ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM NA ROK 2010/2011 wdrażanych w ramach projektu pn. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej, realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Informacje ogólne 1.1. Regulamin został sporządzony na podstawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011, który jest dokumentem zatwierdzonym przez Senat Politechniki Wrocławskiej i stanowi podstawę przyjęć na studia II stopnia w języku angielskim Studia II stopnia w języku angielskim na 18-stu specjalnościach wdrażanych w ramach projektu pt. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym we Wrocławiu Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, podając preferencje dotyczące kierunków studiów Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna Odstępstwa od Warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów: z maturą międzynarodową (IB), z maturą dwujęzyczną, obywateli Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski, obywateli Polski z dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz dotyczące kandydatów - cudzoziemców zostały określone w załączniku do Warunków i trybu rekrutacji i uwzględnione w punktach nr 4 i 5 niniejszego regulaminu. 2. Warunki formalne 2.1. Kandydat na studia zobowiązany jest do rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po: a) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz b) wniesieniu na wskazane konto opłaty administracyjnej (w wysokości 85 złotych) Kandydat na studia składa w wyznaczonym terminie i miejscu: a) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej, b) świadectwo dojrzałości - kandydat z nową maturą składa oryginał lub odpis z mocą oryginału wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, - kandydat ze starą maturą składa oryginał wydany przez szkołę lub odpis szkolny, c) oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej poświadczoną za zgodność z oryginałem (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), d) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto Politechniki Wrocławskiej, 1 Jedno zgłoszenie (jeden wydział) = jedna opłata rekrutacyjna Pamiętaj! Dla każdego zgłoszenia generowane jest indywidualne konto (posiadające unikalny numer), przeznaczone na wpłaty związane wyłącznie z danym zgłoszeniem. Pamiętaj więc, aby wpłaty dokonać na właściwe dla danego zgłoszenia konto (numer konta widoczny jest na wygenerowanym z podaniem poleceniu przelewu lub na podsumowaniu zgłoszenia w internetowym systemie rejestracyjnym kandydatów na Politechnikę Wrocławską Edukacja.CL). Oryginalny dowód opłaty rekrutacyjnej wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Uczelni. Potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej za pomocą przelewu internetowego będą honorowane pomimo, że na takich potwierdzeniach nie ma żadnych pieczątek ani stępli, pod warunkiem że bardzo dokładnie opisany zostanie cel wpłaty. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbą kandydatów. Decyzję w sprawie zwrotu opłaty podejmuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2 e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania w przypadku gdy wydział wymaga takiego zaświadczenia (dotyczy Wydziału Chemicznego i Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii), f) kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem, g) 2 zdjęcia legitymacyjne, h) zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji w systemie rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej), i) odpis dyplomu magistra, inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu lub potwierdzonym wypisem z indeksu (wypis z indeksu nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej) Studia w języku angielskim a) do postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone w języku angielskim może być dopuszczona osoba, która: uzyskała na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego co najmniej 40% - dotyczy kandydatów z nową maturą lub uzyskała na egzaminie maturalnym z języka angielskiego co najmniej ocenę dostateczną - dotyczy kandydatów ze starą maturą lub zdała egzamin maturalny lub uzyskała dyplom poza granicami kraju - w języku angielskim b) na studia II stopnia ocena z języka angielskiego, uzyskana podczas studiów, może być uwzględniana w ocenie dorobku kandydata (OD), o którym mowa w p Wraz ze złożeniem dokumentów kandydat na studia składa oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych. Nie złożenie przez kandydata w wyznaczonym terminie dokumentów lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty administracyjnej, o której mowa w p. 2.1.b). 3. Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia 3.1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są: wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W), o którym mowa w p 3.2. i spełnienie dodatkowych warunków przyjęć określonych przez Radę Wydziału, o których mowa w p Wskaźnik rekrutacyjny dla kierunków, na których w ramach projektu współfinansowanego ze środków zostaną otwarte nowe specjalności studiów II stopnia w języku angielskim (W), jest sumą: W = D x 10 + OD : D - ocena na dyplomie, OD - wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie przedmiotów określonych przez Radę Wydziału na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata określonych w p. 2.2 i). Ocena dorobku może być dokonana na podstawie egzaminu w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25, ale wynik ten może być pominięty zgodnie z decyzją Rady Wydziału; przy pominięciu jest równy zero Za dokonanie oceny dorobku (OD), kandydata na dany wydział odpowiada Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na studia II stopnia powołana przez Rektora na wniosek Dziekana Wydziału Rada Wydziału określa szczegółowe warunki będące podstawą kwalifikacji na studia II stopnia dla przyjęć na dany kierunek studiów tego Wydziału: - dopuszczalne kierunki ukończonych studiów, - wymagany tytuł zawodowy. Niespełnienie co najmniej jednego z tych warunków, na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej powoduje, że wskaźnik rekrutacyjny (W) jest równy zero. Wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W) równa zero oznacza nieprzyjęcie kandydata na dany kierunek studiów.

3 4. Kandydaci na studia II stopnia obywatele Polski z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów obywateli Polski z dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskanym poza granicami Polski, o którym mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 po uwzględnieniu następujących zmian: A. W warunkach formalnych zmianie ulega podpunkt 2.2. i), który przyjmuje postać: 2.2.i) kandydat na studia drugiego stopnia - obywatel Polski z dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia składa oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego; w przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia kandydat zobowiązany jest do nostryfikacji dyplomu do końca pierwszego semestru studiów. B. Ponadto do terminarza dodaje się: do 15 czerwca 2010 kandydat, który zobowiązany jest do nostryfikacji dyplomu musi wnieść do wybranej rady wydziału podanie w sprawie nostryfikacji dyplomu wraz z załącznikami określonymi przez radę wydziału. 5. Kandydaci - cudzoziemcy Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów cudzoziemców odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji po uwzględnieniu następujących zmian: A. W informacjach ogólnych zmianie ulega podpunkt 1.3., który przyjmuje postać: 1.3. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na studia cudzoziemców przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzję o przyjęciu podejmuje: a) Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla cudzoziemców, którzy zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, b) Rektor dla cudzoziemców, którzy zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. nie mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Kandydat cudzoziemiec na studia II stopnia składa w wyznaczonym terminie w Dziale Rekrutacji: a) formularz zgodności danych o przyjęcie na studia, b) zalegalizowany lub opatrzony Apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji lub potwierdzoną notarialnie kopię tego dokumentu; w przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia kandydat jest zobowiązany do ubiegania się o nostryfikację dyplomu na odpowiednim wydziale Politechniki Wrocławskiej lub złożyć na odpowiednim wydziale podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą), c) notarialnie potwierdzoną kopię świadectwa, na podstawie którego został przyjęty na studia wyższe, o których mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011, d) wykaz ocen i przedmiotów z przebiegu studiów wyższych, o których mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2010/2011, e) curicullum vitae,

4 f) kopię potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej oraz opłaty za studia (jeżeli dotyczy) na konto Politechniki Wrocławskiej, g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów, w przypadku gdy wydział wymaga takiego zaświadczenia, h) 2 zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie w formie elektronicznej, i) kserokopię paszportu, Kandydat cudzoziemiec na studia w języku angielskim składa certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie 6 IELTS/550 TOEFL lub równorzędnym jeżeli dotychczasowa edukacja nie odbywała się w języku angielskim. Zgoda na przyjęcie kandydata może być wydana na podstawie notarialnie potwierdzonej kopii zalegalizowanego lub opatrzonego Apostille świadectwa dojrzałości (dyplomu). Kandydat jest zobowiązany, przed rozpoczęciem studiów, dostarczyć zalegalizowany lub opatrzony Apostille oryginał świadectwa dojrzałości/dyplomu oraz przedstawić paszport do wglądu. 6. Informacje dodatkowe 6.1. Kandydat podejmujący studia na więcej niż jednym kierunku zobowiązany jest do określenia kierunku podstawowego (głównego) Student Politechniki Wrocławskiej powinien posiadać konto bankowe, co ułatwi realizację niektórych operacji finansowych związanych z tokiem studiów oraz konto owe Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, stopniu, systemie, w danym miejscu studiowania jest zakwalifikowanie się liczby kandydatów, równej co najmniej grupie studenckiej (tj. 12 osób) Nad przestrzeganiem przyjętych Warunków i trybu rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych Warunkach i trybie rekrutacji decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Listy osób przyjętych na studia są weryfikowane pod względem formalnym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje również indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005r. (art. 169 p. 8) odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, przy czym podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia Warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzje w sprawie odwołania podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 7. Szczegółowe warunki przyjęć na studia II stopnia w języku angielskim ustalone przez poszczególne Rady Wydziałów. Na studia II stopnia kwalifikuje się kandydatów na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego. UWAGA!! W bieżącej rekrutacji na studia II stopnia w języku angielskim nie przewiduje się przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego kierunek: Budownictwo w języku angielskim; (dotyczy specjalności Civil Engineering) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą:

5 OD wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów. Liczba punktów OD wynosi: - dla kierunku Budownictwo - 25; - dla kierunku Architektura i Urbanistyka - 7.5; - dla kierunku Inżynieria Środowiska Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2. Budownictwo, Architektura i Urbanistyka, Inżynieria Środowiska (Uczelnie polskie, na których kandydaci ukończyli studia muszą posiadać akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej do prowadzenia studiów na tych kierunkach) 7.2. Wydział Chemiczny kierunek: Biotechnologia w języku angielskim; (dotyczy specjalności Bioinformatics) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2. brak ograniczeń kierunek: Chemia w języku angielskim; (dotyczy specjalności Medicinal Chemistry) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2.

6 inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się w październiku 2010),studia 4-semestralne będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia 3-semestralne będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera (rekrutacja luty 2011). brak ograniczeń 7.3. Wydział Elektroniki kierunek Informatyka w języku angielskim; (dotyczy specjalności Internet Engineering oraz Advanced Informatics and Control) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W = D 10, Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Automatyka i Robotyka, FizykaTechniczna kierunek: Elektronika i Telekomunikacja w języku angielskim; (dotyczy specjalności Advanced Applied Electronics) Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W = D 10, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Automatyka i Robotyka, Teleinformatyka, Elektrotechnika, Mechatronika, Bioinżynieria, Fizyka Techniczna 7.4. Wydział Elektryczny kierunek: Elektrotechnika w języku angielskim; (dotyczy specjalności Control In Electrical Power Engineering oraz Renewable Energy Systems) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą:

7 OD wynik oceny dorobku odbytych studiów przypisany kierunkowi odbytych studiów i w zakresie wybranych przedmiotów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Zasady ustalania liczby punktów OD dla poszczególnych (dopuszczalnych) kierunków studiów podane są niżej. - Elektrotechnika (studia inżynierskie na uczelniach krajowych i zagranicznych). Wynik OD jest równy 25 punktów. - Automatyka i Robotyka na wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej (studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie. Wynik OD jest równy 25 punktów. - inne kierunki studiów niż wymienione wyżej, których programy nauczania zawierają treści co najmniej dwóch przedmiotów kierunkowych spośród: 1. Teoria Obwodów i Teoria Pola Elektromagnetycznego (5 punktów do OD) 2. Maszyny Elektryczne i Napęd Elektryczny (5 punktów do OD) 3. Urządzenia Elektryczne (5 punktów do OD) 4. Podstawy Automatyki (5 punktów do OD) 5. Technika Wysokich Napięć (5 punktów do OD) 7.5. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii makrokierunek: Górnictwo i Energetyka w języku angielskim; (dotyczy specjalności Mining and Power Engineering) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W = D 10,, licencjat, magister - dowolny kierunek studiów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera, a ponadto - Geologia, Geografia, Ochrona Środowiska również z tytułem licencjata lub magistra. Na studia II stopnia (rozpoczynające się w październiku 2010), studia 4-semestralne będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia 3-semestralne będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera (rekrutacja luty 2011) Wydział Inżynierii Środowiska kierunek: Inżynieria Środowiska w języku angielskim; (dotyczy specjalności Environmental Quality Management) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów.

8 Jeżeli odbyte studia realizowane były w języku angielskim, wówczas liczba punktów OD równa się 25; jeżeli w języku innym niż język angielski i kandydat udokumentuje znajomość języka angielskiego na poziomie równoważnym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy lub 6 IELTS lub 550 TOEFL, wówczas również OD = 25. W pozostałych przypadkach OD = 0 punktów. - Inżynieria Środowiska, - inne kierunki studiów, których program nauczania obejmuje przedmioty podstawowe spełniające w 100% wymagania standardów nauczania obowiązujących na studiach inżynierskich kierunku Inżynieria Środowiska oraz przedmioty kierunkowe spełniające, w co najmniej 50% te wymagania. W uzasadnionych wypadkach Dziekan wyznacza kursy wyrównawcze konieczne do zaliczenia Wydział Informatyki i Zarządzania kierunek: Zarządzanie w języku angielskim; (dotyczy specjalności Business Information Systems) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów zgodnie z załączoną tabelą. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi B2. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier wymienione w tabeli podanej poniżej. KIERUNKI PUNKTY OD ekonomia 25 finanse i bankowość 25 finanse i rachunkowość 25 informatyka i ekonometria 25 logistyka 25 zarządzanie 25 zarządzanie i marketing 25 zarządzanie i inżynieria 25 produkcji architektura i urbanistyka 20 automatyka i robotyka 20 biotechnologia 20 budownictwo 20 chemia 20 elektronika i telekomunikacja 20

9 elektrotechnika 20 energetyka 20 fizyka 20 fizyka techniczna 20 geodezja i kartografia 20 górnictwo i geologia 20 gospodarka przestrzenna 20 informatyka 20 inżynieria bezpieczeństwa 20 inżynieria biomedyczna 20 inżynieria chemiczna i procesowa 20 inżynieria materiałowa 20 inżynieria środowiska 20 mechanika i budowa maszyn 20 mechatronika 20 metalurgia 20 ochrona środowiska 20 technologia chemiczna 20 towaroznawstwo 20 transport 20 matematyka 20 bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 10 administracja 10 bezpieczeństwo narodowe 10 bezpieczeństwo wewnętrzne 10 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 10 europeistyka 10 politologia 10 prawo 10 psychologia 10 socjologia 10 stosunki międzynarodowe 10 turystyka i rekreacja 10 zdrowie publiczne 10 inne niewymienione 1 kierunek: Informatyka w języku angielskim; (dotyczy specjalności Computer Engineering) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w

10 indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi B2. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier - w przypadku ukończenia studiów inżynierskich dowolny kierunek - w przypadku ukończenia studiów licencjackich kierunek Informatyka 7.8. Wydział Mechaniczno - Energetyczny kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn w języku angielskim; (dotyczy specjalności Refregeration and Cryogenics) Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wynik oceny dorobku studiów OD jest ustalony według wzoru: OD = S 25, w którym wskaźnik S określa zgodność treści kształcenia ukończonych przez kandydata studiów ze standardami kształcenia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1166) dla studiów I stopnia inżynierskich na kierunku studiów, o przyjęcie na który ubiega się kandydat. Wartość wskaźnika zgodności treści kształcenia S weryfikuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o wypełniony przez kandydata kwestionariusz do pobrania ze strony Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Elektrotechnika, Energetyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechatronika, Metalurgia, Technika Rolnicza i Leśna, Technologia Chemiczna, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Mechaniczny kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn w języku angielskim; (dotyczy specjalności Automotive Engineering) Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD = WGx25 wskaźnik oceny dorobku kandydata. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

11 WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie poniższej tabeli: L.p. Ukończone studia I stopnia na kierunku * Współczynnik wagi do oceny dorobku kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym na kierunek: MiBM(1) TRN(2) MTR(3) AiR(4) ZiP(5) IB(6) 1 Analityka medyczna ,2 2 Architektura i Urbanistyka 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 3 Architektura Krajobrazu 0 0 0,1 0,1 0,1 0 4 Architektura Wnętrz ,2 5 Astronomia 0,6 0,4 0,4 0,4 0,1 0 6 Automatyka i Robotyka 1 1 0,8 1 0,5 0,7 7 Bezpieczeństwo Narodowe 0 0, ,1 0 8 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 0 0, Biologia 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,5 10 Biotechnologia 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,5 11 Budownictwo 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,5 12 Chemia 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 13 Dietetyka 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0,5 14 Edukacja TechnicznoInformatyczna 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 15 Ekonomia 0,1 0, , Elektronika i Telekomunikacja 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,6 17 Elektrotechnika 0,5 0,5 0,7 0,7 0,3 0,6 18 Energetyka 1 1 0,6 0,6 0,5 0,4 19 Farmacja ,2 20 Finanse i Rachunkowość , Fizjoterapia ,4 22 Fizyka 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1 0,4 23 Fizyka Techniczna 0,8 0,8 0,4 0,4 0,2 0,5 24 Geodezja i Kartografia 0,4 0,4 0,2 0,2 0, Geologia 0,3 0,1 0,1 0, Gospodarka Przestrzenna 0 0 0,1 0,1 0, Górnictwo i Geologia 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 28 Informatyka 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,4 29 Informatyka i Ekonometria 0,4 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 30 Inżynieria Bezpieczeństwa 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 31 Inżynieria Biomedyczna 0,8 0,8 0,7 0,7 0, Inżynieria Chemiczna i Procesowa 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 33 Inżynieria Materiałowa 1 0,8 0,4 0,4 0,4 0,6 34 Inżynieria Środowiska 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 35 Kierunek Lekarski ,6 36 Kierunek Lekarsko-dentystyczny ,6 37 Kosmetologia ,1 38 Leśnictwo 0,2 0 0,1 0, Logistyka 0,6 1 0,1 0,1 0,5 0,3

12 40 Lotnictwo i Kosmonautyka 1 1 0,7 0,7 0,5 0,4 41 Matematyka 0,6 0,6 0,3 0,3 0 0,4 42 Mechanika i Budowa Maszyn 1 1 0,7 0,7 0,6 0,6 43 Mechatronika ,8 0,6 0,7 44 Metalurgia 1 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 45 Nawigacja 0,8 1 0,5 0,5 0,3 0,2 46 Oceanografia 0,2 0, Oceanotechnika 0,8 0,8 0,6 0,6 0, Ochrona Środowiska 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 49 Papiernictwo i Poligrafia 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 50 Pedagogika ,1 51 Pedagogika Specjalna ,1 52 Pielęgniarstwo ,4 53 Położnictwo ,3 54 Psychologia ,2 55 Ratownictwo Medyczne ,4 56 Socjologia ,3 57 Sport ,4 58 Technika Rolnicza i Leśna 0,7 0,7 0,5 0,5 0, Techniki Dentystyczne 0,2 0, ,2 60 Technologia Chemiczna 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 61 Technologia Drewna 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 62 Technologia Żywności i Żywienia Człowieka 0,2 0, ,1 0,2 63 Towaroznawstwo 0,2 0,2 0,2 0,2 0, Transport 1 1 0,6 0,6 0,6 0,5 65 Weterynaria ,4 66 Włókiennictwo 0,5 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 67 Wychowanie Fizyczne ,4 68 Wzornictwo 0, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 1 0,4 0,4 1 0,4 70 Zarządzanie 0,2 0, ,4 0,2 71 Zdrowie Publiczne ,3 72 Zootechnika ,3 * Dla pozostałych kierunków współczynnik wagi wynosi zero. Legenda: (1) Mechanika i Budowa Maszyn (2) Transport (3) Mechatronika (4) Automatyka i Robotyka (5) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (6) Inżynieria Biomedyczna

13 Architektura i Urbanistyka, Astronomia, Automatyka i Robotyka, Biologia, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Ekonomia, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Geodezja i Kartografia, Geologia, Górnictwo i Geologia, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Leśnictwo, Logistyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Matematyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Nawigacja, Oceanografia, Oceanotechnika, Ochrona Środowiska, Papiernictwo i Poligrafia, Technika Rolnicza i Leśna, Techniki Dentystyczne, Technologia Chemiczna, Technologia Drewna, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo, Transport, Włókiennictwo, Wzornictwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie. kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w języku angielskim; (dotyczy specjalności Production Management) Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD = WGx25 wskaźnik oceny dorobku kandydata. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie tabeli (podanej powyżej dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn). DODATKOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ wymagany tytuł dopuszczalne kierunki ukończonych studiów Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Astronomia, Automatyka i Robotyka, Bezpieczeństwo Narodowe, Budownictwo, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Ekonomia, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Finanse i Rachunkowość, Fizyka, Fizyka Techniczna, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Górnictwo i Geologia, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Logistyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Nawigacja, Oceanotechnika, Ochrona Środowiska, Papiernictwo i Poligrafia, Technika Rolnicza i Leśna, Technologia Chemiczna, Technologia Drewna, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Towaroznawstwo, Transport, Włókiennictwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie Wydział Podstawowych Problemów Techniki kierunek: Fizyka w języku angielskim; (dotyczy specjalności Nanoengineering) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W = D 10,

14 inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Astronomia, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Geologia, Górnictwo i Geologia, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Matematyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Ochrona Środowiska, Technologia Chemiczna, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz prowadzone na wybranych uczelniach za zgodą ministra: Akustyka, Geofizyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Nauki Ścisłe, Teleinformatyka, Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie, Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie. kierunek: Matematyka w języku angielskim; (dotyczy specjalności Mathematics for Industry and Commerce) Wskaźnik rekrutacyjny W II kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W = D 10, inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Astronomia, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia, Ekonomia, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Geodezja i Kartografia, Geologia, Górnictwo i Geologia, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Matematyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Nawigacja, Oceanografia, Oceanotechnika, Ochrona Środowiska, Technologia Chemiczna, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie oraz prowadzone na wybranych uczelniach za zgodą ministra: Akustyka, Biochemia, Biofizyka, Fizyka Medyczna, Geofizyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Inżynieria Naftowa i Gazownicza, Nauki Ścisłe, Technologie Ochrony Środowiska, Teleinformatyka, Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki kierunek: Elektronika i Telekomunikacja w języku angielskim; (dotyczy specjalności Electronics, Photonics and Microsystems) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia liczony jest na podstawie następującego wzoru: W = D 10,

15 Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka. 8. Rekrutacja na studia II stopnia w języku angielskim na Kierunki, na których zostaną uruchomione nowe specjalności objęte wsparciem w ramach projektu pt. Rozwój potencjału i oferty Politechniki Wrocławskiej jest prowadzona z zachowaniem zasady równych szans kobiet i mężczyzn W rejestracji elektronicznej w systemie EdukacjaCL należy podać Kierunek, na którym znajduje się wybrana specjalność. 2 Nie oznacza to równej liczby kobiet i mężczyzn. Oznacza to równy dostęp do udziału na studiach II stopnia.

1.2. kierunek: Architektura i Urbanistyka, studia w języku angielskim

1.2. kierunek: Architektura i Urbanistyka, studia w języku angielskim Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 (dotyczący wskaźnika rekrutacyjnego W II (o którym mowa w p. 4.2.) i dodatkowych warunków

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą dwujęzyczną,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 Uchwała nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 1 Postanowienia ogólne Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 12

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 77/015/XXIII z 0 maja 015 r. w sprawie: ustalenia Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 Strona 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe (osób będących obywatelami

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020. Zasady ogólne

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020. Zasady ogólne Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2019/2020 1 Zasady ogólne 1. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 150/III/2011 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni

1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni INFORMATORECTS POLITECHNIKAWROCŁAWSKA INFORMACJEOGÓLNE Wrocław2007 Opracowanie: SylwiaKruk-Marzec PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Redakcja: BarbaraCop-Kowalska JanuszM.Szafran Projektokładki:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny część 2. pisemna podstawowy rozszerzony p

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 12/WAT/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 12/WAT/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 12/WAT/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 28/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów wyższych na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 170/2018/XXIV z 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała Senatu PG nr 170/2018/XXIV z 18 kwietnia 2018 r. Uchwała Senatu PG nr 170/018/XXIV z 18 kwietnia 018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 73/017/XXIV z 17 maja 017 r.: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 73/2017/XXIV z 17 maja 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 73/2017/XXIV z 17 maja 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 73/017/XXIV z 17 maja 017 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020 1. Informacje ogólne 1.1. Przyjęcie na studia następuje przez: a)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: www.studiuj.pwr.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: www.studiuj.pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju, kształcącą kilkanaście tysięcy studentów na wielu elitarnych i prestiżowych Wydziałach i kierunkach. Poniżej znajdziesz najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 7/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. i uchwały nr 8/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

2. Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala Minister Obrony Narodowej, na wniosek rektora.

2. Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala Minister Obrony Narodowej, na wniosek rektora. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku

UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 389 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka - przewodnicząca

1 Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka - przewodnicząca ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 maja w sprawie organizacji przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ)

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ) 1) w załączniku nr 1: a) w 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 191/XXXV/17 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2011 r. 4. 5. do końca czerwca 2011 r

3. do końca maja 2011 r.  4. 5. do końca czerwca 2011 r Uchwała Nr 21/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Geografia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK. 1. Administracja 2. Architektura krajobrazu Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Geografia Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 3 lata 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 53/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 53/2017/XXIV z 15 marca 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 53/017/XXIV z 15 marca 017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 370/016 z 18 maja 016: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a)

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a) jeden język do wyboru 4) jeden język do wyboru 4) WYDZIAŁ FIZYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

1.2. kierunek: Architektura, studia w języku angielskim W II = D 10 + P. gdzie D ocena na dyplomie

1.2. kierunek: Architektura, studia w języku angielskim W II = D 10 + P. gdzie D ocena na dyplomie Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 (dotyczący wskaźnika rekrutacyjnego W II (o którym mowa w p. 4.2.) i dodatkowych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Uchwała Nr 275/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r.

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach, poziomach i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów i dyrektora Kolegium.

OGŁOSZENIE. 4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach, poziomach i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów i dyrektora Kolegium. OGŁOSZENIE dotyczące warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2012/2013 W dniu 25 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia

Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia Tabela 3.1. Parametry dla opisu zasad przyjęć na studia II stopnia Programy kształcenia w języku polskim Parametr procedury A B C D E L. p Kierunek Wydział/ Kolegium Kierunki o zbliżonym profilu programowym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK. 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo