149 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "149 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO R., ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW UCHWAŁĄ NR 1/2007 UCHYLIŁO W CAŁOŚCI STATUT Z DNIA R. I UCHWALIŁO NOWY STATUT Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK ZAGOSPODAROWA- NIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK WYNAJEM NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK wpisać: Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONY- MI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z RE- ALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZE- LARSKA W LĘBORKU. KRS SĄD REJONO- WY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/6297/10/325] KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA- DA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAPIERAŁA 2. BOG- DAN FRANCISZEK wpisać: 2 1. KREFT 2. JAN Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres R R R R R R. Poz SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OD NOWA. KRS SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [TO.VII NS-REJ.KRS/3192/10/6] KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI DNIA R. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKAR- SKICH ŚWIEŻYCH Z WYKOŃCZANIE MA- TERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH PRODUK- CJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYRO- BÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZ- NA PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, ARTYKUŁÓW KOSMETYCZ- NYCH I TOALETOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIP- SOWYCH PRODUKCJA SPRZĘTU GO- SPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NA- PRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNI- KÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMA- TORÓW, Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NA- PRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TE- LEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRO- DUKCJA PRZYCZEP I NACZEP PRODUK- CJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA BUDOWNICTWO KONSERWACJA I NA- PRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PO- MOC DROGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SA- MOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTY- KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HOTELE I RESTAURACJE TRANS- PORT LĄDOWY POZOSTAŁY PRZEŁADU- NEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA OBSŁUGA NIERUCHOMO- ŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE WYNA- JEM MASZYN I URZĄDZEŃ Z WYPOŻY- CZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁANOŚĆ GOSPODAR- CZA POZOSTAŁA Z DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NAUKI JAZDY A CAŁODOBOWA OPIEKA WYCHOWAWCZA DLA DZIECI I MŁODZIE- ŻY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTU- RĄ, REKREACJĄ I SPORTEM DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA wpisać: Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWA- NIA PRODUKTÓW LEŚNYCH Z POZY- SKIWANIE DREWNA Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWA- NYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁ- KÓW I DAŃ Z PRODUKCJA ARTYKU- ŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYW- CZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BU- TELKOWANYCH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WY- ROBÓW SIECIOWYCH Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KA- LETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMAR- SKICH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREW- NA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRO- DUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRO- DUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALI- STEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITAR- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUK- CJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SIL- NIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP PRODUKCJA MEBLI Z PRODUK- CJA GIER I ZABAWEK Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI Z NAPRA- WA I KONSERWACJA MASZYN Z ZBIE- RANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPA- DÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGRE- GOWANYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWA- GĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWA- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZO- NA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB IN- TERNET Z TRANSPORT DROGOWY TO- WARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KU- RIERSKA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TU- RYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZA- KWATEROWANIA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATY- KI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELA- TIONS) I KOMUNIKACJA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU RE- KREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WY- POŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNI- KÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATO- RÓW TURYSTYKI DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE POMOC SPO- ŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁAL- NOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOW- SKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIEN- NICZYCH Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ Z PRODUKCJA BIELIZNY Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STO- ŁOWYCH I OZDOBNYCH Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 149 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

2 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W RADLICZYCACH W LIKWIDACJI. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GO- SPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWE- GO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/4733/10/158] KRS nr 2 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. Poz DATREND PROMOTION AB SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/7697/10/800] KRS nr 9 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. Poz NORDNET BANK AB (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/11367/10/115] KRS nr 2 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. j) Jednostki badawczo- -rozwojowe Poz DREBERIS GMBH ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/4975/10/446] Poz OMNITECH INTERNATIONAL INC. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWI- DACJI. KRS SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/3860/10/948] Poz INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDRO- WIA ŚRODOWISKOWEGO. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWI- CACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/8615/10/501] KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KUŹNIEWSKI 2. KRZYSZTOF ALEKSANDER PROKURA SAMOISTNA p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców Poz BNP PARIBAS S.A ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/11559/10/798] KRS nr 8 następującej treści: Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. MAU- BERG 2. ANDRZEJ SEWERYN KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DREBE- RIS GMBH ODDZIAŁ W POLSCE wpisać: 3. DREBE- RIS GMBH ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy wykreślić: 1 1. ZARZĄDCA (GESCHAFTSFÜHRER) 2. JEŻELI POWOŁANO JEDNEGO ZARZĄDCĘ UPRAWNIO- NY JEST ON DO SAMODZIELNEJ REPREZENTA- CJI SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO WIĘKSZĄ LICZBĘ ZARZĄDCÓW SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH ZARZĄDCÓW ŁĄCZNIE LUB JED- NEGO ZARZĄDCĘ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. REICHEL 2. MARKKUS ALEXANDER 5. ZA- RZĄDCA (GESCHAFTSFÜHRER) Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WÖHNL 2. ANNA MAGDALENA 4. PROKURA JEDNOOSOBOWA UDZIELONA WG PRAWA NIEMIECKIEGO W ZA- KŁADZIE GŁÓWNYM SPÓŁKI Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. WALTOŚ 2. AGNIESZKA HALINA Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO R., UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DREBERIS GMBH 4. DO WYKONYWANIA CZYN- NOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU ODDZIAŁU UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR - JEDNOOSO- BOWO PRub. Dane likwidatorów 1 1. REICHEL 2. MARKUS Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: R., UCHWA- ŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DREBERIS GMBH 2. ROZWIĄZANIE KRS nr 5 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. Poz SAFIRA-CONSULTADORIA EM INFOR- MATICA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/11118/10/709] KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres Poz VIATECH PUBLISHING SOLUTIONS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/9712/10/470] KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres data złożenia okres MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 150

3 INDEKS - 20 C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7270/10/947] - s. 88, poz M FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6523/10/777] - s. 89, poz A- A & B DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/6293/10/721] - s. 89, poz A&T A.PIETRZAK, T.KORZENIOWSKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/8234/10/338] - s. 74, poz ABP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/3459/10/832] - s. 89, poz ACCM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/8848/10/869] - s. 45, poz ADEPT K. KWITNIEWSKI, H. ŻELAZNY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/6291/10/919] - s. 74, poz ADVANCED DIESEL PARTICULATE FILTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6529/10/183] - s. 89, poz AGROPARTNER SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/7276/10/353] - s. 89, poz AGROWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7714/10/130] - s. 89, poz AIR-CONTAINER LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4006/10/691] - s. 89, poz AKBYG SP APS SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KO.IX NS-REJ.KRS/2654/10/958] - s. 86, poz AKTYWIA NAIRA KASPERCHAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/8729/10/527] - s. 86, poz AKTYWNE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6589/10/109] - s. 89, poz ALLIANCE-AGRO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/3097/10/910] - s. 89, poz ALLIANZ SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/10220/10/852] - s. 87, poz ALTER GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8958/10/291] - s. 90, poz ALTERPLANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/10921/10/960] - s. 46, poz ALTUS BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/11283/10/52] - s. 90, poz AM INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7372/10/850] - s. 90, poz ANDRZEJ GAWIN SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6349/10/623] - s. 90, poz ANKASEJA DOMY OSIEDLA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/7516/10/730] - s. 90, poz ANKRYLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4722/10/436] - s. 46, poz ANNDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2876/10/604] - s. 90, poz APELT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/4694/10/384] - s. 90, poz APER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/5660/10/888] - s. 90, poz APEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/7221/10/743] - s. 93, poz APLIXCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/8755/10/886] - s. 93, poz APTEKA PRZY FONTANNIE TATARSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS- -REJ.KRS/4375/10/840] - s. 74, poz APTEKA HELIOS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/4508/10/998] - s. 93, poz APTEKA PULS - SEŃCZUK SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/9115/10/67] - s. 74, poz APTEKA USTECKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/7382/10/171] - s. 93, poz AQUA GEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XI NS- -REJ.KRS/9146/10/431] - s. 93, poz ARCESE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/8759/10/490] - s. 93, poz ARCH-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/7221/10/743] - s. 46, poz ARMIR ARTUR ULEJCZYK, MIROSŁAW LUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS- -REJ.KRS/4808/10/301] - s. 74, poz AROMES DE PROVENCE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12542/10/741] - s. 93, poz ARTLAB STUDIO REKLAMY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12452/10/961] - s. 93, poz ARTLOGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/5900/10/265] - s. 93, poz ARTOM NIERUCHOMOŚCI-PRZEDSIĘBIOR- STWO BUDOWLANE ARTOM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [LD.XX NS-REJ.KRS/7031/10/862] - s. 86, poz ARTOM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/12428/10/404] - s. 94, poz ARTPOL KOC, SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS-REJ.KRS/6496/10/126] - s. 74, poz ASBUD. PCV. ALU K. SIKORSKI, R. JANICKI SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/3891/10/312] - s. 74, poz ASSMANN LADENBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12096/10/445] - s. 94, poz ATLANTA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12108/10/459] - s. 94, poz AUKCJOMANIAK.PL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/923/10/755] - s. 94, poz AUTIM, P.SUCHANKE, SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/8663/10/304] - s. 74, poz AUTO SALON POLODY SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/9354/10/152] - s. 74, poz AUTOFASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/6433/10/997] - s. 94, poz AUTOSTRADA WSCHODNIA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/9794/10/840] - s. 94, poz AVANS POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/4955/10/804] - s. 94, poz AVANTI H.A.ŻOŁĄDKOWSCY SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/8396/10/167] - s. 74, poz B- B-LOGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/5587/10/236] - s. 94, poz B.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/2724/10/96] - s. 94, poz B.T.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/9090/10/529] - s. 94, poz B&S BILEJCZYK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/6568/10/66] - s. 94, poz BALTIC SEA POLSKA II SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12056/10/161] - s. 94, poz BALTIC SEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12055/10/760] - s. 94, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W KORYCINIE [BI.XII NS- -REJ.KRS/3222/10/860] - s. 147, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W MOKOBODACH [WA.XIV NS-REJ.KRS/7820/10/948] - s. 147, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSOKIEM MAZO- WIECKIEM [BI.XII NS-REJ.KRS/3225/10/63] - s. 147, poz BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻUROMINIE [WA.XIV NS-REJ.KRS/8007/10/376] - s. 148, poz BANKS SADLER POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XII NS-REJ.KRS/11479/10/339] - s. 95, poz BARBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/4457/10/101] - s. 95, poz BARTLA 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/9169/10/276] - s. 46, poz BATALIA N. KANAS, B. WYSOCKI SPÓŁKA JAWNA [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4560/10/716] - s. 74, poz BE-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8376/10/525] - s. 95, poz BEST SUNNY HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/7390/10/690] - s. 95, poz BEST-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS- -REJ.KRS/2569/10/183] - s. 95, poz BGI BIOGAZOWNIA SZYMANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12255/10/962] - s. 47, poz BIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3759/10/135] - s. 95, poz BIOENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6621/10/76] - s. 47, poz BIS-EMIR-34 EWA KASZKOWIAK, MIROSŁAW KASZKOWIAK SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/7311/10/523] - s. 74, poz BIURO DORADZTWA PRAWNEGO I PODATKO- WEGO NDW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/3199/10/813] - s. 95, poz BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WAR- SZAWY SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/11281/10/250] - s. 144, poz BLUEBERRY QUEEN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3639/10/392] - s. 48, poz BLUFARM, SPÓŁKA JAWNA MISZK, BLUSZCZ [WA.XII NS-REJ.KRS/11484/10/655] - s. 74, poz BNP PARIBAS S.A ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS-REJ.KRS/11559/10/798] - s. 150, poz BOERGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3179/10/171] - s. 96, poz BOGATYŃSKO-ZGORZELECKI PARK PRZEMY- SŁOWO-TECHNOLOGICZNY TURÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.IX NS-REJ.KRS/5355/10/269] - s. 96, poz BRAND SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12476/10/207] - s. 96, poz BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/8991/10/768] - s. 96, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2189/10/421] - s. 96, poz BUD-BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/5824/10/410] - s. 96, poz BUDLEX PRZYŁUBIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/3082/10/584] - s. 96, poz BUDLEX WRZOSY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/3083/10/985] - s. 96, poz BUDO-PETRUS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS- -REJ.KRS/3155/10/925] - s. 96, poz BUDROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [PO.IX NS- -REJ.KRS/5572/10/910] - s. 96, poz BUILDDESK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/4423/10/534] - s. 96, poz BULINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/5134/10/24] - s. 97, poz BUMA CONTRACTOR 1 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/7036/10/867] - s. 48, poz BUPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/1656/10/689] - s. 97, poz BUSY B TRANSLATIONS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/10204/10/814] - s. 41, poz BUTSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/5301/10/60] - s. 97, poz BYDGOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3906/10/529] - s. 97, poz BZK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8413/10/497] - s. 97, poz C- CAFE CHOPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/9078/10/95] - s. 97, poz CALDO-IZOLACJA MATERIAŁY TECHNIKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/5436/10/129] - s. 98, poz CARBON INVEST SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/9853/10/256] - s. 144, poz CARN CENTRUM ANALIZ RYNKU NIERUCHO- MOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/6119/10/458] - s. 42, poz CENTRA MEDYCZNE JULIA I ROBERT ROLA- -JANICCY SPÓŁKA PARTNERSKA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/12240/10/636] - s. 86, poz CENTROCLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/7352/10/208] - s. 98, poz CENTRUM AGD RTV JACEK SZULC, BOŻENA SZULC SPÓŁKA JAWNA [KO.IX NS-REJ.KRS/2634/10/316] - s. 75, poz CENTRUM FIZJOTERAPII FIZJOFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4967/10/927] - s. 99, poz CENTRUM KSZTAŁCENIA PRYMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/2452/10/954] - s. 49, poz CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH OD A DO Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/4500/10/790] - s. 99, poz CENTRUM MEDYCZNE DIALIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3355/10/127] - s. 99, poz CENTRUM USŁUG PRALNICZYCH EKO EKS- PRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [LD.XX NS- -REJ.KRS/5931/10/629] - s. 86, poz CENTRUM WYPOCZYNKU I REKREACJI RYSY ŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/4668/10/25] - s. 99, poz CHRISPER & JULIAN GROUP SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/7297/10/396] - s. 99, poz CITITRAVEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7887/10/681] - s. 99, poz CN CORP. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WR.VI NS-REJ.KRS/6432/10/596] - s. 86, poz CNT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7995/10/301] - s. 49, poz CODEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8102/10/472] - s. 99, poz CONART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/8891/10/667] - s. 99, poz CONEKT SN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8484/10/145] - s. 99, poz CONSULT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/11461/10/810] - s. 100, poz CONTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9790/10/236] - s. 100, poz COSMEDICO - TECHNIKA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWI- DACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/11992/10/679] - s. 100, poz CRMEXPERTS J.GRZYB I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2323/10/291] - s. 75, poz CZĘSTOCHOWSKA KONFEKCJA TECHNICZNA ŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2325/10/93] - s. 100, poz D- D. DOBKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/11064/10/609] - s. 86, poz DADAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/10698/10/711] - s. 49, poz DATREND PROMOTION AB SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7697/10/800] - s. 150, poz DCF CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/11474/10/334] - s. 144, poz DE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4689/10/68] - s. 100, poz DEMAX C.D. NOWACCY SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/6833/10/401] - s. 75, poz DEMOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/3165/10/246] - s. 50, poz DERCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12032/10/915] - s. 100, poz DESIGN4RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8047/10/660] - s. 100, poz DEVELOPER KARANDYS SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7903/10/610] - s. 41, poz DEVMATECH SPÓŁKA JAWNA E.BOJARSKI [WA.XIII NS-REJ.KRS/10901/10/318] - s. 41, poz DEYI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/5424/10/6] - s. 100, poz DIAMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8965/10/409] - s. 100, poz DIJA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/3022/10/658] - s. 100, poz DIRECT SHOPPING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/11414/10/408] - s. 100, poz DIVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3147/10/406] - s. 100, poz DMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8625/10/822] - s. 50, poz DOBRYGOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/5351/10/665] - s. 100, poz DOKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/4798/10/89] - s. 50, poz DOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/4345/10/877] - s. 101, poz DONAGRA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK- CYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/2943/10/539] - s. 101, poz DOSŁUCHANIA.PL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12366/10/785] - s. 101, poz DOZO-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3760/10/847] - s. 101, poz DP METAL PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/8916/10/205] - s. 101, poz DREAM ORTHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/9105/10/746] - s. 51, poz DREBERIS GMBH ODDZIAŁ W POLSCE W LI- KWIDACJI [WR.VI NS-REJ.KRS/4975/10/446] - s. 150, poz DRIP POL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12295/10/246] - s. 101, poz DSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11136/10/549] - s. 101, poz DUET SPÓŁKA JAWNA KONOPKA, PEŁKA [WA.XIV NS-REJ.KRS/8518/10/603] - s. 75, poz DWOREK UPHAGENA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/7053/10/306] - s. 101, poz DŹWIG-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/8951/10/484] - s. 102, poz E- E AND D PLASTIC - SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6089/10/604] - s. 102, poz EASTCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2300/10/446] - s. 102, poz EASY GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6312/10/853] - s. 102, poz EC PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/9134/10/308] - s. 102, poz ECHO - ARENA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS- -REJ.KRS/3284/10/588] - s. 103, poz ECO ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/4733/10/158] - s. 103, poz ECO SCALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [WR.IX NS-REJ.KRS/3755/10/531] - s. 86, poz ECO SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6423/10/676] - s. 51, poz EDI TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/4689/10/68] - s. 103, poz EDUBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11754/10/995] - s. 103, poz EFEKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/8851/10/383] - s. 103, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 152

5 EKO - CARS WOJCIECH POLOWIEC SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/8504/10/678] - s. 75, poz EKO-MASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/3080/10/782] - s. 104, poz EKO-MAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8068/10/703] - s. 105, poz EKO-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [KR.XII NS-REJ.KRS/3750/10/526] - s. 86, poz EKOKLIMAX - PROJEKT SPÓŁKA JAWNA Z.CHILEWSKI, J.CZERWIŃSKI [BY.XIII NS- -REJ.KRS/3878/10/477] - s. 75, poz EKOZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4235/10/455] - s. 52, poz EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/8789/10/453] - s. 105, poz ELCOR DARIUSZ CZAJCZYŃSKI, KRZYSZTOF DĄBROWSKI SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/2360/10/372] - s. 75, poz ELEKTROCARBON-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/4534/10/357] - s. 105, poz ELEKTROFIZJOLOGIA I ELEKTROSYMULACJA SERCA - ELSTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4751/10/998] - s. 52, poz ELEKTROWNIE WIATROWE PANCERZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2477/10/601] - s. 105, poz ELGRYF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4634/10/458] - s. 105, poz ELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4605/10/896] - s. 105, poz ELPROMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/7587/10/378] - s. 105, poz ELSETT ELECTRONICS ERNEST I DANUTA SCHMIDT SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS- -REJ.KRS/5216/10/285] - s. 76, poz ELTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/8094/10/62] - s. 105, poz EMIRMATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/6346/10/420] - s. 105, poz ENERGIA WIATROWA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/4581/10/759] - s. 106, poz ENTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4581/10/759] - s. 106, poz ENVTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3694/10/313] - s. 106, poz EPSYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/4439/10/261] - s. 53, poz ERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12283/10/123] - s. 106, poz EUGENIUSZ NOWAKOWSKI I RYSZARD PRASOL SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS- -REJ.KRS/9000/10/640] - s. 76, poz EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO OFFICE PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/7719/10/135] - s. 87, poz EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁABĘDZIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/7721/10/248] - s. 87, poz EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MORSKIE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/7725/10/852] - s. 88, poz EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NAVIGATOR SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/7727/10/654] - s. 88, poz EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWY HORY- ZONT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/7720/10/847] - s. 88, poz EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLIWA PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/7717/10/333] - s. 88, poz EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WRZESZCZ OFFICE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/7728/10/55] - s. 88, poz EURO TAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6843/10/722] - s. 53, poz EUROBIOMASS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/6113/10/52] - s. 106, poz EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODY- PLOMOWEGO. TRANSFER WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6978/10/791] - s. 106, poz EVEREST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI [GD.VIII NS-REJ.KRS/6762/10/862] - s. 144, poz EWA FIRLEJ-DĘBOWSKA MARCIN DĘBOWSKI STUDIO EM SPÓŁKA JAWNA [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/4576/10/443] - s. 41, poz EXPRESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12200/10/352] - s. 54, poz F- FARLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/7370/10/48] - s. 106, poz FARM-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/8233/10/937] - s. 106, poz FAT-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/5473/10/210] - s. 106, poz FENIX OPPORTUNITIES SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/11262/10/9] - s. 144, poz FIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6496/10/126] - s. 106, poz FILIGRAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/2299/10/843] - s. 106, poz FIRMA FEMAR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/4391/10/878] - s. 106, poz FIRMA BUDOWLANA SULIMA Z.SULIMA, A.SULIMA, M.SULIMA SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/4823/10/938] - s. 76, poz FIRMA HANDLOWA PANTOFELEK BARBARA KAMIŃSKA, KAROL ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/3971/10/771] - s. 76, poz FIRMA HANDLOWA TAPIS B. WUJCZAK, D. WUJCZAK SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS- -REJ.KRS/4277/10/541] - s. 76, poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PROMOGAZ - W. GROCHOT, J. KARASIŃSKI SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/9011/10/362] - s. 76, poz FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA A. B. MOŁDRZYK SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/8973/10/928] - s. 77, poz FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA MAK I MARCIN GAWRON, KONRAD JAROSZ SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/4712/10/115] - s. 77, poz FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WOD.KAN.C.O.I GAZ JACHOWICZ I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/4621/10/934] - s. 77, poz FIRMA MARK - 7 MAREK MRÓZ, LESŁAW PODOLECKI SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS- -REJ.KRS/8718/10/805] - s. 77, poz FISNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7474/10/753] - s. 107, poz FKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4453/10/497] - s. 107, poz FOLIAP SPÓŁKA JAWNA T.P. PIOTROWICZ [GD.VIII NS-REJ.KRS/6581/10/901] - s. 77, poz FOMAR FRICTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIV NS-REJ.KRS/7718/10/734] - s. 107, poz FRACE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12296/10/647] - s. 107, poz FREEHOME 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12129/10/502] - s. 107, poz FULL COLOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/12345/10/742] - s. 86, poz FULL COLOUR SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12343/10/940] - s. 107, poz FUTURE TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/11175/10/432] - s. 107, poz G- GALERIA AZJATYCKA YAKSHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4980/10/762] - s. 54, poz GAMAPLAST GAMALCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4240/10/771] - s. 77, poz GAMAWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7232/10/465] - s. 107, poz GAZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6788/10/910] - s. 107, poz GELG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/8972/10/527] - s. 107, poz GEMINI SPÓŁKA JAWNA RZESKI, RZESKA [WA.XIV NS-REJ.KRS/6513/10/456] - s. 77, poz GEO - METRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12085/10/723] - s. 107, poz GGHPOH DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12180/10/819] - s. 107, poz GLIBOWSKA POMPY SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/6077/10/481] - s. 77, poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KORYTNICY [WA.XIV NS- -REJ.KRS/5268/10/692] - s. 148, poz GMK PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8068/10/703] - s. 54, poz GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY ŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/5503/10/64] - s. 107, poz GOSPODARSTWO RYBACKIE RAKOWICE ŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/4502/10/592] - s. 107, poz GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/5823/10/9] - s. 107, poz GRASSLAND TRAWY NA MURAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8090/10/458] - s. 108, poz GREEN OFFICE 1 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/7039/10/70] - s. 54, poz GREIS - A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/10971/10/565] - s. 108, poz GROS CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5960/10/191] - s. 108, poz GROTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11382/10/752] - s. 55, poz GRUPA POLSKA STAL SPÓŁKA AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/2702/10/652] - s. 145, poz GRUPA PRODUCENTÓW AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2391/10/736] - s. 55, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 GUZIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/8868/10/511] - s. 108, poz H- HAI YEN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/5530/10/824] - s. 56, poz HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW [WA.XIII NS-REJ.KRS/12421/10/597] - s. 148, poz HARBORT GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/7515/10/329] - s. 108, poz HEMOSYSTEMS SOBCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/12134/10/818] - s. 77, poz HIFLYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8845/10/666] - s. 108, poz HL-TECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS- -REJ.KRS/12350/10/58] - s. 108, poz HLB M2 AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3218/10/945] - s. 108, poz HORMANN-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/9358/10/756] - s. 108, poz HTL-STREFA MARKETING SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/7347/10/892] - s. 109, poz HURTOWNIA ARTYKUŁÓW INSTALACYJNYCH KONINKO BALCEROWICZ I BALCEROWICZ, SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/8154/10/879] - s. 77, poz HURTOWNIA SPOŻYWCZA ASTRA MARIOLA GŁOWICKA, RYSZARD GŁOWICKI SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/3886/10/996] - s. 77, poz HYDRO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3787/10/296] - s. 56, poz HYDROGRUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [OP.VIII NS-REJ.KRS/2876/10/604] - s. 109, poz HYDROINSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2389/10/623] - s. 109, poz HYPERION I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/2220/10/987] - s. 58, poz I- IBD LIBERTY PARK SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/5081/10/325] - s. 109, poz ICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4541/10/475] - s. 109, poz IMPACT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12067/10/883] - s. 109, poz INAVER INVEST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/12211/10/74] - s. 111, poz INDUSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3443/10/105] - s. 112, poz INFOTEX ŚMIETANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/9699/10/744] - s. 77, poz INNOVATIVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9753/10/155] - s. 58, poz INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODO- WISKOWEGO [KA.VIII NS-REJ.KRS/8615/10/501] - s. 150, poz INSTYTUT TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/4794/10/485] - s. 112, poz INTER - SOLAR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/4168/10/520] - s. 112, poz INTER D.I.C. POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/5722/10/507] - s. 112, poz INTERMAL-OPAKOWANIA SPÓŁKA JAWNA MARCIN MALEWSKI, EWELINA MALEWSKA [KA.VIII NS-REJ.KRS/8887/10/752] - s. 77, poz INTERMATICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/5316/10/386] - s. 112, poz INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES ŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4539/10/362] - s. 112, poz INVESTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12063/10/279] - s. 114, poz INWESBUD SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.VI NS- -REJ.KRS/6315/10/56] - s. 115, poz IPT AKROMAR SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4215/10/813] - s. 86, poz IRCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2162/10/972] - s. 115, poz IT EYE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4928/10/44] - s. 117, poz J- J-AND-Y SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6553/10/740] - s. 117, poz J.K.R. GROMADKA, RZEWUSKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/8181/10/639] - s. 77, poz JAHTARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/4743/10/479] - s. 59, poz JAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/2307/10/253] - s. 60, poz JANA KAZIMIERZA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11583/10/355] - s. 117, poz JASTRZĘBSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/424/10/651] - s. 117, poz JAŚKOWA DOLINA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/7343/10/288] - s. 117, poz JEAN VEER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [PO.VIII NS-REJ.KRS/9040/10/924] - s. 42, poz JELONEK JERZY FRYDA SPÓŁKA JAWNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/2618/10/278] - s. 77, poz JJD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4450/10/294] - s. 117, poz JOMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/4896/10/388] - s. 118, poz JP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12107/10/58] - s. 118, poz JSTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4799/10/490] - s. 118, poz JUBOPLAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7347/10/892] - s. 118, poz K- K.I.G. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/4577/10/844] - s. 118, poz K.J. - FABRICS BELLANDI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8878/10/832] - s. 118, poz K3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/2895/10/845] - s. 118, poz KA-NA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7300/10/801] - s. 118, poz KAESER KOMPRESSOREN SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12410/10/875] - s. 118, poz KALINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY, SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA W SZCZECINKU [KO.IX NS- -REJ.KRS/2272/10/394] - s. 86, poz KALTRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/5394/10/152] - s. 119, poz KAMERADOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/9076/10/293] - s. 119, poz KAMINO K. I D. JACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/12078/10/605] - s. 78, poz KAMION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/4611/10/613] - s. 119, poz KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH AUGU- STYN PIÓRKOWSKI MAŁGORZATA PIÓRKOW- SKA-ŻOLIK SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/8284/10/943] - s. 78, poz KANTOR WYMIANY WALUT F. WASIELEWSKI, P. STACH SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS- -REJ.KRS/5462/10/488] - s. 78, poz KAREX ROBERT ROSIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/5175/10/709] - s. 78, poz KARLIK SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/9361/10/270] - s. 78, poz KASTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/6627/10/482] - s. 119, poz KATHARSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4341/10/273] - s. 119, poz KB-PROJEKTY KONSTRUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/4822/10/537] - s. 119, poz KINO SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6576/10/585] - s. 119, poz KLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/8735/10/244] - s. 60, poz KM DESTI PRESS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/6231/10/993] - s. 120, poz KOKOS FRYMUS I ZUCKERMAN SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/5425/10/407] - s. 78, poz KOMBI-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/5100/10/457] - s. 120, poz KOMO MARIANNA I KRZYSZTOF ORZESZAK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/8074/10/420] - s. 78, poz KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE KOM PUR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHO- WICACH [KI.X NS-REJ.KRS/3023/10/59] - s. 120, poz KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS- -REJ.KRS/7081/10/467] - s. 145, poz KOPALNIA FLORCZAKI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE [WA.XII NS-REJ.KRS/11389/10/559] - s. 61, poz KOPEX POLSKIE BIOGAZOWNIE SPÓŁKA AKCYJNA [GL.X NS-REJ.KRS/4542/10/876] - s. 146, poz KPMG ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/11311/10/104] - s. 87, poz KRAJEŃSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁU- GOWY REMTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3794/10/414] - s. 120, poz KRONOSPAN OSB SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS- -REJ.KRS/4998/10/291] - s. 120, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 154

7 KUPSIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/4438/10/860] - s. 120, poz KURCZAK LUBUSKI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/4349/10/481] - s. 120, poz L- LABORATORIUM BADAWCZE-BLACHOWNIA ŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/4961/10/521] - s. 120, poz LAKO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8388/10/648] - s. 120, poz LARIX 2 PIOTR BRUKIEWICZ, MICHAŁ LIGACZ SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/8860/10/303] - s. 78, poz LECH CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/4503/10/993] - s. 120, poz LECHPOL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIV NS-REJ.KRS/8070/10/816] - s. 120, poz LEDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7050/10/103] - s. 61, poz LEGE ARTIS - C. DANIŁOWICZ I G. DANIŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/7132/10/364] - s. 78, poz LESZCZYŃSKA OFICYNA WYDAWNICZA ŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/5411/10/482] - s. 121, poz LIGHTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6787/10/509] - s. 62, poz LIVAR KRZYSZTOF KANIECKI I WSPÓLNIK - SPÓŁKA JAWNA [TO.VII NS-REJ.KRS/3096/10/509] - s. 78, poz LOGIT - MAGAZYN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/5586/10/835] - s. 121, poz LOTOS EKOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/6284/10/801] - s. 62, poz LRZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7476/10/555] - s. 121, poz LUBRICANT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/8644/10/63] - s. 121, poz M- M 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/4558/10/603] - s. 122, poz M-CITY RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/682/10/977] - s. 122, poz M-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8331/10/236] - s. 122, poz M.CH. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/3124/10/561] - s. 122, poz MAANTE-TRANS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/4191/10/676] - s. 122, poz MACROSFERA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/5533/10/27] - s. 122, poz MAGORA STEEL SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12139/10/823] - s. 122, poz MAJĄTEK ZIEMSKI TRUTNOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6699/10/531] - s. 122, poz MAJOR WIENCEK RUBAN SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/8633/10/341] - s. 78, poz MAKAB - URYGA, KOŁODZIEJ, ŁADA SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/8548/10/566] - s. 78, poz MAKOWICZ I S-KA S. NELKA SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/6294/10/122] - s. 78, poz MAŁA POŻYCZKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS- -REJ.KRS/3019/10/144] - s. 63, poz MARINE HOTEL***** SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/2354/10/655] - s. 122, poz MARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2270/10/592] - s. 122, poz MARMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/6401/10/232] - s. 123, poz MEDIA-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/10666/10/946] - s. 123, poz MEDISUN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/5286/10/532] - s. 63, poz MEDMESS KROPACZEWSKI I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/12070/10/397] - s. 87, poz MEDPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6573/10/382] - s. 123, poz MEFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8458/10/786] - s. 123, poz MENNICA-METALE SZLACHETNE SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/11341/10/67] - s. 146, poz MENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/5850/10/769] - s. 63, poz MENTAX.PL BARTOSIK, POLAK, TLOŁKA SPÓŁKA JAWNA [KO.IX NS-REJ.KRS/2661/10/76] - s. 79, poz METALPOL FURMANIAK - SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/8495/10/867] - s. 79, poz METEC - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/4496/10/984] - s. 123, poz METROPOLIX KAPELANKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/8726/10/324] - s. 123, poz MGŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11282/10/651] - s. 123, poz MIDEN ŁUKASIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [GD.VII NS-REJ.KRS/6806/10/641] - s. 87, poz MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU [OL.VIII NS-REJ.KRS/4431/10/53] - s. 123, poz MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKA- CYJNE ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/3519/10/649] - s. 123, poz MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH DOMEK W LIKWIDA- CJI [GD.VII NS-REJ.KRS/6510/10/253] - s. 148, poz MIK-STAL WIĘCKOWSCY SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2301/10/847] - s. 79, poz MINOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/4839/10/665] - s. 64, poz MINREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/9015/10/966] - s. 123, poz MIRATRANS-MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/4909/10/803] - s. 124, poz MKK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12373/10/903] - s. 64, poz MLEKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/5825/10/811] - s. 124, poz MMH-ECO-PAL MACIEJ PIOTROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/5507/10/668] - s. 79, poz MODERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/7306/10/207] - s. 124, poz MODERNBAU W. RAKOWSKI I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/9798/10/444] - s. 79, poz MONLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11267/10/14] - s. 124, poz MORGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/2542/10/734] - s. 124, poz MOSTMARGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1815/10/206] - s. 124, poz MULTI - COMBI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/6964/10/866] - s. 124, poz MÜLLER DAIRY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [WA.XII NS-REJ.KRS/11247/10/372] - s. 87, poz MYJNIA SAMOCHODOWA CLEAN CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/4964/10/724] - s. 64, poz N- N-FEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7983/10/178] - s. 65, poz NARZĘDZIOWNIA AG MIROSŁAW RUTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA [KI.X NS-REJ.KRS/3121/10/358] - s. 79, poz NASZA KLASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6388/10/506] - s. 124, poz NDI-DID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GD.VIII NS- -REJ.KRS/19875/9/733] - s. 124, poz NE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [TO.VII NS-REJ.KRS/3150/10/920] - s. 65, poz NIBESO DISTRIBUTION UND SERVICE POLSKO- -NIEMIECKA JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/11991/10/278] - s. 124, poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE BARBARA LAŃCZYK-WRONA I PART- NERZY, LEKARZE, SPÓŁKA PARTNERSKA [WA.XIV NS-REJ.KRS/2329/10/697] - s. 86, poz NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA ZDROWIE A. GRA- CZYK-DUDA, E. RACZYŃSKA, A. WALORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY [OP.VIII NS- -REJ.KRS/5002/10/158] - s. 86, poz NOBILITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12420/10/196] - s. 65, poz NOMAG-AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. [WA.XIII NS-REJ.KRS/11987/10/363] - s. 125, poz NORDNET BANK AB (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS-REJ.KRS/11367/10/115] - s. 150, poz NOVA ALINA RUTKOWSKA, KRZYSZTOF SARNOWSKI SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/7272/10/749] - s. 79, poz NOVA M.R. OSTROWSCY, A.A. KALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA [TO.VII NS-REJ.KRS/3145/10/604] - s. 79, poz NOWE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/7043/10/985] - s. 125, poz NRF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7384/10/973] - s. 125, poz NS41 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12424/10/800] - s. 66, poz O- OJCOWSKA NOKTURN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/8699/10/673] - s. 88, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 OKTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/4968/10/328] - s. 125, poz OMG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/2313/10/970] - s. 125, poz OMNICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/7160/10/525] - s. 125, poz OMNITECH INTERNATIONAL INC. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI [BY.XIII NS-REJ.KRS/3860/10/948] - s. 150, poz ONLINEMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/3872/10/71] - s. 66, poz OPTYK KIERSZNIOWSKI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/4122/10/830] - s. 125, poz ORA DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/4774/10/843] - s. 125, poz ORIENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12301/10/854] - s. 125, poz P- P.U.H. CZASZA-SYSTEM BORTLICZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [BB.VIII NS- -REJ.KRS/2764/10/380] - s. 79, poz P&P RENTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/11300/10/382] - s. 44, poz PART 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8530/10/37] - s. 125, poz PASSAT GROUP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7060/10/424] - s. 125, poz PAWIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9593/10/237] - s. 126, poz PAWLO MARZENA PERKA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [WR.VI NS-REJ.KRS/7341/10/486] - s. 87, poz PBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8476/10/626] - s. 126, poz [WA.XIV NS-REJ.KRS/8506/10/480] - s. 126, poz PELCOWIZNA WIESŁAW GILER SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/11546/10/274] - s. 79, poz PEUGEOT KONIN BRONISZEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/5557/10/273] - s. 79, poz PHU BIM BOŻENA I MIROSŁAW ŁOWICCY SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS-REJ.KRS/3501/10/120] - s. 80, poz PIAST WINDYKACJA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/11434/10/50] - s. 126, poz PIEKARNIA CUKIERNIA STAN-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3391/10/807] - s. 126, poz PIEKARNIA POLKORN JAROSŁAW ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA [TO.VII NS-REJ.KRS/3269/10/951] - s. 80, poz PIEKARNIA-CUKIERNIA GRONO PIOTR GRON- DYS, TADEUSZ GRONDYS SPÓŁKA JAWNA [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4313/10/112] - s. 80, poz PIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OP.VIII NS-REJ.KRS/4409/10/298] - s. 126, poz PK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/11416/10/210] - s. 88, poz PK 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XII NS-REJ.KRS/11413/10/7] - s. 88, poz PLAST-PROFIL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/5450/10/365] - s. 126, poz PLF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12019/10/80] - s. 126, poz PLOTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11379/10/238] - s. 66, poz POL-REA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/2222/10/789] - s. 67, poz POLAM-REM SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/7706/10/611] - s. 146, poz POLISH LOGISTIC PLATFORM SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/3683/10/591] - s. 126, poz POLSKI SERWIS PŁYNÓW WIERTNICZYCH ŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/4499/10/187] - s. 126, poz POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3937/10/893] - s. 127, poz POLSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/5643/10/449] - s. 68, poz POMORSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7344/10/689] - s. 127, poz PORT LOGICS CARGO AND CONTAINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4422/10/133] - s. 127, poz PORTICO HEVELIUSZ SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6579/10/788] - s. 127, poz POSBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/1930/10/944] - s. 127, poz POWEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/8314/10/797] - s. 69, poz PRB METAL-BUD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/2782/10/220] - s. 127, poz PRINTWHAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS- -REJ.KRS/7231/10/64] - s. 127, poz PRO-DOLSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/8291/10/61] - s. 127, poz PROAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11438/10/654] - s. 127, poz PROFIX TARGOSZ STREBECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/8501/10/475] - s. 80, poz PROINWES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8949/10/371] - s. 127, poz PROMAT TECHNICZNA OCHRONA PRZECIWPO- ŻAROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/9640/10/530] - s. 127, poz PROMEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/3291/10/706] - s. 128, poz PROTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/11441/10/168] - s. 128, poz PROVED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/3503/10/922] - s. 69, poz PROXIMA INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7849/10/199] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO DOMBOD-BIS H.STRA- SZAK, N.MAJCHRZAK SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS- -REJ.KRS/4867/10/826] - s. 80, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KAMMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/7406/10/308] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EKKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/2549/10/541] - s. 128, poz PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MAX- -BUD - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/4499/10/187] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTRA WITKOWSKA & KRAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/5544/10/749] - s. 80, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELKA ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6509/10/541] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SOPRA STRYSZEWSKI, KUKLA, NOWICKI SPÓŁKA JAWNA [KR.XI NS-REJ.KRS/8762/10/4] - s. 80, poz [KR.XI NS-REJ.KRS/7929/10/658] - s. 80, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE WIMAR - SEŃCZUK SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS- -REJ.KRS/9117/10/869] - s. 80, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ARTPOL GRZEGORZ MĄCZKO, KRZYSZTOF LIGĘZA SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS- -REJ.KRS/4617/10/19] - s. 80, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BEN-ZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/3496/10/913] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BUDMET - CARBO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/5159/10/671] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EKO TOMASZ BORECKI I ADAM PASEK-SPÓŁKA JAWNA [KR.XII NS-REJ.KRS/4645/10/180] - s. 80, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6619/10/963] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO UNIGLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2318/10/975] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDRO- ŻENIOWE BINMAD-RE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/3168/10/449] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE MIERZEJA ŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7450/10/507] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO KONSULTINGOWO-WYDAW- NICZO-GOSPODARCZE CONPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4067/10/18] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA ŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/2327/10/895] - s. 129, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE REVMOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/3223/10/261] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWO-HANDLOWE ALFA-WIL SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/3562/10/447] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWO-HANDLOWE GOMEX J. GOŁDA, B. GOŁDA, G. GOŁDA SPÓŁKA JAWNA W KIELCACH [KI.X NS-REJ.KRS/3118/10/844] - s. 80, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HAND- LOWE MODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [KR.XII NS-REJ.KRS/1733/10/945] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HAND- LOWE TROJ-RYB -IRENA I JÓZEF JAKUBANIS SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/5598/10/958] - s. 80, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HAND- LOWO USŁUGOWE ROLGAS SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ SOBIERAJEWICZ, ZBIGNIEW GRAD, WIDZISZEWO [PO.IX NS-REJ.KRS/5565/10/792] - s. 81, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁU- GOWE MABET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3650/10/425] - s. 130, poz [SZ.XIII NS-REJ.KRS/3984/10/295] - s. 130, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 156

9 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁU- GOWE OLBUD-BIS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS- -REJ.KRS/4415/10/15] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁU- GOWO HANDLOWE ALPAR ARTUR I PIOTR KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/2456/10/558] - s. 81, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁU- GOWO HANDLOWE SAGA MAŁGORZATA HUZAR, KRYSTYNA GARDECKA SPÓŁKA JAWNA [WR.VI NS-REJ.KRS/7227/10/149] - s. 81, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE KAMAR JOLANTA KNAPKIEWICZ, LESZEK KNAPKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS-REJ.KRS/3389/10/694] - s. 81, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE POL-ELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS- -REJ.KRS/3398/10/614] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWE TROIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6519/10/862] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HAND- LOWO-USŁUGOWE SONIC G.I M. SOJSCY SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2383/10/217] - s. 81, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWE DORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7237/10/470] - s. 130, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWE ELROZ-ŁZRM SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS- -REJ.KRS/6192/10/219] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁU- GOWE INTERBUD SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/3642/10/906] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻE- NIOWE METPICO SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS- -REJ.KRS/2261/10/672] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANS- PORTOWE PEESTE S.ZIEMKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/8308/10/80] - s. 81, poz PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE ROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/5222/10/2] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH BROSTER MAREK BRODECKI & MIROSŁAW STEC - SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS- -REJ.KRS/3909/10/732] - s. 81, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3554/10/928] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE SZYBEX A.OSSOLIŃSKI, B.WILKOSZ SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2327/10/895] - s. 81, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRZEMY- SŁOWO HANDLOWE KAR - STO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7367/10/534] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUK- CYJNO-HANDLOWE TOPAZ SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/3005/10/219] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGRO - INTER SPÓŁKA- Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/5339/10/231] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/4280/10/55] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELEKTRO-MERC ANDRZEJ I MARIA RZEPECCY SPÓŁKA JAWNA [LU.XI NS-REJ.KRS/5410/10/81] - s. 81, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ENERGO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/5655/10/572] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FORTY ŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/8025/10/216] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/1952/10/388] - s. 131, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12370/10/700] - s. 132, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RUPEX 2 SPÓŁKA JAWNA RENATA PŁOŃSKA, DARIUSZ PŁOŃSKI [WR.IX NS-REJ.KRS/5336/10/28] - s. 82, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STW- -LACHERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/5035/10/324] - s. 132, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BOKKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KI.X NS-REJ.KRS/2920/10/694] - s. 133, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EGIDA ŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/4481/10/658] - s. 133, poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STA- JER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/7097/10/194] - s. 133, poz PURATOR POLSKA - EKOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12155/10/861] - s. 134, poz Q- QUALITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/6517/10/60] - s. 134, poz R- RACHMISTRZ PLUS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS- -REJ.KRS/2989/10/229] - s. 135, poz RAK D.SUSZCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS-REJ.KRS/7383/10/572] - s. 82, poz RAWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/988/10/686] - s. 135, poz REC-ORDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WA.XIII NS-REJ.KRS/12285/10/925] - s. 135, poz RECRUTAMOS DORADZTWO PERSONALNE ŚCIĄ [GL.X NS-REJ.KRS/3259/10/630] - s. 135, poz REDEVCO POLSKA EPSILON SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/9944/10/437] - s. 135, poz REKLAMA POMORSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA [GD.VII NS-REJ.KRS/4955/10/804] - s. 44, poz REMISZEWSKA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/7848/10/798] - s. 135, poz REN - BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8693/10/267] - s. 136, poz RESTAURACJA SIOUX D.R. FILIPIAK SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/6681/10/2] - s. 82, poz ROKA-BIS SPÓŁKA JAWNA NIEWIADOMSKI I WSPÓLNICY [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4721/10/35] - s. 82, poz ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZGODA W NIESZAWIE [PO.VIII NS- -REJ.KRS/7556/10/14] - s. 148, poz ROMLEN-METAL SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS- -REJ.KRS/8889/10/554] - s. 136, poz RUDZIEWICZ I WOJCIECHOWSKA NIERUCHO- MOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.VI NS-REJ.KRS/6567/10/665] - s. 70, poz RUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS-REJ.KRS/5133/10/623] - s. 70, poz RZETELNA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6359/10/944] - s. 136, poz S- SAFIRA-CONSULTADORIA EM INFORMATICA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XII NS-REJ.KRS/11118/10/709] - s. 150, poz SALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/6367/10/463] - s. 136, poz SALUTARIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/4318/10/117] - s. 70, poz SEI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8302/10/674] - s. 136, poz SFM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/9171/10/389] - s. 136, poz SG-INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [GL.X NS- -REJ.KRS/923/10/755] - s. 136, poz SILESIA FLAVOURS POLSKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/10961/10/244] - s. 136, poz SIMONA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6221/10/672] - s. 136, poz SKLEPY CUKIERNICZE TERESA I ALEKSANDER SOWA SPÓŁKA JAWNA [BY.XIII NS- -REJ.KRS/3898/10/119] - s. 82, poz SKŁADY BUDOWLANE VOX-CHATA ŁUCZAK BARBARA, ŁUCZAK WALDEMAR, ŁUCZAK KATARZYNA - SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS- -REJ.KRS/5546/10/551] - s. 82, poz SŁOWIŃSKI PARK WIATROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6620/10/675] - s. 136, poz SOFTWARE BUSINESS GROUP SPÓŁKA Z OGRA- NI -REJ.KRS/12152/10/658] - s. 136, poz SOLIDEAL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/11304/10/986] - s. 146, poz SOMA 2 - PACH I GRABOWSKI SPÓŁKA JAWNA [KA.VIII NS-REJ.KRS/7701/10/606] - s. 82, poz SONAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4181/10/355] - s. 137, poz SPAWALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/9020/10/282] - s. 137, poz SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA YTRANS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/3726/10/969] - s. 137, poz SPINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/9120/10/383] - s. 71, poz SPIRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11435/10/451] - s. 137, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA TELEMIX PRZY KOMITECIE DO SPRAW RADIA I TELEWIZJII W WARSZAWIE UL. MACEDOŃ- SKA 15 [WA.XIII NS-REJ.KRS/6990/10/225] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELCÓW PRACY [WA.XIII NS- -REJ.KRS/12342/10/539] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE [WR.IX NS- -REJ.KRS/15132/9/255] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BŁOTNIK W CEDRACH MAŁYCH [GD.VII NS- -REJ.KRS/7126/10/647] - s. 148, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRĄPLE- WICE [BY.XIII NS-REJ.KRS/3907/10/930] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZAWIERCIE [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2233/10/511] - s. 148, poz SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W LĘBORKU [GD.VIII NS-REJ.KRS/6297/10/325] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OD NOWA [TO.VII NS-REJ.KRS/3192/10/6] - s. 149, poz SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W RADLI- CZYCACH W LIKWIDACJI [PO.IX NS- -REJ.KRS/4733/10/158] - s. 150, poz SPÓŁKA PRACOWNIKÓW ŚLĄSKIEJ WYTWÓRNI WÓDEK GATUNKOWYCH POLMOS SPÓŁKA AKCYJNA [BB.VIII NS-REJ.KRS/2460/10/473] - s. 73, poz SPP-INNOWACJE - SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS- -REJ.KRS/4141/10/71] - s. 137, poz SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I ROLNYCH BUD-ROL SŁAWOMIR DOBKOWSKI, KRYSTYNA DOBKOWSKA SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/6692/10/724] - s. 82, poz SPV IOCASTE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/11534/10/151] - s. 137, poz STAL-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS-REJ.KRS/11137/10/950] - s. 137, poz STAR LINE ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS- -REJ.KRS/3278/10/871] - s. 137, poz STAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS- -REJ.KRS/4719/10/922] - s. 137, poz STEDAN D.S.PAULUS SPÓŁKA JAWNA [GL.X NS-REJ.KRS/4416/10/416] - s. 83, poz STEFANIUK I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW [WA.XIII NS-REJ.KRS/12486/10/528] - s. 86, poz STOCZNIOWIEC GDAŃSK - SPÓŁKA AKCYJNA [GD.VII NS-REJ.KRS/6106/10/934] - s. 73, poz STRZEGOMSKI PARK WIATROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [CZ.XVII NS-REJ.KRS/7932/9/198] - s. 71, poz STUDIO 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/6638/10/204] - s. 137, poz STUDIO DN DESIGN GROUP SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS- -REJ.KRS/8235/10/739] - s. 138, poz SVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/5890/10/53] - s. 138, poz SZWAGULIŃSKA CENTRUM OBSŁUGI RYZYKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7822/10/750] - s. 45, poz SZYNAL, URBAN, FIGO FAGO SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/5350/10/264] - s. 84, poz Ś- ŚWIAT MEBLI AGNIESZKA I CEZARY ANDRZEJCZAK SPÓŁKA JAWNA [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/4142/10/472] - s. 84, poz ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOSĆIĄ [LU.XI NS-REJ.KRS/5359/10/873] - s. 138, poz T- T & T ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [GL.X NS- -REJ.KRS/4599/10/288] - s. 138, poz T-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/4849/10/986] - s. 138, poz TABEX K.BEDNAREK, A.TANERSKI SPÓŁKA JAWNA [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2264/10/875] - s. 84, poz TALEX LESZEK JAWORSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS-REJ.KRS/6436/10/200] - s. 84, poz TAMIPOL T.M.D. POLAŃSCY SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/7863/10/435] - s. 84, poz TARASY KRAKOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS- -REJ.KRS/8923/10/323] - s. 138, poz TEKOSOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4941/10/879] - s. 138, poz TELEWIZJA GRYF SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/4635/10/859] - s. 138, poz TELMONT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LI- KWIDACYJNEJ [WA.XIII NS-REJ.KRS/6754/10/343] - s. 146, poz TEMIWA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EKSPORT-IMPORT WALDE- MAR MORYC, MIROSŁAW STARZYK SPÓŁKA JAWNA [WR.IX NS-REJ.KRS/4935/10/162] - s. 84, poz TEX-MASZ SPÓŁKA JAWNA LESZEK SKARE- WICZ, WANDA SKAREWICZ W LIKWIDACJI [BB.VIII NS-REJ.KRS/1913/10/505] - s. 84, poz TEXTUS VIRTUALIS SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12402/10/356] - s. 138, poz THIPOLIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/11998/10/85] - s. 138, poz TOMECHNA - MAŁGORZATA TOMECHNA, MICHAŁ TOMECHNA - SPÓŁKA JAWNA [OP.VIII NS-REJ.KRS/4954/10/403] - s. 84, poz TORRIDO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/11327/10/831] - s. 138, poz TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNIC- TWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA [TO.VII NS-REJ.KRS/2492/10/238] - s. 146, poz TRAKT-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12128/10/101] - s. 138, poz TRANS-SER MARIAN SZUMSKI ZBIGNIEW KORZENIOWSKI SPÓŁKA JAWNA [OL.VIII NS- -REJ.KRS/4554/10/999] - s. 84, poz TRANSPORT - SPEDYCJA GŁOWACKI - SPÓŁKA JAWNA [WA.XIV NS-REJ.KRS/7873/10/756] - s. 84, poz TYSKIE OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KA.VIII NS-REJ.KRS/8862/10/105] - s. 138, poz U- UIP NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/7271/10/348] - s. 71, poz UKF7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIV NS-REJ.KRS/7778/10/660] - s. 72, poz UNI NET SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/11849/10/780] - s. 138, poz UNISOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/7274/10/551] - s. 139, poz UNIVERSAL TRANSPORT INTERNATIONAL ŚCIĄ [PO.VIII NS-REJ.KRS/6258/10/442] - s. 72, poz URMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12281/10/321] - s. 139, poz UTESCHENY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [ZG.VIII NS- -REJ.KRS/4278/10/942] - s. 139, poz V- VBW ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6670/10/280] - s. 139, poz VD - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/2960/10/978] - s. 140, poz VEA ANNA ŻOCHOWSKA, BARBARA KŁO- CZEWIAK SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS- -REJ.KRS/12356/10/464] - s. 84, poz VENAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [KR.XI NS-REJ.KRS/8415/10/299] - s. 140, poz VIATECH PUBLISHING SOLUTIONS LIMITED ŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE [WA.XIII NS- -REJ.KRS/9712/10/470] - s. 150, poz VICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BI.XII NS-REJ.KRS/3395/10/411] - s. 140, poz VILIUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WA.XII NS- -REJ.KRS/11326/10/430] - s. 140, poz VINCI & VINCI KANCELARIA RADCY PRAWNEGO I ADWOKATA, M.ZYCHLA, P.VINCI SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA [KA.VIII NS-REJ.KRS/8746/10/966] - s. 87, poz VIVENDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIII NS-REJ.KRS/11602/10/487] - s. 45, poz VOTEX TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [LU.XI NS- -REJ.KRS/5496/10/55] - s. 140, poz W- WHAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12062/10/878] - s. 140, poz WILEŃSKA NOKTURN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWO-AKCYJNA [KR.XI NS-REJ.KRS/8697/10/871] - s. 88, poz WINDFARM POLSKA III SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/2664/10/279] - s. 140, poz WINDFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS- -REJ.KRS/2662/10/477] - s. 140, poz WK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BY.XIII NS-REJ.KRS/3709/10/530] - s. 140, poz WOOSUNG ENT. EUROPE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/4269/10/22] - s. 73, poz WORLD FINANCE SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/6958/10/149] - s. 140, poz WÓJCIN INVEST SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/2990/10/941] - s. 141, poz WW WIATROWIEC BIAŁA II SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/5388/10/435] - s. 141, poz WW WIATROWIEC KOLUSZKI SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS- -REJ.KRS/5389/10/836] - s. 141, poz WW WIATROWIEC OSJAKÓW II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/5391/10/949] - s. 141, poz WW WIATROWIEC WARTA-BŁASZKI II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/5392/10/350] - s. 141, poz X- XAMAX ZYGMUNT GOŁĘBIEWSKI - KAROLINA LISICKA SPÓŁKA JAWNA [GD.VII NS- -REJ.KRS/6393/10/822] - s. 84, poz Y- YINGHAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [BB.VIII NS-REJ.KRS/2377/10/500] - s. 141, poz Z- ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY ANA JERZY RZECHUŁA, MARIUSZ RZECHUŁA, ANNA IZABELA WASIULEWSKA SPÓŁKA JAWNA [SZ.XIII NS- -REJ.KRS/4260/10/413] - s. 85, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 158

11 ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA W ZAPORZE- -MYLOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VIII NS-REJ.KRS/5915/10/591] - s. 141, poz ZAKŁAD KAMIENIA BUDOWLANEGO SKAL- NIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/2401/10/948] - s. 141, poz ZAKŁAD MECHANICZNY TASTA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [RZ.XII NS-REJ.KRS/4675/10/143] - s. 142, poz ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ DIANA SPÓŁKA JAWNA J.BYSTRZYCKI, B.BYSTRZYCKA [GD.VIII NS-REJ.KRS/6438/10/2] - s. 85, poz ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁU- GOWY ROLPEX ONDERSKI - SPÓŁKA JAWNA [PO.IX NS-REJ.KRS/5022/10/800] - s. 85, poz ZAKŁAD PRZEMYSŁU MIĘSNEGO JAN KOCIEMBA MICHAŁ KOCIEMBA SPÓŁKA JAWNA [PO.VIII NS-REJ.KRS/8535/10/42] - s. 85, poz ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO OZI- MEK, K. OZIMEK, R. OZIMEK, M. OZIMEK SPÓŁKA JAWNA [SZ.XIII NS-REJ.KRS/4631/10/255] - s. 85, poz ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I ARCHITEKTO- NICZNYCH RONDO SPÓŁKA JAWNA M.KLO- NOWSKI [GD.VII NS-REJ.KRS/6827/10/684] - s. 85, poz ZAKŁAD ROLNO-PRZEMYSŁOWY PFM ŚCIĄ [OL.VIII NS-REJ.KRS/4277/10/541] - s. 142, poz ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO-HANDLOWYCH POLMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/5629/10/213] - s. 142, poz ZAKŁAD ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH ILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI [WR.IX NS- -REJ.KRS/5434/10/327] - s. 142, poz ZAKŁADY GARBARSKIE WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA [TO.VII NS-REJ.KRS/3159/10/529] - s. 85, poz ZAS - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/12002/10/952] - s. 143, poz ZAS PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU TOWARAMI IMPORTOWANYMI - Z.I.A. SUCHAŃSCY, SPÓŁKA JAWNA [WA.XIII NS-REJ.KRS/12001/10/551] - s. 85, poz ZBROJBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7404/10/506] - s. 143, poz ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [PO.IX NS-REJ.KRS/5639/10/534] - s. 143, poz ZEM SWARZĘDZ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [PO.VIII NS- -REJ.KRS/8730/10/239] - s. 143, poz ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH M. ŁACH, J. STĘPNIK SPÓŁKA JAWNA [GD.VIII NS- -REJ.KRS/5219/10/488] - s. 85, poz ZETO-ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [WR.IX NS- -REJ.KRS/5301/10/60] - s. 143, poz ZŁOTE WROTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KR.XII NS-REJ.KRS/4915/10/520] - s. 144, poz [KR.XII NS-REJ.KRS/4917/10/322] - s. 144, poz ZŁOTY MELON SPÓŁKA Z OGRANI- -REJ.KRS/12146/10/941] - s. 144, poz ZORA - ZAWICKA LUCYNA, ZAWICKI HENRYK SPÓŁKA JAWNA [WA.XII NS-REJ.KRS/11476/10/136] - s. 85, poz ZUK WEMA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ [GD.VII NS-REJ.KRS/7236/10/69] - s. 144, poz MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, Al. Ujazdowskie 11 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Warszawa, ul. Czerniakowska 100 Sekretariat: tel ; faks Stanowisko Pracy ds. Kolportażu i Archiwum: tel ; ; faks Stanowisko Pracy ds. Analiz i Rachunków: tel ; ; faks Centrum Informacyjne MSiG: tel Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego: tel Wydział Nadzoru Merytorycznego: tel ; ; faks Naczelnik Wydziału Redakcji: tel ; faks Wydział Redakcji: tel ; ; Naczelnik Wydziału Redakcji Technicznej: tel ; faks Wydział Redakcji Technicznej: tel ; Stanowisko Pracy ds. Nadzoru tel ; nad Siecią Komputerową: Druk: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii ul. Powsińska 69/71, Warszawa, tel.: (22) , (22) ; faks: (22)

13

14 Cena brutto: 31,09 zł (w tym 8% VAT) wersja papierowa 14,72 zł (w tym 23% VAT) wersja elektroniczna i Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego udziela informacji o: trybie publikacji ogłoszeń i obwieszczeń wymaganych przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne ustawy, o dacie i numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym zostało opublikowane ogłoszenie, wysokości opłaty za ogłoszenie/obwieszczenie, trybie składania zamówień na egzemplarze Monitora, cenach za aktualne i archiwalne egzemplarze Monitora, warunkach sprzedaży i wysyłki Monitora Sądowego i Gospodarczego. Kontakt: Centrum Informacyjne Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego ul. Czerniakowska Warszawa tel.: ISSN X

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:57:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:57:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2016 godz. 10:57:03 Numer KRS: 0000369463 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2016 godz. 20:27:17 Numer KRS: 0000405040 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.11.2013 godz. 08:53:56 Numer KRS: 0000219638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:13:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:13:24 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 03:13:24 Numer KRS: 0000409890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 13:25:37 Numer KRS: 0000064357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2016 godz. 23:41:20 Numer KRS: 0000121186 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:51:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:51:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2016 godz. 11:51:40 Numer KRS: 0000101464 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2016 godz. 11:07:13 Numer KRS: 0000013838 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.07.2014 godz. 17:57:45 Numer KRS: 0000118507 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2014 godz. 12:50:32 Numer KRS: 0000218703

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.12.2014 godz. 12:50:32 Numer KRS: 0000218703 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2014 godz. 12:50:32 Numer KRS: 0000218703 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2014 godz. 12:14:06 Numer KRS: 0000529299

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2014 godz. 12:14:06 Numer KRS: 0000529299 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2014 godz. 12:14:06 Numer KRS: 0000529299 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2015 godz. 15:51:58 Numer KRS: 0000143887

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2015 godz. 15:51:58 Numer KRS: 0000143887 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2015 godz. 15:51:58 Numer KRS: 0000143887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:46:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:46:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.06.2016 godz. 01:46:08 Numer KRS: 0000254224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:15:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:15:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 17:15:05 Numer KRS: 0000386959 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:24:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:24:26 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2016 godz. 16:24:26 Numer KRS: 0000405735 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.10.2012 godz. 15:51:21 Numer KRS: 0000328174 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:17:43 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.12.2016 godz. 13:17:43 Numer KRS: 0000053716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:59 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:40:59 Numer KRS: 0000237676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:58:19 Numer KRS: 0000333628

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:58:19 Numer KRS: 0000333628 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:58:19 Numer KRS: 0000333628 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2013 godz. 14:44:53 Numer KRS: 0000293205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2013 godz. 14:44:53 Numer KRS: 0000293205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.10.2013 godz. 14:44:53 Numer KRS: 0000293205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 22:04:17 Numer KRS: 0000264766

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 22:04:17 Numer KRS: 0000264766 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 22:04:17 Numer KRS: 0000264766 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.10.2012 godz. 15:09:06 Numer KRS: 0000423928

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.10.2012 godz. 15:09:06 Numer KRS: 0000423928 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.10.2012 godz. 15:09:06 Numer KRS: 0000423928 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.11.2015 godz. 09:48:33 Numer KRS: 0000500182

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.11.2015 godz. 09:48:33 Numer KRS: 0000500182 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.11.2015 godz. 09:48:33 Numer KRS: 0000500182 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 13:27:39 Numer KRS: 0000155205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 13:27:39 Numer KRS: 0000155205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 13:27:39 Numer KRS: 0000155205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Fresh Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Fresh Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 27.03.2014 http://przeswietl.pl Fresh Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dane rejestrowe Numer KRS: 0000012345 NIP: 1234567890 Regon: 123456789 Kapitał zakładowy: Data rejestracji: Status:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:46:16 Numer KRS: 0000309027

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:46:16 Numer KRS: 0000309027 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:46:16 Numer KRS: 0000309027 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 22:39:59 Numer KRS: 0000229009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 22:39:59 Numer KRS: 0000229009 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 22:39:59 Numer KRS: 0000229009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2013 godz. 11:53:10 Numer KRS: 0000133588

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2013 godz. 11:53:10 Numer KRS: 0000133588 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2013 godz. 11:53:10 Numer KRS: 0000133588 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2014 godz. 12:16:58 Numer KRS: 0000164675 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:25:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:25:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 06:25:26 Numer KRS: 0000038629 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2016 godz. 16:54:17 Numer KRS: 0000246681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:58:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:58:53 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 14:58:53 Numer KRS: 0000296759 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:13:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:13:44 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2017 godz. 02:13:44 Numer KRS: 0000053930 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2015 godz. 11:33:51 Numer KRS: 0000393473 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:32:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:32:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2016 godz. 19:32:22 Numer KRS: 0000024609 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.07.2014 godz. 12:58:43 Numer KRS: 0000442311

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.07.2014 godz. 12:58:43 Numer KRS: 0000442311 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.07.2014 godz. 12:58:43 Numer KRS: 0000442311 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.04.2014 godz. 09:48:51 Numer KRS: 0000504258

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.04.2014 godz. 09:48:51 Numer KRS: 0000504258 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.04.2014 godz. 09:48:51 Numer KRS: 0000504258 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.12.2014 godz. 15:05:13 Numer KRS: 0000408170

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.12.2014 godz. 15:05:13 Numer KRS: 0000408170 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2014 godz. 15:05:13 Numer KRS: 0000408170 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:49:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:49:56 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 15:49:56 Numer KRS: 0000226208 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:52:05 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 16:52:05 Numer KRS: 0000140803 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 1 z 6 2014-07-09 11:23 i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Regulacje Kontakt

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.02.2013 godz. 15:30:12 Numer KRS: 0000218304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.02.2013 godz. 15:30:12 Numer KRS: 0000218304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.02.2013 godz. 15:30:12 Numer KRS: 0000218304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:48:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:48:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 22:48:27 Numer KRS: 0000388163 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 20:14:40 Numer KRS: 0000031136 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo