kredyty krajowe ,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której ustalono dochody w wysoko ci ,00 zł, za wydatki w kwocie ,00 zł. Zaplanowane przychody w wysoko ci ,00 stanowi miały: ródło Kwota kredyty krajowe ,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym ,00 bud etu miasta wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych Przypadaj ce do spłaty w roku bud etowym raty po yczek i kredytów długoterminowych okre lono w wysoko ci ,00 zł. Wielko dochodów okre lon w uchwale bud etowej ustalono w oparciu o przyj te stawki podatków i opłat lokalnych z uwzgl dnieniem ich realizacji na poziomie lat poprzednich, a tak e inne dochody przypisane przez dysponentów rodków jak równie realizowane przez Urz dy Skarbowe (głównie US w Tomaszowie Lubelskim). W trakcie roku bud etowego dokonano zmian jak ni ej: Wyszczególnienie Zwi kszenia Zmniejszenia Persaldo W planie dochodów , , ,00 W planie wydatków , , ,00 W planie przychodów , , ,00 W planie rozchodów , ,00 Uwzgl dniaj c powy sze zmiany na dzie roku plan wynosił: Dochody ,00 Przychody ,00 Wydatki ,00 Rozchody ,00 Wykonanie bud etu miasta Wyszczególnienie Kwota % wykonania Dochody ,79 102,3 Wydatki ,80 94,7 Ró nica dochodów nad wydatkami stanowi nadwy k bud etu za 2008 rok w wysoko ci ,99 zł. Struktur dochodów miasta w oparciu o poszczególne ródła ich pochodzenia przedstawiono w zał czniku Nr 1, pn. Wykonanie dochodów bud etu miasta za 2008 rok. Ni ej przedstawiam dochody w wersji ogólnej. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 rok Wykonanie za 2008 rok % 1. Dochody własne , ,13 105,8 2. Dotacje celowe z tego na : , ,13 94,3

2 - zadania własne gminy , ,87 94,3 - zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej , ,53 94,4 - zadania realizowane na podstawie porozumie , ,97 90,7 z organami administracji rz dowej - zadania realizowane na podstawie porozumie , ,07 97,3 mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego - otrzymane z funduszy celowych , ,69 92,6 3. Dotacje rozwojowe , ,38 98,6 4. Subwencja ogólna z tego : , ,00 100,0 - cz o wiatowa , ,00 100,0 5. rodki ze ródeł pozabud etowych , ,48 108,6 6. rodki z bud etu Unii Europejskiej , ,67 102,6 I. Razem dochody , ,79 102,3 II. Przychody , ,59 100,0 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym bud etu miasta wynikaj ca z rozlicze kredytów i po yczek z lat ubiegłych , ,59 100,0 Ogółem , ,38 102,2 Cz dochodów miasta pobieranych jest przez Urz dy Skarbowe (głównie przez Urz d Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim ,91 zł, (2007 r ,46 zł). rodki finansowe przekazywane s na rachunek Gminy Miejskiej w okre lonych ustaw terminach. ródło dochodów Kwota wykonania % podatek dochodowy od osób prawnych ,97 85,9 podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie ,85 97,0 karty podatkowej odsetki od podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych opłacony 551,26 110,3 w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn ,70 109,9 podatek od czynno ci cywilnoprawnych (od osób prawnych) ,00 124,0 odsetki od podatku od czynno ci cywilnoprawnych (od osób prawnych) 8,26 - podatek od czynno ci cywilnoprawnych (od osób fizycznych) ,10 144,6 odsetki od podatku od spadków i darowizn i podatku od czynno ci 779,90 - cywilnoprawnych (od osób fizycznych) Razem ,04 114,1 Udział dochodów bud etu miasta realizowanych przez Urz dy Skarbowe stanowi 2,5% ogółu wykonanych dochodów. Przy opracowaniu bud etu ka dorazowo wnikliwie analizuje si ka de ródło dochodu realizowane przez Urz dy Skarbowe. S to pozycje trudne do okre lenia jakie faktyczne wpływy mog by w danym roku z powy szych tytułów podatkowych. Z powy szego zestawienia wynika, e ł cznie dochody uzyskano na poziomie 114,1 % (po korekcie zwi kszenia planu w trakcie roku bud etowego) i w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwot ,11 zł tj. o 4,6 %.

3 Stan zadłu enia i nadpłat na dzie roku wykazany w sprawozdaniach Urz du Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim) wynosi: ródło Zadłu enia Nadpłata podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w , ,66 formie karty podatkowej podatek od czynno ci cywilnoprawnych (od osób fizycznych) 393,36 865,10 podatek od czynno ci cywilnoprawnych (od osób prawnych) 3,00 podatek od spadków i darowizn 6.383,00 Razem , ,76 w tym zaległo ci ,16 Kolejn grup dochodów stanowi transfery z bud etu pa stwa - dotacje (równie z funduszy celowych), subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W bud ecie naszej Gminy Miejskiej dotacje i rekompensaty od dysponentów rodków (bez dotacji od jednostek samorz du terytorialnego) zostały wykonane w 2007 roku w wysoko ci ,06 zł, tj. 94,3 % planu, co stanowi 15,1 % ogółem wykonanych dochodów bud etu. W 2007 roku była to kwota ,20 zł, tj.15,3 %. W ramach ł cznej kwoty dotacji otrzymano: ródło dotacji Kwota wykonania % do ogółu dochodów dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych i inwestycyjnych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej dotacje i rekompensaty otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych ,53 11, ,87 3, ,97 0, ,69 0,3 W stosunku do roku ubiegłego była to kwota dotacji wi ksza o ,86 zł, głównie dotacji na zadania własne. Dotacje celowe na zadania zlecone ł cznie w kwocie ,53 zł, z tego : Dotacje celowe na zadania zlecone bie ce w kwocie ,53 zł obejmuj rodki otrzymane dla: Podmiot realizuj cy zadania finansowe, dotycz klasyfikacji i jej przeznaczenie Kwota MOPS - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre ,15 wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne MOPS - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,27 MOPS - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze ,10 MOPS - wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia ,08 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 UM - Urz dy wojewódzkie ,00 realizacja zada z zakresu administracji rz dowej przez USC i Wydział Spraw Obywatelskich i Zarz dzania Kryzysowego z przeznaczeniem na płace i pochodne UM - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 3.115,00 prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców UM Rolnictwo i łowiectwo 85,75 na zwrot cz ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (84,07 zł) oraz pokrycie kosztów post powania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez miasto (1,68 zł). UM - Obrona cywilna 299,18 na zadania w zakresie obrony cywilnej UM Obrona narodowa 1.800,00 na wydatki zwi zane z organizacj i przeprowadzeniem szkolenia obronnego i sfinansowanie kosztów akcji kurierskiej UM - Pozostała działalno w dziale Ochrona zdrowia 300,00 na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni spełniaj cy kryteria dochodowe. Kwota dotacji celowych na zadania zlecone bie ce w porównaniu do 2007 roku była mniejsza o ,08 zł, głównie z faktu, e w 2007 roku otrzymali my wi ksz dotacj ( ,92 zł) na wiadczenia rodzinne, zaliczk alimentacyjn, poniewa w tej dotacji były rodki na tworzenie i wyposa enie stanowiska dla obsługi tego typu zada zleconych. W ramach dotacji celowej na zadania zlecone inwestycyjne w kwocie zł Miejski O rodek Pomocy Społecznej jako jednostka bud etowa realizuj ca te zadania zakupiła kserokopiark do działu wiadcze rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Dotacje celowe na zadania własne bie ce w kwocie ,87 zł obejmuj rodki otrzymane na: Podmiot realizuj cy zadania finansowe, dotycz klasyfikacji i jej przeznaczenie Kwota MOPS - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,46 rentowe MOPS - O rodki pomocy społecznej (na utrzymanie placówki) ,00 MOPS - Pozostała działalno (do ywianie w stołówkach dzieci z placówek ,00 o wiatowych) Plan dotacji w kwocie ,00 zł został okre lony przez dysponenta rodków tj ,00 Wojewod Lubelskiego z przeznaczeniem na realizacj zadania nauczanie j zyka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. rodki te rozdysponowano nast puj co: Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł Urz d Miasta ,00 zł (utworzono rezerw z uwagi na zawy on wysoko dotacji przez dysponenta rodków). W wyniku rozliczenia dotacji przyznanej na ów cel wynika, i została ona wykorzystana w kwocie ,00 zł z tego: Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł. Wojewoda przeznaczył dotacje w kwocie jak wy ej i nie dokonywał korekty planu do faktycznie kwoty przekazanej.

5 UM Pozostała działalno z działu O wiata i wychowanie dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umow z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania okre lonej pracy UM Pomoc materialna dla uczniów pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuj cej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najubo szych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej za m-ce IX, X, XI i XII 2008 roku. Przyznana na t pomoc dotacja w kwocie ,00 zł została w pełni wykorzystana. zakup podr czników dla dzieci rozpoczynaj cych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej. Przyznan na ów cel kwot ,00 zł rozdysponowano dla: Przedszkole Samorz dowe Nr 1 269,00 zł Przedszkole Samorz dowe Nr 2 956,00 zł Przedszkole Samorz dowe Nr 5 210,00 zł Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł W wyniku ko cowego rozliczenia dotacji na cel wskazany przez Wojewod Lubelskiego wynika, i wykorzystano dotacj w pełnej wysoko ci. realizacja zadania z Programu Rz dowego wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzie y w 2008 roku pn. Aktywizacja jednostek samorz du terytorialnego, by wesprze działanie maj ce na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzie y ze szkół i przedszkoli miasta Tomaszów Lubelski ,45 zł , ,45 Kwota dotacji celowych na zadania własne bie ce w porównaniu do 2007 roku była wi ksza o ,95 zł. Dotacje celowe na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej w kwocie ,97 zł obejmuj rodki finansowe otrzymane dla : Kwota UM z przeznaczeniem na realizacj zadania z zakresu utrzymania cmentarza 1.000,00 wojennego zgodnie z zawartym porozumieniem. W 2007 roku na ów cel rodki z bud etu pa stwa były w tej samej wielko ci. na dofinansowanie zadania pn. Mi dzynarodowa współpraca szkół i wymiana ,97 młodzie y. W zakresie tego zadania realizowano projekt pn. Co kraj, to obyczaj. Dysponent rodków - Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na ów cel plan dotacji był okre lony na zł, nie w pełni był wykorzystany, gdy rodki miały ci le okre lony cel. W porównaniu do roku ubiegłego kwota dotacji na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej jest wi ksza o ,97 zł tj. rodki z MEN. Wielko dotacji w bud ecie miasta została okre lona na podstawie otrzymanych decyzji od dysponentów rodków (Urz d Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Zamo ciu, Ministerstwo Edukacji Narodowej). Były one przekazywane sukcesywnie na konto Gminy Miejskiej.

6 Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada bie cych w ł cznej kwocie ,69 zł obejmuj rodki nale ne od: PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysoko ci ,00 zł (dotyczy podatku od nieruchomo ci od osób prawnych), w 2007 roku była to kwota ,00 zł. Natomiast rodki w wysoko ci 8.089,96 zł za po rednictwem Gminy Miejskiej w formie dotacji otrzymały placówki o wiatowe na ich wnioski, z tego: na dofinansowanie programu Młodzi Ekolodzy zł, z tego : po zł : Przedszkole Nr 1, Nr 2 i Nr 5, na dofinansowanie programu EKO Miasto Tomaszów Lubelski 4.489,96 z tego: - Szkoła Podstawowa Nr 2 733,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 3 700,00 zł - Gimnazjum Nr 1 733,00 zł - Gimnazjum Nr 2 734,00 zł - Przedszkole Nr 1 700,00 zł - Przedszkole Nr 2 700,00 zł - Przedszkole Nr 5 189,96 zł Dysponentem rodków był Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Ponadto w trakcie roku zawarto umow z Polsko Litewskim funduszem Wymiany młodzie y na realizacj projektu Co kraj to obyczaj, by wesprze działania maj ce na celu zorganizowanie wypoczynku młodzie y. Na plan ,00 zł wykorzystano rodki w kwocie ,73 zł. Kolejnym transferem z bud etu pa stwa, który zasilał dochody miasta w 2008 roku jest subwencja ogólna. Planowana na 2008 rok subwencja ogólna dla miasta Tomaszowa Lubelskiego została ustalona według zasad okre lonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 ze zmianami). Minister Finansów pismem z dnia roku poinformował, i dla miasta Tomaszowa Lubelskiego okre lono subwencje w kwocie ,00 zł. W trakcie roku dokonywano zmian planu i ostatecznie wpłyn ła po korekcie kwota ,00 zł, tj. 100,0 % planu co stanowi 26,3 % ogółem wykonanych dochodów i w porównaniu do wykonania roku ubiegłego jest wi ksza o kwot ,00 zł tj. o 8,0 %. ródło dochodu I. Cz wyrównawcza, z tego: - kwota podstawowa jest uzale niona od wska nika dochodów podatkowych na jednego mieszka ca w naszej gminie (891,44 zł) w porównaniu ze wska nikiem dla wszystkich gmin (954,74 zł). Brak w bud ecie miasta w 2008 roku. (przekroczenie dochodów na jednego mieszka ca o 13,08 zł ( 92 % x 954,74 = 878,36) kwota uzupełniaj ca jest uzale niona od g sto ci zaludnienia w gminie w porównaniu z g sto ci zaludnienia w kraju. Brak w bud ecie miasta w 2008 roku. II. Cz równowa ca - otrzymuj gminy w celu uzupełnienia dochodów w zwi zku ze zmian finansowania zada (na wypłat dodatków mieszkaniowych) III. Cz o wiatowa W fazie planowania okre lono subwencj dla naszego miasta na podstawie pisma Ministra Finansów w kwocie ,00 zł. W trakcie roku bud etowego zwi kszono subwencj dla Gminy Miejskiej o Kwota ,00

7 kwot ,00 zł z tego: ,00 zł na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr ,00 na wzrost rednich wynagrodze nauczycieli z uwzgl dnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. IV. rodki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy po zmianie systemu finansowania zada brak z bud ecie miasta. - Ministerstwo Finansów w 2008 roku nale n subwencj ogóln przekazywało: - cz o wiatow - w równych ratach miesi cznych, z których rata za marzec wynosiła 2/13 ogólnej kwoty cz ci o wiatowej w terminie do 25 dnia miesi ca poprzedzaj cego miesi c wypłaty wynagrodze. Minister Finansów poinformował pismem z dnia roku, i dla miasta Tomaszowa Lubelskiego planowana na 2008 rok wielko dochodu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie ,00 zł. Przekazana informacja na 2008 rok o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewa dochody podatkowe planowane s w bud ecie pa stwa na podstawie szacunków i prognoz. W zwi zku z powy szym, faktyczne dochody gminy mog by wi ksze lub mniejsze od tych wielko ci. W trakcie roku dokonywano korekty planu, gdy wykonanie wpływów z podatku za III kwartały 2008 roku wskazywało, i zało ony plan zostanie przekroczony. Ostatecznie okre lony plan w kwocie ,00 zł, został wykonany w wysoko ci ,00 zł, tj. 107,1 % planu co stanowi 26,0 % wykonania ogółu dochodów. Wzorem roku poprzedniego uzyskano w 2008 roku wpływy w tym ródle dochodu w stosunku do pierwotnie zało onego planu okre lonego przez Ministra Finansów. Nawet go przekroczono o kwot ,00 zł, a do pierwotnie zało onego planu przez Ministra Finansów wykonanie było wi ksze o ,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego wpływy do bud etu miasta z tego tytułu wzrosły o kwot ,00 zł, tj. o 10,6 %, za wpływy roku 2007 do 2006 wzrosły o ,00 zł tj. 17,6%. Analizuj c wykonanie tego ródła dochodów w latach ubiegłych mo emy stwierdzi, e były one ni sze od planu okre lonego przez Ministra Finansów do 2005 roku. Natomiast od 2005 roku plan pierwotny został przekroczony o kwot ,00 zł za 2005 rok, ,00 zł za 2006 rok, ,00 zł za 2007 rok i ,00 zł za 2008 rok. Wpływy z podatku od osób fizycznych s najwa niejszym ródłem dochodów Miasta stanowi 26,0 % ogółem dochodów wykonanych za 2008 rok. ci galno PIT obecnie jest bardzo wysoka i co najwa niejsze, i mamy do czynienia z ci gł tendencj wzrostow w tym zakresie. Jest to bardzo korzystna tendencja (dynamiczny nominalny i realny wzrost dochodów z udziałów w podatkach bud etu pa stwa) wiadcz ca o wzro cie potencjału społeczno- gospodarczego miasta oraz poziomu zamo no ci społecze stwa. Trwały charakter tego wzrostu był elementem wzmacniaj cym własny potencjał finansowy miasta. Udziały Gminy Miejskiej we wpływach bud etu pa stwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku wynosiły 36,49 % i przekazywane były z centralnego rachunku bie cego bud etu pa stwa w terminie do 10 dnia nast puj cego miesi ca, za za miesi c grudzie zaliczkowo, a wyrównanie za ten miesi c jak wy ej.

8 Bud et miasta zasiliły tak e rodki otrzymane z zewn trz poza wymienionymi wy ej w ł cznej kwocie ,55 zł co stanowi 0,4 % ogółu dochodów i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwi kszyły si o ,39 zł tj. o 29,2 % głównie tytułem mniejszych wpłat dobrowolnych okre lonych w pkt 2. 1) Dotacje celowe i pomoc finansowa otrzymane na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego to kwota ł czna ,07 zł, (za 2007 rok ,16 zł) z tego: ródło dochodu Dochody przekazane przez Gmin Tomaszów Lub. i Gmin Susiec tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolach Samorz dowych z terenu Gminy Rada Miejska wyraziła zgod (podejmuj c uchwał ) na przyjmowanie dzieci z terenu Gminy i upowa niła Zarz d Miasta do zawarcia w tej sprawie porozumie. Kwota wykonana dotyczy refundacji kosztów utrzymania dzieci z Gminy Tomaszów Lub. w Przedszkolu Nr ,52 zł i z Gminy Susiec w Przedszkolu Nr ,55 zł). Niepełne wykonanie planu jest podyktowane tym, e Gmina Tomaszów Lubelski przekazała nale ne rodki za II-gie półrocze po dokonaniu rozliczenia rocznego. Zapisy umowy obligowały j do wpłaty zaliczkowej. Dochody uzyskane od Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub - zgodnie z zawartym porozumieniem z 1 grudnia 1999 roku w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej zada powiatowych w zakresie gromadzenia i udost pnienia zbiorów na rzecz powiatu tomaszowskiego. Na ów cel przekazano w 2008 roku kwot ,00 zł - Tomaszowskiemu Domowi Kultury przyznana została w 2008 roku kwota ,00zł z przeznaczeniem na wykonanie zada publicznych w zakresie kultury na obszarze powiatu tomaszowskiego. Równie i na powy sz okoliczno zawarto porozumienie w dniu 1 grudnia 1999 roku. - w trakcie roku na podstawie stosownych Uchwał Rady przyj to pomoc finansow udzielon przez Rad Powiatu w formie dotacji celowej w kwocie : 2.000,00 zł na zakup wyposa enia dla Harcówki Komendy Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim, 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów i sprz tu muzycznego dla grupy artystycznej Odsetki działaj cej przy Tomaszowskim Domu Kultury. Kwota 2.904, ,00 2) rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin ze ródeł pozabud etowych stanowiły kwot ,48 zł (za 2007 rok ,00 zł). ródło dochodu Kwota - Dysponentem rodków byli mieszka cy miasta i podmioty prowadz ce działalno ,00 na terenie miasta, którzy tytułem dobrowolnych wpłat zasilili konto Gminy Miejskiej z przeznaczeniem na zakup materiałów na remonty ci gów pieszych wzdłu ich posesji - Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Zamo ciu zasiliło konto naszego 5.607,48 Miasta tytułem dofinansowania zadania pn. Co kraj to obyczaj - Urz d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzib w Warszawie ,00 dofinansował zadanie upowszechniaj ce tradycj walk o niepodległo inscenizacj bitwy pod Tomaszowem maj cej miejsce we wrze niu 1939 roku.

9 W 2008 roku r-k bankowy Gminy Miejskiej zasiliły na wniosek Urz du Miasta rodki z bud etu Unii Europejskiej. Na podstawie decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego przyznano dotacj w kwocie ,67 zł (3.425,10 EURO) na wspieranie działa maj cych na celu ł czenie miast bli niaczych w ramach programu wspólnotowego Europa dla obywateli. Równie Miejski O rodek Pomocy Społecznej zawarł umow z Samorz dem Województwa Lubelskiego na realizacj projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Aktywno, współpraca, integracja drog do osi gni cia yciowej samodzielno ci współfinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,38 zł. Ł cznie z bud etu Unii Europejskiej przyznano kwot ,05 zł, która stanowi 0,2% ogółu wykonanych dochodów Trzeba stwierdzi, e liczba wniosków, które zło ono o dofinansowanie zada bie cych jak i inwestycyjnych z ró nej dziedziny była du a, jednak instytucje, które je weryfikowały z ró nych przyczyn niezale nych od wnioskodawcy ich nie zaakceptowały. Liczmy, e rodki które otrzymali my na dwa programy, o których mowa wy ej przerw barier trudno ci i rok 2009 b dzie łaskawszy dla naszego Miasta w tym zakresie. Dochody własne gminy, które wpłyn ły bezpo rednio do kasy miejskiej lub za po rednictwem jednostek organizacyjnych gminy miejskiej w 2008 roku wynosz ,09 zł, ich udział do ogółu dochodów wynosi 29,5 % (w 2007 roku : ,91 zł 30,3%) z tego: ródło dochodu Kwota 1. Wpływy z podatków ,12 2. Wpływy z opłaty skarbowej ,05 3. Dochody z maj tku gminy ,02 4. Wpływy z opłat lokalnych ,90 5. Wpływy z ró nych dochodów 6.384,61 6. Odsetki od rodków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach ,61 bankowych 7. Wpływy z ró nych opłat ,93 8. Dochody uzyskane przez jednostki bud etowe ,71 9. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych nale no ci stanowi cych dochód miasta ( bez odsetek US) , Wpłaty od zakładów bud etowych , Wpływy od jednostek bud etowych cz ci zysku od gospodarstw pomocniczych 2.167, Dochody z kar pieni nych i grzywien , Dochody z innych tytułów 5.889, Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz ,93 innych zada zleconych ustawami W stosunku do wykonania roku ubiegłego dochody własne wy ej wskazane wzrosły o kwot ,95 zł tj. o 4,4 %.Ogółem dochody gminy za rok 2008 zostały wykonane powy ej planu. Poni ej przedstawia si uzasadnienie wyników:

10 1. Wpływy z podatków ,12 zł i w stosunku do wykonania roku ubiegłego wzrosły o kwot ,87 zł tj. o 7,0 %. ródło dochodu Kwota % planu I. Podatki od osób prawnych z tego: ,12 100,7 Podatek od nieruchomo ci Podatek nale ny za cały 2008 rok wg deklaracji zwolnie z woli Rady i korekt zło onych na dzie roku wynosi ,00 zł. Do planu na 2008 rok przyj to kwot ,00 zł uwzgl dniaj c zatory płatnicze w tym ródle dochodu. W trakcie roku dokonano zwi kszenia planu o kwot ,00 zł do kwoty ,00 zł. Na roku nale no ci w tym ródle dochodu wynosiły ,92 zł (zaległo ci stanowiły kwot ,02 zł) w tym obj te hipotek ,30 zł. Wpłaty bie ce w tym ródle dochodu wynosz kwot ,28 zł, tytułem zaległo ci wpłacono ,32 zł (w tym hipoteka ,30 zł), za zwrócono rodki w wysoko ci ,78 zł. W kwocie ,32 zł mie ci si kwota 750,00 zł potr cona z wierzytelno ci podatnika. Osoby prawne uregulowały podatek za 2008 rok w 99,5 %. Na roku nale no ci ł cznie wynosz kwot ,20 zł w tym zaległo ci ,30 zł (obj te hipotek ,80 zł). Nale no ci dotycz ni ej wymienionych osób prawnych: ,52 100,7 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 46,00 zł 2. Tomex ,00 zł 3. PPHU BETTA S-ka z o.o ,10 zł 4. Przedsi biorstwo Usługowo-Handlowe Polmot ,70 zł 5. WSK Tomaszów Lub. S-ka z o.o ,90 zł 6. Tomaszowskie P-stwo Budowlane Tombud ,00 zł 7. Syndyk Masy Upadło ci TPB Tombud ,30 zł 8. Handlowa S-ka W grzyn S-ka jawna ,60 zł 9. Tomrol S-ka z o.o ,60 zł 10. PRODREM 5.066,00 zł 11. Cech Rzemiosła i Przedsi biorczo ci 276,00 zł Jednostki wymienione w pozycji 1,2,9 i 11 swoj nale no uregulowały w m-cu I 2009 roku. Podmioty wymienione w poz. 6 i 7 s w likwidacji. Obecnie nie mam wi kszego wpływu na windykacj nale no ci ze wzgl du na długotermino - procedury upadło ciowe. Na wniosek podmiotu okre lonego w pkt 5 rozło ono na raty zaległo ci z uwagi na wyst puj ce trudno ci finansowe. WSK wpłaca okre lone transze podatku w terminach wynikaj cych z decyzji. W stosunku do pozostałych podmiotów toczy si post powanie w Urz dzie Skarbowym wystawione tytuły wykonawcze, sprawy u komornika i w s dzie. Powy sze fakty potwierdzaj, i kondycja niektórych podmiotów w/w działaj cych w naszym mie cie jest trudna. Kwota nale no ci jest wysoka i wynosi z hipotek ,20 zł ale z drugiej strony cieszy fakt, gdy ma ona tendencj malej c w stosunku do roku ubiegłego ( ,92 zł). Zaległo ci wynosz ,30 zł ale one maj tendencj wzrostow do roku ubiegłego ( ,02 zł).

11 Nadpłaty w tym ródle dochodów wynosz 8.535,80 zł. Wzrost zaległo ci w podatku od nieruchomo ci dotyczy podmiotów wymienionych w pkt 4 i 7, które miały zaległo ci wobec Gminy Miejskiej w latach poprzednich. Podatek od nieruchomo ci (od osób prawnych i fizycznych) jest najwy szym dochodem z podatków lokalnych. Jest jednym z najwa niejszych ródeł wpływów (16,4% ogółu wykonanych dochodów) i jednocze nie najwi ksz pozycj z bud ecie, na któr Miasto ma bezpo redni wpływ (ustalaj c stawki oraz przyznaj c ulgi i zwolnienia). Podatek rolny 433,80 100,0 Podatek le ny 699,00 100,0 Podatek od rodków transportowych Podatek nale ny za cały 2008 rok wg deklaracji i korekt zło onych na dzie roku wynosi kwot ,50 zł. Do planu przyj to kwot ,00 zł, w trakcie roku dokonywano korekty i plan ustalono w kwocie ,00 zł. Wykonano plan w kwocie ,50 zł tj. 101,3 %, z tego wpłaty bie ce stanowi ,50 zł za tytułem zaległo ci wpłacono kwot 1.698,00 zł. Osoby prawne uregulowały podatek za 2008 rok w wysoko ci 96,6 %. Podobnie jak w podatku od rodków transportowych od osób fizycznych była skuteczna windykacja zaległo ci. Nale no ci z lat ubiegłych na roku wyniosły ,18 zł. Stan zadłu enia na dzie roku wynosi ,68 zł, które stanowi zaległo, za nadpłaty wynosz kwot 159,00 zł. Jednostki, na których ci ył obowi zek podatkowy na 2008 rok uregulowały wobec Gminy Miejskiej swoje zobowi zania za wyj tkiem: 1. Tomaszowskie Przedsi biorstwo Budowlane Tombud ,00 zł jest w stanie likwidacji 2. Przedsi biorstwa Usługowo-Handlowego Anzet S-ka z o.o ,68 zł 3. Anzet TRANS Sp. z o.o. 946,00 zł 4. AGROS Z i R Wo S-ka Jawna 2.010,00 zł 5. PPKS 812,00 zł 6. PHU PLUS Spółka Jawna ,00 zł 7. PHU POLMOT 183,00 zł 8. Magnum S.C. Wi niewski i Głowacki 1.329,00 zł Podmioty wymienione w pkt 5-8 uregulowały swoje zobowi zania do dnia sporz dzenia sprawozdania. Nale no ci w kwocie ,68 zł na dzie roku wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o ,50 zł tj. o 17,6 %.Główn przyczyn tego wzrostu jest wyst pienie zaległo ci na koniec roku od nowych podmiotów, które zostały uregulowane na dzie sporz dzenia sprawozdania z wykonania bud etu miasta za 2008 rok. Zaległo ci z podatków zniesionych Wpłata podatku od nieruchomo ci obj tego hipotek wynosi kwot ,30 zł. W tym paragrafie w formie zaległo ci na roku wyst puje kwota ,80 zł, która obj ta jest hipotek i dotyczy podatku od nieruchomo ci od osób prawnych (2 osoby prawne) ,50 101, ,30 90,2

12 Wpływ podatków od osób prawnych wskazanych powy ej zmalał w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwot ,61 zł tj. o 1,7 %. Ta sytuacja wynika z faktu, e 2007 roku PPKS wpłaciło zaległo ci z 2006 roku tytułem podatku od rodków transportu w kwocie ,80zł. II. Podatki od osób fizycznych z tego: ,00 102,9 Podatek od nieruchomo ci Podatek nale ny za cały rok 2008 w/g wydanych decyzji oraz zwolnie z woli Rady i skorygowanych deklaracji w trakcie roku wynosi kwot ,07 zł. Tytułem wpłat bie cych wpłyn ła kwota ,46 zł, zaległych ,03 zł (w tym z hipoteki ,80 zł), za zwrócono kwot w wysoko ci 7.577,30 zł. Osoby fizyczne tytułem tego podatku za 2008 rok wywi zali si w 98,9%. Trudno ci płatnicze wyst puj u osób fizycznych, o czym potwierdza fakt, i stan nale no ci na dzie roku wynosi ,71 zł, z tego zaległo ci ,71 zł w tym obj te hipotek na kwot ,00 zł. Nadpłaty wynosz 181,10 zł. W nale no ciach widnieje kwota 2.346,00 zł, na któr wydano decyzje o odroczenia wpłaty podatku dla 2 podatników. W stosunku do zalegaj cych wystawiono upomnienia, nast pnie tytuły wykonawcze przesłano do Urz du Skarbowego w Tomaszowie Lub. Nale y stwierdzi, i Urz d Skarbowy coraz cz ciej dokonuje zwrotu tytułów wykonawczych a tym samym umarza post powanie egzekucyjne, gdy dany podatnik nie posiada maj tku. Jest to ródło dochodu, w którym zaległo ci w stosunku do roku 2007 zmalały o ,74 zł tj. o 44,1%. Zaległo ci te posiadaj osoby fizyczne, które prowadz (b d prowadziły) działalno gospodarcz i oni głównie maj najwi kszy udział w wielko ci zadłu enia na dzie roku. Plan w tym ródle dochodu okre lono w kwocie ,00 zł. Został wykonany w 101,4 %. Opłata od posiadania psów Podj ta Uchwała Rady Miasta w sprawie wysoko ci stawek opłaty od posiadania psów na 2008 rok poza ustaw zwalnia w 50% (stawki podatku) emerytów i rencistów posiadaj cych samodzielne gospodarstwa domowe od jednego psa na gospodarstwo. Z tej ulgi skorzystali uprawnieni podatnicy. Systematyczna aktualizacja podatników na podstawie listy szczepie psów, spowodowała, i wystawiono decyzje dla tych osób, które uchylały si od dobrowolnego płacenia opłaty za posiadanie psa. Pomimo tych działa nie uzyskano planu w 2008 roku pierwotnie okre lonego na kwot ,00 zł. Po zmniejszeniu planu do kwoty ,00 zł wykonano go w kwocie ,00 zł tj. 101,9 % planu, z tego wpłaty bie ce ,50 zł, za wpłaty zaległe stanowiły kwot 1.384,50 zł. Opłata od posiadania psów nale na na cały rok 2008 po korektach to kwota ,00 zł. Z danych liczbowych wynika, e to ródło zostało wykonane w 95,6 %.Na zalegaj cych z lat ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze do Urz du Skarbowego. Na zaległo z 2008 roku zostały wydane decyzje w sprawie okre lenia wysoko ci zaległo ci podatkowej z tytułu opłaty od posiadania psów, upomnienia i tytuły wykonawcze. Nale no ci w tym ródle dochodu na roku ł cznie wynosz kwot 1.760,00zł, w tym zaległo ci 1.660,00 zł, za nadpłaty stanowi 70,00 zł. W kwocie nale no ci jest 100,00 zł tytułem wydania decyzji o przesuni ciu wpłaty dla 1 podatnika ,39 101, ,00 101,9

13 Nale y stwierdzi, i zało ony pierwotnie plan na 2008 rok okazał si za wysoki w stosunku do mo liwo ci wpływów w tym ródle dochodów. Podatek le ny ladowa pozycja w bud ecie miasta. Wyliczenie tego podatku na 2008 rok po korektach wyniosło kwot 1.475,00 zł. Spływ rodków w tym ródle to głównie wpłaty bie ce ,94 zł, tytułem zaległo ci wpłacono 87,00 zł. Zaległo ci na dzie roku wynosz 180,76 zł i zmniejszyły si do roku ubiegłego kwot 11,94 zł. Równie podj to czynno ci egzekucyjne wobec podatników, którzy zalegaj w płatno ciach podatku le nego. Podatek le ny za 2008 rok wykonano w 94,9 %. Podatek rolny Cena yta uchwalona przez Wysok Rad w wysoko ci 52,00 zł za 1q była podstaw ustalenia nale no ci podatku rolnego za 2008 rok (przypis po korekcie) ,00 zł. Do planu przyj to kwot ,00 zł uwzgl dniaj c zatory płatnicze, które wyst puj i w tym ródle. Tytułem zaległo ci w 2008 roku wpłyn ła kwota 1.270,60 zł, za wpłaty bie ce to kwota ,77 zł. Na dzie roku stan zaległo ci wynosi 4.715,77 zł. Nadpłaty wynosz 227,00 zł. Zaległo ci zwi kszyły si w stosunku do roku ubiegłego o kwot 1.638,85 zł. Podj to czynno ci egzekucyjne w stosunku do tych, którzy uchylili si od terminowej wpłaty powy szego podatku. Podatek rolny za 2008 rok wykonano w 95,6 %. Podatek od rodków transportowych Pierwotnie zało ono plan w kwocie ,00 zł, który zakładał równie spływ zaległo ci z lat ubiegłych. W trakcie roku analizowano to ródło dochodu i ustalono, i wpływy w tym ródle dochodu pozwol osi gn planowany wska nik. Przypis na 2008 rok (po korekcie) wynosi ,00 zł. Nale no ci z lat ubiegłych na roku wynosiły ,58 zł w tym zaległo ci ,58 zł. W 2008 roku wpłacono tytułem zaległych podatków kwot ,50 zł (w tym 250,00 zł przez potr cenie z wierzytelno ci podatnika), za wpłaty bie ce zamkn ły si kwot ,00 zł. Stan zadłu enia na dzie roku wynosi ,08 zł w tym zaległo ci ,38 zł. Nadpłaty stanowi kwot 374,00 zł. W stosunku do wszystkich podatników słu by finansowe wystawiły stosowne decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze Urz d Skarbowy b dzie dokonywał egzekucji. Zaległo ci na dzie roku wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o kwot ,80 zł tj. o 6,5 %. W nale no ciach jest kwota ,70 zł, na któr wydano decyzje o odroczeniu wpłaty podatku dla 3 podatników. Podatnicy z bie cego podatku za 2008 rok wywi zali si w 88,1 %. Zaległo ci z podatków zniesionych W tym paragrafie w formie zaległo ci wyst puje kwota ,00 zł (2 podatników), która obj ta jest hipotek i dotyczy podatku od nieruchomo ci od osób fizycznych (omówiono wy ej przy podatku od nieruchomo ci). W roku 2007 w tym ródle był wpływ kwoty ,80 zł tytułem podatku od nieruchomo ci od osób fizycznych, który był obj ty hipotek ,94 99, ,37 115, ,50 110, ,80 100,2

14 Wpływ podatków od osób fizycznych wskazanych powy ej wzrósł w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwot ,48 zł tj. o 23,0 % głównie z wpływu podatku obj tego hipotek. Komornik rozliczył sprzedane nieruchomo ci obj te hipotek. 2. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysoko ci ,05 zł tj. 100,0 % planu i wzrosły w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwot ,32 zł tj. o 4,0 %. Obecnie dochód z opłaty skarbowej głównie wpływa bezpo rednio na rachunek Gminy Miejskiej. W fazie planowania bud etu miasta okre lono plan w kwocie ,00 zł w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego i w trakcie roku nie dokonywano jego korekty, gdy wykonanie za III-y kwartały sugerowało, i osi gnie si rodki w wysoko ci takiej jak okre lał plan pierwotny. Okazało si, e wpływ rodków w tym ródle był taki jak si spodziewano. Jedn z przyczyn takich wpływów jest to, e w roku 2008 podobnie jak i w latach ubiegłych miał miejsce fakt sprowadzania samochodów z zagranicy, które podlegały opłacie skarbowej. Przy okre leniu planu zało ono, i powy sza okoliczno b dzie miała takie rozmiary w 2008 roku. Stan faktyczny potwierdził te okoliczno ci i był korzystny dla bud etu miasta. Ponadto było na tym samym poziomie co w 2007 roku innych transakcji, które podlegały opłacie skarbowej w 2008 roku. Plan okazał si trafny w stosunku do mo liwo ci wpływów w tym ródle dochodu. 3. Dochody z maj tku gminy ,02 zł i zmalały w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwot zł. tj. 15,3 %. Przyczyn tego faktu s mniejsze wpływy ze sprzeda y mienia komunalnego w stosunku do roku ubiegłego o kwot ,81 zł. ródło Kwota % planu Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu ,89 108,1 Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Na te dochody składa si czynsz dzier awny płacony przez osoby prawne i fizyczne za dzier aw gruntów, wynajem nieruchomo ci pod ich działalno ci gospodarcze. Wi kszo umów zawartych jest na okres jednego roku i wygasaj z ko cem miesi ca grudnia. Po tym okresie s odnawiane i aktualizowane. Z analizy wpływów w tym ródle dochodów po III-ch kwartałach wynikało, i zało ony plan w kwocie ,00zł powinien by wykonany, dlatego te nie dokonywano jego korekty. Faktyczny wpływ rodków okazał si nieco wi kszy ni zało ono w planie. Stan nale no ci brutto na roku wynosi kwot ,15 zł, które s zaległo ci (nast pił spadek do 2007 roku o kwot 1.143,67 zł), z tego zaległo ci dotycz ce roku: ,32 zł (20 dłu ników) do ,83 zł (5 dłu ników) Wobec zalegaj cych, którzy nie ui cili zobowi za, wystosowano wezwanie do zapłaty, toczy si post powanie w s dzie i komornika zmierzaj ce do pozyskania rodków. Nadpłaty w tym ródle dochodu wynosz 515,02 zł. Wpływy z usług Wykonanie dochodów w tym ródle dochodów obejmuje wpływy za : ,25 116,1 dozór i sprz tanie Madrat

15 ogrzewanie gazowe i elektryczne wywóz nieczysto ci stałych i płynnych oraz dostaw wody Dochody wy ej okre lone wpływaj na konto Gminy Miejskiej tytułem wiadczonych usług w powy szym zakresie na podstawie zawartych umów z podmiotami, które wynajmuj nieruchomo ci pod ich działalno ci gospodarcze. W 2008 roku uzyskano ponadplanowe wpływy w tym ródle dochodu i nale y tłumaczy to faktem, i plan okre lono za mały w stosunku do wpływów. Na roku nale no wynosi od 2-ch dłu ników kwot 2.819,14 zł, która jest zaległo ci. Nadpłaty stanowi kwot 273,80 zł. W stosunku do zalegaj cych podj to kroki zmierzaj ce do wyegzekwowania nale no ci, w wyniku czego zaległo ta została uregulowana. Do ko ca 2007 roku wpływy te w ci gu roku były uznawane jako zwrot wydatków. Od stycznia 2008 roku (zgodnie z wyja nieniami RIO) s zaliczane do dochodów. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci Uzyskano rodki z tytułu: - sprzeda y mieszka (16) ,00 zł - sprzeda y nieruchomo ci 5.488,83 zł - nabycie prawa wieczystego u ytkowania nieruchomo ci I-sza opłata roczna 4.893,92 zł - zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za zwrot nieruchomo ci ,66 zł Ujemne dochody w tym punkcie wynikaj z tego, e w 2008 roku zwrócono jednej osobie nienale nie dokonan w 2006 roku wpłat na podstawie decyzji, która w wyniku post powania odwoławczego nigdy nie stała si prawomocna (wyrok NSA w Warszawie). Okre lony plan w kwocie ,00 zł w trakcie roku bud etowego korygowano zmniejszaj c go do kwoty ,00 zł. Planowane do sprzeda y nieruchomo ci: - przy ulicy Petera i eromskiego (terenu po byłym basenie) nie zostały sfinalizowane. Wszystkie podane wy ej transakcje sprzeda y zostały zrealizowane uzyskuj c zadowalaj ce wpływy i w ten sposób osi gni to wy szy wska nik planu po korekcie. Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych Wpływy w tym ródle dochodu dotycz sprzeda y złomu po skasowanym autobusie, który był całkowicie wyeksploatowany w oparciu o ekspertyz rzeczoznawcy. Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci Plan ł czny okre lono w kwocie zł, jednak w IV kwartale zmniejszono go do kwoty zł. ródło obejmuje wpływy tytułem wieczystego u ytkowania: - od osób prawnych ,41 zł - bie ce - od osób fizycznych ,40 zł bie ce, 771,15 zł - zaległe Przypis na 2008 rok dla osób prawnych stanowił kwot ,79 zł. Prawie wszystkie osoby prawne na których ci ył obowi zek wpłaty za 2008 rok tytułem wieczystego u ytkowania dokonały ich (99,7 %) ,09 107, , ,96 102,7

16 Tylko cztery podmioty zalegaj z wpłatami na kwot 1.416,91 zł. (w tym jeden : 1.311,36 zł). Nadpłaty wyst piły w kwocie 1.029,36 zł. Osoby fizyczne to ródło dochodu za 2008 rok zrealizowały w 96,3%. 61 osób fizycznych zalega z wpłatami na ł czn warto 9.845,52 zł. Wobec wszystkich zalegaj cych prowadzi si post powanie egzekucyjne. Sprawy s u komornika i w s dzie. Zaległo ci na roku w tym ródle dochodu ł cznie wynosz ,43 zł i wzrosły w stosunku do 2007 roku o kwot 1.223,28 zł, tj. 12,2%. Nadpłaty ł czne stanowi kwot 1.211,86 zł. Wpływy z ró nych dochodów rodki pozyskano za wycen nieruchomo ci od osób, które zgłosiły ch nabycia mieszka na własno. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci Wi ksze ni planowano (18.000,00 zł) było zainteresowanie mieszka ców naszego miasta przekształceniem prawa własno ci, st d uzyskano o 18,8 % wi kszy wska nik planu. We wpływach s tak e uregulowane nale no ci na podstawie wcze niej wydanych decyzji ,57 122, ,26 118,8 4. Wpływy z opłat lokalnych zostały wykonane w wysoko ci ,90 zł i wzrosły w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwot ,38 zł. tj.13,1 %. ródło Kwota % planu Wpływy z opłaty targowej Uzyskane dochody z targowisk przedstawiaj si nast puj co: ,50 97,9 - Bazar Ko ciuszki ,00 zł - Zielony Rynek ,00 zł - RZK i OR ,00 zł -Targowica ,00 zł - wpływy na podstawie decyzji Burmistrza Miasta w stosunku do osób uchylaj cych si od wpłat do zarz dcy bazaru z tytułu opłat targowych ,50 zł Zawarte umowy z inkasentami okre laj termin wpłat na rachunek Gminy Miejskiej. Po III-ch kwartałach okre lony plan w kwocie ,00 zł maj c na uwadze dobry spływ rodków w tym ródle skorygowano do kwoty ,00 zł. Planowany wska nik został prawie osi gni ty. Istniej cy handel bazarowy, ilo handluj cych zza wschodniej granicy, jak równie handluj cych w tzw. handlu obwo nym (od trzech lat prawie na tym samym poziomie) oraz ponaglenia inkasenta do wpłaty nale no ci opłaty targowej pozwoliły po zmianach prawie osi gn planowan wielko. Na dzie roku wyst puje nale no od 2 inkasentów w kwocie ,30 zł (w 2007 roku ,00 zł) w tym zaległo 4.353,30 zł od 5 osób uchylaj cych si od wpłat do zarz dcy bazaru. W stosunku do tych osób toczy si post powanie egzekucyjne w Urz dzie Skarbowym na podstawie tytułów wykonawczych. Zaległo ci zmalały w stosunku do 2007 roku o 196,50 zł.

17 Wpływy z opłaty miejscowej 1.670,40 132,4 ródło dochodu realizowane przez hotele i przez kwatery prywatne od go ci korzystaj cych z usług noclegowych. Opłata w 2008 roku za jedn osob wynosiła 1,78 zł. Z tego tytułu wpłyn ło od: - Z-d Bud etowy OSiR Tomasovia - 878,92 zł - OSiR Tomasovia - 411,84 zł - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarz dzania Kryzysowego UM - 374,42 zł - z kwater prywatnych - 5,22 zł Podobnie jak przy opłacie targowej ze wszystkimi zawarta jest umowa okre laj ca warunki i terminy jej realizacji. Plan na 2008 rok był okre lony w kwocie 3.200,00 zł na poziomie wykonania za 2007 rok (4.818,82 zł) i liczono, e b dzie wzrost wpływów. Po analizie wykonania w tym ródle dochodu w trakcie roku plan zmniejszono do 1.262,00 zł i dlatego tak du y wska nik wykonania. Ten rok potwierdza wyra nie, i wpływy w opłacie miejscowej maj tendencj malej c w stosunku do lat poprzednich. Na dzie roku wyst puje nale no od inkasenta w kwocie 80,10 zł, które zgodnie z umow przekazał te rodki podobnie jak z opłaty targowej w m-cu styczniu 2009 roku. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ci urz dowe Zmiana przepisów spowodowała, i w 2007 roku zniesiono pobór tej opłaty tytułem m.in. wydawania wypisów i za wiadcze z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Wpływy z opłaty targowej i miejscowej s opłatami o typowo lokalnym charakterze. Stawki od kilku lat pozostawały na niezmienionym poziomie, co wynikało z zało onej przez samorz d polityki wspierania przedsi biorców. Jednak potrzeby bud etu miasta zmuszaj do podwy szania stawek opłat lokalnych i podatków, o których mowa wy ej, aby w ten sposób rozło y skutki wzrostu wydatków na społeczno lokaln. 5. Wpływy z ró nych dochodów to ł czna kwota 6.384,61 zł i s mniejsze w stosunku do wykonania roku ubiegłego o kwot 4.078,61 zł. tj. o 39,0 % S to dochody, które zgodnie z klasyfikacj bud etow zostały zakwalifikowane do paragrafu 0970 Wpływy z ró nych dochodów (bez jednostek bud etowych omówionych w pkt. 8) i wyst puj one w zał cznikach Nr 1 do cz ci opisowej sprawozdania w kilku pozycjach ze wzgl du, e dotycz ró nych działów i rozdziałów. Niskie wpływy w porównaniu do roku ubiegłego, gdy w 2007 roku w ramach tego paragrafu wyst piły wi ksze dochody okre lone w pkt a, b i c. ródło dochodu Kwota % planu Wpływy planowane: a) za terminow wpłat przez Urz d Miasta podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS za 2008 rok -658,96 zł b) za zwrot wydatków z ró nych tytułów dotycz cych roku ubiegłego 1.904,82 zł c) zwrot rodków za 2007 rok tytułem rozliczenia ko cowego za pobyt dzieci w Przedszkolach od Gminy Tomaszów Lubelski ,12 zł Wpływy nieplanowane: 4.275, ,71 116,8

18 - odsetki nie dopisane kontrahentom od wadiów -53,38 zł - ró nice kursowe -295,33 zł - inne rozliczenia finansowe ,00 zł 6. Odsetki od rodków finansowych gminy miejskiej gromadzonych na rachunku bankowym zostały wykonane w kwocie ,61 zł tj.136,4% planu. Sytuacja finansowa roku 2008 pozwalała na to, by wolne rodki gromadzono na lokatach. S to odsetki od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych bie cych Urz du Miasta. Kwot planu w 2008 roku ustalono na bazie wykonania z lat poprzednich. Znacz co wi ksza kwota ni w roku ubiegłym z uwagi na wi ksze wolne rodki do lokowania z wydłu onym terminem. Dochód w tym ródle jest wi kszy w stosunku do 2007 roku o kwot ,22 zł tj. 76,1% 7. Wpływy z ró nych opłat to ł czna kwota ,93 zł i wzrosły w stosunku do wykonania do ubiegłego roku o kwot ,74 zł. tj. 20,1 %. ródło dochodu Kwota % planu Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,06 161,9 Pobór tej opłaty wynika z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trze wo- ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy do kasy miejskiej za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych maj swoje przeznaczenie na wydatki zwi zane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W fazie planowania liczono, i b dzie to kwota zbli ona do wykonania z lat poprzednich. W trakcie roku plan zwi kszono o 1.000,00 zł do kwoty ,00 zł. Du a sprzeda alkoholu pozwoliła osi gn w tym ródle dochodu kwot wy sz ni planowano. Wpływy tytułem kosztów upomnienia ,88 203,9 ródło dochodu głównie uzale nione od ilo ci wystawionych upomnie za nieterminowe regulowanie nale nych podatków i opłat wobec Gminy Miejskiej. Wysoko kwoty jednego upomnienia w 2008 roku wynosiła 8,80zł. W ka dym roku pozycja trudna do trafnego ustalenia wła ciwej wielko ci. Wpływy z opłaty produktowej 3.077,99 153,9 Dysponent rodków Urz d Marszałkowski. Wpływy dla Gminy Miejskiej proporcjonalnie od ilo ci odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Zało ony plan w tym ródle dochodu w kwocie 2.000,00 zł okazał si za niski w stosunku do wpływów. Wpływy za wypisy i zmiany z ewidencji działalno ci gospodarczej ,00 143,0 S to dochody za wpisy i zmiany w ewidencji działalno ci gospodarczej. Pierwotnie plan okre lono na ,00 zł i w trakcie roku nie dokonano jego zmian. Ł czne wpłaty przedsi biorców prowadz cych działalno, umo liwiły nie tylko osi gni cie planu, ale go przekroczy o 43,0 %. Wpływy z opłat za koncesje i licencje Dochody nie obj te planem, w trakcie roku wpłyn ły rodki za licencje TAXI. 40,00-8. Dochody uzyskane przez jednostki bud etowe to kwota ,71 zł zmalały w stosunku do wykonania ubiegłego roku o kwot ,69 zł tj. 10,0 % głównie z powodu, i OSiR z dniem roku został zlikwidowany.

19 ródło dochodu Kwota % planu Miejska Słu ba Drogowa ,53 117,3 - dochody w zakresie sprzeda y materiałów z odzysku (rozbiórki chodników) ,70 zł - opłaty za parkowanie pojazdów przy ul. Łaszczowieckiej ,20 zł - za zaj cie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji ,01 zł - odsetki od rodków na rachunku bankowym 1.004,25 zł - dochody płatnika (terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS) 382,77 zł - refundacja przez Powiatowy Urz d Pracy prac społecznie u ytecznych ,60 zł Miejski O rodek Pomocy Społecznej (bez dochodów zwi zanych z ,39 105,1 realizacj zada zleconych omawianych w pkt 14) - dochody tytułem wiadczonych usług opieku czych ,89 zł. Skorzystało rednio miesi cznie 50 osób. Wykonawc tych usług był PCK o/tomaszów Lubelski. - dochody z tytułu odsetek od nienale nie pobranych wiadcze rodzinnych 319,80 zł - odsetki od zaliczki alimentacyjnej 67,14 zł - dochody z tytułu niesłusznie pobranych wiadcze rodzinnych 9.069,58zł - dochody za nienale nie pobrany dodatek mieszkaniowy 534,69 zł - odsetki od nienale nie pobranego dodatku mieszkaniowego 106,00 zł - dochody za nienale nie pobrane zasiłki stałe 180,57 zł - odsetki od rodków na rachunku bankowym 3.259,72 zł - dochody ze sprzeda y złomu (grzejniki) 190,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 (bez cz ci zysku Gospodarstwa Pomocniczego) ,04 101,6 Dochody dotycz : - sprzeda y złomu 155,00 zł - kwoty ryczałtowej z Gospodarstwa Pomocniczego działaj cego przy placówce i usług dla innych jednostek za dostarczon energi, wod i ogrzewanie ze wzgl du na wspólne urz dzenia przesyłowe ,00 zł - dochodów płatnika 465,00 zł - odsetek od rodków na r-ku bankowym 548,04 zł - rozlicze z lat ubiegłych 715,00 zł - cz ciowa wpłata za skradzione komputery 500,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 3 (bez cz ci zysku Gospodarstwa Pomocniczego) ,48 112,2 Dochody dotycz : - wpływów z usług za dostarczan energi, wod i ogrzewanie dla placówek, które s powi zane wspólnymi urz dzeniami przesyłowymi ,16 zł - dochodów płatnika 969,13 zł - wynajmu pomieszcze 3.283,52 zł - odsetek od rodków na r-ku bankowym 872,67 zł. Gimnazjum Nr 1 Dochody dotycz : - wpływów za dostarczanie energii, wody i ogrzewania dla placówek wynajmuj cych pomieszczenia ,92 zł - dochodów płatnika 717,75 zł - wynajmu pomieszcze 5.723,00 zł ,24 163,8

20 - odsetek od rodków na r- ku bankowym 585,57 zł. Gimnazjum Nr 2 Dochody dotycz : - dochodów płatnika - 398,00 zł - odsetek od rodków na r-ku bankowym - 623,83 zł O rodek Sportu i Rekreacji Tomasovia do roku (bez opłaty miejscowej uwzgl dniono przy opłatach lokalnych) z tego: 0830 Wpływy z usług - wynajem pokoi go cinnych ,36 zł - wynajem obiektów ,03 zł - organizacja imprez sportowych oraz przeprowadzanie meczy 1.660,00 zł - organizacja imprez rozrywkowych ,00 zł - usługi pralnicze 8,70 zł - sprzeda energii cieplnej 2.048,00 zł - sprzeda posiłków opodatkowanych ,00 zł - usługi transportowe 1.454,50 zł - inne (zwrot za rozmowy telefoniczne) 203,87 zł 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł Refundacja wynagrodze z Powiatowego Urz du Pracy 0920 Pozostałe odsetki Naliczone odsetki przez bank finansuj cy od rodków na rachunku bankowym 0970 Ró ne dochody Otrzymane rodki finansowe tytułem: Dofinansowania obozów przez osoby fizyczne Ponadto OSiR zrealizował dochody sklasyfikowane w dziale 758 rozdziale , z tego: - zwrócony podatek VAT z lat ubiegłych Jednostka bud etowa z dniem roku została zlikwidowana ,83 204, ,20 100, ,46 100, ,94 100,0 249,58 100, ,00 100, ,22 100,0 9. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych nale no ci stanowi cych dochód miasta ,67 zł w porównaniu do wykonania roku ubiegłego s wi ksze o kwot ,84 zł tj. o 462,1 % - głównie z tytułu wpłat odsetek obj tych hipotek. Wpływy dotycz zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Trudna pozycja do ustalenia trafnego planu, poniewa cz odsetek realizowanych jest przez Urz d Skarbowy na podstawie tytułów wykonawczych, cz bezpo rednio przez kas lub rachunek bankowy. Wiele osób skorzystało ze swoich uprawnie i zwróciło si do Burmistrza Miasta, o przesuni cie terminu płatno ci, wzgl dnie o ich umorzenie. Cz poda została załatwiona pozytywnie. Osoby fizyczne swoje zobowi zania wobec gminy płaciły nieterminowo, st d te odsetki od tej grupy podatników maj najwi kszy udział w wykonaniu w tym ródle dochodu. Nieco mniejszy wpływ odsetek jest od osób prawnych i wynika to z tego, i podmioty w 2008 roku regulowały swoje zaległo ci na mocy wcze niej wydanych decyzji. Ł czna kwota odsetek i opłat wynosi ,67 zł i z tego przypada na:

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0

Strona 1. zał. Nr 1. do Uchwały Nr III/12/14. z dnia 29 grudnia 2014r. DOCHODY BUDŻETU na 2015rok. w tym zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 0,0 zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo