (rosyjski). W zamierzeniu autorów S³ownik ma mieæ charakter normatywny. Jednym z podstawowych celów jego opracowania jest porz¹dkowanie polskiej terminologii hydrogeologicznej. Autorami S³ownika s¹ profesorowie: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Antoni S. Kleczkowski [AK], Andrzej Szczepañski [AS], Stanis³aw Witczak [SW]; G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach: Marek Rogo [MR]; Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie: Andrzej Sadurski [ASd]; Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: Jan Dowgia³³o [JD]; Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach: Andrzej Ró kowski [AR]; Uniwersytetu Warszawskiego: Stefan Krajewski [SK], Aleksandra Macioszczyk, Tadeusz Macioszczyk [TM], Danuta Ma³ecka [TB i DM]; Uniwersytetu Wroc³awskiego: Tatiana Bocheñska [TB]. S³ownik zestawiony w uk³adzie alfabetycznym obejmuje 1425 hase³ oraz zawiera 143 ryciny i 10 tabel. Przyjêto zasadê hase³ jednostkowych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku Glossary of geology. Na pierwszym miejscu umieszczono termin lub znaczenie uwa ane przez autorów za najbardziej prawid³owe, w dalszej kolejnoœci podano synonimy. Objaœnienia hase³ zawieraj¹ elementy definiuj¹ce; w pewnych przypadkach podane s¹ informacje dodatkowe u³atwiaj¹ce w³aœciwe rozumienie definiowanego terminu. Na koñcu hase³ umieszczono inicja³y 7

7 autorów. W trakcie opracowywania definicji wydzielono has³a ogólne, np. hydrogeologia, wody podziemne, dla których podano szerszy opis jako has³a g³ównego, z odes³aniem do terminów pochodnych. Has³a s¹ rzeczownikowe, podane w liczbie pojedynczej, prócz tych, które odnosz¹ siê do obiektów ze swej natury mnogich. W przypadku has³a: woda, wody stosowano obydwie liczby pojedyncz¹ i mnog¹ w zale noœci od ogólnie przyjêtej terminologii, np. woda b³onkowata, wody kopalniane. Przyjêto zasadê, i has³a dwu- i wielowyrazowe winny brzmieæ naturalnie, a wiêc np. nie azotanowy jon, lecz jon azotanowy, nie zbiornik g³ówny wód podziemnych lecz g³ówny zbiornik wód podziemnych. Odstêpstwem od tej zasady s¹ has³a, w sk³ad których wchodz¹ nazwiska zosta³y one umieszczone na pierwszym miejscu, np. Reynoldsa liczba. Synonimy terminu g³ównego s¹ oddzielone przecinkami; ich kolejnoœæ odpowiada poprawnoœci czy te powszechnoœci ich stosowania. Synonimy obcojêzyczne s¹ równie oddzielone przecinkami. Terminy uznane za niew³aœciwe oznaczono gwiazdk¹ *. W tekst hase³ wprowadzono strza³ki, które spe³niaj¹ dwie funkcje: wskazuj¹ terminy u yte w objaœnieniu, które maj¹ swe w³asne has³a, oraz odsy³aj¹ do hase³ dodatkowych. Zaznajomienie siê z nimi pomo e lepiej zrozumieæ dany termin oraz umo liwi skonfrontowanie go z terminami pokrewnymi i przeciwstawnymi. Has³a zosta³y ponumerowane, aby u³atwiæ korzystanie z indeksów. W spisie literatury podano najwa niejsze materia³y Ÿród³owe, z których korzystano przy opracowaniu hase³. Wobec obfitoœci materia³u i niejednoznacznoœci wielu terminów z pewnoœci¹ nie ustrze ono siê b³êdów i usterek. Zamieszczono równie sformu³owania dyskusyjne. Wszelkie uwagi od U ytkowników zostan¹ yczliwie przyjête. Prosimy kierowaæ je do redaktorów naukowych. Obecne wydanie S³ownika zosta³o sfinansowane ze œrodków Ministerstwa Œrodowiska. Niechaj S³ownik dobrze s³u y polskim hydrogeologom.

8 A 1. Abiotyczne czynniki ang. abiotic factors franc. facteurs abiotiques niem. abiotische Faktoren ros. àáèîòè åñêèå ôàêòîðû Naturalne uwarunkowania i czynniki œrodowiska stanowi¹ce biotop (abiotyczn¹ czêœæ ekosystemu). Do g³ównych a.cz. nale ¹ czynniki przyrody nieo ywionej (powietrze, ska³y, gleby, wody powierzchniowe i podziemne oraz klimat) charakterystyczne dla danego œrodowiska i dzia³aj¹ce na yj¹ce w nim organizmy. [AM, SW] 2. Absorpcja ang. absorption franc. absorption niem. Absorption ros. àáñîðáöèÿ, ïîãëîùåíèå W hydrogeologii rozumiana najczêœciej jako proces wch³aniania gazów przez wody podziemne. Podczas a. nastêpuje równomierne rozpuszczanie siê gazu w wodzie. Zachodziæ te mog¹ reakcje chemiczne (np. przy a. CO 2 lub H 2 S). Równowaga wêglanowa. 3. Administracja geologiczna ang. geological administration franc. administration géologique niem. geologische Verwaltung ros. ãåîëîãè åñêaÿ àäìèíèñòðàöèÿ Ogó³ czynnoœci zarz¹dzania s³u b¹ geologiczn¹ i dzia³alnoœci¹ geologiczn¹ w kraju oraz ogó³ organów pañstwowych i samorz¹dowych zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem w dziedzinie geologii. Organami administracji geologicznej s¹: minister œrodowiska, dzia- ³aj¹cy przy pomocy g³ównego geologa kraju, wojewodowie, z upowa nienia których mog¹ byæ powo³ani g³ówni geolodzy wojewódzcy oraz starostowie, dzia³aj¹cy jako organy pierwszej instancji w sprawach nale ¹cych do w³aœciwej administracji geologicznej, o ile nie zosta³y one zastrze one dla wojewodów lub ministra œrodowiska. [ASd] 4. Adsorbat substancja adsorbowana ang. adsorbate franc. produit adsorbé niem. Adsorbat, Adsorptiv ros. àäñîðáèðîâàííîå âåùåñòî, àäñîðáàò Substancje wystêpuj¹ce w fazie rozpuszczonej w wodach podziemnych, mog¹ce podlegaæ adsorpcji. W klimacie umiarkowanym s¹ to g³ównie kationy i cz¹steczki obojêtne. Sorbat. 5. Adsorbent substancja adsorbuj¹ca ang. adsorbent, adsorptive substance franc. adsorbant 9

9 Adsorpcja niem. Adsorbent, Adsorptionsmittel ros. àäñîðáåíò, àäñîðáèðóþùåå âåùåñòâî Oœrodek skalny oraz substancje zawieszone w wodach, uczestnicz¹ce w procesach sorpcyjnych ( sorpcja, sorbent). Na ich powierzchni gromadz¹ siê cz¹steczki adsorbatu. Podstawowymi adsorbentami kationów w wodach podziemnych s¹ minera³y ilaste i zeolity, substancja organiczna, wodorotlenki i tlenki wielu metali. Adsorbentami anionów s¹ g³ównie wodorotlenki glinu i czêœciowo elaza (ryc. 1). Adsorpcja a b c Adsorpcja ang. adsorption franc. adsorption niem. Adsorption ros. àäñîðáöèÿ, ïîâåðõíîñòíîå ïîãëîùåíèå Podstawowy proces fizykochemiczny zachodz¹cy powszechnie w wodach podziemnych i powierzchniowych, decyduj¹cy o ich sk³adzie chemicznym. Polega na gromadzeniu siê na powierzchni minera³ów lub cz¹stek koloidalnych ( adsorbentów) substancji rozpuszczonych w wodzie adsorbatów. Przebieg a. jest uzale niony g³ównie od stê enia i energii cz¹steczek adsorbatu, w³aœciwoœci i rozdrobnienia adsorbenta oraz warunków œrodowiska (ph, Eh, temperatury, ciœnienia, mineralizacji Ryc. 1. Uproszczony schemat rozmieszczenia kationów wymiennych w: a kaolinicie, b hydro³yszczyku, c montmorillonicie wody itp.). Jeœli si³y wi¹ ¹ce cz¹steczki adsorbatu i adsorbenta s¹ si³ami miêdzyczastêczkowymi van der Waalsa, wystêpuje a. fizyczna, jeœli wystêpuj¹ powierzchniowe po³¹czenia chemiczne, proces ma charakter a. chemicznej, nazywanej te aktywowan¹. W wodach podziemnych w klimacie umiarkowanym dominuj¹ procesy adsorpcji kationów, w wilgotnych tropikach szerzej wystêpuje adsorpcja anionów. Sorpcja. 7. Adsorpcja chemiczna chemisorpcja, adsorpcja aktywowana ang. chemisorption franc. chimisorption, adsorption chimique niem. Chemosorption, chemische Adsorption ros. õåìîñîðáöèÿ, àêòèâèðîâàííàÿ àäñîðáöèÿ Adsorpcja, przy której wi¹zanie cz¹steczki adsorbatu z powierzchni¹ adsorbenta ma charakter powierzchniowego po³¹czenia chemicznego. Adsorpcja. 8. Adsorpcja fizyczna ang. physical adsorption franc. adsorption physique niem. physikalische Adsorption, ungehemmte A. ros. ôèçè åñêàÿ àäñîðáöèÿ, ïðîñòàÿ àäñîðáöèÿ Adsorpcja, przy której powierzchniowe wi¹zanie cz¹steczki adsorbenta i adsorbatu odbywa siê g³ównie za pomoc¹ si³ miêdzyczastêczkowych van der Waalsa. Dominuj¹cy rodzaj adsorpcji w wodach podziemnych. 9. Adwekcja konwekcja ang. advection, convection franc. advection, convection niem. Advektion, Konvektion ros. aäâåêöèÿ, êîíâåêöèÿ 1. Ruch znacznika lub zanieczyszczenia (tak e masy, energii) przez proste unoszenie z p³yn¹c¹ wod¹ podziemn¹. 10

10 14. Aktywnoœæ jonowa 2. Transport w³aœciwoœci masy powietrza (ciep³a, zimna) przez pole prêdkoœci atmosfery. [TM] 10. Aeracja warstwy wodonoœnej napowietrzanie warstwy wodonoœnej ang. aquifer aerification franc. aération de la nappe aquifère niem. Belüftung des Grundwasserleiters ros. ïðîâåðòèâàíèå âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòà Metoda oczyszczania wód podziemnych in situ. Polega na zat³aczaniu powietrza do warstwy wodonoœnej (strefy saturacji) w celu biodegradacji zanieczyszczeñ organicznych. Metodê a.w.w. stosuje siê tak e do uzdatniania wody podziemnej poprzez stworzenie w warstwie wodonoœnej warunków utleniaj¹cych i wytr¹canie nierozpuszczalnych zwi¹zków elaza i manganu (metody: Vyredox, Hydrox). [AS] 11. Agresywnoœæ wody korozyjnoœæ wody ang. aggressiveness of water franc. aggressivité de l eau niem. Agressivität des Wassers ros. êîððîçèÿ âîäû, àãðåññèâíîñòü âîäû W³aœciwoœæ wody wywo³ana jej sk³adem chemicznym, powoduj¹ca niszczenie ska³, betonów, konstrukcji metalowych pozostaj¹cych z ni¹ w kontakcie. Niektórzy badacze a.w. rozumiej¹ jako niszczenie ska³ i betonów, korozyjnoœæ natomiast jako niszczenie konstrukcji metalowych. Badacze zachodni zawê aj¹ niekiedy pojêcie a.w. jedynie do niszczenia ska³ wêglanowych. A.w. powoduje nieodwracalne zmiany oœrodka skalnego ( ³ugowanie) i zmienia chemizm wód. Najczêœciej mamy do czynienia z wodami o a. ³uguj¹cej (zawieraj¹cymi poni ej 90 mg CaCO 3 /dm 3 ), a. wêglanowej (zawieraj¹cymi ponad 4 mg CO 2 /dm 3 ), a. magnezowej (zawieraj¹cymi ponad 1000 mg Mg/dm 3 ), a. siarczanowej (zawieraj¹cymi ponad 250 mg SO 4 /dm 3 ), a. amonowej (zawieraj¹cymi ponad 15 mg N-NH 4 /dm 3 ) oraz a. kwasowej wystêpuj¹cej przy ph wody poni ej 7. Agresywnie dzia³aj¹ te wody o wysokich stê eniach chlorków, przekraczaj¹cych 1000 mg/dm 3, oraz w stosunku do rur eliwnych wody bogate w tlen. 12. Akratopegi ang. acratopegae franc. acratopèges niem. Akratopegen ros. àêðàòîïåãè Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm 3 i temperaturze poni ej 20 o C. [JD] 13. Akratotermy ang. acratothermae franc. acratothermes niem. Akratothermen ros. àêðàòîòåðìû Wody podziemne o mineralizacji ogólnej do 1000 mg/dm 3 i temperaturze powy ej 20 o C ( wody termalne: 2.). Akratopegi. [JD] 14. Aktywnoœæ jonowa aktywnoœæ termodynamiczna ang. ionic activity, thermodynamic a. franc. activité ionique, a. thermodynamique niem. ionische Aktivität, thermodynamische A. ros. èîííàÿ àêòèâíîñòü, òåðìîäèíàìè- åñêàÿ à. Efektywne stê enie (zdolnoœæ do reakcji) jonu w roztworze rzeczywistym, uwzglêdniaj¹ce wszystkie oddzia³ywania innych cz¹steczek (jonów) obecnych w uk³adzie. A. jonu jest mniejsza od stê enia molowego c i tego jonu w roztworze i zbli a siê do wartoœci tego stê enia wraz ze wzrostem stopnia rozcieñczenia roztworu. Wartoœæ a. uzyskuje siê mno ¹c stê enie molowe c i jonu w roztworze przez wspó³czynnik aktywnoœci i : a i =ã i c i gdzie: a i aktywnoœæ jonu [1], i wspó³czynnik aktywnoœci jonu [1], c i stê enie molowe jonu [ML 3 ]. [JD] 11

11 15. Akumulacja wody 15. Akumulacja wody ang. water accumulation, pondage franc. accumulation d eau, stockage d eau niem. Wasserakkumulation, Wasserspeicherung ros. àêêóìóëÿöèÿ âîäû, íàêîïëåíèå â. Naturalne lub/i sztuczne nagromadzenie wody. [AK] 16. Alekina klasyfikacja (chemizmu wód) ang. Alekin s classification franc. classification d Alekine niem. Alekin-Klassifikation ros. êëàññèôèêàöèÿ Àëåêèíà Klasyfikacja hydrochemiczna opracowana w latach piêædziesi¹tych w Zwi¹zku Radzieckim z myœl¹ o wszystkich wodach naturalnych. O klasie wody decyduje dominuj¹cy g³ówny anion, natomiast dominuj¹cy kation o grupie wód. W ka dej grupie mog¹ wystêpowaæ trzy typy wód wydzielone na podstawie stosunków jonowych (ryc. 2). Stosowany jest równie skrócony zapis A.k. Klasyfikacje hydrogeochemiczne. 17. Amoniak NH 3 azan ang. ammonia franc. ammoniaque niem. Ammoniak ros. àììèàê Gaz powstaj¹cy w warunkach redukcyjnych, miêdzy innymi jako efekt amonifikacji rozk³adu cia³ bia³kowych (kwasów nukleinowych, mocznika itd.). Spotykany czêsto w zanieczyszczonych wodach podziemnych, a w warunkach naturalnych w wodach stref redukcyjnych, m.in. w otoczeniu z³ó ropy naftowej, lub jako domieszka gazów wulkanicznych. Reaguje z wod¹ tworz¹c jony amonowe. Azot, Nitryfikacja, Azot amonowy. 18. Amonifikacja deaminacja ang. ammonification franc. ammonification, ammonisation niem. Ammonifizierung ros. àììîíèôèêàöèÿ 1. Mikrobiologiczny rozk³ad zwi¹zków organicznych zawieraj¹cych azot, którego koñcowym efektem jest m.in. amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w warunkach redukcyjnych i jest jednym z podstawowych procesów w przyrodniczym kr¹ eniu azotu. Mineralizacja (substancji organicznej), Denitryfikacja, Biodegradacja, Amoniak, Jon amonowy. 2. Proces uzdatniania wody, zwany niekiedy te chloroaminowaniem, polegaj¹cy na dodawaniu amoniaku do wody po procesie chlorowania. 19. Amplituda wahañ zwierciad³a wód podziemnych ang. amplitude of groundwater-table fluctuations franc. amplitude des fluctuations du niveau d eau souterraine niem. Grundwasserspiegelschwankungamplitude ros. àìïëèòóäà êîëåáàíèÿ óðîâíÿ ïîäçåìíûõ âîä Klasy Wodorowêglanowa C Siarczanowa S Chlorkowa Cl Grupy Ca Mg Na Ca Mg Na Ca Mg Na Typy I II III I II III I II III IV II III I II III I II III I II III I II III I II III Ryc. 2. Klasyfikacja chemiczna wód naturalnych wg O. A. Alekina [1970] 12

12 23. Analiza chemiczna wody Ró nica miêdzy najwy szym a najni szym stanem zwierciad³a wód podziemnych w okreœlonym czasie, np. sezon, rok, wielolecie. Najwiêksze wartoœci osi¹ga zazwyczaj w obszarach wododzia³owych ( dzia³ wód podziemnych), najmniejsze w obrêbie dolin rzecznych. Wahania zwierciad³a wód podziemnych. [SK] 20. Analiza areometryczna ang. density analysis, areometric a. franc. analyse aréométrique niem. aräometrische Analyse, Aräometeranalyse ros. àpåîìåòpè åñêèé àíàëèç Jedna z metod analizy granulometrycznej, oparta na prawie Stokesa. Stosowana jest do oznaczania zawartoœci cz¹stek (frakcji i³owej i py³owej) o œrednicy ziarn mniejszych od 0,07 mm, w celu ustalenia procentowego udzia³u poszczególnych frakcji w badanej próbce. Rozdzielenia ska³y na frakcje dokonuje siê z u yciem aerometru na podstawie okreœlenia prêdkoœci opadania cz¹stek mineralnych w zawiesinie wodnej przez oznaczenie zmian jej gêstoœci. [TB i DM] 21. Analiza bakteriologiczna (wody) analiza mikrobiologiczna, badanie bakteriologiczne (wody) ang. bacteriological analysis franc. analyse bactériologique, a. microbiologique niem. bakteriologische Analyse ros. áàêòåðèîëîãè åñêèé àíàëèç Wyniki badania lub (badanie) stanu bakteriologicznego wód u ytkowych ( woda u ytkowa), w tym wód podziemnych, wykonywane rutynowo dla oceny sanitarnej jakoœci wody, zw³aszcza przydatnoœci wody do celów pitnych i gospodarczych. A.b. obejmuje najczêœciej tylko 7 bakteriologicznych wskaÿników jakoœci wody, wymienionych w obowi¹zuj¹cych przepisach sanitarnych (Rozp. Min. Zdrowia z dn. 4 wrzeœnia 2000 r.; DzURP Nr 82, poz. 937). Analiza wody, Sk³ad bakteriologiczny wody. 22. Analiza chemiczna balneologiczna (wody) ang. balneological chemical analysis franc. analyse chimique balnéologique, a. d eau curative niem. balneologische chemische Analyse ros. áàëüíåîëîãè åñêèé õèìè åñêèé àíàëèç Badania fizykochemiczne wody w celu ustalenia jej w³aœciwoœci leczniczych. Wyró nia siê a.ch.b.: orientacyjne, ma³e, du e i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna stanowi podstawê wstêpnej charakterystyki wody napotkanej w nierozpoznanym terenie lub poziomie wodonoœnym. Pozwala na zaliczenie jej do odpowiedniej grupy klasyfikacyjnej i okreœlenie cech swoistych. A.ch.b. ma³a podstawa pe³nej charakterystyki wody leczniczej. Obejmuje oznaczenie wa niejszych cech fizycznych wszystkich sk³adników g³ównych (makroelementów) oraz tych gazów i sk³adników drugorzêdnych oraz mikroelementów, które decyduj¹ o przynale noœci wody do danej grupy wód swoistych. A.ch.b. du a wykonuje siê j¹ w ci¹gu pierwszych trzech lat eksploatacji wody leczniczej ³¹cznie z innymi pomiarami i obserwacjami hydrogeologicznymi. A.ch.b. kontrolna umo liwia bie ¹ce œledzenie zmian, jakie zachodz¹ w sk³adzie chemicznym i cechach fizycznych wody podczas eksploatacji jej z³o a. Czêstotliwoœæ wykonywania zale y od przebiegu tych zmian w czasie. Obejmuje najczêœciej oznaczenia podstawowych cech fizykochemicznych wody decyduj¹cych o jej w³aœciwoœciach leczniczych. [AK] 23. Analiza chemiczna wody ang. water chemical analysis, chemical a. of water 13

13 24. Analiza fizykochemiczna wody franc. analyse chimique d eau niem. chemische Wasseranalyse ros. õèìè åñêèé àíàëèç âîäû Wynik badania lub oznaczanie (badanie) sk³adu chemicznego substancji wystêpuj¹cych w wodach analiza jakoœciowa oraz ich stê eñ analiza iloœciowa. W badaniach rutynowych wykonywanych dla oceny jakoœci wody oznacza siê najczêœciej stê enia poszczególnych pierwiastków (lub jonów), podaj¹c wynik przeliczony na formê najczêœciej wystêpuj¹c¹ w wodzie. Wyniki s¹ podawane w mg/dm 3 lub w mval/dm 3. A.ch.w. mo e obejmowaæ zarówno badania stê eñ makrosk³adników jak i mikrosk³adników. Analiza wody. 24. Analiza fizykochemiczna wody analiza fizyczno-chemiczna wody ang. physical-chemical analysis of water, water physico-chemical a. franc. analyse physico-chimique d eau niem. physiko-chemische Wasseranalyse ros. ôèçèêî-õèìè åñêèé àíàëèç âîäû Oznaczanie (lub wynik badania) sk³adu chemicznego substancji wystêpuj¹cych w wodzie oraz cech fizycznych i chemicznych wody. W standardowych a.f. wód podziemnych oznacza siê stê enia wybranych gazów, makrosk³adników i mikrosk³adników oraz przynajmniej czêœæ z nastêpuj¹cych cech: agresywnoœæ, przewodnoœæ elektrolityczn¹ w³aœciw¹, temperaturê, radoczynnoœæ ( woda radoczynna), twardoœæ, mineralizacjê i such¹ pozosta³oœæ wód. Analiza wody, Analiza chemiczna wody. 25. Analiza granulometryczna ang. granulometric analysis franc. analyse granulométrique niem. Siebanalyse ros. ãpàíóëîìåòpè åñêèé àíàëèç Okreœlenie sk³adu granulometrycznego ska³y okruchowej polegaj¹ce na mechanicznym rozdzieleniu jej na frakcje o okreœlonych œrednicach ziarn i ustaleniu procentowego udzia³u poszczególnych frakcji w badanej próbce. W ska³ach o œrednicach ziarn mniejszych od 0,07 mm analizê wykonuje siê metod¹ areometryczn¹ ( analiza areometryczna), a przy wiêkszych od 0,07 mm metod¹ sitow¹ ( analiza sitowa). Krzywa uziarnienia sumacyjna. [TB i DM] 26. Analiza hydrochemiczna ang. hydrochemical analysis franc. analyse hydrochimique niem. hydrochemische Analyse ros. ãèäðîõèìè åñêèé àíàëèç Analiza chemiczna wody. 27. Analiza iloœciowa (wody) ang. quantitative analysis franc. analyse quantitative niem. quantitative Analyse ros. êîëè åñòâåííûé àíàëèç Analiza chemiczna wody obejmuj¹ca oznaczenie stê eñ poszczególnych sk³adników wystêpuj¹cych w wodzie (makro-, mikrosk³adników lub gazów i substancji organicznych). Analiza wody, Analiza chemiczna wody. 28. Analiza in situ (wody) analiza bezpoœrednia ang. in situ analysis, in-line a. franc. analyse in situ, a. directe niem. in line-analyse ros. àíàëèç èí ñèòó Analiza wody wykonywana bezpoœrednio w ujêciu wody. Zwykle pomiar jest wykonywany automatycznie, czujnik zanurzony jest w wodzie. Analiza chemiczna wody. 29. Analiza jakoœciowa wody ang. water qualitative analysis franc. analyse qualitative d eau niem. qualitative Wasseranalyse 14

14 35. Analiza sitowa ros. êà åñòâåííûé àíàëèç âîäû Analiza chemiczna wody obejmuj¹ca tylko oznaczenie jakoœciowe (okreœlenie wystêpowania lub nie) poszczególnych sk³adników, bez okreœlenia ich stê eñ. Analiza wody, Analiza chemiczna wody. 30. Analiza kontrolna (wody) analiza sprawdzaj¹ca ang. control analysis franc. analyse de contrôle, a. d arbitrage niem. Kontrollanalyse ros. êîíòðîëüíûé àíàëèç Analiza wody wykonywana powtórnie dla sprawdzenia uzyskanych uprzednio wyników lub badanie wody powtarzane okresowo, systematycznie, dotycz¹ce próbek wody pobieranych z tego samego ujêcia (np. przy badaniach typu monitoringu). Czêsto wykonywana jako analiza wskaÿnikowa (wody). Analiza wody. 31. Analiza on line (wody) analiza ci¹g³a ang. on-line analysis franc. analyse «en ligne» niem. on line-analyse ros. íåïðåðûâíûé àíàëèç Automatyczny system analizowania wody. Woda pobierana sond¹ automatyczn¹ przep³ywa zamkniêtym przewodem do aparatu pomiarowego. 32. Analiza organoleptyczna wody ang. water organoleptic analysis franc. analyse organoleptique d eau niem. organoleptische Wasseranalyse ros. îðãàíîëåïòè åñêèé àíàëèç âîäû Oznaczanie (lub wynik badania) cech organoleptycznych wody: przezroczystoœci, mêtnoœci, barwy, zapachu, smaku i posmaku. Analiza wody. 33. Analiza polowa (wody) analiza terenowa ang. field test franc. essai de chantier niem. Feldanalyse, Feldversuch ros. ïîëåâîé àíàëèç, ïîëåâîå èñïûòàíèå 1. Skrócona analiza wody wykonywana w terenie, obejmuj¹ca oznaczenia (czêsto jakoœciowe lub orientacyjne) wybranych cech fizykochemicznych lub chemicznych wody. Wykonywana zazwyczaj jako analiza wskaÿnikowa, analiza przybli ona, analiza kontrolna lub wstêpna do badañ szczegó³owych. 2. Pojêcie u ywane jest równie dla okreœlenia krótkotrwa³ego pompowania badawczego. 34. Analiza przybli ona (wody) analiza orientacyjna ang. proximate analysis franc. analyse approximative niem. Rohanalyse ros. ïðèáëèæåííûé àíàëèç Analiza wody okreœlaj¹ca za pomoc¹ przybli onych metod niektóre wskaÿniki jakoœci wody. Czêsto wykorzystywana w badaniach terenowych i kontrolnych. Zbli ona w sensie zakresu i szczegó³owoœci badañ do analizy wskaÿnikowej. Analiza wody, Analiza kontrolna (wody), Analiza polowa (wody). 35. Analiza sitowa analiza mechaniczna ang. grain-size sieve analysis franc. analyse granulométrique par tamisage niem. Siebanalyse ros. ñèòîâîé àíàëèç Okreœlenie sk³adu granulometrycznego ska³y okruchowej o œrednicach ziarn wiêkszych od 0,07 mm w celu ustalenia procentowego udzia³u poszczególnych frakcji w badanej próbce. Rozdzielenia ska³y na frakcje dokonuje siê poprzez wstrz¹sanie wysuszonej próbki 15

15 36. Analiza systemowa w dynamice wód podziemnych za pomoc¹ zestawu sit o odpowiednio zró nicowanych wymiarach oczek. Analiza granulometryczna. [TBiDM] 36. Analiza systemowa w dynamice wód podziemnych ang. system analysis in hydrodynamics franc. analyse fonctionnelle dans l hydrodynamique niem. Systemanalyse in der Hydrodynamik ros. ñèñòåìíûé àíàëèç â ãèäðîãåîäèíàìèêå Tok postêpowania badawczego, w którym badany jest system hydrogeologiczny z punktu widzenia ró nych form ruchu wód podziemnych, jako przejawu wspó³dzia³ania pól si³ charakteryzuj¹cych zmianê energii (ciœnienia, temperatury) i masy substancji w wodach podziemnych. G³ówn¹ zasad¹ a.s. jest kompleksowoœæ i okreœlona kolejnoœæ badañ: poczynaj¹c od w³aœciwoœci obiektów hydrogeologicznych bezpoœrednio wi¹ ¹cych siê z ruchem wód podziemnych, poprzez ró nego rodzaju wiêzi i procesy przejawiaj¹ce siê podczas tego ruchu, a koñcz¹c ich matematycznym opisem i ustaleniem prawid³owoœci ruchu wód podziemnych dla konkretnych warunków hydrogeologicznych. Dynamika wód podziemnych. [TB] 37. Analiza szczegó³owa (wody) a. pe³na, a. kompletna, a. podstawowa ang. complete analysis franc. analyse complète, a. totale niem. Vollanalyse, vollständige Analyse ros. âàëîâîé àíàëèç, ïîëíûé àíàëèç Badanie jakoœciowe i iloœciowe sk³adu substancji wystêpuj¹cych w wodach oraz w³aœciwoœci wody w zakresie cech fizycznych, chemicznych, organoleptycznych, a zazwyczaj równie badanie wody pod wzglêdem bakteriologicznym. W balneologii ten typ badañ nazywamy analiz¹ du ¹ lub wielk¹. Analiza wody, Analiza chemiczna balneologiczna. 38. Analiza techniczna wody analiza technologiczna wody ang. water commercial analysis franc. analyse technique d eau niem. technische Wasseranalyse ros. òåõíè åñêèé àíàëèç âîäû Analiza umo liwiaj¹ca ocenê przydatnoœci i u ytecznoœci wody do okreœlonych celów, ewentualnie pozwalaj¹ca okreœliæ zakres i sposób uzdatniania wody. Analiza wody, Jakoœæ wody. 39. Analiza wody ang. water analysis franc. analyse d eau niem. Wasseranalyse ros. àíàëèç âîäû A.w. oznacza zarówno czynnoœæ, jak i wynik przeprowadzonych badañ: okreœlania sk³adu chemicznego, cech fizycznych, organoleptycznych i bakteriologicznych wody. Podczas analizowania wody bada siê substancje wystêpuj¹ce w wodzie. Samej wody dotyczy jedynie ocena sk³adu izotopowego i temperatury. Pojêcie a.w. rozszerzone przymiotnikowo mo e okreœlaæ zakres badañ ( analiza chemiczna wody, analiza fizykochemiczna wody, analiza bakteriologiczna (wody), analiza organoleptyczna wody), szczegó³owoœæ badañ ( analiza iloœciowa (wody), analiza jakoœciowa wody, analiza szczegó³owa (wody), analiza pe³na, analiza przybli ona, analiza wskaÿnikowa (wody)), miejsce przeprowadzonych badañ ( analiza polowa (wody), analiza laboratoryjna) lub zastosowan¹ metodê badañ. 40. Analiza wskaÿnikowa (wody) analiza skrócona (wody) ang. short water analysis, indicatory water a. franc. analyse rapide niem. Kurzanalyse ros. ñîêðàùåííûé àíàëèç Analiza wód obejmuj¹ca oznaczenia jedynie wybranych wskaÿników. Analizy takie wyko- 16

16 46. Anomalia hydrogeochemiczna dodatnia nuje siê jako kontrolne lub jako wstêpne, np. dla wytypowania miejsc poboru próbek do badañ szczegó³owych. Ù Analiza wody, Ù Analiza kontrolna (wody), Ù Analiza polowa (wody), Ù Analiza przybli ona (wody). 41. Analizator pola AP-600 ang. field analyser franc. analyseur différentiel niem. Analogrechner ros. àíàëèçàòîð ïîëÿ ÀÏ-600 Urz¹dzenie analogowe przeznaczone do rozwi¹zywania zagadnieñ brzegowych dla równañ ró niczkowych cz¹stkowych typu eliptycznego i parabolicznego na siatce typu RR ( model analogowy RR) o standardowych wymiarach 20 x 30 wêz³ów. Procesy nieustalone ( ruch nieustalony) s¹ rozwi¹zywane metod¹ Liebmanna ( Liebmanna schemat). Stosowane do modelowania filtracji wód podziemnych. [MR] 42. Analogia elektrohydrodynamiczna AEHD ang. electro-hydrodynamic analogy franc. analogie électrohydrodynamique niem. elektrohydrodynamische Analogie ros. ýëåêòðîãèäðîäèíàìè åñêàÿ àíàëîãèÿ ÝÃÄÀ Analogia miêdzy filtracj¹ wód podziemnych a przep³ywem pr¹du elektrycznego w przewodniku polegaj¹ca na identycznoœci równañ opisuj¹cych oba zjawiska. A.e. stanowi podstawê modeli elektrycznych filtracji wód podziemnych. Integrator elektryczny. [MR] 43. Analogia hydrauliczna ang. hydraulic analogy franc. analogie hydraulique niem. hydraulische Analogie ros. ãèäðàâëè åñêàÿ àíàëîãèÿ Analogia miêdzy filtracj¹ wód podziemnych a przep³ywem laminarnym wody przez przewody rurowe lub szczeliny, polegaj¹ca na identycznoœci równañ opisuj¹cych oba zjawiska. A.h. stanowi podstawê modeli hydraulicznych filtracji wód podziemnych. [MR] 44. Anizotropia oœrodka hydrogeologicznego ang. groundwater medium anisotropy franc. anisotropie du milieu d eau souterraine niem. Grundwassermediumanisotropie ros. àíèçîòðîïèÿ ñðåäû Zale noœæ makroskopowych w³aœciwoœci oœrodka hydrogeologicznego od kierunku. Oœrodki wykazuj¹ce anizotropiê nazywane s¹ oœrodkami anizotropowymi. Tensor przepuszczalnoœci. [MR] 45. Anomalia hydrogeochemiczna ang. hydrogeochemical anomaly franc. anomalie hydrogéochimique niem. hydrogeochemische Anomalie ros. ãèäðîãåîõèìè åñêàÿ àíîìàëèÿ Lokalne odstêpstwo chemizmu wód podziemnych od t³a hydrogeochemicznego. Jeœli stê enia w obrêbie anomalii s¹ ni sze ni dolna granica t³a hydrogeochemicznego, mówimy o a.h. ujemnej. Jeœli natomiat stê enia przekraczaj¹ górn¹ granicê t³a hydrogeochemicznego (z czym mamy zdecydowanie czêœciej do czynienia), mówimy o a.h. dodatniej. Zale nie od przestrzennego wystêpowania rozró niamy a.h. punktowe, liniowe i strefowe (w tym regionalne). Ze wzglêdu na genezê wyró nia siê a.h. naturalne i a.h. antropogeniczne. A.h. naturalne, czyli uformowane bez udzialu cz³owieka, dziel¹ siê na syngenetyczne i epigenetyczne. Za a.h. uznaje siê równie lokalne odstêpstwo od wystêpuj¹cych powszechnie trendów wzrostu mineralizacji wód podziemnych wraz z g³êbokoœci¹ (ryc. 3). Inwersja hydrogeochemiczna. 46. Anomalia hydrogeochemiczna dodatnia ang. positive hydrogeochemical anomaly franc. anomalie hydrogéochimique positive niem. positive hydrogeochemische Anomalie 17

17 _ Anomalia hydrogeochemiczna ujemna ANOMALIE ZWARTE (liniowe, strefowe, regionalne) anomalie naturalne syngenetyczne epigenetyczne konwekcyjne ANOMALIE ROZPROSZONE (zazwyczaj punktowe) wzbudzone hydrodynamicznie P O L I G E N E T Y C Z N E anomalie antropogeniczne ros. ãèäðîãåîõèìè åñêàÿ àíîìàëèÿ ïîëîæèòåëüíàÿ Anomalia hydrogeochemiczna. 47. Anomalia hydrogeochemiczna ujemna ang. negative hydrogeochemical anomaly franc. anomalie hydrogéochimique négative niem. negative hydrogeochemische Anomalie ros. ãèäðîãåîõèìè åñêàÿ àíîìàëèÿ îòðèöèòåëüíàÿ Anomalia hydrogeochemiczna. 48. Antropopresja ang. man s stress on the environment franc. contrainte de l homme sur l environnement niem. Menschensdruck auf die Umgebung ros. àíòðîïîïðåññèÿ Oddzia³ywanie cz³owieka na œrodowisko. Efekty a. s¹ zwi¹zane ze œwiadom¹ (celow¹) dzia³alnoœci¹ cz³owieka lub/i dzia³alnoœci¹ niezamierzon¹. Wp³yw a. na wody podziemne wywo³uje zmiany hydrodynamiczne i hydrogeochemiczne, zw³aszcza zmiany jakoœci wody. [AM, SW] 49. Aproksymacja ró nicowa ang. finite-difference approximation franc. approximation différentielle wywo³ane zanieczyszczeniami re imu hydrogeochemicznego Ryc. 3. Podzia³ anomalii hydrogeochemicznych niem. Differenzenapproximation, Differenzennäherung ros. àïïðîêñèìàöèÿ êîíå íîðàçíîñòíàÿ Metoda przybli onego rozwi¹zywania równañ ró niczkowych przez zast¹pienie wyra- eñ ró niczkowych ilorazami ró nicowymi i rozwi¹zanie powsta³ego uk³adu równañ liniowych. Stosowana w modelowaniu numerycznym filtracji wód podziemnych. Metoda ró nicowa, Schemat jawny (explicite), Schemat uwik³any (implicite). [MR] 50. Ascenzja ang. ascent franc. ascension niem. Aszension, Aufstieg ros. âîñõîäÿùåå äâèæåíèå âîäû, ïîäú ì Wznosz¹cy (wstêpuj¹cy) ruch wody podziemnej (czêsto z du ej g³êbokoœci) w œrodowisku skalnym pod wp³ywem ró nicy wysokoœci hydraulicznych (zazwyczaj poprzez strefy dyslokacyjne). ród³o ascenzyjne. [SK] 51. Asocjacje w roztworach (wodnych) ang. associations of molecules in aqueous solutions franc. associations de molècules dans les solutions aqueuses niem. Molekelnassoziationen in Wasserlösungen, Molekülenassoziationen ros. àñîöèàöèÿ â ðàñòâîðàõ Po³¹czenia (grupowania) cz¹steczek wody w paro- lub wielocz¹steczkowe polimery ( polimeryzacja (cz¹steczek wody)). A.wr. mog¹ równie obejmowaæ polimeryzacjê substancji wystêpuj¹cych w roztworze (ryc. 4). _ + _ _ + + _ + + _ + _ + _ + _ + _ + _ _ Ryc. 4. Najprostsze asocjacje cz¹steczek wody

18 55. Azot azotanowy 52. Azot N ang. nitrogen franc. azote niem. Stickstoff ros. àçîò Pierwiastek biofilny wystêpuj¹cy w wodach podziemnych w fomie gazowej (N 2 ) oraz w zwi¹zkach organicznych ( azot organiczny) i nieorganicznych (g³ównie jony amonowe, amoniak, jony azotynowe i jony azotanowe). A. podlega cyklicznemu kr¹ eniu w przyrodzie, podczas którego zachodzi w wodach podziemnych szereg procesów biochemicznych, m.in. nitryfikacja, denitryfikacja, amonifikacja, mineralizacja (substancji organicznej). W wodach podziemnych a. w formie rozpuszczonego gazu wystêpuje zawsze, ale w ró nych proporcjach w stosunku do innych gazów (ryc. 5). Azot amonowy, Azot azotanowy, Azot azotynowy. Ryc. 5. Przemiany zwi¹zków azotu w czasie 53. Azot albuminowy azot bia³kowy ang. albuminous nitrogen, albumin n., albumen n. franc. azote protéique, a. albuminoide niem. Eiweißstickstoff ros. àëüáóìèíîâûé àçîò Jeden z oznaczanych laboratoryjnie wskaÿników zanieczyszczenia wód podziemnych zwi¹zkami azotu. A.a. obejmuje czêœæ (zwykle oko³o po³owy) azotu organicznego wystêpuj¹cego w wodach podziemnych w formie koloidalnej, który tworzy siê przy niepe³nym rozk³adzie substancji organicznej. W sk³ad a.a. wchodz¹ przewa nie zwi¹zki aminowe, polipeptydy i proteiny. Wystêpowanie w wodzie a.a. utrudnia proces chlorowania wody, powoduj¹c wzrost zapotrzebowania chloru ze wzglêdu na tworzenie siê organicznych chloramin. Azot. 54. Azot amonowy N-NH 4 ang. ammonia nitrogen franc. azote ammonié, a. ammoniacal niem. Ammoniakstickstoff ros. àììèà íûé àçîò Forma wyra ania sumarycznego stê enia azotu trójujemnego ( 3). Traktowany jest jako ³¹czna iloœæ azotu wystêpuj¹cego w wodzie w formie jonów amonowych oraz amoniaku i innych trójujemnych specjacji tego pierwiastka; stê enie podawane jest w stosunku do samego azotu. A.a. w naturalnych warunkach wystêpuje w œrodowisku redukcyjnym i przy ph < 9 dominuje tam jon NH 4. Natomiast przy ph > 9 dominuje NH 3 (ryc. 6). Oprócz pochodzenia naturalnego a.a. bywa czêsto pochodzenia antropogenicznego, zw³aszcza w p³ytko wystêpuj¹cych wodach podziemnych. Jon amonowy, Amoniak, Azot. 55. Azot azotanowy N-NO 3, NO 3 N, N NO 3 ang. nitrate nitrogen franc. azote des nitrates niem. Nitratstickstoff ros. íèòðàòíûé àçîò Forma wyra ania sumarycznego stê enia azotu piêciododatniego (+5) wystêpuj¹cego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie organiczne i nieorganiczne rozpuszczone 19

19 56. Azot azotynowy Ryc. 6. Wspó³wystêpowanie ró nych form uk³adu NH 3 NH 4 w zale noœci od ph zwi¹zki azotu na +5 stopniu utlenienia. W wodach podziemnych dominuj¹ zazwyczaj nieorganiczne, dobrze rozpuszczalne jony azotanowe. Sprawia to, e podawany w analizach wód podziemnych a.a. nies³usznie jest czêsto uto samiany tylko z jonami azotanowymi. Podawane w wynikach analiz stê enie jonów azotanowych (+5) jest czêsto odnoszone do ca³ego jonu NO 3, a stê enie a.a. wyra ane jest tylko w stosunku do azotu, choæ obejmuje i inne formy tego pierwiastka na +5 stopniu utlenienia. Jon azotanowy. 56. Azot azotynowy N-NO 2, NO 2 N ang. nitrite nitrogen franc. azote des nitrites niem. Nitritstickstoff ros. íèòðèòíûé àçîò Forma wyra ania stê enia azotu trójdodatniego (+3) wystêpuj¹cego w wodach podziemnych. Obejmuje wszystkie formy azotu rozpuszczonego, w których azot wystêpuje na +3 stopniu utlenienia. A.a. jest rzadko oznaczany, wystêpuje zawsze w iloœciach podrzêdnych w stosunku do azotu azotanowego. Azot. 57. Azot organiczny N org, N-org ang. organic nitrogen franc. azote organique niem. organischer Stickstoff ros. îðãàíè åñêèé àçîò Jedna z form wystêpowania azotu w wodach naturalnych. W analizach wód okreœla stê enie azotu wystêpuj¹cego we wszystkich zwi¹zkach organicznych rozpuszczonych w wodzie, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego.

20 B 58. Badania hydrogeologiczne ang. hydrogeological investigations franc. recherches hydrogéologiques niem. hydrogeologische Untersuchungen ros. ãèäðîãåîëîãè åñêèå èññëåäîâàíèÿ Podstawowym kierunkiem b.h. jest okreœlanie iloœci i jakoœci wód u ytkowych ( woda u ytkowa), zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W szczególnych przypadkach b.h. maj¹ za zadanie ustalenie i zagospodarowanie z³ó wód leczniczych i termalnych. Du e znaczenie w rejonach górniczych maj¹ badania prowadz¹ce do okreœlenia hydrogeologicznych warunków udostêpnienia i eksploatacji z³ó kopalin u ytkowych, oceny zagro eñ wodnych, pe³niejszego wykorzystania wód kopalnianych oraz oceny wp³ywu górnictwa na œrodowisko wodne. W celu okreœlenia iloœci i jakoœci zasobów wód podziemnych oraz oceny stopnia ich zanieczyszczenia prowadzi siê kompleksowe badania hydrogeologiczne, polowe i laboratoryjne, wykonuje siê dokumentacje i opracowuje monografie hydrogeologiczne, zestawia mapy hydrogeologiczne, organizuje monitoring wód podziemnych oraz gromadzi siê, przechowuje i udostêpnia wyniki badañ przy zastosowaniu systemów informatycznych. W pracach badawczych w zakresie ochrony œrodowiska wód szczególn¹ uwagê poœwiêca siê ocenie i prognozowaniu zubo enia i degradacji (jakoœciowej) wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeñ. Hydrogeologia, Mapa hydrogeologiczna. [AR] 59. Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych ang. hydrogeological investigations of karst reservoirs franc. recherches hydrogéologiques des reservoirs karstiques niem. hydrogeologische Untersuchungen der Karstwasserspeichern ros. ãèäðîãåîëîãè åñêèå èññëåäîâàíèÿ êàðñòîâûõ ðåçåðâóàðîâ B.h.z.k. obejmuj¹: analizê budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników zawieraj¹c¹ opis geometrii masywu ska³ skrasowia³ych, okreœlenie form i zjawisk krasowych takich jak: polja, lejki krasowe, jaskinie, ponory i strefy ucieczek wody z rzeki, oraz okreœlenie zewnêtrznych i wewnêtrznych warunków zasilania i drena u zbiorników. Szczegó³owe badania obejmuj¹ natomiast: prospekcjê jaskiñ, pomiar cech geometrycznych form krasowych, analizê hydrogramów Ÿróde³ oraz wyników pompowañ próbnych; wykonuje siê równie badania sk³adu chemicznego wód, badania geofizyczne oraz sporz¹dza siê bilanse wodne. Pompowanie badawcze, Bilans wodny. [AR] 21

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

Leksykon ekoin ynierii

Leksykon ekoin ynierii PTIE POLSKIE TOWARZYSTWO IN YNIERII EKOLOGICZNEJ Leksykon ekoin ynierii pod redakcj¹ Gabriela Borowskiego Warszawa 2010 A Leksykon ekoin ynierii Redakcja: Gabriel Borowski Korekta: Sylwia Pociupany Lista

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ZASADY HODOWLI LASU obowiązujące w Państwowym Gospodarstwie Leśnym LASY PAŃSTWOWE Wprowadzone w życie na mocy art. ustawy z dnia września 91 r. o lasach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

SZACUNKOWA MOC CIEPLNA WÓD PODZIEMNYCH Z KENOZOICZNYCH POZIOMÓW WODONOŒNYCH NA BLOKU PRZEDSUDECKIM

SZACUNKOWA MOC CIEPLNA WÓD PODZIEMNYCH Z KENOZOICZNYCH POZIOMÓW WODONOŒNYCH NA BLOKU PRZEDSUDECKIM BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 440: 15 24, 2010 R. SZACUNKOWA MOC CIEPLNA WÓD PODZIEMNYCH Z KENOZOICZNYCH POZIOMÓW WODONOŒNYCH NA BLOKU PRZEDSUDECKIM EVALUATION OF THERMAL ENERGY FOR GROUNDWATER

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO CZASOPISMO POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO Publikacja dotowana przez KBN RADA REDAKCYJNA RYSZARD ADAMIAK, JERZY B A EJOWSKI, JÓZEF CEYNOWA, JACEK GAWROÑSKI, JACEK KIJEÑSKI, TADEUSZ M. KRYGOWSKI, JACEK

Bardziej szczegółowo