Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych- uchylonych-12, wskaźnik: 0,12%, 2. Ilość wydanych zarządzeń Burmistrza - 761, 3. Ilość interpelacji i wniosków wniesionych przez Radnych 205. Staże pracy i poziom wykształcenia pracowników UM (łącznie z pracownikami pomocniczymi, bez Straży Miejskiej) porównanie Staż pracy Wykształcenie w latach wyższe średnie zawodowe policealne średnie ogólne zasadnicze zawodowe podstawowe Ponad łącznie Wydział Organizacyjny Zadania z planu poprawy jakości, które zapewniają podnoszenie profesjonalizmu, skuteczności działania Urzędu oraz spełniają oczekiwania klientów: 1.Opracowano instrukcję udostępniania informacji publicznej, 2.Dokumentacja systemu zarządzania jakością została wprowadzona do systemu komputerowego i jest dostępna w sieci w formie elektronicznej, 3.Znowelizowany został regulamin przetargowy, w związku ze zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych, 4.Wprowadzono nowy regulamin organizacyjny urzędu, 5.Wprowadzono nowy regulamin pracy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, 6.Wydano 65 upoważnień Burmistrza do prowadzenia kontroli i podpisywania decyzji, 7.Wydano 97 świadectw pracy i poświadczeń dokumentów, na podstawie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym, 8.Opracowano i nadzorowano realizację planu przetargów na 2003 r - przetargów zaplanowano- 70, zrealizowano 65. Przetargi niezrealizowane: - ewidencja dróg ZK- zadanie przesunięte do realizacji w 2005 roku, - system zarządzania dokumentami i sprawami- OR-I- zadanie do realizacji w 2004 r, - ubezpieczenie ratusza i mienia- przetarg odbędzie się w styczniu 2004, - 2 przetargi na oświetlenie uliczne, konserwacja i eksploatacja- pomyłkowo zgłoszone do planu przetargów, umowy zawarte na trzy lata, umowy wygasają w grudniu 2005r. 9.Pracownicy merytorycznych komórek opracowali 55 kart zadań (spraw), które umieszczone są w BIP z opcją pobrania, 10.Realizowane są zaplanowane remonty wpływające na poprawę przyjazności obiektu, estetykę lub utrzymanie stanu technicznego: naprawa

2 elewacji i wykonanie drenażu wschodniej ściany ratusza, opracowanie koncepcji i rozpoczęcie adaptacji w celu utworzenia Biura Obsługi Klienta, 11.Zorganizowana została Konferencja ISO w trakcie której wręczony został certyfikat jakości na zgodność z normą ISO 9001:2000, dający podstawę do uzyskania przez Urząd nagród: m.in. I miejsce za organizację i funkcjonowanie urzędu, 12.Przeprowadzona została ocena pracowników i badanie satysfakcji wśród pracowników, wnioski zostały wdrożone, 13.Utworzono stanowisko ds. paszportów, 14.Przeprowadzono konkursy na stanowiska: audytora wewnętrznego, inspektora ds. inwestycji, stanowisko ds. paszportów, 15.Pracownicy wydziału uczestniczyli w pracach zespołów ds.: wyboru ławników, statutu gminy, przygotowania urzędu i gminy do członkostwa w UE, aktualizacja strategii gminy, WPI, PAOW, 16.Przeprowadzono referendum unijne, wybory uzupełniające do Senatu. 15. Przeprowadzono szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne pracowników UM: Szkolenia zewnętrzne pracowników UM L.p Tematy szkoleń w 2003 roku Wydział Nazwa Firmy Liczba szkoleń Ilość osób Ja i mój region w Zjednoczonej Europie Kaskadowy BM/BS Fundacja Edukacji Europejskiej 1 2 projekt o charakterze edukacyjnym XXIV Zgromadzenie Ogólne Miast Polskich BM ZMP Poznań I Dolnośląska Konferencja dla wójtów, burmistrzów i BM Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu prezydentów miast Posiedzenie Komisji Małych Miasta BM ZMP Poznań Partnerstwo Publiczno-prywatne w praktyce unijnej BM Jefremienko s.c.-unicipialne usługi doradcze firma doradczo-szkoleniowa Warszawa IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa BM Komenda Województwa Wspólna sprawa-bezpieczna gmina Policji Wrocław IV Jak zmniejszyć dystans dzielący Dolny Śląsk od UE? BM Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Wrocław Samorząd przyjazny inwestorom ZBM Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin Szczecin Źródło pozyskiwania środków finansowych na inwestycje ZBM TEB Consulting sp.z o.o.poznań samorz. 10 Prywatyzacja zarządów budynków mieszkalnych ZBM/ZR Wspólnota Mieszkaniowa 1 2 Szkoła Administracji Samorządowych Warszawa 11 Miasto wspólne dobro i zbiorowy obowiązek ZBM Towarzystwo Urbanistów Polskich Gdańska 12 Szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania ZBM Centrum samorządu Lokalnego problemów alkoholowych Jelenia Góra 13 System analiz samorządowych ZBM ZMP Poznań 14 Narada pełnomocników ds. realizacji gminnych ZBM Urząd Marszałkowski Wrocław programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 15 Forum Sekretarzy SG DCSzS Wrocław 16 Doskonalenie administracji sektora publicznego SG Katedra Zarządzania Jakością i doświadczenia i tendencje Środowiskiem Jelenia Góra 17 W drodze do społeczeństwa informacyjnego SG/OR-I Zarząd Województwa Dolnośląskiego 3 3 Wrocław 18 Finanse samorządu terytorialnego na rok przed UE SK Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce

3 19 Projekt budżetu na rok 2004 SK RIO Wrocław 20 Uchwała budżetowa SK MUNICIPUM Warszawa 21 Nowe rozwiązania wpływające na dochody i wydatki JST SK Instytut Analiz Społecznych i jakie znalazły się w ustawie o dochodach JST Ekonomicznych Warszawa 22 Rozwój bazy sportowej na Dolnym Śląsku SK OsiR Oborniki Śląskie Szkolenie dla nowo powołanych kierowników USC USC Stowarzyszenie Urzędników Stanu 2 2 Cywilnego RP 24 Szkolenie dla kierowników USC USC Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP 25 Szkolenie dla przedstawicieli samorządów województwa BA Dolnośląskie Centrum Informacji dolnośląskiego Europejskiej Wrocław 26 Zasady udzielania pomocy publicznej przez organy BA MALMAR Wrocław samorządu terytorialnego 27 Finansowanie inwestycji i projektów turystycznych ze BA ZMP środków unijnych Poznań 28 Konsultacje projektów ogłoszonych do ISEKP BA Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wrocław 29 Stosowanie przepisów ustawy o wychowaniu w BA/SH Mazowieckie Centrum Edukacji trzeźwości w związku z obliczaniem i pobieraniem opłat za korzystanie z zezwoleń Samorządowej Warszawa 30 Zarządzanie projektami UE BA DCSzS Wrocław 31 Wzmocnienie zdolności zarządzania i koordynacja BA Urząd Marszałkowski Wrocław funduszami strukturalnymi 32 Szkolenie radców prawnych BR Izba Radców Prawnych 33 Audyt wewnętrzny BK Ośr. Szkol. i Doradztwa Gosp. MIEDIATOR Świdnica 34 Podatki i opłaty lokalne ordynacja podatkowa na 2004 rok FB Warmińsko Mazurskie Centrum 1 2 bony paliwowe Edukacji Samorządowej Olsztyn 35 Podatek VAT FB DCSzS Wrocław 36 Rachunkowość w jednostkach budżetowych FB DCSzS Wrocław 37 Płatnik II FB Informacja Społeczna Centrum Edukacji Gospodarczej Warszawa 38 Nowa ordynacja podatkowa FB FRDL CSL Jelenia Góra Obowiązki ubezpieczyciela FB DCSzS Wrocław 40 System ubezpieczeń społecznych w 2003 roku FB POLEXPERT Warszawa 41 Łączne zobowiązania FB Warmińsko Mazurskie Centrum 1 2 pieniężne na rok 2003 Edukacji Samorządowej Olsztyn 42 Kontrole inspekcji i kontrola podatkowa FB Warmińsko Mazurskie Centrum 1 2 Edukacji Samorządowej Olsztyn 43 Zmiany w podatkach lokalnych FB Warmińsko Mazurskie Centrum Edukacji Samorządowej Olsztyn 44 Zabezpieczenie wykonawstwa i egzekucji FB Warmińsko Mazurskie Centrum administracyjnej podatków i opłat lokalnych Edukacji Samorządowej Olsztyn 45 Zarządzanie i finansowanie rewitalizacji podejmowanych w ZR Instytut Rozwoju Mieszkalmnictwa zasobach mieszkaniowych w Europie Środkowej i Wschodniej Kraków 46 Kontrola wewnętrzna w jednostkach oświatowych BS DCSzS Wrocław 47 Dofinansowanie i rozwój jednostek oświatowych BS Alpha sp. z o.o. Centrum Eduklacji i Biznesu Administracji Olsztyn

4 48 Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli BS Szkoła Adm. Samorz. Wrocław 49 Komisje egzaminacyjne BS DCSzS Wrocław 50 Nowe zadania dla dyrektorów szkół BS Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego partner 51 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego OR/PN RESA S.C.Europejskie Centrum 1 3 wg umowy ZP Edukacji dla Biznesu Świdnica 52 Nowelizacja prawa pracy OR Firma Szkoleniowo-Doradcza A.Szywały Świdnica 53 Dostęp do informacji publicznej OR DCSzS Wrocław 54 Analiza satysfakcji i lojalności klienta OR DCSzS Wrocław 55 Jawność i dostęp do informacji publicznych OR DCSzS Wrocław 56 Regionalne systemy egovernmont bramą w drodze do OR-I ComArch Poznań 1 2 społeczeństwa informacyjnego 57 Nowelizacja ustawy o gospodarce OR-I/PN Dośląskie Centrum Rozwoju 1 3 nieruchomościami Lokalnego 58 Ewidencja dróg i mostów OR-I Studio Projekt BSiPDr Wałbrzych Jesienne spotkania z GIS-em OR-I Intergraph Europe Polska W-wa 60 Pierwsze Forum Informatyki w administracj OR-I Centrum Promocji Informatyki Sp. z 1 2 o.o. Warszawa 61 Imprezy masowe i zgromadzenia ZK Centrum Studiów i Analiz Gospodarczych Warszawa 62 Znaczenie ruchu rowerowego w Dreźnie i Wrocławiu ZK Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Wrocław 63 Usuwanie drzew i krzewów ZK FRDL CSL Jelenia Góra 64 Doskonalenia administracji sektora publicznego ZK Kadedra Zarządzania jakością i doświadzcenie i tendencje Środowiskiem AE Jelenia Góra 65 Prawodawstwo ochrony środowiska Polski i UE ZK Europejskie Centrum Proekonomiczne Wrocław 66 Gospodarka odpadami w gminie ZK DolEko Org. Odzysku Wrocław 67 Wykroczenie przeciw środowisku ZK/SM DCSzS Wrocław Usuwanie drzew i krzewów ZK DCSzS Wrocław 69 Ewidencja dróg ZK DCSzS Wrocław 70 Aktualne zagrożenia zjawiskiem bioterroryzmu ZK/OC/SM Powiatowa Stacja Sanitarno 1 3 Epidemiologiczna Dzierżoniów 71 Uwarunkowany projekt rowerowych ścieżek ZK Urząd Miasta Wrocław 72 Aktualny stan przepisów prawa budowlanego ZI Dolnośląska Izba Inż. Budownictwa Wrocław 73 Kosztorysowanie robót budowlanych ZI Wacetob Warszawa 74 Decyzje o warunkach zabudowy ZP Okręgowa Izba Urbanistów 1 2 Wrocław 75 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego na ZP Dolnośląskie centrum Rozwoju własność Lokalnego Wrocław 76 Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów ZP Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 77 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego PN DCSzS Wrocław Zbycie nieruchomości PN DCSzS Wrocław 79 Gospodarowanie nieruchomościami PN DCSzS Wrocław

5 80 Nowe prawo o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym problemy prawne PN Mazowieckie centrum Edukacji Samorządowej Warszawa 81 Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami PN Ośrodek szkolno-rozwojowy Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Chorzów 82 Planistyczne podstawy procesu inwestycyjnego po PN Mazowieckie centrum Edukacji 1 2 utracie mocy obowiązującej planów miejscowych z uwzględnieniem spodziewanych regulacji w nowej ustawie Samorządowej Warszawa 83 Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach wszyscy Łodej Przemysław Kurs językowy wszyscy Centrum Edukacji Atut Kurs BHP dla osób kierujących pracownikami wszyscy MUR Centrum Edukacji Zawodowej 9 Legnica 86 Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu z wszyscy Spółka CIS Sopot 5 klientami 87 Decyzje w sprawach meldunkowych OR/SO DCSzS Wrocław 88 Projekt zaopatrzenia w wodę ZK DCSzS Wrocław RAZEM Szkolenia wewnętrzne pracowników UM L.p Tematy szkoleń w 2003 roku Wydz. prowadzący Liczba szkoleń Ilość osób Biuletyn informacji Publicznej zadanie dla każdego urzędnika wszyscy Informatyk Norma ISO/DIS w zakresie audytów wewnętrznych OR,SG,ZR,FB,USC,BSZK A. Swietlik Ochrona danych osobowych SK,OR Sekretarz Miasta Procedura sporządzania uchwał OR, ZK, ZI, PN, BS, ZR Informatyk 6 22 Bezpieczny Internet Wirusy cała prawda wszyscy Informatyk 6 58 Redagowanie tekstów do BIP typogr. Estetyka edycji tekstu wszyscy Informatyk 8 59 Obsługa aplikacji ORNAK BIP Obsł. BIP Informatyk Udostępnianie informacji publicznej wszyscy OR Razem Wydz. OR prowadzi obsługę przyjmowania skarg i wniosków oraz spraw interwencyjnych przez kierownictwo UM. R e a l i z a c j a s k a r g i w n i o s W 2003 do Urzędu Miasta Dzierżoniowa wpłynęło (bądź zgłoszono do protokołu podczas przyjęć mieszkańców przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza) dwanaście spraw osiem z nich zostało zakwalifikowanych jako skargi, cztery jako wnioski. Skargi dotyczyły: 1.Bezpodstawnego wymeldowania i zameldowania skarga uznana za nieuzasadnioną, 2.Niewłaściwego prowadzenia cmentarza komunalnego - skarga uznana za uzasadnioną w części, 3.Udostępniania informacji publicznej skarga uznana za nieuzasadnioną, 4.Niewłaściwie prowadzonego postępowania administracyjnego przez USC skarga uznana za nieuzasadnioną, 5.Niewłaściwie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności skarga została uznana za nieuzasadnioną, 6.Braku pomocy materialnej ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej - skarga została uznana za nieuzasadnioną, 7.Udziału w remoncie części wspólnych nieruchomości (skarga skierowana za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości) skarga została uznana za nieuzasadnioną, 8.Braku realizacji wyburzenia samowoli budowlanej (za pośrednictwem NSA) skarga uznana za nieuzasadnioną. Wnioski: 1. Wniosek dotyczył zmiany opłaty za wieczyste użytkowanie działki wniosek uznany za nieuzasadniony, 2. Wniosek w/s zapewnienia spokoju i porządku publicznego wokół posesji - wniosek został uznany za uzasadniony, 3. Wniosek w sprawie ujęcia w planie budżetu " 2004 oczyszczania koryta rzeki - wniosek uzasadniony, przekazany komisji budżetowej,

6 4. Wniosek o zastosowanie stawki zerowej za parkowanie samochodów, których właściciele posiadają lokale użytkowe w Rynku - wniosek uznany za nieuzasadniony. We wszystkich sprawach przeprowadzono postępowania wyjaśniające. Pisma będące odpowiedzią na skargi i wnioski wraz z uzasadnieniami skierowano do skarżących w terminie zgodnym z kpa. Sprawy interwencyjne kierowane do Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta W 2003 zarejestrowano 872 sprawy interwencyjne, skierowane do Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta. W 35 przypadkach sprawy interwencyjne skierowano listownie, pozostałe (837) zostały zgłoszone w trakcie przyjmowania Mieszkańców przez Burmistrza, Zastępców Burmistrza Miasta i Sekretarza Miasta. Burmistrz Miasta przyjął 2003r. 734 sprawy. Zastępcy Burmistrza - 91 spraw, Sekretarz Miasta 12 spraw. Tematyka spraw interwencyjnych nie zmienia się dominują problemy mieszkaniowe, braku pracy, remontów starej substancji komunalnej i pomocy materialnej. W sprawie uzyskania zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w 2003 zgłosiły się do Burmistrza 223 osoby. We wszystkich sprawach zgłoszonych przez Mieszkańców prowadzone było postępowanie wyjaśniające. Interesanci otrzymali odpowiedzi w terminach zgodnych z kpa. B i u r o O b s ł u g i K l i e n t a 1. Rozliczenie przesyłek kierowanych do i z Urzędu Miasta Listy kierowane za pośrednictwem doręczycieli UM: - listy zwykłe 7653 szt., - listy polecone 1036 szt., - listy za potwierdzeniem odbioru szt. Łącznie doręczyciele przekazali adresatom miejscowym przesyłek Wynik finansowy doręczeń miejscowych w 2003 (opłaty które UM musiałby ponieść, gdyby przesyłki miejscowe przekazywane były za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. w przypadku, gdyby każda z przesyłek była taryfowana najtaniej (najniższa gramatura): ,30zł. Pełny koszt zatrudnienie doręczycieli UM w 2003 (koszty zatrudnienia, umundurowania i posiłków regeneracyjnych) wyniosły ,16 (oszczędności: ponad , Listy przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.: - listy zwykłe 3231 szt., - listy polecone 3949 szt., - listy za potwierdzeniem odbioru 5558 szt., - listy zagraniczne 151 szt. Łącznie szt. W 2003r. za przesyłki zamiejscowe UM zapłacił: 45227,30 zł, 2. W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2003 w ewidencji komputerowej Urzędu zarejestrowano pisma do Urzędu Miasta. W systemie nie rejestruje się przyjmowanych ofert. Przesyłki do USC rejestrowane są ręcznie w 2003 do dzierżoniowskiego USC wpłynęły 1842 przesyłki. 3. W 2003 sprzedano znaki opłaty skarbowej na kwotę 43730,00 zł. 4. Przyjęto, skierowano do właściwych merytorycznie komórek i udzielono odpowiedzi na łącznie i. 5. Przyjęto i zrealizowano 52 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W dwóch przypadkach decyzją Burmistrza odmówiono udzielenia informacji. 6. Wydano druki biletów opłaty targowej dla zarządcy targowiska na kwotę ,00 zł, do 31 grudnia 2003 rozliczono ,00 zł. 7. Przeprowadzono cykliczne badanie spraw kierowanych do i z Urzędu. 8. Przeprowadzono badanie: Analiza satysfakcji klienta wewnętrznego UM, Referat Spraw Obywatelskich Rejestracja: - W trakcie 2003r.:przybyło do Dzierżoniowa 645 osób, - ubyło 834 osoby, Ilość mieszkańców na , Ilość mieszkańców na , - Zameldowania na pobyt stały w obrębie miasta 861, - Zameldowanie na pobyt czasowy 398, - Akty małżeństwa 327, - Rozwody 121, - Wymeldowania z pobytu stałego 494,

7 - Zgony 335, - Zameldowania z innego terenu 359, - Urodzenia 294 (149 dziewczynek i 145 chłopców). - Zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy 36, - Zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców 61, - Wydano poświadczeń na żądanie strony 180, - Wydano dowody osobiste Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 1. Wpisy (bądź zmiany wpisu) do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenia 2. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej decyzji 3. Wypisy z ewidencji działalności gospodarczej Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych decyzji 5. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką decyzji 7. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową - 25 decyzji Archiwum UM 1. Opracowano nową instrukcję archiwalną. 2. Udostępniono do wglądu wydziałom Urzędu 480 kpl. dokumentów. 3. Zwiększono powierzchnię przechowywania dokumentacji o 27 mb. 4. Przyjęto do archiwum dokumentację: a) Przedszkola Publicznego Nr 3-4,50 mb b) Przedszkola Publicznego Nr 4-3,60 mb c) Przedszkola Publicznego Nr 5-4,40 mb d) Przedszkola Publicznego Nr 6-4,20 mb e) Wydziału Inwestycji- 3,50 mb f) Wydziału Finansowo-Budżetowego-2,00 mb g) Wydziału Infrastruktury Społecznej-1,50 mb h) Wydziału Inżynierii Miejskiej 1,60 mb i) Wydziału Organizacyjnego 2,5 mb j) Wydziału Spraw Obywatelskich 0,40 mb k) Stanowisko ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1,50 mb l) Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej 0,90 mb Ogółem przyjęto do archiwum 30,20 mb dokumentacji 5. Przekazano dokumentację na makulaturę i zniszczono 2000 kg dokumentów. Zespół ds. Informatyzacji UM Specyfika komórki polegająca na świadczeniu usług informatycznych na rzecz pozostałych komórek organizacyjnych urzędu powoduje podział zadań na następujące grupy: 1. współudział w projektach i programach realizowanych w urzędzie, 2. przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu informatyki, 3. obsługa techniczna i organizacyjna z zakresu informatyki. W ramach analizy potrzeb i wdrażania nowych aplikacji wspierających pracę urzędu zrealizowano wdrożenia systemów: 1. System projektowania i publikacji prawa lokalnego wspomagający przesyłanie projektów i publikowanie w sieci lokalnej urzędu aktów własnych gminy. 2. Biuletyn Informacji Publicznej OrnakBIP, biuletyn jest redagowany przez wszystkich pracowników merytorycznych urzędu, co sprawia że zakres informacji jest na dobrym poziomie. 3. System obsługi bankowej przez siec Internet MINIBANK24. Koordynator zespołu współuczestniczył w projektach i programach następujących zespołów: 1. Zespół ds. integracji z Unią Europejską, 2. Zespół ds. organizacji konferencji pt. System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie po audycie odnowienia.

8 3. Zespół ds. opracowania WPI. 4. Zespół biorący udział w szkoleniu programu PAOW zarządzanie projektami. W ramach tego szkolenia został przygotowany projekt pt. InfoUrząd - obsługa informatyczna wybranych procesów funkcjonowania gminy miejskiej Dzierżoniów, który został zaprezentowany na podsumowaniu szkolenia Komponentu B-3 z zakresu zarządzania projektami programu PAOW. Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie obejmuje swoim zasięgiem teren gminy miejskiej i wiejskiej Dzierżoniów. Rejestruje zdarzenia, które mają miejsce na terenie tych gmin, z zakresu stanu cywilnego osób. Zdarzenia zarejestrowane w 2003 roku - Wnioski o wydanie odpisu aktu Ilość sporządzonych aktów : Urodzenia Małżeństwa Zgonu Ilość przyjętych oświadczeń woli Ilość wydanych decyzji Ilość wydanych zaświadczeń Razem : 5740/osób/ - Ilość załatwionej korespondencji krajowej Konsularnej Ilość wpisanych wyroków sądowych Ilość zorganizowanych uroczystości jubileuszowych Ilość informacji o zmianach w stanie cywilym osób Wykaz porównawczy zdarzeń zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie w latach Sporządzono aktów - urodzenia małżeństwa w tym konkordatowe cywilne zagraniczne zgonu Wyd. zaświadcz. o zdoln. prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Wpisano wyroków o rozwodzie o separacji Przyjęto oświadczeń o uznaniu dziecka przez ojca Wydział Inżynierii Miejskiej I. Usługi komunalne: Realizacja, koordynacja i nadzór w zakresie funkcjonowania usług komunalnych: komunikacja miejska, oczyszczanie miasta, utrzymanie dróg gminnych (remonty cząstkowe i oznakowanie), oświetlenie ulic i placów, utrzymanie zieleni miejskiej, czyszczenie kanalizacji deszczowej, obsługa parkingów płatnych, sygnalizacja uliczna,

9 administracja cmentarza komunalnego, konserwacja rowów melioracyjnych, inne (oznakowanie psów, utrzymanie fontanny, zegara na wieży ratuszowej itp.) nadzór i koordynacja nad działalnością w zakresie zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, wodę oraz odprowadzanie ścieków; II. Decyzje administracyjne: 1.Wydano łącznie 327 decyzji administracyjnych, 20 postanowień oraz 3 zezwolenia z upoważnienia Burmistrza w następujących sprawach: zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w tym na reklamy, pawilony handlowe, roboty w pasie drogowym itp., zezwolenia na organizację imprez masowych, zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za niebezpieczną, zezwolenie na usunięcie drzewa, zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, zezwolenia na organizowanie procesji na drogach gminnych, opinie w formie postanowień na gospodarkę odpadami innymi niż komunalne, transport i gromadzenie tych odpadów, Od wydanych decyzji strony złożyły 5 odwołań do SKO, żadna z decyzji nie została uchylona. III. Ochrona środowiska 1.Organizacja XII Miejskiej Olimpiady Ekologicznej, 2.Organizacja międzyszkolnego konkursu pn. Zbieramy makulaturę w szkole 3.Organizacja akcji Sprzątanie Świata 4.Pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 5.Organizacja konkursu Zbieramy zużyte baterie 6.Spotkania z uczniami dzierżoniowskich szkół i przedszkolakami dotyczące ochrony środowiska w Dzierżoniowie, 7.Koordynacja akcji deratyzacji, 8.Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na następujących terenach: Cmentarz Ewangelicko-Augsburski teren przy ul. Cichej (wylęgarnia) przy ul. Szpitalnej przy ul. Kolejowej (wzdłuż placu manewrowego komunikacji miejskiej) przy ul. Strumykowej (teren muzeum kolei, oraz za OSiR-em) 9.Realizacja działań w zakresie tworzenia nowego Programu Ochrony Środowiska, 10.Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych, IV. W zakresie gospodarowania mieniem, środkami specjalnymi i programami: 1.Koordynacja działań i gospodarowanie środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2.Realizacja przychodów i wydatków środka specjalnego pn. Drogi gminne Przychody ,86 zł Wydatki ,84 zł Stan konta na koniec 2003 roku ,91 zł. Wystąpiono o środki na pokrycie kosztów oświetlenia na drogach innych niż gminne na łączna kwotę ,07 zł. z czego do budżetu wpłynęły środki w wysokości 220 tys. zł. Uruchomiono oświetlenie traktu pieszego od ul. Piastowskiej do Szarych Szeregów (wzdłuż ogrodzenia DFK), oraz innych miejsc w sumie zainstalowano 21 punktów świetlnych, Zainicjowanie akcji i udział w grupie roboczej przekazywania terenów przydomowych wspólnotom mieszkaniowym, Udział dwóch osób w grupie opracowującej WPI V. Współpraca z innymi jednostkami: 17.Zainicjowanie oraz przedstawienie propozycji rozwiązania problemu wyjazdu z Intermarche, 18.Współpraca z DZDW oraz ZDP w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych, 19.Współpraca z RZGW w zakresie oczyszczania koryta rzeki Piławy (oczyszczono 790 mb koryta rzeki) 20.Koordynacja spraw związanych z uczestnictwem miasta w Związku Gmin ZGPD-7,

10 21.Koordynacja spraw i reprezentowanie miasta w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć Energie-Cites,złożenie wniosku aplikacyjnego do projektu Schoo-Be-Do i organizacja konferencji połączonej z warsztatami, 22.Koordynacja spraw dotyczących akcesji gminy do Związku Gmin Zlewni Rzeki Bystrzyca, Referat Spraw Lokalowych i Rewitalizacji - Opracowano program rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście obejmujący plan remontów, rozbiórek i budowy nowych nieruchomości. - Przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie polityki czynszowej. - Rozpoczęto działania zmierzające do unormowania stanu terenowo-prawnego wspólnot mieszkaniowych. - Przygotowano propozycję budowy domów komunalnych w 2004 r. - Realizowano program małych ulepszeń - efektem są wykonane nowe elewacje budynków, w kilku przypadkach łącznie z przeprowadzonymi remontami dachów. Odnowiono elewacje 22 budynków, w tym 10 w centrum miasta. - Dzięki zrealizowanemu programowi kwiaty w mieście ukwiecone były ulice: Świdnicka, Wrocławska, Ząbkowicka i Krasickiego (w obrębie ścisłego Centrum). Zadania dotyczące Zarządu Budynków Mieszkalnych: - Zgodnie z planem remontów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, w 2003r. przeznaczono na remonty zł. Wykonane zostały zaplanowane remonty, na przeprowadzenie których wspólnoty mieszkaniowe posiadały środki finansowe na funduszu remontowym oraz zrealizowano zaplanowane remonty budynków komunalnych. Zadania dotyczące Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego: - w listopadzie 2003 r. oddano do użytku budynek z 44 lokalami mieszkalnymi. Budynek został wybudowany ze środków pochodzących z kredytu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz w części ze środków własnych. Wszystkie lokale zostały zasiedlone. - złożono trzy wnioski kredytowe na budowę trzech kolejnych domów. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Sprzedaż mienia komunalnego Sprzedaż lokali mieszkalnych Plan wykonanie zł zł Sprzedaż została wstrzymana od marca 2003 roku z powodu konieczności dokonania zapisu w uchwale RM dotyczącego kaucji mieszkaniowych. Rada Miejska podjęła uchwałę 28 kwietnia Uchwała weszła w życie 24 czerwca Sprzedaż lokali użytkowych Plan wykonanie 2 lokale 5 lokali za kwotę ,00 Sprzedaż działek budowlanych Plan wykonanie (korekta) 11 działek wpłata w styczniu 2004 Sprzedaż działek przyległych Plan wykonanie działki za kwotę Zestawienie ilości przetargów przeprowadzonych na sprzedaż n/w nieruchomości : - Brzegowa przetargów - Brzegowa przetargów - Sienkiewicza przetargów + kolejny 28 stycznia Wrocławska 31 9 przetargów + kolejny 21 stycznia Mickiewicza 16 2 przetargi - Piłsudskiego 8 3 przetargi Łącznie 63 przetargi - Rozpoczęto proces wykupu działek położonych na terenie WSSE. Został podpisany 1 akt notarialny zgodnie z umową przedwstępną, pozostałe zostaną podpisane do końca stycznia br. - Uzgodnione zostały warunki przejęcia na bardzo korzystnych warunkach od Dyrekcji Ogrodów Działkowych terenu przy ulicy Wrocławskiej (pomiędzy ul. Piaskową a cmentarzem) teren po przejęciu będzie atrakcyjną ofertą inwestycyjną.

11 - Zostało podpisane porozumienie międzygminne w sprawie obwodnic. Wydano 937 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (brak odwołań) - Zaktualizowano 507 działek z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (5 odwołań podtrzymanych w mocy) - Wydano 52 decyzje podziałowe (brak odwołań) Po uzyskaniu licencji zawodowej w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami naczelnik jako przedstawiciel Urzędu Miasta - został przyjęty w poczet członków Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami w Warszawie oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON we Wrocławiu. Referat Architektury 1. Podjęte zostały prace nad sporządzeniem planu miejscowego dla obszaru osiedli: Złotego i Tęczowego 2. Rada Miejska Dzierżoniowa uchwaliła trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 1. teren położony przy ul. Świdnickiej, od stacji paliw do mleczarni (ok. 22ha), 2. teren położony przy ul. Wrocławskiej, za cmentarzem do granic miasta (ok. 30ha), 3. teren położony pomiędzy ul. Cichą a projektowanym łącznikiem ul. Cichej i Wojska Polskiego (ok. 40ha) oraz podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu dla części obszary byłych ZR DIORA. Wydział Inwestycji Zaplanowane w budżecie na 2003 inwestycje wykonano w 100%. Zrealizowano 24 zadania inwestycyjne na kwotę blisko zł. W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych wykonano: 1) nawierzchni drogowej i chodników m 2) kanalizacji deszczowej i drenażowej mb. 3) kanalizacji sanitarnej 35 mb. 4) punktów świetlnych 15 szt. 5) powierzchni użytkowej w obiektach użyteczności publicznej 1 052,15 m 6) wymianę pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji na pow. 580 m 2 7) zamontowano dwa dźwigi osobowe w obiektach użyteczności publicznej. Wśród zadań inwestycyjnych były dwa zadania, Złotego w realizacji których gmina miała swój udział finansowy. Należy do nich: Budowa drogi Bielawa Dzierżoniów oraz budownictwo mieszkaniowe w ramach DTBS-u. Zrealizowano 3 zadania z udziałem środków zewnętrznych: 1) Modernizacja ul.miodowej i ul.przedmieście dofinansowanie z WNOŚ i GW 2) Modernizacja nawierzchni ul.asnyka wraz z odwodnieniem - dofinansowanie z WNOŚ i GW 3) Budowa oświetlenia ulicznego na ul.złotej refundacja całości kosztów przez Wojewodę Dolnośląskiego Rozpoczęto realizację czwartej inwestycji z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Edukacji Narodowej p.n. OSiR zespół boisk piłkarskich. Przyznane środki zewnętrzne na rok 2003 zostały rozliczone. Instytucje przekazujące nam środki, rozliczenia przyjęły bez zastrzeżeń. 1) Zakończono modernizację ul.miodowej z ulicami przyległymi w zakresie nawierzchni drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Tym samym została zakończona realizacja projektu wykonanego w roku ) Zakończono modernizację ul.asnyka. Ulica wyposażona jest w nową sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz uzyskała nową nawierzchnię drogową. 3) Przekazano do użytku III kondygnację budynku nr 8 w Szkole Gimnazjalnej dla potrzeb filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. 4) Wykonano modernizację pomieszczeń dla potrzeb Gminnego Centrum Informacji 5) Odbudowano basztę w ciągu murów obronnych na wysokości ul.przedmieście 6) Rozpoczęto remont pomieszczeń Ratusza i biblioteki 7) Rozpoczęto realizację zespołu boisk sportowych na terenie OsiR-u Przygotowano projekty budowlane między innymi dla: 1) modernizacji ul.rzeźniczej na odcinku od ul.piłsudskiego do ul.świdnickiej 2) modernizacji klatki schodowej w Centrum Biznesu 3) remontu pomieszczeń Ratusza i biblioteki Praca nad tworzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego należała do bardzo ważnych elementów pracy Wydziału a uchwalenie przez Radę Miejską tego dokumentu istotnym wydarzeniem. Wydział Finansowo Budżetowy Wykonano: 1. Budżet opracowania: a) uchwały budżetowej, 2 2

12 b) układu wykonawczego c).harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych d) nadzór nad realizacją Budżetu 2.Rejestracja danych o realizacji dochodów i wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz na kontach księgowych, zgodnie z opracowanym i przyjętym zakładowym planem kont a).prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej Urzędu (ok pozycji w księgach) b) prowadzenie rachunkowości organu finansowego Miasta (ok pozycji w księgach) c) windykacja należności majątkowych Budżetu Miasta d) prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych (tj. ewidencję pozycji) e) prowadzenie rachunkowości gminnych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych f) obsługa finansowa programów współfinansowanych przez źródła zewnętrzne 3.Prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, w których głównym zobowiązaniem jest podatek od nieruchomości, a który obejmuje podmiotów fizycznych i 146 osób prawnych. 4.Prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody podatkowe Budżetu wydano 6 postanowień. 5.Prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Miasta w zamian za zaległości podatkowe przedmiotem rozpatrywania w 2003 roku były 3 wnioski. 6.Korekty Budżetu Miasta 2003 a) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej wprowadzających zmiany Budżetu lub w Budżecie Miasta (6), b) przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza wprowadzających zmiany Budżetu lub w Budżecie Miasta (10) i rozdysponowania rezerwy (2) 7.Sporządzanie zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej Miasta oraz bilansów a) bilanse b) kwartalne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP, Rb-30, Rb-32, Rb-33, Rb-50, Rb-27ZZ c) kwartalne sprawozdania opisowe z wykonania Budżetu Miasta d) kwartalne i roczne sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców e) kwartalne z zaległości przedsiębiorców f) miesięczne z wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych przez rolników g) sporządzanie wniosków o przyznanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień h) kwartalne informacje do Izby Rolniczej o realizacji dochodów z podatku rolnego. 8.Inne działania a)wprowadzenie systemu Minibank b)współpraca z innymi Wydziałami UM przy różnych opracowaniach (analizy zdolności kredytowej, WPI). Wydział Infrastruktury Społecznej Zadania w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu: 1. Realizacja miejskiego programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa m.in.: a) dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego oraz aktywnego wypoczynku po lekcjach ,65 zł b) dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych ,43 zł, c) dofinansowanie nauki pływania ,50 zł, d) nagrody dla najzdolniejszych uczniów 400,00 zł, e) dofinansowanie klas/grup integracyjnych 6998,00 zł. 2. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu prywatyzacji czterech dzierżoniowskich przedszkoli publicznych (nr 3, 4, 5, 6), które od 1 września 2003 r. funkcjonują jako przedszkola niepubliczne. 3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu ofert na dzierżawę pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sikorskiego 2, w celu prowadzenia od 1 września 2003 r. niepublicznej szkoły (liceum ogólnokształcącego) o uprawnieniach szkoły publicznej. 4. Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch konkursów na stanowisko dyrektora szkoły (SP Nr 5 i 7). 1. Opracowanie informacji o pracy placówek oświatowych za rok szkolny 2002/ Przygotowanie i przeprowadzenie reorganizacji Izby Regionalnej i włączenie jej w strukturę DOK-u. 3. Opracowanie wniosku do konkursu Bezpieczna Gmina. 4. Opracowanie wniosków do MENiS-u o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 5. Opracowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i obsługa 43 organizacji, które otrzymały dotacje z budżetu gminy.

13 6. Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta i współorganizacja: Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Aktorskiej, IV Sesji Parlamentu Dzieci i Młodzieży oraz akcji prowadzonych na rzecz dzieci z Domu Dziecka I ty możesz zostać sponsorem... (z okazji Dnia Dziecka), Gwiazdkowy prezent. 7. Współorganizacja imprez miejskich m.in.: - XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, - Jarmark Św. Jerzego, - XXVI Dni Dzierżoniowa, - 3 Jarmark Pszczelarski Miodobranie 2003, - Sowiogórski Festiwal Techniki FOMT, - święta państwowe, - powitanie Nowego Roku. 8. Zorganizowanie badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn. 9. Koordynacja pracy Okrągłego Stołu ds. Młodzieży. 10. Współopracowanie koncepcji funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 11. Opracowanie wniosku o dotacje na uruchomienie Dziennego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 12. Opracowanie i zaprezentowanie analizy efektywności obowiązującej sieci szkół a prognozy demograficzne. 13. Koordynacja przygotowań szkół do udziału w IV Prezentacjach Placówek Oświatowych w Piławie Górnej. 14. Przygotowanie i przeprowadzenie 10 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. 15. Współopracowanie projektu InfoUrząd obsługa informatyczna wybranych procesów funkcjonowania gminy miejskiej Dzierżoniów. 16. Współopracowanie Planu przygotowania Urzędu Miasta i Gminy Miejskiej Dzierżoniów do członkostwa w Unii Europejskiej. 17. Współorganizacja dwóch sesji tematycznych Rady Miejskiej dot. problemów osób niepełnosprawnych i sesji oświatowej. 18. Opracowanie ankiet do Systemu Analiz Samorządowych. 19. Opracowanie i realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 20. Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2004 rok. Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 1. Utworzenie i prowadzenie Gminnego Centrum Informacji. 2. Powołanie do działania Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. 3. Opracowanie ankiet, zgłoszenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i zdobycie najwyższych nagród w konkursach: - Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom, - Gmina FAIR-PLAY. 4. Opracowanie i złożenie 17 wniosków o pozyskanie środków pomocowych na realizację zadań gminy, z tego: - 6 wniosków uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę (rok 2003 i 2004) zł; - 6 nie uzyskało dofinansowania, - 5 jest w trakcie rozpatrywania. 5. Przygotowanie pełnej dokumentacji do poszerzenia WSSE. 6. Wydanie 45 opinii w sprawie złożonych wniosków o zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. 7. Opracowanie i zgłoszenie 3 projektów do bazy Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów (Budowa Obwodnic: południowa, wschodnia i średnicowa, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na ul. Brzegowej, Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami). 8. Współopracowanie programu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 9. Zorganizowanie IX Dzierżoniowskich Prezentacji Zainicjowanie prac oraz podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji obwodnic Dzierżoniowa. 11. Promocja miasta w mediach ponadlokalnych. Zadania niezrealizowane: 1. Nierozstrzygnięty przetarg na wjazdowe tablice informacyjne z powodu niespełnienia warunków przetargu przez oferentów. Straż Miejska 1.Ochrona porządku w miejscach publicznych (szczególnie pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi): - zrealizowano 654 ośmiogodzinne służby patrolowe, w tym 63 wspólnie z policjantami - pouczono 1046 osób, 90 ukarano mandatami, wobec 6 skierowano wniosek do Sądu Grodzkiego - skontrolowano wszystkie podmioty handlowe i gastronomiczne prowadzące sprzedaż alkoholu (dwukrotne kontrole - wiosną i jesienią)

14 2. Kontrola prawidłowego oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji, zabezpieczenia punktów oświetleniowych, reklam umieszczonych bez zezwolenia oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji oraz posesji prywatnych i ich otoczenia: - ogółem odnotowano 120 interwencji - sporządzono 40 protokołów dot. zajęcia pasa drogowego - 37 interwencji wobec sprawców nieuprawnionego plakatowania 3. Nadzór nad właściwym wykonywaniem zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów (szczególnie w zakresie utrzymania czystości) oraz zabezpieczeniem prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno - remontowych: interwencji (większość dotyczyła mini-wysypisk śmieci i odpadów) - interweniowano 42 razy w sprawie podpisania umowy na wywóz śmieci 4. Kontrola, przy współpracy z wyspecjalizowanymi służbami, przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska naturalnego (dotyczy np. wypalenia traw, zanieczyszczeń rzeki, niszczenia zieleni miejskiej): - łącznie odnotowano ponad 100 zdarzeń - wydano 31 nakazów usunięcia starych aut (tzw. szrotów ), - interweniowano 38 razy w przypadkach spalenia odpadów na otwartej przestrzeni - 64 razy interweniowano w sprawach dot. skoszenia trawników, żywopłotów, krzewów - przeprowadzono kontrole prawidłowej eksploatacji indywidualnych oczyszczalni ścieków (szamb) na obrzeżach miasta 5. Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych i infrastruktury drogowej w zakresie zwiększenia efektywności ich działania (stan nawierzchni dróg i chodników, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej itp.): interwencji 6. Egzekwowanie, w ramach posiadanych kompetencji, przestrzegania przepisów o ruchu drogowym na terenie miasta, a w szczególności: prawidłowego parkowania pojazdów na ulicach i w obrębie osiedli mieszkaniowych: - udzielono 2586 pouczeń wobec kierowców, pieszych i rowerzystów, mandatami ukarano 148 osób, założono 42 blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów interwencji dot. zastawiania, blokowania innych pojazdów i wyjazdów, parkowania na terenach zielonych 7. Informowanie Policji albo odpowiednich służb ratunkowych lub technicznych o awariach urządzeń komunalnych, o przestępstwach i osobach nieprzytomnych lub potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej oraz zabezpieczenia miejsc zdarzeń do czasu przybycia odpowiednich służb: - odnotowano 19 zdarzeń o takim charakterze 8. Nadzorowanie przestrzegania przepisów dot. trzymania zwierząt (zwłaszcza psów) oraz niezbędnych interwencji w tym zakresie: - odnotowano 193 interwencji (w tym 19 pogryzień) zakończonych głównie pouczeniem, ale 20 osób ukarano mandatami karnymi lub wnioskami do Sądu Grodzkiego - wydano 55 zleceń kierujących bezpańskie psy do schroniska AZYL - przeprowadzono 796 rozmów wyjaśniających z właścicielami psów, przekazując kopie stosownej uchwały RM i zobowiązując do zapłacenia podatku oraz zaczipowania 9. Nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia na terenie Dzierżoniowa handlu targowiskowego oraz eliminowanie nieprawidłowości z tym związanych: - strażnicy skontrolowali wszystkie 144 targi w roku, wielokrotnie przy współdziałaniu z pracownikami UM, Sanepidu oraz Policji - udzielono ponad 300 pouczeń, wymierzono blisko 30 mandatów karnych - 42 razy usuwano z ciągów komunikacyjnych osoby nielegalnie tam handlujące 10. Współudział w fizycznym zabezpieczeniu imprez plenerowych organizowanych przez UM lub jego agendy: - zabezpieczono, przy współdziałaniu z Policją i innymi służbami, 31 imprez, których organizatorem był UM lub jego agendy 11. Okresowe kontrole punktów skupu złomu pod kątem ewentualnych nieprawidłowości (5 kontroli w roku) oraz działających w mieście taksówek osobowych 12. Monitorowanie, w razie zagrożenia powodziowego, stanu lustra rz. Piławy 13. Realizacja różnego rodzaju czynności o charakterze porządkowo-administracyjnym na rzecz Urzędu Miejskiego i jego agend: - konwoje wartości pieniężnych działania wyjaśniające asysty Egzekwowanie postanowień innych przepisów prawa lokalnego,

15 METRYKA Liczba odwiedzin : 69 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie Katarzyna Droszczak Grażyna Banaś Czas wytworzenia: :03:39 Czas publikacji: :29:04 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo Uchwała Nr III / 16 / 2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 3 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 3 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej. 1.Ogólne założenia

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok Legionowo, dnia 24 stycznia 2007 roku Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok 1.Zwiększono dochody budżetu z tytułu:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Wyświetl wg : wydziałów przypadków najczęściej wyświetlane alfabetycznie Karty informacyjne - wg przypadków życiowych Architektura i Budownictwo Miejski Konserwator Zabytków Pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/267/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Ro zd zi ał I Postanow ienia ogólne 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na przebudowę ul. Łąkowej w Polanicy- Zdroju w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 rok I. Dochody budżetu gminy Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego 12.01.2015r., Szczecin MW Consulting, Pl. Batorego 3/214, 70-207 Szczecin Numer z rejestru instytucji szkoleniowych: 2.32/00022/2010 Tel.: + 48 791

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/593/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Wstęp Zgodnie z ustawą z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 465/11/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17.11.2016 r. Załącznik nr 3 DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w I półroczu 2015 roku

Informacja dotycząca skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w I półroczu 2015 roku Informacja dotycząca skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w I półroczu 2015 roku I. INFORMACJE OGÓLNE. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok I. Dochody budżetu gminy Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok Plan dochodów budżetowych Gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo