Studia drugiego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia drugiego stopnia"

Transkrypt

1 Studia drugiego stopnia Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się bez wyznaczania róŝnic programowych wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wydział Zarządzania i Marketingu Kierunek Zarządzanie, studia drugiego stopnia (miejsce: Poznań) studia w trybie: stacjonarnym, niestacjonarnym, niestacjonarnym (zjazdowe) niestacjonarnym na odległość specjalności: Bankowa obsługa przedsiębiorstw Specjalność buduje podstawy wiedzy o systemach bankowych, organizacji bankowości, sposobie działania instytucji finansowych w Unii Europejskiej. Student poznaje róŝne typy banków oraz otoczenie rynkowe banku, a takŝe prawne i ekonomiczne aspekty bankowości: prawo bankowe, działalność depozytowo-kredytową, rynek kapitałowy oraz sposoby inwestowania na tym rynku. Oswaja się z bankowością elektroniczną i nowoczesnymi technikami bankowymi. Specjalność przygotowuje zarówno do pracy w banku, jak i do negocjowania z bankiem warunków kredytów. Uczy odczytywać sygnały płynące z sektora bankowego. Chciałbyś pracować w działach kredytowych na stanowisku inspektora, doradcy lub analityka ds. kredytów i gwarancji bankowych? Myślisz o zatrudnieniu w departamentach lokat i depozytów na stanowisku doradcy w tzw. private banking? Sprawdziłbyś się w działach zarządzania ryzykiem, windykacji kredytów przeterminowanych? Mógłbyś podjąć pracę na stanowisku związanym z inwestycjami kapitałowymi? Myślisz o pracy w administracji państwowej w zakresie współpracy z instytucjami bankowymi? Prawo bankowe i operacje bankowe

2 Rynek kapitałowy Międzynarodowe rynki finansowe Bankowość hipoteczna Instrumenty pochodne Logistyka Studia w ramach tej specjalności przygotowują specjalistów w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw traktowanych jako przepływ materiałów i wyrobów gotowych. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą zarządzania w transporcie, formułowania i analizy strategii transportowych, a takŝe poznają podstawy podejmowania optymalnych decyzji. Przedmiotem studiów są rynki: transportowy i usług logistycznych, ich analiza i segmentacja. Chciałbyś pracować w firmie spedycyjno-transportowej? Widzisz się w roli projektanta infrastruktury logistycznej? Podołałbyś funkcji specjalisty ds. obsługi klienta? Intryguje Cię projektowanie i budowa zintegrowanych systemów transportu i magazynowania? Zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem Ładunkoznawstwo i opakowania Dystrybucja Strategie logistyczne Logistyka międzynarodowa Rachunkowość jednostek gospodarczych Specjalność ta przygotowuje specjalistów niezbędnych we wszystkich organizacjach prowadzących ewidencję księgową swej działalności. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, bankowej, podatkowej, budŝetowej, organizacji rachunkowości oraz technik komputerowych wykorzystywanych w księgowości. Poznają równieŝ podstawy procesu ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmach i organizacjach. Chciałbyś pracować w komórkach finansowo-księgowych na stanowisku kasjera, referenta ds. ewidencyjnych, kosztowych czy płacowych?

3 Myślisz o stanowisku księgowego, samodzielnego księgowego lub głównego księgowego? Sprawdziłbyś się w roli analityka kosztowego i materiałowego, kalkulatora procesów gospodarczych? Chciałbyś sporządzać sprawozdania bilansowe, podatkowe, dla ZUS-u i GUS-u? Bilansoznawstwo Rachunkowość budŝetowa Rachunkowość ubezpieczeniowa Kontrola skarbowa Decyzyjne rachunki kosztów Reklama i marketing Specjalność ta zapewnia przygotowanie w zakresie zarządzania firmą na rynku konkurencyjnym, związane głównie z zastosowaniem podstawowych metod i technik marketingowych. Dotyczą one takich dziedzin, jak: badanie rynku, strategia produktu, kształtowanie kanałów dystrybucji, promocja sprzedaŝy i ustalanie cen. Studenci poznają zasady wdraŝania organizacji marketingu w firmach przemysłowych, handlowych i usługowych, a takŝe przygotowania strategii marketingowej i zarządzania kampanią reklamową. Myślisz o pracy menedŝera produktu/marki lub reklamy? Widzisz się w roli analityka działań w obszarze promocji? Chciałbyś zajmować się kreowaniem wizerunku firmy? Mógłbyś zostać specjalistą ds. kontaktów z klientami? Interesuje Cię działalność agencji badań marketingowych? Strategia marketingowa w handlu Investor relations Komunikacja marketingowa Zarządzanie kampanią reklamową Planowanie mediów w reklamie Zarządzanie finansami Studia w ramach tej specjalności pozwalają zdobyć wiedzę dotyczącą finansów rynkowych systemów gospodarczych, jak i poszczególnych podmiotów działających w gospodarce rynkowej. Nacisk w kształceniu połoŝony jest na umiejętność podejmowania decyzji

4 dotyczących bieŝącego działania oraz projektowania i wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań. Studenci poznają zagadnienia związane z planowaniem, analizowaniem i interpretowaniem sprawozdań finansowych, współpracą z bankiem, sposobami finansowania rozwoju firmy, szacowaniem wartości firm oraz decyzjami na rynku kapitałowym. Sprawdziłbyś się w działach finansowych, controllingu i rachunkowości finansowej przedsiębiorstw oraz urzędów? Chciałbyś zostać dyrektorem finansowym firmy? Mógłbyś podołać obowiązkom partnera firmy doradczej? Interesuje Cię praca w banku lub funduszu inwestycyjnym? Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Publiczna gospodarka finansowa Źródła finansowania przedsiębiorstwa i ich koszt Finanse samorządowe Prawo papierów wartościowych Zarządzanie kadrami Studia w ramach tej specjalności mają na celu pogłębienie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, tj. podstawowego składnika kwalifikacji menedŝerskich związanego z oddziaływaniem, wywieraniem wpływu na ludzi. Słuchacz poza ogólnym przygotowaniem do pracy na stanowiskach w sferze zarządzania (kierownicy, specjaliści) zdobywa wiedzę i umiejętności pomocne w pełnieniu funkcji kierowniczych. Wiedza ta daje teŝ moŝliwość podjęcia pracy w działach personalnych róŝnego typu instytucji. minimalnej liczby studentów, którą określa zarządzenie rektora. Widzisz się w roli przedsiębiorcy działającego na rynku polskim, unijnym i światowym? Chciałbyś zostać menedŝerem personalnym zatrudnionym w administracji publicznej lub międzynarodowej? Sprawdziłbyś się jako samodzielny specjalista w przedsiębiorstwie prywatnym lub publicznym? Mógłbyś wykorzystać swoją wiedzę z zakresu ekonomii jako polityk, od szczebla lokalnego do centralnego?

5 Prawo pracy i kształtowanie stosunków pracy Systemy motywacyjne przedsiębiorstwa Rynki pracy w globalnej gospodarce System ochrony pracy Wywieranie wpływu na ludzi Zarządzanie przedsiębiorstwem Studenci w ramach tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu teorii zarządzania i przygotowują się do pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, do zarządzania przedsięwzięciami i projektowania struktur organizacyjnych. Zdobywają równieŝ kwalifikacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy (small biznes). Chciałbyś zostać menedŝerem w banku lub urzędzie? Interesuje Cię zarządzanie produkcją? Widzisz się w roli menedŝera szpitala? Mógłbyś zarządzać agencją reklamową? Kształtowanie struktur organizacyjnych Polityka finansowa przedsiębiorstw Polityka ekologiczna Unii Europejskiej Inwestycje rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa podstawy podejmowania decyzji Zarządzanie grupami kapitałowymi Zarządzanie sferą usług społecznych Specjalność przybliŝa prawne i ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia i zabezpieczenia emerytalnego. Prezentuje systemy usług społecznych na świecie oraz system polski, zapoznaje z systemami przepływów środków związanych z ochroną zdrowia i systemem emerytalno-rentowym. Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy o zarządzaniu i sposobach działania w tej sferze usług. Mógłbyś wykorzystać swoją wiedzę w jednostkach obsługujących finansowo i organizacyjnie usługi społeczne? Interesuje Cię działalność domów dla ludzi starszych i sanatoriów?

6 Chciałbyś pracować w jednostkach zajmujących się ochroną zdrowia i rehabilitacją? Marketing usług społecznych Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce i UE Systemy ubezpieczeniowe w UE Systemy emerytalne Systemy edukacyjne Informatyka w zarządzaniu Specjalność stanowi odpowiedź na wzrastające na rynku pracy zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących wykorzystać sieci komputerowe w zarządzaniu firmami, działalności marketingowej oraz wszelkich działaniach związanych z obiegiem informacji. Student zdobywa wiedzę z zakresu najnowszego oprogramowania systemowego, narzędziowego i uŝytkowego wspomagającego zarządzanie, a takŝe dotyczącą strategii marketingowych w internecie, handlu elektronicznego oraz mediów masowych w sieciach komputerowych. Podjąłbyś się pracy jako biznesowy analityk informacji zarządczych? Chciałbyś zostać administratorem systemów informacyjnych przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz administracji publicznej? Mógłbyś zarządzać bezpieczeństwem informacji lub projektami systemów informacyjnych? Widzisz się w roli analityka, projektanta i wdroŝeniowca systemów informacyjnych? Myślisz o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem moŝliwości technologii informacyjnych i komunikacyjnych? Technologie komunikacji i wymiany danych Zarządzanie wiedzą w organizacji Systemy informacyjne organizacji Tworzenie systemów informacyjnych Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej Studia w ramach tej specjalności przygotowują do przyszłej pracy zawodowej w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynkach międzynarodowych. Zgodnie z tym plan studiów obejmuje zagadnienia funkcjonowania rynków, organizację i technikę działania

7 przedsiębiorstw i instytucji międzynarodowych oraz normy prawne regulujące ich funkcjonowanie. Celem tej specjalności jest przygotowanie do współpracy i działania w strukturach Unii Europejskiej. Podjąłbyś się pracy jako doradca promujący polskie przedsiębiorstwa w UE i na świecie? Myślisz o pracy w przedsiębiorstwach starających się i posiadających juŝ rynki zbytu w UE? Mógłbyś pracować w firmach chcących rozszerzyć swoją działalność poza UE? Międzynarodowe stosunki gospodarcze Europejskie instytucje ekonomiczne Polityka zagraniczna Polski Polityka ekologiczna UE Prawo ochrony danych osobowych Psychologia zarządzania Celem specjalności jest przekazanie studentom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności menedŝerskich o charakterze psychologicznym, istotnych w zarządzaniu firmą i zespołem ludzkim. Przedmiotem psychologii zarządzania są psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w firmie. Coraz powszechniejszy staje się pogląd, Ŝe sukces w kierowaniu firmą zaleŝy nie tylko od umiejętności technologicznych menedŝera, ale równieŝ od znajomości psychologicznych mechanizmów zarządzania. W nowoczesnym zarządzaniu podział na pracowników i personel zarządzający ewoluuje. Jesteś predysponowany do negocjowania i mediacji? Chciałbyś zostać pracownikiem działu personalnego organizacji? Interesuje Cię zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych? Mógłbyś zostać specjalistą ds. szkoleń pracowników w organizacji? Widzisz się w roli specjalisty zarządzającego procesami komunikacji interpersonalnej i obiegiem informacji w organizacji? Kreatywność w organizacji

8 Negocjacje i mediacje Public relations w funkcjonowaniu organizacji Zarządzanie czasem Zarządzanie grupą i zespołem Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia drugiego stopnia (miejsce: Poznań) studia w trybie: stacjonarnym, niestacjonarnym, niestacjonarnym (zjazdowe) niestacjonarnym na odległość specjalności: Administracja gospodarcza Specjalność obejmuje zakres ingerencji państwa w gospodarkę oraz formy działań administracji w obrocie gospodarczym. Program nauczania zawiera zarówno elementy prawa gospodarczego, handlowego, jak i cywilnego. Studenci mają moŝliwość przyswojenia wiedzy na temat zamówień publicznych, niezbędnej w pracy w instytucjach publicznych oraz zaznajomienia się z problematyką dotyczącą komercyjnego obrotu gospodarczego. Specjalność kształci przyszłych przedsiębiorców, przygotowuje do pracy w podmiotach prywatnych i urzędach zwłaszcza w sektorze zajmującym się zarządzaniem majątkiem publicznym. Ukończenie specjalności ułatwia równieŝ samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Mógłbyś się zrealizować jako specjalista z zakresu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw? Myślisz o samodzielnej działalności gospodarczej? Chciałbyś zostać specjalistą w izbach lub składach celnych? Sprawdziłbyś się jako urzędnik w izbach skarbowych? Prawo spółek i przedsiębiorstw państwowych Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą Prawo i ochrona obrotu gospodarczego Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych Prawo upadłościowe i układowe

9 Administracja publiczna Specjalność przybliŝa organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej rządowej i samorządowej. W ramach wykładanych przedmiotów prezentowane są m.in. formy aktywności administracji, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków jednostki, a takŝe podstawowe zagadnienia zaliczane do sfery materialnego prawa administracyjnego, jak np. instytucje prawa budowlanego czy zasady funkcjonowania stowarzyszeń. Specjalność kształci przede wszystkim kadrę urzędniczą, w tym pracowników samorządowych i przyszłych członków słuŝby cywilnej. Wiedza przekazywana w ramach tej specjalności ma charakter uniwersalny, przygotowuje do pracy w organizacjach pozarządowych i zakładach publicznych. Chciałbyś pracować w starostwie powiatowym lub w powiatowych jednostkach organizacyjnych? Sprawdziłbyś się jako pracownik urzędu gminy? Myślisz o pracy w urzędzie marszałkowskim? Chciałbyś zostać pracownikiem słuŝby celnej? Formy aktywności administracji Policje, słuŝby, straŝe w administracji publicznej Zarządzanie systemami informacji w administracji Organizacje poŝytku publicznego Kontrola i nadzór w administracji publicznej Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego Wiedza w zakresie tej specjalności pozwala na zapoznanie się z zasadami i przepisami regulującymi działania organów porządkowych, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Program prezentuje zróŝnicowane zagadnienia ochrony państwa i obywateli, w tym zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, zaznajamia z funkcjonowaniem wyspecjalizowanych słuŝb oraz uprawnieniami i obowiązkami jednostki w stanach zagroŝenia. Specjalność przygotowuje do pracy w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, jednostkach obrony cywilnej, policji, straŝy poŝarnej oraz innych słuŝbach i straŝach czuwających nad bezpieczeństwem publicznym.

10 Mógłbyś pracować w jednostkach Obrony Cywilnej lub StraŜy Miejskiej? Myślisz o zatrudnieniu się w StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej lub Policji? Chciałbyś podjąć pracę w inspektoracie Inspekcji Sanitarnej lub Handlowej? Interesuje Cię działalność Inspekcji Ochrony Środowiska? Działalność administracji w stanach zagroŝenia Administracja bezpieczeństwa publicznego w Polsce Prawo dyscyplinarne słuŝb mundurowych Prawo karne wykonawcze Międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości Administracja międzynarodowa Specjalność przybliŝa ustrój i funkcjonowanie administracji państw europejskich i organizacji międzynarodowych. Studia w ramach tej specjalności poszerzą wiedzę z zakresu prawa europejskiego i wzbogacą wiadomości na temat instytucji Unii Europejskiej oraz ich współdziałania z krajami członkowskimi. Specjalność przygotowuje kadrę urzędniczą struktur administracji zajmujących się współpracą międzynarodową, w tym współdziałaniem w ramach wspólnoty europejskiej. UmoŜliwia równieŝ zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych oraz prywatnych podmiotach gospodarczych rozwijających działalność na rynkach zagranicznych. Sprawdziłbyś się w instytucjach UE? Chciałbyś zajmować się pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych UE? Mógłbyś podjąć pracę w administracji euroregionów lub w administracji celnej? Interesuje Cię działalność stowarzyszeń międzynarodowych? Chciałbyś się sprawdzić w spółkach z kapitałem zagranicznym? Sądownictwo międzynarodowe Swobody gospodarcze w Unii Europejskiej Prawo dyplomatyczne i konsularne Współpraca międzynarodowa i europejska w dziedzinie reform w administracji Europejska współpraca transgraniczna Finanse publiczne

11 W ramach tej specjalności studenci przyswajają wiedzę na temat prawnej regulacji finansów publicznych, zapoznają się z ich wpływem na gospodarkę i poziom Ŝycia obywateli. Program kształcenia porusza problematykę finansów lokalnych i europejskich, podatków, papierów wartościowych i funduszy strukturalnych. Specjalność przygotowuje do pracy w sektorach administracji odpowiadających bezpośrednio za gospodarkę finansową, zajmujących się procedurami budŝetowymi, zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem środków unijnych, a takŝe instytucjach niepublicznych, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i leasingowe. Chciałbyś podjąć pracę w urzędzie lub izbie skarbowej? Sprawdziłbyś się w administracji jednostek samorządu terytorialnego? Interesuje Cię działalność administracji urzędów marszałkowskich? Widzisz się w prywatnych instytucjach finansowych (banki, firmy leasingowe i brokerskie, otwarte fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń)? Europejskie prawo podatkowe Podatki w orzecznictwie sądowym Fundusze europejskie Pieniądz i kredyt Prawo papierów wartościowych Polityka administracyjna Specjalność stanowi kompilację problematyki administrowania i oddziaływania politycznego. Program kształcenia porusza kwestie wpływu polityki państwa na kształtowanie polityki lokalnej i jej związku z funkcjonowaniem administracji publicznej. Przedmioty wykładane w ramach specjalności poświęcone są m.in. kreowaniu polityki społecznej, edukacyjnej, mieszkaniowej, przedstawiają moŝliwości wykorzystania instrumentów politycznych i administracyjnych do rozwiązywania problemów społecznych. Specjalność daje wszechstronne przygotowanie do pracy w róŝnorodnych jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, w sektorze opieki zdrowotnej, szkolnictwie, instytucjach pomocy społecznej, podmiotach zajmujących się gospodarką przestrzenną, mieszkaniową i rynkiem pracy. Ukończenie specjalności ułatwia równieŝ podejmowanie aktywnej działalności w organizacjach społecznych, w tym stowarzyszeniach, samorządach i partiach politycznych. minimalnej liczby studentów, którą określa zarządzenie rektora. Myślisz o pracy w stowarzyszeniach lub partiach politycznych?

12 Interesuje Cię działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty i słuŝby zdrowia? Chciałbyś pracować w samorządach zawodowych i gospodarczych? Mógłbyś się realizować w urzędach pracy? Samorządowa polityka finansowania działalności sektora non-profit Polityka mieszkaniowa Międzynarodowa współpraca na poziomie lokalnym System ochrony zdrowia Lokalna polityka rynku pracy Prawo i ochrona pracy Studia w ramach tej specjalności pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa pracy i samozatrudnienia oraz przybliŝają problematykę ochrony pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Znajomość prawnej regulacji zatrudnienia niezbędna jest w kaŝdej pracy, wykonywanej zarówno na rzecz publicznych, jak i prywatnych podmiotów. Stąd ukończenie tej specjalności daje wszechstronne i uniwersalne wiadomości, moŝliwe do wykorzystania u kaŝdego pracodawcy. W szczególności przygotowuje specjalistów z zakresu kadr i płac, pracowników odpowiadających za bezpieczeństwo i higienę pracy, pracowników instytucji rynku pracy i publicznych słuŝb zatrudnienia. Interesuje Cię działalność agencji zatrudnienia? Mógłbyś pracować w instytucjach dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego? Chciałbyś się realizować w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego? Sprawdziłbyś się w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy? Zatrudnianie pracowników w państwach Unii Europejskiej Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w Polsce i Unii Europejskiej Samozatrudnienie Prawo urzędnicze Przepisy antydyskryminacyjne Zarządzanie w administracji

13 Program zapoznaje studentów ze skutecznymi sposobami zarządzania, wskazuje na moŝliwości wykorzystania strategii marketingowej, technik mediacji i negocjacji, doradztwa i planowania. Specjalność przygotowuje przyszłych menedŝerów, uczy nowoczesnego zarządzania kadrami i pracy w zespole. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podnoszenie jakości pracy oraz poprawę efektywności działań administracji. Chcesz wykorzystywać swoją wiedzę z zakresu zarządzania w strukturach administracyjnych? Sprawdziłbyś się jako menedŝer w urzędzie? Potrafiłbyś korzystać z technik mediacji i negocjacji? Chciałbyś zajmować się sprawami personalnymi firmy? Widzisz się jako funkcjonariusz publiczny? Akt administracyjny w praktyce administracji publicznej Planowanie w administracji publicznej Doradztwo w administracji publicznej Reorganizacja struktur administracji publicznej Strategia marketingowa w administracji publicznej Kierunek Politologia, studia drugiego stopnia (miejsce: Wrocław) studia w trybie: stacjonarnym, niestacjonarnym, niestacjonarnym (zjazdowe) niestacjonarnym na odległość specjalności: Administracja publiczna Głównym celem tej specjalności jest przygotowanie kadr dla administracji rządowej i samorządowej jako menedŝerów zarządzania i administracji. Absolwent winien charakteryzować się umiejętnościami promowania wartości wyrastających ze sztuki dialogu, ducha tolerancji i współpracy międzynarodowej. Mógłbyś zostać urzędnikiem administracji państwowej, publicznej lub komunalnej? Interesuje Cię działalność fundacji i centrów informacji?

14 Sprawdziłbyś się jako menedŝer w administracji rządowej i samorządowej? Chciałbyś pracować w kancelariach urzędów państwa, takŝe tych najwyŝszych? Ustrojowe prawo administracyjne SłuŜba cywilna i pracownicy samorządowi Instrumenty i formy działań współczesnej administracji Administracyjnoprawny status jednostki Systemy administracji państw europejskich Dziennikarstwo i media masowe Studenci tej specjalności poznają rolę mediów w procesie komunikowania masowego i formy ich wykorzystywania. Specjalizacja nastawiona jest na zrozumienie, przekształcanie oraz nieustanne dostosowywanie się do współczesnych wymogów otoczenia społecznopolitycznego kształtowanych przez róŝne media. Program uwzględnia zarówno media tradycyjne: prasę, radio i telewizję, jak i internet. Wiedza przyswojona na tej specjalności umoŝliwia zdobycie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, zarówno w skali świata, kraju, jak i społeczności lokalnych. Umiejętność komunikowania dotyczyć moŝe sfer administracyjnych, politycznych, społecznych i gospodarczych. Specjalizacja daje moŝliwość tworzenia wizerunku róŝnych instytucji i firm. Sprawdziłbyś się jako rzecznik w firmach i urzędach? Chciałbyś zostać doradcą sztabu wyborczego? Mógłbyś się zrealizować w agencji reklamy lub PR? Myślisz o pracy w mediach? Intryguje Cię praca w dziale promocji instytucji rządowych, samorządowych i przedsiębiorstw? Metodyka i retoryka dziennikarska oraz język mediów Metodologia badań medioznawczych Systemy medialne Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów Rzecznictwo prasowe Marketing i przywództwo polityczne

15 Połączenie treści związanych z kulturą i marketingiem jest podyktowane potrzebą wykształcenia menedŝerów polityki rozumiejących procesy kultury politycznej, jej tradycję europejską i polską oraz współczesne wartości istotne w Ŝyciu politycznym. Jest to waŝne w przygotowaniu kadr specjalistów do pracy w sztabach wyborczych i obsługi demokratycznych wyborów na róŝnych poziomach Ŝycia społecznego. Specjalność kładzie nacisk na procesy komunikacji między obywatelem a politykami rozmaitych gremiów oraz instytucjami politycznymi. minimalnej liczby studentów, którą określa zarządzenie rektora. Chciałbyś podjąć pracę w organizacjach społecznych? Interesuje Cię działalność partii politycznych? Fascynuje Cię kreowanie wizerunku polityka i partii politycznej, instytucji lub przedsiębiorstwa? Mógłbyś podjąć pracę w sztabie wyborczym? Teoria i praktyka PR Przywództwo polityczne Organizacja kampanii wyborczych Lobbing Techniki mediacji Międzynarodowe procesy integracyjne Specjalność ta kształci specjalistów w zakresie obsługi współpracy międzynarodowej, począwszy od lokalnych, regionalnych ośrodków władzy, instytucji i organizacji, a skończywszy na centralnych. Absolwenci tej specjalności zdobywają znajomość mechanizmów polityki zagranicznej, umiejętność sztuki konwersacji, negocjacji w duchu tolerancji i zawierania kompromisu. Program studiów moŝna realizować w toku indywidualnym poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych i seminariów dyplomowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów w zakresie filozofii, socjologii, historii polityki, stosunków międzynarodowych, kultury politycznej. Chciałbyś pracować w instytucjach Unii Europejskiej? Interesujesz się działalnością organizacji pozarządowych? Myślisz o pracy w organizacjach okołobiznesowych?

16 Chciałbyś zostać specjalistą ds. kontaktów międzynarodowych w administracji publicznej? Procesy integracyjne w świecie Postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe Negocjacje międzynarodowe w procesach integracyjnych Prawo dyplomatyczne i konsularne Bezpieczeństwo wewnętrzne aspekty społeczne i geopolityczne Program specjalności przybliŝa polityczne, społeczne i prawne aspekty bezpieczeństwa państwa. Specjalność ma na celu przedstawić obowiązki władzy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przybliŝyć funkcjonowanie wyspecjalizowanych słuŝb. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy dotyczącej róŝnych obszarów rzeczywistości funkcjonowania państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Utworzenie specjalności na danym kierunku i poziomie studiów uzaleŝniona jest od Myślisz o zatrudnieniu się w Policji, Siłach Zbrojnych lub StraŜy PoŜarnej? Sprawdziłbyś się jako pracownik StraŜy Granicznej, Urzędu Celnego, inspekcji państwowej, straŝy miejskiej i gminnej lub Obrony Cywilnej? Chciałbyś podjąć odpowiedzialne zadania w wydziałach zarządzania kryzysowego urzędów publicznych wszystkich szczebli, podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i politycznych oraz prywatnych podmiotach gospodarczych? Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni Terroryzm i jego zwalczanie

17

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z)

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z) Nazwa specjalności: ANALITYKA GOSPODARCZA Nazwa Jednostki: Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Jan Zawadzki W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo