Studia drugiego stopnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia drugiego stopnia"

Transkrypt

1 Studia drugiego stopnia Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się bez wyznaczania róŝnic programowych wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wydział Zarządzania i Marketingu Kierunek Zarządzanie, studia drugiego stopnia (miejsce: Poznań) studia w trybie: stacjonarnym, niestacjonarnym, niestacjonarnym (zjazdowe) niestacjonarnym na odległość specjalności: Bankowa obsługa przedsiębiorstw Specjalność buduje podstawy wiedzy o systemach bankowych, organizacji bankowości, sposobie działania instytucji finansowych w Unii Europejskiej. Student poznaje róŝne typy banków oraz otoczenie rynkowe banku, a takŝe prawne i ekonomiczne aspekty bankowości: prawo bankowe, działalność depozytowo-kredytową, rynek kapitałowy oraz sposoby inwestowania na tym rynku. Oswaja się z bankowością elektroniczną i nowoczesnymi technikami bankowymi. Specjalność przygotowuje zarówno do pracy w banku, jak i do negocjowania z bankiem warunków kredytów. Uczy odczytywać sygnały płynące z sektora bankowego. Chciałbyś pracować w działach kredytowych na stanowisku inspektora, doradcy lub analityka ds. kredytów i gwarancji bankowych? Myślisz o zatrudnieniu w departamentach lokat i depozytów na stanowisku doradcy w tzw. private banking? Sprawdziłbyś się w działach zarządzania ryzykiem, windykacji kredytów przeterminowanych? Mógłbyś podjąć pracę na stanowisku związanym z inwestycjami kapitałowymi? Myślisz o pracy w administracji państwowej w zakresie współpracy z instytucjami bankowymi? Prawo bankowe i operacje bankowe

2 Rynek kapitałowy Międzynarodowe rynki finansowe Bankowość hipoteczna Instrumenty pochodne Logistyka Studia w ramach tej specjalności przygotowują specjalistów w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw traktowanych jako przepływ materiałów i wyrobów gotowych. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą zarządzania w transporcie, formułowania i analizy strategii transportowych, a takŝe poznają podstawy podejmowania optymalnych decyzji. Przedmiotem studiów są rynki: transportowy i usług logistycznych, ich analiza i segmentacja. Chciałbyś pracować w firmie spedycyjno-transportowej? Widzisz się w roli projektanta infrastruktury logistycznej? Podołałbyś funkcji specjalisty ds. obsługi klienta? Intryguje Cię projektowanie i budowa zintegrowanych systemów transportu i magazynowania? Zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem Ładunkoznawstwo i opakowania Dystrybucja Strategie logistyczne Logistyka międzynarodowa Rachunkowość jednostek gospodarczych Specjalność ta przygotowuje specjalistów niezbędnych we wszystkich organizacjach prowadzących ewidencję księgową swej działalności. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, bankowej, podatkowej, budŝetowej, organizacji rachunkowości oraz technik komputerowych wykorzystywanych w księgowości. Poznają równieŝ podstawy procesu ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmach i organizacjach. Chciałbyś pracować w komórkach finansowo-księgowych na stanowisku kasjera, referenta ds. ewidencyjnych, kosztowych czy płacowych?

3 Myślisz o stanowisku księgowego, samodzielnego księgowego lub głównego księgowego? Sprawdziłbyś się w roli analityka kosztowego i materiałowego, kalkulatora procesów gospodarczych? Chciałbyś sporządzać sprawozdania bilansowe, podatkowe, dla ZUS-u i GUS-u? Bilansoznawstwo Rachunkowość budŝetowa Rachunkowość ubezpieczeniowa Kontrola skarbowa Decyzyjne rachunki kosztów Reklama i marketing Specjalność ta zapewnia przygotowanie w zakresie zarządzania firmą na rynku konkurencyjnym, związane głównie z zastosowaniem podstawowych metod i technik marketingowych. Dotyczą one takich dziedzin, jak: badanie rynku, strategia produktu, kształtowanie kanałów dystrybucji, promocja sprzedaŝy i ustalanie cen. Studenci poznają zasady wdraŝania organizacji marketingu w firmach przemysłowych, handlowych i usługowych, a takŝe przygotowania strategii marketingowej i zarządzania kampanią reklamową. Myślisz o pracy menedŝera produktu/marki lub reklamy? Widzisz się w roli analityka działań w obszarze promocji? Chciałbyś zajmować się kreowaniem wizerunku firmy? Mógłbyś zostać specjalistą ds. kontaktów z klientami? Interesuje Cię działalność agencji badań marketingowych? Strategia marketingowa w handlu Investor relations Komunikacja marketingowa Zarządzanie kampanią reklamową Planowanie mediów w reklamie Zarządzanie finansami Studia w ramach tej specjalności pozwalają zdobyć wiedzę dotyczącą finansów rynkowych systemów gospodarczych, jak i poszczególnych podmiotów działających w gospodarce rynkowej. Nacisk w kształceniu połoŝony jest na umiejętność podejmowania decyzji

4 dotyczących bieŝącego działania oraz projektowania i wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań. Studenci poznają zagadnienia związane z planowaniem, analizowaniem i interpretowaniem sprawozdań finansowych, współpracą z bankiem, sposobami finansowania rozwoju firmy, szacowaniem wartości firm oraz decyzjami na rynku kapitałowym. Sprawdziłbyś się w działach finansowych, controllingu i rachunkowości finansowej przedsiębiorstw oraz urzędów? Chciałbyś zostać dyrektorem finansowym firmy? Mógłbyś podołać obowiązkom partnera firmy doradczej? Interesuje Cię praca w banku lub funduszu inwestycyjnym? Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Publiczna gospodarka finansowa Źródła finansowania przedsiębiorstwa i ich koszt Finanse samorządowe Prawo papierów wartościowych Zarządzanie kadrami Studia w ramach tej specjalności mają na celu pogłębienie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, tj. podstawowego składnika kwalifikacji menedŝerskich związanego z oddziaływaniem, wywieraniem wpływu na ludzi. Słuchacz poza ogólnym przygotowaniem do pracy na stanowiskach w sferze zarządzania (kierownicy, specjaliści) zdobywa wiedzę i umiejętności pomocne w pełnieniu funkcji kierowniczych. Wiedza ta daje teŝ moŝliwość podjęcia pracy w działach personalnych róŝnego typu instytucji. minimalnej liczby studentów, którą określa zarządzenie rektora. Widzisz się w roli przedsiębiorcy działającego na rynku polskim, unijnym i światowym? Chciałbyś zostać menedŝerem personalnym zatrudnionym w administracji publicznej lub międzynarodowej? Sprawdziłbyś się jako samodzielny specjalista w przedsiębiorstwie prywatnym lub publicznym? Mógłbyś wykorzystać swoją wiedzę z zakresu ekonomii jako polityk, od szczebla lokalnego do centralnego?

5 Prawo pracy i kształtowanie stosunków pracy Systemy motywacyjne przedsiębiorstwa Rynki pracy w globalnej gospodarce System ochrony pracy Wywieranie wpływu na ludzi Zarządzanie przedsiębiorstwem Studenci w ramach tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu teorii zarządzania i przygotowują się do pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, do zarządzania przedsięwzięciami i projektowania struktur organizacyjnych. Zdobywają równieŝ kwalifikacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy (small biznes). Chciałbyś zostać menedŝerem w banku lub urzędzie? Interesuje Cię zarządzanie produkcją? Widzisz się w roli menedŝera szpitala? Mógłbyś zarządzać agencją reklamową? Kształtowanie struktur organizacyjnych Polityka finansowa przedsiębiorstw Polityka ekologiczna Unii Europejskiej Inwestycje rzeczowe i finansowe przedsiębiorstwa podstawy podejmowania decyzji Zarządzanie grupami kapitałowymi Zarządzanie sferą usług społecznych Specjalność przybliŝa prawne i ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia i zabezpieczenia emerytalnego. Prezentuje systemy usług społecznych na świecie oraz system polski, zapoznaje z systemami przepływów środków związanych z ochroną zdrowia i systemem emerytalno-rentowym. Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy o zarządzaniu i sposobach działania w tej sferze usług. Mógłbyś wykorzystać swoją wiedzę w jednostkach obsługujących finansowo i organizacyjnie usługi społeczne? Interesuje Cię działalność domów dla ludzi starszych i sanatoriów?

6 Chciałbyś pracować w jednostkach zajmujących się ochroną zdrowia i rehabilitacją? Marketing usług społecznych Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce i UE Systemy ubezpieczeniowe w UE Systemy emerytalne Systemy edukacyjne Informatyka w zarządzaniu Specjalność stanowi odpowiedź na wzrastające na rynku pracy zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących wykorzystać sieci komputerowe w zarządzaniu firmami, działalności marketingowej oraz wszelkich działaniach związanych z obiegiem informacji. Student zdobywa wiedzę z zakresu najnowszego oprogramowania systemowego, narzędziowego i uŝytkowego wspomagającego zarządzanie, a takŝe dotyczącą strategii marketingowych w internecie, handlu elektronicznego oraz mediów masowych w sieciach komputerowych. Podjąłbyś się pracy jako biznesowy analityk informacji zarządczych? Chciałbyś zostać administratorem systemów informacyjnych przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz administracji publicznej? Mógłbyś zarządzać bezpieczeństwem informacji lub projektami systemów informacyjnych? Widzisz się w roli analityka, projektanta i wdroŝeniowca systemów informacyjnych? Myślisz o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem moŝliwości technologii informacyjnych i komunikacyjnych? Technologie komunikacji i wymiany danych Zarządzanie wiedzą w organizacji Systemy informacyjne organizacji Tworzenie systemów informacyjnych Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej Studia w ramach tej specjalności przygotowują do przyszłej pracy zawodowej w przedsiębiorstwach i instytucjach działających na rynkach międzynarodowych. Zgodnie z tym plan studiów obejmuje zagadnienia funkcjonowania rynków, organizację i technikę działania

7 przedsiębiorstw i instytucji międzynarodowych oraz normy prawne regulujące ich funkcjonowanie. Celem tej specjalności jest przygotowanie do współpracy i działania w strukturach Unii Europejskiej. Podjąłbyś się pracy jako doradca promujący polskie przedsiębiorstwa w UE i na świecie? Myślisz o pracy w przedsiębiorstwach starających się i posiadających juŝ rynki zbytu w UE? Mógłbyś pracować w firmach chcących rozszerzyć swoją działalność poza UE? Międzynarodowe stosunki gospodarcze Europejskie instytucje ekonomiczne Polityka zagraniczna Polski Polityka ekologiczna UE Prawo ochrony danych osobowych Psychologia zarządzania Celem specjalności jest przekazanie studentom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności menedŝerskich o charakterze psychologicznym, istotnych w zarządzaniu firmą i zespołem ludzkim. Przedmiotem psychologii zarządzania są psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w firmie. Coraz powszechniejszy staje się pogląd, Ŝe sukces w kierowaniu firmą zaleŝy nie tylko od umiejętności technologicznych menedŝera, ale równieŝ od znajomości psychologicznych mechanizmów zarządzania. W nowoczesnym zarządzaniu podział na pracowników i personel zarządzający ewoluuje. Jesteś predysponowany do negocjowania i mediacji? Chciałbyś zostać pracownikiem działu personalnego organizacji? Interesuje Cię zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych? Mógłbyś zostać specjalistą ds. szkoleń pracowników w organizacji? Widzisz się w roli specjalisty zarządzającego procesami komunikacji interpersonalnej i obiegiem informacji w organizacji? Kreatywność w organizacji

8 Negocjacje i mediacje Public relations w funkcjonowaniu organizacji Zarządzanie czasem Zarządzanie grupą i zespołem Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia drugiego stopnia (miejsce: Poznań) studia w trybie: stacjonarnym, niestacjonarnym, niestacjonarnym (zjazdowe) niestacjonarnym na odległość specjalności: Administracja gospodarcza Specjalność obejmuje zakres ingerencji państwa w gospodarkę oraz formy działań administracji w obrocie gospodarczym. Program nauczania zawiera zarówno elementy prawa gospodarczego, handlowego, jak i cywilnego. Studenci mają moŝliwość przyswojenia wiedzy na temat zamówień publicznych, niezbędnej w pracy w instytucjach publicznych oraz zaznajomienia się z problematyką dotyczącą komercyjnego obrotu gospodarczego. Specjalność kształci przyszłych przedsiębiorców, przygotowuje do pracy w podmiotach prywatnych i urzędach zwłaszcza w sektorze zajmującym się zarządzaniem majątkiem publicznym. Ukończenie specjalności ułatwia równieŝ samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Mógłbyś się zrealizować jako specjalista z zakresu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw? Myślisz o samodzielnej działalności gospodarczej? Chciałbyś zostać specjalistą w izbach lub składach celnych? Sprawdziłbyś się jako urzędnik w izbach skarbowych? Prawo spółek i przedsiębiorstw państwowych Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą Prawo i ochrona obrotu gospodarczego Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych Prawo upadłościowe i układowe

9 Administracja publiczna Specjalność przybliŝa organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej rządowej i samorządowej. W ramach wykładanych przedmiotów prezentowane są m.in. formy aktywności administracji, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków jednostki, a takŝe podstawowe zagadnienia zaliczane do sfery materialnego prawa administracyjnego, jak np. instytucje prawa budowlanego czy zasady funkcjonowania stowarzyszeń. Specjalność kształci przede wszystkim kadrę urzędniczą, w tym pracowników samorządowych i przyszłych członków słuŝby cywilnej. Wiedza przekazywana w ramach tej specjalności ma charakter uniwersalny, przygotowuje do pracy w organizacjach pozarządowych i zakładach publicznych. Chciałbyś pracować w starostwie powiatowym lub w powiatowych jednostkach organizacyjnych? Sprawdziłbyś się jako pracownik urzędu gminy? Myślisz o pracy w urzędzie marszałkowskim? Chciałbyś zostać pracownikiem słuŝby celnej? Formy aktywności administracji Policje, słuŝby, straŝe w administracji publicznej Zarządzanie systemami informacji w administracji Organizacje poŝytku publicznego Kontrola i nadzór w administracji publicznej Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego Wiedza w zakresie tej specjalności pozwala na zapoznanie się z zasadami i przepisami regulującymi działania organów porządkowych, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Program prezentuje zróŝnicowane zagadnienia ochrony państwa i obywateli, w tym zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, zaznajamia z funkcjonowaniem wyspecjalizowanych słuŝb oraz uprawnieniami i obowiązkami jednostki w stanach zagroŝenia. Specjalność przygotowuje do pracy w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, jednostkach obrony cywilnej, policji, straŝy poŝarnej oraz innych słuŝbach i straŝach czuwających nad bezpieczeństwem publicznym.

10 Mógłbyś pracować w jednostkach Obrony Cywilnej lub StraŜy Miejskiej? Myślisz o zatrudnieniu się w StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej lub Policji? Chciałbyś podjąć pracę w inspektoracie Inspekcji Sanitarnej lub Handlowej? Interesuje Cię działalność Inspekcji Ochrony Środowiska? Działalność administracji w stanach zagroŝenia Administracja bezpieczeństwa publicznego w Polsce Prawo dyscyplinarne słuŝb mundurowych Prawo karne wykonawcze Międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości Administracja międzynarodowa Specjalność przybliŝa ustrój i funkcjonowanie administracji państw europejskich i organizacji międzynarodowych. Studia w ramach tej specjalności poszerzą wiedzę z zakresu prawa europejskiego i wzbogacą wiadomości na temat instytucji Unii Europejskiej oraz ich współdziałania z krajami członkowskimi. Specjalność przygotowuje kadrę urzędniczą struktur administracji zajmujących się współpracą międzynarodową, w tym współdziałaniem w ramach wspólnoty europejskiej. UmoŜliwia równieŝ zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych oraz prywatnych podmiotach gospodarczych rozwijających działalność na rynkach zagranicznych. Sprawdziłbyś się w instytucjach UE? Chciałbyś zajmować się pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych UE? Mógłbyś podjąć pracę w administracji euroregionów lub w administracji celnej? Interesuje Cię działalność stowarzyszeń międzynarodowych? Chciałbyś się sprawdzić w spółkach z kapitałem zagranicznym? Sądownictwo międzynarodowe Swobody gospodarcze w Unii Europejskiej Prawo dyplomatyczne i konsularne Współpraca międzynarodowa i europejska w dziedzinie reform w administracji Europejska współpraca transgraniczna Finanse publiczne

11 W ramach tej specjalności studenci przyswajają wiedzę na temat prawnej regulacji finansów publicznych, zapoznają się z ich wpływem na gospodarkę i poziom Ŝycia obywateli. Program kształcenia porusza problematykę finansów lokalnych i europejskich, podatków, papierów wartościowych i funduszy strukturalnych. Specjalność przygotowuje do pracy w sektorach administracji odpowiadających bezpośrednio za gospodarkę finansową, zajmujących się procedurami budŝetowymi, zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem środków unijnych, a takŝe instytucjach niepublicznych, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i leasingowe. Chciałbyś podjąć pracę w urzędzie lub izbie skarbowej? Sprawdziłbyś się w administracji jednostek samorządu terytorialnego? Interesuje Cię działalność administracji urzędów marszałkowskich? Widzisz się w prywatnych instytucjach finansowych (banki, firmy leasingowe i brokerskie, otwarte fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń)? Europejskie prawo podatkowe Podatki w orzecznictwie sądowym Fundusze europejskie Pieniądz i kredyt Prawo papierów wartościowych Polityka administracyjna Specjalność stanowi kompilację problematyki administrowania i oddziaływania politycznego. Program kształcenia porusza kwestie wpływu polityki państwa na kształtowanie polityki lokalnej i jej związku z funkcjonowaniem administracji publicznej. Przedmioty wykładane w ramach specjalności poświęcone są m.in. kreowaniu polityki społecznej, edukacyjnej, mieszkaniowej, przedstawiają moŝliwości wykorzystania instrumentów politycznych i administracyjnych do rozwiązywania problemów społecznych. Specjalność daje wszechstronne przygotowanie do pracy w róŝnorodnych jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, w sektorze opieki zdrowotnej, szkolnictwie, instytucjach pomocy społecznej, podmiotach zajmujących się gospodarką przestrzenną, mieszkaniową i rynkiem pracy. Ukończenie specjalności ułatwia równieŝ podejmowanie aktywnej działalności w organizacjach społecznych, w tym stowarzyszeniach, samorządach i partiach politycznych. minimalnej liczby studentów, którą określa zarządzenie rektora. Myślisz o pracy w stowarzyszeniach lub partiach politycznych?

12 Interesuje Cię działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty i słuŝby zdrowia? Chciałbyś pracować w samorządach zawodowych i gospodarczych? Mógłbyś się realizować w urzędach pracy? Samorządowa polityka finansowania działalności sektora non-profit Polityka mieszkaniowa Międzynarodowa współpraca na poziomie lokalnym System ochrony zdrowia Lokalna polityka rynku pracy Prawo i ochrona pracy Studia w ramach tej specjalności pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa pracy i samozatrudnienia oraz przybliŝają problematykę ochrony pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Znajomość prawnej regulacji zatrudnienia niezbędna jest w kaŝdej pracy, wykonywanej zarówno na rzecz publicznych, jak i prywatnych podmiotów. Stąd ukończenie tej specjalności daje wszechstronne i uniwersalne wiadomości, moŝliwe do wykorzystania u kaŝdego pracodawcy. W szczególności przygotowuje specjalistów z zakresu kadr i płac, pracowników odpowiadających za bezpieczeństwo i higienę pracy, pracowników instytucji rynku pracy i publicznych słuŝb zatrudnienia. Interesuje Cię działalność agencji zatrudnienia? Mógłbyś pracować w instytucjach dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego? Chciałbyś się realizować w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego? Sprawdziłbyś się w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy? Zatrudnianie pracowników w państwach Unii Europejskiej Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w Polsce i Unii Europejskiej Samozatrudnienie Prawo urzędnicze Przepisy antydyskryminacyjne Zarządzanie w administracji

13 Program zapoznaje studentów ze skutecznymi sposobami zarządzania, wskazuje na moŝliwości wykorzystania strategii marketingowej, technik mediacji i negocjacji, doradztwa i planowania. Specjalność przygotowuje przyszłych menedŝerów, uczy nowoczesnego zarządzania kadrami i pracy w zespole. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na podnoszenie jakości pracy oraz poprawę efektywności działań administracji. Chcesz wykorzystywać swoją wiedzę z zakresu zarządzania w strukturach administracyjnych? Sprawdziłbyś się jako menedŝer w urzędzie? Potrafiłbyś korzystać z technik mediacji i negocjacji? Chciałbyś zajmować się sprawami personalnymi firmy? Widzisz się jako funkcjonariusz publiczny? Akt administracyjny w praktyce administracji publicznej Planowanie w administracji publicznej Doradztwo w administracji publicznej Reorganizacja struktur administracji publicznej Strategia marketingowa w administracji publicznej Kierunek Politologia, studia drugiego stopnia (miejsce: Wrocław) studia w trybie: stacjonarnym, niestacjonarnym, niestacjonarnym (zjazdowe) niestacjonarnym na odległość specjalności: Administracja publiczna Głównym celem tej specjalności jest przygotowanie kadr dla administracji rządowej i samorządowej jako menedŝerów zarządzania i administracji. Absolwent winien charakteryzować się umiejętnościami promowania wartości wyrastających ze sztuki dialogu, ducha tolerancji i współpracy międzynarodowej. Mógłbyś zostać urzędnikiem administracji państwowej, publicznej lub komunalnej? Interesuje Cię działalność fundacji i centrów informacji?

14 Sprawdziłbyś się jako menedŝer w administracji rządowej i samorządowej? Chciałbyś pracować w kancelariach urzędów państwa, takŝe tych najwyŝszych? Ustrojowe prawo administracyjne SłuŜba cywilna i pracownicy samorządowi Instrumenty i formy działań współczesnej administracji Administracyjnoprawny status jednostki Systemy administracji państw europejskich Dziennikarstwo i media masowe Studenci tej specjalności poznają rolę mediów w procesie komunikowania masowego i formy ich wykorzystywania. Specjalizacja nastawiona jest na zrozumienie, przekształcanie oraz nieustanne dostosowywanie się do współczesnych wymogów otoczenia społecznopolitycznego kształtowanych przez róŝne media. Program uwzględnia zarówno media tradycyjne: prasę, radio i telewizję, jak i internet. Wiedza przyswojona na tej specjalności umoŝliwia zdobycie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, zarówno w skali świata, kraju, jak i społeczności lokalnych. Umiejętność komunikowania dotyczyć moŝe sfer administracyjnych, politycznych, społecznych i gospodarczych. Specjalizacja daje moŝliwość tworzenia wizerunku róŝnych instytucji i firm. Sprawdziłbyś się jako rzecznik w firmach i urzędach? Chciałbyś zostać doradcą sztabu wyborczego? Mógłbyś się zrealizować w agencji reklamy lub PR? Myślisz o pracy w mediach? Intryguje Cię praca w dziale promocji instytucji rządowych, samorządowych i przedsiębiorstw? Metodyka i retoryka dziennikarska oraz język mediów Metodologia badań medioznawczych Systemy medialne Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów Rzecznictwo prasowe Marketing i przywództwo polityczne

15 Połączenie treści związanych z kulturą i marketingiem jest podyktowane potrzebą wykształcenia menedŝerów polityki rozumiejących procesy kultury politycznej, jej tradycję europejską i polską oraz współczesne wartości istotne w Ŝyciu politycznym. Jest to waŝne w przygotowaniu kadr specjalistów do pracy w sztabach wyborczych i obsługi demokratycznych wyborów na róŝnych poziomach Ŝycia społecznego. Specjalność kładzie nacisk na procesy komunikacji między obywatelem a politykami rozmaitych gremiów oraz instytucjami politycznymi. minimalnej liczby studentów, którą określa zarządzenie rektora. Chciałbyś podjąć pracę w organizacjach społecznych? Interesuje Cię działalność partii politycznych? Fascynuje Cię kreowanie wizerunku polityka i partii politycznej, instytucji lub przedsiębiorstwa? Mógłbyś podjąć pracę w sztabie wyborczym? Teoria i praktyka PR Przywództwo polityczne Organizacja kampanii wyborczych Lobbing Techniki mediacji Międzynarodowe procesy integracyjne Specjalność ta kształci specjalistów w zakresie obsługi współpracy międzynarodowej, począwszy od lokalnych, regionalnych ośrodków władzy, instytucji i organizacji, a skończywszy na centralnych. Absolwenci tej specjalności zdobywają znajomość mechanizmów polityki zagranicznej, umiejętność sztuki konwersacji, negocjacji w duchu tolerancji i zawierania kompromisu. Program studiów moŝna realizować w toku indywidualnym poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych i seminariów dyplomowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów w zakresie filozofii, socjologii, historii polityki, stosunków międzynarodowych, kultury politycznej. Chciałbyś pracować w instytucjach Unii Europejskiej? Interesujesz się działalnością organizacji pozarządowych? Myślisz o pracy w organizacjach okołobiznesowych?

16 Chciałbyś zostać specjalistą ds. kontaktów międzynarodowych w administracji publicznej? Procesy integracyjne w świecie Postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe Negocjacje międzynarodowe w procesach integracyjnych Prawo dyplomatyczne i konsularne Bezpieczeństwo wewnętrzne aspekty społeczne i geopolityczne Program specjalności przybliŝa polityczne, społeczne i prawne aspekty bezpieczeństwa państwa. Specjalność ma na celu przedstawić obowiązki władzy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przybliŝyć funkcjonowanie wyspecjalizowanych słuŝb. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy dotyczącej róŝnych obszarów rzeczywistości funkcjonowania państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Utworzenie specjalności na danym kierunku i poziomie studiów uzaleŝniona jest od Myślisz o zatrudnieniu się w Policji, Siłach Zbrojnych lub StraŜy PoŜarnej? Sprawdziłbyś się jako pracownik StraŜy Granicznej, Urzędu Celnego, inspekcji państwowej, straŝy miejskiej i gminnej lub Obrony Cywilnej? Chciałbyś podjąć odpowiedzialne zadania w wydziałach zarządzania kryzysowego urzędów publicznych wszystkich szczebli, podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i politycznych oraz prywatnych podmiotach gospodarczych? Organizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni Terroryzm i jego zwalczanie

17

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista.

Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeśli pragniesz zrealizować marzenia w zakresie finansów, polecamy Ci kierunek technik ekonomista. Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Katedra Rachunkowości ci UŁU Oferta dla studentów Wydziału Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Marketing Rzut oka na rachunkowość RZECZYWISTOŚĆ Transakcje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia Instytut Nauk Politycznych WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH Minimum programowe dla studentów MISH od r. 2009/10 Studia pierwszego stopnia ROK I Semestr I Wykł. Ćw.

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Finanse i Rachunkowość PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Matematyka finansowa

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Polityka pieniężna 2. Zarządzanie instytucjami

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik ekonomista

Zawód: technik ekonomista Zawód: technik ekonomista W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia. Wydział Nauk Społecznych Politologia STUDIA STACJONARNE Ć Ć Ć Ć Ć Ć ykłady ydział Nauk Społecznych Politologia Studia I stopnia STUDIA STACJONARNE Specjalność: integracja europejska Czas trwania studiów 6 semestrów od roku akad. 2012/13 A. tym I II 1 Nauka

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI

REGULAMIN PRAKTYK W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI REGULAMIN PRAKTYK W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI CEL PRAKTYKI STUDENCKIEJ: kierunek: Administracja Celem praktyki jest nabycie przez studenta praktycznych

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Globalne rynki finansowe 2. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Opis kierunku Celem kształcenia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe Studia I stopnia - niestacjonarne KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe Lp. Przedmiot Punkty E/Z Razem Wykł. Ćw. Lab. Sem. 1 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA

PLAN STUDIÓW I STOPNIA PLAN STUDIÓW I STOPNIA na kierunku Administracja Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2014/2015 I ROK I SEMESTR 1 Podstawy prawoznawstwa 24 1 40 E 2 Historia administracji

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Specjalność Nowoczesny marketing

Specjalność Nowoczesny marketing Specjalność Nowoczesny marketing Zajęcia na specjalności Nowoczesny marketing prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Lp. Nazwa przedmiotu Razem godzin Wykład Ćwiczenia 1. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Wydział. Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kierunek Administracja. Wybory specjalności

Wydział. Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kierunek Administracja. Wybory specjalności Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Kierunek Administracja Wybory specjalności Informacje ogólne Podział specjalności Opis specjalności Wybór specjalności Informacje ogólne Pod pojęciem specjalności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI zaprasza do Tarnobrzega na kolejną edycję prestiżowych dwusemestralnych studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Planowane rozpoczęcie zajęć 3 października 2015 r. Zakończenie 30 marca 2016 r. W zajęciach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO Na podstawie: art. 166 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

I rok 2010/2011. Forma zakończenia. Sem. L-letni Z-zim. punkty ECTS. Nazwa przedmiotu. Język obcy I zo Z1 I Z 1. Technologie informacyjne zo Z1 I Z 2

I rok 2010/2011. Forma zakończenia. Sem. L-letni Z-zim. punkty ECTS. Nazwa przedmiotu. Język obcy I zo Z1 I Z 1. Technologie informacyjne zo Z1 I Z 2 I rok 2010/2011 Język obcy I zo Z1 I Z 1 Technologie informacyjne zo Z1 I Z 2 Metodyka procesu uczenia się z Z1 I Z 2 Szkolenie bhp z Z1 I Z Szkolenie p.poŝ. z Z1 I Z Szkolenie biblioteczne z Z1 I Z Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polityka społeczna

Kierunek Polityka społeczna Kierunek Polityka społeczna Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 1 Socjologia A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 45 5 15 30 E 3 Prawo A 30 4 30 E 4 Podstawy mikroekonomii A 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo