O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT"

Transkrypt

1

2 O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą się Piotrkowie Trybunalskim Uczelnię, nie zaś jej filię lub wydział zamiejscowy. Nasi studenci zdobywają wiedzę w nowej siedzibie WSH, która od 1 października 2010 roku funkcjonuje przy ul. Słonecznej 1 (okolice Dworca PKP i PKS). Siedziba Uczelni przewidziana została jako miejsce nowoczesne, ale także oddające ducha miasta z tak bogatą historią, jaką posiada Piotrków Trybunalski. Jest przystosowana i wyposażona do komfortowego zdobywania i przekazywania wiedzy, a także tworzenia niepowtarzalnej atmosfery akademickiej. FAKT WSH jest Uczelnią Liderów. Świadectwem jest otrzymany Certyfikat Uczelni Liderów. Ten zaszczytny tytuł przyznała Uczelni Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W programie Uczelnia Liderów certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe, które podejmują skuteczne wysiłki, by kształcić absolwentów twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szerokie umiejętności praktyczne i przez to atrakcyjnych dla rynku pracy. FAKT WSH posiada atrakcyjne kierunki kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) i studiach podyplomowych. Kierunki posiadają ponadto bogaty wachlarz specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi. W celu realizacji procesu dydaktycznego Uczelnia zatrudnia kadrę naukową o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym. FAKT WSH zapewnia swoim studentom możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. W ramach szkoleń i kursów dokształcających zdobywają oni wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, treningu interpersonalnego z elementami coachingu, tworzenia, rozwoju i promocji partnerstw lokalnych, technik negocjacji, autoprezentacji i innych. FAKT WSH stawia na przygotowanie zawodowe swoich studentów. Realizuje to m.in. poprzez obowiązkowy program praktyk studenckich odbywanych w instytucjach i firmach w Polsce i Europie. W efekcie student posiada umiejętność zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy na obecnym rynku pracy. O przyszłość zawodową studentów i absolwentów zabiega specjalnie do tego powołane Biuro Karier, oferując atrakcyjne miejsca pracy oraz organizując szkolenia i konsultacje zawodowe z profesjonalnymi doradcami zawodowymi. FAKT WSH posiada atrakcyjny program kształcenia, opracowany przez specjalistów i ekspertów określonych dziedzin wiedzy. Mając na uwadze rozwój umiejętności studentów Uczelnia daje możliwość nauki czterech języków obcych. FAKT WSH umożliwia swoim studentom uzyskanie jednocześnie dyplomu uczelni polskiej i brytyjskiej oraz studiowanie w zagranicznych uczelniach wyższych w ramach programu Erasmus+. FAKT WSH posiada rozbudowany system pomocy finansowej obejmujący równe traktowanie studentów zarówno studiów stacjonarnych (dziennych) jak i niestacjonarnych (zaocznych). Studenci WSH otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendiów: socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra oraz zapomogi. Dofinansowaniem objęty jest średnio co trzeci student WSH. Stypendia wypłacane są przed dziesięć miesięcy w roku. Możliwe są kumulacje stypendiów. FAKT Bycie studentem WSH oznacza również udział w życiu pozadydaktycznym. Samorząd Studencki WSH jest współorganizatorem akcji charytatywnych, fuksówek, juwenaliów oraz turniejów sportowych organizowanych dla naszych studentów. Żacy mogą rozwijać swoje umiejętności fizyczne oraz intelektualne w Akademickim Klubie Sportowym, a także kołach naukowych i innych organizacjach studenckich. FAKT WSH to ośrodek dydaktyczny, który pełni także rolę kulturotwórczą. Uczelnia organizuje interesujące uroczystości i imprezy kulturalne i artystyczne, które stanowią możliwość spotkania i wymiany poglądów zarówno wśród społeczności akademickiej WSH jak również mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką!

3 O Uczelni WŁADZE UCZELNI Szanowni Państwo W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła Handlowa w im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim obchodzić będzie 12-lecie istnienia. W ciągu tych lat funkcjonowania Uczelnia stała się znaczącym ośrodkiem edukacyjnym w regionie piotrkowskim, uzupełniając ważną lukę w dziedzinie kształcenia kadr, zmieniając ten region w aspekcie społecznym i kulturowym. Celem działalności Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk społecznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu. Uznanym dorobkiem Uczelni jest aktywne kształtowanie życia społecznego i kulturalnego Piotrkowa Trybunalskiego. Mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że Wyższa Szkoła Handlowa na trwałe wrosła w krajobraz regionu piotrkowskiego i odgrywa tu istotną rolę kulturotwórczą. Niejako znakiem firmowym Uczelni są wykłady otwarte wygłaszane przez wybitne osobistości polskiej sceny społeczno - politycznej, a także wykłady międzynarodowe prezentowane przez ambasadorów różnych państw. Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Warto zwrócić uwagę, że zarówno kierunki prowadzonych na Uczelni badań, jak i programy nauczania dostosowane są do zmieniających się potrzeb polskiej gospodarki, dzięki czemu absolwenci są znakomitymi specjalistami zatrudnianymi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Ogromną wagę przywiązujemy do upraktycznienia kształcenia, by nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy. Część zajęć w naszej Uczelni prowadzą praktycy, wybitni specjaliści w danej dziedzinie. Studenci mogą odbywać praktyki i staże w renomowanych firmach i ważnych instytucjach. Korzystamy również ze wsparcia liderów biznesu regionu piotrkowskiego, z którymi współdziałamy w ramach Rady Programowej WSH. Mówiąc o ofercie dydaktycznej nie można pominąć także studiów podyplomowych, przeznaczonych dla osób chcących zmienić zawód, poszerzyć lub uaktualnić wiedzę fachową. W najbliższym roku akademickim oferujemy mieszkańcom regionu piotrkowskiego wiele atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych, umożliwiających zdobycie kwalifikacji w najbardziej przyszłościowych zawodach i specjalnościach. Studentom oferujemy wiele możliwości rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uczelni działają koła naukowe, samorząd, studenci prowadzą badania naukowe i publikują wyniki swych badań w uczelnianym wydawnictwie, przygotowują konferencje naukowe i debaty, współpracują z kołami naukowymi wielu uczelni z Polski i zagranicy, maja możliwość odbywania części studiów za granicą w ramach programu Erazmus+ w Uczelniach partnerskich. Przejawem aktywności naukowej Uczelni są konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie i studenckie. Organizując konferencje staramy się poruszać najbardziej aktualne i ważne problemy współczesności, a jednocześnie wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców regionu piotrkowskiego. REKTOR doc. dr Sylwester Bębas KANCLERZ mgr Agnieszka Dolna Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej Uczelnia staje się ważnym centrum dialogu, szkołą mądrej debaty i tolerancji oraz istotnym ośrodkiem innowacyjności, która polega na szukaniu najskuteczniejszych rozwiązań i dróg komunikacji między teorią i praktyką, oraz znaną, cenioną placówką naukowo dydaktyczną, która prężnie się rozwija, stale poszerza ofertę edukacyjną, stawia na nowoczesność. Rektor DZIEKAN dr Paweł Kowalski doc. dr Sylwester Bębas

4 O Uczelni PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI UCZELNI Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim została utworzona na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r.) i pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. Decyzja nr DSW /JP/03. Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje na podstawie decyzji z dnia r. nr DSW /JP/03, zaktualizowanej decyzją z dnia r. nr DNS- -WUN /KT/11. Została wpisana w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 271. Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje statut oraz regulamin studiów uchwalony przez Senat WSH. Od 1 października 2011 r. Uczelnia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. MISJA Nasze certyfikaty: Misją Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego jest profesjonalne kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającego się państwa i gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy. Uczelnia podejmuje nowe wyzwania, dbając o wysoką jakość kształcenia i dopasowując swoją ofertę edukacyjną do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy, współpracy międzynarodowej oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy kształcenia ustawicznego. Misją Uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszego kształcenia. Jako Uczelnia regionalna kieruje swoją ofertę edukacyjną do społeczności lokalnej. Swoją misję naukową, kulturotwórczą i społeczną Uczelnia realizuje prowadząc studia w zakresie nauk społeczno prawnych. Swoimi działaniami przyczynia się do rozwoju regionalnego oraz lokalnego. Uczelnia wychowuje studentów w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i odpowiedzialności za los własny, społeczeństwa i kraju. Jako Uczelnia królewska odwołuje się do wielowiekowej tradycji i uniwersalnych wartości. W ramach III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Nasza Uczelnia otrzymała Certyfikat Uczelni Liderów na okres od czerwca 2013 roku do czerwca 2014 roku. MEDAL ZA ZASŁUGI DLA MIASTA PIOTRKOWA Władze miasta Piotrkowa Trybunalskiego uhonorowały Wyższą Szkołę Handlową im. Króla Stefana Batorego Srebrnym Medalem za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego. CELE NAUCZANIA 2 dr Anna Markiewicz-Szöke, LL.M. - wykładowca WSH kształcenie na 3-letnich studiach wyższych (studia pierwszego stopnia), kształcenie na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich (studia drugiego stopnia), kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób, które posiadają tytuły zawodowe i wykonują zawody praktyczne (studia podyplomowe), nauka poprawnego stosowania metod naukowo-badawczych z zastosowaniem narzędzi informatycznych, biegłe opanowanie języków obcych, łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, przygotowanie do prowadzenia badań naukowych, wzbogacanie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach i szkoleniach.

5 O Uczelni WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ ERASMUS+ STUDIA I PRAKTYKI W EUROPIE Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim posiada rozszerzoną Kartę Erasmus+ ważną na lata , dzięki której studenci WSH mają możliwość wyjazdu na stypendium do zagranicznej uczelni oraz na praktykę do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą. Podczas wyjazdów studenci doskonalą znajomość języków obcych oraz poznają kulturę, historię i obyczaje naszych europejskich partnerów. Każdy student uczestniczący w wymianie programu Erasmus+ otrzymuje stypendium. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami Uczenie się przez całe życie oraz Młodzież w działaniu, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych. UCZELNIE PARTNERSKIE WSH Dania - International Business Academy Francja - La Rochelle Business School - Groupe Sup de Co La Rochelle - Lycée SAINT-AMBROISE Niemcy Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern Portugalia - Instituto Superior da Maia - Polytechnic Institute of Bragança PODWÓJNY DYPLOM DLA STUDENTÓW WSH W roku 2008 nasza Uczelnia dołączyła do wąskiego grona uczelni wyższych, które umożliwiają swoim studentom uzyskanie podwójnego dyplomu polskiej i brytyjskiej uczelni University of Wolverhampton. To jeden z największych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, kształcący młodych ludzi z całego świata. Studenci WSH mogą odbyć ostatni rok studiów licencjackich w Wielkiej Brytanii i uzyskać w ten sposób jednocześnie polski i brytyjski dyplom. Erasmusi z Turcji w WSH - rok akademicki 2011/2012. Rumunia - Stefan cel Mare University Słowacja - University of Economics in Bratislava Słowenia - Šolski center Slovenj Gradec Višja strokovna šola Turcja - Izmir University of Economics - Agri Ibrahim Cecen University - Afyon Kocatepe University - Istanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Iza Krawętek (czwarta z prawej) z WSH z przyjaciółmi w portugalskiej Bragança. Węgry - Budapest College of Management ECTS Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów służy przenoszeniu zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus. W WSH wprowadzono ECTS z myślą o studentach odbywających część studiów za granicą oraz tych, którzy odbywają je w całości w uczelni macierzystej. Grupa studentów z Turcji studiująca w WSH w ramach programu Erasmus. Rok akademicki 2012/2013. Student WSH Maciej Pielecha (pierwszy z lewej) podczas wyjazdu w ramach Programu Erasmus w Bayern w Niemczech. 3

6 O Uczelni SIEDZIBA UCZELNI PRZY UL. SŁONECZNEJ 1 Aula WSH W budynku Uczelni znajduje się przystosowana do potrzeb studentów Biblioteka z Czytelnią Budynek Uczelni jest przystosowany do komfortowego zdobywania wiedzy Siedziba Wyższej Szkoły Handlowej zlokalizowana jest przy ul. Słonecznej 1 i położona w bliskim sąsiedztwie centrum miasta oraz Dworców PKP i PKS. Powstała w 2010 roku siedziba WSH przewidziana została jako miejsce nowoczesne, ale także oddające ducha miasta z tak bogatą historią, jaką posiada Piotrków Trybunalski. Tradycja przenika się w nim z nowoczesnością. Budynek Uczelni jest przystosowany do komfortowego zdobywania i przekazywania wiedzy, a także tworzenia niepowtarzalnej atmosfery akademickiej. Znajdują się w nim aule, sale dydaktyczne, pracownia informatyczna, a także Dziekanat, Biblioteka z Czytelnią, pokoje administracyjne, kawiarenka. Kawiarnia studencka Pod Trąbą Dziekanat WSH 4

7 O Uczelni Galeria Słoneczna w siedzibie WSH Od początku istnienia władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby jej baza była stale unowocześniana. Wyższa Szkoła Handlowa jest jedyną Uczelnią z siedzibą w trybunalskim grodzie. Pracownia komputerowa 5

8 O Uczelni BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWO, INFORMATYKA Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim gromadzi zbiory o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym w postaci książek i czasopism oraz innych druków, a także materiały zapisane na nośnikach magnetycznych i cyfrowych. Każdy student WSH może skorzystać z materiałów dostępnych w Bibliotece oraz Czytelni WSH niezbędnych w przygotowywaniu się do egzaminów czy też pisania prac semestralnych a także dyplomowych. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory pod kątem potrzeb, zarówno studentów jak i nauczycieli akademickich, prowadzi działalność informacyjną, popularyzacyjną i dydaktyczną. W zbiorach biblioteki znajduje się przede wszystkim literatura związana z profilem kształcenia. Księgozbiór gromadzi zatem pozycje z takich dziedzin wiedzy jak: administracja, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe, zagadnienia związane z Unią Europejską, zarządzanie, informatyka, ekonomia, finanse, podręczniki do nauki języków obcych, słowniki i inne. System komputerowej obsługi biblioteki W Bibliotece dostępny jest system biblioteczny SOWA wspomagający jej działalność. Zgromadzone i skatalogowane zasoby biblioteczne są udostępniane studentom poprzez lokalną sieć. Program pozwala szybko sprawdzić, czy dana pozycja znajduje się w zasobach 6 biblioteki. System ten służy również do przeglądania katalogu zbiorów biblioteki według indeksu autorskiego, tytułowego, przedmiotowego czy numerów ISBN czy ISSN. Bazy danych Studenci, wykładowcy oraz pracownicy WSH mają dostęp do elektronicznych baz danych: EBSCO Publishing Lex Polonica Maxima online IBUK libra Wymiana międzybiblioteczna Pakiet EBSCO Publishing obejmuje 12 baz zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje w języku angielskim. Bazy te zawierają pełnotekstowe czasopisma z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, ochrony zdrowia, rolnictwa, technicznych, informatyki, nauk ekonomicznych i biznesu, marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, handlu, szkolnictwa, edukacji, zagadnień wielokulturowych, globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych tematów. Internetowy serwis prawniczy LexPolonicaMaxima On-line obejmuje system polskiego prawodawstwa oraz przepisy unijne, a ponadto bogaty zbiór orzecznictwa, piśmiennictwa (komentarze, praktyczne wyjaśnienia, opracowania, wzory pism i umów, bibliografia) dostarczając tym samym kompleksową wiedzę na temat interpretowania i stosowania obowiązującego w Polsce prawa. W programie tym dostępny jest również moduł OPRACOWANIA. Jest to zbiór monografii prawniczych Wydawnictwa LexisNexis, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także obrotu nieruchomościami i prawa Unii Europejskiej. IBUK libra to pierwsza i największa w Polsce czytelnia online podręczników akademickich, książek naukowych i popularnonaukowych w języku polskim. Zawiera elektroniczne wersje kilku tysięcy książek najlepszych wydawnictw, w tym oficyn naukowych. Czytelnia IBUK Libra dostępna jest na wszystkich komputerach w Bibliotece WSH. Studenci po otrzymaniu w bibliotece kodu PIN, mają możliwość korzystać korzystania z czytelni on-line z komputera domowego. Przy Bibliotece funkcjonuje nowoczesna Czytelnia WSH wyposażona w notebook i. Działająca w Czytelni sieć bezprzewodowa umożliwia studentom korzystanie z zasobów literatury w wersji elektronicznej, a także korzystanie z materiałów edukacyjnych zapisanych na nośnikach elektronicznych. Aby poprawić dostępność studentów do literatury naukowej wydanej w latach poprzednich Uczelnia podpisała porozumienia z bibliotekami działającymi na terenie Piotrkowa Trybunalskiego - z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną. Biblioteka WSH prowadzi także wymianę międzybiblioteczną z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Trybunałem Konstytucyjnym. Biblioteka współpracuje również z Biblioteką Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Biblioteką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz z Biblioteką Depozytową Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej współpraca obejmuje wypożyczenia międzybiblioteczne wydawnictw naukowych, zgodnie z zapotrzebowaniem studentów.

9 O Uczelni LABORATORIUM KRYMINALISTYKI Laboratorium kryminalistyki Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim powstało w celu upraktycznienia toku kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W laboratorium studenci poznają praktyczne zastosowanie czterech podstawowych dziedzin kryminalistyki: taktyki, techniki, strategii i metodyki kryminalistycznej, realizując ćwiczenia z zakresu: daktyloskopii, traseologii, mechanoskopii, dokumentów klasycznych i technicznych, wypadków komunikacyjnych, fotografii, portretu, osmologii czy balistyki. W czasie zajęć studenci ujawniają i zabezpieczają różne ślady kryminalistyczne pod kierunkiem eksperta kryminalistyki, a jednocześnie biegłego sądowego z zakresu traseologii oraz klasycznych badań dokumentów. Wyposażenie laboratorium stanowią najnowocześniejsze urządzenia badawcze, m.in.: poligraf potocznie nazywany wykrywaczem kłamstw, analizujący fizjologiczne reakcje organizmu człowieka. videospektrokomparator wykorzystywany w Laboratoriach Kryminalistycznych Policji, Straży Granicznej, CBA, ABW, m.in. do sprawdzenia zabezpieczeń i wiarygodności dokumentów: dowodów osobistych, paszportów, prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, wiz pobytowych, walut, papierów wartościowych. mikroskop stereoskopowy Delta Optical ST-450B (10 stanowisk) z oświetleniem bocznym, służący do przestrzennego widzenia trójwymiarowego obrazu, zwłaszcza różnego rodzaju śladów kryminalistycznych. mikroskop stereoskopowy Z-168TLED wyposażony w okular z dużym statywem posiadającym podwójne oświetlenie LED 3W i dodatkowe oświetlenie w postaci oświetlacza fluorescencyjnego. Na wyposażeniu jest najnowsza kamera mikroskopowa Moticam-1SP. walizka śledcza ogólnooględzinowa wykorzystywana do przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia. walizka do badań w ultrafiolecie. walizka do zabezpieczania śladów osmologicznych składa się z podstawowych materiałów służących do zabezpieczania i przechowywania śladów zapachowych. KONFERENCJE NAUKOWE Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim realizując swą misję edukacyjną nie tylko kształci studentów, ale również stanowi ośrodek życia naukowego i akademickiego. Najlepszym tego przykładem są liczne konferencje naukowe, które organizuje przy współpracy najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Konferencje te skupiają środowisko naukowców oraz praktyków z całej Polski i z zagranicy. W Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano dotychczas: Międzynarodowe Konferencje Naukowe, Ogólnopolskie Konferencje Naukowe oraz Studenckie Konferencje Naukowe. W bieżącym roku akademickim 5 kwietnia WSH będzie organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne. Konferencja będzie organizowana w partnerstwie z Uczelniami zagranicznymi m.in. z Utenos Kolegia, Litwa, Львівська комерційна академія, Ukraina БИП - Институт правоведения, Białoruś. WYDAWNICTWO WSH Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim utworzyła własne Wydawnictwo, które umożliwia wydawanie zeszytów naukowych, skryptów, podręczników i materiałów dydaktycznych. Wszystkie wydawane publikacje mają służyć zaspokojeniu potrzeb studentów i nauczycieli akademickich. Nakładem wydawnictwa ukazują się zeszyty naukowe, skrypty oraz wydawnictwa konferencyjne. Wszyscy zainteresowani publikowaniem swoich materiałów mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc. SUKCESY NASZYCH STUDENTÓW Z każdym rokiem w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim przybywa studentów nagradzanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiami za osiągnięcia w nauce. W roku akademickim 2012/2013 trzy studentki otrzymały to prestiżowe wyróżnienie. Są to: p. Nina Kamieniak, p. Jolanta Piskorz (studentki II roku kierunku stosunki międzynarodowe studiów magisterskich) oraz p. Iwona Gretka (studentka III roku kierunku administracja ). Sukces ten stanowi szczególne wyróżnienie dla naszej Uczelni. Studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od roku Absolwentka WSH Pani Magdalena Matera została wyróżniona w tegorocznym konkursie na najlepszą pracę magisterską o mieście Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim. 11 grudnia 2013 r. Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Pan Andrzej Kacperek wręczył nagrodę laureatce konkursu. Nagrodzona praca nosi tytuł Partnerstwo miast jako jedna z form stosunków międzynarodowych. Społeczna ocena zjawiska. 7

10 O Uczelni PIOTRKOWSKIE WYKŁADY OTWARTE Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, obok zadań związanych z rozwojem dydaktyki, podejmuje działania na rzecz miasta Piotrkowa Trybunalskiego i regionu. Jedną z takich propozycji jest zainicjowany w grudniu 2003 roku cykl Piotrkowskich Wykładów Otwartych i Międzynarodowych poświęcony aktualnym problemom społecznym i ekonomicznym regionu, kraju, kontynentu i świata. Do ich wygłaszania zapraszamy osobistości świata nauki, życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Adresatami spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi są przede wszystkim studenci naszej Uczelni, którzy mogą w interesujący i niespotykany sposób pogłębić swoja wiedzę na temat stosunków międzynarodowych (głównie podczas spotkań z dyplomatami) lub też zapoznać się z tematyką gospodarczą, polityczną oraz społeczną kraju i świata (zarówno podczas wizyt polityków jak i przedstawicieli placówek dyplomatycznych w Polsce). Spotkania te stanowią doskonałą okazję do wymiany poglądów możliwej dzięki panelowi dyskusyjnemu z udziałem znamienitych Gości. Otwarta formuła wykładów pozwala wziąć w nich udział także mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, w tym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Często imprezom tym towarzyszą interesujące atrakcje: wystawy fotografii oraz malarstwa. Wstęp na wykłady jest zawsze wolny. Piotrkowskie Wykłady Otwarte organizowane przez WSH w ciągu ostatnich lat zyskały niezwykłą popularność wpisując się tym samym na stałe w pejzaż kulturalny miasta i regionu. Fakt ten potwierdza nie tylko ogromne zainteresowanie osób odwiedzających Uczelnię, ale również nagrody, jakie są Uczelni przyznawane za wkład w organizację tych spotkań. W ramach cyklu wykładów otwartych Gośćmi WSH byli: prof. dr hab. Jerzy Buzek b. Prezes Rady Ministrów RP Ibnu Sanyoto - Ambasador Republiki Indonezji Baasansuren Tugalkhuu - Ambasador Mongolii w Polsce prof. dr hab. Witold Orłowski - Szef Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP Jan Henrik Amberg - Minister Ambasady Szwecji Francisco José Cruz González - Ambasador Meksyku w Polsce Franklin Ramón González - Ambasador Wenezueli w Polsce Bruno Neve de Mevergnies - Ambasador Królestwa Belgii w Polsce Akira Tajima - Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii Marek Borowski - Marszałek Sejmu RP IV kadencji, Przewodniczący SDPL prof. dr hab. Witold Kulesza - Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Donald Tusk - Przewodniczący Platformy Obywatelskiej dr Ewa Kulesza - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marek Jurek - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rafael Mendivil Peydro - Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce Febe Potgieter-Gqubule - Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce Yossef Levy - Zastępca Ambasadora Państwa Izrael w Polsce Janusz Wojciechowski - Europoseł, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Lech Wałęsa - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Robert Kiss - Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce dr Alfred Längle - Ambasador Austrii w Polsce Ric Todd - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce prof. dr hab. Zbigniew Hockuba - Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego i profesor Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyna Rogowiec - Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata prof. dr hab. Stefan Niesiołowski - Wicemarszałek Sejmu RP Leszek Miller - b. Prezes Rady Ministrów Zbigniew Wassermann - b. Minister Koordynator Służb Specjalnych, Poseł na Sejm RP dr Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Taras Rudko - Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie Grzegorz Łubczyk - b. ambasador Polski na Węgrzech Jerzy Szmajdziński - Wicemarszałek Sejmu RP prof. zw. Władimir Dacyszen historyk z Krasnojarskiego Uniwersytetu Federalnego Walery Szwiec - Radca Ambasady Rosyjskiej w Polsce Antoni Macierewicz - Poseł na Sejm RP dr Jacek Saryusz-Wolski - Europoseł Khaled Ghazal Soufan Ambasador Palestyny w Polsce Ryszard Kalisz - Poseł na Sejm RP Bogdan Klich Senator RP Grzegorz Napieralski - Poseł na Sejm RP Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania John Abraham Godson - Poseł na Sejm RP Cezary Grabarczyk Wicemarszałek Sejmu RP Jan Krzysztof Bielecki - Przewodniczący Rady Gospodarczej. 8 Wykłady otwarte w WSH wygłaszają osobistości świata nauki, polityki, gospodarki.

11 O Uczelni GOŚCIE PIOTRKOWSKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH Febe Potgieter- Gqubule - Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce Lech Wałęsa - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk - Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Ric Todd - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Khaled Ghazal Soufan - Ambasador Palestyny w Polsce Bogdan Klich - Senator RP Marek Borowski - Marszałek Sejmu RP John Abraham Godson - Poseł na Sejm RP Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Leszek Miller - Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Ryszard Kalisz - Poseł na Sejm RP Grzegorz Napieralski - Poseł na Sejm RP 9

12 O Uczelni FINANSOWANIE NAUKI STYPENDIA WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW Studenci wstępujący w mury naszej Uczelni mają możliwość otrzymywania szeregu świadczeń, które mogą stać się źródłem utrzymania podczas studiów lub przynajmniej zmniejszyć koszty studiowania. System pomocy finansowej obejmuje wszystkich studentów WSH dając równouprawnienie zarówno studentom studiów niestacjonarnych (zaocznych) jak i stacjonarnych (dziennych). Uczelnia przyznaje studentom stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Ponadto najlepsi Grzegorz Cichy student III roku Stosunków Międzynarodowych Głównym wydatkiem pokrywanym ze stypendium Rektora jest oczywiście czesne. W tym roku mam jednak ten komfort, że w/w stypendium znacznie przewyższa miesięczną opłatę za szkołę. Dzięki temu pozostałe środki mogę przeznaczyć na swoje hobby. Jest rzeczą oczywistą, że stypendium nie pokrywa wszystkich moich zachcianek, ale w znacznym stopniu pozwala mi je zaspokajać. Stypendium to spełnia jeszcze jedną, chyba najważniejszą rolę - jest dla mnie dużym wyróżnieniem ze strony władz uczelni, a zwłaszcza ze strony Jego Magnificencji Pana Rektora. Jest to swego rodzaju nagroda za mój skromny wkład w życie uczelni, a zarazem doping do dalszego owocnego działania. Więcej informacji: studenci WSH mogą ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Stypendia mają na celu promować i motywować studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i jednocześnie aktywnie uczestniczą w życiu społeczności akademickiej: w kołach naukowych, organizacjach studenckich, samorządzie. W Wyższej Szkole Handlowej funkcjonuje także rozbudowany system pomocy socjalnej dla wszystkich studentów będących w trudnej sytuacji materialnej. Obecnie, co trzeci student WSH otrzymuje pomoc finansową. Przy kumulacji stypendiów możesz dostać nawet do 1000 zł! STYPENDIUM MINISTRA Najlepsi studenci WSH mogą ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Wyróżnieniem tym może być objęty każdy ze studentów osiągający wysokie noty w nauce oraz wykazujący się aktywną działalnością. STYPENDIUM SOCJALNE Przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek złożony w Uczelni. Do otrzymania stypendium socjalnego uprawnieni są studenci, których dochód nie przekracza ustalonego progu. W roku akademickim 2013/2014 próg dochodowy wynosił 850,20 zł na osobę w rodzinie. O stypendium socjalne można się ubiegać już od I roku studiów. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Przyznawane studentowi studiów stacjonarnych (dziennych) znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Przyznawane jest na wniosek studenta złożony w Uczelni. Może je otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w Uczelni. Przyznanie stypendium specjalnego nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Stypendium specjalne można otrzymać już na I roku studiów. 10 ZAPOMOGA Może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. KREDYTY STUDENCKIE O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów (maksymalnie na 6 lat). Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł. Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończeniu studiów. Za dobre wyniki w nauce lub z powodu trudnej sytuacji materialnej kredyt studencki może zostać umorzony. Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -

13 Oferta specjalna WSH zapewnia atrakcyjne warunki studiowania: Zwiększ swoje szanse na rynku pracy - zdobądź dwa dyplomy w dwa lata Studiuj jednocześnie na studiach magisterskich i studiach podyplomowych Oferujemy: 20% zniżki na studiach podyplomowych dla studentów studiów magisterskich i absolwentów WSH zintegrowane plany studiów oraz harmonogramy zajęć WPISOWE 0 ZŁ Osoby, które złożą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie, nie wnoszą opłaty wpisowej w wysokości 400 zł PROMOCJA RODZINNA Dla osoby rozpoczynającej studia, której członek rodziny jest studentem studiów I lub II stopnia lub słuchaczem studiów podyplomowych w WSH bonifikata w wysokości 20% czesnego na pierwszym semestrze. PROMOCJA PARTNERSKA Bonifikata w wysokości 20% czesnego na pierwszym semestrze studiów I lub II stopnia dla absolwentów WSH, szkół i firm partnerskich. Bonifikata w wysokości 20% czesnego na studiach podyplomowych dla absolwentów WSH, szkół i firm partnerskich. 11

14 O Uczelni ŻYCIE STUDENCKIE SAMORZĄD STUDENCKI Studenci WSH tworzą samorząd studencki. Samorząd działa za pośrednictwem swoich organów: Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, starostów lat i kierunków studiów oraz starostów grup studenckich. Biuro samorządu studenckiego mieści się w budynku głównym Uczelni, przy ulicy Słonecznej 1. KOŁA NAUKOWE Szymon Rusek, Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów WSH: Rada Samorządu Studenckiego WSH w Piotrkowie Trybunalskim składa się z osób młodych ciałem i duchem, bardzo kreatywnych i zaangażowanych w życie studenckie. Przedstawicielami Studenci WSH mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w następujących kołach naukowych: Koło Bezpieczeństwa, którego celem jest zwiększenie zainteresowań zjawiskami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym, umożliwienie pogłębiania wiedzy na temat metod prowadzenie badań naukowych w tym obszarze, umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych, Koło Badania Rynku Pracy, celem koła jest wsparcie współpracy, jaką WSH nawiązała z Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz Urzędem Pracy a której celem jest diagnoza piotrkowskiego rynku pracy pod kątem oczekiwań i możliwości młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, młodych bezrobotnych oraz pracodawców. W tym obszarze koło planuje organizację dyskusji, przygotowywanie materiałów do badań, przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie wyników badań a także przygotowanie referatów, Koło Administratywistów, zajmuje się m.in. organizowaniem spotkań ze specjalistami ze świata administracyjnego oraz odczytów wygłaszanych przez członków koła lub zaproszonych gości, organizowaniem i udziałem w zjazdach, konferencjach i sympozjach o tematyce administracyjnej, organizowaniem wycieczek terenowych do placówek administracyjnych, współpracą z przedstawicielami świata administracji. Spotkania w poszczególnych kołach odbywają się pod okiem wybranego opiekuna. Zasadniczą rolą kół naukowych jest rozwijanie przez studentów umiejętności pracy w zespole oraz zdobywanie interdyscyplinarnego doświadczenia. Rady są osoby z różnych kierunków i lat studiów, którzy są cały czas w kontakcie ze starostami poszczególnych lat oraz kierunków jak i z władzami Uczelni. Samorząd bierze czynny udział w organizacji różnych wydarzeń na Uczelni oraz poza nią. Przedstawicie naszej rady zachęcają studentów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań dzięki kołom naukowym, które to bez wątpienia poszerzają zdobywaną wiedzę, jaki i wyłaniają utalentowane osoby do brania udziału w konferencjach naukowych. Dzięki władzom Uczelni oraz naszym wspaniałym studentom zawsze znajdujemy czas na ciężką pracę, jaką bez wątpienia jest zdobywanie wiedzy, ale również na rozrywkę, którą gwarantują imprezy integracyjne oraz wyjazdy sportowe. Nasza Uczelnia daje ogromne pole do działania i różnorodnego rozwoju, co nie pozwala się ani na chwilę znudzić studiowaniem. Staramy się, by życie w naszej Uczelni tętniło każdego dnia. ŚWIĘTO UCZELNI Obóz narciarski, grudzień 2013 r. Ważnym wydarzeniem w życiu Uczelni jest organizacja juwenaliów w dniu Święta WSH. Wydarzenie to ma miejsce w maju każdego roku. W ramach Święta odbywają się liczne imprezy: konkursy, seanse filmowe, występy zespołów młodzieżowych i kabaretów, biegi uliczne, turnieje sportowe, pokazy mody, wybory najsympatyczniejszej studentki i najsympatyczniejszego studenta, degustacje potraw kuchni europejskiej i wiele innych. W czasie obchodów Święta studenci doskonale się bawią, a organizatorzy mają możliwość wykazania się swymi zdolnościami i talentami. Coroczne Święto Uczelni uświetniają koncerty gwiazd. Zespół Bracia (2008 r.), zespół Pectus (2009 r.) 12

15 O Uczelni STUDENCI - SPOŁECZNICY AKADEMICKI KLUB SPORTOWY - SPOSÓB NA SPORTOWE PASJE Dynamicznie rozwijający się Uczelniany Klub Sportowy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów dotyczące rozwijania sportowych fascynacji. Aktywność AKS sprowadza się do organizacji wszelkiego typu turniejów i rozgrywek, w których udział biorą drużyny innych uczelni oraz szkół średnich. W ramach Klubu odbywają się wyjazdy na obozy sportowe dofinansowane przez Uczelnię. Najbardziej mobilni działacze mogą się także ubiegać o wsparcie finansowe w postaci stypendiów sportowych. Akcje charytatywne na rzecz podopiecznych Oratorium św. Antoniego, 2013 r. Sport w WSH Akcja honorowego oddawania krwi w WSH r. Z inicjatywy Samorządu Studenckiego przez cały czas istnienia Uczelni podejmowano różne działania społeczne. Były to przede wszystkim akcje charytatywne, m.in. na rzecz dzieci ze świetlic i domów dziecka, najuboższych mieszkańców miasta oraz akcje honorowego krwiodawstwa. Dla studentów WSH najbardziej wyjątkowe są działania organizowane na rzecz dzieci. Należą do nich przede wszystkim akcje mikołajkowe oraz z okazji Światowego Dnia Dziecka. Możliwość przygotowania i przekazania prezentów dzieciom ze świetlicy działającej przy Oratorium Św. Antoniego w Piotrkowie co roku jest dla studentów niepowtarzalną możliwością uzyskania najcenniejszej zapłaty uśmiechów dzieci. Aktywność na polu charytatywnym jest potwierdzeniem faktu, iż studenci rozumieją potrzebę wypełniania społecznych misji, które wzbogacają ich doświadczenie. Promując wśród żaków tego typu działania Uczelnia pragnie zaszczepiać im ideę wolontariatu. KULTURA I ROZRYWKA Studenci WSH potrafią efektywnie łączyć naukę z zabawą. Dowodem tego jest działalność kół naukowych, pomoc w przygotowaniu wizyt krajowych i zagranicznych gości, a także organizacja studenckich rozrywek. Bycie studentem Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego oznacza na pewno intensywną naukę, ale też miło spędzony czas podczas typowych studenckich rozrywek. W trakcie takich imprez żacy mogą się zintegrować i poczuć ducha akademickiego. Tradycyjne już: otrzęsiny, juwenalia, obozy integracyjne letnie i zimowe, wycieczki zagraniczne, Dni Uczelni organizowane przez studentów WSH - są dowodem na identyfikowanie się ze statusem żaka naszej Uczelni. Studencka impreza integracyjna Piotrkowski dzień filmowy w WSH r. Spotkanie wigilijne w WSH 2012 r. 13

16 O Uczelni BIURO KARIER AKADEMICKIE DRZWI DO SUKCESU Celem Biura Karier jest służenie studentom i absolwentom WSH pomocą, radą i wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Biuro Karier pomaga znaleźć sposób na aktywne realizowanie siebie, wykazanie się przedsiębiorczością, chęcią podejmowania ryzyka oraz nowych wyzwań w kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Z pomocy Biura Karier korzystają studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy oraz pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne etaty. Biuro Karier realizuje zdania związane z: organizacją praktyk zawodowych dla studentów, gromadzeniem i udostępnianiem ofert pracy tymczasowej, wakacyjnej i stałej, gromadzeniem informacji na temat rynku pracy, jego wymagań i tendencji, prowadzeniem doradztwa dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, śledzeniem losów absolwentów. BIURO KARIER ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ŚWIATEM NAUKI A BIZNESEM W celu efektywnego przygotowania do pracy i funkcjonowania w realiach zawodowych oraz ciągłego rozwoju osobistego organizowane są dla studentów oraz absolwentów kursy i szkolenia w formie warsztatowej. Dotyczą one: Treningu interpersonalnego z elementami coachingu, Tworzenia, rozwoju i promocji partnerstw lokalnych, Szkolenia lokalnych liderów oraz Technik negocjacji i Autoprezentacji. Zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach kursów uczą panowania nad własnymi emocjami i sztuki budowania pozytywnych relacji interpersonalnych. Uczestnicy mają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności liderskich oraz poznania zasad współpracy w ramach różnych środowisk tworząc partnerstwa między sektorami publicznymi a pozarządowymi na poziomie lokalnym. PARTNERZY

17 O Uczelni Dni Kariery z WSH W ramach Święta Uczelni organizowane były przez Biuro Karier Dni Kariery z WSH w programie, których znalazły się: Konferencja pt. Wymagania rynku pracy a rola i zadania doradztwa zawodowego w XXI w., Gra komputerowa Multimedialny kwestionariusz predyspozycji zawodowych oraz Targi Pracy. Wydarzenia te kierowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów i absolwentów planujących przyszłość zawodową, osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób zamierzających zmienić swoje kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą. Biuro Karier realizuje szereg zadań, które wymagają aktualnej wiedzy z zakresu rynku pracy. Zadania te dotyczą np. lepszego zarządzania praktykami (możliwość odbywania praktyk za granicą), ofertami pracy, monitoringu sytuacji na regionalnym rynku pracy. O SKUTECZNEJ AUTOPREZENTACJI. Szkolenie dla studentów WSH z trenerem Jackiem Rozenkiem PRAKTYKI PIERWSZE KROKI NA ŚCIEŻCE KARIERY ZAWODOWEJ Studenckie praktyki zawodowe w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów. Praktyki te to przede wszystkim transfer zdobytej wiedzy do zastosowania w rzeczywistości. Dzięki czemu studenci mają możliwość konfrontacji zdobytej podczas zajęć wiedzy z realiami w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się przyszłym pracodawcom. Obowiązek odbycia praktyk mają zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Uczelnia współpracuje na mocy podpisanych porozumień z kilkuset instytucjami, urzędami i przedsiębiorstwami w całym kraju. Do najważniejszych zaliczyć należy: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starostwo Powiatu Piotrkowskiego, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim, KM Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd Miasta Bełchatowa, Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Urzędy Miejskie w Wolborzu, Sulejowie, Przedborzu, Opocznie, Urzędy Gmin. Podstawowe zalety praktyk studenckich to: poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach i w różnych branżach, wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania Zakładu Pracy (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością, niepowtarzalna okazja nawiązania kontaktów zawodowych, wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy, możliwość zatrudnienia przez firmy, w których odbywają się praktyki. BAZA OFERT PRACY Więcej informacji: Biuro Karier uczestniczy w poszukiwaniu dla studentów atrakcyjnych ofert pracy nawiązując w tym celu bezpośrednie kontakty z pracodawcami, instytucjami pośredniczącymi oraz poprzez udział w targach pracy. RADA PROGRAMOWA WSH Rada Programowa WSH zrzesza przedstawicieli najważniejszych instytucji i firm w naszym regionie. Ma ona charakter konsultacyjno doradczy w procesie opracowywania i aktualizacji programów studiów. Poprzez Współpracę z Radą Programową Uczelnia dąży do tego, aby wiedza i umiejętności zdobyte przez naszych studentów podczas studiów gwarantowały szybkie znalezienia satysfakcjonującej pracy. WSH zapewnia swoim studentom możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. 15

18 O Uczelni NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ WSH umożliwia studentom sprawną i skuteczną naukę czterech języków obcych: Języka angielskiego, Języka niemieckiego, Języka hiszpańskiego, Języka rosyjskiego. Nauczanie języków obcych realizujemy dla wszystkich studentów Uczelni. Dzięki temu nabywają oni biegłości językowej, kształcą się w zakresie języka specjalistycznego, a także mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do zdawania certyfikatu językowego. DOŚWIADCZONA KADRA LEKTORSKA Liczna i wykwalifikowana kadra lektorska pracuje w zespołach językowych, aby efektywnie i dynamicznie realizować program zajęć oparty na najnowszych zdobyczach techniki oraz materiałach dydaktycznych. W ramach lektoratów uczymy zarówno języka ogólnego, jak i zawodowego, tzw. języka środowiska pracy (biznesu, prawniczego, informatycznego, języka administracji i urzędów państwowych, języka branżowego z zakresu zarządzania firmą, języka z zakresu bankowości i finansów, rachunkowości i ubezpieczeń). Priorytetem w nauczaniu języka angielskiego jest sprawne funkcjonowanie językowe w środowisku pracy, a w przypadku drugiego języka - praca nad doskonaleniem umiejętności komunikowania się na właściwym sobie poziomie (użytkownik początkujący, samodzielny, zaawansowany). STAWIAMY NA JAKOŚĆ KURSY JĘZYKOWE Języki obce w programach studiów naszej Uczelni zajmują bardzo istotne miejsce. Każdy semestr niezależnie od formy studiów kończy się zaliczeniem na ocenę, a cały lektorat języka obcego - egzaminem. Nauczanie języków obcych przebiega na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Małe grupy, bogate zaplecze dydaktyczne, stały dostęp do Internetu, bezpłatne konsultacje dają gwarancję skuteczności i jakości, a odpowiednio realizowany program nauczania pozwala na przystąpienie do językowych egzaminów międzynarodowych takich jak: TELC, FCE, CAE, TOEFL, ZD. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych naszej Uczelni, takich jak konferencje naukowe, wykłady otwarte, Dni Kultury Europejskiej pozwala na wzbogacenie wiedzy nie tylko merytorycznej, ale w ogromniej mierze językowej. Więcej informacji: W ramach swej działalności WSH organizuje kursy: dla początkujących, dla średnio zaawansowanych, dla zaawansowanych, konwersacyjne, intensywnej nauki dla wyjeżdżających za granicę, przygotowujące do matury, przygotowujące do międzynarodowych egzaminów językowych (FCE, DaF, DELE), specjalistyczne dla biznesmenów, dla prawników, lekarzy, pielęgniarek, pracowników administracji publicznej. 16

19 O Uczelni ORGANIZACJA STUDIÓW Realizacja programów studiów odbywa się poprzez: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, warsztaty menedżerskie, gry decyzyjne i symulacyjne, lektoraty języków obcych i seminaria. Studia prowadzone są w trybach: Stacjonarnym - zajęcia od poniedziałku do piątku, Niestacjonarnym - zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych W Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone są: Studia I stopnia, które trwają 3 lata (sześć semestrów). Propozycja podjęcia studiów I stopnia (licencjackich) w WSH w Piotrkowie Trybunalskim skierowana jest do absolwentów wszystkich typów szkół średnich, szkół pomaturalnych, a także pracowników firm i instytucji, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wyższego wykształcenia. Studenci kończący studia I stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata. Studia II stopnia, które trwają 2 lata (cztery semestry). Studia magisterskie to oferta dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia licencjackich lub inżynierskich. Mogą z niej skorzystać również absolwenci studiów magisterskich innych kierunków, którzy pragną zdobyć dodatkowe wykształcenie na tym poziomie. Na studia II stopnia w WSH mogą aplikować absolwenci każdego kierunku studiów I i II stopnia. Studenci kończący studia II stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra. Studia podyplomowe, które trwają 1 rok (dwa semestry). Studenci kończący studia podyplomowe otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOSPRAWNYM STUDENTEM WSH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim jest Uczelnią, w której studenci niepełnosprawni kształcą się w komfortowych warunkach, korzystając jednocześnie ze stypendiów i zapomóg. Kadra naukowa naszej Uczelni, to nauczyciele akademiccy o najwyższych kwalifikacjach, posiadający wiedzę zarówno psychologiczną, jak i pedagogiczną, uwzględniający specjalne potrzeby edukacyjne studentów niepełnosprawnych. WSH w Piotrkowie Tryb. mając na uwadze prawo wszystkich obywateli do podejmowania nauki bez względu na ich niepełnosprawność oraz dążąc do zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnego i równego dostępu do studiów wyższych powołała Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych - dr Katarzynę Dziubińską Wójcik. W tym roku w Bibliotece naszej Uczelni, zostało stworzone specjalne stanowisko wyposażone w zestaw lektorski dla osób niewidomych, monitor brajlowski oraz programy udźwiękawiające i ubrajlawiające system Windows. Dzięki tym programom niewidomy użytkownik najdokładniej widzi zarówno system operacyjny jak i pracujące pod jego kontrolą aplikacje. Pozwala na bezwzrokową obsługę zarówno typowych aplikacji, jak i pakietów profesjonalnych różnego typu (biuro, komunikacja, nauka, edukacja, edycja i przetwarzanie dźwięku, komponowanie muzyki itp.). WSH WSH jest Uczelnią Liderów. Świadectwem jest otrzymany Certyfikat Uczelni Liderów. 17

20 Kierunki i specjalności studiów Więcej informacji: Wykład inauguracyjny na temat Przełamywanie barier i przekraczanie własnych ograniczeń wygłosił dr hab. Jacek Pałkiewicz Studia licencjackie I stopnia ADMINISTRACJA E-administracja i cyfryzacja Administracja skarbowa i finanse publiczne nowość! Administracja samorządowa i rozwoju regionalnego nowość! Administracja i obrót nieruchomościami Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne Administracja zdrowiem publicznym Administracja publiczna nowość! Administracja służb porządku publicznego Administracja europejska nowość! Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury nowość! Administrowanie odpadami i recyklingiem nowość! STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Logistyka magazynowa i międzynarodowa Turystyka międzynarodowa Handel zagraniczny Rachunkowość i finanse międzynarodowe Fundusze i projekty unijne nowość! Zarządzanie firmą europejską Dyplomacja regionalna i samorządowa Media i komunikowanie Studia europejskie z elementami współczesnej dyplomacji Obsługa ruchu granicznego BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Bezpieczeństwo ekonomiczne Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Służby specjalne i policyjne Bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych i konsularnych Bezpieczeństwo i higiena pracy Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi nowość! Bezpieczeństwo misji zagranicznych Zarządzanie państwem i obronnością Bezpieczeństwo w transporcie i turystyce Detektywistyka i ochrona osób i mienia nowość! Bezpieczeństwo porządku publicznego nowość! Pożarnictwo 18 PRAWO W BIZNESIE* NOWOŚĆ! Prawo i ekonomia dla małych i średnich przedsiębiorstw Zabezpieczenia i windykacja w działalności gospodarczej Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo gospodarcze Prawo papierów wartościowych Prawo zamówień publicznych Prawo Rosji i Ukrainy Prawo własności intelektualnej Prawo korporacji Prawo Unii Europejskiej PSYCHOLOGIA* NOWOŚĆ! Psychologia w edukacji i wychowaniu Psychologia w biznesie Psychologia wspomagania rozwoju Psychologia społeczna Psychologia kliniczna Psychologia sądowa i penitencjarna Psychologia pracy, organizacji i zarządzania PEDAGOGIKA* NOWOŚĆ! Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Doradztwo zawodowe i coaching kariery Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych Studia magisterskie II stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Dyplomacja i polityka międzynarodowa Gospodarka światowa Administracja w organizacjach międzynarodowych Europejska administracja publiczna Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze Administracja europejska i polityka regionalna Protokół dyplomatyczny Administracja gospodarcza w krajach UE, Rosji i Chinach Uruchomienie studiów na poszczególnych specjalnościach zależy od zainteresowania studentów i uwarunkowane jest liczbą chętnych określoną w zarządzeniu Rektora WSH. * wniosek złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY

U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY 2013/2014 U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY WYBIERAJ ROZSĄDNIE KIERUJ SIĘ FAKTAMI: FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY

U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY WYBIERAJ ROZSĄDNIE KIERUJ SIĘ FAKTAMI: FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda.

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 80 875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. (58) 306 54 78 w. 17, e mail: biurokarier@gwsh.gda. Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera pracodawców z obszaru północnej Polski w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Pracodawcom oraz instytucjom rynku pracy współpracującym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb

www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb www.wsb.net.pl www.facebook.com/poznanwsb www.facebook.com/gdanskwsb www.facebook.com/gliwicewsb Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS

PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS PRZEDSTAWIA OFERTĘ DYDAKTYCZNĄ DLA BRANŻY FITNESS Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu została powołana w celu wypełnienia luki na rynku edukacyjnym, a tym samym przygotowania fachowców do pracy na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny

KIM JESTEŚMY? 1/4 ESIDEC w mieście METZ we Francji została uhonorowana nagrodą najlepszy projekt edukacyjny SPIS TREŚCI 1. MWSLiT we Wrocławiu kim jesteśmy. 2. Kierunki kształcenia. 3. Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia. 4. Działalność naukowa. 5. Międzynarodowość. 6. Projekty europejskie. 7. CILT (UK) Polska.

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL:

KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE ZNIŻKA: WPISOWE: 1/3 WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI DANE PERSONALNE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: WYPEŁNIA WSB W W CHORZOWIE NUMER ALBUMU UWAGI WPISOWE: ZNIŻKA: DANE PERSONALNE KWESTIONARIUSZ STUDIA PODYPLOMOWE NAZWISKO: IMIONA: E-MAIL: NAZWISKO RODOWE: DATA URODZENIA: MIEJSCE URODZENIA: IMIĘ OJCA:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 10 października 2013r. Zarządzenie Nr 75/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 października 2013r. w sprawie organizacji nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia (od r.a. 2014/15)

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia (od r.a. 2014/15) 1. Program kształcenia na studiach I stopnia Nazwa kierunku i kod programu wg USOS Europeistyka WS-PO-EU Poziom kształcenia Studia I stopnia Profil kształcenia Forma studiów Ogólnoakademicki Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 2014/2015 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ORGANIZACJA NAUKI... 2 PRAWA

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Awans zawodowy nauczyciela: podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji nauczyciel dyplomowany Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt)

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt) Załącznik Nr do Regulaminu Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w siebie wymierne korzyści SŁOWO WSTĘPNE

Inwestycja w siebie wymierne korzyści SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE Rzeczywistość społeczno-gospodarcza naszego regionu, kraju i świata podlega nieustannym przeobrażeniom. Aby nie pozostawać poza nimi człowiek musi podążać za wszelkimi zmianami. Nie jest

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjon. I st. od roku 2015/2016

EUROPEISTYKA UKSW Program kształcenia na studiach stacjon. I st. od roku 2015/2016 1. Program kształcenia na studiach I stopnia Nazwa kierunku i kod programu wg USOS Europeistyka WS-PO-EU Poziom kształcenia Studia I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Włocławek 2007 1. Imię i nazwisko (oraz tytuł naukowy, stopnie naukowe, tytuły zawodowe) rektora oraz innych

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN. Studia I stopnia. www.szczecin.wseit.edu.pl

SZCZECIN. Studia I stopnia. www.szczecin.wseit.edu.pl SZCZECIN Studia I stopnia www.szczecin.wseit.edu.pl 1 KIERUNKI studiuj z pasją! Fizjoterapia STUDIA I STOPNIA Higiena Dentystyczna STUDIA I STOPNIA Rekrutacja Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT? atrakcyjna

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Program dla studiów podyplomowych. Edukacja dla bezpieczeństwa

Program dla studiów podyplomowych. Edukacja dla bezpieczeństwa Program dla studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa Instytut prowadzący studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów Instytut Politologii Edukacja dla bezpieczeństwa Studia kwalifikacyjne Studia

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo