2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych Tel.: Osoba do kontaktów: Joanna Kieliszewska Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 23

2 Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) usługi bankowe I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 23

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania funduszem pożyczkowym oraz świadczenia usługi szkolenia i doradztwa dla pożyczkobiorców w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II" II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Kod NUTS: II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 23

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem zamówienia jest wybór pośredników finansowych, świadczących na rzecz Zamawiającego usługi polegające na: 1. zarządzaniu funduszem pożyczkowym tworzonym w celu: 1) udzielania pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej przez niezatrudnionych oraz niewykonujących innej pracy zarobkowej: a) absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych (studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, b) bezrobotnych, c) studentów ostatniego roku studiów wyższych (I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich), - zwanych dalej osobami fizycznymi ; 2) udzielania pożyczek na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy przez podmioty, o których mowa w art. 61e pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), dalej Ustawa; 3) świadczenia usług szkoleniowych i doradczych pożyczkobiorcom korzystającym z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej. 2. zapewnienia współpracy z uczelniami, a za ich pośrednictwem z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, akademickimi biurami karier i centrami informacyjno-doradczymi, w celu umożliwienia skorzystania z usług doradczych i szkoleniowych osobom ubiegającym się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej. Usługi szkoleniowe i doradcze, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 oraz w pkt 2 mogą być realizowane w formie bezpośredniej bądź w ramach współpracy z organizacjami i instytucjami wskazanymi w art. 61s ust. 1 Ustawy, które usługi te będą świadczyć, tj.: uczelniami, a za ich pośrednictwem z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, akademickimi biurami karier i centrami informacyjno-doradczymi. Pośrednik finansowy będzie otrzymywał wynagrodzenie w formie: 1) prowizji za zarządzanie funduszem pożyczkowym; 2) zapłaty za zrealizowane usługi doradcze i szkoleniowe na rzecz osób korzystających z pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej (pożyczkobiorców). Wynagrodzenie będzie pobierane przez pośrednika finansowego ze środków funduszu pożyczkowego, na podstawie wniosku o płatność zaakceptowanego przez BGK. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi finansowe i ubezpieczeniowe Na podstawie umowy na realizację Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II, zawartej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Zamawiający/BGK), MPiPS przekazuje na rachunek w BGK środki na realizację Programu. Z przeznaczonych na ten cel środków, BGK przekaże na rachunek pośrednika finansowego prowadzony w BGK, środki przeznaczone na utworzenie funduszu pożyczkowego dla regionu (obejmującego swoim zasięgiem 2 województwa). Przez pośrednika finansowego Zamawiający rozumie bank lub instytucję finansową, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.). Przedmiot zamówienia stanowi odniesienie do alokacji środków, przeznaczonych na utworzenie funduszu pożyczkowego w ramach regionu obejmującego województwa: pomorskie i zachodniopomorskie - świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu funduszem pożyczkowym w kwocie ,65 zł netto. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1) opracowanie metodologii oceny wniosków o pożyczkę z uwzględnieniem specyfiki Programu oraz osób i podmiotów uprawnionych do korzystania z pożyczek; 2) przyjmowanie wniosków o pożyczkę oraz ich ocena; PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 23

5 3) zawieranie umów pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób, o których mowa w art. 61e pkt 2 Ustawy oraz na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy przez podmioty, o których mowa art. 61e pkt 1 Ustawy, i przekazywanie udzielonej pożyczki na rachunek pożyczkobiorcy; 4) monitorowanie realizacji umów dotyczących udzielonych pożyczek; 5) kontrola wykorzystania udzielonych pożyczek zgodnie z przeznaczeniem; 6) bieżąca obsługa finansowa pożyczek oraz naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych spłat rat pożyczek; 7) monitorowanie spłat pożyczek; 8) przyjmowanie spłat pożyczek wraz odsetkami i niezwłoczne przekazywanie do BGK wpływów z tego tytułu; 9) dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek; 10) prowadzenie działań windykacyjnych i przekazywanie do BGK odzyskanych środków finansowych w wyniku działań windykacyjnych; 11) zarządzanie wolnymi środkami funduszu pożyczkowego i przekazywanie, w okresach kwartalnych, przychodów powstałych z tego tytułu do BGK; 12) opiniowanie, w zakresie finansowym oraz formalnoprawnym, wniosków pożyczkobiorców o umorzenie udzielonych pożyczek; 13) opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu udzielonych pożyczek; 14) przekazywanie BGK skompletowanych i zweryfikowanych pod względem merytorycznym i finansowym wniosków o umorzenie pożyczek; 15) prowadzenie rozliczeń i sporządzanie sprawozdawczości dla BGK; 16) monitorowanie we współpracy ze starostami zatrudnienia przez wymagany okres, bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy u pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy; 17) zapewnianie potencjalnym pożyczkobiorcom dostępu do informacji z zakresu zasad ubiegania się o pożyczkę i warunków udzielania pożyczek; 18) współpraca z uczelniami, a za ich pośrednictwem z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, akademickimi biurami karier i centrami informacyjno-doradczymi, w celu umożliwienia skorzystania z usług doradczych i szkoleniowych osobom ubiegającym się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej (wnioskodawcom) oraz osobom, które korzystają z tych pożyczek; 19) zapewnianie w miejscu obsługi wnioskodawców dostępu do danych kontaktowych instytucji, o których mowa w pkt 18), w celu skorzystania z usług doradczych i szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości, obejmujących w szczególności sporządzanie opisu i kosztorysu przedsięwzięcia; 20) zapewnianie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości - poprzez wykonanie tych usług we własnym zakresie lub zlecanie wykonania ich na zewnątrz; 21) prowadzenie działań promocyjno informacyjnych wśród potencjalnych pożyczkobiorców, w celu efektywnej realizacji Programu i skutecznego rozpowszechniania oferty pożyczkowej; 22) przygotowywanie danych do sprawozdań z realizacji Programu, w tym z przeprowadzanych działań promocyjno-informacyjnych i przekazywanie ich do BGK według wzorów określonych przez BGK; 23) przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych składających wniosek o pożyczkę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 24) przechowywanie przez okres 10 lat (od daty zawarcia umowy pożyczki) dokumentacji związanej z udzielonymi pożyczkami; 25) udostępnianie wszelkich informacji i dokumentów związanych z obsługą funduszu pożyczkowego BGK, MPiPS oraz uprawnionym organom kontrolnym. Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń określony został w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Ryzyko kredytowe związane z działalnością pożyczkową ponoszone będzie w ciężar Programu, o ile pośrednik finansowy przestrzegać będzie zasad określonych umowie zawartej z BGK w sprawie obsługi funduszu PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 23

6 pożyczkowego, a także dochowa należytej staranności, jak w przypadku bieżącej działalności realizowanej przez pośrednika. W przypadku udowodnienia nie dochowania wymienionych wyżej warunków i spowodowania strat w kapitale funduszu pożyczkowego, pośrednik finansowy zobowiązany będzie do pokrycia tych strat oraz zwrotu otrzymanego wynagrodzenia za obsługę funduszu pożyczkowego. Zamawiający prowadzić będzie monitoring działalności Wykonawcy w celu efektywnego wykorzystania środków pożyczek i ograniczenia ryzyka kredytowego. Zamawiający badać będzie celowość i użyteczność prowadzonego doradztwa i szkoleń dla pożyczkobiorców. Okres realizacji zamówienia: - udzielanie pożyczek do 31 grudnia 2016 roku, - szkolenia i doradztwo do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy pomiędzy pożyczkobiorcą a pośrednikiem finansowym, monitoring, obsługa spłat pożyczek, windykacja do dnia rozliczenia ostatniej udzielonej pożyczki. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 23

7 Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 23

8 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 60 dni 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. w pieniądzu 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3.3. w gwarancjach bankowych 3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: , w tytule przelewu: "wadium w post. BZP/79/DPE/2014" 5. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłynęło w wymaganym terminie, decyduje data i godzina uznania (wpływu środków) na rachunek bankowy Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach (tj. formach wskazanych pkt ) musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wadium określone w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp, tj.: 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji okreslonej w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżacych po stronie wykonawcy 7. Oryginały dokumentów wadialnych, o których mowa w pkt należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 w Kancelarii Ogólnej (na parterze budynku). Kserokopie przedmiotowych dokumentów należy dołączyć do oferty. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuzony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania 9. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach i w okolicznościach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 23

9 III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: I. Okres realizacji zamówienia: - udzielanie pożyczek - do 2 lat od daty podpisania umowy przez Zamawiającego z pośrednikiem finansowym, - monitoring, obsługa spłat pozyczek, windykacja - do dnia rozliczenia ostatniej udzielonej pożyczki nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. II. Przez pośrednika finansowego Zamawiający rozumie bank lub instytucję finansową, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.). W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi w/w wymagania Zamawiającego, nalezy do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołączyć Oświadczenie własne wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. IV. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów (wystawionych i podpisanych przez podmiot trzeci) dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg załącznika nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 23

10 dowykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 7. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru z załącznika nr 5 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. IV. Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w pkt. III Ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt III.2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) w pkt III.3 i III.4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;2. Dokumenty, o których mowa w pkt. III.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 23

11 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. III.3 i III.4 powinny byc wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.2-4 oraz III.5-7, zastepuje sie je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę albo miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty wymienione w pkt. III Ogłoszenia z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III składa zaświadczenie właściwego organiu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby lub siedziby wykonawcy, którego dokumenty dotyczą, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp. Postanowienia pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Części sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średni roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w Sekcji III.2.2 Ogłoszenia. 6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iżeż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej realizację zamówienia, tj., że w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie osiągnął średni roczny obrót*, który był nie mniejszy niż ,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). * obrót zdefiniowano jako sumę przychodów z działalności podstawowej (przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) oraz finansowych. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 23

12 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Wykazu udzielonych pożyczek w formie oświadczenia Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3.1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu( Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia ). 3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wykaz Potencjał kadrowy ). 4. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (odrębny dokument nie jest wymagany, jeżeli treść oświadczenia zostanie uwzględniona w wykazie osób Potencjał kadrowy zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 4 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 1. w zakresie wiedzy i doświadczenia: 1.1 zarządzał z należytą starannością, portfelem pożyczek/kredytów o wartości nie mniejszej niż ,00 zł; 1.2. udzielił/udziela pożyczek/kredytów, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie udzielił co najmniej 150 pożyczek/kredytów; W przypadku składania wniosku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia opisany powyżej warunek mogą oni spełnić łącznie. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku. W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 2. w zakresie potencjału kadrowego: 2.1. składając wniosek wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem składającym się co najmniej z trzech (3) osób z których każda posiada co najmniej dwuletnie (2 lata) doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania pożyczek/kredytów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, oraz które posiadają łącznie następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, tj.: co najmniej dwuletnie (2 lata) doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją udzielającą pożyczek/ kredytów, co najmniej roczne (1 rok) doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów, co najmniej roczne (1 rok) doświadczenie w świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych z zakresu rozpoczynania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 23

13 co najmniej jedna osoba ma uprawnienia radcy prawnego lub wykonawca zapewni obsługę prawną przez inny podmiot do celów realizacji Programu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane w ust. 1 i 2 powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać m.in. na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 23

14 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Program "Wsparcie w Starcie II" jest programem rządowym pilotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z uwagi na fakt, iż Program skierowany jest w szczególności do absolwentów uczelni wyższych oraz studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, niezbędne jest, zgodnie z założeniami Programu, rozpoczęcie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Ponadto w odniesieniu do zakresu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, Zamawiający na mocy dyspozycji art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, zobligowany był unieważnić postępowanie. Z uwagi na powyższe nie jest mozliwe zachowanie ustawowych terminów przewidzianych na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert. Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: 10 albo Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie nie większa niż 10, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. W przypadku, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10, Zamawiający zastosuje dodatkowe zasady kwalifikacji Wykonawców. Dodatkowej ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie wykonawcy w udzielaniu pożyczek/kredytów, na podstawie złożonego wraz z wnioskiem wykazu i załączonych dokumentów, potwierdzających, że wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane należycie. Wskazane jest sporządzenie wykazu pożyczek/kredytów podlegających punktacji w oparciu o wzór udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego Załącznik nr 7 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wykaz: Wykonanych zamówień podlegających ocenie punktowej). Zamawiający dokona ocenywg poniższych zasad: Za każde dziesięć (10) udzielonych pożyczek/kredytów ponad wymagane minimum, spełniające wymagania określone w sekcji III.2.3, z wyłączeniem warunku dotyczącego minimalnej wartości wykazywanego zamówienia, Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba udzielonych pożyczek/kredytów ponad wymagane minimum wynosi 50. Zamawiający zaprosi do złożenia ofert pierwszych dziesięciu Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów. Jeżeli w przypadku zastosowania oceny jak wyżej, kilku Wykonawców zajmie ostatnie, równorzędne miejsce PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 23

15 a liczba Wykonawców spełniających warunki udziału przewyższy 10, Zamawiający spośród Wykonawców zajmujących równorzędne ostatnie miejsce wybierze Wykonawcę na podstawie łącznej wartości udzielonych pożyczek/kredytów ponad wymagane minimum, spełniających wymagania określone w sekcji III.2.3, przy czym im większa łączna wartość brutto wykazanych pożyczek/kredytów podlegających punktacji, tym wyższa pozycja w rankingu. Zamawiający nie dopuszcza, aby w wykazie wykonanych zamówień podlegających ocenie punktowej, wykonawca posługiwał się zamówieniami, o których mowa w sekcji III.2.3 W celu otrzymania punktów Wykonawcy muszą się wykazać własnym doświadczeniem, Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie posługiwania się doświadczeniem i wiedzą innych podmiotów na zasadzie art. 26 ust. 2b Pzp. IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za zarządzanie funduszem pożyczkowym 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za jedną 5 7. godzinę świadczenia usług doradczych i szkoleniowych 3. Ocena złożonego biznes planu IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) BZP/79/DPE/2014 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 23

16 tak (jeżeli tak) nie Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: _ Godzina: Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Waluta: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 01/10/2014 Godzina: 11:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: _ IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : _ albo Okres w miesiącach : albo w dniach : (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data : _ (dd/mm/rrrr) Godzina (jeżeli dotyczy)miejscowość: Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 23

17 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego. 2. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwany dalej 'Wnioskiem'). Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednego Wniosku przez tego samego wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej Wnioskach składanych wspólnie lub jest samodzielnym wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnego Wniosku. Wniosek powinien być napisany w sposób czytelny. Wszystkie kartki wniosku muszą być spięte w sposób uniemożliwający dekompletację Wniosku, ponumerowane kolejnymi numerami. Wniosek stanowi wypełniony formularz "Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu" z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w poprzednich sekcjach ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów formularzy, które wykonawcy mogą pobrać ze strony internetowej zamawiającego: Wszystkie zapisane strony wniosku za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez wykonawcę, a stanowi część składową Wniosku, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela (w przypadku braku pieczątki osoby podpis powinien zostać złożony w taki sposób, aby umożliwiał jej identyfikację.) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Wniosku powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. Do Wniosku należy załączyć dokument/ y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców reguluje m.in. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231). Zgodnie z 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedstawić w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą 'za zgodność z oryginałem' przez wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentacji firmy lub umocowanego pełnomocnika). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej(ponumerowanej) stronie. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. Wykonawcy tworzący konsorcjum tj. wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 23

18 do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać m.in. na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. Ocena spełniania przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w ogłoszeniu będzie polegała na łącznej ocenie złozonych dokumentów. Wniosek konsorcjum musi być podpisany i oznaczony w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie,faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub em, każda ze stron na żadanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej w oryginale w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowanana adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Biuro Zamówień Publicznych, Aleje Jerozolimskie 7, Warszawa. oraz powinna być opisana następująco: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn: Wybór Pośredników Finansowych w celu zarządzania funduszem pożyczkowym oraz świadczenia usługi szkolenia i doradztwa dla pożyczkobiorców w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II", sygn. BZP/79/DPE/2014; Nie otwierać przed godziną 11:30 w dniu r. Konsekwencje złożenia Wniosku niezgodnego z w/w opisem ponosi wykonawca. Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej BGK. Zamawiający żąda, aby Wniosek przekazany faksem lub drogą elektroniczną był potwierdzony pisemnie. Informacje zawarte we Wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania Wniosków, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i powinny być odrębną częścią niezłączoną z Wnioskiem w sposób trwały. W przypadku załączenia do Wniosku innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z Wnioskiem w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje, że liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w danej części zamówienia to nie więcej niż 10. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu bedzie nie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do złożenia ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie wieksza niż 10, Zamawiający zastosuje dodatkowe zasady kwalifikacji Wykonawców. Dodatkowej ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie wykonawcy. Doświadczenie wykonawcy będzie punktowane na podstawie złożonego wraz z wnioskiem wykazu i załączonych dokumentów, potwierdzających, że wskazane w wykazie pożyczki/kredyty podlegające punktacji zostały wykonane należycie. Wskazane jest sporządzenie wykazu zamówień w oparciu o wzór udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego - wykaz pożyczek/kredytów podlegających ocenie punktowej' - załącznik nr 7 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda załączenia do oferty opracowanego przez Wykonawcę dokumentu - Biznes Planu, zawierającego obligatoryjnie co najmniej opis strategii przy realizacji przedmiotu zamówienia i założeń współpracy ze środowiskiem akademickim oraz instytucjami rynku pracy w oparciu o wytyczne opisane w kryterium Ocena złożonego Biznes Planu. 2. Biznes plan stanowić będzie integralną część oferty Wykonawcy i będzie podlegać ocenie według kryteriów opisanych w szczególności w SIWZ. 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: I. Wynagrodzenie dla wykonawcy za zarządzanie funduszem pożyczkowym - 45 pkt. II. Wynagrodzenie wykonawcy za jedną godzinę świadczenia usług doradczych i szkoleniowych - 5 pkt. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 23

19 III. Ocena złożonego biznes planu - 50 pkt. VI.4) Procedury odwoławcze: VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Faks: Adres internetowy: (URL) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Tel.: Adres internetowy: (URL) Faks: VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3) 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art a-g). 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Tel.: Faks: Adres internetowy: (URL) VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15/09/2014 (dd/mm/rrrr) - ID: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 23

20 Załącznik A Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy: (URL) Tel.: Faks: II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy: (URL) Tel.: Faks: III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Adres internetowy: (URL) Tel.: Faks: IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca Oficjalna nazwa Krajowy numer identyfikacyjny ( jeżeli jest znana ): Adres pocztowy: Miejscowość Kod pocztowy Państwo (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 23

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo