REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI"

Transkrypt

1 Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012

2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy, zwany dalej Ośrodkiem, lub Instytutem, albo w skrócie OPI, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej ustawą, oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych; 2) zarządzenia nr 12 Ministra Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Ośrodek Przetwarzania Informacji (Dz. Urz. Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Nr 4, poz. 13). 2. Użyte w regulaminie frazy oznaczają: MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; NCN Narodowe Centrum Nauki Strukturę organizacyjną Instytutu stanowią piony: - Utrzymania Zasobów - Wdrażania Funduszy - Badań i Prac Rozwojowych oraz komórki organizacyjne nie włączone do pionów. 2. Strukturę organizacyjną Instytutu przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący integralną część regulaminu. 3. W ramach pionów i działów Dyrektor może tworzyć Zespoły do realizacji określonych zadań. Zespoły mogą być zarządzane przez koordynatorów lub liderów Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, prac projektowych, a także prac wdrożeniowych i usługowych w zakresie systemów informacyjnych, w szczególności: 1) prowadzenie badań naukowych w zakresie interaktywnych inteligentnych systemów informacyjnych; 2) prowadzenie badań naukowych w zakresie interakcji człowiek komputer z uwzględnieniem reakcji fizjologicznych użytkowników urządzeń cyfrowych; 3) projektowanie, wdrażanie, eksploatacja i doskonalenie systemów informacyjnych dla potrzeb finansowania nauki z budżetu państwa; Strona 2 z 24

3 4) pozyskiwanie i opracowywanie informacji zbiorczej, przekrojowej i syntetycznej dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych; 5) prowadzenie badań naukowych w zakresie realizacji polityk naukowych oraz polityki innowacyjności; 6) wspomaganie procesów organizacji oraz finansowania badań naukowych, a także jednostek działających na rzecz badań naukowych lub prac rozwojowych; 7) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki; 8) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 9) gromadzenie i wymiana informacji naukowej i technicznej; 10) udział w programach międzynarodowych w zakresie wymienionym w pkt 1-4; 11) wdrażanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Polsko-Szwajcarskiego programu Badawczego oraz innych programów lub inicjatyw finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych, otrzymanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych. 2. Przedmiotem działania Ośrodka jest także prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: 1) wydawania książek (PKD Z); 2) wydawania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z); 3) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z); 4) wydawania gazet (PKD Z); 5) produkcji artykułów piśmiennych (PKD Z); 6) pozostałej działalności wydawniczej (PKD Z); 7) pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); 8) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); 9) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); 10) działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z); 11) działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych (PKD Z); 12) działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z); 13) działalności związanej z oprogramowaniem (PKD Z); 14) pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z); 15) działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z); 16) przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności (PKD Z); Strona 3 z 24

4 17) działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z); 18) nadawania programów radiofonicznych (PKD Z); 19) nadawania programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD Z); 20) działalności portali internetowych (PKD Z); 21) badania rynku i opinii publicznej (PKD Z); 22) stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD Z); 23) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z); 24) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD Z); 25) działalności wspomagającej edukację (PKD Z); 26) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z); 27) zarządzania nieruchomościami wykonywanego na zlecenie (PKD Z); 28) działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD Z); 29) kierowania podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD Z); 30) działalności archiwów (PKD B); 31) techników (PKD A); 32) zasadniczych szkół zawodowych (PKD B); 33) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z); 34) pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD Z); 35) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD Z); 36) działalności bibliotek (PKD A). 3. OPI jako Instytut działa na podstawie statutu, który określa przedmiot i zakres działania instytutu badawczego. Statut uchwala Rada Naukowa. Organami OPI są: 1) Dyrektor; 2) Rada Naukowa. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy: Rozdział II ORGANY INSTYTUTU 4 5 Strona 4 z 24

5 1) zastępców dyrektora; 2) kierowników komórek organizacyjnych; 3) koordynatorów projektów; 4) innych osób działających z upoważnienia Dyrektora. 2. Dyrektor może powołać: 1) sekretarza naukowego; 2) kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze dyrektora w łącznej liczbie Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 1) ustalanie planu działalności Instytutu; 2) realizacja polityki kadrowej; 3) zarządzanie mieniem i odpowiedzialność za wykorzystanie mienia instytutu na realizacje jego zadań statutowych, zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i oszczędności; 4) odpowiedzialność za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu; 5) reprezentacja Instytutu na zewnątrz; 6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej; 7) ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków zastępców Dyrektora; 8) koordynacja bieżącej działalności Instytutu; 4. Dyrektor może delegować uprawnienia decyzyjne poprzez udzielanie pełnomocnictw. Pełnomocnictwa dotyczą tych uprawnień decyzyjnych, które prawo oraz regulacje wewnętrzne przypisują wyłącznie Dyrektorowi Rada Naukowa, współpracuje z Dyrektorem, sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka, dbając zwłaszcza o wysoki poziom działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych. 2. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Ośrodka w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. 3. Do zadań Rady Naukowej należy m.in.: 1) uchwalenie statutu; 2) przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora; 3) występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora; Strona 5 z 24

6 4) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym; 5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań; 6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej; 7) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi; 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego; 9) opiniowanie rocznego planu finansowego; 10) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych; 11) opiniowanie podziału zysku Instytutu; 12) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywania okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników. Rozdział III KIEROWNICY PIONÓW I ZAKRES ICH DZIAŁANIA 7 1. Stanowiska kierownicze określa Dyrektor po zaopiniowaniu kandydatów przez Radę Naukową. 2. Do podstawowych obowiązków osób na stanowiskach kierowniczych należy: 1) organizowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający wykonanie zadań; 2) wyznaczanie poszczególnym komórkom organizacyjnym celów do realizacji; 3) znajomość aktów prawnych, a w szczególności regulujących merytoryczny zakres działania komórek organizacyjnych; 4) ustalanie i aktualizowanie kart opisów stanowisk pracy; 5) monitorowanie i składanie informacji bezpośredniemu przełożonemu o stanie realizacji wyznaczonych zadań i ewentualnych zagrożeniach; 6) wnioskowanie zmian, sporządzanie projektów dokumentów oraz bieżąca aktualizacja wewnętrznych dokumentów regulujących zagadnienia będące przedmiotem działania komórki organizacyjnej; 7) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i dbanie o podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników; 8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi; Strona 6 z 24

7 9) dbałość o dobry wizerunek Ośrodka; 10) realizacja zarządzeń Dyrektora; 11) organizacja pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy podległych mu pracowników oraz BHP w zakładzie; 12) ocenianie i opiniowanie wyników działalności podległych pracowników; 13) przedkładanie Dyrektorowi Ośrodka wniosków w przedmiocie zatrudniania, zwalniania, awansowania, premiowania, nagradzania; 14) udzielanie kar porządkowych podległym pracownikom. 3. Osoby na stanowiskach kierowniczych są odpowiedzialne za: 1) realizację celów i osiąganie zaplanowanych wyników podległych komórek organizacyjnych; 2) konsekwencje podejmowanych decyzji; 3) prawidłowe i terminowe wykonanie zadań oraz poleceń bezpośredniego przełożonego; 4) aktualizację dokumentów dotyczących podległej komórki organizacyjnej; 5) zarządzanie ryzykiem wynikającym z decyzji podejmowanych w ramach posiadanych uprawnień i pełnomocnictw; 6) prawidłową gospodarkę powierzonym mieniem; 7) przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz tajemnicy służbowej, handlowej i państwowej; 8) motywowanie pracowników oraz utrzymywanie dobrej atmosfery pracy, w ramach posiadanych instrumentów motywacyjnych; 9) działania na rzecz utrzymania dobrego wizerunku Ośrodka. 4. W czasie nieobecności kierownika zastępstwo sprawuje zastępca kierownika lub wyznaczony przez niego pracownik. Rozdział IV ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Doradca Dyrektora Doradca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu. Odpowiada za kreowanie i wdrażanie nowych funkcji Instytutu oraz opracowywanie założeń do strategii i jego planów działania. 8 Strona 7 z 24

8 Do zadań osób na tym stanowisku należy w szczególności: 1) doradztwo Dyrektorowi w bieżących sprawach dotyczących Instytutu; 2) propozycje dotyczące sposobów organizacji zarządzania Instytutem; 3) kreowanie kultury organizacyjnej i kultury pracy w OPI; 4) proponowanie nowych obszarów działalności badawczej Instytutu; 5) udział w przygotowywaniu i opiniowanie nowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących Instytutu; 6) doradztwo w zakresie wdrażania programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, a także Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego; 7) doradztwo i opiniowanie spraw z zakresu komunikacji społecznej oraz informacji i promocji Instytutu i obsługiwanych programów; 8) prowadzenie innych spraw wskazanych przez Dyrektora. Sekretariat Dyrektora Do zadań sekretariatu należy w szczególności: 1) obsługa spotkań Dyrektora Ośrodka z interesantami i gośćmi; 2) prowadzenie rejestru spraw związanych z reprezentacją Ośrodka; 9 3) organizacja konferencji, zjazdów, uroczystości itp.; 4) prowadzenie rejestru spraw załatwianych osobiście przez Dyrektora; 5) przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych kierownikom komórek organizacyjnych; 6) koordynacja przepływu informacji od współpracowników i pracowników Ośrodka; 7) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych. Radca prawny Do zadań Radcy prawnego należy: 10 1) realizacja zadań przypisanych prawnikowi wynikających z Instrukcji Wykonawczej, Działu Wdrażania XIII osi priorytetowej POIiŚ, Działu Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG, oraz wynikające z umowy o Realizację Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB), Działu Pomocy Technicznej POIG i POIiŚ oraz Działu Komunikacji Społecznej. 2) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie prowadzenia spraw związanych z dostosowaniem zapisów dokumentów do wymogów prawnych i instytucjonalnych Unii; 3) opiniowanie projektów umów i aneksów do ww. umów podpisywanych przez Ośrodek; 4) monitorowanie zmian aktów prawnych; Strona 8 z 24

9 5) przygotowanie, interpretacja i opinie prawne dotyczące zagadnień wynikających z zadań realizowanych przez Ośrodek; 6) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań windykacyjnych; 7) przygotowanie interpretacji oraz opinii prawnych dot. zadań realizowanych przez Ośrodek; 8) prowadzenie samodzielnie spraw przed organami orzekającymi. Dział Zarządzania Kapitałem Ludzkim 11 Kierownik Działu Zarządzania Kapitałem Ludzkim podlega bezpośrednio Dyrektorowi. Kierownik Działu Zarządzania Kapitałem Ludzkim jest odpowiedzialny za sprawy kadrowe i socjalne. Do zakresu działania działu należy w szczególności: 1) opracowywanie i realizowanie polityki kadrowej; 2) aktualizacja dokumentów organizacyjnych Ośrodka; 3) opracowywanie i aktualizacja programu rozwoju pracowników we współpracy z Zastępcami Dyrektora i kierownikami komórek organizacyjnych; 4) współpraca z Komisją Socjalną oraz Zakładową Organizacja Związkową; 5) monitorowanie rynku pracy pod kątem potrzeb Ośrodka; 6) przygotowywanie wniosków awansowych /podwyżek płac/ dla pracowników Ośrodka; 7) prowadzenie kontroli obecności pracowników i dyscypliny pracy; 8) załatwianie spraw emerytalno-rentowych dla pracowników; 9) prowadzenie sprawozdawczości i statystyki w zakresie spraw osobowych; 10) prowadzenie ewidencji pracowników, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; 11) właściwe przechowywanie akt osobowych; 12) nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń z zakresu spraw socjalnych; 13) opracowywanie planów, zarządzeń i sprawozdań w zakresie spraw socjalnych; 14) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w uzgodnieniu z Dyrektorem; 15) organizowanie okresowych ocen Pracowników po wprowadzeniu systemu ocen; 16) nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw personalnych, w tym: akt osobowych pracowników, opisów stanowisk, ewidencji czasu pracy, urlopów oraz zwolnień od pracy, ewidencji szkoleń i studiów, kar i nagród; 17) nadzór nad prowadzeniem spraw BHP; 18) rekrutacja i selekcja pracowników; 19) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Strona 9 z 24

10 Dział Komunikacji Społecznej Kierownik Działu Komunikacji Społecznej podlega bezpośrednio dyrektorowi Instytutu. Do zadań Działu należy w szczególności: 12 1) tworzenie i realizowanie polityki informacyjnej Instytutu, 2) upowszechnianie osiągnięć Instytutu oraz działania z zakresu marketingu wyników badań naukowych, 3) organizowanie wydarzeń, konferencji i przedsięwzięć informacyjnych, 4) przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych, 5) obsługa strony internetowej Instytutu, 6) współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań informacyjno-promocyjnych Instytutu, 7) planowanie i realizacja zadań z zakresu informacji i promocji w związku z wdrażaniem przez OPI działań w ramach PO IG oraz PO IiŚ; 8) planowanie i realizowanie działań informacyjno-promocyjnych Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, 9) inne zadania z zakresu informacji, promocji i komunikacji społecznej; 10) archiwizacja dokumentacji, zapewnienie dostępu do dokumentacji uprawnionym pracownikom oraz uprawnionym instytucjom; 11) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Pion Badań i Prac Rozwojowych 13 Pion Badań i Prac Rozwojowych jest zarządzany bezpośrednio przez Zastępcę Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych podlegają komórki organizacyjne wyszczególnione w schemacie organizacyjnym tj.: Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji, Laboratorium Interaktywnych Technologii, Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych, Laboratorium Systemów Biznesowych, Zespół wsparcia aplikacji oraz Zespół ds. Projektów Badawczych. Zastępca Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych jest odpowiedzialny za: 1) całokształt działalności Pionu Badań i Prac Rozwojowych i powierzonych jego nadzorowi innych komórek organizacyjnych; 2) zgodność działalności Pionu Badań i Prac Rozwojowych i powierzonych jego nadzorowi komórek organizacyjnych z zasadami określonymi w przepisach BHP z tytułu sprawowania nadzoru, z zachowaniem kolejności jednoosobowej odpowiedzialności pracowników w hierarchii i stanowisk. Strona 10 z 24

11 Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji Kierownik Działu podlega Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji. Kierownik opracowuje plany pracy, sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pracownikami, odpowiada za przestrzeganie dyscypliny pracy, wykonywanie uchwał Rady Naukowej, zarządzeń Dyrektora Ośrodka oraz przestrzeganie przepisów prawnych. Do zadań Laboratorium Analiz Statystycznych i Ewaluacji należy: 1) prowadzenie badań statutowych w obszarze działania Laboratorium; 2) realizacja projektów i publikowanie wyników; 3) przygotowywanie analiz statystycznych dotyczących sektora badawczo-rozwojowego w Polsce; 4) prowadzenie badań naukowych w obszarze zarządzania, ekonomii i socjologii nauki, modeli agentowych oraz innych związanych z sektorem B+R i innowacji; 5) sporządzanie raportów i prezentacji na postawie analiz statystycznych; 6) zbieranie i opracowywanie materiałów dotyczących zagadnień z zakresu informacji naukowej i innowacyjnej oraz polityki naukowej; 7) udzielanie odpowiedzi na kwerendy z zakresu informacji naukowej i innowacyjnej oraz polityki naukowej; 8) monitorowanie polityki naukowej w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym; 9) prowadzenie ewaluacji polityk, badań naukowych i projektów - przygotowywanie metodologii, ocen i sporządzanie raportów; 10) współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych realizowanych przez Ośrodek; 11) przystosowywanie rezultatów badań do potrzeb praktyki; 12) inicjowanie i prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z jednostkami, instytucjami i przedsiębiorstwami, w szczególności w zakresie działalności badawczej i analitycznej Laboratorium; 13) inicjowanie nowych problemów badawczych z obszaru zarządzania w sektorze B+R oraz statystyki; 14) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium; 15) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych Kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych podlega Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium. Strona 11 z 24

12 Zadania Laboratorium: 1) prowadzenie badań naukowych w zakresie sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej, uczenia maszynowego; 2) prowadzenie badań naukowych w zakresie prognozowania szeregów czasowych; 3) prowadzenie badań naukowych w zakresie metod eksploracji danych i tekstu oraz inteligentnych wyszukiwarek internetowych; 4) prowadzenie badań naukowych w zakresie bioinformatyki; 5) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy oprogramowania; 6) projektowanie i implementacja inteligentnych systemów informatycznych; 7) projektowanie, budowa oraz utrzymanie Systemów Informacji dla Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 8) projektowanie, budowa oraz utrzymanie systemów informatycznych na zlecenie MNISW i Dyrektora Ośrodka; 9) opracowanie wyników badań naukowych; 10) współpraca krajowa i międzynarodowa; 11) współpraca z nauką i przemysłem; 12) dystrybucja i promocja uzyskanych wyników badań oraz współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium; 13) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Laboratorium Systemów Biznesowych Kierownik Laboratorium Systemów Biznesowych podlega Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium. Zadania komórki organizacyjnej: 1) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy oprogramowania; 2) projektowanie, tworzenie, administrowanie, usprawnianie, utrzymanie i aktualizacja informatycznych systemów bazodanowych; 3) zapewnienie obsługi systemów informatycznych wspomagających działalność MNISW oraz NCBR i NCN; 4) projektowanie, budowa oraz utrzymanie systemów informatycznych wspomagających wdrażanie funduszy strukturalnych; 5) projektowanie informatycznych rozwiązań zarządzania informacją o nauce i szkolnictwie wyższym; 6) przygotowywanie systemów informatycznych na zlecenie MNISW i Dyrektora Ośrodka; 7) obsługa użytkowników informacji i systemów informatycznych; Strona 12 z 24

13 8) współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium; 9) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Zespół Wsparcia Aplikacji Pracownicy Zespołu wsparcia aplikacji podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Kierownicy Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych oraz Laboratorium Systemów Biznesowych mogą bezpośrednio zgłaszać Zespołowi zalecenia dotyczące wdrożeń i konfiguracji systemów informatycznych. Zadania Zespołu Wsparcia Aplikacji: 1) administracja bazami danych Ośrodka; 2) wdrażanie, utrzymanie w ruchu oraz monitorowanie systemów opracowanych przez Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych oraz Laboratorium Systemów Biznesowych; 3) zapewnienie bezpieczeństwa administrowanych systemów; 4) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Laboratorium Interaktywnych Technologii Kierownik Laboratorium Interaktywnych Technologii podlega Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Laboratorium. Zadania komórki organizacyjnej: 1) prowadzenie badań naukowych nad zachowaniami człowieka podczas komunikowania się z urządzeniami cyfrowymi; 2) prowadzenie badań naukowych nad aspektami związanymi z zachowaniami człowieka w kontekście społeczeństwa informacyjnego oraz e-partycypacji; 3) prowadzenie badań naukowych związanych z wizualizacją informacji; 4) prowadzenie badań naukowych związanych ze wspomaganiem nauki w Polsce oraz roli technologii ICT w tym procesie; 5) prowadzenie badań naukowych związanych z różnymi sposobami interakcji z technologiami ICT w tym również z zachowaniami adaptatywnymi; 6) prowadzenie badań naukowych dotyczących standardów tworzenia publicznych systemów informacyjnych w Polsce; 7) budowa oraz ewaluacja interaktywnych prototypów wspierających powyższe badania; 8) rozwój metodologii i narzędzi badawczych wspomagających proces projektowy zorientowany na użytkownika; 9) opracowanie wyników badań naukowych; Strona 13 z 24

14 10) współpraca krajowa i międzynarodowa; 11) współpraca z nauką i przemysłem; 12) dystrybucja i promocja uzyskanych wyników badań oraz współpraca z Działem Komunikacji Społecznej w zakresie upowszechniania analiz i wyników badań Laboratorium; 13) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka; Zespół ds. Projektów Badawczych 1. Koordynator Zespołu odpowiada przed Zastępcą Dyrektora ds. Badań i Prac Rozwojowych. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację i rozliczenie projektów systemowych realizowanych przez OPI. 2. Koordynator monitoruje możliwości pozyskania dodatkowych środków na działalność badawczą i rozwojową prowadzoną w Pionie Badań i Prac Rozwojowych ze źródeł zarówno krajowych jak i zagranicznych. 3. Do zadań koordynatora należy w szczególności: 1) koordynowanie i kompleksowa realizacja projektów systemowych w zakresie wynikającym z umów podpisanych pomiędzy MNiSW a OPI: Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami w ramach Działania 1.1. Poddziałania POIG oraz Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym w ramach Działania 4.1 Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego; 2) odpowiedzialność za realizowanie zadań wynikających z Instrukcji Wykonawczej OPI w ramach Działania 1.1. Poddziałania PO IG oraz Działania 4.1 Poddziałania POKL oraz procedur wewnętrznych; 3) koordynowanie i odpowiedzialność za kontakty i współpracę z MNiSW w ramach Działania 1.1. Poddziałania PO IG oraz Działania 4.1 Poddziałanie POKL; 4) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Pion Utrzymania Zasobów 14 Zastępca Dyrektora OPI ds. Utrzymania Zasobów podlega Dyrektorowi Ośrodka. Zastępcy Dyrektora OPI ds. Utrzymania Zasobów podlegają komórki organizacyjne wyszczególnione w schemacie organizacyjnym, tj. Dział Zasobów Informacyjnych, Infrastruktury i Administracji oraz Zespół ds. zamówień publicznych. Do zadań zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Zasobów należy w szczególności: 1) koordynowanie i kontrola prac podległych komórek organizacyjnych; 2) ocena wyników działalności podległych komórek organizacyjnych; Strona 14 z 24

15 3) utrzymanie sprawności technicznej zasobów Ośrodka, w tym w szczególności nieruchomości oraz zasobów niematerialnych i prawnych; 4) organizacja i utrzymanie techniczne systemów wspomagających zarządzanie Ośrodkiem; 5) utrzymanie i aktualność posiadanych informacji w bazach danych. Dział Infrastruktury i Administracji 1. Kierownik Działu Infrastruktury i Administracji podlega Zastępcy Dyrektora OPI ds. Utrzymania Zasobów. 2. Kierownik Działu Infrastruktury i Administracji bezpośrednio kieruje i ponosi odpowiedzialność za obsługę administracyjną Ośrodka. 3. Do zadań komórki organizacyjnej należy w szczególności: 1) utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków, budowli, terenu i majątku ruchomego; 2) zarządzanie siecią komputerową Ośrodka; 3) wdrażanie rozwiązań informatycznych we wszystkich możliwych obszarach funkcjonowania Instytutu; 4) uruchamianie kolejnych usług/ serwisów sieciowych; 5) nadzór nad obsługą informatyczną przedsięwzięć organizowanych przez Ośrodek; 6) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania; 7) doradztwo w zakresie rozwiązań informatycznych; 8) sprawna obsługa kancelaryjna Ośrodka; 9) zarządzanie logistyka; 10) obsługa najemców; 11) zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej; 12) prowadzenie ewidencji środków trwałych; 13) administrowanie licencjami programów wykorzystywanych w Ośrodku; 14) wdrażanie systemów informatycznych; 15) zapewnienie stosowania w Ośrodku legalnego oprogramowania; 16) bieżąca obsługa techniczna sprzętu informatycznego; 17) obsługa centrali telefonicznej; 18) organizacja i administrowanie stroną BIP; 19) windykacja należności; 20) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka; Strona 15 z 24

16 Archiwum Zakładowe Stanowisko ds. obsługi archiwum podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Infrastruktury i Administracji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za archiwizacje dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zadań pracownika należy w szczególności: 1) archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem XIII osi priorytetowej PO IiŚ, Działania 1.3 i Poddziałania POIG, Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych (FBN), realizacją Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB), Projektu Systemowego Poddziałania POIG, Poddziałania POKL oraz dokumentów pozostałych komórek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) udostępnianie i wypożyczanie akt pracownikom OPI i jednostkom zewnętrznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami wewnętrznymi oraz brakowaniem; 3) ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych do przechowania akt oraz tworzenie baz danych przechowywanego zasobu (również informatycznych); 4) współpraca z komórkami jednostki organizacyjnej w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, tworzenia teczek akt i przygotowania akt do przekazania ich do archiwum zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej jednostki organizacyjnej; 5) utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z właściwym archiwum państwowym nadzorującym dane archiwum zakładowe. Zespół ds. Zamówień Publicznych Lider Zespołu ds. Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora OPI ds. Utrzymania Zasobów. Odpowiada za prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w Ośrodku Przetwarzania Informacji i wydatkowanie środków zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych. Do zadań komórki organizacyjnej należy: 1) nadzorowanie, koordynacja i realizacja procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez poszczególne komórki organizacyjne Ośrodka; 2) prowadzenie rejestrów wydatków Ośrodka; 3) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka; 4) sporządzenie planu zamówień publicznych; 5) współpraca z komórkami organizacyjnymi OPI w zakresie przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi OPI; 6) udział w pracach komisji przetargowych jako sekretarz komisji; 7) weryfikacja i zatwierdzenie wniosków zakupowych; 8) przechowywanie umów dot. udzielonego zamówienia oraz dokumentacji postępowania; Strona 16 z 24

17 9) prowadzenie wszystkich spraw wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dział Zasobów Informacyjnych Kierownik Działu Zasobów Informacyjnych podlega Zastępcy Dyrektora OPI ds. Utrzymania Zasobów. Kierownik Działu Zasobów Informacyjnych bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za utrzymanie, administrowanie i tworzenie systemów bazodanowych. Do zadań komórki organizacyjnej należy w szczególności: 1. projektowanie, administrowanie, usprawnianie, utrzymanie i aktualizacja bazy Nauka Polska oraz innych baz zarządzanych przez Dział; 2. usprawnianie procedur pozyskiwania danych do bazy Nauka Polska ; 3. udostępnienie posiadanych zasobów informacyjnych, w tym: przygotowanie raportów z baz danych na potrzeby własne i użytkowników zewnętrznych; 4. informacyjna obsługa użytkowników bazy Nauka Polska m.in. w zakresie sposobu zasilania i aktualizacji bazy, korzystania z portalu internetowego itp.; 5. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami badawczymi oraz organizacjami naukowymi i społecznymi w zakresie pozyskiwania, wymiany oraz upowszechniania informacji naukowej; 6. przygotowywanie publikacji z bazy w wersji elektronicznej (Informator Nauki Polskiej); 7. obsługa informacyjna użytkowników systemu rejestracji wniosków o finansowanie nauki (OSF); 8. obsługa informacyjna użytkowników systemu informacji o szkolnictwie wyższym (POL-on); 9. obsługa merytoryczna i techniczna użytkowników Ankiety jednostki ; 10. przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Dział Księgowo-Finansowy Dział księgowo-finansowy jest kierowany przez Głównego Księgowego. 2. W czasie nieobecności Głównego Księgowego zastępuje go Zastępca Głównego Księgowego. 3. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) zorganizowanie księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi; 2) zorganizowanie prawidłowego obiegu dokumentów oraz bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych; 3) instruowanie i szkolenie podległych pracowników; 4) prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań; 5) należyte przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów księgowych; Strona 17 z 24

18 6) wykonywanie kontroli zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej i przepisami prawnymi; 7) opracowywanie analiz stanu majątkowego i wyników finansowych Instytutu; 8) podpisywanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami wewnętrznymi; 9) organizacja działań w zakresie księgowości ogólnej i rachuby płac, księgowości XIII Osi priorytetowej POIiŚ, Poddziałania POIG, PSPB, kontrolingu, zaopatrzenia i sprzedaży; 10) powiadamianie Dyrektora o przypadkach ujawniania dokumentów nierzetelnych lub niezgodnych z prawem. 4. Do działań w zakresie księgowości ogólnej i rachuby płac należy: 1) obsługa kasy; 2) naliczanie płac i obciążeń publiczno-prawnych; 3) rozliczanie kosztów; 4) sporządzanie dokumentów sprzedaży, ich ewidencja w księgach i rozliczanie; 5) ewidencja środków trwałych przyjmowanych na stan i likwidowanych; 6) sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji; 7) rozliczanie dotacji; 8) wszystkie inne zadania w obszarze finansowym wynikające z przepisów prawa; 9) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. 5. Do działań w ramach kontrolingu należy w szczególności: 1) kontrola i uzgadnianie prawidłowości podziału wydatków oraz kosztów; 2) przyczyn informowanie kierownictwa OPI o przekroczeniu kosztów; 3) sprawdzanie zgodności procesów księgowości zarządczej z przyjętą Polityką rachunkową Ośrodka; 4) współudział w opracowaniu planu finansowego, w uzgodnieniu z innymi komórkami organizacyjnymi oraz monitorowanie jego realizacji w obszarze finansowym; 5) raportowanie miesięczne realizacji planu przychodów i kosztów; 6) kontrolowanie przepływów pieniężnych; 7) kontrolowanie kosztów działalności Ośrodka; 8) monitorowanie procesów planowania i wykonania w zakresie bieżącej działalności; 9) kontrolowanie realizacji budżetów; 10) harmonizacja systemu kontrolingu z systemem kontrolingu finansowo-księgowym; 11) opracowywanie okresowych raportów o sytuacji finansowej Ośrodka; Strona 18 z 24

19 12) wsparcie Głównego Księgowego w zakresie zarządzania finansami i zabezpieczania płynności finansowej Ośrodka; 13) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. 6. Do działań w ramach obsługi zaopatrzenia i sprzedaży należy w szczególności: 1) wsparcie prowadzenia dystrybucji wydawnictw; 2) wystawianie faktur sprzedażowych wynajmowanych powierzchni Ośrodka; 3) utrzymywanie kontaktów z prenumeratorami i klientami wydawnictw Ośrodka; 4) koordynacja zapotrzebowania na materiały biurowe i piśmienne 5) zaopatrywanie w materiały biurowe i piśmienne; 6) obsługa/prowadzenie magazynu wydawnictw i artykułów biurowych; 7) obsługa zamówień na wydawnictwa Ośrodka; 8) windykacja należności; 9) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. 7. Do działań w ramach księgowości XIII Osi priorytetowej POIiŚ, Poddziałania POIG, PSPB należy w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości; 2) weryfikacja księgowo-rachunkowa wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów; 3) kontrola pod względem rodzajowym weryfikacji wniosków o płatność; 4) weryfikacja księgowo-rachunkowa wydatków i kosztów związanych z realizacją umów. Pion Wdrażania Funduszy 16 Zastępca Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy podlega Dyrektorowi Ośrodka. Zastępcy Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy podlegają komórki organizacyjne, wyszczególnione w schemacie organizacyjnym, tj. Dział Wdrażania Instrumentów Wsparcia Badań Naukowych (Polsko-Szwajcarski Program Badań Naukowych), Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Dział Pomocy Technicznej POIG i POIiŚ. Do zadań Zastępcy Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy należy w szczególności: 1) koordynowanie i kontrola prac podległych komórek organizacyjnych; 2) ocena wyników działalności podległych komórek organizacyjnych; 3) przedkładanie Dyrektorowi Instytutu wniosków w przedmiocie zatrudniania, zwalniania, awansowania, premiowania, nagradzania, udzielania kar porządkowych podległych pracowników. Strona 19 z 24

20 Dział Wdrażania Instrumentów Wsparcia Badań Naukowych (Polsko- Szwajcarski Program Badawczy) Kierownik Działu Wdrażania Instrumentów Wsparcia Badań Naukowych odpowiada przed Zastępcą Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy. Bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego. 1. Zakres zadań komórki organizacyjnej: 1) realizacja umowy dot. Polsko- Szwajcarskiego Programu Badawczego (dalej: PSPB) pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Ośrodkiem; 2) przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych w procesie wdrażania PSPB, 3) kierowanie pracami Sekretariatu PSPB; 4) ogłoszenie naboru wniosków, ocena formalna i organizacja oceny merytorycznej wniosków, podpisywanie umów z beneficjentami, rozliczenia projektów i całego PSPB; 5) monitoring rzeczowo-finansowy, sprawozdawczość PSPB; 6) bieżące i okresowe raportowanie do Zastępcy Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy; 7) przekazywanie akt do archiwum zgodnie z regulaminem Ośrodka. Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 1. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej POIiŚ podlega Zastępcy Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy, bezpośrednio kieruje, koordynuje i ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane przez Dział Wdrażania XIII Osi Priorytetowej POIiŚ. 2. Zakres zadań komórki organizacyjnej: 1) realizacja umowy podpisanej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą i Ośrodkiem oraz Podręcznika Wdrażania Ośrodka dot. XIII osi priorytetowej Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ); 2) realizacja zadań związanych z wdrażaniem XIII osi priorytetowej Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 3) współpraca z beneficjentami projektów realizowanych w ramach konkursu oraz Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych w ramach XIII osi priorytetowej POIiŚ, ogłoszenie naboru wniosków w trybie konkursowym; 4) ogłoszenie naboru wniosków w trybie konkursowym; 5) przeprowadzenie oceny formalnej oraz koordynacja oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych w zależności od trybu wyboru projektów, podpisywanie umów z beneficjentami, rozliczenia projektów i całej XIII osi priorytetowej POIiŚ; 6) monitoring, sprawozdawczość i kontrola realizacji poszczególnych projektów i całości XIII osi priorytetowej POIiŚ; 7) bieżące i okresowe raportowanie do Zastępcy Dyrektora OPI ds. Wdrażania Funduszy; Strona 20 z 24

Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Pozycja 60 Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Pozycja 60 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 4/2007 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 4/2007 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 4/2007 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, sierpień 2007 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA OPI... 3 3. CELE I PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 09:03:05 Numer KRS: 0000127372

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 09:03:05 Numer KRS: 0000127372 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 09:03:05 Numer KRS: 0000127372 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego Zaopiniowany przez Radę Naukową w dniu 5 lutego 2014 r. Wprowadzony w życie z dniem 1 marca 2014 r. I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49 Strona1 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 1 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015 1. Regulamin Organizacyjny Muzeum Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r.

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Na podstawie ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację i zakresy działania podstawowych jednostek organizacyjnych Instytutu. 2 1. Instytut jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 87/15 z dnia 22.01.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Spis treści: I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012r. 1. Struktura organizacyjna. Bieżącą działalnością Biura

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r PROJEKT w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr 986/362/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Rozdział I. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RYBNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RYBNIKU Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2014 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku z dnia 22.12.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 1 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 1 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn.: Mosty do Wiedzy w Gminie Wyszków. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu Projekt z dnia 18 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 3/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 stycznia 2011 r.

Zarządzenie nr 1/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 stycznia 2011 r. Zarządzenie nr 1/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 stycznia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/K/14 Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu;

Zarządzenie nr 51. II. Realizacja Projektu 2 Projekt realizowany jest zgodnie z: 1) umową i wnioskiem o dofinansowanie Projektu; Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo