2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku Adres pocztowy: ul. Na Stoku 49 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Gdańsk Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Izabela Ciechowska-Karczewska Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) Administracja samorządowa I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 23

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 23

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu w latach r. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 10 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Gdańsk Kod NUTS: PL634 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 23

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : 3.2. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zamawiającego, na terenie miasta Gdańska oraz gmin związanych z miastem Gdańsk porozumieniami międzygminnymi i w zakresie określonym przedmiotowymi porozumieniami, pobieranie na rzecz Zamawiającego opłat dodatkowych i przewozowych za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu, za brak dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, za naruszanie przepisów o zabieraniu ze sobą do pojazdu zwierząt i rzeczy oraz za zatrzymanie lub zmianę trasy pojazdu, a także opłat manipulacyjnych za anulowanie opłat dodatkowych oraz innych opłat związanych z naruszeniem przez osoby korzystające z lokalnego transportu zbiorowego przepisów dotyczących organizacji tego transportu, wykonywanie dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem kontroli biletowej lub z bieżącym zarządzaniem komunikacją miejską, prowadzenie windykacji i egzekucji należności z tytułu opłat określonych w pkt , rozpatrywanie reklamacji, odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych Zasady prowadzenia kontroli biletów: przez kontrolę biletów" rozumie się wejście kontrolera, w zespole kontrolerskim liczącym min. 2 kontrolerów, do pojazdu komunikacji miejskiej (wozu tramwajowego) i sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie znajdujący się w pojeździe posiadają ważne dokumenty przewozu, tj.: bilety na przejazd, dokumenty potwierdzające prawo do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego lub dokumenty zezwalające na przewóz zwierząt, kontrola biletów prowadzona będzie w sposób ciągły i systematyczny, ze szczególnym uwzględnieniem szczytu przewozowego oraz godzin nocnych, ilość kontroli przeprowadzanych w trakcie umowy nie może być mniejsza niż (słownie: szesnaście tysięcy pięćset) w miesiącu (ilość wejść do pojazdów), jednak nie więcej niż (dwieście tysięcy) rocznie, kontrola biletów prowadzana będzie zgodnie z wymogami: a) Ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe art. 33 a (tekst jednolity Dz. U poz z późn. zm.), b) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy, c) Uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska, z dnia 23 kwietnia 2009r. z późn. zm., w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych załącznik nr 1 do umowy, d) Uchwały Nr XVI/500/99 Rady Miasta Gdańska, z dnia r. z późniejszymi zmianami, w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w pojazdach gminnego transportu zbiorowego na terenie obsługiwanym przez komunikację miejską organizowaną przez Miasto Gdańsk załącznik nr 2 do umowy, e) Uchwała nr 20/2007 Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z dnia r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia na terenie Związku biletu metropolitalnego oraz cen i zasad korzystania z tego biletu załącznik nr 3 do umowy, f) Regulaminu kontroli biletów obowiązującego w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Gdańsku (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2005 Dyrektora ZTM w Gdańsku, zmieniony Zarządzeniem Nr 4 z dnia , zmieniony Zarządzeniem Nr 34/2008 z dnia 10 lipca 2008 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 50 z dnia 10 września 2008, zmieniony Zarządzeniem Nr 5/2011 z dnia r., zmieniony Zarządzeniem Nr 68/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.) załącznik nr 4 do umowy, g) Innych przepisów regulujących uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej kontrola biletów prowadzona będzie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Zamawiającego, zgodnie z art. 33 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 23

5 3.3.6 wyłoniony Wykonawca wydaje identyfikator dokonującemu kontroli na koszt własny po zatwierdzeniu jego wzoru przez Zamawiającego. Kolorystyka identyfikatora winna być zmieniana każdego roku bez konieczności zmiany wzoru. Identyfikator podpisuje Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku nadając tym samym upoważnienie do kontroli biletów, Wykonawca Zamówienia zobowiązany jest do rozliczenia się z Zamawiającym z wydanych i podpisanych identyfikatorów po zwolnieniu pracownika Pobieranie opłat przewozowych i dodatkowych Wykonawcy powierzone zostanie pobieranie opłat o których mowa w punkcie 3.2.2, opłaty mogą być pobierane przez kontrolerów bezpośrednio w pojeździe za stosownym pokwitowaniem, w kasie Wykonawcy, lub wpłacane na konto Wykonawcy, 3.5. Wykonywanie dodatkowych czynności związanych z kontrolą biletową i bieżącym zarządzaniem komunikacją miejską informowanie prowadzącego pojazd o przypadkach nieprzestrzegania przez pasażerów przepisów porządkowych, a mających wpływ na bezpieczeństwo innych lub na bezpieczeństwo przewozu (przewóz materiałów niebezpiecznych, psów bez kagańców, uszkodzeń pojazdu mogących spowodować zniszczenie odzieży pasażera lub uszkodzenie ciała), bezzwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych przypadkach fałszowania biletów, a także innych nadużyciach spowodowanych przez pasażerów, interweniowanie w przypadku naruszenia przez pasażerów przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w pojazdach gminnego transportu zbiorowego na terenie obsługiwanym przez komunikację miejską organizowaną przez Zamawiającego, współpraca z pracownikami ZTM podczas imprez masowych obsługiwanych przez ZTM oraz w przypadkach uruchamiania komunikacji okolicznościowej przy bieżącym zarządzaniu komunikacją miejską Prowadzenie windykacji należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu Wykonawca będzie prowadził pełną dokumentację związaną z przeprowadzonymi kontrolami biletów, ujawnionymi pasażerami podróżującymi bez ważnego biletu, etapami postępowania w dochodzeniu wszystkich nałożonych kredytowych opłat dodatkowych, ewidencją wpływów z tytułu uregulowania należności, Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu w ciągu 7 dni po upływie miesiąca kalendarzowego informację za miesiąc poprzedni - Sprawozdanie miesięczne z prowadzonej działalności kontroli biletów w pojazdach realizujących przewozy pasażerskie w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz windykacji opłat dodatkowych stosowny wzór stanowi załącznik nr 5, Wykonawca będzie prowadził windykację i egzekucję należności z tytułu opłat, o których mowa w punkcie , Wykonawca zapewni ściągalność należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu na poziomie co najmniej: w okresie I półrocza w wysokości 25%, a w kolejnych miesiącach trwania umowy na poziomie minimum 35%, wskaźnik ściągalności należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu obliczany jest jako procentowy stosunek ilości ujawnień zapłaconych w ciągu miesiąca (gotówką na miejscu, kontrolerom lub w terminie późniejszym gotówką lub przelewem na konto Wykonawcy) oraz windykowanych w drodze postępowania sądowego i komorniczego do ogólnej ilości ujawnień w miesiącu, pomniejszonej o ilość spraw anulowanych (z tytułu obowiązujących przepisów taryfowych, uznanych reklamacji). Nie uznaje się za anulowane opłat, których dochodzenia zaniechano w skutek niepełnych lub nieprawdziwych danych personalnych. Sprawy takie należy kwalifikować jako nieściągalne, Wykonawca prowadzić będzie windykację również poprzez kierowanie, w imieniu Zamawiającego, pozwów do sądu, a następnie wniosków egzekucyjnych do komornika, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przyjmowania na własne konto kwot wyegzekwowanych przez komornika Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu roku kalendarzowego informacje za rok poprzedni Sprawozdanie dotyczące spraw zapłaconych lub w inny sposób zakończonych oraz spraw niezapłaconych pozostających do dalszej windykacji wg wzorów stanowiących załączniki nr 6, 7, 8. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 23

6 Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego pełną oryginalną dokumentację spraw zapłaconych lub w inny sposób zakończonych wraz zestawieniem tych spraw wg wzorów stanowiących załączniki nr 9 i Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie do r. Sprawozdania dotyczące spraw zapłaconych lub w inny sposób zakończonych oraz spraw niezapłaconych podlegających dalszej windykacji za lata wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 i Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 1 miesiąca po zakończeniu Umowy Sprawozdania dotyczące spraw zapłaconych lub w inny sposób zakończonych oraz spraw niezapłaconych podlegających dalszej windykacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 i Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 3 miesięcy po zakończeniu Umowy w części dotyczącej kontroli biletów pełną oryginalną dokumentację spraw zapłaconych lub w inny sposób zakończonych wraz z zestawieniem tych spraw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 i Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 3 miesięcy po zakończeniu Umowy pełną oryginalną dokumentację spraw zapłaconych lub w inny sposób zakończonych wraz z zestawieniem tych spraw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 i 10 oraz pełną oryginalną dokumentację spraw niezapłaconych podlegających dalszej windykacji wraz z zestawieniem tych spraw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13, 14, 15 i Rozpatrywanie reklamacji, odwołań i skarg pasażerów dotyczących czynności kontrolnych Wykonawca rozpatrywał będzie wszelkie reklamacje ustne, odwołania pisemne i skargi pasażerów dotyczące pracy kontrolujących, Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów mających istotne znaczenie dla rozpatrywanej sprawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru nad działalnością Wykonawcy związaną z rozpatrywaniem reklamacji, odwołań i skarg wraz z zachowaniem prawa zmiany pierwotnej decyzji Wykonawcy. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 23

7 ilość kontroli przeprowadzanych w trakcie umowy nie może być mniejsza niż (słownie: szesnaście tysięcy pięćset) w miesiącu (ilość wejść do pojazdów), jednak nie więcej niż (dwieście tysięcy) rocznie,, tj (sześćset tysięcy) przez okres 3 lat. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 01/01/2015 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 31/12/2018 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 23

8 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: ,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz z późn. zm.) 4. wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Banku PEKAO S.A. nr , 5. datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego, 6. wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 7. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz - gwarancja lub poręczenie muszą być udzielone na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku ul. Na Stoku 49; Gdańsk. Oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z ofertą, przy czym Zamawiający zaleca, aby dokument ten nie był w sposób trwały spięty z ofertą, gdyż zostanie on zdeponowany u Zamawiającego. 8. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien: a) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 9. i 10. b) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta/ poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 9. i Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się rozumie się również spółki cywilne. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 23

9 2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia oraz winna zawierać: a) strony umowy z oznaczeniem lidera, b) cel zawarcia umowy, c) okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), d) solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia, f) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego. 3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. 4. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w punktach: a) SIWZ b) SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych (informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach. 2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: 2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 PZP z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ. (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez pełnomocnika wyłonionego zgodnie z treścią art. 23 ust. 2 ustawy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 23

10 2.2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 5 do SIWZ. (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę) a) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 2.3. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie za-mówienia, wymagany dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę) a) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia 2.4. oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie załącznik nr 4 do SIWZ. (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę) 2.5. sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę) 2.6. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie za-mówienia, wymagany dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę) 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: 3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 PZP z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ (składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), 3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie za-mówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę) 3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 23

11 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie za-mówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę) 3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę) 3.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę) 3.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę) 3.7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty: 4.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z treścią znajdującą się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę) 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 23

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo