Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych- uchylonych-12, wskaźnik: 0,12%, 2. Ilość wydanych zarządzeń Burmistrza - 761, 3. Ilość interpelacji i wniosków wniesionych przez Radnych 205. Staże pracy i poziom wykształcenia pracowników UM (łącznie z pracownikami pomocniczymi, bez Straży Miejskiej) porównanie Staż pracy Wykształcenie w latach wyższe średnie zawodowe policealne średnie ogólne zasadnicze zawodowe podstawowe Ponad łącznie Wydział Organizacyjny Zadania z planu poprawy jakości, które zapewniają podnoszenie profesjonalizmu, skuteczności działania Urzędu oraz spełniają oczekiwania klientów: 1.Opracowano instrukcję udostępniania informacji publicznej, 2.Dokumentacja systemu zarządzania jakością została wprowadzona do systemu komputerowego i jest dostępna w sieci w formie elektronicznej, 3.Znowelizowany został regulamin przetargowy, w związku ze zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych, 4.Wprowadzono nowy regulamin organizacyjny urzędu, 5.Wprowadzono nowy regulamin pracy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, 6.Wydano 65 upoważnień Burmistrza do prowadzenia kontroli i podpisywania decyzji, 7.Wydano 97 świadectw pracy i poświadczeń dokumentów, na podstawie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, 8.Opracowano i nadzorowano realizację planu przetargów na 2003 r - przetargów zaplanowano- 70, zrealizowano 65. Przetargi niezrealizowane: - ewidencja dróg ZK- zadanie przesunięte do realizacji w 2005 roku, - system zarządzania dokumentami i sprawami- OR-I- zadanie do realizacji w 2004 r, - ubezpieczenie ratusza i mienia- przetarg odbędzie się w styczniu 2004, - 2 przetargi na oświetlenie uliczne, konserwacja i eksploatacja- pomyłkowo zgłoszone do planu przetargów, umowy zawarte na trzy lata, umowy wygasają w grudniu 2005r. 9.Pracownicy merytorycznych komórek opracowali 55 kart zadań (spraw), które umieszczone są w BIP z opcją pobrania, 10.Realizowane są zaplanowane remonty wpływające na poprawę przyjazności obiektu, estetykę lub utrzymanie stanu technicznego: naprawa

2 elewacji i wykonanie drenażu wschodniej ściany ratusza, opracowanie koncepcji i rozpoczęcie adaptacji w celu utworzenia Biura Obsługi Klienta, 11.Zorganizowana została Konferencja ISO w trakcie której wręczony został certyfikat jakości na zgodność z normą ISO 9001:2000, dający podstawę do uzyskania przez Urząd nagród: m.in. I miejsce za organizację i funkcjonowanie urzędu, 12.Przeprowadzona została ocena pracowników i badanie satysfakcji wśród pracowników, wnioski zostały wdrożone, 13.Utworzono stanowisko ds. paszportów, 14.Przeprowadzono konkursy na stanowiska: audytora wewnętrznego, inspektora ds. inwestycji, stanowisko ds. paszportów, 15.Pracownicy wydziału uczestniczyli w pracach zespołów ds.: wyboru ławników, statutu gminy, przygotowania urzędu i gminy do członkostwa w UE, aktualizacja strategii gminy, WPI, PAOW, 16.Przeprowadzono referendum unijne, wybory uzupełniające do Senatu. 15. Przeprowadzono szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne pracowników UM: Szkolenia zewnętrzne pracowników UM L.p Tematy szkoleń w 2003 roku Wydział Nazwa Firmy Liczba szkoleń Ilość osób Ja i mój region w Zjednoczonej Europie Kaskadowy BM/BS Fundacja Edukacji Europejskiej 1 2 projekt o charakterze edukacyjnym XXIV Zgromadzenie Ogólne Miast Polskich BM ZMP Poznań I Dolnośląska Konferencja dla wójtów, burmistrzów i BM Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu prezydentów miast Posiedzenie Komisji Małych Miasta BM ZMP Poznań Partnerstwo Publiczno-prywatne w praktyce unijnej BM Jefremienko s.c.-unicipialne usługi doradcze firma doradczo-szkoleniowa Warszawa IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa BM Komenda Województwa Wspólna sprawa-bezpieczna gmina Policji Wrocław IV Jak zmniejszyć dystans dzielący Dolny Śląsk od UE? BM Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wrocław Samorząd przyjazny inwestorom ZBM Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin Szczecin Źródło pozyskiwania środków finansowych na inwestycje ZBM TEB Consulting sp.z o.o.poznań samorz. 10 Prywatyzacja zarządów budynków mieszkalnych ZBM/ZR Wspólnota Mieszkaniowa 1 2 Szkoła Administracji Samorządowych Warszawa 11 Miasto wspólne dobro i zbiorowy obowiązek ZBM Towarzystwo Urbanistów Polskich Gdańska 12 Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania ZBM Centrum samorządu Lokalnego problemów alkoholowych Jelenia Góra 13 System analiz samorządowych ZBM ZMP Poznań 14 Narada pełnomocników ds. realizacji gminnych ZBM Urząd Marszałkowski Wrocław programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 15 Forum Sekretarzy SG DCSzS Wrocław 16 Doskonalenie administracji sektora publicznego SG Katedra Zarządzania Jakością i doświadczenia i tendencje Środowiskiem Jelenia Góra 17 W drodze do społeczeństwa informacyjnego SG/OR-I Zarząd Województwa Dolnośląskiego 3 3 Wrocław 18 Finanse samorządu terytorialnego na rok przed UE SK Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce

3 19 Projekt budżetu na rok 2004 SK RIO Wrocław 20 Uchwała budżetowa SK MUNICIPUM Warszawa 21 Nowe rozwiązania wpływające na dochody i wydatki JST SK Instytut Analiz Społecznych i jakie znalazły się w ustawie o dochodach JST Ekonomicznych Warszawa 22 Rozwój bazy sportowej na Dolnym Śląsku SK OsiR Oborniki Śląskie Szkolenie dla nowo powołanych kierowników USC USC Stowarzyszenie Urzędników Stanu 2 2 Cywilnego RP 24 Szkolenie dla kierowników USC USC Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP 25 Szkolenie dla przedstawicieli samorządów województwa BA Dolnośląskie Centrum Informacji dolnośląskiego Europejskiej Wrocław 26 Zasady udzielania pomocy publicznej przez organy BA MALMAR Wrocław samorządu terytorialnego 27 Finansowanie inwestycji i projektów turystycznych ze BA ZMP środków unijnych Poznań 28 Konsultacje projektów ogłoszonych do ISEKP BA Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wrocław 29 Stosowanie przepisów ustawy o wychowaniu w BA/SH Mazowieckie Centrum Edukacji trzeźwości w związku z obliczaniem i pobieraniem opłat za korzystanie z zezwoleń Samorządowej Warszawa 30 Zarządzanie projektami UE BA DCSzS Wrocław 31 Wzmocnienie zdolności zarządzania i koordynacja BA Urząd Marszałkowski Wrocław funduszami strukturalnymi 32 Szkolenie radców prawnych BR Izba Radców Prawnych 33 Audyt wewnętrzny BK Ośr. Szkol. i Doradztwa Gosp. MIEDIATOR Świdnica 34 Podatki i opłaty lokalne ordynacja podatkowa na 2004 rok FB Warmińsko Mazurskie Centrum 1 2 bony paliwowe Edukacji Samorządowej Olsztyn 35 Podatek VAT FB DCSzS Wrocław 36 Rachunkowość w jednostkach budżetowych FB DCSzS Wrocław 37 Płatnik II FB Informacja Społeczna Centrum Edukacji Gospodarczej Warszawa 38 Nowa ordynacja podatkowa FB FRDL CSL Jelenia Góra Obowiązki ubezpieczyciela FB DCSzS Wrocław 40 System ubezpieczeń społecznych w 2003 roku FB POLEXPERT Warszawa 41 Łączne zobowiązania FB Warmińsko Mazurskie Centrum 1 2 pieniężne na rok 2003 Edukacji Samorządowej Olsztyn 42 Kontrole inspekcji i kontrola podatkowa FB Warmińsko Mazurskie Centrum 1 2 Edukacji Samorządowej Olsztyn 43 Zmiany w podatkach lokalnych FB Warmińsko Mazurskie Centrum Edukacji Samorządowej Olsztyn 44 Zabezpieczenie wykonawstwa i egzekucji FB Warmińsko Mazurskie Centrum administracyjnej podatków i opłat lokalnych Edukacji Samorządowej Olsztyn 45 Zarządzanie i finansowanie rewitalizacji podejmowanych w ZR Instytut Rozwoju Mieszkalmnictwa zasobach mieszkaniowych w Europie Środkowej i Wschodniej Kraków 46 Kontrola wewnętrzna w jednostkach oświatowych BS DCSzS Wrocław 47 Dofinansowanie i rozwój jednostek oświatowych BS Alpha sp. z o.o. Centrum Eduklacji i Biznesu Administracji Olsztyn

4 48 Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli BS Szkoła Adm. Samorz. Wrocław 49 Komisje egzaminacyjne BS DCSzS Wrocław 50 Nowe zadania dla dyrektorów szkół BS Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego partner 51 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego OR/PN RESA S.C.Europejskie Centrum 1 3 wg umowy ZP Edukacji dla Biznesu Świdnica 52 Nowelizacja prawa pracy OR Firma Szkoleniowo-Doradcza A.Szywały Świdnica 53 Dostęp do informacji publicznej OR DCSzS Wrocław 54 Analiza satysfakcji i lojalności klienta OR DCSzS Wrocław 55 Jawność i dostęp do informacji publicznych OR DCSzS Wrocław 56 Regionalne systemy egovernmont bramą w drodze do OR-I ComArch Poznań 1 2 społeczeństwa informacyjnego 57 Nowelizacja ustawy o gospodarce OR-I/PN Dośląskie Centrum Rozwoju 1 3 nieruchomościami Lokalnego 58 Ewidencja dróg i mostów OR-I Studio Projekt BSiPDr Wałbrzych Jesienne spotkania z GIS-em OR-I Intergraph Europe Polska W-wa 60 Pierwsze Forum Informatyki w administracj OR-I Centrum Promocji Informatyki Sp. z 1 2 o.o. Warszawa 61 Imprezy masowe i zgromadzenia ZK Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych Warszawa 62 Znaczenie ruchu rowerowego w Dreźnie i Wrocławiu ZK Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Wrocław 63 Usuwanie drzew i krzewów ZK FRDL CSL Jelenia Góra 64 Doskonalenia administracji sektora publicznego ZK Kadedra Zarządzania jakością i doświadzcenie i tendencje Środowiskiem AE Jelenia Góra 65 Prawodawstwo ochrony środowiska Polski i UE ZK Europejskie Centrum Proekonomiczne Wrocław 66 Gospodarka odpadami w gminie ZK DolEko Org. Odzysku Wrocław 67 Wykroczenie przeciw środowisku ZK/SM DCSzS Wrocław Usuwanie drzew i krzewów ZK DCSzS Wrocław 69 Ewidencja dróg ZK DCSzS Wrocław 70 Aktualne zagrożenia zjawiskiem bioterroryzmu ZK/OC/SM Powiatowa Stacja Sanitarno 1 3 Epidemiologiczna Dzierżoniów 71 Uwarunkowany projekt rowerowych ścieżek ZK Urząd Miasta Wrocław 72 Aktualny stan przepisów prawa budowlanego ZI Dolnośląska Izba Inż. Budownictwa Wrocław 73 Kosztorysowanie robót budowlanych ZI Wacetob Warszawa 74 Decyzje o warunkach zabudowy ZP Okręgowa Izba Urbanistów 1 2 Wrocław 75 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego na ZP Dolnośląskie centrum Rozwoju własność Lokalnego Wrocław 76 Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów ZP Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 77 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego PN DCSzS Wrocław Zbycie nieruchomości PN DCSzS Wrocław 79 Gospodarowanie nieruchomościami PN DCSzS Wrocław

5 80 Nowe prawo o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym problemy prawne PN Mazowieckie centrum Edukacji Samorządowej Warszawa 81 Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami PN Ośrodek szkolno-rozwojowy Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Chorzów 82 Planistyczne podstawy procesu inwestycyjnego po PN Mazowieckie centrum Edukacji 1 2 utracie mocy obowiązującej planów miejscowych z uwzględnieniem spodziewanych regulacji w nowej ustawie Samorządowej Warszawa 83 Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach wszyscy Łodej Przemysław Kurs językowy wszyscy Centrum Edukacji Atut Kurs BHP dla osób kierujących pracownikami wszyscy MUR Centrum Edukacji Zawodowej 9 Legnica 86 Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu z wszyscy Spółka CIS Sopot 5 klientami 87 Decyzje w sprawach meldunkowych OR/SO DCSzS Wrocław 88 Projekt zaopatrzenia w wodę ZK DCSzS Wrocław RAZEM Szkolenia wewnętrzne pracowników UM L.p Tematy szkoleń w 2003 roku Wydz. prowadzący Liczba szkoleń Ilość osób Biuletyn informacji Publicznej zadanie dla każdego urzędnika wszyscy Informatyk Norma ISO/DIS w zakresie audytów wewnętrznych OR,SG,ZR,FB,USC,BSZK A. Swietlik Ochrona danych osobowych SK,OR Sekretarz Miasta Procedura sporządzania uchwał OR, ZK, ZI, PN, BS, ZR Informatyk 6 22 Bezpieczny Internet Wirusy cała prawda wszyscy Informatyk 6 58 Redagowanie tekstów do BIP typogr. Estetyka edycji tekstu wszyscy Informatyk 8 59 Obsługa aplikacji ORNAK BIP Obsł. BIP Informatyk Udostępnianie informacji publicznej wszyscy OR Razem Wydz. OR prowadzi obsługę przyjmowania skarg i wniosków oraz spraw interwencyjnych przez kierownictwo UM. R e a l i z a c j a s k a r g i w n i o s W 2003 do Urzędu Miasta Dzierżoniowa wpłynęło (bądź zgłoszono do protokołu podczas przyjęć mieszkańców przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza) dwanaście spraw osiem z nich zostało zakwalifikowanych jako skargi, cztery jako wnioski. Skargi dotyczyły: 1.Bezpodstawnego wymeldowania i zameldowania skarga uznana za nieuzasadnioną, 2.Niewłaściwego prowadzenia cmentarza komunalnego - skarga uznana za uzasadnioną w części, 3.Udostępniania informacji publicznej skarga uznana za nieuzasadnioną, 4.Niewłaściwie prowadzonego postępowania administracyjnego przez USC skarga uznana za nieuzasadnioną, 5.Niewłaściwie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności skarga została uznana za nieuzasadnioną, 6.Braku pomocy materialnej ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej - skarga została uznana za nieuzasadnioną, 7.Udziału w remoncie części wspólnych nieruchomości (skarga skierowana za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości) skarga została uznana za nieuzasadnioną, 8.Braku realizacji wyburzenia samowoli budowlanej (za pośrednictwem NSA) skarga uznana za nieuzasadnioną. Wnioski: 1. Wniosek dotyczył zmiany opłaty za wieczyste użytkowanie działki wniosek uznany za nieuzasadniony, 2. Wniosek w/s zapewnienia spokoju i porządku publicznego wokół posesji - wniosek został uznany za uzasadniony, 3. Wniosek w sprawie ujęcia w planie budżetu " 2004 oczyszczania koryta rzeki - wniosek uzasadniony, przekazany komisji budżetowej,

6 4. Wniosek o zastosowanie stawki zerowej za parkowanie samochodów, których właściciele posiadają lokale użytkowe w Rynku - wniosek uznany za nieuzasadniony. We wszystkich sprawach przeprowadzono postępowania wyjaśniające. Pisma będące odpowiedzią na skargi i wnioski wraz z uzasadnieniami skierowano do skarżących w terminie zgodnym z kpa. Sprawy interwencyjne kierowane do Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta W 2003 zarejestrowano 872 sprawy interwencyjne, skierowane do Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta. W 35 przypadkach sprawy interwencyjne skierowano listownie, pozostałe (837) zostały zgłoszone w trakcie przyjmowania Mieszkańców przez Burmistrza, Zastępców Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta. Burmistrz Miasta przyjął 2003r. 734 sprawy. Zastępcy Burmistrza - 91 spraw, Sekretarz Miasta 12 spraw. Tematyka spraw interwencyjnych nie zmienia się dominują problemy mieszkaniowe, braku pracy, remontów starej substancji komunalnej i pomocy materialnej. W sprawie uzyskania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w 2003 zgłosiły się do Burmistrza 223 osoby. We wszystkich sprawach zgłoszonych przez Mieszkańców prowadzone było postępowanie wyjaśniające. Interesanci otrzymali odpowiedzi w terminach zgodnych z kpa. B i u r o O b s ł u g i K l i e n t a 1. Rozliczenie przesyłek kierowanych do i z Urzędu Miasta Listy kierowane za pośrednictwem doręczycieli UM: - listy zwykłe 7653 szt., - listy polecone 1036 szt., - listy za potwierdzeniem odbioru szt. Łącznie doręczyciele przekazali adresatom miejscowym przesyłek Wynik finansowy doręczeń miejscowych w 2003 (opłaty które UM musiałby ponieść, gdyby przesyłki miejscowe przekazywane były za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w przypadku, gdyby każda z przesyłek była taryfowana najtaniej (najniższa gramatura): ,30zł. Pełny koszt zatrudnienie doręczycieli UM w 2003 (koszty zatrudnienia, umundurowania i posiłków regeneracyjnych) wyniosły ,16 (oszczędności: ponad , Listy przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.: - listy zwykłe 3231 szt., - listy polecone 3949 szt., - listy za potwierdzeniem odbioru 5558 szt., - listy zagraniczne 151 szt. Łącznie szt. W 2003r. za przesyłki zamiejscowe UM zapłacił: 45227,30 zł, 2. W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2003 w ewidencji komputerowej Urzędu zarejestrowano pisma do Urzędu Miasta. W systemie nie rejestruje się przyjmowanych ofert. Przesyłki do USC rejestrowane są ręcznie w 2003 do dzierżoniowskiego USC wpłynęły 1842 przesyłki. 3. W 2003 sprzedano znaki opłaty skarbowej na kwotę 43730,00 zł. 4. Przyjęto, skierowano do właściwych merytorycznie komórek i udzielono odpowiedzi na łącznie i. 5. Przyjęto i zrealizowano 52 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W dwóch przypadkach decyzją Burmistrza odmówiono udzielenia informacji. 6. Wydano druki biletów opłaty targowej dla zarządcy targowiska na kwotę ,00 zł, do 31 grudnia 2003 rozliczono ,00 zł. 7. Przeprowadzono cykliczne badanie spraw kierowanych do i z Urzędu. 8. Przeprowadzono badanie: Analiza satysfakcji klienta wewnętrznego UM, Referat Spraw Obywatelskich Rejestracja: - W trakcie 2003r.:przybyło do Dzierżoniowa 645 osób, - ubyło 834 osoby, Ilość mieszkańców na , Ilość mieszkańców na , - Zameldowania na pobyt stały w obrębie miasta 861, - Zameldowanie na pobyt czasowy 398, - Akty małżeństwa 327, - Rozwody 121, - Wymeldowania z pobytu stałego 494,

7 - Zgony 335, - Zameldowania z innego terenu 359, - Urodzenia 294 (149 dziewczynek i 145 chłopców). - Zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy 36, - Zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców 61, - Wydano poświadczeń na żądanie strony 180, - Wydano dowody osobiste Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 1. Wpisy (bądź zmiany wpisu) do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenia 2. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej decyzji 3. Wypisy z ewidencji działalności gospodarczej Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych decyzji 5. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką decyzji 7. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową - 25 decyzji Archiwum UM 1. Opracowano nową instrukcję archiwalną. 2. Udostępniono do wglądu wydziałom Urzędu 480 kpl. dokumentów. 3. Zwiększono powierzchnię przechowywania dokumentacji o 27 mb. 4. Przyjęto do archiwum dokumentację: a) Przedszkola Publicznego Nr 3-4,50 mb b) Przedszkola Publicznego Nr 4-3,60 mb c) Przedszkola Publicznego Nr 5-4,40 mb d) Przedszkola Publicznego Nr 6-4,20 mb e) Wydziału Inwestycji- 3,50 mb f) Wydziału Finansowo-Budżetowego-2,00 mb g) Wydziału Infrastruktury Społecznej-1,50 mb h) Wydziału Inżynierii Miejskiej 1,60 mb i) Wydziału Organizacyjnego 2,5 mb j) Wydziału Spraw Obywatelskich 0,40 mb k) Stanowisko ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1,50 mb l) Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 0,90 mb Ogółem przyjęto do archiwum 30,20 mb dokumentacji 5. Przekazano dokumentację na makulaturę i zniszczono 2000 kg dokumentów. Zespół ds. Informatyzacji UM Specyfika komórki polegająca na świadczeniu usług informatycznych na rzecz pozostałych komórek organizacyjnych urzędu powoduje podział zadań na następujące grupy: 1. współudział w projektach i programach realizowanych w urzędzie, 2. przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu informatyki, 3. obsługa techniczna i organizacyjna z zakresu informatyki. W ramach analizy potrzeb i wdrażania nowych aplikacji wspierających pracę urzędu zrealizowano wdrożenia systemów: 1. System projektowania i publikacji prawa lokalnego wspomagający przesyłanie projektów i publikowanie w sieci lokalnej urzędu aktów własnych gminy. 2. Biuletyn Informacji Publicznej OrnakBIP, biuletyn jest redagowany przez wszystkich pracowników merytorycznych urzędu, co sprawia że zakres informacji jest na dobrym poziomie. 3. System obsługi bankowej przez siec Internet MINIBANK24. Koordynator zespołu współuczestniczył w projektach i programach następujących zespołów: 1. Zespół ds. integracji z Unią Europejską, 2. Zespół ds. organizacji konferencji pt. System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie po audycie odnowienia.

8 3. Zespół ds. opracowania WPI. 4. Zespół biorący udział w szkoleniu programu PAOW zarządzanie projektami. W ramach tego szkolenia został przygotowany projekt pt. InfoUrząd - obsługa informatyczna wybranych procesów funkcjonowania gminy miejskiej Dzierżoniów, który został zaprezentowany na podsumowaniu szkolenia Komponentu B-3 z zakresu zarządzania projektami programu PAOW. Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie obejmuje swoim zasięgiem teren gminy miejskiej i wiejskiej Dzierżoniów. Rejestruje zdarzenia, które mają miejsce na terenie tych gmin, z zakresu stanu cywilnego osób. Zdarzenia zarejestrowane w 2003 roku - Wnioski o wydanie odpisu aktu Ilość sporządzonych aktów : Urodzenia Małżeństwa Zgonu Ilość przyjętych oświadczeń woli Ilość wydanych decyzji Ilość wydanych zaświadczeń Razem : 5740/osób/ - Ilość załatwionej korespondencji krajowej Konsularnej Ilość wpisanych wyroków sądowych Ilość zorganizowanych uroczystości jubileuszowych Ilość informacji o zmianach w stanie cywilym osób Wykaz porównawczy zdarzeń zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie w latach Sporządzono aktów - urodzenia małżeństwa w tym konkordatowe cywilne zagraniczne zgonu Wyd. zaświadcz. o zdoln. prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Wpisano wyroków o rozwodzie o separacji Przyjęto oświadczeń o uznaniu dziecka przez ojca Wydział Inżynierii Miejskiej I. Usługi komunalne: Realizacja, koordynacja i nadzór w zakresie funkcjonowania usług komunalnych: komunikacja miejska, oczyszczanie miasta, utrzymanie dróg gminnych (remonty cząstkowe i oznakowanie), oświetlenie ulic i placów, utrzymanie zieleni miejskiej, czyszczenie kanalizacji deszczowej, obsługa parkingów płatnych, sygnalizacja uliczna,

9 administracja cmentarza komunalnego, konserwacja rowów melioracyjnych, inne (oznakowanie psów, utrzymanie fontanny, zegara na wieży ratuszowej itp.) nadzór i koordynacja nad działalnością w zakresie zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, wodę oraz odprowadzanie ścieków; II. Decyzje administracyjne: 1.Wydano łącznie 327 decyzji administracyjnych, 20 postanowień oraz 3 zezwolenia z upoważnienia Burmistrza w następujących sprawach: zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w tym na reklamy, pawilony handlowe, roboty w pasie drogowym itp., zezwolenia na organizację imprez masowych, zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za niebezpieczną, zezwolenie na usunięcie drzewa, zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, zezwolenia na organizowanie procesji na drogach gminnych, opinie w formie postanowień na gospodarkę odpadami innymi niż komunalne, transport i gromadzenie tych odpadów, Od wydanych decyzji strony złożyły 5 odwołań do SKO, żadna z decyzji nie została uchylona. III. Ochrona środowiska 1.Organizacja XII Miejskiej Olimpiady Ekologicznej, 2.Organizacja międzyszkolnego konkursu pn. Zbieramy makulaturę w szkole 3.Organizacja akcji Sprzątanie Świata 4.Pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 5.Organizacja konkursu Zbieramy zużyte baterie 6.Spotkania z uczniami dzierżoniowskich szkół i przedszkolakami dotyczące ochrony środowiska w Dzierżoniowie, 7.Koordynacja akcji deratyzacji, 8.Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na następujących terenach: Cmentarz Ewangelicko-Augsburski teren przy ul. Cichej (wylęgarnia) przy ul. Szpitalnej przy ul. Kolejowej (wzdłuż placu manewrowego komunikacji miejskiej) przy ul. Strumykowej (teren muzeum kolei, oraz za OSiR-em) 9.Realizacja działań w zakresie tworzenia nowego Programu Ochrony Środowiska, 10.Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych, IV. W zakresie gospodarowania mieniem, środkami specjalnymi i programami: 1.Koordynacja działań i gospodarowanie środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2.Realizacja przychodów i wydatków środka specjalnego pn. Drogi gminne Przychody ,86 zł Wydatki ,84 zł Stan konta na koniec 2003 roku ,91 zł. Wystąpiono o środki na pokrycie kosztów oświetlenia na drogach innych niż gminne na łączna kwotę ,07 zł. z czego do budżetu wpłynęły środki w wysokości 220 tys. zł. Uruchomiono oświetlenie traktu pieszego od ul. Piastowskiej do Szarych Szeregów (wzdłuż ogrodzenia DFK), oraz innych miejsc w sumie zainstalowano 21 punktów świetlnych, Zainicjowanie akcji i udział w grupie roboczej przekazywania terenów przydomowych wspólnotom mieszkaniowym, Udział dwóch osób w grupie opracowującej WPI V. Współpraca z innymi jednostkami: 17.Zainicjowanie oraz przedstawienie propozycji rozwiązania problemu wyjazdu z Intermarche, 18.Współpraca z DZDW oraz ZDP w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych, 19.Współpraca z RZGW w zakresie oczyszczania koryta rzeki Piławy (oczyszczono 790 mb koryta rzeki) 20.Koordynacja spraw związanych z uczestnictwem miasta w Związku Gmin ZGPD-7,

10 21.Koordynacja spraw i reprezentowanie miasta w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć Energie-Cites,złożenie wniosku aplikacyjnego do projektu Schoo-Be-Do i organizacja konferencji połączonej z warsztatami, 22.Koordynacja spraw dotyczących akcesji gminy do Związku Gmin Zlewni Rzeki Bystrzyca, Referat Spraw Lokalowych i Rewitalizacji - Opracowano program rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście obejmujący plan remontów, rozbiórek i budowy nowych nieruchomości. - Przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie polityki czynszowej. - Rozpoczęto działania zmierzające do unormowania stanu terenowo-prawnego wspólnot mieszkaniowych. - Przygotowano propozycję budowy domów komunalnych w 2004 r. - Realizowano program małych ulepszeń - efektem są wykonane nowe elewacje budynków, w kilku przypadkach łącznie z przeprowadzonymi remontami dachów. Odnowiono elewacje 22 budynków, w tym 10 w centrum miasta. - Dzięki zrealizowanemu programowi kwiaty w mieście ukwiecone były ulice: Świdnicka, Wrocławska, Ząbkowicka i Krasickiego (w obrębie ścisłego Centrum). Zadania dotyczące Zarządu Budynków Mieszkalnych: - Zgodnie z planem remontów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, w 2003r. przeznaczono na remonty zł. Wykonane zostały zaplanowane remonty, na przeprowadzenie których wspólnoty mieszkaniowe posiadały środki finansowe na funduszu remontowym oraz zrealizowano zaplanowane remonty budynków komunalnych. Zadania dotyczące Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego: - w listopadzie 2003 r. oddano do użytku budynek z 44 lokalami mieszkalnymi. Budynek został wybudowany ze środków pochodzących z kredytu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz w części ze środków własnych. Wszystkie lokale zostały zasiedlone. - złożono trzy wnioski kredytowe na budowę trzech kolejnych domów. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Sprzedaż mienia komunalnego Sprzedaż lokali mieszkalnych Plan wykonanie zł zł Sprzedaż została wstrzymana od marca 2003 roku z powodu konieczności dokonania zapisu w uchwale RM dotyczącego kaucji mieszkaniowych. Rada Miejska podjęła uchwałę 28 kwietnia Uchwała weszła w życie 24 czerwca Sprzedaż lokali użytkowych Plan wykonanie 2 lokale 5 lokali za kwotę ,00 Sprzedaż działek budowlanych Plan wykonanie (korekta) 11 działek wpłata w styczniu 2004 Sprzedaż działek przyległych Plan wykonanie działki za kwotę Zestawienie ilości przetargów przeprowadzonych na sprzedaż n/w nieruchomości : - Brzegowa przetargów - Brzegowa przetargów - Sienkiewicza przetargów + kolejny 28 stycznia Wrocławska 31 9 przetargów + kolejny 21 stycznia Mickiewicza 16 2 przetargi - Piłsudskiego 8 3 przetargi Łącznie 63 przetargi - Rozpoczęto proces wykupu działek położonych na terenie WSSE. Został podpisany 1 akt notarialny zgodnie z umową przedwstępną, pozostałe zostaną podpisane do końca stycznia br. - Uzgodnione zostały warunki przejęcia na bardzo korzystnych warunkach od Dyrekcji Ogrodów Działkowych terenu przy ulicy Wrocławskiej (pomiędzy ul. Piaskową a cmentarzem) teren po przejęciu będzie atrakcyjną ofertą inwestycyjną.

11 - Zostało podpisane porozumienie międzygminne w sprawie obwodnic. Wydano 937 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (brak odwołań) - Zaktualizowano 507 działek z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (5 odwołań podtrzymanych w mocy) - Wydano 52 decyzje podziałowe (brak odwołań) Po uzyskaniu licencji zawodowej w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami naczelnik jako przedstawiciel Urzędu Miasta - został przyjęty w poczet członków Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami w Warszawie oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON we Wrocławiu. Referat Architektury 1. Podjęte zostały prace nad sporządzeniem planu miejscowego dla obszaru osiedli: Złotego i Tęczowego 2. Rada Miejska Dzierżoniowa uchwaliła trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 1. teren położony przy ul. Świdnickiej, od stacji paliw do mleczarni (ok. 22ha), 2. teren położony przy ul. Wrocławskiej, za cmentarzem do granic miasta (ok. 30ha), 3. teren położony pomiędzy ul. Cichą a projektowanym łącznikiem ul. Cichej i Wojska Polskiego (ok. 40ha) oraz podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu dla części obszary byłych ZR DIORA. Wydział Inwestycji Zaplanowane w budżecie na 2003 inwestycje wykonano w 100%. Zrealizowano 24 zadania inwestycyjne na kwotę blisko zł. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych wykonano: 1) nawierzchni drogowej i chodników m 2) kanalizacji deszczowej i drenażowej mb. 3) kanalizacji sanitarnej 35 mb. 4) punktów świetlnych 15 szt. 5) powierzchni użytkowej w obiektach użyteczności publicznej 1 052,15 m 6) wymianę pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji na pow. 580 m 2 7) zamontowano dwa dźwigi osobowe w obiektach użyteczności publicznej. Wśród zadań inwestycyjnych były dwa zadania, Złotego w realizacji których gmina miała swój udział finansowy. Należy do nich: Budowa drogi Bielawa Dzierżoniów oraz budownictwo mieszkaniowe w ramach DTBS-u. Zrealizowano 3 zadania z udziałem środków zewnętrznych: 1) Modernizacja ul.miodowej i ul.przedmieście dofinansowanie z WNOŚ i GW 2) Modernizacja nawierzchni ul.asnyka wraz z odwodnieniem - dofinansowanie z WNOŚ i GW 3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul.złotej refundacja całości kosztów przez Wojewodę Dolnośląskiego Rozpoczęto realizację czwartej inwestycji z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Edukacji Narodowej p.n. OSiR zespół boisk piłkarskich. Przyznane środki zewnętrzne na rok 2003 zostały rozliczone. Instytucje przekazujące nam środki, rozliczenia przyjęły bez zastrzeżeń. 1) Zakończono modernizację ul.miodowej z ulicami przyległymi w zakresie nawierzchni drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Tym samym została zakończona realizacja projektu wykonanego w roku ) Zakończono modernizację ul.asnyka. Ulica wyposażona jest w nową sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz uzyskała nową nawierzchnię drogową. 3) Przekazano do użytku III kondygnację budynku nr 8 w Szkole Gimnazjalnej dla potrzeb filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. 4) Wykonano modernizację pomieszczeń dla potrzeb Gminnego Centrum Informacji 5) Odbudowano basztę w ciągu murów obronnych na wysokości ul.przedmieście 6) Rozpoczęto remont pomieszczeń Ratusza i biblioteki 7) Rozpoczęto realizację zespołu boisk sportowych na terenie OsiR-u Przygotowano projekty budowlane między innymi dla: 1) modernizacji ul.rzeźniczej na odcinku od ul.piłsudskiego do ul.świdnickiej 2) modernizacji klatki schodowej w Centrum Biznesu 3) remontu pomieszczeń Ratusza i biblioteki Praca nad tworzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego należała do bardzo ważnych elementów pracy Wydziału a uchwalenie przez Radę Miejską tego dokumentu istotnym wydarzeniem. Wydział Finansowo Budżetowy Wykonano: 1. Budżet opracowania: a) uchwały budżetowej, 2 2

12 b) układu wykonawczego c).harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych d) nadzór nad realizacją Budżetu 2.Rejestracja danych o realizacji dochodów i wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz na kontach księgowych, zgodnie z opracowanym i przyjętym zakładowym planem kont a).prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej Urzędu (ok pozycji w księgach) b) prowadzenie rachunkowości organu finansowego Miasta (ok pozycji w księgach) c) windykacja należności majątkowych Budżetu Miasta d) prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych (tj. ewidencję pozycji) e) prowadzenie rachunkowości gminnych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych f) obsługa finansowa programów współfinansowanych przez źródła zewnętrzne 3.Prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, w których głównym zobowiązaniem jest podatek od nieruchomości, a który obejmuje podmiotów fizycznych i 146 osób prawnych. 4.Prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody podatkowe Budżetu wydano 6 postanowień. 5.Prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Miasta w zamian za zaległości podatkowe przedmiotem rozpatrywania w 2003 roku były 3 wnioski. 6.Korekty Budżetu Miasta 2003 a) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej wprowadzających zmiany Budżetu lub w Budżecie Miasta (6), b) przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza wprowadzających zmiany Budżetu lub w Budżecie Miasta (10) i rozdysponowania rezerwy (2) 7.Sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej Miasta oraz bilansów a) bilanse b) kwartalne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-30, Rb-32, Rb-33, Rb-50, Rb-27ZZ c) kwartalne sprawozdania opisowe z wykonania Budżetu Miasta d) kwartalne i roczne sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców e) kwartalne z zaległości przedsiębiorców f) miesięczne z wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych przez rolników g) sporządzanie wniosków o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień h) kwartalne informacje do Izby Rolniczej o realizacji dochodów z podatku rolnego. 8.Inne działania a)wprowadzenie systemu Minibank b)współpraca z innymi Wydziałami UM przy różnych opracowaniach (analizy zdolności kredytowej, WPI). Wydział Infrastruktury Społecznej Zadania w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu: 1. Realizacja miejskiego programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa m.in.: a) dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego oraz aktywnego wypoczynku po lekcjach ,65 zł b) dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych ,43 zł, c) dofinansowanie nauki pływania ,50 zł, d) nagrody dla najzdolniejszych uczniów 400,00 zł, e) dofinansowanie klas/grup integracyjnych 6998,00 zł. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu prywatyzacji czterech dzierżoniowskich przedszkoli publicznych (nr 3, 4, 5, 6), które od 1 września 2003 r. funkcjonują jako przedszkola niepubliczne. 3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu ofert na dzierżawę pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sikorskiego 2, w celu prowadzenia od 1 września 2003 r. niepublicznej szkoły (liceum ogólnokształcącego) o uprawnieniach szkoły publicznej. 4. Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch konkursów na stanowisko dyrektora szkoły (SP Nr 5 i 7). 1. Opracowanie informacji o pracy placówek oświatowych za rok szkolny 2002/ Przygotowanie i przeprowadzenie reorganizacji Izby Regionalnej i włączenie jej w strukturę DOK-u. 3. Opracowanie wniosku do konkursu Bezpieczna Gmina. 4. Opracowanie wniosków do MENiS-u o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 5. Opracowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i obsługa 43 organizacji, które otrzymały dotacje z budżetu gminy.

13 6. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta i współorganizacja: Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Aktorskiej, IV Sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży oraz akcji prowadzonych na rzecz dzieci z Domu Dziecka I ty możesz zostać sponsorem... (z okazji Dnia Dziecka), Gwiazdkowy prezent. 7. Współorganizacja imprez miejskich m.in.: - XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, - Jarmark Św. Jerzego, - XXVI Dni Dzierżoniowa, - 3 Jarmark Pszczelarski Miodobranie 2003, - Sowiogórski Festiwal Techniki FOMT, - święta państwowe, - powitanie Nowego Roku. 8. Zorganizowanie badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn. 9. Koordynacja pracy Okrągłego Stołu ds. Młodzieży. 10. Współopracowanie koncepcji funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 11. Opracowanie wniosku o dotacje na uruchomienie Dziennego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 12. Opracowanie i zaprezentowanie analizy efektywności obowiązującej sieci szkół a prognozy demograficzne. 13. Koordynacja przygotowań szkół do udziału w IV Prezentacjach Placówek Oświatowych w Piławie Górnej. 14. Przygotowanie i przeprowadzenie 10 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. 15. Współopracowanie projektu InfoUrząd obsługa informatyczna wybranych procesów funkcjonowania gminy miejskiej Dzierżoniów. 16. Współopracowanie Planu przygotowania Urzędu Miasta i Gminy Miejskiej Dzierżoniów do członkostwa w Unii Europejskiej. 17. Współorganizacja dwóch sesji tematycznych Rady Miejskiej dot. problemów osób niepełnosprawnych i sesji oświatowej. 18. Opracowanie ankiet do Systemu Analiz Samorządowych. 19. Opracowanie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 20. Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2004 rok. Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 1. Utworzenie i prowadzenie Gminnego Centrum Informacji. 2. Powołanie do działania Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. 3. Opracowanie ankiet, zgłoszenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i zdobycie najwyższych nagród w konkursach: - Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom, - Gmina FAIR-PLAY. 4. Opracowanie i złożenie 17 wniosków o pozyskanie środków pomocowych na realizację zadań gminy, z tego: - 6 wniosków uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę (rok 2003 i 2004) zł; - 6 nie uzyskało dofinansowania, - 5 jest w trakcie rozpatrywania. 5. Przygotowanie pełnej dokumentacji do poszerzenia WSSE. 6. Wydanie 45 opinii w sprawie złożonych wniosków o zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. 7. Opracowanie i zgłoszenie 3 projektów do bazy Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów (Budowa Obwodnic: południowa, wschodnia i średnicowa, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Brzegowej, Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami). 8. Współopracowanie programu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 9. Zorganizowanie IX Dzierżoniowskich Prezentacji Zainicjowanie prac oraz podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji obwodnic Dzierżoniowa. 11. Promocja miasta w mediach ponadlokalnych. Zadania niezrealizowane: 1. Nierozstrzygnięty przetarg na wjazdowe tablice informacyjne z powodu niespełnienia warunków przetargu przez oferentów. Straż Miejska 1.Ochrona porządku w miejscach publicznych (szczególnie pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi): - zrealizowano 654 ośmiogodzinne służby patrolowe, w tym 63 wspólnie z policjantami - pouczono 1046 osób, 90 ukarano mandatami, wobec 6 skierowano wniosek do Sądu Grodzkiego - skontrolowano wszystkie podmioty handlowe i gastronomiczne prowadzące sprzedaż alkoholu (dwukrotne kontrole - wiosną i jesienią)

14 2. Kontrola prawidłowego oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji, zabezpieczenia punktów oświetleniowych, reklam umieszczonych bez zezwolenia oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji oraz posesji prywatnych i ich otoczenia: - ogółem odnotowano 120 interwencji - sporządzono 40 protokołów dot. zajęcia pasa drogowego - 37 interwencji wobec sprawców nieuprawnionego plakatowania 3. Nadzór nad właściwym wykonywaniem zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów (szczególnie w zakresie utrzymania czystości) oraz zabezpieczeniem prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno - remontowych: interwencji (większość dotyczyła mini-wysypisk śmieci i odpadów) - interweniowano 42 razy w sprawie podpisania umowy na wywóz śmieci 4. Kontrola, przy współpracy z wyspecjalizowanymi służbami, przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego (dotyczy np. wypalenia traw, zanieczyszczeń rzeki, niszczenia zieleni miejskiej): - łącznie odnotowano ponad 100 zdarzeń - wydano 31 nakazów usunięcia starych aut (tzw. szrotów ), - interweniowano 38 razy w przypadkach spalenia odpadów na otwartej przestrzeni - 64 razy interweniowano w sprawach dot. skoszenia trawników, żywopłotów, krzewów - przeprowadzono kontrole prawidłowej eksploatacji indywidualnych oczyszczalni ścieków (szamb) na obrzeżach miasta 5. Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych i infrastruktury drogowej w zakresie zwiększenia efektywności ich działania (stan nawierzchni dróg i chodników, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej itp.): interwencji 6. Egzekwowanie, w ramach posiadanych kompetencji, przestrzegania przepisów o ruchu drogowym na terenie miasta, a w szczególności: prawidłowego parkowania pojazdów na ulicach i w obrębie osiedli mieszkaniowych: - udzielono 2586 pouczeń wobec kierowców, pieszych i rowerzystów, mandatami ukarano 148 osób, założono 42 blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów interwencji dot. zastawiania, blokowania innych pojazdów i wyjazdów, parkowania na terenach zielonych 7. Informowanie Policji albo odpowiednich służb ratunkowych lub technicznych o awariach urządzeń komunalnych, o przestępstwach i osobach nieprzytomnych lub potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej oraz zabezpieczenia miejsc zdarzeń do czasu przybycia odpowiednich służb: - odnotowano 19 zdarzeń o takim charakterze 8. Nadzorowanie przestrzegania przepisów dot. trzymania zwierząt (zwłaszcza psów) oraz niezbędnych interwencji w tym zakresie: - odnotowano 193 interwencji (w tym 19 pogryzień) zakończonych głównie pouczeniem, ale 20 osób ukarano mandatami karnymi lub wnioskami do Sądu Grodzkiego - wydano 55 zleceń kierujących bezpańskie psy do schroniska AZYL - przeprowadzono 796 rozmów wyjaśniających z właścicielami psów, przekazując kopie stosownej uchwały RM i zobowiązując do zapłacenia podatku oraz zaczipowania 9. Nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia na terenie Dzierżoniowa handlu targowiskowego oraz eliminowanie nieprawidłowości z tym związanych: - strażnicy skontrolowali wszystkie 144 targi w roku, wielokrotnie przy współdziałaniu z pracownikami UM, Sanepidu oraz Policji - udzielono ponad 300 pouczeń, wymierzono blisko 30 mandatów karnych - 42 razy usuwano z ciągów komunikacyjnych osoby nielegalnie tam handlujące 10. Współudział w fizycznym zabezpieczeniu imprez plenerowych organizowanych przez UM lub jego agendy: - zabezpieczono, przy współdziałaniu z Policją i innymi służbami, 31 imprez, których organizatorem był UM lub jego agendy 11. Okresowe kontrole punktów skupu złomu pod kątem ewentualnych nieprawidłowości (5 kontroli w roku) oraz działających w mieście taksówek osobowych 12. Monitorowanie, w razie zagrożenia powodziowego, stanu lustra rz. Piławy 13. Realizacja różnego rodzaju czynności o charakterze porządkowo-administracyjnym na rzecz Urzędu Miejskiego i jego agend: - konwoje wartości pieniężnych działania wyjaśniające asysty Egzekwowanie postanowień innych przepisów prawa lokalnego,

15 METRYKA Liczba odwiedzin : 69 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Katarzyna Droszczak Grażyna Banaś Czas wytworzenia: :03:39 Czas publikacji: :29:04 Data przeniesienia do archiwum : Brak

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2009 r.

Oceny jednostek miejskich za 2009 r. Spis treści I. Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie oceniania jednostek miejskich 3 II. Porównanie ocen jednostek na przestrzeni ostatnich lat. 4 III.

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2005 roku. PRZYCHODY 13 101 000 zł ROZCHODY 3 008 738 zł SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 25 ROK Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 25 roku Budżet gminy miejskiej na 25 rok został uchwalony w wysokości:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA I URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT ORGNÓW SMORZĄDU WOJEWÓDZTW I URZĘDÓW MRSZŁKOWSKICH projekt z dnia 12.11. 2010 Załącznik nr 4 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE WOJEWÓDZTWEM I JEGO REPREZENTCJ

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JRW dla gmin JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki INSTYTUT NLIZ REGIONLNYCH Opracował Kamil Stępień na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo