dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu"

Transkrypt

1 dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011

2 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR I.1. NAZWA I STATUS PRAWNY LGD I.1.2. OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA I.1.3. CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD ALBO JEJ PARTNERÓW I SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD I.1.4. STRUKTURA RADY LGD I.1.5. ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ RADY LGD I.1.6. KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY LGD I.1.7 DOŚWIADCZENIE LGD I CZŁONKÓW LGD ALBO JEJ PARTNERÓW W REALIZACJI OPERACJI W FORMIE ZAŁĄCZNIKA DO LSR II. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI II.1 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU II.1.1 ZASIĘG TERYTORIALNY I UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE II.1.2 UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I ŚRODOWISKOWE II.2 OCENA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU, W TYM POTENCJAŁU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO ORAZ POZIOMU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ II.2.1 CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZAR OBJĘTY LSR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA II.3. SPECYFIKA OBSZARU III. ANALIZA SWOT OBSZARU OBJĘTEGO LSR IV. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR IV.1 TEMATY WIODĄCE I CELE STRATEGICZNE WYNIKAJĄCE Z ANALIZY SWOT IV.1.1 MATRYCA LOGICZNA LGD DOLINA SANU V. OKREŚLENIE MISJI LGD VI. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR VII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

3 VIII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ IX. OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, PROCEDURY ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI W RAMACH DZIAŁA ŁANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 21 USTAWY Z DNIA 7 MARCA 2007R. O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZEZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, KRYTERIÓW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR, ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, A TAKŻE ZMIANY TYCH KRYTERIÓW IX.1.PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD DOLINA SANU IX.2. PROCEDURA ODWOŁANIA OD DECYZJI ORGANU DECYZYJNEGO LGD IX.3. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI X. OKREŚLENIE BUDŻETU LSR XI. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR XII. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR XIII. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) WŁASNEJ XIV. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR XV WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW XVI. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH XVII. SPIS TABEL XVIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

4 WPROWADZENIE Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD Dolina Sanu opracowana z myślą o przygotowaniu i realizacji wizji rozwoju obszaru objętego zasięgiem działania Grupy, ma za zadanie, w sposób przejrzysty przedstawić cele ogólne, cele szczegółowe oraz priorytety przewidziane do realizacji w okresie programowania LGD Dolina Sanu obejmuje zasięgiem obszar dwu gmin: Sanok oraz Tyrawa Wołoska, położonych na terenie województwa podkarpackiego. LGD Dolina Sanu obejmuje teren połączony tradycjami historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi, którego społeczność charakteryzuje wielka determinacja w dążeniu do samorozwoju oraz rozwoju najbliższego otoczenia i regionu. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia LGD Dolina Sanu, przy merytorycznym wsparciu konsultantów. Należy podkreślić, że znaczący wpływ na ostateczny kształt LSR mieli mieszkańcy gminy wiejskiej Sanok i Tyrawy Wołoskiej. W procesie opracowywania Strategii wykorzystano metodę konsultacji społecznych. Pozwoliła ona ustalić sposób postrzegania problemów (hierarchizację), możliwości ich rozwiązania, oczekiwań, możliwości ich spełnienia, w odniesieniu do przyszłych kierunków rozwoju obszaru LGD. Konsultacje przeprowadzono w czasie spotkań warsztatowych oraz poprzez badanie socjologiczne na terenie obu gmin w dniach , , roku. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety o wysokim stopniu standaryzacji na 49-cio osobowej grupie mieszkańców. Opracowane wyniki stworzyły ramy dalszych prac w II etapie konsultacji, który opierał się na cyklu warsztatów z udziałem przedstawicieli gmin wchodzących w skład LGD Dolina Sanu. Warsztaty prowadzono w grupach tematycznych pracujących nad ustaleniem priorytetowych kierunków rozwoju wyborem tematów wiodących, celów i zadań do realizacji. Łącznie w procesie konsultacji społecznych wzięło udział około 200 osób obszaru LGD. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata Tak przyjęty przedział czasowy wynika przede wszystkim z konieczności zachowania zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województwa i całego kraju. Z uwagi na fakt, że Strategia obejmuje stosunkowo długi okres czasu, szczególnie na bieżącym etapie istnienia partnerstwa LGD (4 miesiące formalna rejestracja ), przedstawiony w niej zakres zadań do realizacji na lata zakłada możliwość ich doprecyzowania (uaktualnienia). Takie podejście wynika również z faktu, że działalność LGD Dolina Sanu zakłada weryfikację i aktualizację planowanych przedsięwzięć tworzących LGD w celu jak najlepiej pojętego interesu społecznego i rozwoju obszaru objętego zasięgiem działania Grupy. Nadrzędną zasadą, która przyświecała twórcom strategii było szeroko rozumiane partnerstwo. Ponieważ jednak działania określone w tym dokumencie nie dotyczą wszystkich aspektów życia na tym obszarze, ale koncentrują się na wybranych dziedzinach, Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu nie zastępując istniejących instytucji będzie je wspierać, działając w obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu w myśl zintegrowanej zasady współdziałania w trzech najważniejszych sektorach: publicznym, społecznym i gospodarczym. Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu została przyjęta do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 9 stycznia 2009 r. 4

5 I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR. I.1. Nazwa i status prawny LGD. 1. Nazwa LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu 2. Status prawny LGD Stowarzyszenie 3. Data rejestracji w sądzie rok, Nr KSR I.1.2. Opis procesu budowania partnerstwa. Historia powstania Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu. Od kilku lat podmioty z terenu Gmin Sanok oraz Tyrawa Wołoska zmierzają do podejmowania wspólnych działań w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Na poziomie współpracy lokalnych samorządów podejmowane były wspólne inicjatywy na rzecz poprawy komunikacji pomiędzy samorządami w celu realizacji wspólnych działań. W listopadzie 2007 roku Gmina Sanok oraz Gmina Tyrawa Wołoska przystąpiły do Lokalnej Grupy Działania Brama Bieszczadów. Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju powyższe Gminy wystąpiły z LGD Brama Bieszczadów i przystąpiły do LGD Dolina Sanu, zrzeszającego działaczy samorządowych, liderów społecznych i aktywnych społecznie przedsiębiorców. Główną metodą pracy w trakcie budowania partnerstwa LGD było równoległe prowadzenie dwóch procesów: procesu budowania partnerstwa (tworzenia LGD) w efekcie mobilizowania społeczności i aktywizowania liderów lokalnych oraz procesu opracowywania strategii w oparciu o analizy eksperckie i wyniki warsztatów z udziałem liderów samorządów, organizacji pozarządowych i liderów środowiska oraz przedsiębiorców. W wyniku przeprowadzonego procesu do LGD przystąpiło 20 partnerów z 3 sektorów, o różnym statusie i formie prawnej. W spotkaniach i warsztatach uczestniczyło łącznie 84 osoby. Lista osób uczestniczących w warsztatach i lista Partnerów tworzących LGD znajduje się w załącznikach do LSR. I.1.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD. Sposób rozszerzania składu LGD o kolejnych członków lub partnerów odbywa się na podstawie zapisów statutu stowarzyszenia art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 statutu. 11statutu mówi: Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być: 1. osoba prawna w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego o przystąpieniu, zawierającą: 1)deklarację przystąpienia, 2)deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, 3)wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w stowarzyszeniu, 2)pełnoletnia osoba fizyczna, która: - uzyskała pisemną rekomendację 2 członków zwyczajnych stowarzyszenia 5

6 - złoży pisemną deklarację przystąpienia do stowarzyszenia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania statutu, - nabycie członkostwa następuje na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów Zarządu stowarzyszenia. 14 statutu mówi: Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego stowarzyszenia następuje wskutek: 1)złożenia zarządowi pisemnej rezygnacji w przypadku osoby fizycznej, 2)złożenia zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu ze stowarzyszenia, 3)śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej, 4)wykluczenia poprzez uchwałę Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów z powodu: a)działalności niezgodnej ze statutem lub uchwałami władz stowarzyszenia, b)pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, c)zalegania w opłacaniu składek za okres minimum jednego roku. 12 statutu mówi: Członek zwyczajny stowarzyszenia ma następujące prawa: 1)wybierania i bycia wybieranym do władz stowarzyszenia, 2)występowania z wnioskami i postulatami do władz stowarzyszenia, 3)uczestniczenia w realizacji celów i zadań stowarzyszenia, 4)brania udziału w organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, kulturalnym. 13 statutu mówi: Członek zwyczajny stowarzyszenia jest zobowiązany: 1)propagować cele stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 2)przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia, 3)opłacać regularnie składki członkowskie, 4)brać udział w Walnych Zebraniach Członków stowarzyszenia Tabela 1 Członkowie stowarzyszenia Lp. Imię i nazwisko/ nazwa 1 Jerzy Wołoszyn Tyrawa 2 Lucyna Wota Tyrawa Wołoska 3 Maria Jasińska Tyrawa Wołoska Gmina Sektor Rodzaj Prowadzonej działalności społeczny Wołoska społeczny KGW Tyrawa społeczny Wołoska Stowarzyszenie U Podnóża Gór Słonnych Funkcja w LGD Członek Rady Członek Zarządu Członek Rady 4 Zenon Bodnar Tyrawa gospodarczy PHU Zenon Członek Rady Wołoska Bodnar 5 Anna Dziurdziewicz Gmina Sanok społeczny KGW w Dobrej Członek Rady 6

7 6 Teresa Baranowska Gmina Sanok społeczny Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Wychowania W Kostarowcach 7 Sebastian Niżnik Gmina Sanok społeczny Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska Na rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej Członek Rady Członek Rady 8 Tomasz Lewicki Gmina Sanok gospodarczy Firma PUH Atom Członek Rady 9 Stanisław Piekara Tyrawa Wołoska społeczny Sołtys wsi Hołuczków Członek Komisji Rewizyjnej 10 Anna Kociszewska Tyrawa Wołoska społeczny Stowarzyszenie U Podnóża Gór Członek Komisji Rewizyjnej Słonnych 11 Janina Czubska Gmina Sanok społeczny KGW w Lalinie Członek Komisji Rewizyjnej 12 Tadeusz Burka Gmina Sanok społeczny OSP w Członek Kostarowcach Komisji Rewizyjnej 13 Zdzisław Miarecki społeczny V-ce Prezes Stowarzyszenia 14 Bernardyna Sowa społeczny KGW w Rozpuciu Sekretarz Zarządu 15 Gmina Tyrawa Wołoska- Reprezentowana Przez Jana Chowańca publiczny Członek Rady 16 Agnieszka Haduch Gmina Sanok społeczny Skarbnik Zarządu 17 Anna Gmina Sanok społeczny Sołtys wsi Załuż Prezes Zarządu Kornasiewicz 18 Gmina Sanok Reprezentowana Przez Pawła Wdowiaka Gmina Sanok publiczny Członek Zarządu 19 Alicja Pocałuń Gmina Sanok społeczny Członek stowarzyszenia 20 Bartosz Mrugała Gmina Sanok społeczny Członek stowarzyszenia Źródło: opracowanie własne I.1.4. Struktura Rady LGD. Struktura Rady LGD do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej organem decyzyjnym. O strukturze organu decyzyjnego, Rady LGD, stanowi 22 statutu 7

8 22 statutu mówi: 1. W skład Rady wchodzi 6-8 przedstawicieli wszystkich trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego w takich proporcjach, aby przedstawiciele gospodarczy i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego oraz promujących równość kobiet i mężczyzn, stanowili przynajmniej 50% składu Rady. 2. Zmiany składu Rady nie mogą naruszyć proporcji określonych w punkcie 1 tego paragrafu. 3. Do wyłącznej kompetencji Rady jako organu decyzyjnego, należy ocena i wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady ( WE ) nr. 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DZ. Urz. UE 1277 z r. str. 1 ), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez stowarzyszenie LSR. 4. Wybór operacji, o których mowa w ust. 3 dokonywany jest, poprzez: a) ocenę operacji pod względem zgodności z LSR, b) ocenę operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. 5. Od decyzji Rady w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania lokalnych kryteriów wyboru przysługuje Wnioskodawcy odwołanie do Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia uchwał. 6. Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawie oceny operacji jest Rada 7. Członkowie Rady wybierani są spośród członków stowarzyszenia, na walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym przy udziale co najmniej połowy liczby członków stowarzyszenia 8. Rada spośród swoich członków wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Rady. 9. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej, nie mogą być również pracownikami biura LGD. Skład Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Dolina Sanu 1)Jerzy Wołoszyn Gmina Tyrawa Wołoska, sektor społeczny. 2)Jan Chowaniec - Gmina Tyrawa Wołoska, sektor publiczny. 3)Maria Jasińska - Gmina Tyrawa Wołoska, sektor społeczny. 4)Zenon Bodnar - Gmina Tyrawa Wołoska, sektor gospodarczy. 5)Anna Dziurdziewicz Gmina Sanok, sektor społeczny. 6)Teresa Baranowska - Gmina Sanok, sektor społeczny. 7)Sebastian Niżnik - Gmina Sanok, sektor społeczny. 8)Tomasz Lewicki - Gmina Sanok, sektor gospodarczy Procentowy udział członków organu decyzyjnego w poszczególnych sektorach: - sektor społeczny 62,5% - sektor publicznych 12,5% - sektor gospodarczy 25% Żaden z członków Rady nie może być pracownikiem biura LGD Dolina Sanu, członkiem Zarządu lub członkiem Komisji Rewizyjnej. Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania Rady Decyzyjnej zostały opisane w Regulaminie Rady. 8

9 I.1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD. Do właściwej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia niezbędne jest zatrudnienie pracowników biura, który poprzez swoją pracę zagwarantują profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów. Dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest precyzyjne określenie wymagań koniecznych i pożądanych w odniesieniu do kandydatów mających ewentualnie takie zadania wykonywać. Równie ważne jest odpowiednie zaplecze lokalowe i techniczne, które nie tylko będzie zapewniało prawidłową możliwość przyjmowania i obsługi interesantów, ale również dawało możliwości właściwego archiwizowania dokumentów i organizacji spotkań, warsztatów, konferencji itp. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, LGD Dolina Sanu określiła następujące wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do pracowników, których należy zatrudnić, określone zostały również procedury ich naboru. Stanowisko: Kierownik Biura LGD Wymagania wobec kandydata: wykształcenie wyższe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, staż pracy minimum 4 lata, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, biegła obsługa komputera i Internetu, znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu, prawo jazdy kat. B. Główne Zadania: wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia, realizacja zadań określonych przez Zarząd, prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia, prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych, ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne, przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków i zebranie Zarządu Stowarzyszenia, opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych, obsługa Walnego Zebrania Członków, sporządzanie protokołów z Walnego Zebrania Członków, prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków i Zarządu, sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom, prowadzenie dokumentacji członkowskiej, obsługa Zarządu, sporządzanie syntetycznych protokołów z zebrań Zarządu, 9

10 prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu, opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, prowadzenie korespondencji, udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia, utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi, prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia, sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy. Zakres uprawnień: reprezentowania Stowarzyszenia w granicach umocowania, prowadzenia zwykłego zarządu sprawami Stowarzyszenia, podpisywania bieżącej korespondencji, dokonywania samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości PLN, po akceptacji Zarządu, zawierania umów - zleceń i o dzieło, po akceptacji Zarządu, kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami, składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, jak: podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo- rozliczeniowym (łącznie z księgowym Biura), współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia, organizowania konferencji prasowej, koordynowania sprawami funkcjonowania zespołów problemowych, podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar czasu pracy pełny etat. Kandydat zobowiązany jest złożyć: list motywacyjny, życiorys curriculum vitae, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, dokumenty poświadczające staż pracy, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Dolina Sanu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem. Etapy konkursu: Złożenie dokumentów przez Kandydatów, Udział w teście dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów, 10

11 Rozmowa kwalifikacyjna, Ogłoszenie wyników. Stanowisko: Asystent/ka, konsultant/ka Wymagania wobec kandydata: wykształcenie wyższe pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych; niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji; biegła obsługa komputera i Internetu; znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz wiedza n/t rozwoju obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu; mile widziane prawo jazdy kat. B; Główne Zadania: doradztwo unijne dla mieszkańców terenu LSR, monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE, poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów Stowarzyszenia z PROW oraz z innych programów, przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacja projektu w ramach funduszy UE (analizy finansowe, montaż finansowy, projekcje finansowe, cash flow, biznes plany, studia wykonalności, analizy branżowe, wnioski dotacyjne) wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa), realizacja projektów Stowarzyszenia, Warunki zatrudnienia: umowa o pracę; wymiar czasu pracy 1/2 etatu; Kandydat zobowiązany jest złożyć: list motywacyjny; życiorys curriculum vitae; kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są; oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Dolina Sanu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem; Etapy konkursu: Złożenie dokumentów przez Kandydatów; Udział w teście dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów; 11

12 Rozmowa kwalifikacyjna; Ogłoszenie wyników; Stanowisko: Specjalista ds. organizacji i finansów (obsługa księgowa). Wymagania wobec kandydata: wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe ekonomiczne, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, biegła obsługa komputera i Internetu, znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych organizacją biura, spraw księgowych i finansowych, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu, mile widziane prawo jazdy kat. B. Zadania: prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny, tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia, należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych, bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych, rejestracja operacji gospodarczych - finansowych, analiza dokumentów finansowych, sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych, dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS, sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS, udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, sporządzanie list płac, regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych, wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie, regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań, odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac, wystawianie rachunków, prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających, prowadzenie rachunku bankowego, 12

13 prowadzenie spraw kadrowych, opracowywanie projektu preliminarza budżetowego, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia, wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym, realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży, prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych, sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie. Kandydat zobowiązany jest złożyć: list motywacyjny, życiorys curriculum vitae, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Dolina Sanu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem. Etapy konkursu: Złożenie dokumentów przez Kandydatów, Udział w teście dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów, Rozmowa kwalifikacyjna, Ogłoszenie wyników. Procedura naboru pracowników: 1. Ogłoszenie przez LGD konkursu na dane stanowisko (ogłoszenie w prasie, na stronie w lokalnych rozgłośniach radiowych, w siedzibie LGD określenie wymagań koniecznych i pożądanych oraz terminu (14 dni od momentu ogłoszenia konkursu) i miejsca składania dokumentów (siedziba LGD). 2. Test kwalifikacyjny dla osób, które przeszły pomyślnie weryfikację dokumentów z zakresu tematyki określonej w wymaganiach koniecznych stanowiska (w przypadku niezadowalających wyników testu LGD zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu i ogłoszenia nowego naboru). 3. Rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które uzyskały największą liczbę punktów z testu - LGD kontaktuje się z wybranymi kandydatami. 4. Ogłoszenie wyników i podanie ich do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem ( na stronie www, w siedzibie LGD). 13

14 5. W przypadku trudności z zatrudnieniem pracowników spełniających wymagania konieczne Zarząd LGD ma prawo do zmiany niektórych z tych wymagań w celu zapewnienia ciągłości pracy biura i zatrudnienie tymczasowo osoby nie w pełni je spełniających. W przypadku konieczności zatrudnienia pracownika niespełniającego pierwotnych wymagań, Zarząd może podpisać z nim pierwszą umowę o pracę tylko i wyłącznie na okres próbny nie dłuższy niż 3 miesiące. Prezes Zarządu jest zobowiązany w takim przypadku do monitorowania jego pracy oraz sporządzenie informacji o postępach, osiągnięciach i błędach, ocenę z podaniem rekomendacji o ewentualnym przedłużeniu umowy. Po pojawieniu się z własnej inicjatywy kandydatury osoby, która spełniała wcześniejsze wymagania LGD ma prawo do ogłoszenia nowego naboru na dane stanowisko w celu podniesienia jakości pracy biura. Oceny testów i rozmowy kwalifikacyjnej dokonują: W przypadku stanowiska Kierownik Biura Zarządu - Zarząd LGD, W przypadku pozostałych stanowisk - Kierownik Biura LGD i Zarząd. Dodatkowo Stowarzyszenie Dolina Sanu będzie umożliwiać osobom chętnym zdobycia doświadczenia zawodowego w Biurze Zarządu. We współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy będzie prowadzony program staży zawodowych i przygotowania zawodowego. Warunki techniczne i lokalowe Warunki techniczne i lokalowe biura LGD zapewniają możliwość przyjmowania i obsługi interesantów oraz możliwość tworzenia i archiwizowania dokumentów i organizacji spotkań. Wynika to z tego, że na biuro LGD zostało przeznaczone pomieszczenie biurowe w Urzędzie Gminy w Sanoku. Biuro to znajduje w centrum Sanoka i posiada pokój, pomieszczenie z przeznaczeniem na archiwum, dostęp do sali narad oraz sanitariatów. Znajdzie się tam miejsce dla 3 pracowników. Pełne wyposażenie w sprzęt biurowy oraz meble zapewni Gmina Sanok na zasadzie użyczenia. Planowany jest zakup komputera przenośnego. 14

15 I.1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady LGD. Kwalifikacje i doświadczenia osób wchodzących w skład Rady LGD zostały przedstawione w poniższej tabeli. Przy wyborze członków Rady kierowano się posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami oraz dotychczasowym zaangażowaniem w prace związane z rozwojem lokalnym. Tabela 2 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady LGD Lp. Imię i nazwisko 1 Anna Dziurdziewicz 2 Teresa Baranowska Podmiot delegujący Sektor społeczny Sektor społeczny Adres zamieszkania Zakres Odpowiedzial. W LGD Doświadczenie Dobra 71 Członek Rady Działalność rolnicza W Kole Gospodyń od roku 1995 organizowanie imprez okolicznościowych opłatka, sylwestra, pieczenie ziemniaka W stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Dobra od roku Sołtys wsi od roku 2001Wykształcenie średnie kurs rolnik kwalifikowany Dyrektor wydziału Rolnego Leśnego i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie kurs agroturystyczny zorganizowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu. Wiedza n/t podejścia Leader oraz rozwoju obszarów wiejskich Kostarowce 67 Członek Rady 25 lat na stanowisku Dyrektora Szkoły podstawowej w Kostarowcach, Powadzenie Centrum Edukacji i Wychowania przy Szkole Podstawowej w Kostarowcach, współpraca międzynarodowa Samorządem Lokalnych, Zrealizowane projekty: Fundacja Karpacka- Polska w projekcie Centrum Edukacji Kulturanej im. Freda Robey'a kierownik Kwalifikacje Wykształcenie średnie kurs rolnik kwalifikowany Dyrektor wydziału Rolnego Leśnego i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie kurs agroturystyczny zorganizowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich" Nr 11/12/2008 Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz Zarządzenie nr 102/2007 Wójta Gminy Sanok w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkły Podstawowej w Kostarowcach. Sanok Fundacja zanim nadejdzie jutro Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Szkoła liderów - edukacja nadzoru pedagogicznego w zakresie zarządzania" Umowa zlecenie nr 15

16 3 Sebastian Niżnik Sektor społeczny Sanok Ul. Chopina 23 Członek Rady projektu Pomocna Dłoń realizowany we współpracy z Fundacja Elementarz - koordynator, Program I młody może bawić się bez alkoholu Wiedza n/t podejscia Leader oraz rozwoju obszarów wiejskich Animator Lokalny w powiecie sanockim Regionalnego Ośrodka Szkolenia Europejskiego Funduszu Społecznego w Krośnie Stomil Sanok S.A. Sanok Specjalista ds. funduszy pomocowych, Lider Projektu pozyskiwanie funduszy pomocowych na działalność inwestycyjną dużej firmy, reprezentowanie Spółki w Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych, w MGPiPS, r r Stomil Sanok 21/2008/PD Zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy Fundacja Ekologiczną Wychowanie i Sztuka "Elementarz" na prowadzenie zajęć z dziećmi w ośrodku alternatywnej edukacji, w ramach projektu "Pomocna dłoń" Umowa w sprawie przyznania dotacji pomiędzy Fundacja Kapacka- Polska a Szkołą Podstawowa w Kostarowcach na realizację projektu Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Freda Robey'a Sanok Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich" Nr 10/12/2008 Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz Szkolenie: Przygotowanie organizacji pozarządowych do pozyskiwania środków i realizacji przedsięwzięć lokalnych, Towarzystwo ALTUM Rzeszów Seminarium: Rola podejscia Leader w rozwoju obszarów wiejskich. Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz Sanok Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich" Nr 10/12/2008 Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz Szkolenie: Przygotowanie organizacji pozarządowych do pozyskiwania 16

17 S.A. Sanok Zespół ds. Zasobów Ludzkich Specjalista ds. Rekrutacji prowadzenie samodzielnych projektów rekrutacyjnych, przygotowywanie ogłoszeń rekrutacyjnych, współpraca z firmami doradztwa personalnego, biurami karier i pośrednictwa pracy, reprezentowanie firmy podczas targów pracy, współpraca z mediami celem prowadzenia aktywnej polityki personalnej, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, przygotowywanie informacji kadrowych dla klientów wewnętrznych, opracowanie, wprowadzenie, nadzorowanie zasad identyfikacji wizualnej Spółki, Rok 2007/ Prowadzący zajęcia dydaktyczne z przedmiotu: Praktyczne aspekty przygotowania projektu społecznego EFS na Uniwersytecie Rzeszowskim realizowanych w ramach studiów podyplomowych: Wspólna Polityka Rolna i Rozwój Obszarów Wiejskich Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi oraz szkolenia zlecone z tematyki zarządzania projektami EFS przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego obecnie Prowadzący szkolenia zewnętrzne i wewnętrznych z tematyki funduszy strukturalnych UE (zarządzanie projektem EFS) i pomocy publicznej m.in. dla pracowników Stomil Sanok SA, Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz przedsiębiorstw z branży produkcji przemysłowej oraz usług turystycznych Kierownik projektu środków i realizacji przedsięwzięć lokalnych, Towarzystwo ALTUM Rzeszów Szkolenie: Obowiązki samorządów w zakresie informatyzacji, Spółka MUNICIPIUM Warszawa, Akademia WSPÓLNOTY Szkolenie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Ośrodek EFS w Krośnie Szkolenie: Istota, koncepcja i praktyczne przykłady rozwoju inicjatywy klastrowej, Doradztwo Gospodarcze DGA w Poznaniu , , r. udział w projekcie szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury pn Szkolenia dla Trenerów Regionalnych IAM w 2006 r Szkolenie: Szkolenie z zakresu PR i marketingu terytorialnego dla pracowników sektora publicznego w Polsce i na Ukrainie - Sanok Konferencja: Program LEADER dla przyszłości polskiej wsi II Ogólnopolskie spotkanie grupy LEADER - FAPA Warszawa Szkolenie: Biznes plan i analiza finansowa projektów inwestycyjnych UNIDO Warszawa Szkolenie: Zarządzanie projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego- ROSzEFS WSiZ Rzeszów Szkolenie: Kurs profesjonalnego zarządzania w 17

18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A / Tacis CBC zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie pn. Szkolenia z zakresu PR i marketingu terytorialnego dla pracowników sektora publicznego w Polsce i na Ukrainie na podstawie umowy nr NEB/KAR/05/ Kierownik projektu Gminne Centrum Informacji w Jurowcach realizowanego w ramach konkursu o granty na tworzenie Gminnych Centrów Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca na podstawie umowy Nr CI-77-3/6/05/ Kierownik projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania ZPORR 2.3 pn. Szkolenia zawodowe szansą na nową pracę nr projektu Z/2.18/II/2.3/35/ r - Certyfikat Związku Powiatów Polskich na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego uzyskany tytuł Eksperta ds. funduszy strukturalnych r. Kierownik projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania ZPORR 2.4 pn. Nowy zawód lepsze jutro Z/2.18/II/2.4/90/06 oraz Koordynator projektu współfinansowanego ze środków samorządzie, Instytut Doradztwa Europejskiego Kraków Seminarium: Europa Szansa dla Kultury Projekty kulturalne w ramach programów UE, Warszawa, 14,26-27,09, Szkolenie i warsztaty: Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów- szkolenie z EFRR - MGiP Szkolenie: Jak opracować wnioski do Mechanizmów Finansowych: Norweskiego i EOG, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Kraków, przedstawicielstwo UKIE Szkolenie: Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych Nowe zasady naboru urzędników w administracji samorządowej MUNICIPIUM Rzeszów Seminarium: Nowe źródła finansowania instytucji w dużych przedsiębiorstwach a zasady pomocy publicznej MGG Conferences Warszawa Seminarium: Europejski Fundusz Społeczny: Jak środki z EFS wpłyną na sektor szkoleń w Polsce? Instytut Zarządzania W-wa, Kraków (1 dzień) Szkolenie: Zarządzanie projektami- AG TEST Kraków Konferencja: II Konferencja Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych, Warszawa Konferencja: Pomoc publiczna w 18

19 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania ZPORR 2.4 pn. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi nr projektu Z/2.18/II/2.4/36/06 Koordynator projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania SPO RZL 1.5 zarządzanego przez Departament Wdrażania EFS w MGiP pt. Wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie sanockim DWF _2_1.5_442. Wartość projektu wyniosła ,68 PLN Koordynator projektu pod tytułem Okno na świat Gminy Sanok o numerze NEB/KAR/06/65 w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III A / Tacis CBC Polska Białoruś Ukraina kontekście funduszy strukturalnych MGPiPS, Warszawa Szkolenie: Studium Wykonalności - KSPdFS, Warszawa Szkolenie: Europejski Fundusz Społeczny ZPORR i SPO RZL - KSPdFS, Warszawa Szkolenie: Finansowanie projektów turystycznych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. KSPdFS, Warszawa Szkolenie: Wzrost Konkurencyjności Gospodarki MGPiPS Rzeszów Konferencja Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych Jachranka Szkolenie: Europejski Fundusz Społeczny- KSPdFS, Warszawa Szkolenie: Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi oraz kwalifikowalność wydatków na działania współfinansowanie z Funduszy Strukturalnych.- KSPdFS, Warszawa Szkolenie: Procedury aplikacyjne w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności- Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych, Warszawa Warsztaty: Jak przygotować doskonały wniosek i jak zarządzać projektem Unii Europejskie Centrum Transferu Technologii PK Kraków 4 Tomasz Lewicki Sektor gospodarczy Trepcza, ul. Środkowa 11 Członek Rady Od 1995 r. Własna działalność gospodarcza. Członek Komitetu budowy Kościoła w Trepczy. Wykształcenie średnie Technikum Mechaniczne 19

20 5 Jan Chowaniec Gmina Tyrawa Wołoska Hołuczków Tyrawa Wołoska Członek Rady Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich. Radny Gminy Sanok W-ce Przewodniczący rady Gminy Sanok Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Działalność w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Trepczy Wykształcenie średnie Technikum Mechaniczne. Wiedza n/t podejscia Leader oraz rozwoju obszarów wiejskich 27 lat pracy w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, Opracowywanie i realizacja wniosków:1. Phare STRUDER 2. PL Modernizacja drogi gminnej w Hołuczkowie2. SAPARD, działanie Nr 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich - Modernizacja drogi gminnej Tyrawa Wołoska- Sadziska.3. SAPARD, działanie Nr 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią typu Eco Line 3N w miejscowości Hołuczków Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich" Nr 7/12/2008 Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz Wykształcenie wyższe-studia inżynierskie, studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,szkolenia: Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich" Nr21/12/2008 Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz-szkolenie na obszarach pilotażowych przygotowujące rolników do wdrażania programów rolnośrodowiskowych,- szkolenie-instruktaż wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wniosku o przyznanie płatności obszarowych,- szkolenie-doradca-konsultant rolny,- szkolenie-metodyka tworzenia projektu do funduszy strukturalnych,- szkolenieustawa z r. o kształtowaniu ustroju rolnego i zm. w ustawie z r. o gosp. Nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 20

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA Załącznik do Uchwały Nr 27 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Załącznik nr 1 do uchwały nr 72 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu z dnia 8 kwietnia 2013r. dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno- biurowych- pracownik sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych)

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych) Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo dla Doliny Baryczy, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno - biurowych - pracownik sekretariatu 2. Menager finansowy

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD Zarząd Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Biura LGD, wymiar 4/5 etatu na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

KARTA STANOWISKA PRACY

KARTA STANOWISKA PRACY Załącznik nr 13 do Wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przyjęty Uchwałą nr 5/XII/2015/Z Zarządu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 04.12.2015

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

26-900 Kozienice, ul. Radomska 23. tel. 601 217 102, www.lgdkozienice.pl. Zapytanie ofertowe Nr.1/2014

26-900 Kozienice, ul. Radomska 23. tel. 601 217 102, www.lgdkozienice.pl. Zapytanie ofertowe Nr.1/2014 Zapytanie ofertowe Nr.1/2014 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA KOZIENICKA Z dnia31.12.2014 ZAMAWIAJĄCY: 1 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA KOZIENICKA ul. Radomska 23, 26-900

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA Załącznik do Uchwały nr 83 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.12.2015 REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA 1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura stowarzyszenia LOKALNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania LIWOCZ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania LIWOCZ REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ 1 1. Komisja Rewizyjna jest jednym z organów Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja

Bardziej szczegółowo

Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"

Statut Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko- Dynowskie Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie "Pogórze Przemysko- Dynowskie", zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Dzierżoniów 12.09.2013 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) Strategia lokalnej grupy działania Nowa Galicja 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1.1 Nazwa i status prawny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKÓW BIURA LGR STARZAWA

OGŁOSZENIE OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKÓW BIURA LGR STARZAWA OGŁOSZENIE Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka STARZAWA w Stubnie z siedzibą OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKÓW BIURA LGR STARZAWA na następujące stanowiska: Kierownik biura, Koordynator ds. projektów,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Załącznik do uchwały nr 16/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 29.03.2010 r. STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Nabór na stanowisko Dyrektora Biura LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich Trzebnica, 25.08.2011 NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA LGD KRAINA WZGÓRZ TRZEBNICKICH Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ramowy zakres działania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów ogłasza nabór pracowników Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse BezdroŜy Gmin Powiatu Goleniowskiego moŝe być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, 2) posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

4 Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów ( minimalna liczba punktów).

4 Za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie przez kandydata, co najmniej 20 punktów ( minimalna liczba punktów). Zarządzenie Nr 6/01/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Publicznym w

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. Załącznik do Uchwały Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 23 lipca 2008r. Statut Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 16.12.2014r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 16.12.2014r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/02/2014 Zarządu Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 16.12.2014 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 16.12.2014r. 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku

Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania STATUT STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

KOORDYNATOR ds. REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU

KOORDYNATOR ds. REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania U ŹRÓDEŁ Modliszewice, ul. Piotrkowska 30 26-200 Końskie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KOORDYNATOR ds. REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU Wymagania wobec kandydata:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu

Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu Rozwijanie zainteresować i talentów dzieci i młodzieży z gminy Biały Bór Priorytet IX Rozwijanie wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1

w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba wolnych miejsc pracy: 1 Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza nabór na wolne stanowisko koordynatora projektu/ nauczyciela wychowania przedszkolnego/ pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego / pracownik obsługi punktu przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY. w sprawie zmiany Statutu

UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY. w sprawie zmiany Statutu Projekt UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Na podstawie 14 ust. 5 pkt 5 Statutu Lokalnej

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dodatkowe:

2. Wymagania dodatkowe: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NIŻEJ WYMIENIONE STANOWISKA W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ GMINY NAŁĘCZÓW W ZAKŁADZIE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NAŁĘCZOWIE UL. SPÓŁDZIELCZA 17, 24-150 NAŁĘCZÓW Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA W PROJEKCIE. ogłasza nabór na stanowiska: Sp. ds. zamówień publicznych Księgowa

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA W PROJEKCIE. ogłasza nabór na stanowiska: Sp. ds. zamówień publicznych Księgowa OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA W PROJEKCIE Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku, w związku z realizacją projektu Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Białego Boru. ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu

Burmistrz Białego Boru. ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu Burmistrz Białego Boru ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu Gmina Biały Bór wspiera aktywnie poszukujących pracy szkolenia z obsługi komputera i Internetu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH. w wymiarze 1 etatu

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH. w wymiarze 1 etatu KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KUNICACH w wymiarze 1 etatu Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Kunicach ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu LGD Puszcza Białowieska nr 2/01/2009 z dn. 22 stycznia 2009 r. OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Za obsługę poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 im. ORLĄT LWOWSKICH W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY Na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dot. Sygn. Akt WA XIV NS REJ KRS 3498/06/732 STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy Gałczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń Biuro Stowarzyszenia LGD Dolina Drwęcy Plac 1000-lecia 22a 87-400 Golub-Dobrzyń Zaproszenie do składania ofert na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI" z dnia 07.11.2013. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI z dnia 07.11.2013. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI" z dnia 07.11.2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie DOLINA NOTECI", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

Bardziej szczegółowo

Oś IV Leader w okresie 2007-2013

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Wymogi formalno-prawne LGD, kryteria dostępu i ocena potencjału LGD Adam Futymski Wybrane zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE Dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: główny księgowy 1. Do podstawowych obowiązków na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru pracowników LGD Trygon Rozwój i Innowacja ROZDZIAŁ I CEL PROCEDURY

Procedura naboru pracowników LGD Trygon Rozwój i Innowacja ROZDZIAŁ I CEL PROCEDURY Procedura naboru pracowników LGD Trygon Rozwój i Innowacja ROZDZIAŁ I CEL PROCEDURY 1 1. Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek/trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr: 166337. Data ukazania się ogłoszenia: 27 stycznia 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Dyrektor Generalny

Ogłoszenie nr: 166337. Data ukazania się ogłoszenia: 27 stycznia 2015 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Dyrektor Generalny Ogłoszenie nr: 166337 Data ukazania się ogłoszenia: 27 stycznia 2015 r. w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw rozwoju infrastruktury turystycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy biura LGD Perła Jury

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy biura LGD Perła Jury Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych ch w LGD Perła Jury oraz sposób pomiaru udzielanego przez pracowników biura doradztwa. 1. Obsługa księgowa odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity Załącznik do uchwały Nr7/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, Widawa, budynek Urzędu Gminy Widawa, I piętro pok. 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, ul. Rynek Kościuszki 10, Widawa, budynek Urzędu Gminy Widawa, I piętro pok. 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie z dnia 3 lutego 2016 r. KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIDAWIE OGŁASZA NABÓR STANOWISKO GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia z dnia 16.06.2013 r. STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły z Siedzibą w Zagórzu zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY"

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY" Numer projektu WND-POKL.08.01.01-20-112/10, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 1 Informacja o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo