EGZYSTENCJALIZM W PRZEKŁADZIE Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach. Aniela Pilarska. Aniela Pilarska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZYSTENCJALIZM W PRZEKŁADZIE Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach. Aniela Pilarska. Aniela Pilarska"

Transkrypt

1 Aniela Pilarska (ur. 1985) absolwentka Wydziału Polonistyki UJ, doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych, gdzie przygotowuje rozprawę dotyczącą wpływu myśli Sartre owskiej na kinematografię. Interesuje się kulturą francuską, związkami kina z literaturą i filozofią. Członkini zespołu Fundacji Korporacja Ha!art. EGZYSTENCJALIZM W PRZEKŁADZIE Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach Wśród wybranych koncepcji przekładoznawczych znalazło się podejście hermeneutyczne w ujęciu Hansa-Georga Gadamera oraz Paula Ricoeura, jak również podejście lingwistyczne, jakie reprezentuje językoznawcza teoria przekładu Wernera Kollera. Autorka wyjaśnia także, czym jest leksykultura, jak wpływa na kompetencje czytelnika oraz jaką rolę odgrywa w warsztacie tłumacza. Porównuje znaczenia zawartewe francuskim oryginale i w polskich przekładach. Kluczowe problemy tłumaczeniowe to tragikomizm, groteskowość, gry słów, rytm dialogu, dowcipy, piosenki, mieszanie stylów i rejestrów języka oraz różnego rodzaju aluzje intertekstualne. Aniela Pilarska Egzystencjalizm w przekładzie. Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach to publikacja zawierająca omówienie zagadnień związanych z tłumaczeniami dramatu Samuela Becketta w kontekście filozoficzno-kulturowym. Jakie problemy stawia przed tłumaczem przekład kategorii wynikających z estetyki tragikomizmu? Jak tłumaczyć teatr absurdu? Aniela Pilarska wskazuje na ciągłość i rozwój myśli filozoficznej w kulturze, naświetlając sposoby jej przetwarzania i wykorzystywania przez współczesne teksty kultury na podstawie realnego oddziaływania myśli egzystencjalnej na literaturę i teatr. Aniela Pilarska EGZYSTENCJALIZM W PRZEKŁADZIE Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

2 EGZYSTENCJALIZM W PRZEKŁADZIE

3 Aniela Pilarska EGZYSTENCJALIZM W PRZEKŁADZIE Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

4 Aniela Pilarska EGZYSTENCJALIZM W PRZEKŁADZIE Czekając na Godota w polskich tłumaczeniach Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

5 Praca finansowana jako projekt badawczy ze środków na działalność statutową Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Recenzent dr hab. Piotr Oczko Projekt okładki Agnieszka Zgud Copyright by Aniela Pilarska & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

6 Tadkowi, który cierpliwie ze mną studiował.

7 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I Czekając na Godota jako tekst wyjściowy w perspektywie literaturoznawczej...13 Rozdział II Przekład jako fakt kultury docelowej. Polska recepcja Czekając na Godota Samuela Becketta...23 Rozdział III Czekając na Godota na tle koncepcji translatorycznych: instrumentarium pojęciowo-metodologiczne...33 Rozdział IV Pojęcie ekwiwalencji w ujęciu Wernera Kollera i jej przydatność do badań translatorycznych polskich przekładów Czekając na Godota Samuela Becketta...43 IV.1. Zagadnienie ekwiwalencji dyskursu egzystencjalnego jako problem tłumaczeniowy w Czekając na Godota Samuela Becketta i w jego polskich przekładach...45 IV.2. Ekwiwalencja a intertekstualność w dramacie Czekając na Godota Samuela Becketta oraz w jego polskich przekładach...54 IV.3. Ekwiwalencja w warstwie pragmalingwistycznej w dramacie Czekając na Godota Samuela Becketta oraz w jego polskich przekładach...62 Rozdział V Analiza wybranych elementów z dziedziny onomastyki zawartych w Czekając na Godota Samuela Becketta jako zagadnień translatorycznych...69 Rozdział VI Pojęcie leksykultury w ujęciu Roberta Galissona i jej przydatność do badań translatorycznych polskich przekładów Czekając na Godota Samuela Becketta...87 Rozdział VII Konotacja jako problem tłumaczeniowy w polskich przekładach Czekając na Godota Samuela Becketta Zakończenie Wykaz skrótów Spis wykresów Bibliografia...123

8 Wstęp Celem niniejszej publikacji jest omówienie zagadnień translatorycznych związanych z dramatem Samuela Becketta Czekając na Godota (En attendant Godot), a zwłaszcza problemów przekładowych, jakie stawia przed tłumaczem przekład kategorii, które wynikają z estetyki tragikomizmu. Sztuka Samuela Becketta, będąca jednym ze sztandarowych tekstów tak zwanego teatru absurdu, reprezentuje specyficzny dyskurs związany z filozofią egzystencjalizmu, który narzuca czytelnikowi/widzowi określone i z góry założone postrzeganie świata i sytuacji człowieka. Dlatego w pierwszym rozdziale mojej pracy zarysowuję literaturoznawcze konteksty dramatu Becketta w celu przybliżenia interpretacji utworu, której musi dokonać każdy tłumacz. Sztuka Czekając na Godota jest głęboko osadzona w tradycji kultury i filozofii europejskiej, dlatego bez poznania szerszego tła teatrologicznego oraz historyczno-kulturowego, pozwalającego na pełne i dogłębne zrozumienie dramatu, nie można przejść do omówienia dalszych zagadnień translatorycznych. W rozdziale drugim skupię się na przedstawieniu tłumaczenia dramatu Samuela Becketta jako faktu kultury docelowej w tym wypadku kultury polskiej. Zostanie w nim naszkicowany ogólny zarys polskiej recepcji dwóch przekładów powstałych w języku polskim: dokonanego przez Juliana Rogozińskiego (1956) oraz tłumaczenia pióra Antoniego Libery (1985). Bardziej szczegółowo zostanie przybliżony czytelnikom odbiór dzieła Becketta związany z jego polską prapremierą odwołam się do medialnego odzewu związanego z wystawieniem Czekając na Godota w przekładzie Juliana Rogozińskiego. Tekst Becketta był pewnego rodzaju szokiem kulturowym już we Francji w kraju powstania oryginału dlatego niezwykle istotne jest przybliżenie jego postrzegania i stopnia zrozumienia ówcześnie w Polsce dla prawidłowej oceny pierwszego polskiego przekładu tego utworu. Rozdział trzeci pracy zostanie poświęcony koncepcjom translatorycznym oraz instrumentarium pojęciowo-metodologicznemu zaczerpniętym z teorii przekładu, które posłużą jako tło dla przedstawienia problemów tłumaczeniowych związanych z Czekając na Godota oraz estetyką tragikomizmu

9 10 tegoż dramatu, która jest głównym zagadnieniem translatorycznym omawianym w niniejszej pracy. Wśród wybranych koncepcji przekładoznawczych znalazło się podejście hermeneutyczne w ujęciu Hansa-Georga Gadamera oraz Paula Ricoeura, jak również podejście lingwistyczne, jakie reprezentuje językoznawcza teoria przekładu Wernera Kollera, którego teorię ekwiwalencji omówię w dalszej kolejności. Przedstawiając te dwa, dość odległe, podejścia do zjawiska przekładu, postaram się znaleźć równowagę między oddaniem racji zwolennikom przekazania semantycznego sensu tekstu literackiego w przekładzie a opowiedzeniem się po stronie teoretyków, którzy stawiają przed tłumaczem wymaganie wiernego odwzorowania leksykalnego i strukturalnego oryginału, utożsamianego z głównym celem tłumaczenia. Zagadnieniu ekwiwalencji zostanie poświęcony rozdział czwarty pracy. Przybliżę w nim stanowiska teoretyków przekładu wobec kwestii ekwiwalencji, a także sprawdzę oraz omówię jej użyteczność w badaniu wybranych przeze mnie fragmentów polskich przekładów Czekając na Godota. Interesuje mnie zwłaszcza zbadanie i analiza ekwiwalencji dyskursu egzystencjalnego ujętego przez pryzmat zarówno filozoficzny, jak i językowo-literacki. Istotny wydaje mi się również związek ekwiwalencji z problemem intertekstualności oryginału i przekładu oraz łączące się z nią zagadnienie realiów kulturowych wspólnoty i różnic kultury francusko- i polskojęzycznej. Z czysto lingwistycznego punktu widzenia w niniejszej pracy zwrócę uwagę na ekwiwalencję pragmatyczną ekwiwalencję stylów, rejestrów językowych związanych z konkretnymi sytuacjami komunikacyjnymi w dramacie. W związku z tym przyjrzę się bliżej zastosowaniu przez polskich tłumaczy maksym konwersacyjnych (na przykład zwrotów grzecznościowych) oraz zwrócę uwagę na fatyczną funkcję języka translacje form podtrzymywania rozmowy. Niezwykle ciekawe wydaje się również zagadnienie prowadzenia argumentacji w sztuce Samuela Becketta i sposoby jej tłumaczenia. W rozdziale piątym naświetlę problematykę wybranych przeze mnie elementów z dziedziny onomastyki w kontekście zagadnień translatorycznych. Moim dążeniem jest pobieżne zobrazowanie elementów związanych z warstwą onomastyczną, z którymi tłumacz się zetknie, pracując nad przekładem Czekając na Godota Samuela Becketta. Analizie zostaną poddane wybrane przeze mnie spośród licznych nazw własnych występujących w utworze Becketta imiona postaci dramatu, a bardziej szczegółowo dwa z nich: Lucky i Godot. Przedstawię ich etymologię oraz analizę strukturalno-lingwistyczną, aby dojść do interpretacji semantycznej czy nawet literacko-filozoficznej. Szósty rozdział pracy zostanie poświęcony omówieniu pojęcia leksykultury w ujęciu Roberta Galissona oraz zbadaniu jego przydatności do analizy przekładów Czekając na Godota Samuela Becketta. Poza zaprezentowa-

10 niem teorii stworzonej przez Roberta Galissona w rozdziale tym przedstawię wyniki badań nad wybranymi przeze mnie elementami języka zawartymi w sztuce Becketta, które uznałam za potencjalną leksykulturę, a która stanowi swoisty problem tłumaczeniowy nie zawsze uświadamiany przez tłumaczy. Ostatni siódmy rozdział dotyczy problemu konotacji. Wyjdę od przedstawienia jej różnorodnych definicji, które posłużą mi do zbadania wybranych leksemów i ich znaczeń konotatywnych w języku oryginału i przekładu. Przeanalizuję, w jakim stopniu tłumacze poradzili sobie z problemem konotacji w swoich przekładach dzieła Becketta oraz czy konotowane znaczenia są zbieżne, czy też odległe, w tekście francuskim i w jego polskich tłumaczeniach* * Publikacja powstała na podstawie pracy magisterskiej autorki, napisanej pod kierunkiem dr hab. Bronisławy Ligary, obronionej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 roku.

11 114 u odbiorców polskich podobne konotacje, jakie towarzyszyły odbiorcom francuskim. O wiele gorzej przedstawia się natomiast problem konotacji w sytuacji, gdy jednostki leksykalne w JW i JD wywołują odmienne konotacje, jednak zostają przełożone w sposób dosłowny.

12

13 Bibliografia Teksty analizowane Beckett S., 1957, Waiting for Godot: A Tragicomedy in Two Acts, London. Beckett S., 1973a, Czekając na Godota [w:] S. Beckett, Teatr, Warszawa. Beckett S., 1973b, En attendant Godot, Paris. Beckett S., 1988, Dzieła dramatyczne, Warszawa. Beckett S., 1994, Czekając na Godota, Warszawa. Beckett S., 1999, Dramaty, Wrocław i in. Dzieła ekscerpowane Libera A., 1994 [posłowie do:] Beckett S., Czekając na Godota, Warszawa. Libera A., 1988, Od tłumacza [w:] Beckett S., Dzieła dramatyczne, Warszawa. Libera A., 1999a, Samuel Beckett pisarz i człowiek [wstęp do:] Beckett S., Dramaty, Wrocław i in. Libera A., 1999b, [nota edytorska do:] Beckett S., Dramaty, Wrocław i in. Libera A., 2009, Godot i jego cień, Kraków. Adam A., Lerminier G. i in. (red.), 1980, Literatura francuska,, t. II, Warszawa. Barbéris D., Rincé D. i in., 1992, Langue et Littérature. Anthologie XIX e XX e siècles, pod red. H. Mitteranda, Paris. Bartmiński J., 1988, Konotacja, Lublin. Beaumarchais J.-P. de, Couty D. i in., 1984, Dictionnaire des littératures de langue française, t. I, Paris. Brown J.R. (red.), 1999, Historia teatru, Warszawa. Chaigne L., 1964, Les lettres contemporaines, Paris. Collins Cobuild English Language Dictionary, 1990, London Glasgow. Dąmbska-Prokop U. (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa. Gadamer H.-G., 2009, Lektura jest przekładem [w:] P. Bukowski, M. Heydel (red.), Antologia teorii przekładu literackiego, Kraków. Głowiński M., Sławiński J. i in., 1998, Słownik terminów literackich, Wrocław. Grewe B., 2008, Das dreisprachige Kinderliederbuch, Köln. Grice H.-P., 1980, Logika i konwersacja [w:] B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki, Warszawa. Heistein J., 1997, Historia literatury francuskiej. Od początków do czasów najnowszych, Wrocław Warszawa Kraków.

14 124 Heydel M., 1995, Jak tłumaczyć intertekstualność [w:] J. Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwiec (red.), Między oryginałem a przekładem. Czy istnieje teoria przekładu, t. I, Kraków. Il Nuovo Zingarelli minore, 1993, Bologna. Jamoussi L., 2007, Le pictural dans l œuvre de Beckett. Approche poïétique de la choseté, Pessac. Jordanskaja L., Mielczuk I., 1988, Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii [w:] J. Bartmiński (red.), Konotacja, Lublin. Koller W., 2009, Przekład literacki z perspektywy językoznawstwa [w:] P. Bukowski, M. Heydel (red.), Antologia teorii przekładu literackiego, Kraków. Kopaliński W., 1989, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa. Kopaliński W., 2003, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa. Kosiński D. i in. (red.), 2007, Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii antycznej do happeningu, Bielsko-Biała. Lewandowska-Tomaszczyk B. i in. (red.), 2004, Wielki słownik angielsko-polski PWN Oxford English-Polish Dictionary, Warszawa. Lewicki R., 1993, Konotacja obcości w przekładzie, Lublin. Ligara B., 2008a, Zagadnienie ekwiwalencji w przekładzie dyskursu naukowego (na przykładzie Semantyki prototypu G. Kleibera) [w:] Z. Cygal-Krupa (red.), Współczesna polszczyzna. Stan perspektywy zagrożenia, Kraków Tarnów. Ligara B., 2008b, Leksykultura w ujęciu Roberta Galissona a nauczanie kompetencji kulturowej [w:] W.T. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków. Ligara B., 2009, Teoria leksykultury Roberta Galissona a nauczanie języka polskiego jako obcego [w:] W. Miodunka (red.), Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Kraków. Longman Dictionary of Contemporary English, 1989, Warszawa. Maulpoix J.-M., 1991, Histoire de la littérature française XXe: 1950/1990, Paris. McManus D., 2003, Clown in Beckett s Theatre [w:] No Kidding! Clown as Protagonist in Twentieth-Century Theatre, Newark. Mitterand H. (red.), 1992, Dictionnaire des grandes œuvres de la littérature française, Paris. Miodońska-Brookes E., Kulawik A. i in., 1978, Zarys poetyki, Warszawa. Miodunka W., 1980, Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Warszawa Kraków. Mukařovský J., 1970, Dialog a monolog [w:] J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur, Warszawa. Pavis P., 1998, Słownik terminów teatralnych, Wrocław i in. Rey A. (red.), 1991, Le Micro-Robert, dictionnaire d aprentissage de la langue française, Paris. Ricoeur P., 2009, Paradygmat przekładu [w:] P. Bukowski, M. Heydel (red.), Antologia teorii przekładu literackiego, Kraków. Sarrazac J.-P. i in. (red.), 2007, Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, Kraków. Soja S., Zawadzka C. i in. (red.), 1988, Mały słownik włosko-polski; polsko-włoski, Warszawa.

15 125 Sugiera M., 2002, Beckett: kondensowanie świata [w:] M. Sugiera, Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim XX wieku, Kraków. Sugiera M., 2008, Metateatralność absurdystów (między antyteatralnymi projektami modernistów a teatrem multimedialnym) [w:] M. Borowski (red.), Teatr absurdu nowy czy stary teatr?, Kraków. Tatarkiewicz W., 2007, Historia filozofii, t. 3, Warszawa. Tokarski R., 1984, Struktura pola znaczeniowego. Studium językoznawcze, Warszawa. Tokarski R., 1988, Konotacja jako składnik treści słowa [w:] J. Bartmiński (red.), Konotacja, Lublin. Strony internetowe (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ). (dostęp: ).

16 Redakcja Agnieszka Stęplewska Korekta Zespół Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax

17 Praca finansowana jako projekt badawczy ze środków na działalność statutową Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Recenzent dr hab. Piotr Oczko Projekt okładki Agnieszka Zgud Copyright by Aniela Pilarska & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, Kraków tel , tel./fax Dystrybucja: tel , tel./fax tel. kom , Konto: PEKAO SA, nr

18 Tadkowi, który cierpliwie ze mną studiował.

19 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział I Czekając na Godota jako tekst wyjściowy w perspektywie literaturoznawczej...13 Rozdział II Przekład jako fakt kultury docelowej. Polska recepcja Czekając na Godota Samuela Becketta...23 Rozdział III Czekając na Godota na tle koncepcji translatorycznych: instrumentarium pojęciowo-metodologiczne...33 Rozdział IV Pojęcie ekwiwalencji w ujęciu Wernera Kollera i jej przydatność do badań translatorycznych polskich przekładów Czekając na Godota Samuela Becketta...43 IV.1. Zagadnienie ekwiwalencji dyskursu egzystencjalnego jako problem tłumaczeniowy w Czekając na Godota Samuela Becketta i w jego polskich przekładach...45 IV.2. Ekwiwalencja a intertekstualność w dramacie Czekając na Godota Samuela Becketta oraz w jego polskich przekładach...54 IV.3. Ekwiwalencja w warstwie pragmalingwistycznej w dramacie Czekając na Godota Samuela Becketta oraz w jego polskich przekładach...62 Rozdział V Analiza wybranych elementów z dziedziny onomastyki zawartych w Czekając na Godota Samuela Becketta jako zagadnień translatorycznych...69 Rozdział VI Pojęcie leksykultury w ujęciu Roberta Galissona i jej przydatność do badań translatorycznych polskich przekładów Czekając na Godota Samuela Becketta...87 Rozdział VII Konotacja jako problem tłumaczeniowy w polskich przekładach Czekając na Godota Samuela Becketta Zakończenie Wykaz skrótów Spis wykresów Bibliografia...123

20 WSTĘP Celem niniejszej publikacji jest omówienie zagadnień translatorycznych związanych z dramatem Samuela Becketta Czekając na Godota (En attendant Godot), a zwłaszcza problemów przekładowych, jakie stawia przed tłumaczem przekład kategorii, które wynikają z estetyki tragikomizmu. Sztuka Samuela Becketta, będąca jednym ze sztandarowych tekstów tak zwanego teatru absurdu, reprezentuje specyficzny dyskurs związany z filozofią egzystencjalizmu, który narzuca czytelnikowi/widzowi określone i z góry założone postrzeganie świata i sytuacji człowieka. Dlatego w pierwszym rozdziale mojej pracy zarysowuję literaturoznawcze konteksty dramatu Becketta w celu przybliżenia interpretacji utworu, której musi dokonać każdy tłumacz. Sztuka Czekając na Godota jest głęboko osadzona w tradycji kultury i filozofii europejskiej, dlatego bez poznania szerszego tła teatrologicznego oraz historyczno-kulturowego, pozwalającego na pełne i dogłębne zrozumienie dramatu, nie można przejść do omówienia dalszych zagadnień translatorycznych. W rozdziale drugim skupię się na przedstawieniu tłumaczenia dramatu Samuela Becketta jako faktu kultury docelowej w tym wypadku kultury polskiej. Zostanie w nim naszkicowany ogólny zarys polskiej recepcji dwóch przekładów powstałych w języku polskim: dokonanego przez Juliana Rogozińskiego (1956) oraz tłumaczenia pióra Antoniego Libery (1985). Bardziej szczegółowo zostanie przybliżony czytelnikom odbiór dzieła Becketta związany z jego polską prapremierą odwołam się do medialnego odzewu związanego z wystawieniem Czekając na Godota w przekładzie Juliana Rogozińskiego. Tekst Becketta był pewnego rodzaju szokiem kulturowym już we Francji w kraju powstania oryginału dlatego niezwykle istotne jest przybliżenie jego postrzegania i stopnia zrozumienia ówcześnie w Polsce dla prawidłowej oceny pierwszego polskiego przekładu tego utworu. Rozdział trzeci pracy zostanie poświęcony koncepcjom translatorycznym oraz instrumentarium pojęciowo-metodologicznemu zaczerpniętym z teorii przekładu, które posłużą jako tło dla przedstawienia problemów tłumaczeniowych związanych z Czekając na Godota oraz estetyką tragikomizmu

21 10 tegoż dramatu, która jest głównym zagadnieniem translatorycznym omawianym w niniejszej pracy. Wśród wybranych koncepcji przekładoznawczych znalazło się podejście hermeneutyczne w ujęciu Hansa-Georga Gadamera oraz Paula Ricoeura, jak również podejście lingwistyczne, jakie reprezentuje językoznawcza teoria przekładu Wernera Kollera, którego teorię ekwiwalencji omówię w dalszej kolejności. Przedstawiając te dwa, dość odległe, podejścia do zjawiska przekładu, postaram się znaleźć równowagę między oddaniem racji zwolennikom przekazania semantycznego sensu tekstu literackiego w przekładzie a opowiedzeniem się po stronie teoretyków, którzy stawiają przed tłumaczem wymaganie wiernego odwzorowania leksykalnego i strukturalnego oryginału, utożsamianego z głównym celem tłumaczenia. Zagadnieniu ekwiwalencji zostanie poświęcony rozdział czwarty pracy. Przybliżę w nim stanowiska teoretyków przekładu wobec kwestii ekwiwalencji, a także sprawdzę oraz omówię jej użyteczność w badaniu wybranych przeze mnie fragmentów polskich przekładów Czekając na Godota. Interesuje mnie zwłaszcza zbadanie i analiza ekwiwalencji dyskursu egzystencjalnego ujętego przez pryzmat zarówno filozoficzny, jak i językowo-literacki. Istotny wydaje mi się również związek ekwiwalencji z problemem intertekstualności oryginału i przekładu oraz łączące się z nią zagadnienie realiów kulturowych wspólnoty i różnic kultury francusko- i polskojęzycznej. Z czysto lingwistycznego punktu widzenia w niniejszej pracy zwrócę uwagę na ekwiwalencję pragmatyczną ekwiwalencję stylów, rejestrów językowych związanych z konkretnymi sytuacjami komunikacyjnymi w dramacie. W związku z tym przyjrzę się bliżej zastosowaniu przez polskich tłumaczy maksym konwersacyjnych (na przykład zwrotów grzecznościowych) oraz zwrócę uwagę na fatyczną funkcję języka translacje form podtrzymywania rozmowy. Niezwykle ciekawe wydaje się również zagadnienie prowadzenia argumentacji w sztuce Samuela Becketta i sposoby jej tłumaczenia. W rozdziale piątym naświetlę problematykę wybranych przeze mnie elementów z dziedziny onomastyki w kontekście zagadnień translatorycznych. Moim dążeniem jest pobieżne zobrazowanie elementów związanych z warstwą onomastyczną, z którymi tłumacz się zetknie, pracując nad przekładem Czekając na Godota Samuela Becketta. Analizie zostaną poddane wybrane przeze mnie spośród licznych nazw własnych występujących w utworze Becketta imiona postaci dramatu, a bardziej szczegółowo dwa z nich: Lucky i Godot. Przedstawię ich etymologię oraz analizę strukturalno-lingwistyczną, aby dojść do interpretacji semantycznej czy nawet literacko-filozoficznej. Szósty rozdział pracy zostanie poświęcony omówieniu pojęcia leksykultury w ujęciu Roberta Galissona oraz zbadaniu jego przydatności do analizy przekładów Czekając na Godota Samuela Becketta. Poza zaprezentowa-

22 niem teorii stworzonej przez Roberta Galissona w rozdziale tym przedstawię wyniki badań nad wybranymi przeze mnie elementami języka zawartymi w sztuce Becketta, które uznałam za potencjalną leksykulturę, a która stanowi swoisty problem tłumaczeniowy nie zawsze uświadamiany przez tłumaczy. Ostatni siódmy rozdział dotyczy problemu konotacji. Wyjdę od przedstawienia jej różnorodnych definicji, które posłużą mi do zbadania wybranych leksemów i ich znaczeń konotatywnych w języku oryginału i przekładu. Przeanalizuję, w jakim stopniu tłumacze poradzili sobie z problemem konotacji w swoich przekładach dzieła Becketta oraz czy konotowane znaczenia są zbieżne, czy też odległe, w tekście francuskim i w jego polskich tłumaczeniach* * Publikacja powstała na podstawie pracy magisterskiej autorki, napisanej pod kierunkiem dr hab. Bronisławy Ligary, obronionej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 roku.

23 114 u odbiorców polskich podobne konotacje, jakie towarzyszyły odbiorcom francuskim. O wiele gorzej przedstawia się natomiast problem konotacji w sytuacji, gdy jednostki leksykalne w JW i JD wywołują odmienne konotacje, jednak zostają przełożone w sposób dosłowny.

24 BIBLIOGRAFIA Teksty analizowane Beckett S., 1957, Waiting for Godot: A Tragicomedy in Two Acts, London. Beckett S., 1973a, Czekając na Godota [w:] S. Beckett, Teatr, Warszawa. Beckett S., 1973b, En attendant Godot, Paris. Beckett S., 1988, Dzieła dramatyczne, Warszawa. Beckett S., 1994, Czekając na Godota, Warszawa. Beckett S., 1999, Dramaty, Wrocław i in. Dzieła ekscerpowane Libera A., 1994 [posłowie do:] Beckett S., Czekając na Godota, Warszawa. Libera A., 1988, Od tłumacza [w:] Beckett S., Dzieła dramatyczne, Warszawa. Libera A., 1999a, Samuel Beckett pisarz i człowiek [wstęp do:] Beckett S., Dramaty, Wrocław i in. Libera A., 1999b, [nota edytorska do:] Beckett S., Dramaty, Wrocław i in. Libera A., 2009, Godot i jego cień, Kraków. Adam A., Lerminier G. i in. (red.), 1980, Literatura francuska,, t. II, Warszawa. Barbéris D., Rincé D. i in., 1992, Langue et Littérature. Anthologie XIX e XX e siècles, pod red. H. Mitteranda, Paris. Bartmiński J., 1988, Konotacja, Lublin. Beaumarchais J.-P. de, Couty D. i in., 1984, Dictionnaire des littératures de langue française, t. I, Paris. Brown J.R. (red.), 1999, Historia teatru, Warszawa. Chaigne L., 1964, Les lettres contemporaines, Paris. Collins Cobuild English Language Dictionary, 1990, London Glasgow. Dąmbska-Prokop U. (red.), 2000, Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa. Gadamer H.-G., 2009, Lektura jest przekładem [w:] P. Bukowski, M. Heydel (red.), Antologia teorii przekładu literackiego, Kraków. Głowiński M., Sławiński J. i in., 1998, Słownik terminów literackich, Wrocław. Grewe B., 2008, Das dreisprachige Kinderliederbuch, Köln. Grice H.-P., 1980, Logika i konwersacja [w:] B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki, Warszawa. Heistein J., 1997, Historia literatury francuskiej. Od początków do czasów najnowszych, Wrocław Warszawa Kraków.

25 124 Heydel M., 1995, Jak tłumaczyć intertekstualność [w:] J. Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwiec (red.), Między oryginałem a przekładem. Czy istnieje teoria przekładu, t. I, Kraków. Il Nuovo Zingarelli minore, 1993, Bologna. Jamoussi L., 2007, Le pictural dans l œuvre de Beckett. Approche poïétique de la choseté, Pessac. Jordanskaja L., Mielczuk I., 1988, Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii [w:] J. Bartmiński (red.), Konotacja, Lublin. Koller W., 2009, Przekład literacki z perspektywy językoznawstwa [w:] P. Bukowski, M. Heydel (red.), Antologia teorii przekładu literackiego, Kraków. Kopaliński W., 1989, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa. Kopaliński W., 2003, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa. Kosiński D. i in. (red.), 2007, Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii antycznej do happeningu, Bielsko-Biała. Lewandowska-Tomaszczyk B. i in. (red.), 2004, Wielki słownik angielsko-polski PWN Oxford English-Polish Dictionary, Warszawa. Lewicki R., 1993, Konotacja obcości w przekładzie, Lublin. Ligara B., 2008a, Zagadnienie ekwiwalencji w przekładzie dyskursu naukowego (na przykładzie Semantyki prototypu G. Kleibera) [w:] Z. Cygal-Krupa (red.), Współczesna polszczyzna. Stan perspektywy zagrożenia, Kraków Tarnów. Ligara B., 2008b, Leksykultura w ujęciu Roberta Galissona a nauczanie kompetencji kulturowej [w:] W.T. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków. Ligara B., 2009, Teoria leksykultury Roberta Galissona a nauczanie języka polskiego jako obcego [w:] W. Miodunka (red.), Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Kraków. Longman Dictionary of Contemporary English, 1989, Warszawa. Maulpoix J.-M., 1991, Histoire de la littérature française XXe: 1950/1990, Paris. McManus D., 2003, Clown in Beckett s Theatre [w:] No Kidding! Clown as Protagonist in Twentieth-Century Theatre, Newark. Mitterand H. (red.), 1992, Dictionnaire des grandes œuvres de la littérature française, Paris. Miodońska-Brookes E., Kulawik A. i in., 1978, Zarys poetyki, Warszawa. Miodunka W., 1980, Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Warszawa Kraków. Mukařovský J., 1970, Dialog a monolog [w:] J. Mukařovský, Wśród znaków i struktur, Warszawa. Pavis P., 1998, Słownik terminów teatralnych, Wrocław i in. Rey A. (red.), 1991, Le Micro-Robert, dictionnaire d aprentissage de la langue française, Paris. Ricoeur P., 2009, Paradygmat przekładu [w:] P. Bukowski, M. Heydel (red.), Antologia teorii przekładu literackiego, Kraków. Sarrazac J.-P. i in. (red.), 2007, Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, Kraków. Soja S., Zawadzka C. i in. (red.), 1988, Mały słownik włosko-polski; polsko-włoski, Warszawa.

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO universitas Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Instytut Języka Polskiego CLAUDIO SALMERI Style przekładu w perspektywie komunikacji międzykulturowej (angielskie i włoskie tłumaczenie Trans-Atlantyku

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO Praca zbiorowa pod redakcją Adama Przepiórkowskiego Mirosława Bańko Rafała L. Górskiego Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO WYDAWNICTWO NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja w ramach projektu fi nansowanego przez NCN

Bardziej szczegółowo

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Magdaleny Kempnej-Pieniążek Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1.1. Kontinuum sporu tłumaczeniowego bliżej nadawcy czy odbiorcy? Pojęcie ekwiwalencji odgrywa w translatoryce kluczową rolę, jednakże jest przez poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania. Piotr Szczypka Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Piotr Szczypka Sposoby zarządzania organizacjami sportowymi na przykładzie klubów tenisowych Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem: Dr hab. prof. UW Beaty

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji

Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji Michał Wendland Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Działanie komunikacyjne a przekazywanie informacji 1. Wstęp Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie możliwych relacji, w jakich mogą znajdować

Bardziej szczegółowo

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2

PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 1 PIOSENKA ROCZNIK 2014 NR 2 ISSN 2353-4761 www.muzeumpiosenki.pl/piosenka REDAKCJA Teresa Drozda Jan Kondrak Anita Koszałkowska Jan Poprawa (redaktor naczelny) Tadeusz Skoczek Jarosław Wasik WSPÓŁPRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy

Studi@ Naukowe. Magdalena Olpińska-Szkiełko. Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. IKL@ pod redakcją naukową Sambora Gruczy 9 Magdalena Olpińska-Szkiełko Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Studi@ Naukowe pod redakcją naukową Sambora Gruczy IKL@ Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

JEDNA PIEŚŃ DWA DZIEŁA. Szkice o dwóch wersjach Pieśni nad pieśniami w romantyzmie

JEDNA PIEŚŃ DWA DZIEŁA. Szkice o dwóch wersjach Pieśni nad pieśniami w romantyzmie JEDNA PIEŚŃ DWA DZIEŁA Szkice o dwóch wersjach Pieśni nad pieśniami w romantyzmie Dorota Szagun JEDNA PIEŚŃ DWA DZIEŁA Szkice o dwóch wersjach Pieśni nad pieśniami w romantyzmie Zielona Góra 2011 RECENZENT

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI *

ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI * Marek M. Dziekan Uniwersytet Łódzki ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI * ABSTRACT: In the article, the author attempts to

Bardziej szczegółowo

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA

JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA Biblioteka Iberoromańska Editor: Piotr Sawicki Coeditoras: Teresa Jaromin, Małgorzata Kolankowska Consejo Editorial Sławomir

Bardziej szczegółowo

Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie wybór ewaluacja

Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie wybór ewaluacja Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie wybór ewaluacja Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie wybór ewaluacja Wydawca: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

71 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

71 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 71 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia I pod redakcją Marii Jędrychowskiej Marii Sienko Janusza Waligóry Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Mgr Magdalena Wilgatek Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UW dr hab. Izabeli

Bardziej szczegółowo