Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion"

Transkrypt

1 Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

2 KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) okrela warunki umów dotyczcych kart kredytowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. wydawanych posiadaczom konta Xelion. 2. Uyte w Regulaminie okrelenia oznaczaj: 1) akceptant sprzedawca lub usługodawca przyjmujcy zapłat kartami, 2) Bank Bank Polska Kasa Opieki S.A., 3) Centrum całodobowe centrum obsługi telefonicznej klientów Banku (numery telefonów Centrum podane s w folderze, z którym przekazywana jest karta i na wycigach), 4) dni robocze wszystkie dni oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, 5) Doradca Finansowy - osoba fizyczna, prowadzca działalno gospodarcz bdca przedstawicielem Xelion wskazana przez Posiadacza rachunku Xelion w Owiadczeniu o ustanowieniu Doradcy Finansowego, odpowiedzialna za kontakty z Posiadaczem rachunku Xelion, 6) jednostka Banku oddział lub filia Banku na terenie kraju, 7) karta midzynarodowa karta kredytowa noszca znak MasterCard lub VISA, wydawana przez Bank Posiadaczowi oraz karta o tym samym numerze wydawana Uytkownikowi, 8) karta kredytowa karta płatnicza w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uprawniajca Posiadacza/Uytkownika do dokonywania operacji z wykorzystaniem kredytu, 9) Karta Informacyjna kwestionariusz zawierajcy informacje dotyczce Posiadacza konta Xelion niezbdne do podjcia przez Bank decyzji o wydaniu karty oraz wysokoci przyznanego limitu kredytowego, 10) konto Xelion rachunek oszczdnociowo rozliczeniowy w złotych otwierany i obsługiwany przez Bank za porednictwem Xelion, 11) limit kredytowy kwota, do której Bank udziela Posiadaczowi odnawialnego kredytu, wykorzystywanego poprzez operacje dokonywane kart, w ciar którego rozliczane s równie nalene prowizje i opłaty oraz odsetki, 12) limit karty - kwota równa limitowi kredytowemu, do której mog by dokonywane operacje przy uyciu karty, 13) operacja wypłata gotówki dokonana przy uyciu karty w Banku, bankach akceptujcych karty systemu MasterCard lub VISA i bankomatach oznaczonych znakiem MasterCard lub VISA albo zapłata za nabywane towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, oznaczonych znakiem MasterCard lub VISA, w tym równie zapłata dokonywana bez fizycznego przedstawienia karty, np.: zamówienia składane telefonicznie, listownie lub za porednictwem Internetu; w przypadku operacji dokonanych bez fizycznego przedstawienia karty podanie akceptantowi numeru karty i terminu jej wanoci jest równoznaczne z upowanieniem do dokonania operacji bez koniecznoci podpisania dowodu dokonania operacji, 14) Posiadacz posiadacz konta Xelion majcy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (rezydent), któremu została wydana karta, który na podstawie Umowy dokonuje w swoim imieniu i na swoj rzecz operacji okrelonych w Umowie, 15) Posiadacz konta Xelion osoba fizyczna majca pełn zdolno do czynnoci prawnych, na rzecz której Bank prowadzi konto Xelion, 16) PIN kod identyfikacyjny poufny numer przypisany do karty, odrbny dla kadej karty, znany tylko Posiadaczowi/Uytkownikowi. PIN łcznie z danymi zawartymi na karcie słuy do elektronicznej identyfikacji Posiadacza/Uytkownika, 17) Umowa umowa o kart i kredyt/ umowa o obsług i uytkowanie karty, 18) Uytkownik osoba fizyczna upowaniona przez Posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji okrelonych w Umowie, której dane umieszczone s na karcie Uytkownika, 19) Wniosek wniosek o wydanie karty kredytowej i przyznanie limitu kredytowego składany za porednictwem Doradcy Finansowego, 20) Xelion Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, 21) zadłuenie zadłuenie Posiadacza z tytułu operacji dokonanych przy uyciu karty oraz odsetek, prowizji i opłat z tytułu obsługi karty. Rozdział 2 Okres wanoci Umowy 3.1. Umowa zawierana jest na okres wanoci karty, tj. do ostatniego dnia miesica podanego na awersie karty, po upływie którego ulega przedłueniu na nastpny i kolejne okresy wanoci nowych kart, pod warunkiem, e: 1) Posiadacz nie naruszył warunków Umowy oraz postanowie innych umów zawartych z Bankiem, 2) Posiadacz dokonał przynajmniej jednej operacji przy uyciu karty w okresie wanoci ostatniej wydanej karty, 3) Posiadacz nie zawiadomił Banku o rezygnacji z przedłuenia Umowy, nie póniej ni 45 dni przed upływem terminu jej wanoci, 4) Bank nie zawiadomił Posiadacza o rezygnacji z przedłuenia Umowy nie póniej ni 45 dni przed upływem terminu jej wanoci, 5) w ocenie Banku sytuacja finansowa Posiadacza wskazuje, e Umowa moe by kontynuowana. 2. W przypadku niespełnienia przez Posiadacza warunku wymienionego w ust. 1 pkt 5 Bank ma prawo do przedłuenia Umowy z obnionym limitem kredytowym. 3. W przypadku nieprzedłuenia Umowy, Posiadacz jest zobowizany do spłaty zadłuenia w terminie do ostatniego dnia okresu wanoci Umowy. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Posiadacz jest zobowizany do spłaty zadłuenia przewyszajcego obniony limit kredytowy do ostatniego dnia wanoci Umowy z dotychczasowym limitem kredytowym Bank, przed upływem terminu wanoci karty, przele na adres korespondencyjny kart z nowym okresem wanoci. 2. Posiadacz/Uytkownik jest zobowizany do zniszczenia dotychczas uywanej karty z chwil otrzymania karty z nowym terminem wanoci. Posiadacz ponosi odpowiedzialno za skutki wynikłe z niezniszczenia karty po otrzymaniu karty z nowym terminem wanoci. 3. W przypadku wystpienia o wczeniejsze wydanie karty z nowym terminem wanoci, karta dotychczas uywana traci wano w momencie przygotowania nowej karty. Rozdział 3 Wydanie karty 5.1. Posiadacz konta Xelion składa Wniosek do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego. 2. Bank rozpatruje Wniosek w cigu 14 dni roboczych od dnia złoenia Wniosku, z zastrzeeniem ust. 4, i przesyła w tym terminie na adres korespondencyjny Posiadacza konta Xelion: 1) kopert z PIN lub 2) pismo informujce o odmowie wydania karty. 3. W terminie uzgodnionym z Doradc Finansowym Posiadacz konta Xelion podpisuje Umow i otrzymuje kart od Doradcy Finansowego. 4. Bank zastrzega sobie prawo do przekazania PIN lub pisma o odmowie wydania karty w terminie póniejszym ni okrelony w ust.2, jeeli złoone dokumenty wymagaj weryfikacji Posiadacz/Uytkownik jest zobowizany do podpisania karty w sposób trwały, zgodnie ze wzorem podpisu złoonym na Wniosku, odpowiednim do imienia i nazwiska umieszczonego na karcie (nie naley uywa drukowanych liter). 2. Posiadacz ponosi całkowit odpowiedzialno za skutki wynikajce z niepodpisania karty. 7. Jeeli Posiadacz: 1) nie otrzymał koperty z PIN ani pisma o odmowie wydania karty w cigu 20 dni od złoenia Wniosku, lub

3 2) otrzymał PIN w kopercie uszkodzonej w sposób umoliwiajcy jego odczytanie powinien zgłosi ten fakt Doradcy Finansowemu lub bezporednio w Centrum. Rozdział 4 Posługiwanie si kart 8.1. Kart moe posługiwa si wyłcznie Posiadacz/Uytkownik w okresie wanoci tj. do ostatniego dnia miesica podanego na awersie karty lub do dnia jej zastrzeenia przez Bank, z uwzgldnieniem 4 ust Karta powinna by uywana zgodnie z przepisami: 1) polskiego prawa, w szczególnoci Prawa dewizowego, 2) prawa miejscowego, w szczególnoci w zakresie wysokoci kwot wypłat gotówkowych, 3) Umowy i Regulaminu. 3. Podpis złoony na dowodzie dokonania operacji sporzdzonym przez akceptanta powinien by zgodny z podpisem na karcie. Posiadacz/Uytkownik dokonujcy operacji kart jest zobowizany do okazania dokumentu tosamoci na yczenie akceptanta. 4. Posiadacz/Uytkownik powinien przechowywa dowody dokonania operacji do momentu otrzymania wycigu przez Posiadacza, w celu udokumentowania ewentualnych niezgodnoci W ramach limitu kredytowego Posiadacz / Uytkownik moe dokonywa operacji w kraju i za granic. 2. Operacje s realizowane w walucie kraju, w którym s dokonywane. 3. Operacje dokonane kart za granic s przeliczane z waluty w jakiej została dokonana operacja, na walut stosowan przez MasterCard lub VISA w rozliczeniach z Bankiem, według kursu obowizujcego w MasterCard lub VISA w dniu rozliczania operacji. 4. Limit kredytowy jest obciany równowartoci złotow kwot operacji dokonanych kart za granic oraz prowizji i opłat, przeliczajc je według kursu sprzeday Banku dla waluty zastosowanej przez MasterCard lub VISA obowizujcego w dniu obcienia Banku przez te organizacje. 10. Przy dokonywaniu operacji przy uyciu PIN: 1) kart systemu VISA błdne wprowadzenie PIN w danym dniu po raz czwarty spowoduje odmow realizacji operacji, 2) kart systemu MasterCard trzecie kolejne błdne wprowadzenie PIN spowoduje zablokowanie karty, co uniemoliwia Posiadaczowi / Uytkownikowi dokonywanie operacji przy uyciu karty, do czasu skontaktowania si z Bankiem. Rozdział 5 Rozliczanie operacji dokonanych przy uyciu karty 11. W terminie wskazanym w Umowie Bank sporzdza wycig zawierajcy miesiczne zestawienie operacji dokonanych przy uyciu karty, nalenych prowizji, opłat i odsetek oraz kwot zadłuenia Posiadacza z tytułu wykorzystanego kredytu Termin spłaty, wysoko minimalnej spłaty i numer rachunku do spłaty okrelone s w Umowie. 2. Wpłaty przewyszajce zadłuenie nie podlegaj oprocentowaniu. 3. W przypadku przekroczenia przez Posiadacza przyznanego mu limitu kredytowego, kwota, o któr limit został przekroczony, powiksza wymagalne minimum spłaty zadłuenia. Za przekroczenie limitu kredytowego Bank pobiera opłat obciajc limit kredytowy. 4. Spłata całoci lub czci kredytu odnawia o dokonan spłat limit kredytowy i umoliwia ponowne wykorzystanie kredytu w ramach przyznanego limitu z zastrzeeniem ust Ostateczna spłata kredytu winna nastpi w ostatnim dniu wanoci karty, o którym mowa w 3 ust.1, lub w najpóniej nastpnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Umowy z zastrzeeniem ust W okresie wypowiedzenia Umowy dokonywane spłaty nie odnawiaj limitu kredytowego. W przypadku wypowiedzenia zmieniajcego limit kredytowy, po dokonaniu spłaty kwoty przekraczajcej obniony limit, kolejne spłaty odnawiaj obniony limit. 7. W przypadku przedłuenia Umowy, o której mowa w 3 termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na ostatni dzie okresu, na który przedłuono Umow. 8. Brak spłaty minimalnej do dnia okrelonego w Umowie powoduje obcienie nastpnego dnia limitu kredytowego kwot opłaty za opónienie w dokonaniu spłaty. 9. Jeeli po upływie okresu, o którym mowa w ust.5 kredyt nie zostanie spłacony w całoci, Bank nalicza odsetki od całoci zadłuenia w zgodnie z postanowieniami Umowy Nieotrzymanie wycigu nie zwalnia Posiadacza z obowizku dokonania spłaty nalenoci w sposób okrelony w Umowie i Regulaminie. W przypadku nieotrzymania wycigu naley skontaktowa si telefonicznie z Centrum w celu uzyskania duplikatu tego wycigu i ewentualnie uzyskania informacji o wysokoci zadłuenia. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodnoci w wycigu Posiadacz powinien zgłosi pisemnie swoje zastrzeenia za porednictwem Doradcy Finansowego w terminie 14 dni od daty otrzymania wycigu, nie póniej jednak ni 48 dni od daty ksigowania reklamowanej operacji. Po upływie tego terminu Bank uznaje, e Posiadacz potwierdził zgodno zestawienia operacji na wycigu. Reklamacje ustne wymagaj potwierdzenia na pimie w cigu 7 dni od daty ich zgłoszenia. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie bd rozpatrywane. 3. Posiadacz jest zobowizany do udzielenia Bankowi za porednictwem Doradcy Finansowego wszelkich informacji dotyczcych reklamowanej operacji. 4. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie po ich wpływie do Banku, o ile to moliwe, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich przyjcia. 5. W przypadku reklamacji wymagajcych kontaktowania si z akceptantem lub organizacjami MasterCard albo VISA, bd przeprowadzenia postpowania wyjaniajcego, okres rozpatrywania reklamacji moe by dłuszy ni okrelony w ust. 4, o czym Bank poinformuje Posiadacza odrbnym pismem. Maksymalne terminy rozpatrywania reklamacji wynosz: 200 dni dla reklamacji bankomatowych, niefinansowych (niezwizanych z operacjami dokonanymi przy uyciu karty) i akceptantów Banku (akceptantów obsługiwanych przez Bank) oraz 360 dni dla akceptantów obcych. 14. Spłaty nalenoci Banku z tytułu Umowy Bank moe zaliczy przede wszystkim na: 1) koszty windykacji, 2) opłaty za upomnienia, 3) prowizje i opłaty bankowe, 4) odsetki od całoci zadłuenia, 5) wymagalne odsetki od kwot operacji, 6) kwoty operacji. 15. W przypadku powołania Posiadacza do odbycia czynnej słuby wojskowej nie stosuje si do niego postanowie art. 131 ust.1 pkt 2 Ustawy o powszechnym obowizku obrony. Posiadacz jest zobowizany do spłaty zadłuenia na zasadach okrelonych w Regulaminie i Umowie. Rozdział 6 Ochrona karty i PIN. Zastrzeganie kart Posiadacz/Uytkownik powinien przechowywa kart z naleyt starannoci, w sposób zabezpieczajcy przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzie. 2. Karta nie moe by udostpniana przez Posiadacza/Uytkownika osobom nieuprawnionym Ze wzgldu na bezpieczestwo obrotu numer karty nie moe by podawany osobom trzecim w innych celach ni: 1) dokonywanie operacji, 2) zgłoszenie utraty karty, 3) dokonywanie spłaty zadłuenia, 4) odnotowanie w dokumentach wystawionych dla potrzeb Banku. 2. PIN nie moe by ujawniony adnej innej osobie ani umieszczony na karcie lub przechowywany łcznie z kart O utracie karty albo ujawnieniu PIN lub zniszczeniu karty naley niezwłocznie powiadomi Centrum celem dokonania zastrzeenia karty.

4 2. Jeeli skontaktowanie si z Centrum nie jest moliwe, o utracie karty lub ujawnieniu PIN naley niezwłocznie powiadomi dowoln jednostk Banku lub bank w kraju lub za granic uczestniczcy w systemie MasterCard i/lub VISA. 3. Posiadacz/Uytkownik jest zobowizany do udzielenia Bankowi wszelkich informacji o okolicznociach utraty karty lub ujawnienia PIN oraz złoenia wyjanie odnonie operacji dokonanych utracon kart. 4. Numery telefonów do zastrzee s umieszczone na wycigu. Posiadacz/Uytkownik zgłaszajcy zastrzeenie utraconej karty otrzymuje numer pozycji rejestru jako potwierdzenie przyjcia zgłoszenia przez pracownika Banku, a take imi i nazwisko pracownika przyjmujcego zgłoszenie. Posiadacz/Uytkownik moe powoływa si na ten numer w dalszych kontaktach z Bankiem. 5. W momencie zastrzeenia jest dokonywany automatyczny transfer rachunku karty/kart na nowy numer. W ciar rachunku karty o nowym numerze ksigowane s operacje dokonane przy uyciu karty/kart przed zastrzeeniem, a rozliczone po tym terminie. Zastrzeenie karty/kart powoduje konieczno wydania nowej karty/kart. 6. Wydanie nowej karty/kart w miejsce zastrzeonej/zastrzeonych moe nastpi po złoeniu przez Posiadacza pisemnej dyspozycji w sprawie jej/ich wydania w terminie 30 dni od daty zastrzeenia. Brak takiej dyspozycji oznacza wypowiedzenie Umowy przez Posiadacza. W razie złoenia dyspozycji wydania nowej karty/kart jej wydanie nastpuje w trybie okrelonym w rozdziale W przypadku zniszczenia karty fakt ten naley zgłosi Doradcy Finansowemu. W zalenoci od okolicznoci jej zniszczenia i dyspozycji Posiadacza, Bank moe wyda duplikat dotychczas uywanej karty. Jako potwierdzenie przyjcia zgłoszenia o zniszczeniu karty, Doradca Finansowy wydaje Posiadaczowi kopi złoonej dyspozycji z adnotacj potwierdzajc przyjcie zgłoszenia. 8. Posiadacz jest zobowizany do zgłoszenia na Policji faktu utraty karty/kart w wyniku przestpstwa lub posługiwania si ni przez osob nieuprawnion Limit kredytowy obciaj operacje dokonane przez Posiadacza, a w przypadku wydania karty Uytkownika, przez Posiadacza i Uytkownika oraz osoby, którym Posiadacz lub Uytkownik udostpnił kart/karty lub ujawnił PIN. 2. Posiadacz ponosi odpowiedzialno za operacje dokonane z uyciem utraconej karty do czasu zgłoszenia Bankowi jej utraty. Odpowiedzialno finansowa Posiadacza jest ograniczona do kwoty stanowicej równowarto w złotych 150 euro z wyjtkiem operacji, do których doszło z winy Posiadacza/Uytkownika, a w szczególnoci z powodu: - udostpnienia karty i/lub PIN osobom nieuprawnionym, - niedopełnienia obowizku przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem naleytej starannoci, - przechowywania karty razem z PIN, - niedopełnienia obowizku niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty, - niedopełnienia obowizku okrelonego w 13 ust.2 Równowarto 150 euro w złotych oblicza si według kursu redniego euro ogłaszanego przez NBP, obowizujcego w dniu dokonania zgłoszenia. 3. Posiadacz jest obciany kwotami operacji dokonanych po zgłoszeniu utraty lub zniszczenia karty, jeeli doszło do nich z winy umylnej jego lub Uytkownika. 4. Posiadacz moe skorzysta, składajc pisemne owiadczenie w tej sprawie, z usługi polegajcej na przejciu przez Bank odpowiedzialnoci za operacje dokonane bez winy Posiadacza/Uytkownika przed zgłoszeniem utraty karty ("usługa zabezpieczenia operacji"). Wysoko opłaty za usług okrelona jest w "Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych". 5. Posiadacz moe w kadej chwili zrezygnowa z usługi, o której mowa w ust. 4, ze skutkiem na dzie sporzdzenia najbliszego wycigu, o którym mowa w W przypadku zmiany warunków wiadczenia usługi, o której mowa w ust. 4, Bank powiadomi korzystajcego z niej Posiadacza o zmianie. Zmienione warunki stan si wice, jeeli Posiadacz nie zrezygnuje z usługi w terminie 14 dni od dnia dorczenia informacji o zmianie. 20. Karta odnaleziona po zgłoszeniu jej utraty nie moe by ponownie uyta. Kart t naley niezwłocznie zwróci do Banku. Rozdział 7 Postanowienia kocowe Karta jest własnoci Banku i naley j zwróci do Banku w przypadkach okrelonych w Regulaminie. 2. Jeeli Posiadacz/Uytkownik zwraca kart do Banku drog korespondencyjn jest zobowizany do przecicia jej poniej paska magnetycznego do ¾ długoci. Za przesłanie nieuszkodzonej karty odpowiedzialno ponosi Posiadacz Posiadacz moe, w okresie wanoci karty, wystpi o zmian wysokoci przyznanego limitu kredytowego. Pisemne wystpienie w tej sprawie powinien złoy za porednictwem Doradcy Finansowego. Podwyszenie limitu wymaga złoenia dokumentów okrelonych przez Bank oraz podpisania aneksu do Umowy. 2. W okresie wanoci karty Bank moe wystpi do Posiadacza o przedłoenie zaktualizowanych dokumentów dotyczcych uzyskiwanych dochodów oraz zobowiza finansowych. W przypadku stwierdzenia zagroenia terminowej spłaty zadłuenia, Bank moe podj decyzj o obnieniu limitu karty. O wysokoci obnionego limitu kredytowego Bank niezwłocznie informuje Posiadacza dokonujc jednoczenie wypowiedzenia zmieniajcego limit kredytowy. 23. W przypadku niewywizywania si Posiadacza ze zobowiza wynikajcych z umów zawartych z Bankiem, Bank moe zablokowa kart/karty (uniemoliwi dokonywanie operacji) do czasu uregulowania zobowiza oraz dokonania przez Bank oceny moliwoci utrzymania dotychczasowego limitu kredytowego na podstawie okrelonych przez Bank dokumentów niezbdnych do oceny ryzyka kredytowego. 24. Posiadacz moe złoy za porednictwem Doradcy Finansowego pisemn dyspozycj dotyczc odtworzenia numeru PIN. W terminie 10 dni roboczych od dnia złoenia dyspozycji, Bank wyle Posiadaczowi kopert z PIN, na wskazany adres do korespondencji Bank ma prawo wypowiedzie Umow w czci dotyczcej kredytu, jeeli Posiadacz naruszy warunki Umowy, a w szczególnoci gdy: 1) nastpi zagroenie terminowej spłaty kredytu z powodu złej sytuacji finansowej Posiadacza i/lub 2) nastpi zmniejszenie wartoci prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, 3) Posiadacz nie dokona w terminie okrelonym w Umowie dwóch kolejnych spłat minimalnych w pełnej wysokoci, po uprzednim wezwaniu Posiadacza do spłaty zaległych nalenoci w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. 2. Bank moe wypowiedzie Umow w czci dotyczcej karty kredytowej w razie: 1) niewywizywania si przez Posiadacza/Uytkownika ze zobowiza wynikajcych z umów zawartych z Bankiem, 2) wycofania karty z oferty Banku, 3) wystpienia okolicznoci, które nie były znane wczeniej i stwarzaj zagroenie dla spłaty kredytu. 3. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 i/lub 2 2, wynosi 45 dni od dnia dorczenia Posiadaczowi wypowiedzenia Umowy. 4. Wypowiedzenie Umowy w czci, o której mowa w ust.1 i ust. 2, skutkuje rozwizaniem Umowy po upływie okresu wypowiedzenia. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank, Bank: 1) zastrzega kart/karty i obcia limit kredytowy opłat za zastrzeenie; opłata za zastrzeenie w przypadku wypowiedzenia z powodu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie obcia limitu kredytowego, 2) wzywa Posiadacza do zwrotu karty/kart oraz do spłaty wszelkich nalenoci z tytułu dokonanych operacji, nalenych odsetek oraz opłat i prowizji. 6. Posiadacz ma prawo wypowiedzie Umow z zachowaniem 45-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia wpływu do Banku owiadczenia o wypowiedzeniu. 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza konieczne jest zwrócenie karty/kart do Banku. Jeeli zwrot karty/kart nie jest moliwy, Bank dokonuje jej/ich zastrzeenia i obcia limit kredytowy opłat za zastrzeenie. 8. Operacje dokonane po dacie zastrzeenia karty/kart, o którym mowa w ust. 5 i 7, obciaj limit kredytowy. 9. Nastpnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia Posiadacz jest zobowizany do spłaty nalenoci Banku wynikajcych z Umowy. W przypadku braku spłaty Bank moe przystpi do dochodzenia swoich wierzytelnoci z prawnych zabezpiecze spłaty kredytu i majtku Posiadacza Posiadacz zobowizany jest do niezwłocznego pisemnego informowania Banku o zmianie: 1) danych personalnych i teleadresowych swoich lub Uytkownika, 2) ródeł uzyskiwanych dochodów, 3) sytuacji finansowej.

5 2. Bank nie odpowiada za skutki niedorczenia Posiadaczowi korespondencji kierowanej przez Bank, w tym take wycigów, spowodowane nieprzekazaniem informacji wymienionych w ust. 1 pkt Bank pobiera opłat za kart w okresach rocznych oraz prowizje i opłaty z tytułu operacji dokonanych kart oraz z innych tytułów okrelonych w Regulaminie w wysokoci okrelonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych. 2. Pobrane przez Bank prowizje i opłaty obciaj limit kredytowy. Od opłat i prowizji nie s naliczane odsetki, z zastrzeeniem 12 ust Opłat za kart w pierwszym roku jej wanoci Bank obcia limit kredytowy przy sporzdzaniu wycigu, po dniu przygotowania karty. Opłat za kart (wydan z okresem wanoci dłuszym ni rok) w kolejnym roku jej wanoci Bank obcia limit kredytowy przy sporzdzaniu najbliszego wycigu po upływie kadego roku wanoci karty. 4. Opłaty i prowizje pobrane z tytułu operacji dokonanych kart obciaj limit kredytowy ostatniego dnia przed dniem sporzdzenia wycigu, o którym mowa w Bank dorcza Posiadaczowi informacj o zmianie postanowie Regulaminu oraz "Taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych" w trybie wynikajcym z postanowie art Kodeksu cywilnego. Zmienione postanowienia wi strony Umowy, jeeli Posiadacz nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. 2. Wysoko prowizji moe ulec zmianie w przypadku zmiany: 1) poziomu inflacji, 2) poziomu stawek i opłat na rynku bankowym, 3) poziomu kosztów ponoszonych przez Bank w wyniku realizacji czynnoci i usług bankowych, 4) zakresu lub formy realizacji czynnoci i usług bankowych. 29. W celu naleytej realizacji Umowy, obowizki z niej wynikajce Bank wykonuje przy pomocy Centrum Kart S.A. z siedzib w Warszawie i Societa per i Servizi Bancari - SSB S.p.A z siedzib w Mediolanie W przypadku dorczania korespondencji listem zwykłym, przesyłk uznaje si za dorczon po upływie piciu dni roboczych od daty jej nadania w urzdzie pocztowym. 2. W przypadku dorczania przesyłki listem poleconym, z wyjtkiem przesyłek zawierajcych karty i PIN, jako równoznaczne z dorczeniem traktowane jest pismo dwukrotnie awizowane a nie odebrane, wysłane Posiadaczowi na wskazany Bankowi adres do korespondencji. 31. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za odmow honorowania karty przez osoby trzecie. Warszawa, dnia 12 padziernika 2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

6 KARTY PŁATNICZE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOCI BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE PRZEZ XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) okrela warunki Umowy o karty płatnicze: kart Pekao/Shell oraz Złot Kart Pekao/Shell wydane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Posiadaczom konta Xelion. 2. Przez uyte w Regulaminie okrelenia oznaczaj: 1) Bank - Bank Polska Kasa Opieki S.A., 2) Centrum całodobowe centrum obsługi telefonicznej klientów Banku (numery telefonów Centrum podane s w Regulaminie, w folderze, z którym przekazywana jest karta i na wycigach), 3) cykl rozliczeniowy - powtarzalny okres od 5 dnia danego miesica kalendarzowego do 4 dnia nastpnego miesica kalendarzowego włcznie, po upływie którego nastpuje rozliczenie z tytułu operacji dokonanych przy uyciu karty oraz nalenych Bankowi prowizji i opłat, 4) Doradca Finansowy - osoba fizyczna, prowadzca działalno gospodarcz bdca przedstawicielem Xelion wskazana przez Posiadacza rachunku Xelion w Owiadczeniu o ustanowieniu Doradcy Finansowego, odpowiedzialna za kontakty z Posiadaczem rachunku Xelion, 5) dni robocze wszystkie dni oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, 6) jednostka Banku - oddział lub filia Banku na terenie kraju, 7) karta - midzynarodowa karta płatnicza w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, z odroczonym terminem płatnoci wydawana przez Bank : karta Pekao/Shell i Złota Karta Pekao Shell, noszce znak systemu MasterCard, 8) Karta Informacyjna kwestionariusz zawierajcy dane Posiadacza niezbdny do podjcia przez Bank decyzji o wydaniu karty oraz wysokoci przyznanego limitu karty, 9) Karta SMART karta uczestnika lojalnociowego Programu SMART, 10) Komunikat - Komunikat Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla Posiadaczy kart Pekao/Shell, stanowicy integraln cz niniejszego Regulaminu, 11) konto Xelion rachunek oszczdnociowo-rozliczeniowy w złotych o charakterze biecym prowadzony w Banku, w ciar którego rozliczane s operacje dokonane przy uyciu karty, 12) limit karty przyznany przez Bank limit: - wspólny dla wszystkich kart Pekao/Shell wydanych do konta Xelion - dla Złotej Karty Pekao/Shell do wysokoci którego mog by dokonywane operacje w cyklu rozliczeniowym, 13) MasterCard - organizacja midzynarodowa, której członkami s instytucje finansowe, tworzce system rozlicze operacji dokonywanych przy uyciu kart MasterCard, 14) operacja - wypłata gotówki i zapłata dokonana przy uyciu karty: a) operacja bezgotówkowa zapłata za nabywane towary i usługi dokonana w punktach sieci handlowej i usługowej przyjmujcych zapłat kartami, oznaczonych znakiem MasterCard w tym równie zapłata dokonana bez fizycznego uycia karty np.: zamówienia składane telefonicznie, listownie lub za porednictwem Internetu (podanie usługodawcy numeru karty i terminu jej wanoci jest równoznaczne z upowanieniem do dokonania operacji bez koniecznoci podpisania dowodu sprzeday), b) operacja gotówkowa wypłata gotówki w Banku, w bankach akceptujcych karty systemu MasterCard i w bankomatach oznaczonych znakiem MasterCard, 15) PIN kod identyfikacyjny, - poufny numer odrbny dla kadej karty, znany tylko Posiadaczowi/Uytkownikowi. PIN łcznie z danymi zawartymi na karcie słuy do elektronicznej identyfikacji w przypadku posługiwania si kart w urzdzeniach wymagajcych jego wprowadzenia, 16) Posiadacz Posiadacz konta Xelion majcy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (rezydent) z którym Bank zawarł Umow, na podstawie, której osoba ta dokonuje w swoim imieniu i na swoj rzecz operacji okrelonych w Umowie i której została wydana karta, 17) Posiadacz konta Xelion - osoba fizyczna majca pełn zdolno do czynnoci prawnych na rzecz której Bank prowadzi konto Xelion, 18) Program SMART program organizowany przez Shell Polska Sp. z o.o. pozwalajcy jego uczestnikom na gromadzenie punktów SMART za operacje bezgotówkowe dokonywane przy uyciu karty, na indywidualnym koncie członkowskim uczestnika tego programu, 19) Umowa umowa o kart płatnicz, 20) Uytkownik osoba fizyczna, wskazana przez Posiadacza, posiadajca pełn zdolno do czynnoci prawnych lub, która ukoczyła trzynasty rok ycia i znajduje si pod władz rodzicielsk Posiadacza, upowaniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu Posiadacza i na jego rzecz operacji okrelonych w Umowie, której dane identyfikacyjne umieszczone s na karcie Pekao/Shell, 21) Wniosek - Wniosek o wydanie kart płatniczych, 22) Xelion Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie. Rozdział 2 Wydawanie kart 3.1. Karta Pekao/Shell moe by wydana: 1) Posiadaczowi konta Xelion lub 2) współposiadaczowi konta Xelion wspólnego, lub 3) Uytkownikowi. 2. Złota Karta Pekao/Shell moe by wydana: 1) Posiadaczowi konta Xelion, 2) współposiadaczowi wspólnego konta Xelion. 3. Umow zawiera si na okres wanoci karty, do ostatniego dnia miesica podanego na jej awersie. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłueniu na nastpny i kolejne okresy wanoci nowych kart, pod warunkiem, e: 1) Posiadacz lub Uytkownik nie naruszył warunków Umowy oraz postanowie umów lub regulaminów innych produktów lub usług Banku, 2) Posiadacz nie zawiadomił Banku o rezygnacji z przedłuenia Umowy nie póniej ni 45 dni przed upływem terminu jej wanoci, 3) Bank nie zawiadomił Posiadacza o rezygnacji z przedłuenia Umowy nie póniej ni 45 dni przed upływem terminu jej wanoci, 4) w ocenie Banku sytuacja finansowa Posiadacza wskazuje, e Umowa moe by kontynuowana. 4. W przypadku nieprzedłuenia Umowy, Posiadacz jest zobowizany do zapewnienia na koncie Xelion rodków na pokrycie kwot operacji oraz nalenych Bankowi opłat i prowizji w 5 dniu nastpnego miesica po upływie okresu wanoci karty. 5. Złota Karta Pekao/Shell jest wydawana w dwóch opcjach z pakietem klubowym (Priority Pass i Executive Club) i bez pakietu klubowego Do jednego konta Xelion mog by wydane maksymalnie cztery karty Pekao/Shell. Posiadacz konta Xelion ustala liczb kart wydanych dla niego i Uytkowników, przy czym jednej osobie moe by wydana tylko jedna karta. 2. Dla celów obsługi przez Bank wszystkich wydanych kart, moe by wskazany przez Posiadacza konta Xelion tylko jeden adres do korespondencji Warunkiem ubiegania si o wydanie karty jest: 1) złoenie Karty Informacyjnej oraz Wniosku,

7 2) systematyczne zasilanie konta Xelion przez okres co najmniej 3 miesicy poprzedzajcych złoenie Wniosku; za systematyczne uwaa si zasilanie konta Xelion zgodnie ze złoon deklaracj, 3) przedłoenie dokumentów potwierdzajcych ródło i wysoko uzyskiwanych dochodów(na poziomie wymaganym przez Bank)* oraz innych dokumentów wskazanych przez Bank, 2. Osoba, której ma by wydana karta moe: 1) by uczestnikiem Programu SMART, lub 2) złoy deklaracj przystpienia do Programu SMART jednoczenie z Wnioskiem, albo 3) nie uczestniczy w Programie SMART wówczas za płatnoci dokonane przy uyciu karty nie s naliczane punkty SMART. 3. W przypadku konta Xelion wspólnego kady ze współposiadaczy wystpuje samodzielnie o wydanie karty dla siebie Posiadacz konta Xelion, wystpujc o wydanie karty Pekao/Shell, udziela mu pełnomocnictwa szczególnego tj. pełnomocnictwa uprawniajcego jedynie do dokonywania operacji przy uyciu karty Pekao/Shell. Posiadacz konta Xelion jest zobowizany uici opłat skarbow od dokumentu pełnomocnictwa szczególnego, zgodnie z przepisami obowizujcymi w tym zakresie. 2. W przypadku konta Xelion wspólnego obaj współposiadacze wystpuj razem o wydanie karty Pekao/Shell Uytkownikowi. 3. Jeeli Wniosek dotyczy wydania karty Pekao/Shell Uytkownikowi, konieczne jest podpisanie Wniosku równie przez Uytkownika Wniosek, Karta Informacyjna oraz pozostałe dokumenty wskazane przez Bank s składane za porednictwem Doradcy Finansowego. 2. Decyzj o wydaniu karty i wysokoci limitu karty podejmuje Bank. 8. W przypadku podjcia decyzji o wydaniu kart, Bank w terminie do 14 dni roboczych od dnia złoenia Wniosku wysyła Posiadaczowi konta Xelion na wskazany przez Niego adres do korespondencji odrbnymi przesyłkami: 1) polecon / kuriersk* - kart wraz z informacj o limicie karty, 2) zwykł - kopert zawierajc PIN, 9.1. Posiadacz / Uytkownik jest zobowizany podpisa kart niezwłocznie po jej otrzymaniu, w sposób trwały, zgodnie ze wzorem podpisu złoonym na Wniosku. Niedozwolone jest podpisanie Wniosku i karty drukowanymi literami. Podpis powinien składa si z imienia i nazwiska umieszczonego na karcie. 2. Posiadacz ponosi odpowiedzialno finansow wobec Banku, za operacje dokonane przy uyciu wszystkich wydanych kart oraz za skutki niepodpisania karty przez siebie i Uytkownika. 10. W przypadku: 1) nieotrzymania w cigu 14 dni roboczych od daty złoenia Wniosku odrbnych przesyłek zawierajcych kart i/lub kopert z PIN lub 2) otrzymania tylko jednej z przesyłek (z kart lub z PIN) i nieotrzymania w cigu kolejnych 4 dni drugiej przesyłki, lub 3) otrzymania jednej lub obydwu przesyłek uszkodzonych w sposób umoliwiajcy odczytanie numeru karty lub PIN przez osob nieupowanion Posiadacz konta Xelion zobowizany jest zgłosi ten fakt telefonicznie do Centrum na numer, o którym mowa w 26 ust.1, w celu zastrzeenia wysłanej karty. Jeeli zastrzeona karta jest w posiadaniu Posiadacza lub Uytkownika, naley j zniszczy w sposób uniemoliwiajcy posługiwanie si kart. Skutki wynikajce z niewłaciwego zniszczenia karty obciaj Posiadacza. W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Bank przygotuje now kart i PIN i przele je Posiadaczowi w trybie okrelonym w Posiadacz moe w kadym czasie odwoła pełnomocnictwo udzielone Uytkownikowi do dokonywania operacji przy uyciu karty Pekao/Shell Uytkownika pod warunkiem jej zwrotu do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego. Odwołanie pełnomocnictwa, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o wyej wymienion kart 2. W przypadku niezwrócenia karty, Bank zastrzega t kart na koszt Posiadacza. Operacje dokonane przy uyciu zastrzeonej karty, po dniu odwołania pełnomocnictwa, obciaj Posiadacza. Rozdział 3 Posługiwanie si kart Kart moe posługiwa si wyłcznie Posiadacz / Uytkownik, w okresie jej wanoci podanym na awersie karty lub do chwili zgłoszenia kradziey, lub zagubienia karty, lub jej zastrzeenia przez Bank, z zastrzeeniem 32 ust Posiadacz / Uytkownik jest zobowizany posługiwa si kart zgodnie z przepisami: 1) prawa polskiego, w szczególnoci Prawa dewizowego, 2) prawa kraju, w którym dokonuje operacji, w szczególnoci w zakresie wysokoci kwot wypłat gotówkowych, 3) niniejszego Regulaminu. 3. Podpis złoony na dowodzie sprzeday sporzdzanym przez akceptanta powinien by zgodny z podpisem na karcie. Złoenie przez Posiadacza / Uytkownika podpisu niezgodnego z podpisem na karcie nie zwalnia Posiadacza z odpowiedzialnoci prawnej i finansowej za dokonan operacj. 4. Na yczenie podmiotu realizujcego operacj, Posiadacz / Uytkownik zobowizany jest okaza dokument tosamoci Łczna kwota operacji dokonanych w cyklu rozliczeniowym przy uyciu wszystkich kart wydanych do konta Xelion nie moe przekroczy limitu karty, z uwzgldnieniem postanowie 2 pkt Bank ustala dzienny limit wypłat gotówkowych moliwych do dokonania przy uyciu karty Pekao/Shell i podaje go w Komunikacie. 3. Limit karty w pełnej wysokoci jest dostpny od drugiego dnia cyklu rozliczeniowego Operacje kart mog by dokonywane w kraju i za granic. 2. Operacje s realizowane w walucie kraju, w którym s dokonywane. 15. Po zakoczeniu cyklu rozliczeniowego Posiadaczowi/Uytkownikowi, uczestniczcemu w Programie SMART, Bank nalicza punkty SMART od kwot operacji bezgotówkowych dokonanych przy uyciu karty w trakcie tego cyklu. Za kade 5 złotych kwoty operacji nalicza si 1 punkt SMART. Liczba punktów koczca si wielkoci mniejsz ni 0,5 jest zaokrglona w dół do pełnych jednoci, natomiast koczca si wielkoci równ i wiksz od 0,5 jest zaokrglona w gór do pełnych jednoci. Informacja o liczbie punktów naliczonych w ostatnim cyklu rozliczeniowym jest przekazywana przez Bank do Programu SMART w nastpnym dniu roboczym po dacie sporzdzenia zestawienia operacji, o którym mowa w 22 ust.1. Punkty uzyskane z tytułu operacji bezgotówkowych dokonanych przy uyciu kart kadego ze współposiadaczy konta Xelion wspólnego lub karty Pekao/Shell wydanej Uytkownikowi, s zaliczane na indywidualne konta tych osób w Programie SMART. Zamianie na punkty nie podlegaj wypłaty gotówki dokonane przy uyciu karty, a take opłaty za kart oraz opłaty i prowizje od operacji dokonanych kart. 16. Przy dokonywaniu operacji przy uyciu PIN, trzecie kolejne błdne wprowadzenie PIN, spowoduje zablokowanie karty, co oznacza uniemoliwienie Posiadaczowi/Uytkownikowi karty dokonywanie operacji przy uyciu karty, do czasu skontaktowania si z Bankiem Termin wanoci karty upływa z ostatnim dniem miesica wskazanego na awersie karty. 2. Posługiwanie si kart po upływie terminu jej wanoci jest niedozwolone W przypadku mierci Posiadacza dalsze posługiwanie si kartami zmarłego Posiadacza oraz wszystkich Uytkowników jest niedozwolone. Karty te powinny by niezwłocznie zwrócone do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego. W przypadku konta wspólnego, zwrotowi podlegaj karty zmarłego współposiadacza konta Xelion. 2. Z chwil uzyskania informacji o mierci Posiadacza, Bank zastrzega wszystkie wydane karty. Rozdział 4 Rozliczanie operacji dokonanych przy uyciu karty W okresie 3 dni roboczych, poczwszy od pierwszego dnia nowego cyklu rozliczeniowego, Bank obcia konto Xelion łczn kwot operacji dokonanych, przy uyciu karty/kart, w ostatnim cyklu rozliczeniowym oraz nalenymi z tego tytułu prowizjami i opłatami.

8 2. Posiadacz jest zobowizany przez cały okres, o którym mowa w ust.1, zapewni na koncie Xelion rodki na pokrycie operacji dokonanych przy uyciu karty/kart oraz nalenych Bankowi prowizji i opłat Jeeli w dniu obcienia konta Xelion brak jest na nim rodków wystarczajcych na pokrycie dokonanych operacji oraz prowizji i opłat, Bank wzywa Posiadacza do spłaty powstałego zadłuenia w wyznaczonym terminie, blokujc jednoczenie wszystkie karty wydane do konta Xelion lub dokonujc ich zastrzeenia. 2. Niespłacenie zadłuenia w wyznaczonym przez Bank terminie stanowi naruszenie warunków umowy o prowadzenie konta Xelion, w ciar którego s rozliczane operacje dokonane przy uyciu karty/ kart i powoduje podjcie przez Bank działa przewidzianych w Regulaminie konta Xelion, a ponadto zastrzeenie wszystkich wydanych kart na koszt Posiadacza Operacje dokonane przy uyciu karty za granic s przeliczane z waluty, w jakiej dokonano operacji, na walut stosowan przez MasterCard w rozliczeniach z Bankiem. Przeliczenia s dokonywane według kursu obowizujcego w systemie MasterCard w dniu rozliczania operacji. 2. Z tytułu operacji dokonanych za granic konto Xelion jest obciane w złotych, według kursu sprzeday Banku dla waluty zastosowanej przez MasterCard, obowizujcego w dniu obcienia Banku przez organizacj MasterCard Posiadacz otrzymuje z Banku, na wskazany adres do korespondencji, miesiczne zestawienia operacji, odrbne dla kadej karty, zawierajce: 1) informacj o wysokoci przyznanego limitu karty, 2) szczegółowy wykaz wszystkich operacji dokonanych przy uyciu karty, rozliczonych w ostatnim cyklu rozliczeniowym, wraz z nalenymi prowizjami i opłatami z tego tytułu. 3) liczb punktów SMART uzyskanych w ostatnim cyklu rozliczeniowym. 2. W przypadku nieotrzymania zestawienia, o którym mowa w ust. 1, w cigu 14 dni od dnia zakoczenia cyklu rozliczeniowego, Posiadacz powinien skontaktowa si z Doradc Finansowym. W celu otrzymania duplikatu tego zestawienia niezbdne jest złoenie dyspozycji pisemnej. 3. Posiadacz zobowizany jest sprawdzi otrzymane zestawienie, a stwierdzone niezgodnoci, np. fakt nieprawidłowego obcienia kwot dokonanej operacji, zgłosi pisemnie Doradcy Finansowemu. Reklamacje dotyczce przeprowadzonych operacji naley składa nie póniej ni w terminie 48 dni od dnia rozliczenia operacji (tj. daty wpływu podanej w zestawieniu). Niezgłoszenie w tym terminie reklamacji uznaje si za potwierdzenie zgodnoci zestawienia. 4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w ust.3, zgodnie z regulacjami MasterCard nie bd rozpatrywane. 5. Posiadacz jest zobowizany udzieli Bankowi za porednictwem Doradcy Finansowego, wszelkich informacji dotyczcych reklamowanych operacji, w formie wskazanej przez Bank. Do reklamacji powinny by dołczone kopie pokwitowa lub dowodów sprzeday dotyczcych reklamowanych operacji. 6. Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie po ich wpływie do Banku, o ile to moliwe, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich przyjcia. 7. W przypadku reklamacji wymagajcych kontaktowania si z akceptantem lub MasterCard, bd przeprowadzenia postpowania wyjaniajcego, okres rozpatrywania reklamacji moe by dłuszy ni okrelony w ust. 6, o czym Bank poinformuje Posiadacza odrbnym pismem. Maksymalne terminy rozpatrywania reklamacji wynosz: 200 dni dla reklamacji bankomatowych, niefinansowych (niezwizanych z operacjami dokonanymi przy uyciu karty) i akceptantów Banku (akceptantów obsługiwanych przez Bank) oraz 360 dni dla akceptantów obcych. Rozdział 5 Ochrona karty i PIN. Zastrzeganie karty 23. Posiadacz / Uytkownik jest zobowizany przechowywa kart z naleyt starannoci, w sposób zabezpieczajcy przed zagubieniem, zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzie. 24. Ze wzgldu na bezpieczestwo obrotu, numer wytłoczony na karcie nie moe by podawany osobom trzecim w innych celach ni: 1) dokonywanie operacji przy uyciu karty, 2) zgłoszenie utraty karty, 3) odnotowanie w dokumentach wystawianych dla potrzeb Banku. 25. PIN nie moe by ujawniony adnej innej osobie, przechowywany łcznie z kart ani umieszczany na karcie. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki udostpnienia karty lub ujawnienia PIN osobie trzeciej Fakt utraty karty lub ujawnienia PIN osobie trzeciej naley niezwłocznie zgłosi telefonicznie do Centrum pod numerami telefonów : 42 / oraz (tylko w kraju) lub bezporednio w jednostce Banku. W razie niemonoci skontaktowania si z Centrum, fakt utraty karty naley zgłosi do jednego z banków - w kraju lub za granic - uczestniczcych w systemie MasterCard. 2. Zgłoszenie utraty karty powoduje jej zastrzeenie. Posiadacz / Uytkownik zgłaszajcy zastrzeenie utraconej karty otrzymuje numer pozycji rejestru jako potwierdzenie przyjcia zgłoszenia przez pracownika Banku, a take imi i nazwisko pracownika przyjmujcego zgłoszenie. Posiadacz / Uytkownik moe powoływa si na ten numer w dalszych kontaktach z Bankiem. 3. Posiadacz jest zobowizany do udzielenia Bankowi wszelkich informacji o okolicznociach utraty karty lub ujawnienia PIN osobie trzeciej oraz do złoenia wyjanie odnonie operacji dokonanych po zgłoszeniu utraty karty. 4. Telefoniczne zgłoszenie utraty karty lub ujawnienia PIN naley potwierdzi pisemnie w cigu 7 dni Doradcy Finansowemu. 5. Fakt utraty karty w wyniku przestpstwa lub posługiwania si kart przez osob nieuprawnion Posiadacz / Uytkownik powinien zgłosi na Policji. 6. W przypadku zniszczenia karty, fakt ten naley zgłosi Doradcy Finansowemu. W zalenoci od okolicznoci jej zniszczenia i dyspozycji Posiadacza / Uytkownika, Bank moe wyda duplikat dotychczas uywanej karty. Jako potwierdzenie przyjcia zgłoszenia o zniszczeniu karty, Doradca Finansowy wydaje Posiadaczowi / Uytkownikowi kopi złoonej dyspozycji z adnotacj Banku potwierdzajc przyjcie zgłoszenia Limit karty obciaj operacje dokonane przez Posiadacza / Uytkownika oraz osoby, którym Posiadacz / Uytkownik udostpnił kart lub ujawnił PIN. 2. Posiadacz ponosi odpowiedzialno za operacje dokonane z uyciem utraconej karty do czasu zgłoszenia Bankowi jej utraty. Odpowiedzialno finansowa Posiadacza jest ograniczona do kwoty stanowicej równowarto w złotych 150 euro, z wyjtkiem operacji, do których doszło z winy Posiadacza / Uytkownika, w szczególnoci z powodu: - udostpnienia karty lub PIN osobom nieuprawnionym, - niedopełnienia obowizku przechowywania karty i ochrony PIN z zachowaniem naleytej starannoci, - przechowywania karty razem z PIN, - niedopełnienia obowizku niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty, - niedopełnienia obowizku okrelonego w 22 ust. 3. Równowarto 150 euro w złotych oblicza si według kursu redniego euro ogłaszanego przez NBP, obowizujcego w dniu dokonania zgłoszenia. 3. Posiadacz jest obciany kwotami operacji dokonanych po zgłoszeniu utraty lub zniszczenia karty jeeli doszło do nich z winy umylnej jego lub Uytkownika. 4. Bank moe udostpni Posiadaczowi / Uytkownikowi usług, w ramach której przejmuje odpowiedzialno finansow za operacje dokonane kart przed zgłoszeniem jej utraty, z wyjtkiem operacji zawinionych przez Posiadacza / Uytkownika, okrelonych w ust Posiadacz moe skorzysta lub zrezygnowa z usługi, o której mowa w ust. 4 w okresie wanoci karty, po złoeniu dyspozycji w tej sprawie. 28. Karta odnaleziona po zgłoszeniu jej utraty nie moe by ponownie uywana. Kart t naley niezwłocznie zniszczy. 29. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej moe nastpi po złoeniu przez Posiadacza pisemnej dyspozycji o wydanie karty. Now kart Bank wysyła jej Posiadaczowi w trybie okrelonym w 8. Rozdział 6 Postanowienia kocowe 30. Nieodebranie przesyłki zawierajcej kart lub niepowiadomienie Banku o jej nieotrzymaniu, lub rezygnacja z odbioru karty w terminie 60 dni od dnia złoenia Wniosku, lub od dnia upływu terminu wanoci dotychczas uywanej karty, jest traktowane przez Bank jako wypowiedzenie przez Posiadacza Umowy z upływem tego terminu, z uwzgldnieniem postanowie 32 i Karta jest własnoci Banku i podlega bezzwłocznemu zwrotowi na danie Banku.

9 2. Posiadacz / Uytkownik zwraca kart do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego Posiadacz / Uytkownik jest zobowizany do zniszczenia karty po upływie terminu jej wanoci. 2. Posiadacz ponosi wszelkie konsekwencje finansowe wynikajce z faktu niezniszczenia karty przez siebie lub Uytkownika po otrzymaniu karty z nowym terminem wanoci. 3. Posiadacz moe wystpi z pisemn prob o wczeniejsze wznowienie kolejnej karty, podajc powód wczeniejszego wznowienia. W przypadku wczeniejszego wznowienia karty, karta dotychczas uywana utraci wano w terminie przygotowania nowej karty i powinna by zniszczona. Wznowiona karta posiada ten sam numer, ale Posiadacz / Uytkownik otrzymuje nowy PIN Posiadacz moe wystpi za porednictwem Doradcy Finansowego o zmian przyznanego limitu karty w okresie wanoci karty. W przypadku wystpienia z wnioskiem o podwyszenie limitu karty Posiadacz składa dokumenty potwierdzajce ródło i wysoko uzyskiwanych dochodów oraz inne dokumenty wskazane przez Bank. 2. Bank zastrzega sobie prawo do obnienia limitu karty w okresie wanoci karty, jeeli po przeanalizowaniu operacji dokonywanych na koncie Xelion oraz operacji dokonywanych przy uyciu karty stwierdzi, e moe wystpi zagroenie dla spłaty przyznanego limitu karty z wpływów na konto Xelion. 3. O kadej zmianie wysokoci limitu karty Bank niezwłocznie pisemnie informuje Posiadacza, podajc wysoko nowego limitu karty Rozwizanie Umowy moe nastpi po upływie okresu wypowiedzenia, na podstawie wypowiedzenia dokonanego przez: 1) Posiadacza, 2) Bank - gdy Posiadacz / Uytkownik nie stosuje si do postanowie niniejszego Regulaminu lub innych umów na podstawie których korzysta z produktów lub usług Banku. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewanoci. Okres wypowiedzenia upływa z ostatnim dniem miesica kalendarzowego nastpujcego po miesicu, w którym Umowa została wypowiedziana. 2. Wypowiedzenie Umowy moe dotyczy jednej, kilku lub wszystkich wydanych kart. 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy zarówno przez Bank jak i Posiadacza, Posiadacz jest zobowizany do zwrotu karty, której wypowiedzenie dotyczy, do Banku za porednictwem Doradcy Finansowego. 4. W przypadku niemonoci zwrotu karty Bank dokona jej zastrzeenia na koszt Posiadacza, do koca terminu jej wanoci. 5. Okres wypowiedzenia Umowy liczy si od dnia: 1) wpływu do Banku owiadczenia o wypowiedzeniu Umowy w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza, 2) dorczenia przez Bank Posiadaczowi wypowiedzenia Umowy w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank. 6. Bank moe równie wypowiedzie Umow w razie wycofania karty z jego oferty, przy czym w tym przypadku nie obcia Posiadacza opłat za zastrzeenie w przypadku niemonoci zwrotu karty do Banku. 7. Posiadacz, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12 wrzenia 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych moe odstpi od Umowy w cigu 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty poprzez złoenie u Doradcy Finansowego owiadczenia o odstpieniu, o ile nie zostały dokonane adne operacje przy uyciu karty. Składajc owiadczenie o odstpieniu od Umowy, Posiadacz ma obowizek zwróci kart. W takim przypadku Bank zwraca kwot poniesionych opłat. 8. Posiadacz moe zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny, odstpi od Umowy w cigu dziesiciu dni od jej zawarcia poprzez złoenie u Doradcy Finansowego owiadczenia o odstpieniu. W przypadku, gdy Posiadacz odstpi Umowy, jest on zobowizany do zwrotu karty natomiast Bank jest zobowizany do zwrotu Posiadaczowi opłat i prowizji pobranych do dnia otrzymania od Posiadacza owiadczenia o odstpieniu od Umowy Rozwizanie Umowy nie zwalnia Posiadacza z obowizku uregulowania wszelkich nalenoci z tytułu operacji dokonanych przy uyciu karty oraz nalenych Bankowi prowizji i opłat. 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy i niedokonania przez Posiadacza spłaty wszelkich nalenoci zwizanych z posługiwaniem si kart, której umowa jest wypowiadana, Bank przystpuje do dochodzenia swoich nalenoci poprzez podjcie działa przewidzianych w Regulaminie konta Xelion, w ciar którego s rozliczane operacje dokonane przy uyciu tej karty Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta Xelion jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy w zakresie wszystkich wydanych do tego konta kart, z uwzgldnieniem postanowie ust Rozwizanie Umowy nastpuje w terminie, o którym mowa w 34 ust Posiadacz / Uytkownik przystpujcy do Programu SMART powinien powiadomi o tym Doradc Finansowego w celu rozpoczcia naliczania przez Bank punktów SMART za operacje dokonywane przy uyciu karty. 2. Informacj o swej rezygnacji z udziału w Programie SMART Posiadacz / Uytkownik powinien zgłosi bezporednio do Programu. 3. W przypadku rezygnacji Posiadacza / Uytkownika z uczestnictwa w Programie SMART w okresie wanoci karty, Bank zaprzestaje naliczania punktów SMART za operacje dokonane przy uyciu karty od momentu otrzymania informacji z Programu SMART o tej rezygnacji. 4. W przypadku rozwizania umowy pomidzy Bankiem a Shell Polska Sp. z o.o. Bank zaprzestaje naliczania punktów SMART i ich przekazywania do Programu SMART. Bank powiadomi Posiadacza / Uytkownika o rozwizaniu umowy, o której mowa powyej oraz o terminie, od którego zaprzestanie naliczania punktów SMART za operacje dokonywane przy uyciu karty. Posiadacz moe posługiwa si kart do dnia upływu terminu jej wanoci Posiadacz powinien niezwłocznie pisemnie powiadomi Bank za porednictwem Doradcy Finansowego, o wszelkich zmianach danych podanych we Wniosku oraz Karcie Informacyjnej a w przypadku Uytkowników, o wszelkich zmianach danych podanych we Wniosku. 2. Bank nie odpowiada za odmow dokonania operacji oraz niedorczenie korespondencji, spowodowane niedopełnieniem obowizku, o którym mowa w ust W przypadku zmiany danych umieszczonych na karcie, Bank w terminie 7 dni roboczych od dnia złoenia dyspozycji przygotowuje now kart i dorcza j Posiadaczowi w sposób okrelony w Bank nie przyjmuje roszcze skierowanych przez Posiadacza / Uytkownika wobec osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialnoci za fakt niehonorowania karty przez osoby trzecie, jak równie za fakt niemonoci wywizania si ze swoich obowizków na skutek zdarze niezalenych od niego, a w szczególnoci działania siły wyszej lub decyzji i zarzdze organów władzy i administracji pastwowej. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne nalenoci podatkowe wynikajce z otrzymania nagrody przez Posiadacza uczestniczcego w Programie SMART Za przygotowanie i obsług kart Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z obowizujc Taryf prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych. 2. Opłata za kart - w pierwszym roku jej wanoci - jest pobierana w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego, w którym karta została przygotowana. Opłata jest pobierana równie jeli przesyłki zawierajce kart i PIN zostały zwrócone do Banku jako niepodjte. Za kolejne lata wanoci karty opłaty s pobierane po upływie kolejnych 12 cykli rozliczeniowych. 3. Prowizje i opłaty, o których mowa w ust.1 i 2 s pobierane w ciar limitu karty. 4. Wycig z Taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych, zawierajcy wysoko prowizji i opłat dotyczcych kart, Doradca Finansowy wrcza Posiadaczowi przy składaniu Wniosku. 5. Wysoko prowizji moe ulec zmianie w przypadku zmiany: 1) poziomu inflacji, 2) poziomu stawek i opłat na rynku bankowym, 3) poziomu kosztów ponoszonych przez Bank w wyniku realizacji czynnoci i usług bankowych, 4) zakresu lub formy realizacji czynnoci i usług bankowych. 41. Bank dorczy Posiadaczowi informacj o zmianie warunków Umowy lub warunków wiadczenia usługi, o której mowa w 27 ust. 4 okrelonych w niniejszym Regulaminie i/ lub w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych w trybie wynikajcym z postanowie art Kodeksu cywilnego. Zmienione postanowienia wi strony, jeeli Posiadacz nie wypowie Umowy w cigu 14 dni od daty dorczenia ww. informacji. 42. W celu naleytej realizacji Umowy, obowizki z niej wynikajce Bank wykonuje przy pomocy Centrum Kart S.A. z siedzib w Warszawie i Societa per i Servizi Bancari - SSB S.p.A z siedzib w Mediolanie.

10 43.1. Bank dorcza korespondencj Posiadaczowi listem zwykłym, z wyjtkiem korespondencji zawierajcej wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w 34 oraz przesyłki zawierajcej pismo, o którym mowa w 20 ust.1 dorczanych listem poleconym oraz przesyłki zawierajcej kart dorczanej listem poleconym / przesyłk kuriersk*. 2. W przypadku dorczania korespondencji listem zwykłym przesyłk uwaa si za dorczon po upływie piciu dni roboczych od daty jej nadania w urzdzie pocztowym. 3. W przypadku dorczania przesyłki listem poleconym za wyjtkiem przesyłki zawierajcej kart Pekao/Shell - jako równoznaczne z dorczonym traktowane jest pismo dwukrotnie awizowane a nie odebrane, wysłane Posiadaczowi na wskazany Bankowi adres do korespondencji. Warszawa, dnia 12 padziernika 2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. * dotyczy Złotych Kart Pekao/Shell

11 Załcznik do Regulaminu: Karty z odroczonym terminem płatnoci Banku Polska Kasa Opieki SA dystrybuowane i obsługiwane przez Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. KOMUNIKAT Banku Polska Kasa Opieki S.A. dla posiadaczy karty Pekao/Shell 1. Dzienny limit wypłat gotówkowych złotych (lub równowarto tej kwoty w innej walucie w przypadku wypłat dokonywanych za granic) 2. Niniejszy Komunikat obowizuje od dnia 12 padziernika 2003 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł

20,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł / 30,00zł 4 5,00 zł RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLCZENIOWY W ZŁOTYCH Obowizujcy od 01.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków Xelion

Regulamin rachunków Xelion Regulamin rachunków Xelion OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. RACHUNKÓW WKŁADÓW OSZCZDNOCIOWYCH XELION REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE Puck. dnia 02.05.2009 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENINE Rodzaj czynnoci/ usług Stawka Prowizje 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekae je przewonikowi realizujcemu wybran przez Klienta form dostawy.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekae je przewonikowi realizujcemu wybran przez Klienta form dostawy. Regulamin sklepu internetowego STORCZYKARNIA. 1. DEFINICJE. Terminy uyte w Regulaminie oznaczaj: 100PLAMEK firma 100Plamek Agnieszka Koryczan z siedzib w Krakowie ul. Białe Wzgórze 4 wpisana do Centralnej

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A.

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Rozdział 1 Postanowienia generalne 1.1. Regulamin Karty debetowe MasterCard Business Banku Alior S.A. zwany dalej Regulaminem, określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników 1 Uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie: 1. adapter - urzdzenie telekomunikacyjne umoliwiajce

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) maj zastosowanie w stosunkach pomidzy spedytorem, a jego zleceniodawc. 2 1. Spedytorem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr /PMiZP/2014 z dnia.. 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych, którzy zawarli umowę o kartę kredytową z GE Money Bank S.A. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU UCHWAŁA NR XXXVII/441/05 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie okrelenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 3.2. Karty kredytowe prestiżowe 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji określenia Bank lub Bank

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Abonament Telefoniczny wiadczonej przez Operatora, zwany dalej Cennikiem, okrela wysoko opłat za Usługi

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B.

DECYZJA. 1) uchylam w całoci zaskaron decyzj z dnia 16 maja 2005 r. (znak: GI-DEC-DS- 103/05/293,294,295), 2) odmawiam uwzgldnienia wniosku Pana A.B. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 5 padziernika 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcego przez Bank w zwizku z przelewem wierzytelnoci. GI-DEC-DS-329/05 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 1 Słowniczek Uyte wyrazy oznaczaj odpowiednio: dziekan dziekana wydziału, prodziekana

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo