INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW"

Transkrypt

1 15 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z niemieckimi partnerami - uwagi praktyczne Część druga - kontynuacja z poprzedniego numeru biuletynu 4. Wezwania do zapłaty Jeżeli dłużnik opóźnia się z uregulowaniem należności z wystawionej faktury należy skierować ostateczne wezwanie do zapłaty, nie należy z tym zwlekać. Wiem z doświadczenia, że większość wezwań do zapłaty kierowanych przez zagranicznych kontrahentów (nawet wystosowywanych w języku niemieckim przez zagranicznych prawników i adwokatów) pozostaje bez odpowiedzi. Inaczej sprawa wygląda w wypadku wezwań do zapłaty wystosowanych w imieniu zagranicznych wierzycieli przez miejscowych (niemieckich) adwokatów. Dłużnicy w wielu sytuacjach zaczynają sobie uświadamiać, że brak reakcji narazi ich bezpośrednio na konsekwencje w postaci możliwości wszczęcia postępowania sądowego w Niemczech oraz na dodatkowe koszty. Dlatego dłużnicy bardzo często zaczynają dopiero wtedy regulować swoje zobowiązania (płatności) lub są co najmniej skłonni do podjęcia negocjacji odnośnie warunków spłaty należności. W postępowaniu sądowym w Niemczech dłużnika obciążają koszty skierowania ostatecznego wezwania do zapłaty przez adwokata. Sądy niemieckie uznają koszty interwencji adwokata związanej z wystosowaniem wezwania do zapłaty, za szkodę, która powstała z powodu opóźnienia w płatnościach. 5. Windykowanie przed sądami w Niemczech W wypadku braku reakcji ze strony dłużnika na wezwanie do zapłaty pozostaje wszczęcie procesu sądowego przez złożenie pozwu do sądu. Brak reakcji z jego strony na wezwanie zapłaty (w szczególności wystosowane przez niemieckiego adwokata) prowadzi w praktyce do jednoznacznego wniosku, że w wypadku wszczęcia uproszczonego postępowania w trybie nakazowym dłużnik wystąpi z zarzutami, a sprawa w ten sposób trafi do zwykłego rozpoznania przed sądem, co w konsekwencji wpłynie znacznie na wydłużenie czasu ściągnięcia należności (długu). Z tego powodu odradzam kierowanie sprawy w takim wypadku do postępowania nakazowego. Chciałbym przy okazji obalić panujące czasami wśród polskich przedsiębiorców przekonanie o stronniczości sądów niemieckich na korzyść strony niemieckiej w sprawach, kiedy jedną (drugą) ze stron jest zagraniczna firma. Nie jest to prawdą w odniesieniu do niemieckich sądów gospodarczych i cywilnych. Wiadomym jest, że przed wdrożeniem postępowania sądowego skarżący winien się należycie przygotować poprzez zebranie odpowiedniego materiału dowodowego oraz poprzez poinformowanie adwokata o wszystkich istotnych zdarzeniach, by ten mógł ocenić szanse powodzenia w procesie. Wiele porażek w procesach jest związane z brakiem prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, np. korespondencji związanej z reklamacjami, brakiem pisemnego potwierdzenia dokonanych ustnych uzgodnień itp. Poniżej przedstawiam przykład wyliczenia kosztów powoda związanych z prowadzeniem procesu o zapłatę przed sądem pierwszej instancji, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi EUR: Roland Myca adwokat niemiecki z kancelarii Anwaltskanzlei Roland Myca z Dortmundu tel kontakt również w języku polskim Koszty sądowe 864 EUR Koszty zastępstwa procesowego strony: 1635 EUR Koszty łączne bez podatku 2499 EUR + ewentualne koszty podróży + podatek VAT, który wynosi 19% Uwaga: Polscy przedsiębiorcy posiadający europejski numer identyfikacji podatkowej VAT zwolnieni są od uiszczenia podatku VAT, pod warunkiem, że kancelaria prawnicza również posiada ww. numer identyfikacyjny. Adwokaci są związani przepisami niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu adwokatów (RVG) w zakresie stawek wynagrodzenia za prowadzenie procesu. Stąd niedozwolone są w tym zakresie jakiekolwiek porozumienia powodujące obniżenie wynagrodzenia, niż wynika to z ustawy (tzw. zakaz dumpingu wynagrodzenia). Tak jak w Polsce, koszty procesu na końcu ponosi strona, która przegrała(z tą różnicą, że sądy w Niemczech w odróżnieniu od polskich zasądzają wszelkie uzasadnione ustawowo koszty, jak np. koszty zastępstwa adwokackiego przy windykacji przedsądowej). 6. Egzekucja Postępowanie egzekucyjne toczy się na zbliżonych zasadach jak w Po l s c e. O r g a n a m i w y k on awc z y m i z ajmuj ą c y m s i ę e g z e k u c j ą w Niemczech są: komornik (Gerichtsvollzieher), sąd egzekucyjny (Vollstreckungsgericht) oraz urząd ksiąg wieczystych (Grudbuchamt).

2 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Porozumienie o współpracy z Finami W dniach 5 i 6 lutego br, na Dolnym Śląsku po raz kolejny gościli przedstawiciele Związku Gmin Środkowej Bothni z Finlandii i działającego na tym obszarze klastra producentów domów drewnianych. Rozpoczęte kilkanaście miesięcy temu kontakty zmierzały do nawiązania współpracy pomiędzy Finami zainteresowanymi działalnością w Polsce, a odpowiednim partnerem w naszym kraju. Stała się nim Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu. Wyrazem wspólnego przedsięwzięcia, którego głównym założeniem jest przeniesienie do Polski fińskich doświadczeń i wiedzy w najnowocześniejszej produkcji drzewnej i działalności kooperacyjnej pomiędzy firmami, stało się porozumienie podpisane pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą, a Radą Środkowej Bothni lidera fińskiego klastra Rakkpu. Mamy nadzieję, że fińskie wzorce przyczynią się w spos ób z n a c z ą c y do ro z woju s e k tor a obróbk i i pro du k c ji d r z e w ne j w naszym regionie, a małe i średnie firmy skorzystają z ogromnych możliwości jakie się przed nimi otwierają. Więcej szczegółów na ten temat znajdą panstwo w kolejnym numerze naszego czasopisma. 16

3 WSPÓŁPRACA Z IZBAMI Porozumienie o współpracy między Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą a Zachodnią Izbą Gospodarczą W dniu 27 sierpnia 2007r. we Wrocławiu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zawarła porozumienie o współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą. Partnerstwo między Izbami zostało zawiązane w celu wzmocnienia pozycji rynkowej, poprawy wizerunku obu Izb oraz zwiększenia dostępu ich Członków obu Izb do licznych inicjatyw i przedsięwzięć organizowanych przez oba podmioty. DIR i ZIG, dążąc do integracji środowisk oraz identyfikowania się wszystkich przedsiębiorców i przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z rozwojem gospodarczym i pomyślną przyszłością Dolnego Śląska jako dobrem nadrzędnym, postanowiły wspólnie organizować przedsięwzięcia, których celem jest pozytywne współzawodnictwo gospodarcze i kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, a także propagowanie ich wśród jak najszerszej grupy przedsiębiorców. W tym celu obie Izby połączą siły przy organizacji i promocji wśród swoich Członków spotkań izbowych, konkursów, eventów, uroczystości, konferencji, szkoleń i misji gospodarczych oraz inicjatyw powołanych do reprezentowania interesów zrzeszonych w obu Izbach przedsiębiorców wobec władz itp. Podpisanie porozumienia w siedzibie ZIG Pierwszą wspólną inicjatywą była organizacja konkursu na nagrodę gospodarczą Dolnośląski Gryf, koordynowanego przez Zachodnią Izbę Gospodarczą i realizowanego przy udziale Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. WSPÓŁPRACA Z IZBAMI Porozumienie z Dolnośląską Izbą Rolniczą 10 października w Legnicy, nasza Izba wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnoślaskiego i Dolnośląską Izbą Rolniczą, zorganizowała konferencję Europejski Fundusz Społeczny na lata Spotkanie rozpoczął Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Piotr Borys, przekazując natępnie głos Prezesowi Izby Rolniczej- Leszkowi Grali, Prezesowi Izby Rzemieślniczej- Zbigniewowi Ładzińskiemu oraz Prezesowi Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG- Robertowi Kropiwnickiemu.Przedstawiciele organizacji kolejno zaprezentowali aktualne i przy- szłe działania swoich instystucji w zakresie wykorzystania środków unijnych. Niezwykle ważnym momentem konferencji było uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą a Dolnośląską Izbą Rolniczą. Wspólnym celem obu Izb jest popieranie rozwoju środowiska przedsiębiorców Dolnego Śląska, m.in. poprzez współpracę przy wspólnych projektach, organizację szkoleń i konferencji czy promocję regionu. W dalszej części spotkania Pani Mirosława Kwiatek - Dyrektor Wydziału Eurpejskiego Funduszu Społecznego UMWD zaprezentowała aktualne informacje na temat P r o g r a mu O p e r a c y jne go K a pit a ł L u d z k i, Podpisanie porozumienia z Dolnośląską Izbą Rolniczą a pracownik Wydziału omówił szczegółowo możliwości finansowania projektów dla obszarów wiejskich. Kończąca konferencję dyskusja upłynęła w miłej atmosfer z e i nd y w idu a l nyc h ro z mów i wymianie doświadczeń. 17

4 18 WYDARZENIA Drezdeńskie Święto Mistrza W dniu 17 listopada br. w Drezdeńskiej Izbie Rzemieślniczej odbyło się coroczne Święto Mistrza. W uroczystościach tych brał udział Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Zbigniew Ładziński i Dyrektor Izby Marcin Chromicz. Spotkanie rozpoczęło się kolacją w dniu 16 listopada br., na której mieliśmy przyjemność spotkać kolegów z Polski (z Opola i Gostynia), ale także z Izb Rzemieślniczych z Hamburga, Paryża i Triestu. Gospodarz wieczoru Prezes Drezdeńskiej Izby Rzemieślniczej Claus Dittrich podkreślił szczególne znaczenie takich spotkań, którego wyrazem jest prawdziwie europejski ich wymiar. Zaznaczył również wagę współpracy w rzemiośle i to, że z powodzeniem trwa ona od wielu lat. Na głównych uroczystościach Święta Mistrza w Drezdeńskim Pałacu Kultury, 2400 obecnych gości powitało na scenie 399 mistrzów, którzy w tym roku złożyli egzamin mistrzowski. Pełną liczbę 400 dopełnił Pan Prezes Claus Dittrich, który jest również mistrzem w swoim zawodzie. Gala miała bardzo uroczysty charakter, dziewięciu najlepszych mistrzów otrzymało z rąk przedstawicieli rzemiosła z całej Europy dyplomy mistrzowskie. Przedstawiono również krótką prezentację ich osiągnięć. W swoim przemównieniu Prezes Claus Dittrich podkreślił wagę zawodów rzemieślniczych i jej najważniejszy wymiar jakim jest uzyskanie dyplomu mistrzowskiego. Zaznaczył również, że także dzięki polskim rzemieślnikom, głównie kamieniarzom, niemieccy rzemieślnicy mogli zdobywać umiejętności konieczne m.in. przy odbudowie zniszczonych zabytków Drezna. Uroczystość ta jest wyrazem poważania jak i m c ie s z y si ę r z em io s ło w Niemczech. Życzylibyśmy sobie, aby także w Polsce uzys k a n i e t y t u ł u m i s t r z a Prezesi Izb Rzemieślniczych w Dreźnie i we Wrocławiu Panowie Claus Dittrich i Zbigniew Ładziński. w rzemiośle spotykało się z równie wielkim uznaniem wśród naszych społeczności oraz władz administracji publicznej. NASZE CECHY Cech Bolesławiec Cech Rzemiosł Róznych i Małej Przedsiębiorczości Ul. Opitza 15, Bolesławiec Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bole s ł awc u pr ow a d z i d z i a ł ą l no ś ć o d 1 s i e r pn i a r o k u. W październiku 2006 roku obchodził uroczyście 60-lecie swojej działalności. Oprócz znakomitych gości, uroczystości uświetniła swoją obecnością znana piosenkarka Eleni z zespołem Prometeusz. Obecnie zrzeszamy 137 rzemieślników i szkolimy 414 uczniów - pracowników młodocianych. Biuro Cechu oferuje rzemieślnikom profesjonalną obsługę. Pomagamy w sporządzaniu dokumentacji do ZUS, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy (wnioski o: dofinansowanie w ramach utworzenia nowego stanowiska pracy, organizację prac interwencyjnych, organizację staży pracy itp.) Zapewniamy kompleksową obsługę w dziedzinie bhp i ppoż. (przy Cechu działa inspektor bhp). Ściśle współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy. Na życzenie niektórych pracodawców kontrole Państwowej Inspekcji Pracy odbywają się w obecności pracownika biura Cechu i częściowo w biurze Cechu (dot. one przede wszystkim dokumentacji tzn. teczek osobowych, oceny ryzyka itp.) Kompleksowo załatwiamy refundację składek ZUS i wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Cech współpracuje również z radcą prawnym. Na wysokim poziome układa się współpraca ze Starostwem Bolesławieckim i Urzędem Miasta Bolesławiec, a przede wszystkim z Prezydentem Piotrem Romanem. Współpraca ze szkołami zawodowymi, do których uczęszczają nasi uczniowie układa się bardzo dobrze. Priorytetem współpracy jest respektowanie ustawy o obowiązującej przynależności do Cechów rzemieślników szkolących uczniów. Cech od kilku lat ściśle współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Bolesławcu, głównie z Panią Teresą Talar, która podczas spotkań z młodzieżą III klas gimnazjów informuje o możliwości podjęcia nauki w rzemiośle (udostępniamy Pani Talar materiały z krótką charakterystyką poszczególnych zawodów). Naszym zdaniem silny cech to taki cech, który potrafi zintegrować swoich członków. Dlatego też organizujemy różne spotkania i imprezy integracyjne. Służy temu także, organizowane corocznie spotkanie opłatkowe. Do sukcesu niewątpliwie zaliczamy wykup za gotówkę lokalu, w którym mieści się siedziba Cechu. Przygotowała: Urszula Róg

5 NASZE CECHY Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości ul. Bracka 2, Lubań tel / fax Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu działający na terenie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zrzesza 103 zakłady rzemieślnicze, w tym większość zakładów typowo usługowych. W listopadzie ubiegłego roku obchodziliśmy Jubileusz 60 - lecia naszego Cechu Organem reprezentującym interesy członków cechu jest Zarząd, który został wybrany dnia 28 maja 2004 na czteroletnią kadencję w składzie : Starszy Cechu Andrzej Juncewicz Podstarszy Cechu I Ryszard Wolański Podstarszy Cechu II Adam Wolański oraz Skarbnik, Sekretarz i 4 członków. Cech podejmuje wiele działań służących integracji środowiska rzemieślniczego i kultywowania tradycji cechowej, aktywnie współpracuje z organami administracji państwowej, samorządem powiatowym i szkołami zawodowymi. Szczególna wagę cech przywiązuje do szkolenia pracowników młodocianych. W 60 zakładach rzemieślniczych kształci się młodzież w następujących zawodach: - fryzjer, - cukiernik, - piekarz, - kucharz małej gastornomii, - mechanik pojazdów samochodowych; - blacharz samochodowy, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - elektromechanik, - stolarz, - murarz, - monter instalacji i urządzeń sanitarnych, - krawiec, - drukarz, - sprzedawca. W roku 2007 przeprowadzone zostały wspólne wizytacje z kierownikami szkolenia praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnyc h i m. K Z L. w Lu b a n iu or a z Z e s p o ł u S z k ó ł O gól nok s z t a łc ą c yc h i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim we wszystkich zakładach szkolących, gdzie przy udziale ucznia i mistrza szkolącego były przedstawiane wyniki z zajęć teoretycznych w szkole i frekwencji. Wpłynęło to bardzo pozytywnie na zdyscyplinowanie młodzieży szkolnej. Rozpoczęliśmy aktywny nabór do nauki zawodu dla uczniów klas pierwszych. Rozesłano do wszystkich gimnazjów informacje zachęcające do podjęcia nauki w rzemiośle. Cech również współpracuje z Ośrodkiem Szkoleniowo Doradczo Usługowym we Wrocławiu, gdzie na bieżąco są przeprowa- Starszy Cechu Andrzej Juncewicz dzane szkolenia w zakresie BHP dla pracodawców i zatrudnionych pracowników. Udzielane są porady w zakresie przepisów prawa pracy, pomoc w prowadzeniu prawidłowej dokumentacji pracowniczej, wymaganych regulaminów, zarządzeń, opracowywanie ryzyka zawodowego, instrukcji BHP, pomoc w wykonaniu zaleceń pokontrolnych PIP. Co kwartał przeprowadzane są badania pracowników młodocianych w zakresie przydatności do zawodu przez lekarza medycyny pracy. Nawiązaliśmy również współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. Biuro Cechu na bieżąco udziela fachowej pomocy z zakresu rozliczeń ZUS,współpracy z Urzędem Skarbowym, Powiatowym Urzędem Pracy (wnioski o organizowanie stażu pracy). Sporządzamy dokumentację dotyczącą refundacji kosztów ZUS i wypłaconych wynagrodzeń za pracowników młodocianych, które są przekazywane do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze. W imieniu zrzeszonych pracodawców do urzędów gmin i miast wysłano 160 zawiadomień o zawarciu umów z młodocianymi. Poprzez Cech składane były również wnioski wraz z kompletem dokumentów dotyczących dofinansowania za wyszkolenie pracowników młodocianych. Tradycyjnie od 5-ciu lat organizowana jest Biesiada Rzemieślnicza, podczas której odbywa się pieczenie dzika oraz podaje się grochówkę. Impreza ta ma na celu przede wszystkim integrowanie środowiska rzemieślniczego. Po wielu usilnych staraniach zostało podpisane porozumienie między Starostwem Lubańskim, a Cechem w sprawie wieczystego użytkowania gruntu oraz nabycia własności budynku zw. Domem Rzemiosła. Sprawy te zostały sfinalizowane aktem notarialnym w dniu 19 października Anna Wojnarska 19

6 INFORMACJE Targi Nieruchomości Mieszkanie i Dom Pierwsza, jesienna edycja - Targi Nieruchomości Mieszkanie i Dom ( odbyła się we wrześniu ubiegłego roku w Centrum Wystawienniczym IASE przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza wraz z gronem zainteresowanych zakładów rzemieślniczych Dolnego Śląska już po raz trzeci uczestniczyła w takowym przedsięwzięciu. Poprzednie dwie imprezy targowo-prezentacyjne odbywały się pod szyldem Targi Nieruchomości, Inwestycji i Finansów REFE. Nasze nieodpłatne jak do tej pory uczestnictwo, wiązało się z bliską współpracą z Polsko-Polonijnym Klubem Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, w którego imieniu występuje Polska Grupa Menadżerska Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w naszym obiekcie na pl. Solnym we Wrocławiu. Pierwsza edycja Targów MiD zgromadziła 122 wystawców, wśród których byli: czołowi deweloperzy, miasta i gminy oferujące tereny do zagospodarowania, firmy zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, banki, firmy architektoniczne i wyposażenia wnętrz oraz przedstawiciele rzemiosła. Targi odwiedziło nas ponad 4000 zwiedzających, a spośród nich wielu zapoznało się z naszą rzemieślnicza ofertą. Targi MiD ( plasują się na pierwszym miejscu wydarzeń wśród podobnych wydarzeń w naszym regionie. Wynika to także z tego, że organizatorzy kładą duży nacisk na reklamę Targów w prasie, radiu, telewizji, na miejskich bilboardach, co zapewnia im ogromną liczbę zwiedzających. Na ubiegłorocznej, jesiennej edycji targów dużym wzięciem cieszyły się porady prawne z zakresu rynku nieruchomości, pozyskiwania funduszy unijnych czy usług szkoleniowych. Warto zaznaczyć, że Dolnośląska Izba Rzemieślnicza miała swój istotny wkład, w osobie p. Jerzego Gucia, który poprowadził w ramach IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego panel z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i usług szkoleniowych - prowadzonych w ramach naszej Izby. Pozostałe panele cieszyły się równie dużym zainteresowaniem, szczególnie aspekty prawne, ubezpieczeniowe oraz prezentacja założeń nowego, nieznanego dotąd w Polsce zawodu City Menedżera. Targi przedstawiające lokalną, regionalną ofertę są koniecznością, widać bowiem wyraźne, duże zainteresowanie, a oczekiwania są różnorodne. Jedni szukają taniego mieszkania na wtórnym rynku, inni dużego, czy wręcz apartamentów. Jeszcze inni mają w planach kupno domu bliżej, lub dalej od Wrocławia. Ważne, aby wszyscy mogli otrzymać to, czym są zainteresowani, a nawet mieć możliwość porównania kilku propozycji - co też mobilizuje wystawców do poszerzenia i uatrakcyjniania pakietów ofertowych. Tak więc bogatsi o nowe doświadczenia, zapraszamy naszych rzemieślników na spotkanie w trakcie wiosennej edycji w ostatni majowy weekend, na kolejnych Targach Mieszkanie i Dom, nawet w charakterze wystawców. Wszelkie informacje można uzyskać w: Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej, Wrocław, pl. Solny 13, tel. 0-71/

7 STOPKA REDAKCYJNA Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Pl. Solny Wrocław skrytka pocztowa 2401 Tel. (071) Fax (0-71) Biuro czynne w godz.: Prezes Zbigniew Ładziński (0-71) Dyrektor Marcin Chromicz (0-71) Sekretariat Jadwiga Marszałkowska (0-71) Dział Imię i nazwisko Telefon Dział Księgowości Z-ca Dyrektora Gł. Księgowy Halina Kotek tel. wew. 30 Gł. Specjalista Grażyna Jabłońska tel. wew. 33 Gł. Specjalista Kasjerka Zofia Lichwa tel. wew. 28 Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Naczelnik Działu Jerzy Cackowski tel. wew. 25 Gł. Specjalista Krystyna Drozd tel. wew. 59 Gł. Specjalista Alicja Konat tel. wew. 43 Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą Naczelnik Działu Aldona Urbańczyk tel. wew. 29 Referent Aleksander Lepka tel. wew. 14 Stażystka Renata Wójcik tel. wew. 14 Pełnomocnik ds. środków UE Jerzy Guć tel. wew. 49 Dział Samorządu Gospodarczego i Administracji Gł. Spesjalista Dorota Olech tel. wew. 26 Zespół Redakcyjny tworzą: Marcin Chromicz, Jerzy Cackowski, Krystyna Drozd, Alicja Konat, Krzysztof Strecker, Aldona Urbańczyk. Adres Redakcji: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław tel. (0-71) wew. 14, Projekt & Skład: HYPERO MEDIA, Jacek Tchir - Druk: AQRAT Drukarnia Reklama, Wrocław - Zapraszamy do współpracy i zamieszczania reklam i ogłoszeń na łamach biuletynu. Oferty i zapytania prosimy kierować do Redakcji Biuletynu tel.: (0-71) wew. 14 oraz pocztą elektroniczną na adres:

8

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi:

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: a) ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE Struktura organizacyjna rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze Cechy Rzemieślnicze Zakłady Rzemieślnicze Co to jest nauka zawodu? Nauka zawodu trwa 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 1 I. Proces szkolenia uczniów młodocianych pracowników, II. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 2 Zgodnie z ustawą: Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak

Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dualizm kształcenia zawodowego na przykładzie szkół prowadzonych przez izby rzemiosła Piotr Andrzej Krzyżaniak Dyrektor Kujawsko Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy DUALNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów

Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów RZEMIOSŁO to lubie 21-500 Biała Podlaska Ul. Warszawska 14 Tel. 83 342 38 12 E-mail: rzszgr@o2.pl Zajęcia praktyczne organizuje

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757 SENAT IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757 MARSZAŁEK SEJMU Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej)

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Radca Prawny Mateusz Data ul. św. Maksymiliana Kolbe 2 64-100 Leszno NIP 697-211-85-19 Pz-3775 JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DŁUGIEM? (odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej) Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

K A N C E L A R I A D W O K A

K A N C E L A R I A D W O K A K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa 2014 1 PREZENTACJA KANCELARII

Bardziej szczegółowo

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-09 16:18:56 2 W ustawodawstwie białoruskim nie istnieje termin windykacja, działalność windykacyjna, w rozumieniu światowej praktyki prawniczej, określana jako egzekwowanie

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl Izba powstała w czerwcu 1922 roku na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jest największą organizacją gospodarczą na Śląsku, zrzeszając ponad 8 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Konferencja Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej Warszawa, 2 października 2009 O Fundacji FLZB działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

KARTA INFORMACYJNA PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO KARTA INFORMACYJNA (przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z tekstem na str.7-8 ) PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ( Narzędzie w procesie samooceny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI

OFERTA SPIS TREŚCI RAPACKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE RAPACKI OFERTA SPIS TREŚCI OFERTA...2 WPROWADZENIE, INFORMACJE OGÓLNE... 2 ETAP I. CZYNNOŚCI PRZEDSĄDOWE...3 Windykacja listowna:...3 Windykacja telefoniczna:...3 Negocjacje i rozłożenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie Oddział Świadczeń Rodzinnych Monika Dul- Naczelnik OŚR w Sulęcinie Ewelina Jeziorska- Inspektor OŚR w Sulęcinie Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR IV/15/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Wadowickiego w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku Pakiet usług Regionalnej Izby Gospodarczej w 2013 roku GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA FIRM CZŁONKOWSKICH Udział w spotkaniu inicjującym współpracę z Izbą połączonym z prezentacją działalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888.

OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH. Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. kancelaria@legalista.pl, www.legalista.pl OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH Adres do korespondencji: 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 7 lok.9 tel. 668482888. Informacje o Kancelarii Strona 2 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady

e-poradnik Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS egazety Prawnej Wyjaśnienia i praktyczne porady e-poradnik egazety Prawnej Jak założyć firmę za fundusze unijne, zatrudnić pracowników i rozliczyć się z ZUS Wyjaśnienia i praktyczne porady Kto może uzyskać unijną dotację na własny biznes Czy można wystąpić

Bardziej szczegółowo

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY

uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY uwagi prawne i instrukcja do wzoru dokumentu oraz wzory dokumentu: WEZWANIE DO ZAPŁATY SERWISPRAWA.PL SP. Z O.O. e-mail: biuro@serwisprawa.pl tel.: (71) 390 84 08 Plac Powstańców Śląskich 7 53-332 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r. R E G U L A M I N przyznawania honorowej odznaki Za szkolenie uczniów w rzemiośle 1 1. Honorową odznaką Za szkolenie

Bardziej szczegółowo

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne

FORUM INWESTYCYJNE POWIATU WROCŁAWSKIEGO informacje organizacyjne informacje organizacyjne ORGANIZATOR: Powiat Wrocławski DATA: 5 czerwca 2014 r. BIEŻĄCY PRZEKAZ INFORMACJI MIEJSCE: Zamek Topacz ZASIĘG: regionalny, ponadlokalny ilość spotkań z podmiotami prezentującymi

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi.

W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czeladzi. PP11.0152/8/12 Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi z dnia 24 listopada 2012roku W sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności za pobyt i żywienie dzieci przez

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e

W y s t ą p i e n i e p o k o n t r o l n e REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 14 lutego 2008 r. NKO-401-16/07 Pan Andrzej Pyziak Wójt

Bardziej szczegółowo

OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK KONOWALCZUK

OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK KONOWALCZUK OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK KONOWALCZUK W zespole rodzą się najlepsze rozwiązania Adwokaci Zarębski Zapotoczny Boruszek Konowalczuk

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu.

Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. Regulamin zasad windykacji należności z tytułu opłat za korzystanie z lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki we Wrocławiu. I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4156/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4156/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2014 r. Dla rozwoju Mazowsza Zarządzenie Nr 4156/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego oraz określenia obowiązków jego członków związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak OBSŁUGA PRAWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 4 sierpnia 2014 r. P R O C E D U R A windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 1. DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 i 13 września 2007r.

Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 i 13 września 2007r. Wrocław, 13.09.2007 Protokół z XVI posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 06 i 13 września 2007r. Zgodnie z listą obecności, w posiedzeniu wzięli udział: Przwodnicząca Rady Nadzorczej p. Anna Zawadzka, Sekretarz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 2/K/16 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych do Zarządzenia Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności cywilnoprawnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia procedury... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatraciborski.pl Racibórz: Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Raciborzu i wskazanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 28 listopada 2011 r. LWR-4101-12-07/2011 P/11/002 Pan Jerzy Strojny Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych.

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych. Sąd Wydział ul. Dot. sygn. Akt Wierzyciel: _ Pesel: Dłużnik: _ Pesel: WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI Działając imieniem własnym, niniejszym wnoszę o: 1. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRAWNEJ URZĘDU MIASTA CHEŁMśY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRAWNEJ URZĘDU MIASTA CHEŁMśY Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta ChełmŜy INSTRUKCJA OBSŁUGI PRAWNEJ URZĘDU MIASTA CHEŁMśY 1. Podstawą prawną działalności obsługi prawnej Urzędu Miasta ChełmŜy, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw INFORMACJA OŚWIATOWA

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw INFORMACJA OŚWIATOWA Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw INFORMACJA OŚWIATOWA za 202 rok SŁUZYMY SZKOLIMY ZATRUDNIAMY RZEMI SŁO www.pomorskiazba.pl Obszar działania Pomorskiej Izby Rzemieślniczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5434/10

Zarządzenie Nr 5434/10 Zarządzenie Nr 5434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie : wprowadzenia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo

Obsługę prawną Gminy Kołbaskowo Załącznik Nr 1 do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA CENOWA W związku z przetargiem nieograniczonym na. będąc uprawnionym(i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68329 1900; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl

65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68329 1900; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Reg'ioualna Izba Obra.chunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68329 1900; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra 2015.02. 15

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 8 do Zasad (polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej PROCEDURA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY I. Cel wprowadzenia procedury Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r.

Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r. Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r. W dniach od 16 do 22 stycznia 2013 r. odbyły się kolejne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK KONOWALCZUK NA RZECZ PODMIOTÓW SAMORZĄDOWYCH

OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK KONOWALCZUK NA RZECZ PODMIOTÓW SAMORZĄDOWYCH OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ ŚWIADCZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ ADWOKACI ZARĘBSKI ZAPOTOCZNY BORUSZEK KONOWALCZUK NA RZECZ PODMIOTÓW SAMORZĄDOWYCH W zespole rodzą się najlepsze rozwiązania Adwokaci Zarębski

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie

Realizacja praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie Realizacja praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie ZST w Mikołowie - informacje o szkole Liczba oddziałów 34 Liczba nauczycieli 90 Liczba uczniów 802 Typy szkół: - technikum -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza UG nr 3/K/12 INSTRUKCJA MONITORINGU I WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 1. Niniejsza Instrukcja monitoringu i windykacji należności w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.

Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart. Kancelaria Prawna LexArt Iwona Kamińska ul. Broniewskiego 17 lok. 1 87-100 TORUŃ tel. 605 992 994 e-mail: sekretariat@kancelarialexart.pl Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Fryzjerskiej pod patronatem Izby Rzemieślniczej w Opolu

Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Fryzjerskiej pod patronatem Izby Rzemieślniczej w Opolu Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Fryzjerskiej pod patronatem Izby Rzemieślniczej w Opolu I ORGANIZATORZY: Zespół Szkół nr 1 im Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu Izba Rzemieślnicza i zrzeszone

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zwane dalej ogłoszeniem )

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zwane dalej ogłoszeniem ) Znak sprawy: ZP/DO/6/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zwane dalej ogłoszeniem ) I. Nazwa i Adres Zamawiającego: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Witamy w Kancelarii Consiliator Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie. Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2014 godz. 01:46:16 Numer KRS: 0000032523

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2014 godz. 01:46:16 Numer KRS: 0000032523 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2014 godz. 01:46:16 Numer KRS: 0000032523 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2006

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2006 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

2. Procedurą objęte są czynności windykacyjne należności głównej oraz kosztów ubocznych, tj. odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień.

2. Procedurą objęte są czynności windykacyjne należności głównej oraz kosztów ubocznych, tj. odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień. Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Lędziny nr 0050.112.2015 z dnia 30.04.2015r. 1. Procedura windykacyjna dotyczy czynności podejmowanych w Urzędzie Miasta Lędziny w stosunku do niepodatkowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku Fundacja dla Zwierząt Argos 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37a, tel. 22 615 52 82, www.argos.org.pl, KRS: 286138 Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka Załącznik do Zarządzenia nr 2981/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2009r. Procedura windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Miasta Płocka

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo