Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015"

Transkrypt

1 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach

2 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH

3

4 SPIS TREŚCI Oddział PTE w Białymstoku... 5 Oddziału PTE w Bielsku-Białej... 9 Oddział PTE w Bydgoszczy Oddział PTE w Częstochowie Oddział PTE w Gdańsku Oddział PTE w Gliwicach Oddział PTE w Katowicach Oddział PTE w Kielcach Oddział PTE w Koszalinie Oddział PTE w Krakowie Oddział PTE w Legnicy Oddział PTE w Lublinie Oddział PTE w Łodzi Oddział PTE w Olsztynie Oddział PTE w Opolu Oddział PTE w Poznaniu Oddział PTE w Rzeszowie Oddział PTE w Szczecinie Oddział PTE w Toruniu Oddział PTE w Wałbrzychu Oddział PTE w Warszawie Oddział we Wrocławiu Oddział PTE w Zielonej Górze

5

6 ODDZIAŁ PTE W BIAŁYMSTOKU DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA Działalność Oddziału PTE w Białymstoku w trakcie trwania kadencji polegała głównie na działalności naukowej w formie organizowanych co pół roku spotkań Podlaskiego Forum Ekonomistów oraz organizacji na poziomie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Ponadto w roku 2011 został zrealizowany projekt nr WND-PO KL /10-00 Edukacja przedszkolna szansą na lepszą przyszłość. Perturbacje organizacyjne w poprzedniej siedzibie Oddziału doprowadziły do osłabienia wybranego w 2010 r. Zarządu i rezygnacji z pełnionych funkcji części członków. Skutkowało to zwołaniem na dzień 5 kwietnia 2013 r. Zjazdu nadzwyczajnego i wyborami uzupełniającymi w trakcie których uzupełniono skład Zarządu. Do Zarządu weszli: dr hab. Adam Sadowski (prezes), prof. UwB, dr Ewa Gruszewska (skarbnik), dr Andrzej Dzun, dr Paweł Piątkowski (sekretarz). Zmiany wiązały się również ze zmianą siedziby Oddziału. Obecny adres: ul. Warszawska 63, Białystok. Skład Zarządu Oddziału PTE w Białymstoku od dnia r. przedstawiał się następująco: 1. Adam Sadowski Prezes (UwB) 2. Paweł Piątkowski Sekretarz (UwB) 3. Czesław Chociej v-ce prezes (emeryt bankowiec) 4. Adam E. Szczepanowski v-ce prezes (WSFiZ) 5. Ewa Gruszewska członek (UwB) 6. Andrzej Dzun członek (UwB) 7. Anna Dyhdalewicz członek (PB) 8. Grażyna Klamecka-Roszkowska członek (WSE) Skład Komisji Rewizyjnej od dnia r. przedstawiał się następująco: 1. Mirosława Kozłowska Burdziak (UwB) 2. Anna Grześ (UwB) 3. Elżbieta Skąpska (PB) 5

7 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Działalność organizacyjna Oddziału PTE w Białymstoku w latach skupiła się na zmianach w składzie Zarządu i związanymi z tym konsekwencjami. Po wyborach Zarząd podjął działania związane z rejestracją zmian Zarządu i siedziby w KRS, Urzędzie Skarbowym i GUS. Po wyborach w roku 2013 odbyły się 3 zebrania Zarządu, zaś w roku 2014 cztery. Działania Zarządu skupione były na: formalnym uporządkowaniu działalności Oddziału, w tym aktualizacji liczby członków, wyjaśnieniu kwestii opłacania składek, rejestracji zmian formalnych, założeniu konta bankowego Oddziału, ponownego uruchomienia strony internetowej i adresu mailowego: organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w tym przejęciu tej działalności od poprzednich władz oraz aktualizacji składu komitetu organizacyjnego; organizacji spotkań w ramach cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów; pozyskaniu osoby uprawnionej do prowadzenia księgowości; podjęciu działalności wydawniczej. CZŁONKOWIE Liczba członków Oddziału z początkowych 85 w roku 2010 zmniejszyła się do zaledwie 42 w roku 2013, po aktualizacji składu członkowskiego. Dzięki intensywnym działaniom popularyzatorskim w roku 2014 liczba członków zwiększyła się do 55 osób. Liczba kół formalnie nie zmniejszyła się, lecz działalność koła przy Wyższej Szkole Ekonomicznej faktycznie zamarła. WSPÓŁPRACA PTE Oddział w Białymstoku aktywnie współpracuje z lokalnymi uczelniami o profilu ekonomicznym. W szczególności są to: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Ponadto, w ramach Podlaskiego Forum Ekonomistów aktywnie współpracuje z podlaskimi przedsiębiorcami. Liczna grupa członków uczestniczyła w Kon gresie PTE (9 osób), w tym w sposób aktywny zgłaszając swoje opracowania, które zostały zakwalifikowane do opracowań pokongresowych. WYDAWNICTWA Do 2013 r. PTE Oddział w Białymstoku nie prowadził działalności wydawniczej. Natomiast nowy zarząd podjął działania przygotowawcze do uruchomienia takiej działalności w formie wydawania czasopisma o profilu naukowym. W roku 2014 siłami 6

8 Oddział PTE w Białymstoku członków Zarządu PTE wydano monografię pt. Przedsiębiorczość gospodarcza w Polsce szanse i ograniczenia w dobie wychodzenia z kryzysu, ISBN , nakład 150 egz. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ W latach Oddział kontynuował zaangażowanie w organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W poszczególnych latach do uczestnictwa w Olimpiadzie zgłaszało się około uczniów szkół średnich. W każdym roku osób uczestniczyło w Eliminacjach Okręgowych Olimpiady. Na uwagę zasługuje fakt, iż w edycji dwie osoby z Okręgu PTE Białystok zakwalifikowały się zawodów szczebla centralnego. DZIAŁALNOŚĆ WSZECHNICOWA W latach Oddział kontynuował organizację spotkań w ramach cyklu Podlaskie Forum Ekonomistów. W ramach spotkań upowszechniana jest wiedza ekonomiczna, wymieniane są doświadczenia, wzmacniana jest współpraca naukowców z przedsiębiorcami. Ponadto, dyskutowane są aktualne kwestie istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W ramach ostatniego Podlaskiego Forum Ekonomistów poprzez łącza internetowe rozszerzono zasięg spotkania na międzynarodowy. SYTUACJA MAJĄTKOWA PTE Oddział w Białymstoku nie posiada własnych składników majątkowych. Korzysta z bazy lokalowej udostępnionej przez Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Koła z kolei korzystają z bazy lokalowej udostępnionej przez macierzyste uczelnie. Oddział nie prowadził działalności zarobkowej. Działalność była finansowana ze składek członkowskich. Oddział uzyskał dodatni wynik finansowy i nie posiadał zobowiązań. Jest to skutkiem wprowadzenia dyscypliny w ściąganiu składek i oszczędnej gospodarki wydatkami. 7

9 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Działalność merytoryczna Oddziału PTE w Białymstoku Lp. Wyszczególnienie Konferencje a) liczba b) uczestnicy Seminaria naukowe (bez seminariów szkoleniowych) Szkolenia i kursy (w tym seminaria szkoleniowe) Odczyty i prelekcje 2 Publikacje (wyłącznie książki i czasopisma, w tym biuletyny) a) liczba b) uczestnicy a) liczba b) uczestnicy a) liczba b) uczestnicy a) liczba b) nakład 3 Konsultacje i doradztwo a) liczba b) uczestnicy 4 Ekspertyzy a) liczba 5 Szkoły i studia zawodowe przy Oddziale 6 Inne (nie uwzględnione powyżej) a) liczba szkół b) liczba uczestników c) liczba absolwentów bd bd bd Struktura organizacyjna Oddziału Lp. Wyszczególnienie Koła Kluby 3 Czy w Oddziale jest powołana Rada Naukowa? (proszę wpisać tak z podaniem liczby jej członków lub wpisać nie) 4 Inne (proszę podać jakie) 5 Członkowie a) zwyczajni b) wspierający Lp. Wyszczególnienie 2010/ / / / / Liczba osób zgłoszonych Liczba uczestników I etapu Liczba uczestników II etapu Laureaci stopnia centralnego

10 ODDZIAŁU PTE W BIELSKU-BIAŁEJ W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału działał w 5-osobowym składzie: dr Ludwik Hejny Prezes; mgr Jan Gerlach wiceprezes; dr inż. Beata Bieńkowska sekretarz; dr Joanna Łodziana-Grabowska, mgr Paweł Piecuch członkowie. Siedziba Oddziału Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych, przy której działa Koło Akademickie O/PTE. Zmiany w strukturze organizacyjnej Oddziału uwidaczniane i aktualizowane w corocznych sprawozdaniach Zarządu składanych do ZK PTE. Na dzień zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego nastąpiła aktualizacja stanu członkowskiego: członkowie zwyczajni 43; członkowie wspierający 4. Dokonana aktualizacja stanu członków wynikała m.in. z decyzji ZK PTE, który określił obowiązek odprowadzenia z Oddziału na działalność statutową ZK 5,00 zł. od każdego członka. Stanowi to istotne obciążenie finansowe Oddziału, biorąc pod uwagę że składka członkowska nie została zmieniona i wynosi 1,00 zł/miesiąc. Stan finansowy Oddziału odzwierciedlają coroczne bilanse i r-ki wyników, składane w Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej, a także Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Bielsku-Białej. I tak, poszczególne lata zamknęły się następującymi wynikiem finansowym: 2011 r. strata bilansowa: 165,oo; 2012 r. zysk bilansowy: 312,oo zł; 2013 r. zysk bilansowy: 176,oo zł.; 2014 zysk bilansowy: 53,oo zł; Wyniki te wpływały na zmiany w wysokości funduszu statutowego Oddziału, który obecnie wynosi 1156,73 zł. W okresie sprawozdawczym Oddział nie utracił płynności finansowej. Działalność merytoryczna Oddziału uwidoczniona szczegółowo w corocznych sprawozdaniach koncentrowała się na realizacji zadań statutowych, a obejmujących działania w zakresie: wykonywania szeregu ekspertyz i konsultacji dla firm i instytucji, a 2 Przedstawicieli Oddziału bierze udział w pracach stałego Zespołu Opiniującego Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych; organizacji i udziału w kilkunastu seminariach krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-praktycznych (także organizowanych przez ZK PTE), w których członkowie Oddziału prezentowali swoje referaty i wystąpienia. Stałym elementem działania było prowadzenie przy współpracy z Punktem Informacyjnym EURO-DIRECT w Bielsku-Białej oraz Biblioteką 9

11 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach ATH Ośrodka Informacji Europejskiej, który został utworzony w ramach realizowanego przez Oddział Programu Phare Fiesta II. Punkt zajmuje się upowszechnieniem materiałów informacyjnych dla studentów, kadry akademickiej i przedsiębiorców Podbeskidzia. Przedstawiciele PTE: często wyrażali także swoje opinie i oceny sytuacji gospodarczej w mieście i na Podbeskidziu w lokalnych mass mediach, m.in. w Kurierze Radia Bielsko, Kronice Beskidzkiej ; aktywnie uczestniczyli w spotkaniach Klubu Bielskich Przedsiębiorców, Euro-debatach. Oddział wspólnie z Katedrą Nauk Ekonomicznych ATH zorganizował w listopadzie 2013 roku przedkongresową debatę naukowo-praktyczną nt. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a Społeczna Gospodarka Rynkowa ustrojowy i etyczny wymiar relacji, a jej pokłosiem jest wydana w 2014 roku monografia naukowa. Obecnie Oddział wspólnie z Katedrą Nauk Ekonomicznych i Społecznych ATH jest w trakcie realizacji projektu dot. tematu: Społecznej inżynierii biznesu współczesne wyzwania i problemy z perspektywy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej. Projekt obejmuje wydanie w 2015 roku monografii naukowej i organizację w listopadzie br. naukowo-praktycznej debaty. Podsumowując, należy podkreślić że dotychczas prowadzona działalność Oddziału wymaga wzmocnienia i dalszego rozwinięcia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na rozwój organizacyjny i wzmocnienie stanu bazy oraz odtworzenie Studenckiego Koła PTE-ATH. W zał. tabele obrazujące zmiany w działalności merytorycznej i strukturze organizacyjnej Oddziału w okresie mijającej kadencji 10

12 ODDZIAŁ PTE W BYDGOSZCZY WPROWADZENIE REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ W OKRESIE KADENCJI Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy w okresie r. stanowiła kontynuację wypracowanych tradycji w minionym 50-leciu. Nie oznacza to, że środowisko bydgoskich ekonomistów nie podejmowało wzbogaconych o nowe inicjatywy przedsięwzięć. Kierunki działalności Oddziału w minionej kadencji zostały wytyczone w Uchwale XIII Zjazdu Oddziału w maju 2010 roku. Zapisy Uchwały miały stanowić punkt odniesienia i podstawę do określania szczegółowych zadań dla władz, odpowiedzialnych za działalność Oddziału. Zgodnie z wypracowanym w poprzednich latach sposobem przedkładania sprawozdania pokadencyjnego najwyższej władzy, jakim jest Zjazd Oddziału, sprawozdanie Zarządu składa się z części omawiającej realizację zadań statutowych i z części realizowanych zadań gospodarczych. Spośród wielu przedsięwzięć jako zadanie ważne, Uchwała XIII Zjazdu, na wstępie usytuowała kontynuowanie starań o stały wzrost liczby członków Towarzystwa, w szczególności przez nabór nowych młodych ekonomistów. Oddział wprowadził do Towarzystwa w mijającej kadencji 92 nowych członków, co pomimo przestrzegania obowiązku aktualizowania listy członków, nie spełniających warunków statutowych, pozwoliło na utrzymanie zadowalającego stanu członków 250 osób na koniec 2014 roku. Z doświadczeń Oddziału wynika, iż warto zabiegać o zwiększanie bazy członków, gdyż stwarza to dobrą podstawę i motywację dla rozwoju Oddziału. Szerokie spektrum tematów podejmowanych przez Oddział, to sprawy związane z realizacją kolejnego kierunku wyznaczonego Uchwałą XIII Zjazdu kontynuowanie i rozwijanie działalności szkoleniowej prowadzonej w sposób niekonwencjonalny, uwzględniający dobrze pojętą przedsiębiorczość i partnerstwo gospodarcze, zgodne ze standardami europejskimi. 11

13 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dużym ułatwieniem realizacji tego kierunku, który inspirował i dynamizował Oddział w podejmowaniu działań często trudnych, były możliwości korzystania ze środków unijnych. Wiele z nich stanowiły naturalną kontynuację prac rozpoczętych w poprzedniej kadencjach, jednak liczne inicjatywy to nowe ambitne przedsięwzięcia m.in. takie jak opracowanie narzędzi służących poszerzeniu dopływu innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki określanie najlepszych rozwiązań gospodarczych na rzecz konkretnych przedsiębiorców poszukiwanie i współudział we wprowadzaniu transferu wiedzy między nauką a przedsiębiorstwami Wykonanie takich działań było możliwe poprzez realizację projektów unijnych zapewniających wsparcie finansowe. Dlatego też projekty unijne, ich realizacja stanowiły największy obszar działalności Oddziału. Wartość umów podpisanych przez Oddział w okresie kadencji wynosi tys. zł. Oddział czynił jednocześnie wiele, ażeby nie zaniechać sprawdzonych sposobów krzewienia dobrej wiedzy ekonomicznej. Popularyzacja wiedzy, kształcenie i dokształcanie odbywało się poprzez organizację konferencji, seminariów, kursów, kształcenia podyplomowego czy też doradztwa merytorycznego. Wymiar tych działań był jednak mniejszy, niż chęć i możliwości realizacyjne Oddziału, z uwagi na ograniczone zapotrzebowanie rynku. Nie mniej działalność ta, efektywnie wspomagała rozwój gospodarczy mikro, małych i średnich firm oraz uruchomienie działalności gospodarczej przez osoby indywidualne. Jednym z ważniejszych kierunków działalności Oddziału była stała współpraca z pokrewnymi instytucjami regionalnymi, wyższymi uczelniami, administracją państwową i samorządową, środowiskami studenckimi, przedstawicielami praktyki gospodarczej. Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach związanych z opracowywaniem strategii rozwoju województwa Kujawsko Pomorskiego, Regionalnej Strategii Innowacji, w opracowywaniu kierunków najważniejszych przedsięwzięć dla rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. Zarząd Oddziału opiniował na życzenie administracji samorządowej i rządowej, m.in. takie tematy jak: ocena stosowanych praktyk gospodarczych, sposób ich funkcjonowania w gospodarce tak w zakresie problemów bieżących jak i perspektywicznych. Jednym z tematów prowadzonych przez ponad 20 lat jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Jej funkcją jest rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą ekonomiczną, jest także sprawdzonym sposobem upowszechniania wiedzy w tym zakresie. Wprawdzie główny wysiłek merytoryczny i organizacyjny ponoszą Władze Krajowe PTE, nie mniej udział Oddziału był również znaczący. W okresie mijającej kadencji odbyło się 6 edycji Olimpiady, w których wzięło udział uczniów z różnych typów szkół ponad gimnazjalnych w województwie. Tytuły laureatów zdobyło 15 uczniów, finalistów 34 osoby. 12

14 Oddział PTE w Bydgoszczy W minionej kadencji wydane zostały 3 publikacje: 1. inlab Badanie i Rozwój Modelu Funkcjonowania Laboratorium inlab ; wydanie książkowe 2014 r.; ISBN: Model Transferu Wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym ; wydanie książkowe 2014 r.: ISBN: lat Działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy Historia i Teraźniejszość wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy; wydanie książkowe Zarząd Oddziału na posiedzeniu przyjmującym to sprawozdanie uznał, że podsumowanie postawionych przed nim zadań wskazuje na uzyskanie pozytywnych wyników. Ma jednak świadomość, że nie oznacza to, iż wszystkie problemy zostały rozwiązane, a oczekiwania członków Towarzystwa wykonane w pełni. Nie wzrosła zgodnie z założeniami aktywność kół, a także wzmocnienie opiniotwórczej funkcji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy i regionie. Efektem nieosiągnięcia w pełni założonego celu były mniejsze możliwości oddziaływania na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, tworzenia warunków do skutecznego reagowania ekonomistów na zdarzenia gospodarczo społeczne. Wyrażamy nadzieję, że przyszły Zarząd podejmie skuteczne działania w tym zakresie. Jak nakazuje dobry obyczaj wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom, które z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym współpracowały oraz okazywały życzliwość i pomoc, należą się słowa podziękowania. Ustępujący Zarząd czyni to z dużą wdzięcznością. W dalszej części sprawozdania zilustrowane zostały wyniki oraz dane liczbowe wraz z opisem charakteryzującym podstawowe rodzaje działalności prowadzonej przez Oddział w latach DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Realizacja celów statutowych stanowiła tradycyjnie ważny element działalności Oddziału. Zgodnie z uchwałą programową XIII Zjazdu Oddziału, wiele uwagi poświęcono sprawie rozwoju bazy członkowskiej, przy jednoczesnym porządkowaniu ewidencji stanu członków. Intensywne były działania w zakresie współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego, ze związkiem Pracodawców Pomorza i Kujaw, uczelniami. WŁADZE ODDZIAŁU I ICH DZIAŁALNOŚĆ Zjazd wybrał nowe władze, na Prezesa Zarządu wybrana została mgr Teresa Głania. Zarząd oddziału wybrany został w następującym składzie: mgr Bartkowiak Włodzimierz mgr Buda Aleksandra 13

15 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach mgr Ciamaga Janusz mgr Grześkiewicz Grzegorz mgr Hałasiński Robert dr Hnatyszyn Dzikowska Anna mgr Kacprzak Robert mgr Mróz Juchniewcz Wioletta mgr Piotrowska Kuraś Ewa mgr Wenker Andrzej W okresie minionej kadencji nie zaszły żadne zmiany w składzie osobowym Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybrał Prezydium Zarządu w skład którego weszli: mgr Głania Teresa Prezes mgr Bartkowiak Włodzimierz Wiceprezes mgr Buda Aleksandra Sekretarz dr Hnatyszyn Dzikowska Anna Członek Prezydium mgr Kacprzak Robert Członek Prezydium Skład Prezydium Zarządu przez okres 5ciu lat nie uległ zmianie. Na zjeździe Oddziału powołano Komisję Rewizyjną w składzie: mgr Lisowska Janina mgr Oźmina Aurelia mgr Roza Tadeusz mgr Ukleja Henryk dr Wiśniewski Edmund Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji na Jej przewodniczącego wybrali mgr Tadeusza Rozę. Skład Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji uległ zmianie. W dniu 28 stycznia 2014 roku pisemną rezygnację z Członka Komisji Rewizyjnej złożył mgr Henryk Ukleja. Praca Zarządu prowadzona była poprzez rozpatrywanie informacji i podejmowanie decyzji w ważnych sprawach, znaczących dla Oddziału na posiedzeniach Zarządu. W okresie kadencji Zarząd odbył w roku: posiedzenia podejmując 11 uchwał posiedzenia podejmując 4 uchwały posiedzenia podejmując 3 uchwały posiedzenia podejmując 5 uchwał posiedzenia podejmując 5 uchwał Podjęte uchwały dotyczyły takich spraw jak: powołanie Prezydium Zarządu Oddziału uchwalenie rocznych kierunków działalności Oddziału i założeń finansowych 14

16 Oddział PTE w Bydgoszczy sprawozdań z działalności merytorycznej Oddziału sprawozdań z działalności finansowej Oddziału podpisywania umów na realizację projektów unijnych o wartości projektu powyżej zł regulaminów obowiązujących w Oddziale spraw statutowych przyjmowania i skreślania członków, akceptowania opinii przekazywanych przez Oddział do władz samorządowych dotyczących rozwoju regionalnego oraz opinii do jednostek szczebla centralnego udziału członków Zarządu w ważniejszych konferencjach, zjazdach, kongresach itp. Prezydium Zarządu podejmowało na posiedzeniach decyzje bieżące, wymagające szybkiej realizacji. Prezydium Zarządu w okresie minionej kadencji odbyło 9 posiedzeń CZŁONKOWIE I OGNIWA ORGANIZACYJNE Stan członków fizycznych w poszczególnych latach kończonej kadencji według danych na koniec roku: Lata Członkowie fizyczni Stan członków fizycznych przez cały okres kadencji utrzymywał się na wyrównanym poziomie. W okresie od 2010 do 2015 r. Oddział przyjął 92 nowych członków, przy jednoczesnym skreśleniu decyzją Zarządu 27 członków, na podstawie dokonanej oceny realizacji przez członków, obowiązków statutowych. Jednocześnie liczba członków malała na skutek własnej, indywidualnej rezygnacji członków, spowodowanej względami osobistymi, zmianą miejsca zamieszkania, a także na skutek śmierci. Weryfikacja liczby członków dokonywana w każdej kadencji ma na celu utrzymywanie rzeczywistej ilości członków. W historii Oddziału w okresie istnienia dużej ilości kół (lata 80, 90) liczba członków wspierających była duża. Po okresie transformacji gospodarczej liczby te spadały. Podejmowane przez Oddział starania kończyły się odpowiedziami firm, iż decyzje podejmowane przez rady nadzorcze, uzasadnione koniecznością wprowadzenia oszczędności finansowych, zalecały firmom rezygnacje z przynależności do Towarzystwa. W tej sytuacji z uwagi na to, iż przynależność do Towarzystwa ma charakter dobrowolny, a rezygnacja oznacza wygaśnięcie członkostwa Zarząd Oddziału decyzją z dnia roku skorygował listę członków wspierających do 5 firm podtrzymujących członkostwo. Stan ogniw organizacyjnych realizujących działalność statutową obejmuje: Radę Naukową Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 15

17 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Kół Klub Ekonomisty Klub Seniora RADA NAUKOWA W skład Rady Naukowej, który nie uległ zmianie w czasie trwania kadencji, wybrani na Zjeździe zostali: prof. Kozłowski Jerzy Przewodniczący Rady dr Piechocki Maciej Sekretarz Rady mgr Cychnerski Maciej Członek Rady prof. Kwaśniewska Krystyna Członek Rady mgr Lewandowski Zbigniew Członek Rady dr Geise Mirosław Członek Rady dr Klemke Pitek Monika Członek Rady Rada Naukowa opiniowała programy i kierunki działalności Oddziału. W minionej Kadencji odbyły się dwukrotnie wspólne posiedzenia Rady Naukowej z Zarządem Oddziału, których tematem były: kierunki strategiczne działalności Oddziału do roku 2015 poszerzenie bazy członkowskiej jako element rozwoju Oddziału Stały nadzór był sprawowany przez Radę Naukową nad organizacją i przebiegiem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Okręgowego OWE pełnił prof. Jerzy Kozłowski. Członkowie Rady Naukowej wchodzili w skład Jury oraz brali udział w przygotowywaniu uczniów w zakresie wiedzy wymaganej na Olimpiadzie. Na zaproszenie przewodniczących kół działających przy Oddziale, członkowie Rady brali udział w spotkaniach, wygłaszając wykłady. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ Olimpiada jest sprawdzonym sposobem na upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekonomiczną. W okresie mijającej kadencji zorganizowanych zostało 6 edycji Olimpiady, w których wzięło udział uczniów. Tytuł laureata zdobyło 15 uczniów, finalistami były 34 osoby. Hasła przewodnie poszczególnych edycji, nawiązujące do aktualnych problemów społeczno gospodarczych były następujące: Wahania koniunktury a rozwój Gospodarki Człowiek w świecie pieniądza W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki Strefa euro. Szansa czy zagrożenie Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji 16

18 Oddział PTE w Bydgoszczy W poszczególnych latach liczba uczestników i szkół z województwa Kujawsko Pomorskiego kształtowała się następująco: Olimpiada Zawody szkolne Zawody okręgowe Zawody centralne XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII Pomimo pewnego zmniejszenia liczby uczestników Olimpiady w ostatnich latach, co wynika z ogólnego spadku liczby uczniów szkół stacjonarnych, OWE pozostaje nadal jednym z najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, adresowanych do szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie edycje Olimpiady inaugurowały konferencje metodyczne dla uczniów i nauczycieli, a zawody poprzedzało seminarium, uwzględniające tematykę hasła przewodniego danej edycji. Najlepsi uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych przyjmowani byli na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania rekrutacyjnego, a uczniowie szkół ekonomicznych zwalniani z części pisemnej egzaminu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Laureaci zawodów centralnych byli nagradzani przez Oddział PTE w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty i Sponsorów Olimpiady. Laureaci oraz nauczyciele przygotowujący młodzież do zawodów otrzymywali nagrody pieniężne i rzeczowe. KLUBY Klub Ekonomisty Praca Klubu Ekonomisty polegała na organizowaniu spotkań w Domu Ekonomisty. Zainteresowanie członków udziałem w spotkaniach było mniejsze niż w okresach poprzednich. W ocenie Zarządu zjawisko to związane jest z dużymi możliwościami udziału naszych członków w sympozjach, konferencjach, seminariach, dostępnej bogatej informacji w internecie, prasie. Działalność klubu została utrzymana w okresie całej kadencji, przy czym organizowane były spotkania z wykładowcami wyłącznie o dużej wiedzy i ciekawej osobowości. Zapewniało to bardzo dobrą frekwencję. Tematy spotkań w minionej kadencji: Perspektywy kapitalizmu w jego odsłonach dr Mirosław Geise Świat na wyciągnięcie myśli prof. dr hab. Grzegorz Kołodko Główne przyczyny kryzysu gospodarczego i drogi wyjścia dr Marek Stefański Psychologia decyzji ekonomicznych psychologia finansów wykładowca UKW Ocena sytuacji gospodarczej i finansowej Polski, problemy systemu bankowego, perspektywy rozwoju polskiej gospodarki prof. dr hab. Stanisław Gomułka (spotkanie poprzez skype a) 17

19 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Własna działalność gospodarcza jej rola w rozwiązywaniu problemów gospodarczych prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Anomiczne podłoże erozji ładu gospodarczego prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Ćwierćwiecze transformacji i co dalej prof. dr hab. Grzegorz Kołodko Rachunkowość zarządcza/ controlling prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Klub Seniora Zebrania w Klubie Seniora miały formę spotkań stałych, comiesięcznych w całym okresie minionej kadencji, w każdą pierwszą środę miesiąca. Spotkania miały charakter towarzyski, połączony z prelekcjami o rożnej tematyce, najczęściej gospodarczej, historycznej, kulturalnej, turystycznej. Prelekcje były przygotowywane przez członków klubu, połączone z poczęstunkiem i każdorazowo z ożywioną dyskusją. W okresie Świąt Bożego Narodzenia organizowane były w każdym roku uroczyste spotkania połączone z kolędowaniem. Członkowie seniorzy bardzo cenią podtrzymywaną przez kolejne Zarządy taką formę spotkań. KOŁA DZIAŁAJĄCE PRZY ODDZIALE Najsłabszym punktem realizacji programu w zakresie działalności statutowej była słaba aktywność pracy kół. Zgodnie z Uchwałą Programową podjętą przez ostatni Zjazd Oddziału, Zarząd zabezpieczył środki finansowe na realizację przedsięwzięć organizowanych przez koła. W okresie kadencji aktywność kół była zróżnicowana. We wszystkich kołach odbyły się wprawdzie spotkania, w wielu z nich połączone z wykładami, prelekcjami, a także w nielicznych z konferencjami. Ich częstotliwość nie satysfakcjonowała w pełni, przede wszystkim Zarządu Oddziału. Główną przyczyną była słaba frekwencja pomimo, iż przewodniczący kół starali się wprowadzać różne zachęty. Zarząd nie dokonuje w sprawozdaniu oceny pracy poszczególnych kół, niemniej wydaje się, że należy podkreślić działalność Koła Młodych Ekonomistów i Koła Miejskiego w Inowrocławiu. Wysiłki podejmowane w tych kołach przyniosły efekty w postaci zwiększenia liczebności członków fizycznych Oddziału. KONFERENCJE Z ważniejszych konferencji organizowanych przez Oddział wymienić należy: Konferencję w Urzędzie Miejskim w Inowrocławiu, zorganizowaną na prośbę Prezydenta Miasta, z udziałem Prezesa Zarządu Krajowego PTE prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską. W konferencji wzięła udział liczna grupa osób pochodzących z różnych organizacji, firm, administracji. Tematem konferencji był wykład połączony z dyskusją wygłoszony przez prof. dr hab. E. Mączyńską pt. Własna działalność gospodarcza jej rola w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Prof. E. Mączyńska udzieliła obszernego wywiadu mediom lokalnym. 18

20 Oddział PTE w Bydgoszczy Konferencję naukową Rachunkowość zarządcza/controlling najlepsze praktyki, którą zorganizowała Wyższa Szkoła Gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Bydgoszczy. Honorowego patronatu konferencji udzieliła prof. dr hab. E. Mączyńska Prezes Zarządu Krajowego PTE, która wygłosiła wykład na konferencji nt. Wyzwanie dla menadżerów w dobie kryzysu. Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Luty Przewodniczący Rady Naukowej Z.G. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który również udzielił patronatu konferencji. Konferencja miała dużą frekwencję. Organizowaną konferencję naukową o zasięgu krajowym nt. Gospodarka Polski skutki członkostwa w Unii Europejskiej. Konferencja jest adresowana do ekonomistów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z uczelni ekonomicznych. Inicjatywę tę podjęło w roku 2014 Koło Młodych Ekonomistów PTE. Odbyło się 5 spotkań przygotowujących konferencję, której termin przewidziany jest na miesiąc maj/ czerwiec 2015 roku. Konferencję dla pracodawców i pracowników młodocianych, z dokonaną oceną możliwości zatrudnienia. Konferencję cieszącą się dużym powodzeniem, z uwagi na dobre przygotowanie merytoryczne, zorganizowało Koło Miejskie we Włocławku. W minionej kadencji konferencje stanowiły formę działalności popularyzacyjno szkoleniowej. Niezależnie od omówionych 4 konferencji, organizowane były konferencje związane z zakończeniem projektów. W okresie odbyło się 20 spotkań z udziałem 2641 osób. Programy tych konferencji opracowywane były przez Oddział i obejmowały ważne tematy takie jak: możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków UE na założenie lub dofinansowanie działalności gospodarczej, doradztwo gospodarcze, konsultacje, szkolenia. Konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem, miały dobrą frekwencję. Poprzez właściwy dobór tematów, Oddział poza wiedzą związaną z realizacją projektów, realizował ogólne cele statutowe Towarzystwa, przekazując aktualną wiedzę gospodarczą. Z ważniejszych spraw merytorycznych w zakresie działalności statutowej wymienić należy udział PTE w obchodach 10-tej rocznicy wstąpienia Polski do UE. Z tej okazji Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko Pomorskiego ogłosił Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Oddział opracował program pod nazwą 10 lat w Unii Europejskiej Dni otwarte w Domu Ekonomisty. W dniu 7 maja 2014 roku Dom Ekonomisty został udostępniony zainteresowanym, warunkami i możliwościami otrzymania wsparcia finansowego ze środków europejskich. Przygotowano 6 stanowisk, w których promowane były projekty. Zaprezentowana była także oferta szkoleniowa PTE oraz przygotowane 3 seminaria: Elastyczne formy zatrudnienia w polskim systemie prawnym Region Kujawski w Unii europejskiej stan i perspektywy Perspektywy pozyskiwania dofinansowania w nowej perspektywie finansowej w latach Dużym wydarzeniem w środowisku ekonomistów w okresie kadencji był IX Kongres Ekonomistów Polskich pod patronatem Prezydenta RP. Decyzją Zarządu 19

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo