Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok"

Transkrypt

1

2 Załącznik do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/15/2010 z dnia 13 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok Katowice, r.

3 A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA W części tabelarycznej sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP przedstawiono: 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2009 (Rb-27S), 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2009 (Rb-28S). W sprawozdaniach tabelarycznych, planowane oraz wykonane dochody i wydatki KZK GOP, przedstawione są w podziale na działy, rozdziały i paragrafy.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 B. CZĘŚĆ OPISOWA : Część opisową planu finansowego sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. W części opisowej zamieszczono informacje syntetyczne dotyczące wykonania planu finansowego KZK GOP za 2009 rok. Cześć opisową podzielono na siedem rozdziałów, gdzie w: - I rozdziale (Wprowadzenie) wyszczególniono uchwały Zgromadzenia oraz Zarządu KZK GOP dotyczące planu finansowego KZK GOP (strony od 2 do 5), - II rozdziale (Wynik finansowy) przedstawiono dane finansowe KZK GOP w okresie r. (strony od 6 do 7), - III rozdziale (Zobowiązania, poręczenia i gwarancje) przedstawiono, na podstawie danych ujętych w sprawozdaniu Rb-Z, kwotę zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych przez KZK GOP poręczeń i gwarancji wg stanu na r. Ponadto przedstawiono informację dotyczącą zaciągniętych przez KZK GOP zobowiązań wieloletnich, w postaci podpisanych nowych umów w okresie r. (strony od 7 do 8), - IV rozdziale (NaleŜności oraz wybrane aktywa finansowe) przedstawiono, na podstawie danych ujętych w sprawozdaniu Rb-N, stan naleŝności KZK GOP wg stanu na r. łącznie z lokatami bankowymi oraz gotówką (strona 8), - V rozdziale (Dochody) opisano dochody uzyskane przez KZK GOP w okresie r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 9 do 15), - VI rozdziale (Wydatki) opisano wydatki poniesione przez KZK GOP w okresie r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 16 do 34), - VII rozdziale (Przychody) opisano przychody KZK GOP w okresie r. (strona 35). Informację o przebiegu wykonania planu finansowego KZK GOP za 2009 roku sporządzono na podstawie sprawozdań Rb.

15 2 I. Wprowadzenie Plan finansowy KZK GOP na rok 2009 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr LCIV/51/2008 w dniu 2 grudnia 2008 roku. Uchwalono: po stronie dochodów kwotę zł, po stronie wydatków kwotę zł. W grudniu 2008 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 102/2008 Zarządu KZK GOP z dnia 16 grudnia 2008 roku) podjął uchwałę w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009 rok, na podstawie uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008 w dniu 2 grudnia 2008 roku, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budŝetową. W styczniu 2009 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 1/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 19 stycznia 2009 roku) podjął uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok W lutym Zgromadzenie KZK GOP (Uchwała nr XCV/3/2009 z dnia r.) wprowadziło do uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LCIV/51/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku, zmiany po stronie dochodów w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy: - zwiększając dochody w pozycji wpłaty gmin o kwotę zł, - zmniejszając dochody w pozycji dochody za usługi świadczone innym kwotę zł. W marcu 2009 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 18/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 31 marca 2009 roku) podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009 rok, dokonując zmian po stronie dochodów w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy w ten sposób, Ŝe: - zmniejszył dochody w 0830 wpływy z usług o kwotę zł, - zwiększył dochody w 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie

16 zadań bieŝących o kwotę zł. 3 W marcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 19/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 31 marca 2009 roku) dokonał zmiany w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy w ten sposób, Ŝe zwiększył pozycję po stronie wydatków: 4580 pozostałe odsetki o kwotę zł, oraz dokonał zmiany w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył pozycję po stronie wydatków: 4810 rezerwy o kwotę zł. W maju Zgromadzenie KZK GOP (Uchwała nr XCVII/15/2009 z dnia r.) wprowadziło do uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LCIV/51/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku, zmiany: - zwiększając dochody w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy w pozycji dochody bieŝące wpłaty gmin o kwotę ,90 zł, - zwiększając wydatki w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy w pozycji wydatki bieŝące o kwotę ,61 zł. W wyniku dokonanych zmian uchwała Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LCIV/51/2008 z dnia r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego na 2009r. otrzymała brzmienie: Ustalić Plan Finansowy Związku na 2009r.: - po stronie dochodów: ,90 zł, - po stronie wydatków: ,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część uchwały. Deficyt budŝetu Związku w wysokości ,71 zł zostanie pokryty przychodami nadwyŝką z lat ubiegłych w kwocie ,71 zł. W maju Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 25/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 26 maja 2009 roku) dokonał zmiany w dziale 600 transport i łączność, rozdział lokalny transport zbiorowy w ten sposób, Ŝe: - zwiększył dochody w 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących o kwotę ,90 zł,

17 4 - dopisał pozycję wydatków zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z kwotą planu ,61 zł. W maju Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 26/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 26 maja 2009 roku) dokonał zmiany: 1) w dziale 750 administracja publiczna, rozdział pozostała działalność w ten sposób, Ŝe zwiększył wydatki w: pozostałe odsetki o kwotę zł, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł, 2) w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył wydatki w 4810 rezerwy o kwotę zł. W lipcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 38/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 28 lipca 2009 roku) dokonał zmiany: 1) w dziale 750 administracja publiczna, rozdział pozostała działalność w ten sposób, Ŝe: zwiększył wydatki w: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę zł, dodał nową pozycję do planu wydatków: kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z kwotą planu zł, 2) w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył wydatki w 4810 rezerwy o kwotę zł. W sierpniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 43/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 25 sierpnia 2009 roku) dokonał zmiany: 1) w dziale 750 administracja publiczna, rozdział pozostała działalność w ten sposób, Ŝe zwiększył wydatki w 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł,

18 5 2) w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył wydatki w 4810 rezerwy o kwotę zł. W październiku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 49/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 27 października 2009 roku) dokonał zmiany: 1) w dziale 750 administracja publiczna, rozdział pozostała działalność w ten sposób, Ŝe: - zwiększył wydatki w 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę zł, - dodał nową pozycję do planu wydatków 4510 opłaty na rzecz budŝetu państwa z kwotą planu zł, 2) w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył wydatki w 4810 rezerwy o kwotę zł. W grudniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 58/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 8 grudnia 2009 roku) dokonał zmiany: 1) w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy w ten sposób, Ŝe zwiększył wydatki w: składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, składki Fundusz Pracy o kwotę zł, zakup energii o kwotę zł, zakup usług remontowych o kwotę zł, 2) w dziale 750 administracja publiczna, rozdział pozostała działalność w ten sposób, Ŝe zwiększył wydatki w 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł, 3) w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył wydatki w 4810 rezerwy o kwotę zł. W wyniku dokonanych zmian ustalono plan finansowy Związku na 2009 rok: - po stronie dochodów: ,90 zł, - po stronie wydatków: ,61 zł, deficyt budŝetu Związku ,71 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami nadwyŝką z lat ubiegłych.

19 6 II. Wynik finansowy Wykonane na dzień 31 grudnia 2009 roku dochody KZK GOP ( ,76 zł) były wyŝsze od wydatków ( ,31 zł). Stąd teŝ w planie finansowym powstała nadwyŝka w wysokości ,45 zł. Wynik finansowy KZK GOP przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniŝej. Wyszczególnienie Plan finansowy na 2009 rok (uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008 z dnia 2 grudnia 2008r.) Zmiany w planie finansowym KZK GOP na 2009r. Plan finansowy KZK Wykonanie za okres 12 GOP na 2009 rok po miesięcy 2009 roku zmianach Procent wykonania planu Dochody ,00 zł ,90 zł ,90 zł ,76 zł 101,6% Wydatki ,00 zł ,61 zł ,61 zł ,31 zł 98,5% - wydatki bieŝące ,00 zł ,61 zł ,61 zł ,20 zł 98,7% - wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,11 zł 57,5% NadwyŜka /Deficyt (dochody - wydatki) Finansowanie (przychody - rozchody) - zł ,71 zł ,71 zł ,45 zł 266,7% - zł ,71 zł ,71 zł ,60 zł 125,9% Przychody - zł ,71 zł ,71 zł ,60 zł 125,9% Rozchody - zł - zł - zł - zł Źródło: kwartalne sprawozdanie RB-NDS o nadwyŝce/deficycie j.s.t. za okres do początku roku do 31 grudnia roku 2009, uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008 z dnia 2 grudnia 2008r. W wyniku podjętych działań zmienił się plan finansowy KZK GOP: - po stronie dochodów o kwotę ,90 zł, - po stronie wydatków o kwotę ,61 zł. w efekcie tych zmian załoŝono deficyt w wysokości ,71 zł, który został pokryty przychodami nadwyŝką z lat ubiegłych. Najistotniejsze zmiany w planie finansowym wynikały z przyjęcia do KZK GOP gmin Piekary Śląskie i Pyskowice oraz rozliczenie dotacji gmin za 2008 rok. Dodatni wynik finansowy KZK GOP odnotowany na dzień r., związany był z wyŝszymi niŝ planowano dochodami, uzyskanymi między innymi z: - sprzedaŝy biletów (4,9 mln zł), - odsetek bankowych (1,7 mln zł),

20 7 - opłat dodatkowych z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych od ludności (1,8 mln zł), oraz niŝszymi niŝ planowano wydatkami, między innymi na: - zakup usług pozostałych (3,6 mln zł), w ramach tych wydatków na przewozy wydatkowano kwotę niŝszą niŝ planowano o 2,0 mln zł, - administrację publiczną - wydatki Biura KZK GOP (2 mln zł), - wydatki inwestycyjne (0,9 mln zł). III. Zobowiązania, poręczenia i gwarancje Łączna kwota zobowiązań KZK GOP wyliczona na dzień r. wyniosła ,84 zł (Rb-28s), w tym zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły ,01 zł. Kwota ta związana jest z tym, Ŝe KZK GOP zakwestionował wysokość obciąŝenia za przewozy, a kontrahent nie wystawił faktur korygujących. Wyszczególnienie Kwota zadłuŝenia ogółem na r. 1 2 A. Zobowiązania wg tytułów dłuŝnych ,01 zł w tym: papiery wartościowe kredyty i poŝyczki przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - zł - zł - zł ,01 zł ,01 zł B. Poręczenia i gwarancje ,00 zł Źródło: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2009 W zamieszczonym zestawieniu przedstawiono równieŝ kwoty udzielonych poręczeń i gwarancji, tj. zobowiązań wynikłych z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności. Wartość poręczeń i gwarancji na koniec 2009 roku wyniosła zł (Tramwaje Śląskie S.A). KZK GOP zaciągnął zobowiązania wieloletnie w postaci podpisanych umów. W 2009r. zawarto 57 umów wieloletnich na łączna kwotę ,78 zł (netto), w tym zawarto 16 umów przewozowych oraz 41 innych umów związanych z bieŝącą działalnością Związku.

21 8 PoniŜej zamieszczone tabelę przedstawiającą liczbę i łączną wartość zawartych umów wieloletnich w 2009 roku. Wyszczególnienie Liczba umów Wartość zamówienia netto Umowy przewozowe ,57 zł Pozostałe umowy ,21 zł Razem ,78 zł IV. NaleŜności oraz wybrane aktywa finansowe Na dzień roku, naleŝności KZK GOP wyniosły ,90 zł w tym naleŝności wymagalne ,18 zł, tj. 13,3%. Wybrane aktywa finansowe wyniosły zł i był to przede wszystkim stan gotówki w kasie i w banku. W tabeli poniŝszej przedstawiono rozkład naleŝności oraz wybranych aktywów finansowych KZK GOP. Wyszczególnienie Kwota naleŝności ogółem w tym: na r. sektor finansów publicznych banki pozostałe A. NaleŜności oraz wybrane aktywa finansowe ,95 zł ,59 zł ,68 zł ,68 zł w tym: papiery wartościowe - zł - zł - zł - zł PoŜyczki - zł - zł - zł - zł gotówka i depozyty ,05 zł ,37 zł ,68 zł - zł naleŝności wymagalne ,18 zł ,22 zł - zł ,96 zł pozostałe naleŝności ,72 zł - zł - zł ,72 zł B. NaleŜności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - zł Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleŝności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009.

22 V. Dochody 9 Dochody KZK GOP ogółem w 2009 roku wyniosły ,76 zł, co stanowiło 101,6% dochodów załoŝonych w planie finansowym KZK GOP na 2009 rok ( ,90 zł). W ramach dochodów KZK GOP, dochody działu 600 Transport i Łączność wyniosły ,91 zł, co stanowiło 99,5% dochodów ogółem, a dochody działu 750 Administracja Publiczna wyniosły ,85 zł, co stanowiło 0,5% dochodów ogółem. A. Dochody: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Lokalny transport zbiorowy Dochody w rozdziale Lokalny transport zbiorowy wyniosły w 2009 roku ,91 zł, co stanowiło 101,2% dochodów załoŝonych w planie finansowym KZK GOP na 2009 rok ( ,90 zł). Dochody uzyskane przez KZK GOP w poszczególnych paragrafach tego rozdziału w 2009 roku przedstawiają się następująco: 1. Wpływy z usług ( 0830) ,60 zł tj. 102,4% planu wynoszącego ,00 zł. usług, w tym: W 2009 roku wpłynęła do KZK GOP kwota ,60 zł z tytułu świadczonych 1.1. SprzedaŜ biletów ,93 zł Dochody ze sprzedaŝy biletów, uzyskane przez KZK GOP w 2009 roku wyniosły ,93 zł, co stanowiło 102,2% planowanych dochodów z tego tytułu. Uzyskane w 2009 roku KZK GOP dochody ze sprzedaŝy biletów były o ,56 zł wyŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku ( ,37 zł). Uzyskanie dochodów ze sprzedaŝy biletów na poziomie 225 mln zł było moŝliwe dzięki czynnikom, które w znacznym stopniu wpłynęły na wzrost dochodów ze sprzedaŝy biletów (porównując dane za 2009r. do danych za

23 r.) Do czynników, które wpłynęły na wzrost dochodów ze sprzedaŝy biletów naleŝy zaliczyć między innymi: - wzrost cen biletów średnio o ok. 5,8% w kwietniu 2008 roku, - objęcie obsługą komunikacyjną gminy Piekary Śląskie od lipca 2008 roku, - wdroŝenie systemu kontroli biletów przez kierowców (wsiadanie przednimi drzwiami), - podjęcie kolejnych działań mających na celu intensyfikację kontroli i windykacji. Pomimo wzrostu dochodów ze sprzedaŝy biletów oraz wzrostu liczby biletów jednorazowych wydanych do sprzedaŝy średnio o ok. 6,2%, obserwuje się spadek liczby wydanych do sprzedaŝy biletów miesięcznych średnio o 5,1%. Wśród czynników, które w znacznym stopniu wpływają na poziom zmian w komunikacji oraz na poziom uzyskiwanych dochodów ze sprzedaŝy biletów naleŝy wymienić: - spadek liczby mieszkańców w gminach KZK GOP średniorocznie o ponad 10 tys. osób (liczba mieszkańców gmin KZK GOP w 2003 roku , w 2008 roku ), - wzrost zmotoryzowania społeczeństwa, który wpływa na zmniejszanie liczby przejazdów komunikacją miejską. Liczba samochodów osobowych na tys. mieszkańców w województwie śląskim uległa znaczącemu zwiększeniu z 290,1 w 2003 roku do 408,8 w 2008 roku, - wprowadzenie ułatwień w ruchu drogowym między innymi poprzez prowadzone inwestycje drogowe, brak odczuwalnych opłat za parkowanie samochodów osobowych. Ponadto, naleŝy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe KZK GOP posiada dobrze rozwiniętą sieć sprzedaŝy biletów. Obecnie bilety emitowane przez KZK GOP dostępne są w około 4 tysiącach punktów sprzedaŝy. Na obszarze KZK GOP zainstalowanych jest 58 automatów biletowych, w których moŝna przez całą dobę zakupić bilety jednorazowe i kilkudniowe. Dodatkowo bilety KZK GOP sprzedawane są przez kierujących pojazdami oraz w Punktach Obsługi PasaŜera w Sosnowcu, Gliwicach i Bytomiu Usługi świadczone na rzecz innych gmin i podmiotów gospodarczych ,36 zł KZK GOP wykonuje usługi przewozowe na zlecenie gmin, które nie naleŝą do KZK GOP oraz na zlecenie podmiotów gospodarczych. Usługi te dotyczą linii komunikacyjnych, których część trasy znajduje się na terenie gmin KZK GOP, a pozostała część przebiega przez obszar gmin, które do Związku nie naleŝą oraz linii obsługujących supermarkety. Dochody

24 11 uzyskane z tego tytułu przez KZK GOP w 2009 roku wyniosły ,36 zł, i były o ,37 zł niŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku ( ,73 zł). NiŜsze dochody związane były między innymi z przyjęciem do KZK GOP gminy Pyskowice oraz gminy Piekary Śląskie (rozliczenia z MZKP). Rozliczenia z tymi gminami prowadzone są obecnie w ramach wpłat członkowskich gmin KZK GOP, stąd teŝ pomniejszyły poziom dochodów z tytułu usług świadczonych innym Objazdy ,15 zł Dochody te wynikały z zapłat, za dodatkowo wykonaną pracę eksploatacyjną, przez podmioty, które swoimi działaniami doprowadziły do jej zwiększenia. Zwiększenia pracy (objazdy) spowodowane były przede wszystkim remontami dróg. KZK GOP uzyskał z tego tytułu w 2009 roku kwotę ,15 zł. Kwota uzyskana z tego tytułu w 2008 roku ( ,35 zł), była o ,20 zł wyŝsza, co było związane z zakresem prowadzonych prac drogowo-remontowych Pozostała sprzedaŝ usług ,16 zł Dochody z tego tytułu związane były z otrzymaną zapłatą za wykonane przez KZK GOP opracowania dotyczące analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym oraz wpływami z reklam. Z tego tytułu w 2009 roku KZK GOP uzyskał dochody w kwocie ,16 zł, które były o 308,52 zł niŝsze od dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2008 roku (59.103,68 zł). 2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieŝących ( 2900) ,68 zł tj. 99,4% planu wynoszącego ,90 zł. W 2009 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę ,68 zł, z czego: - wpłaty dotyczące bieŝącego roku (2009) wyniosły ,78 zł, - wpłaty za rok ubiegły wyniosły ,90 zł. Zestawienie wpłat gmin członkowskich stan na dzień r. przedstawiono na końcu sprawozdania w załączniku nr 1.

25 12 3. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności ( 0570) ,20 zł tj. 141,0% planu wynoszącego ,00 zł. Ten element dochodów dotyczy wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez waŝnego biletu. Dochody te mają charakter sankcyjny i pośrednio wpływają na wielkość sprzedaŝy biletów. W wyniku podjętych w 2008 roku i kontynuowanych w 2009 roku działań, w zakresie kontroli i windykacji, wpływy z tego tytułu systematycznie wzrastają. Wpływy te 2007 roku wyniosły ,83 zł, w 2008 roku wyniosły ,64 zł, a w 2009 roku wyniosły ,20 zł. Wzrost dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od ludności jest ściśle związany ze wzrostem liczby opłaconych opłat dodatkowych kredytowych. Ponadto na tak znaczący wzrost dochodów mają wpływ umowy zawarte z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi oraz skuteczne działanie Referatu Windykacji Opłat Dodatkowych. 4. Grzywny i inne kary od osób prawnych ( 0580) ,42 zł tj. 123,1% planu wynoszącego ,00 zł. Dochody te uzyskano głównie z tytułu nałoŝonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami. W 2009 roku dochody z nałoŝonych kar ( ,42 zł) były wyŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku ( ,81 zł) o ,61 zł. Kary mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników, wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. 5. Wpływy z róŝnych opłat ( 0690) ,73 zł tj. 184,7% planu wynoszącego ,00 zł. W 2009 roku KZK GOP uzyskał z róŝnych opłat łączną kwotę ,73 zł. Kwota ta była wyŝsza od kwoty uzyskanej z tego tytułu w 2008 roku (36.653,78 zł) o ,95 zł. Dochody te uzyskano głównie z opłat manipulacyjnych, które wynikają z Taryfy przewozu osób i bagaŝu w komunikacji miejskiej KZK GOP i są związane z anulowaniem opłaty dodatkowej za

26 13 jazdę bez waŝnego biletu, nałoŝoną na osoby, które podróŝowały bez biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, ale zgłosiły się do KZK GOP z waŝnym biletem miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Dochody z tego tytułu były w 2009 roku (42.257,10 zł) wyŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku (28.305,20 zł) o ,90 zł. W ramach tego paragrafu ujęte są równieŝ wpływy uzyskane z tytułu opłat manipulacyjnych dotyczących zwrotu biletów, które w 2009 roku wyniosły 9.453,63 zł i kształtowały się na poziomie roku 2008 (8.348,58 zł). 6. Pozostałe odsetki ( 0920) ,55 zł tj. 417,7% planu wynoszącego ,00 zł. KZK GOP w 2009 roku uzyskał z pozostałych odsetek kwotę ,55 zł. Dochody te związane były z zapłatą: - odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety. W 2009 roku KZK GOP uzyskał z tego tytułu ,18 zł tj. o 5.782,45 zł więcej niŝ w 2008 roku (49.489,73 zł), - odsetek z tytułu opłat dodatkowych (mandatów). W 2009 roku KZK GOP uzyskał z tego tytułu ,37 zł tj. o 600,85 zł mniej niŝ w 2008 roku (28.860,22 zł). 7. Wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) ,73 zł tj. 86,3% planu wynoszącego ,00 zł. W 2009 roku do KZK GOP wpłynęła kwota ,73 zł z róŝnych dochodów. Dochody te związane były z: - wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich - podatek VAT naliczony i zwrócony w 2009 roku ( ,37 zł) był niŝszy o ,07 zł od podatku VAT naliczonego i zwróconego w 2008 roku ( ,44 zł), - zwrotem opłat sądowych z lat ubiegłych ze spraw, które KZK GOP wygrał oraz innych dochodów. Dochody te w 2009 roku wyniosły (92.846,36 zł) i były o ,98 zł wyŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku (82.138,38 zł).

27 14 B. Dochody: Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Pozostała działalność Dochody działu 750 Administracja Publiczna wyniosły w 2009 roku ,85 zł, co stanowiło 458,5% dochodów załoŝonych w planie finansowym KZK GOP na 2009 rok ( ,00 zł). Dochody uzyskane przez KZK GOP w poszczególnych paragrafach tego rozdziału w 2009 roku przedstawiają się następująco: 1. Grzywny i inne kary od osób prawnych ( 0580) ,34 zł Dochody nieplanowane W 2009 roku KZK GOP uzyskał kwotę ,34 zł, która związana była z nałoŝoną karą na firmy, które nie wywiązały się w terminie z zawartych umów lub teŝ wykonały je niezgodnie z zapisami zawartymi w umowie. 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,40 zł tj. 95,9% planu wynoszącego ,00 zł. Dochód ten związany był z wynajmowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Barbary 21a, który jest własnością KZK GOP. Dochody z wynajmu pomieszczeń w 2009 roku wyniosły ,40 zł, co stanowiło 95,9% planowanych dochodów z tego tytułu ( zł). Uzyskane w 2009 roku dochody z wynajmu pomieszczeń były wyŝsze o ,24 zł, od dochodów uzyskanych w 2008 roku ( ,16 zł). 3. Wpływy z usług ( 0830) 28,81 zł Dochody nieplanowane Wpływy uzyskane przez KZK GOP w 2009 roku w ramach tego paragrafu wynikają z udostępnienia informacji publicznej dotyczącej zamówienia na meble.

28 15 4. Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 1.802,90 zł Dochody nieplanowane Wpływy uzyskane przez KZK GOP w 2009 roku w ramach tego paragrafu związane są ze sprzedaŝą wycofanych z eksploatacji telefonów komórkowych. Umowa pomiędzy KZK GOP a operatorem sieci na sprzedaŝ usług (w ramach której telefony zostały nabyte) w 2009 roku wygasła. 5. Pozostałe odsetki ( 0920) ,96 zł tj ,5% planu wynoszącego ,00 zł. Dochód uzyskany w 2009 roku przez KZK GOP z tytułu odsetek związany był głównie z prowadzeniem rachunku bankowego oraz korzystaniem z lokat. Dochody z lokat były związane z posiadaniem czasowo wolnych środków finansowych (ich wielkością), momentem realizacji odsetek (czasem trwania lokat) oraz oprocentowaniem. Uzyskane w 2009 roku dochody z tytułu odsetek były o ,54 zł wyŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku ( ,42 ). 6. Wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) ,44 zł Dochody nieplanowane W ramach tego paragrafu KZK GOP uzyskał w 2009 roku: - z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku budŝetowym kwotę ,83 zł, - wynagrodzeń za terminowe przekazywanie podatków kwotę 2.567,00 zł - z pozostałych dochodów kwotę ,61 zł. Łącznie KZK GOP w 2009 roku uzyskał wpływy z róŝnych dochodów w łącznej wysokości ,44 zł.

29 16 VI. Wydatki Wydatki KZK GOP ogółem w 2009 roku wyniosły ,31 zł, co stanowiło 98,5% wydatków załoŝonych w planie finansowym KZK GOP na 2009 rok ( ,61 zł). W ramach wydatków KZK GOP, wydatki działu 600 Transport i Łączność wyniosły ,81 zł, co stanowiło 96,9% wydatków ogółem, a wydatki działu 750 Administracja Publiczna wyniosły ,50 zł, co stanowiło 3,1% wydatków ogółem. A. Wydatki: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Lokalny transport zbiorowy Wydatki działu 600 Transport i Łączność wyniosły w 2009 roku ,81 zł, co stanowiło 99,1% wydatków załoŝonych w planie finansowym KZK GOP na 2009 rok ( ,61 zł). Poniesione przez KZK GOP wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału w 2009 roku przedstawiają się następująco: 1. Zakup usług pozostałych ( 4300) ,60 zł tj. 99,2% planu wynoszącego ,00 zł. W 2009 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę ,60 zł, w tym: 1.1 Wydatki na przewozy ,79 zł W 2009 roku KZK GOP zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe ,79 zł. Oznacza to, Ŝe wydatki poniesione przez KZK GOP na przewozy w 2009 roku, były w stosunku do wydatków 2008 roku ( ,74 zł) wyŝsze o ,05 zł, tj. o 6,9%. W 2008 i 2009 roku nastąpiły zmiany, które miały wpływ na poziom kosztów komunikacji oraz na wielkość pracy eksploatacyjnej wykonanej w 2009 roku. I tak na zmianę kosztów przewozów miały wpływ następujące czynniki:

30 17 - zmiany w układzie komunikacyjnym. Reorganizacja obsługi komunikacji na wielu odcinkach, mająca wpływ na ograniczenie kosztów obsługi komunikacyjnej np. reorganizacja ciągu Chorzów-Siemianowice Śląskie, reorganizacja komunikacji w gminie Gliwice czy w gminie Będzin, - objęcie obsługą komunikacyjną gminy Piekary Śląskie od 1 lipca 2008 roku, w związku z czym wzrosła praca eksploatacyjna wykonywana taborem autobusowym, a co za tym idzie wzrosły koszty przewozów, - zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zmiana ceny oleju napędowego w oparciu o które waloryzowane są stawki za świadczone usługi zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych. W wyniku zmian w układzie komunikacyjnym praca eksploatacyjna wykonana w 2009 roku (87,3 mln wzkm) na zlecenie Związku uległa obniŝeniu o 0,4 mln wzkm w stosunku do pracy eksploatacyjnej wykonanej w 2008 roku (87,7 mln wzkm). Ponadto średnia cena jednostkowa usług świadczonych taborem tramwajowym wzrosła w 2009 roku średnio o ok. 14,8% (porównując średnią stawkę za 1 wykonany wzkm w 2009 roku tj. 8,23 zł, do średniej stawki zapłaconej w 2008 roku tj. 7,17 zł). Wzrost ten związany był z podpisaniem przez KZK GOP ze Spółką Tramwaje Śląskie S.A r. nowej umowy na świadczenie usług taborem tramwajowym. W tym samym okresie czasu średnia cena jednostkowa świadczonych usług taborem autobusowym wzrosła średnio o ok. 3,3% (porównując średnią stawkę za 1 wykonany wzkm w 2009 roku tj. 4,07 zł do średniej stawki zapłaconej w 2008 roku tj. 3,94 zł). Wzrost ten związany był głównie ze zmianą cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zmianą cen oleju napędowego w województwie śląskim, w oparciu o które, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych, waloryzowane są stawki jednostkowe Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy) ,81 zł W 2009 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę ,81 zł. Wydatki te poniesione były na: - kontrola biletowa prowadzona przez kierujących pojazdami (wsiadanie przednimi drzwiami) ,00 zł, - system zapowiadania w autobusach ,60 zł,

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 250/2014

ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJT GM INY DĄBRÓWKA 05-252 D Ą B R Ó W K A $ U. T. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo. mazowieckie 0050. 250.2014 ZARZĄDZENIE NR 250/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo