DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2007 rok UCHWAŁA Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Kętrzyńskiego za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Zarząd Powiatu uchwala: 1. Opracowuje się sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2007 stanowiące załączniki od 1 do 13 do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie przedstawia się: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, 2) Radzie Powiatu w Kętrzynie. 3. Uchwałę wykona Zarząd Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu w Kętrzynie: Tadeusz Mordasiewicz - Starosta Witold Sańko - Wicestarosta Roman Borecko - Członek Jerzy Skórko - Członek Ryszard Nawago - Członek Załącznik Nr 1

2 Sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu Kętrzyńskiego za rok do uchwały Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. BudŜet powiatu kętrzyńskiego na rok 2007 podjęty uchwałą Nr IV/26/07 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na 2007 r. wynosił: - po stronie dochodów zł - po stronie wydatków zł - planowana nadwyŝka zł - planowane przychody zł - planowane rozchody zł W wyniku zmian w trakcie roku budŝetowego w planie dochodów, wydatków i przychodów budŝetu spowodowanych: - decyzjami Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym na rok 2007 oraz uzupełnienia subwencji ogólnej, - decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi zwiększeń lub zmniejszeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych, - dotacjami celowymi z państwowych funduszy celowych, - pozyskaniem środków w ramach porozumień z innymi j.s.t., - urealnieniem dochodów i wydatków w poszczególnych powiatowych jednostkach budŝetowych, - zaciągnięciem kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów, plan dochodów, wydatków, wynik budŝetu, przychody i rozchody powiatu zostały zmienione jak niŝej: - po stronie dochodów zwiększenie zł - po stronie wydatków zwiększenie zł - planowany deficyt powstanie planu deficytu zł - planowane przychody zwiększenie zł - planowane rozchody zwiększenie zł Wykonanie dochodów, wydatków, wynik budŝetu, przychody i rozchody powiatu według stanu na 31 grudnia 2007 roku przedstawiał się następująco: - po stronie dochodów ,15 zł - po stronie wydatków ,34 zł - wykonane nadwyŝka ,81 zł - wykonane przychody ,00 zł - wykonane rozchody ,88 zł Załącznik Nr 2

3 Dział Roz dział Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetu powiatu za 2007 rok. Treść Plan na 2007 r. do uchwały Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. Wykonanie za 2007 r. % wykonania planu Struktura dochodów ZADANIA WŁASNE 020 LEŚNICTWO , ,57 93,13 0, Gospodarka leśna , ,01 92, Pozostałe odsetki 3 500, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych , ,43 do sektora finansów publicznych Nadzór nad gospodarką leśną , ,56 97,51 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o , ,56 podobnym charakterze 600 TRANSPORT , ,98 23,66 0, Drogi publiczne Powiatowe , ,98 23, Wpływy z róŝnych opłat , , Dochody z najmu i dzier. składników majątk. Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,51 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 10,00 16, Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 430, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,00 0,00 porozumień między j.s.t 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie , ,00 porozumień między j.s.t 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,85 100,31 3, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,85 100, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000, , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 000, ,02 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego , ,19 nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 31, Wpływy z róŝnych dochodów , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,90 89,72 0, Starostwa Powiatowe , ,90 96,56 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,76 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9 000, Wpływy z róŝnych dochodów , , Pozostała działalność , ,00 53, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , ,00 0, Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek , ,00 sektora finansów publicznych 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i , ,00

4 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI , ,25 105,84 12,93 PRAWNYCH Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw , ,75 98, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , wpływy z róŝnych opłat 200,00 18, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,50 107, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) , , RÓśNE ROZLICZENIA , ,83 100,06 58, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 46, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst , , Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , RóŜne rozliczenia finansowe , ,83 163, Pozostałe odsetki , , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatu , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , OSWIATA I WYCHOWANIE , ,97 99,29 2, Licea ogólnokształcące ,25 84, Wpływy z róŝnych opłat 600,00 653, Dochody z najmu i dzierŝawy , , Wpływy z usług 5 000, , Licea profilowane 5 400, ,71 93, Wpływy z róŝnych opłat 200,00 291, Dochody z najmu i dzierŝawy 3 000, , Wpływy z usług 2 200, , Licea i technika zawodowe , ,35 102, Wpływy z róŝnych opłat 1 652, , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego , , Wpływy z usług , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 195, Pozostałe odsetki 104,00 32, Wpływy z róŝnych dochodów , , Środki na dofinansowanie własnych działań bieŝących powiatów pozyskane z innych źródeł , ,48 środki z UE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli , ,88 96, Wpływy z róŝnych opłat , , Wpływy z usług , , Wpływy z róŝnych dochodów , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 109, Wpływy z usług , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień , ,00 między j.s.t Pozostała działalność , ,88 97, Wpływy z róŝnych dochodów 2 027, , zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji , ,00 rządowej 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu , , Gospodarstwa pomocnicze 7 000, ,90 102, Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 7 000, , SZKOLNICTWO WYśSZE , ,36 1, Pomoc materialne dla studentów , ,36 Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst 2888 będącej instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów) , ,77 udział UE 2889 Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące , ,59

5 realizowane na podstawie porozumień ( umów) udział budŝetu państwa 851 OCHRONA ZDROWIA , ,26 1, Szpitale ogólne , , Wpływy z róŝnych dochodów , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek , ,26 sektora finansów publicznych 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie , ,00 porozumień między jst Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieŝące realizowane na , ,00 podstawie porozumień (umów) między jst 852 POMOC SPOŁECZNA , ,29 100,44 4, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,90 51, Wpływy z róŝnych opłat , , Domy pomocy społecznej , ,01 99, Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 000,00 324, Wpływy z róŝnych dochodów , , realizacje bieŝących zadań własnych powiatu , , Rodziny zastępcze , ,01 148, realizacje bieŝących zadań własnych powiatu 7 900, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień , ,41 między jst Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,37 108, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego , , Pozostałe odsetki 0,00 83, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 3 000, , zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji , ,00 rządowej 2130 realizacje bieŝących zadań własnych powiatu , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, i ośrodki interwencji kryzysowej , , realizacje bieŝących zadań własnych powiatu , , POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,22 53,07 3, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 120, Wpływy z róŝnych dochodów , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 2690 przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie , ,00 społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , ,22 48, zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji , ,81 rządowej 2708 Środki na dofinansowanie własnych działań bieŝących powiatów pozyskane z innych źródeł , ,41 środki z UE 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,64 95,83 3, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,07 105, Wpływy z róŝnych opłat 90,00 77, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego , , Wpływy z usług , , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 000, , Pozostałe odsetki 58,52

6 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 400,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 6 500, , Poradnie psycholog.-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne , ,11 113, Wpływy z usług , , realizacje bieŝących zadań własnych powiatu 5 514, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,99 101, Dochody z najmu i dzierŝawy , , realizacje bieŝących zadań własnych powiatu 3 605, , Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych 0,00 0, Internaty i bursy szkolne , ,14 89, Wpływy z róŝnych opłat 7 500, , Dochody z najmu i dzierŝawy 8 200, , Wpływy z usług , , odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 91, Wpływy z róŝnych dochodów , , Pomoc materialna dla uczniów , ,19 99, Wpływy z róŝnych dochodów , , realizacje bieŝących zadań własnych powiatu , , Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów) , ,15 udział UE 2889 Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdraŝającą na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień ( umów) udział budŝetu państwa , , Szkolne schroniska młodzieŝowe , ,14 88, Wpływy z usług , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,97 97,31 0, Pozostała działalność , ,97 97, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 3 300, , Wpływy z róŝnych dochodów 1 000, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 500,00 500,00 między jst 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora , ,68 finansów publicznych 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i 6610 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie , ,00 porozumień między jst ZADANIA WŁASNE RAZEM , ,09 96,24 91,93 ZADANIA ZLECONE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 000, ,93 98,80 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 000, ,93 98, zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 6 000, ,93 przez powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,93 99,29 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,93 99, zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,93 powiat 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA , ,49 99,98 0, Prace geodezyjne i kartograficzne , , zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000, ,49 98, zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 3 000, ,49

7 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,00 99, zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,15 0, Urzędy wojewódzkie , , zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , Komisje poborowe , , zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , ,57 4, Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,91 przez powiat 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone , ,00 ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna 3 000, ,66 99, zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 3 000, ,66 przez powiat 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 2, Ratownictwo medyczne , , inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone , ,00 ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem , ,00 ubezpieczenia zdrowotnego 2110 zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , ,99 0, Rodziny zastępcze 5 574, , zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 5 574, ,99 przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie , , zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 0, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności , , zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , ,00 przez powiat ZADANIA ZLECONE RAZEM , ,06 99,98 8,07 DOCHODY OGÓŁEM , ,15 96,53 PRZYCHODY BUDśETU 9520 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym NadwyŜki z lat ubiegłych PRZYCHODY RAZEM Załącznik Nr 3

8 Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetu powiatu za 2007 r. Struktura dochodów budŝetu. Lp. Nazwa Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. do uchwały Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. % wykonania planu wskaźnik % struktury dochodów I. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 108,12 10,47 II. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,50 91,14 0,46 III. Dochody z majątku powiatu ,88 100,89 3,56 1. ze sprzedaŝy ,19 100,08 3,03 2. z dzierŝawy ,82 105,86 0,51 IV. Wpływy jednostek organizacyjnych powiatu ,88 97,81 4,81 V. Pozostałe dochody ,86 102,41 3,27 A. Ogółem ( I+II+III+IV+V) ,12 103,40 22,56 VI. Subwencja ogólna ,25 VII. ogółem dotacje ,71 95,13 16,21 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu ,73 98,80 3, Dotacje celowe na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań słuŝb, inspekcji i straŝy Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rządowej Dotacje celowe na zadania ( umowy, porozumienia) ,06 99,98 8, ,81 67,90 1, ,11 99,77 3,42 5 Inne dotacje B. Ogółem subwencje i dotacje ( VI+VII) ,71 98,90 74,46 C Środki pozyskane z innych źródeł ,32 45,94 2,98 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C) ,15 96,53 Uzasadnienie wykonania dochodów budŝetu za 2007 rok. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Plan zł, wykonanie 5.927,93 zł, % 98,80. Dochody stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa. Dział 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna. Plan zł, wykonanie ,01 zł, % 92,63. Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie 69,4778 ha gruntów. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną. Plan zł, wykonanie ,56 zł, % 97,51. Dochody stanowią wpływy otrzymane od dziewięciu kół łowieckich tytułem dzierŝawy obwodów łowieckich. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan zł, wykonanie ,98 zł, % 23,66. Dochody budŝetu stanowią: - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ,16 zł, - wynajem nieruchomości ,51 zł, - wpływy z usług ,74 zł, - róŝne dochody i odsetki 446,57 zł, - dotacje celowe otrzymane z gmin Srokowo ,00 zł i Barciany ,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie - razem zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan zł, wykonanie ,78 zł, % 100,27. Dochody stanowią; - opłaty za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 9 267,87 zł, - dochody z najmu i dzierŝawy nieruchomości 3 624,02 zł, - wpływy ze sprzedaŝy nieruchomości ,19 zł, - odsetki 31,65 zł, - wpływy uzyskiwane w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa ,12 zł,

9 dotacja celowa z budŝetu państwa na zadanie zlecone - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa ,93 zł. Sprzedano 28 nieruchomości Powiatu Kętrzyńskiego (siedem nieruchomości lokalowych w Karolewie na rzecz najemców, trzy nieruchomości lokalowe, działkę pod budowę hali gimnastycznej oraz drogi dojazdowej w Karolewie na rzecz Gminy Kętrzyn, osiem działek budowlanych połoŝonych w Silcu, sześć dziełek budowlanych połoŝonych w Karolewie, nieruchomość połoŝoną w Pilcu, nieruchomość połoŝoną w Martianach, lokal uŝytkowy w Karolewie, udział w nieruchomości (drodze) połoŝonej w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Plan i wykonanie zł. Dochody stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (załoŝenie osnowy szczegółowej III klasy na terenie gmin). Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan zł, wykonanie 2 963,49 zł, % 98,78. Dochody stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (wznowienie granic działek, wyrysy). Rozdział Nadzór budowlany. Plan zł, wykonanie ,00 zł, % 99,99. Dochody stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyńskim. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy Wojewódzkie Plan i wykonanie zł. Dochody stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego zł, z zakresu Prawa geodezyjnego zł, z zakresu ustawy kompetencyjnej 684 zł. Rozdział Starostwa Powiatowe Plan z ł, wykonanie ,90 zł, % 96,56. Dochody budŝetu stanowią wpływy: - z opłat za wynajem pomieszczeń ,76 zł, - odpłatność za rozmowy telefoniczne, za energię, przesyłki pocztowe 7 149,66 zł, - odpłatność za karty wędkarskie i inne wpływy ,48 zł, Rozdział Komisje poborowe. Plan zł, wykonanie ,15 zł, %. Dochody stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy komisji do przeprowadzenia poboru do wojska w 2007 r. Dochody budŝetu stanowią darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci polskich na Litwie w tym: - MTI Furninowa Polska sp. z o.o. w Kętrzynie 500 zł, - BIO-STAN sp. z o.o. w Kruszewu zł, - PPHU KOCH w Kętrzynie 500 zł, - Wierzbicki Wacław Kętrzyn 200 zł, - Rolnyvik sp. z o.o. w Barcianach 300 zł, - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Kętrzynie 100 zł, - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Reszlu 300 zł, - Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Reszlu 300 zł, - WAHOPOL sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne Tołkiny zł, - Kombinat Rolny Szestno sp. z o.o. 400 zł, - Komunalna Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Kętrzynie 200 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOśAROWA Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Plan zł, i wykonanie ,91 zł, %. Dochody budŝetu stanowią: - dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kętrzynie ,91 zł, - dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu cięŝarowego do 3,5 tony z funkcją wspomagania dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagroŝeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kętrzynie zł, - dotacja celowa z budŝetu państwa na doposaŝenie jednostki: a) na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu cięŝarowego do 3,5 tony z funkcją wspomagania dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagroŝeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kętrzynie zł, b) na modernizację pomieszczeń garaŝowych zł, - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochro0ny Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu cięŝarowego do 3,5 tony z funkcją wspomagania dowodzenia i łączności oraz likwidacji zagroŝeń chemicznoekologicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kętrzynie zł. Rozdział Obrona cywilna Plan zł, wykonanie 2 979,66 zł, % 99,32. Dochody budŝetu stanowią; - dofinansowanie seminarium i ćwiczeń na temat Rola Centrum Zarządzania Kryzysowego w zapobieganiu skutkom klęski Ŝywiołowej lub ich usuwaniu - KĘTRZYN ,66 zł, Rozdz Pozostała działalność Plan zł, wykonanie 5 300,00 zł, % 53,00, Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

10 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Plan zł, wykonanie , % 98,61. Dochody budŝetu stanowią: - wpływy z opłaty komunikacyjnej (za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków) ,25 zł, - wpływy z róŝnych opłat 18,50 zł. Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Plan zł, wykonanie ,50 zł, % 107,29. Dochody budŝetu stanowią: - udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (planowany udział wszystkich powiatów w podatku dochodowym w 2007 r. 10,25 %) zł, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (planowany udział powiatu w podatku dochodowym w 2007 r. 1,40 %) ,50 zł. Dział 758 RÓśNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan i wykonanie zł. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan i wykonanie zł. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Plan i wykonanie zł. Część wyrównawcza subwencji składa się z części podstawowej zł i uzupełniającej zł. Kwotę części podstawowej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (66,55 zł) jest mniejszy niŝ wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (108,24 zł). Kwotę części uzupełniającej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (33,9) i stopy bezrobocia w kraju (17,6) jest wyŝszy od 1,10. Rozdział RóŜne rozliczenia finansowe Plan zł, wykonanie ,83 zł, % 163,79. Dochody budŝetu stanowią odsetki od środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budŝetu. Rozdział Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów. Plan i wykonanie zł. Kwota części równowaŝącej subwencji liczona jest w proporcji wzrostu wydatków na rodziny zastępcze, i gdy długości dróg powiatowych na 1 mieszkańca w powiecie jest wyŝsza od średniej długości dróg powiatowych w kraju. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Licea ogólnokształcące Plan zł, wykonanie ,25 zł, % 84,93. Dochody budŝetu stanowią: - róŝne opłaty 653,99 zł, - z umów najmu ,76 zł, - z usług 3 130,50 zł. Rozdział Licea profilowane Plan zł, wykonanie 5 033,71 zł, % 93,22. Dochody budŝetu stanowią: - róŝne opłaty 291,19 zł, - z umów najmu 3 284, 00 zł, - z usług 1 458,52 zł. Rozdział Szkoły zawodowe Plan zł, wykonanie ,35 zł, % 102,27. Dochody budŝetu stanowią: - róŝne opłaty 1 757,22 zł, - z umów najmu ,67 zł, - z usług ,11 zł, - wpływy z odsetek 227,60 zł, - róŝne dochody ,27 zł. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Plan zł, wykonanie ,88 zł, % 96,62. Dochody budŝetu stanowią: - wpływy z róŝnych opłat ,26 zł, - z usług ,59 zł, - róŝne dochody ,03 zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan zł, wykonanie ,00 zł, % 109,41. Dochody budŝetu stanową: - wpływy z usług ( odpłatność za szkolenia, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, warsztaty, konkursy) zł, - dotacje otrzymane z gmin na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie zł, w tym z gmin: Reszel zł, Korsze zł, Kętrzyn zł. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,88 zł, % 97,57. Dochody budŝetu stanowią: - wpływy z róŝnych dochodów 2 128,60 zł, - dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie zł i dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie zł, razem zł, - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdraŝania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego ,14 zł, - dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację Programów wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieŝy ze szkól podstawowych specjalnych do miejsc pamięci narodowej - PodróŜe historycznokulturowe w czasie i przestrzeni, Ta ziemia od innych droŝsza - KaŜdy winien znaleźć w Ŝyciu swoje Westerplatte i Poznajmy stolice Polski ,34 zł, - dotacja celowa na zakup i instalację w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego a takŝe modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu, programem objęto szkoły: Zespół Szkół im. M.C. Skłodowskiej w Kętrzynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie, Powiatowe

11 Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze w Kętrzynie i w Reszlu ,80 zł, - dotacja celowa z budŝetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŝszy stopień awansu zawodowego zł. Rozdział Gospodarstwa pomocnicze Plan zł, wykonanie 7 187,90 zł, % 102,68. Dochody budŝetu stanowi wpłata z zysku za rok gospodarczy 2006 Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego CKP w Karolewie (50% zysku). Realizacja dochodów przez poszczególne szkoły i placówki oświatowo- wychowawcze (Działy 801 i 854) w roku Lp Nazwa jednostki Dochody wykonane w 2006 r. w zł Zespól Szkół Ogólnokształcących w ,30 Kętrzynie 4 Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w ,11 Kętrzynie 5 Powiatowe Centrum Edukacyjne w ,63 Kętrzynie 6 Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu ,70 7 Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w ,13 Karolewie 8 Centrum Kształcenia Praktycznego w ,52 Karolewie 9 Specjalny Ośrodek Szkolno ,31 Wychowawczy w Kętrzynie 10 Specjalny Ośrodek Szkolno ,26 Wychowawczy w Reszlu 11 Powiatowa Poradnia Psychologiczno ,11 Pedagogiczna w Kętrzynie 12 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie ,91 13 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ,00 Kętrzynie DOCHODY SZKÓŁ RAZEM ,98 14 Dotacje celowe i środki pozyskane na ,01 podstawie umów w dziale 801 i Starostwo Powiatowe ,62 OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 I ,61 Dział 803 SZKOLNICTWO WYśSZE Rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Plan zł, wykonanie ,36 zł, %. Dochody budŝetu stanowią: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu w ramach priorytetu 2 wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR, Pomoc stypendialna Powiatu Kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/ ,77 zł, - krajowy wkład publiczny - budŝet państwa ,59 zł. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Szpitale ogólne Plan zł, wykonanie ,26 zł, %. Dochody budŝetu stanowią: - dotacja ze środków PFRON dla Szpitala Powiatowego na projekt DemontaŜ, dostawa i montaŝ nowego dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w starym szybie wewnętrznym w budynku Szpitala Powiatowego ,50 zł, i środki własne Powiatu pochodzące ze środków niewygasających ,50 zł, razem zł, - dotacja od Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie modernizacji Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zł, - środki z PFRON dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie projektu WyposaŜenie działu fizjoterapii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w sprzęt rehabilitacyjny ,26 zł, - środki PFRON dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie projektu utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zł. Rozdział Ratownictwo medyczne Plan i wykonanie zł Dochody budŝetu stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wymianę ambulansu medycznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan i wykonanie zł. Dochody budŝetu stanowi dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z samorządu województwa na dofinansowanie zadania publicznego Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzaleŝnionych, współuzaleŝnionych i ofiar przemocy. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan i wykonanie ,00 zł. Dochody stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy). Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan zł, wykonanie 6 125,90, % 51,05. Dochody budŝetu stanowią wpływy od rodziców dzieci przebywających w zakładach dla nieletnich. Rozdział Domy pomocy społecznej Plan zł, wykonanie ,01 zł, % 99,69. Dochody budŝetu stanowią: - wpływy z usług ,00 zł (odpłatność za pobyt w DPS), - róŝne dochody ,01 zł, - dotacja celowa z budŝetu państwa na zadanie własne bieŝące powiatu zł (utrzymanie DPS), Rozdział Rodziny zastępcze Plan zł, wykonanie ,00 zł, % 141,60. Dochody budŝetu stanowią: - dotacja z Gminy Kraków 7 905,60 zł i z Gminy Jelenia Góra 4 647,78 zł na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Kętrzyńskiego, - dotacja z powiatu Olsztyńskiego ,20 zł, powiatu Słupskiego 8 951,73 zł, powiatu Gołdapskiego 5 764,50 zł, powiatu Ostródzkiego 9 223,20 zł, na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Kętrzyńskiego,

12 dotacja celowa budŝetu państwa (zadanie zlecone) na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 5 573,99 zł. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan zł, wykonanie ,37 zł, % 106,19. Dochody budŝetu stanowią: - dochody z najmu lokali ,80 zł, - odsetki 83,57 zł, - darowizna z Fundacji Ernst & Yung na zorganizowanie Festynu Rodzinnego PT. Rodziny Zastępcze - Bawmy się Razem 3 000,00 zł, - dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zł, - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie zawartego porozumienia na realizację programu Opieki nad dzieckiem i rodziną - rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zstępczych zł, - dotacja celowa z budŝetu państwa na zadanie własne powiatu szkolenie, doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla pracowników PCPR zł, - dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku zł. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa Plan i wykonanie zł. Dochody budŝetu stanowią dotacje: - dotacja celowa z budŝetu państwa na własne zadania bieŝące, z przeznaczeniem na dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej związanych z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi zł, - dotacja celowa na zadania własne powiatu na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR realizującego pracę socjalną w środowisku zł. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Plan i wykonanie zł. Dochody stanowi dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu ds orzekania o niepełnosprawności. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan zł, wykonanie zł, % 120,32. Dochód stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON (2,5% od wartości zrealizowanych zadań z funduszu). Rozdział Powiatowe urzędy pracy Plan i wykonanie zł. Dochody budŝetu stanową środki Funduszu Pracy na koszty wynagradzania i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,22 zł, % 48,80. Środki pozyskane w związku z realizacją Działania 1 i 2 w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski , projekt Mazurski Feniks, w temacie D Wzmocnienie gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy współfinansowanego z EFS, uzyskano dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego ,41 zł i współfinansowanie z budŝetu państwa ,81 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Plan zł, wykonanie ,07 zł, % 105,58. Dochody budŝetu stanowią: - wpływy z usług (odpłatność za wyŝywienie) ,69 zł, - dochody róŝne ,38 zł. Rozdział Poradnie psychologiczno- Pedagogiczne Plan zł, wykonanie ,11 zł, % 113,69. Dochody budŝetu stanowią: - wynajem pomieszczeń ,11 zł, - dotacja celowa na zadania własne powiatu na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole zł. Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego Plan zł, wykonanie ,99 zł, % 101,07. Dochody budŝetu stanowią: - wynajem pomieszczeń i inne ,91 zł, - dotacja celowa na zadania własne powiatu na dofinansowanie zadania Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętych w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach Zero tolerancji dla przemocy w szkole 3 547,08 zł. Rozdział Internaty i bursy szkolne Plan zł, wykonanie ,14 zł, % 89,67. Dochody budŝetu stanowią: - wpływy z wynajmu pomieszczeń ,98 zł, - wpływy z usług (głównie odpłatność za wyŝywienie i zakwaterowanie) ,70 zł, - róŝne dochody ,46 zł. Rozdział pomoc materialna dla uczniów Plan zł, wykonanie ,19 zł, % 99,33. Dochody budŝetu stanowią: - dotacja z budŝetu państwa na program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umoŝliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości,

13 (stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych) ,37 zł, - dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,15 zł i z budŝetu państwa ,65 zł, w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR , wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. - wpływy z tytułu zwrotu nadebranych stypendiów ,02 zł. Rozdział szkolne schroniska młodzieŝowe Plan zł, wykonanie ,14 zł, % 88,33. Dochody budŝetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieŝowych prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie(94 241,64 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Reszlu ( zł). Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonanie ,97 zł, % 97,31. Dochody budŝetu stanowią: - wpływy z róŝnych dochodów 1 000,29 zł, - otrzymane darowizny na Festiwal Ekologiczny zł, - dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na dofinansowanie festiwalu ekologicznego 500 zł, - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego 6 000,00 zł, - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego zł, - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację obchodów Dni Ziemi zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Pozostała działalność Plan i wykonanie zł. Dochody budŝetu stanowi dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Kętrzyn na wykonanie dokumentacji na budowę boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie. OGÓŁEM DOCHODY Plan zł, wykonanie ,15 zł, co stanowi 96,53 % planu. W tym: Dochody własne plan zł, wykonanie ,09 zł, co stanowi 96,24 % planu. Dochody - zadania zlecone plan zł, wykonanie ,06 zł, co stanowi 99,98 % planu. PRZYCHODY BUDśETU Plan i wykonanie zł, W tym: - kredyt na sfinansowanie wydatków bieŝących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu zł, - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów zł, - nadwyŝki z lat ubiegłych (wolne środki pienięŝne) zł. Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: - stan środków na początku roku ,47 zł, - przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych ,61 zł, - razem przychody ,08 zł. Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: - stan środków na początku roku ,11 zł, - wpływy z róŝnych opłat ,98 zł, - wpływy z usług ,47 zł, - odsetki od środków na rachunku bankowym 8 924,43 zł, - razem przychody ,99 zł. Przychody gospodarstw pomocniczych. Planowane na rok 2007 przychody gospodarstw pomocniczych w wysokości zł zrealizowano w kwocie ,01 zł, co stanowi 121,77 %. Źródła przychodów: - zwiększenia przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych i innych ,22 zł, - z dzierŝawy ,31 zł, - z usług ,48 zł, - ze sprzedaŝy produktów rolnych i innych wyrobów gotowych ,09 zł, - dotacja celowa zł, - przychody róŝne ,91 zł. Dochody własne jednostek budŝetowych: Rachunek dochodów własnych utworzono w: Domu Pomocy Społeczne w Kętrzynie, Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie, Powiatowej Komendzie Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kętrzynie i w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie. Dochody w DPS w Kętrzynie ,78 zł: - stan środków obrotowych na początek roku 1 634,78 zł, - darowizny pienięŝne ,55 zł, - odsetki 1,45 zł. Dochody PKPSP w Kętrzynie 5 000,19 zł: - darowizny5 000,00 zł, - odsetki 0,19 zł. Dochody OPP w Kętrzynie 355,87 zł : - stan środków obrotowych na początek roku 355,78 zł, - odsetki 0,09 zł. Dochody w Starostwie Powiatowym ,39 zł: - stan środków pienięŝnych na początek roku ,35 zł, - odsetki 0,04 zł. Załącznik Nr 5

14 do uchwały Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. Dział Rozdział Nazwa Sprawozdanie z wykonania wydatków budŝetu powiatu za 2007 r. Plan Na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00 568,00 94,67% X Pozostała działalność 600,00 568,00 94,67% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 568, LEŚNICTWO ,84 73,61% X Gospodarka leśna ,38 87,21% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , X Nadzór nad gospodarką leśną ,28 43,49% 4300 Zakup usług pozostałych , X Pozostała działalność 7 6,18 88,28% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 7 6, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,02 93,10% X Drogi publiczne Powiatowe ,02 93,10% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między j.s.t 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , komórkowych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych udział UE , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jst 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,00 porozumień (umów) między j.s.t 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,43 64,41% X Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,43 64,41% 4300 Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,63 92,12% X Urzędy wojewódzkie ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , X Rady Powiatów ,94 95,87% 3030 RóŜne wydatki na rzecz os. fiz , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , X Starostwa Powiatowe ,53 91,25% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe , ,99

15 komórkowych 4370 stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,00 porozumień (umów) miedzy j.s.t.- budŝetu państwa X Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,72 87,33% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między j.s.t 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , RóŜne opłaty i składki , X Pozostała działalność ,44 54,04% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,42 90,15% X Komendy powiatowe Policji ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , X Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , X Obrona cywilna ,42 48,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , RóŜne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej X Pozostała działalność ,00 % 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,96 86,06% X Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t ,96 86,06% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,42 96,56% X Szkoły podstawowe specjalne ,38 91,88% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , X Gimnazja ,79 96,57% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii , Zakup usług pozostałych , stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , X Gimnazja specjalne ,82 98,37% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,02

16 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , X Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół ,88 79,05% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe komórkowej stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych X Licea ogólnokształcące , % 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej , Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe , komórkowej , stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , X Licea profilowane ,36 98,70% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenie bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe , komórkowej , stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 68 67, ,00

17 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , X Szkoły zawodowe ,20 95,83% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe , komórkowej , stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , Szkoły zawodowe specjalne ,62 97,43% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , X Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,21 97,32% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do Internetu , komórkowej , stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , X Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,82 97,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,79

18 stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , X Pozostała działalność ,04 96,90% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji X Gospodarstwa pomocnicze ,00 % 2660 Dotacja przedmiotowa z budŝetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze , SZKOLNICTWO WYśSZE ,80 99,93% X Pomoc materialna dla studentów ,80 99,93% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów , Stypendia i zasiłki dla studentów udział UE , Stypendia i zasiłki dla studentów budŝetu państwa , Wynagrodzenia bezosobowe udział UE , Wynagrodzenia bezosobowe budŝetu państwa , Zakup materiałów i wyposaŝenia - udział UE , Zakup materiałów i wyposaŝenia udział budŝetu państwa , Zakup usług pozostałych udział UE , Zakup usług pozostałych udział budŝetu państwa , OCHRONA ZDROWIA ,26 99,33% X Szpitale ogólne ,26 % 4300 Zakup usług pozostałych , Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych ,26 jednostek sektora finansów publicznych X Ratownictwo medyczne ,00 % 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych ,00 jednostek sektora finansów publicznych X Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 82,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe POMOC SPOŁECZNA ,46 98,71% X Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,96 95,45% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Świadczenia społeczne , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 70 49, X Domy pomocy społecznej ,51 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup leków i materiałów medycznych , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług internetowych , stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , X Rodziny zastępcze ,27 98,80% 2320 Dotacje celowe z budŝetu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst , Świadczenia społeczne ,01

19 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe X Powiatowe centra pomocy rodzinie ,72 99,51% 4010 Wynagrodzenia osobowe , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , komórkowej , stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , X Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ ,52 60,74% X Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu z powiatu na zadania bieŝąc realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , X Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 30 30, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , X Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , X Powiatowe Urzędy Pracy ,46 99,99% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na fundusz pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , komórkowej , stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , X Pozostała działalność ,06 44,78% 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników udział UE , Wynagrodzenia osobowe pracowników udział budŝetu państwa , Składki na ubezpieczenia społeczne udział UE , Składki na ubezpieczenia społeczne udział budŝetu państwa , Składki na Fundusz Pracy udział UE , Składki na fundusz pracy udział budŝetu państwa , Wynagrodzenia bezosobowe udział UE , Wynagrodzenia bezosobowe udział budŝetu państwa , Zakup materiałów i wyposaŝenia udział UE ,28

20 Zakup materiałów i wyposaŝenia udział budŝetu państwa , Zakup usług remontowych udział UE Zakup usług remontowych udział budŝetu państwa Zakup usług pozostałych udział UE , Zakup usług pozostałych udział budŝetu państwa , Opłaty za usługi internetowe udział UE , Opłaty za usługi internetowe udział budŝetu państwa , stacjonarnej udział UE , stacjonarnej udział budŝetu państwa , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe udział UE , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe udział budŝetu państwa , PodróŜe słuŝbowe krajowe udział UE , PodróŜe słuŝbowe krajowe udział budŝetu państwa , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne udział UE , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne- udział budŝetu państwa , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,68 96,61% X Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,61 95,72% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup leków i materiałów medycznych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe , komórkowej , stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , X Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,63 99,08% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , X Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ,46 98,28% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , stacjonarnej , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , X Placówki wychowania pozaszkolnego ,63 96,03% 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe , komórkowej , stacjonarnej ,22

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo