O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT"

Transkrypt

1

2 O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą się Piotrkowie Trybunalskim Uczelnię, nie zaś jej filię lub wydział zamiejscowy. Nasi studenci zdobywają wiedzę w nowej siedzibie WSH, która od 1 października 2010 roku funkcjonuje przy ul. Słonecznej 1 (okolice Dworca PKP i PKS). Siedziba Uczelni przewidziana została jako miejsce nowoczesne, ale także oddające ducha miasta z tak bogatą historią, jaką posiada Piotrków Trybunalski. Jest przystosowana i wyposażona do komfortowego zdobywania i przekazywania wiedzy, a także tworzenia niepowtarzalnej atmosfery akademickiej. FAKT WSH jest Uczelnią Liderów. Świadectwem jest otrzymany Certyfikat Uczelni Liderów. Ten zaszczytny tytuł przyznała Uczelni Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. W programie Uczelnia Liderów certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe, które podejmują skuteczne wysiłki, by kształcić absolwentów twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szerokie umiejętności praktyczne i przez to atrakcyjnych dla rynku pracy. FAKT WSH posiada atrakcyjne kierunki kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) i studiach podyplomowych. Kierunki posiadają ponadto bogaty wachlarz specjalności, które studenci wybierają zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi. W celu realizacji procesu dydaktycznego Uczelnia zatrudnia kadrę naukową o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym. FAKT WSH zapewnia swoim studentom możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. W ramach szkoleń i kursów dokształcających zdobywają oni wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, treningu interpersonalnego z elementami coachingu, tworzenia, rozwoju i promocji partnerstw lokalnych, technik negocjacji, autoprezentacji i innych. FAKT WSH stawia na przygotowanie zawodowe swoich studentów. Realizuje to m.in. poprzez obowiązkowy program praktyk studenckich odbywanych w instytucjach i firmach w Polsce i Europie. W efekcie student posiada umiejętność zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy na obecnym rynku pracy. O przyszłość zawodową studentów i absolwentów zabiega specjalnie do tego powołane Biuro Karier, oferując atrakcyjne miejsca pracy oraz organizując szkolenia i konsultacje zawodowe z profesjonalnymi doradcami zawodowymi. FAKT WSH posiada atrakcyjny program kształcenia, opracowany przez specjalistów i ekspertów określonych dziedzin wiedzy. Mając na uwadze rozwój umiejętności studentów Uczelnia daje możliwość nauki czterech języków obcych. FAKT WSH umożliwia swoim studentom uzyskanie jednocześnie dyplomu uczelni polskiej i brytyjskiej oraz studiowanie w zagranicznych uczelniach wyższych w ramach programu Erasmus+. FAKT WSH posiada rozbudowany system pomocy finansowej obejmujący równe traktowanie studentów zarówno studiów stacjonarnych (dziennych) jak i niestacjonarnych (zaocznych). Studenci WSH otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendiów: socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra oraz zapomogi. Dofinansowaniem objęty jest średnio co trzeci student WSH. Stypendia wypłacane są przed dziesięć miesięcy w roku. Możliwe są kumulacje stypendiów. FAKT Bycie studentem WSH oznacza również udział w życiu pozadydaktycznym. Samorząd Studencki WSH jest współorganizatorem akcji charytatywnych, fuksówek, juwenaliów oraz turniejów sportowych organizowanych dla naszych studentów. Żacy mogą rozwijać swoje umiejętności fizyczne oraz intelektualne w Akademickim Klubie Sportowym, a także kołach naukowych i innych organizacjach studenckich. FAKT WSH to ośrodek dydaktyczny, który pełni także rolę kulturotwórczą. Uczelnia organizuje interesujące uroczystości i imprezy kulturalne i artystyczne, które stanowią możliwość spotkania i wymiany poglądów zarówno wśród społeczności akademickiej WSH jak również mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką!

3 O Uczelni WŁADZE UCZELNI Szanowni Państwo W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła Handlowa w im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim obchodzić będzie 12-lecie istnienia. W ciągu tych lat funkcjonowania Uczelnia stała się znaczącym ośrodkiem edukacyjnym w regionie piotrkowskim, uzupełniając ważną lukę w dziedzinie kształcenia kadr, zmieniając ten region w aspekcie społecznym i kulturowym. Celem działalności Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk społecznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu. Uznanym dorobkiem Uczelni jest aktywne kształtowanie życia społecznego i kulturalnego Piotrkowa Trybunalskiego. Mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że Wyższa Szkoła Handlowa na trwałe wrosła w krajobraz regionu piotrkowskiego i odgrywa tu istotną rolę kulturotwórczą. Niejako znakiem firmowym Uczelni są wykłady otwarte wygłaszane przez wybitne osobistości polskiej sceny społeczno - politycznej, a także wykłady międzynarodowe prezentowane przez ambasadorów różnych państw. Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Warto zwrócić uwagę, że zarówno kierunki prowadzonych na Uczelni badań, jak i programy nauczania dostosowane są do zmieniających się potrzeb polskiej gospodarki, dzięki czemu absolwenci są znakomitymi specjalistami zatrudnianymi zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Ogromną wagę przywiązujemy do upraktycznienia kształcenia, by nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy. Część zajęć w naszej Uczelni prowadzą praktycy, wybitni specjaliści w danej dziedzinie. Studenci mogą odbywać praktyki i staże w renomowanych firmach i ważnych instytucjach. Korzystamy również ze wsparcia liderów biznesu regionu piotrkowskiego, z którymi współdziałamy w ramach Rady Programowej WSH. Mówiąc o ofercie dydaktycznej nie można pominąć także studiów podyplomowych, przeznaczonych dla osób chcących zmienić zawód, poszerzyć lub uaktualnić wiedzę fachową. W najbliższym roku akademickim oferujemy mieszkańcom regionu piotrkowskiego wiele atrakcyjnych kierunków studiów podyplomowych, umożliwiających zdobycie kwalifikacji w najbardziej przyszłościowych zawodach i specjalnościach. Studentom oferujemy wiele możliwości rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uczelni działają koła naukowe, samorząd, studenci prowadzą badania naukowe i publikują wyniki swych badań w uczelnianym wydawnictwie, przygotowują konferencje naukowe i debaty, współpracują z kołami naukowymi wielu uczelni z Polski i zagranicy, maja możliwość odbywania części studiów za granicą w ramach programu Erazmus+ w Uczelniach partnerskich. Przejawem aktywności naukowej Uczelni są konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie i studenckie. Organizując konferencje staramy się poruszać najbardziej aktualne i ważne problemy współczesności, a jednocześnie wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców regionu piotrkowskiego. REKTOR doc. dr Sylwester Bębas KANCLERZ mgr Agnieszka Dolna Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej Uczelnia staje się ważnym centrum dialogu, szkołą mądrej debaty i tolerancji oraz istotnym ośrodkiem innowacyjności, która polega na szukaniu najskuteczniejszych rozwiązań i dróg komunikacji między teorią i praktyką, oraz znaną, cenioną placówką naukowo dydaktyczną, która prężnie się rozwija, stale poszerza ofertę edukacyjną, stawia na nowoczesność. Rektor DZIEKAN dr Paweł Kowalski doc. dr Sylwester Bębas

4 O Uczelni PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI UCZELNI Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim została utworzona na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r.) i pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. Decyzja nr DSW /JP/03. Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje na podstawie decyzji z dnia r. nr DSW /JP/03, zaktualizowanej decyzją z dnia r. nr DNS- -WUN /KT/11. Została wpisana w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową 271. Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje statut oraz regulamin studiów uchwalony przez Senat WSH. Od 1 października 2011 r. Uczelnia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. MISJA Nasze certyfikaty: Misją Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego jest profesjonalne kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającego się państwa i gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy. Uczelnia podejmuje nowe wyzwania, dbając o wysoką jakość kształcenia i dopasowując swoją ofertę edukacyjną do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy, współpracy międzynarodowej oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy kształcenia ustawicznego. Misją Uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszego kształcenia. Jako Uczelnia regionalna kieruje swoją ofertę edukacyjną do społeczności lokalnej. Swoją misję naukową, kulturotwórczą i społeczną Uczelnia realizuje prowadząc studia w zakresie nauk społeczno prawnych. Swoimi działaniami przyczynia się do rozwoju regionalnego oraz lokalnego. Uczelnia wychowuje studentów w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i odpowiedzialności za los własny, społeczeństwa i kraju. Jako Uczelnia królewska odwołuje się do wielowiekowej tradycji i uniwersalnych wartości. W ramach III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Nasza Uczelnia otrzymała Certyfikat Uczelni Liderów na okres od czerwca 2013 roku do czerwca 2014 roku. MEDAL ZA ZASŁUGI DLA MIASTA PIOTRKOWA Władze miasta Piotrkowa Trybunalskiego uhonorowały Wyższą Szkołę Handlową im. Króla Stefana Batorego Srebrnym Medalem za Zasługi dla Piotrkowa Trybunalskiego. CELE NAUCZANIA 2 dr Anna Markiewicz-Szöke, LL.M. - wykładowca WSH kształcenie na 3-letnich studiach wyższych (studia pierwszego stopnia), kształcenie na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich (studia drugiego stopnia), kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób, które posiadają tytuły zawodowe i wykonują zawody praktyczne (studia podyplomowe), nauka poprawnego stosowania metod naukowo-badawczych z zastosowaniem narzędzi informatycznych, biegłe opanowanie języków obcych, łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, przygotowanie do prowadzenia badań naukowych, wzbogacanie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach i szkoleniach.

5 O Uczelni WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ ERASMUS+ STUDIA I PRAKTYKI W EUROPIE Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim posiada rozszerzoną Kartę Erasmus+ ważną na lata , dzięki której studenci WSH mają możliwość wyjazdu na stypendium do zagranicznej uczelni oraz na praktykę do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą. Podczas wyjazdów studenci doskonalą znajomość języków obcych oraz poznają kulturę, historię i obyczaje naszych europejskich partnerów. Każdy student uczestniczący w wymianie programu Erasmus+ otrzymuje stypendium. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami Uczenie się przez całe życie oraz Młodzież w działaniu, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych. UCZELNIE PARTNERSKIE WSH Dania - International Business Academy Francja - La Rochelle Business School - Groupe Sup de Co La Rochelle - Lycée SAINT-AMBROISE Niemcy Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern Portugalia - Instituto Superior da Maia - Polytechnic Institute of Bragança PODWÓJNY DYPLOM DLA STUDENTÓW WSH W roku 2008 nasza Uczelnia dołączyła do wąskiego grona uczelni wyższych, które umożliwiają swoim studentom uzyskanie podwójnego dyplomu polskiej i brytyjskiej uczelni University of Wolverhampton. To jeden z największych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, kształcący młodych ludzi z całego świata. Studenci WSH mogą odbyć ostatni rok studiów licencjackich w Wielkiej Brytanii i uzyskać w ten sposób jednocześnie polski i brytyjski dyplom. Erasmusi z Turcji w WSH - rok akademicki 2011/2012. Rumunia - Stefan cel Mare University Słowacja - University of Economics in Bratislava Słowenia - Šolski center Slovenj Gradec Višja strokovna šola Turcja - Izmir University of Economics - Agri Ibrahim Cecen University - Afyon Kocatepe University - Istanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Iza Krawętek (czwarta z prawej) z WSH z przyjaciółmi w portugalskiej Bragança. Węgry - Budapest College of Management ECTS Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów służy przenoszeniu zaliczeń studentów dla potrzeb międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus. W WSH wprowadzono ECTS z myślą o studentach odbywających część studiów za granicą oraz tych, którzy odbywają je w całości w uczelni macierzystej. Grupa studentów z Turcji studiująca w WSH w ramach programu Erasmus. Rok akademicki 2012/2013. Student WSH Maciej Pielecha (pierwszy z lewej) podczas wyjazdu w ramach Programu Erasmus w Bayern w Niemczech. 3

6 O Uczelni SIEDZIBA UCZELNI PRZY UL. SŁONECZNEJ 1 Aula WSH W budynku Uczelni znajduje się przystosowana do potrzeb studentów Biblioteka z Czytelnią Budynek Uczelni jest przystosowany do komfortowego zdobywania wiedzy Siedziba Wyższej Szkoły Handlowej zlokalizowana jest przy ul. Słonecznej 1 i położona w bliskim sąsiedztwie centrum miasta oraz Dworców PKP i PKS. Powstała w 2010 roku siedziba WSH przewidziana została jako miejsce nowoczesne, ale także oddające ducha miasta z tak bogatą historią, jaką posiada Piotrków Trybunalski. Tradycja przenika się w nim z nowoczesnością. Budynek Uczelni jest przystosowany do komfortowego zdobywania i przekazywania wiedzy, a także tworzenia niepowtarzalnej atmosfery akademickiej. Znajdują się w nim aule, sale dydaktyczne, pracownia informatyczna, a także Dziekanat, Biblioteka z Czytelnią, pokoje administracyjne, kawiarenka. Kawiarnia studencka Pod Trąbą Dziekanat WSH 4

7 O Uczelni Galeria Słoneczna w siedzibie WSH Od początku istnienia władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby jej baza była stale unowocześniana. Wyższa Szkoła Handlowa jest jedyną Uczelnią z siedzibą w trybunalskim grodzie. Pracownia komputerowa 5

8 O Uczelni BIBLIOTEKA, WYDAWNICTWO, INFORMATYKA Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim gromadzi zbiory o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym w postaci książek i czasopism oraz innych druków, a także materiały zapisane na nośnikach magnetycznych i cyfrowych. Każdy student WSH może skorzystać z materiałów dostępnych w Bibliotece oraz Czytelni WSH niezbędnych w przygotowywaniu się do egzaminów czy też pisania prac semestralnych a także dyplomowych. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory pod kątem potrzeb, zarówno studentów jak i nauczycieli akademickich, prowadzi działalność informacyjną, popularyzacyjną i dydaktyczną. W zbiorach biblioteki znajduje się przede wszystkim literatura związana z profilem kształcenia. Księgozbiór gromadzi zatem pozycje z takich dziedzin wiedzy jak: administracja, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe, zagadnienia związane z Unią Europejską, zarządzanie, informatyka, ekonomia, finanse, podręczniki do nauki języków obcych, słowniki i inne. System komputerowej obsługi biblioteki W Bibliotece dostępny jest system biblioteczny SOWA wspomagający jej działalność. Zgromadzone i skatalogowane zasoby biblioteczne są udostępniane studentom poprzez lokalną sieć. Program pozwala szybko sprawdzić, czy dana pozycja znajduje się w zasobach 6 biblioteki. System ten służy również do przeglądania katalogu zbiorów biblioteki według indeksu autorskiego, tytułowego, przedmiotowego czy numerów ISBN czy ISSN. Bazy danych Studenci, wykładowcy oraz pracownicy WSH mają dostęp do elektronicznych baz danych: EBSCO Publishing Lex Polonica Maxima online IBUK libra Wymiana międzybiblioteczna Pakiet EBSCO Publishing obejmuje 12 baz zawierających czasopisma naukowe i inne publikacje w języku angielskim. Bazy te zawierają pełnotekstowe czasopisma z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, ochrony zdrowia, rolnictwa, technicznych, informatyki, nauk ekonomicznych i biznesu, marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, handlu, szkolnictwa, edukacji, zagadnień wielokulturowych, globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych tematów. Internetowy serwis prawniczy LexPolonicaMaxima On-line obejmuje system polskiego prawodawstwa oraz przepisy unijne, a ponadto bogaty zbiór orzecznictwa, piśmiennictwa (komentarze, praktyczne wyjaśnienia, opracowania, wzory pism i umów, bibliografia) dostarczając tym samym kompleksową wiedzę na temat interpretowania i stosowania obowiązującego w Polsce prawa. W programie tym dostępny jest również moduł OPRACOWANIA. Jest to zbiór monografii prawniczych Wydawnictwa LexisNexis, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także obrotu nieruchomościami i prawa Unii Europejskiej. IBUK libra to pierwsza i największa w Polsce czytelnia online podręczników akademickich, książek naukowych i popularnonaukowych w języku polskim. Zawiera elektroniczne wersje kilku tysięcy książek najlepszych wydawnictw, w tym oficyn naukowych. Czytelnia IBUK Libra dostępna jest na wszystkich komputerach w Bibliotece WSH. Studenci po otrzymaniu w bibliotece kodu PIN, mają możliwość korzystać korzystania z czytelni on-line z komputera domowego. Przy Bibliotece funkcjonuje nowoczesna Czytelnia WSH wyposażona w notebook i. Działająca w Czytelni sieć bezprzewodowa umożliwia studentom korzystanie z zasobów literatury w wersji elektronicznej, a także korzystanie z materiałów edukacyjnych zapisanych na nośnikach elektronicznych. Aby poprawić dostępność studentów do literatury naukowej wydanej w latach poprzednich Uczelnia podpisała porozumienia z bibliotekami działającymi na terenie Piotrkowa Trybunalskiego - z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Biblioteką Pedagogiczną. Biblioteka WSH prowadzi także wymianę międzybiblioteczną z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Trybunałem Konstytucyjnym. Biblioteka współpracuje również z Biblioteką Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Biblioteką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz z Biblioteką Depozytową Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej współpraca obejmuje wypożyczenia międzybiblioteczne wydawnictw naukowych, zgodnie z zapotrzebowaniem studentów.

9 O Uczelni LABORATORIUM KRYMINALISTYKI Laboratorium kryminalistyki Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim powstało w celu upraktycznienia toku kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W laboratorium studenci poznają praktyczne zastosowanie czterech podstawowych dziedzin kryminalistyki: taktyki, techniki, strategii i metodyki kryminalistycznej, realizując ćwiczenia z zakresu: daktyloskopii, traseologii, mechanoskopii, dokumentów klasycznych i technicznych, wypadków komunikacyjnych, fotografii, portretu, osmologii czy balistyki. W czasie zajęć studenci ujawniają i zabezpieczają różne ślady kryminalistyczne pod kierunkiem eksperta kryminalistyki, a jednocześnie biegłego sądowego z zakresu traseologii oraz klasycznych badań dokumentów. Wyposażenie laboratorium stanowią najnowocześniejsze urządzenia badawcze, m.in.: poligraf potocznie nazywany wykrywaczem kłamstw, analizujący fizjologiczne reakcje organizmu człowieka. videospektrokomparator wykorzystywany w Laboratoriach Kryminalistycznych Policji, Straży Granicznej, CBA, ABW, m.in. do sprawdzenia zabezpieczeń i wiarygodności dokumentów: dowodów osobistych, paszportów, prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, wiz pobytowych, walut, papierów wartościowych. mikroskop stereoskopowy Delta Optical ST-450B (10 stanowisk) z oświetleniem bocznym, służący do przestrzennego widzenia trójwymiarowego obrazu, zwłaszcza różnego rodzaju śladów kryminalistycznych. mikroskop stereoskopowy Z-168TLED wyposażony w okular z dużym statywem posiadającym podwójne oświetlenie LED 3W i dodatkowe oświetlenie w postaci oświetlacza fluorescencyjnego. Na wyposażeniu jest najnowsza kamera mikroskopowa Moticam-1SP. walizka śledcza ogólnooględzinowa wykorzystywana do przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia. walizka do badań w ultrafiolecie. walizka do zabezpieczania śladów osmologicznych składa się z podstawowych materiałów służących do zabezpieczania i przechowywania śladów zapachowych. KONFERENCJE NAUKOWE Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim realizując swą misję edukacyjną nie tylko kształci studentów, ale również stanowi ośrodek życia naukowego i akademickiego. Najlepszym tego przykładem są liczne konferencje naukowe, które organizuje przy współpracy najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Konferencje te skupiają środowisko naukowców oraz praktyków z całej Polski i z zagranicy. W Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowano dotychczas: Międzynarodowe Konferencje Naukowe, Ogólnopolskie Konferencje Naukowe oraz Studenckie Konferencje Naukowe. W bieżącym roku akademickim 5 kwietnia WSH będzie organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych wybrane aspekty prawne, administracyjne i pedagogiczne. Konferencja będzie organizowana w partnerstwie z Uczelniami zagranicznymi m.in. z Utenos Kolegia, Litwa, Львівська комерційна академія, Ukraina БИП - Институт правоведения, Białoruś. WYDAWNICTWO WSH Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim utworzyła własne Wydawnictwo, które umożliwia wydawanie zeszytów naukowych, skryptów, podręczników i materiałów dydaktycznych. Wszystkie wydawane publikacje mają służyć zaspokojeniu potrzeb studentów i nauczycieli akademickich. Nakładem wydawnictwa ukazują się zeszyty naukowe, skrypty oraz wydawnictwa konferencyjne. Wszyscy zainteresowani publikowaniem swoich materiałów mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc. SUKCESY NASZYCH STUDENTÓW Z każdym rokiem w Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim przybywa studentów nagradzanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiami za osiągnięcia w nauce. W roku akademickim 2012/2013 trzy studentki otrzymały to prestiżowe wyróżnienie. Są to: p. Nina Kamieniak, p. Jolanta Piskorz (studentki II roku kierunku stosunki międzynarodowe studiów magisterskich) oraz p. Iwona Gretka (studentka III roku kierunku administracja ). Sukces ten stanowi szczególne wyróżnienie dla naszej Uczelni. Studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od roku Absolwentka WSH Pani Magdalena Matera została wyróżniona w tegorocznym konkursie na najlepszą pracę magisterską o mieście Piotrkowie Trybunalskim i regionie piotrkowskim. 11 grudnia 2013 r. Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Pan Andrzej Kacperek wręczył nagrodę laureatce konkursu. Nagrodzona praca nosi tytuł Partnerstwo miast jako jedna z form stosunków międzynarodowych. Społeczna ocena zjawiska. 7

10 O Uczelni PIOTRKOWSKIE WYKŁADY OTWARTE Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim, obok zadań związanych z rozwojem dydaktyki, podejmuje działania na rzecz miasta Piotrkowa Trybunalskiego i regionu. Jedną z takich propozycji jest zainicjowany w grudniu 2003 roku cykl Piotrkowskich Wykładów Otwartych i Międzynarodowych poświęcony aktualnym problemom społecznym i ekonomicznym regionu, kraju, kontynentu i świata. Do ich wygłaszania zapraszamy osobistości świata nauki, życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Adresatami spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi są przede wszystkim studenci naszej Uczelni, którzy mogą w interesujący i niespotykany sposób pogłębić swoja wiedzę na temat stosunków międzynarodowych (głównie podczas spotkań z dyplomatami) lub też zapoznać się z tematyką gospodarczą, polityczną oraz społeczną kraju i świata (zarówno podczas wizyt polityków jak i przedstawicieli placówek dyplomatycznych w Polsce). Spotkania te stanowią doskonałą okazję do wymiany poglądów możliwej dzięki panelowi dyskusyjnemu z udziałem znamienitych Gości. Otwarta formuła wykładów pozwala wziąć w nich udział także mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, w tym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Często imprezom tym towarzyszą interesujące atrakcje: wystawy fotografii oraz malarstwa. Wstęp na wykłady jest zawsze wolny. Piotrkowskie Wykłady Otwarte organizowane przez WSH w ciągu ostatnich lat zyskały niezwykłą popularność wpisując się tym samym na stałe w pejzaż kulturalny miasta i regionu. Fakt ten potwierdza nie tylko ogromne zainteresowanie osób odwiedzających Uczelnię, ale również nagrody, jakie są Uczelni przyznawane za wkład w organizację tych spotkań. W ramach cyklu wykładów otwartych Gośćmi WSH byli: prof. dr hab. Jerzy Buzek b. Prezes Rady Ministrów RP Ibnu Sanyoto - Ambasador Republiki Indonezji Baasansuren Tugalkhuu - Ambasador Mongolii w Polsce prof. dr hab. Witold Orłowski - Szef Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP Jan Henrik Amberg - Minister Ambasady Szwecji Francisco José Cruz González - Ambasador Meksyku w Polsce Franklin Ramón González - Ambasador Wenezueli w Polsce Bruno Neve de Mevergnies - Ambasador Królestwa Belgii w Polsce Akira Tajima - Dyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Ambasady Japonii Marek Borowski - Marszałek Sejmu RP IV kadencji, Przewodniczący SDPL prof. dr hab. Witold Kulesza - Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Donald Tusk - Przewodniczący Platformy Obywatelskiej dr Ewa Kulesza - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marek Jurek - Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rafael Mendivil Peydro - Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce Febe Potgieter-Gqubule - Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce Yossef Levy - Zastępca Ambasadora Państwa Izrael w Polsce Janusz Wojciechowski - Europoseł, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Lech Wałęsa - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Robert Kiss - Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce dr Alfred Längle - Ambasador Austrii w Polsce Ric Todd - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce prof. dr hab. Zbigniew Hockuba - Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego i profesor Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyna Rogowiec - Medalistka paraolimpijska, mistrzyni Polski, Europy i Świata prof. dr hab. Stefan Niesiołowski - Wicemarszałek Sejmu RP Leszek Miller - b. Prezes Rady Ministrów Zbigniew Wassermann - b. Minister Koordynator Służb Specjalnych, Poseł na Sejm RP dr Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Lech Kaczyński - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Taras Rudko - Wicedyrektor Muzeum Historycznego we Lwowie Grzegorz Łubczyk - b. ambasador Polski na Węgrzech Jerzy Szmajdziński - Wicemarszałek Sejmu RP prof. zw. Władimir Dacyszen historyk z Krasnojarskiego Uniwersytetu Federalnego Walery Szwiec - Radca Ambasady Rosyjskiej w Polsce Antoni Macierewicz - Poseł na Sejm RP dr Jacek Saryusz-Wolski - Europoseł Khaled Ghazal Soufan Ambasador Palestyny w Polsce Ryszard Kalisz - Poseł na Sejm RP Bogdan Klich Senator RP Grzegorz Napieralski - Poseł na Sejm RP Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania John Abraham Godson - Poseł na Sejm RP Cezary Grabarczyk Wicemarszałek Sejmu RP Jan Krzysztof Bielecki - Przewodniczący Rady Gospodarczej. 8 Wykłady otwarte w WSH wygłaszają osobistości świata nauki, polityki, gospodarki.

11 O Uczelni GOŚCIE PIOTRKOWSKICH WYKŁADÓW OTWARTYCH Febe Potgieter- Gqubule - Ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce Lech Wałęsa - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk - Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Ric Todd - Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Khaled Ghazal Soufan - Ambasador Palestyny w Polsce Bogdan Klich - Senator RP Marek Borowski - Marszałek Sejmu RP John Abraham Godson - Poseł na Sejm RP Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Leszek Miller - Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Ryszard Kalisz - Poseł na Sejm RP Grzegorz Napieralski - Poseł na Sejm RP 9

12 O Uczelni FINANSOWANIE NAUKI STYPENDIA WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW Studenci wstępujący w mury naszej Uczelni mają możliwość otrzymywania szeregu świadczeń, które mogą stać się źródłem utrzymania podczas studiów lub przynajmniej zmniejszyć koszty studiowania. System pomocy finansowej obejmuje wszystkich studentów WSH dając równouprawnienie zarówno studentom studiów niestacjonarnych (zaocznych) jak i stacjonarnych (dziennych). Uczelnia przyznaje studentom stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Ponadto najlepsi Grzegorz Cichy student III roku Stosunków Międzynarodowych Głównym wydatkiem pokrywanym ze stypendium Rektora jest oczywiście czesne. W tym roku mam jednak ten komfort, że w/w stypendium znacznie przewyższa miesięczną opłatę za szkołę. Dzięki temu pozostałe środki mogę przeznaczyć na swoje hobby. Jest rzeczą oczywistą, że stypendium nie pokrywa wszystkich moich zachcianek, ale w znacznym stopniu pozwala mi je zaspokajać. Stypendium to spełnia jeszcze jedną, chyba najważniejszą rolę - jest dla mnie dużym wyróżnieniem ze strony władz uczelni, a zwłaszcza ze strony Jego Magnificencji Pana Rektora. Jest to swego rodzaju nagroda za mój skromny wkład w życie uczelni, a zarazem doping do dalszego owocnego działania. Więcej informacji: studenci WSH mogą ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Stypendia mają na celu promować i motywować studentów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i jednocześnie aktywnie uczestniczą w życiu społeczności akademickiej: w kołach naukowych, organizacjach studenckich, samorządzie. W Wyższej Szkole Handlowej funkcjonuje także rozbudowany system pomocy socjalnej dla wszystkich studentów będących w trudnej sytuacji materialnej. Obecnie, co trzeci student WSH otrzymuje pomoc finansową. Przy kumulacji stypendiów możesz dostać nawet do 1000 zł! STYPENDIUM MINISTRA Najlepsi studenci WSH mogą ubiegać się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Wyróżnieniem tym może być objęty każdy ze studentów osiągający wysokie noty w nauce oraz wykazujący się aktywną działalnością. STYPENDIUM SOCJALNE Przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek złożony w Uczelni. Do otrzymania stypendium socjalnego uprawnieni są studenci, których dochód nie przekracza ustalonego progu. W roku akademickim 2013/2014 próg dochodowy wynosił 850,20 zł na osobę w rodzinie. O stypendium socjalne można się ubiegać już od I roku studiów. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Przyznawane studentowi studiów stacjonarnych (dziennych) znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Przyznawane jest na wniosek studenta złożony w Uczelni. Może je otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w Uczelni. Przyznanie stypendium specjalnego nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Stypendium specjalne można otrzymać już na I roku studiów. 10 ZAPOMOGA Może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. KREDYTY STUDENCKIE O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów (maksymalnie na 6 lat). Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, zaś miesięczna transza kredytu wynosi 600 zł. Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończeniu studiów. Za dobre wyniki w nauce lub z powodu trudnej sytuacji materialnej kredyt studencki może zostać umorzony. Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego -

13 Oferta specjalna WSH zapewnia atrakcyjne warunki studiowania: Zwiększ swoje szanse na rynku pracy - zdobądź dwa dyplomy w dwa lata Studiuj jednocześnie na studiach magisterskich i studiach podyplomowych Oferujemy: 20% zniżki na studiach podyplomowych dla studentów studiów magisterskich i absolwentów WSH zintegrowane plany studiów oraz harmonogramy zajęć WPISOWE 0 ZŁ Osoby, które złożą komplet dokumentów w wyznaczonym terminie, nie wnoszą opłaty wpisowej w wysokości 400 zł PROMOCJA RODZINNA Dla osoby rozpoczynającej studia, której członek rodziny jest studentem studiów I lub II stopnia lub słuchaczem studiów podyplomowych w WSH bonifikata w wysokości 20% czesnego na pierwszym semestrze. PROMOCJA PARTNERSKA Bonifikata w wysokości 20% czesnego na pierwszym semestrze studiów I lub II stopnia dla absolwentów WSH, szkół i firm partnerskich. Bonifikata w wysokości 20% czesnego na studiach podyplomowych dla absolwentów WSH, szkół i firm partnerskich. 11

14 O Uczelni ŻYCIE STUDENCKIE SAMORZĄD STUDENCKI Studenci WSH tworzą samorząd studencki. Samorząd działa za pośrednictwem swoich organów: Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, starostów lat i kierunków studiów oraz starostów grup studenckich. Biuro samorządu studenckiego mieści się w budynku głównym Uczelni, przy ulicy Słonecznej 1. KOŁA NAUKOWE Szymon Rusek, Wiceprzewodniczący Samorządu Studentów WSH: Rada Samorządu Studenckiego WSH w Piotrkowie Trybunalskim składa się z osób młodych ciałem i duchem, bardzo kreatywnych i zaangażowanych w życie studenckie. Przedstawicielami Studenci WSH mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w następujących kołach naukowych: Koło Bezpieczeństwa, którego celem jest zwiększenie zainteresowań zjawiskami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym, umożliwienie pogłębiania wiedzy na temat metod prowadzenie badań naukowych w tym obszarze, umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych, Koło Badania Rynku Pracy, celem koła jest wsparcie współpracy, jaką WSH nawiązała z Ochotniczymi Hufcami Pracy oraz Urzędem Pracy a której celem jest diagnoza piotrkowskiego rynku pracy pod kątem oczekiwań i możliwości młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, młodych bezrobotnych oraz pracodawców. W tym obszarze koło planuje organizację dyskusji, przygotowywanie materiałów do badań, przygotowanie narzędzi badawczych, opracowanie wyników badań a także przygotowanie referatów, Koło Administratywistów, zajmuje się m.in. organizowaniem spotkań ze specjalistami ze świata administracyjnego oraz odczytów wygłaszanych przez członków koła lub zaproszonych gości, organizowaniem i udziałem w zjazdach, konferencjach i sympozjach o tematyce administracyjnej, organizowaniem wycieczek terenowych do placówek administracyjnych, współpracą z przedstawicielami świata administracji. Spotkania w poszczególnych kołach odbywają się pod okiem wybranego opiekuna. Zasadniczą rolą kół naukowych jest rozwijanie przez studentów umiejętności pracy w zespole oraz zdobywanie interdyscyplinarnego doświadczenia. Rady są osoby z różnych kierunków i lat studiów, którzy są cały czas w kontakcie ze starostami poszczególnych lat oraz kierunków jak i z władzami Uczelni. Samorząd bierze czynny udział w organizacji różnych wydarzeń na Uczelni oraz poza nią. Przedstawicie naszej rady zachęcają studentów do rozwijania swoich pasji i zainteresowań dzięki kołom naukowym, które to bez wątpienia poszerzają zdobywaną wiedzę, jaki i wyłaniają utalentowane osoby do brania udziału w konferencjach naukowych. Dzięki władzom Uczelni oraz naszym wspaniałym studentom zawsze znajdujemy czas na ciężką pracę, jaką bez wątpienia jest zdobywanie wiedzy, ale również na rozrywkę, którą gwarantują imprezy integracyjne oraz wyjazdy sportowe. Nasza Uczelnia daje ogromne pole do działania i różnorodnego rozwoju, co nie pozwala się ani na chwilę znudzić studiowaniem. Staramy się, by życie w naszej Uczelni tętniło każdego dnia. ŚWIĘTO UCZELNI Obóz narciarski, grudzień 2013 r. Ważnym wydarzeniem w życiu Uczelni jest organizacja juwenaliów w dniu Święta WSH. Wydarzenie to ma miejsce w maju każdego roku. W ramach Święta odbywają się liczne imprezy: konkursy, seanse filmowe, występy zespołów młodzieżowych i kabaretów, biegi uliczne, turnieje sportowe, pokazy mody, wybory najsympatyczniejszej studentki i najsympatyczniejszego studenta, degustacje potraw kuchni europejskiej i wiele innych. W czasie obchodów Święta studenci doskonale się bawią, a organizatorzy mają możliwość wykazania się swymi zdolnościami i talentami. Coroczne Święto Uczelni uświetniają koncerty gwiazd. Zespół Bracia (2008 r.), zespół Pectus (2009 r.) 12

15 O Uczelni STUDENCI - SPOŁECZNICY AKADEMICKI KLUB SPORTOWY - SPOSÓB NA SPORTOWE PASJE Dynamicznie rozwijający się Uczelniany Klub Sportowy jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów dotyczące rozwijania sportowych fascynacji. Aktywność AKS sprowadza się do organizacji wszelkiego typu turniejów i rozgrywek, w których udział biorą drużyny innych uczelni oraz szkół średnich. W ramach Klubu odbywają się wyjazdy na obozy sportowe dofinansowane przez Uczelnię. Najbardziej mobilni działacze mogą się także ubiegać o wsparcie finansowe w postaci stypendiów sportowych. Akcje charytatywne na rzecz podopiecznych Oratorium św. Antoniego, 2013 r. Sport w WSH Akcja honorowego oddawania krwi w WSH r. Z inicjatywy Samorządu Studenckiego przez cały czas istnienia Uczelni podejmowano różne działania społeczne. Były to przede wszystkim akcje charytatywne, m.in. na rzecz dzieci ze świetlic i domów dziecka, najuboższych mieszkańców miasta oraz akcje honorowego krwiodawstwa. Dla studentów WSH najbardziej wyjątkowe są działania organizowane na rzecz dzieci. Należą do nich przede wszystkim akcje mikołajkowe oraz z okazji Światowego Dnia Dziecka. Możliwość przygotowania i przekazania prezentów dzieciom ze świetlicy działającej przy Oratorium Św. Antoniego w Piotrkowie co roku jest dla studentów niepowtarzalną możliwością uzyskania najcenniejszej zapłaty uśmiechów dzieci. Aktywność na polu charytatywnym jest potwierdzeniem faktu, iż studenci rozumieją potrzebę wypełniania społecznych misji, które wzbogacają ich doświadczenie. Promując wśród żaków tego typu działania Uczelnia pragnie zaszczepiać im ideę wolontariatu. KULTURA I ROZRYWKA Studenci WSH potrafią efektywnie łączyć naukę z zabawą. Dowodem tego jest działalność kół naukowych, pomoc w przygotowaniu wizyt krajowych i zagranicznych gości, a także organizacja studenckich rozrywek. Bycie studentem Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego oznacza na pewno intensywną naukę, ale też miło spędzony czas podczas typowych studenckich rozrywek. W trakcie takich imprez żacy mogą się zintegrować i poczuć ducha akademickiego. Tradycyjne już: otrzęsiny, juwenalia, obozy integracyjne letnie i zimowe, wycieczki zagraniczne, Dni Uczelni organizowane przez studentów WSH - są dowodem na identyfikowanie się ze statusem żaka naszej Uczelni. Studencka impreza integracyjna Piotrkowski dzień filmowy w WSH r. Spotkanie wigilijne w WSH 2012 r. 13

16 O Uczelni BIURO KARIER AKADEMICKIE DRZWI DO SUKCESU Celem Biura Karier jest służenie studentom i absolwentom WSH pomocą, radą i wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Biuro Karier pomaga znaleźć sposób na aktywne realizowanie siebie, wykazanie się przedsiębiorczością, chęcią podejmowania ryzyka oraz nowych wyzwań w kształtowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Z pomocy Biura Karier korzystają studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informacje o rynku pracy oraz pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne etaty. Biuro Karier realizuje zdania związane z: organizacją praktyk zawodowych dla studentów, gromadzeniem i udostępnianiem ofert pracy tymczasowej, wakacyjnej i stałej, gromadzeniem informacji na temat rynku pracy, jego wymagań i tendencji, prowadzeniem doradztwa dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, śledzeniem losów absolwentów. BIURO KARIER ŁĄCZNIKIEM MIĘDZY ŚWIATEM NAUKI A BIZNESEM W celu efektywnego przygotowania do pracy i funkcjonowania w realiach zawodowych oraz ciągłego rozwoju osobistego organizowane są dla studentów oraz absolwentów kursy i szkolenia w formie warsztatowej. Dotyczą one: Treningu interpersonalnego z elementami coachingu, Tworzenia, rozwoju i promocji partnerstw lokalnych, Szkolenia lokalnych liderów oraz Technik negocjacji i Autoprezentacji. Zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach kursów uczą panowania nad własnymi emocjami i sztuki budowania pozytywnych relacji interpersonalnych. Uczestnicy mają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności liderskich oraz poznania zasad współpracy w ramach różnych środowisk tworząc partnerstwa między sektorami publicznymi a pozarządowymi na poziomie lokalnym. PARTNERZY

17 O Uczelni Dni Kariery z WSH W ramach Święta Uczelni organizowane były przez Biuro Karier Dni Kariery z WSH w programie, których znalazły się: Konferencja pt. Wymagania rynku pracy a rola i zadania doradztwa zawodowego w XXI w., Gra komputerowa Multimedialny kwestionariusz predyspozycji zawodowych oraz Targi Pracy. Wydarzenia te kierowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów i absolwentów planujących przyszłość zawodową, osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób zamierzających zmienić swoje kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą. Biuro Karier realizuje szereg zadań, które wymagają aktualnej wiedzy z zakresu rynku pracy. Zadania te dotyczą np. lepszego zarządzania praktykami (możliwość odbywania praktyk za granicą), ofertami pracy, monitoringu sytuacji na regionalnym rynku pracy. O SKUTECZNEJ AUTOPREZENTACJI. Szkolenie dla studentów WSH z trenerem Jackiem Rozenkiem PRAKTYKI PIERWSZE KROKI NA ŚCIEŻCE KARIERY ZAWODOWEJ Studenckie praktyki zawodowe w Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego są obowiązkowe i stanowią integralną część programu studiów. Praktyki te to przede wszystkim transfer zdobytej wiedzy do zastosowania w rzeczywistości. Dzięki czemu studenci mają możliwość konfrontacji zdobytej podczas zajęć wiedzy z realiami w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się przyszłym pracodawcom. Obowiązek odbycia praktyk mają zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Uczelnia współpracuje na mocy podpisanych porozumień z kilkuset instytucjami, urzędami i przedsiębiorstwami w całym kraju. Do najważniejszych zaliczyć należy: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Starostwo Powiatu Piotrkowskiego, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim, KM Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd Miasta Bełchatowa, Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Urzędy Miejskie w Wolborzu, Sulejowie, Przedborzu, Opocznie, Urzędy Gmin. Podstawowe zalety praktyk studenckich to: poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach i w różnych branżach, wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania Zakładu Pracy (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością, niepowtarzalna okazja nawiązania kontaktów zawodowych, wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy, możliwość zatrudnienia przez firmy, w których odbywają się praktyki. BAZA OFERT PRACY Więcej informacji: Biuro Karier uczestniczy w poszukiwaniu dla studentów atrakcyjnych ofert pracy nawiązując w tym celu bezpośrednie kontakty z pracodawcami, instytucjami pośredniczącymi oraz poprzez udział w targach pracy. RADA PROGRAMOWA WSH Rada Programowa WSH zrzesza przedstawicieli najważniejszych instytucji i firm w naszym regionie. Ma ona charakter konsultacyjno doradczy w procesie opracowywania i aktualizacji programów studiów. Poprzez Współpracę z Radą Programową Uczelnia dąży do tego, aby wiedza i umiejętności zdobyte przez naszych studentów podczas studiów gwarantowały szybkie znalezienia satysfakcjonującej pracy. WSH zapewnia swoim studentom możliwość uzyskiwania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji. 15

18 O Uczelni NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ WSH umożliwia studentom sprawną i skuteczną naukę czterech języków obcych: Języka angielskiego, Języka niemieckiego, Języka hiszpańskiego, Języka rosyjskiego. Nauczanie języków obcych realizujemy dla wszystkich studentów Uczelni. Dzięki temu nabywają oni biegłości językowej, kształcą się w zakresie języka specjalistycznego, a także mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do zdawania certyfikatu językowego. DOŚWIADCZONA KADRA LEKTORSKA Liczna i wykwalifikowana kadra lektorska pracuje w zespołach językowych, aby efektywnie i dynamicznie realizować program zajęć oparty na najnowszych zdobyczach techniki oraz materiałach dydaktycznych. W ramach lektoratów uczymy zarówno języka ogólnego, jak i zawodowego, tzw. języka środowiska pracy (biznesu, prawniczego, informatycznego, języka administracji i urzędów państwowych, języka branżowego z zakresu zarządzania firmą, języka z zakresu bankowości i finansów, rachunkowości i ubezpieczeń). Priorytetem w nauczaniu języka angielskiego jest sprawne funkcjonowanie językowe w środowisku pracy, a w przypadku drugiego języka - praca nad doskonaleniem umiejętności komunikowania się na właściwym sobie poziomie (użytkownik początkujący, samodzielny, zaawansowany). STAWIAMY NA JAKOŚĆ KURSY JĘZYKOWE Języki obce w programach studiów naszej Uczelni zajmują bardzo istotne miejsce. Każdy semestr niezależnie od formy studiów kończy się zaliczeniem na ocenę, a cały lektorat języka obcego - egzaminem. Nauczanie języków obcych przebiega na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Małe grupy, bogate zaplecze dydaktyczne, stały dostęp do Internetu, bezpłatne konsultacje dają gwarancję skuteczności i jakości, a odpowiednio realizowany program nauczania pozwala na przystąpienie do językowych egzaminów międzynarodowych takich jak: TELC, FCE, CAE, TOEFL, ZD. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych naszej Uczelni, takich jak konferencje naukowe, wykłady otwarte, Dni Kultury Europejskiej pozwala na wzbogacenie wiedzy nie tylko merytorycznej, ale w ogromniej mierze językowej. Więcej informacji: W ramach swej działalności WSH organizuje kursy: dla początkujących, dla średnio zaawansowanych, dla zaawansowanych, konwersacyjne, intensywnej nauki dla wyjeżdżających za granicę, przygotowujące do matury, przygotowujące do międzynarodowych egzaminów językowych (FCE, DaF, DELE), specjalistyczne dla biznesmenów, dla prawników, lekarzy, pielęgniarek, pracowników administracji publicznej. 16

19 O Uczelni ORGANIZACJA STUDIÓW Realizacja programów studiów odbywa się poprzez: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria komputerowe, warsztaty menedżerskie, gry decyzyjne i symulacyjne, lektoraty języków obcych i seminaria. Studia prowadzone są w trybach: Stacjonarnym - zajęcia od poniedziałku do piątku, Niestacjonarnym - zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych W Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzone są: Studia I stopnia, które trwają 3 lata (sześć semestrów). Propozycja podjęcia studiów I stopnia (licencjackich) w WSH w Piotrkowie Trybunalskim skierowana jest do absolwentów wszystkich typów szkół średnich, szkół pomaturalnych, a także pracowników firm i instytucji, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wyższego wykształcenia. Studenci kończący studia I stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata. Studia II stopnia, które trwają 2 lata (cztery semestry). Studia magisterskie to oferta dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia licencjackich lub inżynierskich. Mogą z niej skorzystać również absolwenci studiów magisterskich innych kierunków, którzy pragną zdobyć dodatkowe wykształcenie na tym poziomie. Na studia II stopnia w WSH mogą aplikować absolwenci każdego kierunku studiów I i II stopnia. Studenci kończący studia II stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra. Studia podyplomowe, które trwają 1 rok (dwa semestry). Studenci kończący studia podyplomowe otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOSPRAWNYM STUDENTEM WSH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim jest Uczelnią, w której studenci niepełnosprawni kształcą się w komfortowych warunkach, korzystając jednocześnie ze stypendiów i zapomóg. Kadra naukowa naszej Uczelni, to nauczyciele akademiccy o najwyższych kwalifikacjach, posiadający wiedzę zarówno psychologiczną, jak i pedagogiczną, uwzględniający specjalne potrzeby edukacyjne studentów niepełnosprawnych. WSH w Piotrkowie Tryb. mając na uwadze prawo wszystkich obywateli do podejmowania nauki bez względu na ich niepełnosprawność oraz dążąc do zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnego i równego dostępu do studiów wyższych powołała Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych - dr Katarzynę Dziubińską Wójcik. W tym roku w Bibliotece naszej Uczelni, zostało stworzone specjalne stanowisko wyposażone w zestaw lektorski dla osób niewidomych, monitor brajlowski oraz programy udźwiękawiające i ubrajlawiające system Windows. Dzięki tym programom niewidomy użytkownik najdokładniej widzi zarówno system operacyjny jak i pracujące pod jego kontrolą aplikacje. Pozwala na bezwzrokową obsługę zarówno typowych aplikacji, jak i pakietów profesjonalnych różnego typu (biuro, komunikacja, nauka, edukacja, edycja i przetwarzanie dźwięku, komponowanie muzyki itp.). WSH WSH jest Uczelnią Liderów. Świadectwem jest otrzymany Certyfikat Uczelni Liderów. 17

20 Kierunki i specjalności studiów Więcej informacji: Wykład inauguracyjny na temat Przełamywanie barier i przekraczanie własnych ograniczeń wygłosił dr hab. Jacek Pałkiewicz Studia licencjackie I stopnia ADMINISTRACJA E-administracja i cyfryzacja Administracja skarbowa i finanse publiczne nowość! Administracja samorządowa i rozwoju regionalnego nowość! Administracja i obrót nieruchomościami Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne Administracja zdrowiem publicznym Administracja publiczna nowość! Administracja służb porządku publicznego Administracja europejska nowość! Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury nowość! Administrowanie odpadami i recyklingiem nowość! STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Logistyka magazynowa i międzynarodowa Turystyka międzynarodowa Handel zagraniczny Rachunkowość i finanse międzynarodowe Fundusze i projekty unijne nowość! Zarządzanie firmą europejską Dyplomacja regionalna i samorządowa Media i komunikowanie Studia europejskie z elementami współczesnej dyplomacji Obsługa ruchu granicznego BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Bezpieczeństwo ekonomiczne Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Służby specjalne i policyjne Bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych i konsularnych Bezpieczeństwo i higiena pracy Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi nowość! Bezpieczeństwo misji zagranicznych Zarządzanie państwem i obronnością Bezpieczeństwo w transporcie i turystyce Detektywistyka i ochrona osób i mienia nowość! Bezpieczeństwo porządku publicznego nowość! Pożarnictwo 18 PRAWO W BIZNESIE* NOWOŚĆ! Prawo i ekonomia dla małych i średnich przedsiębiorstw Zabezpieczenia i windykacja w działalności gospodarczej Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prawo gospodarcze Prawo papierów wartościowych Prawo zamówień publicznych Prawo Rosji i Ukrainy Prawo własności intelektualnej Prawo korporacji Prawo Unii Europejskiej PSYCHOLOGIA* NOWOŚĆ! Psychologia w edukacji i wychowaniu Psychologia w biznesie Psychologia wspomagania rozwoju Psychologia społeczna Psychologia kliniczna Psychologia sądowa i penitencjarna Psychologia pracy, organizacji i zarządzania PEDAGOGIKA* NOWOŚĆ! Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Doradztwo zawodowe i coaching kariery Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych Studia magisterskie II stopnia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Dyplomacja i polityka międzynarodowa Gospodarka światowa Administracja w organizacjach międzynarodowych Europejska administracja publiczna Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze Administracja europejska i polityka regionalna Protokół dyplomatyczny Administracja gospodarcza w krajach UE, Rosji i Chinach Uruchomienie studiów na poszczególnych specjalnościach zależy od zainteresowania studentów i uwarunkowane jest liczbą chętnych określoną w zarządzeniu Rektora WSH. * wniosek złożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46 SPIS TREŚCI DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?...3-22 PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE...13 STYPENDIA, ZNIŻKI, OPŁATY...17-18 Atrakcyjne kierunki studiów...22 Unikatowa oferta - MODUŁY KSZTAŁCENIA...23 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012

Wyjątkowi Językowi. Podaj dalej! Informator 2011/2012 Informator 2011/2012 Studia licencjackie Studia magisterskie Amerykanistyka Hispanistyka Italianistyka Język+Język Wyjątkowi Językowi Podaj dalej! Spis treści List od Rektora Studia licencjackie Program

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Kraków, ul. św. Filipa 17 2000 INFORMATOR GAUDEAMUS IGITUR Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo