INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW"

Transkrypt

1 15 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z niemieckimi partnerami - uwagi praktyczne Część druga - kontynuacja z poprzedniego numeru biuletynu 4. Wezwania do zapłaty Jeżeli dłużnik opóźnia się z uregulowaniem należności z wystawionej faktury należy skierować ostateczne wezwanie do zapłaty, nie należy z tym zwlekać. Wiem z doświadczenia, że większość wezwań do zapłaty kierowanych przez zagranicznych kontrahentów (nawet wystosowywanych w języku niemieckim przez zagranicznych prawników i adwokatów) pozostaje bez odpowiedzi. Inaczej sprawa wygląda w wypadku wezwań do zapłaty wystosowanych w imieniu zagranicznych wierzycieli przez miejscowych (niemieckich) adwokatów. Dłużnicy w wielu sytuacjach zaczynają sobie uświadamiać, że brak reakcji narazi ich bezpośrednio na konsekwencje w postaci możliwości wszczęcia postępowania sądowego w Niemczech oraz na dodatkowe koszty. Dlatego dłużnicy bardzo często zaczynają dopiero wtedy regulować swoje zobowiązania (płatności) lub są co najmniej skłonni do podjęcia negocjacji odnośnie warunków spłaty należności. W postępowaniu sądowym w Niemczech dłużnika obciążają koszty skierowania ostatecznego wezwania do zapłaty przez adwokata. Sądy niemieckie uznają koszty interwencji adwokata związanej z wystosowaniem wezwania do zapłaty, za szkodę, która powstała z powodu opóźnienia w płatnościach. 5. Windykowanie przed sądami w Niemczech W wypadku braku reakcji ze strony dłużnika na wezwanie do zapłaty pozostaje wszczęcie procesu sądowego przez złożenie pozwu do sądu. Brak reakcji z jego strony na wezwanie zapłaty (w szczególności wystosowane przez niemieckiego adwokata) prowadzi w praktyce do jednoznacznego wniosku, że w wypadku wszczęcia uproszczonego postępowania w trybie nakazowym dłużnik wystąpi z zarzutami, a sprawa w ten sposób trafi do zwykłego rozpoznania przed sądem, co w konsekwencji wpłynie znacznie na wydłużenie czasu ściągnięcia należności (długu). Z tego powodu odradzam kierowanie sprawy w takim wypadku do postępowania nakazowego. Chciałbym przy okazji obalić panujące czasami wśród polskich przedsiębiorców przekonanie o stronniczości sądów niemieckich na korzyść strony niemieckiej w sprawach, kiedy jedną (drugą) ze stron jest zagraniczna firma. Nie jest to prawdą w odniesieniu do niemieckich sądów gospodarczych i cywilnych. Wiadomym jest, że przed wdrożeniem postępowania sądowego skarżący winien się należycie przygotować poprzez zebranie odpowiedniego materiału dowodowego oraz poprzez poinformowanie adwokata o wszystkich istotnych zdarzeniach, by ten mógł ocenić szanse powodzenia w procesie. Wiele porażek w procesach jest związane z brakiem prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, np. korespondencji związanej z reklamacjami, brakiem pisemnego potwierdzenia dokonanych ustnych uzgodnień itp. Poniżej przedstawiam przykład wyliczenia kosztów powoda związanych z prowadzeniem procesu o zapłatę przed sądem pierwszej instancji, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi EUR: Roland Myca adwokat niemiecki z kancelarii Anwaltskanzlei Roland Myca z Dortmundu tel kontakt również w języku polskim Koszty sądowe 864 EUR Koszty zastępstwa procesowego strony: 1635 EUR Koszty łączne bez podatku 2499 EUR + ewentualne koszty podróży + podatek VAT, który wynosi 19% Uwaga: Polscy przedsiębiorcy posiadający europejski numer identyfikacji podatkowej VAT zwolnieni są od uiszczenia podatku VAT, pod warunkiem, że kancelaria prawnicza również posiada ww. numer identyfikacyjny. Adwokaci są związani przepisami niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (RVG) w zakresie stawek wynagrodzenia za prowadzenie procesu. Stąd niedozwolone są w tym zakresie jakiekolwiek porozumienia powodujące obniżenie wynagrodzenia, niż wynika to z ustawy (tzw. zakaz dumpingu wynagrodzenia). Tak jak w Polsce, koszty procesu na końcu ponosi strona, która przegrała(z tą różnicą, że sądy w Niemczech w odróżnieniu od polskich zasądzają wszelkie uzasadnione ustawowo koszty, jak np. koszty zastępstwa adwokackiego przy windykacji przedsądowej). 6. Egzekucja Postępowanie egzekucyjne toczy się na zbliżonych zasadach jak w Po l s c e. O r g a n a m i w y k on awc z y m i z ajmuj ą c y m s i ę e g z e k u c j ą w Niemczech są: komornik (Gerichtsvollzieher), sąd egzekucyjny (Vollstreckungsgericht) oraz urząd ksiąg wieczystych (Grudbuchamt).

2 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Porozumienie o współpracy z Finami W dniach 5 i 6 lutego br, na Dolnym Śląsku po raz kolejny gościli przedstawiciele Związku Gmin Środkowej Bothni z Finlandii i działającego na tym obszarze klastra producentów domów drewnianych. Rozpoczęte kilkanaście miesięcy temu kontakty zmierzały do nawiązania współpracy pomiędzy Finami zainteresowanymi działalnością w Polsce, a odpowiednim partnerem w naszym kraju. Stała się nim Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu. Wyrazem wspólnego przedsięwzięcia, którego głównym założeniem jest przeniesienie do Polski fińskich doświadczeń i wiedzy w najnowocześniejszej produkcji drzewnej i działalności kooperacyjnej pomiędzy firmami, stało się porozumienie podpisane pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą, a Radą Środkowej Bothni lidera fińskiego klastra Rakkpu. Mamy nadzieję, że fińskie wzorce przyczynią się w spos ób z n a c z ą c y do ro z woju s e k tor a obróbk i i pro du k c ji d r z e w ne j w naszym regionie, a małe i średnie firmy skorzystają z ogromnych możliwości jakie się przed nimi otwierają. Więcej szczegółów na ten temat znajdą panstwo w kolejnym numerze naszego czasopisma. 16

3 WSPÓŁPRACA Z IZBAMI Porozumienie o współpracy między Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą a Zachodnią Izbą Gospodarczą W dniu 27 sierpnia 2007r. we Wrocławiu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zawarła porozumienie o współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą. Partnerstwo między Izbami zostało zawiązane w celu wzmocnienia pozycji rynkowej, poprawy wizerunku obu Izb oraz zwiększenia dostępu ich Członków obu Izb do licznych inicjatyw i przedsięwzięć organizowanych przez oba podmioty. DIR i ZIG, dążąc do integracji środowisk oraz identyfikowania się wszystkich przedsiębiorców i przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z rozwojem gospodarczym i pomyślną przyszłością Dolnego Śląska jako dobrem nadrzędnym, postanowiły wspólnie organizować przedsięwzięcia, których celem jest pozytywne współzawodnictwo gospodarcze i kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, a także propagowanie ich wśród jak najszerszej grupy przedsiębiorców. W tym celu obie Izby połączą siły przy organizacji i promocji wśród swoich Członków spotkań izbowych, konkursów, eventów, uroczystości, konferencji, szkoleń i misji gospodarczych oraz inicjatyw powołanych do reprezentowania interesów zrzeszonych w obu Izbach przedsiębiorców wobec władz itp. Podpisanie porozumienia w siedzibie ZIG Pierwszą wspólną inicjatywą była organizacja konkursu na nagrodę gospodarczą Dolnośląski Gryf, koordynowanego przez Zachodnią Izbę Gospodarczą i realizowanego przy udziale Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. WSPÓŁPRACA Z IZBAMI Porozumienie z Dolnośląską Izbą Rolniczą 10 października w Legnicy, nasza Izba wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnoślaskiego i Dolnośląską Izbą Rolniczą, zorganizowała konferencję Europejski Fundusz Społeczny na lata Spotkanie rozpoczął Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Piotr Borys, przekazując natępnie głos Prezesowi Izby Rolniczej- Leszkowi Grali, Prezesowi Izby Rzemieślniczej- Zbigniewowi Ładzińskiemu oraz Prezesowi Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG- Robertowi Kropiwnickiemu.Przedstawiciele organizacji kolejno zaprezentowali aktualne i przy- szłe działania swoich instystucji w zakresie wykorzystania środków unijnych. Niezwykle ważnym momentem konferencji było uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą a Dolnośląską Izbą Rolniczą. Wspólnym celem obu Izb jest popieranie rozwoju środowiska przedsiębiorców Dolnego Śląska, m.in. poprzez współpracę przy wspólnych projektach, organizację szkoleń i konferencji czy promocję regionu. W dalszej części spotkania Pani Mirosława Kwiatek - Dyrektor Wydziału Eurpejskiego Funduszu Społecznego UMWD zaprezentowała aktualne informacje na temat P r o g r a mu O p e r a c y jne go K a pit a ł L u d z k i, Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Izbą Rolniczą a pracownik Wydziału omówił szczegółowo możliwości finansowania projektów dla obszarów wiejskich. Kończąca konferencję dyskusja upłynęła w miłej atmosfer z e i nd y w idu a l nyc h ro z mów i wymianie doświadczeń. 17

4 18 WYDARZENIA Drezdeńskie Święto Mistrza W dniu 17 listopada br. w Drezdeńskiej Izbie Rzemieślniczej odbyło się coroczne Święto Mistrza. W uroczystościach tych brał udział Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Zbigniew Ładziński i Dyrektor Izby Marcin Chromicz. Spotkanie rozpoczęło się kolacją w dniu 16 listopada br., na której mieliśmy przyjemność spotkać kolegów z Polski (z Opola i Gostynia), ale także z Izb Rzemieślniczych z Hamburga, Paryża i Triestu. Gospodarz wieczoru Prezes Drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej Claus Dittrich podkreślił szczególne znaczenie takich spotkań, którego wyrazem jest prawdziwie europejski ich wymiar. Zaznaczył również wagę współpracy w rzemiośle i to, że z powodzeniem trwa ona od wielu lat. Na głównych uroczystościach Święta Mistrza w Drezdeńskim Pałacu Kultury, 2400 obecnych gości powitało na scenie 399 mistrzów, którzy w tym roku złożyli egzamin mistrzowski. Pełną liczbę 400 dopełnił Pan Prezes Claus Dittrich, który jest również mistrzem w swoim zawodzie. Gala miała bardzo uroczysty charakter, dziewięciu najlepszych mistrzów otrzymało z rąk przedstawicieli rzemiosła z całej Europy dyplomy mistrzowskie. Przedstawiono również krótką prezentację ich osiągnięć. W swoim przemównieniu Prezes Claus Dittrich podkreślił wagę zawodów rzemieślniczych i jej najważniejszy wymiar jakim jest uzyskanie dyplomu mistrzowskiego. Zaznaczył również, że także dzięki polskim rzemieślnikom, głównie kamieniarzom, niemieccy rzemieślnicy mogli zdobywać umiejętności konieczne m.in. przy odbudowie zniszczonych zabytków Drezna. Uroczystość ta jest wyrazem poważania jak i m c ie s z y si ę r z em io s ło w Niemczech. Życzylibyśmy sobie, aby także w Polsce uzys k a n i e t y t u ł u m i s t r z a Prezesi Izb Rzemieślniczych w Dreźnie i we Wrocławiu Panowie Claus Dittrich i Zbigniew Ładziński. w rzemiośle spotykało się z równie wielkim uznaniem wśród naszych społeczności oraz władz administracji publicznej. NASZE CECHY Cech Bolesławiec Cech Rzemiosł Róznych i Małej Przedsiębiorczości Ul. Opitza 15, Bolesławiec Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bole s ł awc u pr ow a d z i d z i a ł ą l no ś ć o d 1 s i e r pn i a r o k u. W październiku 2006 roku obchodził uroczyście 60-lecie swojej działalności. Oprócz znakomitych gości, uroczystości uświetniła swoją obecnością znana piosenkarka Eleni z zespołem Prometeusz. Obecnie zrzeszamy 137 rzemieślników i szkolimy 414 uczniów - pracowników młodocianych. Biuro Cechu oferuje rzemieślnikom profesjonalną obsługę. Pomagamy w sporządzaniu dokumentacji do ZUS, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy (wnioski o: dofinansowanie w ramach utworzenia nowego stanowiska pracy, organizację prac interwencyjnych, organizację staży pracy itp.) Zapewniamy kompleksową obsługę w dziedzinie bhp i ppoż. (przy Cechu działa inspektor bhp). Ściśle współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy. Na życzenie niektórych pracodawców kontrole Państwowej Inspekcji Pracy odbywają się w obecności pracownika biura Cechu i częściowo w biurze Cechu (dot. one przede wszystkim dokumentacji tzn. teczek osobowych, oceny ryzyka itp.) Kompleksowo załatwiamy refundację składek ZUS i wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Cech współpracuje również z radcą prawnym. Na wysokim poziome układa się współpraca ze Starostwem Bolesławieckim i Urzędem Miasta Bolesławiec, a przede wszystkim z Prezydentem Piotrem Romanem. Współpraca ze szkołami zawodowymi, do których uczęszczają nasi uczniowie układa się bardzo dobrze. Priorytetem współpracy jest respektowanie ustawy o obowiązującej przynależności do Cechów rzemieślników szkolących uczniów. Cech od kilku lat ściśle współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Bolesławcu, głównie z Panią Teresą Talar, która podczas spotkań z młodzieżą III klas gimnazjów informuje o możliwości podjęcia nauki w rzemiośle (udostępniamy Pani Talar materiały z krótką charakterystyką poszczególnych zawodów). Naszym zdaniem silny cech to taki cech, który potrafi zintegrować swoich członków. Dlatego też organizujemy różne spotkania i imprezy integracyjne. Służy temu także, organizowane corocznie spotkanie opłatkowe. Do sukcesu niewątpliwie zaliczamy wykup za gotówkę lokalu, w którym mieści się siedziba Cechu. Przygotowała: Urszula Róg

5 NASZE CECHY Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości ul. Bracka 2, Lubań tel / fax Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu działający na terenie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zrzesza 103 zakłady rzemieślnicze, w tym większość zakładów typowo usługowych. W listopadzie ubiegłego roku obchodziliśmy Jubileusz 60 - lecia naszego Cechu Organem reprezentującym interesy członków cechu jest Zarząd, który został wybrany dnia 28 maja 2004 na czteroletnią kadencję w składzie : Starszy Cechu Andrzej Juncewicz Podstarszy Cechu I Ryszard Wolański Podstarszy Cechu II Adam Wolański oraz Skarbnik, Sekretarz i 4 członków. Cech podejmuje wiele działań służących integracji środowiska rzemieślniczego i kultywowania tradycji cechowej, aktywnie współpracuje z organami administracji państwowej, samorządem powiatowym i szkołami zawodowymi. Szczególna wagę cech przywiązuje do szkolenia pracowników młodocianych. W 60 zakładach rzemieślniczych kształci się młodzież w następujących zawodach: - fryzjer, - cukiernik, - piekarz, - kucharz małej gastornomii, - mechanik pojazdów samochodowych; - blacharz samochodowy, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - elektromechanik, - stolarz, - murarz, - monter instalacji i urządzeń sanitarnych, - krawiec, - drukarz, - sprzedawca. W roku 2007 przeprowadzone zostały wspólne wizytacje z kierownikami szkolenia praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnyc h i m. K Z L. w Lu b a n iu or a z Z e s p o ł u S z k ó ł O gól nok s z t a łc ą c yc h i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim we wszystkich zakładach szkolących, gdzie przy udziale ucznia i mistrza szkolącego były przedstawiane wyniki z zajęć teoretycznych w szkole i frekwencji. Wpłynęło to bardzo pozytywnie na zdyscyplinowanie młodzieży szkolnej. Rozpoczęliśmy aktywny nabór do nauki zawodu dla uczniów klas pierwszych. Rozesłano do wszystkich gimnazjów informacje zachęcające do podjęcia nauki w rzemiośle. Cech również współpracuje z Ośrodkiem Szkoleniowo Doradczo Usługowym we Wrocławiu, gdzie na bieżąco są przeprowa- Starszy Cechu Andrzej Juncewicz dzane szkolenia w zakresie BHP dla pracodawców i zatrudnionych pracowników. Udzielane są porady w zakresie przepisów prawa pracy, pomoc w prowadzeniu prawidłowej dokumentacji pracowniczej, wymaganych regulaminów, zarządzeń, opracowywanie ryzyka zawodowego, instrukcji BHP, pomoc w wykonaniu zaleceń pokontrolnych PIP. Co kwartał przeprowadzane są badania pracowników młodocianych w zakresie przydatności do zawodu przez lekarza medycyny pracy. Nawiązaliśmy również współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. Biuro Cechu na bieżąco udziela fachowej pomocy z zakresu rozliczeń ZUS,współpracy z Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy (wnioski o organizowanie stażu pracy). Sporządzamy dokumentację dotyczącą refundacji kosztów ZUS i wypłaconych wynagrodzeń za pracowników młodocianych, które są przekazywane do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze. W imieniu zrzeszonych pracodawców do urzędów gmin i miast wysłano 160 zawiadomień o zawarciu umów z młodocianymi. Poprzez Cech składane były również wnioski wraz z kompletem dokumentów dotyczących dofinansowania za wyszkolenie pracowników młodocianych. Tradycyjnie od 5-ciu lat organizowana jest Biesiada Rzemieślnicza, podczas której odbywa się pieczenie dzika oraz podaje się grochówkę. Impreza ta ma na celu przede wszystkim integrowanie środowiska rzemieślniczego. Po wielu usilnych staraniach zostało podpisane porozumienie między Starostwem Lubańskim, a Cechem w sprawie wieczystego użytkowania gruntu oraz nabycia własności budynku zw. Domem Rzemiosła. Sprawy te zostały sfinalizowane aktem notarialnym w dniu 19 października Anna Wojnarska 19

6 INFORMACJE Targi Nieruchomości Mieszkanie i Dom Pierwsza, jesienna edycja - Targi Nieruchomości Mieszkanie i Dom (www.domy.pl) odbyła się we wrześniu ubiegłego roku w Centrum Wystawienniczym IASE przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza wraz z gronem zainteresowanych zakładów rzemieślniczych Dolnego Śląska już po raz trzeci uczestniczyła w takowym przedsięwzięciu. Poprzednie dwie imprezy targowo-prezentacyjne odbywały się pod szyldem Targi Nieruchomości, Inwestycji i Finansów REFE. Nasze nieodpłatne jak do tej pory uczestnictwo, wiązało się z bliską współpracą z Polsko-Polonijnym Klubem Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, w którego imieniu występuje Polska Grupa Menadżerska Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w naszym obiekcie na pl. Solnym we Wrocławiu. Pierwsza edycja Targów MiD zgromadziła 122 wystawców, wśród których byli: czołowi deweloperzy, miasta i gminy oferujące tereny do zagospodarowania, firmy zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, banki, firmy architektoniczne i wyposażenia wnętrz oraz przedstawiciele rzemiosła. Targi odwiedziło nas ponad 4000 zwiedzających, a spośród nich wielu zapoznało się z naszą rzemieślnicza ofertą. Targi MiD (www.domy.pl) plasują się na pierwszym miejscu wydarzeń wśród podobnych wydarzeń w naszym regionie. Wynika to także z tego, że organizatorzy kładą duży nacisk na reklamę Targów w prasie, radiu, telewizji, na miejskich bilboardach, co zapewnia im ogromną liczbę zwiedzających. Na ubiegłorocznej, jesiennej edycji targów dużym wzięciem cieszyły się porady prawne z zakresu rynku nieruchomości, pozyskiwania funduszy unijnych czy usług szkoleniowych. Warto zaznaczyć, że Dolnośląska Izba Rzemieślnicza miała swój istotny wkład, w osobie p. Jerzego Gucia, który poprowadził w ramach IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego panel z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i usług szkoleniowych - prowadzonych w ramach naszej Izby. Pozostałe panele cieszyły się równie dużym zainteresowaniem, szczególnie aspekty prawne, ubezpieczeniowe oraz prezentacja założeń nowego, nieznanego dotąd w Polsce zawodu City Menedżera. Targi przedstawiające lokalną, regionalną ofertę są koniecznością, widać bowiem wyraźne, duże zainteresowanie, a oczekiwania są różnorodne. Jedni szukają taniego mieszkania na wtórnym rynku, inni dużego, czy wręcz apartamentów. Jeszcze inni mają w planach kupno domu bliżej, lub dalej od Wrocławia. Ważne, aby wszyscy mogli otrzymać to, czym są zainteresowani, a nawet mieć możliwość porównania kilku propozycji - co też mobilizuje wystawców do poszerzenia i uatrakcyjniania pakietów ofertowych. Tak więc bogatsi o nowe doświadczenia, zapraszamy naszych rzemieślników na spotkanie w trakcie wiosennej edycji w ostatni majowy weekend, na kolejnych Targach Mieszkanie i Dom, nawet w charakterze wystawców. Wszelkie informacje można uzyskać w: Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej, Wrocław, pl. Solny 13, tel. 0-71/

7 STOPKA REDAKCYJNA Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Pl. Solny Wrocław skrytka pocztowa 2401 Tel. (071) Fax (0-71) Biuro czynne w godz.: Prezes Zbigniew Ładziński (0-71) Dyrektor Marcin Chromicz (0-71) Sekretariat Jadwiga Marszałkowska (0-71) Dział Imię i nazwisko Telefon Dział Księgowości Z-ca Dyrektora Gł. Księgowy Halina Kotek tel. wew. 30 Gł. Specjalista Grażyna Jabłońska tel. wew. 33 Gł. Specjalista Kasjerka Zofia Lichwa tel. wew. 28 Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Naczelnik Działu Jerzy Cackowski tel. wew. 25 Gł. Specjalista Krystyna Drozd tel. wew. 59 Gł. Specjalista Alicja Konat tel. wew. 43 Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą Naczelnik Działu Aldona Urbańczyk tel. wew. 29 Referent Aleksander Lepka tel. wew. 14 Stażystka Renata Wójcik tel. wew. 14 Pełnomocnik ds. środków UE Jerzy Guć tel. wew. 49 Dział Samorządu Gospodarczego i Administracji Gł. Spesjalista Dorota Olech tel. wew. 26 Zespół Redakcyjny tworzą: Marcin Chromicz, Jerzy Cackowski, Krystyna Drozd, Alicja Konat, Krzysztof Strecker, Aldona Urbańczyk. Adres Redakcji: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław tel. (0-71) wew. 14, Projekt & Skład: HYPERO MEDIA, Jacek Tchir - Druk: AQRAT Drukarnia Reklama, Wrocław - Zapraszamy do współpracy i zamieszczania reklam i ogłoszeń na łamach biuletynu. Oferty i zapytania prosimy kierować do Redakcji Biuletynu tel.: (0-71) wew. 14 oraz pocztą elektroniczną na adres:

8

WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych.

WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. WYDARZENIA Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zgłosił do

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012 Inwestycje zagraniczne w Polsce Sławomir Majman, prezes PAIiIZ grudzień 2012 1 2 grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Lidia Geringer de Oedenberg. * Integracja Europejska nr 04-06/69-71

Od Wydawcy. Lidia Geringer de Oedenberg. * Integracja Europejska nr 04-06/69-71 Od Wydawcy Tworząc politykę spójności na lata 2007-2013 Unia Europejska określiła swoje priorytety rozwoju. Za jedno z podstawowych zadań uznała wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości poparte konkretnymi

Bardziej szczegółowo

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki

Wybory. samorządowe. Finis coronat opus. Wywiad z Michałem Stępniewskim, Egzamin radcowski 2013. Projekt zmian Kodeksu Etyki 2 Czerwiec 2013 r. Nr (73) Egzamin radcowski 2013 Projekt zmian Kodeksu Etyki Przepisy i reguły intertemporalne Wybory samorządowe 2013 Umowa deweloperska Foto Borys Skrzyński Zawody prawnicze w Meksyku

Bardziej szczegółowo

Pełnych miłości i refleksji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności polskim

Pełnych miłości i refleksji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności polskim Pismo Gdyńskich RzEmieślników i PrzedsięBiorców Gdynia, 15 grudnia 2014 roku www.cechgdynia.pl Numer 34 Rok XI Pełnych miłości i refleksji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności polskim

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Kwartalnik SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO Kwartalnik Mławski Świat Pracy Egzemplarz bezpłatny Styczeń 2015/8 ISSN 2300-4002 SYTUACJA NA MŁAWSKIM RYNKU PRACY W 2014 ROKU NOWY ROK NOWE PERSPEKTYWY BEZPŁATNE PORADY W RAMACH DZIAŁAŃ PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Spis treści: STR. 2 Ogłoszenia i informacje. 4 Z życia Cechu. 8 Agencja pośrednictwa pracy. 9 Informacje Związku Rzemiosła Polskiego

Spis treści: STR. 2 Ogłoszenia i informacje. 4 Z życia Cechu. 8 Agencja pośrednictwa pracy. 9 Informacje Związku Rzemiosła Polskiego ul. Gen. Józefa Hallera 18 tel. (0-58) 672-25-11, www.cechwejherowo.pl 84 200 Wejherowo (0-58) 672-44-87 e-mail: biuro@cechwejherowo.pl NIP 588-14-53-944 tel. fax. (0-58) 672-28-28 REKLAMA ING BANK ŚLĄSKI

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo