Emigracja polska we Francji zwi zana z dworem króla Stanis awa Leszczy skiego w Lunéville

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Emigracja polska we Francji zwi zana z dworem króla Stanis awa Leszczy skiego w Lunéville"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2010, z. XI Ma gorzata DURBAS Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie Emigracja polska we Francji zwi zana z dworem króla Stanis awa Leszczy skiego w Lunéville W czasach, kiedy rodzi y si idee tworz ce Wielk Encyklopedi Diderota i d Alemberta 1, s owo emigracja nie istnia o, nie wyst powa o ani w Wielkiej Encyklopedii, ani w innych s ownikach epoki. Na okre lenie emigranta u ywano cz sto s owa wygnaniec exilé 2. W XVIII-wiecznej Europie najs ynniejszym i zarazem wyj tkowym politycznym wygna cem by ekskról Polski Stanis aw Leszczy ski. Po osiedleniu si w Lotaryngii, obcej ziemi, która by a swoistego rodzaju azylem politycznym, król-wygnaniec, dzi u yjemy okre lenia emigrant polityczny, skupi wokó siebie rodowisko Polaków, którzy z przyczyn politycznych i ekonomicznych wyemigrowali w poszukiwaniu lepszego ycia. W pracy po wi conej zagadnieniom emigracyjnym Emigracja z ziem polskich w czasach nowo ytnych i najnowszych (XVIII XX w.) 3, badacz Andrzej Pilch zalicza emigracj w latach skupion wokó króla Stanis awa Leszczy skiego, tzw. benderowsk, do najwcze niejszych zbiorowych emigracji politycznych w Polsce przedrozbiorowej 4. W wietle bada autorki nale y uwzgl dni ponadto emigracj polsk skupion przy królu Stanis awie Leszczy skim w Ksi stwie Encyclopedie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, t. 6, Paris Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots français tant vieux que modernes et les termes de toutes sciences et des arts, red. A. Furetière, t. 1, La Haye 1690, oraz Encyclopedie ou dictionnaire raisonné..., t. 6, s Emigracja z ziem polskich w czasach nowo ytnych i najnowszych (XVIII XX w.), red. A. Pilch, Warszawa Tam e, s. 30.

2 244 Ma gorzata DURBAS Dwóch Mostów i Wissembourgu 5 oraz na zamku Chambord we Francji. Jednak- e z uwagi na brak wystarczaj cych materia ów badawczych niniejszy artyku dotyczy tylko emigracji francuskiej. W polskiej historiografii do chwili obecnej nie ukaza a si adna praca omawiaj ca w ca o ci lub fragmentarycznie zagadnienie zwi zane z emigracj przy królu Stanis awie Leszczy skim, a poni szy artyku jest tego pierwsz bardzo ma prób. Rekonstrukcja polskiego rodowiska emigracyjnego w Lotaryngii mo liwa jest dzi ki pracom dwóch wnikliwych badaczy francuskich z XIX i XX wieku: P. Boyé a La cour polonaise à Lunéville ( ) 6 oraz S. Gabera L entourage polonaise de Stanislas Leszczynski à Lunéville , a tak e innym materia om i opracowaniom zgromadzonym przez autork. Emigracj polsk skupion wokó Stanis awa Leszczy skiego w Lotaryngii w latach mo emy podzieli na dwie odr bne grupy: 1. Emigracj o charakterze polityczno-ekonomicznym, skupion wokó dworu ekskróla Polski. 2. Emigracj o charakterze edukacyjnym, inaczej nazywan emigracj kulturow, zwi zan ze szko kadetów w Lunéville. Ze wzgl du na szeroki zakres tematyczny owego zagadnienia moje wyst pienie dotyczy pierwszej grupy emigrantów polskich w Lotaryngii, grupy o charakterze polityczno-ekonomicznym, zwi zanych z postaci Stanis awa Leszczy skiego, i nie zawiera odr bnych podzia ów rodowiskowych, przyporz dkowanych dworowi króla i królowej Polski, czy ksi cia Ossoli skiego i jego ony. Jednak e z uwagi na fakt, e ma a grupa emigrantów polskich przebywa a u boku króla Stanis awa przed okresem lotary skim, rozpoczn od krótkiej prezentacji tego rodowiska z czasów pobytu dworu Stanis awa na zamku Chambord w latach Pierwszy pisemny spis dworu króla Stanis awa Leszczy skiego zosta sporz dzony na polecenie rz du francuskiego przez cz onka Akademii Francuskiej La Curne de Saint Palaye 8 w 1725 roku. Podczas aran acji zar czyn króla Francji Ludwika XV z polsk ksi niczk 9, uczony zosta oddelegowany na dwór do Na temat okresu tu aczki króla Stanis awa Leszczy skiego po Europie do roku 1733 pisze S. Gaber w artykule Les années d exil de Stanislas , [w:] Mémoires de l Académie de Stanislas, t , Nancy P. Boyé, La cour polonaise à Lunéville ( ), Paris Nancy Strasbourg S. Gaber, L entourage polonaise de Stanislas Leszczy ski à Lunéville , Praca zosta a przet umaczona na j zyk polski: Polacy na dworze Stanis awa Leszczy skiego w Lunéville w latach , wst p i red. nauk. A.J. Zakrzewski, Cz stochowa Les origines de la Societé Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Nancy: La Curne de Saint Palaye et le roi Stanislas, [w:] La Lorraine dans l Europe des Lumières, Nancy 1968, s lub per procuram odby si 15 sierpnia w Strasbourgu. Ostatniego dnia tego miesi ca dwór Stanis awa wraz z ca ym wyposa eniem uda si drog l dow i rzeczn do Chambord. Stani-

3 Emigracja polska we Francji Wissembourga w charakterze rezydenta, b d te samego sekretarza króla Polski, i sp dzi tam a 18 miesi cy, spisuj c przy tym raport na temat funkcjonowania dworu. Dwór rezyduj cy w ma ej alzackiej miejscowo ci w Wissembourgu po lubie ksi niczki Marii z królem Francji Ludwikiem przeniós si do jednego z najpi kniejszych zamków nad Loar, do Chambord. Raport wys annika Wersalu zosta zamieszczony w dzienniku tego uczonego, a znajduj ce si tam nazwiska polskie zapisano w transkrypcji fonetycznej francuskiej. Skupione wokó królewskiego te cia rodowisko polskie nie by o zbyt liczne. W tym miejscu ograniczymy si do wymienienia odnalezionych nazwisk, z których cz wejdzie w sk ad dworu w Lunéville. Najwa niejsz postaci w ród dworzan by Stanis aw Konstanty Meszek marsza ek dworu. Pozostali to: Micha Tar o ambasador Leszczy skiego, Stanis aw Miaskowski owczy na dworze w Chambord, Jan Szczepan Kurdwanowski i jego ona Zofia Salomea z Mi kowskich, Maria Jab onowska kuzynka i przyjació ka Stanis awa podczas pobytu w Chambord, a siostra Katarzyny Ossoli skiej, Katarzyna Reigner dwórka Katarzyny Opali skiej, Mateusz Salci ski jeden z pierwszych pokojowców Stanis awa, w jego otoczeniu znajdowa si od 1714 roku, Andrzej Buczy ski (Busi ski) szlachcic polski, po którym lad zagin, panienka Mouzi ska lub Moszcze ska opiekunka polskiej ksi niczki, jej nauczycielka, pan Sawcleski (?) szlachcic, dworzanin królowej, koniuszy przez 15 lat, panienka Stidzi ska (Studzi ska) polska s u ca królowej matki od 24 lat, pan Zba ski polski szlachcic w s u bie króla od dzieci stwa, pan Stolski (?), Anenski (?), Pojenski (?), abizewski, Golomski spowiednik królewski, pan de Telemby polski szlachcic 10. Ponadto nale y wymieni matk Stanis awa Ann Leszczy sk z Jab onowskich, która zmar a w Saumery w 1727 roku i pochowana zosta a w ko ciele Saint Vincent de Paul w Blois. Po jej mierci cz Polaków z jej osobistego dworu król Stanis aw odes a do kraju z dobrym materialnym wynagrodzeniem 11. W okresie przej ciowym mi dzy drug elekcj Stanis awa a jego przyjazdem do Francji do pa acu w Meudon, ma a grupka Polaków skupiona by a w otoczeniu ony Leszczy skiego Katarzyny Opali skiej, która przebywa a w Saint-Cyr i w Chambord 12. Okres lotary ski emigracji polskiej rozpoczyna si od wjazdu Stanis awa Leszczy skiego do ksi stw w pierwszych dniach kwietnia 1737 roku, jednak schematyczn organizacj dworu z udzia em Polaków król rozpocz 2 lata s aw wyjecha 22 sierpnia i dopiero 19 pa dziernika przyby na miejsce. S. Gaber, Les années d exile..., s Les origines de la Societé Royale..., s S. Gaber, Les années d exile..., s Tam e, s. 198.

4 246 Ma gorzata DURBAS wcze niej. Oficjalny sk ad dworu Stanis awa Leszczy skiego w Lotaryngii zosta og oszony 27 maja 1737 roku 13. List opublikowano w Journal Historique de Verdun w lipcu tego roku i, o dziwo, na 48 pojawiaj cych si tam nazwisk, tylko 4 by y polskie. Oprócz dostojników polskich, pe ni cych najwy sze godno ci, pojawi si nast puj ce stanowiska: wielki marsza ek dworu króla (Grand-Maitre de la Maison du Roi) ksi Ossoli ski, wielki ja mu nik (Grand Aumonier) hrabia Za uski, wielki szambelan dworu (Grand Chambellan) hrabia de Bethune, wielki koniuszy królewski (Grand Ecuyer) kawaler de Wiltz, wielki owczy królewski (Grand Veneur) komandor de Thiange, wielki owczy wilków królewskich (Grand Louvetier) hrabia Aussonville (Haussonville M.D.), sze ciu pokojowców zwyczajnych (chambellans ordinnaires), dwóch pokojowców na pensji (chambellans pensionnaires), dwunastu pokojowców honorowych (chambellans honoraires), dwunastu dworzan zwyczajnych (gentilshommes ordinaires), w ród których wymienione s nazwiska Polaków: Miaskowski, Horski, dwunastu dworzan r kodajnych (gentilshommes d honneur) 14. Zatem, dlaczego w oficjalnym sk adzie jest tak ma o polskich nazwisk? Czy by chodzi o o wzgl dy propagandowo-polityczne? A mo e emigranci polscy przybyli w drugiej po owie 1737 roku? Dlaczego nie zosta o wymienione nazwisko barona Stanis awa Konstantego Meszka? 13 S. Gaber, Polacy na dworze Stanis awa, s Je dirai à cette occassion que la Cour du Roi de Pologne à Lunéville est nombreuse et brillante. Le principaux Officiers sont, le duc Ossolinsk, Grand-maître de la maison du roi, le Comte Zaluski, Grand Aumonier, le comte de Bethune, Grand Chambellan, le Chevalier de Wiltz, Grand Ecuyer, le Commandeur de Thiange, grand veneur et le Comte Aussonville, Grand Louvtier [Louvrtier] Il y a avec eux 6 chambellans Ordinnaire; savoir le chevalier de Meuze, le marquise de de Brassac, le Comte de Croix, le chevalier de Serinchamps, le marquise de Nettancour et le comte de Ligneville: deux chambellains pensionnaires qui sont le Comte de Beruzini, premier Chambellan, et le comte d Andelau, 12 chambellans Honoraires; savoir le marquis de Lamberiye [Lambertje], le Comte de To[e]rnielle, le Marquise de Salles, le Comte de Ludre, le Marquise de Gustine, le marquise de Choisel, le Chevalier et le Marquise du Chatelet, le marquise de Basompierre, le comte de Gournay, le Marquise de Bousey et le comte de Hunosstein; 12 Gentilshommes Ordinaires, qui saont, le Marquise de Casteja, le comte de Valangrant, le Comte de Crossoies, le marquise de Massol, M. Miascoski, le chevalier de la Roche Aymon, le Marquise de Martigny, le CHEVALIER DE Rennel, M. Horski, le Chevalier de Belac, le Chevalier de Pimont et le Baron de Maillart, avec douze Gentilshommes d honneur. Zob.: Suite de la clef, ou Journal Historique sur les matiers du temps, juillet 1737, t. 32, Paris 1737, s Sk ad dworu zamieszczony jest po opublikowanym edykcie króla Polski z dnia 27 maja 1737 roku.

5 Emigracja polska we Francji W czasie, kiedy do liczna grupa Lotary czyków wyemigrowa a do Wiednia, Francja nie zach ca a Polaków do osiedlania si w ksi stwie Lotaryngii i Baru, a wcze niejsze instrukcje dawane wys annikom polskim do Wersalu Orlikowi i ojcu Langois by y jednoznaczne: Jego Wysoko (król Francji) uwa a, e by oby lepiej, gdyby król Polski posiada w swojej wicie mo liwie najmniejsz liczb Polaków [ ] 15. Nawet sytuacja prawna, jakiej podlegali emigranci z Polski, nie by a dla nich korzystna. Polacy postrzegani byli jako obywatele polscy, poddani Augusta III. Mimo e w 1738 roku król Francji wyda dekret nast puj cej tre ci: [...] wszyscy poddani króla Polski Stanis awa Leszczy skiego w pa stwach lotary skich b d uwa ani za obywateli francuskich 16, to dotyczy on tylko rdzennych mieszka ców tego pa stwa. Przybysze z Polski byli z niego wy czeni. Dekret króla Arcychrze cija skiego by zapewne odpowiedzi na wcze niejsze rozporz dzenie nowego w adcy Stanis awa, który bior c pod uwag polityczne uwarunkowania Lotaryngii i Francji, wyda dekret mówi cy o tym, e poddani Króla Francji b d w przysz o ci korzysta w Lotaryngii i Barre z tych samych praw i przywilejów, co rdzenni Lotary czycy 17. W odpowiedzi na to rozporz dzenie, bior c pod uwag polityczne uwarunkowanie Lotaryngii i Francji, nowy ksi Stanis aw Leszczy ski wyda dekret mówi cy o tym, e wszyscy poddani króla Francji mog by dopuszczeni do urz dów i godno ci w Lotaryngii, bez konieczno ci wyst powania o naturalizacj. Z powy szych faktów wnioskujemy, e wy sze godno ci i urz dy w ksi stwach wcielanych do Francji mogli sprawowa tylko poddani króla Francji, do których Stanis aw Leszczy ski mia ca kowite zaufanie 18. Tak wi c najwy sz godno dworsk otrzyma naturalizowany 19 Francuz, z pochodzenia Polak, 15 Sa Majesté estinre que le mieux est que le roi de Pologne reçoive à sa suite le moins de Polonais qu il sera possible. L. Farges, Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de Frances, Paris Pologne, t. 5, s Recueil gènèral des anciennes lois françaises, t. 22, p N 521. Edit portant que tons les sujets du roi de Pologne dans les Etats de la Lorraine seront réputés naturels français. Compiègne, juillet Recueil des ordonnannes de Lorraine, t. 6, s Les Français jouiraient à l avenir dans la Lorraine et le Barrois des mêmes droits et privilèges que ses propres sujets, le 30 juin W ród dostojników dworskich zauwa amy nazwisko komandora de Thiange, który pos u y za sobowtóra Stanis awa Leszczy skiego w s ynnej wyprawie francuskiej eskadry morskiej do Gda ska w 1733 roku. Zob.: M. Skwarczy ska, Niepublikowane dokumenty dotycz ce wyprawy Stanis awa Leszczy skiego po koron polsk w 1733 roku, [w:] Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII w., Wroc aw 2009, s Hrabia de Bethune by synem siostry Marysie ki Sobieskiej i Gastona de Bethune-Chabris. Zob. : P. Boyé, La cour polonaise..., s Listy naturalizacyjne wydawane by y w imieniu króla, zawiera y imi i nazwisko odbiorcy, dat, formu powtarzaj c nadanie wszystkich praw przys uguj cych poddanym królowi Francji, np. prawo do nabywania dóbr, posiadania i dziedziczenia, swobodnego przemieszczania si.

6 248 Ma gorzata DURBAS ksi Franciszek Maksymilian Ossoli ski, któremu list naturalizacyjny przyznano w 1736 roku. Ksi Franciszek Maksymilian Ossoli ski zosta mianowany wielkim marsza kiem dworu króla Polski ju w pierwszych dniach kwietnia 1737 roku 20. Rok wcze niej zrzek si urz du podskarbiego wielkiego koronnego, który sprawowa od 1720 roku 21, i w maju 1736 wyruszy do Francji razem z Leszczy skim. Po mierci pierwszej ony zawar ponowny zwi zek ma e ski z kuzynk Stanis awa Leszczy skiego Katarzyn Jab onowsk, która to od czasów obl enia Gda ska utrzymywa mia a intymny zwi zek z Leszczy skim, trwaj cy potem w Lunéville pod wyrozumia ym okiem m a (Ossoli skiego) 22. Po otrzymaniu obywatelstwa, od króla Francji dosta do ywotni pensj 9000 liwrów oraz sum liwrów jako rekompensat za utracone maj tki w Polsce. W lutym 1737 roku, dzi ki protekcji Stanis awa, ksi Ossoli ski otrzyma b kitn wst g, czyli Order wi tego Ducha. Jego uposa enie, jako marsza ka dworu, wynosi o liwrów 23. Od 1737 roku ma onkowie Ossoli scy, dzi ki cz stej szczodro ci Stanis awa, zgromadzili w Lotaryngii ogromny maj tek 24. Sukcesywnie powi kszali swój stan posiadania dóbr ruchomych i nieruchomo ci. Po mierci ksi t Ossoli skich spadkobierc zosta ich wnuk Maksymilian Ossoli ski 25. Dziedziczy on Zob.: S. Górzy ski, Naturalizacje we Francji w XVII i XVIII wieku, [w:] wiat pogranicza, red. M. Nagielski, A. Rachuba, S. Górzy ski, Warszawa 2003, s Jego wybór na marsza ka by wiadomy pod koniec marca, ale dekret nadaj cy oficjalny tytu nowy w adca Lotaryngii wystawi dopiero 13 wrze nia 1737 r. Zob.: P. Boyé, La cour polonaise..., s W. ukaszewicz, Klaudiusz Franciszek azowski nieznany bohater rewolucji francuskiej, Warszawa 1948, s H. Dymicka-Wo oszy ska, Ossoli ski F.M., [w:] Polski S ownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 24, s S. Gaber, François-Maximilien de Tenczyn-Ossoli ski grand-maitre de la maison de Stanislas ( ) Le Pays Lorrain, n. 4, année 1977, s W 1739 roku Leszczy ski wyda przywilej zezwalaj cy ma onkom Ossoli skim u ytkowa i pobiera dywidendy za ich ycia z parku, pa acu, folwarku, ogrodów w Einville au Jard, w rok pó niej otrzymali oboje prawa do wysokiej, redniej i niskiej jurysdykcji nad pa acem w Einville, a zaraz po tym Stanis aw scedowa na ma onków Ossoli skich wszystkie ruchomo ci w pa acu w Einville, Menagerii w rezydencji w Malgrange oraz w apartamentach w Lunéville. Ponadto ksi naby 18 parceli przy Lunéville, a w 1743 roku król Stanis aw stworzy dla niego urz d zarz dcy pa acu w Lunéville i kapitana polowa królewskich, i wyznaczy rent roczn w wysoko ci liwrów z dóbr z Einville i Lunéville. Zob.: S. Gaber, François- Maximilien de Tenczyn-Ossoli ski grand-maitre de la maison de Stanislas ( ), s Maksymilian Ossoli ski ( ) by jednym z czworga wnucz t ksi cia Ossoli skiego z pierwszego ma e stwa z Katarzyn z Mi czy skich, z syna Józefa Kantego. Zamieszkiwa g ównie we Francji. Zob.: W. Szczygielski, Ossoli ski Józef Salezy, [w:] PSB, Kraków 1979, s

7 Emigracja polska we Francji posiad o ci w Lunéville, w Einville i la Malgrange wraz z meblami, srebrn zastaw, wyposa eniem, ko mi, powozami, bibliotek i wszystkimi r kopisami oraz liwrów francuskich, zwróconych przez wierzycieli testatora. Leszczy ski poleci ustanowi specjalnego opiekuna dóbr w osobie ksi dza Miaskowskiego, mimo e ksi ubezpieczy si wcze niej stosownym aktem prawnym co do wolnej dyspozycji swoimi dobrami na wypadek mierci. Ponadto powo ano komisj, która mia a tak zbada interesy spadkobiercy, maj cego wówczas 22 lata, aby przekaza on królowi Stanis awowi gospodarstwa w Lunéville, w Einville, w la Malgrange. Uzasadnieniem mia by brak wystarczaj cych rodków na utrzymanie spadku. Ksi F.M. Ossoli ski zmar 1 lipca 1756 roku, a 26 lipca specjalnym rozporz dzeniem Rada Finansów przy czy a do posiad o- ci królewskich wszystko to, co niegdy zosta o przyznane Ossoli skim 26. Jako ciekawostk mo emy doda, e jedna z rezydencji Stanis awa, z której wcze- niej korzystali ma onkowie Ossoli scy za ich ycia, zosta a przekazana kolejnej faworycie Leszczy skiego pani de Bouffleurs, [...] e ogrody w rezydencji Leszczy skiego la Malgrange król Stanis aw przekaza mme Boufleurs, aby korzysta a z nich z takimi samymi zastrze eniami, warunkami i czynszem, na jakich u ytkowa je zmar y ksi Ossoli ski 27. Po mierci ksi cia Ossoli skiego jeszcze jedna kwestia polska oczywi cie plotkarska pasjonowa a zarówno mieszka ców Lotaryngii, jak i dworzan w Wersalu. By to proces o spadek mi dzy Mari Talmont z domu Jab onowsk a siostr ksi nej, która zas dzi a testament Ossoli skiego, wnosz c wysokie roszczenia po ow spadku. Ostateczny werdykt w tej sprawie zako czy si dopiero po dwóch latach w 1758 roku, a ca e wydarzenie opisywane by o w pami tnikach ksi cia de Luynes 28. Kolejny emigrant polski, Stanis aw Konstanty Meszek, by najbardziej zaufan osob w otoczeniu Stanis awa Leszczy skiego, mimo e jego nazwisko nie zosta o wymienione w oficjalnym sk adzie dworu, zamieszczonym w Journal de Verdun 29. Funkcj marsza ka dworu, wed ug s ów samego Stanis awa, pe ni od czasu, kiedy król by jeszcze w Polsce 30. Szkoda, e sam król Leszczy ski pos ugiwa si nazwiskiem swego marsza ka, wymawianym wed ug francuskiej wersji fonetycznej, poniewa zdaniem autorki przedziwna transkryp- 26 S. Gaber, Polacy na dworze..., s Tam e, s Luynes (duc de), Mémoires sur la Cour de Louis XV , t. 15, Paris 1860, s Suite de la clef, ou Journal Historique..., s Funkcja Marsza ka Dworu, w któr Meszek zosta obdarzony, kiedy by em (król Stanis aw) jeszcze w Polsce, wed ug zwyczaju mojego kraju... [La charge de Marechal de la Cour dont M. De Meszek a été revêtu quand j etais encore en Pologne, suivant l usage du pays...] Zob.: Proyart (abbé), Histoire de Stanislas premier, roi de Pologne, Lyon 1784, t. 2, s. 149.

8 250 Ma gorzata DURBAS cja Meszek, Mecek, Mesech pochodzi z polskiego nazwiska Mniszech. Jednak e w chwili obecnej nie jest mo liwe dok adne sprecyzowanie linii rodzinnej 31. Meszek do czy do Leszczy skiego w 1714 roku. Przebywa w ksi stwie Dwóch Mostów, sta wiernie przy rodzinie Leszczy skich w Chambord, ze wzgl du na swój podesz y wiek pozosta z Katarzyn Opali sk w Saint-Cyr podczas drugiej elekcji. Przebywa wraz z rodzin królewsk na zamku Meudon nieopodal Wersalu i w imieniu króla Stanis awa, jako marsza ek dworu, dokona oficjalnego aktu przej cia ksi stw Lotaryngii i Baru 32. W chwili osiedlenia si w Lunéville, baron Meszek nie my la ju o powrocie do Polski. By powszechnie szanowanym dworzaninem oraz zaufanym powiernikiem Stanis awa. Jako marsza ek dworu reprezentowa osob króla Stanis awa w kilku chrztach, by wyznaczany na egzekutora testamentów cz onków dworu króla i królowej, a nawet zosta oddelegowany do Wersalu na rozmowy w sprawie projektu ma e stwa ksi cia saskiego z jedn z córek Ludwika XV 33. Jak podaje ksi de Luynes w pami tnikach z dworu Ludwika XV, Meszek, pe ni c funkcj marsza ka i intendenta, zarz dza sumami pieni nymi przyznanymi Leszczy skiemu przez dwór francuski 34. Baron Meszek zajmowa si domem w czasach, gdy król Polski przebywa w Chambord, nie maj c na swoje wydatki wi cej jak ecus, z których dawa liwrów królowej Polski na utrzymanie jej dworu. Od tego czasu te dwa dwory utrzymywa y si bez adnych dotacji 35. W rocznikach lunevillskich nazwisko Meszka jest wymieniane jako jedno z nielicznych nazwisk polskich, które w pewien sposób przys u y y si rozwojowi miasteczka Lunéville: Pour rendre etablissement de la taille perpetuel dans l hopital de Lunéville, Stanislas servi du baron Meszek, marechal de la cour, qui acheta, le 17 fevreier du Compte de Hautoy, la terre de Chanteheux, dont il fera don a l hopital St. Jacques de Luneville apres sa mort, celle du duc Ossolinsky, celle de son epouse et celle du Roi [...] Jak podaje T. Zieli ska w swej pracy dotycz cej magnaterii polskiej epoki saskiej, okres panowania Stanis awa Leszczy skiego w Polsce, w latach poprzedzaj cych bitw pod Po taw, jest zupe nie niezbadany z uwagi na fakt braku materia ów ród owych. Zob. T. Zieli ska, Magnateria polska epoki saskiej, Wroc aw Warszawa Kraków 1977, s Opis oficjalnego wjazdu do ksi stw Lotaryngii i Baru w imieniu nowego w adcy Stanis awa Leszczy skiego zamieszczony jest w Journal de Verdun, s H. Zdzitowiecka, Projet de retablissement du roi Stanislas en Pologne pendant son sejour à Lunéville, Paris 1915, s S. Gaber, Polacy na dworze..., s Luynes (duc de), Mémoires sur la Cour de Louis XV..., t. 6, s Annales de Lunéville, ou essais historique sur cette ville depuis sa fondations jusqu a nos jours par Guerrier ancien Professeur au College de Lunéville, Lunéville 1818, s. 45.

9 Emigracja polska we Francji Baron Meszek wyst pi o naturalizacj, któr otrzyma w lutym 1740 roku 37. Zmar w 1747 roku w wieku prawie 90 lat. Po jego mierci Stanis aw Leszczy ski wyda rozporz dzenie, które likwidowa o nazw stanowiska marsza ka dworu 38 i przyporz dkowa je francuskiemu odpowiednikowi, jakim by Maitre-d Hôtel. Hrabia Józef Andrzej Za uski zosta wielkim ja mu nikiem ju podczas pobytu we Francji w pa acu Meudon, do którego przyby z Rzymu 39 w grudniu 1736 roku. Wielki ja mu nik korzysta równie z ogromnej przychylno ci Stanis awa, dzi ki której król Francji przyzna mu prebend z opactwa w Fontenay. Ponadto w Lunéville zosta mianowany pra atem doradc na lotary skim dworze. Przez kilka lat pobytu w Lotaryngii zajmowa si przede wszystkim swoj pasj bibliofilsk i zwi zanymi z ni podró ami oraz pozyskiwaniem funduszy na tak kosztowne zainteresowania. Dzi ki staraniom w asnym i poparciu ekskróla Polski, Za uski otrzyma opactwo w Villers-Bettnach z przychodem liwrów i infu at w Saint-Dié. Zakupy ksi ek by y tak kosztowne, e wielki ja mu nik zaci ga d ugi, a wyje d aj c cz sto z Lotaryngii, nara a wielkiego marsza ka dworu, ksi cia Ossoli skiego, na niezadowolenie d u ników. Emigracyjny pobyt Za uskiego we Francji przy boku Stanis awa trwa zaledwie 6 lat. Przyczyny, dla których hrabia opu ci Lotaryngi, nie s zbyt jasne. Bezpo rednim jednak powodem by a ura ona ambicja duchownego, który staraj c si usilnie o urz d prymasa Lotaryngii w miejsce zmar ego Beauvais-Craon, nie uzyska poparcia Stanis awa Leszczy skiego. Urz d otrzyma rodowity Lotary czyk Antoine de Choiseul, a w kilkana cie dni po tym J.A. Za uski powróci do Polski. Pobyt hrabiego w Lotaryngii, z punktu widzenia bibliofilskiego, by bardzo owocny. Z ksi gozbioru, który zgromadzi i który po kilku latach przewieziono do Polski, ufundowa wraz z bratem Andrzejem Stanis awem s ynn bibliotek Za uskich, otwart w sierpniu 1747 roku 40. Stanis aw Miaskowski ( ) krewny Leszczy skiego, owczy, by na dworze w Chambord przy boku Katarzyny Opali skiej. Pozosta wierny Leszczy skiemu do ko ca. W 1744 roku zosta obdarowany przez swego pana 37 S. Gaber, Polacy na dworze..., s [...] znosz urz d Marsza ka Dworu jako nieu yteczny..., [...] je supprime la charge de Marechal de la Cour, comme inutile... Zob.: Proyart (abbé), Histoire de Stanislas premier, roi de Pologne..., t. 2, s Tu po drugiej elekcji Leszczy skiego Józef Andrzej Za uski, wielki referendarz, zosta odes any do Rzymu, aby broni tam interesów nowego króla. Po trzech latach powróci do Francji, by dalej sta wiernie przy boku Stanis awa Leszczy skiego. Jego dwaj bracia po upadku Gda ska przeszli na stron Augusta III. Do Lunéville przyby wraz z reszt formuj cego si dworu w kwietniu 1737 roku. Zob.: S. Gaber, Polacy na dworze..., s Z apartamentów w pa acu w Lunéville, zajmowanych przez wielkiego ja mu nika, wyniesiono a 83 wielkie skrzynie ksi ek oko o egzemplarzy. Zob.: M. Manteufflowa, Ksi gozbiór Józefa Za uskiego i jego droga do Polski, Rocznik Biblioteki Narodowej 1966, nr 2, s. 355.

10 252 Ma gorzata DURBAS opactwem w Rangeval i tym sposobem zosta duchownym, chocia nie zna aciny i prowadzi ycie liberty skie. Po wyje dzie J.A. Za uskiego przej funkcj pierwszego ja mu nika Stanis awa. Obywatelstwo francuskie otrzyma w 1752 roku 41. Kolejne nazwisko wymienione w sk adzie dworzan Stanis awa w Lunéville w 1737 roku to Piotr Horski. By szlachcicem polskim, jednym z dwunastu dworzan zwyczajnych. Przebywa tam krótko, poniewa zmar w kwietniu 1739 roku. W tym miejscu zostanie omówionych jeszcze kilka postaci, moim zdaniem najciekawszych, spo ród wielu emigrantów polskich, znajduj cych si na dworze w Lunéville. Hiacynt (Jacek) Wikli ski jedyny Polak w ród 10 wyk adowców w szkole kadetów w Lunéville. By polskim oficerem w s u bie francuskiej, kawalerem orderu w. Ludwika. W szkole kadetów by najpierw drugim porucznikiem, pó niej pierwszym. Ca e swoje ycie po wi ci kszta ceniu s ynnych lunevillczyków. Od czasu pobytu Stanis awa w Królewcu by zaliczany do jego cis ego otoczenia. eni si dwukrotnie: po raz pierwszy z Mari Teres Compagnot, która zmar a przy porodzie 42, nast pnie w 1749 roku po lubi Beatrice Clementine Montaut, córk chirurga Stanis awa Leszczy skiego. Jan Chrzciciel azowski przyby do Lotaryngii, wraz ze swym ojcem Andrzejem azowskim, w grupie 40-osobowej s u by sprowadzonej przez Ossoli skiego. Za protekcj ksi cia Ossoli skiego rodzina azowskich przenios a si do kuchni królewskiej, a najstarszy z rodu, Andrzej (urodzony w 1714 roku w Ciechanowcu), zosta zarz dc rze ni królewskich (officier de la bouche du Roi). Jego syn, Jan Chrzciciel azowski, przej posad po ojcu jako chef d office, a nast pnie controleur d office 43. Zosta oficjalist, potem za kontrolerem z uposa eniem do 1200 liwrów. azowski w 1746 roku po lubi Katarzyn, córk Józefa Grandidier zwanego Lebrun. Mieli bardzo liczne potomstwo: 7 córek i 8 synów. azowski ojciec by bardzo zaradny finansowo, o czym wiadcz dokumenty notarialne, wymieniaj ce go jako po yczkodawc. Widnieje on równie w testamencie króla Stanis awa. Jak podaje Stefan Gaber, nie wiadomo, gdzie zmar Jan Chrzciciel azowski i kiedy 44. Natomiast wed ug W. ukaszewicza ojciec s awnych synów umiera dopiero w 1804 roku 45. Autorka natrafi a na pi- 41 P. Boyé, La cour polonaise..., s Maria Teresa Compagnot zmar a w styczniu 1743 roku po urodzeniu syna Franciszka Marii w grudniu poprzedniego roku. Zob.: S. Gaber, Polacy na dworze..., s W. ukaszewicz, Klaudiusz Franciszek azowski..., s S. Gaber, Polacy na dworze..., s Jego syn Józef Feliks azowski po zwolnieniu ze s u by tureckiej w 1797 roku we wrze niu powróci do Francji, odwiedzaj c przejazdem swych yj cych jeszcze rodziców w Lunéville. Podana data zgonu, 1804 rok, nie ma odwo ania w ród ach. Zob.: W. ukaszewicz, Klaudiusz Franciszek..., s. 263 oraz s. 37.

11 Emigracja polska we Francji semny lad w dokumentach wnuczki Leszczy skiego, ksi niczki Adelajdy, z którego wynika, e Jan azowski na karteczce niewielkiego formatu prosi o nale n mu, przyrzeczon przez zmar ego króla Polski rent na utrzymanie. Aleksander Dziuli zosta stronnikiem króla Leszczy skiego po drugiej elekcji. W Lunéville, gdzie uda si na emigracj, zosta jednym z koniuszych na dworze. S u y wiernie Stanis awowi, a do jego mierci. B d c ju w podesz ym wieku, marzy o powrocie do kraju, jednak, jak donosi P. Boye, zawirowania polityczne po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej opó ni y wyjazd. Ostatecznie Aleksander Dziuli zmar w 1781 roku w Lunéville w wieku 80 lat. Tam te zosta pochowany w podziemiach ko cio a kanoników regularnych. Jan Os owski od wierny Stanis awa, urodzony oko o 1714 roku w Biskupcu Warmi skim, zmar 10 kwietnia 1760 roku. Pozostawi liczne potomstwo, a wdowa po nim otrzyma a 3000 liwrów renty na utrzymanie rodziny. Mateusz Salci ski jeden z pierwszych pokojowców Stanis awa, w jego otoczeniu znajdowa si od 1714 roku. W Ksi stwie Dwóch Mostów, w 1715 roku, zawar ma e stwo z Barbar Regin Blachniewicz. Salci ski by jedynym Polakiem, który otrzyma parcel pod budow domu na placu Alliance w Nancy (potem j sprzeda ). Zmar w Lunéville 28 marca 1756 roku. Szymon Soli ski kredensowy królowej Polski. By na s u bie u Stanis awa przez 52 lata. Zmar w pocz tkach 1766 roku. Jego syn z pierwszego ma e stwa, Stanis aw Konstanty, pe ni na dworze Leszczy skiego jedynie funkcj nakrywaj cego do sto u szlacheckiego. Syn nie prze y ojca, zmar w wieku 38 lat w 1765 roku. By dwukrotnie onaty. Jan Szczepan Kurdwanowski ( ) pocz tkowo dworzanin Katarzyny Opali skiej od czasów Chambord, s u y ze sw on Zofi Salome z Mi kowskich. W 1751 roku otrzyma obywatelstwo francuskie. Wspomniana wcze niej kuzynka Stanis awa, Maria z Jab onowskich Chatellerault-Talmont siostra Katarzyny Ossoli skiej, przyjació ka Stanis awa ju w czasie pobytu na zamku w Chambord by a bardzo barwn i opisywan w ówczesnych pami tnikach postaci. Przebywa a w otoczeniu królowej Marii Leszczy skiej, ale bardzo cz sto udawa a si na d ugie pobyty do Lunéville, gdzie w pocz tkowych latach funkcjonowania tamtejszego dworu romansowa a z d ugoletnim przyjacielem, wielkim koniuszym królewskim kawalerem Wiltzem. Pod koniec lat 40. i 50. XVIII stulecia o ksi nej Marii z Jab onowskich du o si mówi o na dworze w Wersalu. Pierwszym powodem by jej romans z Karolem Edwardem Stuartem 46 i jej roczny pobyt z kochankiem w Lunéville, 46 Prawnuk Jana Sobieskiego, a syn Jakuba Edwarda Stuarta, przebywa na emigracji we Francji po roku 1746, co po pokoju akwizgra skim wcale nie by o na r k Francji. Po zawi zaniu si romansu para uda a si do Lotaryngii w go cin do króla Stanis awa. Zob.: P. Boyé, La cour polonaise..., s. 75.

12 254 Ma gorzata DURBAS a drugi pretekst do plotek to s ynny proces o spadek po siostrze, ksi nej Ossoli skiej 47. Maria z Jab onowskich Talmont zas dzi a testament i w wyniku d ugotrwa ego procesu s dowego w Nancy, o którym dwór w Wersalu wiedzia wszystko, polscy emigranci z Lotaryngii byli cz stym tematem konwersacji wersalskiego dworu. Zako czenie Przy obsadzie wy szych stanowisk dworskich w Lunéville decydowa y wzgl dy polityczne. Tylko obywatele Francji, czyli naturalizowani zbiorowym edyktem Lotary czycy, mogli piastowa znacz ce funkcje na dworze króla Polski, ksi cia Lotaryngii i Baru. Najwierniejszy emigrant polski, baron Stanis aw Konstanty Meszek wielki marsza ek dworu, ju w czasie rezydencji w Chambord ust pi de facto miejsca naturalizowanemu Francuzowi ksi ciu Ossoli skiemu, chocia nadal sprawowa swoje dotychczasowe obowi zki marsza ka, a do mierci. Niew tpliwie równie i te wzgl dy (polityczne) zawa y y na braku poparcia ze strony Leszczy skiego dla J.A. Za uskiego, staraj cego si w 1742 roku o urz d prymasa Lotaryngii. Otrzyma go jednak rodowity Lotary czyk, co w konsekwencji utwierdzi o znanego ju wówczas w Europie bibliofila w podj ciu decyzji o szybkim powrocie do Polski. Zdaniem autorki, znaczna grupa emigrantów z Polski, z wyj tkiem osób zebranych w pa acu Meudon, przyby a do Lotaryngii w drugiej po owie 1737 roku. Za ksi ciem Ossoli skim wyemigrowa a 40-osobowa grupa s u by, a w ród niej znajdowa a si rodzina Andrzeja azowskiego, ojca Jana Chrzciciela i dziada s ynnych braci azowskich. Przy obsadzie dworu decydowa y wzgl dy bezpiecze stwa króla Stanis awa, dlatego te emigranci z Polski wywodzili si z rodzin tylko po cz ci szlacheckich, reszt stanowi a zaufana s u ba, która zosta a sprowadzona w 1737 roku z Ksi stwa Dwóch Mostów i Wissembourga. W ród osób pojawi o si nazwisko kamerdynera 48, który w 1716 roku uratowa ycie Stanis awowi Leszczy skiemu, ostrzegaj c go przed saskim spiskiem. Fakt w czenia do otoczenia królewskiego dwóch zaufanych postaci komandora Thiange i hrabiego d Andlau potwierdza tylko tez o ch ci utrzymania bezpiecze stwa polskiego króla S. Gaber, Polacy na dworze..., s Valet de Chambre Montauban sauva la vie au roi de Pologne. Zob.: P. Boyé, Les derniers moments du Roi Stanislas, Nancy, Cracovie 1898, s Komandor Thiange sobowtór Stanis awa Leszczy skiego podczas wyprawy na drug elekcj w 1733 roku oraz hrabia d Andlau towarzysz króla Leszczy skiego w podró y incognito

13 Emigracja polska we Francji W ród zawodów wykonywanych przez emigrantów polskich najcz stsze by- y te, które bezpo rednio dotyczy y funkcjonowania dworu: kucharze, kredensowi, wo nice, pocztowcy, ch opcy stajenni, piwniczni, stangreci, garderobiane, praczki. Na temat ycia codziennego emigrantów polskich nie posiadamy ród owych informacji. Jedyny opis znajduje si w Pami tnikach Bart omieja Micha owskiego 50, gdzie autor tymi s owami wspomina o rodakach w Lunéville: [ ] jest kawiarnia pod G ow Byka; tam pod wieczór cz sto Polacy si zbieraj i zasiadaj oko o wazy ponczu [...] czterech by o Polaków, dworzan przy królu, ale w kawiarni by o ich tylko trzech, gdy czwarty pan uba podkomorzyc wyszogrodzki, b d c na s u bie nie móg zamku opu ci. Pozostali trzej, których pozna em, byli: pan azowski, pan Zab ocki i pan Jankowski [ ] 51. Autor pami tników charakteryzuje pokrótce przedstawione postaci i dokonuje dalej opisu nad wyraz uroczystego przyj cia go przez króla Stanis awa na dworze Lunéville. Niestety, z uwagi na fakt nazbyt powierzchownego opisu obyczajów dworskich oraz nieprecyzyjne zestawienie nazwisk i faktów z dworskiego ycia, zdaniem autorki, ten fragment nale y potraktowa w kategorii fikcji literackiej. Wiarygodna jest jedynie charakterystyka osobowa króla Stanis awa s ynnego z go cinno ci na swym wykwintnym dworze, wspania omy lno ci dla zapraszanych go- ci oraz powszechnie znanej dobroci, przejawiaj cej si w dobroczynnych aktach w ród lotary skiego ludu. Król Stanis aw troszczy si nie tylko o poddanych, ale równie o ca s u b, w tym i o swoich rodaków. By dla nich królem i pracodawc, opiekunem i zarazem ojcem, który aran owa polsko-lotary skie ma e stwa, zapisywa spadki na wypadek swej mierci, troszczy si o wykszta cenie potomstwa z rodzin emigrantów. W tym miejscu pos u si przyk adem jednej z licznych instytucji dobroczynnych, jakim by o utworzenie fundacji dla 24 sierot przy szpitalu wi tego Juliana w Nancy 52, w której to osierocone dzieci p ci m skiej i e skiej by y przez cztery lata nauczane zawodu. Specjaln klauzul król Stanis aw zastrzeg sobie miejsca dla dzieci ze swej s u by, a wi c zapewne i swych rodaków. Z bada autorki wynika, e czna liczba emigrantów polskich w Lotaryngii wynosi a oko o 82 osoby, cznie z duchownymi. Jednak e dok adnej ich liczby zapewne nie da si ju ustali, a napotykane wci przez autork nowe dokumenty pozwalaj przypuszcza, e czna liczba Polaków zamieszkuj cych w Lotaryngii za ycia króla i po jego mierci by a wi ksza. Autorka podczas prac badawczych natrafi a na polsko brzmi ce nazwisko Georges Bangofsky, o nierza przez Niemcy do Warszawy na drug elekcj. Zob.: M. Skwarczy ska, Niepublikowane dokumenty..., s H. hr. Rzewuski, Pami tniki Bart omieja Micha owskiego, Warszawa 1934, s Tam e, s Précis des fondations et etablissemens faits par sa Majesté le Roi de Pologne, Nancy 1758, s

14 256 Ma gorzata DURBAS lotary skiego, i jego wspomnienia z lat Bangofsky urodzi si w polskiej rodzinie w Lotaryngii. Ka dy rodzaj emigracji do innego kraju powoduje pewnego rodzaju szok. Emigranci zostaj wykorzenieni z w asnej ziemi ojczystej, a odmienne rodowisko spo eczne, naród, j zyk, obyczaje stanowi ogromn barier, cz stokro uniemo liwiaj c przystosowanie. Przyk adem by a ona króla Stanis awa Katarzyna Opali ska, która nigdy nie zaakceptowa a nowych warunków egzystencji podczas d ugich lat tu aczki po Europie, a w Lotaryngii cierpia a na melancholi, któr dzisiaj nazwaliby my chorob emigracyjn. Pozostali emigranci do atwo asymilowali si w nowym rodowisku i znajdowali w a ciwe dla siebie miejsce w zró nicowanej lotary skiej przestrzeni spo ecznej. W chwili mierci Stanis awa Leszczy skiego w Lotaryngii zamieszkiwa y 22 osoby polskiego pochodzenia. Garstka Polaków y a jeszcze w Lunéville w 1769 roku: Jacek Wikli ski, Jan Chrzciciel azowski, Aleksander Dziuli, Wincenty Straszewski, wdowa po Os owskim Katarzyna, Kurdwanowski, Jan Micha Dombrowski. Kilka osób jednak wróci o do Polski. Polska emigracja zwi zana z królem Stanis awem Leszczy skim by a pierwszym sta ym skupiskiem emigracyjnym we Francji. Znaczna grupa emigrantów zaakceptowa a swój los i dzi ki mieszanym ma e stwom, cz stokro aran owanym przez Stanis awa, wros a w spo ecze stwo francuskie. Ze wzgl dów ekonomicznych i spo ecznych emigranci z czasem ulegli asymilacji z miejscow spo eczno ci poprzez wspomniane wcze niej mieszane ma e stwa, naturalizacje czy francuskie wzorce kulturowe, które uczyni y z drugiego pokolenia pe noprawnych obywateli Francji. Wp ywy kultury polskiej z czasem ust powa y miejsca miejscowej tradycji. Potomkowie pierwszych emigrantów we Francji, pos uguj c si j zykiem kraju, jaki ich przyj i jaki ich wykszta ci, stracili poczucie wi zi z krajem pochodzenia swych przodków. Stanis aw Leszczy ski jako polityczny emigrant uczyni popularnym imi Polaka na wschodzie Francji, a z kapita u wdzi czno ci, jaki nagromadzi wraz ze swym polskim otoczeniem, korzysta y pó niejsze pokolenia naszej emigracji zarówno politycznej, jak i zarobkowej Memoires de l Academie de Stanislas, Nancy W. ladkowski, Polacy we Francji, Lublin 1985, s. 39.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 2 W Grecji konflikty gospodarcze rozstrzygają sądy cywilne i administracyjne. Te pierwsze rozpatrują spory między osobami fizycznymi (np. umowy kupna-sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy

Nazwisko. Miejsce zamieszkania (nieobowiązkowo) Kod pocztowy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Świadczeń Rodzinnych Ul. Powstańców Warszawskich 25 80-152 Gdańsk Załącznik nr 16 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli Informacja o wynikach kontroli Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Umowa darowizny. Informacje ogólne. Darowizna. Darowizna to umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na

Umowa darowizny. Informacje ogólne. Darowizna. Darowizna to umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na Umowa darowizny Informacje ogólne Darowizna Darowizna to umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Bezpłatny charakter oznacza,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Zmiany w systemie oświaty Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego Sulejówek 06.02.2014 r. Zmiany w systemie oświaty Zmiana w art. 3: Jeśli w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 16. sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

KONWENCJA NR 16. sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego Dz.U.04.166.1735 KONWENCJA NR 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z dnia 26 lipca 2004 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH USTAWA Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH Rodzaj świadczenia Zasiłek rodzinny PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE DZISIAJ zasiłek przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego - rodzicom, opiekunowi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo