Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok"

Transkrypt

1

2 Załącznik do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/15/2010 z dnia 13 kwietnia 2010r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2009 rok Katowice, r.

3 A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA W części tabelarycznej sprawozdania z wykonania planu finansowego KZK GOP przedstawiono: 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2009 (Rb-27S), 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2009 (Rb-28S). W sprawozdaniach tabelarycznych, planowane oraz wykonane dochody i wydatki KZK GOP, przedstawione są w podziale na działy, rozdziały i paragrafy.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 B. CZĘŚĆ OPISOWA : Część opisową planu finansowego sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. W części opisowej zamieszczono informacje syntetyczne dotyczące wykonania planu finansowego KZK GOP za 2009 rok. Cześć opisową podzielono na siedem rozdziałów, gdzie w: - I rozdziale (Wprowadzenie) wyszczególniono uchwały Zgromadzenia oraz Zarządu KZK GOP dotyczące planu finansowego KZK GOP (strony od 2 do 5), - II rozdziale (Wynik finansowy) przedstawiono dane finansowe KZK GOP w okresie r. (strony od 6 do 7), - III rozdziale (Zobowiązania, poręczenia i gwarancje) przedstawiono, na podstawie danych ujętych w sprawozdaniu Rb-Z, kwotę zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych przez KZK GOP poręczeń i gwarancji wg stanu na r. Ponadto przedstawiono informację dotyczącą zaciągniętych przez KZK GOP zobowiązań wieloletnich, w postaci podpisanych nowych umów w okresie r. (strony od 7 do 8), - IV rozdziale (NaleŜności oraz wybrane aktywa finansowe) przedstawiono, na podstawie danych ujętych w sprawozdaniu Rb-N, stan naleŝności KZK GOP wg stanu na r. łącznie z lokatami bankowymi oraz gotówką (strona 8), - V rozdziale (Dochody) opisano dochody uzyskane przez KZK GOP w okresie r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 9 do 15), - VI rozdziale (Wydatki) opisano wydatki poniesione przez KZK GOP w okresie r. w układzie dział, rozdział, paragraf (strony od 16 do 34), - VII rozdziale (Przychody) opisano przychody KZK GOP w okresie r. (strona 35). Informację o przebiegu wykonania planu finansowego KZK GOP za 2009 roku sporządzono na podstawie sprawozdań Rb.

15 2 I. Wprowadzenie Plan finansowy KZK GOP na rok 2009 został przyjęty przez Zgromadzenie KZK GOP uchwałą nr LCIV/51/2008 w dniu 2 grudnia 2008 roku. Uchwalono: po stronie dochodów kwotę zł, po stronie wydatków kwotę zł. W grudniu 2008 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 102/2008 Zarządu KZK GOP z dnia 16 grudnia 2008 roku) podjął uchwałę w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009 rok, na podstawie uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008 w dniu 2 grudnia 2008 roku, ustalając podział dochodów i wydatków planu finansowego na paragrafy zgodnie z klasyfikacją budŝetową. W styczniu 2009 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 1/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 19 stycznia 2009 roku) podjął uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok W lutym Zgromadzenie KZK GOP (Uchwała nr XCV/3/2009 z dnia r.) wprowadziło do uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LCIV/51/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku, zmiany po stronie dochodów w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy: - zwiększając dochody w pozycji wpłaty gmin o kwotę zł, - zmniejszając dochody w pozycji dochody za usługi świadczone innym kwotę zł. W marcu 2009 roku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 18/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 31 marca 2009 roku) podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009 rok, dokonując zmian po stronie dochodów w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy w ten sposób, Ŝe: - zmniejszył dochody w 0830 wpływy z usług o kwotę zł, - zwiększył dochody w 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie

16 zadań bieŝących o kwotę zł. 3 W marcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 19/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 31 marca 2009 roku) dokonał zmiany w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy w ten sposób, Ŝe zwiększył pozycję po stronie wydatków: 4580 pozostałe odsetki o kwotę zł, oraz dokonał zmiany w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył pozycję po stronie wydatków: 4810 rezerwy o kwotę zł. W maju Zgromadzenie KZK GOP (Uchwała nr XCVII/15/2009 z dnia r.) wprowadziło do uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LCIV/51/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku, zmiany: - zwiększając dochody w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy w pozycji dochody bieŝące wpłaty gmin o kwotę ,90 zł, - zwiększając wydatki w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy w pozycji wydatki bieŝące o kwotę ,61 zł. W wyniku dokonanych zmian uchwała Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LCIV/51/2008 z dnia r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego na 2009r. otrzymała brzmienie: Ustalić Plan Finansowy Związku na 2009r.: - po stronie dochodów: ,90 zł, - po stronie wydatków: ,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część uchwały. Deficyt budŝetu Związku w wysokości ,71 zł zostanie pokryty przychodami nadwyŝką z lat ubiegłych w kwocie ,71 zł. W maju Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 25/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 26 maja 2009 roku) dokonał zmiany w dziale 600 transport i łączność, rozdział lokalny transport zbiorowy w ten sposób, Ŝe: - zwiększył dochody w 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących o kwotę ,90 zł,

17 4 - dopisał pozycję wydatków zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z kwotą planu ,61 zł. W maju Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 26/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 26 maja 2009 roku) dokonał zmiany: 1) w dziale 750 administracja publiczna, rozdział pozostała działalność w ten sposób, Ŝe zwiększył wydatki w: pozostałe odsetki o kwotę zł, wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł, 2) w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył wydatki w 4810 rezerwy o kwotę zł. W lipcu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 38/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 28 lipca 2009 roku) dokonał zmiany: 1) w dziale 750 administracja publiczna, rozdział pozostała działalność w ten sposób, Ŝe: zwiększył wydatki w: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę zł, dodał nową pozycję do planu wydatków: kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z kwotą planu zł, 2) w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył wydatki w 4810 rezerwy o kwotę zł. W sierpniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 43/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 25 sierpnia 2009 roku) dokonał zmiany: 1) w dziale 750 administracja publiczna, rozdział pozostała działalność w ten sposób, Ŝe zwiększył wydatki w 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł,

18 5 2) w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył wydatki w 4810 rezerwy o kwotę zł. W październiku Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 49/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 27 października 2009 roku) dokonał zmiany: 1) w dziale 750 administracja publiczna, rozdział pozostała działalność w ten sposób, Ŝe: - zwiększył wydatki w 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę zł, - dodał nową pozycję do planu wydatków 4510 opłaty na rzecz budŝetu państwa z kwotą planu zł, 2) w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył wydatki w 4810 rezerwy o kwotę zł. W grudniu Zarząd KZK GOP (Uchwała nr 58/2009 Zarządu KZK GOP z dnia 8 grudnia 2009 roku) dokonał zmiany: 1) w dziale 600 transport i łączność, rozdziale lokalny transport zbiorowy w ten sposób, Ŝe zwiększył wydatki w: składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, składki Fundusz Pracy o kwotę zł, zakup energii o kwotę zł, zakup usług remontowych o kwotę zł, 2) w dziale 750 administracja publiczna, rozdział pozostała działalność w ten sposób, Ŝe zwiększył wydatki w 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł, 3) w dziale 758 róŝne rozliczenia, rozdział rezerwy ogólne i celowe w ten sposób, Ŝe zmniejszył wydatki w 4810 rezerwy o kwotę zł. W wyniku dokonanych zmian ustalono plan finansowy Związku na 2009 rok: - po stronie dochodów: ,90 zł, - po stronie wydatków: ,61 zł, deficyt budŝetu Związku ,71 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami nadwyŝką z lat ubiegłych.

19 6 II. Wynik finansowy Wykonane na dzień 31 grudnia 2009 roku dochody KZK GOP ( ,76 zł) były wyŝsze od wydatków ( ,31 zł). Stąd teŝ w planie finansowym powstała nadwyŝka w wysokości ,45 zł. Wynik finansowy KZK GOP przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym poniŝej. Wyszczególnienie Plan finansowy na 2009 rok (uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008 z dnia 2 grudnia 2008r.) Zmiany w planie finansowym KZK GOP na 2009r. Plan finansowy KZK Wykonanie za okres 12 GOP na 2009 rok po miesięcy 2009 roku zmianach Procent wykonania planu Dochody ,00 zł ,90 zł ,90 zł ,76 zł 101,6% Wydatki ,00 zł ,61 zł ,61 zł ,31 zł 98,5% - wydatki bieŝące ,00 zł ,61 zł ,61 zł ,20 zł 98,7% - wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,11 zł 57,5% NadwyŜka /Deficyt (dochody - wydatki) Finansowanie (przychody - rozchody) - zł ,71 zł ,71 zł ,45 zł 266,7% - zł ,71 zł ,71 zł ,60 zł 125,9% Przychody - zł ,71 zł ,71 zł ,60 zł 125,9% Rozchody - zł - zł - zł - zł Źródło: kwartalne sprawozdanie RB-NDS o nadwyŝce/deficycie j.s.t. za okres do początku roku do 31 grudnia roku 2009, uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008 z dnia 2 grudnia 2008r. W wyniku podjętych działań zmienił się plan finansowy KZK GOP: - po stronie dochodów o kwotę ,90 zł, - po stronie wydatków o kwotę ,61 zł. w efekcie tych zmian załoŝono deficyt w wysokości ,71 zł, który został pokryty przychodami nadwyŝką z lat ubiegłych. Najistotniejsze zmiany w planie finansowym wynikały z przyjęcia do KZK GOP gmin Piekary Śląskie i Pyskowice oraz rozliczenie dotacji gmin za 2008 rok. Dodatni wynik finansowy KZK GOP odnotowany na dzień r., związany był z wyŝszymi niŝ planowano dochodami, uzyskanymi między innymi z: - sprzedaŝy biletów (4,9 mln zł), - odsetek bankowych (1,7 mln zł),

20 7 - opłat dodatkowych z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych od ludności (1,8 mln zł), oraz niŝszymi niŝ planowano wydatkami, między innymi na: - zakup usług pozostałych (3,6 mln zł), w ramach tych wydatków na przewozy wydatkowano kwotę niŝszą niŝ planowano o 2,0 mln zł, - administrację publiczną - wydatki Biura KZK GOP (2 mln zł), - wydatki inwestycyjne (0,9 mln zł). III. Zobowiązania, poręczenia i gwarancje Łączna kwota zobowiązań KZK GOP wyliczona na dzień r. wyniosła ,84 zł (Rb-28s), w tym zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły ,01 zł. Kwota ta związana jest z tym, Ŝe KZK GOP zakwestionował wysokość obciąŝenia za przewozy, a kontrahent nie wystawił faktur korygujących. Wyszczególnienie Kwota zadłuŝenia ogółem na r. 1 2 A. Zobowiązania wg tytułów dłuŝnych ,01 zł w tym: papiery wartościowe kredyty i poŝyczki przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - zł - zł - zł ,01 zł ,01 zł B. Poręczenia i gwarancje ,00 zł Źródło: Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31 grudnia roku 2009 W zamieszczonym zestawieniu przedstawiono równieŝ kwoty udzielonych poręczeń i gwarancji, tj. zobowiązań wynikłych z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności. Wartość poręczeń i gwarancji na koniec 2009 roku wyniosła zł (Tramwaje Śląskie S.A). KZK GOP zaciągnął zobowiązania wieloletnie w postaci podpisanych umów. W 2009r. zawarto 57 umów wieloletnich na łączna kwotę ,78 zł (netto), w tym zawarto 16 umów przewozowych oraz 41 innych umów związanych z bieŝącą działalnością Związku.

21 8 PoniŜej zamieszczone tabelę przedstawiającą liczbę i łączną wartość zawartych umów wieloletnich w 2009 roku. Wyszczególnienie Liczba umów Wartość zamówienia netto Umowy przewozowe ,57 zł Pozostałe umowy ,21 zł Razem ,78 zł IV. NaleŜności oraz wybrane aktywa finansowe Na dzień roku, naleŝności KZK GOP wyniosły ,90 zł w tym naleŝności wymagalne ,18 zł, tj. 13,3%. Wybrane aktywa finansowe wyniosły zł i był to przede wszystkim stan gotówki w kasie i w banku. W tabeli poniŝszej przedstawiono rozkład naleŝności oraz wybranych aktywów finansowych KZK GOP. Wyszczególnienie Kwota naleŝności ogółem w tym: na r. sektor finansów publicznych banki pozostałe A. NaleŜności oraz wybrane aktywa finansowe ,95 zł ,59 zł ,68 zł ,68 zł w tym: papiery wartościowe - zł - zł - zł - zł PoŜyczki - zł - zł - zł - zł gotówka i depozyty ,05 zł ,37 zł ,68 zł - zł naleŝności wymagalne ,18 zł ,22 zł - zł ,96 zł pozostałe naleŝności ,72 zł - zł - zł ,72 zł B. NaleŜności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - zł Źródło: Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie naleŝności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009.

22 V. Dochody 9 Dochody KZK GOP ogółem w 2009 roku wyniosły ,76 zł, co stanowiło 101,6% dochodów załoŝonych w planie finansowym KZK GOP na 2009 rok ( ,90 zł). W ramach dochodów KZK GOP, dochody działu 600 Transport i Łączność wyniosły ,91 zł, co stanowiło 99,5% dochodów ogółem, a dochody działu 750 Administracja Publiczna wyniosły ,85 zł, co stanowiło 0,5% dochodów ogółem. A. Dochody: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Lokalny transport zbiorowy Dochody w rozdziale Lokalny transport zbiorowy wyniosły w 2009 roku ,91 zł, co stanowiło 101,2% dochodów załoŝonych w planie finansowym KZK GOP na 2009 rok ( ,90 zł). Dochody uzyskane przez KZK GOP w poszczególnych paragrafach tego rozdziału w 2009 roku przedstawiają się następująco: 1. Wpływy z usług ( 0830) ,60 zł tj. 102,4% planu wynoszącego ,00 zł. usług, w tym: W 2009 roku wpłynęła do KZK GOP kwota ,60 zł z tytułu świadczonych 1.1. SprzedaŜ biletów ,93 zł Dochody ze sprzedaŝy biletów, uzyskane przez KZK GOP w 2009 roku wyniosły ,93 zł, co stanowiło 102,2% planowanych dochodów z tego tytułu. Uzyskane w 2009 roku KZK GOP dochody ze sprzedaŝy biletów były o ,56 zł wyŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku ( ,37 zł). Uzyskanie dochodów ze sprzedaŝy biletów na poziomie 225 mln zł było moŝliwe dzięki czynnikom, które w znacznym stopniu wpłynęły na wzrost dochodów ze sprzedaŝy biletów (porównując dane za 2009r. do danych za

23 r.) Do czynników, które wpłynęły na wzrost dochodów ze sprzedaŝy biletów naleŝy zaliczyć między innymi: - wzrost cen biletów średnio o ok. 5,8% w kwietniu 2008 roku, - objęcie obsługą komunikacyjną gminy Piekary Śląskie od lipca 2008 roku, - wdroŝenie systemu kontroli biletów przez kierowców (wsiadanie przednimi drzwiami), - podjęcie kolejnych działań mających na celu intensyfikację kontroli i windykacji. Pomimo wzrostu dochodów ze sprzedaŝy biletów oraz wzrostu liczby biletów jednorazowych wydanych do sprzedaŝy średnio o ok. 6,2%, obserwuje się spadek liczby wydanych do sprzedaŝy biletów miesięcznych średnio o 5,1%. Wśród czynników, które w znacznym stopniu wpływają na poziom zmian w komunikacji oraz na poziom uzyskiwanych dochodów ze sprzedaŝy biletów naleŝy wymienić: - spadek liczby mieszkańców w gminach KZK GOP średniorocznie o ponad 10 tys. osób (liczba mieszkańców gmin KZK GOP w 2003 roku , w 2008 roku ), - wzrost zmotoryzowania społeczeństwa, który wpływa na zmniejszanie liczby przejazdów komunikacją miejską. Liczba samochodów osobowych na tys. mieszkańców w województwie śląskim uległa znaczącemu zwiększeniu z 290,1 w 2003 roku do 408,8 w 2008 roku, - wprowadzenie ułatwień w ruchu drogowym między innymi poprzez prowadzone inwestycje drogowe, brak odczuwalnych opłat za parkowanie samochodów osobowych. Ponadto, naleŝy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe KZK GOP posiada dobrze rozwiniętą sieć sprzedaŝy biletów. Obecnie bilety emitowane przez KZK GOP dostępne są w około 4 tysiącach punktów sprzedaŝy. Na obszarze KZK GOP zainstalowanych jest 58 automatów biletowych, w których moŝna przez całą dobę zakupić bilety jednorazowe i kilkudniowe. Dodatkowo bilety KZK GOP sprzedawane są przez kierujących pojazdami oraz w Punktach Obsługi PasaŜera w Sosnowcu, Gliwicach i Bytomiu Usługi świadczone na rzecz innych gmin i podmiotów gospodarczych ,36 zł KZK GOP wykonuje usługi przewozowe na zlecenie gmin, które nie naleŝą do KZK GOP oraz na zlecenie podmiotów gospodarczych. Usługi te dotyczą linii komunikacyjnych, których część trasy znajduje się na terenie gmin KZK GOP, a pozostała część przebiega przez obszar gmin, które do Związku nie naleŝą oraz linii obsługujących supermarkety. Dochody

24 11 uzyskane z tego tytułu przez KZK GOP w 2009 roku wyniosły ,36 zł, i były o ,37 zł niŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku ( ,73 zł). NiŜsze dochody związane były między innymi z przyjęciem do KZK GOP gminy Pyskowice oraz gminy Piekary Śląskie (rozliczenia z MZKP). Rozliczenia z tymi gminami prowadzone są obecnie w ramach wpłat członkowskich gmin KZK GOP, stąd teŝ pomniejszyły poziom dochodów z tytułu usług świadczonych innym Objazdy ,15 zł Dochody te wynikały z zapłat, za dodatkowo wykonaną pracę eksploatacyjną, przez podmioty, które swoimi działaniami doprowadziły do jej zwiększenia. Zwiększenia pracy (objazdy) spowodowane były przede wszystkim remontami dróg. KZK GOP uzyskał z tego tytułu w 2009 roku kwotę ,15 zł. Kwota uzyskana z tego tytułu w 2008 roku ( ,35 zł), była o ,20 zł wyŝsza, co było związane z zakresem prowadzonych prac drogowo-remontowych Pozostała sprzedaŝ usług ,16 zł Dochody z tego tytułu związane były z otrzymaną zapłatą za wykonane przez KZK GOP opracowania dotyczące analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie drogowym oraz wpływami z reklam. Z tego tytułu w 2009 roku KZK GOP uzyskał dochody w kwocie ,16 zł, które były o 308,52 zł niŝsze od dochodów uzyskanych z tego tytułu w 2008 roku (59.103,68 zł). 2. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieŝących ( 2900) ,68 zł tj. 99,4% planu wynoszącego ,90 zł. W 2009 roku gminy dokonały wpłat na łączną kwotę ,68 zł, z czego: - wpłaty dotyczące bieŝącego roku (2009) wyniosły ,78 zł, - wpłaty za rok ubiegły wyniosły ,90 zł. Zestawienie wpłat gmin członkowskich stan na dzień r. przedstawiono na końcu sprawozdania w załączniku nr 1.

25 12 3. Grzywny, mandaty i inne kary od ludności ( 0570) ,20 zł tj. 141,0% planu wynoszącego ,00 zł. Ten element dochodów dotyczy wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez waŝnego biletu. Dochody te mają charakter sankcyjny i pośrednio wpływają na wielkość sprzedaŝy biletów. W wyniku podjętych w 2008 roku i kontynuowanych w 2009 roku działań, w zakresie kontroli i windykacji, wpływy z tego tytułu systematycznie wzrastają. Wpływy te 2007 roku wyniosły ,83 zł, w 2008 roku wyniosły ,64 zł, a w 2009 roku wyniosły ,20 zł. Wzrost dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od ludności jest ściśle związany ze wzrostem liczby opłaconych opłat dodatkowych kredytowych. Ponadto na tak znaczący wzrost dochodów mają wpływ umowy zawarte z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi oraz skuteczne działanie Referatu Windykacji Opłat Dodatkowych. 4. Grzywny i inne kary od osób prawnych ( 0580) ,42 zł tj. 123,1% planu wynoszącego ,00 zł. Dochody te uzyskano głównie z tytułu nałoŝonych na przedsiębiorstwa przewozowe kar za realizację usług niezgodnie z umowami. W 2009 roku dochody z nałoŝonych kar ( ,42 zł) były wyŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku ( ,81 zł) o ,61 zł. Kary mają charakter sankcyjny, przez co dodatkowo dyscyplinują przewoźników, wpływając pośrednio na poprawę punktualności i rzetelność świadczonych przez nich usług. 5. Wpływy z róŝnych opłat ( 0690) ,73 zł tj. 184,7% planu wynoszącego ,00 zł. W 2009 roku KZK GOP uzyskał z róŝnych opłat łączną kwotę ,73 zł. Kwota ta była wyŝsza od kwoty uzyskanej z tego tytułu w 2008 roku (36.653,78 zł) o ,95 zł. Dochody te uzyskano głównie z opłat manipulacyjnych, które wynikają z Taryfy przewozu osób i bagaŝu w komunikacji miejskiej KZK GOP i są związane z anulowaniem opłaty dodatkowej za

26 13 jazdę bez waŝnego biletu, nałoŝoną na osoby, które podróŝowały bez biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, ale zgłosiły się do KZK GOP z waŝnym biletem miesięcznym lub dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Dochody z tego tytułu były w 2009 roku (42.257,10 zł) wyŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku (28.305,20 zł) o ,90 zł. W ramach tego paragrafu ujęte są równieŝ wpływy uzyskane z tytułu opłat manipulacyjnych dotyczących zwrotu biletów, które w 2009 roku wyniosły 9.453,63 zł i kształtowały się na poziomie roku 2008 (8.348,58 zł). 6. Pozostałe odsetki ( 0920) ,55 zł tj. 417,7% planu wynoszącego ,00 zł. KZK GOP w 2009 roku uzyskał z pozostałych odsetek kwotę ,55 zł. Dochody te związane były z zapłatą: - odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za bilety. W 2009 roku KZK GOP uzyskał z tego tytułu ,18 zł tj. o 5.782,45 zł więcej niŝ w 2008 roku (49.489,73 zł), - odsetek z tytułu opłat dodatkowych (mandatów). W 2009 roku KZK GOP uzyskał z tego tytułu ,37 zł tj. o 600,85 zł mniej niŝ w 2008 roku (28.860,22 zł). 7. Wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) ,73 zł tj. 86,3% planu wynoszącego ,00 zł. W 2009 roku do KZK GOP wpłynęła kwota ,73 zł z róŝnych dochodów. Dochody te związane były z: - wpływem na rachunek bankowy zwrotu poniesionych wydatków z lat poprzednich - podatek VAT naliczony i zwrócony w 2009 roku ( ,37 zł) był niŝszy o ,07 zł od podatku VAT naliczonego i zwróconego w 2008 roku ( ,44 zł), - zwrotem opłat sądowych z lat ubiegłych ze spraw, które KZK GOP wygrał oraz innych dochodów. Dochody te w 2009 roku wyniosły (92.846,36 zł) i były o ,98 zł wyŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku (82.138,38 zł).

27 14 B. Dochody: Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Pozostała działalność Dochody działu 750 Administracja Publiczna wyniosły w 2009 roku ,85 zł, co stanowiło 458,5% dochodów załoŝonych w planie finansowym KZK GOP na 2009 rok ( ,00 zł). Dochody uzyskane przez KZK GOP w poszczególnych paragrafach tego rozdziału w 2009 roku przedstawiają się następująco: 1. Grzywny i inne kary od osób prawnych ( 0580) ,34 zł Dochody nieplanowane W 2009 roku KZK GOP uzyskał kwotę ,34 zł, która związana była z nałoŝoną karą na firmy, które nie wywiązały się w terminie z zawartych umów lub teŝ wykonały je niezgodnie z zapisami zawartymi w umowie. 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,40 zł tj. 95,9% planu wynoszącego ,00 zł. Dochód ten związany był z wynajmowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Barbary 21a, który jest własnością KZK GOP. Dochody z wynajmu pomieszczeń w 2009 roku wyniosły ,40 zł, co stanowiło 95,9% planowanych dochodów z tego tytułu ( zł). Uzyskane w 2009 roku dochody z wynajmu pomieszczeń były wyŝsze o ,24 zł, od dochodów uzyskanych w 2008 roku ( ,16 zł). 3. Wpływy z usług ( 0830) 28,81 zł Dochody nieplanowane Wpływy uzyskane przez KZK GOP w 2009 roku w ramach tego paragrafu wynikają z udostępnienia informacji publicznej dotyczącej zamówienia na meble.

28 15 4. Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 1.802,90 zł Dochody nieplanowane Wpływy uzyskane przez KZK GOP w 2009 roku w ramach tego paragrafu związane są ze sprzedaŝą wycofanych z eksploatacji telefonów komórkowych. Umowa pomiędzy KZK GOP a operatorem sieci na sprzedaŝ usług (w ramach której telefony zostały nabyte) w 2009 roku wygasła. 5. Pozostałe odsetki ( 0920) ,96 zł tj ,5% planu wynoszącego ,00 zł. Dochód uzyskany w 2009 roku przez KZK GOP z tytułu odsetek związany był głównie z prowadzeniem rachunku bankowego oraz korzystaniem z lokat. Dochody z lokat były związane z posiadaniem czasowo wolnych środków finansowych (ich wielkością), momentem realizacji odsetek (czasem trwania lokat) oraz oprocentowaniem. Uzyskane w 2009 roku dochody z tytułu odsetek były o ,54 zł wyŝsze od dochodów uzyskanych w 2008 roku ( ,42 ). 6. Wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) ,44 zł Dochody nieplanowane W ramach tego paragrafu KZK GOP uzyskał w 2009 roku: - z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku budŝetowym kwotę ,83 zł, - wynagrodzeń za terminowe przekazywanie podatków kwotę 2.567,00 zł - z pozostałych dochodów kwotę ,61 zł. Łącznie KZK GOP w 2009 roku uzyskał wpływy z róŝnych dochodów w łącznej wysokości ,44 zł.

29 16 VI. Wydatki Wydatki KZK GOP ogółem w 2009 roku wyniosły ,31 zł, co stanowiło 98,5% wydatków załoŝonych w planie finansowym KZK GOP na 2009 rok ( ,61 zł). W ramach wydatków KZK GOP, wydatki działu 600 Transport i Łączność wyniosły ,81 zł, co stanowiło 96,9% wydatków ogółem, a wydatki działu 750 Administracja Publiczna wyniosły ,50 zł, co stanowiło 3,1% wydatków ogółem. A. Wydatki: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Lokalny transport zbiorowy Wydatki działu 600 Transport i Łączność wyniosły w 2009 roku ,81 zł, co stanowiło 99,1% wydatków załoŝonych w planie finansowym KZK GOP na 2009 rok ( ,61 zł). Poniesione przez KZK GOP wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału w 2009 roku przedstawiają się następująco: 1. Zakup usług pozostałych ( 4300) ,60 zł tj. 99,2% planu wynoszącego ,00 zł. W 2009 roku wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę ,60 zł, w tym: 1.1 Wydatki na przewozy ,79 zł W 2009 roku KZK GOP zapłacił przewoźnikom za świadczone usługi przewozowe ,79 zł. Oznacza to, Ŝe wydatki poniesione przez KZK GOP na przewozy w 2009 roku, były w stosunku do wydatków 2008 roku ( ,74 zł) wyŝsze o ,05 zł, tj. o 6,9%. W 2008 i 2009 roku nastąpiły zmiany, które miały wpływ na poziom kosztów komunikacji oraz na wielkość pracy eksploatacyjnej wykonanej w 2009 roku. I tak na zmianę kosztów przewozów miały wpływ następujące czynniki:

30 17 - zmiany w układzie komunikacyjnym. Reorganizacja obsługi komunikacji na wielu odcinkach, mająca wpływ na ograniczenie kosztów obsługi komunikacyjnej np. reorganizacja ciągu Chorzów-Siemianowice Śląskie, reorganizacja komunikacji w gminie Gliwice czy w gminie Będzin, - objęcie obsługą komunikacyjną gminy Piekary Śląskie od 1 lipca 2008 roku, w związku z czym wzrosła praca eksploatacyjna wykonywana taborem autobusowym, a co za tym idzie wzrosły koszty przewozów, - zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zmiana ceny oleju napędowego w oparciu o które waloryzowane są stawki za świadczone usługi zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych. W wyniku zmian w układzie komunikacyjnym praca eksploatacyjna wykonana w 2009 roku (87,3 mln wzkm) na zlecenie Związku uległa obniŝeniu o 0,4 mln wzkm w stosunku do pracy eksploatacyjnej wykonanej w 2008 roku (87,7 mln wzkm). Ponadto średnia cena jednostkowa usług świadczonych taborem tramwajowym wzrosła w 2009 roku średnio o ok. 14,8% (porównując średnią stawkę za 1 wykonany wzkm w 2009 roku tj. 8,23 zł, do średniej stawki zapłaconej w 2008 roku tj. 7,17 zł). Wzrost ten związany był z podpisaniem przez KZK GOP ze Spółką Tramwaje Śląskie S.A r. nowej umowy na świadczenie usług taborem tramwajowym. W tym samym okresie czasu średnia cena jednostkowa świadczonych usług taborem autobusowym wzrosła średnio o ok. 3,3% (porównując średnią stawkę za 1 wykonany wzkm w 2009 roku tj. 4,07 zł do średniej stawki zapłaconej w 2008 roku tj. 3,94 zł). Wzrost ten związany był głównie ze zmianą cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz zmianą cen oleju napędowego w województwie śląskim, w oparciu o które, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach przewozowych, waloryzowane są stawki jednostkowe Zakup usług pozostałych (bez wydatków na przewozy) ,81 zł W 2009 roku Związek wydatkował na zakup pozostałych usług (bez wydatków na przewozy) kwotę ,81 zł. Wydatki te poniesione były na: - kontrola biletowa prowadzona przez kierujących pojazdami (wsiadanie przednimi drzwiami) ,00 zł, - system zapowiadania w autobusach ,60 zł,

Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku.

Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2016

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok

Wykonanie planu finansowego SP ZOZ Zaodrze za 2010 rok planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ 2 000 000 2 041 753,51 102,1 Ginekologia 155 210 151 682,50 97,7 Proktologia 172 142 173 333,08 100,7 Opłata całodobowa 252 000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. za 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za 2014 r. Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) MZKZG zawiera: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia roku . Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 66/2014 z dnia 5 sierpnia.2014r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 66/2014 z dnia 5 sierpnia.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 66/2014 z dnia 5 sierpnia.2014r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 49/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 49/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 49/2016 z dnia 9 sierpnia 2016r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1778 SPRAWOZDANIE ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BZURA z wykonania budżetu za rok 2011 Budżet Związku Międzygminnego BZURA

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2016 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 11/2017 z dnia 14 marca 2017r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach za 2016

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 07-100 Węgrów, ul. Gdańska REGON 710240111 NIP 824-000-26-81 Tel/fax: (025) 792 32 54, (025) 792 29 68, (022) 489 52 81 e-mail: zmwikw@post.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za 2009 rok

ANALIZA opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za 2009 rok ANALIZA opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok opracowano w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za rok 2009

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa za rok 2009 Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" za rok 2009 Budżet Związku w roku 2009 realizowany był w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Nr I/8/2009 z dnia

Bardziej szczegółowo

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pom.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pom. \ Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pom. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010rok Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pom. prowadzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2015 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2015 rok Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2015 rok Katowice, 20.10.2014r. Wprowadzenie Plan finansowy KZK GOP na 2015 rok ustala się w kwotach: A) Dochody w wysokości 716.875.072,00 zł, B)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku. I n f o r m a c j a

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku. I n f o r m a c j a Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Godkowo z dnia 13 marca 2013 roku I n f o r m a c j a z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Godkowie za 2012 rok Zakład zatrudnia siedmiu pracowników

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r.

Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. Zarządzenie Nr 9.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 27.03.2013r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu za rok 2012. Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. Dział Rozdział Plan przychodów Wykonanie Plan rozchodów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 2/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA. z dnia 28 marca 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 2/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1418 UCHWAŁA NR 2/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 28 marca 2014 r. Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki Stołówki szkolne 2010 rok 801 Oświata i wychowanie 338 877,00 80148 Stołówki szkolne 338 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 375,00 4110 Składki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Dochody budŝetu gminy w dostosowaniu do klasyfikacji budŝetowej. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 1/2013 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie nr : 64/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 czerwca 2007 r. Nr 84 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1292 - Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo w sprawie budŝetu miasta na 2007 rok...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008

Przedszkola i oddziały klas 0 w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008 Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52%

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień 31.12.2007 r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach PLAN 2007 r. Narastająco od początku roku % 3020 Wydatki

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 Warszawa, luty 2009 r. Wstęp Ministerstwo Finansów po raz kolejny przygotowało zestaw

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2016 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2016 rok Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej KZK GOP na 2016 rok Katowice, 16.10.2015r. Wprowadzenie Plan finansowy KZK GOP na 2016 rok ustala się w kwotach: A) Dochody w wysokości 672.688.052,00 zł, B)

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2006 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 007. 7.2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo