Kalendarium życia i dzieł Stanisława Staszica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kalendarium życia i dzieł Stanisława Staszica"

Transkrypt

1 Kalendarium życia i dzieł Stanisława Staszica 1755 przychodzi na świat w Pile w pierwszych dniach listopada w rodzinie mieszczańskiej, która od kilku pokoleń sprawuje w mieście najważniejsze urzędy; z domu rodzinnego wyniesie miłość do ojczyzny, obywatelskie wychowanie, ugruntowaną wiarę i zachętę do nauk następuje pierwszy rozbiór Polski, Staszic staje się poddanym króla Prus. Nieszczęście ojczyzny oraz niesprawiedliwość społeczna w szlacheckiej Polsce będą w przyszłości głównymi motywami prac Staszica jako pisarza politycznego i historiozofa w Poznaniu otrzymuje niższe święcenia kapłańskie, kapłanem tak naprawdę nigdy jednak nie będzie (kończąc naukę w poznańskim seminarium duchownym w 1778 roku, otrzymał godność kanclerza kolegiaty w Szamotułach, prawdopodobnie jednak nigdy nie przyjął wyższych święceń kapłańskich) w Warszawie ukazują się drukiem pierwsze prace literackie Staszica: tłumaczenia z francuskiego utworów L. Racine a (Religia) i Woltera (Poema o zapadnieniu Lizbony). po skończeniu edukacji krajowej za radą ojca wyjeżdża na studia za granicę. Po zwiedzeniu uniwersytetów w Lipsku i Getyndze zatrzyma się na prawie dwa lata w Collège Royal w Paryżu. Studiować będzie głównie fizykę i historię naturalną, wtedy też pozna sławnego przyrodnika G. Buffona, którego książkę przetłumaczy później na język polski po powrocie do kraju podejmuje się edukacji synów Andrzeja Zamoyskiego. W domu Zamoyskich pozostanie do 1797 roku rozwinie swe wszechstronne zainteresowania (głównie w zakresie polityki i gospodarki oraz geologii), uzyska niezależność materialną, w Akademii Zamojskiej otrzyma doktorat obojga praw i katedrę języka francuskiego w Warszawie wydaje przekład Epok natury Buffona, będący pierwszym owocem zainteresowań Staszica naukami przyrodniczymi. Wydanie drugie książki, pomnożone nowymi uwagami nad ziemią polską, ukaże się w 1803 roku w Krakowie w Warszawie ukazują się anonimowo Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, głos Staszica o naprawie Rzeczypospolitej inspirowany przez Andrzeja Zamoyskiego. Książka szybko zdobywa uznanie czytelników, żywo oddziałując na stan opinii publicznej w Polsce drukuje Przestrogi dla Polski, swoisty komentarz do prac obradującego w Warszawie Sejmu Czteroletniego; ganiąc opieszałość polskiego sejmu, jeszcze raz szuka odpowiedzi na pytanie: Czyliż nie ma dla reszty Polski ratunku?. wraz z rodziną Zamoyskich udaje się w dwuletnią podróż do Austrii i Włoch. Podczas wyprawy prowadzi dziennik, który ujawnia wszechstronne zainteresowania Staszica jako badacza społeczeństw. Do kraju wróci w końcu roku 1791, już w nowej rzeczywistości politycznej w Polsce po uchwaleniu Konstytucji 3 maja.

2 1793 następuje drugi, potem trzeci (1795) rozbiór Polski. Staszic bardzo mocno przeżywa upadek ojczyzny; w odosobnieniu pisze kolejne księgi Rodu ludzkiego, później finansowo wesprze powstanie kościuszkowskie (1794), a pozbawiony nadziei wraz z wdową po A. Zamoyskim i jej dziećmi uda się do Wiednia, gdzie z przerwami przebywać będzie do roku wraca do kraju i rozpoczyna trwające kilka lat wędrówki badawcze po ziemiach polskich z zamiarem poznania ich budowy geologicznej i zasobów naturalnych; wiele razy będzie w okolicach Krakowa i Lwowa, w Kieleckiem, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i Podlasiu, zwiedzi Karpaty i Przedgórze, dotrze na Węgry kupuje dobra hrubieszowskie, których prawnym właścicielem stanie się w 1811 roku. Po ich urządzeniu i zorganizowaniu w towarzystwo rolnicze, zrzeknie się tych dóbr na rzecz tamtejszych włościan. w Warszawie powstaje Towarzystwo Przyjaciół Nauk, skupiające ludzi pragnących zachować w warunkach niewoli polski język i historię, literaturę i naukę; Staszic jest wśród członków założycieli Towarzystwa, a z czasem stanie się najczynniejszym, najgorliwszym, a nade wszystko najhojniejszym członkiem tego zgromadzenia udaje się do Paryża po raz drugi, tym razem z zamiarem poznania najnowszych osiągnięć geologii. Zastaje stolicę Francji przygotowującą się do koronacji Napoleona, w dzienniku odnotowuje wszechobecny kult cesarza, ale sam nie ulega urokowi Bonapartego po powrocie z Francji wyrusza na zbadanie Tatr, po czym w grudniu czyta na posiedzeniu publicznym TPN pierwszą rozprawę o geologii ziem polskich, przedstawiając jednocześnie program działań zabezpieczających pozbawiony państwa naród przed wynarodowieniem (kończy wezwaniem: Paść może i naród wielki, zniszczeć nie może, tylko nikczemny ) w następstwie klęski Prus w wojnie z Francją powstaje Księstwo Warszawskie. Staszic publikuje broszurę O statystyce Polski, w której kreśląc obraz kraju i jego zasobów pokazuje realne podstawy odzyskania i utrzymania niepodległego bytu (kończy przestrogą: Waleczny narodzie! Przestrzegam, użytkuj z czasu ). mając 52 lata rozpoczyna służbę publiczną, której jako mieszczanin w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej pełnić nie mógł: jako członek Izby Edukacyjnej będzie współtworzył m.in. Szkołę Prawa (1808) i Szkołę Lekarską (1809), układał projekty urządzenia edukacji krajowej, walczył o fundusze edukacyjne; równocześnie aktywnie będzie pracował w administracji skarbowej zostaje wybrany prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk; będzie kierować pracami Towarzystwa do śmierci, mając stale na uwadze własne hasło programowe: być narodowi użytecznym.

3 1810 książę warszawski mianuje Staszica radcą stanu. Od tego momentu aż do śmierci będzie stale członkiem rządu polskiego, a pracowitość i zdolności wyniosą Staszica do grona najbardziej wpływowych osobistości tamtej Polski. Radcą stanu będzie również w Królestwie Polskim (w 1824 zostanie ministrem stanu) podpisuje umowę darowizny z włościanami części dóbr hrubieszowskich (początki Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego); w przyszłości czyn ten przyniesie Staszicowi opinię prekursora spółdzielczości chłopskiej w Europie. Towarzystwo utrzyma się do 1951 roku powstaje Królestwo Polskie z carem Rosji jako królem Polski. Staszic ogłasza rozprawę pt. Myśli o równowadze politycznej w Europie, w której wzywa do zrzeszenia narodów słowiańskich pod berłem carów Rosji, rzucając hasło: Łączcie się i oświecajcie się. upadek Napoleona nie przerywa działalności publicznej Staszica: w Rządzie Tymczasowym Królestwa obejmuje kierownictwo spraw gospodarczych, wchodzi do Wydziału Oświecenia (później Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego), przewodniczy Komisji Centralnej Likwidacyjnej; w uznaniu za dotychczasową służbę zostaje odznaczony Orderem św. Stanisława I klasy. ukazuje się drukiem dzieło O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski (wraz z mapą geologiczną ziem polskich i krajów ościennych), które w przyszłości da Staszicowi tytuł ojca polskiej geologii obejmuje kierownictwo Dyrekcji Przemysłu, Handlu i Kunsztów w resorcie spraw wewnętrznych; opowiadając się za protekcjonizmem państwa w gospodarce, zarządzać będzie górnictwem i hutnictwem, budową dróg, regulacją rzek, rzemiosłem, rękodziełami, handlem, urządzaniem miast, wprowadzaniem nowych miar i wag; w 1818 za gorliwe prace około wyższej dyrekcji górnictwa otrzyma Order Orła Białego. będąc równocześnie wpływowym członkiem resortu oświaty, kontynuuje prace rozpoczęte w Księstwie Warszawskim, współtworząc jednolity system szkolnictwa w Królestwie; organizuje Akademię Górniczą w Kielcach i Królewski Uniwersytet Warszawski; w latach następnych będzie współorganizować m.in. Instytut Agronomiczny, Szkołę Inżynierii Cywilnej Dróg i Mostów, Szkołę Weterynaryjną, Szkołę Przygotowawczą do Instytutu Politechnicznego. Po dymisji ministra S.K. Potockiego (1820) jego pozycja w resorcie wyraźnie osłabnie drukarnię rządową w Warszawie opuszczają 3 tomy Rodu ludzkiego, poematu dydaktycznego, w którym Staszic przedstawił ogólny schemat dziejów całej ludzkości oraz wizję społeczeństwa przyszłości ( Europę zrzeszonych narodów ). Wydrukowane bez zgody cenzury księgi po śmierci autora zostały skonfiskowane i prawie w całości zniszczone kładzie kamień węgielny pod nową siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Budowniczym jest Antonio Corazzi, architekt sprowadzony przez Staszica z Włoch. W styczniu 1824 w pałacu odbędzie się pierwsze posiedzenie publiczne Towarzystwa. Bardzo szybko budynek zaczęto nazywać Pałacem Staszica (dziś siedziba PAN i TNW).

4 podpisuje umowę z Bertelem Thorvaldsenem na wykonanie posągu na pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie. Pomysł wystawienia pomnika Kopernikowi Staszic rzucił jeszcze w 1809, fundusze gromadzono ze składki publicznej. Po opłaceniu rzeźbiarza, w testamencie Staszic zapisze jeszcze 70 tys. zł na wykonanie w Warszawie odlewu z brązu. Pomnik zostanie odsłonięty w 1830 roku wobec narastającego konfliktu z ministrem skarbu Lubeckim, z powodu podeszłego wieku i stanu zdrowia Staszic podaje się do dymisji, którą otrzymuje wraz z jednoczesnym powołaniem na ministra stanu zgon Staszica następuje w dniu 20 stycznia; w testamencie cały swój majątek zapisał na cele publiczne (m.in. szpitale, dom zarobkowy, klinikę przy Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych, pomnik Kopernika, szkołę w Hrubieszowie), księgozbiór i zbiory przyrodnicze przekazał TPN. Jego pogrzeb staje się wielką manifestacją, która zapoczątkuje żywiołowy kult Staszica, w przyszłości zaś stanie się podstawą jego legendy. Grób Staszica znajduje się przy kościele kamedułów na warszawskich Bielanach. Prace oryginalne (wybór): 1787: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Warszawa 1789: Poprawy i przydatki do książki Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Warszawa 1790: Przestrogi dla Polski, Warszawa 1806: O ziemiorództwie gór dawniej Sarmacji a później Polski, Warszawa 1807: O statystyce Polski, Warszawa 1809: Do sejmu, Warszawa 1815: O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski, Warszawa [z atlasem] 1816: Dzieła Stanisława Staszica, t. 1-6, Warszawa [m.in. Kontrakt Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego w zamiarze udoskonalenia rolnictwa i przemysłu oraz wspólnego ratowania się w nieszczęściach, Myśli o równowadze politycznej w Europie, Narodowość, Obrona funduszu edukacyjnego, Pochwała Andrzeja Zamoyskiego] 1816: O przyczynach szkodliwości Żydów i środkach usposobienia ich, aby się społeczeństwu użytecznymi stali, Pamiętnik Warszawski, t : Ród ludzki. Poema dydaktyczne, t. 1-3, [t. 7-9 Dzieł Stanisława Staszica, Warszawa]

5 1825: Pochwała Stanisława Potockiego, Roczniki TPN, t. 18, Warszawa 1826: Mowa przy otwarciu Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego w dniu 4 stycznia 1826, Gazeta Warszawska, nr : Dziennik podróży Stanisława Staszica , Kraków Przekłady: 1779: L. Racine, Religia, Warszawa 1779: Voltaire, Poema o zapadnieniu Lizbony, Warszawa 1786: G. Buffon, Epoki natury, Warszawa 1788: J.P.C. Florian, Numa Pompiliusz, drugi król Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1789: A.L. Thomas, Pochwała Marka Aureliusza, Warszawa 1808: C.C. Rulhière, Tłumaczenie z francuskiego Historii bezrządu Polski, t. 1, Warszawa [współautor tłumaczenia] 1815: Homer, Iliada, t. 1-2, Warszawa opr. J.O.

REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J. M. GOSLARA W KOLBUSZOWEJ ROCZNIK KOLBUSZOWSKI. Nr 12

REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J. M. GOSLARA W KOLBUSZOWEJ ROCZNIK KOLBUSZOWSKI. Nr 12 REGIONALNE TOWARZYSTWO KULTURY IM. J. M. GOSLARA W KOLBUSZOWEJ ROCZNIK KOLBUSZOWSKI Nr 12 KOLBUSZOWA 2012 Rocznik Kolbuszowski ukazuje się od 1986 r. RADA NAUKOWA ks. Włodzimierz Bielak, Maria Dębowska,

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce

Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce 1 Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce PROKSENIA Kraków 2004 2 HISTORIA TURYSTYKI Recenzja: Opracowanie redakcyjne: Korekta tekstu: dr Paweł Różycki dr Zygmunt Kruczek Barbara Moskal Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Bankoteka. Wystawa. Dzieje bankowości centralnej Polska i USA. 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Systemu Rezerwy Federalnej (Fed)

Bankoteka. Wystawa. Dzieje bankowości centralnej Polska i USA. 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) ISSN 2299-632X Grudzień 2013 r. Bankoteka Wydanie sp ecjalne Wystawa Dzieje bankowości centralnej Polska i USA 185-lecie polskiej bankowości centralnej i 100-lecie Systemu Rezerwy Federalnej (Fed) Wystawa

Bardziej szczegółowo

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c

Rozważanie biblijne OD REDAKCJI: wrzesień 2013 1. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc lz 30,15c OD REDAKCJI: Informator Parafialny nr 8/2013 (119) Pytania o jutro, o przyszłość, to pytania, które od wieków nurtują każdego człowieka. Im czasy trudniejsze, im bardziej niepokojące, tym bardziej gorączkowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Redaguje zespół Redaktor naczelny: Ks. Józef Mandziuk Zastępca redaktora: Ks. Henryk Skorowski Sekretarze: Ks. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Terra Zaborensis. Nr 5 ISSN 1899-4008. Ziemia Zaborska

Terra Zaborensis. Nr 5 ISSN 1899-4008. Ziemia Zaborska Terra Zaborensis Nr 5 ISSN 1899-4008 Ziemia Zaborska B i u l e t y n j e s i e ń 2 0 1 2 B r u s y Uczestnicy IV Spotkań na Gochach i Zaborach, które się odbyły 3-5 września 2010 r. w Tuchomiu i Wielu.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT WNIOSEK POZNANIA O PRZYZNANIE TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 SPIS TREŚCI 1 PROLOG 4 9 WPROWADZENIE 15 DLACZEGO POZNAŃ POWINIEN ZOSTAĆ EUROPEJSKĄ STOLICĄ

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Ukraina ma wszystkie szanse powtórzyć sukcesy Polski (str. 8) www.dk.com.ua Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Komentarz ekonomiczny POLSKA GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010 Rada Programowa Janusz Gmitruk przewodniczący, Romuald Turkowski sekretarz, członkowie: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Durlej, Józef Hampel, Adam Koseski, Andrzej Lech, Piotr Matusak, Lesław Michnowski,

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM * SŁUŻBY SPOŁECZNEJ W STOLICY T R E Ś Ć : 1. Ustawodawstwo o opiece społecznej w Polsce (7) łan Starczewski. 2. Koordynacja pomocy społecznej a centralne kartoteki Maria

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

Pamięci. Marii i Floriana Białas

Pamięci. Marii i Floriana Białas Pamięci Marii i Floriana Białas GRUDNA kopalnia i ludzie Stanisław Białas, Małgorzata Białas G R U D N A Kopalnia i ludzie Kraków 1998 Redaktor Tadeusz Rudkowski Copyright by Stanisław Białas, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ

ZARYS HISTORII POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ ZARYS HISTORII POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ Cecylia Leszczyńska WARSZAWA Warszawa 2010 Recenzent: Paweł Wyczański Ilustracje wykorzystane w opracowaniu pochodzą z następujących źródeł: Archiwum rodziny

Bardziej szczegółowo

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995 Postera NR 1(29) sierpień 2013 MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM ISSN 2081-6995 Od Redakcji Szanowne Panie, Szanowni Państwo, Europejskie Forum Właścicielek Firm działa już 10 lat. Niedawno

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA I PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI GOSPODARKA SPOŁECZNA Instytut Polityki Społecznej należy do wiodących w kraju instytucji naukowo- -badawczych. Kształci studentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244.

Vita Academica. Gaudeamus igitur! Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244. Vita Academica nr 4 (79) 2014 wrzesień październik Biuletyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ISSN 1842 2244 Gaudeamus igitur! W numerze z życia uczelni Wydarzyło się.... 2

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO?

JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? JAKI BYŁ WKŁAD IGNACEGO ŁUKASIEWICZA I INNYCH OSÓB ZWIĄZANYCH Z JASŁEM I REGIONEM W POWSTANIE I ROZWÓJ PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO? Praca w ramach projektu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM Dominika

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo