Sytuacja na rynkach finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja na rynkach finansowych"

Transkrypt

1 Komentarz Doradców Inwestycyjnych BZ WBK ASSET MANAGEMENT S.A. listopad 2012 Sytuacja na rynkach finansowych Skłonność do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa rośnie systematycznie, wraz z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi na świecie. Wzrostom na rynkach nie przeszkadzają słabe dane makro i raczej kiepskie perspektywy poprawy wyników finansowych w Inwestorom nie straszny takŝe juŝ tak bardzo klif fiskalny w USA ani sytuacja na peryferiach Europy. Kluczem do wytłumaczenia tego zjawiska są niskie stopy procentowe. Ceny Akcji, długu wysokiego ryzyka czy obligacji krajów wschodzących (takich jak np. Polska) rosną, bo kaŝda z tych klas aktywów daje szansę na długoterminowe zwroty wyŝsze niŝ np. 1,5% w skali roku, jakie oferują obligacje amerykańskie. Papiery dłuŝne : fundusze z udziałem papierów dłuŝnych Sytuacja międzynarodowa Optymizm na peryferiach Europy Rentowności dziesięcioletnich obligacji Niemiec i USA spadły w minionym miesiącu o 8 pkt bazowych, osiągając odpowiednio 1,39% i 1,62%. Skala wahań była niewielka. Po raz kolejny umocniły się obligacje krajów z południa Europy. Rentowność 10-letnich hiszpańskich obligacji benchmarkowych spadła z 5,60% do 5,30%, a włoskich spadła z 4,95% do 4,5%. Rentowności obligacji tak zwanych państw PIIGS spadają wraz ze wzrostem przekonania inwestorów co do skuteczności planów ratunkowych tworzonych przez Europejski Bank Centralny. Obecnie panuje powszechne przekonanie, Ŝe w przypadku problemów płynnościowych budŝetów tych krajów zostaną uruchomione linie poŝyczkowe zasilane pośrednio lub bezpośrednio przez bank centralny. Oznacza to w praktyce perspektywę wspólnej odpowiedzialności państw strefy euro za długi poszczególnych krajów. rentowność obligacji 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Obl. USA Bund Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem przy takim załoŝeniu obligacje Niemiec powinny wyraźnie się osłabiać. Z dwóch powodów: po pierwsze, spadek ryzyka związanego z obligacjami PIIGS zmniejsza ryzyko głębokiej recesji w Europie w najbliŝszym czasie, co powinno odbić się negatywnie na cenach obligacji będących schronieniem przed ryzykiem. Po drugie, ewentualna pomoc Niemiec dla słabszych krajów (nawet jeśli zostanie przekazana za pośrednictwem EBC) jest czynnikiem negatywnym dla inwestycji w ich obligacje, poniewaŝ albo obciąŝy skarb państwa albo zwiększy presję inflacyjną w przyszłości. Tak się jednak nie dzieje. Naszym zdaniem wyjaśnienie tego paradoksu jest proste jest nim oczekiwanie utrzymywania bardzo niskich stop procentowych EBC przez kilka najbliŝszych lat, niezaleŝnie od faktycznego rozwoju sytuacji gospodarczej (czyli nawet w przypadku wyjścia z kłopotów gospodarczych). strona 1 z 5

2 Rynek polski Wzrost PKB w 3. kwartale 2012 tylko 1,4% Podsumowaniem serii danych mówiących o coraz gorszej sytuacji polskiej gospodarki była publikacja dynamiki PKB w 3. kwartale. Zaskoczyła ona negatywnie inwestorów i analityków. Co waŝne głównym czynnikiem wpływającym na spowolnienie wzrostu gospodarczego był rynek wewnętrzny. Jak dotąd nie obserwujemy wyraźnego wpływu złej sytuacji gospodarczej strefy euro na wielkość polskiego eksportu. Tempo wzrostu polskiego PKB (+1,4% w skali roku) było w 3. kwartale najniŝsze od pierwszej połowy 2009 roku. Popyt wewnętrzny spadł realnie o 0,7% (po spadku 0,4% w 2. kwartale). Pozytywnie na PKB oddziaływał handel zagraniczny: wartość eksportu wzrosła realnie o 0,7% a importu spadła o 3,7%. Oznacza to, Ŝe nasza gospodarka jest w większym stopniu samowystarczalna. Kontynuacja tego procesu pozwoliłaby zmniejszyć uzaleŝnienie od zagranicznego finansowania. Jest jednak takŝe negatywna strona takiego stanu rzeczy sytuacja fiskalna. Podatki pośrednie stanowią blisko połowę dochodów budŝetu państwa. Wielkość wpływów z ich tytułu jest wprost zaleŝna od wielkości konsumpcji. To co dobre z punktu widzenia równowagi zewnętrznej, jest zatem negatywne dla równowagi budŝetowej, przynajmniej w krótkim okresie. Listopad potwierdził nasze obawy o nadchodzące ochłodzenie koniunktury gospodarczej. Produkcja przemysłowa w październiku była o 4,6% wyŝsza w porównaniu do października ubiegłego roku. W porównaniu ze spadkiem o 5,2% we wrześniu moŝe to zaskakiwać, niestety tak dobry wynik jest zasługą kalendarza w tym roku październik miał o 2 dni robocze więcej niŝ rok temu. O pesymistycznych oczekiwaniach przedsiębiorców na początek 2013 roku mówią takŝe indeks PMI, który utrzymuje się poniŝej neutralnego poziomu od kwietnia Dane za listopad (PMI na poziomie 48,2) były nieco lepsze niŝ w październiku (47,3) co moŝna interpretować jako prognozę mniejszego tempa spadku aktywności gospodarczej. SprzedaŜ detaliczna równieŝ zaskoczyła negatywnie inwestorów i analityków. Wzrost o 3,3% rok do roku był niŝszy od oczekiwań i odczytów z poprzednich miesięcy. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 5,0% Inflacja (CPI) kurs EUR kurs USD rentowność obligacji Inflacja roczna CPI spadła z 3,8% do 3,4% rok do roku. W skali miesiąca ceny wzrosły o 0,4%, spadek dynamiki rocznej wynika z efektu bazy w październiku 2011 miesięczny wzrost inflacji wyniósł 0,7% głównie za sprawą podwyŝek cen paliw. W tym roku paliwa w październiku nie droŝały. Na listopadowym posiedzeniu Rada Polityki PienięŜnej zgodnie z oczekiwaniami obniŝyła wysokość stopy referencyjnej z 4,75 do 4,5%. Słabość popytu odnotowana w ostatnich miesiącach i prognozowana na przyszły rok pozwala oczekiwać kontynuacji łagodzenia polityki pienięŝnej. Stawki rynku pienięŝnego i rentowności obligacji wskazują, ze inwestorzy oczekują dojścia ceny pieniądza do poziomu 3-3,5% w drugiej połowie przyszłego roku. Listopad przyniósł wzrosty cen obligacji o skali nienotowanej od kilku lat. Popyt inwestorów koncentrował się w segmencie obligacji stałokuponowych o średnich lub długich terminach wykupu. W ostatnim tygodniu miesiąca takŝe obligacje zmienno kuponowe (oparte na wstawce WIBOR) wyraźnie droŝały po bardzo udanym przetargu takich właśnie papierów. Rentowność obligacji 10-letnich spadła z 4,52% do 3,9%, strona 2 z 5 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2-letnie 5-letnie 10-letnie

3 pięcioletnich z 4,10% do 3,5%, a dwulatek z 3,86% do 3,37%. Tak niskie rentowności na rynku wtórnym wskazują na silne przekonanie inwestorów, co do głębokości obniŝek stop procentowych w trwającym obecnie cyklu (z poziomem docelowym stopy referencyjnej w przedziale 3-3,5%). Rynek akcji: fundusze z udziałem akcji Sytuacja międzynarodowa Rynek na razie nie boi się klifu fiskalnego Listopad był dosyć zmiennym miesiącem na rynkach akcji, jednak ostatecznie przyniósł wzrosty większości indeksów. Stopy zwrotów indeksów w USD to odpowiednio: MSCI World wzrost o 1,1%, S&P 500 o 0,3%, MSCI Emerging Markets 1,2%,a japoński Nikkei225 o 2,4%. Po raz kolejny jednymi z lepiej zachowujących się indeksów był indeksy europejskie: Eurostoxx50 wzrósł o 3,1%, DAX o 2,2%. Słabsze zachowanie indeksów amerykańskich wynika z chęci realizacji zysków po wyborach prezydenckich oraz rosnącej niepewności dotyczącej tzw. klifu fiskalnego. JeŜeli partie rządzące w USA nie wypracują wspólnego stanowiska dotyczącego przyszłych dochodów i wydatków budŝetu przed końcem roku, wtedy od 1 stycznia 2013 wygaśnie szereg ulg, zwolnień podatkowych oraz zmienią się stawki podatkowe. Skutkować to będzie duŝym wzrostem obciąŝenia dla podatników oraz niŝszymi wydatkami rządowymi, co moŝe spowodować niŝszą konsumpcję, a w konsekwencji spowolnienie gospodarki amerykańskiej. Informacje o postępach rozmów z pewnością będą wpływać na rynek w najbliŝszym czasie. W Europie postępuje proces rozwiązywania zadłuŝenia państw peryferyjnych. Pod koniec miesiąca zatwierdzono kolejną transzę pomocową dla Grecji, a Hiszpania wydaje się zbliŝać do momentu, w którym formalnie poprosi o pomoc z UE oraz ECB. Sprzyja to stopniowemu wzrostowi notowań aktywów europejskich. MSCI AC World S&P W Japonii przed grudniowymi wyborami, nasila się retoryka by jeszcze bardziej zaangaŝować Bank Centralny Japonii do stymulowania gospodarki przez skup aktywów i drukowanie pieniądza. Tak silna stymulacja monetarna ma się przełoŝyć na słabszą walutę oraz wywołać długo wyczekiwaną inflację. Same zapowiedzi spowodowały, Ŝe jen osłabił się w listopadzie o 3,4%. Słabsza waluta istotnie poprawiłaby konkurencyjność japońskiego eksportu. Na rynku surowców równieŝ dominowały wzrosty, chociaŝ powody były róŝne. Cena ropy Brent wzrosła o 3,4%, do 111,23 USD w wyniku nasilenia niepokojów na Bliskim Wschodzie. W listopadzie oprócz wciąŝ nie rozwiązanego konfliktu w Syrii doszło do nasilenia tarć na linii Izrael- Strefa Gazy. Miedź odnotowała 3-procetowy wzrost do USD za tonę, wraz z rosnącym apetytem na ryzyko. Z kolei złoto utrzymało się na wysokim poziomie USD za uncję. strona 3 z 5

4 Sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej i Rosji Rating Węgier w dół a Turcji w górę. Listopad był takŝe kolejnym dość dobrym miesiącem dla inwestujących w Nowej Europie. Najszybciej rosły tym razem giełdy w Wiedniu (ATX) oraz Pradze (PX), które wzrosły odpowiednio o 5,4% i 2,7% w lokalnej walucie. Listopadowe przyznanie ratingu inwestycyjnego Turcji przez agencję Moody s zostało zdyskontowane juŝ w październiku (kiedy to wzrost indeksu wyniósł blisko 10%). Tym razem miesięczny wzrost indeksu wyniósł tylko 0,7%. Na drugim biegunie znalazły się Węgry. Tamtejszy indeks (BUX) spadł w listopadzie o 5%. Słabo radził sobie takŝe rosyjski MICEX, który stracił 1,4%. Tak duŝy spadek na Węgrzech wynikał przede wszystkim z kolejnych działań rządu, mających obniŝyć wysoki deficyt budŝetowy. Do najwaŝniejszych naleŝy: utrzymanie podatku bankowego na stałe (danina miała być pierwotnie obniŝona o połowę w 2013 roku) oraz podwyŝki podatków dla sektora energetycznego i uŝyteczności publicznej (wyŝszy CIT i opłaty za korzystanie z infrastruktury publicznej). Dodatkowo agencja ratingowa S&P kolejny raz obniŝyła rating kraju, tym razem do poziomu BB (jest on teraz dwa poziomy poniŝej ratingu inwestycyjnego). Wydarzeniem miesiąca w Turcji, oprócz przyznania ratingu inwestycyjnego była sprzedaŝ naleŝącego do Skarbu Państwa 24- procentowego pakietu akcji Halkbanku. Pozytywnie zaskoczył listopadowy miesięczny odczyt inflacji, która wyniosła 0,4% przy oczekiwaniach na poziomie 0,9%. Daje to roczny wzrost wskaźnika o 6,4%. Pozytywne zaskoczenie otwiera drogę Bankowi Centralnemu do dalszego luzowania polityki monetarnej. TakŜe inne dane makro są pozytywnie. Wskaźnik PMI cały czas utrzymuje się na poziomie powyŝej 50 (ostatni odczyt 51,6) a październikowy deficyt obrotów bieŝących wyniósł 5,5 mld USD przy oczekiwaniach na poziomie 9,0 mld USD. Bardzo mocne w tym miesiącu były przede wszystkim spółki wydobywcze oraz z sektora lotniczego, po bardzo dobrych wynikach kwartalnych Turkish Airlines i rozpoczęciu rozmów o strategicznym partnerstwie z niemiecką Lufthansą. Dobrze zachowywał się rynek austriacki, szczególnie sektor bankowy. DuŜy wzrost zanotował Erste Bank, który podniósł swoje oczekiwania na przyszły rok, głównie za sprawą poprawy sytuacji w Rumunii MSCI EM Eastern Europe Rynek polski Słabe wyniki, ale akcje rosną. To był udany miesiąc dla posiadaczy polskich akcji. Wszystkie podstawowe indeksy odnotowały wzrosty, przy czym największy stał się udziałem spółek tworzących indeks blue-chipów WIG20 zwyŝkował o 4,5%. Solidarnie, po 4,1%, wzrosły indeksy mwig40 oraz indeks szerokiego rynku, WIG. Z kolei relatywną słabość i zarazem najmniejszy przyrost wartości odnotował indeks małych spółek, swig80 (+1,5%). Przy perspektywie spowolnienia i spadku zysków małe spółki są relatywnie mniej atrakcyjne od tych duŝych, których notowania są wspierane zwiększonym apetytem na ryzyko wśród globalnych strona 4 z 5

5 inwestorów. Listopad to juŝ tradycyjnie okres publikacji wyników spółek. 3. kwartał okazał się niestety kolejnym, w którym odzwierciedlone zostało coraz trudniejsze otoczenie makroekonomiczne, w jakim działają polskie przedsiębiorstwa. Co prawda zagregowany zysk netto spółek tworzących indeks WIG20 wzrósł o ponad 27%, jednakŝe była to konsekwencja wyjątkowo udanego kwartału spółek rafineryjnych (PKN Orlen, Lotos), które wygenerowały blisko 2,6 mld zł zysku netto wobec strat raportowanych w 3. kwartale 2011 roku. Pomijając te dwie spółki, zagregowany zysk indeksu skurczył się o 8% r/r. Pogorszenie koniunktury gospodarczej odzwierciedlone zostało w wynikach spółek przemysłowych, których zagregowany zysk netto spadł o blisko 60% w ujęciu rocznym. Mając na względzie publikowane w ostatnim czasie dane makroekonomiczne moŝna wnioskować, Ŝe ostatni kwartał roku nie przyniesie przełomu w zakresie jakości raportowanych wyników. Miniony miesiąc obfitował równieŝ w inne wydarzenia na poziomie korporacyjnym. W szczególności, inwestorów zelektryzowała informacja o porozumieniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Gazpromem odnośnie ceny, za jaką polska firma sprowadzać będzie gaz z Rosji. Spodziewana przez rynek obniŝka o ok. 15% powinna wspierać wyniki PGNiG w kolejnych okresach. Pozytywna informacja znalazła swoje przełoŝenie w notowaniach spółki, której kurs zwyŝkował w listopadzie o 11,4%. PKN Orlen zaprezentował strategię spółki na lata Jej kluczowym punktem jest ustalenie łącznych wydatków inwestycyjnych w wysokości 22,5 mld zł z czego spora część pójdzie na poszukiwanie gazu łupkowego. Ponadto, spółka skupiać będzie swoje wysiłki na rozwoju segmentu petrochemii i detalu. Warto w tym miejscu wspomnieć równieŝ o planach drugiej spółki rafineryjnej warszawskiej giełdy gdański Lotos w konsorcjum z Grupą Azoty rozwaŝają wspólną budowę instalacji petrochemicznej, której łączny koszt sięgać ma 5-6 mld zł. Oprócz spółek paliwowych i chemicznych duŝe nakłady inwestycyjne w najbliŝszych latach planują takŝe spółki energetyczne. Oznacza to, Ŝe w tych sektorach inwestorzy powinni oczekiwać mniejszych dywidend. WIG WIG Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wartość aktywów netto Arka BZ WBK Akcji, Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, Arka BZ WBK ZrównowaŜony, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, Arka BZ WBK Akcji Tureckich, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Arka BZ WBK Energii oraz Arka PrestiŜ Akcji Polskich, Arka PrestiŜ Akcji Rosyjskich, Arka PrestiŜ Akcji Środkowej i Wschodniej Europy charakteryzuje się duŝą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych wymienionych subfunduszy. Niektóre subfundusze Funduszy Inwestycyjnych Arka mogą inwestować powyŝej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe dotyczące funduszu Arka BZ WBK FIO oraz czynniki ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie internetowej (a w przypadku Arka PrestiŜ SFIO na stronie z którym naleŝy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji. Niniejszy dokument stanowi materiał wewnętrzny przeznaczony wyłącznie do uŝytku pracowników uprawnionych do oferowania produktów finansowych BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA oraz BZ WBK Asset Management SA i nie moŝe być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wyŝej wskazanych podmiotów. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. strona 5 z 5

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 RADA MINISTRÓW ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 projekt Warszawa czerwiec 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...2 OCENA SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ POLSKI...3 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO...3 ANALIZA PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Marzec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. ŁUKASZ WITKOWSKI Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 23 Warszawa, czerwiec 2014 Warszawa, czerwiec 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Polski Bank Centralny powinien być gotów na dalsze obniżki stóp jeśli inflacja pozostanie

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja 2014 r. rozpoczynamy od ograniczania skupu aktywów w ramach QE3 przez amerykański zarząd Rezerwy Federalnej (Fed).

Bardziej szczegółowo