Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji"

Transkrypt

1 Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji INNOWACJA PEDAGOGICZNA Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie mgr Sylwia Duśko

2 OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Temat innowacji : Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji. Autor innowacji : mgr Sylwia Duśko Miejsce realizacji : Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie Rodzaj innowacji : innowacja metodyczno organizacyjna. Programem zostanie objęta najstarsza grupa przedszkolaków (5 i 6 latki). Termin realizacji : 1 rok szkolny : od września 2014r do czerwca 2015r. Koszt innowacji : we własnym zakresie. Spis treści: I. Wstęp II. Opis zasad innowacji 1. Opis, zakres i miejsce innowacji 2. Cechy innowacji 3. Cele ogólne 4. Cele szczegółowe 5. Przewidywane efekty 6. Formy pracy. 7. Metody pracy. 8. Pomoce dydaktyczne. 9. Zakres merytoryczny III. Ewaluacja IV. Literatura I.

3 I. WSTĘP W kwietniu 2013 r nasze przedszkole uzyskało status Organizacji Goszczącej Wolontariatu Europejskiego, dzięki czemu mogliśmy gościć Viktorię - wolontariuszkę z Ukrainy, która wspomagała pracę nauczycieli oraz pomagała dzieciom w codziennych zadaniach. Viktoria doskonaliła znajomość języka polskiego, poznawała kulturę i historię regionu małopolskiego oraz obyczaje i zwyczaje samego Krakowa. Nasze przedszkolaki były bardzo dumne z jej obecności. Wzajemna sympatia do siebie była ogromna. Wolontariuszka stanowiąca dodatkową, codzienną opiekę dla dzieci zobowiązana była pomagać im w różnych czynnościach samoobsługowych. Miała także okazję do organizowania czasu wolnego naszym wychowankom. Ponadto chętnie prowadziła krótkie zajęcia na temat swojego kraju, uczyła nasze przedszkolaki podstawowych słów w jej ojczystym języku, jak również prostych piosenek. Dzięki temu wzbogacana była wiedza dzieci na temat Ukrainy. Zauważyłam, że ta dość trudna tematyka z zakresu edukacji europejskiej spotkała się z wielkim zainteresowaniem wszystkich dzieci, nawet tych najmłodszych. Dlatego też wykorzystując fakt, że ukończyłam studia magisterskie z filologii romańskiej, znając język francuski oraz posiadając liczne materiały oraz pomoce dydaktyczne dotyczące Francji, postanowiłam przybliżyć naszym przedszkolakom ten interesujący kraj. Pobyt Viktorii w naszym przedszkolu stał się więc inspiracją do opracowywania i wdrożenia w naszym przedszkolu innowacji Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji, skierowanej do dzieci utalentowanych językowo, pragnących poznać język francuski, kulturę Francji oraz jej tradycje. Dzięki temu nasze przedszkolaki mają okazję poszerzyć wiedzę o otaczającym je świecie, a oferta naszego przedszkola jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

4 II. OPIS ZASAD INNOWACJI. 1. OPIS, ZAKRES I MIEJSCE INNOWACJI. Niniejsza innowacja poszerza program wychowania przedszkolnego, a uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci sprzyja ich poszerzeniu. Ciekawe formy pracy pozwalają na uatrakcyjnienie zajęć, a różnorodność form pracy zmusza do ciągłej aktywności oraz twórczego działania. Innowacja realizowana jest w godzinach pracy przedszkola, podczas zajęć dydaktycznych, dodatkowych zajęć popołudniowych, zgodnie z inwencją nauczyciela i pomysłami dzieci. Wiadomości będą wplecione w różnorodne zabawy oraz zajęcia i łączyć się będą z treściami z wszystkich dziedzin wychowania przedszkolnego. Program przeznaczony jest do realizacji w grupach starszych, z dziećmi uzdolnionymi językowo, rozpoczynającymi naukę języka francuskiego od podstaw. Program bazuje na przekonaniu, że wczesna nauka języka obcego rozwija poczucie tolerancji i motywację do późniejszej nauki języków obcych, stymuluje ogólny rozwój dziecka, jak również ułatwia opanowanie wymowy języka obcego. Program kładzie nacisk na aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej wyobraźni. Jego celem jest poszerzenia doświadczeń dzieci poprzez kontakt z nauką języka francuskiego oraz kulturą i tradycją Francji, a także kuchnią francuską. Zajęcia realizowane są w wymiarze 30 minut tygodniowo. Program podzielony jest na zakresy tematyczne. W obrębie każdego zakresu tematycznego jest realizowany materiał leksykalny, przewidziane są również gry i zabawy z elementami języka francuskiego. Tematyka zajęć dotyczy tego, co jest dzieciom bliskie, odwołuje się wyłącznie do pojęć znanych dzieciom (kolory, rodzina, zabawki, zwierzęta, liczby, itp.). Nauka języka francuskiego dotyczy więc tego, co znajduje się w zasięgu wzroku dziecka, w jego najbliższym otoczeniu. Z tego też powodu naukę rozpoczynamy od wprowadzenia rzeczowników konkretnych i zwrotów funkcjonalnych. W centrum nauki znajdują się zatem, nazwy przedmiotów i osób, proste polecenia i zwroty, a więc nauka słownictwa. Nie można tutaj wprowadzać formalnej nauki gramatyki. Stopniowo poszerzamy ten krąg o tematy z dalszego otoczenia (szkoła, miejscowość itp.), a program wzbogacamy o trudniejsze treści. Biorąc pod uwagę, iż podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa, element zabawowy jest zawsze dominujący podczas nauki. Dzieci szybciej przyswoją nowe

5 wiadomości, utrwalą nowe słowa i zwroty, jeśli będą one przedstawione w formie zabawy. Podczas zabawy, dzieci uczą się nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Założeniem jest zatem nauczanie języka francuskiego w formie zabawy, która sprawia dzieciom przyjemność, wyzwala pozytywne emocje oraz motywuje do działania. Aby uniknąć monotonii i dekoncentracji, poszczególne zajęcia będą urozmaicone poprzez różnorodne formy zabawowe w postaci recytowania wierszyków, wyliczanek, śpiewania piosenek, tańczenia, odgrywania scenek, zabaw ruchowych, gimnastyki, gier, a także dodatkowe atrakcje takie jak zajęcia kulinarne, pokaz mody, spotkania z Francuzami, itp. Ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje przede wszystkim myślenie konkretne i pamięć mechaniczna, nauka musi wiązać się z konkretnymi przedmiotami i sytuacjami. Za priorytet na tym etapie przyjmujemy rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu. Należy pamiętać, ze dzieci w wieku przedszkolnym nie posiadają umiejętności pisania i czytania, dlatego też nauczanie języka francuskiego na zajęciach będzie opierać się tylko i wyłącznie na aktywizowaniu mowy. Ucząc się języka dziecko słucha i powtarza. Chodzi przede wszystkim o uwrażliwienie i oswojenie dziecka z nowym językiem, mając nadzieję, że w ten sposób zapoczątkowana nauka będzie kontynuowana w przyszłości. Oprócz tego, młodsze dzieci cechuje niesłychanie słaba trwałość pamięci, dlatego też na zajęciach będziemy wielokrotnie powtarzać wprowadzane słowa i zwroty, a także często wracać do tego, czego dzieci nauczyły się wcześniej. Zawsze poświecimy trochę czasu na ćwiczenia powtórzeniowe, które mają na celu utrwalenie poznanych słów, wyrażeń czy zwrotów. Należy także stosować różnorodne bodźce podtrzymujące uwagę: pomoce wizualne (np. obrazki, film), muzykę, ruch fizyczny i manipulację (np. wycinacie, przyklejanie, kolorowanie). Program opiera się na naturalnym zainteresowaniu dzieci wobec wszystkiego, co nieznane i atrakcyjne. Stanowi dobrą zachętę dla dzieci, ponieważ w ramach zajęć najmłodsi stykają się z językiem obcym poprzez piosenki, gry, wiersze, rysunki i różne formy edukacyjno - rozrywkowe, które na tym etapie okazują się najefektywniejszą metodą nauczania języków. Dzięki wczesnemu oswojeniu z językiem obcym, dzieciom łatwiej przychodzi późniejsze doskonalenie sprawności w tym zakresie. Tym samym dziecko już na wejściu w życie zostaje wyposażone w umiejętności, które w przyszłości ułatwią mu odnoszenie kolejnych sukcesów i nieustanny rozwój zawodowy i osobisty.

6 2. CECHY INNOWACJI Celowość i systematyczność podejmowanych działań. Opracowanie zestawu scenariuszy zajęć. Zintegrowanie innowacji z realizacją zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowawczego. 3. CELE OGÓLNE Propagowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym. Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola. Poszerzanie zakresu umiejętności i wiadomości zdobywanych na zajęciach dydaktycznych. Zachęcenie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego. Rozbudzanie zainteresowań krajami o odmiennej kulturze. Kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji i szacunku dla różnych kultur. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka. Rozwijanie wspólnej świadomości europejskiej. 4. CELE SZCZEGÓŁOWE Kształcenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Uwrażliwianie dziecka na możliwość komunikacji w innym języku niż ojczysty i wskazywanie mu płynących z tego korzyści. Rozwijanie u dziecka poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe. Poznanie podstawowych słów i zwrotów w języku obcym dotyczących poszczególnych bloków tematycznych. Zapoznanie z wybranymi wiadomościami na temat kultury, zwyczajów i życia codziennego Francuzów. Poznanie zwyczajów charakterystycznych dla Francji. Wskazanie podobieństw i różnic w warunkach życia Polaków i Francuzów. Zapoznanie dzieci z tradycyjnymi grami i zabawami francuskimi. Zapoznanie dzieci z tradycyjnymi piosenkami francuskimi. Poznanie ciekawych miejsc i budowli francuskich. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach dotyczących Francji.

7 Stworzenie bazy dydaktycznej (mapa, ilustracje, widokówki, symbole Francji, kasety, książeczki dla dzieci, CD z piosenkami). Dostarczenie dzieciom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka. Kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych. Stworzenie solidnej podstawy do systematycznej nauki języka na drugim etapie edukacyjnym. Wdrażanie do pracy zespołowej. 5. PRZEWIDYWANE EFEKTY WPROWADZENIA INNOWACJI: Po zakończonej innowacji dziecko: rozpoznaje flagę, godło, hymn i symbole Francji, rozpoznaje melodię hymnu francuskiego, zna wybrane informacje związane ze stolicą Francji, wymienia charakterystyczne potrawy kuchni francuskiej, dostrzega podobieństwa i różnice w przyzwyczajeniach kulinarnych Francuzów i Polaków, zna główne zabytki Francji, zna niektórych europejskich autorów tworzących dla dzieci, potrafi wykorzystać podstawowe zwroty i słowa w kontaktach z rówieśnikami, posiada umiejętność zadawania prostych pytań dotyczących między innymi: imion, przedmiotów, kolorów oraz udzielania na nie odpowiedzi, stosuje zwroty grzecznościowe w języku francuskim, recytuje z pamięci wiersze, wyliczanki, rymowanki, śpiewa proste piosenki w języku francuskim, rozwija umiejętność pracy i zabawy w grupie z wykorzystaniem poznanych słów, przestrzega ustalonych zasad, współpracuje i współdziała z rówieśnikami.

8 6. FORMY PRACY Wymienione poniżej formy pracy powinny przeplatać się tak, aby w możliwie jak największym stopniu uatrakcyjnić i urozmaicić zajęcia : praca z całą grupą, praca indywidualna kierowana przez nauczyciela, praca w parach, praca w grupach. 6. METODY metody oparte na słowie : o wykład, pogadanka o powtarzanie do taktu o wyjaśnienia słowne o opowiadania, bajki, historyjki metody oparte na obserwacji : o pokaz o obserwacja o wyjaśnienia ilustrowane o wspomaganie się materiałem wizualnym (filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne) metody oparte na działaniu : o rysowanie / kolorowanie pod dyktando o działalność plastyczna o wykonywanie poleceń o zabawy ruchowe, naśladowcze, inscenizacyjne, o taniec, o inscenizowanie ruchem piosenek, o przygotowanie programu artystycznego o wykonanie gazetki tematycznej, o pokazy mody

9 8. POMOCE DYDAKTYCZNE. W realizacji tego programu niezbędne jest korzystanie z: poradników metodycznych płyt CD z muzyką francuską, płyt DVD (filmy edukacyjne), kart pracy, kolorowych obrazków przedstawiających przedmioty, których nazwy poznają dzieci (tzw. flash cards), mapy Francji, albumów, zdjęć, widokówek, pamiątek związanych z Francją. bajek, baśni wybranych pisarzy francuskich, przewodników turystycznych, 9. ZAKRES MERYTORYCZNY : 1. Zaznajamianie dzieci z symbolami narodowymi Francji : hymnem, godłem, flagą oraz barwami państwowymi. 2. Organizowanie gier, zabaw ruchowych i tanecznych charakterystycznych dla Francji. 3. Zorganizowanie w przedszkolu obchodów Dnia Francuskiego. 4. Zorganizowanie quizu wiedzy o Francji. 5. Utworzenie w sali kącika tematycznego przy współudziale dzieci i rodziców. 6. Oglądanie albumów, książek, filmów, prezentacji multimedialnych związanych z Francją. 7. Udział dzieci w konkursach plastycznych, konkursach wiedzy dotyczących Francji organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem. 8. Propagowanie wiadomości o Francji w gazetce dla dzieci i rodziców. 9. Słuchanie i nauka prostych piosenek francuskich. 10. Zorganizowanie konkursu dla dzieci i rodziców dotyczącego Francji. 11. Przybliżenie dzieciom postaci francuskich pisarzy. 12. Przygotowanie programu artystycznego dla rodziców i środowiska lokalnego prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności. 13. Nawiązanie współpracy z placówkami za granicą.

10 14. Spotkania z cudzoziemcami lub osobami, które przebywały w we Francji. 15. Kontynuowanie współpracy z Wolontariatem Europejskim. III. EWALUACJA Na początku innowacji zostanie skierowana do rodziców ankieta, na podstawie której nauczyciel pozna oczekiwania i możliwości uczestnictwa w innowacji poszczególnych rodziców. Kompetencje dzieci sprawdzane są przy wykonywaniu praktycznych zadań takich jak: udział w konkursach, udział w quizach dotyczących Francji. Ewaluacja będzie przeprowadzana po jej zakończeniu, aby poznać efekty włożonej pracy i wyciągnąć konstruktywne wnioski na przyszłość. Ewaluacją zostaną objęci również rodzice dzieci biorących udział w innowacji. W trakcie realizacji programu ocenianiu podlegać będą: aktywność i zaangażowanie dzieci, atrakcyjność programu dla dzieci, użyteczność czego nauczyły dzieci na zajęciach, strategia czy stosowane metody są skuteczne, scenariusze wybranych zajęć, wyniki konkursów, ankiety. Narzędziami zbierania informacji będą: anonimowe ankiety dla rodziców, wywiady z rodzicami zbieranie opinii, zadania kierowane do dzieci, wymagające praktycznych umiejętności, bezpośrednie obserwacje i rozmowy z dziećmi wyniki konkursów i quizów, przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia w kronice przedszkolnej i na stronie internetowej, dziennik zajęć. Na ich podstawie wyciągnięte zostaną wnioski, które zostaną przedstawione dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz rodzicom, po zakończeniu ewaluacji.

11 IV. LITERATURA : 1. Brzeziński J., Nauczanie języków obcych dzieci, Warszawa Burkat A., Gry i zabawy jako element wspomagający nauczanie języków obcych // Języki Obce w Szkole , nr 3, 3. Ciesielska A., Uczę się francuskiego śpiewająco 3-6 lat., Wydawnictwo Nowela, Iluk J., Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Katowice : Wydaw. Gnome, Komorowska H., Podstawy metodyki nauczania języków obcych., EDdE-Poland, Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych., Warszawa : WSiP, Kosińska M., Kostrzębska K., "Francuski dla dzieci. Słownik ilustrowany.", Edgard, Warszawa Lenarcik G., Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych : propozycja zajęć dla dzieci w młodszym wieku szkolnym., Wszystko dla Szkoły. 1999, nr Lipska A., Elementy zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci : twórczość i zaangażowanie uczniów na lekcji języka obcego // Języki Obce w Szkole , nr 3, 10. Łobikowska D., Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych., Nowe w Szkole., 2000/2001, [nr] Pamuła M., Wczesne nauczanie języków obcych. 12. Pamuła M. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Fraszka Edukacyjna, Warszawa Siek - Piskozub T., Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych., Warszawa, WSiP, Słodownik - Rycaj E., Gry i zabawy językowe : jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka., Warszawa, Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawa, 18 maja 2015 Spis treści Wstęp 2 Część I Podstawa prawna 3 Część II Diagnoza stanu kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Program własny nauczania języka niemieckiego Mali poligloci

Program własny nauczania języka niemieckiego Mali poligloci Program własny nauczania języka niemieckiego Mali poligloci Autor: mgr Anna Owczarek Przedmiot: język niemiecki Etap edukacyjny: I etap edukacyjny: klasy I-III szkoły podstawowej Typ kursu: pozalekcyjne

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu

Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 [s. 219-237] Grażyna Maciak Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu Possibilities of using the project

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym

Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2015 Nauczanie języków na poziomie przedszkolnym temat numeru zdaniem dydaktyka języki w Europie na końcu języków Wszystko zaczyna się w przedszkolu nauka języka

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Szkolna świetlica stanowi wewnątrzszkolną strukturę wychowawczo-opiekuńczą. Jest bardzo ważnym uzupełnieniem pracy szkoły we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo