Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015"

Transkrypt

1 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach

2 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH

3

4 SPIS TREŚCI Oddział PTE w Białymstoku... 5 Oddziału PTE w Bielsku-Białej... 9 Oddział PTE w Bydgoszczy Oddział PTE w Częstochowie Oddział PTE w Gdańsku Oddział PTE w Gliwicach Oddział PTE w Katowicach Oddział PTE w Kielcach Oddział PTE w Koszalinie Oddział PTE w Krakowie Oddział PTE w Legnicy Oddział PTE w Lublinie Oddział PTE w Łodzi Oddział PTE w Olsztynie Oddział PTE w Opolu Oddział PTE w Poznaniu Oddział PTE w Rzeszowie Oddział PTE w Szczecinie Oddział PTE w Toruniu Oddział PTE w Wałbrzychu Oddział PTE w Warszawie Oddział we Wrocławiu Oddział PTE w Zielonej Górze

5

6 ODDZIAŁ PTE W BIAŁYMSTOKU DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA Działalność Oddziału PTE w Białymstoku w trakcie trwania kadencji polegała głównie na działalności naukowej w formie organizowanych co pół roku spotkań Podlaskiego Forum Ekonomistów oraz organizacji na poziomie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Ponadto w roku 2011 został zrealizowany projekt nr WND-PO KL /10-00 Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość. Perturbacje organizacyjne w poprzedniej siedzibie Oddziału doprowadziły do osłabienia wybranego w 2010 r. Zarządu i rezygnacji z pełnionych funkcji części członków. Skutkowało to zwołaniem na dzień 5 kwietnia 2013 r. Zjazdu nadzwyczajnego i wyborami uzupełniającymi w trakcie których uzupełniono skład Zarządu. Do Zarządu weszli: dr hab. Adam Sadowski (prezes), prof. UwB, dr Ewa Gruszewska (skarbnik), dr Andrzej Dzun, dr Paweł Piątkowski (sekretarz). Zmiany wiązały się również ze zmianą siedziby Oddziału. Obecny adres: ul. Warszawska 63, Białystok. Skład Zarządu Oddziału PTE w Białymstoku od dnia r. przedstawiał się następująco: 1. Adam Sadowski Prezes (UwB) 2. Paweł Piątkowski Sekretarz (UwB) 3. Czesław Chociej v-ce prezes (emeryt bankowiec) 4. Adam E. Szczepanowski v-ce prezes (WSFiZ) 5. Ewa Gruszewska członek (UwB) 6. Andrzej Dzun członek (UwB) 7. Anna Dyhdalewicz członek (PB) 8. Grażyna Klamecka-Roszkowska członek (WSE) Skład Komisji Rewizyjnej od dnia r. przedstawiał się następująco: 1. Mirosława Kozłowska Burdziak (UwB) 2. Anna Grześ (UwB) 3. Elżbieta Skąpska (PB) 5

7 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Działalność organizacyjna Oddziału PTE w Białymstoku w latach skupiła się na zmianach w składzie Zarządu i związanymi z tym konsekwencjami. Po wyborach Zarząd podjął działania związane z rejestracją zmian Zarządu i siedziby w KRS, Urzędzie Skarbowym i GUS. Po wyborach w roku 2013 odbyły się 3 zebrania Zarządu, zaś w roku 2014 cztery. Działania Zarządu skupione były na: formalnym uporządkowaniu działalności Oddziału, w tym aktualizacji liczby członków, wyjaśnieniu kwestii opłacania składek, rejestracji zmian formalnych, założeniu konta bankowego Oddziału, ponownego uruchomienia strony internetowej i adresu mailowego: organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w tym przejęciu tej działalności od poprzednich władz oraz aktualizacji składu komitetu organizacyjnego; organizacji spotkań w ramach cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów; pozyskaniu osoby uprawnionej do prowadzenia księgowości; podjęciu działalności wydawniczej. CZŁONKOWIE Liczba członków Oddziału z początkowych 85 w roku 2010 zmniejszyła się do zaledwie 42 w roku 2013, po aktualizacji składu członkowskiego. Dzięki intensywnym działaniom popularyzatorskim w roku 2014 liczba członków zwiększyła się do 55 osób. Liczba kół formalnie nie zmniejszyła się, lecz działalność koła przy Wyższej Szkole Ekonomicznej faktycznie zamarła. WSPÓŁPRACA PTE Oddział w Białymstoku aktywnie współpracuje z lokalnymi uczelniami o profilu ekonomicznym. W szczególności są to: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Ponadto, w ramach Podlaskiego Forum Ekonomistów aktywnie współpracuje z podlaskimi przedsiębiorcami. Liczna grupa członków uczestniczyła w Kon gresie PTE (9 osób), w tym w sposób aktywny zgłaszając swoje opracowania, które zostały zakwalifikowane do opracowań pokongresowych. WYDAWNICTWA Do 2013 r. PTE Oddział w Białymstoku nie prowadził działalności wydawniczej. Natomiast nowy zarząd podjął działania przygotowawcze do uruchomienia takiej działalności w formie wydawania czasopisma o profilu naukowym. W roku 2014 siłami 6

8 Oddział PTE w Białymstoku członków Zarządu PTE wydano monografię pt. Przedsiębiorczość gospodarcza w Polsce szanse i ograniczenia w dobie wychodzenia z kryzysu, ISBN , nakład 150 egz. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ W latach Oddział kontynuował zaangażowanie w organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W poszczególnych latach do uczestnictwa w Olimpiadzie zgłaszało się około uczniów szkół średnich. W każdym roku osób uczestniczyło w Eliminacjach Okręgowych Olimpiady. Na uwagę zasługuje fakt, iż w edycji dwie osoby z Okręgu PTE Białystok zakwalifikowały się zawodów szczebla centralnego. DZIAŁALNOŚĆ WSZECHNICOWA W latach Oddział kontynuował organizację spotkań w ramach cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów. W ramach spotkań upowszechniana jest wiedza ekonomiczna, wymieniane są doświadczenia, wzmacniana jest współpraca naukowców z przedsiębiorcami. Ponadto, dyskutowane są aktualne kwestie istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W ramach ostatniego Podlaskiego Forum Ekonomistów poprzez łącza internetowe rozszerzono zasięg spotkania na międzynarodowy. SYTUACJA MAJĄTKOWA PTE Oddział w Białymstoku nie posiada własnych składników majątkowych. Korzysta z bazy lokalowej udostępnionej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Koła z kolei korzystają z bazy lokalowej udostępnionej przez macierzyste uczelnie. Oddział nie prowadził działalności zarobkowej. Działalność była finansowana ze składek członkowskich. Oddział uzyskał dodatni wynik finansowy i nie posiadał zobowiązań. Jest to skutkiem wprowadzenia dyscypliny w ściąganiu składek i oszczędnej gospodarki wydatkami. 7

9 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Białymstoku Lp. Wyszczególnienie Konferencje a) liczba b) uczestnicy Seminaria naukowe (bez seminariów szkoleniowych) Szkolenia i kursy (w tym seminaria szkoleniowe) Odczyty i prelekcje 2 Publikacje (wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny) a) liczba b) uczestnicy a) liczba b) uczestnicy a) liczba b) uczestnicy a) liczba b) nakład 3 Konsultacje i doradztwo a) liczba b) uczestnicy 4 Ekspertyzy a) liczba 5 Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale 6 Inne (nie uwzględnione powyżej) a) liczba szkół b) liczba uczestników c) liczba absolwentów bd bd bd Struktura organizacyjna Oddziału Lp. Wyszczególnienie Koła Kluby 3 Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie) 4 Inne (proszę podać jakie) 5 Członkowie a) zwyczajni b) wspierający Lp. Wyszczególnienie 2010/ / / / / Liczba osób zgłoszonych Liczba uczestników I etapu Liczba uczestników II etapu Laureaci stopnia centralnego

10 ODDZIAŁU PTE W BIELSKU-BIAŁEJ W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału działał w 5-osobowym składzie: dr Ludwik Hejny Prezes; mgr Jan Gerlach wiceprezes; dr inż. Beata Bieńkowska sekretarz; dr Joanna Łodziana-Grabowska, mgr Paweł Piecuch członkowie. Siedziba Oddziału Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych, przy której działa Koło Akademickie O/PTE. Zmiany w strukturze organizacyjnej Oddziału uwidaczniane i aktualizowane w corocznych sprawozdaniach Zarządu składanych do ZK PTE. Na dzień zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego nastąpiła aktualizacja stanu członkowskiego: członkowie zwyczajni 43; członkowie wspierający 4. Dokonana aktualizacja stanu członków wynikała m.in. z decyzji ZK PTE, który określił obowiązek odprowadzenia z Oddziału na działalność statutową ZK 5,00 zł. od każdego członka. Stanowi to istotne obciążenie finansowe Oddziału, biorąc pod uwagę że składka członkowska nie została zmieniona i wynosi 1,00 zł/miesiąc. Stan finansowy Oddziału odzwierciedlają coroczne bilanse i r-ki wyników, składane w Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej, a także Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Bielsku-Białej. I tak, poszczególne lata zamknęły się następującymi wynikiem finansowym: 2011 r. strata bilansowa: 165,oo; 2012 r. zysk bilansowy: 312,oo zł; 2013 r. zysk bilansowy: 176,oo zł.; 2014 zysk bilansowy: 53,oo zł; Wyniki te wpływały na zmiany w wysokości funduszu statutowego Oddziału, który obecnie wynosi 1156,73 zł. W okresie sprawozdawczym Oddział nie utracił płynności finansowej. Działalność merytoryczna Oddziału uwidoczniona szczegółowo w corocznych sprawozdaniach koncentrowała się na realizacji zadań statutowych, a obejmujących działania w zakresie: wykonywania szeregu ekspertyz i konsultacji dla firm i instytucji, a 2 Przedstawicieli Oddziału bierze udział w pracach stałego Zespołu Opiniującego Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych; organizacji i udziału w kilkunastu seminariach krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-praktycznych (także organizowanych przez ZK PTE), w których członkowie Oddziału prezentowali swoje referaty i wystąpienia. Stałym elementem działania było prowadzenie przy współpracy z Punktem Informacyjnym EURO-DIRECT w Bielsku-Białej oraz Biblioteką 9

11 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach ATH Ośrodka Informacji Europejskiej, który został utworzony w ramach realizowanego przez Oddział Programu Phare Fiesta II. Punkt zajmuje się upowszechnieniem materiałów informacyjnych dla studentów, kadry akademickiej i przedsiębiorców Podbeskidzia. Przedstawiciele PTE: często wyrażali także swoje opinie i oceny sytuacji gospodarczej w mieście i na Podbeskidziu w lokalnych mass mediach, m.in. w Kurierze Radia Bielsko, Kronice Beskidzkiej ; aktywnie uczestniczyli w spotkaniach Klubu Bielskich Przedsiębiorców, Euro-debatach. Oddział wspólnie z Katedrą Nauk Ekonomicznych ATH zorganizował w listopadzie 2013 roku przedkongresową debatę naukowo-praktyczną nt. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a Społeczna Gospodarka Rynkowa ustrojowy i etyczny wymiar relacji, a jej pokłosiem jest wydana w 2014 roku monografia naukowa. Obecnie Oddział wspólnie z Katedrą Nauk Ekonomicznych i Społecznych ATH jest w trakcie realizacji projektu dot. tematu: Społecznej inżynierii biznesu współczesne wyzwania i problemy z perspektywy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej. Projekt obejmuje wydanie w 2015 roku monografii naukowej i organizację w listopadzie br. naukowo-praktycznej debaty. Podsumowując, należy podkreślić że dotychczas prowadzona działalność Oddziału wymaga wzmocnienia i dalszego rozwinięcia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na rozwój organizacyjny i wzmocnienie stanu bazy oraz odtworzenie Studenckiego Koła PTE-ATH. W zał. tabele obrazujące zmiany w działalności merytorycznej i strukturze organizacyjnej Oddziału w okresie mijającej kadencji 10

12 ODDZIAŁ PTE W BYDGOSZCZY WPROWADZENIE REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ W OKRESIE KADENCJI Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy w okresie r. stanowiła kontynuację wypracowanych tradycji w minionym 50-leciu. Nie oznacza to, że środowisko bydgoskich ekonomistów nie podejmowało wzbogaconych o nowe inicjatywy przedsięwzięć. Kierunki działalności Oddziału w minionej kadencji zostały wytyczone w Uchwale XIII Zjazdu Oddziału w maju 2010 roku. Zapisy Uchwały miały stanowić punkt odniesienia i podstawę do określania szczegółowych zadań dla władz, odpowiedzialnych za działalność Oddziału. Zgodnie z wypracowanym w poprzednich latach sposobem przedkładania sprawozdania pokadencyjnego najwyższej władzy, jakim jest Zjazd Oddziału, sprawozdanie Zarządu składa się z części omawiającej realizację zadań statutowych i z części realizowanych zadań gospodarczych. Spośród wielu przedsięwzięć jako zadanie ważne, Uchwała XIII Zjazdu, na wstępie usytuowała kontynuowanie starań o stały wzrost liczby członków Towarzystwa, w szczególności przez nabór nowych młodych ekonomistów. Oddział wprowadził do Towarzystwa w mijającej kadencji 92 nowych członków, co pomimo przestrzegania obowiązku aktualizowania listy członków, nie spełniających warunków statutowych, pozwoliło na utrzymanie zadowalającego stanu członków 250 osób na koniec 2014 roku. Z doświadczeń Oddziału wynika, iż warto zabiegać o zwiększanie bazy członków, gdyż stwarza to dobrą podstawę i motywację dla rozwoju Oddziału. Szerokie spektrum tematów podejmowanych przez Oddział, to sprawy związane z realizacją kolejnego kierunku wyznaczonego Uchwałą XIII Zjazdu kontynuowanie i rozwijanie działalności szkoleniowej prowadzonej w sposób niekonwencjonalny, uwzględniający dobrze pojętą przedsiębiorczość i partnerstwo gospodarcze, zgodne ze standardami europejskimi. 11

13 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dużym ułatwieniem realizacji tego kierunku, który inspirował i dynamizował Oddział w podejmowaniu działań często trudnych, były możliwości korzystania ze środków unijnych. Wiele z nich stanowiły naturalną kontynuację prac rozpoczętych w poprzedniej kadencjach, jednak liczne inicjatywy to nowe ambitne przedsięwzięcia m.in. takie jak opracowanie narzędzi służących poszerzeniu dopływu innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki określanie najlepszych rozwiązań gospodarczych na rzecz konkretnych przedsiębiorców poszukiwanie i współudział we wprowadzaniu transferu wiedzy między nauką a przedsiębiorstwami Wykonanie takich działań było możliwe poprzez realizację projektów unijnych zapewniających wsparcie finansowe. Dlatego też projekty unijne, ich realizacja stanowiły największy obszar działalności Oddziału. Wartość umów podpisanych przez Oddział w okresie kadencji wynosi tys. zł. Oddział czynił jednocześnie wiele, ażeby nie zaniechać sprawdzonych sposobów krzewienia dobrej wiedzy ekonomicznej. Popularyzacja wiedzy, kształcenie i dokształcanie odbywało się poprzez organizację konferencji, seminariów, kursów, kształcenia podyplomowego czy też doradztwa merytorycznego. Wymiar tych działań był jednak mniejszy, niż chęć i możliwości realizacyjne Oddziału, z uwagi na ograniczone zapotrzebowanie rynku. Nie mniej działalność ta, efektywnie wspomagała rozwój gospodarczy mikro, małych i średnich firm oraz uruchomienie działalności gospodarczej przez osoby indywidualne. Jednym z ważniejszych kierunków działalności Oddziału była stała współpraca z pokrewnymi instytucjami regionalnymi, wyższymi uczelniami, administracją państwową i samorządową, środowiskami studenckimi, przedstawicielami praktyki gospodarczej. Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach związanych z opracowywaniem strategii rozwoju województwa Kujawsko Pomorskiego, Regionalnej Strategii Innowacji, w opracowywaniu kierunków najważniejszych przedsięwzięć dla rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Zarząd Oddziału opiniował na życzenie administracji samorządowej i rządowej, m.in. takie tematy jak: ocena stosowanych praktyk gospodarczych, sposób ich funkcjonowania w gospodarce tak w zakresie problemów bieżących jak i perspektywicznych. Jednym z tematów prowadzonych przez ponad 20 lat jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Jej funkcją jest rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą ekonomiczną, jest także sprawdzonym sposobem upowszechniania wiedzy w tym zakresie. Wprawdzie główny wysiłek merytoryczny i organizacyjny ponoszą Władze Krajowe PTE, nie mniej udział Oddziału był również znaczący. W okresie mijającej kadencji odbyło się 6 edycji Olimpiady, w których wzięło udział uczniów z różnych typów szkół ponad gimnazjalnych w województwie. Tytuły laureatów zdobyło 15 uczniów, finalistów 34 osoby. 12

14 Oddział PTE w Bydgoszczy W minionej kadencji wydane zostały 3 publikacje: 1. inlab Badanie i Rozwój Modelu Funkcjonowania Laboratorium inlab ; wydanie książkowe 2014 r.; ISBN: Model Transferu Wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym ; wydanie książkowe 2014 r.: ISBN: lat Działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy Historia i Teraźniejszość wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy; wydanie książkowe Zarząd Oddziału na posiedzeniu przyjmującym to sprawozdanie uznał, że podsumowanie postawionych przed nim zadań wskazuje na uzyskanie pozytywnych wyników. Ma jednak świadomość, że nie oznacza to, iż wszystkie problemy zostały rozwiązane, a oczekiwania członków Towarzystwa wykonane w pełni. Nie wzrosła zgodnie z założeniami aktywność kół, a także wzmocnienie opiniotwórczej funkcji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy i regionie. Efektem nieosiągnięcia w pełni założonego celu były mniejsze możliwości oddziaływania na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, tworzenia warunków do skutecznego reagowania ekonomistów na zdarzenia gospodarczo społeczne. Wyrażamy nadzieję, że przyszły Zarząd podejmie skuteczne działania w tym zakresie. Jak nakazuje dobry obyczaj wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom, które z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym współpracowały oraz okazywały życzliwość i pomoc, należą się słowa podziękowania. Ustępujący Zarząd czyni to z dużą wdzięcznością. W dalszej części sprawozdania zilustrowane zostały wyniki oraz dane liczbowe wraz z opisem charakteryzującym podstawowe rodzaje działalności prowadzonej przez Oddział w latach DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Realizacja celów statutowych stanowiła tradycyjnie ważny element działalności Oddziału. Zgodnie z uchwałą programową XIII Zjazdu Oddziału, wiele uwagi poświęcono sprawie rozwoju bazy członkowskiej, przy jednoczesnym porządkowaniu ewidencji stanu członków. Intensywne były działania w zakresie współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego, ze związkiem Pracodawców Pomorza i Kujaw, uczelniami. WŁADZE ODDZIAŁU I ICH DZIAŁALNOŚĆ Zjazd wybrał nowe władze, na Prezesa Zarządu wybrana została mgr Teresa Głania. Zarząd oddziału wybrany został w następującym składzie: mgr Bartkowiak Włodzimierz mgr Buda Aleksandra 13

15 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach mgr Ciamaga Janusz mgr Grześkiewicz Grzegorz mgr Hałasiński Robert dr Hnatyszyn Dzikowska Anna mgr Kacprzak Robert mgr Mróz Juchniewcz Wioletta mgr Piotrowska Kuraś Ewa mgr Wenker Andrzej W okresie minionej kadencji nie zaszły żadne zmiany w składzie osobowym Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybrał Prezydium Zarządu w skład którego weszli: mgr Głania Teresa Prezes mgr Bartkowiak Włodzimierz Wiceprezes mgr Buda Aleksandra Sekretarz dr Hnatyszyn Dzikowska Anna Członek Prezydium mgr Kacprzak Robert Członek Prezydium Skład Prezydium Zarządu przez okres 5ciu lat nie uległ zmianie. Na zjeździe Oddziału powołano Komisję Rewizyjną w składzie: mgr Lisowska Janina mgr Oźmina Aurelia mgr Roza Tadeusz mgr Ukleja Henryk dr Wiśniewski Edmund Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji na Jej przewodniczącego wybrali mgr Tadeusza Rozę. Skład Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji uległ zmianie. W dniu 28 stycznia 2014 roku pisemną rezygnację z Członka Komisji Rewizyjnej złożył mgr Henryk Ukleja. Praca Zarządu prowadzona była poprzez rozpatrywanie informacji i podejmowanie decyzji w ważnych sprawach, znaczących dla Oddziału na posiedzeniach Zarządu. W okresie kadencji Zarząd odbył w roku: posiedzenia podejmując 11 uchwał posiedzenia podejmując 4 uchwały posiedzenia podejmując 3 uchwały posiedzenia podejmując 5 uchwał posiedzenia podejmując 5 uchwał Podjęte uchwały dotyczyły takich spraw jak: powołanie Prezydium Zarządu Oddziału uchwalenie rocznych kierunków działalności Oddziału i założeń finansowych 14

16 Oddział PTE w Bydgoszczy sprawozdań z działalności merytorycznej Oddziału sprawozdań z działalności finansowej Oddziału podpisywania umów na realizację projektów unijnych o wartości projektu powyżej zł regulaminów obowiązujących w Oddziale spraw statutowych przyjmowania i skreślania członków, akceptowania opinii przekazywanych przez Oddział do władz samorządowych dotyczących rozwoju regionalnego oraz opinii do jednostek szczebla centralnego udziału członków Zarządu w ważniejszych konferencjach, zjazdach, kongresach itp. Prezydium Zarządu podejmowało na posiedzeniach decyzje bieżące, wymagające szybkiej realizacji. Prezydium Zarządu w okresie minionej kadencji odbyło 9 posiedzeń CZŁONKOWIE I OGNIWA ORGANIZACYJNE Stan członków fizycznych w poszczególnych latach kończonej kadencji według danych na koniec roku: Lata Członkowie fizyczni Stan członków fizycznych przez cały okres kadencji utrzymywał się na wyrównanym poziomie. W okresie od 2010 do 2015 r. Oddział przyjął 92 nowych członków, przy jednoczesnym skreśleniu decyzją Zarządu 27 członków, na podstawie dokonanej oceny realizacji przez członków, obowiązków statutowych. Jednocześnie liczba członków malała na skutek własnej, indywidualnej rezygnacji członków, spowodowanej względami osobistymi, zmianą miejsca zamieszkania, a także na skutek śmierci. Weryfikacja liczby członków dokonywana w każdej kadencji ma na celu utrzymywanie rzeczywistej ilości członków. W historii Oddziału w okresie istnienia dużej ilości kół (lata 80, 90) liczba członków wspierających była duża. Po okresie transformacji gospodarczej liczby te spadały. Podejmowane przez Oddział starania kończyły się odpowiedziami firm, iż decyzje podejmowane przez rady nadzorcze, uzasadnione koniecznością wprowadzenia oszczędności finansowych, zalecały firmom rezygnacje z przynależności do Towarzystwa. W tej sytuacji z uwagi na to, iż przynależność do Towarzystwa ma charakter dobrowolny, a rezygnacja oznacza wygaśnięcie członkostwa Zarząd Oddziału decyzją z dnia roku skorygował listę członków wspierających do 5 firm podtrzymujących członkostwo. Stan ogniw organizacyjnych realizujących działalność statutową obejmuje: Radę Naukową Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 15

17 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Kół Klub Ekonomisty Klub Seniora RADA NAUKOWA W skład Rady Naukowej, który nie uległ zmianie w czasie trwania kadencji, wybrani na Zjeździe zostali: prof. Kozłowski Jerzy Przewodniczący Rady dr Piechocki Maciej Sekretarz Rady mgr Cychnerski Maciej Członek Rady prof. Kwaśniewska Krystyna Członek Rady mgr Lewandowski Zbigniew Członek Rady dr Geise Mirosław Członek Rady dr Klemke Pitek Monika Członek Rady Rada Naukowa opiniowała programy i kierunki działalności Oddziału. W minionej Kadencji odbyły się dwukrotnie wspólne posiedzenia Rady Naukowej z Zarządem Oddziału, których tematem były: kierunki strategiczne działalności Oddziału do roku 2015 poszerzenie bazy członkowskiej jako element rozwoju Oddziału Stały nadzór był sprawowany przez Radę Naukową nad organizacją i przebiegiem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Okręgowego OWE pełnił prof. Jerzy Kozłowski. Członkowie Rady Naukowej wchodzili w skład Jury oraz brali udział w przygotowywaniu uczniów w zakresie wiedzy wymaganej na Olimpiadzie. Na zaproszenie przewodniczących kół działających przy Oddziale, członkowie Rady brali udział w spotkaniach, wygłaszając wykłady. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ Olimpiada jest sprawdzonym sposobem na upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekonomiczną. W okresie mijającej kadencji zorganizowanych zostało 6 edycji Olimpiady, w których wzięło udział uczniów. Tytuł laureata zdobyło 15 uczniów, finalistami były 34 osoby. Hasła przewodnie poszczególnych edycji, nawiązujące do aktualnych problemów społeczno gospodarczych były następujące: Wahania koniunktury a rozwój Gospodarki Człowiek w świecie pieniądza W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki Strefa euro. Szansa czy zagrożenie Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji 16

18 Oddział PTE w Bydgoszczy W poszczególnych latach liczba uczestników i szkół z województwa Kujawsko Pomorskiego kształtowała się następująco: Olimpiada Zawody szkolne Zawody okręgowe Zawody centralne XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII Pomimo pewnego zmniejszenia liczby uczestników Olimpiady w ostatnich latach, co wynika z ogólnego spadku liczby uczniów szkół stacjonarnych, OWE pozostaje nadal jednym z najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, adresowanych do szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie edycje Olimpiady inaugurowały konferencje metodyczne dla uczniów i nauczycieli, a zawody poprzedzało seminarium, uwzględniające tematykę hasła przewodniego danej edycji. Najlepsi uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych przyjmowani byli na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania rekrutacyjnego, a uczniowie szkół ekonomicznych zwalniani z części pisemnej egzaminu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Laureaci zawodów centralnych byli nagradzani przez Oddział PTE w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty i Sponsorów Olimpiady. Laureaci oraz nauczyciele przygotowujący młodzież do zawodów otrzymywali nagrody pieniężne i rzeczowe. KLUBY Klub Ekonomisty Praca Klubu Ekonomisty polegała na organizowaniu spotkań w Domu Ekonomisty. Zainteresowanie członków udziałem w spotkaniach było mniejsze niż w okresach poprzednich. W ocenie Zarządu zjawisko to związane jest z dużymi możliwościami udziału naszych członków w sympozjach, konferencjach, seminariach, dostępnej bogatej informacji w internecie, prasie. Działalność klubu została utrzymana w okresie całej kadencji, przy czym organizowane były spotkania z wykładowcami wyłącznie o dużej wiedzy i ciekawej osobowości. Zapewniało to bardzo dobrą frekwencję. Tematy spotkań w minionej kadencji: Perspektywy kapitalizmu w jego odsłonach dr Mirosław Geise Świat na wyciągnięcie myśli prof. dr hab. Grzegorz Kołodko Główne przyczyny kryzysu gospodarczego i drogi wyjścia dr Marek Stefański Psychologia decyzji ekonomicznych psychologia finansów wykładowca UKW Ocena sytuacji gospodarczej i finansowej Polski, problemy systemu bankowego, perspektywy rozwoju polskiej gospodarki prof. dr hab. Stanisław Gomułka (spotkanie poprzez skype a) 17

19 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Własna działalność gospodarcza jej rola w rozwiązywaniu problemów gospodarczych prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Ćwierćwiecze transformacji i co dalej prof. dr hab. Grzegorz Kołodko Rachunkowość zarządcza/ controlling prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Klub Seniora Zebrania w Klubie Seniora miały formę spotkań stałych, comiesięcznych w całym okresie minionej kadencji, w każdą pierwszą środę miesiąca. Spotkania miały charakter towarzyski, połączony z prelekcjami o rożnej tematyce, najczęściej gospodarczej, historycznej, kulturalnej, turystycznej. Prelekcje były przygotowywane przez członków klubu, połączone z poczęstunkiem i każdorazowo z ożywioną dyskusją. W okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowane były w każdym roku uroczyste spotkania połączone z kolędowaniem. Członkowie seniorzy bardzo cenią podtrzymywaną przez kolejne Zarządy taką formę spotkań. KOŁA DZIAŁAJĄCE PRZY ODDZIALE Najsłabszym punktem realizacji programu w zakresie działalności statutowej była słaba aktywność pracy kół. Zgodnie z Uchwałą Programową podjętą przez ostatni Zjazd Oddziału, Zarząd zabezpieczył środki finansowe na realizację przedsięwzięć organizowanych przez koła. W okresie kadencji aktywność kół była zróżnicowana. We wszystkich kołach odbyły się wprawdzie spotkania, w wielu z nich połączone z wykładami, prelekcjami, a także w nielicznych z konferencjami. Ich częstotliwość nie satysfakcjonowała w pełni, przede wszystkim Zarządu Oddziału. Główną przyczyną była słaba frekwencja pomimo, iż przewodniczący kół starali się wprowadzać różne zachęty. Zarząd nie dokonuje w sprawozdaniu oceny pracy poszczególnych kół, niemniej wydaje się, że należy podkreślić działalność Koła Młodych Ekonomistów i Koła Miejskiego w Inowrocławiu. Wysiłki podejmowane w tych kołach przyniosły efekty w postaci zwiększenia liczebności członków fizycznych Oddziału. KONFERENCJE Z ważniejszych konferencji organizowanych przez Oddział wymienić należy: Konferencję w Urzędzie Miejskim w Inowrocławiu, zorganizowaną na prośbę Prezydenta Miasta, z udziałem Prezesa Zarządu Krajowego PTE prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską. W konferencji wzięła udział liczna grupa osób pochodzących z różnych organizacji, firm, administracji. Tematem konferencji był wykład połączony z dyskusją wygłoszony przez prof. dr hab. E. Mączyńską pt. Własna działalność gospodarcza jej rola w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Prof. E. Mączyńska udzieliła obszernego wywiadu mediom lokalnym. 18

20 Oddział PTE w Bydgoszczy Konferencję naukową Rachunkowość zarządcza/controlling najlepsze praktyki, którą zorganizowała Wyższa Szkoła Gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Bydgoszczy. Honorowego patronatu konferencji udzieliła prof. dr hab. E. Mączyńska Prezes Zarządu Krajowego PTE, która wygłosiła wykład na konferencji nt. Wyzwanie dla menadżerów w dobie kryzysu. Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Luty Przewodniczący Rady Naukowej Z.G. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który również udzielił patronatu konferencji. Konferencja miała dużą frekwencję. Organizowaną konferencję naukową o zasięgu krajowym nt. Gospodarka Polski skutki członkostwa w Unii Europejskiej. Konferencja jest adresowana do ekonomistów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z uczelni ekonomicznych. Inicjatywę tę podjęło w roku 2014 Koło Młodych Ekonomistów PTE. Odbyło się 5 spotkań przygotowujących konferencję, której termin przewidziany jest na miesiąc maj/ czerwiec 2015 roku. Konferencję dla pracodawców i pracowników młodocianych, z dokonaną oceną możliwości zatrudnienia. Konferencję cieszącą się dużym powodzeniem, z uwagi na dobre przygotowanie merytoryczne, zorganizowało Koło Miejskie we Włocławku. W minionej kadencji konferencje stanowiły formę działalności popularyzacyjno szkoleniowej. Niezależnie od omówionych 4 konferencji, organizowane były konferencje związane z zakończeniem projektów. W okresie odbyło się 20 spotkań z udziałem 2641 osób. Programy tych konferencji opracowywane były przez Oddział i obejmowały ważne tematy takie jak: możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków UE na założenie lub dofinansowanie działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze, konsultacje, szkolenia. Konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem, miały dobrą frekwencję. Poprzez właściwy dobór tematów, Oddział poza wiedzą związaną z realizacją projektów, realizował ogólne cele statutowe Towarzystwa, przekazując aktualną wiedzę gospodarczą. Z ważniejszych spraw merytorycznych w zakresie działalności statutowej wymienić należy udział PTE w obchodach 10-tej rocznicy wstąpienia Polski do UE. Z tej okazji Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko Pomorskiego ogłosił Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Oddział opracował program pod nazwą 10 lat w Unii Europejskiej Dni otwarte w Domu Ekonomisty. W dniu 7 maja 2014 roku Dom Ekonomisty został udostępniony zainteresowanym, warunkami i możliwościami otrzymania wsparcia finansowego ze środków europejskich. Przygotowano 6 stanowisk, w których promowane były projekty. Zaprezentowana była także oferta szkoleniowa PTE oraz przygotowane 3 seminaria: Elastyczne formy zatrudnienia w polskim systemie prawnym Region Kujawski w Unii europejskiej stan i perspektywy Perspektywy pozyskiwania dofinansowania w nowej perspektywie finansowej w latach Dużym wydarzeniem w środowisku ekonomistów w okresie kadencji był IX Kongres Ekonomistów Polskich pod patronatem Prezydenta RP. Decyzją Zarządu 19

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Cele i sposoby działania

Cele i sposoby działania STATUT Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Studenckie Koło Naukowe Wspierania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r.

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego

MISTRZ I UCZEŃ - model kształcenia praktycznego Spotkanie branżowe dla studentów i pracodawców Kierunek: INFORMATYKA NOWOCZESNE PLATFORMY INFORMATYCZNE COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Kierunek: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Statut Koła naukowego ENACTUS UE

Statut Koła naukowego ENACTUS UE Statut Koła naukowego ENACTUS UE Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Koło Naukowe ENACTUS UE (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny w Programie

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. ambas@ambas.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy nazwa podmiotu Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet Urszula Ciołeszynska - Fundatorka i Prezes Fundacji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKTY OUTPLACEMENTOWE REALIZOWANE DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. PROJEKT PROGRES II PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI WYG International Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ

STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ STATUT STOWARZYSZENIA RAZEM POKONAMY DEPRESJĘ ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą "Razem pokonamy depresję". 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo