kredyty krajowe ,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której ustalono dochody w wysoko ci ,00 zł, za wydatki w kwocie ,00 zł. Zaplanowane przychody w wysoko ci ,00 stanowi miały: ródło Kwota kredyty krajowe ,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym ,00 bud etu miasta wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych Przypadaj ce do spłaty w roku bud etowym raty po yczek i kredytów długoterminowych okre lono w wysoko ci ,00 zł. Wielko dochodów okre lon w uchwale bud etowej ustalono w oparciu o przyj te stawki podatków i opłat lokalnych z uwzgl dnieniem ich realizacji na poziomie lat poprzednich, a tak e inne dochody przypisane przez dysponentów rodków jak równie realizowane przez Urz dy Skarbowe (głównie US w Tomaszowie Lubelskim). W trakcie roku bud etowego dokonano zmian jak ni ej: Wyszczególnienie Zwi kszenia Zmniejszenia Persaldo W planie dochodów , , ,00 W planie wydatków , , ,00 W planie przychodów , , ,00 W planie rozchodów , ,00 Uwzgl dniaj c powy sze zmiany na dzie roku plan wynosił: Dochody ,00 Przychody ,00 Wydatki ,00 Rozchody ,00 Wykonanie bud etu miasta Wyszczególnienie Kwota % wykonania Dochody ,79 102,3 Wydatki ,80 94,7 Ró nica dochodów nad wydatkami stanowi nadwy k bud etu za 2008 rok w wysoko ci ,99 zł. Struktur dochodów miasta w oparciu o poszczególne ródła ich pochodzenia przedstawiono w zał czniku Nr 1, pn. Wykonanie dochodów bud etu miasta za 2008 rok. Ni ej przedstawiam dochody w wersji ogólnej. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 rok Wykonanie za 2008 rok % 1. Dochody własne , ,13 105,8 2. Dotacje celowe z tego na : , ,13 94,3

2 - zadania własne gminy , ,87 94,3 - zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej , ,53 94,4 - zadania realizowane na podstawie porozumie , ,97 90,7 z organami administracji rz dowej - zadania realizowane na podstawie porozumie , ,07 97,3 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego - otrzymane z funduszy celowych , ,69 92,6 3. Dotacje rozwojowe , ,38 98,6 4. Subwencja ogólna z tego : , ,00 100,0 - cz o wiatowa , ,00 100,0 5. rodki ze ródeł pozabud etowych , ,48 108,6 6. rodki z bud etu Unii Europejskiej , ,67 102,6 I. Razem dochody , ,79 102,3 II. Przychody , ,59 100,0 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu miasta wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych , ,59 100,0 Ogółem , ,38 102,2 Cz dochodów miasta pobieranych jest przez Urz dy Skarbowe (głównie przez Urz d Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim ,91 zł, (2007 r ,46 zł). rodki finansowe przekazywane s na rachunek Gminy Miejskiej w okre lonych ustaw terminach. ródło dochodów Kwota wykonania % podatek dochodowy od osób prawnych ,97 85,9 podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie ,85 97,0 karty podatkowej odsetki od podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych opłacony 551,26 110,3 w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn ,70 109,9 podatek od czynno ci cywilnoprawnych (od osób prawnych) ,00 124,0 odsetki od podatku od czynno ci cywilnoprawnych (od osób prawnych) 8,26 - podatek od czynno ci cywilnoprawnych (od osób fizycznych) ,10 144,6 odsetki od podatku od spadków i darowizn i podatku od czynno ci 779,90 - cywilnoprawnych (od osób fizycznych) Razem ,04 114,1 Udział dochodów bud etu miasta realizowanych przez Urz dy Skarbowe stanowi 2,5% ogółu wykonanych dochodów. Przy opracowaniu bud etu ka dorazowo wnikliwie analizuje si ka de ródło dochodu realizowane przez Urz dy Skarbowe. S to pozycje trudne do okre lenia jakie faktyczne wpływy mog by w danym roku z powy szych tytułów podatkowych. Z powy szego zestawienia wynika, e ł cznie dochody uzyskano na poziomie 114,1 % (po korekcie zwi kszenia planu w trakcie roku bud etowego) i w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwot ,11 zł tj. o 4,6 %.

3 Stan zadłu enia i nadpłat na dzie roku wykazany w sprawozdaniach Urz du Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim) wynosi: ródło Zadłu enia Nadpłata podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w , ,66 formie karty podatkowej podatek od czynno ci cywilnoprawnych (od osób fizycznych) 393,36 865,10 podatek od czynno ci cywilnoprawnych (od osób prawnych) 3,00 podatek od spadków i darowizn 6.383,00 Razem , ,76 w tym zaległo ci ,16 Kolejn grup dochodów stanowi transfery z bud etu pa stwa - dotacje (równie z funduszy celowych), subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W bud ecie naszej Gminy Miejskiej dotacje i rekompensaty od dysponentów rodków (bez dotacji od jednostek samorz du terytorialnego) zostały wykonane w 2007 roku w wysoko ci ,06 zł, tj. 94,3 % planu, co stanowi 15,1 % ogółem wykonanych dochodów bud etu. W 2007 roku była to kwota ,20 zł, tj.15,3 %. W ramach ł cznej kwoty dotacji otrzymano: ródło dotacji Kwota wykonania % do ogółu dochodów dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych i inwestycyjnych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej dotacje i rekompensaty otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych ,53 11, ,87 3, ,97 0, ,69 0,3 W stosunku do roku ubiegłego była to kwota dotacji wi ksza o ,86 zł, głównie dotacji na zadania własne. Dotacje celowe na zadania zlecone ł cznie w kwocie ,53 zł, z tego : Dotacje celowe na zadania zlecone bie ce w kwocie ,53 zł obejmuj rodki otrzymane dla: Podmiot realizuj cy zadania finansowe, dotycz klasyfikacji i jej przeznaczenie Kwota MOPS - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre ,15 wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne MOPS - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,27 MOPS - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,10 MOPS - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia ,08 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 UM - Urz dy wojewódzkie ,00 realizacja zada z zakresu administracji rz dowej przez USC i Wydział Spraw Obywatelskich i Zarz dzania Kryzysowego z przeznaczeniem na płace i pochodne UM - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 3.115,00 prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców UM Rolnictwo i łowiectwo 85,75 na zwrot cz ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (84,07 zł) oraz pokrycie kosztów post powania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez miasto (1,68 zł). UM - Obrona cywilna 299,18 na zadania w zakresie obrony cywilnej UM Obrona narodowa 1.800,00 na wydatki zwi zane z organizacj i przeprowadzeniem szkolenia obronnego i sfinansowanie kosztów akcji kurierskiej UM - Pozostała działalno w dziale Ochrona zdrowia 300,00 na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni spełniaj cy kryteria dochodowe. Kwota dotacji celowych na zadania zlecone bie ce w porównaniu do 2007 roku była mniejsza o ,08 zł, głównie z faktu, e w 2007 roku otrzymali my wi ksz dotacj ( ,92 zł) na wiadczenia rodzinne, zaliczk alimentacyjn, poniewa w tej dotacji były rodki na tworzenie i wyposa enie stanowiska dla obsługi tego typu zada zleconych. W ramach dotacji celowej na zadania zlecone inwestycyjne w kwocie zł Miejski O rodek Pomocy Społecznej jako jednostka bud etowa realizuj ca te zadania zakupiła kserokopiark do działu wiadcze rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Dotacje celowe na zadania własne bie ce w kwocie ,87 zł obejmuj rodki otrzymane na: Podmiot realizuj cy zadania finansowe, dotycz klasyfikacji i jej przeznaczenie Kwota MOPS - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,46 rentowe MOPS - O rodki pomocy społecznej (na utrzymanie placówki) ,00 MOPS - Pozostała działalno (do ywianie w stołówkach dzieci z placówek ,00 o wiatowych) Plan dotacji w kwocie ,00 zł został okre lony przez dysponenta rodków tj ,00 Wojewod Lubelskiego z przeznaczeniem na realizacj zadania nauczanie j zyka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. rodki te rozdysponowano nast puj co: Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł Urz d Miasta ,00 zł (utworzono rezerw z uwagi na zawy on wysoko dotacji przez dysponenta rodków). W wyniku rozliczenia dotacji przyznanej na ów cel wynika, i została ona wykorzystana w kwocie ,00 zł z tego: Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł. Wojewoda przeznaczył dotacje w kwocie jak wy ej i nie dokonywał korekty planu do faktycznie kwoty przekazanej.

5 UM Pozostała działalno z działu O wiata i wychowanie dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umow z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania okre lonej pracy UM Pomoc materialna dla uczniów pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuj cej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najubo szych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej za m-ce IX, X, XI i XII 2008 roku. Przyznana na t pomoc dotacja w kwocie ,00 zł została w pełni wykorzystana. zakup podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej. Przyznan na ów cel kwot ,00 zł rozdysponowano dla: Przedszkole Samorz dowe Nr 1 269,00 zł Przedszkole Samorz dowe Nr 2 956,00 zł Przedszkole Samorz dowe Nr 5 210,00 zł Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł W wyniku ko cowego rozliczenia dotacji na cel wskazany przez Wojewod Lubelskiego wynika, i wykorzystano dotacj w pełnej wysoko ci. realizacja zadania z Programu Rz dowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzie y w 2008 roku pn. Aktywizacja jednostek samorz du terytorialnego, by wesprze działanie maj ce na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzie y ze szkół i przedszkoli miasta Tomaszów Lubelski ,45 zł , ,45 Kwota dotacji celowych na zadania własne bie ce w porównaniu do 2007 roku była wi ksza o ,95 zł. Dotacje celowe na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej w kwocie ,97 zł obejmuj rodki finansowe otrzymane dla : Kwota UM z przeznaczeniem na realizacj zadania z zakresu utrzymania cmentarza 1.000,00 wojennego zgodnie z zawartym porozumieniem. W 2007 roku na ów cel rodki z bud etu pa stwa były w tej samej wielko ci. na dofinansowanie zadania pn. Mi dzynarodowa współpraca szkół i wymiana ,97 młodzie y. W zakresie tego zadania realizowano projekt pn. Co kraj, to obyczaj. Dysponent rodków - Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na ów cel plan dotacji był okre lony na zł, nie w pełni był wykorzystany, gdy rodki miały ci le okre lony cel. W porównaniu do roku ubiegłego kwota dotacji na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej jest wi ksza o ,97 zł tj. rodki z MEN. Wielko dotacji w bud ecie miasta została okre lona na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów rodków (Urz d Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Zamo ciu, Ministerstwo Edukacji Narodowej). Były one przekazywane sukcesywnie na konto Gminy Miejskiej.

6 Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada bie cych w ł cznej kwocie ,69 zł obejmuj rodki nale ne od: PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysoko ci ,00 zł (dotyczy podatku od nieruchomo ci od osób prawnych), w 2007 roku była to kwota ,00 zł. Natomiast rodki w wysoko ci 8.089,96 zł za po rednictwem Gminy Miejskiej w formie dotacji otrzymały placówki o wiatowe na ich wnioski, z tego: na dofinansowanie programu Młodzi Ekolodzy zł, z tego : po zł : Przedszkole Nr 1, Nr 2 i Nr 5, na dofinansowanie programu EKO Miasto Tomaszów Lubelski 4.489,96 z tego: - Szkoła Podstawowa Nr 2 733,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3 700,00 zł - Gimnazjum Nr 1 733,00 zł - Gimnazjum Nr 2 734,00 zł - Przedszkole Nr 1 700,00 zł - Przedszkole Nr 2 700,00 zł - Przedszkole Nr 5 189,96 zł Dysponentem rodków był Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Ponadto w trakcie roku zawarto umow z Polsko Litewskim funduszem Wymiany młodzie y na realizacj projektu Co kraj to obyczaj, by wesprze działania maj ce na celu zorganizowanie wypoczynku młodzie y. Na plan ,00 zł wykorzystano rodki w kwocie ,73 zł. Kolejnym transferem z bud etu pa stwa, który zasilał dochody miasta w 2008 roku jest subwencja ogólna. Planowana na 2008 rok subwencja ogólna dla miasta Tomaszowa Lubelskiego została ustalona według zasad okre lonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 ze zmianami). Minister Finansów pismem z dnia roku poinformował, i dla miasta Tomaszowa Lubelskiego okre lono subwencje w kwocie ,00 zł. W trakcie roku dokonywano zmian planu i ostatecznie wpłyn ła po korekcie kwota ,00 zł, tj. 100,0 % planu co stanowi 26,3 % ogółem wykonanych dochodów i w porównaniu do wykonania roku ubiegłego jest wi ksza o kwot ,00 zł tj. o 8,0 %. ródło dochodu I. Cz wyrównawcza, z tego: - kwota podstawowa jest uzale niona od wska nika dochodów podatkowych na jednego mieszka ca w naszej gminie (891,44 zł) w porównaniu ze wska nikiem dla wszystkich gmin (954,74 zł). Brak w bud ecie miasta w 2008 roku. (przekroczenie dochodów na jednego mieszka ca o 13,08 zł ( 92 % x 954,74 = 878,36) kwota uzupełniaj ca jest uzale niona od g sto ci zaludnienia w gminie w porównaniu z g sto ci zaludnienia w kraju. Brak w bud ecie miasta w 2008 roku. II. Cz równowa ca - otrzymuj gminy w celu uzupełnienia dochodów w zwi zku ze zmian finansowania zada (na wypłat dodatków mieszkaniowych) III. Cz o wiatowa W fazie planowania okre lono subwencj dla naszego miasta na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie ,00 zł. W trakcie roku bud etowego zwi kszono subwencj dla Gminy Miejskiej o Kwota ,00

7 kwot ,00 zł z tego: ,00 zł na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr ,00 na wzrost rednich wynagrodze nauczycieli z uwzgl dnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. IV. rodki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy po zmianie systemu finansowania zada brak z bud ecie miasta. - Ministerstwo Finansów w 2008 roku nale n subwencj ogóln przekazywało: - cz o wiatow - w równych ratach miesi cznych, z których rata za marzec wynosiła 2/13 ogólnej kwoty cz ci o wiatowej w terminie do 25 dnia miesi ca poprzedzaj cego miesi c wypłaty wynagrodze. Minister Finansów poinformował pismem z dnia roku, i dla miasta Tomaszowa Lubelskiego planowana na 2008 rok wielko dochodu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie ,00 zł. Przekazana informacja na 2008 rok o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s w bud ecie pa stwa na podstawie szacunków i prognoz. W zwi zku z powy szym, faktyczne dochody gminy mog by wi ksze lub mniejsze od tych wielko ci. W trakcie roku dokonywano korekty planu, gdy wykonanie wpływów z podatku za III kwartały 2008 roku wskazywało, i zało ony plan zostanie przekroczony. Ostatecznie okre lony plan w kwocie ,00 zł, został wykonany w wysoko ci ,00 zł, tj. 107,1 % planu co stanowi 26,0 % wykonania ogółu dochodów. Wzorem roku poprzedniego uzyskano w 2008 roku wpływy w tym ródle dochodu w stosunku do pierwotnie zało onego planu okre lonego przez Ministra Finansów. Nawet go przekroczono o kwot ,00 zł, a do pierwotnie zało onego planu przez Ministra Finansów wykonanie było wi ksze o ,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego wpływy do bud etu miasta z tego tytułu wzrosły o kwot ,00 zł, tj. o 10,6 %, za wpływy roku 2007 do 2006 wzrosły o ,00 zł tj. 17,6%. Analizuj c wykonanie tego ródła dochodów w latach ubiegłych mo emy stwierdzi, e były one ni sze od planu okre lonego przez Ministra Finansów do 2005 roku. Natomiast od 2005 roku plan pierwotny został przekroczony o kwot ,00 zł za 2005 rok, ,00 zł za 2006 rok, ,00 zł za 2007 rok i ,00 zł za 2008 rok. Wpływy z podatku od osób fizycznych s najwa niejszym ródłem dochodów Miasta stanowi 26,0 % ogółem dochodów wykonanych za 2008 rok. ci galno PIT obecnie jest bardzo wysoka i co najwa niejsze, i mamy do czynienia z ci gł tendencj wzrostow w tym zakresie. Jest to bardzo korzystna tendencja (dynamiczny nominalny i realny wzrost dochodów z udziałów w podatkach bud etu pa stwa) wiadcz ca o wzro cie potencjału społeczno- gospodarczego miasta oraz poziomu zamo no ci społecze stwa. Trwały charakter tego wzrostu był elementem wzmacniaj cym własny potencjał finansowy miasta. Udziały Gminy Miejskiej we wpływach bud etu pa stwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku wynosiły 36,49 % i przekazywane były z centralnego rachunku bie cego bud etu pa stwa w terminie do 10 dnia nast puj cego miesi ca, za za miesi c grudzie zaliczkowo, a wyrównanie za ten miesi c jak wy ej.

8 Bud et miasta zasiliły tak e rodki otrzymane z zewn trz poza wymienionymi wy ej w ł cznej kwocie ,55 zł co stanowi 0,4 % ogółu dochodów i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwi kszyły si o ,39 zł tj. o 29,2 % głównie tytułem mniejszych wpłat dobrowolnych okre lonych w pkt 2. 1) Dotacje celowe i pomoc finansowa otrzymane na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego to kwota ł czna ,07 zł, (za 2007 rok ,16 zł) z tego: ródło dochodu Dochody przekazane przez Gmin Tomaszów Lub. i Gmin Susiec tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolach Samorz dowych z terenu Gminy Rada Miejska wyraziła zgod (podejmuj c uchwał ) na przyjmowanie dzieci z terenu Gminy i upowa niła Zarz d Miasta do zawarcia w tej sprawie porozumie. Kwota wykonana dotyczy refundacji kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tomaszów Lub. w Przedszkolu Nr ,52 zł i z Gminy Susiec w Przedszkolu Nr ,55 zł). Niepełne wykonanie planu jest podyktowane tym, e Gmina Tomaszów Lubelski przekazała nale ne rodki za II-gie półrocze po dokonaniu rozliczenia rocznego. Zapisy umowy obligowały j do wpłaty zaliczkowej. Dochody uzyskane od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub - zgodnie z zawartym porozumieniem z 1 grudnia 1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zada powiatowych w zakresie gromadzenia i udost pnienia zbiorów na rzecz powiatu tomaszowskiego. Na ów cel przekazano w 2008 roku kwot ,00 zł - Tomaszowskiemu Domowi Kultury przyznana została w 2008 roku kwota ,00zł z przeznaczeniem na wykonanie zada publicznych w zakresie kultury na obszarze powiatu tomaszowskiego. Równie i na powy sz okoliczno zawarto porozumienie w dniu 1 grudnia 1999 roku. - w trakcie roku na podstawie stosownych Uchwał Rady przyj to pomoc finansow udzielon przez Rad Powiatu w formie dotacji celowej w kwocie : 2.000,00 zł na zakup wyposa enia dla Harcówki Komendy Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim, 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów i sprz tu muzycznego dla grupy artystycznej Odsetki działaj cej przy Tomaszowskim Domu Kultury. Kwota 2.904, ,00 2) rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin ze ródeł pozabud etowych stanowiły kwot ,48 zł (za 2007 rok ,00 zł). ródło dochodu Kwota - Dysponentem rodków byli mieszka cy miasta i podmioty prowadz ce działalno ,00 na terenie miasta, którzy tytułem dobrowolnych wpłat zasilili konto Gminy Miejskiej z przeznaczeniem na zakup materiałów na remonty ci gów pieszych wzdłu ich posesji - Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Zamo ciu zasiliło konto naszego 5.607,48 Miasta tytułem dofinansowania zadania pn. Co kraj to obyczaj - Urz d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzib w Warszawie ,00 dofinansował zadanie upowszechniaj ce tradycj walk o niepodległo inscenizacj bitwy pod Tomaszowem maj cej miejsce we wrze niu 1939 roku.

9 W 2008 roku r-k bankowy Gminy Miejskiej zasiliły na wniosek Urz du Miasta rodki z bud etu Unii Europejskiej. Na podstawie decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego przyznano dotacj w kwocie ,67 zł (3.425,10 EURO) na wspieranie działa maj cych na celu ł czenie miast bli niaczych w ramach programu wspólnotowego Europa dla obywateli. Równie Miejski O rodek Pomocy Społecznej zawarł umow z Samorz dem Województwa Lubelskiego na realizacj projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Aktywno, współpraca, integracja drog do osi gni cia yciowej samodzielno ci współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,38 zł. Ł cznie z bud etu Unii Europejskiej przyznano kwot ,05 zł, która stanowi 0,2% ogółu wykonanych dochodów Trzeba stwierdzi, e liczba wniosków, które zło ono o dofinansowanie zada bie cych jak i inwestycyjnych z ró nej dziedziny była du a, jednak instytucje, które je weryfikowały z ró nych przyczyn niezale nych od wnioskodawcy ich nie zaakceptowały. Liczmy, e rodki które otrzymali my na dwa programy, o których mowa wy ej przerw barier trudno ci i rok 2009 b dzie łaskawszy dla naszego Miasta w tym zakresie. Dochody własne gminy, które wpłyn ły bezpo rednio do kasy miejskiej lub za po rednictwem jednostek organizacyjnych gminy miejskiej w 2008 roku wynosz ,09 zł, ich udział do ogółu dochodów wynosi 29,5 % (w 2007 roku : ,91 zł 30,3%) z tego: ródło dochodu Kwota 1. Wpływy z podatków ,12 2. Wpływy z opłaty skarbowej ,05 3. Dochody z maj tku gminy ,02 4. Wpływy z opłat lokalnych ,90 5. Wpływy z ró nych dochodów 6.384,61 6. Odsetki od rodków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach ,61 bankowych 7. Wpływy z ró nych opłat ,93 8. Dochody uzyskane przez jednostki bud etowe ,71 9. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych nale no ci stanowi cych dochód miasta ( bez odsetek US) , Wpłaty od zakładów bud etowych , Wpływy od jednostek bud etowych cz ci zysku od gospodarstw pomocniczych 2.167, Dochody z kar pieni nych i grzywien , Dochody z innych tytułów 5.889, Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz ,93 innych zada zleconych ustawami W stosunku do wykonania roku ubiegłego dochody własne wy ej wskazane wzrosły o kwot ,95 zł tj. o 4,4 %.Ogółem dochody gminy za rok 2008 zostały wykonane powy ej planu. Poni ej przedstawia si uzasadnienie wyników:

10 1. Wpływy z podatków ,12 zł i w stosunku do wykonania roku ubiegłego wzrosły o kwot ,87 zł tj. o 7,0 %. ródło dochodu Kwota % planu I. Podatki od osób prawnych z tego: ,12 100,7 Podatek od nieruchomo ci Podatek nale ny za cały 2008 rok wg deklaracji zwolnie z woli Rady i korekt zło onych na dzie roku wynosi ,00 zł. Do planu na 2008 rok przyj to kwot ,00 zł uwzgl dniaj c zatory płatnicze w tym ródle dochodu. W trakcie roku dokonano zwi kszenia planu o kwot ,00 zł do kwoty ,00 zł. Na roku nale no ci w tym ródle dochodu wynosiły ,92 zł (zaległo ci stanowiły kwot ,02 zł) w tym obj te hipotek ,30 zł. Wpłaty bie ce w tym ródle dochodu wynosz kwot ,28 zł, tytułem zaległo ci wpłacono ,32 zł (w tym hipoteka ,30 zł), za zwrócono rodki w wysoko ci ,78 zł. W kwocie ,32 zł mie ci si kwota 750,00 zł potr cona z wierzytelno ci podatnika. Osoby prawne uregulowały podatek za 2008 rok w 99,5 %. Na roku nale no ci ł cznie wynosz kwot ,20 zł w tym zaległo ci ,30 zł (obj te hipotek ,80 zł). Nale no ci dotycz ni ej wymienionych osób prawnych: ,52 100,7 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 46,00 zł 2. Tomex ,00 zł 3. PPHU BETTA S-ka z o.o ,10 zł 4. Przedsi biorstwo Usługowo-Handlowe Polmot ,70 zł 5. WSK Tomaszów Lub. S-ka z o.o ,90 zł 6. Tomaszowskie P-stwo Budowlane Tombud ,00 zł 7. Syndyk Masy Upadło ci TPB Tombud ,30 zł 8. Handlowa S-ka W grzyn S-ka jawna ,60 zł 9. Tomrol S-ka z o.o ,60 zł 10. PRODREM 5.066,00 zł 11. Cech Rzemiosła i Przedsi biorczo ci 276,00 zł Jednostki wymienione w pozycji 1,2,9 i 11 swoj nale no uregulowały w m-cu I 2009 roku. Podmioty wymienione w poz. 6 i 7 s w likwidacji. Obecnie nie mam wi kszego wpływu na windykacj nale no ci ze wzgl du na długotermino - procedury upadło ciowe. Na wniosek podmiotu okre lonego w pkt 5 rozło ono na raty zaległo ci z uwagi na wyst puj ce trudno ci finansowe. WSK wpłaca okre lone transze podatku w terminach wynikaj cych z decyzji. W stosunku do pozostałych podmiotów toczy si post powanie w Urz dzie Skarbowym wystawione tytuły wykonawcze, sprawy u komornika i w s dzie. Powy sze fakty potwierdzaj, i kondycja niektórych podmiotów w/w działaj cych w naszym mie cie jest trudna. Kwota nale no ci jest wysoka i wynosi z hipotek ,20 zł ale z drugiej strony cieszy fakt, gdy ma ona tendencj malej c w stosunku do roku ubiegłego ( ,92 zł). Zaległo ci wynosz ,30 zł ale one maj tendencj wzrostow do roku ubiegłego ( ,02 zł).

11 Nadpłaty w tym ródle dochodów wynosz 8.535,80 zł. Wzrost zaległo ci w podatku od nieruchomo ci dotyczy podmiotów wymienionych w pkt 4 i 7, które miały zaległo ci wobec Gminy Miejskiej w latach poprzednich. Podatek od nieruchomo ci (od osób prawnych i fizycznych) jest najwy szym dochodem z podatków lokalnych. Jest jednym z najwa niejszych ródeł wpływów (16,4% ogółu wykonanych dochodów) i jednocze nie najwi ksz pozycj z bud ecie, na któr Miasto ma bezpo redni wpływ (ustalaj c stawki oraz przyznaj c ulgi i zwolnienia). Podatek rolny 433,80 100,0 Podatek le ny 699,00 100,0 Podatek od rodków transportowych Podatek nale ny za cały 2008 rok wg deklaracji i korekt zło onych na dzie roku wynosi kwot ,50 zł. Do planu przyj to kwot ,00 zł, w trakcie roku dokonywano korekty i plan ustalono w kwocie ,00 zł. Wykonano plan w kwocie ,50 zł tj. 101,3 %, z tego wpłaty bie ce stanowi ,50 zł za tytułem zaległo ci wpłacono kwot 1.698,00 zł. Osoby prawne uregulowały podatek za 2008 rok w wysoko ci 96,6 %. Podobnie jak w podatku od rodków transportowych od osób fizycznych była skuteczna windykacja zaległo ci. Nale no ci z lat ubiegłych na roku wyniosły ,18 zł. Stan zadłu enia na dzie roku wynosi ,68 zł, które stanowi zaległo, za nadpłaty wynosz kwot 159,00 zł. Jednostki, na których ci ył obowi zek podatkowy na 2008 rok uregulowały wobec Gminy Miejskiej swoje zobowi zania za wyj tkiem: 1. Tomaszowskie Przedsi biorstwo Budowlane Tombud ,00 zł jest w stanie likwidacji 2. Przedsi biorstwa Usługowo-Handlowego Anzet S-ka z o.o ,68 zł 3. Anzet TRANS Sp. z o.o. 946,00 zł 4. AGROS Z i R Wo S-ka Jawna 2.010,00 zł 5. PPKS 812,00 zł 6. PHU PLUS Spółka Jawna ,00 zł 7. PHU POLMOT 183,00 zł 8. Magnum S.C. Wi niewski i Głowacki 1.329,00 zł Podmioty wymienione w pkt 5-8 uregulowały swoje zobowi zania do dnia sporz dzenia sprawozdania. Nale no ci w kwocie ,68 zł na dzie roku wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o ,50 zł tj. o 17,6 %.Główn przyczyn tego wzrostu jest wyst pienie zaległo ci na koniec roku od nowych podmiotów, które zostały uregulowane na dzie sporz dzenia sprawozdania z wykonania bud etu miasta za 2008 rok. Zaległo ci z podatków zniesionych Wpłata podatku od nieruchomo ci obj tego hipotek wynosi kwot ,30 zł. W tym paragrafie w formie zaległo ci na roku wyst puje kwota ,80 zł, która obj ta jest hipotek i dotyczy podatku od nieruchomo ci od osób prawnych (2 osoby prawne) ,50 101, ,30 90,2

12 Wpływ podatków od osób prawnych wskazanych powy ej zmalał w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwot ,61 zł tj. o 1,7 %. Ta sytuacja wynika z faktu, e 2007 roku PPKS wpłaciło zaległo ci z 2006 roku tytułem podatku od rodków transportu w kwocie ,80zł. II. Podatki od osób fizycznych z tego: ,00 102,9 Podatek od nieruchomo ci Podatek nale ny za cały rok 2008 w/g wydanych decyzji oraz zwolnie z woli Rady i skorygowanych deklaracji w trakcie roku wynosi kwot ,07 zł. Tytułem wpłat bie cych wpłyn ła kwota ,46 zł, zaległych ,03 zł (w tym z hipoteki ,80 zł), za zwrócono kwot w wysoko ci 7.577,30 zł. Osoby fizyczne tytułem tego podatku za 2008 rok wywi zali si w 98,9%. Trudno ci płatnicze wyst puj u osób fizycznych, o czym potwierdza fakt, i stan nale no ci na dzie roku wynosi ,71 zł, z tego zaległo ci ,71 zł w tym obj te hipotek na kwot ,00 zł. Nadpłaty wynosz 181,10 zł. W nale no ciach widnieje kwota 2.346,00 zł, na któr wydano decyzje o odroczenia wpłaty podatku dla 2 podatników. W stosunku do zalegaj cych wystawiono upomnienia, nast pnie tytuły wykonawcze przesłano do Urz du Skarbowego w Tomaszowie Lub. Nale y stwierdzi, i Urz d Skarbowy coraz cz ciej dokonuje zwrotu tytułów wykonawczych a tym samym umarza post powanie egzekucyjne, gdy dany podatnik nie posiada maj tku. Jest to ródło dochodu, w którym zaległo ci w stosunku do roku 2007 zmalały o ,74 zł tj. o 44,1%. Zaległo ci te posiadaj osoby fizyczne, które prowadz (b d prowadziły) działalno gospodarcz i oni głównie maj najwi kszy udział w wielko ci zadłu enia na dzie roku. Plan w tym ródle dochodu okre lono w kwocie ,00 zł. Został wykonany w 101,4 %. Opłata od posiadania psów Podj ta Uchwała Rady Miasta w sprawie wysoko ci stawek opłaty od posiadania psów na 2008 rok poza ustaw zwalnia w 50% (stawki podatku) emerytów i rencistów posiadaj cych samodzielne gospodarstwa domowe od jednego psa na gospodarstwo. Z tej ulgi skorzystali uprawnieni podatnicy. Systematyczna aktualizacja podatników na podstawie listy szczepie psów, spowodowała, i wystawiono decyzje dla tych osób, które uchylały si od dobrowolnego płacenia opłaty za posiadanie psa. Pomimo tych działa nie uzyskano planu w 2008 roku pierwotnie okre lonego na kwot ,00 zł. Po zmniejszeniu planu do kwoty ,00 zł wykonano go w kwocie ,00 zł tj. 101,9 % planu, z tego wpłaty bie ce ,50 zł, za wpłaty zaległe stanowiły kwot 1.384,50 zł. Opłata od posiadania psów nale na na cały rok 2008 po korektach to kwota ,00 zł. Z danych liczbowych wynika, e to ródło zostało wykonane w 95,6 %.Na zalegaj cych z lat ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze do Urz du Skarbowego. Na zaległo z 2008 roku zostały wydane decyzje w sprawie okre lenia wysoko ci zaległo ci podatkowej z tytułu opłaty od posiadania psów, upomnienia i tytuły wykonawcze. Nale no ci w tym ródle dochodu na roku ł cznie wynosz kwot 1.760,00zł, w tym zaległo ci 1.660,00 zł, za nadpłaty stanowi 70,00 zł. W kwocie nale no ci jest 100,00 zł tytułem wydania decyzji o przesuni ciu wpłaty dla 1 podatnika ,39 101, ,00 101,9

13 Nale y stwierdzi, i zało ony pierwotnie plan na 2008 rok okazał si za wysoki w stosunku do mo liwo ci wpływów w tym ródle dochodów. Podatek le ny ladowa pozycja w bud ecie miasta. Wyliczenie tego podatku na 2008 rok po korektach wyniosło kwot 1.475,00 zł. Spływ rodków w tym ródle to głównie wpłaty bie ce ,94 zł, tytułem zaległo ci wpłacono 87,00 zł. Zaległo ci na dzie roku wynosz 180,76 zł i zmniejszyły si do roku ubiegłego kwot 11,94 zł. Równie podj to czynno ci egzekucyjne wobec podatników, którzy zalegaj w płatno ciach podatku le nego. Podatek le ny za 2008 rok wykonano w 94,9 %. Podatek rolny Cena yta uchwalona przez Wysok Rad w wysoko ci 52,00 zł za 1q była podstaw ustalenia nale no ci podatku rolnego za 2008 rok (przypis po korekcie) ,00 zł. Do planu przyj to kwot ,00 zł uwzgl dniaj c zatory płatnicze, które wyst puj i w tym ródle. Tytułem zaległo ci w 2008 roku wpłyn ła kwota 1.270,60 zł, za wpłaty bie ce to kwota ,77 zł. Na dzie roku stan zaległo ci wynosi 4.715,77 zł. Nadpłaty wynosz 227,00 zł. Zaległo ci zwi kszyły si w stosunku do roku ubiegłego o kwot 1.638,85 zł. Podj to czynno ci egzekucyjne w stosunku do tych, którzy uchylili si od terminowej wpłaty powy szego podatku. Podatek rolny za 2008 rok wykonano w 95,6 %. Podatek od rodków transportowych Pierwotnie zało ono plan w kwocie ,00 zł, który zakładał równie spływ zaległo ci z lat ubiegłych. W trakcie roku analizowano to ródło dochodu i ustalono, i wpływy w tym ródle dochodu pozwol osi gn planowany wska nik. Przypis na 2008 rok (po korekcie) wynosi ,00 zł. Nale no ci z lat ubiegłych na roku wynosiły ,58 zł w tym zaległo ci ,58 zł. W 2008 roku wpłacono tytułem zaległych podatków kwot ,50 zł (w tym 250,00 zł przez potr cenie z wierzytelno ci podatnika), za wpłaty bie ce zamkn ły si kwot ,00 zł. Stan zadłu enia na dzie roku wynosi ,08 zł w tym zaległo ci ,38 zł. Nadpłaty stanowi kwot 374,00 zł. W stosunku do wszystkich podatników słu by finansowe wystawiły stosowne decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze Urz d Skarbowy b dzie dokonywał egzekucji. Zaległo ci na dzie roku wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o kwot ,80 zł tj. o 6,5 %. W nale no ciach jest kwota ,70 zł, na któr wydano decyzje o odroczeniu wpłaty podatku dla 3 podatników. Podatnicy z bie cego podatku za 2008 rok wywi zali si w 88,1 %. Zaległo ci z podatków zniesionych W tym paragrafie w formie zaległo ci wyst puje kwota ,00 zł (2 podatników), która obj ta jest hipotek i dotyczy podatku od nieruchomo ci od osób fizycznych (omówiono wy ej przy podatku od nieruchomo ci). W roku 2007 w tym ródle był wpływ kwoty ,80 zł tytułem podatku od nieruchomo ci od osób fizycznych, który był obj ty hipotek ,94 99, ,37 115, ,50 110, ,80 100,2

14 Wpływ podatków od osób fizycznych wskazanych powy ej wzrósł w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwot ,48 zł tj. o 23,0 % głównie z wpływu podatku obj tego hipotek. Komornik rozliczył sprzedane nieruchomo ci obj te hipotek. 2. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysoko ci ,05 zł tj. 100,0 % planu i wzrosły w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwot ,32 zł tj. o 4,0 %. Obecnie dochód z opłaty skarbowej głównie wpływa bezpo rednio na rachunek Gminy Miejskiej. W fazie planowania bud etu miasta okre lono plan w kwocie ,00 zł w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego i w trakcie roku nie dokonywano jego korekty, gdy wykonanie za III-y kwartały sugerowało, i osi gnie si rodki w wysoko ci takiej jak okre lał plan pierwotny. Okazało si, e wpływ rodków w tym ródle był taki jak si spodziewano. Jedn z przyczyn takich wpływów jest to, e w roku 2008 podobnie jak i w latach ubiegłych miał miejsce fakt sprowadzania samochodów z zagranicy, które podlegały opłacie skarbowej. Przy okre leniu planu zało ono, i powy sza okoliczno b dzie miała takie rozmiary w 2008 roku. Stan faktyczny potwierdził te okoliczno ci i był korzystny dla bud etu miasta. Ponadto było na tym samym poziomie co w 2007 roku innych transakcji, które podlegały opłacie skarbowej w 2008 roku. Plan okazał si trafny w stosunku do mo liwo ci wpływów w tym ródle dochodu. 3. Dochody z maj tku gminy ,02 zł i zmalały w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwot zł. tj. 15,3 %. Przyczyn tego faktu s mniejsze wpływy ze sprzeda y mienia komunalnego w stosunku do roku ubiegłego o kwot ,81 zł. ródło Kwota % planu Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu ,89 108,1 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Na te dochody składa si czynsz dzier awny płacony przez osoby prawne i fizyczne za dzier aw gruntów, wynajem nieruchomo ci pod ich działalno ci gospodarcze. Wi kszo umów zawartych jest na okres jednego roku i wygasaj z ko cem miesi ca grudnia. Po tym okresie s odnawiane i aktualizowane. Z analizy wpływów w tym ródle dochodów po III-ch kwartałach wynikało, i zało ony plan w kwocie ,00zł powinien by wykonany, dlatego te nie dokonywano jego korekty. Faktyczny wpływ rodków okazał si nieco wi kszy ni zało ono w planie. Stan nale no ci brutto na roku wynosi kwot ,15 zł, które s zaległo ci (nast pił spadek do 2007 roku o kwot 1.143,67 zł), z tego zaległo ci dotycz ce roku: ,32 zł (20 dłu ników) do ,83 zł (5 dłu ników) Wobec zalegaj cych, którzy nie ui cili zobowi za, wystosowano wezwanie do zapłaty, toczy si post powanie w s dzie i komornika zmierzaj ce do pozyskania rodków. Nadpłaty w tym ródle dochodu wynosz 515,02 zł. Wpływy z usług Wykonanie dochodów w tym ródle dochodów obejmuje wpływy za : ,25 116,1 dozór i sprz tanie Madrat

15 ogrzewanie gazowe i elektryczne wywóz nieczysto ci stałych i płynnych oraz dostaw wody Dochody wy ej okre lone wpływaj na konto Gminy Miejskiej tytułem wiadczonych usług w powy szym zakresie na podstawie zawartych umów z podmiotami, które wynajmuj nieruchomo ci pod ich działalno ci gospodarcze. W 2008 roku uzyskano ponadplanowe wpływy w tym ródle dochodu i nale y tłumaczy to faktem, i plan okre lono za mały w stosunku do wpływów. Na roku nale no wynosi od 2-ch dłu ników kwot 2.819,14 zł, która jest zaległo ci. Nadpłaty stanowi kwot 273,80 zł. W stosunku do zalegaj cych podj to kroki zmierzaj ce do wyegzekwowania nale no ci, w wyniku czego zaległo ta została uregulowana. Do ko ca 2007 roku wpływy te w ci gu roku były uznawane jako zwrot wydatków. Od stycznia 2008 roku (zgodnie z wyja nieniami RIO) s zaliczane do dochodów. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci Uzyskano rodki z tytułu: - sprzeda y mieszka (16) ,00 zł - sprzeda y nieruchomo ci 5.488,83 zł - nabycie prawa wieczystego u ytkowania nieruchomo ci I-sza opłata roczna 4.893,92 zł - zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za zwrot nieruchomo ci ,66 zł Ujemne dochody w tym punkcie wynikaj z tego, e w 2008 roku zwrócono jednej osobie nienale nie dokonan w 2006 roku wpłat na podstawie decyzji, która w wyniku post powania odwoławczego nigdy nie stała si prawomocna (wyrok NSA w Warszawie). Okre lony plan w kwocie ,00 zł w trakcie roku bud etowego korygowano zmniejszaj c go do kwoty ,00 zł. Planowane do sprzeda y nieruchomo ci: - przy ulicy Petera i eromskiego (terenu po byłym basenie) nie zostały sfinalizowane. Wszystkie podane wy ej transakcje sprzeda y zostały zrealizowane uzyskuj c zadowalaj ce wpływy i w ten sposób osi gni to wy szy wska nik planu po korekcie. Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych Wpływy w tym ródle dochodu dotycz sprzeda y złomu po skasowanym autobusie, który był całkowicie wyeksploatowany w oparciu o ekspertyz rzeczoznawcy. Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci Plan ł czny okre lono w kwocie zł, jednak w IV kwartale zmniejszono go do kwoty zł. ródło obejmuje wpływy tytułem wieczystego u ytkowania: - od osób prawnych ,41 zł - bie ce - od osób fizycznych ,40 zł bie ce, 771,15 zł - zaległe Przypis na 2008 rok dla osób prawnych stanowił kwot ,79 zł. Prawie wszystkie osoby prawne na których ci ył obowi zek wpłaty za 2008 rok tytułem wieczystego u ytkowania dokonały ich (99,7 %) ,09 107, , ,96 102,7

16 Tylko cztery podmioty zalegaj z wpłatami na kwot 1.416,91 zł. (w tym jeden : 1.311,36 zł). Nadpłaty wyst piły w kwocie 1.029,36 zł. Osoby fizyczne to ródło dochodu za 2008 rok zrealizowały w 96,3%. 61 osób fizycznych zalega z wpłatami na ł czn warto 9.845,52 zł. Wobec wszystkich zalegaj cych prowadzi si post powanie egzekucyjne. Sprawy s u komornika i w s dzie. Zaległo ci na roku w tym ródle dochodu ł cznie wynosz ,43 zł i wzrosły w stosunku do 2007 roku o kwot 1.223,28 zł, tj. 12,2%. Nadpłaty ł czne stanowi kwot 1.211,86 zł. Wpływy z ró nych dochodów rodki pozyskano za wycen nieruchomo ci od osób, które zgłosiły ch nabycia mieszka na własno. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci Wi ksze ni planowano (18.000,00 zł) było zainteresowanie mieszka ców naszego miasta przekształceniem prawa własno ci, st d uzyskano o 18,8 % wi kszy wska nik planu. We wpływach s tak e uregulowane nale no ci na podstawie wcze niej wydanych decyzji ,57 122, ,26 118,8 4. Wpływy z opłat lokalnych zostały wykonane w wysoko ci ,90 zł i wzrosły w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwot ,38 zł. tj.13,1 %. ródło Kwota % planu Wpływy z opłaty targowej Uzyskane dochody z targowisk przedstawiaj si nast puj co: ,50 97,9 - Bazar Ko ciuszki ,00 zł - Zielony Rynek ,00 zł - RZK i OR ,00 zł -Targowica ,00 zł - wpływy na podstawie decyzji Burmistrza Miasta w stosunku do osób uchylaj cych si od wpłat do zarz dcy bazaru z tytułu opłat targowych ,50 zł Zawarte umowy z inkasentami okre laj termin wpłat na rachunek Gminy Miejskiej. Po III-ch kwartałach okre lony plan w kwocie ,00 zł maj c na uwadze dobry spływ rodków w tym ródle skorygowano do kwoty ,00 zł. Planowany wska nik został prawie osi gni ty. Istniej cy handel bazarowy, ilo handluj cych zza wschodniej granicy, jak równie handluj cych w tzw. handlu obwo nym (od trzech lat prawie na tym samym poziomie) oraz ponaglenia inkasenta do wpłaty nale no ci opłaty targowej pozwoliły po zmianach prawie osi gn planowan wielko. Na dzie roku wyst puje nale no od 2 inkasentów w kwocie ,30 zł (w 2007 roku ,00 zł) w tym zaległo 4.353,30 zł od 5 osób uchylaj cych si od wpłat do zarz dcy bazaru. W stosunku do tych osób toczy si post powanie egzekucyjne w Urz dzie Skarbowym na podstawie tytułów wykonawczych. Zaległo ci zmalały w stosunku do 2007 roku o 196,50 zł.

17 Wpływy z opłaty miejscowej 1.670,40 132,4 ródło dochodu realizowane przez hotele i przez kwatery prywatne od go ci korzystaj cych z usług noclegowych. Opłata w 2008 roku za jedn osob wynosiła 1,78 zł. Z tego tytułu wpłyn ło od: - Z-d Bud etowy OSiR Tomasovia - 878,92 zł - OSiR Tomasovia - 411,84 zł - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarz dzania Kryzysowego UM - 374,42 zł - z kwater prywatnych - 5,22 zł Podobnie jak przy opłacie targowej ze wszystkimi zawarta jest umowa okre laj ca warunki i terminy jej realizacji. Plan na 2008 rok był okre lony w kwocie 3.200,00 zł na poziomie wykonania za 2007 rok (4.818,82 zł) i liczono, e b dzie wzrost wpływów. Po analizie wykonania w tym ródle dochodu w trakcie roku plan zmniejszono do 1.262,00 zł i dlatego tak du y wska nik wykonania. Ten rok potwierdza wyra nie, i wpływy w opłacie miejscowej maj tendencj malej c w stosunku do lat poprzednich. Na dzie roku wyst puje nale no od inkasenta w kwocie 80,10 zł, które zgodnie z umow przekazał te rodki podobnie jak z opłaty targowej w m-cu styczniu 2009 roku. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ci urz dowe Zmiana przepisów spowodowała, i w 2007 roku zniesiono pobór tej opłaty tytułem m.in. wydawania wypisów i za wiadcze z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Wpływy z opłaty targowej i miejscowej s opłatami o typowo lokalnym charakterze. Stawki od kilku lat pozostawały na niezmienionym poziomie, co wynikało z zało onej przez samorz d polityki wspierania przedsi biorców. Jednak potrzeby bud etu miasta zmuszaj do podwy szania stawek opłat lokalnych i podatków, o których mowa wy ej, aby w ten sposób rozło y skutki wzrostu wydatków na społeczno lokaln. 5. Wpływy z ró nych dochodów to ł czna kwota 6.384,61 zł i s mniejsze w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwot 4.078,61 zł. tj. o 39,0 % S to dochody, które zgodnie z klasyfikacj bud etow zostały zakwalifikowane do paragrafu 0970 Wpływy z ró nych dochodów (bez jednostek bud etowych omówionych w pkt. 8) i wyst puj one w zał cznikach Nr 1 do cz ci opisowej sprawozdania w kilku pozycjach ze wzgl du, e dotycz ró nych działów i rozdziałów. Niskie wpływy w porównaniu do roku ubiegłego, gdy w 2007 roku w ramach tego paragrafu wyst piły wi ksze dochody okre lone w pkt a, b i c. ródło dochodu Kwota % planu Wpływy planowane: a) za terminow wpłat przez Urz d Miasta podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS za 2008 rok -658,96 zł b) za zwrot wydatków z ró nych tytułów dotycz cych roku ubiegłego 1.904,82 zł c) zwrot rodków za 2007 rok tytułem rozliczenia ko cowego za pobyt dzieci w Przedszkolach od Gminy Tomaszów Lubelski ,12 zł Wpływy nieplanowane: 4.275, ,71 116,8

18 - odsetki nie dopisane kontrahentom od wadiów -53,38 zł - ró nice kursowe -295,33 zł - inne rozliczenia finansowe ,00 zł 6. Odsetki od rodków finansowych gminy miejskiej gromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie ,61 zł tj.136,4% planu. Sytuacja finansowa roku 2008 pozwalała na to, by wolne rodki gromadzono na lokatach. S to odsetki od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych bie cych Urz du Miasta. Kwot planu w 2008 roku ustalono na bazie wykonania z lat poprzednich. Znacz co wi ksza kwota ni w roku ubiegłym z uwagi na wi ksze wolne rodki do lokowania z wydłu onym terminem. Dochód w tym ródle jest wi kszy w stosunku do 2007 roku o kwot ,22 zł tj. 76,1% 7. Wpływy z ró nych opłat to ł czna kwota ,93 zł i wzrosły w stosunku do wykonania do ubiegłego roku o kwot ,74 zł. tj. 20,1 %. ródło dochodu Kwota % planu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,06 161,9 Pobór tej opłaty wynika z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trze wo- ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy do kasy miejskiej za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych maj swoje przeznaczenie na wydatki zwi zane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W fazie planowania liczono, i b dzie to kwota zbli ona do wykonania z lat poprzednich. W trakcie roku plan zwi kszono o 1.000,00 zł do kwoty ,00 zł. Du a sprzeda alkoholu pozwoliła osi gn w tym ródle dochodu kwot wy sz ni planowano. Wpływy tytułem kosztów upomnienia ,88 203,9 ródło dochodu głównie uzale nione od ilo ci wystawionych upomnie za nieterminowe regulowanie nale nych podatków i opłat wobec Gminy Miejskiej. Wysoko kwoty jednego upomnienia w 2008 roku wynosiła 8,80zł. W ka dym roku pozycja trudna do trafnego ustalenia wła ciwej wielko ci. Wpływy z opłaty produktowej 3.077,99 153,9 Dysponent rodków Urz d Marszałkowski. Wpływy dla Gminy Miejskiej proporcjonalnie od ilo ci odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Zało ony plan w tym ródle dochodu w kwocie 2.000,00 zł okazał si za niski w stosunku do wpływów. Wpływy za wypisy i zmiany z ewidencji działalno ci gospodarczej ,00 143,0 S to dochody za wpisy i zmiany w ewidencji działalno ci gospodarczej. Pierwotnie plan okre lono na ,00 zł i w trakcie roku nie dokonano jego zmian. Ł czne wpłaty przedsi biorców prowadz cych działalno, umo liwiły nie tylko osi gni cie planu, ale go przekroczy o 43,0 %. Wpływy z opłat za koncesje i licencje Dochody nie obj te planem, w trakcie roku wpłyn ły rodki za licencje TAXI. 40,00-8. Dochody uzyskane przez jednostki bud etowe to kwota ,71 zł zmalały w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwot ,69 zł tj. 10,0 % głównie z powodu, i OSiR z dniem roku został zlikwidowany.

19 ródło dochodu Kwota % planu Miejska Słu ba Drogowa ,53 117,3 - dochody w zakresie sprzeda y materiałów z odzysku (rozbiórki chodników) ,70 zł - opłaty za parkowanie pojazdów przy ul. Łaszczowieckiej ,20 zł - za zaj cie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji ,01 zł - odsetki od rodków na rachunku bankowym 1.004,25 zł - dochody płatnika (terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS) 382,77 zł - refundacja przez Powiatowy Urz d Pracy prac społecznie u ytecznych ,60 zł Miejski O rodek Pomocy Społecznej (bez dochodów zwi zanych z ,39 105,1 realizacj zada zleconych omawianych w pkt 14) - dochody tytułem wiadczonych usług opieku czych ,89 zł. Skorzystało rednio miesi cznie 50 osób. Wykonawc tych usług był PCK o/tomaszów Lubelski. - dochody z tytułu odsetek od nienale nie pobranych wiadcze rodzinnych 319,80 zł - odsetki od zaliczki alimentacyjnej 67,14 zł - dochody z tytułu niesłusznie pobranych wiadcze rodzinnych 9.069,58zł - dochody za nienale nie pobrany dodatek mieszkaniowy 534,69 zł - odsetki od nienale nie pobranego dodatku mieszkaniowego 106,00 zł - dochody za nienale nie pobrane zasiłki stałe 180,57 zł - odsetki od rodków na rachunku bankowym 3.259,72 zł - dochody ze sprzeda y złomu (grzejniki) 190,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 (bez cz ci zysku Gospodarstwa Pomocniczego) ,04 101,6 Dochody dotycz : - sprzeda y złomu 155,00 zł - kwoty ryczałtowej z Gospodarstwa Pomocniczego działaj cego przy placówce i usług dla innych jednostek za dostarczon energi, wod i ogrzewanie ze wzgl du na wspólne urz dzenia przesyłowe ,00 zł - dochodów płatnika 465,00 zł - odsetek od rodków na r-ku bankowym 548,04 zł - rozlicze z lat ubiegłych 715,00 zł - cz ciowa wpłata za skradzione komputery 500,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 (bez cz ci zysku Gospodarstwa Pomocniczego) ,48 112,2 Dochody dotycz : - wpływów z usług za dostarczan energi, wod i ogrzewanie dla placówek, które s powi zane wspólnymi urz dzeniami przesyłowymi ,16 zł - dochodów płatnika 969,13 zł - wynajmu pomieszcze 3.283,52 zł - odsetek od rodków na r-ku bankowym 872,67 zł. Gimnazjum Nr 1 Dochody dotycz : - wpływów za dostarczanie energii, wody i ogrzewania dla placówek wynajmuj cych pomieszczenia ,92 zł - dochodów płatnika 717,75 zł - wynajmu pomieszcze 5.723,00 zł ,24 163,8

20 - odsetek od rodków na r- ku bankowym 585,57 zł. Gimnazjum Nr 2 Dochody dotycz : - dochodów płatnika - 398,00 zł - odsetek od rodków na r-ku bankowym - 623,83 zł O rodek Sportu i Rekreacji Tomasovia do roku (bez opłaty miejscowej uwzgl dniono przy opłatach lokalnych) z tego: 0830 Wpływy z usług - wynajem pokoi go cinnych ,36 zł - wynajem obiektów ,03 zł - organizacja imprez sportowych oraz przeprowadzanie meczy 1.660,00 zł - organizacja imprez rozrywkowych ,00 zł - usługi pralnicze 8,70 zł - sprzeda energii cieplnej 2.048,00 zł - sprzeda posiłków opodatkowanych ,00 zł - usługi transportowe 1.454,50 zł - inne (zwrot za rozmowy telefoniczne) 203,87 zł 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł Refundacja wynagrodze z Powiatowego Urz du Pracy 0920 Pozostałe odsetki Naliczone odsetki przez bank finansuj cy od rodków na rachunku bankowym 0970 Ró ne dochody Otrzymane rodki finansowe tytułem: Dofinansowania obozów przez osoby fizyczne Ponadto OSiR zrealizował dochody sklasyfikowane w dziale 758 rozdziale , z tego: - zwrócony podatek VAT z lat ubiegłych Jednostka bud etowa z dniem roku została zlikwidowana ,83 204, ,20 100, ,46 100, ,94 100,0 249,58 100, ,00 100, ,22 100,0 9. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych nale no ci stanowi cych dochód miasta ,67 zł w porównaniu do wykonania roku ubiegłego s wi ksze o kwot ,84 zł tj. o 462,1 % - głównie z tytułu wpłat odsetek obj tych hipotek. Wpływy dotycz zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Trudna pozycja do ustalenia trafnego planu, poniewa cz odsetek realizowanych jest przez Urz d Skarbowy na podstawie tytułów wykonawczych, cz bezpo rednio przez kas lub rachunek bankowy. Wiele osób skorzystało ze swoich uprawnie i zwróciło si do Burmistrza Miasta, o przesuni cie terminu płatno ci, wzgl dnie o ich umorzenie. Cz poda została załatwiona pozytywnie. Osoby fizyczne swoje zobowi zania wobec gminy płaciły nieterminowo, st d te odsetki od tej grupy podatników maj najwi kszy udział w wykonaniu w tym ródle dochodu. Nieco mniejszy wpływ odsetek jest od osób prawnych i wynika to z tego, i podmioty w 2008 roku regulowały swoje zaległo ci na mocy wcze niej wydanych decyzji. Ł czna kwota odsetek i opłat wynosi ,67 zł i z tego przypada na:

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 248, 211 * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM WST P Niestabilna sytuacja na współczesnym rynku pracy jest problemem

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY REJOWIEC FABRYCZNY CZERWIEC 2006 1 Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny Zespół Projektowy: Halina

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo