Sytuacja na rynkach finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja na rynkach finansowych"

Transkrypt

1 Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. listopad 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Skłonność do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa rośnie systematycznie, wraz z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi na świecie. Wzrostom na rynkach nie przeszkadzają słabe dane makro i raczej kiepskie perspektywy poprawy wyników finansowych w Inwestorom nie straszny takŝe juŝ tak bardzo klif fiskalny w USA ani sytuacja na peryferiach Europy. Kluczem do wytłumaczenia tego zjawiska są niskie stopy procentowe. Ceny Akcji, długu wysokiego ryzyka czy obligacji krajów wschodzących (takich jak np. Polska) rosną, bo kaŝda z tych klas aktywów daje szansę na długoterminowe zwroty wyŝsze niŝ np. 1,5% w skali roku, jakie oferują obligacje amerykańskie. Papiery dłuŝne : fundusze z udziałem papierów dłuŝnych Sytuacja międzynarodowa Optymizm na peryferiach Europy Rentowności dziesięcioletnich obligacji Niemiec i USA spadły w minionym miesiącu o 8 pkt bazowych, osiągając odpowiednio 1,39% i 1,62%. Skala wahań była niewielka. Po raz kolejny umocniły się obligacje krajów z południa Europy. Rentowność 10-letnich hiszpańskich obligacji benchmarkowych spadła z 5,60% do 5,30%, a włoskich spadła z 4,95% do 4,5%. Rentowności obligacji tak zwanych państw PIIGS spadają wraz ze wzrostem przekonania inwestorów co do skuteczności planów ratunkowych tworzonych przez Europejski Bank Centralny. Obecnie panuje powszechne przekonanie, Ŝe w przypadku problemów płynnościowych budŝetów tych krajów zostaną uruchomione linie poŝyczkowe zasilane pośrednio lub bezpośrednio przez bank centralny. Oznacza to w praktyce perspektywę wspólnej odpowiedzialności państw strefy euro za długi poszczególnych krajów. rentowność obligacji 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Obl. USA Bund Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem przy takim załoŝeniu obligacje Niemiec powinny wyraźnie się osłabiać. Z dwóch powodów: po pierwsze, spadek ryzyka związanego z obligacjami PIIGS zmniejsza ryzyko głębokiej recesji w Europie w najbliŝszym czasie, co powinno odbić się negatywnie na cenach obligacji będących schronieniem przed ryzykiem. Po drugie, ewentualna pomoc Niemiec dla słabszych krajów (nawet jeśli zostanie przekazana za pośrednictwem EBC) jest czynnikiem negatywnym dla inwestycji w ich obligacje, poniewaŝ albo obciąŝy skarb państwa albo zwiększy presję inflacyjną w przyszłości. Tak się jednak nie dzieje. Naszym zdaniem wyjaśnienie tego paradoksu jest proste jest nim oczekiwanie utrzymywania bardzo niskich stop procentowych EBC przez kilka najbliŝszych lat, niezaleŝnie od faktycznego rozwoju sytuacji gospodarczej (czyli nawet w przypadku wyjścia z kłopotów gospodarczych). strona 1 z 5

2 Rynek polski Wzrost PKB w 3. kwartale 2012 tylko 1,4% Podsumowaniem serii danych mówiących o coraz gorszej sytuacji polskiej gospodarki była publikacja dynamiki PKB w 3. kwartale. Zaskoczyła ona negatywnie inwestorów i analityków. Co waŝne głównym czynnikiem wpływającym na spowolnienie wzrostu gospodarczego był rynek wewnętrzny. Jak dotąd nie obserwujemy wyraźnego wpływu złej sytuacji gospodarczej strefy euro na wielkość polskiego eksportu. Tempo wzrostu polskiego PKB (+1,4% w skali roku) było w 3. kwartale najniŝsze od pierwszej połowy 2009 roku. Popyt wewnętrzny spadł realnie o 0,7% (po spadku 0,4% w 2. kwartale). Pozytywnie na PKB oddziaływał handel zagraniczny: wartość eksportu wzrosła realnie o 0,7% a importu spadła o 3,7%. Oznacza to, Ŝe nasza gospodarka jest w większym stopniu samowystarczalna. Kontynuacja tego procesu pozwoliłaby zmniejszyć uzaleŝnienie od zagranicznego finansowania. Jest jednak takŝe negatywna strona takiego stanu rzeczy sytuacja fiskalna. Podatki pośrednie stanowią blisko połowę dochodów budŝetu państwa. Wielkość wpływów z ich tytułu jest wprost zaleŝna od wielkości konsumpcji. To co dobre z punktu widzenia równowagi zewnętrznej, jest zatem negatywne dla równowagi budŝetowej, przynajmniej w krótkim okresie. Listopad potwierdził nasze obawy o nadchodzące ochłodzenie koniunktury gospodarczej. Produkcja przemysłowa w październiku była o 4,6% wyŝsza w porównaniu do października ubiegłego roku. W porównaniu ze spadkiem o 5,2% we wrześniu moŝe to zaskakiwać, niestety tak dobry wynik jest zasługą kalendarza w tym roku październik miał o 2 dni robocze więcej niŝ rok temu. O pesymistycznych oczekiwaniach przedsiębiorców na początek 2013 roku mówią takŝe indeks PMI, który utrzymuje się poniŝej neutralnego poziomu od kwietnia Dane za listopad (PMI na poziomie 48,2) były nieco lepsze niŝ w październiku (47,3) co moŝna interpretować jako prognozę mniejszego tempa spadku aktywności gospodarczej. SprzedaŜ detaliczna równieŝ zaskoczyła negatywnie inwestorów i analityków. Wzrost o 3,3% rok do roku był niŝszy od oczekiwań i odczytów z poprzednich miesięcy. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 5,0% Inflacja (CPI) kurs EUR kurs USD rentowność obligacji Inflacja roczna CPI spadła z 3,8% do 3,4% rok do roku. W skali miesiąca ceny wzrosły o 0,4%, spadek dynamiki rocznej wynika z efektu bazy w październiku 2011 miesięczny wzrost inflacji wyniósł 0,7% głównie za sprawą podwyŝek cen paliw. W tym roku paliwa w październiku nie droŝały. Na listopadowym posiedzeniu Rada Polityki PienięŜnej zgodnie z oczekiwaniami obniŝyła wysokość stopy referencyjnej z 4,75 do 4,5%. Słabość popytu odnotowana w ostatnich miesiącach i prognozowana na przyszły rok pozwala oczekiwać kontynuacji łagodzenia polityki pienięŝnej. Stawki rynku pienięŝnego i rentowności obligacji wskazują, ze inwestorzy oczekują dojścia ceny pieniądza do poziomu 3-3,5% w drugiej połowie przyszłego roku. Listopad przyniósł wzrosty cen obligacji o skali nienotowanej od kilku lat. Popyt inwestorów koncentrował się w segmencie obligacji stałokuponowych o średnich lub długich terminach wykupu. W ostatnim tygodniu miesiąca takŝe obligacje zmienno kuponowe (oparte na wstawce WIBOR) wyraźnie droŝały po bardzo udanym przetargu takich właśnie papierów. Rentowność obligacji 10-letnich spadła z 4,52% do 3,9%, strona 2 z 5 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2-letnie 5-letnie 10-letnie

3 pięcioletnich z 4,10% do 3,5%, a dwulatek z 3,86% do 3,37%. Tak niskie rentowności na rynku wtórnym wskazują na silne przekonanie inwestorów, co do głębokości obniŝek stop procentowych w trwającym obecnie cyklu (z poziomem docelowym stopy referencyjnej w przedziale 3-3,5%). Rynek akcji: fundusze z udziałem akcji Sytuacja międzynarodowa Rynek na razie nie boi się klifu fiskalnego Listopad był dosyć zmiennym miesiącem na rynkach akcji, jednak ostatecznie przyniósł wzrosty większości indeksów. Stopy zwrotów indeksów w USD to odpowiednio: MSCI World wzrost o 1,1%, S&P 500 o 0,3%, MSCI Emerging Markets 1,2%,a japoński Nikkei225 o 2,4%. Po raz kolejny jednymi z lepiej zachowujących się indeksów był indeksy europejskie: Eurostoxx50 wzrósł o 3,1%, DAX o 2,2%. Słabsze zachowanie indeksów amerykańskich wynika z chęci realizacji zysków po wyborach prezydenckich oraz rosnącej niepewności dotyczącej tzw. klifu fiskalnego. JeŜeli partie rządzące w USA nie wypracują wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłych dochodów i wydatków budŝetu przed końcem roku, wtedy od 1 stycznia 2013 wygaśnie szereg ulg, zwolnień podatkowych oraz zmienią się stawki podatkowe. Skutkować to będzie duŝym wzrostem obciąŝenia dla podatników oraz niŝszymi wydatkami rządowymi, co moŝe spowodować niŝszą konsumpcję, a w konsekwencji spowolnienie gospodarki amerykańskiej. Informacje o postępach rozmów z pewnością będą wpływać na rynek w najbliŝszym czasie. W Europie postępuje proces rozwiązywania zadłuŝenia państw peryferyjnych. Pod koniec miesiąca zatwierdzono kolejną transzę pomocową dla Grecji, a Hiszpania wydaje się zbliŝać do momentu, w którym formalnie poprosi o pomoc z UE oraz ECB. Sprzyja to stopniowemu wzrostowi notowań aktywów europejskich. MSCI AC World S&P W Japonii przed grudniowymi wyborami, nasila się retoryka by jeszcze bardziej zaangaŝować Bank Centralny Japonii do stymulowania gospodarki przez skup aktywów i drukowanie pieniądza. Tak silna stymulacja monetarna ma się przełoŝyć na słabszą walutę oraz wywołać długo wyczekiwaną inflację. Same zapowiedzi spowodowały, Ŝe jen osłabił się w listopadzie o 3,4%. Słabsza waluta istotnie poprawiłaby konkurencyjność japońskiego eksportu. Na rynku surowców równieŝ dominowały wzrosty, chociaŝ powody były róŝne. Cena ropy Brent wzrosła o 3,4%, do 111,23 USD w wyniku nasilenia niepokojów na Bliskim Wschodzie. W listopadzie oprócz wciąŝ nie rozwiązanego konfliktu w Syrii doszło do nasilenia tarć na linii Izrael- Strefa Gazy. Miedź odnotowała 3-procetowy wzrost do USD za tonę, wraz z rosnącym apetytem na ryzyko. Z kolei złoto utrzymało się na wysokim poziomie USD za uncję. strona 3 z 5

4 Sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej i Rosji Rating Węgier w dół a Turcji w górę. Listopad był takŝe kolejnym dość dobrym miesiącem dla inwestujących w Nowej Europie. Najszybciej rosły tym razem giełdy w Wiedniu (ATX) oraz Pradze (PX), które wzrosły odpowiednio o 5,4% i 2,7% w lokalnej walucie. Listopadowe przyznanie ratingu inwestycyjnego Turcji przez agencję Moody s zostało zdyskontowane juŝ w październiku (kiedy to wzrost indeksu wyniósł blisko 10%). Tym razem miesięczny wzrost indeksu wyniósł tylko 0,7%. Na drugim biegunie znalazły się Węgry. Tamtejszy indeks (BUX) spadł w listopadzie o 5%. Słabo radził sobie takŝe rosyjski MICEX, który stracił 1,4%. Tak duŝy spadek na Węgrzech wynikał przede wszystkim z kolejnych działań rządu, mających obniŝyć wysoki deficyt budŝetowy. Do najwaŝniejszych naleŝy: utrzymanie podatku bankowego na stałe (danina miała być pierwotnie obniŝona o połowę w 2013 roku) oraz podwyŝki podatków dla sektora energetycznego i uŝyteczności publicznej (wyŝszy CIT i opłaty za korzystanie z infrastruktury publicznej). Dodatkowo agencja ratingowa S&P kolejny raz obniŝyła rating kraju, tym razem do poziomu BB (jest on teraz dwa poziomy poniŝej ratingu inwestycyjnego). Wydarzeniem miesiąca w Turcji, oprócz przyznania ratingu inwestycyjnego była sprzedaŝ naleŝącego do Skarbu Państwa 24- procentowego pakietu akcji Halkbanku. Pozytywnie zaskoczył listopadowy miesięczny odczyt inflacji, która wyniosła 0,4% przy oczekiwaniach na poziomie 0,9%. Daje to roczny wzrost wskaźnika o 6,4%. Pozytywne zaskoczenie otwiera drogę Bankowi Centralnemu do dalszego luzowania polityki monetarnej. TakŜe inne dane makro są pozytywnie. Wskaźnik PMI cały czas utrzymuje się na poziomie powyŝej 50 (ostatni odczyt 51,6) a październikowy deficyt obrotów bieŝących wyniósł 5,5 mld USD przy oczekiwaniach na poziomie 9,0 mld USD. Bardzo mocne w tym miesiącu były przede wszystkim spółki wydobywcze oraz z sektora lotniczego, po bardzo dobrych wynikach kwartalnych Turkish Airlines i rozpoczęciu rozmów o strategicznym partnerstwie z niemiecką Lufthansą. Dobrze zachowywał się rynek austriacki, szczególnie sektor bankowy. DuŜy wzrost zanotował Erste Bank, który podniósł swoje oczekiwania na przyszły rok, głównie za sprawą poprawy sytuacji w Rumunii MSCI EM Eastern Europe Rynek polski Słabe wyniki, ale akcje rosną. To był udany miesiąc dla posiadaczy polskich akcji. Wszystkie podstawowe indeksy odnotowały wzrosty, przy czym największy stał się udziałem spółek tworzących indeks blue-chipów WIG20 zwyŝkował o 4,5%. Solidarnie, po 4,1%, wzrosły indeksy mwig40 oraz indeks szerokiego rynku, WIG. Z kolei relatywną słabość i zarazem najmniejszy przyrost wartości odnotował indeks małych spółek, swig80 (+1,5%). Przy perspektywie spowolnienia i spadku zysków małe spółki są relatywnie mniej atrakcyjne od tych duŝych, których notowania są wspierane zwiększonym apetytem na ryzyko wśród globalnych strona 4 z 5

5 inwestorów. Listopad to juŝ tradycyjnie okres publikacji wyników spółek. 3. kwartał okazał się niestety kolejnym, w którym odzwierciedlone zostało coraz trudniejsze otoczenie makroekonomiczne, w jakim działają polskie przedsiębiorstwa. Co prawda zagregowany zysk netto spółek tworzących indeks WIG20 wzrósł o ponad 27%, jednakŝe była to konsekwencja wyjątkowo udanego kwartału spółek rafineryjnych (PKN Orlen, Lotos), które wygenerowały blisko 2,6 mld zł zysku netto wobec strat raportowanych w 3. kwartale 2011 roku. Pomijając te dwie spółki, zagregowany zysk indeksu skurczył się o 8% r/r. Pogorszenie koniunktury gospodarczej odzwierciedlone zostało w wynikach spółek przemysłowych, których zagregowany zysk netto spadł o blisko 60% w ujęciu rocznym. Mając na względzie publikowane w ostatnim czasie dane makroekonomiczne moŝna wnioskować, Ŝe ostatni kwartał roku nie przyniesie przełomu w zakresie jakości raportowanych wyników. Miniony miesiąc obfitował równieŝ w inne wydarzenia na poziomie korporacyjnym. W szczególności, inwestorów zelektryzowała informacja o porozumieniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Gazpromem odnośnie ceny, za jaką polska firma sprowadzać będzie gaz z Rosji. Spodziewana przez rynek obniŝka o ok. 15% powinna wspierać wyniki PGNiG w kolejnych okresach. Pozytywna informacja znalazła swoje przełoŝenie w notowaniach spółki, której kurs zwyŝkował w listopadzie o 11,4%. PKN Orlen zaprezentował strategię spółki na lata Jej kluczowym punktem jest ustalenie łącznych wydatków inwestycyjnych w wysokości 22,5 mld zł z czego spora część pójdzie na poszukiwanie gazu łupkowego. Ponadto, spółka skupiać będzie swoje wysiłki na rozwoju segmentu petrochemii i detalu. Warto w tym miejscu wspomnieć równieŝ o planach drugiej spółki rafineryjnej warszawskiej giełdy gdański Lotos w konsorcjum z Grupą Azoty rozwaŝają wspólną budowę instalacji petrochemicznej, której łączny koszt sięgać ma 5-6 mld zł. Oprócz spółek paliwowych i chemicznych duŝe nakłady inwestycyjne w najbliŝszych latach planują takŝe spółki energetyczne. Oznacza to, Ŝe w tych sektorach inwestorzy powinni oczekiwać mniejszych dywidend. WIG WIG Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wartość aktywów netto Arka BZ WBK Akcji, Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, Arka BZ WBK ZrównowaŜony, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, Arka BZ WBK Akcji Tureckich, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Arka BZ WBK Energii oraz Arka PrestiŜ Akcji Polskich, Arka PrestiŜ Akcji Rosyjskich, Arka PrestiŜ Akcji Środkowej i Wschodniej Europy charakteryzuje się duŝą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych wymienionych subfunduszy. Niektóre subfundusze Funduszy Inwestycyjnych Arka mogą inwestować powyŝej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe dotyczące funduszu Arka BZ WBK FIO oraz czynniki ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie internetowej (a w przypadku Arka PrestiŜ SFIO na stronie z którym naleŝy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji. Niniejszy dokument stanowi materiał wewnętrzny przeznaczony wyłącznie do uŝytku pracowników uprawnionych do oferowania produktów finansowych BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz BZ WBK Asset Management SA i nie moŝe być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyŝej wskazanych podmiotów. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. strona 5 z 5

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. Marzec 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Papiery dłuŝne : fundusze z udziałem papierów dłuŝnych Sytuacja międzynarodowa Marzec charakteryzował

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. wrzesień 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Oczekiwania rynków finansowych zostały we wrześniu niemal w pełni zaspokojone. Ben Bernanke

Bardziej szczegółowo

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A.

Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Luty 2014 Komentarz Rynkowy doradców inwestycyjnych BZ WBK Asset Management S.A. Styczeń w skrócie Rynki pod presją ograniczenia programu skupu aktywów przez FED Rozczarowujące dane z USA Coraz wyraźniejsza

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. Luty 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Papiery dłuŝne : fundusze z udziałem papierów dłuŝnych Sytuacja międzynarodowa Luty przyniósł osłabienie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. Styczeń 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Papiery dłuŝne : fundusze z udziałem papierów dłuŝnych Sytuacja międzynarodowa Styczeń przyniósł

Bardziej szczegółowo

Prognozy na 2012 r. słaby wzrost gospodarczy skłoni RPP do obniŝek stóp procentowych

Prognozy na 2012 r. słaby wzrost gospodarczy skłoni RPP do obniŝek stóp procentowych Prognozy na 2012 r. słaby wzrost gospodarczy skłoni RPP do obniŝek stóp procentowych Rok 2011 dla Polski był relatywnie udany nasz kraj wciąŝ pozytywnie wyróŝniał się na tle innych krajów unijnych pod

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 09-16.09.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w sierpniu 2016 r. ukształtował się na poziomie minus

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 14 lutego 2017 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2016 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 14 lutego 2017 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2016 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 21.02.2017r. Aneks nr 3 z dnia 15 lutego 2017 r. do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca TRU M P OLINA NA RYNKACH W L ISTOPADZ IE

Podsumowanie miesiąca TRU M P OLINA NA RYNKACH W L ISTOPADZ IE DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LISTOPADA NA RYNKACH AKCJI LISTOPAD POD WPŁYWEM WYBORÓW W USA Indeksy w USA osiągnęły najwyższe poziomy w historii Wzrost rentowności obligacji w większości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI PKO AKCJOMAT Program PKO Akcjomat to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 12 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 23-30.06.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Indeks PMI Markit Według danych opublikowanych przez Markit w godzinach porannych w poniedziałek (3 lipca), indeks PMI dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Miesięczny komentarz Lipiec 2013 r.

Miesięczny komentarz Lipiec 2013 r. Dołącz do Nas na Facebooku! Komentarze Zarządzających RYNEK AKCJI Lipiec był zdecydowanie lepszy dla rynku akcji niż czerwiec. Powodów do wzrostów było kilka. Do najważniejszych należy zaliczyć utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 1. Rok 2007 podsumowanie. a. NajwaŜniejsze wydarzenia roku na rynku giełdowym. Warszawa, 25. lutego 2008

INFORMACJA PRASOWA. 1. Rok 2007 podsumowanie. a. NajwaŜniejsze wydarzenia roku na rynku giełdowym. Warszawa, 25. lutego 2008 Warszawa, 25. lutego 2008 INFORMACJA PRASOWA 1. Rok 2007 podsumowanie a. NajwaŜniejsze wydarzenia roku na rynku giełdowym Rok 2007 na polskim rynku funduszy inwestycyjnych upłynął pod znakiem dwóch zjawisk.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

Prognozy makroekonomiczne i rynkowe w świetle obecnego kryzysu gospodarczego

Prognozy makroekonomiczne i rynkowe w świetle obecnego kryzysu gospodarczego Prognozy makroekonomiczne i rynkowe w świetle obecnego kryzysu gospodarczego Maciej Reluga główny ekonomista Bank Zachodni WBK Szczecin, 7 marca 2012 Światowa gospodarka zwalnia Aktywność w przemyśle Prognozy

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych

Sytuacja na rynkach finansowych Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. Marzec 2011 Sytuacja na rynkach finansowych Papiery dłuŝne : fundusze bezpieczne Sytuacja międzynarodowa Marzec przyniósł kontynuacje spadków

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 27.01-03.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Zmiana PKB oraz inwestycji (wstępne dane GUS) Według wstępnych danych GUS, PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 %, wobec 3,9 % wzrostu

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 na rynkach finansowych okiem zarządzających Funduszami Arka

Rok 2014 na rynkach finansowych okiem zarządzających Funduszami Arka Poznań, luty 2014 Rok 2014 na rynkach finansowych okiem zarządzających Funduszami Arka Pytania i odpowiedzi Za nami rok 2013. Co z waszego punktu widzenia miało największy wpływ na rynki finansowe? Witold

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.11.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Według danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec października br. ukształtowała się na poziomie 8,2

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 15 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej

Biuletyn Ekonomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej Biuletyn konomiczny Przegląd sytuacji finansowo-gospodarczej 30 Nr 6 / 2015 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Od 2015 roku Biuletyn konomiczny zastąpił Biuletyn Miesięczny uropejskiego Banku Centralnego. Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 Dylemat RPP Opublikowana w tym miesiącu projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego pokazuje, że sytuacja polskiej gospodarki jest stabilna. Zdaniem ekonomistów z NBP trudno oczekiwać, aby jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal w czołówce gospodarek UE

Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal w czołówce gospodarek UE grudzień 2012 Adrian Burda, Karol Urban Pomimo spowolnienia polska gospodarka nadal w czołówce gospodarek UE Ogłoszony 30 listopada 2012 r. wskaźnik PKB dla Polski zaskoczył wielu analityków. Co prawda

Bardziej szczegółowo

Arka w Nowej Europie

Arka w Nowej Europie Warszawa, 3.12.2007 Arka w Nowej Europie Informacja prasowa stawia na fundusze inwestujące w regionie Europy Środkowo Wschodniej i ocenia go jako najbardziej atrakcyjny region na świecie pod względem spodziewanych

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015 BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz Dane na 31.07.2015 BNP Paribas FIO Akcji * 2 1 miesiąc 30 czerwiec 2015-31 lipiec 2015 0,51% -3,90% 15,00% 3 miesiące 30 kwiecień 2015-31 lipiec 2015-4,19% -11,42% 6

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo