WIEDZA O SZTUCE. Wykładowca: prof. ASP dr hab. Anna Lewicka-Morawska. poniedziałek, godz , sala 211

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEDZA O SZTUCE. Wykładowca: prof. ASP dr hab. Anna Lewicka-Morawska. poniedziałek, godz. 16.00-18.00, sala 211"

Transkrypt

1 WIEDZA O SZTUCE Wykładowca: prof. ASP dr hab. Anna Lewicka-Morawska poniedziałek, godz , sala 211 W bieżącym roku akademickim będę prowadziła wykłady z historii i teorii sztuki od poł. XVII do końca XIX wieku. Przedstawię panoramę przemian w kulturze artystycznej i dzieła najważniejszych artystów działających w Europie w tym czasie. Zarysowane zostaną także dzieje polskiej sztuki od czasów Jana III Sobieskiego po Młodą Polskę, przy uwzględnieniu jej swoistości i specyficznych cech. Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu i są profilowane ze względu na grupy wydziałowe. Zajęcia poniedziałkowe będą poświęcone w większym stopniu sprawom czysto artystycznym i problemom malarstwa, grafiki i rzeźby. W wykładach środowych nacisk zostanie położony przede wszystkim na problemy przemian w kulturze i społecznym funkcjonowaniu sztuki, a także zagadnienia związane z architekturą i rzemiosłem artystycznym. Zaliczenie semestru zimowego (zal., bez stopnia) odbędzie się na podstawie pracy pisemnej (11 i 13 stycznia 2010) sprawdzian na wykładzie, możliwość korzystania z własnych notatek albo w sesji przedmiotów teoretycznych (2 lutego 2010). Zaliczenie semestru letniego odbędzie się na podstawie pracy pisemnej przygotowanej w domu. Egzamin, z całości materiału, przewidywany jest w sesji przedmiotów teoretycznych w początkach czerwca. Ocena końcowa z egzaminu uwzględnia dobre wyniki uzyskane w sesji zimowej. Studenci powinni wykazać się znajomością i rozumieniem problemów kultury artystycznej i historii sztuki od II poł. XVII do XX stulecia zdobytą na wykładach i wspartą wybranym podręcznikiem. Osoby, które zadeklarują chęć samodzielnej nauki i nie będą uczestniczyły w wykładach, proszone są o indywidualne ustalenie ze mną listy lektur

2 pozwalających na zaliczenie przedmiotu. Pozostali studenci III roku regularnie uczestniczą w wykładach. UWAGA! Uprzejmie proszę o nie robienie zdjęć w czasie wykładu i zdanie się na własne szkice i notatki. W trakcie wykładu podaje lektury i ewentualne odniesienia do stron w Internecie. Zapraszam na konsultacje w poniedziałki w godzinach dyżuru ( ) lub warunkowo we wtorki ( , w tym dniu po uprzednim zapisaniu się przed lub po wykładzie, zapisaniu telefonicznym bądź mail Katedry. RAMOWY PROGRAM WYKŁADÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2009/ Tradycje klasyczne w sztuce XVII wieku. Rola malarstwa Nicolasa Poussina i sztuki czasów Ludwika XIV w kulturze artystycznej Europy. 2.Sztuka u progu XVIII stulecia. Nowe kraje na mapie artystycznej Europy Anglia i Rosja. Późny barok na terenie Europy Środkowo/Wschodniej. Początki pluralizmu estetycznego w architekturze. 3.Rokoko ornament, styl, postawa? 4.Sztuka polska II poł. XVII wieku. Problem sarmatyzmu. Mecenat artystyczny Jana III Sobieskiego. 5.Sztuka polska czasów saskich. Zwiedzanie kościołów przy Krakowskim Przedmieściu. 6.Między fantazją a obiektywną prawdą główne problemy ikonograficzne i przemiany formalne w malarstwie I połowy XVIII wieku. Wenecja Paryż Londyn. Sztuka akademicka w XVIII. 7.Różne oblicza fascynacji antykiem po połowie wieku. Plastyka wobec oświeceniowych wyzwań. Początki krytyki artystycznej i naukowej historii sztuki. Grafika od Williama Hogartha do Daniela Chodowieckiego. 8. Między cechem a dworem. Status i pozycja społeczna artysty w Europie około poł. XVIII wieku. 9.Czym był klasycyzm w sztuce XVIII wieku? Sztuka a rewolucja. David i jego uczniowie.

3 10.Oświecenie romantyczne. Sztuka czasów napoleońskich. 11.Sztuka polska czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. 13.Przemiany w polskiej kulturze artystycznej po 1795 roku. Twórcy i ich dzieła. 14.Goya zjawisko między rokokiem a nowoczesnością. Koniecznym dopełnieniem wykładów jest podręcznik, którym mogą być Dzieje sztuki w zarysie, t. II i III opr. Ks. Piwocki i M. Porębski albo Sztuka Świata, t. VII i VIII, praca zbiorowa, Warszawa 1994 i dla sztuki polskiej T. Chrzanowski, Dzieje sztuki w Polsce. Od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998 Lektury uzupełniające: 1.K.Secomska, Malarstwo francuskie XVII wieku, Warszawa Teoretycy,artyści i krytycy o sztuce , Warszawa Rokoko. Materiały sesji SHS, Warszawa M.Poprzęcka, Malarstwo akademickie, Warszawa 1990 i inne wydania. 5.H.Honour, Neoklasycyzm, Warszawa W. Juszczak, Fakty i wyobraźnia, Warszawa E. i J. de Goncourt, Sztuka XVIII wieku, Warszawa S.Bietoletti, Klasycyzm i romantyzm, Warszawa M.Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku oraz Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1975 i Jan K. Ostrowski, Kresy bliskie i dalekie, Kraków 2000 Wenecja Paryż Londyn RAMOWY PROGRAM WYKŁADÓW W SEMESTRZE LETNIM 2009/ Artysta XIX wieku między salonem a pracownią. Wprowadzenie do ikonografii sztuki doby romantyzmu. Postawa romantyczna. Różnorodność wizji natury w malarstwie niemieckim i angielskim pocz. XIX wieku. 2. Zjawisko historyzmu w plastyce i architekturze epoki romantyzmu. Neostyle. Trwanie tendencji klasycznych a akademizm. Religia a sztuka 3. Francuska plastyka I poł. XIX wieku. Spór Ingres-Delacroix. Wybrane

4 problemy warsztatu artystów I poł. XIX wieku a początki fotografii. Rola koloru w praktyce artystycznej i teorii sztuki. 3. Życie artystyczne w Paryżu w poł. XIX wieku. Problem realizmu. Courbet i jego kontynuatorzy. 4. Kultura artystyczna na ziemiach polskich od czasów Królestwa Kongresowego po powstanie styczniowe. Tendencje postawy problemy - wykład oraz wizyta w Galerii Malarstwa Polskiego MNW 6. Tradycja i innowacja w sztuce realistycznej XIX wieku. Rola impresjonizmu w dziejach sztuki. 7. Wystawy światowe i ich znaczenie Problemy krytyki artystycznej we Francji i w Anglii w tym czasie. Alegoria i symbol w sztuce poł. XIX wieku Droga twórcza Rodina. 8. Zjawisko eklektyzmu w plastyce i architekturze II poł. XIX. Symbolizm i jego artystyczne konotacje. 9. Postimpresjoniści - rodowody, postawy. Spadkobiercy i dłużnicy. 10. Tendencje i kierunki sztuki europejskiej około 1900.Problem secesji. 11. Życie artystyczne na ziemiach polskich w II poł. XIX Artyści polscy między Paryżem Monachium a Petersburgiem. 12. Malarstwo, rzeźba, sztuka stosowana i architektura w okresie Młodej Polski przegląd problematyki. 13. Plastyka a muzyka od XVIII po XX stulecie Lektury uzupełniające obok jednego z trzech wybranych podręczników: 1. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1978 i późniejsze wyd. 3. K. Stefański, Architektura XIX wieku na ziemiach polskich,warszawa Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce, w opr. E. Grabskiej i M. Poprzęckiej, Warszawa M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa M. Poprzęcka, Pochwała malarstwa, Studia z historii i teorii sztuki,

5 Gdańsk Ikonografia romantyczna, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1977 oraz inne Materiały Sesji SHS poświęcone XIX w. 8. Sztuka w czasach Fryderyka Chopina, Katalog wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie J. Malinowski, Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa S. Bietoletti, Klasycyzm i romantyzm , Warszawa F. Clodion, Encyklopedia romantyzmu, Warszawa Seria publikacji P. Courthiona, Artysta w oczach własnych i oczach przyjaciół (m.in. Ingres, Daumier, Courbet i inni) 13. E. Gombrich, Sztuka i złudzenie, Warszawa L. Nochlin, Realizm, Warszawa J. Rewald, Historia impresjonizmu, Warszawa W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1972 i następne wyd. 17. E. Zola, Słuszna walka, Od Courbeta do impresjonistów, Warszawa A. Kotula, W. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków Od Maneta do Gaugina, Katalog wystawy w MNW, Warszawa Światła i cienie w malarstwie francuskim, katalog wystawy - Zamek Królewski w Warszawie Moderniści o sztuce, wybrała, opracowała i wstępem opatrzyła E. Grabska, Warszawa J. Czapski, Patrząc, Kraków W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce, red. naukowa A.Lewicka- Morawska, Warszawa 2007 Dodatkowe lektury podawane są w trakcie wykładów. Konsultacje w czasie dyżurów poniedziałkowych ( w sprawie prac zaliczeniowych tylko do 26.IV). Warunkiem uzyskania zaliczenie semestru letniego jest złożenie pracy zatytułowanej ramowo ROLA TRADYCJI W SZTUCE XIX STULECIA napisanej na podstawie lektur i własnych przemyśleń. Wybór konkretnego problemu, aspekt tradycji czy zagadnienia jest sprawą indywidualną; praca musi mieć swój własny tytuł odpowiadający podjętemu tematowi (np. rola antyku w wybranych obrazach Jacka Malczewskiego lub rola twórczości Michała Anioła w dorobku Rodina czy gotyku w dziełach Gaudiego). Pracę o objętości 3-7 stron, opatrzoną bibliografią należy złożyć do 15 maja.

6 TEORIA MEDIÓW /PROGRAM WYKŁADÓW/ Wykładowca: mgr Aleksander Zbrzezny Semestr letni 2009/ Czym są media? Określenie przedmiotu wykładów. Media czyli przekaźniki. Jakie media znamy? Myśl Marshalla McLuhana jako inspiracja dla teoretyków mediów. 2. Język (mowa) jako pierwsze medium. Charakterystyka kultury nie znającej pisma. Myśl E. Havelocka. 3. Pismo jako przełom w dziedzinie mediów. Rola i znaczenie odkrycia alfabetu. Wpływ pisma na umysłowość człowieka ( Havelock oraz McLuhan). Różnica między oralnością i piśmiennością w ujęciu Waltera Onga. 4. Galaktyka Gutenberga McLuhana. Jak wynalazek druku zmienił świadomość człowieka Zachodu i wpłynął na kształt cywilizacji. Aspekty psychologiczne, kulturowe, ekonomiczne, gospodarcze, technologiczne. 5. Nowe, elektroniczne media. Media jako przedłużenia zmysłów. Omówienie historiozofii McLuhana. Od wioski plemiennej do globalnej wioski. 6. Czym jest komputer? Człowiek Turinga D. J. Boltera. 7. Komputer i Internet. Galaktyka Internetu M. Castellsa. 8. Wpływ Internetu na społeczeństwo. Aspekt kulturowy, ekonomiczny, polityczny. Wiek informacji Castellsa oraz Netokracja Barda i Söderqvista. 9. Jak media przekształcają nasze środowisko prognozy Alvina Tofflera. 10. Głos humanizmu w sporze o sztuczną inteligencję. Życie okablowane Ch. Jonschera. Filozofia umysłu o sztucznej inteligencji (Searle) 11.Rola mediów w kulturze masowej. Semiologia życia codziennego Umberto Eco i jego rozważania o przyszłości książki. Masowe media a kultura masowa. Teorie kultury masowej (McDonald, Riesman, Greenberg, Arendt) 12. Nowe media z punktu widzenia psychologii i psychoanalizy. Cyberprzestrzeń w interpretacji Slavoja Žižka (Przekleństwo fantazji). 13. Od Społeczeństwa spektaklu Guy Deborda do hiperrealności. Symulakry i symulacja oraz Spisek sztuki. Myśl J. Baudrillarda. 14.Język jako medium komunikacji i środek oddziaływania argumentacja, perswazja, ironia, manipulacja, kłamstwo, szantaż. (M. Tokarz)

7 Teoria Mediów Warunkiem uzyskania zaliczenia jest napisanie pracy dotyczącej jednej z podanych lektur. Zajęcia kończą się egzaminem ustnym, na którym studenci odpowiadają na trzy pytania: dotyczące treści wykładów, pracy pisemnej oraz podręcznika. Podręcznik: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku (red. M. Hopfinger), Warszawa Do egzaminu wybieramy jeden z 7 rozdziałów (5 w części I oraz 2 w cz. II) w całości, oraz po jednym artykule z każdego pozostałego rozdziału. Można też oczywiście przeczytać całą książkę. Lektury: 1. Bard, A., Söderqvist, J., Netokracja, Warszawa Baudrillard Jean, Symulakry i symulacja, Warszawa Bolter J. David, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, Warszawa Castells Manuel, Galaktyka Internetu, Poznań Eco Umberto, Semiologia życia codziennego, Warszawa (nowe wydanie pt. Podziemni bogowie) 6. Eisenstein Elizabeth, Rewolucja Gutenberga, Warszawa Goban-Klas Tomasz, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa Havelock Eric, Muza uczy się pisać, Warszawa Havelock Eric, Przedmowa do Platona, Warszawa Jonscher Charles, Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa Kerckhove Derrick de, Powłoka kultury, Warszawa McLuhan Marshall, Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Galaktyka Gutenberga. Poza punktem zbiegu., Warszawa McLuhan Marshall, Wybór tekstów, Poznań McLuhan Marshall, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Warszawa Ong Walter, Oralność i piśmienność, Lublin Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska. Kraków Sartori Giovanni, Homo videns. Telewizja i post-myślenie, Warszawa Toffler Alvin, Trzecia fala, Warszawa Aleksander Zbrzezny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 KIELCE 2010-2011 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Jan Rylke. Ogrody sztuk

Jan Rylke. Ogrody sztuk ogrody sztuk 1 2 Jan Rylke Ogrody sztuk 3 Wydawca: Katedra Sztuki Krajobrazu Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Siedziba redakcji: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA DUCHOWOŚĆ, KATECHETYKA, KULTURA I EDUKACJA RELIGIJNA INFORMACJE O PRZEDMIOTACH

TEOLOGIA DUCHOWOŚĆ, KATECHETYKA, KULTURA I EDUKACJA RELIGIJNA INFORMACJE O PRZEDMIOTACH TEOLOGIA DUCHOWOŚĆ, KATECHETYKA, KULTURA I EDUKACJA RELIGIJNA INFORMACJE O PRZEDMIOTACH KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH (w porządku alfabetycznym lub dodatkowo chronologicznym) WZÓR tznr.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Podstawy Budowania. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo. Trwałość, Użyteczność, Piękno konstrukcji budowlanych. www.biurokonstruktor.com.

Podstawy Budowania. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo. Trwałość, Użyteczność, Piękno konstrukcji budowlanych. www.biurokonstruktor.com. Podstawy Budowania Trwałość, Użyteczność, Piękno konstrukcji budowlanych Krzysztof Michalik PODSTAWY BUDOWANIA TRWAŁOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ, PIĘKNO KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRAWO I BUDOWNICTWO 2015 Redaktor merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI IV. 1. INFORMACJE OGÓLNE Dziekan: ad. Marek Moździerz Prodziekan: prof. AM Hanna Michalak Wydziałowy koordynator ECTS: Prof. AM Hanna Michalak Tel. 052 3211 525 IV.2. System kształcenia, program studiów

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Rozdziały: - Polska Polska architektura modernistyczna na tle innych krajów Europy środkowo-wschodniej Polscy architekci

Bardziej szczegółowo

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO MIROSŁAW KRAJEWSKI O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO Uwagi podstawowe Copyright by Mirosław Krajewski 2010 1 Spis treści Prolegomena Rozdział I ISTOTA I POJĘCIE NAUKI 1.1. Aspekty nauki

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi

Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi Ratio, religio, humanitas Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi Ratio, religio, humanitas Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi pod redakcją Edwarda Jelińskiego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo