dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu"

Transkrypt

1 dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011

2 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR I.1. NAZWA I STATUS PRAWNY LGD I.1.2. OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA I.1.3. CHARAKTERYSTYKA CZŁONKÓW LGD ALBO JEJ PARTNERÓW I SPOSÓB ROZSZERZANIA LUB ZMIANY SKŁADU LGD I.1.4. STRUKTURA RADY LGD I.1.5. ZASADY I PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LGD ORAZ RADY LGD I.1.6. KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD RADY LGD I.1.7 DOŚWIADCZENIE LGD I CZŁONKÓW LGD ALBO JEJ PARTNERÓW W REALIZACJI OPERACJI W FORMIE ZAŁĄCZNIKA DO LSR II. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LSR WRAZ Z UZASADNIENIEM JEGO WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI II.1 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU II.1.1 ZASIĘG TERYTORIALNY I UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE II.1.2 UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE I ŚRODOWISKOWE II.2 OCENA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA OBSZARU, W TYM POTENCJAŁU DEMOGRAFICZNEGO I GOSPODARCZEGO ORAZ POZIOMU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ II.2.1 CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZAR OBJĘTY LSR II INFRASTRUKTURA TECHNICZNA II.3. SPECYFIKA OBSZARU III. ANALIZA SWOT OBSZARU OBJĘTEGO LSR IV. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR IV.1 TEMATY WIODĄCE I CELE STRATEGICZNE WYNIKAJĄCE Z ANALIZY SWOT IV.1.1 MATRYCA LOGICZNA LGD DOLINA SANU V. OKREŚLENIE MISJI LGD VI. WYKAZANIE SPÓJNOŚCI SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR VII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA ZINTEGROWANEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

3 VIII. UZASADNIENIE PODEJŚCIA INNOWACYJNEGO DLA PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ IX. OKREŚLENIE PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, PROCEDURY WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD, PROCEDURY ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO W SPRAWIE WYBORU OPERACJI W RAMACH DZIAŁA ŁANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 21 USTAWY Z DNIA 7 MARCA 2007R. O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZEZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, KRYTERIÓW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH JEST OCENIANA ZGODNOŚĆ OPERACJI Z LSR, ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI, A TAKŻE ZMIANY TYCH KRYTERIÓW IX.1.PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD DOLINA SANU IX.2. PROCEDURA ODWOŁANIA OD DECYZJI ORGANU DECYZYJNEGO LGD IX.3. LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI X. OKREŚLENIE BUDŻETU LSR XI. OPIS PROCESU PRZYGOTOWANIA LSR XII. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LSR XIII. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY (EWALUACJI) WŁASNEJ XIV. OKREŚLENIE POWIĄZAŃ LSR Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI ZWIĄZANYMI Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR XV WSKAZANIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ LUB OPERACJI REALIZOWANYCH PRZEZ LGD W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW XVI. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH XVII. SPIS TABEL XVIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

4 WPROWADZENIE Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD Dolina Sanu opracowana z myślą o przygotowaniu i realizacji wizji rozwoju obszaru objętego zasięgiem działania Grupy, ma za zadanie, w sposób przejrzysty przedstawić cele ogólne, cele szczegółowe oraz priorytety przewidziane do realizacji w okresie programowania LGD Dolina Sanu obejmuje zasięgiem obszar dwu gmin: Sanok oraz Tyrawa Wołoska, położonych na terenie województwa podkarpackiego. LGD Dolina Sanu obejmuje teren połączony tradycjami historycznymi, przyrodniczymi, kulturowymi, turystycznymi, którego społeczność charakteryzuje wielka determinacja w dążeniu do samorozwoju oraz rozwoju najbliższego otoczenia i regionu. W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia LGD Dolina Sanu, przy merytorycznym wsparciu konsultantów. Należy podkreślić, że znaczący wpływ na ostateczny kształt LSR mieli mieszkańcy gminy wiejskiej Sanok i Tyrawy Wołoskiej. W procesie opracowywania Strategii wykorzystano metodę konsultacji społecznych. Pozwoliła ona ustalić sposób postrzegania problemów (hierarchizację), możliwości ich rozwiązania, oczekiwań, możliwości ich spełnienia, w odniesieniu do przyszłych kierunków rozwoju obszaru LGD. Konsultacje przeprowadzono w czasie spotkań warsztatowych oraz poprzez badanie socjologiczne na terenie obu gmin w dniach , , roku. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety o wysokim stopniu standaryzacji na 49-cio osobowej grupie mieszkańców. Opracowane wyniki stworzyły ramy dalszych prac w II etapie konsultacji, który opierał się na cyklu warsztatów z udziałem przedstawicieli gmin wchodzących w skład LGD Dolina Sanu. Warsztaty prowadzono w grupach tematycznych pracujących nad ustaleniem priorytetowych kierunków rozwoju wyborem tematów wiodących, celów i zadań do realizacji. Łącznie w procesie konsultacji społecznych wzięło udział około 200 osób obszaru LGD. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata Tak przyjęty przedział czasowy wynika przede wszystkim z konieczności zachowania zgodności z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi na poziomie województwa i całego kraju. Z uwagi na fakt, że Strategia obejmuje stosunkowo długi okres czasu, szczególnie na bieżącym etapie istnienia partnerstwa LGD (4 miesiące formalna rejestracja ), przedstawiony w niej zakres zadań do realizacji na lata zakłada możliwość ich doprecyzowania (uaktualnienia). Takie podejście wynika również z faktu, że działalność LGD Dolina Sanu zakłada weryfikację i aktualizację planowanych przedsięwzięć tworzących LGD w celu jak najlepiej pojętego interesu społecznego i rozwoju obszaru objętego zasięgiem działania Grupy. Nadrzędną zasadą, która przyświecała twórcom strategii było szeroko rozumiane partnerstwo. Ponieważ jednak działania określone w tym dokumencie nie dotyczą wszystkich aspektów życia na tym obszarze, ale koncentrują się na wybranych dziedzinach, Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu nie zastępując istniejących instytucji będzie je wspierać, działając w obszarach, które dają szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój terenu w myśl zintegrowanej zasady współdziałania w trzech najważniejszych sektorach: publicznym, społecznym i gospodarczym. Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu została przyjęta do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 9 stycznia 2009 r. 4

5 I. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR. I.1. Nazwa i status prawny LGD. 1. Nazwa LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu 2. Status prawny LGD Stowarzyszenie 3. Data rejestracji w sądzie rok, Nr KSR I.1.2. Opis procesu budowania partnerstwa. Historia powstania Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu. Od kilku lat podmioty z terenu Gmin Sanok oraz Tyrawa Wołoska zmierzają do podejmowania wspólnych działań w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Na poziomie współpracy lokalnych samorządów podejmowane były wspólne inicjatywy na rzecz poprawy komunikacji pomiędzy samorządami w celu realizacji wspólnych działań. W listopadzie 2007 roku Gmina Sanok oraz Gmina Tyrawa Wołoska przystąpiły do Lokalnej Grupy Działania Brama Bieszczadów. Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju powyższe Gminy wystąpiły z LGD Brama Bieszczadów i przystąpiły do LGD Dolina Sanu, zrzeszającego działaczy samorządowych, liderów społecznych i aktywnych społecznie przedsiębiorców. Główną metodą pracy w trakcie budowania partnerstwa LGD było równoległe prowadzenie dwóch procesów: procesu budowania partnerstwa (tworzenia LGD) w efekcie mobilizowania społeczności i aktywizowania liderów lokalnych oraz procesu opracowywania strategii w oparciu o analizy eksperckie i wyniki warsztatów z udziałem liderów samorządów, organizacji pozarządowych i liderów środowiska oraz przedsiębiorców. W wyniku przeprowadzonego procesu do LGD przystąpiło 20 partnerów z 3 sektorów, o różnym statusie i formie prawnej. W spotkaniach i warsztatach uczestniczyło łącznie 84 osoby. Lista osób uczestniczących w warsztatach i lista Partnerów tworzących LGD znajduje się w załącznikach do LSR. I.1.3. Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD. Sposób rozszerzania składu LGD o kolejnych członków lub partnerów odbywa się na podstawie zapisów statutu stowarzyszenia art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 statutu. 11statutu mówi: Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być: 1. osoba prawna w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego o przystąpieniu, zawierającą: 1)deklarację przystąpienia, 2)deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, 3)wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w stowarzyszeniu, 2)pełnoletnia osoba fizyczna, która: - uzyskała pisemną rekomendację 2 członków zwyczajnych stowarzyszenia 5

6 - złoży pisemną deklarację przystąpienia do stowarzyszenia wraz z zobowiązaniem do przestrzegania statutu, - nabycie członkostwa następuje na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów Zarządu stowarzyszenia. 14 statutu mówi: Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego stowarzyszenia następuje wskutek: 1)złożenia zarządowi pisemnej rezygnacji w przypadku osoby fizycznej, 2)złożenia zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu ze stowarzyszenia, 3)śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej, 4)wykluczenia poprzez uchwałę Walnego Zebrania Członków podjętą zwykłą większością głosów z powodu: a)działalności niezgodnej ze statutem lub uchwałami władz stowarzyszenia, b)pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, c)zalegania w opłacaniu składek za okres minimum jednego roku. 12 statutu mówi: Członek zwyczajny stowarzyszenia ma następujące prawa: 1)wybierania i bycia wybieranym do władz stowarzyszenia, 2)występowania z wnioskami i postulatami do władz stowarzyszenia, 3)uczestniczenia w realizacji celów i zadań stowarzyszenia, 4)brania udziału w organizowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, kulturalnym. 13 statutu mówi: Członek zwyczajny stowarzyszenia jest zobowiązany: 1)propagować cele stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 2)przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia, 3)opłacać regularnie składki członkowskie, 4)brać udział w Walnych Zebraniach Członków stowarzyszenia Tabela 1 Członkowie stowarzyszenia Lp. Imię i nazwisko/ nazwa 1 Jerzy Wołoszyn Tyrawa 2 Lucyna Wota Tyrawa Wołoska 3 Maria Jasińska Tyrawa Wołoska Gmina Sektor Rodzaj Prowadzonej działalności społeczny Wołoska społeczny KGW Tyrawa społeczny Wołoska Stowarzyszenie U Podnóża Gór Słonnych Funkcja w LGD Członek Rady Członek Zarządu Członek Rady 4 Zenon Bodnar Tyrawa gospodarczy PHU Zenon Członek Rady Wołoska Bodnar 5 Anna Dziurdziewicz Gmina Sanok społeczny KGW w Dobrej Członek Rady 6

7 6 Teresa Baranowska Gmina Sanok społeczny Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Wychowania W Kostarowcach 7 Sebastian Niżnik Gmina Sanok społeczny Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska Na rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej Członek Rady Członek Rady 8 Tomasz Lewicki Gmina Sanok gospodarczy Firma PUH Atom Członek Rady 9 Stanisław Piekara Tyrawa Wołoska społeczny Sołtys wsi Hołuczków Członek Komisji Rewizyjnej 10 Anna Kociszewska Tyrawa Wołoska społeczny Stowarzyszenie U Podnóża Gór Członek Komisji Rewizyjnej Słonnych 11 Janina Czubska Gmina Sanok społeczny KGW w Lalinie Członek Komisji Rewizyjnej 12 Tadeusz Burka Gmina Sanok społeczny OSP w Członek Kostarowcach Komisji Rewizyjnej 13 Zdzisław Miarecki społeczny V-ce Prezes Stowarzyszenia 14 Bernardyna Sowa społeczny KGW w Rozpuciu Sekretarz Zarządu 15 Gmina Tyrawa Wołoska- Reprezentowana Przez Jana Chowańca publiczny Członek Rady 16 Agnieszka Haduch Gmina Sanok społeczny Skarbnik Zarządu 17 Anna Gmina Sanok społeczny Sołtys wsi Załuż Prezes Zarządu Kornasiewicz 18 Gmina Sanok Reprezentowana Przez Pawła Wdowiaka Gmina Sanok publiczny Członek Zarządu 19 Alicja Pocałuń Gmina Sanok społeczny Członek stowarzyszenia 20 Bartosz Mrugała Gmina Sanok społeczny Członek stowarzyszenia Źródło: opracowanie własne I.1.4. Struktura Rady LGD. Struktura Rady LGD do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej organem decyzyjnym. O strukturze organu decyzyjnego, Rady LGD, stanowi 22 statutu 7

8 22 statutu mówi: 1. W skład Rady wchodzi 6-8 przedstawicieli wszystkich trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego w takich proporcjach, aby przedstawiciele gospodarczy i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji zajmujących się ochroną środowiska naturalnego oraz promujących równość kobiet i mężczyzn, stanowili przynajmniej 50% składu Rady. 2. Zmiany składu Rady nie mogą naruszyć proporcji określonych w punkcie 1 tego paragrafu. 3. Do wyłącznej kompetencji Rady jako organu decyzyjnego, należy ocena i wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady ( WE ) nr. 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DZ. Urz. UE 1277 z r. str. 1 ), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez stowarzyszenie LSR. 4. Wybór operacji, o których mowa w ust. 3 dokonywany jest, poprzez: a) ocenę operacji pod względem zgodności z LSR, b) ocenę operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. 5. Od decyzji Rady w sprawie oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania lokalnych kryteriów wyboru przysługuje Wnioskodawcy odwołanie do Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia uchwał. 6. Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawie oceny operacji jest Rada 7. Członkowie Rady wybierani są spośród członków stowarzyszenia, na walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym przy udziale co najmniej połowy liczby członków stowarzyszenia 8. Rada spośród swoich członków wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Rady. 9. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej, nie mogą być również pracownikami biura LGD. Skład Rady stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Dolina Sanu 1)Jerzy Wołoszyn Gmina Tyrawa Wołoska, sektor społeczny. 2)Jan Chowaniec - Gmina Tyrawa Wołoska, sektor publiczny. 3)Maria Jasińska - Gmina Tyrawa Wołoska, sektor społeczny. 4)Zenon Bodnar - Gmina Tyrawa Wołoska, sektor gospodarczy. 5)Anna Dziurdziewicz Gmina Sanok, sektor społeczny. 6)Teresa Baranowska - Gmina Sanok, sektor społeczny. 7)Sebastian Niżnik - Gmina Sanok, sektor społeczny. 8)Tomasz Lewicki - Gmina Sanok, sektor gospodarczy Procentowy udział członków organu decyzyjnego w poszczególnych sektorach: - sektor społeczny 62,5% - sektor publicznych 12,5% - sektor gospodarczy 25% Żaden z członków Rady nie może być pracownikiem biura LGD Dolina Sanu, członkiem Zarządu lub członkiem Komisji Rewizyjnej. Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania Rady Decyzyjnej zostały opisane w Regulaminie Rady. 8

9 I.1.5. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady LGD. Do właściwej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia niezbędne jest zatrudnienie pracowników biura, który poprzez swoją pracę zagwarantują profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów. Dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest precyzyjne określenie wymagań koniecznych i pożądanych w odniesieniu do kandydatów mających ewentualnie takie zadania wykonywać. Równie ważne jest odpowiednie zaplecze lokalowe i techniczne, które nie tylko będzie zapewniało prawidłową możliwość przyjmowania i obsługi interesantów, ale również dawało możliwości właściwego archiwizowania dokumentów i organizacji spotkań, warsztatów, konferencji itp. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, LGD Dolina Sanu określiła następujące wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do pracowników, których należy zatrudnić, określone zostały również procedury ich naboru. Stanowisko: Kierownik Biura LGD Wymagania wobec kandydata: wykształcenie wyższe, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, staż pracy minimum 4 lata, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, biegła obsługa komputera i Internetu, znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu, prawo jazdy kat. B. Główne Zadania: wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia, realizacja zadań określonych przez Zarząd, prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia, prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych, ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne, przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków i zebranie Zarządu Stowarzyszenia, opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych, obsługa Walnego Zebrania Członków, sporządzanie protokołów z Walnego Zebrania Członków, prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków i Zarządu, sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom, prowadzenie dokumentacji członkowskiej, obsługa Zarządu, sporządzanie syntetycznych protokołów z zebrań Zarządu, 9

10 prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu, opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, prowadzenie korespondencji, udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia, utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi, prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia, sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy. Zakres uprawnień: reprezentowania Stowarzyszenia w granicach umocowania, prowadzenia zwykłego zarządu sprawami Stowarzyszenia, podpisywania bieżącej korespondencji, dokonywania samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości PLN, po akceptacji Zarządu, zawierania umów - zleceń i o dzieło, po akceptacji Zarządu, kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami, składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, jak: podpisywanie dokumentów o charakterze finansowo- rozliczeniowym (łącznie z księgowym Biura), współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia, organizowania konferencji prasowej, koordynowania sprawami funkcjonowania zespołów problemowych, podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów. Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, wymiar czasu pracy pełny etat. Kandydat zobowiązany jest złożyć: list motywacyjny, życiorys curriculum vitae, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, dokumenty poświadczające staż pracy, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Dolina Sanu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem. Etapy konkursu: Złożenie dokumentów przez Kandydatów, Udział w teście dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów, 10

11 Rozmowa kwalifikacyjna, Ogłoszenie wyników. Stanowisko: Asystent/ka, konsultant/ka Wymagania wobec kandydata: wykształcenie wyższe pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych; niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji; biegła obsługa komputera i Internetu; znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz wiedza n/t rozwoju obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu; mile widziane prawo jazdy kat. B; Główne Zadania: doradztwo unijne dla mieszkańców terenu LSR, monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE, poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów Stowarzyszenia z PROW oraz z innych programów, przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacja projektu w ramach funduszy UE (analizy finansowe, montaż finansowy, projekcje finansowe, cash flow, biznes plany, studia wykonalności, analizy branżowe, wnioski dotacyjne) wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa), realizacja projektów Stowarzyszenia, Warunki zatrudnienia: umowa o pracę; wymiar czasu pracy 1/2 etatu; Kandydat zobowiązany jest złożyć: list motywacyjny; życiorys curriculum vitae; kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są; oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Dolina Sanu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem; Etapy konkursu: Złożenie dokumentów przez Kandydatów; Udział w teście dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów; 11

12 Rozmowa kwalifikacyjna; Ogłoszenie wyników; Stanowisko: Specjalista ds. organizacji i finansów (obsługa księgowa). Wymagania wobec kandydata: wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe ekonomiczne, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, biegła obsługa komputera i Internetu, znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych organizacją biura, spraw księgowych i finansowych, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu, mile widziane prawo jazdy kat. B. Zadania: prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny, tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia, należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych, bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych, rejestracja operacji gospodarczych - finansowych, analiza dokumentów finansowych, sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych, dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS, sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS, udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, sporządzanie list płac, regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych, wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie, regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań, odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac, wystawianie rachunków, prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających, prowadzenie rachunku bankowego, 12

13 prowadzenie spraw kadrowych, opracowywanie projektu preliminarza budżetowego, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia, wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym, realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży, prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych, sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie. Kandydat zobowiązany jest złożyć: list motywacyjny, życiorys curriculum vitae, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, dokumenty poświadczające staż pracy, jeżeli są, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Dolina Sanu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem. Etapy konkursu: Złożenie dokumentów przez Kandydatów, Udział w teście dla osób zakwalifikowanych na podstawie weryfikacji dokumentów, Rozmowa kwalifikacyjna, Ogłoszenie wyników. Procedura naboru pracowników: 1. Ogłoszenie przez LGD konkursu na dane stanowisko (ogłoszenie w prasie, na stronie w lokalnych rozgłośniach radiowych, w siedzibie LGD określenie wymagań koniecznych i pożądanych oraz terminu (14 dni od momentu ogłoszenia konkursu) i miejsca składania dokumentów (siedziba LGD). 2. Test kwalifikacyjny dla osób, które przeszły pomyślnie weryfikację dokumentów z zakresu tematyki określonej w wymaganiach koniecznych stanowiska (w przypadku niezadowalających wyników testu LGD zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu i ogłoszenia nowego naboru). 3. Rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które uzyskały największą liczbę punktów z testu - LGD kontaktuje się z wybranymi kandydatami. 4. Ogłoszenie wyników i podanie ich do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem ( na stronie www, w siedzibie LGD). 13

14 5. W przypadku trudności z zatrudnieniem pracowników spełniających wymagania konieczne Zarząd LGD ma prawo do zmiany niektórych z tych wymagań w celu zapewnienia ciągłości pracy biura i zatrudnienie tymczasowo osoby nie w pełni je spełniających. W przypadku konieczności zatrudnienia pracownika niespełniającego pierwotnych wymagań, Zarząd może podpisać z nim pierwszą umowę o pracę tylko i wyłącznie na okres próbny nie dłuższy niż 3 miesiące. Prezes Zarządu jest zobowiązany w takim przypadku do monitorowania jego pracy oraz sporządzenie informacji o postępach, osiągnięciach i błędach, ocenę z podaniem rekomendacji o ewentualnym przedłużeniu umowy. Po pojawieniu się z własnej inicjatywy kandydatury osoby, która spełniała wcześniejsze wymagania LGD ma prawo do ogłoszenia nowego naboru na dane stanowisko w celu podniesienia jakości pracy biura. Oceny testów i rozmowy kwalifikacyjnej dokonują: W przypadku stanowiska Kierownik Biura Zarządu - Zarząd LGD, W przypadku pozostałych stanowisk - Kierownik Biura LGD i Zarząd. Dodatkowo Stowarzyszenie Dolina Sanu będzie umożliwiać osobom chętnym zdobycia doświadczenia zawodowego w Biurze Zarządu. We współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy będzie prowadzony program staży zawodowych i przygotowania zawodowego. Warunki techniczne i lokalowe Warunki techniczne i lokalowe biura LGD zapewniają możliwość przyjmowania i obsługi interesantów oraz możliwość tworzenia i archiwizowania dokumentów i organizacji spotkań. Wynika to z tego, że na biuro LGD zostało przeznaczone pomieszczenie biurowe w Urzędzie Gminy w Sanoku. Biuro to znajduje w centrum Sanoka i posiada pokój, pomieszczenie z przeznaczeniem na archiwum, dostęp do sali narad oraz sanitariatów. Znajdzie się tam miejsce dla 3 pracowników. Pełne wyposażenie w sprzęt biurowy oraz meble zapewni Gmina Sanok na zasadzie użyczenia. Planowany jest zakup komputera przenośnego. 14

15 I.1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady LGD. Kwalifikacje i doświadczenia osób wchodzących w skład Rady LGD zostały przedstawione w poniższej tabeli. Przy wyborze członków Rady kierowano się posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami oraz dotychczasowym zaangażowaniem w prace związane z rozwojem lokalnym. Tabela 2 Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady LGD Lp. Imię i nazwisko 1 Anna Dziurdziewicz 2 Teresa Baranowska Podmiot delegujący Sektor społeczny Sektor społeczny Adres zamieszkania Zakres Odpowiedzial. W LGD Doświadczenie Dobra 71 Członek Rady Działalność rolnicza W Kole Gospodyń od roku 1995 organizowanie imprez okolicznościowych opłatka, sylwestra, pieczenie ziemniaka W stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Dobra od roku Sołtys wsi od roku 2001Wykształcenie średnie kurs rolnik kwalifikowany Dyrektor wydziału Rolnego Leśnego i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie kurs agroturystyczny zorganizowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu. Wiedza n/t podejścia Leader oraz rozwoju obszarów wiejskich Kostarowce 67 Członek Rady 25 lat na stanowisku Dyrektora Szkoły podstawowej w Kostarowcach, Powadzenie Centrum Edukacji i Wychowania przy Szkole Podstawowej w Kostarowcach, współpraca międzynarodowa Samorządem Lokalnych, Zrealizowane projekty: Fundacja Karpacka- Polska w projekcie Centrum Edukacji Kulturanej im. Freda Robey'a kierownik Kwalifikacje Wykształcenie średnie kurs rolnik kwalifikowany Dyrektor wydziału Rolnego Leśnego i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie kurs agroturystyczny zorganizowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich" Nr 11/12/2008 Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz Zarządzenie nr 102/2007 Wójta Gminy Sanok w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkły Podstawowej w Kostarowcach. Sanok Fundacja zanim nadejdzie jutro Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia "Szkoła liderów - edukacja nadzoru pedagogicznego w zakresie zarządzania" Umowa zlecenie nr 15

16 3 Sebastian Niżnik Sektor społeczny Sanok Ul. Chopina 23 Członek Rady projektu Pomocna Dłoń realizowany we współpracy z Fundacja Elementarz - koordynator, Program I młody może bawić się bez alkoholu Wiedza n/t podejscia Leader oraz rozwoju obszarów wiejskich Animator Lokalny w powiecie sanockim Regionalnego Ośrodka Szkolenia Europejskiego Funduszu Społecznego w Krośnie Stomil Sanok S.A. Sanok Specjalista ds. funduszy pomocowych, Lider Projektu pozyskiwanie funduszy pomocowych na działalność inwestycyjną dużej firmy, reprezentowanie Spółki w Krajowym Systemie Przygotowań do Funduszy Strukturalnych, w MGPiPS, r r Stomil Sanok 21/2008/PD Zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy Fundacja Ekologiczną Wychowanie i Sztuka "Elementarz" na prowadzenie zajęć z dziećmi w ośrodku alternatywnej edukacji, w ramach projektu "Pomocna dłoń" Umowa w sprawie przyznania dotacji pomiędzy Fundacja Kapacka- Polska a Szkołą Podstawowa w Kostarowcach na realizację projektu Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Freda Robey'a Sanok Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich" Nr 10/12/2008 Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz Szkolenie: Przygotowanie organizacji pozarządowych do pozyskiwania środków i realizacji przedsięwzięć lokalnych, Towarzystwo ALTUM Rzeszów Seminarium: Rola podejscia Leader w rozwoju obszarów wiejskich. Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz Sanok Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich" Nr 10/12/2008 Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz Szkolenie: Przygotowanie organizacji pozarządowych do pozyskiwania 16

17 S.A. Sanok Zespół ds. Zasobów Ludzkich Specjalista ds. Rekrutacji prowadzenie samodzielnych projektów rekrutacyjnych, przygotowywanie ogłoszeń rekrutacyjnych, współpraca z firmami doradztwa personalnego, biurami karier i pośrednictwa pracy, reprezentowanie firmy podczas targów pracy, współpraca z mediami celem prowadzenia aktywnej polityki personalnej, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych, przygotowywanie informacji kadrowych dla klientów wewnętrznych, opracowanie, wprowadzenie, nadzorowanie zasad identyfikacji wizualnej Spółki, Rok 2007/ Prowadzący zajęcia dydaktyczne z przedmiotu: Praktyczne aspekty przygotowania projektu społecznego EFS na Uniwersytecie Rzeszowskim realizowanych w ramach studiów podyplomowych: Wspólna Polityka Rolna i Rozwój Obszarów Wiejskich Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi oraz szkolenia zlecone z tematyki zarządzania projektami EFS przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego obecnie Prowadzący szkolenia zewnętrzne i wewnętrznych z tematyki funduszy strukturalnych UE (zarządzanie projektem EFS) i pomocy publicznej m.in. dla pracowników Stomil Sanok SA, Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz przedsiębiorstw z branży produkcji przemysłowej oraz usług turystycznych Kierownik projektu środków i realizacji przedsięwzięć lokalnych, Towarzystwo ALTUM Rzeszów Szkolenie: Obowiązki samorządów w zakresie informatyzacji, Spółka MUNICIPIUM Warszawa, Akademia WSPÓLNOTY Szkolenie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Ośrodek EFS w Krośnie Szkolenie: Istota, koncepcja i praktyczne przykłady rozwoju inicjatywy klastrowej, Doradztwo Gospodarcze DGA w Poznaniu , , r. udział w projekcie szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury pn Szkolenia dla Trenerów Regionalnych IAM w 2006 r Szkolenie: Szkolenie z zakresu PR i marketingu terytorialnego dla pracowników sektora publicznego w Polsce i na Ukrainie - Sanok Konferencja: Program LEADER dla przyszłości polskiej wsi II Ogólnopolskie spotkanie grupy LEADER - FAPA Warszawa Szkolenie: Biznes plan i analiza finansowa projektów inwestycyjnych UNIDO Warszawa Szkolenie: Zarządzanie projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego- ROSzEFS WSiZ Rzeszów Szkolenie: Kurs profesjonalnego zarządzania w 17

18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A / Tacis CBC zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie pn. Szkolenia z zakresu PR i marketingu terytorialnego dla pracowników sektora publicznego w Polsce i na Ukrainie na podstawie umowy nr NEB/KAR/05/ Kierownik projektu Gminne Centrum Informacji w Jurowcach realizowanego w ramach konkursu o granty na tworzenie Gminnych Centrów Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca na podstawie umowy Nr CI-77-3/6/05/ Kierownik projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania ZPORR 2.3 pn. Szkolenia zawodowe szansą na nową pracę nr projektu Z/2.18/II/2.3/35/ r - Certyfikat Związku Powiatów Polskich na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego uzyskany tytuł Eksperta ds. funduszy strukturalnych r. Kierownik projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania ZPORR 2.4 pn. Nowy zawód lepsze jutro Z/2.18/II/2.4/90/06 oraz Koordynator projektu współfinansowanego ze środków samorządzie, Instytut Doradztwa Europejskiego Kraków Seminarium: Europa Szansa dla Kultury Projekty kulturalne w ramach programów UE, Warszawa, 14,26-27,09, Szkolenie i warsztaty: Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów- szkolenie z EFRR - MGiP Szkolenie: Jak opracować wnioski do Mechanizmów Finansowych: Norweskiego i EOG, Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Kraków, przedstawicielstwo UKIE Szkolenie: Zmiana ustawy o pracownikach samorządowych Nowe zasady naboru urzędników w administracji samorządowej MUNICIPIUM Rzeszów Seminarium: Nowe źródła finansowania instytucji w dużych przedsiębiorstwach a zasady pomocy publicznej MGG Conferences Warszawa Seminarium: Europejski Fundusz Społeczny: Jak środki z EFS wpłyną na sektor szkoleń w Polsce? Instytut Zarządzania W-wa, Kraków (1 dzień) Szkolenie: Zarządzanie projektami- AG TEST Kraków Konferencja: II Konferencja Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych, Warszawa Konferencja: Pomoc publiczna w 18

19 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania ZPORR 2.4 pn. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi nr projektu Z/2.18/II/2.4/36/06 Koordynator projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania SPO RZL 1.5 zarządzanego przez Departament Wdrażania EFS w MGiP pt. Wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie sanockim DWF _2_1.5_442. Wartość projektu wyniosła ,68 PLN Koordynator projektu pod tytułem Okno na świat Gminy Sanok o numerze NEB/KAR/06/65 w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III A / Tacis CBC Polska Białoruś Ukraina kontekście funduszy strukturalnych MGPiPS, Warszawa Szkolenie: Studium Wykonalności - KSPdFS, Warszawa Szkolenie: Europejski Fundusz Społeczny ZPORR i SPO RZL - KSPdFS, Warszawa Szkolenie: Finansowanie projektów turystycznych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. KSPdFS, Warszawa Szkolenie: Wzrost Konkurencyjności Gospodarki MGPiPS Rzeszów Konferencja Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych Jachranka Szkolenie: Europejski Fundusz Społeczny- KSPdFS, Warszawa Szkolenie: Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi oraz kwalifikowalność wydatków na działania współfinansowanie z Funduszy Strukturalnych.- KSPdFS, Warszawa Szkolenie: Procedury aplikacyjne w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności- Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych, Warszawa Warsztaty: Jak przygotować doskonały wniosek i jak zarządzać projektem Unii Europejskie Centrum Transferu Technologii PK Kraków 4 Tomasz Lewicki Sektor gospodarczy Trepcza, ul. Środkowa 11 Członek Rady Od 1995 r. Własna działalność gospodarcza. Członek Komitetu budowy Kościoła w Trepczy. Wykształcenie średnie Technikum Mechaniczne 19

20 5 Jan Chowaniec Gmina Tyrawa Wołoska Hołuczków Tyrawa Wołoska Członek Rady Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich. Radny Gminy Sanok W-ce Przewodniczący rady Gminy Sanok Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Działalność w Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Trepczy Wykształcenie średnie Technikum Mechaniczne. Wiedza n/t podejscia Leader oraz rozwoju obszarów wiejskich 27 lat pracy w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska, Opracowywanie i realizacja wniosków:1. Phare STRUDER 2. PL Modernizacja drogi gminnej w Hołuczkowie2. SAPARD, działanie Nr 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich - Modernizacja drogi gminnej Tyrawa Wołoska- Sadziska.3. SAPARD, działanie Nr 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich - Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią typu Eco Line 3N w miejscowości Hołuczków Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich" Nr 7/12/2008 Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz Wykształcenie wyższe-studia inżynierskie, studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania środków pomocowych,szkolenia: Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium "Rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich" Nr21/12/2008 Doradztwo Gospodarcze Maciej Brodowicz-szkolenie na obszarach pilotażowych przygotowujące rolników do wdrażania programów rolnośrodowiskowych,- szkolenie-instruktaż wypełniania wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wniosku o przyznanie płatności obszarowych,- szkolenie-doradca-konsultant rolny,- szkolenie-metodyka tworzenia projektu do funduszy strukturalnych,- szkolenieustawa z r. o kształtowaniu ustroju rolnego i zm. w ustawie z r. o gosp. Nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 20

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA STYCZEŃ 2009 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania LGD Natura i Kultura obejmującego teren gmin: Celestynów,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015

Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Powiatowy Program na rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU. Turystyczna Podkowa LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 Turystyczna Podkowa dla obszaru gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim Siepraw 8 styczeń 2009r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Charakterystyka Lokalnej

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 5. Wykaz waŝniejszych skrótów... 6. Od redaktora serii wydawniczej... 7. Wstęp... 9

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 5. Wykaz waŝniejszych skrótów... 6. Od redaktora serii wydawniczej... 7. Wstęp... 9 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 5 Wykaz waŝniejszych skrótów... 6 Od redaktora serii wydawniczej... 7 Wstęp... 9 Rozdział 1. Struktura organizacyjna gminy... 11 1.1. Radni gminy, przewodniczący i

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Załącznik Nr 1 do Uchwały II/1/2014 z dnia 15.12.2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2015 DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo