URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004

2 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II. Postanowienia ogólne Rozdział III. Zasady zarządzania i kierowania urzędem Rozdział IV. Struktura organizacyjna urzędu Rozdział V. Przedmiotowe zakresy działania jednostek organizacyjnych urzędu Rozdział VI. Zadania naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych urzędu Rozdział VII. Zasady podpisywania pism, decyzji i zarządzeń Rozdział VIII. Upoważnienia Rozdział IX. Zasady i tryb opracowywania regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu Rozdział X. Zasady opracowywania projektów uchwał Rady Miasta Rozdział XI. Rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rozdział XII. Skargi i wnioski Rozdział XIII. Postanowienia końcowe Załączniki : 1. Wykaz jednostek organizacyjnych prowadzonych przez miasto oraz spółek i podmiotów z udziałem miasta 2. Wykaz jednostek administracji zespolonej. 3. Schemat organizacyjny 2

3 Rozdział I Wstęp Miasto jest wspólnotą samorządową osób zamieszkujących na terenie Zielonej Góry, posiadającą osobowość prawną, która swoje zadania publiczne wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność oraz w imieniu mieszkańców. 2. Wspólnota samorządowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów miasta: 1) rady miasta, która jest organem stanowiącym i kontrolnym; 2) prezydenta miasta, który jest organem wykonawczym. 3. Organy miasta podejmują samodzielne decyzje w ramach posiadanych kompetencji, zgodnie z przepisami prawa w celu wykonywania gminnych i powiatowych (miasta na prawach powiatu ) zadań publicznych oraz z zakresu zadań administracji rządowej określonych w ustawach i zawartych porozumieniach. 4. Do przedmiotu działalności miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym (zadania własne), nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w tym: 1) świadczenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia oraz prowadzenie polityki prorodzinnej wśród mieszkańców; 2) gospodarka i zarządzanie infrastrukturą komunalną miasta woda i kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku w mieście oraz urządzeń sanitarnych, eksploatacja wysypiska, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energie elektryczną, cieplną i gaz; 3) gospodarka i zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną miasta drogi, ulice, place, organizacja ruchu drogowego, lokalny transport zbiorowy; 4) nadzór architektoniczny i budowlany, rozwój i ład przestrzenny miasta; 5) gospodarka i zarządzanie majątkiem miasta obejmującym między innymi nieruchomości gruntowe, mieszkaniowe i użytkowe, gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne; 6) ochrona istniejącego środowiska naturalnego, przyrodniczego i gospodarki wodnej, a także kształtowanie przyszłych zasobów zieleni i zadrzewień w mieście; 7) przygotowywanie i realizacja inwestycji miejskich; 8) wspieranie idei samorządowych, w tym promocja oraz współpraca z innymi organizacjami i społecznościami z kraju i z zagranicy; 9) usługi komunalne na rzecz mieszkańców; 10) informowanie i doradztwo dla mieszkańców; 11) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 12) pobieranie danin, podatków i opłat. 5. Miasto wykonuje zadania publiczne przekazane w drodze ustaw lub na podstawie porozumień zawartych z administracją rządową oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Rozdział II Postanowienia ogólne 2. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Zielona Góra określa zasady i tryb funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną urzędu przedstawioną także w formie graficznej uwzględniającą podległość służbową. 3. Ilekroć w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Zielona Góra jest mowa o: 1) jednostce organizacyjnej urzędu należy przez to rozumieć: 3

4 a) biura samodzielne jednostki organizacyjne urzędu działające na prawach samodzielnych referatów; b) ośrodki wewnętrzne jednostki organizacyjne urzędu wchodzące w skład wydziałów lub samodzielne jednostki organizacyjne urzędu działające na prawach samodzielnych referatów; c) referaty wewnętrzne jednostki organizacyjne urzędu wchodzące w skład wydziałów; d) wydziały samodzielne jednostki organizacyjne urzędu o tej samej nazwie oraz działające na prawach wydziału o innej nazwie; 2) kolegium prezydenta należy przez to rozumieć zespół doradczy prezydenta; 3) kierownikach należy przez to rozumieć kierowników: a) biur; b) ośrodków; c) referatów; 4) miejskiej jednostce organizacyjnej należy przez to rozumieć jednostkę utworzoną do realizacji zadań miasta Zielona Góra w formie organizacyjnej: a) jednostki budżetowej; b) zakładu budżetowego; c) instytucji kultury; 5) mieście należy przez to rozumieć miasto Zielona Góra będące gminą o statusie miasta na prawach powiatu osoba prawna; 6) naczelnikach należy przez to rozumieć: a) dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta; b) kierownika Urzędu Stanu Cywilnego; c) naczelników d) Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry; 7) prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zielona Góra, pełniącego również funkcję starosty; 8) radzie należy przez to rozumieć Radę Miasta Zielona Góra; 9) regulaminie należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Zielona Góra; 10) SP ZOZ Promyk należy przez to rozumieć Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze; 11) sekretarzu należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Zielona Góra; 12) skarbniku należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Zielona Góra; 13) urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miasta Zielona Góra; 14) zastępcach prezydenta należy przez to rozumieć zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra; 15) zespołach - należy przez to rozumieć powołane przez prezydenta tzw. zespoły zadaniowe lub doradcze. 4. Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu, którego jest kierownikiem. 5. Urząd sprawuje organizacyjną obsługę rady. 6. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i aktów prawnych wydawanych przez prezydenta Siedzibą urzędu jest miasto Zielona Góra. 2. Urząd pracuje w dni powszednie w godzinach: poniedziałek: wtorek piątek: Urząd Stanu Cywilnego: poniedziałek: wtorek piątek: sobota: Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa. Rozdział III Zasady zarządzania i kierowania urzędem 9 1. Prezydent (PM) kieruje urzędem, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosząc odpowiedzialność za wyniki jego pracy, zapewnia warunki praworządnego i efektywnego funkcjonowania urzędu; 2. Prezydent dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 4

5 10.1. Prezydent kieruje urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz poleceń służbowych. 2. Zespołem doradczym prezydenta jest kolegium, w którego skład wchodzą zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik, dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta oraz rzecznik prasowy prezydenta Prezydent Miasta obejmuje bezpośrednim nadzorem wszystkie sprawy nie powierzone zastępcom, a w szczególności: 1) realizację uchwał rady; 2) budżet i finanse miasta; 3) sprawy organizacyjne i kadrowe; 4) ochronę informacji niejawnych; 5) promocję miasta; 6) kontakty zagraniczne; 7) sprawy wynikające z prawa o aktach stanu cywilnego; 8) sprawy mienia Skarbu Państwa. 2. Nadzoruje pracę: 1) Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego; 2) Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów; 3) Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta d/s Informacji Niejawnych; 4) Biura Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry 5) Gabinetu Prezydenta Miasta; 6) Urzędu Stanu Cywilnego; 7) Wydziału Finansowego 8) Wydziału Organizacyjnego; 12. Prezydent powierza zastępcom prezydenta prowadzenie spraw miasta oraz nadzór nad pracą podlegających im jednostek organizacyjnych urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek w następujący sposób: 1. Zastępca prezydenta ds. inwestycji (PI): 1) obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawy związane z inwestycjami oraz rozwojem miasta, a w szczególności: a) koordynację inwestycji; b) planowanie rozwoju miasta; c) zagospodarowanie przestrzenne miasta; d) utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w mieście; e) ochronę środowiska; f) gospodarkę gruntami; g) realizację polityki obrotu nieruchomościami; h) zamówienia publiczne; 2) nadzoruje pracę: a) Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami; b) Wydziału Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska; c) Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem; d) Biura Zamówień Publicznych; 3) wykonuje funkcje zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. Zakład Pogrzebowy. 2. Zastępca prezydenta ds. gospodarczych (PG): 1) obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawy związane z codzienną działalnością miasta, a w szczególności: a) bieżące utrzymanie miasta; b) organizację handlu okrężnego i targowisk; c) realizację polityki mieszkaniowej i lokalowej; d) zarządzanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi; e) komunikację miejską; f) rejestrację pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami; g) przekształcenia własnościowe; h) bieżącą działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji; 5

6 2) nadzoruje pracę: a) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ; b) Wydziału Komunikacji; c) Ośrodka Informatyki; 3) Wykonuje funkcje zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. KTBS. oraz w spółce z o.o Centrum Biznesu. 3. Zastępca prezydenta ds. społecznych (PS): 1) obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawy społeczne, a w szczególności: a) oświatę i wychowanie; b) sprawy obywatelskie; c) obronę cywilną; d) ochronę zdrowia; e) życie kulturalne; f) sport, turystykę i rekreację; g) bieżącą działalność placówek oświatowo-wychowawczych, żłobków, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Opiekuńczych, Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux, Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw, Domu Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, SP ZOZ Promyk, Ośrodka Adopcyjnego, Pogotowia Opiekuńczego, Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, Biura Wystaw Artystycznych, filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Biura Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Izby Wytrzeźwień; 2) nadzoruje pracę: a) Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego; b) Wydziału Infrastruktury Społecznej; c) Wydziału Świadczeń Rodzinnych; 3) wykonuje funkcje zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. Miejskie Centrum Obsługi Usług Medycznych w likwidacji; 13. Prezydent upoważnia zastępców prezydenta do: 1) dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem prawa do zatrudniania i zwalniania oraz ustalania wynagrodzenia; 2) składania jednoosobowo oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem z wyłączeniem spraw, o których mowa w pkt 5; 3) wydawania w imieniu prezydenta decyzji w indywidualnych spawach z zakresu administracji publicznej; 4) udzielania pełnomocnictw w zakresie powierzonych spraw pracownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych urzędu z wyłączeniem spraw, o których mowa w pkt 1, pkt 3 i pkt 5; 5) składania oświadczenia woli w zakresie zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości. 14. Prezydenta, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez prezydenta jego zastępca Za sprawne funkcjonowanie urzędu odpowiada sekretarz (SM). 2. Do zadań sekretarza należy w szczególności: a) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania urzędu; b) organizowanie pracy urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków; c) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań; d) nadzór nad przygotowywaniem i obsługą posiedzeń kolegium; e) pełnienie z upoważnienia prezydenta określonych funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników urzędu; f) koordynowanie prac związanych z wyborami, wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego; g) wykonywanie innych czynności powierzonych przez prezydenta; h) prowadzenie spraw miasta powierzonych przez prezydenta; i) przyjmowanie ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy. 3. Sekretarz kieruje pracą Wydziału Organizacyjnego 6

7 4. W zakresie powierzonych obowiązków sekretarz zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych Za nadzór nad prawidłową realizacją budżetu miasta oraz funkcjonowanie obsługi finansowoksięgowej urzędu odpowiada skarbnik (FM). 2. Do zadań skarbnika należy w szczególności: a) koordynacja i kontrola prac dotyczących opracowywania projektu budżetu miasta, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian, ustalenia wskaźników budżetowych; b) czuwanie nad prawidłowością realizacji budżetu miasta; c) analiza budżetu pod kątem wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji miasta; d) zapewnianie bieżącej informacji oraz sporządzanie okresowych sprawozdań, umożliwiających radzie i prezydentowi ocenę sytuacji finansowej miasta; e) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej miasta, w tym nad podległymi prezydentowi jednostkami organizacyjnymi; f) dokonywanie kontroli finansowej; g) organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych; h) zapewnianie prawidłowego dysponowania pozabudżetowymi środkami finansowymi; i) podpisywanie (kontrasygnowanie) oświadczeń woli składanych w imieniu miasta, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych. 3. Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansowego. 4. W przypadku nieobecności skarbnika zastępstwo pełni wyznaczony przez niego na piśmie, za zgodą prezydenta, zastępca. Rozdział IV Struktura organizacyjna urzędu 17. W skład urzędu wchodzą samodzielne jednostki organizacyjne urzędu o następujących nazwach i symbolach: 1) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (KA); 2) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów (RK); 3) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN); 4) Biuro Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry (RP); 5) Biuro Zamówień Publicznych (ZP); 6) Gabinet Prezydenta Miasta (GP); 7) Ośrodek Informatyki (OI); 8) Urząd Stanu Cywilnego (USC); 9) Wydział Finansowy (FN); 10) Wydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem (GG); 11) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GK); 12) Wydział Infrastruktury Społecznej (IS); 13) Wydział Inwestycji i Zarządzania Drogami (ID); 14) Wydział Komunikacji (KM); 15) Wydział Organizacyjny (OR); 16) Wydział Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska (RM); 17) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (OZ); 18) Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR). 7

8 Rozdział V Przedmiotowe zakresy działania jednostek organizacyjnych urzędu 18. Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (KA) należy: 1) planowanie, przygotowywanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach dotowanych przez miasto w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych, a w szczególności: a) procesów gromadzenia i rozdysponowania środków finansowych miasta; b) gospodarowania innymi składnikami mienia miasta i ww. jednostek; c) prowadzenia gospodarki finansowej, planowania i wykonywania budżetu; d) przestrzegania zasad i trybu postępowania o zamówienia publiczne; e) funkcjonowania kontroli wewnętrznej; 2) przeprowadzanie doraźnych kontroli na polecenie prezydenta; 3) realizacja zadań w zakresie audytu; 4) opracowywanie na podstawie wyników kontroli i audytu: a) wystąpień, zaleceń i wniosków adresowanych do kierowników jednostek objętych kontrolą i audytem, a w razie potrzeby, także innych dokumentów związanych z realizacją wyników kontroli i audytu; b) informacji i analiz dotyczących przeprowadzonych kontroli i audytu; c) propozycji ukierunkowanych na poprawę współdziałania jednostek organizacyjnych urzędu z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami dotowanymi przez miasto na etapie planowania i wykonywania budżetu; 5) nadzorowanie realizacji zadań pokontrolnych; 6) współdziałanie z organami kontroli państwowej, samorządowej, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości; 7) koordynowanie działań oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych w zakresie działań audytorskich; 8) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań biura; 9) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania biura. 19. Do zadań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów (RK) należy: 1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; 3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 4) współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową oraz organizacjami konsumenckimi; 5) występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jako oskarżyciel publiczny; 6) wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów; 7) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań biura; 8) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań biura; 9) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania biura. 20. Do zadań Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN) należy: 1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych; 2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne; 3) zapewnienie ochrony fizycznej informacji niejawnych w urzędzie; 4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji; 5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów; 6) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie i nadzorowanie jego realizacji; 7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 8) prowadzenie kancelarii tajnej urzędu. 21. Do zadań Biura Rzecznika Praw Mieszkańców Zielonej Góry (RP) należy: 1) rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez mieszkańców miasta; 2) prowadzenie centralnego rejestru kancelaryjnego skarg i wniosków; 3) kontrola przestrzegania prawa przez pracowników urzędu przy załatwianiu spraw mieszkańców; 8

9 4) reprezentowanie interesów i praw mieszkańców wobec urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych; 5) realizacja prawa dostępu do informacji publicznej; 6) koordynacja i redagowanie miejskiej strony Biuletynu Informacji Publicznej; 7) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizowanych zadań. 22. Do zadań Biura Zamówień Publicznych (ZP) należy: 1) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów; 2) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów przetargowych; 3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obsługi finansowej oraz organizacyjno-prawnej; 4) ogłaszanie przetargów oraz wyników przetargów; 5) prowadzenie sprawozdawczości oraz ewidencji zamówień publicznych; 6) udział w postępowaniach odwoławczych przed Urzędem Zamówień Publicznych; 7) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań biura; 8) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania biura. 23. Do zadań Gabinetu Prezydenta Miasta (GP) należy: 1) obsługa sekretariatu prezydenta; 2) organizowanie i obsługa spotkań i narad z udziałem prezydenta; 3) koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej; 4) prowadzenie działalności promocyjnej miasta; 5) organizowanie współpracy z zagranicą; 6) organizowanie współpracy i utrzymywanie kontaktów z miastami bliźniaczymi i partnerskimi; 7) współpraca ze środkami masowego przekazu oraz kreowanie wizerunku miasta; 8) prowadzenie kroniki miasta; 9) prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, poręczeń kredytowych dla osób bezrobotnych oraz innych form aktywizacji lokalnego rynku pracy; 10) koordynacja współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 11) obsługa prawna prezydenta; 12) prowadzenie rejestru delegacji krajowych i zagranicznych; 13) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań Gabinetu; 14) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Gabinetu. 24. Do zadań Ośrodka Informatyki (OI) należy: 1) kierowanie pracami dotyczącymi wykorzystania komputerów w urzędzie; 2) analizowanie potrzeb urzędu w zakresie systemów informatycznych; 3) administrowanie siecią komputerową urzędu; 4) realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów komputerowych; 5) prowadzenie spraw związanych z działalnością Administratora Bezpieczeństwa Informacji; 6) realizacja zadań związanych z techniczną obsługą serwisów internetowych urzędu; 7) ujednolicanie i standaryzacja oprogramowania wdrażanych i eksploatowanych systemów informatycznych oraz ich wersji technicznych; 8) opracowywanie regulaminów dotyczących eksploatacji sprzętu i oprogramowań; 9) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań ośrodka; 10) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania ośrodka. 25. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy: 1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, prowadzona w księgach stanu cywilnego; 2) prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób; 3) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego; 4) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów; 5) organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński; 6) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań Urzędu Stanu Cywilnego; 7) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego. 26. Do zadań Wydziału Finansowego (FN) należy: 1) opracowywanie zbiorczego projektu budżetu miasta oraz uchwał i zarządzeń dotyczących zmian w budżecie; 9

10 2) dokonywanie okresowych analiz i ocen realizacji budżetu oraz zapewnienie jego prawidłowego wykonania; 3) prowadzenie ewidencji i dokonywanie wymiarów podatków i opłat lokalnych oraz przygotowywanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń tych należności; 4) prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz windykacja podatków i opłat lokalnych; 5) prowadzenie rachunkowości budżetowej oraz obsługa finansowo- księgowa urzędu i ośrodków pozabudżetowych; 6) obsługa finansowa niektórych jednostek powiązanych z budżetem wynikami brutto; 7) kontrola w zakresie wykonania planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych; 8) prowadzenie, na wniosek komorników, dochodzenia w celu ustalenia majątku i dochodów dłużnika; 9) egzekucja administracyjna w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których prezydent jest organem podatkowym oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym; 10) prowadzenie wartościowej ewidencji mienia komunalnego; 11) obsługa finansowa Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; 12) obsługa finansowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; 13) obsługa finansowa Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska; 14) prowadzenie spraw związanych z poborem opłaty targowej; 15) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań 16) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działania 17) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału. 27. Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem (GG) należy: 1) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność miasta oraz Skarbu Państwa; 2) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem, wynajmowaniem, użyczaniem, oddawaniem 3) w trwały zarząd oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa; 4) prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 5) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa; 6) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań statutowych miasta; 7) prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości miasta we wspólnotach mieszkaniowych; 8) prowadzenie spraw z zakresu nadawania nazw ulicom, placom, rondom, osiedlom oraz numeracji porządkowej nieruchomości; 9) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów podziału nieruchomości, przeprowadzaniem rozgraniczeń oraz wznowień granic nieruchomości; 10) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości; 11) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości; 12) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 13) prowadzenie geograficznego systemu informacyjnego dla obszaru miasta; 14) zakładanie osnów szczegółowych oraz ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 15) i magnetycznych; 16) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej miasta; 17) prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 18) prowadzenie spraw związanych z Miejskim Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; 19) prowadzenie spraw związanych z rekompensatą za mienie nieruchome pozostawione poza granicami państwa; 20) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz zwrotem nieruchomości wywłaszczonych; 21) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, zootechniki, ubezpieczenia społecznego rolników, wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych, klasyfikacji glebowo-rolniczej oraz rekultywacji gruntów; 22) wykonywanie zadań związanych z nadawaniem i regulacją stanu prawnego gospodarstw rolnych pochodzących z reformy rolnej i osadnictwa; 23) prowadzenie spraw z zakresu pracowniczych ogrodów działkowych; 24) prowadzenie szczegółowej ewidencji mienia komunalnego i Skarbu Państwa w zakresie spraw prowadzonych przez wydział; 25) prowadzenie katastru (nieruchomości oraz uzbrojenia terenu); 26) prowadzenie spraw z zakresu roszczeń kościołów i związków wyznaniowych; 10

11 27) egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie spraw prowadzonych przez wydział; 28) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań 29) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału. 28. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GK) należy: 1) opracowywanie bieżących i okresowych analiz, ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz udzielanie i organizowanie doradztwa ekonomicznego dla Prezydenta Miasta; 2) prowadzenie spraw z zakresu przekształceń własnościowych nadzorowanych zakładów budżetowych; 3) sprawowanie nadzoru i prowadzenie spraw ekonomiczno-finansowych związanych z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie realizacji zadań statutowych; 4) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem miasta, a w szczególności: a) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w mieście; b) wydawanie zezwoleń na: - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 5) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i utrzymywaniem porządku w lasach i na terenach zielonych, należących do miasta; 6) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłat i cen za usługi komunalne z zakresu zadań 7) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozliczaniem umów za stawianie reklam na gruntach komunalnych; 8) prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych z zasobów komunalnych, w tym najmu komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych i socjalnych; 9) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych; 10) prowadzenie postępowania egzekucyjnego dotyczącego eksmisji z lokali mieszkalnych na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych w sprawach opróżnienia lokali podlegającym przepisom ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe; 11) obsługa posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej; 12) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo działalności gospodarczej, a w szczególności: a) ewidencji działalności gospodarczej; b) prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowania szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w mieście; c) współpraca z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców działającymi na terenie miasta; d) kontrolowanie realizacji przez przedsiębiorców przepisów Prawa działalności gospodarczej w zakresie określonym przez ustawę; 13) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 14) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk i handlem obwoźnym oraz działalnością placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych; 15) wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy; 16) prowadzenie spraw związanych ze spółkami w zakresie: a) zbierania i przechowywania: - aktów założycielskich spółek; - protokołów ze zgromadzeń wspólników; - informacji oraz sprawozdań zarządów spółek i rad nadzorczych; - regulaminów prac zarządów i rad nadzorczych; - podstawowych informacji o osobach zarządzających spółkami; b) dokonywania analizy stanu realizacji uchwał zgromadzenia wspólników, gdy nie narusza to kompetencji rady nadzorczej lub wymaga tego wyjątkowa sytuacja; c) uzgadniania z zarządami terminów zgromadzeń wspólników; d) zbierania informacji o aportach wnoszonych do spółek; e) wykonywania innych czynności w zakresie realizacji uprawnień zgromadzenia wspólników; 17) prowadzenie spraw wynikających z ustaw: o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o grobach i cmentarzach wojennych, o ochronie zwierząt, Prawo łowieckie, o zakładach leczniczych dla zwierząt, o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych, Prawo przewozowe oraz o transporcie kolejowym; 18) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt; 19) wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego; 20) prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ich kontrola; 21) prowadzenie szczegółowej ewidencji mienia komunalnego w zakresie spraw prowadzonych przez wydział; 22) egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie spraw prowadzonych przez wydział; 11

12 23) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań 24) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działania 25) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału. 29. Do zadań Wydziału Infrastruktury Społecznej (IS) należy: 1) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i nadzorowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych, kształcenia ustawicznego i praktycznego, doskonalenia nauczycieli, poradni psychologicznopedagogicznej, ośrodka dokształcania zawodowego, bursy szkolnej; 2) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawanie uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym; 3) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat; 4) kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i ośrodkach; 5) wykonywanie zadań organu prowadzącego wynikających z Karty Nauczyciela; 6) nadzorowanie działalności żłobków miejskich, Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk SP ZOZ w zakresie realizacji celów statutowych; 7) koordynowanie realizacji programów z zakresu profilaktyki, terapii i promocji zdrowia; 8) prowadzenie spraw związanych z działalnością Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii; 9) koordynowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym; 10) koordynowanie działań mających na celu złagodzenie problemów socjalno- bytowych osób niepełnosprawnych; 11) obsługa administracyjno-biurowa Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 12) nadzorowanie działalności miejskich instytucji kultury w zakresie realizacji zadań wynikających ze statutu oraz wykorzystywania środków finansowych otrzymanych z budżetu miasta; 13) prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury; 14) prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się w mieście i nie wpisanych do rejestru zabytków; 15) nadzorowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej; 16) współdziałanie z instytucjami, klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej w realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta; 17) nadzorowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych mających siedzibę w Zielonej Górze; 18) prowadzenie spraw związanych z remontami i inwestycjami obiektów sportowych, kulturalnych i ochrony zdrowia; 19) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej; 20) wydawanie zezwoleń na organizację masowych imprez artystycznych, sportowych, rozrywkowych; 21) wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki; 22) prowadzenie spraw związanych z promocją turystyczną miasta; 23) prowadzenie Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki; 24) współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami w zakresie działania 25) współpraca i obsługa administracyjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra; 26) prowadzenie szczegółowej ewidencji mienia komunalnego w zakresie spraw prowadzonych przez wydział; 27) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań 28) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działania 29) współpraca międzynarodowa w zakresie zadań realizowanych przez wydział; 30) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału. 30. Do zadań Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogami (ID) należy: 1) planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji komunalnych, w tym opracowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych; 2) prowadzenie spraw dotyczących finansowania i współfinansowania inwestycji miejskich; 3) koordynowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej inwestycji własnych miasta; 4) sprawowanie nadzoru nad inwestycjami własnymi urzędu; 5) koordynacja dokumentowania potrzeb dotyczących uzbrojenia terenów budowlanych w infrastrukturę techniczną w zakresie dróg, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz oświetlenia ulic i placów; 12

13 6) uzgadnianie dokumentacji technicznej; 7) opracowywanie projektów rozwoju sieci drogowej, finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 8) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; 9) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 10) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdu z drogi oraz naliczanie opłat i kar za ich zajęcie; 11) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów; 12) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia; 14) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 15) bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej w zakresie oświetlenia, rowów melioracyjnych, zbiorników wyrównawczych i kanalizacji deszczowej; 16) utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych na obszarze miasta; 17) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów; 18) współpraca z fundacjami; 19) prowadzenie szczegółowej ewidencji mienia komunalnego w zakresie spraw prowadzonych przez wydział; 20) egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie spraw prowadzonych przez wydział; 21) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań 22) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału. 31. Do zadań Wydziału Komunikacji (KM) należy: 1) wydawanie, zatrzymywanie, zwracanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami; 2) wydawanie międzynarodowych praw jazdy; 3) dokonywanie rejestracji pojazdów oraz zmian danych zamieszczonych w dowodach rejestracyjnych; 4) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym; 5) wydawanie i cofanie zezwoleń stacjom kontroli pojazdów na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów oraz nadzór i kontrola w tym zakresie; 6) wydawanie i cofanie imiennych uprawnień dla diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów; 7) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkoleń osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami i instruktorów oraz nadzór i kontrola w tym zakresie; 8) prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy; 9) nadzór nad ośrodkami egzaminacyjnymi i egzaminatorami w zakresie prawa jazdy kat.t; 10) egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie spraw prowadzonych przez wydział; 11) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań 12) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału. 32. Do zadań Wydziału Organizacyjnego (OR) należy: 1) obsługa organizacyjna rady oraz sekretariatu prezydenta i przewodniczącego rady realizowana przez Biuro Rady Miasta; 2) obsługa prawna urzędu; 3) prowadzenie centralnych rejestrów: a) uchwał rady; b) zarządzeń prezydenta; 4) prowadzenie rejestrów: a) miejskich jednostek organizacyjnych; b) interpelacji radnych; 5) przekazywanie uchwał rady i zarządzeń prezydenta do wykonania jednostkom organizacyjnym urzędu; 6) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu; 7) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu rejestracji i śledzenia spraw rozpatrywanych i załatwianych w jednostkach organizacyjnych urzędu; 8) prowadzenie Biura Obsługi Interesanta oraz kancelarii urzędu; 9) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i szkoleniami pracowników; 13

14 10) okresowa kontrola jednostek organizacyjnych urzędu w zakresie stosowania przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania urzędu, a w szczególności prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych, terminowości załatwiania spraw oraz organizacji procesu wykonania uchwał rady i zarządzeń prezydenta; 11) prowadzenie na miejskiej stronie internetowej bazy aktów prawnych; 12) koordynowanie realizacji zadań urzędnika wyborczego związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów; 13) koordynowanie realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów ławników do sądów powszechnych; 14) prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; 15) przechowywanie akt osobowych pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; 16) kontrola dyscypliny pracy pracowników urzędu; 17) kierowanie pracowników urzędu na badania lekarskie; 18) przygotowywanie dokumentacji ZUS owskiej pracowników urzędu; 19) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nakładania kar na pracowników, nagradzania ich i awansowania; 20) przestrzeganie terminów składania: a) oświadczeń majątkowych; b) oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej; c) oświadczeń o umowach cywilnoprawnych; d) informacji o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego i rodzeństwa; 21) przygotowywanie wniosków i listów gratulacyjnych w sprawach dotyczących nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych; 22) zaznajamianie nowo zatrudnionych pracowników z postanowieniami statutu miasta i regulaminów obowiązujących w urzędzie; 23) prowadzenie centralnego rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw; 24) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników urzędu. 25) administrowanie budynkami urzędu; 26) zabezpieczanie budynków urzędu i utrzymywanie w nich czystości; 27) prowadzenie bieżących napraw, remontów i remontów kapitalnych w budynkach urzędu; 28) zaopatrzenie urzędu w środki techniczne, materiały biurowe, druki, prasę, książki i wydawnictwa; 29) prowadzenie magazynu urzędu; 30) obsługa imprez okolicznościowych; 31) prowadzenie spraw socjalnych pracowników; 32) prowadzenie archiwum; 33) nadzór nad sprawnością techniczną środków transportu; 34) prowadzenie szczegółowej ewidencji mienia komunalnego w zakresie spraw prowadzonych przez wydział; 35) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań 36) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału. 33. Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska (RM) należy: 1) realizacja zadań, programów oraz polityki dotyczącej zadań planistycznych zawartych w: a) Strategii rozwoju miasta ; b) Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta Zielona Góra ; c) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności: a) prowadzenie procedur związanych z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; b) ustalanie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego; c) opiniowanie podziałów geodezyjnych; d) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 3) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, a w szczególności: a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych i zmianie sposobu użytkowania; b) przyjmowanie zawiadomień o przystąpieniu do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; c) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali; d) udzielanie zgody na umieszczanie reklam i nośników reklamowych na terenie miasta; e) nadzór nad estetyką miasta; 14

15 4) realizacja zadań miasta w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarowania odpadami, Prawa geologicznego i górniczego, rybactwa śródlądowego i Prawa wodnego; 5) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań 6) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działania 7) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania biura. 34. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (OZ) należy: 1) prowadzenie ewidencji ludności; 2) wydawanie dowodów osobistych; 3) prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i zbiórek; 4) prowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz organizacja poboru; 5) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o uznaniu poborowych i żołnierzy za posiadających na utrzymaniu członka rodziny, stwierdzanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny; 6) przyznawanie zasiłków i innych świadczeń dla żołnierzy i ich rodzin z tytułu pełnienia służby wojskowej; 7) wykonywanie zadań z zakresu świadczeń na rzecz obrony oraz natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych; 8) prowadzenie spraw repatriacji; 9) realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawach zmiany imion i nazwisk; 10) prowadzenie rejestrów wyborców oraz współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie przygotowywania wyborów, referendów i konsultacji ; 11) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę w Zielonej Górze z wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonych przez Wydział Infrastruktury Społecznej; 12) koordynowanie prac związanych z organizacją obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych w mieście; 13) koordynowanie prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego; 14) ustalanie procedur reagowania kryzysowego; 15) kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie miasta; 16) opracowywanie, aktualizacja oraz realizacja: a) planu reagowania kryzysowego; b) planu obrony cywilnej miasta; 17) organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej oraz sprawowanie nadzoru nad ćwiczeniami i szkoleniami prowadzonymi przez instytucje i przedsiębiorców; 18) współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 19) organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności; 20) organizowanie systemu łączności w sytuacjach kryzysowych; 21) koordynowanie zadań obrony cywilnej realizowanych przez instytucje i przedsiębiorców; 22) zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji samorządowej, instytucji i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania zagrożeniom; 23) sprawowanie ogólnego nadzoru nad przygotowaniem do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej; 24) planowanie, organizacja i przygotowywanie ewakuacji (przyjęcia) ludności; 25) określanie zasad i zakresu współpracy przygranicznej w dziedzinie ochrony ludności; 26) prowadzenie spraw obronnych urzędu; 27) nadzorowanie i koordynowanie spraw obronnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne; 28) realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej; 29) egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie spraw prowadzonych przez wydział; 30) podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków europejskich w zakresie realizacji zadań 31) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie działania 32) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału. 35. Do zadań Wydział Świadczeń Rodzinnych (ŚR) należy: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego; 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego; 3) wypłata świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją wydaną przez marszałka województwa; 15

16 4) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne; 5) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; 6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych w zakresie realizacji zadań; 7) rozliczanie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne; 8) współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie ustalania okoliczności mających wpływ na uprawnienia do świadczeń rodzinnych; 9) egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; 10) składanie wniosków o ściganie osób uchylających się od wykonywania obowiązków opieki; 11) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania wydziału. Rozdział VI Zadania naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych urzędu 36. Do zadań i obowiązków naczelników i kierowników podległych im jednostek organizacyjnych urzędu należy: 1) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wynikających z niniejszego regulaminu; 2) nadzór nad realizacją zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 3) wydawanie decyzji administracyjnych w granicach posiadanego upoważnienia oraz wykonywanie innych zadań w granicach posiadanego pełnomocnictwa; 4) opracowywanie wniosków do projektów programów rozwoju społeczno gospodarczego miasta oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych programów; 5) opracowywanie wniosków do projektu budżetu miasta oraz projektów planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; 6) dysponowanie środkami pieniężnymi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezydenta w granicach kwot określonych w budżecie; 7) realizowanie budżetu miasta w części działania jednostki organizacyjnej urzędu, dokonywanie bieżącej i okresowej analizy realizacji budżetu oraz analiza ekonomiczno -finansowa planowanych i dokonywanych przedsięwzięć gospodarczych w powiązaniu z budżetem; 8) opracowywanie projektów uchwał rady oraz ich realizacja; 9) sporządzanie na potrzeby prezydenta projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wystąpień komisji rady; 10) uczestnictwo w sesjach rady i posiedzeniach komisji rady zgodnie z dyspozycją prezydenta oraz jego zastępców, sekretarza i skarbnika; 11) opracowywanie projektów zarządzeń prezydenta oraz realizacja wydanych zarządzeń; 12) przygotowywanie wniosków o wniesienie sprawy na posiedzenie kolegium; 13) współdziałanie z innymi jednostkami organizacji urzędu w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień; 14) opracowywanie sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów, zarządzeń, pism okólnych i poleceń prezydenta; 15) przygotowywanie materiałów merytorycznych i sprawozdawczo-informacyjnych dla prezydenta, jego zastępców, sekretarza i skarbnika; 16) współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi; 17) realizacja zadań własnych, zadań zleconych i przejętych przez miasto z zakresu administracji rządowej na podstawie zawartych porozumień; 18) udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków; 19) usprawnianie organizacji, metod i form pracy; 20) racjonalne wykorzystanie i dbałość o powierzone mienie; 21) zapoznawanie nowo zatrudnionych pracowników jednostek organizacyjnych urzędu z obowiązującymi regulaminami, zarządzeniami oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na stanowisku pracy; 22) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w urzędzie oraz tajemnicy służbowej; 23) nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw, przez podległych pracowników; 24) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi urzędu w celu załatwienia sprawy bez angażowania interesantów; 25) prowadzenie indywidualnych szkoleń podległych pracowników na stanowiskach pracy; 26) zapewnienie przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych; 27) bieżąca współpraca z sekretarzem w zakresie organizacji obsługi interesantów; 28) dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę interesantów; 29) współpraca z Ośrodkiem Informatyki w zakresie aktualizacji baz danych; 16

17 30) prowadzenie i aktualizacja baz danych w postaci zapisów elektronicznych; 31) nadzór nad aktualizacją zasobów internetowych; 32) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w szczególności w zakresie wdrażania systemu rejestracji i obiegu dokumentów oraz aktualizacji obowiązujących procedur załatwianych spraw; 33) współpraca z powołanymi przez prezydenta zespołami zadaniowymi; 34) realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi prezydenta; 35) przestrzeganie obowiązujących procedur dotyczących organizacji pracy urzędu i udzielanych zamówień finansowanych ze środków publicznych; 36) współdziałanie z Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego; 37) przygotowywanie i dostosowywanie procedur funkcjonalnych jednostek organizacyjnych urzędu do standardów Unii Europejskiej. 37. Jednostki organizacyjne urzędu realizują następujące zadania wspólne: 1) zapewniają właściwą i terminową realizację zadań określonych w aktach prawnych: uchwałach rady, zarządzeniach i decyzjach prezydenta, zawartych porozumieniach i umowach, 2) opracowują propozycje do projektów programów rozwoju miasta w zakresie działania podległych jednostek organizacyjnych urzędu; 3) współdziałają w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta; 4) przygotowują propozycje do projektu budżetu miasta; 5) przygotowują projekty uchwał i inne materiały dla potrzeb prezydenta; 6) opracowują projekty umów na realizację określonych zadań; 7) prowadzą postępowanie administracyjne oraz stosują przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 8) współdziałają z właściwymi organami administracji rządowej; 9) współdziałają z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań miasta; 10) współdziałają z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi; 11) przygotowują zgodnie z dyspozycją prezydenta odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych, komisji rady oraz wnioski i postulaty ludności, a także przygotowują propozycje ich załatwiania; 12) współdziałają przy prowadzeniu centralnego rejestru skarg i wniosków oraz innych rejestrów wymaganych obowiązującymi przepisami; 13) rozpatrują skargi, analizują źródła i przyczyny ich powstania oraz podejmują działania zmierzające do ich wyeliminowania; 14) przygotowują sprawozdania i analizy i bieżące informacje o realizacji powierzonych zadań; 15) wykonują określone przez prezydenta zadania, których realizacja wymaga jednoczesnego zaangażowania kilku jednostek organizacyjnych urzędu; 16) współdziałają z pełnomocnikami i zespołami powołanymi przez prezydenta; 17) współdziałają z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie szkoleń pracowników urzędu; 18) współdziałają z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej miasta; 19) współdziałają z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie stosowania obowiązujących procedur przy udzielaniu zamówień publicznych; 20) sporządzają plany finansowe dostaw i usług na dany rok kalendarzowy pogrupowanych wg kategorii w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług; 21) przygotowują warunki i kryteria uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne (specyfikacja istotnych warunków zamówienia); 22) wydają zaświadczenia na podstawie prowadzonych akt i ewidencji; 23) wykonują zadania wynikające z przepisów prawa dotyczących statystyki państwowej; 24) pozyskują dodatkowe źródła finansowania realizowanych zadań; 25) uczestniczą w przedsięwzięciach o charakterze integracji europejskiej; 26) podejmują działania mające na celu dostosowanie procedur funkcjonalnych urzędu do standardów Unii Europejskiej. Rozdział VII Zasady podpisywania pism, zarządzeń i decyzji 38. Przy opracowywaniu korespondencji wychodzącej z urzędu stosuje się zasady zawarte w instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin. 17

18 Prezydent podpisuje: 1) zarządzenia i decyzje własne; 2) decyzje i postanowienia; 3) dokumenty osobowe podległych pracowników; 4) dokumenty kierowane do organów administracji publicznej; 5) wystąpienia do władz miast zagranicznych oraz placówek dyplomatycznych; 6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 7) odpowiedzi na wystąpienia senatorów i posłów; 8) materiały na sesje rady; 9) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracowników i jednostek organizacyjnych urzędu. 2. Projekty zarządzeń prezydenta parafują: 1) naczelnik, kierownik pod względem merytorycznym; 2) radca prawny pod względem formalno- prawnym; 3) właściwy zastępca prezydenta zgodnie z podziałem kompetencji; 4) sekretarz pod względem zgodności z techniką legislacyjną; 5) skarbnik, jeśli projekt zarządzenia może wywołać skutki finansowe. 3. W czasie nieobecności prezydenta dokumenty, o których mowa w 39 ust.1 podpisuje upoważniony przez prezydenta zastępca prezydenta. 4. Zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik, naczelnicy i kierownicy oraz inni pracownicy urzędu podpisują z upoważnienia prezydenta decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej stosownie do udzielonych upoważnień i pełnomocnictw. 5. Dokumenty przedstawiane do podpisu zastępcom prezydenta, sekretarzowi lub skarbnikowi muszą być parafowane przez naczelnika lub upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej urzędu. 6. Dokumenty przedstawiane do podpisu prezydentowi, zastępcom prezydenta, sekretarzowi powodujące powstanie wydatków finansowych muszą być parafowane przez skarbnika. 7. Korespondencję w toku postępowania podpisują pracownicy prowadzący sprawę. Rozdział VIII Upoważnienia Prezydent udziela indywidualnie upoważnienia, pracownikom jednostek organizacyjnych urzędu, w granicach jego umocowania, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej. 2. Upoważnienie winno zawierać w szczególności: 1) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe upoważnionego pracownika; 2) rodzaj decyzji objętych upoważnieniem ze wskazaniem przepisów prawnych ustalających kompetencje do wydawania decyzji w tych sprawach; 3) treść pieczęci, używanej przez upoważnionego pracownika. 3. Z wnioskiem o imienne upoważnienie występują do prezydenta: zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik, naczelnik lub kierownik w stosunku do podległych mu pracowników. 4. Skarbnik może upoważnić podległego sobie pracownika do składania kontrasygnaty przy dokonywaniu czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego. 5. Ewidencję upoważnień i pełnomocnictw prowadzi Wydział Organizacyjny. 18

19 Rozdział IX Zasady i tryb opracowywania regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu Regulamin wewnętrzny jednostki organizacyjnej urzędu określa szczegółową strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania i tryb pracy wydziału oraz szczegółowy zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy. 2. Projekt regulaminu wewnętrznego jednostki organizacyjnej urzędu ustala naczelnik, kierownik. 3. Ustalanie i zmiana regulaminu wewnętrznego jednostki organizacyjnej urzędu następuje w drodze zarządzenia prezydenta, na wniosek naczelnika, kierownika, zaopiniowany przez właściwego zastępcę prezydenta, sekretarza oraz radcę prawnego. 4. Regulamin wewnętrzny jednostki organizacyjnej urzędu winien zawierać: 1) postanowienia ogólne określające: a) zasady funkcjonowania jednostki organizacyjnej urzędu; b) wyznaczenie pracownika pełniącego zastępstwo w czasie nieobecności naczelnika, kierownika i ich zastępców; 2) strukturę wewnętrzną i obsadę jednostki organizacyjnej urzędu, w tym: a) wykaz referatów i samodzielnych stanowisk pracy; b) symbole referatów i stanowisk pracy; c) jednolity rzeczowy wykaz akt; d) szczegółowe zakresy czynności pracowników; e) upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych i pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu miasta. 5. Regulaminy wewnętrzne podlegają stałej aktualizacji, a w odniesieniu do zakresów czynności pracowników nowo przyjętych w ciągu 14 dni od ich zatrudnienia. 6. Regulamin wewnętrzny jednostki organizacyjnej urzędu przechowuje naczelnik, kierownik. 7. Naczelnik, kierownik zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania regulaminu wewnętrznego oraz jego zmiany do Wydziału Organizacyjnego. 42. Zbiór regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu prowadzi Wydział Organizacyjny. Rozdział X Zasady opracowywania projektów uchwał Rady Miasta Sprawny przebieg sesji oraz obsługę kancelaryjną rady zapewnia Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta. 2. Przewodniczący rady poprzez Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta - kieruje do prezydenta: 1) opinie i wnioski przewodniczącego rady oraz komisji rady; 2) terminy posiedzeń komisji i sesji rady; 3) uchwały w terminie 5 dni od ich podjęcia; 4) interpelacje i zapytania radnych. 3. Prezydent lub jego zastępcy, wyznaczają w ramach swoich kompetencji odpowiedzialnego naczelnika, kierownika do opracowania i przygotowania odpowiednich materiałów na sesję. 4. Jeżeli w przygotowaniu projektów uchwał i innych materiałów na sesję rady, uczestniczy kilka jednostek organizacyjnych urzędu, prezydent wyznacza osobę koordynującą prace przygotowawcze oraz jednostkę organizacyjną urzędu. 5. Do zadań osoby koordynującej należy: 1) nadzorowanie prac przygotowawczych we wszystkich wyznaczonych jednostkach organizacyjnych urzędu; 2) wydawanie niezbędnych w tym zakresie dyspozycji. 19

20 6. Osoba koordynująca wykonuje zadania za pośrednictwem jednostki organizacyjnej urzędu wyznaczonej do kompleksowego opracowania materiału. 7. Naczelnicy, kierownicy przygotowują materiały na sesję rady w zakresie zleconym przez prezydenta lub właściwego zastępcę prezydenta. 8. Do obowiązków naczelników, kierowników należy: 1) przygotowywanie projektów uchwał rady wraz z uzasadnieniem oraz materiałów informacyjnych, a w szczególności analiz, sprawozdań i programów; 2) uzyskiwanie opinii radcy prawnego, sekretarza oraz kontrasygnaty skarbnika w przypadku, gdy projektowana uchwała może wywołać skutki finansowe; 3) uzyskanie parafy właściwego zastępcy prezydenta; 4) przedstawianie całości materiałów do akceptacji prezydentowi za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego. 19. Uchwały wraz z uzasadnieniem przedkładane radzie do opiniowania podpisuje prezydent lub upoważniony zastępca, sekretarz, skarbnik i przekazuje projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przewodniczącemu rady. 10. Zbiorcze zestawienie opinii i wniosków komisji rady do projektu uchwały Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta przekazuje prezydentowi. 11. Opracowany ostatecznie projekt uchwały i inne materiały prezydent przekazuje przewodniczącemu rady miasta co najmniej 7 dni przed terminem sesji. 12. Dla celów kontrolnych związanych z wykonaniem zadań objętych uchwałami jednostki organizacyjne urzędu prowadzą rejestr wykonania uchwał rady obejmujący: 1) liczbę porządkową; 2) tytuł uchwały (numer, data i przedmiot); 3) termin wykonania uchwały; 4) nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie uchwały; 5) nazwisko osoby nadzorującej wykonanie uchwały; 6) adnotacje o ostatecznym wykonaniu uchwały. 13. Rejestr prowadzony przez jednostki organizacyjne urzędu obejmuje tylko uchwały rady, które zawierają określone zadania dla danych jednostek. 14. Prezydent lub właściwy zastępca prezydenta wyznacza naczelników, kierowników lub innych pracowników urzędu do udziału w sesjach rady oraz w posiedzeniach komisji rady. Rozdział XI Rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Naczelnicy i kierownicy dokonują szczegółowej analizy kierowanych do prezydenta interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i opinii komisji, przygotowują projekty stanowisk w sprawach będących przedmiotem interpelacji lub wniosku. 2. Opinie i wnioski komisji rady mogą być przedstawiane na kolegium w celu zajęcia stanowiska przez prezydenta. 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski i opinie komisji rady podpisuje prezydent. 4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych powinna być udzielona w sposób i terminach określonych w Statucie Miasta. 5. Jeżeli interpelację lub zapytanie zgłoszono na sesji i nie udzielono w czasie jej trwania odpowiedzi, naczelnik, kierownik przystępuje do rozpatrywania bez formalnego ich przekazania. 20

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 grudnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1423/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminów wewnętrznych jednostek organizacyjnych urzędu oraz niektórych zarządzeń. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do uchwały nr VI/28/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 stycznia 1999 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 39/197/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Polkowicach Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem

Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Referat Finansowo- Budżetowy Urząd Stanu Cywilnego Lp. Komórka organizacyjna prowadząca rejestr/ ewidencję Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem Nazwa rejestru

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ REGULAMIN OGRANIZACYJNY POWIATOWGO BIURA GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIANIA OGÓLNE 1 Gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Powiatowe Biuro Geodezji Kartografii i Katastru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/69/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

TABLICA KOMPETENCYJNA URZĘDU GMINY POLKOWICE I D O I W I U D O O U U U U W U U U U I U U I I D I I W

TABLICA KOMPETENCYJNA URZĘDU GMINY POLKOWICE I D O I W I U D O O U U U U W U U U U I U U I I D I I W Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 870/04 Burmistrza Polkowic z dnia 13.05.2004 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego TABLICA KOMPETENCYJNA URZĘDU GMINY POLKOWICE Zespoły funkcji działalności Symbol

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Tychach z dnia 28.12.2006.r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce

Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Zarządzenie Nr W.120.17.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY SIEDLCE Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Siedlce zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Siedlce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y URZĘDU GMINY MICHAŁOWICE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y URZĘDU GMINY MICHAŁOWICE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 199 /2005 Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2005 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y URZĘDU GMINY MICHAŁOWICE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 300/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra.

ZARZĄDZENIE NR 300/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra. ZARZĄDZENIE NR 300/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 14 marca 2007 r. załącznik do obwieszczenia nr 1/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. UCHWAŁA NR 579/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego ul. Kwiatowa 1a

Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego ul. Kwiatowa 1a Wydziały Starostwa Administrator, 6.07.2016 Wydział Organizacyjny,Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 10.09.2012 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r.

U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008. Rady Powiatu NiŜańskiego z dnia 4 lutego 2008 r. U C H W A Ł A Nr XIV / 106 / 2008 Rady Powiatu NiŜańskiego w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie określa szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach

Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach STYCZEŃ 2008 r. R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo