REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI"

Transkrypt

1 Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012

2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy, zwany dalej Ośrodkiem, lub Instytutem, albo w skrócie OPI, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej ustawą, oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych; 2) zarządzenia nr 12 Ministra Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Ośrodek Przetwarzania Informacji (Dz. Urz. Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Nr 4, poz. 13). 2. Użyte w regulaminie frazy oznaczają: MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; NCN Narodowe Centrum Nauki Strukturę organizacyjną Instytutu stanowią piony: - Utrzymania Zasobów - Wdrażania Funduszy - Badań i Prac Rozwojowych oraz komórki organizacyjne nie włączone do pionów. 2. Strukturę organizacyjną Instytutu przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący integralną część regulaminu. 3. W ramach pionów i działów Dyrektor może tworzyć Zespoły do realizacji określonych zadań. Zespoły mogą być zarządzane przez koordynatorów lub liderów Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, prac projektowych, a także prac wdrożeniowych i usługowych w zakresie systemów informacyjnych, w szczególności: 1) prowadzenie badań naukowych w zakresie interaktywnych inteligentnych systemów informacyjnych; 2) prowadzenie badań naukowych w zakresie interakcji człowiek komputer z uwzględnieniem reakcji fizjologicznych użytkowników urządzeń cyfrowych; 3) projektowanie, wdrażanie, eksploatacja i doskonalenie systemów informacyjnych dla potrzeb finansowania nauki z budżetu państwa; Strona 2 z 24

3 4) pozyskiwanie i opracowywanie informacji zbiorczej, przekrojowej i syntetycznej dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych; 5) prowadzenie badań naukowych w zakresie realizacji polityk naukowych oraz polityki innowacyjności; 6) wspomaganie procesów organizacji oraz finansowania badań naukowych, a także jednostek działających na rzecz badań naukowych lub prac rozwojowych; 7) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki; 8) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 9) gromadzenie i wymiana informacji naukowej i technicznej; 10) udział w programach międzynarodowych w zakresie wymienionym w pkt 1-4; 11) wdrażanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Polsko-Szwajcarskiego programu Badawczego oraz innych programów lub inicjatyw finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych, otrzymanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych. 2. Przedmiotem działania Ośrodka jest także prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1) wydawania książek (PKD Z); 2) wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z); 3) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z); 4) wydawania gazet (PKD Z); 5) produkcji artykułów piśmiennych (PKD Z); 6) pozostałej działalności wydawniczej (PKD Z); 7) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); 8) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); 9) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); 10) działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z); 11) działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych (PKD Z); 12) działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z); 13) działalności związanej z oprogramowaniem (PKD Z); 14) pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z); 15) działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z); 16) przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności (PKD Z); Strona 3 z 24

4 17) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z); 18) nadawania programów radiofonicznych (PKD Z); 19) nadawania programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD Z); 20) działalności portali internetowych (PKD Z); 21) badania rynku i opinii publicznej (PKD Z); 22) stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD Z); 23) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z); 24) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD Z); 25) działalności wspomagającej edukację (PKD Z); 26) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z); 27) zarządzania nieruchomościami wykonywanego na zlecenie (PKD Z); 28) działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD Z); 29) kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD Z); 30) działalności archiwów (PKD B); 31) techników (PKD A); 32) zasadniczych szkół zawodowych (PKD B); 33) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z); 34) pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD Z); 35) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD Z); 36) działalności bibliotek (PKD A). 3. OPI jako Instytut działa na podstawie statutu, który określa przedmiot i zakres działania instytutu badawczego. Statut uchwala Rada Naukowa. Organami OPI są: 1) Dyrektor; 2) Rada Naukowa. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy: Rozdział II ORGANY INSTYTUTU 4 5 Strona 4 z 24

5 1) zastępców dyrektora; 2) kierowników komórek organizacyjnych; 3) koordynatorów projektów; 4) innych osób działających z upoważnienia Dyrektora. 2. Dyrektor może powołać: 1) sekretarza naukowego; 2) kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze dyrektora w łącznej liczbie Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 1) ustalanie planu działalności Instytutu; 2) realizacja polityki kadrowej; 3) zarządzanie mieniem i odpowiedzialność za wykorzystanie mienia instytutu na realizacje jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności; 4) odpowiedzialność za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu; 5) reprezentacja Instytutu na zewnątrz; 6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej; 7) ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków zastępców Dyrektora; 8) koordynacja bieżącej działalności Instytutu; 4. Dyrektor może delegować uprawnienia decyzyjne poprzez udzielanie pełnomocnictw. Pełnomocnictwa dotyczą tych uprawnień decyzyjnych, które prawo oraz regulacje wewnętrzne przypisują wyłącznie Dyrektorowi Rada Naukowa, współpracuje z Dyrektorem, sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka, dbając zwłaszcza o wysoki poziom działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych. 2. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Ośrodka w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. 3. Do zadań Rady Naukowej należy m.in.: 1) uchwalenie statutu; 2) przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora; 3) występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora; Strona 5 z 24

6 4) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym; 5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań; 6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej; 7) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi; 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego; 9) opiniowanie rocznego planu finansowego; 10) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych; 11) opiniowanie podziału zysku Instytutu; 12) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywania okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników. Rozdział III KIEROWNICY PIONÓW I ZAKRES ICH DZIAŁANIA 7 1. Stanowiska kierownicze określa Dyrektor po zaopiniowaniu kandydatów przez Radę Naukową. 2. Do podstawowych obowiązków osób na stanowiskach kierowniczych należy: 1) organizowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający wykonanie zadań; 2) wyznaczanie poszczególnym komórkom organizacyjnym celów do realizacji; 3) znajomość aktów prawnych, a w szczególności regulujących merytoryczny zakres działania komórek organizacyjnych; 4) ustalanie i aktualizowanie kart opisów stanowisk pracy; 5) monitorowanie i składanie informacji bezpośredniemu przełożonemu o stanie realizacji wyznaczonych zadań i ewentualnych zagrożeniach; 6) wnioskowanie zmian, sporządzanie projektów dokumentów oraz bieżąca aktualizacja wewnętrznych dokumentów regulujących zagadnienia będące przedmiotem działania komórki organizacyjnej; 7) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i dbanie o podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników; 8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi; Strona 6 z 24

7 9) dbałość o dobry wizerunek Ośrodka; 10) realizacja zarządzeń Dyrektora; 11) organizacja pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy podległych mu pracowników oraz BHP w zakładzie; 12) ocenianie i opiniowanie wyników działalności podległych pracowników; 13) przedkładanie Dyrektorowi Ośrodka wniosków w przedmiocie zatrudniania, zwalniania, awansowania, premiowania, nagradzania; 14) udzielanie kar porządkowych podległym pracownikom. 3. Osoby na stanowiskach kierowniczych są odpowiedzialne za: 1) realizację celów i osiąganie zaplanowanych wyników podległych komórek organizacyjnych; 2) konsekwencje podejmowanych decyzji; 3) prawidłowe i terminowe wykonanie zadań oraz poleceń bezpośredniego przełożonego; 4) aktualizację dokumentów dotyczących podległej komórki organizacyjnej; 5) zarządzanie ryzykiem wynikającym z decyzji podejmowanych w ramach posiadanych uprawnień i pełnomocnictw; 6) prawidłową gospodarkę powierzonym mieniem; 7) przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz tajemnicy służbowej, handlowej i państwowej; 8) motywowanie pracowników oraz utrzymywanie dobrej atmosfery pracy, w ramach posiadanych instrumentów motywacyjnych; 9) działania na rzecz utrzymania dobrego wizerunku Ośrodka. 4. W czasie nieobecności kierownika zastępstwo sprawuje zastępca kierownika lub wyznaczony przez niego pracownik. Rozdział IV ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Doradca Dyrektora Doradca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu. Odpowiada za kreowanie i wdrażanie nowych funkcji Instytutu oraz opracowywanie założeń do strategii i jego planów działania. 8 Strona 7 z 24

8 Do zadań osób na tym stanowisku należy w szczególności: 1) doradztwo Dyrektorowi w bieżących sprawach dotyczących Instytutu; 2) propozycje dotyczące sposobów organizacji zarządzania Instytutem; 3) kreowanie kultury organizacyjnej i kultury pracy w OPI; 4) proponowanie nowych obszarów działalności badawczej Instytutu; 5) udział w przygotowywaniu i opiniowanie nowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących Instytutu; 6) doradztwo w zakresie wdrażania programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, a także Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego; 7) doradztwo i opiniowanie spraw z zakresu komunikacji społecznej oraz informacji i promocji Instytutu i obsługiwanych programów; 8) prowadzenie innych spraw wskazanych przez Dyrektora. Sekretariat Dyrektora Do zadań sekretariatu należy w szczególności: 1) obsługa spotkań Dyrektora Ośrodka z interesantami i gośćmi; 2) prowadzenie rejestru spraw związanych z reprezentacją Ośrodka; 9 3) organizacja konferencji, zjazdów, uroczystości itp.; 4) prowadzenie rejestru spraw załatwianych osobiście przez Dyrektora; 5) przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych kierownikom komórek organizacyjnych; 6) koordynacja przepływu informacji od współpracowników i pracowników Ośrodka; 7) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych. Radca prawny Do zadań Radcy prawnego należy: 10 1) realizacja zadań przypisanych prawnikowi wynikających z Instrukcji Wykonawczej, Działu Wdrażania XIII osi priorytetowej POIiŚ, Działu Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG, oraz wynikające z umowy o Realizację Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB), Działu Pomocy Technicznej POIG i POIiŚ oraz Działu Komunikacji Społecznej. 2) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie prowadzenia spraw związanych z dostosowaniem zapisów dokumentów do wymogów prawnych i instytucjonalnych Unii; 3) opiniowanie projektów umów i aneksów do ww. umów podpisywanych przez Ośrodek; 4) monitorowanie zmian aktów prawnych; Strona 8 z 24

9 5) przygotowanie, interpretacja i opinie prawne dotyczące zagadnień wynikających z zadań realizowanych przez Ośrodek; 6) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań windykacyjnych; 7) przygotowanie interpretacji oraz opinii prawnych dot. zadań realizowanych przez Ośrodek; 8) prowadzenie samodzielnie spraw przed organami orzekającymi. Dział Zarządzania Kapitałem Ludzkim 11 Kierownik Działu Zarządzania Kapitałem Ludzkim podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Kierownik Działu Zarządzania Kapitałem Ludzkim jest odpowiedzialny za sprawy kadrowe i socjalne. Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1) opracowywanie i realizowanie polityki kadrowej; 2) aktualizacja dokumentów organizacyjnych Ośrodka; 3) opracowywanie i aktualizacja programu rozwoju pracowników we współpracy z Zastępcami Dyrektora i kierownikami komórek organizacyjnych; 4) współpraca z Komisją Socjalną oraz Zakładową Organizacja Związkową; 5) monitorowanie rynku pracy pod kątem potrzeb Ośrodka; 6) przygotowywanie wniosków awansowych /podwyżek płac/ dla pracowników Ośrodka; 7) prowadzenie kontroli obecności pracowników i dyscypliny pracy; 8) załatwianie spraw emerytalno-rentowych dla pracowników; 9) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie spraw osobowych; 10) prowadzenie ewidencji pracowników, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; 11) właściwe przechowywanie akt osobowych; 12) nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń z zakresu spraw socjalnych; 13) opracowywanie planów, zarządzeń i sprawozdań w zakresie spraw socjalnych; 14) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w uzgodnieniu z Dyrektorem; 15) organizowanie okresowych ocen Pracowników po wprowadzeniu systemu ocen; 16) nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw personalnych, w tym: akt osobowych pracowników, opisów stanowisk, ewidencji czasu pracy, urlopów oraz zwolnień od pracy, ewidencji szkoleń i studiów, kar i nagród; 17) nadzór nad prowadzeniem spraw BHP; 18) rekrutacja i selekcja pracowników; 19) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Strona 9 z 24

10 Dział Komunikacji Społecznej Kierownik Działu Komunikacji Społecznej podlega bezpośrednio dyrektorowi Instytutu. Do zadań Działu należy w szczególności: 12 1) tworzenie i realizowanie polityki informacyjnej Instytutu, 2) upowszechnianie osiągnięć Instytutu oraz działania z zakresu marketingu wyników badań naukowych, 3) organizowanie wydarzeń, konferencji i przedsięwzięć informacyjnych, 4) przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych, 5) obsługa strony internetowej Instytutu, 6) współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Instytutu, 7) planowanie i realizacja zadań z zakresu informacji i promocji w związku z wdrażaniem przez OPI działań w ramach PO IG oraz PO IiŚ; 8) planowanie i realizowanie działań informacyjno-promocyjnych Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, 9) inne zadania z zakresu informacji, promocji i komunikacji społecznej; 10) archiwizacja dokumentacji, zapewnienie dostępu do dokumentacji uprawnionym pracownikom oraz uprawnionym instytucjom; 11) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Pion Badań i Prac Rozwojowych 13 Pion Badań i Prac Rozwojowych jest zarządzany bezpośrednio przez Zastępcę Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych podlegają komórki organizacyjne wyszczególnione w schemacie organizacyjnym tj.: Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji, Laboratorium Interaktywnych Technologii, Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych, Laboratorium Systemów Biznesowych, Zespół wsparcia aplikacji oraz Zespół ds. Projektów Badawczych. Zastępca Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych jest odpowiedzialny za: 1) całokształt działalności Pionu Badań i Prac Rozwojowych i powierzonych jego nadzorowi innych komórek organizacyjnych; 2) zgodność działalności Pionu Badań i Prac Rozwojowych i powierzonych jego nadzorowi komórek organizacyjnych z zasadami określonymi w przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii i stanowisk. Strona 10 z 24

11 Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji Kierownik Działu podlega Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji. Kierownik opracowuje plany pracy, sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pracownikami, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie uchwał Rady Naukowej, zarządzeń Dyrektora Ośrodka oraz przestrzeganie przepisów prawnych. Do zadań Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji należy: 1) prowadzenie badań statutowych w obszarze działania Laboratorium; 2) realizacja projektów i publikowanie wyników; 3) przygotowywanie analiz statystycznych dotyczących sektora badawczo-rozwojowego w Polsce; 4) prowadzenie badań naukowych w obszarze zarządzania, ekonomii i socjologii nauki, modeli agentowych oraz innych związanych z sektorem B+R i innowacji; 5) sporządzanie raportów i prezentacji na postawie analiz statystycznych; 6) zbieranie i opracowywanie materiałów dotyczących zagadnień z zakresu informacji naukowej i innowacyjnej oraz polityki naukowej; 7) udzielanie odpowiedzi na kwerendy z zakresu informacji naukowej i innowacyjnej oraz polityki naukowej; 8) monitorowanie polityki naukowej w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym; 9) prowadzenie ewaluacji polityk, badań naukowych i projektów - przygotowywanie metodologii, ocen i sporządzanie raportów; 10) współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych realizowanych przez Ośrodek; 11) przystosowywanie rezultatów badań do potrzeb praktyki; 12) inicjowanie i prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami, instytucjami i przedsiębiorstwami, w szczególności w zakresie działalności badawczej i analitycznej Laboratorium; 13) inicjowanie nowych problemów badawczych z obszaru zarządzania w sektorze B+R oraz statystyki; 14) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium; 15) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych Kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych podlega Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium. Strona 11 z 24

12 Zadania Laboratorium: 1) prowadzenie badań naukowych w zakresie sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej, uczenia maszynowego; 2) prowadzenie badań naukowych w zakresie prognozowania szeregów czasowych; 3) prowadzenie badań naukowych w zakresie metod eksploracji danych i tekstu oraz inteligentnych wyszukiwarek internetowych; 4) prowadzenie badań naukowych w zakresie bioinformatyki; 5) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy oprogramowania; 6) projektowanie i implementacja inteligentnych systemów informatycznych; 7) projektowanie, budowa oraz utrzymanie Systemów Informacji dla Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 8) projektowanie, budowa oraz utrzymanie systemów informatycznych na zlecenie MNISW i Dyrektora Ośrodka; 9) opracowanie wyników badań naukowych; 10) współpraca krajowa i międzynarodowa; 11) współpraca z nauką i przemysłem; 12) dystrybucja i promocja uzyskanych wyników badań oraz współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium; 13) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Laboratorium Systemów Biznesowych Kierownik Laboratorium Systemów Biznesowych podlega Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium. Zadania komórki organizacyjnej: 1) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy oprogramowania; 2) projektowanie, tworzenie, administrowanie, usprawnianie, utrzymanie i aktualizacja informatycznych systemów bazodanowych; 3) zapewnienie obsługi systemów informatycznych wspomagających działalność MNISW oraz NCBR i NCN; 4) projektowanie, budowa oraz utrzymanie systemów informatycznych wspomagających wdrażanie funduszy strukturalnych; 5) projektowanie informatycznych rozwiązań zarządzania informacją o nauce i szkolnictwie wyższym; 6) przygotowywanie systemów informatycznych na zlecenie MNISW i Dyrektora Ośrodka; 7) obsługa użytkowników informacji i systemów informatycznych; Strona 12 z 24

13 8) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium; 9) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Zespół Wsparcia Aplikacji Pracownicy Zespołu wsparcia aplikacji podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Kierownicy Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych oraz Laboratorium Systemów Biznesowych mogą bezpośrednio zgłaszać Zespołowi zalecenia dotyczące wdrożeń i konfiguracji systemów informatycznych. Zadania Zespołu Wsparcia Aplikacji: 1) administracja bazami danych Ośrodka; 2) wdrażanie, utrzymanie w ruchu oraz monitorowanie systemów opracowanych przez Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych oraz Laboratorium Systemów Biznesowych; 3) zapewnienie bezpieczeństwa administrowanych systemów; 4) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Laboratorium Interaktywnych Technologii Kierownik Laboratorium Interaktywnych Technologii podlega Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium. Zadania komórki organizacyjnej: 1) prowadzenie badań naukowych nad zachowaniami człowieka podczas komunikowania się z urządzeniami cyfrowymi; 2) prowadzenie badań naukowych nad aspektami związanymi z zachowaniami człowieka w kontekście społeczeństwa informacyjnego oraz e-partycypacji; 3) prowadzenie badań naukowych związanych z wizualizacją informacji; 4) prowadzenie badań naukowych związanych ze wspomaganiem nauki w Polsce oraz roli technologii ICT w tym procesie; 5) prowadzenie badań naukowych związanych z różnymi sposobami interakcji z technologiami ICT w tym również z zachowaniami adaptatywnymi; 6) prowadzenie badań naukowych dotyczących standardów tworzenia publicznych systemów informacyjnych w Polsce; 7) budowa oraz ewaluacja interaktywnych prototypów wspierających powyższe badania; 8) rozwój metodologii i narzędzi badawczych wspomagających proces projektowy zorientowany na użytkownika; 9) opracowanie wyników badań naukowych; Strona 13 z 24

14 10) współpraca krajowa i międzynarodowa; 11) współpraca z nauką i przemysłem; 12) dystrybucja i promocja uzyskanych wyników badań oraz współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium; 13) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka; Zespół ds. Projektów Badawczych 1. Koordynator Zespołu odpowiada przed Zastępcą Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację i rozliczenie projektów systemowych realizowanych przez OPI. 2. Koordynator monitoruje możliwości pozyskania dodatkowych środków na działalność badawczą i rozwojową prowadzoną w Pionie Badań i Prac Rozwojowych ze źródeł zarówno krajowych jak i zagranicznych. 3. Do zadań koordynatora należy w szczególności: 1) koordynowanie i kompleksowa realizacja projektów systemowych w zakresie wynikającym z umów podpisanych pomiędzy MNiSW a OPI: Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami w ramach Działania 1.1. Poddziałania POIG oraz Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym w ramach Działania 4.1 Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego; 2) odpowiedzialność za realizowanie zadań wynikających z Instrukcji Wykonawczej OPI w ramach Działania 1.1. Poddziałania PO IG oraz Działania 4.1 Poddziałania POKL oraz procedur wewnętrznych; 3) koordynowanie i odpowiedzialność za kontakty i współpracę z MNiSW w ramach Działania 1.1. Poddziałania PO IG oraz Działania 4.1 Poddziałanie POKL; 4) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Pion Utrzymania Zasobów 14 Zastępca Dyrektora OPI ds. Utrzymania Zasobów podlega Dyrektorowi Ośrodka. Zastępcy Dyrektora OPI ds. Utrzymania Zasobów podlegają komórki organizacyjne wyszczególnione w schemacie organizacyjnym, tj. Dział Zasobów Informacyjnych, Infrastruktury i Administracji oraz Zespół ds. zamówień publicznych. Do zadań zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Zasobów należy w szczególności: 1) koordynowanie i kontrola prac podległych komórek organizacyjnych; 2) ocena wyników działalności podległych komórek organizacyjnych; Strona 14 z 24

15 3) utrzymanie sprawności technicznej zasobów Ośrodka, w tym w szczególności nieruchomości oraz zasobów niematerialnych i prawnych; 4) organizacja i utrzymanie techniczne systemów wspomagających zarządzanie Ośrodkiem; 5) utrzymanie i aktualność posiadanych informacji w bazach danych. Dział Infrastruktury i Administracji 1. Kierownik Działu Infrastruktury i Administracji podlega Zastępcy Dyrektora OPI ds. Utrzymania Zasobów. 2. Kierownik Działu Infrastruktury i Administracji bezpośrednio kieruje i ponosi odpowiedzialność za obsługę administracyjną Ośrodka. 3. Do zadań komórki organizacyjnej należy w szczególności: 1) utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków, budowli, terenu i majątku ruchomego; 2) zarządzanie siecią komputerową Ośrodka; 3) wdrażanie rozwiązań informatycznych we wszystkich możliwych obszarach funkcjonowania Instytutu; 4) uruchamianie kolejnych usług/ serwisów sieciowych; 5) nadzór nad obsługą informatyczną przedsięwzięć organizowanych przez Ośrodek; 6) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania; 7) doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych; 8) sprawna obsługa kancelaryjna Ośrodka; 9) zarządzanie logistyka; 10) obsługa najemców; 11) zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej; 12) prowadzenie ewidencji środków trwałych; 13) administrowanie licencjami programów wykorzystywanych w Ośrodku; 14) wdrażanie systemów informatycznych; 15) zapewnienie stosowania w Ośrodku legalnego oprogramowania; 16) bieżąca obsługa techniczna sprzętu informatycznego; 17) obsługa centrali telefonicznej; 18) organizacja i administrowanie stroną BIP; 19) windykacja należności; 20) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka; Strona 15 z 24

16 Archiwum Zakładowe Stanowisko ds. obsługi archiwum podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Infrastruktury i Administracji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za archiwizacje dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zadań pracownika należy w szczególności: 1) archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem XIII osi priorytetowej PO IiŚ, Działania 1.3 i Poddziałania POIG, Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych (FBN), realizacją Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB), Projektu Systemowego Poddziałania POIG, Poddziałania POKL oraz dokumentów pozostałych komórek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) udostępnianie i wypożyczanie akt pracownikom OPI i jednostkom zewnętrznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi oraz brakowaniem; 3) ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do przechowania akt oraz tworzenie baz danych przechowywanego zasobu (również informatycznych); 4) współpraca z komórkami jednostki organizacyjnej w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, tworzenia teczek akt i przygotowania akt do przekazania ich do archiwum zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej jednostki organizacyjnej; 5) utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym dane archiwum zakładowe. Zespół ds. Zamówień Publicznych Lider Zespołu ds. Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora OPI ds. Utrzymania Zasobów. Odpowiada za prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w Ośrodku Przetwarzania Informacji i wydatkowanie środków zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych. Do zadań komórki organizacyjnej należy: 1) nadzorowanie, koordynacja i realizacja procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez poszczególne komórki organizacyjne Ośrodka; 2) prowadzenie rejestrów wydatków Ośrodka; 3) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka; 4) sporządzenie planu zamówień publicznych; 5) współpraca z komórkami organizacyjnymi OPI w zakresie przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi OPI; 6) udział w pracach komisji przetargowych jako sekretarz komisji; 7) weryfikacja i zatwierdzenie wniosków zakupowych; 8) przechowywanie umów dot. udzielonego zamówienia oraz dokumentacji postępowania; Strona 16 z 24

17 9) prowadzenie wszystkich spraw wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dział Zasobów Informacyjnych Kierownik Działu Zasobów Informacyjnych podlega Zastępcy Dyrektora OPI ds. Utrzymania Zasobów. Kierownik Działu Zasobów Informacyjnych bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za utrzymanie, administrowanie i tworzenie systemów bazodanowych. Do zadań komórki organizacyjnej należy w szczególności: 1. projektowanie, administrowanie, usprawnianie, utrzymanie i aktualizacja bazy Nauka Polska oraz innych baz zarządzanych przez Dział; 2. usprawnianie procedur pozyskiwania danych do bazy Nauka Polska ; 3. udostępnienie posiadanych zasobów informacyjnych, w tym: przygotowanie raportów z baz danych na potrzeby własne i użytkowników zewnętrznych; 4. informacyjna obsługa użytkowników bazy Nauka Polska m.in. w zakresie sposobu zasilania i aktualizacji bazy, korzystania z portalu internetowego itp.; 5. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami badawczymi oraz organizacjami naukowymi i społecznymi w zakresie pozyskiwania, wymiany oraz upowszechniania informacji naukowej; 6. przygotowywanie publikacji z bazy w wersji elektronicznej (Informator Nauki Polskiej); 7. obsługa informacyjna użytkowników systemu rejestracji wniosków o finansowanie nauki (OSF); 8. obsługa informacyjna użytkowników systemu informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on); 9. obsługa merytoryczna i techniczna użytkowników Ankiety jednostki ; 10. przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Dział Księgowo-Finansowy Dział księgowo-finansowy jest kierowany przez Głównego Księgowego. 2. W czasie nieobecności Głównego Księgowego zastępuje go Zastępca Głównego Księgowego. 3. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) zorganizowanie księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; 2) zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów oraz bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych; 3) instruowanie i szkolenie podległych pracowników; 4) prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań; 5) należyte przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów księgowych; Strona 17 z 24

18 6) wykonywanie kontroli zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej i przepisami prawnymi; 7) opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Instytutu; 8) podpisywanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami wewnętrznymi; 9) organizacja działań w zakresie księgowości ogólnej i rachuby płac, księgowości XIII Osi priorytetowej POIiŚ, Poddziałania POIG, PSPB, kontrolingu, zaopatrzenia i sprzedaży; 10) powiadamianie Dyrektora o przypadkach ujawniania dokumentów nierzetelnych lub niezgodnych z prawem. 4. Do działań w zakresie księgowości ogólnej i rachuby płac należy: 1) obsługa kasy; 2) naliczanie płac i obciążeń publiczno-prawnych; 3) rozliczanie kosztów; 4) sporządzanie dokumentów sprzedaży, ich ewidencja w księgach i rozliczanie; 5) ewidencja środków trwałych przyjmowanych na stan i likwidowanych; 6) sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji; 7) rozliczanie dotacji; 8) wszystkie inne zadania w obszarze finansowym wynikające z przepisów prawa; 9) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. 5. Do działań w ramach kontrolingu należy w szczególności: 1) kontrola i uzgadnianie prawidłowości podziału wydatków oraz kosztów; 2) przyczyn informowanie kierownictwa OPI o przekroczeniu kosztów; 3) sprawdzanie zgodności procesów księgowości zarządczej z przyjętą Polityką rachunkową Ośrodka; 4) współudział w opracowaniu planu finansowego, w uzgodnieniu z innymi komórkami organizacyjnymi oraz monitorowanie jego realizacji w obszarze finansowym; 5) raportowanie miesięczne realizacji planu przychodów i kosztów; 6) kontrolowanie przepływów pieniężnych; 7) kontrolowanie kosztów działalności Ośrodka; 8) monitorowanie procesów planowania i wykonania w zakresie bieżącej działalności; 9) kontrolowanie realizacji budżetów; 10) harmonizacja systemu kontrolingu z systemem kontrolingu finansowo-księgowym; 11) opracowywanie okresowych raportów o sytuacji finansowej Ośrodka; Strona 18 z 24

19 12) wsparcie Głównego Księgowego w zakresie zarządzania finansami i zabezpieczania płynności finansowej Ośrodka; 13) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. 6. Do działań w ramach obsługi zaopatrzenia i sprzedaży należy w szczególności: 1) wsparcie prowadzenia dystrybucji wydawnictw; 2) wystawianie faktur sprzedażowych wynajmowanych powierzchni Ośrodka; 3) utrzymywanie kontaktów z prenumeratorami i klientami wydawnictw Ośrodka; 4) koordynacja zapotrzebowania na materiały biurowe i piśmienne 5) zaopatrywanie w materiały biurowe i piśmienne; 6) obsługa/prowadzenie magazynu wydawnictw i artykułów biurowych; 7) obsługa zamówień na wydawnictwa Ośrodka; 8) windykacja należności; 9) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. 7. Do działań w ramach księgowości XIII Osi priorytetowej POIiŚ, Poddziałania POIG, PSPB należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości; 2) weryfikacja księgowo-rachunkowa wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów; 3) kontrola pod względem rodzajowym weryfikacji wniosków o płatność; 4) weryfikacja księgowo-rachunkowa wydatków i kosztów związanych z realizacją umów. Pion Wdrażania Funduszy 16 Zastępca Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy podlega Dyrektorowi Ośrodka. Zastępcy Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy podlegają komórki organizacyjne, wyszczególnione w schemacie organizacyjnym, tj. Dział Wdrażania Instrumentów Wsparcia Badań Naukowych (Polsko-Szwajcarski Program Badań Naukowych), Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Dział Pomocy Technicznej POIG i POIiŚ. Do zadań Zastępcy Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy należy w szczególności: 1) koordynowanie i kontrola prac podległych komórek organizacyjnych; 2) ocena wyników działalności podległych komórek organizacyjnych; 3) przedkładanie Dyrektorowi Instytutu wniosków w przedmiocie zatrudniania, zwalniania, awansowania, premiowania, nagradzania, udzielania kar porządkowych podległych pracowników. Strona 19 z 24

20 Dział Wdrażania Instrumentów Wsparcia Badań Naukowych (Polsko- Szwajcarski Program Badawczy) Kierownik Działu Wdrażania Instrumentów Wsparcia Badań Naukowych odpowiada przed Zastępcą Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego. 1. Zakres zadań komórki organizacyjnej: 1) realizacja umowy dot. Polsko- Szwajcarskiego Programu Badawczego (dalej: PSPB) pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Ośrodkiem; 2) przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania PSPB, 3) kierowanie pracami Sekretariatu PSPB; 4) ogłoszenie naboru wniosków, ocena formalna i organizacja oceny merytorycznej wniosków, podpisywanie umów z beneficjentami, rozliczenia projektów i całego PSPB; 5) monitoring rzeczowo-finansowy, sprawozdawczość PSPB; 6) bieżące i okresowe raportowanie do Zastępcy Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy; 7) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 1. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej POIiŚ podlega Zastępcy Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy, bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej POIiŚ. 2. Zakres zadań komórki organizacyjnej: 1) realizacja umowy podpisanej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą i Ośrodkiem oraz Podręcznika Wdrażania Ośrodka dot. XIII osi priorytetowej Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ); 2) realizacja zadań związanych z wdrażaniem XIII osi priorytetowej Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 3) współpraca z beneficjentami projektów realizowanych w ramach konkursu oraz Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych w ramach XIII osi priorytetowej POIiŚ, ogłoszenie naboru wniosków w trybie konkursowym; 4) ogłoszenie naboru wniosków w trybie konkursowym; 5) przeprowadzenie oceny formalnej oraz koordynacja oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych w zależności od trybu wyboru projektów, podpisywanie umów z beneficjentami, rozliczenia projektów i całej XIII osi priorytetowej POIiŚ; 6) monitoring, sprawozdawczość i kontrola realizacji poszczególnych projektów i całości XIII osi priorytetowej POIiŚ; 7) bieżące i okresowe raportowanie do Zastępcy Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy; Strona 20 z 24

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo