ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM NA ROK 2010/2011 wdrażanych w ramach projektu pn. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej, realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Informacje ogólne 1.1. Regulamin został sporządzony na podstawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011, który jest dokumentem zatwierdzonym przez Senat Politechniki Wrocławskiej i stanowi podstawę przyjęć na studia II stopnia w języku angielskim Studia II stopnia w języku angielskim na 18-stu specjalnościach wdrażanych w ramach projektu pt. Rozwój potencjału i oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym we Wrocławiu Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, podając preferencje dotyczące kierunków studiów Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna Odstępstwa od Warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów: z maturą międzynarodową (IB), z maturą dwujęzyczną, obywateli Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski, obywateli Polski z dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz dotyczące kandydatów - cudzoziemców zostały określone w załączniku do Warunków i trybu rekrutacji i uwzględnione w punktach nr 4 i 5 niniejszego regulaminu. 2. Warunki formalne 2.1. Kandydat na studia zobowiązany jest do rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po: a) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz b) wniesieniu na wskazane konto opłaty administracyjnej (w wysokości 85 złotych) Kandydat na studia składa w wyznaczonym terminie i miejscu: a) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej, b) świadectwo dojrzałości - kandydat z nową maturą składa oryginał lub odpis z mocą oryginału wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, - kandydat ze starą maturą składa oryginał wydany przez szkołę lub odpis szkolny, c) oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej poświadczoną za zgodność z oryginałem (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), d) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto Politechniki Wrocławskiej, 1 Jedno zgłoszenie (jeden wydział) = jedna opłata rekrutacyjna Pamiętaj! Dla każdego zgłoszenia generowane jest indywidualne konto (posiadające unikalny numer), przeznaczone na wpłaty związane wyłącznie z danym zgłoszeniem. Pamiętaj więc, aby wpłaty dokonać na właściwe dla danego zgłoszenia konto (numer konta widoczny jest na wygenerowanym z podaniem poleceniu przelewu lub na podsumowaniu zgłoszenia w internetowym systemie rejestracyjnym kandydatów na Politechnikę Wrocławską Edukacja.CL). Oryginalny dowód opłaty rekrutacyjnej wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Uczelni. Potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej za pomocą przelewu internetowego będą honorowane pomimo, że na takich potwierdzeniach nie ma żadnych pieczątek ani stępli, pod warunkiem że bardzo dokładnie opisany zostanie cel wpłaty. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbą kandydatów. Decyzję w sprawie zwrotu opłaty podejmuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2 e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania w przypadku gdy wydział wymaga takiego zaświadczenia (dotyczy Wydziału Chemicznego i Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii), f) kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem, g) 2 zdjęcia legitymacyjne, h) zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji w systemie rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej), i) odpis dyplomu magistra, inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu lub potwierdzonym wypisem z indeksu (wypis z indeksu nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej) Studia w języku angielskim a) do postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone w języku angielskim może być dopuszczona osoba, która: uzyskała na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego co najmniej 40% - dotyczy kandydatów z nową maturą lub uzyskała na egzaminie maturalnym z języka angielskiego co najmniej ocenę dostateczną - dotyczy kandydatów ze starą maturą lub zdała egzamin maturalny lub uzyskała dyplom poza granicami kraju - w języku angielskim b) na studia II stopnia ocena z języka angielskiego, uzyskana podczas studiów, może być uwzględniana w ocenie dorobku kandydata (OD), o którym mowa w p Wraz ze złożeniem dokumentów kandydat na studia składa oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych. Nie złożenie przez kandydata w wyznaczonym terminie dokumentów lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty administracyjnej, o której mowa w p. 2.1.b). 3. Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia 3.1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są: wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W), o którym mowa w p 3.2. i spełnienie dodatkowych warunków przyjęć określonych przez Radę Wydziału, o których mowa w p Wskaźnik rekrutacyjny dla kierunków, na których w ramach projektu współfinansowanego ze środków zostaną otwarte nowe specjalności studiów II stopnia w języku angielskim (W), jest sumą: W = D x 10 + OD : D - ocena na dyplomie, OD - wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie przedmiotów określonych przez Radę Wydziału na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata określonych w p. 2.2 i). Ocena dorobku może być dokonana na podstawie egzaminu w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25, ale wynik ten może być pominięty zgodnie z decyzją Rady Wydziału; przy pominięciu jest równy zero Za dokonanie oceny dorobku (OD), kandydata na dany wydział odpowiada Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na studia II stopnia powołana przez Rektora na wniosek Dziekana Wydziału Rada Wydziału określa szczegółowe warunki będące podstawą kwalifikacji na studia II stopnia dla przyjęć na dany kierunek studiów tego Wydziału: - dopuszczalne kierunki ukończonych studiów, - wymagany tytuł zawodowy. Niespełnienie co najmniej jednego z tych warunków, na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej powoduje, że wskaźnik rekrutacyjny (W) jest równy zero. Wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W) równa zero oznacza nieprzyjęcie kandydata na dany kierunek studiów.

3 4. Kandydaci na studia II stopnia obywatele Polski z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów obywateli Polski z dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskanym poza granicami Polski, o którym mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 po uwzględnieniu następujących zmian: A. W warunkach formalnych zmianie ulega podpunkt 2.2. i), który przyjmuje postać: 2.2.i) kandydat na studia drugiego stopnia - obywatel Polski z dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia składa oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego; w przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia kandydat zobowiązany jest do nostryfikacji dyplomu do końca pierwszego semestru studiów. B. Ponadto do terminarza dodaje się: do 15 czerwca 2010 kandydat, który zobowiązany jest do nostryfikacji dyplomu musi wnieść do wybranej rady wydziału podanie w sprawie nostryfikacji dyplomu wraz z załącznikami określonymi przez radę wydziału. 5. Kandydaci - cudzoziemcy Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów cudzoziemców odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji po uwzględnieniu następujących zmian: A. W informacjach ogólnych zmianie ulega podpunkt 1.3., który przyjmuje postać: 1.3. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na studia cudzoziemców przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzję o przyjęciu podejmuje: a) Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla cudzoziemców, którzy zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, b) Rektor dla cudzoziemców, którzy zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. nie mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Kandydat cudzoziemiec na studia II stopnia składa w wyznaczonym terminie w Dziale Rekrutacji: a) formularz zgodności danych o przyjęcie na studia, b) zalegalizowany lub opatrzony Apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji lub potwierdzoną notarialnie kopię tego dokumentu; w przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia kandydat jest zobowiązany do ubiegania się o nostryfikację dyplomu na odpowiednim wydziale Politechniki Wrocławskiej lub złożyć na odpowiednim wydziale podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą), c) notarialnie potwierdzoną kopię świadectwa, na podstawie którego został przyjęty na studia wyższe, o których mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011, d) wykaz ocen i przedmiotów z przebiegu studiów wyższych, o których mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2010/2011, e) curicullum vitae,

4 f) kopię potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej oraz opłaty za studia (jeżeli dotyczy) na konto Politechniki Wrocławskiej, g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów, w przypadku gdy wydział wymaga takiego zaświadczenia, h) 2 zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie w formie elektronicznej, i) kserokopię paszportu, Kandydat cudzoziemiec na studia w języku angielskim składa certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie 6 IELTS/550 TOEFL lub równorzędnym jeżeli dotychczasowa edukacja nie odbywała się w języku angielskim. Zgoda na przyjęcie kandydata może być wydana na podstawie notarialnie potwierdzonej kopii zalegalizowanego lub opatrzonego Apostille świadectwa dojrzałości (dyplomu). Kandydat jest zobowiązany, przed rozpoczęciem studiów, dostarczyć zalegalizowany lub opatrzony Apostille oryginał świadectwa dojrzałości/dyplomu oraz przedstawić paszport do wglądu. 6. Informacje dodatkowe 6.1. Kandydat podejmujący studia na więcej niż jednym kierunku zobowiązany jest do określenia kierunku podstawowego (głównego) Student Politechniki Wrocławskiej powinien posiadać konto bankowe, co ułatwi realizację niektórych operacji finansowych związanych z tokiem studiów oraz konto owe Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, stopniu, systemie, w danym miejscu studiowania jest zakwalifikowanie się liczby kandydatów, równej co najmniej grupie studenckiej (tj. 12 osób) Nad przestrzeganiem przyjętych Warunków i trybu rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych Warunkach i trybie rekrutacji decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Listy osób przyjętych na studia są weryfikowane pod względem formalnym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje również indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005r. (art. 169 p. 8) odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, przy czym podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia Warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzje w sprawie odwołania podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 7. Szczegółowe warunki przyjęć na studia II stopnia w języku angielskim ustalone przez poszczególne Rady Wydziałów. Na studia II stopnia kwalifikuje się kandydatów na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego. UWAGA!! W bieżącej rekrutacji na studia II stopnia w języku angielskim nie przewiduje się przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego kierunek: Budownictwo w języku angielskim; (dotyczy specjalności Civil Engineering) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą:

5 OD wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów. Liczba punktów OD wynosi: - dla kierunku Budownictwo - 25; - dla kierunku Architektura i Urbanistyka - 7.5; - dla kierunku Inżynieria Środowiska Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2. Budownictwo, Architektura i Urbanistyka, Inżynieria Środowiska (Uczelnie polskie, na których kandydaci ukończyli studia muszą posiadać akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej do prowadzenia studiów na tych kierunkach) 7.2. Wydział Chemiczny kierunek: Biotechnologia w języku angielskim; (dotyczy specjalności Bioinformatics) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2. brak ograniczeń kierunek: Chemia w języku angielskim; (dotyczy specjalności Medicinal Chemistry) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych z przedmiotów i kursów odbytych studiów, pomnożona przez cztery. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi typu B2.

6 inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Na studia II stopnia (rozpoczynające się w październiku 2010),studia 4-semestralne będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia 3-semestralne będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera (rekrutacja luty 2011). brak ograniczeń 7.3. Wydział Elektroniki kierunek Informatyka w języku angielskim; (dotyczy specjalności Internet Engineering oraz Advanced Informatics and Control) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W = D 10, Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka, Automatyka i Robotyka, FizykaTechniczna kierunek: Elektronika i Telekomunikacja w języku angielskim; (dotyczy specjalności Advanced Applied Electronics) Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W = D 10, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Automatyka i Robotyka, Teleinformatyka, Elektrotechnika, Mechatronika, Bioinżynieria, Fizyka Techniczna 7.4. Wydział Elektryczny kierunek: Elektrotechnika w języku angielskim; (dotyczy specjalności Control In Electrical Power Engineering oraz Renewable Energy Systems) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą:

7 OD wynik oceny dorobku odbytych studiów przypisany kierunkowi odbytych studiów i w zakresie wybranych przedmiotów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Zasady ustalania liczby punktów OD dla poszczególnych (dopuszczalnych) kierunków studiów podane są niżej. - Elektrotechnika (studia inżynierskie na uczelniach krajowych i zagranicznych). Wynik OD jest równy 25 punktów. - Automatyka i Robotyka na wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej (studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie. Wynik OD jest równy 25 punktów. - inne kierunki studiów niż wymienione wyżej, których programy nauczania zawierają treści co najmniej dwóch przedmiotów kierunkowych spośród: 1. Teoria Obwodów i Teoria Pola Elektromagnetycznego (5 punktów do OD) 2. Maszyny Elektryczne i Napęd Elektryczny (5 punktów do OD) 3. Urządzenia Elektryczne (5 punktów do OD) 4. Podstawy Automatyki (5 punktów do OD) 5. Technika Wysokich Napięć (5 punktów do OD) 7.5. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii makrokierunek: Górnictwo i Energetyka w języku angielskim; (dotyczy specjalności Mining and Power Engineering) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W = D 10,, licencjat, magister - dowolny kierunek studiów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera, a ponadto - Geologia, Geografia, Ochrona Środowiska również z tytułem licencjata lub magistra. Na studia II stopnia (rozpoczynające się w październiku 2010), studia 4-semestralne będą przyjmowani kandydaci posiadający stopień licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera. Na studia II stopnia 3-semestralne będą przyjmowani kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera (rekrutacja luty 2011) Wydział Inżynierii Środowiska kierunek: Inżynieria Środowiska w języku angielskim; (dotyczy specjalności Environmental Quality Management) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów.

8 Jeżeli odbyte studia realizowane były w języku angielskim, wówczas liczba punktów OD równa się 25; jeżeli w języku innym niż język angielski i kandydat udokumentuje znajomość języka angielskiego na poziomie równoważnym poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy lub 6 IELTS lub 550 TOEFL, wówczas również OD = 25. W pozostałych przypadkach OD = 0 punktów. - Inżynieria Środowiska, - inne kierunki studiów, których program nauczania obejmuje przedmioty podstawowe spełniające w 100% wymagania standardów nauczania obowiązujących na studiach inżynierskich kierunku Inżynieria Środowiska oraz przedmioty kierunkowe spełniające, w co najmniej 50% te wymagania. W uzasadnionych wypadkach Dziekan wyznacza kursy wyrównawcze konieczne do zaliczenia Wydział Informatyki i Zarządzania kierunek: Zarządzanie w języku angielskim; (dotyczy specjalności Business Information Systems) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów zgodnie z załączoną tabelą. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi B2. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier wymienione w tabeli podanej poniżej. KIERUNKI PUNKTY OD ekonomia 25 finanse i bankowość 25 finanse i rachunkowość 25 informatyka i ekonometria 25 logistyka 25 zarządzanie 25 zarządzanie i marketing 25 zarządzanie i inżynieria 25 produkcji architektura i urbanistyka 20 automatyka i robotyka 20 biotechnologia 20 budownictwo 20 chemia 20 elektronika i telekomunikacja 20

9 elektrotechnika 20 energetyka 20 fizyka 20 fizyka techniczna 20 geodezja i kartografia 20 górnictwo i geologia 20 gospodarka przestrzenna 20 informatyka 20 inżynieria bezpieczeństwa 20 inżynieria biomedyczna 20 inżynieria chemiczna i procesowa 20 inżynieria materiałowa 20 inżynieria środowiska 20 mechanika i budowa maszyn 20 mechatronika 20 metalurgia 20 ochrona środowiska 20 technologia chemiczna 20 towaroznawstwo 20 transport 20 matematyka 20 bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 10 administracja 10 bezpieczeństwo narodowe 10 bezpieczeństwo wewnętrzne 10 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 10 europeistyka 10 politologia 10 prawo 10 psychologia 10 socjologia 10 stosunki międzynarodowe 10 turystyka i rekreacja 10 zdrowie publiczne 10 inne niewymienione 1 kierunek: Informatyka w języku angielskim; (dotyczy specjalności Computer Engineering) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów i obejmuje: wszystkie przedmioty i kursy wyszczególnione w suplemencie do przedstawionego dyplomu lub w

10 indeksie kandydata. Ocenę stanowi średnia arytmetyczna wszystkich ocen obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ponadto kandydat musi wykazać się udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie równoważnym certyfikatowi B2. inżynier, licencjat, magister, magister inżynier - w przypadku ukończenia studiów inżynierskich dowolny kierunek - w przypadku ukończenia studiów licencjackich kierunek Informatyka 7.8. Wydział Mechaniczno - Energetyczny kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn w języku angielskim; (dotyczy specjalności Refregeration and Cryogenics) Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD wynik oceny dorobku odbytych studiów. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. Wynik oceny dorobku studiów OD jest ustalony według wzoru: OD = S 25, w którym wskaźnik S określa zgodność treści kształcenia ukończonych przez kandydata studiów ze standardami kształcenia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1166) dla studiów I stopnia inżynierskich na kierunku studiów, o przyjęcie na który ubiega się kandydat. Wartość wskaźnika zgodności treści kształcenia S weryfikuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w oparciu o wypełniony przez kandydata kwestionariusz do pobrania ze strony Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Elektrotechnika, Energetyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechatronika, Metalurgia, Technika Rolnicza i Leśna, Technologia Chemiczna, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Mechaniczny kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn w języku angielskim; (dotyczy specjalności Automotive Engineering) Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD = WGx25 wskaźnik oceny dorobku kandydata. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

11 WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie poniższej tabeli: L.p. Ukończone studia I stopnia na kierunku * Współczynnik wagi do oceny dorobku kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym na kierunek: MiBM(1) TRN(2) MTR(3) AiR(4) ZiP(5) IB(6) 1 Analityka medyczna ,2 2 Architektura i Urbanistyka 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 3 Architektura Krajobrazu 0 0 0,1 0,1 0,1 0 4 Architektura Wnętrz ,2 5 Astronomia 0,6 0,4 0,4 0,4 0,1 0 6 Automatyka i Robotyka 1 1 0,8 1 0,5 0,7 7 Bezpieczeństwo Narodowe 0 0, ,1 0 8 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 0 0, Biologia 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,5 10 Biotechnologia 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,5 11 Budownictwo 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,5 12 Chemia 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 13 Dietetyka 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0,5 14 Edukacja TechnicznoInformatyczna 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 15 Ekonomia 0,1 0, , Elektronika i Telekomunikacja 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,6 17 Elektrotechnika 0,5 0,5 0,7 0,7 0,3 0,6 18 Energetyka 1 1 0,6 0,6 0,5 0,4 19 Farmacja ,2 20 Finanse i Rachunkowość , Fizjoterapia ,4 22 Fizyka 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1 0,4 23 Fizyka Techniczna 0,8 0,8 0,4 0,4 0,2 0,5 24 Geodezja i Kartografia 0,4 0,4 0,2 0,2 0, Geologia 0,3 0,1 0,1 0, Gospodarka Przestrzenna 0 0 0,1 0,1 0, Górnictwo i Geologia 1 1 0,3 0,3 0,3 0,3 28 Informatyka 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,4 29 Informatyka i Ekonometria 0,4 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 30 Inżynieria Bezpieczeństwa 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 31 Inżynieria Biomedyczna 0,8 0,8 0,7 0,7 0, Inżynieria Chemiczna i Procesowa 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 33 Inżynieria Materiałowa 1 0,8 0,4 0,4 0,4 0,6 34 Inżynieria Środowiska 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 35 Kierunek Lekarski ,6 36 Kierunek Lekarsko-dentystyczny ,6 37 Kosmetologia ,1 38 Leśnictwo 0,2 0 0,1 0, Logistyka 0,6 1 0,1 0,1 0,5 0,3

12 40 Lotnictwo i Kosmonautyka 1 1 0,7 0,7 0,5 0,4 41 Matematyka 0,6 0,6 0,3 0,3 0 0,4 42 Mechanika i Budowa Maszyn 1 1 0,7 0,7 0,6 0,6 43 Mechatronika ,8 0,6 0,7 44 Metalurgia 1 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 45 Nawigacja 0,8 1 0,5 0,5 0,3 0,2 46 Oceanografia 0,2 0, Oceanotechnika 0,8 0,8 0,6 0,6 0, Ochrona Środowiska 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 49 Papiernictwo i Poligrafia 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 50 Pedagogika ,1 51 Pedagogika Specjalna ,1 52 Pielęgniarstwo ,4 53 Położnictwo ,3 54 Psychologia ,2 55 Ratownictwo Medyczne ,4 56 Socjologia ,3 57 Sport ,4 58 Technika Rolnicza i Leśna 0,7 0,7 0,5 0,5 0, Techniki Dentystyczne 0,2 0, ,2 60 Technologia Chemiczna 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 61 Technologia Drewna 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 62 Technologia Żywności i Żywienia Człowieka 0,2 0, ,1 0,2 63 Towaroznawstwo 0,2 0,2 0,2 0,2 0, Transport 1 1 0,6 0,6 0,6 0,5 65 Weterynaria ,4 66 Włókiennictwo 0,5 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 67 Wychowanie Fizyczne ,4 68 Wzornictwo 0, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 1 0,4 0,4 1 0,4 70 Zarządzanie 0,2 0, ,4 0,2 71 Zdrowie Publiczne ,3 72 Zootechnika ,3 * Dla pozostałych kierunków współczynnik wagi wynosi zero. Legenda: (1) Mechanika i Budowa Maszyn (2) Transport (3) Mechatronika (4) Automatyka i Robotyka (5) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (6) Inżynieria Biomedyczna

13 Architektura i Urbanistyka, Astronomia, Automatyka i Robotyka, Biologia, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Ekonomia, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Geodezja i Kartografia, Geologia, Górnictwo i Geologia, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Leśnictwo, Logistyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Matematyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Nawigacja, Oceanografia, Oceanotechnika, Ochrona Środowiska, Papiernictwo i Poligrafia, Technika Rolnicza i Leśna, Techniki Dentystyczne, Technologia Chemiczna, Technologia Drewna, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Towaroznawstwo, Transport, Włókiennictwo, Wzornictwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie. kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w języku angielskim; (dotyczy specjalności Production Management) Wskaźnik rekrutacyjny kandydata na studia II stopnia jest sumą: OD = WGx25 wskaźnik oceny dorobku kandydata. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25. WG współczynnik wagi przypisany kandydatowi, zależny od stopnia zgodności standardu kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia ze standardem kształcenia kierunku, na który się rekrutuje. Ocena dokonywana jest przez Wydziałową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata (dyplom i suplement). Sposób wyznaczania WG odbywa się na podstawie tabeli (podanej powyżej dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn). DODATKOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ wymagany tytuł dopuszczalne kierunki ukończonych studiów Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Astronomia, Automatyka i Robotyka, Bezpieczeństwo Narodowe, Budownictwo, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Ekonomia, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Finanse i Rachunkowość, Fizyka, Fizyka Techniczna, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Górnictwo i Geologia, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Logistyka, Lotnictwo i Kosmonautyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Nawigacja, Oceanotechnika, Ochrona Środowiska, Papiernictwo i Poligrafia, Technika Rolnicza i Leśna, Technologia Chemiczna, Technologia Drewna, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka, Towaroznawstwo, Transport, Włókiennictwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie Wydział Podstawowych Problemów Techniki kierunek: Fizyka w języku angielskim; (dotyczy specjalności Nanoengineering) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W = D 10,

14 inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Astronomia, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Geologia, Górnictwo i Geologia, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Matematyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Ochrona Środowiska, Technologia Chemiczna, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz prowadzone na wybranych uczelniach za zgodą ministra: Akustyka, Geofizyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Nauki Ścisłe, Teleinformatyka, Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie, Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie. kierunek: Matematyka w języku angielskim; (dotyczy specjalności Mathematics for Industry and Commerce) Wskaźnik rekrutacyjny W II kandydata na studia II stopnia jest liczony wg wzoru: W = D 10, inżynier, licencjat, magister, magister inżynier Astronomia, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budownictwo, Chemia, Ekonomia, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Geodezja i Kartografia, Geologia, Górnictwo i Geologia, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Środowiska, Lotnictwo i Kosmonautyka, Matematyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Metalurgia, Nawigacja, Oceanografia, Oceanotechnika, Ochrona Środowiska, Technologia Chemiczna, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zarządzanie oraz prowadzone na wybranych uczelniach za zgodą ministra: Akustyka, Biochemia, Biofizyka, Fizyka Medyczna, Geofizyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Inżynieria Naftowa i Gazownicza, Nauki Ścisłe, Technologie Ochrony Środowiska, Teleinformatyka, Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki kierunek: Elektronika i Telekomunikacja w języku angielskim; (dotyczy specjalności Electronics, Photonics and Microsystems) Wskaźnik rekrutacyjny W kandydata na studia II stopnia liczony jest na podstawie następującego wzoru: W = D 10,

15 Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Energetyka, Fizyka, Fizyka Techniczna, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Inżynieria Materiałowa, Matematyka, Mechatronika, Teleinformatyka. 8. Rekrutacja na studia II stopnia w języku angielskim na Kierunki, na których zostaną uruchomione nowe specjalności objęte wsparciem w ramach projektu pt. Rozwój potencjału i oferty Politechniki Wrocławskiej jest prowadzona z zachowaniem zasady równych szans kobiet i mężczyzn W rejestracji elektronicznej w systemie EdukacjaCL należy podać Kierunek, na którym znajduje się wybrana specjalność. 2 Nie oznacza to równej liczby kobiet i mężczyzn. Oznacza to równy dostęp do udziału na studiach II stopnia.

1.2. kierunek: Architektura i Urbanistyka, studia w języku angielskim

1.2. kierunek: Architektura i Urbanistyka, studia w języku angielskim Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 (dotyczący wskaźnika rekrutacyjnego W II (o którym mowa w p. 4.2.) i dodatkowych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą dwujęzyczną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 77/015/XXIII z 0 maja 015 r. w sprawie: ustalenia Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 150/III/2011 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 Strona 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe (osób będących obywatelami

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: www.studiuj.pwr.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: www.studiuj.pwr.wroc.pl Politechnika Wrocławska jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju, kształcącą kilkanaście tysięcy studentów na wielu elitarnych i prestiżowych Wydziałach i kierunkach. Poniżej znajdziesz najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni

1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni INFORMATORECTS POLITECHNIKAWROCŁAWSKA INFORMACJEOGÓLNE Wrocław2007 Opracowanie: SylwiaKruk-Marzec PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Redakcja: BarbaraCop-Kowalska JanuszM.Szafran Projektokładki:

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka - przewodnicząca

1 Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka - przewodnicząca ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 18 maja w sprawie organizacji przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku

UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 389 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

1.2. kierunek: Architektura, studia w języku angielskim W II = D 10 + P. gdzie D ocena na dyplomie

1.2. kierunek: Architektura, studia w języku angielskim W II = D 10 + P. gdzie D ocena na dyplomie Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 (dotyczący wskaźnika rekrutacyjnego W II (o którym mowa w p. 4.2.) i dodatkowych warunków

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2011 r. 4. 5. do końca czerwca 2011 r

3. do końca maja 2011 r.  4. 5. do końca czerwca 2011 r Uchwała Nr 21/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r.

Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. Uchwała Nr V/210 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2009/2010

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2009/2010 Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego (zał. nr 1 do ZW 60/2009) WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2009/2010 1. Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2012 r. 4. 5. do końca czerwca 2012 r

3. do końca maja 2012 r.  4. 5. do końca czerwca 2012 r SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Uchwała Nr 12/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne. 1) w rekrutacji czerwcowo-wrześniowej, 2) w rekrutacji styczniowo-lutowej - tylko na studia niestacjonarne.

I. Zasady ogólne. 1) w rekrutacji czerwcowo-wrześniowej, 2) w rekrutacji styczniowo-lutowej - tylko na studia niestacjonarne. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 W MIĘDZYNARODOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU I. Zasady ogólne 1 Zasady i tryb rekrutacji dotyczą

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej w roku akademickim 2012/2013

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do uchwały Nr 000-3/4/2011 Senatu PRad. z dnia 19.05.2011r. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Politechnice Radomskiej w roku akademickim 2012/2013 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY

UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY UCHWAŁA NR 3/08 Z DNIA 18.04.2008 R. SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY w sprawie: uchwalenie Zasad przyjęć na studia w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy w roku akademickim 2009/2010 Na

Bardziej szczegółowo

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA 2015/2016 Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. PKT 6 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2012 z dnia 30 maja 2012 r. stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013 Senatu SUM z dnia 27 marca 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

3. WKR ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy przyjętych na pierwszy rok studiów w formie określonej przez UKR.

3. WKR ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy przyjętych na pierwszy rok studiów w formie określonej przez UKR. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Uchwała Nr 21/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu w roku akademickim 2014/2015 I.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu w roku akademickim 2014/2015 I. ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu w roku akademickim 2014/2015 I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyjmowania (rekrutacji)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne Zasady rekrutacji studia I stopnia Kierunki i formy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2016/201 prowadzi rekrutację na: studia stacjonarne I stopnia studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu

na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Senat i Rady Wydziałów AWF we Wrocławiu INFORMATOR dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne (I i II stopnia), doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 Opracowanie: Bożena Ostrowska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 49 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 49 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 49 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 109 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 109 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku Uchwała nr 109 (2012/2013) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r.

Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r. Załącznik do uchwały Nr 29/2016 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 25 maja 2016r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH, WIECZOROWYCH I ZAOCZNYCH W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Uchwała nr 5/03/04 Senatu Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Opracowano na podstawie: Uchwały nr 152/2015 Senatu AGH z dnia 25 listopada 2015 r. Uchwała nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Ustanowione uchwałą Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 określają

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego

Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Wybierz studia na Akademii Wychowania Fizycznego Krok 1. Otwórz stronę AWF http://awf.wroc.pl/ Krok 2. Wejdź w zakładkę erekrutacja portal rekrutacyjny Krok 3. Otwórz zakładkę Program studiów Krok 4. Wybierz

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I N F O R M A C J A o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Na I rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

3 4 do końca maja 2016 r. 5 do końca czerwca 2016 r

3 4 do końca maja 2016 r.  5 do końca czerwca 2016 r SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Uchwała Nr 32/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 507 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr 507 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku UCHWAŁA Nr 507 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2015 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/15. 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 dla kandydatów na studia prowadzone:

UCHWAŁA NR 95/15. 1. Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 dla kandydatów na studia prowadzone: UCHWAŁA NR 95/15 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo