Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: Dr inŝ. Zbigniew Kulas 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 30 Zaliczenie pisemnoustne 10. Liczba punktów ECTS: / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Brak Projekt Seminarium 13. Cele kształcenia: Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą procesu rozwoju gospodarczego i społecznego na przestrzeni dziejów. Przedstawienie podstawowych kategorii i pojęć ekonomicznych; ich ewolucja w kontekście procesów natury społecznej w układzie przestrzennym i czasowym. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: 1. Przedmiot historii gospodarczej. Periodyzacja historii gospodarczej 3. Cykle rozwoju gospodarczego 1

2 4. Historia myśli ekonomicznej 5. Merkantylizm i fizjokratyzm 6. A. Smith a rewolucja przemysłowa 7. System ekonomiczny D. Ricardo 8. Prawo Saya a klasyczna teoria pieniądza 9. Ekonomia marksowska 10. Rewolucja marginalna Jevonsa 11. Teorie Marshalla 1. Bohm - Bawerk i jego system ekonomiczny 13. Teorie makroekonomiczne 14../ tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: 1. HISTORIA gospodarcza powszechna / Jan Szpak. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, HISTORIA gospodarcza XIX i XX w. / Janusz Kaliński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, ZARYS historii gospodarczej Polski / Janusz Skodlarski. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, Literatura towarzysząca: 1. A. Jezierski, C. Leszczyńska - Historia gospodarcza Polski

3 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Matematyka. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: prof. dr hab. Andrzej Nowak 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr Agnieszka Szpara 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe kolokwium 10. Liczba punktów ECTS: 8 kolokwia Laboratorium/ praktyczne 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Projekt Wymagana jest podstawowa wiedza matematyczna na poziomie szkoły średniej. Seminarium 13. Cele kształcenia: Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i metodami analizy matematycznej i algebry liniowej potrzebnymi w dalszym toku studiów w statystyce, ekonometrii, ekonomii i finansach. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: I. Analiza matematyczna: 1. pojęcie całki niewłaściwej i proste przykłady,. funkcje wielu zmiennych, ekstrema takich funkcji, przykłady, 3. ekstrema warunkowe. 1

4 II. Algebra liniowa: 1. macierze i wyznaczniki,. układy równań liniowych, rząd macierzy, 3. liniowa niezaleŝność wektorów, 4. baza w przestrzeni euklidesowej, 5. przekształcenia liniowe przykłady. III. Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa 1. podstawowe wzory kombinatoryczne,. przestrzeń zdarzeń, prawdopodobieństwo, 3. zmienna losowa definicja i przykłady. 14../ tablicowe: Rachunek macierzowy. Wyznaczniki. Liniowa zaleŝność i niezaleŝność wektorów. Rząd macierzy. Rozwiązywanie układów równań i nierówności liniowych. Ciągi i szeregi liczbowe. Badanie przebiegu funkcji. Ekstrema lokalne i globalne. Elementy rachunku róŝniczkowego i całkowego. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe. Rozkład normalny. Rozkład wykładniczy. Rozkład dwumianowy. Rozkład Poissona. Prawdopodobieństwo zdarzeń. Dwuwymiarowa zmienna losowa o rozkładzie normalnym. Zmienne losowe nieskorelowane. Zmienne losowe niezaleŝne. Wariancja sumy dwóch zmiennych losowych o tym samym rozkładzie Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: 1. ANALIZA matematyczna: definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas.. ANALIZA matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. 3. ANALIZA matematyczna: przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. 16. Literatura towarzysząca: 1. Tadeusz Bednarski, Elementy matematyki w naukach ekonomicznych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 004.

5 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr inŝ. Grzegorz Chodak 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr Danuta Seretna-Sałamaj 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Egzamin/test Zaliczenie/kolokwium 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Bez wymagań wstępnych Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium 13. Cele kształcenia: Na wykładzie zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka mechanizmów rynkowych i ich uwarunkowań oraz zasad wyborów ekonomicznych podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza decyzji ekonomicznych producenta działających na czterech podstawowych strukturach rynku. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Uczestnicy Ŝycia gospodarczego. Wybór ekonomiczny potrzeby i zasoby, krzywa moŝliwości produkcyjnych. Model rynku doskonale konkurencyjnego determinanty popytu i podaŝy. Reakcja popytu na zmiany cen i dochodu elastyczność cenowa i dochodowa popytu. Teoria wyboru konsumenta ograniczenie budŝetowe, uŝyteczność całkowita i 1

6 krańcowa, racjonalność postępowania, krzywe obojętności, krańcowa stopa substytucji dóbr, dynamiczna teoria konsumpcji. Wybór w warunkach niepełnej informacji. Przedsiębiorstwo w gospodarce organizacja i wielkość przedsiębiorstwa. Krótkookresowa i długookresowa funkcja produkcji. Teoria równowagi ogólnej. Równowaga przedsiębiorstwa i rynku w modelu konkurencji doskonałej. Monopol równowaga krótko- i długookresowa. Modele duopolu/oligopolu przywództwo cenowe i ilościowe, równowaga Cournota, bariery wejścia i wyjścia. Teoria gier zachowania strategiczne, równowaga Nasha, gry powtarzalne i sekwencyjne, logika zachowań kolektywnych. Rynek pracy. Zawodność rynku. 14../ tablicowe: 1. Popyt, podaŝ, cena równowagi, cena maksymalna, cena minimalna.. Elastyczność cenowa popytu, podaŝy, elastyczność dochodowa, elastyczność mieszana.. Teoria uŝyteczności. 3. Koszty w przedsiębiorstwie. 4. Formy rynku Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: 1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornsbuch, Ekonomia t.1, PWE, Warszawa B. Klimczak, Mikroekonomia, Wrocław Podstawy ekonomii, pod red.: B. Czarny, R. Bartkowiak, E. Czarny, R. Rapacki, PWE, Warszawa Podstawy ekonomii, pod red.: B. Czarny, R. Rapacki, PWE, Warszawa P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa Literatura towarzysząca: 1. Elementy mikro- i makroekonomii dla inŝynierów, S. Marciniak (red.), Warszawa, M. Friedman, R. Friedman, Wolny wybór, Kraków W. Kwaśnicki, Zasady ekonomii rynkowej, Wrocław J. Sloman, Economics, FT Prentice Hall, United Kingdom 003.

7 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o finansach. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: Dr inŝ. Zbigniew Kulas 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: Mgr inŝ. Adriana Halikowska 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium kolokwium 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Brak referaty,kolokwium 13. Cele kształcenia: Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi kategoriami nauki o finansach, ukazanie zjawisk finansowych jako waŝnych uwarunkowań działalności i polityki gospodarczej w Polsce. Przygotowanie studentów do pogłębiania wiedzy w zakresie zaleŝności finansowych w gospodarce narodowej, światowej, Unii Europejskiej oraz w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Systematyka zjawisk finansowych funkcjonalna i podmiotowa. Kreacja, funkcje i rodzaje pieniądza. Rola finansów w tworzeniu, wymianie i podziale produktu społecznego procesy rzeczowe i pienięŝne, finanse sfery realnej, autonomiczna sfera finansów, rachunki strumieni finansowych, tablice przepływów finansowych. Polityka finansowa i jej funkcje treść 1

8 polityki finansowej oraz jej funkcja stabilizacyjna, alokacyjna i redystrybucyjna. Finanse publiczne struktura sektora, dochody i wydatki publiczne, budŝet i jego instrumenty oddziaływania na gospodarkę, finanse samorządu terytorialnego, deficyt budŝetowy i dług publiczny. Finanse Unii Europejskiej budŝet Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa. System bankowy zadania, funkcje, podmioty. Giełda i jej znaczenie w gospodarce. Finanse ubezpieczeń społecznych i gospodarczych zasady działalności ubezpieczeniowej, klasyfikacja ubezpieczeń, gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń. Finanse przedsiębiorstw teoria trzech soczewek. 14../ tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: 1. Istota i funkcje finansów.. Kreacja, funkcje i rodzaje pieniądza. Polityka finansowa. 3. Finanse Unii Europejskiej. 4. System bankowy. 5. Giełda i jej znaczenie w gospodarce. 6. Ryzyko. 7. Finanse przedsiębiorstw. 15. Literatura podstawowa: 1. S.Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa, 00.. Z. Fedorowicz, Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa, W.Dębski Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa, Z. Dobosiewicz Wprowadzenie do finansów i bankowości, PWN, Warszawa, Literatura towarzysząca: 1. B.Pietrzak (red.) System finansowy w Polsce: lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa, 001. L. Oręziak Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa, E.Glogowski, M. Münch Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa, J. Głuchowski (red.), Leksykon finansów, PWE, Warszawa, R.A. Haugen, Nowa nauka o finansach: przeciw efektywności rynku, WIG Press, Warszawa, 1999.

9 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Magdalena Hopej-Kamińska 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium Egzamin pisemny 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: brak kolokwia, aktywność, studium przypadku 13. Cele kształcenia: Dostarczenie studentowi konkretnej wiedzy o zjawiskach i procesach zarządzania w gospodarce rynkowej 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: 1. Pojęcie i model organizacji. Efekt organizacyjny 3. Typologie Organizacji 4. Efektywność Organizacji 1

10 5. Pojęcie kierowania, zarządzania i sterowania 6. MenedŜer, jego funkcje, role i umiejętności 7. Planowanie strategiczne i operacyjne 8. Typy struktur organizacyjnych 9. Czynniki strukturotwórcze 10. Dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej 11. Motywowanie pracowników do pracy 1. Style zarządzania 13. Istota kontrolowania 14. Podejmowanie decyzji kierowniczych 15. Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach 14../ tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: 1. Modele organizacji. Pojęcie organizacji. Model Mintzberga. Model Leavitta.. Jednostka i grupa w organizacji. Odmiany osobowości. Grupy interesów. 3. Kultura organizacji. Czym jest i dlaczego warto się nią zajmować? Istota i treść kultury. Znaczenie kultury organizacji. 4. Typologia kultur organizacji. Cztery typy kultur wg Deala i Kennedy ego. Kultury silne i słabe. Kultury zachowawcze i innowacyjne. Kultury elitarne i egalitarne. 5. Zmiana kulturowa w organizacji. MoŜliwość kształtowania kultury organizacji. Istota i przyczyny zmian kultury organizacji. Kierowanie zmianą kulturową. 6. Dylematy budowy struktury organizacyjnej - struktury płaskie czy smukłe? Stopień spiętrzenia struktury i rozpiętość kierowania. Postulat ograniczenia liczby szczebli hierarchii. 7. Dylematy budowy struktury organizacyjnej - centralizacja czy decentralizacja? Pojęcie stopnia centralizacji. Wady i zalety wysokiego i niskiego stopnia centralizacji. Czynniki sprzyjające centralizacji (decentralizacji). 8. Dylematy budowy struktury organizacyjnej - wysoki czy niski stopień sformalizowania struktury? Pojęcie stopnia formalizacji. Wady i zalety wysokiego i niskiego stopnia formalizacji. Czynniki sprzyjające wysokiej i niskiej formalizacji działań 9. Dylematy budowy struktury organizacyjnej - specjalizacja poŝytki i zagroŝenia. Pojęcie stopnia specjalizacji. Wady i zalety niskiego i wysokiego stopnia specjalizacji działań. Czynniki sprzyjające wysokiej i niskiej specjalizacji działań.

11 10. Struktury jednoliniowe i wieloliniowe. Struktura scalonych pionów funkcjonalnych, struktura dywizjonalna, macierzowa i organiczna. 11. Dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej. Pojęcie i typy zmian w strukturze. Metoda dokonywania zmiany planowanej. Restrukturyzacja jako przykład zmiany planowanej. 1. Departamentalizacja. Pojęcie departamentalizacji. Kryteria grupowania stanowisk. 13. Cele organizacji. Funkcje celów. Rodzaje celów. 14. Technologia jako składnik organizacji. Pojęcie technologii. Ogólne wytyczne sprawnego działania. Typologia technologii. 15. Organizacja a otoczenie. Pojęcie otoczenia organizacji. Typy otoczenia organizacji. Prawidłowości w interakcjach między organizacją a otoczeniem. 15. Literatura podstawowa: 1. S.P. Robbins, D.A.DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 00.. H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Literatura towarzysząca: 1. M. Hopej, Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

12 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Prawo. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Aldona Małgorzata Dereń 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium Egzamin/test 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Kolokwium 13. Cele kształcenia: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu prawa. Szczególną uwagę zwraca się na dziedzinę prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego oraz prawa pracy. Problematyka stanowiąca przedmiot regulacji prawnych we wskazanych wyŝej dziedzinach wiąŝe się tematycznie z kierunkiem studiów. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: 1. Ogólna wiedza o państwie i prawie państwo jako organizacja społeczna. Wzajemne związki państwa i prawa. System prawny. Podział prawa na gałęzie. Konstytucja i prawo konstytucyjne zasady ustrojowe, prawa i wolności obywatelskie, organy władzy ustawodawczej i wykonawczej. Władza sądownicza.

13 Sądy i trybunały. Inne organy ochrony prawa. 3. Administracja i prawo administracyjne administracja publiczna, organy administracji, podział terytorialny kraju. Administracja rządowa. 4. Samorząd terytorialny struktura, funkcje i zadania. 5. Ogólna charakterystyka postępowania administracyjnego zasady, podmioty biorące udział w postępowania, przebieg postępowania. Postępowanie sądowoadministracyjne. 6. Prawo finansowe ogólna charakterystyka. Interdyscyplinarny charakter prawa finansowego. Źródła prawa finansowego i ich systematyka. 7. Prawo podatkowe system podatkowy i jego struktura. Rodzaje podatków. Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce. 8. Polityka podatkowa Unii Europejskiej i jej wpływ na systematykę krajowych regulacji w zakresie prawa podatkowego (na przykładzie podatku VAT). 9. Prawo pracy zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy kodeks pracy. Pojęcie stosunku pracy. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Rodzaje umów o pracę. 10. Pozakodeksowe regulacje w dziedzinie prawa pracy i ich znaczenie (np. układy zbiorowe itp.). Rozstrzyganie sporów pracowniczych - sądownictwo pracy. 11. Prawo gospodarcze pojęcie działalności gospodarczej. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - formy organizacyjnoprawne przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy i ich obowiązki. 1. Rodzaje przedsiębiorstw. Ochrona konkurencji. Koncentracja przedsiębiorstw. 13. Prawo karne i postępowanie karne pojęcie i funkcje prawa karnego. Zasady obowiązywania ustaw karnych. Prawo karne skarbowe. Postępowanie karne. 14. Unia Europejska instytucje i prawo. Podstawy prawne. Instytucje Unii Europejskiej. Podstawowe cechy systemu prawa Wspólnot Europejskich. Pierwotne i pochodne źródła prawa wspólnotowego. 15. Procesy integracyjne. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 14../ tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: Prawo a inne systemy normatywne. Współczesne systemy prawa. Norma prawna a przepis prawny. Stosunki prawne. Zdarzenia prawne. Prawo podmiotowe. Stosowanie prawa. Wykładnia prawa. Luki w prawie. Domniemania. Kolizja norm. Źródła prawa konstytucja, ustawy, kodeksy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty normatywne wewnętrzne, akty normatywne szczególne. Źródła prawa Unii Europejskiej rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie. Elementy prawa konstytucyjnego,

14 administracyjnego, karnego, cywilnego (prawo rzeczowe, zobowiązaniowe, spadkowe), handlowego i pracy (stosunek pracy, umowa o pracę). 15. Literatura podstawowa: 1. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wyd. Scriptum Poznań A. Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów. Podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania, Wyd. C.H.Beck Warszawa Z. Gawlik, P. Pełczyński, S. Wójcik, Podstawy prawa cywilnego. Prawo rzeczowe, Warszawa Literatura towarzysząca: 1. A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa A.M. Dereń, Prawo gospodarcze wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza PWSZ Nysa L. Gardocki, Prawo karne, Wyd. C.H.Beck Warszawa W. Skrzydło, Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji, Warszawa Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 000.

15 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr inŝ. Ziemowit Nowak 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr inŝ. Adriana Halikowska 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Zaliczenie/sprawdzian na ostatnich zajęciach 10. Liczba punktów ECTS: 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Brak Zaliczenie/suma ocen cząstkowych Projekt Seminarium 13. Cele kształcenia: Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie technologii informatycznych. Wyrównanie poziomu umiejętności uŝytkowania komputerów osobistych. Studenci kończący przedmiot powinni być przygotowani do zdania egzaminów umoŝliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ECDL (European Computer Driving Licence). 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Podstawowe pojęcia informatyczne, typy komputerów, podstawowe elementy PC, 1

16 urządzenia wejścia/wyjścia, pamięci masowe, wydajność komputera. Typy oprogramowania, systemy operacyjne, interfejs graficzny, budowa i rozwój systemów informatycznych, oprogramowanie uŝytkowe, przetwarzanie tekstu, korespondencja seryjna, arkusz kalkulacyjny, grafika menedŝerska i prezentacyjna, kompresja danych. Podstawy baz danych, tabela, rekord, pole, klucz, indeks, relacje między tabelami. Sieci komputerowe, sieci lokalne, sieci rozległe, sieci telefoniczne i komputery, model klient-serwer, WWW, internet, intranet, extranet, usługi w sieciach komputerowych, e- mail, e-commerce, sieci peer-to-peer. Bezpieczeństwo danych, archiwizacja danych, wirusy komputerowe, bezpieczeństwo w sieci, prawa autorskie, licencja, shareware, freeware, ochrona danych osobowych. Zastosowania komputerów w róŝnych dziedzinach Ŝycia: biznes, administracja, słuŝba zdrowia, edukacja, telepraca itp. Ergonomia, ochrona zdrowia, środki ostroŝności, ochrona środowiska naturalnego w aspekcie uŝytkowania komputerów. 14../ tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: UŜytkowanie komputera PC: środowisko pracy, pulpit, zarządzanie plikami, wirusy, drukowanie. Przetwarzanie tekstów: podstawowe operacje, formatowanie tekstu, obiekty, korespondencja seryjna, drukowanie dokumentu. Arkusze kalkulacyjne: własności komórek, formuły i funkcje, wykresy i diagramy, formatowanie arkusza. Bazy danych: tabele, formularze, wybieranie informacji z bazy, raporty, drukowanie. Grafika menedŝerska i prezentacyjna: tworzenie prezentacji, teksty i ilustracje, wykresy/diagramy, autokształty, animacje, przygotowanie pokazu slajdów. Usługi w sieciach informatycznych: nawigacja między stronami WWW, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji, redagowanie listów elektronicznych, zarządzanie skrzynką pocztową Projekt: Seminarium:

17 15. Literatura podstawowa: TECHNOLOGIA informacyjna w dydaktyce przedmiotów humanistycznych / Bolesław Ochodek; Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 006, ABC systemu Windows XP PL / Marcin Szeliga, Marcin Świątelski. - Gliwice : Helion, 00. ABC komputera / Piotr Wróblewski. - Wyd.. - Gliwice : Helion, Literatura towarzysząca: WYKŁADY z podstaw informatyki / Witold Sikorski. - Wyd. rozsz. - Warszawa : Mikom, 005. PODSTAWY budowy i działania komputerów / Andrzej Skorupski. - Wyd Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 000. POZNAJ Microsoft Office 000 PL / Ed Bott; tł. z ang. Marek Korbecki, Sławomir Dzieniszewski. - Warszawa : Mikom, ABC Accessa 00 / Tomasz Nabiałek. - Kraków : Edition 000, 00. ABC Internetu / Krzysztof Pikoń. - Wyd Gliwice : Helion, cop BEZPIECZEŃSTWO danych w systemach informatycznych / Janusz Stokłosa, Tomasz Bilski, Tadeusz Pankowski. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN,

18 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język angielski. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: Język angielski, pomocniczo język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: 1 Semestr: 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Beata Łucjanek 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 10. Liczba punktów ECTS: 1 / tablicowe 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): A1 A1 - beginner (początkujący) A - elementary (podstawowy) B1 - pre-intermediate (średnio-zaawansowany niski) B intermediate (średnio-zaawansowany) Laboratorium/ praktyczne 30 zaliczenie Projekt Seminarium 1. Wymagania wstępne: A1 brak; A, B1 znajomość języka angielskiego na poziomie początkującym w zakresie leksyki, gramatyki i struktur komunikacyjnych; B - znajomość języka angielskiego na poziomie średnio - zaawansowanym niskim w zakresie leksyki, gramatyki i struktur komunikacyjnych. 13.Cele kształcenia: Opanowanie przez studentów języka angielskiego w stopniu umoŝliwiającym podstawową komunikację w róŝnych sytuacjach Ŝycia codziennego oraz zapoznanie studentów z elementami zagadnień cywilizacyjno-kulturowych krajów anglojęzycznych. Ponadto studenci szkolą umiejętności słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz stosowania gramatycznych aspektów języka na poziomie podstawowym. Wprowadzenie słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: 1

19 14.1. Wykład: 14.. / tablicowe: 14.3 Laboratorium/ praktyczne.: A1 - nazwy państw i narodowości, zawody, przedstawianie się, opisywanie wyglądu, dom, umeblowanie; czasownik to be, to have got, modalny - can, przyimki miejsca, konstrukcja - there is, there are, zaimki wskazujące, liczba mnoga rzeczowników, przedimki - a, an ; A - opis miejsc, opisy ludzi - charakter i wygląd, czynności dnia, sklepy i zakupy, opisywanie przedmiotów, odczucia i reakcje; czasy - Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, porównania, zwrot - used to, przymiotniki, przysłówki; B1 - opisy ludzi - wygląd i charakter, ubiory, zainteresowania, hobby, miejsce zamieszkania, opis pogody, przymiotniki opisujące miejsca, miejsca wakacyjne, udzielanie kierunków, rekomendacja, ksiąŝki, zmysły, opisy zwierząt, ich miejsca zamieszkania i reguły panujące w ich świecie; czasy - Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, przyimki miejsca, przedimek określony, przyczynowe zdania, czasowniki modalne, porównania; B - zawody, opisywanie ludzi - wygląd, charakter, pogoda, miejsca do zwiedzania, zakwaterowanie, rodzaje ksiąŝek, zmysły, odczucia, reakcje; Present Simple, Present Continous, too enough, zaimki relatywne, czasy przeszłe, Present Perfect, Present Perfect Continuous, mowa zaleŝna Projekt: Seminarium : 15.Literatura podstawowa: A1 Evans V., Dooley J..Enterprise 1.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 1.workbook.-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, A Evans V., Dooley J..Enterprise.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise.workbook.-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, B1

20 Evans V., Dooley J..Enterprise 3 Plus.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 3 Plus..-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, B Evans V., Dooley J..Enterprise 4.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 4.workbook.-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J., Upstream Intermediate.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, 00. Evans V., Dooley J., Upstream Intermediate workbook-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, Literatura towarzysząca: Cotton D., Falrey D., Keny S., Market Leader. Harlow: Longman, 000. Flinders S., Test Your Business English. Harlow : Penguin Books, 000. Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Bankowość i Finanse. Warszawa: Wilga, 000. Greasby L., Riley D., Śpiewak G., Biznes. Warszawa: Wilga, 001. Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga, 000. Hollett, V., Quick Work. A Short Course in Business English. Oxford: Oxford University Press, 000. Misztal M., Tests in English Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Murphy R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 00. Olejnik D., Repetytorium Leksykalne. Poznań: LektorKlett, 005. Oxford Wordpower. Słownik Angielsko-Polski z indeksem polsko-angielskim; Oxford University Press,

21 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Matematyka. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: prof. dr hab. Andrzej Nowak 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr Agnieszka Szpara 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Egzamin pisemny 10. Liczba punktów ECTS: 8 kolokwia Laboratorium/ praktyczne 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Projekt Seminarium Wymagana jest podstawowa wiedza matematyczna na poziomie szkoły średniej oraz zaliczenie semestru pierwszego z matematyki. 13. Cele kształcenia: Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i metodami analizy matematycznej i algebry liniowej potrzebnymi w dalszym toku studiów w statystyce, ekonometrii, ekonomii i finansach. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: I. Analiza matematyczna: 1. pojęcie całki niewłaściwej i proste przykłady,. funkcje wielu zmiennych, ekstrema takich funkcji, przykłady, 3. ekstrema warunkowe. 1

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: zarządzanie finansami przedsiębiorstw 6. Rok: I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE. Instytut Finansów kierunek: finanse i rachunkowość specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE. Instytut Finansów kierunek: finanse i rachunkowość specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE Instytut Finansów kierunek: finanse i rachunkowość specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa KATALOG PRZEDMIOTÓW W SYSTEMIE ECTS (studia niestacjonarne) rok

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr SYLLABUS na rok akademicki 0/0 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy II/IV Rok studiów/ semestr Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica

Rachunkowość. Opracował: Dr Bogumił Galica Rachunkowość Opracował: Dr Bogumił Galica 120 I. Cele nauczania: Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi problemami rachunkowości finansowej. Ćwiczenia maja na celu nauczyć studentów praktycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - opis przedmiotu

Mikroekonomia - opis przedmiotu Mikroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Mi-W-S14_pNadGenQWOTK Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse

Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Sylabus przedmiotu: Ekonomia i finanse Punkty ECTS 2 Łączna liczba godzin: 50, w tym: - wykłady 10 godz. -ćwiczenia 15 godz. -samokształcenie 25 godz. Typ przedmiotu: do wyboru Wymiar godzinowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Finanse Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BGG s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BGG s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Ekonomia i zarządzanie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BGG-1-501-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość finansowa... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Kierunek: Finanse i Bankowość Tryb: studia stacjonarne jednolite magisterskie, 30h. Rok studiów: IV Grupy: 420 Prowadzący wykłady: dr hab. Prof. US Waldemar Gos Data 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne Rachunkowość A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Finanse i rachunkowość Kod przedmiotu: ZZI_C_8_4 Rok studiów: Semestr: 4 Punkty ECTS: Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Podstawy przedsiębiorczości 2. Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Finanse Finance Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Semestr: IV Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I i II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr rok / semestr 3, 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Microeconomics Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo