JAK TO ROBIĄ W EUROPIE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK TO ROBIĄ W EUROPIE?"

Transkrypt

1 Informacja Zawodowa JAK TO ROBIĄ W EUROPIE? SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO, DORADZTWA KARIERY ORAZ EDUKACJI I RYNKU PRACY DLA MŁODZIEŻY WYMAGAJĄCEJ POMOCY INTERWENCYJNEJ LUB PREWENCYJNEJ

2 Wprowadzenie Wszystkie kraje Unii Europejskiej (UE) starają się podejmować działania zapobiegające wczesnemu kończeniu edukacji przez młodzież. Chodzi o to, żeby jak największa liczba młodych osób kontynuowała dalszą naukę na dowolnej ścieżce edukacyjnej. Jednym ze sposobów jest zwiększenie możliwości przechodzenia pomiędzy ścieżkami: ogólną i zawodową (model konstytutywnego kształcenia zawodowego). Innym sposobem jest uświadamianie młodzieży, iż ich atrakcyjność na rynku pracy uzależniona jest od posiadanych umiejętności i kwalifikacji, które mogą nabyć po ukończeniu określonej ścieżki edukacji (ogólną i zawodową). Tworzone są specjalne programy edukacyjne dla młodzieży poniżej 25 roku życia. Ich celem jest umożliwienie młodym ludziom, którzy wypadli ze ścieżki edukacji, zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wejścia na rynek pracy. Przykładowo rozwiązania systemowe dla niepełnosprawnej młodzieży wprowadziły wszystkie państwa UE, z wyjątkiem: Cypru, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Norwegii i Włoch. W wymienionych krajach podejmowane są próby rozwiązywania tego problemu za pomocą aktywnej polityki rynku pracy i wparciu młodzieży niepełnosprawnej we wchodzeniu na rynek przy zastosowaniu działań leżących całkowicie poza konstytutywnym szkolnictwem zawodowym. W pozostałych krajach europejskich systemowe rozwiązania ukierunkowane są na nabywanie podstawowych umiejętności, które są niezbędnych do wejścia na rynek pracy. Specyficzne problemy młodzieży na rynku pracy Dla młodzieży przedwcześnie kończącej edukację szczególną grupą czynników utrudniających im wejście na rynek pracy, a w przypadku zatrudnienia utrzymanie pracy, są bariery związane z ich sytuacją osobistą i życiową. Są to czynniki o charakterze społecznym i kulturowym powodujące wykluczenie społeczne środowisk, z których pochodzi młodzież, nie potrafiąca odnaleźć się na rynku pracy. Zgodnie z definicją przedstawioną w Narodowej Strategii Integracji Społecznej wykluczenie społeczne to brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania,

3 korzystania osób i grup z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich. Wykluczenie społeczne może przybierać charakter fizyczny, gdy dotyczy osób chorych, niepełnosprawnych, strukturalny, gdy wynika z posiadania małych dochodów, bezdomności lub bezrobocia oraz normatywny, gdy dotyczy patologii społecznych, narkomanii, alkoholizmu, osób opuszczających więzienia. Młodzież szczególnie zagrożona wykluczeniem społecznym to przede wszystkim: młodzież pochodząca z rodzin patologicznych i wypadająca z systemu szkolnego, młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze. Młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym napotykają na specyficzne bariery, charakterystyczne dla tej grupy osób. Bariery mentalne powodują, iż osoby zagrożone wykluczeniem społecznym często są zamknięte w sobie, mają obawy przed podjęciem pracy. Osoby te mają zaburzoną wizję aktywności zawodowej, upatrując w podjęciu zatrudnienia więcej zagrożeń niż korzyści. Skutkami zjawiska wyuczonej bezradności są najczęściej deficyty poznawcze (przekonanie, że nie mają wpływu na wydarzenia, nazywane zewnętrznym umiejscowieniem kontroli), motywacyjne (postawy bierne) i emocjonalne (apatia, lęk, stany depresyjne). Przyczyną braku aktywności zawodowej i społecznej tych osób może być również analfabetyzm wtórny (funkcjonalny), występujący często u osób posiadających niskie wykształcenie, pozostających dłuższy czas bez pracy lub posiadających różnego rodzaju dysfunkcje psychiczne. Innym rodzajem barier są zaburzenia wtórne związane z pozostawaniem bez pracy. Wskazać tu należy bariery natury psychicznej, polegające na uzależnieniu od pomocy społecznej świadczonej instytucjonalnie. Osoby niepracujące przyzwyczajają się także do pustego schematu dnia, w którym nie ma miejsca na jakiekolwiek obowiązki, wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie. U osób długo pozostających bez pracy występuje obniżenie samooceny, co w konsekwencji prowadzi do nadwrażliwości na ocenę innych, lęków społecznych, a nawet wyobcowania. Niskie dochody (lub ich brak) ograniczające zaspokojenie potrzeb, wywołują poczucie winy, prowadzą do frustracji i zachowań patologicznych, takich jak nadużywanie przemocy czy alkoholizm. Rodzice wykluczeni społecznie dają zły przykład, nie ucząc dzieci konieczności i celowości planowania działań oraz kontrolowania wydarzeń, występujących w życiu codziennym. Prowadzi to do

4 dziedziczenia wykluczenia, a w konsekwencji dziedziczenia bezrobocia, powodującego także przedwczesne przerwanie nauki. Specyficzne bariery osób przedwcześnie kończących edukację Niesprzyjające dalszej edukacji środowisko (złe warunki finansowe i bytowe) powodują wykluczenie dużej grupy młodych ludzi z edukacji, niezwłocznie po ustaniu obowiązku szkolnego (do ukończenia gimnazjum) lub obowiązku nauki (do ukończenia 18 lat), uniemożliwiając im zdobycie wiedzy i kwalifikacji wymaganych przez rynek pracy. Stąd kluczową barierą stojącą przed takimi osobami są niewystarczające kwalifikacje. Zbyt wczesne kończenie edukacji powoduje także dodatkowe bariery, takie jak niewystarczająca wiedza ogólna i kultura, kształtowane w standardowej ścieżce edukacyjnej. Stąd już krok do generowania nieprzychylnych postaw związanych ze stereotypami, iż młodzież kończąca zbyt wcześnie edukację jest niewychowana i niekulturalna. Pracodawcy kandydatów do pracy kończących edukację na poziomie gimnazjum, postrzegają często jako osoby leniwe, mało ambitne czy nawet upośledzone umysłowo. Nawet, jeżeli zrozumie, że przyczyną przerwania nauki jest trudne środowisko, z którego wywodzi się kandydat do pracy, to istnieje kolejne ryzyko tworzenia uogólnień i etykietowania. Powszechnie przyjmuje się bowiem, iż młodzież taka pochodzi z marginesu społecznego i dziedziczy wszystkie jego negatywne cechy, łącznie ze skłonnością do przestępstw czy uzależnień. Istnienie takich stereotypów zamyka szczelnie rynek pracy przed osobami przedwcześnie kończącymi edukację. Dodatkowo obok barier społeczno ekonomicznych osoby te napotykają na bariery o charakterze biopsychicznym lub pedagogicznym, będące faktycznymi przyczynami przerwania edukacji. Są to: niższe zdolności, nadpobudliwość, zaburzenia psychiczne czy niedostosowanie społeczne. Czynniki te, generalizowane leżą u podstaw uprzedzeń i stereotypów, jednak w indywidualnych przypadkach mogą stanowić prawdziwy powód przerwania nauki.

5 Specyficzne bariery młodzieży niepełnosprawnej Zrozumienie sytuacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych ułatwia analiza specyficznych barier, związanych z wykluczeniem społecznym i przedwczesnym kończeniem nauki. Opisane wcześniej zaburzenia wtórne, związane z pozostawaniem bez pracy, dotyczą w równym stopniu osób niepełnosprawnych, podobnie jak przyczyny biopsychiczne, które często związane są bezpośrednio z niepełnosprawnością oraz dodatkowo powodują przerwanie edukacji, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w tym przypadku. Jednak specyficzne bariery osób niepełnosprawnych dotyczą także ograniczonej mobilności i związanych z nią barier architektonicznych, które szczególnie dotkliwie odczuwane są przez osoby niesprawne lub z dysfunkcją narządu zmysłu, bez istotnego ograniczenia możliwości intelektualnych. Wykluczenie tych osób z rynku pracy postrzegane jest jako efekt sytuacji niezawinionej, przez co odbierane jest jako fakt społecznej niesprawiedliwości, powodując uzasadnione postawy roszczeniowe, utrudniające niejednokrotnie prowadzenie skutecznych usług doradczych i szkoleniowych na rzecz tych osób. W przypadku osób niepełnosprawnych, kluczowym czynnikiem zamykającym przed nimi rynek pracy, są także stereotypy związane z ich wydajnością i mentalnością. Pracodawcy obawiają się także dodatkowych kosztów związanych z większą absencją, chorobami czy dostosowaniem stanowiska pracy dla niepełnosprawnych pracowników. Chociaż nie zawsze są to uzasadnione obawy, gdyż mamy do czynienia z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. dla osób z cukrzycą czy nadciśnieniem nie trzeba tworzyć specjalnych miejsc pracy. Poza tym brak elastycznych stanowisk pracy związanych z telepracą lub indywidualnym rozkładem pracy zamyka przed osobami niepełnosprawnymi rynek pracy, powodując wtórne efekty czy wykluczenia z rynku pracy, takie jak brak wystarczającego doświadczenia lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe. Systemowe rozwiązania w zakresie szkolnictwa zawodowego Systemy szkolnictwa zawodowego i szkoleń w krajach europejskich nie są jednolite. Jednakże konstytutywne szkolnictwo zawodowe z wyjątkiem Cypru,

6 Francji, Grecji i Polski posiada prawną definicję. Wynika z niej, iż konstytutywne szkolnictwo zawodowe jest systemem edukacji, którego celem jest wprowadzenie młodzieży na rynek pracy. Jest ono prowadzone na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i trwa około sześciu lat. Szkolenia, kursy i przedmioty nauczania występują również na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego, pomaturalnego i wyższego. Celem tej edukacji jest przygotowanie młodych ludzi do wejścia w świat pracy poprzez umożliwienie im zdobycia odpowiednich umiejętności i kwalifikacji. W systemie szkolnictwa europejskiego można wyróżnić dwie ścieżki edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, tzn. dla młodzieży do 16. roku życia. Jedna to konstytutywne szkolnictwo zawodowe, gdzie nacisk położony jest na przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkoły zawodowej, ponadgimnazjalnej. Na tej ścieżce edukacyjnej możliwy jest dostęp do dalszej edukacji, pomaturalnej i wyższej, chociaż jest on ograniczony i dość trudny. Druga ścieżka to edukacja ogólna, zwana także akademicką. Generalnie nacisk tutaj położony jest na przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia na poziomie wyższym. Obecnie w wielu krajach i przy inspiracji Komisji Europejskiej, czynione są próby integracji tych dwóch ścieżek kształcenia. Chodzi o to, żeby młodzież mogła uczestniczyć zarówno w ścieżce zawodowej, jak i ogólnej, począwszy od kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, a skończywszy na edukacji wyższej. Jednym z kierunków podejmowanych działań są próby wzbogacenia kształcenia o praktyki zawodowe i inne formy łączenia edukacji szkolnej ze światem pracy. Niemniej w wielu krajach europejskich młodzież preferuje ścieżkę kształcenia prowadzącą do edukacji wyższej. Jest to zatem duże wyzwanie dla konstytutywnego szkolnictwa zawodowego. Różnice w systemach edukacji w krajach Europy są dość duże. Wiążą się z kulturą kształcenia w danym kraju i ogólnym przekonaniem społeczeństwa co do lepszego wyboru ścieżki edukacyjnej. Modelowym przykładem może być Austria, gdzie 80% młodzieży wybiera konstytutywne szkolnictwo zawodowe i szkolenia. Jej całkowitym przeciwieństwem jest Portugalia, gdzie zaledwie 8% wybiera tą ścieżkę kształcenia. W Polsce wskaźnik ten wynosi ok. 29%, w Szwecji 54%, a w Danii 34%. Dla młodzieży:

7 kończącej przedwcześnie edukację, zagrożonej wykluczeniem społecznym czy kulturowym, zaniedbanej środowiskowo, z marginesu społecznego, młodzieży z mniejszościowych grup etnicznych (koczownicze plemiona Nomadów w Irlandii, Romowie na Słowacji, w: Węgrzech czy w Polsce), młodzieży, która nie potrafi posługiwać się językiem kraju, w którym mieszka tworzone są specjalne rozwiązania systemowe oraz programy prewencyjne i interwencyjne. Określa się je mianem ścieżek kariery dla młodzieży edukacyjnie niepełnosprawnej, która nie znalazła się na żadnej innej ścieżce edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym. Poniżej kilka przykładów takich rozwiązań: Austria Systemowe rozwiązania w Austrii ukierunkowane są na nabywanie podstawowych umiejętności niezbędnych do wejścia na rynek pracy dla młodzieży, która ukończyła przynajmniej dwa lata obowiązkowej nauki (gimnazjum) i jej nie kontynuuje, a także nie podjęła praktycznej nauki w zawodzie. Młodzież uczestniczy w alternatywnych ścieżkach edukacji zawodowej, adresowanej do tych, którzy nie uczą się w żadnej szkole i nie mogą znaleźć miejsca na praktyczną naukę zawodu (muszą to udokumentować przedstawiając negatywną odpowiedź na list aplikacyjny). Młodzież uczestniczy w specjalnych programach szkoleniowych (JASG). Są one prowadzone w instytucjach edukacyjnych, które posiadają odpowiednie wyposażenie do prowadzenia szkoleń zawodowych. Instytucją odpowiedzialną za kierowanie młodych ludzi na kursy JAGS są publiczne służby zatrudnienia. Kursy trwają 10 miesięcy i mogą być w razie potrzeby wydłużone. Praktyczne szkolenie obejmuje 60% kursu i jest zorganizowane na wzór pierwszego roku praktyki w szkole zawodowej. Kurs JASG kończy się certyfikatem potwierdzającym nabyte umiejętności. Młodzi ludzie nie uzyskują żadnych kwalifikacji, gdyż celem JAGS jest przygotowanie ich do podjęcia normalnych szkoleń praktycznej nauki zawodu.

8 Dania Systemowe rozwiązania nastawione są na nabywanie podstawowych umiejętności, koniecznych do wejścia na rynek pracy dla osób, które ukończyły obowiązkową edukację. Są one bez ograniczenia wieku przyjmowane do szkół, które prowadzą podstawowe szkolenia zawodowe. Natomiast młodzież do 25. roku życia przyjmowana jest do szkól gospodarczych. Programy nauczania w obydwu przypadkach opracowują szkoły, dostosowując je do indywidualnych potrzeb uczących się. Nie ma wspólnych programów ministerialnych czy regionalnych. Nauka w szkołach prowadzących podstawowe szkolenie zawodowe trwa dwa lata i obejmuje w 30% zajęcia praktyczne, a w 70% szkolenia zawodowe. Każdy cykl szkolenia jest zaliczany i może być podstawą do dalszego szkolenia, a uczeń otrzymuje zaświadczenie ze szczegółowym wypisem swoich osiągnięć. Na zakończenie całego programu wydawane jest świadectwo, na mocy którego absolwent traktowany jest na rynku pracy podobnie, jak absolwent ścieżki zawodowej w konstytutywnym szkolnictwie zawodowym. W trakcie nauki uczniowie otrzymują stałe wynagrodzenie i w razie potrzeby, dodatkowe wsparcie finansowe. Szkoły gospodarcze prowadzą zajęcia warsztatowe i praktyczne, ukierunkowane na pomoc w znalezieniu optymalnej dla siebie ścieżki kariery. W tym zakresie szkoły prowadzą doradztwo kariery dla młodzieży, która nie ukończyła średniej szkoły zawodowej lub ma trudności w nauce, albo jest niezdecydowana co do wejścia na rynek pracy. Szkoły oferują także zajęcia teoretyczne, ale nie są one obowiązkowe. Nie ma żadnych egzaminów, ale obowiązkowa jest obecność. Absolwent powinien zdecydować się na wybór zawodu lub podjąć naukę w systemie konstytutywnego szkolnictwa zawodowego. Uczniowie otrzymują również wynagrodzenie i inne formy wsparcia finansowego. Niemcy Systemowe rozwiązania w Niemczech skierowane są na nabywanie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wejścia na rynek pracy przez młodzież, której brakuje przygotowania w tym zakresie. Obejmują one trzy obszary

9 programowe i są alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do konstytutywnego szkolnictwa zawodowego. Pierwszy dotyczy młodzieży niepełnosprawnej edukacyjnie, trudnej, wymagającej interwencji i prewencji, która jest objęta obowiązkiem szkolnym do 18. roku życia. Taka młodzież może podjąć jeden rok szkolenia przedzawodowego, który przygotowuje do szkoleń w zakładach pracy. Drugi dotyczy młodych ludzi, którzy nie potrafią znaleźć dla siebie miejsca praktycznej nauki zawodu (szkolenia zawodowego). Trzeci obszar programowy dotyczy pomocy młodzieży, która odbywa praktyczną naukę zawodu, ale w instytucjach, które są poza systemem konstytutywnego szkolnictwa zawodowego. Ponadto prowadzona jest podstawowa edukacja zawodowa dla osób niepełnosprawnych. Przez kilka ostatnich lat zaimplementowano również specjalny program szkoleniowy praktycznej nauki zawodu dla młodych ludzi, którzy nie mogli znaleźć miejsca szkolenia zawodowego na rynku szkoleniowym z powodu sytuacji ekonomicznej we wschodnich Niemczech. Młodzież, poniżej 25. roku życia, która ukończyła obowiązkową edukację podstawową, jest kierowana przez doradców kariery w urzędach zatrudnienia na wstępne szkolenia przygotowawcze, lub na szkolenia zawodowe, prowadzone przez instytucje zewnętrzne. Ponadto w zależności od potrzeb - może korzystać z kursów wspomagających praktyczną naukę zawodu w czasie trwania szkolenia. Programy nauczania w szkołach zawodowych (BVJ) zawierają w jednej trzeciej przedmioty ogólne, takie jak: język niemiecki, nauki społeczne, religia i sport, a w dwóch trzecich przedmioty ukierunkowane na dany obszar pracy, jak na przykład: technologia, matematyka, rysunek techniczny, przetwarzanie danych itp. Nauka w szkole zawodowej powiązana jest z praktyką, którą odbywa się w konkretnym miejscu pracy, tzw. system dualny. Podsumowanie W krajach europejskich szkolenia obejmujące praktyczną naukę zawodu są integralną częścią konstytutywnego szkolnictwa zawodowego, a także jednocześnie jedną z najważniejszych form pomocy dla młodzieży z problemami edukacyjnymi.

10 Formalnie, w systemie edukacji praktyczna nauka zawodu obejmuje naukę w szkołach zawodowych połączoną ze szkoleniami i doświadczaniem pracy na konkretnych stanowiskach, w różnych firmach i zakładach. Taki program przyjęto w Norwegii, gdzie młodzież spędza dwa lata w szkole zawodowej i kolejne dwa w zakładzie pracy. Natomiast we Francji praktyczna nauka zawodu jest formą kształcenia szkolnego połączonego ze szkoleniami zawodowymi. Jest ona dostępna na wszystkich szczeblach edukacji, łącznie ze szkolnictwem wyższym. W różnych krajach Europy stosowane są odmienne rozwiązania. Najczęściej są to programy mieszane, gdzie młodzież spędza część czas w szkole, a część w zakładzie pracy. Dość częste są także formy praktyk zawodowych w różnych przedsiębiorstwach, jak również praktyczna nauka zawodu wewnątrz szkoły, najczęściej w szkolnych warsztatach zawodowych. Właściwie wszystkie kraje europejskie za wyjątkiem Estonii, Łotwy, Republiki Czech oraz Słowacji - prowadzą jakieś programy praktycznej nauki zawodu. Konstytutywne szkolnictwo zawodowe oferuje generalnie ścieżkę praktycznej nauki zawodu, jako jedną ze ścieżek do wyboru dla młodzieży kończącej ostatni etap obowiązkowej edukacji. Ścieżka ta jest przeznaczona dla młodzieży w wieku lat, ale np. we Włoszech przesunięto ją do 29. roku życia. W wielu krajach praktyczna nauka zawodu jest traktowana jako alternatywna, albo druga najlepsza opcja dla młodzieży zarówno dla tej, która ją wybiera w ramach dalszej edukacji w konstytutywnym szkolnictwie zawodowym, jak i dla tej, która jest edukacyjnie niepełnosprawna i wymaga pomocy. Pracodawcy są zachęcani do prowadzenia praktycznej nauki zawodu w różny sposób. Na przykład we Francji są oni zwalniani z płacenia podatku zaangażowanych uczniów, a w wielu krajach prowadzi się subsydiowane szkolenia, gdzie pokrywa się ich koszty i część lub całe uposażenie uczestniczącej w nich młodzieży. Niezwykle ważnym aspektem praktycznej nauki zawodu jest trójstronny kontrakt, który zawiera się pomiędzy młodym człowiekiem, często jego rodzicami, pracodawcą i instytucją odpowiedzialną za szkolenie. Kontrakt zawiera szczegółowe warunki i terminy praktycznej nauki zawodu, które odnoszą się zarówno do praktykanta, jak i pracodawcy. Kontrakt nie gwarantuje zatrudnienia po odbyciu nauki. Jednakże praktyka pokazuje, że wielu pracodawców zatrudnia na stałe uczniów, traktując to jako formę rekrutacji. za

11 Systemowe rozwiązania doradztwa kariery w Europie W krajach członkowskich UE nie ma jednolitego systemu doradztwa kariery, pośrednictwa pracy i szkoleń. Zdarza się, że niektóre kraje rozwijają doradztwo kariery i pośrednictwo niezależnie od edukacji zawodowej i szkoleń zawodowych. Komisja Europejska kładzie duży nacisk do tworzenia systemowych rozwiązań i wykorzystywania dobrych praktyk z innych krajów członkowskich w zakresie poradnictwa całożyciowego oraz edukacji i szkoleń zawodowych. Rezolucja Komisji Europejskiej w sprawie lepszej integracji całożyciowego doradztwa kariery ze strategia uczenia się przez całe życie z 2008 r. wyodrębnia cztery obszary, jako istotne dla polityki krajów członkowskich: promowanie zdobywania przez całe życie umiejętności kierowania swoją karierą, zapewnienie dostępu do usług doradczych wszystkim mieszkańcom, rozwijanie systemów zapewnienia jakości usług doradczych, promowanie współpracy pomiędzy różnymi narodowymi, regionalnymi i lokalnymi instytucjami i osobami związanymi z rynkiem pracy. Znaczącym krokiem na drodze budowania całożyciowego i określenia właściwego miejsca dla systemu usług doradczych dla młodzieży było powołanie ELGPN (Europejska Sieć Narodowych Forów Całożyciowego Doradztwa Kariery) 1. Komisja Europejska przywiązuje dużą wagę do rozwijania w krajach członkowskich narodowych forów doradztwa kariery, jako stymulatora budowania systemu usług doradczych, które obejmą wszystkich mieszkańców UE i będą stymulować planowanie oraz rozwój kariery w każdej fazie życia, począwszy od młodzieży, a skończywszy na osobach w wieku emerytalnym, które chcą być aktywne na rynku pracy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Austrii 1 Noworol Cz., Polityka Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia Narodowych Forów Całożyciowego Doradztwa Kariery, Biuletyn Programu Leonardo da Vinci, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, nr 01, 14 16, 2008.

12 Celem Narodowego Forum Doradztwa w Austrii jest budowanie systemu całożyciowego doradztwa kariery, opartego na współpracy wszystkich ważnych w kraju instytucji i osób. Całożyciowe doradztwo kariery jest integralna częścią spójnej narodowej strategii uczenia się przez całe życie. Uczestnicy Forum to np. Federalne Ministerstwo Ekonomii i Pracy, publiczne służby zatrudnienia oraz partnerzy społeczni, co zapewnia rozwój strategii zatrudnienia w powiązaniu z rynkiem pracy. Rząd Austrii wspiera rozwój Forum. Jego członkowie starają się w systematycznie wpływać na decyzje rządu i jego programy oraz implementowania idei całożyciowego doradztwa zawodowego w rządowych programach, projektach i działaniach. Stworzono klarowne zasady współpracy pomiędzy Forum, rządem oraz administracją właściwych sektorów. Panuje przekonanie, że synergia i współpraca pomiędzy wszystkimi instytucjami i osobami zajmującymi się lub mającymi wpływ na całożyciowe doradztwo kariery mają kluczowe znaczenie dla narodowej strategii uczenia się przez dalsze życie, rynku pracy i budowania jedności społecznej. Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Danii Duńskie Forum jest wspierane przez Ministerstwo Edukacji, które prowadzi także jego sekretariat. Ma stanowić płaszczyznę dialogu dla ważniejszych instytucji i osób mających wpływ na rynek pracy. W opinii Duńczyków Forum jest zbyt mocno powiązane z Ministerstwem Edukacji i przez to jest mniej niezależne. Brakuje także współpracy z innymi ministerstwami. Wadą jest mała niezależność Forum, a zaletą prawne umocowanie. Rola Forum to przede wszystkim udział w kierowaniu rozwojem polityki w zakresie całożyciowego doradztwa, a nie reagowanie na zmiany zachodzące w polityce rynku pracy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Niemczech Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Niemczech powstało jako ruch oddolny, ale znalazło także wsparcie ministerstw. Powołano Radę Forum, w skład której wchodzą przedstawiciele ważnych instytucji oraz osoby mające wpływ na rynek pracy. W Radzie Forum znajdują się przedstawiciele m.in. Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Pracy i Federalnego Urzędu Zatrudnienia.

13 W publicznej opinii niemieckie Forum nie jest dostatecznie wspierane przez właściwe ministerstwa. Ponadto jako organizacja demokratyczna i niezależna może mieć odmienne poglądy niż ministerstwo, mimo że jest ono też członkiem Forum. Istnieje obawa, że ministerstwo może wycofać swoje poparcie dla Forum i wówczas konieczne jest ponowne przedyskutowanie roli obydwu organizacji i zasad współpracy pomiędzy nimi. Niemieckie Forum z braku środków finansowych nie ma sekretariatu i opiera się na pracy wolontariackiej. Niemieckie Federalne Ministerstwo Nauki powołało przy Forum grupę ekspertów zajmujących się problematyką dalszego kształcenia i uczenia się przez całe życie, która opracowała rekomendacje dotyczące doskonalenia całożyciowego doradztwa kariery i strategii jego wdrażania. Głównym celem Forum jest wypracowanie wspólnego rozumienia całożyciowego doradztwa kariery i współpraca w zakresie jego wdrażania pomiędzy resortami edukacji i pracy. Oznacza to lepsze rozumienie potrzeby rozwijanie całożyciowego doradztwa kariery, lepszą obsadę kadrową, większe środki finansowe na doradztwo kariery w sektorze edukacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian demograficznych, które stają się priorytetowym wyzwaniem dla całożyciowego doradztwa kariery w Europie. Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Norwegii W Norwegii nie ma jeszcze formalnie powołanego Forum doradztwa kariery. Natomiast w zaawansowanym planie utworzenia Forum przewiduje się powołanie między ministerialnego zespołu roboczego, który wypracuje koncepcję, ze szczególnym uwzględnieniem jego demokratycznej niezawisłości, jako organizacji niezależnej od rządu, zgodnie z rekomendacją KE. Narodowe Forum Doradztwa Zawodowego w Polsce Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Polsce powstało, podobnie jak w Niemczech, w ramach projektu European Guidance Forum, jako ruch oddolny. Jest organizacją pozarządową, w pełni demokratyczną, utworzoną zgodnie z rezolucją KE. Posiada strukturę zdecentralizowaną, regionalną. Członkami Forum są organizacje i osoby mające wpływ na rynek pracy, a w szczególności doradcy

14 zawodowi, pracodawcy, pośrednicy pracy, szkoleniowcy, nauczyciele itp. Forum współpracuje z: Komisją Nauki Senatu RP; Ministerstwem Edukacji, Ministerstwem Nauki I szkolnictwa Wyższego oraz urzędami marszałkowskimi we wszystkich województwach. Niestety, Forum nie ma jeszcze wypracowanego formalnego mechanizmu wsparcia Forum przez właściwe ministerstwa i nie ma zapewnionego wsparcia finansowego. Stąd też, podobnie jak w Niemczech, działalność Forum opiera się na wolontariackiej działalności jego członków. Niemniej jednak Forum aktywnie uczestniczy we wdrażaniu idei całożyciowego poradnictwa, jako narzędzie strategii uczenia się przez całe życie, prowadzi szkolenia kadry doradców kariery, funkcjonuje w obszarze ekonomii działania społecznego, prowadzi działalność wydawnicza i realizuje projekty o charakterze krajowy, a także ponadnarodowym, prowadzi działalność ekspercką. W ideę Narodowego Forum Doradztwa Kariery wpisuje się utworzony w ramach OHP system doradztwa kariery, pośrednictwa pracy i szkoleń. Może on być wiodącą organizacją konstytutywnego szkolnictwa zawodowego w Polsce dla młodzieży wymagającej pomocy interwencyjnej lub prewencyjnej w sprawie edukacji i rynku pracy. Literatura: 1. Domagała-Kręcioch A., Powodzenia i niepowodzenia w szkole, Wychowawca, nr 02/ Kryńska E., Młodzi ludzie a rynek pracy i edukacja, (w:) E. Sulima (red.) Rynek pracy a edukacja, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok Narodowa Strategia Integracji Społecznej, MPiPS, Warszawa Nowoczesne doradztwo kariery, pośrednictwo pracy, formy szkolenia młodzieży, red. Czesław Noworol, OHP Komenda Główna, Warszawa Noworol Cz., Polityka Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia Narodowych Forów Całożyciowego Doradztwa Kariery, Biuletyn Programu Leonardo da Vinci, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, nr 01, 14 16, 2008

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży

Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży Załącznik nr 6 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży 1. Podstawowe przepisy prawa polskiego

Bardziej szczegółowo

Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy Ochotnicze Hufce Pracy OHOTNICZE HUFCE PRACY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA ZADANIA EDUKACYJNO WYCHOWAWCZE ORAZ INSTYTUCJA RYNKU PRACY Wojewódzka Komenda OHP Komenda Główna OHP Centrum Kształcenia i Wychowania

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Barbara Górka. Warszawa, 19.08.2015 r.

Barbara Górka. Warszawa, 19.08.2015 r. Barbara Górka Warszawa, 19.08.2015 r. 27-letni absolwent szkoły specjalnej, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, mieszkaniec małego miasteczka, aktualnie uczestnik zajęć w Warsztacie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia. Wolontariat Europejski Erasmus+

Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia. Wolontariat Europejski Erasmus+ Wolontariat szansą na zdobycie doświadczenia Wolontariat Europejski Erasmus+ Erasmus+ Program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu Comenius Erasmus+ Edukacja szkolna Leonardo da

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach LSR skierowane będzie do osób zamieszkujących teren Miasta Chełmna. Działania skierowane będą do następujących grup:

Wsparcie w ramach LSR skierowane będzie do osób zamieszkujących teren Miasta Chełmna. Działania skierowane będą do następujących grup: 1.11. Grupy defaworyzowane Wsparcie w ramach LSR skierowane będzie do osób zamieszkujących teren Miasta Chełmna. Działania skierowane będą do następujących grup: Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz MAJEWSKI Akademia Pedagogiki Specjalnej W Warszawie

Dr Tadeusz MAJEWSKI Akademia Pedagogiki Specjalnej W Warszawie Międzynarodowe doświadczenia w zakresie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych Dr Tadeusz MAJEWSKI Akademia Pedagogiki Specjalnej W Warszawie K o n s p e k t 1. Definicja zatrudnienia wspomaganego

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy Wybrane wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15 24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Gdańsk, 4.04.2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy

Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy Certyfikat ISO 9001 (od 2002) Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy ŁCDNiKP 824/rz Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI Oddział Fundacji powstał 1 lipca 2012 Prowadzimy projekt skierowany dla: osób z orzeczoną niepełnosprawnością niepracujących w wieku

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie Obowiązujący od 1 września 2015 r. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015 r. 1

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog)

Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) DORADZTWO ZAWODOWE W PRZEKROJU ŻYCIOWYM Opracowanie: mgr Ewa Jagiełłowicz (psycholog) mgr Anna Konopka (pedagog) AKTY PRAWNE Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (art.65), Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Urszulańskich. w Rybniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Urszulańskich. w Rybniku Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku 1 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu

Bardziej szczegółowo

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju

W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju W kierunku integracji systemu kwalifikacji w Polsce: rola szkolnictwa wyższego i szanse rozwoju Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) Kongres Rozwoju Edukacji SGH, Warszawa, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY TWORZENIA I ORGANIZACJI PRACY W ODDZIAŁACH INTEGRACYJNYCH

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY TWORZENIA I ORGANIZACJI PRACY W ODDZIAŁACH INTEGRACYJNYCH WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY TWORZENIA I ORGANIZACJI PRACY W ODDZIAŁACH INTEGRACYJNYCH 1. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczyć się w klasach integracyjnych zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Struktura organizacyjna Administracja rządowa Podejmuje działania o charakterze programowym, regulacyjnym, finansowym Administracja samorządowa Podejmuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Vocational Competence Certificate

Vocational Competence Certificate Vocational Competence Certificate Kompletny, działający system Idea od szkolenia do zatrudnienia PRAKTYKI/STAŻE VCC WALIDACJA - 65% NA EGZAMINIE Ważne Treści edukacyjne i programy praktyk są wypracowywane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach IV osi priorytetowej PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem IdA. Zgorzelec, 29 stycznia 2014 r.

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach IV osi priorytetowej PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem IdA. Zgorzelec, 29 stycznia 2014 r. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach IV osi priorytetowej PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem IdA Zgorzelec, 29 stycznia 2014 r. 1 Plan prezentacji Europejski Fundusz Społeczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kierunki działań w obszarze szkolnictwa zawodowego w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wsparcie edukacji w perspektywie finansowej 2015 r. 2020 r. PROGRAM STRATEGICZNY KAPITAŁ

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym. Alicja Bieńczyk

Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym. Alicja Bieńczyk Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym Alicja Bieńczyk Możliwości rozwoju kształcenia zawodowego w kontekście wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Program Oferta Comenius

Program Oferta Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Oferta Comenius

Bardziej szczegółowo

Terapia. Plan prezentacji:

Terapia. Plan prezentacji: Terapia zajęciowa Plan prezentacji: Co to jest Terapia Zajęciowa Dla kogo jest przeznaczona Cele i obszary działalności Terapii Zajęciowej Miejsca pracy terapeuty zajęciowego Kształcenie TZ w Polsce Kształcenie

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna 1. Memorandum o kształceniu ustawicznym komisji Europejskiej z marca 2000r. (założenie nr 5). 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014,

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia!

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Możesz wybrać: liceum ogólnokształcące liceum profilowane technikum

Bardziej szczegółowo