ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i realizacji wizyty studyjnej w kraju Partnera ponadnarodowego w postaci zorganizowania pobytu, wyżywienia i środków transportu we Francji w ramach projektu PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI partnerstwo na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. II. Przedmiotem zamówienia jest realizacja wizyty studyjnej we Francji w terminie XII III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE OGÓLNE: 1.1. Liczba uczestników: 8 +/-2 osoby/1 grupa, 1.2. Liczba uczestników może ulec zmianie. Uzależniona będzie od kosztu udziału jednej osoby określonego przez składającego ofertę, przy jednoczesnym uwzględnieniu środków finansowych przeznaczonych na realizację wizyty studyjnej Uczestnicy: zespół projektowy 1.4. Liczba dni wizyty studyjnej: 5 dni (wraz z przejazdami/dojazdami), 1.5. Środek transportu: samolot. 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS 2.1 Miejsce docelowe wizyty studyjnej: Paryż - POLE EMPLOI Direction Générale DirectionVeille, Prospective et Affaires Internationales 1 av. du DocteurGley; Paris Cedex Termin wyjazdu: wizyta będzie trwać 5 dni i powinna zostać zorganizowana do 20 grudnia 2012 r. (cztery noclegi). 3. ZAKRES USŁUGI TRANSPORTOWEJ: 3.1 Zapewnienie bezpośredniego przelotu na trasie: lotnisko Warszawa Okęcie lotnisko w Paryżu im. Charles de Gaulle'a lotnisko Warszawa Okęcie. 3.2 Zapewnienie transportu uczestnikom wizyty z Białegostoku i Bielska Podlaskiego na lotnisko w Warszawie i z lotniska oraz z i na lotnisko, o którym mowa w pkt. 3.1 do miejsca docelowego, oraz na miejsca spotkań i noclegów, przy założeniu, że w każdym dniu wizyty spotkania mogą odbywać się w odległości do 100 km od miejsca zakwaterowania. 4. ZAKRES USŁUGI ORGANIZACJI I REALIZACJI WIZYTY STUDYJNEJ: 4.1 Organizacja wizyty studyjnej we współpracy z przedstawicielem Zamawiającego oraz Partnerem ponadnarodowym we Francji, u którego będzie realizowana wizyta studyjna.

2 IV. Informacja o szczegółowym programie wizyty zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. 4.2 Zapewnienie 4 noclegów wszystkim uczestnikom wizyty w tym samym hotelu, w pokojach jednoosobowych, z łazienką w hotelu, co najmniej 3 gwiazdkowym w mieście Paryż oraz zapewnienie pełnego wyżywienia (śniadanie obiad kolacja) drugiego, trzeciego i czwartego dnia pobytu. W zależności od godzin przyjazdu i wyjazdu zapewnienie uczestnikom odpowiednio: a. pierwszego dnia (dzień przyjazdu): obiadu i kolacji lub obiadokolacji, w zależności od zaplanowanej godziny przyjazdu, b. piątego dnia (dzień wyjazdu): śniadania i obiadu, 4.3 Zapewnienie uczestnikom wizyty ubezpieczenie KL, NNW i bagażu na czas pobytu i podróży, 4.3 Zapewnienie i rozliczenie całkowitych należności uczestnikom wizyty z tytułu delegacji krajowych i zagranicznych, 4.4 Zapewnienie miejsc parkingowych oraz poniesienie wszelkich opłat z nimi związanych (na terenie Francji i na terenie Polski), 5. Przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu wizyty studyjnej nie później niż na 7 dni przed terminem wizyty studyjnej. Szczegółowy harmonogram wizyty studyjnej powinien zawierać, co najmniej: daty, godziny oraz miejsce wyjazdów i planowanego powrotu, miejsca i godziny spotkań, miejsce noclegu/posiłków itp. 6. Przekazanie Zamawiającemu, w terminie nie później niż na 5 dni przed terminem wizyty, informacji w formie papierowej na temat rodzaju, zakresu i warunków ubezpieczenia uczestników oraz nazwy i adresu ubezpieczyciela, a także przedstawienie ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w wizycie studyjnej, 7. Zorganizowanie przez Wykonawcę spotkania informacyjnego z uczestnikami wizyty studyjnej nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia wizyty, 8. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia wykonania przedmiotu umowy Sprawozdania z realizacji wizyty studyjnej, oryginałów dokumentacji: listy obecności z każdego dnia wizyty oraz kserokopie polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 10. Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 11. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań umowy uważa się dzień, w którym Zamawiający podpisze protokół odbioru. Wymagania stawiane Wykonawcy: A. Wymagania podstawowe 1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę. 2. Wymagania wobec wykonawcy ubiegającego się o realizację zamówienia muszą być spełnione według zasady spełnia / nie spełnia.

3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca winien wskazać posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej 2 usług w zakresie organizacji i realizacji zagranicznej wizyty (w zakresie minimum transportu, zakwaterowania i wyżywienia) o wartości netto, co najmniej złotych każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. V. KRYTERIA OCENY OFERTY: a) Cena brutto - 70% Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest wysokość wynagrodzenia brutto za wykonane usługi i jest stała Cenę ofert należy podać cyframi i słownie w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone. Rozliczenia za wykonane zamówienie odbywać się będą w walucie PLN. W kryterium Cena ofertowa brutto najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie z wzorem: C = (cena oferty brutto najtańszej oferty x 70 pkt) : cena oferty badanej. b) Doświadczenie w realizacji wizyt studyjnych finansowanych ze środków UE 30 pkt. W ramach tego kryterium oceniona zostanie należyta realizacja wizyt (wyjazdów) studyjnych współfinansowanych ze środków UE innych niż wykazanych w wymaganiach podstawowych. Za każdą należycie zorganizowaną (udokumentowaną) wizytę (wyjazd) studyjny inną niż wykazane w wymaganiach podstawowych Zamawiający przyzna 10 pkt. - łącznie nie więcej niż 30 pkt. VI. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 1. Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wykonawcy Załącznik nr 1. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2. 3) Oświadczenie o barku powiązań osobowych i/lub kapitałowych Załącznika nr 3 4) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Załącznik nr 4. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom określony zakres zamówienia, musi to wykazać na Załączniku nr 4. Wykonawca wykonujący zamówienie wyłącznie własnymi siłami nie dołącza niniejszego oświadczenia.

4 VII. 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 6) Inne Oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań, o których w zapytaniu ofertowym - Jeśli Wykonawca dołącza inne dokumenty niż wymienione powyżej proszę o wykazanie ich, jako załączniki. 2. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w terminie do r. do godz w siedzibie Biura Projektu NFDK przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 9 lok. 402, Białystok drogą droga pocztową (opcjonalnie scan na adres w tytule prosimy podać numer zapytania ofertowego), faxem, przesyłką kurierską lub osobiście. 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail. 5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 6. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami. Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania 1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy o mniej niż 25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy: Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy o ponad 25% kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.

5 Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać, jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego. Jeżeli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/6.1.1/ PI PWP/2012 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu/faksu:... Adres .. Numer REGON:... Numer NIP:... Zobowiązania Wykonawcy 1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: Organizacji i realizacji wizyty studyjnej w kraju Partnera ponadnarodowego w postaci zorganizowania pobytu, wyżywienia i środków transportu we Francji, w ramach projektu PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI partnerstwo na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 2. Oferuję realizację zamówienia za cenę podaną poniżej: Cena brutto...zł (Słownie:...) 3. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że: zapoznałem się z treścią dokumentacji do postępowania zgodnego z zasada konkurencyjności, nr 3/6.1.1/ PI PWP/2012, w cenie mojej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, 4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji w trakcie postępowania drogą elektroniczną lub faksem wskazanym w danych Wykonawcy. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: Data i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/6.1.1/ PI PWP/ /nazwa wykonawcy/ /miejscowość i data/ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU dotyczącego usługi organizacji i realizacji wizyty studyjnej w kraju Partnera ponadnarodowego w postaci zorganizowania pobytu, wyżywienia i środków transportu we Francji, w ramach projektu PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI partnerstwo na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki dotyczące: a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z wymogami określonymi opisie przedmiotu zamówienia: l. p. Nazwa Zleceniodawcy Termin i miejsce realizacji 1 2 wielkość grupy Wartość usługi Na każde żądanie Zamawiającego (w szczególności w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej) dostarczę niezwłocznie (przed podpisaniem umowy) odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, celem potwierdzenia, iż wszystkie informacje są zgodne z prawdą. Data i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

8 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/6.1.1/ PI PWP/ /nazwa wykonawcy/ /miejscowość i data/ OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I/LUB KAPITAŁOWYCH Dotyczy oferty usługi organizacji i realizacji wizyty studyjnej w kraju Partnera ponadnarodowego w postaci zorganizowania pobytu, wyżywienia i środków transportu we Francji, w ramach projektu PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI partnerstwo na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Oświadczam, iż nie ma powiązań z (nazwa Wykonawcy) Zamawiającym (Narodowym Forum Doradztwa Kariery) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (NFDK) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (NFDK) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: (a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; (b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; (c) Pełnieni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; (d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Data i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

9 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3/6.1.1/ PI PWP/ /nazwa wykonawcy/ /miejscowość i data/ WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM Oświadczamy, że wykonanie przedmiotu zamówienia na usługę organizacji i realizacji wizyty studyjnej we Francji zamierzamy wykonać przy pomocy podwykonawców. Lp. 1. Części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę Data i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo