Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA:"

Transkrypt

1 Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 30 lipca 2013 r. STRONA TYTUŁOWA: - po akapicie drugim dodaje się zdanie w brzmieniu: Firma i siedziba spółki zarządzającej nie dotyczy. - w ostatnim zdaniu dodaje się:,30 lipca 2013 r. ROZDZIAŁ I - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie Ryszard Czerwonka Prezes Zarządu, Leszek Dudzin Wiceprezes Zarządu. - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3. Oświadczenia osób, o których mowa w pkt.1 Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także, że wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Ryszard Czerwonka Prezes Zarządu Leszek Dudzin Wiceprezes Zarządu ROZDZIAŁ II - pkt 7.3 otrzymuje brzmienie: 7.3 Osób fizycznych zarządzających Funduszem Towarzystwo na podstawie umów, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy firmom: Ipopema Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Dla SKOK Aktywny ZA: - Łukasz Jakubowski, Arkadiusz Bogusz, Paweł Jackowski, Jerzy Kasprzak, Bogusław Stefaniak. Dla SKOK Obligacji: - Krzysztof Cesarz, Arkadiusz Bogusz, Bogusław Stefaniak. Dla SKOK Akcji: - Tomasz Jędrzejczak, Krzysztof Socha, Mieszko Żakiewicz. Dla SKOK Gotówkowy: - Andrzej Czarnecki, Marek Warmuz. Dla SKOK Stabilny ZA: - Maciej Kik, Marek Warmuz. Dla SKOK Etyczny 1: - Piotr Osiecki, Tomasz Gaszyński, Andrzej Zydorowicz, Jakub Ryba, Witold Chuść. Dla SKOK Etyczny 2: Łukasz Jakubowski, Paweł Jackowski, Jerzy Kasprzak. - w pkt 8.1. w akapicie Ryszard Czerwonka Prezes Zarządu ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: W latach pełnił funkcję Wiceprezesa SKOK im. F. Stefczyka. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 1

2 - pkt 8.3. otrzymuje brzmienie: 8.3 Zarządzający Funduszami Łukasz Jakubowski - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Pracę rozpoczął w 2008 r. na praktykach w dziale Assurance w warszawskim biurze PricewaterhouseCoopers S.A. Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 r., rozpoczynając pracę na stanowisku analityka akcji w Ipopema TFI S.A., jako członek zespołu zarządzającego aktywami, odpowiedzialny za przygotowanie analiz rynkowych i wycen spółek giełdowych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2011 r. dołączył do Departamentu Zarządzania Aktywami Ipopema Asset Management S.A. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 296). Jest uczestnikiem programu CFA. Arkadiusz Bogusz Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w katedrze Ekonomii Matematycznej. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. W latach pracował w ABN AMRO (Polska) S.A. w zespole Fixed Income. W IPOPEMA Asset Management S.A. (poprzednia nazwa Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. do 30 września 2011 roku) zatrudniony od maja 2006 r. początkowo, jako Zarządzający w Zespole Portfeli Dłużnych, następnie pełnił funkcję Kierownika Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi, obecnie Dyrektora Biura Instrumentów Dłużnych. Paweł Jackowski - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Handlu Zagranicznego. Od 1994 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz zaliczony I etap egzaminu CFA. W latach pracował w Biurze Maklerskim BGŻ S.A., początkowo w Wydziale Operacji Giełdowych, a od 1997 roku na stanowisku kierownika Zespołu Inwestycji Własnych Biura. Od 2001 do 2003 roku był zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BPH CU WBK S.A. na stanowisku tradera akcji. W latach pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. jako specjalista w Zespole Zarządzania Portfelem. W latach pracował w TFI Opera na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie wicedyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami. W 2009 r. rozpoczął pracę w TFI Allianz, gdzie do marca 2012 r. zajmował stanowisko zarządzającego funduszami. Z IPOPEMA TFI oraz IPOPEMA Asset Management związany od kwietnia 2012 r. Obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych. Jerzy Kasprzak - posiada dyplom magistra ekonomii Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Karierę Zawodową rozpoczął w 1999 roku, od pracy w TUnŻ Nationale Nederlanden Polska S.A. W latach był pracownikiem Departamentu Administracji Obsługi Polis TU Allianz Polska S.A. Od 2002 do 2005 roku zajmował stanowisko księgowego, początkowo w wydziale księgowości ogólnej TU Allianz Życie Polska S.A., od czerwca 2003 w Wydziale Księgowości Inwestycyjnej TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. W latach pracował jako Specjalista (wcześniej młodszy specjalista) ds. Inwestycji TFI Allianz Polska S.A., TU Allianz Życie Polska S.A. i TU Allianz Polska S.A. Od lipca 2008 do marca 2012 r. zajmował stanowisko zarządzającego funduszami TFI Allianz Polska S.A.. Zarządzał funduszami: Allianz Akcji Plus i Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Bezpieczna Jesień fundusz emerytalny pracowników Narodowego Banku Polskiego. Był również odpowiedzialny za sporządzanie analiz rynku kapitałowego i wycen spółek notowanych na GPW oraz giełdach regionu, a także zawieranie transakcji na rynkach kapitałowym i pieniężnym. W IPOPEMA TFI oraz IPOPEMA Asset Management zatrudniony w kwietniu 2012 r. na stanowisku Dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych. Krzysztof Cesarz - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Finanse i Bankowość. Początkowo związany zawodowo z Bankiem BPH S.A., następnie z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie emisji i organizację rynku wtórnego dla strukturyzowanych certyfikatów depozytowych. Od 2008 r. zatrudniony w Ipopema TFI S.A. jako członek zespołu zarządzającego aktywami odpowiedzialny za przygotowanie analiz spółek notowanych na GPW oraz zawieranie transakcji. W 2011 r. dołączył do Departamentu Zarządzania Aktywami Ipopema Asset Management S.A.. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr licencji 319). Bogusław Stefaniak - Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia oraz studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., rozpoczynając pracę w Departamencie Usług Powierniczych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od 2008 r. zatrudniony w Ipopema Asset Management S.A. (dawniej CSAM (Polska) S.A.) początkowo jako Trader w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi, obecnie jako Zarzadzający w Biurze Instrumentów Dłużnych. W 2012 r. rozpoczął pracę na stanowisku Zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami w Ipopema TFI S.A. Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu Towarzystwa Legg Mason, posiada licencję nr 8 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 84 maklera papierów wartościowych. W 1999 r. uzyskał tytuł Charterem Financial Analyst (CFA). Ukończył Politechnikę Łódzką. Od 1990 r. związany z polskim rynkiem kapitałowym. W latach zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Początkowo jak doradca inwestycyjno-zarządzający portfelami, następnie dyrektor inwestycyjny z Biurze Zarządzania Aktywami COK. Od listopada 1999 r. wiceprezes Zarządu Legg Mason Zarządzanie Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 2

3 Aktywami S.A. Od października 2001 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa oraz Prezesa Zarządu spółki Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. Krzysztof Socha- posiada licencję nr 209 doradcy inwestycyjnego oraz licencję nr 1805 maklera papierów wartościowych. W 2004 r. uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 200 r. związany z rynkiem kapitałowym. Latach zatrudniony w Domu Maklerskim BZ WBK (początkowo w DM WBK). Najpierw jako makler papierów wartościowych, następnie doradca inwestycyjny i analityk akcji. Od lipca 2004 do października 2006 zatrudniony w SEB TFI jako analityk inwestycyjny i subportfolio odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej. Od listopada 2006 do września 2007 r. pracował jako portfolio advisor odpowiedzialny za rynki Europy Środkowo-Wschodniej w Absolute Capital Management w Hiszpanii. Jednocześnie od listopada 2006 r. do października 2007 r. pełnił funkcję członka zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. Od października 2007 r. zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. jako dyrektor inwestycyjny. Mieszko Żakiewicz Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 230 i certyfikat ACI. W latach zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers, w 2005 roku zatrudniony w HSBC Bank Polska zaś w latach w Skarbiec TFI S.A. Od marca 2007 r. zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. jako dyrektor inwestycyjny zarządzający portfelami papierów wartościowych. Andrzej Czarnecki Absolwent Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 234. Od 2004 roku zatrudniony w Union Investment TFI S.A na stanowisku analityka rynku pieniężnego i obligacji, a od maja 2006 jako zarządzający funduszami. Marek Warmuz Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu bankowości. Karierę rozpoczął w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Aviva BZ WBK S.A. początkowo na stanowisku Dealera Rynku Pieniężnego, a następnie Specjalisty Rynku Pieniężnego. Od 2003 r. jako specjalista ds. Papierów Dłużnych, zajmował się wyceną, analizą i realizowaniem strategii w zakresie instrumentów finansowych, głównie dłużnych papierów wartościowych. W Union Investment TFI S.A. od kwietnia 2010 r. odpowiedzialny za zarządzanie częścią dłużną subfunduszu UniBezpieczna Alokacja, częścią dłużną subfunduszu UniStabilny Wzrost oraz częścią dłużną portfeli Asset Management. Maciej Kik Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Bankowość Inwestycyjna. Ukończył Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr licencji 370). W zespole Union TFI S.A. od 2006 roku. Od 1 marca 2008 roku zarządza portfelami modelowymi Fund of Funds. Od 2012 roku jest odpowiedzialny także za zarządzanie częścią akcyjną portfeli w ramach Asset Management. Piotr Osiecki - Magister ekonomii Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Odbył także semestralne stypendium na Wydziale Finansów w London School of Economics. Posiada dyplom MBA Master of Business Administration uzyskany na University of Minnesota. Od lutego 2008 r. Prezes Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ALTUS Corporate Finance S.A. Od lipca 2005 r. do lutego 2008 r. był Wiceprezesem Zarządu PZU Asset Management S.A Od października 2004 r. do stycznia 2008 r. pracował jako Pełnomocnik Zarządu ds. prywatyzacji w PZU S.A. Od kwietnia 2001 r. do października 2004 r. był Prezesem Zarządu IV NFI Progress S.A. oraz od grudnia 2000 r. do października 2004 r. był Wiceprezesem Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o. Od lipca 2001 r. do maja 2002 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Projektów w PZU S.A. odpowiedzialnego za inicjowanie, nadzorowanie oraz monitorowanie realizowanych projektów i inicjatyw strategicznych w Grupie PZU. Od lipca 2000 r. do grudnia 2000 r. był zastępcą dyrektora w PKO BP S.A. Bankowy Dom Maklerski. Pełnił również, w latach funkcję doradcy inwestycyjnego w Domu Maklerskim Elimar S.A. oraz doradcy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach pracował jako Asystent w Katedrze Ekonomii II, w Szkole Głównej Handlowej. W 1995 roku był Analitykiem finansowym w Investmentbank Austria Securities Warsaw S.A. Dom Maklerski. W latach był Maklerem giełdowym w Banku Handlowym Centrum Operacji Kapitałowych. Piotr Osiecki pełnił funkcję członka rad nadzorczych w następujących spółkach: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., PKN Orlen S.A., Wólczanka S.A., Amica Wronki S.A. Był również członkiem rad nadzorczych w spółkach: Lentex S.A., Mostostal Zabrze S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Bank PKO BP S.A. Od 2002 r. posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Licencjonowany doradca inwestycyjny od 1998 r. (licencja nr 128) i makler papierów wartościowych od 1994 r. (licencja nr 991). Od 2000 r. członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KPWiG. W latach Członek Zarządu Związku Maklerów i Doradców. W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Tomasz Gaszyński Magister ekonomii Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Od marca 2010 r. zatrudniony w Altus TFI S.A. na stanowisku analityka akcji. Od listopada 2008 r. do lutego 2010 r. zatrudniony w Raiffeisen Bank Polska S.A. jako Specjalista ds. rozwoju usług maklerskich. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 293 oraz maklera papierów wartościowych nr Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 3

4 Andrzej Zydorowicz - Magister ekonomii Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Od kwietnia 2009 r. Członek Zarządu ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Na rynku kapitałowym pracuje zawodowo od 2003 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. na stanowisku Dyrektora Biura oraz Dyrektora Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta. Od września 2003 r. do sierpnia 2006 roku zatrudniony w CAIB Investment Management S.A., a następnie w BPH TFI S.A. gdzie pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zarządzającego Portfelami Akcji. Od września 2006 roku do września 2008 roku pracował na stanowisku Dyrektora Biura Rynku Publicznego w PZU Asset Management S.A Do jego obowiązków należało: zarządzanie portfelami i nadzór na procesem inwestycyjnym zespołu biura rynku publicznego. Jakub Ryba - Magister ekonomii Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. W dniu 19 stycznia 2010 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od czerwca 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Analiz w ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Na rynku kapitałowym pracuje zawodowo od 2006 roku, kiedy to rozpoczął pracę w CDM Pekao S.A. na stanowisku analityka akcji. Od września 2006 roku do maja 2009 roku zatrudniony w PZU Asset Management S.A., początkowo jako analityk a następnie zarządzający portfelem akcji. Witold Chuść - od października 1999 r. do listopada 2000 r. zatrudniony w Centralnym Domu Maklerskim na stanowisku makroanalityka. Od grudnia 2000 r. do stycznia 2003 r. zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie jak starszy analityk papierów dłużnych. Od lutego 2003 r. do września 2007 r. zatrudniony w Pioneer Investment Management jako manager portfeli dłużnych. Od października 2007 r. zatrudniony w BPH TFI S.A. jak zarządzający odpowiedzialny za portfele dłużne, od lipca 2008 r. do grudnia 2010 r. pełnił również funkcję Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami. Od stycznia 2011 r. zatrudniony w Altus TFI S.A. jako zarządzający, pełni również funkcję Członka Zarządu Altus TFI S.A. Zdał trzy etapy egzaminu CFA. ROZDZIAŁ III - w pkt. 4 tiret dziewiąty: wyrażenie skrótu prospektu Funduszu zastępuje się wyrażeniem kluczowych informacji dla inwestorów - w pkt w akapicie trzecim, tiret trzeci: znak interpunkcyjny kropka zastępuje się znakiem interpunkcyjnym przecinek oraz dodaje się wyrażenie: przy czym dla poszczególnych produktów zakres danych wymaganych do uznania wpłaty określony został w regulaminach tych produktów. - w pkt w akapicie ósmym, tiret trzeci: znak interpunkcyjny kropka zastępuje się znakiem interpunkcyjnym przecinek oraz dodaje się wyrażenie: przy czym dla poszczególnych produktów zakres danych wymaganych do uznania wpłaty określony został w regulaminach tych produktów. - pkt otrzymuje brzmienie: Osoba niebędąca Uczestnikiem żadnego z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, składająca pierwsze zlecenie nabycia Jednostek za pomocą środków porozumiewania się na odległość, wpłatę na nabycie tych Jednostek dokonuje z własnego rachunku prowadzonego przez podmiot świadczący usługi finansowe. W przypadku niedochowania warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zlecenie nie zostanie zrealizowane. Powyższe nie ma zastosowania, gdy przed złożeniem pierwszego zlecenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tożsamość tej osoby została potwierdzona zgodnie z zasadami obowiązującymi u Dystrybutora. Dodatkowe warunki w zakresie składania pierwszych zleceń nabycia za pomocą środków porozumiewania się na odległość Fundusz może określić w odrębnym regulaminie. - w pkt 6.2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: Zasadę określoną w zdaniu poprzedzającym stosuje się do uczestnictwa w PI, PPE, PPO oraz IKZE, o ile umowa lub regulamin nie stanowią inaczej. - wykreśla się pkt pkt 11.2 otrzymuje brzmienie: 11.2 Opodatkowanie Uczestników Funduszu Wypłata środków pieniężnych, wynikająca z realizacji zlecenia odkupienia/konwersji (z wyłączeniem realizacji zlecenia odkupienia w ramach Zamiany) następuje po potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczaniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki zbyte Uczestnikowi po najwyższej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (metoda HIFO). W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby fizyczne, od dochodu z tytułu udziału w Funduszu pobiera się zryczałtowany 19% podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawa prawna opodatkowania dochodów z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym art. 30a ust.1 pkt 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (dalej: pdof ). Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 4

5 Fundusz dokonuje obliczenia wysokości należnego podatku, potrąca obliczony podatek z kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu odkupienia/konwersji Jednostek oraz odprowadza pobrany podatek do właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o pdof wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu przepisów Ustawy IKE/IKZE, dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego podlegają odliczeniu od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE podatnik gromadzi oszczędności tylko na jednym IKZE (art. 4 ust. 2 Ustawy IKE/IKZE).Zgodnie z art. 26 ust. 6g oraz art. 30c ust. 3b Ustawy pdof odliczenia wpłat na IKZE podatnik dokonuje w zeznaniu podatkowym. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy pdof kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE oraz wypłaty z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci Uczestnika oszczędzającego IKZE, uznaje sią za przychody z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 Ustawy pdof i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 9 Ustawy pdof w przypadku wypłaty w ratach Fundusz będzie pobierał podatek w formie zaliczek w terminie do 20 miesiąca po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika. Jednocześnie Fundusz zobowiązany jest w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. W przypadku wypłaty jednorazowej oraz zwrotu środków zgromadzonych na IKZE na wniosek oszczędzającego IKZE, Fundusz nie jest zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, lecz jest zobowiązany w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać podatnikowi oraz naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje według ustalonego wzoru. Nabycie, środków zgromadzonych na IKZE w drodze spadku, zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Środki wypłacone z IKZE, nabyte na skutek dziedziczenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie przez Uczestnika porady doradcy podatkowego lub prawnego. W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dochody tych podmiotów z tytułu udziału w Funduszu podlegają obowiązkowi podatkowemu i są opodatkowane na zasadach określonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W przypadku, gdy Uczestnikami Funduszu są osoby prawne niemające siedziby bądź zarządu na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dla prawidłowego określenia obowiązków podatkowych dla tych Uczestników należy uwzględnić treści odpowiednich umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarte z państwami siedziby lub zarządu wyżej wymienionych podmiotów. - po pkt 13 dodaje się pkt 13 1 oraz 13 2 w brzmieniu: Informacja o zasadach działania zgromadzenia uczestników, o którym mowa w art. 87a Ustawy. W funduszu nie działa zgromadzenie uczestników, o którym mowa w art. 87a Ustawy Opis zawartej umowy między funduszem powiązanym a podstawowym, o której mowa w art. 169c ust. 1 Ustawy, albo wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7 Ustawy. Nie dotyczy. - w pkt , w ppkt 4) wyrażenie PSO zastępuje się na wyrażeniem PI. - tytuł pkt 19.1 otrzymuje brzmienie: 19.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodną z - w tytule pkt 19.2 słowo Wielkość zastępuje się na słowem Wartość - w pkt , w ppkt 4) wyrażenie PSO zastępuje się na wyrażeniem PI - tytuł pkt 25.1 otrzymuje brzmienie: 25.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodną z - w tytule pkt 25.2 słowo Wielkość zastępuje się słowem Wartość - w pkt , w ppkt 4) wyrażenie PSO zastępuje się na wyrażeniem PI Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 5

6 - tytuł pkt 31.1 otrzymuje brzmienie: 31.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodną z - w tytule pkt 31.2 słowo Wielkość zastępuje się na słowem Wartość - w pkt , w ppkt 4) wyrażenie PSO zastępuje się na wyrażeniem PI - tytuł pkt 43.1 otrzymuje brzmienie: 43.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodną z - w tytule pkt 43.2 słowo Wielkość zastępuje się na słowem Wartość - w pkt , w ppkt 4) wyrażenie PSO zastępuje się na wyrażeniem PI - tytuł pkt 49.1 otrzymuje brzmienie: 49.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodną z - w tytule pkt 49.2 słowo Wielkość zastępuje się na słowem Wartość - w pkt , w ppkt 4) wyrażenie PSO zastępuje się na wyrażeniem PI - tytuł pkt 55.1 otrzymuje brzmienie: 55.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodną z - w tytule pkt 55.2 słowo Wielkość zastępuje się na słowem Wartość - w pkt , w ppkt 4) wyrażenie PSO zastępuje się na wyrażeniem PI - tytuł pkt 61.1 otrzymuje brzmienie: 61.1 Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego (31 grudnia 2012 r.) zgodną z - w tytule pkt 61.2 słowo Wielkość zastępuje się na słowem Wartość ROZDZIAŁ IV - tytuł pkt 2.2 otrzymuje brzmienie: 2.2 Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec Towarzystwa lub spółki zarządzającej ROZDZIAŁ V - w pkt 1, w zdaniu pierwszym wykreśla się wyrażenie oraz numery telekomunikacyjne - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3. Podmiot, któremu Towarzystwo albo spółka zarządzająca zleciła zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu lub jego częścią 3.1 Subfundusz SKOK Akcji Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Bielańska 12 a) Zakres świadczonych usług na rzecz Funduszu Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. świadczy na rzecz Funduszu usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. b) Imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne oraz części portfela, którym zarządzają Tomasz Jędrzejczak, Mieszko Żakiewicz, Krzysztof Socha. 3.2 Subfundusze SKOK Aktywny ZA, SKOK Obligacji, SKOK Etyczny 2 Ipopema Asset Management S.A. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Próżna 9 a) Zakres świadczonych usług na rzecz Funduszu Ipopema Asset Management S.A. świadczy na rzecz Funduszu usługę zarządzania portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy. b) Imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne oraz części portfela, którym zarządzają Dla SKOK Aktywny ZA: Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 6

7 Łukasz Jakubowski, - Jerzy Kasprzak część akcyjna, - Paweł Jackowski część akcyjna, - Arkadiusz Bogusz część dłużna, - Bogusław Stefaniak część dłużna. Dla SKOK Obligacji: - Krzysztof Cesarz, - Arkadiusz Bogusz, - Bogusław Stefaniak. Dla SKOK Etyczny 2: - Jerzy Kasprzak, - Paweł Jackowski, - Łukasz Jakubowski. 3.3 Subfundusze SKOK Gotówkowy, SKOK Stabilny ZA Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Polna 11 a) Zakres świadczonych usług na rzecz Funduszu Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. świadczy na rzecz Funduszu usługę zarządzania portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy. b) Imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne oraz części portfela, którym zarządzają Dla SKOK Gotówkowy: - Andrzej Czarnecki, - Marek Warmuz. Dla SKOK Stabilny ZA: - Maciej Kik część akcyjna - Marek Warmuz część dłużna. 3.4 Subfundusz SKOK Etyczny 1 Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Pankiewicza 3 a) Zakres świadczonych usług na rzecz Funduszu Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. świadczy na rzecz Funduszu usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu. b) Imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne oraz części portfela, którym zarządzają Piotr Osiecki, Tomasz Gaszyński, Andrzej Zydorowicz, Jakub Ryba, Witold Chuść. ROZDZIAŁ VI - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz 1.1. Odpowiedzialność Uczestnika Osoba, która zamierza nabyć Jednostki powinna szczegółowo zapoznać się z treścią całego Prospektu i zasięgnąć porady własnego niezależnego doradcy w zakresie przepisów prawnych, w szczególności dotyczących zagadnień podatkowych, odnoszących się do nabycia lub posiadania przez nią Jednostek jak również odkupienia ich przez Fundusz. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 7

8 1.2. Aktualnie stosowana metoda poziomu całkowitej ekspozycji. Do pomiaru całkowitej ekspozycji odrębnie dla każdego Subfunduszu, Towarzystwo stosuje metodę zaangażowania. ROZDZIAŁ VII - w pkt. 1 Załączniki - Wykaz definicji, pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany: - definicja Rozporządzenie otrzymuje brzmienie: Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673), - w pkt. 2 w Statucie Funduszu wprowadza się następujące zmiany: - w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Fundusz, w poszczególnych Subfunduszach, może realizować PI. Warunki i zasady uczestnictwa w PI zostaną określone przez Fundusz w regulaminie danego PI. - w art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Fundusz, w poszczególnych Subfunduszach, może realizować PPO. Warunki i zasady uczestnictwa w PPO zostaną określone przez Fundusz w regulaminie lub w Umowie o prowadzenie PPO. - w art. 5 pkt 16) otrzymuje brzmienie: 16) Plany Inwestycyjne, PI produkty realizowane na zasadach określonych w Statucie oraz regulaminie danego Planu Inwestycyjnego. - w art. 8 ust. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie: 1. Towarzystwo, na podstawie umowy, zleciło zarządzanie Subfunduszem SKOK Akcji firmie Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej Towarzystwo, na podstawie umowy, zleciło firmie Ipopema Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Próżna 9, zarządzanie następującymi Subfunduszami: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Etyczny 2. - w art. 16 ust. 1, w pkt 9) wyrażenie skrótu prospektu Funduszu zastępuje się wyrażeniem kluczowych informacji dla inwestorów - art. 19 otrzymuje brzmienie: Art. 19 Częstotliwość zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym Giełda Papierów Wartościowych i BondSpot S.A. są otwarte dla dokonywania zwykłych transakcji na prowadzonych przez nie rynkach. - art. 20 otrzymuje brzmienie: Art.20. Określenie terminów, w jakich najpóźniej nastąpi zbycie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te Jednostki oraz odkupienie przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te Jednostki oraz odkupuje Jednostki po zgłoszeniu żądania ich odkupienia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wpłaty lub złożenia zlecenia odkupienia. - po art. 20 dodaje się art w brzemieniu: Art Wypłata kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Wypłata środków pieniężnych, wynikająca z realizacji zlecenia odkupienia, następuje niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż drugiego Dnia Roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Kwota uzyskana Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO 8

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Aktywny ZA, 2) SKOK Stabilny ZA, 3) SKOK Obligacji, 4) SKOK Akcji, 5) SKOK Gotówkowy,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy

SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 (skrót - SKOK SFIO Etyczny1) Poprzednie nazwy Funduszu nie dotyczy Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji SFIO) SKARBIEC-TOP Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 11 października 2006 r., Warszawa Data i miejsce sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 29 maja 2015 r., Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY (nazwa skrócona:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2014 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Open Finance FIO) z wydzielonymi Subfunduszami: Open Finance Pieniężny Open Finance Obligacji Open Finance Stabilnego Wzrostu Open Finance

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI SPÓŁEK EKSPORTOWYCH Fundusz posługuje się skrótem nazwy: DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych Fundusz nie posługiwał się do dnia

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2013 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami:

ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty MAJ 2012 Prospekt Informacyjny ING PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz może używać nazwy ING Parasol FIO z wydzielonymi subfunduszami: ING Subfundusz Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. PROSPEKT INFORMACYJNY sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Akcji Europejskich FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo