Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion"

Transkrypt

1 Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

2 KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) okrela warunki umów dotyczcych kart kredytowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. wydawanych posiadaczom konta Xelion. 2. Uyte w Regulaminie okrelenia oznaczaj: 1) akceptant sprzedawca lub usługodawca przyjmujcy zapłat kartami, 2) Bank Bank Polska Kasa Opieki S.A., 3) Centrum całodobowe centrum obsługi telefonicznej klientów Banku (numery telefonów Centrum podane s w folderze, z którym przekazywana jest karta i na wycigach), 4) dni robocze wszystkie dni oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, 5) Doradca Finansowy - osoba fizyczna, prowadzca działalno gospodarcz bdca przedstawicielem Xelion wskazana przez Posiadacza rachunku Xelion w Owiadczeniu o ustanowieniu Doradcy Finansowego, odpowiedzialna za kontakty z Posiadaczem rachunku Xelion, 6) jednostka Banku oddział lub filia Banku na terenie kraju, 7) karta midzynarodowa karta kredytowa noszca znak MasterCard lub VISA, wydawana przez Bank Posiadaczowi oraz karta o tym samym numerze wydawana Uytkownikowi, 8) karta kredytowa karta płatnicza w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uprawniajca Posiadacza/Uytkownika do dokonywania operacji z wykorzystaniem kredytu, 9) Karta Informacyjna kwestionariusz zawierajcy informacje dotyczce Posiadacza konta Xelion niezbdne do podjcia przez Bank decyzji o wydaniu karty oraz wysokoci przyznanego limitu kredytowego, 10) konto Xelion rachunek oszczdnociowo rozliczeniowy w złotych otwierany i obsługiwany przez Bank za porednictwem Xelion, 11) limit kredytowy kwota, do której Bank udziela Posiadaczowi odnawialnego kredytu, wykorzystywanego poprzez operacje dokonywane kart, w ciar którego rozliczane s równie nalene prowizje i opłaty oraz odsetki, 12) limit karty - kwota równa limitowi kredytowemu, do której mog by dokonywane operacje przy uyciu karty, 13) operacja wypłata gotówki dokonana przy uyciu karty w Banku, bankach akceptujcych karty systemu MasterCard lub VISA i bankomatach oznaczonych znakiem MasterCard lub VISA albo zapłata za nabywane towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, oznaczonych znakiem MasterCard lub VISA, w tym równie zapłata dokonywana bez fizycznego przedstawienia karty, np.: zamówienia składane telefonicznie, listownie lub za porednictwem Internetu; w przypadku operacji dokonanych bez fizycznego przedstawienia karty podanie akceptantowi numeru karty i terminu jej wanoci jest równoznaczne z upowanieniem do dokonania operacji bez koniecznoci podpisania dowodu dokonania operacji, 14) Posiadacz posiadacz konta Xelion majcy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rezydent), któremu została wydana karta, który na podstawie Umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoj rzecz operacji okrelonych w Umowie, 15) Posiadacz konta Xelion osoba fizyczna majca pełn zdolno do czynnoci prawnych, na rzecz której Bank prowadzi konto Xelion, 16) PIN kod identyfikacyjny poufny numer przypisany do karty, odrbny dla kadej karty, znany tylko Posiadaczowi/Uytkownikowi. PIN łcznie z danymi zawartymi na karcie słuy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza/Uytkownika, 17) Umowa umowa o kart i kredyt/ umowa o obsług i uytkowanie karty, 18) Uytkownik osoba fizyczna upowaniona przez Posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji okrelonych w Umowie, której dane umieszczone s na karcie Uytkownika, 19) Wniosek wniosek o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego składany za porednictwem Doradcy Finansowego, 20) Xelion Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, 21) zadłuenie zadłuenie Posiadacza z tytułu operacji dokonanych przy uyciu karty oraz odsetek, prowizji i opłat z tytułu obsługi karty. Rozdział 2 Okres wanoci Umowy 3.1. Umowa zawierana jest na okres wanoci karty, tj. do ostatniego dnia miesica podanego na awersie karty, po upływie którego ulega przedłueniu na nastpny i kolejne okresy wanoci nowych kart, pod warunkiem, e: 1) Posiadacz nie naruszył warunków Umowy oraz postanowie innych umów zawartych z Bankiem, 2) Posiadacz dokonał przynajmniej jednej operacji przy uyciu karty w okresie wanoci ostatniej wydanej karty, 3) Posiadacz nie zawiadomił Banku o rezygnacji z przedłuenia Umowy, nie póniej ni 45 dni przed upływem terminu jej wanoci, 4) Bank nie zawiadomił Posiadacza o rezygnacji z przedłuenia Umowy nie póniej ni 45 dni przed upływem terminu jej wanoci, 5) w ocenie Banku sytuacja finansowa Posiadacza wskazuje, e Umowa moe by kontynuowana. 2. W przypadku niespełnienia przez Posiadacza warunku wymienionego w ust. 1 pkt 5 Bank ma prawo do przedłuenia Umowy z obnionym limitem kredytowym. 3. W przypadku nieprzedłuenia Umowy, Posiadacz jest zobowizany do spłaty zadłuenia w terminie do ostatniego dnia okresu wanoci Umowy. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Posiadacz jest zobowizany do spłaty zadłuenia przewyszajcego obniony limit kredytowy do ostatniego dnia wanoci Umowy z dotychczasowym limitem kredytowym Bank, przed upływem terminu wanoci karty, przele na adres korespondencyjny kart z nowym okresem wanoci. 2. Posiadacz/Uytkownik jest zobowizany do zniszczenia dotychczas uywanej karty z chwil otrzymania karty z nowym terminem wanoci. Posiadacz ponosi odpowiedzialno za skutki wynikłe z niezniszczenia karty po otrzymaniu karty z nowym terminem wanoci. 3. W przypadku wystpienia o wczeniejsze wydanie karty z nowym terminem wanoci, karta dotychczas uywana traci wano w momencie przygotowania nowej karty. Rozdział 3 Wydanie karty 5.1. Posiadacz konta Xelion składa Wniosek do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego. 2. Bank rozpatruje Wniosek w cigu 14 dni roboczych od dnia złoenia Wniosku, z zastrzeeniem ust. 4, i przesyła w tym terminie na adres korespondencyjny Posiadacza konta Xelion: 1) kopert z PIN lub 2) pismo informujce o odmowie wydania karty. 3. W terminie uzgodnionym z Doradc Finansowym Posiadacz konta Xelion podpisuje Umow i otrzymuje kart od Doradcy Finansowego. 4. Bank zastrzega sobie prawo do przekazania PIN lub pisma o odmowie wydania karty w terminie póniejszym ni okrelony w ust.2, jeeli złoone dokumenty wymagaj weryfikacji Posiadacz/Uytkownik jest zobowizany do podpisania karty w sposób trwały, zgodnie ze wzorem podpisu złoonym na Wniosku, odpowiednim do imienia i nazwiska umieszczonego na karcie (nie naley uywa drukowanych liter). 2. Posiadacz ponosi całkowit odpowiedzialno za skutki wynikajce z niepodpisania karty. 7. Jeeli Posiadacz: 1) nie otrzymał koperty z PIN ani pisma o odmowie wydania karty w cigu 20 dni od złoenia Wniosku, lub

3 2) otrzymał PIN w kopercie uszkodzonej w sposób umoliwiajcy jego odczytanie powinien zgłosi ten fakt Doradcy Finansowemu lub bezporednio w Centrum. Rozdział 4 Posługiwanie si kart 8.1. Kart moe posługiwa si wyłcznie Posiadacz/Uytkownik w okresie wanoci tj. do ostatniego dnia miesica podanego na awersie karty lub do dnia jej zastrzeenia przez Bank, z uwzgldnieniem 4 ust Karta powinna by uywana zgodnie z przepisami: 1) polskiego prawa, w szczególnoci Prawa dewizowego, 2) prawa miejscowego, w szczególnoci w zakresie wysokoci kwot wypłat gotówkowych, 3) Umowy i Regulaminu. 3. Podpis złoony na dowodzie dokonania operacji sporzdzonym przez akceptanta powinien by zgodny z podpisem na karcie. Posiadacz/Uytkownik dokonujcy operacji kart jest zobowizany do okazania dokumentu tosamoci na yczenie akceptanta. 4. Posiadacz/Uytkownik powinien przechowywa dowody dokonania operacji do momentu otrzymania wycigu przez Posiadacza, w celu udokumentowania ewentualnych niezgodnoci W ramach limitu kredytowego Posiadacz / Uytkownik moe dokonywa operacji w kraju i za granic. 2. Operacje s realizowane w walucie kraju, w którym s dokonywane. 3. Operacje dokonane kart za granic s przeliczane z waluty w jakiej została dokonana operacja, na walut stosowan przez MasterCard lub VISA w rozliczeniach z Bankiem, według kursu obowizujcego w MasterCard lub VISA w dniu rozliczania operacji. 4. Limit kredytowy jest obciany równowartoci złotow kwot operacji dokonanych kart za granic oraz prowizji i opłat, przeliczajc je według kursu sprzeday Banku dla waluty zastosowanej przez MasterCard lub VISA obowizujcego w dniu obcienia Banku przez te organizacje. 10. Przy dokonywaniu operacji przy uyciu PIN: 1) kart systemu VISA błdne wprowadzenie PIN w danym dniu po raz czwarty spowoduje odmow realizacji operacji, 2) kart systemu MasterCard trzecie kolejne błdne wprowadzenie PIN spowoduje zablokowanie karty, co uniemoliwia Posiadaczowi / Uytkownikowi dokonywanie operacji przy uyciu karty, do czasu skontaktowania si z Bankiem. Rozdział 5 Rozliczanie operacji dokonanych przy uyciu karty 11. W terminie wskazanym w Umowie Bank sporzdza wycig zawierajcy miesiczne zestawienie operacji dokonanych przy uyciu karty, nalenych prowizji, opłat i odsetek oraz kwot zadłuenia Posiadacza z tytułu wykorzystanego kredytu Termin spłaty, wysoko minimalnej spłaty i numer rachunku do spłaty okrelone s w Umowie. 2. Wpłaty przewyszajce zadłuenie nie podlegaj oprocentowaniu. 3. W przypadku przekroczenia przez Posiadacza przyznanego mu limitu kredytowego, kwota, o któr limit został przekroczony, powiksza wymagalne minimum spłaty zadłuenia. Za przekroczenie limitu kredytowego Bank pobiera opłat obciajc limit kredytowy. 4. Spłata całoci lub czci kredytu odnawia o dokonan spłat limit kredytowy i umoliwia ponowne wykorzystanie kredytu w ramach przyznanego limitu z zastrzeeniem ust Ostateczna spłata kredytu winna nastpi w ostatnim dniu wanoci karty, o którym mowa w 3 ust.1, lub w najpóniej nastpnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Umowy z zastrzeeniem ust W okresie wypowiedzenia Umowy dokonywane spłaty nie odnawiaj limitu kredytowego. W przypadku wypowiedzenia zmieniajcego limit kredytowy, po dokonaniu spłaty kwoty przekraczajcej obniony limit, kolejne spłaty odnawiaj obniony limit. 7. W przypadku przedłuenia Umowy, o której mowa w 3 termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na ostatni dzie okresu, na który przedłuono Umow. 8. Brak spłaty minimalnej do dnia okrelonego w Umowie powoduje obcienie nastpnego dnia limitu kredytowego kwot opłaty za opónienie w dokonaniu spłaty. 9. Jeeli po upływie okresu, o którym mowa w ust.5 kredyt nie zostanie spłacony w całoci, Bank nalicza odsetki od całoci zadłuenia w zgodnie z postanowieniami Umowy Nieotrzymanie wycigu nie zwalnia Posiadacza z obowizku dokonania spłaty nalenoci w sposób okrelony w Umowie i Regulaminie. W przypadku nieotrzymania wycigu naley skontaktowa si telefonicznie z Centrum w celu uzyskania duplikatu tego wycigu i ewentualnie uzyskania informacji o wysokoci zadłuenia. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodnoci w wycigu Posiadacz powinien zgłosi pisemnie swoje zastrzeenia za porednictwem Doradcy Finansowego w terminie 14 dni od daty otrzymania wycigu, nie póniej jednak ni 48 dni od daty ksigowania reklamowanej operacji. Po upływie tego terminu Bank uznaje, e Posiadacz potwierdził zgodno zestawienia operacji na wycigu. Reklamacje ustne wymagaj potwierdzenia na pimie w cigu 7 dni od daty ich zgłoszenia. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie bd rozpatrywane. 3. Posiadacz jest zobowizany do udzielenia Bankowi za porednictwem Doradcy Finansowego wszelkich informacji dotyczcych reklamowanej operacji. 4. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie po ich wpływie do Banku, o ile to moliwe, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich przyjcia. 5. W przypadku reklamacji wymagajcych kontaktowania si z akceptantem lub organizacjami MasterCard albo VISA, bd przeprowadzenia postpowania wyjaniajcego, okres rozpatrywania reklamacji moe by dłuszy ni okrelony w ust. 4, o czym Bank poinformuje Posiadacza odrbnym pismem. Maksymalne terminy rozpatrywania reklamacji wynosz: 200 dni dla reklamacji bankomatowych, niefinansowych (niezwizanych z operacjami dokonanymi przy uyciu karty) i akceptantów Banku (akceptantów obsługiwanych przez Bank) oraz 360 dni dla akceptantów obcych. 14. Spłaty nalenoci Banku z tytułu Umowy Bank moe zaliczy przede wszystkim na: 1) koszty windykacji, 2) opłaty za upomnienia, 3) prowizje i opłaty bankowe, 4) odsetki od całoci zadłuenia, 5) wymagalne odsetki od kwot operacji, 6) kwoty operacji. 15. W przypadku powołania Posiadacza do odbycia czynnej słuby wojskowej nie stosuje si do niego postanowie art. 131 ust.1 pkt 2 Ustawy o powszechnym obowizku obrony. Posiadacz jest zobowizany do spłaty zadłuenia na zasadach okrelonych w Regulaminie i Umowie. Rozdział 6 Ochrona karty i PIN. Zastrzeganie kart Posiadacz/Uytkownik powinien przechowywa kart z naleyt starannoci, w sposób zabezpieczajcy przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzie. 2. Karta nie moe by udostpniana przez Posiadacza/Uytkownika osobom nieuprawnionym Ze wzgldu na bezpieczestwo obrotu numer karty nie moe by podawany osobom trzecim w innych celach ni: 1) dokonywanie operacji, 2) zgłoszenie utraty karty, 3) dokonywanie spłaty zadłuenia, 4) odnotowanie w dokumentach wystawionych dla potrzeb Banku. 2. PIN nie moe by ujawniony adnej innej osobie ani umieszczony na karcie lub przechowywany łcznie z kart O utracie karty albo ujawnieniu PIN lub zniszczeniu karty naley niezwłocznie powiadomi Centrum celem dokonania zastrzeenia karty.

4 2. Jeeli skontaktowanie si z Centrum nie jest moliwe, o utracie karty lub ujawnieniu PIN naley niezwłocznie powiadomi dowoln jednostk Banku lub bank w kraju lub za granic uczestniczcy w systemie MasterCard i/lub VISA. 3. Posiadacz/Uytkownik jest zobowizany do udzielenia Bankowi wszelkich informacji o okolicznociach utraty karty lub ujawnienia PIN oraz złoenia wyjanie odnonie operacji dokonanych utracon kart. 4. Numery telefonów do zastrzee s umieszczone na wycigu. Posiadacz/Uytkownik zgłaszajcy zastrzeenie utraconej karty otrzymuje numer pozycji rejestru jako potwierdzenie przyjcia zgłoszenia przez pracownika Banku, a take imi i nazwisko pracownika przyjmujcego zgłoszenie. Posiadacz/Uytkownik moe powoływa si na ten numer w dalszych kontaktach z Bankiem. 5. W momencie zastrzeenia jest dokonywany automatyczny transfer rachunku karty/kart na nowy numer. W ciar rachunku karty o nowym numerze ksigowane s operacje dokonane przy uyciu karty/kart przed zastrzeeniem, a rozliczone po tym terminie. Zastrzeenie karty/kart powoduje konieczno wydania nowej karty/kart. 6. Wydanie nowej karty/kart w miejsce zastrzeonej/zastrzeonych moe nastpi po złoeniu przez Posiadacza pisemnej dyspozycji w sprawie jej/ich wydania w terminie 30 dni od daty zastrzeenia. Brak takiej dyspozycji oznacza wypowiedzenie Umowy przez Posiadacza. W razie złoenia dyspozycji wydania nowej karty/kart jej wydanie nastpuje w trybie okrelonym w rozdziale W przypadku zniszczenia karty fakt ten naley zgłosi Doradcy Finansowemu. W zalenoci od okolicznoci jej zniszczenia i dyspozycji Posiadacza, Bank moe wyda duplikat dotychczas uywanej karty. Jako potwierdzenie przyjcia zgłoszenia o zniszczeniu karty, Doradca Finansowy wydaje Posiadaczowi kopi złoonej dyspozycji z adnotacj potwierdzajc przyjcie zgłoszenia. 8. Posiadacz jest zobowizany do zgłoszenia na Policji faktu utraty karty/kart w wyniku przestpstwa lub posługiwania si ni przez osob nieuprawnion Limit kredytowy obciaj operacje dokonane przez Posiadacza, a w przypadku wydania karty Uytkownika, przez Posiadacza i Uytkownika oraz osoby, którym Posiadacz lub Uytkownik udostpnił kart/karty lub ujawnił PIN. 2. Posiadacz ponosi odpowiedzialno za operacje dokonane z uyciem utraconej karty do czasu zgłoszenia Bankowi jej utraty. Odpowiedzialno finansowa Posiadacza jest ograniczona do kwoty stanowicej równowarto w złotych 150 euro z wyjtkiem operacji, do których doszło z winy Posiadacza/Uytkownika, a w szczególnoci z powodu: - udostpnienia karty i/lub PIN osobom nieuprawnionym, - niedopełnienia obowizku przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem naleytej starannoci, - przechowywania karty razem z PIN, - niedopełnienia obowizku niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty, - niedopełnienia obowizku okrelonego w 13 ust.2 Równowarto 150 euro w złotych oblicza si według kursu redniego euro ogłaszanego przez NBP, obowizujcego w dniu dokonania zgłoszenia. 3. Posiadacz jest obciany kwotami operacji dokonanych po zgłoszeniu utraty lub zniszczenia karty, jeeli doszło do nich z winy umylnej jego lub Uytkownika. 4. Posiadacz moe skorzysta, składajc pisemne owiadczenie w tej sprawie, z usługi polegajcej na przejciu przez Bank odpowiedzialnoci za operacje dokonane bez winy Posiadacza/Uytkownika przed zgłoszeniem utraty karty ("usługa zabezpieczenia operacji"). Wysoko opłaty za usług okrelona jest w "Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych". 5. Posiadacz moe w kadej chwili zrezygnowa z usługi, o której mowa w ust. 4, ze skutkiem na dzie sporzdzenia najbliszego wycigu, o którym mowa w W przypadku zmiany warunków wiadczenia usługi, o której mowa w ust. 4, Bank powiadomi korzystajcego z niej Posiadacza o zmianie. Zmienione warunki stan si wice, jeeli Posiadacz nie zrezygnuje z usługi w terminie 14 dni od dnia dorczenia informacji o zmianie. 20. Karta odnaleziona po zgłoszeniu jej utraty nie moe by ponownie uyta. Kart t naley niezwłocznie zwróci do Banku. Rozdział 7 Postanowienia kocowe Karta jest własnoci Banku i naley j zwróci do Banku w przypadkach okrelonych w Regulaminie. 2. Jeeli Posiadacz/Uytkownik zwraca kart do Banku drog korespondencyjn jest zobowizany do przecicia jej poniej paska magnetycznego do ¾ długoci. Za przesłanie nieuszkodzonej karty odpowiedzialno ponosi Posiadacz Posiadacz moe, w okresie wanoci karty, wystpi o zmian wysokoci przyznanego limitu kredytowego. Pisemne wystpienie w tej sprawie powinien złoy za porednictwem Doradcy Finansowego. Podwyszenie limitu wymaga złoenia dokumentów okrelonych przez Bank oraz podpisania aneksu do Umowy. 2. W okresie wanoci karty Bank moe wystpi do Posiadacza o przedłoenie zaktualizowanych dokumentów dotyczcych uzyskiwanych dochodów oraz zobowiza finansowych. W przypadku stwierdzenia zagroenia terminowej spłaty zadłuenia, Bank moe podj decyzj o obnieniu limitu karty. O wysokoci obnionego limitu kredytowego Bank niezwłocznie informuje Posiadacza dokonujc jednoczenie wypowiedzenia zmieniajcego limit kredytowy. 23. W przypadku niewywizywania si Posiadacza ze zobowiza wynikajcych z umów zawartych z Bankiem, Bank moe zablokowa kart/karty (uniemoliwi dokonywanie operacji) do czasu uregulowania zobowiza oraz dokonania przez Bank oceny moliwoci utrzymania dotychczasowego limitu kredytowego na podstawie okrelonych przez Bank dokumentów niezbdnych do oceny ryzyka kredytowego. 24. Posiadacz moe złoy za porednictwem Doradcy Finansowego pisemn dyspozycj dotyczc odtworzenia numeru PIN. W terminie 10 dni roboczych od dnia złoenia dyspozycji, Bank wyle Posiadaczowi kopert z PIN, na wskazany adres do korespondencji Bank ma prawo wypowiedzie Umow w czci dotyczcej kredytu, jeeli Posiadacz naruszy warunki Umowy, a w szczególnoci gdy: 1) nastpi zagroenie terminowej spłaty kredytu z powodu złej sytuacji finansowej Posiadacza i/lub 2) nastpi zmniejszenie wartoci prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, 3) Posiadacz nie dokona w terminie okrelonym w Umowie dwóch kolejnych spłat minimalnych w pełnej wysokoci, po uprzednim wezwaniu Posiadacza do spłaty zaległych nalenoci w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. 2. Bank moe wypowiedzie Umow w czci dotyczcej karty kredytowej w razie: 1) niewywizywania si przez Posiadacza/Uytkownika ze zobowiza wynikajcych z umów zawartych z Bankiem, 2) wycofania karty z oferty Banku, 3) wystpienia okolicznoci, które nie były znane wczeniej i stwarzaj zagroenie dla spłaty kredytu. 3. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 i/lub 2 2, wynosi 45 dni od dnia dorczenia Posiadaczowi wypowiedzenia Umowy. 4. Wypowiedzenie Umowy w czci, o której mowa w ust.1 i ust. 2, skutkuje rozwizaniem Umowy po upływie okresu wypowiedzenia. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Bank: 1) zastrzega kart/karty i obcia limit kredytowy opłat za zastrzeenie; opłata za zastrzeenie w przypadku wypowiedzenia z powodu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie obcia limitu kredytowego, 2) wzywa Posiadacza do zwrotu karty/kart oraz do spłaty wszelkich nalenoci z tytułu dokonanych operacji, nalenych odsetek oraz opłat i prowizji. 6. Posiadacz ma prawo wypowiedzie Umow z zachowaniem 45-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia wpływu do Banku owiadczenia o wypowiedzeniu. 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza konieczne jest zwrócenie karty/kart do Banku. Jeeli zwrot karty/kart nie jest moliwy, Bank dokonuje jej/ich zastrzeenia i obcia limit kredytowy opłat za zastrzeenie. 8. Operacje dokonane po dacie zastrzeenia karty/kart, o którym mowa w ust. 5 i 7, obciaj limit kredytowy. 9. Nastpnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Posiadacz jest zobowizany do spłaty nalenoci Banku wynikajcych z Umowy. W przypadku braku spłaty Bank moe przystpi do dochodzenia swoich wierzytelnoci z prawnych zabezpiecze spłaty kredytu i majtku Posiadacza Posiadacz zobowizany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Banku o zmianie: 1) danych personalnych i teleadresowych swoich lub Uytkownika, 2) ródeł uzyskiwanych dochodów, 3) sytuacji finansowej.

5 2. Bank nie odpowiada za skutki niedorczenia Posiadaczowi korespondencji kierowanej przez Bank, w tym take wycigów, spowodowane nieprzekazaniem informacji wymienionych w ust. 1 pkt Bank pobiera opłat za kart w okresach rocznych oraz prowizje i opłaty z tytułu operacji dokonanych kart oraz z innych tytułów okrelonych w Regulaminie w wysokoci okrelonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych. 2. Pobrane przez Bank prowizje i opłaty obciaj limit kredytowy. Od opłat i prowizji nie s naliczane odsetki, z zastrzeeniem 12 ust Opłat za kart w pierwszym roku jej wanoci Bank obcia limit kredytowy przy sporzdzaniu wycigu, po dniu przygotowania karty. Opłat za kart (wydan z okresem wanoci dłuszym ni rok) w kolejnym roku jej wanoci Bank obcia limit kredytowy przy sporzdzaniu najbliszego wycigu po upływie kadego roku wanoci karty. 4. Opłaty i prowizje pobrane z tytułu operacji dokonanych kart obciaj limit kredytowy ostatniego dnia przed dniem sporzdzenia wycigu, o którym mowa w Bank dorcza Posiadaczowi informacj o zmianie postanowie Regulaminu oraz "Taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych" w trybie wynikajcym z postanowie art Kodeksu cywilnego. Zmienione postanowienia wi strony Umowy, jeeli Posiadacz nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. 2. Wysoko prowizji moe ulec zmianie w przypadku zmiany: 1) poziomu inflacji, 2) poziomu stawek i opłat na rynku bankowym, 3) poziomu kosztów ponoszonych przez Bank w wyniku realizacji czynnoci i usług bankowych, 4) zakresu lub formy realizacji czynnoci i usług bankowych. 29. W celu naleytej realizacji Umowy, obowizki z niej wynikajce Bank wykonuje przy pomocy Centrum Kart S.A. z siedzib w Warszawie i Societa per i Servizi Bancari - SSB S.p.A z siedzib w Mediolanie W przypadku dorczania korespondencji listem zwykłym, przesyłk uznaje si za dorczon po upływie piciu dni roboczych od daty jej nadania w urzdzie pocztowym. 2. W przypadku dorczania przesyłki listem poleconym, z wyjtkiem przesyłek zawierajcych karty i PIN, jako równoznaczne z dorczeniem traktowane jest pismo dwukrotnie awizowane a nie odebrane, wysłane Posiadaczowi na wskazany Bankowi adres do korespondencji. 31. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za odmow honorowania karty przez osoby trzecie. Warszawa, dnia 12 padziernika 2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

6 KARTY PŁATNICZE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOCI BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE PRZEZ XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) okrela warunki Umowy o karty płatnicze: kart Pekao/Shell oraz Złot Kart Pekao/Shell wydane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Posiadaczom konta Xelion. 2. Przez uyte w Regulaminie okrelenia oznaczaj: 1) Bank - Bank Polska Kasa Opieki S.A., 2) Centrum całodobowe centrum obsługi telefonicznej klientów Banku (numery telefonów Centrum podane s w Regulaminie, w folderze, z którym przekazywana jest karta i na wycigach), 3) cykl rozliczeniowy - powtarzalny okres od 5 dnia danego miesica kalendarzowego do 4 dnia nastpnego miesica kalendarzowego włcznie, po upływie którego nastpuje rozliczenie z tytułu operacji dokonanych przy uyciu karty oraz nalenych Bankowi prowizji i opłat, 4) Doradca Finansowy - osoba fizyczna, prowadzca działalno gospodarcz bdca przedstawicielem Xelion wskazana przez Posiadacza rachunku Xelion w Owiadczeniu o ustanowieniu Doradcy Finansowego, odpowiedzialna za kontakty z Posiadaczem rachunku Xelion, 5) dni robocze wszystkie dni oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, 6) jednostka Banku - oddział lub filia Banku na terenie kraju, 7) karta - midzynarodowa karta płatnicza w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, z odroczonym terminem płatnoci wydawana przez Bank : karta Pekao/Shell i Złota Karta Pekao Shell, noszce znak systemu MasterCard, 8) Karta Informacyjna kwestionariusz zawierajcy dane Posiadacza niezbdny do podjcia przez Bank decyzji o wydaniu karty oraz wysokoci przyznanego limitu karty, 9) Karta SMART karta uczestnika lojalnociowego Programu SMART, 10) Komunikat - Komunikat Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla Posiadaczy kart Pekao/Shell, stanowicy integraln cz niniejszego Regulaminu, 11) konto Xelion rachunek oszczdnociowo-rozliczeniowy w złotych o charakterze biecym prowadzony w Banku, w ciar którego rozliczane s operacje dokonane przy uyciu karty, 12) limit karty przyznany przez Bank limit: - wspólny dla wszystkich kart Pekao/Shell wydanych do konta Xelion - dla Złotej Karty Pekao/Shell do wysokoci którego mog by dokonywane operacje w cyklu rozliczeniowym, 13) MasterCard - organizacja midzynarodowa, której członkami s instytucje finansowe, tworzce system rozlicze operacji dokonywanych przy uyciu kart MasterCard, 14) operacja - wypłata gotówki i zapłata dokonana przy uyciu karty: a) operacja bezgotówkowa zapłata za nabywane towary i usługi dokonana w punktach sieci handlowej i usługowej przyjmujcych zapłat kartami, oznaczonych znakiem MasterCard w tym równie zapłata dokonana bez fizycznego uycia karty np.: zamówienia składane telefonicznie, listownie lub za porednictwem Internetu (podanie usługodawcy numeru karty i terminu jej wanoci jest równoznaczne z upowanieniem do dokonania operacji bez koniecznoci podpisania dowodu sprzeday), b) operacja gotówkowa wypłata gotówki w Banku, w bankach akceptujcych karty systemu MasterCard i w bankomatach oznaczonych znakiem MasterCard, 15) PIN kod identyfikacyjny, - poufny numer odrbny dla kadej karty, znany tylko Posiadaczowi/Uytkownikowi. PIN łcznie z danymi zawartymi na karcie słuy do elektronicznej identyfikacji w przypadku posługiwania si kart w urzdzeniach wymagajcych jego wprowadzenia, 16) Posiadacz Posiadacz konta Xelion majcy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (rezydent) z którym Bank zawarł Umow, na podstawie, której osoba ta dokonuje w swoim imieniu i na swoj rzecz operacji okrelonych w Umowie i której została wydana karta, 17) Posiadacz konta Xelion - osoba fizyczna majca pełn zdolno do czynnoci prawnych na rzecz której Bank prowadzi konto Xelion, 18) Program SMART program organizowany przez Shell Polska Sp. z o.o. pozwalajcy jego uczestnikom na gromadzenie punktów SMART za operacje bezgotówkowe dokonywane przy uyciu karty, na indywidualnym koncie członkowskim uczestnika tego programu, 19) Umowa umowa o kart płatnicz, 20) Uytkownik osoba fizyczna, wskazana przez Posiadacza, posiadajca pełn zdolno do czynnoci prawnych lub, która ukoczyła trzynasty rok ycia i znajduje si pod władz rodzicielsk Posiadacza, upowaniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu Posiadacza i na jego rzecz operacji okrelonych w Umowie, której dane identyfikacyjne umieszczone s na karcie Pekao/Shell, 21) Wniosek - Wniosek o wydanie kart płatniczych, 22) Xelion Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie. Rozdział 2 Wydawanie kart 3.1. Karta Pekao/Shell moe by wydana: 1) Posiadaczowi konta Xelion lub 2) współposiadaczowi konta Xelion wspólnego, lub 3) Uytkownikowi. 2. Złota Karta Pekao/Shell moe by wydana: 1) Posiadaczowi konta Xelion, 2) współposiadaczowi wspólnego konta Xelion. 3. Umow zawiera si na okres wanoci karty, do ostatniego dnia miesica podanego na jej awersie. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłueniu na nastpny i kolejne okresy wanoci nowych kart, pod warunkiem, e: 1) Posiadacz lub Uytkownik nie naruszył warunków Umowy oraz postanowie umów lub regulaminów innych produktów lub usług Banku, 2) Posiadacz nie zawiadomił Banku o rezygnacji z przedłuenia Umowy nie póniej ni 45 dni przed upływem terminu jej wanoci, 3) Bank nie zawiadomił Posiadacza o rezygnacji z przedłuenia Umowy nie póniej ni 45 dni przed upływem terminu jej wanoci, 4) w ocenie Banku sytuacja finansowa Posiadacza wskazuje, e Umowa moe by kontynuowana. 4. W przypadku nieprzedłuenia Umowy, Posiadacz jest zobowizany do zapewnienia na koncie Xelion rodków na pokrycie kwot operacji oraz nalenych Bankowi opłat i prowizji w 5 dniu nastpnego miesica po upływie okresu wanoci karty. 5. Złota Karta Pekao/Shell jest wydawana w dwóch opcjach z pakietem klubowym (Priority Pass i Executive Club) i bez pakietu klubowego Do jednego konta Xelion mog by wydane maksymalnie cztery karty Pekao/Shell. Posiadacz konta Xelion ustala liczb kart wydanych dla niego i Uytkowników, przy czym jednej osobie moe by wydana tylko jedna karta. 2. Dla celów obsługi przez Bank wszystkich wydanych kart, moe by wskazany przez Posiadacza konta Xelion tylko jeden adres do korespondencji Warunkiem ubiegania si o wydanie karty jest: 1) złoenie Karty Informacyjnej oraz Wniosku,

7 2) systematyczne zasilanie konta Xelion przez okres co najmniej 3 miesicy poprzedzajcych złoenie Wniosku; za systematyczne uwaa si zasilanie konta Xelion zgodnie ze złoon deklaracj, 3) przedłoenie dokumentów potwierdzajcych ródło i wysoko uzyskiwanych dochodów(na poziomie wymaganym przez Bank)* oraz innych dokumentów wskazanych przez Bank, 2. Osoba, której ma by wydana karta moe: 1) by uczestnikiem Programu SMART, lub 2) złoy deklaracj przystpienia do Programu SMART jednoczenie z Wnioskiem, albo 3) nie uczestniczy w Programie SMART wówczas za płatnoci dokonane przy uyciu karty nie s naliczane punkty SMART. 3. W przypadku konta Xelion wspólnego kady ze współposiadaczy wystpuje samodzielnie o wydanie karty dla siebie Posiadacz konta Xelion, wystpujc o wydanie karty Pekao/Shell, udziela mu pełnomocnictwa szczególnego tj. pełnomocnictwa uprawniajcego jedynie do dokonywania operacji przy uyciu karty Pekao/Shell. Posiadacz konta Xelion jest zobowizany uici opłat skarbow od dokumentu pełnomocnictwa szczególnego, zgodnie z przepisami obowizujcymi w tym zakresie. 2. W przypadku konta Xelion wspólnego obaj współposiadacze wystpuj razem o wydanie karty Pekao/Shell Uytkownikowi. 3. Jeeli Wniosek dotyczy wydania karty Pekao/Shell Uytkownikowi, konieczne jest podpisanie Wniosku równie przez Uytkownika Wniosek, Karta Informacyjna oraz pozostałe dokumenty wskazane przez Bank s składane za porednictwem Doradcy Finansowego. 2. Decyzj o wydaniu karty i wysokoci limitu karty podejmuje Bank. 8. W przypadku podjcia decyzji o wydaniu kart, Bank w terminie do 14 dni roboczych od dnia złoenia Wniosku wysyła Posiadaczowi konta Xelion na wskazany przez Niego adres do korespondencji odrbnymi przesyłkami: 1) polecon / kuriersk* - kart wraz z informacj o limicie karty, 2) zwykł - kopert zawierajc PIN, 9.1. Posiadacz / Uytkownik jest zobowizany podpisa kart niezwłocznie po jej otrzymaniu, w sposób trwały, zgodnie ze wzorem podpisu złoonym na Wniosku. Niedozwolone jest podpisanie Wniosku i karty drukowanymi literami. Podpis powinien składa si z imienia i nazwiska umieszczonego na karcie. 2. Posiadacz ponosi odpowiedzialno finansow wobec Banku, za operacje dokonane przy uyciu wszystkich wydanych kart oraz za skutki niepodpisania karty przez siebie i Uytkownika. 10. W przypadku: 1) nieotrzymania w cigu 14 dni roboczych od daty złoenia Wniosku odrbnych przesyłek zawierajcych kart i/lub kopert z PIN lub 2) otrzymania tylko jednej z przesyłek (z kart lub z PIN) i nieotrzymania w cigu kolejnych 4 dni drugiej przesyłki, lub 3) otrzymania jednej lub obydwu przesyłek uszkodzonych w sposób umoliwiajcy odczytanie numeru karty lub PIN przez osob nieupowanion Posiadacz konta Xelion zobowizany jest zgłosi ten fakt telefonicznie do Centrum na numer, o którym mowa w 26 ust.1, w celu zastrzeenia wysłanej karty. Jeeli zastrzeona karta jest w posiadaniu Posiadacza lub Uytkownika, naley j zniszczy w sposób uniemoliwiajcy posługiwanie si kart. Skutki wynikajce z niewłaciwego zniszczenia karty obciaj Posiadacza. W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Bank przygotuje now kart i PIN i przele je Posiadaczowi w trybie okrelonym w Posiadacz moe w kadym czasie odwoła pełnomocnictwo udzielone Uytkownikowi do dokonywania operacji przy uyciu karty Pekao/Shell Uytkownika pod warunkiem jej zwrotu do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego. Odwołanie pełnomocnictwa, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o wyej wymienion kart 2. W przypadku niezwrócenia karty, Bank zastrzega t kart na koszt Posiadacza. Operacje dokonane przy uyciu zastrzeonej karty, po dniu odwołania pełnomocnictwa, obciaj Posiadacza. Rozdział 3 Posługiwanie si kart Kart moe posługiwa si wyłcznie Posiadacz / Uytkownik, w okresie jej wanoci podanym na awersie karty lub do chwili zgłoszenia kradziey, lub zagubienia karty, lub jej zastrzeenia przez Bank, z zastrzeeniem 32 ust Posiadacz / Uytkownik jest zobowizany posługiwa si kart zgodnie z przepisami: 1) prawa polskiego, w szczególnoci Prawa dewizowego, 2) prawa kraju, w którym dokonuje operacji, w szczególnoci w zakresie wysokoci kwot wypłat gotówkowych, 3) niniejszego Regulaminu. 3. Podpis złoony na dowodzie sprzeday sporzdzanym przez akceptanta powinien by zgodny z podpisem na karcie. Złoenie przez Posiadacza / Uytkownika podpisu niezgodnego z podpisem na karcie nie zwalnia Posiadacza z odpowiedzialnoci prawnej i finansowej za dokonan operacj. 4. Na yczenie podmiotu realizujcego operacj, Posiadacz / Uytkownik zobowizany jest okaza dokument tosamoci Łczna kwota operacji dokonanych w cyklu rozliczeniowym przy uyciu wszystkich kart wydanych do konta Xelion nie moe przekroczy limitu karty, z uwzgldnieniem postanowie 2 pkt Bank ustala dzienny limit wypłat gotówkowych moliwych do dokonania przy uyciu karty Pekao/Shell i podaje go w Komunikacie. 3. Limit karty w pełnej wysokoci jest dostpny od drugiego dnia cyklu rozliczeniowego Operacje kart mog by dokonywane w kraju i za granic. 2. Operacje s realizowane w walucie kraju, w którym s dokonywane. 15. Po zakoczeniu cyklu rozliczeniowego Posiadaczowi/Uytkownikowi, uczestniczcemu w Programie SMART, Bank nalicza punkty SMART od kwot operacji bezgotówkowych dokonanych przy uyciu karty w trakcie tego cyklu. Za kade 5 złotych kwoty operacji nalicza si 1 punkt SMART. Liczba punktów koczca si wielkoci mniejsz ni 0,5 jest zaokrglona w dół do pełnych jednoci, natomiast koczca si wielkoci równ i wiksz od 0,5 jest zaokrglona w gór do pełnych jednoci. Informacja o liczbie punktów naliczonych w ostatnim cyklu rozliczeniowym jest przekazywana przez Bank do Programu SMART w nastpnym dniu roboczym po dacie sporzdzenia zestawienia operacji, o którym mowa w 22 ust.1. Punkty uzyskane z tytułu operacji bezgotówkowych dokonanych przy uyciu kart kadego ze współposiadaczy konta Xelion wspólnego lub karty Pekao/Shell wydanej Uytkownikowi, s zaliczane na indywidualne konta tych osób w Programie SMART. Zamianie na punkty nie podlegaj wypłaty gotówki dokonane przy uyciu karty, a take opłaty za kart oraz opłaty i prowizje od operacji dokonanych kart. 16. Przy dokonywaniu operacji przy uyciu PIN, trzecie kolejne błdne wprowadzenie PIN, spowoduje zablokowanie karty, co oznacza uniemoliwienie Posiadaczowi/Uytkownikowi karty dokonywanie operacji przy uyciu karty, do czasu skontaktowania si z Bankiem Termin wanoci karty upływa z ostatnim dniem miesica wskazanego na awersie karty. 2. Posługiwanie si kart po upływie terminu jej wanoci jest niedozwolone W przypadku mierci Posiadacza dalsze posługiwanie si kartami zmarłego Posiadacza oraz wszystkich Uytkowników jest niedozwolone. Karty te powinny by niezwłocznie zwrócone do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego. W przypadku konta wspólnego, zwrotowi podlegaj karty zmarłego współposiadacza konta Xelion. 2. Z chwil uzyskania informacji o mierci Posiadacza, Bank zastrzega wszystkie wydane karty. Rozdział 4 Rozliczanie operacji dokonanych przy uyciu karty W okresie 3 dni roboczych, poczwszy od pierwszego dnia nowego cyklu rozliczeniowego, Bank obcia konto Xelion łczn kwot operacji dokonanych, przy uyciu karty/kart, w ostatnim cyklu rozliczeniowym oraz nalenymi z tego tytułu prowizjami i opłatami.

8 2. Posiadacz jest zobowizany przez cały okres, o którym mowa w ust.1, zapewni na koncie Xelion rodki na pokrycie operacji dokonanych przy uyciu karty/kart oraz nalenych Bankowi prowizji i opłat Jeeli w dniu obcienia konta Xelion brak jest na nim rodków wystarczajcych na pokrycie dokonanych operacji oraz prowizji i opłat, Bank wzywa Posiadacza do spłaty powstałego zadłuenia w wyznaczonym terminie, blokujc jednoczenie wszystkie karty wydane do konta Xelion lub dokonujc ich zastrzeenia. 2. Niespłacenie zadłuenia w wyznaczonym przez Bank terminie stanowi naruszenie warunków umowy o prowadzenie konta Xelion, w ciar którego s rozliczane operacje dokonane przy uyciu karty/ kart i powoduje podjcie przez Bank działa przewidzianych w Regulaminie konta Xelion, a ponadto zastrzeenie wszystkich wydanych kart na koszt Posiadacza Operacje dokonane przy uyciu karty za granic s przeliczane z waluty, w jakiej dokonano operacji, na walut stosowan przez MasterCard w rozliczeniach z Bankiem. Przeliczenia s dokonywane według kursu obowizujcego w systemie MasterCard w dniu rozliczania operacji. 2. Z tytułu operacji dokonanych za granic konto Xelion jest obciane w złotych, według kursu sprzeday Banku dla waluty zastosowanej przez MasterCard, obowizujcego w dniu obcienia Banku przez organizacj MasterCard Posiadacz otrzymuje z Banku, na wskazany adres do korespondencji, miesiczne zestawienia operacji, odrbne dla kadej karty, zawierajce: 1) informacj o wysokoci przyznanego limitu karty, 2) szczegółowy wykaz wszystkich operacji dokonanych przy uyciu karty, rozliczonych w ostatnim cyklu rozliczeniowym, wraz z nalenymi prowizjami i opłatami z tego tytułu. 3) liczb punktów SMART uzyskanych w ostatnim cyklu rozliczeniowym. 2. W przypadku nieotrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1, w cigu 14 dni od dnia zakoczenia cyklu rozliczeniowego, Posiadacz powinien skontaktowa si z Doradc Finansowym. W celu otrzymania duplikatu tego zestawienia niezbdne jest złoenie dyspozycji pisemnej. 3. Posiadacz zobowizany jest sprawdzi otrzymane zestawienie, a stwierdzone niezgodnoci, np. fakt nieprawidłowego obcienia kwot dokonanej operacji, zgłosi pisemnie Doradcy Finansowemu. Reklamacje dotyczce przeprowadzonych operacji naley składa nie póniej ni w terminie 48 dni od dnia rozliczenia operacji (tj. daty wpływu podanej w zestawieniu). Niezgłoszenie w tym terminie reklamacji uznaje si za potwierdzenie zgodnoci zestawienia. 4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w ust.3, zgodnie z regulacjami MasterCard nie bd rozpatrywane. 5. Posiadacz jest zobowizany udzieli Bankowi za porednictwem Doradcy Finansowego, wszelkich informacji dotyczcych reklamowanych operacji, w formie wskazanej przez Bank. Do reklamacji powinny by dołczone kopie pokwitowa lub dowodów sprzeday dotyczcych reklamowanych operacji. 6. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie po ich wpływie do Banku, o ile to moliwe, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich przyjcia. 7. W przypadku reklamacji wymagajcych kontaktowania si z akceptantem lub MasterCard, bd przeprowadzenia postpowania wyjaniajcego, okres rozpatrywania reklamacji moe by dłuszy ni okrelony w ust. 6, o czym Bank poinformuje Posiadacza odrbnym pismem. Maksymalne terminy rozpatrywania reklamacji wynosz: 200 dni dla reklamacji bankomatowych, niefinansowych (niezwizanych z operacjami dokonanymi przy uyciu karty) i akceptantów Banku (akceptantów obsługiwanych przez Bank) oraz 360 dni dla akceptantów obcych. Rozdział 5 Ochrona karty i PIN. Zastrzeganie karty 23. Posiadacz / Uytkownik jest zobowizany przechowywa kart z naleyt starannoci, w sposób zabezpieczajcy przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzie. 24. Ze wzgldu na bezpieczestwo obrotu, numer wytłoczony na karcie nie moe by podawany osobom trzecim w innych celach ni: 1) dokonywanie operacji przy uyciu karty, 2) zgłoszenie utraty karty, 3) odnotowanie w dokumentach wystawianych dla potrzeb Banku. 25. PIN nie moe by ujawniony adnej innej osobie, przechowywany łcznie z kart ani umieszczany na karcie. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki udostpnienia karty lub ujawnienia PIN osobie trzeciej Fakt utraty karty lub ujawnienia PIN osobie trzeciej naley niezwłocznie zgłosi telefonicznie do Centrum pod numerami telefonów : 42 / oraz (tylko w kraju) lub bezporednio w jednostce Banku. W razie niemonoci skontaktowania si z Centrum, fakt utraty karty naley zgłosi do jednego z banków - w kraju lub za granic - uczestniczcych w systemie MasterCard. 2. Zgłoszenie utraty karty powoduje jej zastrzeenie. Posiadacz / Uytkownik zgłaszajcy zastrzeenie utraconej karty otrzymuje numer pozycji rejestru jako potwierdzenie przyjcia zgłoszenia przez pracownika Banku, a take imi i nazwisko pracownika przyjmujcego zgłoszenie. Posiadacz / Uytkownik moe powoływa si na ten numer w dalszych kontaktach z Bankiem. 3. Posiadacz jest zobowizany do udzielenia Bankowi wszelkich informacji o okolicznociach utraty karty lub ujawnienia PIN osobie trzeciej oraz do złoenia wyjanie odnonie operacji dokonanych po zgłoszeniu utraty karty. 4. Telefoniczne zgłoszenie utraty karty lub ujawnienia PIN naley potwierdzi pisemnie w cigu 7 dni Doradcy Finansowemu. 5. Fakt utraty karty w wyniku przestpstwa lub posługiwania si kart przez osob nieuprawnion Posiadacz / Uytkownik powinien zgłosi na Policji. 6. W przypadku zniszczenia karty, fakt ten naley zgłosi Doradcy Finansowemu. W zalenoci od okolicznoci jej zniszczenia i dyspozycji Posiadacza / Uytkownika, Bank moe wyda duplikat dotychczas uywanej karty. Jako potwierdzenie przyjcia zgłoszenia o zniszczeniu karty, Doradca Finansowy wydaje Posiadaczowi / Uytkownikowi kopi złoonej dyspozycji z adnotacj Banku potwierdzajc przyjcie zgłoszenia Limit karty obciaj operacje dokonane przez Posiadacza / Uytkownika oraz osoby, którym Posiadacz / Uytkownik udostpnił kart lub ujawnił PIN. 2. Posiadacz ponosi odpowiedzialno za operacje dokonane z uyciem utraconej karty do czasu zgłoszenia Bankowi jej utraty. Odpowiedzialno finansowa Posiadacza jest ograniczona do kwoty stanowicej równowarto w złotych 150 euro, z wyjtkiem operacji, do których doszło z winy Posiadacza / Uytkownika, w szczególnoci z powodu: - udostpnienia karty lub PIN osobom nieuprawnionym, - niedopełnienia obowizku przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem naleytej starannoci, - przechowywania karty razem z PIN, - niedopełnienia obowizku niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty, - niedopełnienia obowizku okrelonego w 22 ust. 3. Równowarto 150 euro w złotych oblicza si według kursu redniego euro ogłaszanego przez NBP, obowizujcego w dniu dokonania zgłoszenia. 3. Posiadacz jest obciany kwotami operacji dokonanych po zgłoszeniu utraty lub zniszczenia karty jeeli doszło do nich z winy umylnej jego lub Uytkownika. 4. Bank moe udostpni Posiadaczowi / Uytkownikowi usług, w ramach której przejmuje odpowiedzialno finansow za operacje dokonane kart przed zgłoszeniem jej utraty, z wyjtkiem operacji zawinionych przez Posiadacza / Uytkownika, okrelonych w ust Posiadacz moe skorzysta lub zrezygnowa z usługi, o której mowa w ust. 4 w okresie wanoci karty, po złoeniu dyspozycji w tej sprawie. 28. Karta odnaleziona po zgłoszeniu jej utraty nie moe by ponownie uywana. Kart t naley niezwłocznie zniszczy. 29. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej moe nastpi po złoeniu przez Posiadacza pisemnej dyspozycji o wydanie karty. Now kart Bank wysyła jej Posiadaczowi w trybie okrelonym w 8. Rozdział 6 Postanowienia kocowe 30. Nieodebranie przesyłki zawierajcej kart lub niepowiadomienie Banku o jej nieotrzymaniu, lub rezygnacja z odbioru karty w terminie 60 dni od dnia złoenia Wniosku, lub od dnia upływu terminu wanoci dotychczas uywanej karty, jest traktowane przez Bank jako wypowiedzenie przez Posiadacza Umowy z upływem tego terminu, z uwzgldnieniem postanowie 32 i Karta jest własnoci Banku i podlega bezzwłocznemu zwrotowi na danie Banku.

9 2. Posiadacz / Uytkownik zwraca kart do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego Posiadacz / Uytkownik jest zobowizany do zniszczenia karty po upływie terminu jej wanoci. 2. Posiadacz ponosi wszelkie konsekwencje finansowe wynikajce z faktu niezniszczenia karty przez siebie lub Uytkownika po otrzymaniu karty z nowym terminem wanoci. 3. Posiadacz moe wystpi z pisemn prob o wczeniejsze wznowienie kolejnej karty, podajc powód wczeniejszego wznowienia. W przypadku wczeniejszego wznowienia karty, karta dotychczas uywana utraci wano w terminie przygotowania nowej karty i powinna by zniszczona. Wznowiona karta posiada ten sam numer, ale Posiadacz / Uytkownik otrzymuje nowy PIN Posiadacz moe wystpi za porednictwem Doradcy Finansowego o zmian przyznanego limitu karty w okresie wanoci karty. W przypadku wystpienia z wnioskiem o podwyszenie limitu karty Posiadacz składa dokumenty potwierdzajce ródło i wysoko uzyskiwanych dochodów oraz inne dokumenty wskazane przez Bank. 2. Bank zastrzega sobie prawo do obnienia limitu karty w okresie wanoci karty, jeeli po przeanalizowaniu operacji dokonywanych na koncie Xelion oraz operacji dokonywanych przy uyciu karty stwierdzi, e moe wystpi zagroenie dla spłaty przyznanego limitu karty z wpływów na konto Xelion. 3. O kadej zmianie wysokoci limitu karty Bank niezwłocznie pisemnie informuje Posiadacza, podajc wysoko nowego limitu karty Rozwizanie Umowy moe nastpi po upływie okresu wypowiedzenia, na podstawie wypowiedzenia dokonanego przez: 1) Posiadacza, 2) Bank - gdy Posiadacz / Uytkownik nie stosuje si do postanowie niniejszego Regulaminu lub innych umów na podstawie których korzysta z produktów lub usług Banku. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewanoci. Okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem miesica kalendarzowego nastpujcego po miesicu, w którym Umowa została wypowiedziana. 2. Wypowiedzenie Umowy moe dotyczy jednej, kilku lub wszystkich wydanych kart. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy zarówno przez Bank jak i Posiadacza, Posiadacz jest zobowizany do zwrotu karty, której wypowiedzenie dotyczy, do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego. 4. W przypadku niemonoci zwrotu karty Bank dokona jej zastrzeenia na koszt Posiadacza, do koca terminu jej wanoci. 5. Okres wypowiedzenia Umowy liczy si od dnia: 1) wpływu do Banku owiadczenia o wypowiedzeniu Umowy w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza, 2) dorczenia przez Bank Posiadaczowi wypowiedzenia Umowy w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank. 6. Bank moe równie wypowiedzie Umow w razie wycofania karty z jego oferty, przy czym w tym przypadku nie obcia Posiadacza opłat za zastrzeenie w przypadku niemonoci zwrotu karty do Banku. 7. Posiadacz, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12 wrzenia 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych moe odstpi od Umowy w cigu 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty poprzez złoenie u Doradcy Finansowego owiadczenia o odstpieniu, o ile nie zostały dokonane adne operacje przy uyciu karty. Składajc owiadczenie o odstpieniu od Umowy, Posiadacz ma obowizek zwróci kart. W takim przypadku Bank zwraca kwot poniesionych opłat. 8. Posiadacz moe zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny, odstpi od Umowy w cigu dziesiciu dni od jej zawarcia poprzez złoenie u Doradcy Finansowego owiadczenia o odstpieniu. W przypadku, gdy Posiadacz odstpi Umowy, jest on zobowizany do zwrotu karty natomiast Bank jest zobowizany do zwrotu Posiadaczowi opłat i prowizji pobranych do dnia otrzymania od Posiadacza owiadczenia o odstpieniu od Umowy Rozwizanie Umowy nie zwalnia Posiadacza z obowizku uregulowania wszelkich nalenoci z tytułu operacji dokonanych przy uyciu karty oraz nalenych Bankowi prowizji i opłat. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy i niedokonania przez Posiadacza spłaty wszelkich nalenoci zwizanych z posługiwaniem si kart, której umowa jest wypowiadana, Bank przystpuje do dochodzenia swoich nalenoci poprzez podjcie działa przewidzianych w Regulaminie konta Xelion, w ciar którego s rozliczane operacje dokonane przy uyciu tej karty Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta Xelion jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy w zakresie wszystkich wydanych do tego konta kart, z uwzgldnieniem postanowie ust Rozwizanie Umowy nastpuje w terminie, o którym mowa w 34 ust Posiadacz / Uytkownik przystpujcy do Programu SMART powinien powiadomi o tym Doradc Finansowego w celu rozpoczcia naliczania przez Bank punktów SMART za operacje dokonywane przy uyciu karty. 2. Informacj o swej rezygnacji z udziału w Programie SMART Posiadacz / Uytkownik powinien zgłosi bezporednio do Programu. 3. W przypadku rezygnacji Posiadacza / Uytkownika z uczestnictwa w Programie SMART w okresie wanoci karty, Bank zaprzestaje naliczania punktów SMART za operacje dokonane przy uyciu karty od momentu otrzymania informacji z Programu SMART o tej rezygnacji. 4. W przypadku rozwizania umowy pomidzy Bankiem a Shell Polska Sp. z o.o. Bank zaprzestaje naliczania punktów SMART i ich przekazywania do Programu SMART. Bank powiadomi Posiadacza / Uytkownika o rozwizaniu umowy, o której mowa powyej oraz o terminie, od którego zaprzestanie naliczania punktów SMART za operacje dokonywane przy uyciu karty. Posiadacz moe posługiwa si kart do dnia upływu terminu jej wanoci Posiadacz powinien niezwłocznie pisemnie powiadomi Bank za porednictwem Doradcy Finansowego, o wszelkich zmianach danych podanych we Wniosku oraz Karcie Informacyjnej a w przypadku Uytkowników, o wszelkich zmianach danych podanych we Wniosku. 2. Bank nie odpowiada za odmow dokonania operacji oraz niedorczenie korespondencji, spowodowane niedopełnieniem obowizku, o którym mowa w ust W przypadku zmiany danych umieszczonych na karcie, Bank w terminie 7 dni roboczych od dnia złoenia dyspozycji przygotowuje now kart i dorcza j Posiadaczowi w sposób okrelony w Bank nie przyjmuje roszcze skierowanych przez Posiadacza / Uytkownika wobec osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialnoci za fakt niehonorowania karty przez osoby trzecie, jak równie za fakt niemonoci wywizania si ze swoich obowizków na skutek zdarze niezalenych od niego, a w szczególnoci działania siły wyszej lub decyzji i zarzdze organów władzy i administracji pastwowej. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne nalenoci podatkowe wynikajce z otrzymania nagrody przez Posiadacza uczestniczcego w Programie SMART Za przygotowanie i obsług kart Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowizujc Taryf prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych. 2. Opłata za kart - w pierwszym roku jej wanoci - jest pobierana w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego, w którym karta została przygotowana. Opłata jest pobierana równie jeli przesyłki zawierajce kart i PIN zostały zwrócone do Banku jako niepodjte. Za kolejne lata wanoci karty opłaty s pobierane po upływie kolejnych 12 cykli rozliczeniowych. 3. Prowizje i opłaty, o których mowa w ust.1 i 2 s pobierane w ciar limitu karty. 4. Wycig z Taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych, zawierajcy wysoko prowizji i opłat dotyczcych kart, Doradca Finansowy wrcza Posiadaczowi przy składaniu Wniosku. 5. Wysoko prowizji moe ulec zmianie w przypadku zmiany: 1) poziomu inflacji, 2) poziomu stawek i opłat na rynku bankowym, 3) poziomu kosztów ponoszonych przez Bank w wyniku realizacji czynnoci i usług bankowych, 4) zakresu lub formy realizacji czynnoci i usług bankowych. 41. Bank dorczy Posiadaczowi informacj o zmianie warunków Umowy lub warunków wiadczenia usługi, o której mowa w 27 ust. 4 okrelonych w niniejszym Regulaminie i/ lub w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych w trybie wynikajcym z postanowie art Kodeksu cywilnego. Zmienione postanowienia wi strony, jeeli Posiadacz nie wypowie Umowy w cigu 14 dni od daty dorczenia ww. informacji. 42. W celu naleytej realizacji Umowy, obowizki z niej wynikajce Bank wykonuje przy pomocy Centrum Kart S.A. z siedzib w Warszawie i Societa per i Servizi Bancari - SSB S.p.A z siedzib w Mediolanie.

10 43.1. Bank dorcza korespondencj Posiadaczowi listem zwykłym, z wyjtkiem korespondencji zawierajcej wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w 34 oraz przesyłki zawierajcej pismo, o którym mowa w 20 ust.1 dorczanych listem poleconym oraz przesyłki zawierajcej kart dorczanej listem poleconym / przesyłk kuriersk*. 2. W przypadku dorczania korespondencji listem zwykłym przesyłk uwaa si za dorczon po upływie piciu dni roboczych od daty jej nadania w urzdzie pocztowym. 3. W przypadku dorczania przesyłki listem poleconym za wyjtkiem przesyłki zawierajcej kart Pekao/Shell - jako równoznaczne z dorczonym traktowane jest pismo dwukrotnie awizowane a nie odebrane, wysłane Posiadaczowi na wskazany Bankowi adres do korespondencji. Warszawa, dnia 12 padziernika 2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. * dotyczy Złotych Kart Pekao/Shell

11 Załcznik do Regulaminu: Karty z odroczonym terminem płatnoci Banku Polska Kasa Opieki SA dystrybuowane i obsługiwane przez Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. KOMUNIKAT Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla posiadaczy karty Pekao/Shell 1. Dzienny limit wypłat gotówkowych złotych (lub równowarto tej kwoty w innej walucie w przypadku wypłat dokonywanych za granic) 2. Niniejszy Komunikat obowizuje od dnia 12 padziernika 2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A.

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Rozdział 1 Postanowienia generalne 1.1. Regulamin Karty debetowe MasterCard Business Banku Alior S.A. zwany dalej Regulaminem, określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA . REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa warunki świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty debetowej: MasterCard Business, MasterCard Business Travel, World Business MasterCard Alior Bank S.A.

Regulamin Karty debetowej: MasterCard Business, MasterCard Business Travel, World Business MasterCard Alior Bank S.A. Regulamin Karty debetowej: MasterCard Business, MasterCard Business Travel, World Business MasterCard Alior Bank S.A. O bowiązuje od 2 0 s ierpnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia generalne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty... 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo