KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘ GA JAKOŚ CI. Urząd Miasta Józefowa. Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Przedmiot, zakres Księgi Jakości Księga Jakości Zasady nadzorowania Księgi Jakości Definicje Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta Miasto Józefów Władze Prezentacja Urzędu Miasta Odpowiedzialność kierownictwa Polityka Jakości Urzędu Miasta Cele jakościowe wynikające z Polityki Jakości Orientacja na klienta Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel Burmistrza Miasta Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania System zarządzania jakością Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Zarządzanie zasobami Zaopatrywanie w zasoby Zasoby ludzkie Infrastruktura Środowisko pracy Realizacja wyrobu Planowanie realizacji wyrobu Procesy związane z klientem Projektowanie Zakupy Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne

2 8.2. Monitorowanie i pomiary Nadzór nad wyrobami niezgodnymi Analiza danych Doskonalenie

3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES KSIĘGI JAKOŚCI Księga Jakości opisuje system zarządzania jakością wdrożony w Urzędzie Miasta. Został on oparty na następujących dokumentach: 1) norma PN-EN ISO 9000 System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia 2) norma PN-EN ISO 9001 System zarządzania jakością. Wymagania System ten dostosowany jest do specyfiki pracy jednostki administracji publicznej szczebla gminnego KSIĘGA JAKOŚCI Księga Jakości jest dokumentem sformalizowanym, podaje cele i zadania niezbędne dla zapewnienia założonej jakości usług i wyrobów przedstawionych w ujęciu procesowym. 1) zakres systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2001, 2) zestawienie procesów w powiązaniu z dokumentami i procesami, z wyszczególnieniem mierników, 3) wykaz procedur i instrukcji oraz ich powiązanie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 9001:2001. Przestrzeganie zasad zawartych w Księdze Jakości obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne objęte systemem oraz wszystkich, zatrudnionych tam 3

4 pracowników Urzędu Miasta. Księga Jakości Urzędu Miasta jest dokumentem dostępnym dla każdego pracownika Urzędu, auditora oraz dla każdego klienta na jego życzenie. Dzięki przejrzystemu opisowi budowy i struktury Urzędu Miasta, jego organizacji, przebiegu procesów i sposobów postępowania, a także określeniu kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień, Księga Jakości pełni funkcję podręcznika organizacyjnego dla pracowników oraz narzędzia zarządzania we wszystkich obszarach jakości. Wzajemne oddziaływania między procesami i zarządzanie nimi jest zjawiskiem ciągłym, podlegającym nieustannym zmianom i modyfikacjom wynikającym z ich monitorowania. Zmiany bądź tylko poprawki dokonywane w systemie będą dowodem, że zarządzanie jakością nie jest zjawiskiem statycznym, lecz podlegającym ciągłemu doskonaleniu. Księgę Jakości zatwierdza Burmistrz Miasta, w formie zarządzenia ZASADY NADZOROWANIA KSIĘGI JAKOŚCI Nadzór nad opracowaniem i aktualizację Księgi Jakości sprawuje Pełnomocnik do spraw Jakości Sekretarz Miasta lub w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona. Fakt wprowadzenia zmian i poprawek odnotowuje się w karcie zmian Księgi Jakości, znajdującej się u Pełnomocnika do spraw Jakości. Zmiany w Księdze 4

5 (za wyjątkiem zmian dokonywanych w załącznikach do Księgi Jakości), wprowadza się poprzez ponowne wydrukowanie całej księgi z uwzględnieniem naniesionych poprawek. Każdy użytkowany wewnętrznie egzemplarz Księgi Jakości jest aktualizowany, a jego wydanie rejestrowane i potwierdzane przez odbiorcę w rozdzielniku przy egzemplarzu księgi przechowywanym przez Pełnomocnika do spraw Jakości. Adresat, otrzymując poprawioną wersję Księgi jest zobowiązany do potwierdzenia jej przyjęcia oraz natychmiastowego zwrócenia nieaktualnego egzemplarza księgi Pełnomocnikowi do spraw Jakości. Nieaktualne egzemplarze Księgi Jakości za wyjątkiem egzemplarza, w którym przechowuje się całą historię zmian niszczy się w archiwum Urzędu. 2. DEFINICJE Urząd Urząd Miasta, w rozumieniu normy - organizacja Strona stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 KPA) Instrukcja Kancelaryjna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej ISO skrót: International Organization for Standarization Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna Pełnomocnik d/s Jakości Sekretarz Miasta, w rozumieniu normy przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa w zakresie wdrażania, nadzoru i 5

6 utrzymania wdrożonego systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta, powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Polityka Jakości ogół zamierzeń i celów dotyczących jakości w sposób formalny wyrażony przez najwyższe kierownictwo Księga Jakości dokument ustalający politykę jakości oraz opisujący system jakości. Procedura sposób postępowania Proces sekwencja powiązanych działań, posiadających wejście i wyjście System jakości struktura organizacyjna, procedury, procesy i zasady niezbędne do zarządzania jakością Zapis dokument dostarczający obiektywnego dowodu wykonania działań lub osiągnięcia wyników Zasoby pracownicy Urzędu Miasta wykonujący pracę wpływającą na jakość wyrobów oraz struktura funkcjonowania Urzędu obejmująca zabudowania, sprzęt itp. Weryfikacja potwierdzenie spełnienia wymagań poprzez badanie przedmiotowego zagadnienia Wyrób/usługa wynik procesów realizowanych na rzecz klientów Urzędu Właściciel procesu pracownik odpowiedzialny za realizację procesu i pomiar jego efektywności oraz odpowiedzialny za podejmowanie działań korygujących/zapobiegawczych 6

7 3. PREZENTACJA MIASTA I URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA 3.1. MIASTO JÓZEFÓW Józefów to młode 18 tysięczne miasto usytuowane w województwie mazowieckim, powiecie otwockim, u ujścia Świdra do Wisły, położone pośród lasów. Jest częścią ziemi mazowieckiej, znajduje się w tzw. pasie otwockim. Obejmuje swoim zasięgiem 2390 ha. Położony jest w Dolinie Środkowej Wisły w jej wschodniej części. Granica administracyjna na południu biegnie wzdłuż rzeki Świder, na zachodzie wzdłuż rzeki Wisły, na północy pokrywa się z granicą administracyjną Warszawy, na wschodzie przebiega przez kompleks lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Początki osadnictwa na tym terenie sięgają końca XIX w. i są związane z budową Nadwiślańskiej Linii Kolejowej w 1877 r. oraz wzrostem zainteresowania warszawiaków terenami letniskowymi przy tej kolei. Przez długi okres Józefów miał przede wszystkim charakter letniskowo - wypoczynkowy. W okresie przedwojennym przebywało tu w sezonie do 3000 kuracjuszy i letników, a stałych mieszkańców było około W latach miejscowość była połączona komunikacyjnie z Warszawą za pośrednictwem kolejki wąskotorowej. Po II wojnie światowej nastąpił szybki rozwój miejscowości, napłynęło dużo ludności ze zniszczonej Warszawy. W okresie powojennym rozwinięto tu 7

8 lecznictwo sanatoryjne dla dzieci. Na początku lat 60-tych mieszkało na stałe w Józefowie około osób. Znaczny odsetek mieszkańców trudnił się rzemiosłem, co spowodowało, że charakter miejscowości zmienił się z letniskowego w czasach międzywojennych na rzemieślniczo - usługowy w latach 80-tych. Decyzją Rady Państwa z 1962 r. Józefów został podniesiony do rangi miasta. Od 1999 r. Józefów zajmuje wysokie miejsca w rankingach miast pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Otrzymał wyróżnienie KLON 2000 przyznawane przez Bank Ochrony Środowiska za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne; zaliczony został do najatrakcyjniejszych inwestycyjnie miast niepowiatowych grupy A; kilkakrotnie wymieniany był w rankingu Rzeczpospolitej i Centrum Badań Regionalnych - Złota Setka Samorządów; w czerwcu 2004 roku Urząd Miasta został nagrodzony przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego tytułem: Budowa Roku 2003 nagroda I stopnia za realizację Integracyjnego Centrum Dydaktycznosportowego, w skład którego wchodzą: Gimnazjum Nr 1 oraz Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji). Miasto oddalone jest od centrum Warszawy o 23 km. W Strategii Rozwoju, uchwalonej w grudniu 2003 roku wizerunek przedstawia się jako podwarszawska miejscowość sosen, mikroklimatu i trzech rzek (Wisły, Świdra i Mieni). 8

9 Józefów położony jest na suchych, wydmowych piaskach, wśród sosnowych lasów. Łagodny, nizinny klimat, sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu. W granicach miasta, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują duże zakłady przemysłowe oraz inne uciążliwe obiekty. Główne atuty miasta to: 1) lokalizacja pozwalająca na dotarcie do Warszawy w kilkadziesiąt minut, 2) walory przyrodnicze: Mazowiecki Park Krajobrazowy; 3 rzeki: Wisła, Świder, Mienia; tereny leśne; jakość wód gruntowych; niski poziom zanieczyszczeń 3) ścieżki rowerowe sprzyjające wypoczynkowi na świeżym powietrzu 4) dostępność źródeł energii gaz, energia elektryczna 5) infrastruktura telekomunikacyjna 6) w przeważającej mierze zabudowa willowa 7) tradycja małej przedsiębiorczości 8) Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji nowoczesny kompleks sportowo rekreacyjny z Krytą Pływalnią i Halą Widowiskowo Sportową 3.2. WŁADZE JÓZEFOWA Organami Miasta są: 1) Rada Miasta 15 radnych organ uchwałodawczy Miasta 9

10 2) Burmistrz Miasta organ wykonawczy Miasta Najwyższe Kierownictwo grupa osób, które kierują organizacją i kontrolują na najwyższym poziomie: 1) Burmistrz Miasta 2) Z-ca Burmistrza 3) Skarbnik Miasta 4) Sekretarz Miasta 3.3. PREZENTACJA URZĘDU MIASTA Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Urząd Miasta realizuje zadania i wszystkie sprawy i znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone na rzecz innych podmiotów, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów. Zadania realizowane przez Urząd Miasta są wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel, który został zobowiązany do zarządzania, wykonywania i weryfikacji tych zadań. Układ funkcjonalny Urzędu Miasta przedstawia Schemat będący załącznikiem Nr 4 do Księgi Jakości.: W 2003 roku Burmistrz Miasta podjął decyzję o wprowadzeniu w Urzędzie Miasta systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Od tego momentu sukcesywnie realizowano założony harmonogram 10

11 wdrażania w/w systemu. W drodze przetargu wyłoniona została firma odpowiedzialna za przygotowanie Urzędu do wdrożenia systemu Umbrella Stowarzyszenie Konsultantów z siedzibą w Warszawie. Zarządzeniem Nr 58/2003 Burmistrza Miasta z dnia 16 września 2003 r. powołany został Pełnomocnik ds. Jakości w osobie Sekretarz Miasta. Pełnomocnik ds. Jakości jest przedstawicielem Kierownictwa w kontaktach z firmą konsultacyjną, nadzorującą proces wdrażania systemu zarządzania jakością. W kolejnych etapach zostały przeprowadzone szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta oraz najwyższego kierownictwa z zakresu funkcjonowania systemu, podjęte zostały także działania mające na celu opracowanie wymaganej dokumentacji. Zarządzeniem Nr 79/2003 Burmistrza Miasta z dnia 1 grudnia 2003 r. powołano 13 zespołów dokumentujących, których zadaniem było opracowanie elementów zarządzania jakością, w zakresie: 1) wydawania decyzji administracyjnych, wydawania zaświadczeń, realizacji czynności materialno-technicznych oraz wydawania postanowień, 2) rozpatrywania skarg i wniosków, realizacji działań doskonalących 3) przygotowywania projektów uchwał, obsługi Rady Miasta, 4) zarządzania finansami, pozyskiwania środków zewnętrznych, 5) wyboru dostawców i wykonawców, realizacji inwestycji miejskich, utrzymywania infrastruktury i obsługi miasta, 6) działań zapewniających porządek i bezpieczeństwo publiczne, 7) prowadzenia jednostek organizacyjnych, 8) planowania przestrzennego, 11

12 9) zarządzania nieruchomościami, zarządzania lokalami komunalnymi i socjalnymi, 10) zarządzania nieruchomościami, realizacji działań promocyjnych, zarządzania informacją, 11) administrowania urzędem i infrastrukturą, zarządzania kadrami, 12) nadzoru nad dokumentami, 13) wyboru modelu oraz opracowania propozycji uruchomienia i zorganizowania Biura Obsługi Klienta. Zostali także powołani i przeszkoleni auditorzy wewnętrzni Urzędu Miasta, którzy są odpowiedzialni za dokonywanie monitorowania i określenia skuteczności funkcjonowania SZJ oraz jego zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, jak również z zaplanowanymi ustaleniami. Dobrze funkcjonujący system pozwoli na prowadzenie aktywnych działań odnoszących się do istotnych zadań realizowanych przez Urząd Miasta, a także pozwoli na sprawniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców. 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Podejmując w 2003 roku decyzję o wdrożeniu w Urzędzie Miasta systemu zarządzania jakością uznano, że wprowadzenie systemowego podejścia do jakości, odpowiadającego wymaganiom prawnym, spowoduje uruchomienie 12

13 mechanizmu systematycznego ulepszania organizacji pracy, poprawienia funkcjonowania Urzędu oraz ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług. System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta swoim zakresem podmiotowym i przedmiotowym obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz realizowane przez nie zadania. System Zarządzania Jakością obejmuje całość procesów i działań Urzędu Miasta. Procesy są realizowane i nadzorowane bezpośrednio przez pracowników Urzędu lub zlecane do realizacji wykonawcom na zewnątrz. Urząd Miasta we własnym zakresie nie realizuje działań projektowych, jednak działania takie realizują wykonawcy w procesach Planowanie przestrzenne i Realizacja inwestycji miejskich. Procesy te są opisane stosownymi regulacjami prawnymi i są nadzorowane przez pracowników Urzędu. Wyboru wykonawców powyższych prac projektowych dokonuje się przy zastosowaniu m. in. kryterium posiadanych kwalifikacji zawodowych wykonawców. Z zakresu System Zarządzania Jakością zastosowano wyłączenie dotyczące walidacji procesów produkcji i dostarczania usługi (7.5.2), ponieważ wyniki wszystkich procesów można zweryfikować w następstwie monitorowania lub pomiaru prowadzonego w tych procesach POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA JÓZEFOWA Polityka Jakości została zatwierdzona i wprowadzona w życie Zarządzeniem Burmistrza Miasta. 13

14 Zasadniczym celem Urzędu Miasta jest realizacja działań, zaspokajających zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz świadczenie usług na wymaganym poziomie. Powyższe założenia są podstawą planowania systemu zarządzania jakością. Formułując Politykę Jakości, Burmistrz Miasta deklaruje wolę systematycznego doskonalenia funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie niezbędnych środków służących poprawie jakości świadczonych usług oraz warunków, w jakich z nich korzystają mieszkańcy. System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta ma służyć osiągnięciu systematycznej poprawy efektów pracy, a przez to służyć umacnianiu idei samorządu i ładu prawnego w demokratycznym państwie. Istotnym jest także wzrost zadowolenia mieszkańców i osób współpracujących z Urzędem oraz wzrost satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy. Cele powyższe są osiągane przez: 1) realizację kompetencji własnych i zleconych, sprawnie i bez zbędnej zwłoki, 2) bieżące dostosowywanie postępowania administracyjnego i przepisów prawa miejscowego do zmieniających się norm ustawowych, 3) udostępnianie mieszkańcom i przedsiębiorcom informacji prawnej w zakresie kompetencji gminy, określonych przepisami prawa, 4) zapewnienie kompleksowej informacji o zasobach mienia i bieżąca jej aktualizacja, 5) ciągłe dążenie do zwiększania efektywności ekonomicznej wykonania budżetu Miasta, 14

15 6) poprawną realizację zamówień i umów z dostawcami, 7) rozszerzanie działań mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój Miasta, 8) systematyczne dokonywanie przeglądów jakości w celu doskonalenia funkcjonowania Urzędu, 9) dostosowywanie zakresu świadczonych usług i ich jakości do wyników badań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta o zadaniach realizowanych przez nie, 10) wprowadzenie skutecznego mechanizmu kontroli oraz samokontroli, jak również oceny realizacji zadań i poleceń, 11) promowanie pracowników wyróżniających się innowacyjnością oraz wykazujących inicjatywę w realizacji zadań Urzędu, 12) zwiększanie możliwości komunikowania się Urzędu z mieszkańcami i stronami zainteresowanymi poprzez elektroniczne nośniki informacji, 13) rozszerzanie funkcji informacyjnej przez zorganizowanie Biura Obsługi Klienta, 14) przystosowanie siedziby Urzędu do kompleksowej obsługi Klientów, w tym sposób niepełnosprawnych, 15) systematyczne doskonalenie umiejętności pracowników, szczególnie współpracujących bezpośrednio z mieszkańcami, 16) rozszerzanie elektronicznego wyposażenia stanowisk pracy, 17) zasięganie opinii społeczności lokalnej przy opracowywaniu programów i planów rozwojowych. 15

16 4.2. CELE JAKOŚCIOWE WYNIKAJĄCE Z POLITYKI JAKOŚCI Zatwierdzona i realizowana Polityka Jakości stanowi ramy dla celów jakościowych, związanych z zarządzaniem jakością zarządzania poprzez cele. Cele jakościowe planowane i dokumentowane są na dany rok kalendarzowy. Zatwierdza je Burmistrz Miasta. Planowanie ich odbywa się na poziomie najwyższego kierownictwa w odniesieniu do całego systemu oraz na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, gdzie za ich opracowanie, nadzorowanie, monitorowanie i pomiar stopnia ich realizacji odpowiedzialni są Kierownicy tych komórek organizacyjnych. Cele są wyrażone w postaci mierzalnej, umożliwiającej weryfikację ich osiągnięcia. Zapisy odnoszące się do wyznaczonych celów przechowywane są u Pełnomocnika ds. Jakości oraz u poszczególnych właścicieli procesów odpowiedzialnych za ich realizację. Dla osiągnięcia celów dotyczących jakości i skutecznej realizacji wyrobów przeprowadza się planowanie systemu oparte na dokumentacji, zwracając szczególną uwagę na zachowanie spójności systemu przy przewidywanych zmianach organizacyjnych i merytorycznych. 16

17 4.3. ORIENTACJA NA KLIENTA Najwyższe Kierownictwo zapewnia identyfikację oraz spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów Urzędu Miasta poprzez: 1) zbieranie i analizę informacji zewnętrznych i wewnętrznych, 2) analizę ankiet adresowanych do klientów Urzędu, 3) analizę wpływających do Urzędu skarg i wniosków, 4) informacje uzyskiwane przez Burmistrza Miasta i Zastępcę Burmistrza Miasta, podczas spotkań z Mieszkańcami ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA Zasady organizacji, funkcjonowania Urzędu oraz uprawnienia i odpowiedzialności pracowników zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta, Zarządzeniach Burmistrza Miasta, procedurach i instrukcjach, a także w aktach osobowych pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Zasady powyższe oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności zostały przedstawione pracownikom PRZEDSTAWICIEL BURMISTRZA MIASTA W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania jakością, Burmistrz Miasta w drodze Zarządzenia Nr 58/2003 z dnia 16 września 2003 r. powołał Pełnomocnika ds. Jakości Sekretarza Miasta. 17

18 Pełnomocnik, zgodnie z normą jest odpowiedzialny i posiada uprawnienia w zakresie spraw związanych z utrzymaniem skuteczności systemu zarządzania, w tym za: 1) zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane, 2) przedstawienie Najwyższemu Kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz wszelkich potrzeb doskonalenia, 3) zapewnianie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań Klienta KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W Urzędzie Miasta zostały ustanowione niezbędne zasady komunikacji wewnętrznej, umożliwiające przekazywanie informacji i danych, niezbędnych do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków. Elementami systemu komunikacji są między innymi: 1) spotkania Najwyższego Kierownictwa, 2) spotkania branżowe Najwyższego Kierownictwa z kierownikami podległych sobie referatów, 3) wykonywanie czynności kancelaryjnych obieg dokumentów, informacji i danych zgodnie z graficznymi schematami przebiegu procesów, 4) planowane i organizowane spotkania pracowników, szkolenia wewnętrzne. 18

19 5) planowana budowa sieci komputerowej w siedzibie Urzędu umożliwiająca przesyłanie komunikatów, informacji i danych do wszystkich pracowników PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA W celu zapewnienia stałej przydatności, adekwatności, efektywności i skuteczności stosowanego systemu zarządzania jakością, Burmistrz Miasta w ustalonych odstępach czasu, przynajmniej raz do roku, dokonuje jego oceny. Przeglądy zarządzania uwzględniają ocenę możliwości doskonalenia i potrzebę zmian w systemie zarządzania jakością, w tym polityki jakości oraz celów jakościowych. Podczas takiego przeglądu Burmistrz Miasta zapoznaje się z informacjami zawartymi w przygotowanym przez Pełnomocnika ds. Jakości sprawozdaniu z bieżącego funkcjonowania systemu zarządzania jakością. W razie potrzeby informacje takie przedstawiają również wyznaczone przez Pełnomocnika ds. Jakości osoby odpowiedzialne na poszczególne procesy. Powyższe sprawozdanie opracowywane jest w formie pisemnej. Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Jakości dot. przeglądu systemu zarządzania jakością obejmuje dane wejściowe dotyczące: 1) zapisów z poprzedniego przeglądu, 2) wyników auditu, 3) informacji zwrotnej od Klientów, 4) analizy skarg i wniosków, 19

20 5) funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu, 6) statusu działań zapobiegawczych i korygujących, 7) działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, 8) zaleceń dotyczących doskonalenia, 9) oceny adekwatności Polityki Jakości 10) zmian które mogą wypłynąć na system zarządzania jakością 11) stopnia osiągnięcia wcześniej wyznaczonych celów. 5. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 5.1. WYMAGANIA OGÓLNE Urząd Miasta ustanowił, wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. W tym celu: 1) Zidentyfikowano (ze względu na cel) 5 Procesów Głównych - Grup Procesów realizowanych w Urzędzie: Planowanie, Realizacja, Doskonalenie, Zapewnianie Zasobów, Ocena i Weryfikacja. W Grupie Procesów Głównych wyodrębniono procesy, a w przypadku zdekomponowania procesu także podprocesy. Układ w klasyfikacji w grupach procesów zawarty jest w załączniku Nr 2 do Księgi Jakości. Kilka procesów zostało zakwalifikowanych do więcej niż jednej Grupy Procesów Głównych. 2) Opisano jednolite zasady realizacji takich procesów. 3) Określono zasady badania skuteczności procesów. 4) Ustanowiono politykę jakości oraz cele Urzędu. 20

21 5) Postanowiono systematycznie badać skuteczność systemu (audity, przeglądy, mierniki). 6) W razie konieczności podejmowane będą niezbędne działania mające na celu naprawę lub poprawę skuteczności działania. W Załączniku Nr 3 do Księgi Jakości zaprezentowane zostały powiązania między procesami. W procedurach opisujących procesy ustalone zostały sekwencje postępowań, określone jako działania poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wyznaczone zostały kryteria i metody potrzebne do skutecznego przebiegu i nadzorowania procesów, które zawarte zostały w opisach procesów i schematach graficznych dołączonych do procedur. Zapewniona została dostępność zasobów (kadrowych, technicznych i finansowych) oraz informacji, które są potrzebne do wspomagania, przebiegu i monitorowania procesów. Graficzny układ Grup Procesów Systemu Zarządzania Jakością zaprezentowany został w załączniku Nr 1 do Księgi Jakości. Opracowane zostały cele i mierniki dla poszczególnych procesów, które przedstawione zostały w Karcie celów organizacji WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI Dokumentacja systemu zarządzania jakością obejmuje: 1) Politykę Jakości, 21

22 2) Księgę Jakości, 3) Procedury, 4) Karty Informacyjne 5) Formularze 6) Instrukcje, które w połączeniu z aktami normatywnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi opisują procesy i czynności administracyjne w Urzędzie. Urząd realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz unormowania wewnętrzne. W związku z tym, istotną sprawą jest zapewnienie merytorycznym pracownikom dostępu do aktualnych wersji tych dokumentów. Urząd objął nadzorem: Akty normatywne zewnętrzne: 1) ustawy, 2) rozporządzenia, 3) pozostałe akty prawne 4) normy Akty normatywne wewnętrzne: 1) Uchwały Rady Miasta, 2) Zarządzenia Burmistrza Miasta, 3) Dokumenty wewnętrzne, 4) Dokumenty systemu jakości: Księga Jakości, Procedury, Karty Informacyjne 5) Formularze, Instrukcje 22

23 Akty i dokumenty wewnętrzne są zatwierdzane przed ich wydaniem przez osoby merytorycznie odpowiedzialne i rozprowadzane według ustalonego rozdzielnika. Ustalone i opisane zasady postępowania z dokumentacją zapewniają właściwe oznaczenie dokumentów poprzez nadanie numeru (akty i dokumenty wewnętrzne) lub wykorzystanie nazw i oznaczeń własnych (akty normatywne zewnętrzne). Zastosowany sposób dystrybucji aktów i dokumentów umożliwia korzystanie z aktualnych ich wersji przez pracowników, którym dla załatwienia prowadzonej przez nich sprawy są one niezbędne. Zmiany i aktualizacje dokumentacji podlegają tej samej procedurze, co dokumenty podstawowe. Akty normatywne zewnętrzne oraz ich aktualizacja są dostępne w systemie komputerowym LEX. Zgromadzone lub utworzone w trakcie realizacji poszczególnych procesów i czynności dokumenty i zapisy (akta sprawy), podlegają szczególnemu nadzorowi ze względu na ich kategorię archiwalną lub zawarte informacje niejawne. Realizowane jest to poprzez właściwe ich oznaczanie, nadawanie klauzuli tajności, przechowywanie przez ustalony okres czasu oraz określenie zasad dostępności. W celu zapewnienia sprawnej realizacji opracowania i rozpowszechniania dokumentacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta, właściwego nadzoru nad dokumentacją w taki sposób, że we wszystkich miejscach gdzie jest to konieczne, znajdują się aktualne dokumenty, właściwego nadzoru nad zapisami niezbędnego do identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, 23

24 wyszukiwania, zachowywania przez określony czas zapisów oraz dysponowania nimi, opracowana została procedura nadzoru nad dokumentami. 6. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 6.1. ZAOPATRYWANIE W ZASOBY Urząd Miasta w sposób systematyczny określa i zabezpiecza zasoby niezbędne do funkcjonowania systemu zarządzania jakością w postaci: 1) środków finansowych w formie corocznie planowanego budżetu 2) wykwalifikowanej kadry pracowniczej 3) właściwie wyposażonych stanowisk pracy 4) innych niezbędnych środków 6.2. Zasoby ludzkie W Urzędzie Miasta na wszystkich stanowiskach zatrudnieni są pracownicy wykwalifikowani, o odpowiednich umiejętnościach praktycznych i przygotowaniu zawodowym, w pełni świadomi polityki jakości i wykonujący powierzone zadania zgodnie z wymaganą jakością. 6.3 Infrastruktura Siedziba Urzędu Miasta znajduje się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach (A i B). 24

25 Prawie każde stanowisko pracy wyposażone jest w komputer osobisty. W Urzędzie wymienić można dwie kategorie użytkowników: 1) realizujących aplikacje, m.in.: system ewidencji ludności PESEL; ewidencja działalności gospodarczej; budżet miasta; podatki; płace; środki trwałe i wyposażenie; ewidencja kaucji gwarancyjnych; ewidencja rozliczania inwestycji; ewidencja sprzedaży; płatnik system ZUS; systemy ewidencji i naliczania i rozliczania zobowiązań podatkowych: nieruchomości, tereny rolne, pojazdy drogowe, jednostki gospodarki uspołecznionej, wieczystego użytkowania; system opisu działek geodezyjnych; system udostępniania map geodezyjnych, 2) wykorzystujących komputer jako narzędzie biurowe. W celu zabezpieczenia sieci komputerowej stosuje się: 1) stałe środki techniczne: a) niezależna sieć energetyczna oraz UPS-y w celu zabezpieczenia przed awarią zasilania (gdy dane obejmują dane osobowe komputer zabezpieczony jest UPS-em, gdy dane obejmują pozostałe dane UPS-em sieciowym), b) macierze dyskowe na serwerach, c) hasła na system i aplikacje, d) kopie zapasowe. 2) okresowe środki techniczne: a) archiwizacja baz danych na dostępnych nośnikach informacji, dokonywana raz na kwartał, 25

26 b) sprawdzanie obecności wirusów na serwerach za pomocą programów antywirusowych dokonywane przynajmniej raz w tygodniu, c) kontrola antywirusowa na stanowiskach komputerowych, na których nie ma zainstalowanego programu antywirusowego, dokonywana raz na tydzień, d) kontrola sprawności sprzętu, dokonywana dwa razy w roku, e) kontrola nośników. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 Burmistrza Miasta z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie: zasad prowadzenia rachunkowości, opracowany został system przetwarzania i ochrony danych. Dokumentacja techniczna budynku i wyposażenia jest przechowywana zgodnie z wymogami prawa. Wyrazem dbałości o infrastrukturę jest planowanie w budżecie Miasta wydatków na zakup nowych urządzeń oraz na modernizację istniejących. W planach na lata zaplanowano zamontowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu do wybranych pomieszczeń oraz z systemem wizyjnych kamer oraz systemem wykrywania i sygnalizacji pożaru Środowisko pracy W Urzędzie Miasta nie ma szczególnych wymagań dotyczących środowiska pracy. Dokładane są starania do tego, aby każde stanowisko pracy było 26

27 wyposażone w potrzebne pracownikowi przedmioty, a pomieszczenia biurowe odpowiadały europejskim standardom, czego przejawem są stanowiska w Biurze Obsługi Klienta (BOK) na parterze budynku A Urzędu Miasta. Sukcesywnie modernizowane są pozostałe pomieszczenia obydwu budynków Urzędu Miasta. 7. REALIZACJA WYROBU 7.1. PLANOWANIE REALIZACJI WYROBU Punktem wyjścia planu realizacji wyrobu jest budżet miasta, który jest rocznym planem dochodów i wydatków. Urząd oraz pozostałe jednostki organizacyjne gminy składają wnioski do budżetu, określające zakres zadań niezbędnych do realizacji. Wnioski te analizowane są pod kątem celowości oraz możliwości finansowych Miasta, przy czym w konstruowaniu projektu budżetu uwzględnia się przyjęte do realizacji plany wieloletnie i strategie. Projekt budżetu zatwierdza Rada Miasta i uchwalony przez nią budżet jest podstawą do sporządzenia planów finansowych dla miasta i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy. Wymagania jakościowe, jak również cele związane z naszymi wyrobami i usługami wynikają z: a) przepisów prawa właściwych ustaw i rozporządzeń, b) przepisów prawa miejscowego uchwał Rady Miasta, c) zarządzeń Burmistrza Miasta. 27

KSIĘ GA JAKOŚ CI WERSJA NR 2

KSIĘ GA JAKOŚ CI WERSJA NR 2 Spis treści 1. Przedmiot, zakres Księgi Jakości... 3. 1.1. Księga Jakości... 3. 1.2. Zasady nadzorowania Księgi Jakości... 4. 2. Definicje... 5. 3. Prezentacja Miasta i Urzędu Miasta... 8 3.1. Miasto Józefów...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Nr dokumentu: P/7/5 Strona: 1 Wydanie: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/5 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.1 Zakres systemu zarządzania jakością W celu realizacji polityki jakości i osiągnięcia celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu wprowadzono, udokumentowano, utrzymuje

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo