Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: Dr inŝ. Zbigniew Kulas 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 30 Zaliczenie pisemnoustne 10. Liczba punktów ECTS: / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Brak Projekt Seminarium 13. Cele kształcenia: Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą procesu rozwoju gospodarczego i społecznego na przestrzeni dziejów. Przedstawienie podstawowych kategorii i pojęć ekonomicznych; ich ewolucja w kontekście procesów natury społecznej w układzie przestrzennym i czasowym. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: 1. Przedmiot historii gospodarczej. Periodyzacja historii gospodarczej 3. Cykle rozwoju gospodarczego 1

2 4. Historia myśli ekonomicznej 5. Merkantylizm i fizjokratyzm 6. A. Smith a rewolucja przemysłowa 7. System ekonomiczny D. Ricardo 8. Prawo Saya a klasyczna teoria pieniądza 9. Ekonomia marksowska 10. Rewolucja marginalna Jevonsa 11. Teorie Marshalla 1. Bohm - Bawerk i jego system ekonomiczny 13. Teorie makroekonomiczne 14../ tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: 1. HISTORIA gospodarcza powszechna / Jan Szpak. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, HISTORIA gospodarcza XIX i XX w. / Janusz Kaliński. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, ZARYS historii gospodarczej Polski / Janusz Skodlarski. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, Literatura towarzysząca: 1. A. Jezierski, C. Leszczyńska - Historia gospodarcza Polski

3 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Matematyka. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: prof. dr hab. Andrzej Nowak 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr Agnieszka Szpara 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe kolokwium 10. Liczba punktów ECTS: 8 kolokwia Laboratorium/ praktyczne 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Projekt Wymagana jest podstawowa wiedza matematyczna na poziomie szkoły średniej. Seminarium 13. Cele kształcenia: Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i metodami analizy matematycznej i algebry liniowej potrzebnymi w dalszym toku studiów w statystyce, ekonometrii, ekonomii i finansach. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: I. Analiza matematyczna: 1. pojęcie całki niewłaściwej i proste przykłady,. funkcje wielu zmiennych, ekstrema takich funkcji, przykłady, 3. ekstrema warunkowe. 1

4 II. Algebra liniowa: 1. macierze i wyznaczniki,. układy równań liniowych, rząd macierzy, 3. liniowa niezaleŝność wektorów, 4. baza w przestrzeni euklidesowej, 5. przekształcenia liniowe przykłady. III. Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa 1. podstawowe wzory kombinatoryczne,. przestrzeń zdarzeń, prawdopodobieństwo, 3. zmienna losowa definicja i przykłady. 14../ tablicowe: Rachunek macierzowy. Wyznaczniki. Liniowa zaleŝność i niezaleŝność wektorów. Rząd macierzy. Rozwiązywanie układów równań i nierówności liniowych. Ciągi i szeregi liczbowe. Badanie przebiegu funkcji. Ekstrema lokalne i globalne. Elementy rachunku róŝniczkowego i całkowego. Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe. Rozkład normalny. Rozkład wykładniczy. Rozkład dwumianowy. Rozkład Poissona. Prawdopodobieństwo zdarzeń. Dwuwymiarowa zmienna losowa o rozkładzie normalnym. Zmienne losowe nieskorelowane. Zmienne losowe niezaleŝne. Wariancja sumy dwóch zmiennych losowych o tym samym rozkładzie Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: 1. ANALIZA matematyczna: definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas.. ANALIZA matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. 3. ANALIZA matematyczna: przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. 16. Literatura towarzysząca: 1. Tadeusz Bednarski, Elementy matematyki w naukach ekonomicznych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 004.

5 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr inŝ. Grzegorz Chodak 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr Danuta Seretna-Sałamaj 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Egzamin/test Zaliczenie/kolokwium 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Bez wymagań wstępnych Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium 13. Cele kształcenia: Na wykładzie zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka mechanizmów rynkowych i ich uwarunkowań oraz zasad wyborów ekonomicznych podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza decyzji ekonomicznych producenta działających na czterech podstawowych strukturach rynku. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Uczestnicy Ŝycia gospodarczego. Wybór ekonomiczny potrzeby i zasoby, krzywa moŝliwości produkcyjnych. Model rynku doskonale konkurencyjnego determinanty popytu i podaŝy. Reakcja popytu na zmiany cen i dochodu elastyczność cenowa i dochodowa popytu. Teoria wyboru konsumenta ograniczenie budŝetowe, uŝyteczność całkowita i 1

6 krańcowa, racjonalność postępowania, krzywe obojętności, krańcowa stopa substytucji dóbr, dynamiczna teoria konsumpcji. Wybór w warunkach niepełnej informacji. Przedsiębiorstwo w gospodarce organizacja i wielkość przedsiębiorstwa. Krótkookresowa i długookresowa funkcja produkcji. Teoria równowagi ogólnej. Równowaga przedsiębiorstwa i rynku w modelu konkurencji doskonałej. Monopol równowaga krótko- i długookresowa. Modele duopolu/oligopolu przywództwo cenowe i ilościowe, równowaga Cournota, bariery wejścia i wyjścia. Teoria gier zachowania strategiczne, równowaga Nasha, gry powtarzalne i sekwencyjne, logika zachowań kolektywnych. Rynek pracy. Zawodność rynku. 14../ tablicowe: 1. Popyt, podaŝ, cena równowagi, cena maksymalna, cena minimalna.. Elastyczność cenowa popytu, podaŝy, elastyczność dochodowa, elastyczność mieszana.. Teoria uŝyteczności. 3. Koszty w przedsiębiorstwie. 4. Formy rynku Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: 1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornsbuch, Ekonomia t.1, PWE, Warszawa B. Klimczak, Mikroekonomia, Wrocław Podstawy ekonomii, pod red.: B. Czarny, R. Bartkowiak, E. Czarny, R. Rapacki, PWE, Warszawa Podstawy ekonomii, pod red.: B. Czarny, R. Rapacki, PWE, Warszawa P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa Literatura towarzysząca: 1. Elementy mikro- i makroekonomii dla inŝynierów, S. Marciniak (red.), Warszawa, M. Friedman, R. Friedman, Wolny wybór, Kraków W. Kwaśnicki, Zasady ekonomii rynkowej, Wrocław J. Sloman, Economics, FT Prentice Hall, United Kingdom 003.

7 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o finansach. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: Dr inŝ. Zbigniew Kulas 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: Mgr inŝ. Adriana Halikowska 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium kolokwium 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Brak referaty,kolokwium 13. Cele kształcenia: Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi kategoriami nauki o finansach, ukazanie zjawisk finansowych jako waŝnych uwarunkowań działalności i polityki gospodarczej w Polsce. Przygotowanie studentów do pogłębiania wiedzy w zakresie zaleŝności finansowych w gospodarce narodowej, światowej, Unii Europejskiej oraz w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Systematyka zjawisk finansowych funkcjonalna i podmiotowa. Kreacja, funkcje i rodzaje pieniądza. Rola finansów w tworzeniu, wymianie i podziale produktu społecznego procesy rzeczowe i pienięŝne, finanse sfery realnej, autonomiczna sfera finansów, rachunki strumieni finansowych, tablice przepływów finansowych. Polityka finansowa i jej funkcje treść 1

8 polityki finansowej oraz jej funkcja stabilizacyjna, alokacyjna i redystrybucyjna. Finanse publiczne struktura sektora, dochody i wydatki publiczne, budŝet i jego instrumenty oddziaływania na gospodarkę, finanse samorządu terytorialnego, deficyt budŝetowy i dług publiczny. Finanse Unii Europejskiej budŝet Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa. System bankowy zadania, funkcje, podmioty. Giełda i jej znaczenie w gospodarce. Finanse ubezpieczeń społecznych i gospodarczych zasady działalności ubezpieczeniowej, klasyfikacja ubezpieczeń, gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń. Finanse przedsiębiorstw teoria trzech soczewek. 14../ tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: 1. Istota i funkcje finansów.. Kreacja, funkcje i rodzaje pieniądza. Polityka finansowa. 3. Finanse Unii Europejskiej. 4. System bankowy. 5. Giełda i jej znaczenie w gospodarce. 6. Ryzyko. 7. Finanse przedsiębiorstw. 15. Literatura podstawowa: 1. S.Owsiak, Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa, 00.. Z. Fedorowicz, Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa, W.Dębski Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa, Z. Dobosiewicz Wprowadzenie do finansów i bankowości, PWN, Warszawa, Literatura towarzysząca: 1. B.Pietrzak (red.) System finansowy w Polsce: lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa, 001. L. Oręziak Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa, E.Glogowski, M. Münch Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa, J. Głuchowski (red.), Leksykon finansów, PWE, Warszawa, R.A. Haugen, Nowa nauka o finansach: przeciw efektywności rynku, WIG Press, Warszawa, 1999.

9 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Magdalena Hopej-Kamińska 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium Egzamin pisemny 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: brak kolokwia, aktywność, studium przypadku 13. Cele kształcenia: Dostarczenie studentowi konkretnej wiedzy o zjawiskach i procesach zarządzania w gospodarce rynkowej 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: 1. Pojęcie i model organizacji. Efekt organizacyjny 3. Typologie Organizacji 4. Efektywność Organizacji 1

10 5. Pojęcie kierowania, zarządzania i sterowania 6. MenedŜer, jego funkcje, role i umiejętności 7. Planowanie strategiczne i operacyjne 8. Typy struktur organizacyjnych 9. Czynniki strukturotwórcze 10. Dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej 11. Motywowanie pracowników do pracy 1. Style zarządzania 13. Istota kontrolowania 14. Podejmowanie decyzji kierowniczych 15. Zarządzanie komunikowaniem się w organizacjach 14../ tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: 1. Modele organizacji. Pojęcie organizacji. Model Mintzberga. Model Leavitta.. Jednostka i grupa w organizacji. Odmiany osobowości. Grupy interesów. 3. Kultura organizacji. Czym jest i dlaczego warto się nią zajmować? Istota i treść kultury. Znaczenie kultury organizacji. 4. Typologia kultur organizacji. Cztery typy kultur wg Deala i Kennedy ego. Kultury silne i słabe. Kultury zachowawcze i innowacyjne. Kultury elitarne i egalitarne. 5. Zmiana kulturowa w organizacji. MoŜliwość kształtowania kultury organizacji. Istota i przyczyny zmian kultury organizacji. Kierowanie zmianą kulturową. 6. Dylematy budowy struktury organizacyjnej - struktury płaskie czy smukłe? Stopień spiętrzenia struktury i rozpiętość kierowania. Postulat ograniczenia liczby szczebli hierarchii. 7. Dylematy budowy struktury organizacyjnej - centralizacja czy decentralizacja? Pojęcie stopnia centralizacji. Wady i zalety wysokiego i niskiego stopnia centralizacji. Czynniki sprzyjające centralizacji (decentralizacji). 8. Dylematy budowy struktury organizacyjnej - wysoki czy niski stopień sformalizowania struktury? Pojęcie stopnia formalizacji. Wady i zalety wysokiego i niskiego stopnia formalizacji. Czynniki sprzyjające wysokiej i niskiej formalizacji działań 9. Dylematy budowy struktury organizacyjnej - specjalizacja poŝytki i zagroŝenia. Pojęcie stopnia specjalizacji. Wady i zalety niskiego i wysokiego stopnia specjalizacji działań. Czynniki sprzyjające wysokiej i niskiej specjalizacji działań.

11 10. Struktury jednoliniowe i wieloliniowe. Struktura scalonych pionów funkcjonalnych, struktura dywizjonalna, macierzowa i organiczna. 11. Dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej. Pojęcie i typy zmian w strukturze. Metoda dokonywania zmiany planowanej. Restrukturyzacja jako przykład zmiany planowanej. 1. Departamentalizacja. Pojęcie departamentalizacji. Kryteria grupowania stanowisk. 13. Cele organizacji. Funkcje celów. Rodzaje celów. 14. Technologia jako składnik organizacji. Pojęcie technologii. Ogólne wytyczne sprawnego działania. Typologia technologii. 15. Organizacja a otoczenie. Pojęcie otoczenia organizacji. Typy otoczenia organizacji. Prawidłowości w interakcjach między organizacją a otoczeniem. 15. Literatura podstawowa: 1. S.P. Robbins, D.A.DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 00.. H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Literatura towarzysząca: 1. M. Hopej, Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

12 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Prawo. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Aldona Małgorzata Dereń 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt Seminarium Egzamin/test 10. Liczba punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Kolokwium 13. Cele kształcenia: Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu prawa. Szczególną uwagę zwraca się na dziedzinę prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego oraz prawa pracy. Problematyka stanowiąca przedmiot regulacji prawnych we wskazanych wyŝej dziedzinach wiąŝe się tematycznie z kierunkiem studiów. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: 1. Ogólna wiedza o państwie i prawie państwo jako organizacja społeczna. Wzajemne związki państwa i prawa. System prawny. Podział prawa na gałęzie. Konstytucja i prawo konstytucyjne zasady ustrojowe, prawa i wolności obywatelskie, organy władzy ustawodawczej i wykonawczej. Władza sądownicza.

13 Sądy i trybunały. Inne organy ochrony prawa. 3. Administracja i prawo administracyjne administracja publiczna, organy administracji, podział terytorialny kraju. Administracja rządowa. 4. Samorząd terytorialny struktura, funkcje i zadania. 5. Ogólna charakterystyka postępowania administracyjnego zasady, podmioty biorące udział w postępowania, przebieg postępowania. Postępowanie sądowoadministracyjne. 6. Prawo finansowe ogólna charakterystyka. Interdyscyplinarny charakter prawa finansowego. Źródła prawa finansowego i ich systematyka. 7. Prawo podatkowe system podatkowy i jego struktura. Rodzaje podatków. Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce. 8. Polityka podatkowa Unii Europejskiej i jej wpływ na systematykę krajowych regulacji w zakresie prawa podatkowego (na przykładzie podatku VAT). 9. Prawo pracy zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy kodeks pracy. Pojęcie stosunku pracy. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Rodzaje umów o pracę. 10. Pozakodeksowe regulacje w dziedzinie prawa pracy i ich znaczenie (np. układy zbiorowe itp.). Rozstrzyganie sporów pracowniczych - sądownictwo pracy. 11. Prawo gospodarcze pojęcie działalności gospodarczej. Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - formy organizacyjnoprawne przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy i ich obowiązki. 1. Rodzaje przedsiębiorstw. Ochrona konkurencji. Koncentracja przedsiębiorstw. 13. Prawo karne i postępowanie karne pojęcie i funkcje prawa karnego. Zasady obowiązywania ustaw karnych. Prawo karne skarbowe. Postępowanie karne. 14. Unia Europejska instytucje i prawo. Podstawy prawne. Instytucje Unii Europejskiej. Podstawowe cechy systemu prawa Wspólnot Europejskich. Pierwotne i pochodne źródła prawa wspólnotowego. 15. Procesy integracyjne. Polityka regionalna Unii Europejskiej. 14../ tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Projekt: Seminarium: Prawo a inne systemy normatywne. Współczesne systemy prawa. Norma prawna a przepis prawny. Stosunki prawne. Zdarzenia prawne. Prawo podmiotowe. Stosowanie prawa. Wykładnia prawa. Luki w prawie. Domniemania. Kolizja norm. Źródła prawa konstytucja, ustawy, kodeksy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego, akty normatywne wewnętrzne, akty normatywne szczególne. Źródła prawa Unii Europejskiej rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie. Elementy prawa konstytucyjnego,

14 administracyjnego, karnego, cywilnego (prawo rzeczowe, zobowiązaniowe, spadkowe), handlowego i pracy (stosunek pracy, umowa o pracę). 15. Literatura podstawowa: 1. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Wyd. Scriptum Poznań A. Filipowicz, Podstawy prawa dla ekonomistów. Podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania, Wyd. C.H.Beck Warszawa Z. Gawlik, P. Pełczyński, S. Wójcik, Podstawy prawa cywilnego. Prawo rzeczowe, Warszawa Literatura towarzysząca: 1. A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa A.M. Dereń, Prawo gospodarcze wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza PWSZ Nysa L. Gardocki, Prawo karne, Wyd. C.H.Beck Warszawa W. Skrzydło, Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji, Warszawa Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 000.

15 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr inŝ. Ziemowit Nowak 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr inŝ. Adriana Halikowska 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Zaliczenie/sprawdzian na ostatnich zajęciach 10. Liczba punktów ECTS: 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Brak Zaliczenie/suma ocen cząstkowych Projekt Seminarium 13. Cele kształcenia: Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie technologii informatycznych. Wyrównanie poziomu umiejętności uŝytkowania komputerów osobistych. Studenci kończący przedmiot powinni być przygotowani do zdania egzaminów umoŝliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, ECDL (European Computer Driving Licence). 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: Podstawowe pojęcia informatyczne, typy komputerów, podstawowe elementy PC, 1

16 urządzenia wejścia/wyjścia, pamięci masowe, wydajność komputera. Typy oprogramowania, systemy operacyjne, interfejs graficzny, budowa i rozwój systemów informatycznych, oprogramowanie uŝytkowe, przetwarzanie tekstu, korespondencja seryjna, arkusz kalkulacyjny, grafika menedŝerska i prezentacyjna, kompresja danych. Podstawy baz danych, tabela, rekord, pole, klucz, indeks, relacje między tabelami. Sieci komputerowe, sieci lokalne, sieci rozległe, sieci telefoniczne i komputery, model klient-serwer, WWW, internet, intranet, extranet, usługi w sieciach komputerowych, e- mail, e-commerce, sieci peer-to-peer. Bezpieczeństwo danych, archiwizacja danych, wirusy komputerowe, bezpieczeństwo w sieci, prawa autorskie, licencja, shareware, freeware, ochrona danych osobowych. Zastosowania komputerów w róŝnych dziedzinach Ŝycia: biznes, administracja, słuŝba zdrowia, edukacja, telepraca itp. Ergonomia, ochrona zdrowia, środki ostroŝności, ochrona środowiska naturalnego w aspekcie uŝytkowania komputerów. 14../ tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: UŜytkowanie komputera PC: środowisko pracy, pulpit, zarządzanie plikami, wirusy, drukowanie. Przetwarzanie tekstów: podstawowe operacje, formatowanie tekstu, obiekty, korespondencja seryjna, drukowanie dokumentu. Arkusze kalkulacyjne: własności komórek, formuły i funkcje, wykresy i diagramy, formatowanie arkusza. Bazy danych: tabele, formularze, wybieranie informacji z bazy, raporty, drukowanie. Grafika menedŝerska i prezentacyjna: tworzenie prezentacji, teksty i ilustracje, wykresy/diagramy, autokształty, animacje, przygotowanie pokazu slajdów. Usługi w sieciach informatycznych: nawigacja między stronami WWW, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji, redagowanie listów elektronicznych, zarządzanie skrzynką pocztową Projekt: Seminarium:

17 15. Literatura podstawowa: TECHNOLOGIA informacyjna w dydaktyce przedmiotów humanistycznych / Bolesław Ochodek; Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. - Piła : Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 006, ABC systemu Windows XP PL / Marcin Szeliga, Marcin Świątelski. - Gliwice : Helion, 00. ABC komputera / Piotr Wróblewski. - Wyd.. - Gliwice : Helion, Literatura towarzysząca: WYKŁADY z podstaw informatyki / Witold Sikorski. - Wyd. rozsz. - Warszawa : Mikom, 005. PODSTAWY budowy i działania komputerów / Andrzej Skorupski. - Wyd Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 000. POZNAJ Microsoft Office 000 PL / Ed Bott; tł. z ang. Marek Korbecki, Sławomir Dzieniszewski. - Warszawa : Mikom, ABC Accessa 00 / Tomasz Nabiałek. - Kraków : Edition 000, 00. ABC Internetu / Krzysztof Pikoń. - Wyd Gliwice : Helion, cop BEZPIECZEŃSTWO danych w systemach informatycznych / Janusz Stokłosa, Tomasz Bilski, Tadeusz Pankowski. - Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN,

18 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Język angielski. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: Język angielski, pomocniczo język polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: 1 Semestr: 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Beata Łucjanek 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład 10. Liczba punktów ECTS: 1 / tablicowe 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): A1 A1 - beginner (początkujący) A - elementary (podstawowy) B1 - pre-intermediate (średnio-zaawansowany niski) B intermediate (średnio-zaawansowany) Laboratorium/ praktyczne 30 zaliczenie Projekt Seminarium 1. Wymagania wstępne: A1 brak; A, B1 znajomość języka angielskiego na poziomie początkującym w zakresie leksyki, gramatyki i struktur komunikacyjnych; B - znajomość języka angielskiego na poziomie średnio - zaawansowanym niskim w zakresie leksyki, gramatyki i struktur komunikacyjnych. 13.Cele kształcenia: Opanowanie przez studentów języka angielskiego w stopniu umoŝliwiającym podstawową komunikację w róŝnych sytuacjach Ŝycia codziennego oraz zapoznanie studentów z elementami zagadnień cywilizacyjno-kulturowych krajów anglojęzycznych. Ponadto studenci szkolą umiejętności słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz stosowania gramatycznych aspektów języka na poziomie podstawowym. Wprowadzenie słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów. 14.Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: 1

19 14.1. Wykład: 14.. / tablicowe: 14.3 Laboratorium/ praktyczne.: A1 - nazwy państw i narodowości, zawody, przedstawianie się, opisywanie wyglądu, dom, umeblowanie; czasownik to be, to have got, modalny - can, przyimki miejsca, konstrukcja - there is, there are, zaimki wskazujące, liczba mnoga rzeczowników, przedimki - a, an ; A - opis miejsc, opisy ludzi - charakter i wygląd, czynności dnia, sklepy i zakupy, opisywanie przedmiotów, odczucia i reakcje; czasy - Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, porównania, zwrot - used to, przymiotniki, przysłówki; B1 - opisy ludzi - wygląd i charakter, ubiory, zainteresowania, hobby, miejsce zamieszkania, opis pogody, przymiotniki opisujące miejsca, miejsca wakacyjne, udzielanie kierunków, rekomendacja, ksiąŝki, zmysły, opisy zwierząt, ich miejsca zamieszkania i reguły panujące w ich świecie; czasy - Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, przyimki miejsca, przedimek określony, przyczynowe zdania, czasowniki modalne, porównania; B - zawody, opisywanie ludzi - wygląd, charakter, pogoda, miejsca do zwiedzania, zakwaterowanie, rodzaje ksiąŝek, zmysły, odczucia, reakcje; Present Simple, Present Continous, too enough, zaimki relatywne, czasy przeszłe, Present Perfect, Present Perfect Continuous, mowa zaleŝna Projekt: Seminarium : 15.Literatura podstawowa: A1 Evans V., Dooley J..Enterprise 1.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 1.workbook.-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, A Evans V., Dooley J..Enterprise.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise.workbook.-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, B1

20 Evans V., Dooley J..Enterprise 3 Plus.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 3 Plus..-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, B Evans V., Dooley J..Enterprise 4.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J..Enterprise 4.workbook.-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, Evans V., Dooley J., Upstream Intermediate.-podręcznik. Newbury: Express Publishing, 00. Evans V., Dooley J., Upstream Intermediate workbook-ćwiczenia. Newbury: Express Publishing, Literatura towarzysząca: Cotton D., Falrey D., Keny S., Market Leader. Harlow: Longman, 000. Flinders S., Test Your Business English. Harlow : Penguin Books, 000. Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Bankowość i Finanse. Warszawa: Wilga, 000. Greasby L., Riley D., Śpiewak G., Biznes. Warszawa: Wilga, 001. Greasby L., Śpiewak G., Terminologia Marketing. Warszawa: Wilga, 000. Hollett, V., Quick Work. A Short Course in Business English. Oxford: Oxford University Press, 000. Misztal M., Tests in English Thematic Vocabulary. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Murphy R. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press, 00. Olejnik D., Repetytorium Leksykalne. Poznań: LektorKlett, 005. Oxford Wordpower. Słownik Angielsko-Polski z indeksem polsko-angielskim; Oxford University Press,

21 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Matematyka. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr: 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: prof. dr hab. Andrzej Nowak 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: mgr Agnieszka Szpara 9. Formy zajęć wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma zaliczenia: zajęć Liczba godzin w semestrze zaliczenia Wykład / tablicowe Egzamin pisemny 10. Liczba punktów ECTS: 8 kolokwia Laboratorium/ praktyczne 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 1. Wymagania wstępne: Projekt Seminarium Wymagana jest podstawowa wiedza matematyczna na poziomie szkoły średniej oraz zaliczenie semestru pierwszego z matematyki. 13. Cele kształcenia: Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i metodami analizy matematycznej i algebry liniowej potrzebnymi w dalszym toku studiów w statystyce, ekonometrii, ekonomii i finansach. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć: Wykład: I. Analiza matematyczna: 1. pojęcie całki niewłaściwej i proste przykłady,. funkcje wielu zmiennych, ekstrema takich funkcji, przykłady, 3. ekstrema warunkowe. 1

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu)

Opis modułu kształcenia. zajęcia. kontaktowe Pracy. Sposoby weryfikacji L.p. Efekty kształcenia dla modułu (przedmiotu) Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Nysie Język angielski stępne wymagania S-FIR-I-A-FIR-JEZA_II Tryb zaliczenia przedmiotu Zaliczenie na ocenę L. godz. zajęć w sem. Całkowita praktyczne Całkowita Kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo