UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LV/1224/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 poz. 594, zm.: poz 645, poz. 1318, zmiana z 2014, poz 379) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2013 poz. 595, zm.: poz 645, zmiana z 2014r, poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 885, zm.: poz 938, 1646, z 2014r. poz. 379), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z 16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (z późn. zm. 1) ), wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości zł zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości zł, w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł. zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości zł, w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł. zgodnie z tabelą nr 2. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości zł zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł. zgodnie z tabelą nr Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł. zgodnie z tabelą nr 3. ; 3) 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości zł. 2. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytów bankowych w wysokości zł oraz wolne środki w wysokości zł. ; 4) 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości zł. ; 5) 5 otrzymuje brzmienie: 1) RMG XLIX/1075/14 z dnia RMG L/1114/14 z dnia RMG LII/1148/14 z dnia RMG LIII/1195/14 z dnia Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 1

2 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł, 1) na zadania bieżące w wysokości zł, w tym na: a) pomoc dla repatriantów zł; b) wydatki jednostek pomocniczych zł; c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł; ; 6) w 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł a) podmiotowe zł, w tym: dla instytucji kultury zł, b) przedmiotowe zł c) celowe zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł a) podmiotowe zł; b) celowe zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. ; 7) 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł. ; 8) w 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych: a) dochody zł, b) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. ; 9) 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, ; 10) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 11) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 12) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały. 14) Zmiany do Tabeli nr 2 określa Tabela nr 2 do niniejszej uchwały. 15) Zmiany do Tabeli nr 3 określa Tabela nr 3 do niniejszej uchwały. 16) Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w Tabeli nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 2

3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/1224/14 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z dnia r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA NA 2014 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Lp. Plan po zmianie Plan po zmianie BURSA GDAŃSKA GIMNAZJUM NR 1 GIMNAZJUM NR 2 GIMNAZJUM NR 8 GIMNAZJUM NR 9 GIMNAZJUM NR 10 GIMNAZJUM NR 11 GIMNAZJUM NR 12 GIMNAZJUM NR 19 GIMNAZJUM NR 20 GIMNAZJUM NR 25 GIMNAZJUM NR 26 GIMNAZJUM NR 29 GIMNAZJUM NR 48 PAŁAC MŁODZIEŻY PRZEDSZKOLE NR 1 PRZEDSZKOLE NR 2 PRZEDSZKOLE NR 4 PRZEDSZKOLE NR 5 PRZEDSZKOLE NR 7 PRZEDSZKOLE NR 8 PRZEDSZKOLE NR 9 PRZEDSZKOLE NR 11 PRZEDSZKOLE NR 12 PRZEDSZKOLE NR 15 PRZEDSZKOLE NR 16 PRZEDSZKOLE NR 17 PRZEDSZKOLE NR 20 PRZEDSZKOLE NR 21 PRZEDSZKOLE NR 22 PRZEDSZKOLE NR 23 PRZEDSZKOLE NR 24 PRZEDSZKOLE NR 28 Nazwa jednostki budżetowej Dochody Plan 2014 r. Wydatki Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 4

5 PRZEDSZKOLE NR 31 PRZEDSZKOLE NR 32 PRZEDSZKOLE NR 33 PRZEDSZKOLE NR 34 PRZEDSZKOLE NR 35 PRZEDSZKOLE NR 39 PRZEDSZKOLE NR 41 PRZEDSZKOLE NR 42 PRZEDSZKOLE NR 43 PRZEDSZKOLE NR 44 PRZEDSZKOLE NR 46 PRZEDSZKOLE NR 48 PRZEDSZKOLE NR 49 PRZEDSZKOLE NR 51 PRZEDSZKOLE NR 52 PRZEDSZKOLE NR 54 PRZEDSZKOLE NR 57 PRZEDSZKOLE NR 58 PRZEDSZKOLE NR 59 PRZEDSZKOLE NR 60 PRZEDSZKOLE NR 62 PRZEDSZKOLE NR 63 PRZEDSZKOLE NR 64 PRZEDSZKOLE NR 66 PRZEDSZKOLE NR 67 PRZEDSZKOLE NR 71 PRZEDSZKOLE NR 73 PRZEDSZKOLE NR 74 PRZEDSZKOLE NR 75 PRZEDSZKOLE NR 81 PRZEDSZKOLE NR 84 PRZEDSZKOLE NR 85 PRZEDSZKOLE NR 86 PRZEDSZKOLE NR 87 PRZEDSZKOLE NR 88 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 SZKOŁA PODSTAWOWA NR Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 5

6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40 PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72 PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77 SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM" ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 6

7 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 4 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33 ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27 ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28 SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM Razem Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/1224/14 Rady Miasta Gdańska z dnia r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/1040/13 Rady Miasta Gdańska z dnia r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2014 ROKU RODZAJ DOTACJI Dział Rozdział Treść Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych OGÓŁEM DOTACJE OGÓŁEM: w tym GMINA : PODMIOTOWA Nazwa podmiotu Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gdańska Szkoła Podstawowa GLO Gdańsk, ul. Małomiejska II Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Kartuska Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA Gdańsk, ul. Ogarna Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 8

9 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Polanki III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Waryńskiego Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES Gdańsk, ul. Zakopiańska 37a Podstawowa Szkoła GEDANENSIS Gdańsk, ul. Dworska Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Gdańsk, ul. Słowackiego Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza Gdańsk, ul. Pilotów Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle Gdańsk, ul. Słowackiego Niepubliczna SP Nasza Szkoła z Przedszkolem Gdańsk, ul. Ciołkowskiego Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Gdańsk, ul. Osiek 11/ British International School Gdańsk, ul. Jagiellońska Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym HAPPY KIDS OSOWA Gdańsk, ul. Oriona Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku Gdańsk, ul. Sucha Szkoła Podstawowa dla chłopców "FREGATA" Gdańsk, ul. Cystersów Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr Gdańsk, ul. Worcela 44a Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 9

10 Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" Gdańsk, ul. Porębskiego "FREGATA" Szkoła Podstawowa dla dziewcząt Gdańsk, ul. Cystersów Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI Gdańsk, ul. Pistowska Szkoła Podstawowa Nr Gdańsk, ul. Miałki Szlak Szkoła Podstawowa Gdańsk, ul. Kalinowa Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gdańska Szkoła Podstawowa GLO Gdańsk, ul. Małomiejska II Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Kartuska I Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Polanki III Społeczna Szkoła Podstawowa STO Gdańsk, ul. Waryńskiego Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK" Gdańsk, ul. Słowackiego Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza Gdańsk, ul. Pilotów Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa Gdańsk, ul. Osiek 11/ British International School Gdańsk, ul. Jagiellońska Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa "OLIMPIJCZYK" Gdańsk, ul. Porębskiego Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 10

11 Przedszkola Niepubliczne Wesołe Przedszkole Gdańsk, ul. mjr M. Słabego Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan Gdańsk, ul. Piotrkowska 35 B/37 A Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek Gdańsk, ul. Pomorska Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole Gdańsk, ul. Rysia Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara Gdańsk, ul. Chałubińskiego Przedszkole Niepubliczne Stokrotka Gdańsk, ul. Arkońska Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" Gdańsk, ul. Westy Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko Gdańsk, ul. Orfeusza Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja Gdańsk, ul. Płocka Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką Gdańsk, ul. Pachołów Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole Gdańsk, ul. Wieżycka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem Gdańsk, ul. Ciołkowskiego Przedszkole Niepubliczne im. Panienka z Okienka Gdańsk, ul. Bednarska Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 11

12 Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie Gdańsk, ul. Junony Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Gdańsk, ul. Pólnicy Niepubliczne Przedszkole Trzynastka Gdańsk, ul. Startowa Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek Niepubliczne Gdańsk, Przedszkole ul. Diany 9Krasnal Izabela Brzoskowska Hańska Gdańsk, ul. Żuławska Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu Gdańsk, ul. B. Czecha Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty Gdańsk, ul. Alfa Liczmańskiego 16/ Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerbca Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy Gdańsk, ul. Ławnicza Niepubliczne Przedszkole im. prof. Klementyny Świcowej Gdańsk, ul. Dębinki 0 0 Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj Gdańsk, ul. Marusarzówny Przedszkole Delfinek Gdańsk, ul. Jabłońskiego Przedszkole Niepubliczne w Oliwie Gdańsk, ul. Cystersów Gdańskie Przedszkole Lingwista Gdańsk, ul. Św. Barbary Niepubliczne Przedszkole Arka Noego Gdańsk, ul. Wawelska Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 12

13 Przedszkole Niepubliczne Sokrates Gdańsk, ul. Zakopiańska 37 A Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina Gdańsk, ul. Siedleckiego Przedszkole Niepubliczne Fregata Gdańsk, ul. Startowa 4 A Przedszkole Wielka Przygoda Gdańsk, ul. Ujeścisko Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek Gdańsk, ul. Wczasy Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris" Gdańsk, ul. Brygidki Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego Gdańsk, Grunwaldzka Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza Gdańsk, ul. Pułaskiego Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św.teresy od Dzieciątka Jezus Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich Niepubliczne Przedszkole Gedanensis Gdańsk, ul.dworska Niepubliczne Przedszkole HAPPY KIDS OSOWA Gdańsk, ul. Oriona Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT Gdańsk, ul. Cieszyńskiego Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek Gdańsk, ul. Balcerskiego Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 13

14 Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI Gdańsk, ul. Worcella 44 a Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO Gdańsk, ul. Chrzanowskiego 6 lok Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA Gdańsk, ul. Malczewskiego Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE Gdańsk, ul. Trzy Lipy Niepubliczne Przedszkole "MINIMONTESSORII GEM" Gdańsk, ul. Beskidzka COGITO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIEBOROWSKA Przedszkole Niepubliczne ZIELONA DOLINA Niepubliczne Przedszkole Sportowe OLIMPIJCZYK Gdańsk, ul. Porębskiego Przedszkole PRELUDIUM Niepubliczne Przedszkole Muzyczne MAŁY SKARB Niepubliczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA Niepubliczne Przedszkole Kota Edwarda Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Logopedyczne "MEGAMOCNI" Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "FANTAZJA- JASIEŃ" Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 14

15 International Preschool of Gdańsk - Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku Przedszkole "MARTOLANDIA NA MORENIE" Przedszkole Montessori BAMBINI Przedszkole "EDU-MALUSZEK" Niepubliczne Przedszkole "LEONARDO" Przedszkole Fahrenheita Przedszkole Niepubliczne LEW LEON Przedszkole ŻYRAFA Niepubliczne Przedszkole START Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA Przedszkole Niepubliczne KRÓLEWSTWO FANTAZJI CALINECZKA Przedszkole Niepubliczne Niepubliczne Przedszkole BIAŁY KOTEK OLIWA Przedszkole Niepubliczne MĄDRY MIŚ Chrześcijańskie Przedszkole MONTESSORI Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw POZYTYWKA przy Urzędzie Marszałkowskim MALI PRZYJACIELE Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MORSKIE Przedszkole Niepubliczne Przedszkole Sióstr Elżbietanek Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle Przedszkola specjalne Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi LASKI Przedszkole dla dzieci niedowidzących ze sprzężeniem Inne formy wychowania przedszkolnego Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 15

16 Alfalfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 26/ Niepubliczny Punkt Przedszkolny BAJKOWE WZGÓRZE Niepubliczny Punkt Przedszkolny DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko Gdańsk, ul. Orfeusza Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori Gdańsk, ul. Anny Jagiellonki 34/ Punkt Przedszkolny Popołudniowe Centrum Zabawy w Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze Gdańsk, ul. 3 Brygady Szczerbca Dwujęzyczne Przedszkolaki Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańsk, ul. Królowej Jadwigi Niepubliczny Punkt Przedszkolny MISIOWY RAJ Gdańsk, ul. Niedźwiednik Zespół Wychowania Przedszkolnego Gdańskie Okienka Przedszkolne Gdańsk, ul. Stryjewskiego 28, ul. Smoluchowskiego 11, ul. Ubocze 3, ul. Miałki Szlak 74, ul. Kępna Niepubliczny Punkt Przedszkolny CHATKA PUCHATKA Niepubliczny Punkt Przedszkolny ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA SREBRNA KOTWICA - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańsk, ul. Srebrniki Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 16

17 ZIELONA BANDERA - Niepubliczny Punt Przedszkolny Gdańsk, ul. Chłopska KOLOROWY PUNKT PRZEDSZKOLNY w Matemblewie Gdańsk, ul. Grudzińskiego Punkt Przedszkolny PERŁOWA BUSOLA Gdańsk, ul. Na Ubocze Niepubliczny Punkt Przedszkolny "START" Gdańsk, ul. Fundamentowa Niepubliczny Punkt Przedszkolny WZGÓRZE PUCHATKA Niepubliczny Punkt Przedszkolny HULA HOP Niepubliczny Punkt Przedszkolny STEP BY STEP Punkt Przedszkolny "EUREKA" Niepubliczny Punkt Przedszkolny ZIELONO MI Punkt Przedszkolny "OLUSIA" Gdańsk, ul. Borówkowa Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY Gdańsk, ul. Piotrkowska 37B Niepubliczny Punkt Przedszkolny TYGRYSKOWA KRAINA Niepubliczny Punkt Przedszkolnmy KLUB MALUCHA Punkt Przedszkolny SZKRABOLANDIA Punkt Przedszkolny SOTIS British International School Gdańsk Niepubliczny Punkt Przedszkolny KLUB PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOWA ZUZU Radosny Zakątek - punkt przedszkolny 0 0 Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 17

18 Niepubliczny Punkt Przedszkolny GDAŃSKA KAMIENICZKA MONTESORI Niepubliczny Punkt Przedszkolny SMYK Niepubliczny Punkt Przedszkolny MALI PRZYJACIELE Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁA WYSPA BAŚNIOWA AKADEMIA Niepubliczny Punkt Przedszkolny AKADEMIA MAŁEGO EUROPEJCZYKA punkt przedszkolny Gimnazja Gdańskie Gimnazjum SP GLO II Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk, ul. Kartuska I Społeczne Gimnazjum STO Gdańsk, ul. Polanki III Społeczne Gimnazjum STO Samodz.Koło Teren Gdańsk, ul. Waryńskiego Stowarzyszenie Szkoły GEDANENSIS Gdańsk, ul. Towarowa Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle Gdańsk, ul. Słowackiego OLPI Gimnazjum Progr.Indywidual Gdańsk, ul. Polanki 124/ Gimnazjum OŚWIATA LINGWISTA Gdańsk, ul. Malczewskiego Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańsk, ul. Osiek 11/ Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku Gdańsk, ul. Osiek 11/ Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 18

19 AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych Gdańsk, ul. Rajska 4E/ Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji Gdańsk, ul. Chłopska Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 26/ Katolickie Gimnazjum im. Św. Wojciecha Gdańsk, ul. Piecewska Zespół Szkół Katolickich im. Św.Kazimierza GIMNAZJUM PUBL Gdańsk, ul. Pilotów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Miejski Teatr Miniatura Gdański Teatr Szekspirowski Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gdański Archipelag Kultury Galerie i biura wystaw artystycznych Gdańska Galeria Miejska Centra kultury i sztuki Klub Żak Pozostałe instytucje kultury Europejskie Centrum Solidarności Instytut Kultury Miejskiej (IKM) Biblioteki Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Muzea Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 19

20 PRZEDMIOTOWA Gospodarka mieszkaniowa Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych CELOWA Cel dotacji Przetwórstwo przemysłowe zadania z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości Transport i łączność Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Uporządkowanie Szańca Zachodniego Rewitalizacja Letnicy Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza Rewitalizacja Dolnego Miasta Oświata i wychowanie Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin Ochrona zdrowia Budowa Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - dokumentacja projektowa Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 20

21 Zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia Pomoc społeczna Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w fomie opiekunczej Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Świadczenie usług opiekunczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja; świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Id: 3EE6951E-0DA4-4B F5E2DDD33E3D. Podpisany Strona 21

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo